GRUP ELECTROGEN

CATERPILLAR – OLYMPIAN

MANUAL TEHNIC DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCŢIUNE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE

-2-

CUPRINS 1. INTRODUCERE 2. MĂSURI PREVENTIVE 2.1 Generalităţi 2.2 Instalare, manevrare şi tractare 2.3 Riscuri de incendiu şi explozie 2.4 Riscuri mecanice 2.5 Poluare chimică 2.6 Poluare fonică 2.7 Pericole electrice 2.8 Primul ajutor în caz de electrocutare 3. DESCRIERE GENERALĂ 3.1 Descrierea şi identificarea grupului electrogen 3.2 Motorul diesel 3.3 Sistemul electric al motorului 3.4 Sistemul de răcire 3.5 Generatorul 3.6 Şasiul şi rezervorul de carburant 3.7 Suspensia 3.8 Eşapamentul şi amortizorul de zgomot 3.9 Sistemul de control / comandă 3.10 Disjunctorul 4. INSTALAREA, MANEVRAREA, MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 4.1 Generalităţi 4.2 Capotaje şi containere 4.3 Deplasarea grupului electrogen 4.4 Amplasamentul 4.5 Suspensia. Fundaţia 4.6 Sistemul de admisie a aerului 4.7 Sistemul de răcire şi sistemul de ventilaţie 4.8 Sistemul de eşapare 4.9 Sistemul de alimentare cu carburant 4.10 Protecţia antiincendiu 4.11 Bateria de pornire 4.12 Cablajul electric 4.13 Controlul acustic 4.14 Deplasarea (pentru grupuri electrogene mobile) 4.15 Depozitarea 5. FUNCŢIONAREA 5.1 Generalităţi 5.2 Controlul dinaintea pornirii (valabil pentru toate sistemele) 5.3 Prima pornire – Panouri de control tip Power Wizard şi EMCP 3 (pornire automată) 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16 17 17 18 18 18 18

CAT – POWER SYSTEMS

-3-

5.4 Pornirea / oprirea şi funcţionarea normală – Panouri de control tip 19 Power Wizard si EMCP 3 (pornire automată) 5.5 Funcţionare, cuplare / oprire automată – Panouri de control tip Power 21 Wizard şi EMCP 3 (pornire automată) 6. ÎNTREŢINEREA GRUPULUI ELECTROGEN 6.1 Generalităţi 6.2 Întreţinere preventivă 6.3 Stocarea motorului şi / sau a alternatorului 7. DESCRIEREA ŞI ÎNTREŢINEREA MOTORULUI 7. 1 Descrierea motorului 7.2 Întreţinerea motorului 7.3 Întreţinerea radiatorului 8. DESCRIEREA ŞI ÎNTREŢINEREA ALTERNATORULUI 8.1 Descrierea alternatorului 8.2 Întreţinerea alternatorului 9. DESCRIEREA SISTEMULUI DE CONTROL / COMANDĂ ŞI LOCALIZAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR 9.1 Descrierea sistemului de control / comandă 9.2 Opţiuni ale sistemului de control / comandă 9.3 Ghid pentru localizarea disfuncţionalităţilor 9.4 Panouri inversoare de sarcină (AAR) 9.5 Descrierea disjunctorului alternatorului 10. DESCRIEREA ŞI ÎNTREŢINEREA BATERIEI 10.1 Principiul de funcţionare al unei baterii 10.2 Întreţinerea bateriei 10.3 Incărcarea bateriei 10.4 Tablou de localizare a defecţiunilor bateriei 10.5 Pornirea de siguranţă 11. ALTE TIPURI DE TABLOURI DE C-DĂ GRUP ELECTROGEN 22 22 22 22 24 24 24 24 26 26 26 28 28 34 37 39 41 42 42 42 43 44 44 45

CAT – POWER SYSTEMS

1. INTRODUCERE Acest grup electrogen face parte dintr-o gamă de grupuri electrogene concepută pentru a fi gata de funcţionare din momentul livrării, după completarea lichidului de răcire, a combustibilului şi a electrolitului în baterie. Este un aparat care generează electricitate de calitate, fiabil şi performant, rodul a numeroşi ani de experienţă în acest domeniu. Acest manual a fost realizat pentru a aduce un ajutor important în întreţinerea şi exploatarea grupului electrogen. Utilizat împreună cu manualele motorului, generatorului şi « Ghidul de Punere în Funcţiune şi Utilizare » pentru generator, el va permite realizarea unor performanţe şi eficacităţi maxime în funcţionarea grupului pe o perioadă îndelungată. De notat că, în condiţii de mediu poluat sau praf, este necesar să se acorde o atenţie sporită întreţinerii curente a grupului pentru a-i asigura o funcţionare normală. Asiguraţi-vă că reglajele şi reparaţiile să fie făcute întotdeauna de personal calificat. Fiecare grup electrogen are o identificare unică definită de un număr de model şi un număr de serie înscrise pe o placă-constructor, fixată în general pe generator. Aceste referinţe sunt necesare pentru orice comandă de piese de rezervă, sau orice intervenţie în garanţie sau de întreţinere. Pentru informaţii suplimentare a se vedea capitolul 3.1. 2. REGULI DE SECURITATE

2.1 Generalităţi Grupul electrogen este conceput pentru a funcţiona în deplină siguranţă dacă este utilizat corect. Totuşi, în materie de securitate, responsabilitatea este a celor care instalează, exploatează şi întreţin grupul. Dacă regulile de securitate care urmează sunt respectate, riscurile de accidente vor fi reduse la minim. Înaintea oricărei intervenţii sau utilizare, utilizatorul trebuie să se asigure că acestea se fac în deplină siguranţă. Numai personalul calificat poate pune în funcţiune grupul electrogen. ATENŢIE : • Înaintea punerii în funcţiune a grupului electrogen, sau a oricărei intervenţii de întreţinere, citiţi cu atenţie regulile de securitate şi avertismentele. • Nerespectarea instrucţiunilor, procedurilor şi regulilor de securitate menţionate în acest manual creşte riscul de accidente sau răniri ale personalului. • Nu puneţi niciodată în funcţiune grupul electrogen fără a avea certitudinea că se poate face în deplină siguranţă. • Nu puneţi în funcţiune grupul dacă, după cunoştinţa utilizatorului, nu sunt respectate toate condiţiile de securitate. • Dacă nu sunt respectate toate condiţiile de securitate, urmaţi instrucţiunile în caz de pericol şi debranşaţi borna negativă (-) a bateriei, astfel încât grupul electrogen să nu poată fi pus în funcţiune. • Înaintea oricărei reparaţii sau curăţenie în interiorul capotajului, debranşaţi borna negativă (-) a bateriei. • Instalarea şi funcţionarea grupului electrogen trebuie să respecte strict normele şi reglementările locale şi naţionale, ca şi orice altă reglementare în vigoare. 2.2 INSTALARE, MANEVRARE ŞI REMORCARE Capitolul 4 al acestui manual descrie procedurile de instalare, manipulare şi remorcare a grupurilor electrogene. Acest capitol trebuie citit cu atenţie înaintea instalării, deplasării sau ridicării grupului, sau înaintea remorcării unui grup mobil. Luaţi următoarele măsuri de securitate : ATENŢIE : • Efectuaţi racordurile electrice respectând normele şi reglementările în vigoare. Acestea conţin regulile de împământare şi defectele de punere la masă. • Pentru grupurile electrogene fixe care au un sistem de stocare combustibil separat, să se asigure că aceste sisteme sunt instalate în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare. • Gazele de eşapament sunt nocive pentru personal. Pe fiecare grup electrogen instalat la interior într-o cameră închisă, motorul trebuie să aibă eşapamentul legat la exterior printr-o tubulatură etanşă conform normelor şi reglementărilor în vigoare. Să se asigure că nici un produs inflamabil nu se află în tubulatura şi toba de eşapament şi că protecţiile pentru personal prevăzute de directivele în vigoare sunt montate. Să se asigure că gazele de eşapament nu prezintă nici un risc. • Nu ridicaţi grupul de punctele de ridicare de pe motor sau generator. • Asiguraţi-vă că structura de ridicare şi manipulare este în bună stare şi de o rezistenţă suficientă pentru a suporta sarcina. • Îndepărtaţi toate persoanele din jurul grupului electrogen în timp ce acesta este suspendat. • Înainte de a închide uşile capotajului, asiguraţi-vă că nici o persoană nu se găseşte la interior. • În timpul remorcării grupului electrogen mobil, respectaţi toate reglementările şi normele în vigoare, ca şi regulile de circulaţie. Dacă grupul este echipat cu frâne, asiguraţi-vă că sunt în bună stare.

-5-

• •

Interzis oricărei persoane de a urca pe sau într-un grup electrogen mobil, ca şi pe bara de atelaj, sau de a trece între grupul electrogen şi vehiculul tractor. Nu instalaţi şi nu utilizaţi grupul electrogen în medii periculoase, cu excepţia cazului în care grupul a fost special conceput pentru a funcţiona într-un astfel de mediu.

2.3 Riscuri de Incendiu şi Explozie Combustibilul utilizat pentru grupul electrogen ca şi emanaţiile care se degajă pot fi inflamabile şi potenţial explozibile. Grija în manipularea acestor produse limitează radical riscurile de incendiu şi explozie. Totuşi, normele de securitate impun să avem la dispoziţie extinctoare tip B, C şi A, B, C în stare de funcţionare. Personalul în cauză trebuie să ştie să le utilizeze. ATENŢIE : • Asiguraţi-vă că localul în care este instalat grupul electrogen este corect aerisit. • Menţineţi localul, podeaua şi grupul electrogen într-o stare de maximă curăţenie. Curăţaţi imediat eventualele scurgeri de combustibil, ulei, electrolit sau lichid de răcire. • Nu stocaţi produse inflamabile în apropierea motorului. • Aruncaţi cârpele impregnate în recipiente metalice închise. • Nu fumaţi şi aveţi grijă să nu provocaţi flacără sau scantei în apropierea combustibilului sau bateriilor. Vaporii de combustibil ca şi hidrogenul rezultat din încărcarea bateriilor sunt explozive. • Opriţi sau debranşaţi redresorul înaintea branşării sau debranşării bateriei. • Toate obiectele conductoare cu legătură la masă, de exemplu anumite scule, trebuie să fie ţinute departe de piesele sub tensiune, cum ar fi bornele, pentru a evita un arc electric. • Evitaţi să faceţi plinul în timp ce motorul funcţionează. • Nu lăsaţi grupul să funcţioneze dacă observaţi o scurgere pe circuitul de combustibil. • O acumulare excesivă de vapori de combustibil nears pe circuitul de eşapament poate crea condiţii potenţiale de explozie. Această acumulare se poate crea după tentative repetate de start eşuate, o blocare a admisiei sau o oprire a motorului la cald. Dacă există, deschideţi purjoarele de pe circuitul de eşapament şi aşteptaţi ca vaporii sa se disipe înainte de a încerca o nouă tentativă de pornire. 2.4 Riscuri Mecanice Piesele în mişcare ale grupului electrogen au grilaje de protecţie. Acordaţi o atenţie deosebită protecţiei personalului şi echipamentului în ceea ce priveşte alte riscuri mecanice în timp ce se execută lucrări în vecinătatea grupului electrogen. ATENŢIE : • Nu puneţi în funcţiune grupul cu protecţiile desfăcute. Nu atingeţi interiorul sau exteriorul protecţiilor în timpul funcţionării grupului. • Ţineţi braţele, părul, hainele largi şi bijuteriile la distanţă de fulii, curele şi alte piese în mişcare. • Dacă grupul este capotat, uşile de acces trebuie ţinute închise şi încuiate, dacă deschiderea lor nu este necesară. • Evitaţi oice contact cu uleiul, lichidul de răcire şi gazele de eşapament ca şi cu suprafeţele fierbinţi. • Purtaţi mănuşi, cască şi echipament de protecţie când lucraţi în apropierea grupului electrogen. • Nu desfaceţi buşonul radiatorului când acesta este cald. • Nu utilizaţi aditivi de demaraj pe bază de etil/eter. Aceşti aditivi diminuează durata de viaţă a motorului. 2.5. POLUARE CHIMICĂ Carburanţii, uleiurile, lubrifianţii, lichidele de răcire şI electrolitul utilizate la acest grup electrogen sunt produse industriale clasice. Ele pot deveni periculoase dacă nu sunt manipulate corect. ATENŢIE: • A nu se ingera sau aduce în contact cu pielea combustibil, ulei, lubrifiant sau electrolit din baterie. In cazul ingerării, se va consulta imediat un doctor. Nu se va încerca provocarea stării de vomă a carburantului ingerat. Se va curăţa pielea atinsă de aceste produse cu apă şi săpun. • Nu se vor purta haine pătate de carburant sau lubrifiant. • Pentru efectuarea operaţiilor de mentenanţă ale bateriei , se va purta un şorţ rezistent la acţiunea acizilor şi o mască sau ochelari de protecţie . Dacă electrolitul se răspândeşte pe haine sau piele, se va spăla imediat cu apă din abundenţă. 2.6 POLUARE FONICĂ Grupurile electrogene care nu sunt dotate cu un capotaj de insonorizare pot atinge nivele sonore care depăşesc 105 dBA. Expunerea la nivele sonore superioare valorii de 85 dBA pe perioade prelungite este periculoasă pentru auz.

CAT – POWER SYSTEMS

ridicându-i-se bărbia. 2. 3. Se va verifica pulsul victimei după fiecare 10 insuflări. cu o frecvenţă de 10 insuflări pe minut. Procedaţi în mod asemănător. • Inainte de orice intervenţie asupra unui element electric. CAT – POWER SYSTEMS . • Nu se vor atinge părţile componente ale grupului aflate sub tensiune. • Dacă victima este în stare de inconştienţă. va fi reanimată. • In caz contrar. îndepărtându–se victima de conductor cu ajutorul unui material izolant.B. Se va lua pulsul victimei la nivelul gâtului acesteia. tutunul) RESPIRAŢIA: 1. sau orice parte conductoare neizolată. Se va înlocui orice cablu ce are izolaţia tăiată.8 PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ELECTROCUTARE ATENŢIE: • Nu se va atinge corpul victimei decât după deconectarea sursei electrice. se va debranşa de la priză sau se va îndepărta cablul de victimă. • Grupul electrogen se va conecta numai la utlizatori şi/sau sisteme electrice care să fie compatibile cu caracteristicile sale electrice şi capacitatea sa. Lăsaţi pieptul victimei să revină complet în poziţia de expirare. Expiraţi lent aerul în gura victmei şi urmăriţi ridicarea pieptului victimei. va fi aşezată în poziţia de recuperare descrisă în cadrul acestui capitol. CIRCULAŢIA SANGUINĂ: 1. Se vor scoate din gura victimei toate lucrurile care împiedică respiraţia gură la gură (placa dentară. lemn uscat. 2. 4. apoi se va reveni cât se poate de repede şi se va continua reanimarea. • Nu se va încerca conectarea sau deconactarea grupului în cazul în care suprafaţa de sprijin a acestuia este în apă. DESCHIDEREA GURII: 1. Nu se va porni grupul electrogen fără ca acest capac să fie bine fixat. dacă momentan trebuie lăsată victima pentru a căuta ajutor. Inspiraţi profund şi puneţi–vă buzele peste buzele victimei.C sau A. Se va asculta. Se vor efectua mai întâi 10 insuflări. • Dacă este posibil se va întrerupe alimentarea. Se va strânge nasul victimei cu degetele. în scopul respectării normelor şi reglementărilor în vigoare. În cazul în care victima reîncepe să respire. 2. Dacă este cazul. • Toate componentele electrice trebuie să fie curate şi uscate. Bornele trebuie să fie curate şi bine fixate. întreruptă sau deteriorată.7 PERICOLE ELECTRICE Funcţionarea sigură şi eficace a unui echipament electric nu poate fi asigurată decât dacă acest echipament este corect instalat. • Dacă victima încă respiră. 2. • In cazul incendiilor de natură electrică. • Dacă acest lucru este imposibil. se va asigura decuplarea lui de la sursa de tensiune.-6- ATENŢIE: Se vor purta căşti de insonorizare pe timpul operării în vecinătatea unui grup electrogen în funcţionare. se va urca pe un izolator uscat. 5. privi şi simţi dacă victima respiră efectiv. spre exemplu. ruptă. Se vor înlocui bornele uzate. nici cablurile de legătură sau conductorii. guma de mestecat. 6. corodate sau decolorate. acest lucru va fi inspectat şi aprobat de către autorităţile competente înainte de punerea în funcţiune a grupului electrgen. • Se va debranşa borna negativă a bateriei înaintea oricărei intervenţii asupra cablajului sau bornelor. aceasta se va aşeza în poziţia de recuperare arătată mai jos. • Înainte de punerea în funcţiune se va asigura împământarea corespunzătoare (chiar dacă e vorba de un grup electrogen mobil). • Se vor izola toate bornele şI firele neracordate. sau pe un sol îmbibat cu apă.C. se vor utiliza doar extinctoare de tip B. ATENŢIE: • Grupul electrogen trebuie să fie cablat doar de către pesonal calificat şi autorizat în mod corespunzător. PULS FĂRĂ RESPIRAŢIE: 1. respectând reglementările în vigoare. Se va aduce capul victimei către spate. • Se va pune capacul de protecţie al bornelor de racordare imediat după teminarea intervenţiei.

7. Solicitaţi asistenţă medicală. cu o frecvenţă de aproximativ 80 de apăsări pe minut. va fi aşezată în poziţia de recuperare descrisă mai jos. în punctul de întâlnire al sternului cu cutia toracică.1 Configuraţia generală a unui grup electrogen CAT – POWER SYSTEMS . 8. Executaţi două insuflări şi începeţi masajul în maniera următoare: 3. Repetaţi ciclul (două insuflări 15 apăsări) până în momentul sosirii echipei medicale. pentru a i se permite să respire. ATENŢIE: Nu se vor da nici un fel de lichide victimei dacă aceasta este în stare de inconştienţă. 1 2 3 4 5 Placă de identificare Motorul diesel Filtru de aer Turbină (dacă există) Regulator de turaţie 6 7 8 9 10 Demaror electric Baterie/loc baterie Alternator pentru încărcarea bateriei Radiator Alternator 11 12 13 14 15 Cutia bornelor Şasiu cu rezervor de carburant Ploturi elastice Tablou de control Disjunctor de ieşire Figura 3. Întoarceţi victima pe o parte. Dacă starea victimei se ameliorează. 6. În caz de oprire procedaţi în felul descris mai sus. 4. Amplasaţi baza palmei. POZIŢIA DE RECUPERARE: 1. înrucişând degetele celor două mâini. apăsaţi pe piept aproximativ 4 – 5 cm. Amplasaţi cealaltă mână peste prima. I se va menţine capul înclinat. de 15 ori la rând. Ţinând cele două braţe întinse. Verificaţi în mod regulat pulsul şI respiraţia victimei. 3. pe o suprafaţă de aproximativ două degete. 5. 2. Asiguraţi – vă că victima nu se poate roti către faţă sau spate. Dacă victima reîncepe să respire.-7- LIPSA PULSULUI ŞI A RESPIRAŢIEI: 1. 2. cu bărbia spre în faţă. se va controla pulsul şi se vor continua insuflările. 4. Se va controla pulsul după fiecare 10 insufllări.

prin intermediul galeriei de evacuare. Generatorul este echipat cu ventilatorul său propriu pentru răcire. Bornele de conectare sunt plasate în partea de sus a alternatorului şi sunt protejate cu un capac (reper 11). cu nulul legat la masă.3 Sistemul Electric al Motorului După categoria grupului electrogen. 3. Acesta are rolul de a reduce nivelul de zgomot produs de motor şi evacuarea directă a gazelor de eşapament. care sunt descrise detaliat în capitolul 10. CAT – POWER SYSTEMS .2 Motorul Diesel Motorul Diesel (reperul 2) a fost construit special pentru antrenarea generatorului. fazele şi frecvenţa. Din raţiuni tehnice pot exista diferenţe minore între grupul achiziţionat de Dvs. auto-excitat şi echipat cu regulator automat de tensiune.8 Sistemul de Eşapare şi Amortizare a zgomotolui Grupul electrogen este livrat cu un amortizor de zgomot. atunci va fi necesar un rezervor separat. Acest sistem include un demaror electric (reper 6). Şasiul include un rezervor de carburant pentru o durată de funcţionare la sarcină nominală de minim 8 ore. scoţând în evidenţă componentele esenţiale. caracteristicile de ieşire (tensiunea. un alternator de încărcare a bateriei (reper 8) şi pentru unele modele de grupuri electrogene şi un redresor de încărcare a bateriei livrat separat. grupul motor generator este montat rigid pe şasiu. Acest motor este de tip industrial în 4 şi 2 timpi şi comportă toate accesoriile necesare pentru aplicaţia dată. Majoritatea grupurilor electrogene sunt livrate cu baterii cu plăci de plumb. DESCRIERE GENERALĂ (figura 3. livraţi separat trebuie să fie montaţi între şasiu şi sol. seria.A. Pentru informaţii mai amănunţite vă rugăm consultaţi serviciul tehnic ENERIA S. Generatorul este protejat prin grile şi o carcasă de protecţie. Acesta este de tip fără perii. Un rezervor de carburant de mare capacitate (aproximativ 24 ore de funcţionare) poate fi montat. pentru a fi montat în funcţie de situaţia specifică impusă la asamblare.7 Izolatorii de Vibraţii (suspensia) Grupul electrogen este prevăzut cu pufere (reper 13) necesare pentru a absorbi vibraţiile generate de motor. În cazul în care rezervorul de carburant nu este furnizat cu şasiul. iar suporţii elastici.4 Sistemul de Răcire Sistemul de răcire include un radiator (reperul 9). Fiecare grup electrogen posedă o placă de identifcare (reperul 1) fixată pe generator.. o baterie şi locaşul său (reper 7).1) 3. Ele sunt plasate între grupul motor-generator şi şasiu . 3. Alte tipuri de baterie sunt livrate la comandă. care îl protejează de eventualele anomalii.1 Descrierea şi identificarea grupului electrogen Acest grup electrogen este o maşină de înaltă performanţă şi fiabilitate. 3. 3. regimul de funcţionare al acestuia). 3. Este important de ştiut că aerul circulă pe următorul traiect : generator . sistemul electric al motorului poate fi de 12 Vcc sau 24 Vcc. puterea în kVA şi kW. Acesta este descris mai pe larg în capitolul 9. Figura 3. separat.1 reprezintă un ansamblu tip grup electrogen.radiator. Cele mai importante accesorii sunt filtrul de aer tip cartuş (reperul 3). 3. şi imaginea prezentată în acest manual. Acest capitol descrie pe scurt diferitele părţI componente ale grupului electrogen.5 Generatorul Puterea electrică generată de grupul electrogen este produsă de generator (reperul 10).-8- 3.9 Sistemul de Control/Comandă Grupul electrogen este prevăzut cu un sistem de comandă şi control (reper 14).6 Rezervorul de Combustibil şi Şasiul Motorul şi generatorul sunt cuplate şi montate pe un şasiu din oţel foarte rezistent (reper 12). turbocompresorul (reperul 4) pentru unele modele şi un regulator de turaţie mecanic sau electronic (reperul 5). 3.motor . Această placă conţine toate datele tehnice pentru grupul electrogen în cauză : numărul modelului. un ventilator de mare putere şi un termostat. Pentru modelele mai puternice. 3. Identificarea grupului electrogen în perioada de garanţie şi comanda pieselor de schimb se fac după numărul de serie precum şi după numărul de model.

10 Disjunctorul de Ieşire Pentru protecţia generatorului. montat într-o carcasă metalică. ales în funcţie de modelul grupului electrogen şi puterea generatorului. grupul este prevăzut cu un disjunctor (reper 15). CAT – POWER SYSTEMS .-9- 3.

Aceste auxiliare conferă grupului protecţie contra intemperiilor. Capotajele sau containerele pot fi insonorizate.2 Capotaje şi containere Instalarea şi manipularea grupului sunt mult mai uşoare dacă acesta este prevăzut cu capotaje sau este montat pe un container. O manipulare necorespunzătoare poate deteriora o parte din componentele grupului.4 Amplasarea • Alegerea amplasamentului grupului electrogen este punctul cel mai important al procedurii de instalare. Acest capitol oferă informaţii importante privind o instalare corectă şi eficace a unui grup electrogen. standard. ATENŢIE : Nu ridicaţi niciodată grupul electrogen de inelele de ridicare ale motorului termic sau alternatorului ! Structura de ridicare şi manipulare trebuie să fie suficient de solid construită pentru a suporta greutatea grupului ! Indepărtaţi orice persoană din vecinătatea unui grup ce trebuie ridicat ! Pentru ridicarea grupului este nevoie de o şufă de ridicare şi o bară distanţieră pentru a se permite ridicarea dintrun singur punct. înainte de a închide şi încuia uşile ! 4. Dacă grupul trebuie deplasat des atunci se pot prevedea pasaje pentru furcile stivuitorului şi inele de ridicare solidare şasiului.-10- 4. MANEVRAREA. se pot elabora planurile de instalare. Se va ţine cont de următoarele aspecte : CAT – POWER SYSTEMS . şi nu spre mijlocul grupului.1 Dispozitiv de ridicare adecvat pentru ridicarea grupului 4. Pentru versiunile de putere mică. sau containerului. Ridicarea trebuie efectuată pe verticală. REMORCAREA ŞI STOCAREA GRUPULUI ELECTROGEN 4. manevrare uşoară şi un minim de instalare. pentru a distribui greutatea şi a nu se produce deformaţii. Dacă grupul electrogen trebuie ridicat o singură dată (de exemplu în momentul montajului). Înainte de ridicare asiguraţi–vă că toate şuruburile şi buloanele sunt bine strânse. INSTALAREA. recomandându–se amplasarea unor pene de lemn între furcile stivuitorului şi şasiul grupului. atunci se pot utiliza şi punctele amenajate la nivelul şasiului. iar bara distanţieră trebuie poziţionată deasupra centrului de greutate (către motor). Grupurile care au capotaje sunt prevăzute cu acest punct unic de ridicare. Se impune utlizarea unei bare distanţiere care să împiedice eventualele loviri (figura 4.1 Generalităţi Odată stabilite dimensiunile de gabarit ale grupului electrogen împreună cu instalaţiile auxiliare de comandă control şi de alimentare. Figura 4. ATENŢIE : Verificaţi că nu se află nimeni în interiorul capotajului. se prevăd pasaje pentru furcile stivuitorului.3 Deplasarea grupului electrogen Şasiul grupului este special conceput pentru a permite o deplasare uşoară a acestuia. Se va evita ridicarea dacă vântul suflă puternic.1). Utilizaţi cabluri de ghidaj. Aşezaţi grupul pe o suprafaţă plană capabilă să suporte greutatea grupului. 4. Cu ajutorul unui stivuitor grupul pote fi uşor ridicat şi deplasat. care să împiedice balansarea sau rotirea grupului pe perioada ridicării.

Sub dală solul trebuie să fie corect preparat astfel încât să suporte greutatea conjugată a grupului şi dalei de beton. CAT – POWER SYSTEMS . În cazul în care solul este umed se va recurge la înălţarea suprafeţei de aşezare a grupului. care sunt disponibile pentru orice variantă de grup. zăpadă.2). Accesul lejer al grupului în sala rezervată amplasării lui. cu scopul de a menţine grupul uscat. dala de beton trebuie să fie de 150 până la 200 mm înălţime. Consultaţi reglementările în vigoare şi conformaţi-vă acestora.2 Instalare tip pentru evidenţierea tehnicii de reducere a vibraţiilor Grupul electrogen este montat de la livrare pe un şasiu rigid care asigură alinierea perfectă a motorului termic cu alternatorul. Dacă este necesară amplasarea grupului în exterior.1 Fundaţia : O dală de beton armată este cea mai bună fundaţie pentru un grup electrogen. Aceasta evită orice deformare şi împiedică transmiterea vibraţiilor. expunere directă la lumina soarelui. lapoviţă. Dacă grupul trebuie să fie instalat la etaj. având lungimea şi lăţimea cel puţin egale cu cele ale grupului electrogen.5 Suspensia (izolaţia antivibraţii) Figura 4. O simplă prindere în şuruburi a şasiului pe un sol corect pregătit este suficientă (figura 4. reducând în acest fel coroziunea părţilor metalice ale acestuia şi uşurând accesul personalului de întreţinere. atunci planşeul trebuie să suporte greutatea grupului. 2 m deasupra grupului. atunci se va închide grupul într-un capotaj sau container. Condiţii de spaţiu . 4. inundaţii. Protecţie contra intemperiilor (ploaie.5. 4. temperaturi sub zero grade sau căldură excesivă.-11- • • • • • • Ventilaţie corespunzătoare. conductele de intrare şi ieşire ale aerului trebuie să fie amovibile. care să asigure accesibilitatea pentru întreţinere şi răcire : 1 m în jurul grupului. De regulă. Accesul în sala grupului doar personalului autorizat. rezervorului de carburant şi instalaţiilor auxiliare. Protecţie contra şocurilor mecanice.

3. 4. Dacă aerul cald nu este canalizat în afara sălii atunci ventilatorul are tendinţa de a reţine acest aer în zona radiatorului.7 Sistemul de răcire şi ventilarea În anumite cazuri. ghena de evacuare a aerului din radiator.6 Sistemul de admisie a aerului pentru combustie Aerul pentru combustie trebuie să fie cât mai curat şi proaspăt posibil.-12- 4. ghena cablului de alimentare cu energie electrică şi a cablurilor de comandă şi control (figura 4. şasiul fiind solidarizat rigid de dala de beton. Pentru grupurile de putere mai mare se solidarizează rigid motorul termic şi alternatorul de şasiu iar ploturile elastice se amplasează între şasiu şi dala de beton. Uneori.5. 4. în anumite condiţii de praf. În orice variantă se vor strânge foarte bine şuruburile de prindere ale grupului şi şasiului pentru a asigura o bună solidarizare a întregului ansamblu. Niciodată nu ridicaţi sau îndepărtaţi filtru de aer de pe motor.3 Ventilarea grupului Un debit de aer adecvat. impurităţi este necesară utilizarea unei galerii de ghidare a aerului. alternator şi sistemul de eşapare poate ajunge la un nivel care să diminueze performanţele motorului. O izolare anti-vibraţii se impune şi între grup şi instalaţiile conexe acestuia. sistemul de eşapare. pentru că aceasta ar duce la pătrunderea impurităţilor în motor. In mod normal acest aer se preia din apropierea grupului şi tranzitează filtrul de aer înainte de a fi aspirat în cilindri.2 Suspensia (izolaţia anti–vibraţii) : Pentru reducarea la minimum a transmiterii vibraţiilor la fundaţia grupului se utilează un ansamblu de ploturi elastice. De aceea este imperios necesară o instalaţie de ventilaţie şi răcire a grupului electrogen. Oricum. Pentru grupurile de mică şi medie putere se prevăd aceste ploturi elastice între picioarele de sprijin ale motorului şi alternatorului şi şasiul care le suportă pe acestea. motorului. cantitatea de căldură degajată de motor.2). aşa cum se arată în figura 4. Figura 4. căldură. Aceasta se realizează cu ajutorul unor conexiuni elastice pentru orice conductă de alimentare cu carburant. CAT – POWER SYSTEMS . trecerea prin radiator şi ieşirea din sală printr-o ghenă flexibilă. având ca finalitate diminuarea eficacităţii răcirii. Această galerie trebuie să aspire aerul dintr-o zonă foarte curată. presupune trecerea aerului de-a lungul alternatorului. concepţia galeriei de admisie a aerului aparţine furnizorului grupului. apropiată grupului şi să îl aducă la nivelul filtrului de aer de pe motor.

Orice lungime a traseului de evacuare peste 3 m trebuie avizată de constructor. nu se va depăşi contrapresiunea admisă de constructor. CAT – POWER SYSTEMS . Jaluzelele menţin în sală o anumită temperatură. Pentru a evita toate aceste incoveniente. Amortizorul poate fi montat în interiorul sau exteriorul încăperii. Orice cot utilizat trebuie să aibă raza cel puţin egală cu 1. Alte criterii importante pentru conceperea unui sistem de evacuare : • Montaţi un racord flexibil între colectorul de evacuare şi conducte pentru a împiedica transmiterea vibraţiilor de la motor şi a compensa dilatările termice şi eventualele imprecizii de montaj (figura 4. • Toate conductele şi racordurile se vor monta astfel încât să nu apară scurgeri sau fisuri. eşapamentul motorului se montează cu ajutorul unor conducte etanşe. În cazul montării la distanţă a radiatorului şi în cazul unui sistem de răcire cu schimbător de căldură.-13- Orificiile de admisie şi evacuare a aerului necesită jaluzele contra intemperiilor. suprafaţa oricărui orificiu pentru aer terbuie să fie minim 1.5 din suprafaţa radiatorului. O contrapresiune prea mare duce la diminuarea performanţelor motorului. la micşorarea duratei de viaţă şi creşterea consumului de combustibil. In cazul grupurilor cu demaraj automat jaluzelele sunt programate să se deschidă îndată ce grupul este activ. Figura 4. este necesară protecţia faţă de materialele inflamabile.4 Sistem de eşapare tip ATENŢIE : Gazele de eşapament sunt nocive ! Pentru grupurile electrogene montate în interior.2).5 diametrul conductei. care facilitează pornirea grupului. 4. Cu caracter orientativ.8 Sistemul de eşapare Sistemul de eşapare are scopul de a dirija gazele arse către exterior. precum şi indicarea temperaturii mărite pentru personalul de deservire a grupului! În conceperea unui sistem de eşapare. căldura degajată în sală trebuie evacuată din sală cu un sistem de ventilaţie anex. Acest sistem de eşapare are şi un amortizor de zgomot care diminuiază nivelul de zgomot datorat funcţionării motorului. care se deschid în momentul pornirii grupului. conform normelor în vigoare ! Circuitul de eşapament şi amortizorul de zgomot au temperatură ridicată. Acestea pot fi fixe sau mobile (de preferat). traseul de evacuare trebuie să fie cât mai scurt şi pe cât posibil rectiliniu. Pentru antrenarea jaluzelelor nu se va utiliza sistemul de deschidere cu ajutorul fluxului de aer cald.

Rezervoarele de mare capacitate furnizează o autonomie de cel puţin 24 ore la sarcină maximă. Aceste rezervoare trebuie plasate în interiorul încăperii grupului electrogen. Traseul de evacuare trebuie să fie la distanţă de orice substanţă inflamabilă.5 : Instalaţie de alimentare tip.4). Nu cuplaţi traiectul de eşapare al grupului electrogen cu evacuarea altui grup sau alt tip de maşină. dacă conducta este verticală. Conductele verticale trebuie protejate astfel încât să nu pătrundă apa în sistemul de evacuare. Acest fenomen apare în cazul colmatării supapei.-14- • • • • • Izolaţi bine traseul de evacuare al unui grup montat în interiorul unei săli pentru a diminua căldura radiată şi nivelul de zgomot. Tăiaţi capătul conductei de ieşire sub un unghi de 60° în raport cu verticala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Locaş de umplere cu prea-plin şi jojă Traiect de umplere rezervor Supapă Jojă Rezervor principal Purjor Bac de retenţie Vană de ieşire Traiect de alimentare rezervor zilnic Pompă electrică de transfer carburant 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vană electrică de întrerupere a alimentării Bazin de retenţie opţional Rezervor zilnic încorporat şasiului Senzor de nivel Orificiu de umplere manuală cu supapă Jojă Purjor Alarmă pentru scurgeri Filtru Pompa de injecţie a motorului Figura 4. unul principal.5). din oţel sau material plastic. pompe şi conducte (figura 4. 4.1 Rezervorul zilnic : Rezervoarele zilnice alimentează direct grupurile electrogene. având rezervor principal şi rezervor de zi ATENŢIE : Conformaţi–vă normelor în vigoare privind construcţia sistemelor de alimentare la distanţă cu carburant. Se poate utiliza de asemenea un racord flexibil pentru a prelua dilatarea sau contractarea longitudinală a conductei (figura 4. deoarece vaporii de combustibil şi ulei sunt explozivi ! 4. care-i asigură grupului o funcţionare de cel puţin 8 ore la sarcină maximă. ATENŢIE : Rezervorul de pe şasiu nu trebuie niciodată să fie sub presiune. exemplu centrală sau cuptor.9 Sistemul de alimentare cu carburant Sistemul de alimentare cu carburant trebuie să asigure grupului o alimentare contină cu carburant curat. El este necesar pentru a preveni transmiterea vibraţiilor şi un eventual contact cu materialele inflamabile. pentru grupurile electrogene statice ! Nu fumaţi şi nici nu produceţi scântei sau flamă în vecinătatea grupului electrogen. În cazul grupurilor de putere mică sau mijlocie şasiul are încorporat un rezervor zilnic. Instalaţi purjoare în punctele cele mai de jos ale traseului de evacure. De regulă sunt prevăzute : un rezervor de zi. sau montaţi–i un capişon dacă este verticală. Montaţi un manşon în gaura din zid prevăzută pentru conducta de evacuare.9 . sau a conductei de prea plin către rezervorul principal ! CAT – POWER SYSTEMS .

sau încondiţii de mediu cu temperaturi scăzute. Doar electricienii autorizaţi pot efectua operaţiile de cablare. • Este posibil să instalaţi pe traseul alimentării cu carburant valve anti-incendiu. 4.3 Conductele de carburant : Materialul conductelor pentru carburant trebuie să fie compatibil cu toate tipurile de combustibil (de exemplu oţel) şi trebuie să suporte condiţiile de mediu. ATENŢIE : ! Efectuaţi branşamentul electric cu respectarea normelor în vigoare. Distanţa se calculează între fundul rezervorului principal şi nivelul din rezervorul cotidian. pentru a nu risca apariţia unei întreruperi a alimentării cu combustibil a grupurilor de siguranţă. Aceasta va avea prevăzut un sistem antiflacără. întreţinere şi reparare. 4. în partea opusă buşonului de golire. Plasaţi bateriile cât mai aproape posibil de grupul electrogen. Dacă rezervorul este îngropat atunci se va proceda regulat la evacuarea apei. iar conductele de preaplin trebuie să aibă un diametru mai mare cu o unitate decât toate celelalte. care ar conduce la mărirea viscozităţii carburantului şi implicit la scăderea debitului de combustibil. curăţirea şi întreţinerea sunt în acest fel mult uşurate. CAT – POWER SYSTEMS .-15- 4. umplerea.9. care să permită descărcarea rezervorului de presiunea datorată umplerii.10 Protectia anti-incendiu La instalarea unui grup electrogen se va ţine cont de următoarele : • Sala trebuie concepută de aşa natură încât să permită o evacuare rapidă a personalului. apariţia scurgerilor sau a fisurilor.C sau instalaţi un sistem anti-incendiu. Circumstanţele care duc la pornirea unui grup de siguranţă pot avea incidenţă asupra alimentării cu carburant. ATENŢIE : Nu montaţi conducte din oţel galvanizat pe traseul de alimentare cu carburant ! Conductele de alimentare şi refulare a carburantului trebuie să aibă un diametru cel puţin egal cu diametrele racordurilor de pe motor.12 Cablajul electric De regulă. racordarea electrică presupune realizarea legăturilor electrice între ieşirea grupului şi instalaţia elelctrică ce trebuie alimentată. • Plasaţi în apropiere un extinctor de tip B. Diferenţa de înălţime între rezervorul principal şi cel cotidian trebuie să fie mai mică de 4m pentru o pompă electrică standard. Pentru a obţine o fiabilitate mărită a grupului utilizaţi numai combustibil adecvat. Aceasta presupune realizarea împământării şi verificarea izolaţiei faţă de masă. Legăturile cu motorul vor fi elastice pentru a împiedica transmiterea vibraţiilor. pentru a le asigura o accesibilitate cât mai bună la operaţiile de întreţinere. Instalaţi purjoare pentru apă şi reziduuri în amontele pompei de transfer. dilatării sau vaporilor. iar fundul său trebuie să fie concav.9 . Nu trebuie expus temperaturilor inferioare 0°C. 4. Cablurile foarte lungi provoacă pierderi electrice care pot influenţa pornirea motorului. reziduurilor care vor fi evacuate regulat. Rezervorul poate fi plasat la suprafaţa pământului sau în pământ. Este recomandat să utilizaţi filtre primare de combustibil între filtrul motorului şi pompa de transfer. în caz de incendiu. pentru a permite colectarea apei. Rezervorul trebuie să fie instalat cu o înclinare de 2°.11 Bateria de pornire ATENŢIE : ! Nu produceţi flamă sau scântei şi nu fumaţi în apropierea bateriilor pentru că hidrogenul rezultat din încărcarea bateriilor este exploziv. 4.C sau A. acţionate de siguranţe fuzibile plasate deasupra motorului . se vor calcula conductele la un diametru corespunzător. În cazul conductelor de lungime mare. De regulă. A se vedea capitolul 10. instalaţi rezervorul principal în exteriorul camerei grupului. Instalaţi o ţeavă de aerisire pe rezervorul principal. Priza pentru carburant trebuie să fie la o înălţime de 50 mm deasupra punctului cel mai de jos al rezervorului şi în punctul cel mai de sus al rezervorului.2 Rezervorul principal : Pentru o funcţionare îndelungată este necesară instalarea unui rezervor principal separat.B. cu ajutorul unui purjor plasat în punctul cel mai de jos al rezervorului.

Rezistenţa trebuie să fie superioară valorii de 5MΩ. cănd un grup electrogen furnizează energie unui utilizator. Pentru curbarea cablului ţineţi cont de prescripţiile referitoare la raza de curbare a cablului.4 Factorul de putere : Determinaţi factorul de putere (cos Ø) al utilizatorului. Este important acest lucru dacă grupul este racordat la un inversor normal / de siguranţă sau dacă el trebuie să fie cuplat. este foarte important să asigurăm echilibrarea fazelor de încărcare ale grupului electrogen. CAT – POWER SYSTEMS . Acordaţi atenţia necesară instalaţiilor echipate cu corector de factor de putere. 4. Verificaţi ca ordinea fazelor să fie cea corespunzătoare instalaţiei.13.8). poate fi necesar să reorganizaţi acest sistem.2 Protecţia : Cablurile de legătură ale grupului cu sistemul de distrbuţie trebuie să fie protejate de un disjunctor.12. Dacă se vor utliza cabluri unipolare. Cablul trebuie să fie compatibil cu tensiunea şi puterea de ieşire a grupului electrogen. cablurile şi ampermetrele pot funcţiona sub o tensiune diferită. corectorul factorului de putere (în general o baterie de condensatori). Secţiunea cablului trebuie determinată ţinând cont de temperatura mediului ambiant. O funcţionare satisfăcătoare a grupului şi un randament (în kw) corespunzător al acestuia se obţin cu un factor de putere cuprins între 0.12. Cablurile sau benzile de împământare trebuie să suporte sarcina şi să fie conforme reglementărilor în vigoare.5 Împământarea : Reglementările referitoare la împământare variază de la caz la caz. un dezechilibru al tensiunilor de ieşire pe faze şi posibile deteriorări ale aparatelor trifazate mai sensibile. 4. 4. pot supraîncărca grupul. împământarea trebuie să fie elastică. Procedurile de cuplare sunt indicate în « Manualul alternatorului ». inductivi. se vor înlătura curenţii Foucault. Există diferite modele de realizare a atenuării. cupru) sau din material nemetalic. un echipament complementar trebuie să fie montat pe grup. vecinătatea altor cabluri.7 Funcţionarea în paralel : Pentru funcţionarea în paralel cu alte grupuri electrogene sau cu reţeaua. trebuie să fie deconectat.pământ şi măsuraţi una din bornele de ieşire şi pământ.12. pentru a preîntâmpina efectul nedorit al eventualelor vibraţii. Decuplaţi toţi conductorii care fac legătura masă . care ar conduce la o fluctuaţie a tensiunii. cu defazaj inductiv. Pentru majoritatea grupurilor împământarea este plasată în interiorul cutiei disjunctorului. Verificaţi cu atenţie starea tuturor conexiunilor electrice. aceasta va produce o supra-încărcare a bobinajului alternatorului.3 Utilizare : În concepţia unui sistem de distribuţie. papucii de conectare vor fi din material neferos (aluminiu.12.1 Cablaj : cablajul trebuie efectuat cu cablu flexibil la nivelul motorului. Dacă nu este posibil să realizaţi întregul cablaj din cablu flexibil. Dacă papucii sunt din material magnetic. Înainte de conectarea unui grup electrogen la un sistem de distriubţie. 4. 4. modul de instalare. 4.12. Intensitatea măsurată individual pe fază nu terbuie în nici un caz să depăşească amperajul nominal al grupului electrogen.6 Cuplarea alternatorului : Majoritatea alternatoarelor pot fi cuplate pentru tensiuni de ieşire diferite. Grupul fiind fixat pe ploturi elastice.12. pentru a nu fi ruptă de vibraţii. Verificaţi ca toate celelalte elemente cum ar fi : disjunctoarele. iar acest tablou se va conecta la grup prin intermediul unui cablaj flexibil. Factorii de putere inferiori valorii de 0. ATENŢIE : ! Lucrând asupra unui grup electrogen sau în apropierea lui.12.8 şi 1. pentru a verifica absenţa factorui de putere defazat înainte. în funcţie de gradul de atenuare dorit. Există numeroase modalităţi de reducere a nivelului de zgomot. Dacă una din faze este net superioară ca încărcare celorlalte. etc .12. Decuplaţi regulatorul automat de tensiune (AVR) şi diodele redresoare. pentru a-l compatibiliza cu restricţiile de utilizare.13 Controlul acustic În majoritatea cazurilor este foarte important controlul nivelului de zgomot al grupului electrogen. atunci se va amplasa un tablou de conexiuni în apropierea grupului. 4. ce s-ar traduce întro tensiune diminuată şi prejudiciabilă.1 Amortizorul de zgomot : Amortizorul are rolul de a diminua nivelul de zgomot al motorului (vedeţi capitolul 4. Şasiul trebuie împământat cu o legătură corectă.-16- 4. automat sau manual. prin practicarea unor fante în papuci. care deconectează automat grupul în caz de scurt-circuit sau suprasarcină. Utilizaţi un generator de tensiune de 500 V. 4. trebuie să purtaţi o cască de insonorizare.8 Testul de izolare : Testul de rezistenţă al izolaţiei bobinajului terbuie să fie efectuat înaitea primei punere în funcţiune a grupului. Consultaţi « Manualul alternatorului ». 4. Protejaţi cablajul cu o ghenă sau amplasaţi-l într-un cămin pentru cablaj. transformatoarele.8 . dacă rezistenţa este inferioară acestei valori atunci bobinajul terbuie izolat. De regulă.

Coborâţi picioarele de susţinere şi rola din faţă. coroziune. Cuplaţi grupul la tractor şi blocaţi dispozitivul de cuplare. Dacă remorca are picioare de sprijin pe spate atunci acestea se vor ridica şi bloca.15.2 Depozitarea alternatorului : Pe timpul stocării.2 Remorcarea : Nu uitaţi că greutatea grupului electrogen poate atinge sau depăşi greutatea tractorului.12. capotajele sunt corect închise şi blocate. Decuplaţi toate legăturile exterioare ale conductelor de combustibil. 4. sau pe bara de tracţiune. Cuplaţi sistemul de semnalizare şi dacă este cazul utilizaţi lanţuri de ancorare.13. Verificaţi deasemenea starea sistemului de frânare. Remediaţi orice defect de tipul : uzură excesivă.14.14 Deplasarea (grupuri electrogene mobile) 4. fisuri.8 este inferioară valorii de 1MΩ. şi retrageţi calele de la roţi. Evitaţi rampele mai mari de 15°(27%) şi suprafeţele instabile.1 Pregătirea pentru tractare : Verificaţi toate elementele echipamentului de remorcare pentru vehiculul tractor şi grup electrogen. care să poată suporta întreaga greutate a grupului. 4. asiguraţI-vă că acestea sunt în regulă.3 Alte mijloace de reducere a nivelului de zgomot : Alte mijloace de reducere a nivelului de zgomot sunt disponibile pentru grupurile plasate în interior : captatoare de zgomot. Nu staţionaţi pe pante mai mari de 15°. Verificaţi ca toate cablurile să fie debranşate şi că toate portiţele.2 Capotaje şi containere : Există capotaje şi containere.13.8). umiditatea are tendinţa de a se depune pe înfăşurările alternatorului. sub formă de condens. Dacă este posibil utlizaţi încălzitoare pentru uscarea bobinajelor. difuzoare şi amortizoare pentru ventilator. Verificaţi ca vehiculul tractor să aibă puterea suficientă pentru a tracta grupul. înseamnă că izolaţia a fost deteriorată şi trebuie recondiţionată. Se va acorda atenţie manevrelor executate şi spaţiului de frânare. 4. efectuaţi o verificare a izolaţiei grupului electrogen (capitolul 4. fie etanşe (capitolul 4. O bună pregătire a condiţiilor de depozitare poate diminua în mare parte acest aspect.-17- 4. precum şi a plăcilor reflectorizante. sau unele specifice stocării. Dacă măsurătorile efectuate sunt inferioare celor efectuate înainte de stocare atunci se va impune uscarea bobinajelor. Verificaţi starea şi presiunea aerului din pneuri. ! Interziceţi oricărei persoane să urce pe grupul electrogen mobil. la fiecare 12 săptămâni (8 săptămâni pentru climat tropical). la sarcină maximă.15.3 Stocarea bateriei : În această perioadă bateria trebuie încărcată.14.14. Pentru a reduce acest efect. curăţare şi înlocuirea tuturor fluidelor cu altele noi. măsurarea descrisă la capitolul 4. CAT – POWER SYSTEMS .1 Depozitarea motorului : Motorul se va depozita ţinând cont de toate procedurile de stocare. dacă există. Dacă după uscare. ! Dacă grupul este echipat cu frâne.2). 4. 4. îmbrăcăminte izolatoare pentru pereţi. ATENŢIE : ! Pe durata remorcării unui grup electrogen respectaţi normele şi reglementările în vigoare. Decuplaţi frâna de staţionare (dacă este cazul). Ele pot fi realizate la comandă în funcţie de necesităţi . Utilizaţi frâna de parcare şi cale de susţinere de fiecare parte a roţilor. La scoaterea din perioada de depozitare. şuruburi desfăcute. 4. nivelată.3 Staţionarea : Parcaţi grupul pe o suprafaţă uscată.15.15 Depozitarea Depozitarea pentru o perioadă de timp îndelungată poate atrage deteriorarea motorului şi alternatorului.12. 4. atunci se va amplasa de-a curmezişul pentru a – i împiedica alunecarea. plasaţi grupul în medii uscate. inclusiv cele de circulaţie. Vedeţi procedurile în Manualul Motorului. Ridicaţi complet cricul de sprijin din faţă şi blocaţI-l cu bolţul sau dispozitivul său de blocare. fie insonorizate . 4. Dacă trebuie parcat în pantă.

1. Verificaţi nivelul carburantului. 9. 5. este valabil pentru toate sistemele de control / comandă. ATENŢIE : ! Nu fumaţi şi nici nu apropiaţi flacără de baterii. FUNCŢIONARE 5. întindeţI-le dacă este cazul. 12. 13. CAT – POWER SYSTEMS . Asiguraţi – vă că orificiile de ventilare nu sunt obturate.5. defecţiunea de „OPRIRE DE URGENŢĂ (EMERGENCY STOP)” trebuie resetată prin apăsarea tastei „STOP” de pe modul şi resetarea acestei defecţiuni în jurnalul de evenimente. Hidrogenul care se degajă poate fi exploziv. Consultaţi capitolul 9 pentru identificarea şi descrierea echipamentelor montate pe grupul dumneavoastră. Sistemul are un circuit de protecţie cu alarme şi un dispozitiv de întrerupere în caz de anomalie. 5. 2. Purjaţi permanent sistemul de eşapare. dacă grupul este prevăzut cu aşa ceva. curăţaţI-le. Paragrafele următoare detaliază procedura de pregătire a grupului pentru prima punere în funcţiune. Notă: • Motorul nu va porni dacă o defecţiune ce a provocat oprirea nu a fost resetată în modul. Dacă este necesar. Înlocuiţi filtrul dacă este cazul. „Jurnalul de evenimente” este meniul de resetare a defecţiunilor. Verificaţi nivelul electrolitului din baterii. trateaza functionare tablourilor cu demaraj automat Seriile Power Wizard si EMCP 3.Controlul înainte de pornire. 6. 4. faceţi completările necesare cu apă distilată. oprirea şi teste de funcţionare. Depunerile şi praful în cantităţi ridicate pot împiedica răcirea şi creează riscuri electrice. dacă acesta este prevăzut cu purjoare. Vizualizaţi întreg grupul pentru a depista eventualele scurgeri sau fisuri ale sistemului de răcire sau alimentare cu carburant. CurăţaţI-le dacă este cazul. Controlaţi indicatorul de colmatare a filtrului de aer. ! Nu puneţi în contact polul negativ cu cel pozitiv. 3. faceţi corecţia dacă este necesar. • Înainte de repornirea grupului. Acest sistem de control / comandă permite utilizatorului o comandă manuală sau automată a grupului electrogen.4. Capitolul 5. tabloul trebuie decuplat înainte de a efectua operaţiile de verificare. 1. Acest sistem face parte din gama de tablouri Seriile Power Wizard si EMCP3. Verificaţi nivelele lichidului de răcire şi ale uleiului. un motor Diesel are un consum de ulei de aproximativ 0. ATENŢIE : ! Nu îndepărtaţi buşonul radiatorului dacă lichidul de răcire este încă fierbinte. 7.3 Prima pornire / oprire – Tablou Seria Power Wizard si EMCP 3 (pornire automată) Următoarele proceduri trebuie folosite pentru pregătirea pornirii de la distanţă a unui grup generator dotat cu sistem de comandă cu pornire automată PowerWizard sau EMCP 3. Verificaţi toate asamblările şi restrângeţI-le dacă este cazul.1 Generalităţi Acest grup electrogen este echipat cu un sistem de control / comandă electronic.-185.2. 8. Dacă bateria este uscată atunci se va umple cu electrolit corespunzător. Dacă sunt oxidate. 11. Nu adăugaţi lichid rece într – un sistem în care lichidul este cald. Verificaţi starea de curăţenie a grupului şi a panoului de control / comandă.3. Degajaţi zona din apropierea grupului. Asiguraţi – vă că ledul rosu situat deasupra butonului rosu de oprire este aprins.. Completaţi verificările dinainte de pornire conform secţiunii 5. Verificaţi starea şi tensionarea curelelor ventilatorului şi alternatorului . ATENŢIE : ! Pe timpul umplerii rezervorului de carburant nu fumaţi şi nici nu apropiaţi vreo flacără de rezervor. În consecinţă. Verificaţi că disjunctorul de ieşire al alternatorului este pe poziţia « Decuplat (Arrêt)».25 până la 1% din consumul de carburant. Verificaţi starea papucilor de la baterie. Capitolele 5.2 Controlul înainte de punerea în funcţiune (valabil pentru toate sistemele) Înainte de punerea în funcţiune a grupului electrogen faceţi următoarele verificări : ATENŢIE : ! Grupurile electrogene echipate cu tablou cu demaraj automat pot porni fără avertizare. 5. 10. înţelegând prin aceasta demarajul. In cazul in care nu este aprins apasati pe butonul rosu de oprire. 5. Notă: • Grupul generator poate fi oprit oricând prin apăsarea butonului de oprire de urgenţă sau ţinerea apăsată pentru 5 secunde a tastei „STOP” pe modul şi selectarea opţiunii „SKIP COOLDOWN (FĂRĂ RĂCIRE)” apăsând tasta „ENTER”. Asiguraţi-vă că defecţiunile au fost corectate înainte de a încerca să porniţi grupul generator.2 . Notă : În funcţionarea normală. iar dacă este cazul faceţi adăugările necesare.si 5. Vedeţi în capitolul 9 caracteristicile fiecărui sistem.

după modelul descris în capitolul 5. 5. Anularea acestui semnal va opri motorul. anulaţi semnalul de demaraj la distanţă. şi s-a rezolvat problema pornirii. tensiunea şi frecvenţa de ieşire.4 Pornirea/oprirea în funcţionarea normală . 5. Desfaceţi purjorul situat sub coturi sau în punctul cel mai de jos al traiectului. Verificaţi absenţa zgomotului sau vibraţiilor anormale. repuneţi şurubul şi relansaţi motorul. care este montat pe cutia bornelor alternatorului. ATENŢIE : ! Nu decuplaţi disjunctorul pe timpul verificării ordinii fazelor.6. sau ţinând apăsat butonul „STOP” pentru 5 secunde şi selectând opţiunea „ SKIP COOLDOWN” prin apăsarea tastei „ENTER” • O apăsare a butonului de Oprire de Urgenţă conduce la aprinderea lămpii de semnalizare roşie. cum s-a descris anterior. Verificaţi funcţionarea normală a grupului cu ajutorul panoului de control / comandă.2. Apăsaţi tasta „AUTO (AUTOMAT)” de pe modul. Rotiţi disjunctorul circuitului de ieşire al alternatorului în poziţia „ON (PORNIT)” (cu mânerul în sus). şi de 62Hz pentru maşinile de 60Hz. CÂND MOTORUL A PORNIT : 1. grupul generator se va opri automat. 3. Verificaţi cu ajutorul panoului. Grupul generator este acum gata de pornire automată la primirea unui semnal de pornire de la distanţă. deschideţi disjunctorul. Pornire automată: Asiguraţi-vă că butonul de oprire de urgenţă şi orice butoane de oprire de la distanţă sunt eliberate. înainte de a încerca o nouă repornire. Îndepărtaţi orice anomalie. dacă există acest potenţiometru. Verificaţi etanşeitatea sistemului de evacuare. Apăsaţi butonul STOP şi aplicaţi procedura de anulare a avariilor descrisă la punctul 5. Există trei mijloace de reglare a tensiunii : Un reglaj fin al tensiunii prin modificarea poziţiei potenţiometrului de turaţie de pe panoul de comandă / control. Oprirea : Pentru oprirea grupului electrogen. Grupul electrogen fiind sub tensiune.-192. întotdeauna opriţi grupul. mai precis temperatura şi presiunea uleiului. verificaţi ordinea fazelor legând un aparat de măsură adecvat. 2. pentru a se răci. Presiunea uleiului trebuie să ajungă la valoarea normală în 10 secunde după pornirea motorului. ATENŢIE : ! Înainte de orice intervenţie asupra cablurilor consumatorului. apăsaţi pe butonul Oprire de Urgenţă şi apasati butonul „ Oprit”. şi debranşaţi borna negativă de la baterie. o temporizare a opririi ( Cool Down ) permite grupului să funcţioneze pentru o anumită perioadă de timp. 7. Grupul electrogen va intra in regim „ Cool Down” pentru un timp de aproximativ 3 minute dupa care se va opri. Un reglaj grosier se efectuează prin modificarea poziţiei potenţiometrului plasat în interiorul regulatorului automat de tensiune. la bornele disjunctorului. Înainte de verificarea instalaţiei de pornire la distanţă. Notă : • Pentru panourile Seria Power Wizard si EMCP 3 . CAT – POWER SYSTEMS . verificaţi ca butonul de oprire de urgenţă să nu fie apăsat şi să nu existe alte alarme pentru oprirea grupului dupa care apăsaţi pe butonul „ AUTO”. 1. ATENŢIE : ! După numeroase tentative infructuoase de demarare. Trimiterea unui semnal de pornire la distanţă va reiniţializa în mod automat o secvenţă de demarare a motorului. gazele nearse se acumulează în sistemul de eşapare. La încetarea semnalului de pornire. Înainte de repornirea grupului. Notă : Motorul nu va porni dacă ledul rosu de avarie este aprins. Această verificare trebuie efectuată de un tehnician calificat. rotiţi butonul de oprire de urgenţă în sensul acelor de ceasornic. Efectuaţi verificările premergătoare primei puneri în funcţiune. • Pentru oprirea grupului electrogen. O altă modalitate de reglare grosieră. 3. se execută prin modificarea tensiunii nominale de ieşire.Tablouri Seria Power Wizard si EMCP 3 Notă : • Grupul electrogen poate fi oprit în orice moment prin acţionarea butonului de Oprire de Urgenţă. 6. 4. De îndată ce gazul s-a disipat (a dispărut fumul alb). Doar tehnicienii pregătiţi pot face eventuale modificări. apăsaţi butonul de oprire de urgenţă sau apasati butonul rosu de oprire . Frecvenţa la mers în gol este de aproximativ 52Hz pentru maşinile de 50Hz. pentru a permite disiparea gazului. în apropierea grupului.6. Se apasă pe butonul şi se realizează procedura de anulare a avariei conform procedurii descrise la inceputul cap. 5.

Verificaţi absenţa zgomotului sau vibraţiilor anormale. Dacă temperatura este scăzută. sarcina de încărcare poate fi între 70 şi 100% din puterea nominală. mai precis temperatura şi presiunea uleiului. Pornirea manuală : Asiguraţi-vă că butonul de oprire în caz de urgenţă şi eventualele comenzi de oprire la distanţă nu sunt active. Presiunea uleiului trebuie să fie la valoarea normală în 10 secunde după pornirea motorului. Apasati tasta PORNIRE Motorul va fi pornit automat de maximum trei ori . Notă : Consumatorul poate fi racordat la grupul electrogen. Oprirea manuala : Pentru oprirea grupului electrogen. gazele nearse se acumulează în sistemul de eşapare. CAT – POWER SYSTEMS . Dacă motorul n-a pornit. ATENŢIE : ! După numeroase tentative infructuase de demarare. Desfaceţi purjorul situat sub coturi sau în punctul cel mai de jos al traiectului. când o oprire imediată a grupului este indispensabilă. DACĂ MOTORUL A PORNIT : 3. La temperatura normală de funcţionare (aproximativ 80°C). 4. 7. 5. atunci sarcina poate fi de aproximativ 50% din puterea nominală. Apasati tasta OPRIRE În caz de urgenţă. sub 20°C. Verificaţi funcţionarea normală a grupului cu ajutorul panoului de control/comandă. De îndată ce gazul s-a disipat (a dispărut fumul alb) şi s-a rezolvat problema pornirii. sistemul de comandă se blocheză pe poziţia « Demaraj ratat (Non demarrage)» şi lampa lampa roşie de semnalizare de pe panou se va aprinde. în funcţie de varianta grupului. Variantele de 100kVA suportă de regulă o sarcină de 100%. pentru a permite disiparea gazului. apăsaţi butonul Oprire de Urgenţă fără deconectarea consumatorului. Temperatura de funcţionare a grupului electrogen influenţează sarcina maximă care poate fi preluată de grup. Cuplaţi disjunctorul de ieşire al alternatorului în poziţia « On » (funcţionare – maneta către în sus).-202. 6. Verificaţi etanşeitatea sistemului de evacuare. repuneţi şurubul şi relansaţi motorul. deconectaţi sarcina prin decuplarea disjunctorului de ieşire (poziţia « OFF »).

Sistemul PowerWizard iniţiaza secvenţa de acţionare a demarorului prin activarea releului de acţionare a demarorului si a releului de control al alimentării cu combustibil: • Daca turaţia motorului ajunge la punctul de referinţă pentru încetarea acţionării demarorului. Tabloul de comandă primeşte un semnal de pornire al motorului.3. sau 3. Sistemul tabloului de comandă verifică sistemul înainte de a iniţia secvenţa de acţionare a demarorului. Pentru a omite perioada de răcire.). sau 3. Sistemul verifică dacă nu există evenimente de oprire si daca toate evenimentele de oprire anterioare au fost resetate.2. Opţiunile „PRESS ENTER TO BYPASS” („APĂSAŢI TASTA ENTER PENTRU OMITERE”) si „PRESS ESCAPE TO CONTINUE” („APĂSAŢI TASTA ESCAPE PENTRU A CONTINUA”) vor fi afişate pe ecran. 4. tabloul de comanda va opri motorul prin închiderea releului de control al alimentării cu combustibil.3. şi trebuie să fie respectate.). Daca motorul este echipat cu un dispozitiv de asistenţa la pornire cum ar fi bujii incandescente. motorul este considerat în funcţiune. sistemul PowerWizard va opri acţionarea demarorului si va astepta un interval prestabilit (de obicei sapte secunde) înainte de o noua încercare de pornire • Daca sistemul PowerWizard nu reuseste sa porneasca motorul dupa un număr prestabilit de acţionări ale demarorului (în mod normal trei). iar releul de acţionare a demarorului va fi dezactivat • Daca motorul nu porneste într-un interval prestabilit (în mod normal sapte secunde). sau 3. ţineti apasată tasta Oprire timp de trei secunde. va începe secvenţa de dinainte de pornire. • Sistemul de comanda este dotat cu un temporizator cu ciclu programabil (PCT) configurat care se activează (numai la PowerWizard 2. Apăsaţi tasta Enter pentru a omite secvenţa de răcire sau tasta Escape pentru a continua secvenţa de răcire.). Tabloul de comanda iniţiaza perioada de răcire.) • Sistemul de comanda este dotat cu un temporizator cu ciclu programabil (PCT) configurat care se dezactivează (numai la PowerWizard 2.-215.5 Funcţionarea/Oprirea Automata – Tablouri Seria Power Wizard si EMCP 3 (Demaraj Automat) Procedurile următoare tratează pregătirea grupurilor electrogene echipate cu tablouri Seria Power Wizard sau EMCP 3 cu sistem de demaraj automat cu comandă la distanţă.0 si EMCP 3. Sistemul PowerWizard primeşte un semnal de oprire a motorului. CAT – POWER SYSTEMS . 2. Secvenţa de pornire a motorului 1. 3. sistemul PowerWizard va activa mesajul „Fail to Start shutdown” („Oprire datorită pornirii nereusite”).0 si EMCP 3. 3.3. 2. Semnalul poate fi de patru tipuri: • Utilizatorul apasă tasta Pornire • Sistemul de comanda este în modul automat si intrarea digitală de pornire de la distanţă este activată • Sistemul de comanda primeste un semnal de pornire prin intermediul legăturii de date RS-485 SCADA (numai la PowerWizard 2.2.0 si EMCP 3. sau 3.3.2. După ciclul de răcire. Semnalul poate fi de patru tipuri: • Utilizatorul apasă tasta Oprire • Sistemul de comanda este în modul automat si intrarea digitală de pornire de la distanţă este dezactivată • Sistemul de comanda primeşte un semnal de oprire prin intermediul legăturii de date RS-485 SCADA (numai la PowerWizard 2. Secvenţa de oprire a motorului 1.2.0 si EMCP 3.

6. 6. Eliminaţi orice urmă de carburant.prima conditie indeplinita) : ATENTIE! In perioada de garantie este obligatoriu efectuarea operatiilor de intretinere specificate in Lista punctelor de control pentru grupurile electrogene.5 Întreţinerea preventivă a alternatorului : Alternatorul nu necesită întreţinere regulată. anexata la Manualul de instalare . 5. Dacă altenatorul nu deţine nici o suprafaţă de sprijin. ATENŢIE : ! Nu ţineţi în funcţionare o perioadă lungă motoarele Diesel fără ca acestea să fie sub sarcină. 2. Urmăriţi capitolul 8.2. apoi ridicaţI-l de pe şasiu. astfel încât să nu deterioraţi ventilatorul. Conform normelor de întreţinere aceste operaţii pot fi făcute la intervale mai mici decât cele prevăzute în manual. Această întreţinere trebuie efectuată de personal calificat. atunci se va fixa bine partea din faţă a acestuia.2. Verificaţi buna funcţionare pornindu-l şi lăsându-l să funcţioneze timp de 5 minute.2. 6. Desfaceţi şuruburile de fixare ale discului de cuplaj flexibil al volantului. Garantia se anuleaza daca nu se respecta operatiile de intretinere specificate in carnet si avizate de furnizor. Operatiile de intretinere vor fi efectuate de personal tehnic de specialitate agreeat de furnizorul echipamentului. dar nu solvant.2. Desfaceţi şuruburile care menţin motorul pe şasiu. Îndepărtaţi protecţia ventilatorului alternatorului. Efectuaţi verificările înainte de pornire indicate în capitolul 5. 3. Verificaţi – i buna funcţionare prin menţinerea sub o sarcină de cel puţin 50% din sarcina nominală timp de 1. Debranşaţi alimentarea electrică a echipamentelor auxiliare (de exemplu preîncălzirea apei). Efectuaţi această întreţinere ţinând cont de indicaţiile din manualul tehnic. Izolaţi alimentarea instalaţiei de încărcare a bateriei. îndepărtaţi sistemul de eşapare. în primul rând borna negativă . 6. 9. 6. 6. pentru detalii.1 Generalităţi Un program de întreţinere eficient şi regulat asigură o durată de viaţă lungă grupului electrogen. Orice izolator acustic care prezintă deteriorări ale învelişului protector trebuie schimbat de urgenţă. 6.1 Întreţinerea cotidiană sau la fiecare pornire : (Pentru grupurile de siguranţă. 6. pentru a decupla alternatorul. Pentru grupurile care functioneaza in regim de productie este obligatorie respectarea operatiilor de service prevazute in carnetul de intretinere care va fi predat beneficiarului de catre furnizor.3.2.3 Demontarea motorului / alternatorului Pentru demontarea motorului / alternatorului efectuaţi următoarele operaţii : 1. 6. aferent acestui ghid. Pentru curăţarea la suprafaţă. 4.1 Demontarea singulară a motorului : 1. utlizaţi un curăţitor industrial.4 Întreţinerea anuala ( sau la fiecare 250 ore de funcţionare. grupul electrogen trebuie menţinut în perfectă stare de curăţenie.2 ore. apoi capotajul. 7. 5. conduce la pierderea garantiei echipamentului. Menţineţi pe poziţie rotorul cu ajutorul unei frânghii sau cale de lemn.2 Întreţinerea (pentru grupurile electrogene care încă nu au funcţionat). Debranşaţi bateria. 3. atunci acestea trebuie ridicate simultan de cârligele situate pe ambele agregate.6 Întreţinerea preventivă a motorului : Pentru a menţine o bună stare de funcţionare a motorului se vor efectua operaţiile de întreţinere stipulate în Manualul Motorului.2. 4. ulei sau alt produs de la exteriorul sau interiorul grupului. Se recomandă verificarea şi curăţarea periodică a bobinajului. Deplasaţi motorul către înainte. Păstrarea rapoartelor de întreţinere vă uşurează soluţionarea problemelor ulterioare. De manieră generală. Reţineţi motorul cu ajutorul unui scripete. Dacă motorul trebuie demontat singur. 6. CAT – POWER SYSTEMS . 8. Dacă motorul şi alternatorul trebuie demontate împreună. Toate interventiile efectuate in perioada de garantie vor fi vizate de reprezentantul furnizorului .3 Întreţinerea lunară : (Pentru grupurile de siguranţă care nu au funcţionat sub sarcină). pentru a împiedica acumularea uleiului sau altor substanţe în interiorul său. Înainte de a porni motorul vizualizaţi pe ansamblu întregul agregat. Neefectuarea operatiilor de „intretinere anuale”. sau alt produs inflamabil. înainte de a desface motorul. Desfaceţi şuruburile de fixare a carterului.2.2. Izolaţi şi debranşaţi tabloul de comandă / control şi depozitaţi grupul pe suportul său. acaestă întreţinere trebuie efectuată săptămânal).-226. 2. ÎNTREŢINEREA GRUPULUI ELECTROGEN 6. Dacă grupul deţine un capotaj desfaceţi şuruburile de fixare de pe fiecare parte. atunci începeţi prin debranşarea electrică.2 Întreţinerea preventivă Întreţinerea preventivă a unui grup elctrogen variază în funcţie de utilizarea sa. in perioada de garantie.

3. AsiguraţI-vă că unul din poli se află pe axa verticală. Decuplaţi cablajul electric. apoi ridicaţI-l. 4. Desfaceţi deasemenea şuruburile de fixare ale motorului. atunci calaţi bine partea din faţă a motorului.2 Demontarea singulară a alternatorului : 1. 5. Desfaceţi şuruburile de fixare ale alternatorului la şasiu. Dacă doar alternatorul trebuie îndepărtat.-23- 6. Deplasaţi alternatorul către în faţă. CAT – POWER SYSTEMS . Calaţi rotorul şi partea din faţă a alternatorului. 6. astfel încât să nu apară eventuale deformaţii. Decuplaţi alternatorul de motor. Menţineţi alternatorul cu ajutorul unei şufe. 3. Îndepărtaţi protecţia ventilatorului alternatorului. 2.

2 Întreţinerea motorului : Manualul motorului aferent acestui manual oferă detalii legate de operaţiile de întreţinere. ATENŢIE : ! De regulă lichidul de răcire este fierbinte şi sub presiune. până ce nu se răceşte. Alternatorul are deasemenea un ventilator care îI asigură răcirea. 7. la o distanţă la care acestea nu sunt deranjante. împingând aerul prin radiator.7. deoarece cresc condiţiile de corodare. şi de a amortiza nivelul sonor. 7. asiguraţi o bună circulaţie a aerului în jurul grupului electrogen. Se va aplica jetul de apă sau vapori dinspre radiator către vaentilator. DESCRIEREA ŞI ÎNTREŢINEREA MOTORULUI 7. Pentru grupurile de mică putere conducta de evacuare şi amortizorul sunt montate direct pe motor. sau dacă umplerea s-a făcut fără inhibitori. Nu interveniţi asupra radiatorului.1. Îndepărtaţi impurităţile periodic cu ajutorul unui jet de aer de joasă presiune. fie se umple la capacitate instalaţia de răcire. Încercările se fac cu motorul funcţionând în gol. 7.5 Sistemul de eşapare : are rolul de a dirija emanaţiile arderii în mediul exterior. un termostat.2 Sistemul de răcire : Sistemul de răcire este compus din : radiator.2 Curăţirea exterioară : Un mediu înconjurător sărat. fiind cauzată de prezenţa aerului în apă.3.3.1 Generalităţi : Motorul care antrenează acest grup electrogen este de tip industrial. Acest rezervor asigură o funcţionare de aproximativ 8 ore în regim de sarcină nominală. nici asupra ventilatorului dacă grupul funcţionează.1. el este construit pentru a furniza o alimentare cu energie electrică corespunzătoare. În patru sau doi timpi.3 Curăţirea interioară : Sistemul de răcire poate prezenta depuneri de calcar. Depozitele de impurităţi care nu pot fi îndepărtate astfel necesită curăţirea cu ajutorul apei şi detergentului. 7. Pentru grupurile de mare putere nu se prevede un rezervor încorporat. de mare performanţă şi special proiectat pentru această utilizare. sau cu praf poate conduce la colmatarea aripioarelor radiatorului.6 Galeria de admisie : Nu efectuaţi încercări asupra sistemului de admisie dacă motorul se află sub sarcină. 7. Ventilatorul este de tip suflantă. 7. regulat.1 Descrierea motorului 7. ventilator de mare putere. precum şi un ghid de defecţiuni.1. CAT – POWER SYSTEMS .1. Pe cât posibil umpleţi radiatorul cu apă distilată. fie se goleşte. Turaţia motorului determină frecvenţa de debitare a alternatorului. dacă nu este etanş. Verificaţi etanşarea sistemului de răcire şi purjaţi aerul. Acest capitol oferă o descriere succintă a părţilor componente ale motorului şi funcţionalităţile lor.1. sau dacă s-au făcut completări cu apă dură. sistemul de alimentare este direct racordat la rezervorul încorporat în şasiu.-247. ceea ce duce la funcţionarea defectuoasă a grupului. la nivelul radiatorului. Pentru modelele mai puternice acestea sunt livrate separat pentru a fi montate la locul de funcţionare.7 Aditivi pentru pornire : Aditivii pentru pornire pe bază de etil/eter nu sunt recomandaţi deoarece diminuează durata de viaţă a motorului. Pe timpul curăţirii se vor acoperi motorul şi alternatorul. pompă de apă acţionată mecanic.3 Întreţinerea radiatorului 7. O circulaţie corespunzătoare se obţine respectând normele din paragraful 4.1 Generalităţi : Corodarea radiatorului este una din cele mai frecvente disfuncţionalităţi. în consecinţă. Nu lăsaţi radiatorul parţial umplut. Termostatul are rolul de a asigura temperatura optimă de funcţionare a motorului. şi a fost ales pentru fiabilitatea şi eficacitatea sa. sau apă naturală dedurizată. 7.3 Regulatorul motorului : Regulatorul motorului este un dispozitv mecanic sau electronic. Regulatorul determină variaţia turaţiei motorului şi modifică debitul de combustibil. cu adăugarea inhibitorilor de coroziune. Există un sistem de umplere manuală sau automată dintr-un rezervor principal. 7. Pentru o răcire eficace.1.1. care are rolul de a asigura o turaţie constantă motorului indiferent de sarcina acestuia. Nu interveniţi nici asupra radiatorului. În cazul stocării grupului. Acest sistem răceşte suprafaţa exterioară a motorului şi lichidul din circuitul interior. şi orice variaţie a turaţiei modifică frecvenţa curentului debitat. 7.3.4 Sistemul de alimentare cu carburant : Pentru majoritatea grupurilor. 7.

5. Dacă tartrul persistă. şi adăugaţi sodă pentru spălare. 4. atunci repetaţi operaţiunea mărind concentraţia la 8%. Clătiţi de mai multe ori radiatorul cu această soluţie. apoi încălziţi această soluţie la 49°C maximum. Preparaţi o soluţie de acid 4%. debranşaţi şi obturaţi conductele de pe motor. 7. 8. Examinaţi interiorul radiatorului. 3. şi apoi clătiţi radiatorul cu apă caldă curată.-25Pentru detartrarea radiatorului procedaţi după cum urmează : 1. adăugaţi lichidului de răcire inhibatorii pentru coroziune şi/sau antigelul recomandat. Înainte de repunerea radiatorului în funcţiune. Vărsaţi lent soluţia în radiator prin orificiul de umplere. faceţ plinul cu apă şi verificaţi etanşeitatea aplicând o presiune de 2 ori mai mare decât cea normală de funcţionare. 9. Lăsaţi câteva minute în repaus raditorul. 6. iar la ultima umplere lăsaţi soluţia să stea cel puţin o oră. Umpleţi radiatorul cu această soluţie. După folosire soluţia de detartrare trebuie neutralizată după cum urmează : Umpleţi vasul de amestec cu apă pură. 2. 0. Vărsaţi acidul în apă şi nu invers. Goliţi complet. după care goliţi soluţia în recipientul de origine. Goliţi sistemul de răcire. CAT – POWER SYSTEMS .5 kg pentru 20 litri de apă. după care îl goliţi. încălziţi până la fierbere. până la umplerea totală a acestuia. Aşteptaţi căteva minute pentru o bună diluare. 10. prin partea inferioară a radiatorului. Înainte de repunerea în funcţiune a radiatorului.

şi regulatorul automat de tensiune (a se vedea figura 8.1 Schema de funcţionare a alternatorului Procesul se iniţializează odată cu rotirea componentelor interne ale alternatorului. antrenează ansamblul motor. Un ventilator din aliaj de aluminiu turnat aspiră aerul de răcire prin grilele situate în partea opusă antrenării şi îl refulează. Înainte de demarajul iniţial.1 Descrierea alternatorului 8.1. Începând din acest moment. 1 2 3 4 Rotor principal Stator principal Regulator automat de tensiune Înfăşurare de excitaţie 5 6 7 Rotor de excitaţie Diode redresoare Ieşire de putere Figura 8.3 Funcţionarea alternatorului : Energia electrică produsă de grupul electrogen este furnizată de un sistem în buclă închisă. încercaţi să izolaţi bobinajul urmărind procedura indicată în Manualul Alternatorului.1). cu o toleranţă mică. 8. câmpul învârtitor principal. care. se vor ataşa dispozitive de încălzit care să menţină bobinajele uscate. care la rândul său limiteză tensiunea de ieşire (7) a alternatorului. la relanti sau sarcină maximă.2 Întreţinerea alternatorului Deşi o întreţinere este rareori necesară. capabilă să reziste vibraţiilor şi impactului de sarcină. diodele redresoare şi ventilatorul de răcire.1 Generalităţi : Alternatorul montat pe acest grup electrogen este de tip autoexcitat. Sistemul de comandă este compus dintr-un regulator automatic de tensiune. formând o carcasă rigidă. Magnetismul remanent al rotorului principal produce (1) o tensiune de valoare mică (curent alternativ). Ansamblul rotor este echilibrat dinamic.1. excitaţia. care va induce o tensiune mai mare în statorul principal. Deoarece acest curent continuu trece prin rotorul principal. Una din caracteristicile sale. circuite de protecţie şi instrumente de control al curentului debitat de grup. alternatorul a fost conceput pentru a furniza o înaltă fiabilitate în funcţionare şi o întreţinere uşoară. deci fără întreţinere. Acest curent continuu aplicat înfăşurării de excitaţie creează un câmp magnetic. Acesta suportă o supraturaţie de 2250 rot / min. Acestea sunt asamblate şi sudate sub presiune constantă. în statorul principal (2). fără perii. Carcasa statorului este fabricată din plăci de oţel laminat. Această tensiune în curent alternativ este din nou transformată în curent continuu de diodele redresoare (6). regulatorul automat de tensiune limitează valoarea tensiunii către înfăşurarea statorică de excitaţie. în apropierea antrenării. prelucrat cu o înaltă precizie. Acest ciclu se repetă pentru crearea unei tensiuni.-268. induce un curent alternativ în înfăşurarea rotorică de excitaţie (5). Regulatorul automat de tensiune (3) rectifică această tensiune în curent continuu şi o aplică în indusul înfăşurării de excitaţie (4). se va crea un câmp magnetic mai puternic decât câmpul magnetic rezidual iniţial. care cuprinde rotorul de excitaţie. 8. Rotorul este acţionat mecanic. reduce proporţional tensiunea la turaţii reduse. se recomandă inspectarea şi curăţarea în mod regulat a alternatorului. printr-un dispozitiv similar. 8. Un arbore. compensarea frecvenţă/tensiune. după destocarea grupului. la rândul său. dar şi periodic (la 3 până la 6 luni sau chiar mai des în condiţii de umiditate). care cuprinde sistemele de câmpuri învârtitoare ale alternatorului. ceea ce-i asigură o funcţionare fără vibraţii.2 Construcţia principalelor componente : Monobloc. DESCRIEREA ŞI ÎNTREŢINEREA ALTERNATORULUI 8. corespunzătoare tensiunii nominale de ieşire a grupului electrogen. CAT – POWER SYSTEMS .4 Regulatorul automat de tensiune : Regulatorul automat de tensiune (AVR) menţine o tensiune constantă. Această tensiune de valoare mare induce un curent de valoare mai mare în rotorul principal.1. Acest lucru uşurează motorul pe timpul creşterilor importante şi bruşte ale sarcinii. plasat pe partea laterală. Ansamblul rulmenţilor stator este centrat pe poziţie. Pentru medii cu umiditate ridicată. dacă grupul nu funcţionează.1. 8. izolate pentru diminuarea pierderilor electrice. Realizarea acestui ciclu durează mai puţin de o secundă.

Cea mai bună metodă de îndepărtare a prafului este de a utiliza un aspirator. în funcţie de condiţiile de mediu. Dacă aceste substanţe pătrund în interiorul alternatorului. pot conduce la distrugerea izolaţiei sau la supraîncălzire. Dacă este nevoie de o curăţire. şi pe grilele de ventilaţie. ulei. după care se vor usca perfect înaite de a fi remontate. Nu utilizaţi vapori de apă sau aer sub presiune. se vor spăla cu apă şi dacă este cazul şi cu detergent. sau alt lichid prezent pe pereţii externi ai alternatorului. CAT – POWER SYSTEMS . apă.-27- Inspectaţi regulat filtrele de aer ale alternatorului. Curăţiţi în mod regulat alternatorul. dacă sunt prevăzute. Curăţarea se face astfel : decuplaţi toate alimentările. ştergeţi orice urmă de praf. atunci elementele filtrante se vor îndepărta din corpul filtrului.

Sistemul de control/comandă este compus din două părţi esenţiale care lucreză împreună : un panou şi un disjunctor pentru alternator. Testare lampa – La apăsarea tastei Testare lampa. Taste functionale Tasta de acces rapid Informatii alternator – Tasta de acces rapid Informatii alternator va deschide primul ecran de informatii referitoare la alternator. OPRIRE – La apăsarea tastei Oprire. Se pot furniza modele speciale pentru instalaţii specifice.1 arată toate modelele de panouri. de exemplu presiunea de ulei prea scăzută sau temperatura lichidului de răcire prea ridicată. debitul său. Informatiile alternatorului contin diferiti parametri alternator care definesc functionarea din punct de vedere electric a grupului generator.1 Vederea din faţă a panourilor de control/comandă 9. care are la bază 2 tipuri constructive. precum şi oprirea automată în cazul condiţiilor critice. 9.1. Există o gamă constructivă variată. Seriile de tablouri Power Wizard si EMCP 3 sunt dotate cu taste si afisaj numeric pentru parametrii motor si alernator Figura 9. Disjunctorul are ca scop protejarea instalaţiei. motorul va intra în modul Oprire. El permite de asemenea bascularea ieşirii grupului. în caz de suprasarcină sau scurtcircuit.. CAT – POWER SYSTEMS . Seria EMCP 3 cu demaraj automat. AUTOMAT – La apăsarea tastei Automat. (Navigati de la un parametru alternator la altul cu ajutorul tastelor sus/jos). controlul funcţionării sale.1 Descriere : Pentru a controla şi comanda funcţionarea sa. PORNIRE – La apăsarea tastei Pornire. Panoul permite demarajul şi oprirea grupului. (Navigati de la un parametru al motorului la altul cu ajutorul tastelor sus/jos).1.2 Identificare : Pentru a vă ajuta la identificarea panoului montat pe grupul dumneavoastră.-289. Informatiile despre motor contin diferiti parametri ai motorului care definesc functionarea grupului generator. grupul electrogen este înzestrat cu un sistem de control/comandă electronic.3 Echipamentul panourilor Seria Power Wizard si EMCP 3 : Înainte de a pune în funcţiune grupul electrogen este necesar ca utilizatorul să cunoască bine funcţionalitatea comenzilor de pe panou. Pe timpul funcţionării grupului observaţi din timp în timp indicaţiile panoului. prin întreruperea automată a curentului.1. DESCRIEREA SISTEMULUI DE CONTROL / COMANDĂ ŞI LOCALIZAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR 9. toate LED-urile si pixelii ecranului se vor aprinde. motorul va intra în modul Automat. motorul va intra în modul Pornire. Tasta de acces rapid Informatii motor – Tasta Informatii motor va afisa primul ecran cu informatii despre motor. În funcţie de necesităţi pot fi montate diferite panouri (tablouri).1 Descrierea sistemului de control / comandă 9. Este vorba de următoarele tipuri : Seria Power Wizard cu demaraj automat. pentru a interveni în caz de necesitate. figura 9.

Dacă punctul de referinţă trebuie selectat dintr-o listă. nici una din modificările efectuate pe ecran nu se va salva în memorie. Lampa roşie de oprire – O lampă roşie aprinsă intermitent indică faptul că există evenimente active de oprire care nu au fost confirmate de utilizator. lampa roşie va trece de la iluminare intermitentă la iluminare continuă după apăsarea tastei Confirmare alarmă. lămpile galbene sau roşii care luminează intermitent se vor stinge sau vor lumina continuu. Daca tasta Escape este apăsata în timpul programării punctului de referinţă. lampa galbenă va trece de la iluminare intermitentă la iluminare continuă după apăsarea tastei Confirmare alarma. Daca o căsuţa este bifată apăsarea tastei Derulare dreapta va debifa căsuţa. dezactivând funcţia. CAT – POWER SYSTEMS . Dacă există evenimente de oprire active. O lampă galbenă aprinsă continuu indică faptul că există avertismente active care au fost confirmate. utilizaţi tasta Derulare în sus pentru a naviga în cadrul listei. Escape – Tasta Escape este folosită pentru a naviga în sens ascendent prin structura de meniuri/submeniuri. apăsarea tastei Derulare stânga va debifa căsuţa. Enter – Tasta Enter este folosită pentru a selecta elemente de meniu în scopul deplasării înainte si înapoi în cadrul structurii de meniuri/submeniuri. în funcţie de starea activă a alarmelor. Tasta Derulare în jos este utilizată si în timpul introducerii punctului de referinţă. activând funcţia. lampa roşie se va stinge. modificările vor fi salvate în memorie. La apăsarea tastei Enter în timpul programării punctului de referinţă. Toate avertismentele si opririle active pot fi resetate prin apăsarea si menţinerea apăsată a tastei Confirmare alarmă. Tasta Derulare dreapta este de asemenea utilizată în timpul reglării punctului de referinţă pentru a selecta sau deselecta o căsuţa de selectare. În timpul introducerii datelor numerice. la apăsarea tastei. În timpul introducerii de date numerice. În cazul în care căsuţa nu este bifată. oprind alarma din sistemele de avertizare acustică. tasta Derulare în sus este utilizată pentru mărirea cifrelor (0-9). La introducerea de date numerice. tasta Derulare în jos este utilizată pentru scaderea numerelor afişate (0-9). Confirmare alarma – La apăsarea tastei Confirmare alarmă. alimentarea releului alarmei acustice va fi întreruptă si alarma acustică se va opri (dacă aceasta există). Dacă exista avertismente active.-29Taste de navigare Derulare în sus – Tasta Derulare în sus se utilizeaza pentru navigarea ascendenta prin diferitele meniuri si ecrane de monitorizare. Daca o căsuţa este bifată. dezactivând funcţia. De asemenea. Derulare dreapta – Tasta Derulare dreapta este utilizată în timpul reglării punctului de referinţă. Tasta Enter este utilizată si în timpul programării punctului de referinţă pentru a salva modificările acestuia. utilizaţi tasta Derulare în jos pentru a naviga în sens descendent în cadrul listei. Indicatori de alarma Lampa galbenă de avertizare – O lampă galbenă aprinsă intermitent indică faptul că există avertismente active neconfirmate de utilizator. În cazul în care căsuţa nu este bifată. activând funcţia. Derulare în jos – Tasta Derulare în jos se utilizează pentru navigarea descendentă prin diferitele meniuri si ecrane de monitorizare. O lampă roşie aprinsă continuu indică faptul că există evenimente active de oprire care au fost confirmate. Tasta Derulare stânga este de asemenea utilizata în timpul anumitor reglări ale punctului de referinţă pentru a selecta sau deselecta o căsuţa de selectare. apăsarea tastei Derulare dreapta va bifa căsuţa. În timpul introducerii de date numerice. tasta Derulare stânga este utilizată pentru a alege cifra editată. Derulare stânga – Tasta Derulare stânga este utilizată în timpul reglării punctului de referinţă. Butonul Confirmare alarmă poate fi configurat si astfel încât să transmită oprirea globală a alarmei în legatură de date J1939. Fiecare apăsare a tastei permite utilizatorului să revină la meniul anterior/superior. tasta Derulare dreapta este utilizată pentru a alege cifra editată. Dacă nu mai există avertismente active. Tasta Escape este utilizată si pentru iesirea/anularea ecranelor de introducere a datelor în timpul programării punctului de referinţă. lampa galbenă se va stinge dupa apăsarea tastei Confirmare alarmă. apăsarea tastei Derulare stânga va bifa căsuţa. Dacă punctul de referinţă trebuie selectat dintr-o listă. Situaţiile care provoacă un eveniment de oprire trebuie resetate manual. Dacă nu mai există evenimente de oprire active. Tasta Derulare în sus este utilizată şi la introducerea punctului de referinţă.

4. Va fi afisat : Apăsaţi si menţineţi apăsată tasta Confirmare alarma timp de 3 secunde CAT – POWER SYSTEMS . Procesul de resetare a erorii / alarmei 4.-309.1. Resetarea erorii/ alarmei.Procesul de resetare a erorii / alarmei 1 Procesul de resetare a erorii / alarmei 2 Resetarea erorii / alarmei Apasati tasta Oprit 3.

o combinaţie între un număr de parametru suspect (SPN) si un identificator de mod de eroare (FMI).1. sunt ordonate în funcţie de orele de funcţionare a motorului (sau orei reale la PowerWizard 2. 9. Prezent – Starea care a cauzat evenimentul este în desfăşurare si afectează modul de funcţionare a sistemului. Resetarea unui singur eveniment O lampă roşie intermitentă de oprire indică existenţa unui eveniment de oprire neconfirmat.0). Selectaţi un ECM si apăsaţi tasta Enter pentru a vizualiza jurnalul de evenimente al ECM respectiv. Asiguraţi-vă că evenimentul este activ (nu prezent). Vizualizarea evenimentelor 1. Inactiv – Evenimentul a fost activ la un anumit moment. Apăsaţi din nou tasta Enter. ora si data primei apariţii. 9.1. Evenimentele sunt ordonate începând cu evenimentele prezente.8. 4. CAT – POWER SYSTEMS .7. 2. 9. 3. Pentru a vă deplasa de la un eveniment la altul.Sistem de evenimente Modulul PowerWizard si EMCP3 utilizează formatul standard J1939 pentru evenimente. După verificarea unei erori si rectificarea cauzei acesteia. 5. orele de funcţionare a motorului la prima apariţie si la ultima apariţie. Parcurgeţi evenimentele pentru a evidenţia evenimentul care trebuie resetat. În cadrul acestor clasificări.6 Starea evenimentelor Evenimentele din sistemul PowerWizard pot avea una din următoarele trei stări: prezent. 9. ora si data ultimei apariţii (numai la PowerWizard 2. Modulele PowerWizard si EMCP3 au jurnale separate de evenimente pentru evenimentele provenind din cadrul modulului sau din dispozitivele auxiliare. 4. acesta defineşte un eveniment printr. va fi evidenţiată opţiunea „RESET” („RESETARE”). acesta nu poate fi resetat. 7. FMI. Totusi. Apăsaţi tasta Enter. Se va afişa o listă cu toate ECM instalate. Eroarea va fi ştearsă. 6. Din meniul principal. utilizati următoarea procedură pentru a reseta evenimentul: 1. Selectaţi un ECM din listă.5. SPN defineşte parametrul eronat. cum ar fi sistemul de comandă al motorului (ECM). Apăsaţi de 3 ori tasta Escape pentru a reveni la meniul principal. Lampa rosie intermitentă de oprire va ilumina continuu dupa apăsarea tastei Confirmare alarma. numărul din partea opusă reprezintă totalul evenimentelor prezente si active din fiecare jurnal. Accesaţi opţiunea „EVENT LOGS” („JURNAL DE EVENIMENTE”) din meniul principal.-319. FMI = Oprire nivel scăzut semnifică faptul că grupul s-a oprit din cauza unei erori de presiune scăzută a uleiului). Evenimentele inactive servesc doar la menţinerea unui istoric al evenimentelor. 8. activ si inactiv. selectaţi „EVENT LOGS” („JURNALE DE EVENIMENTE”) si apăsaţi tasta Enter. dar nu mai este activ si nu afectează funcţionarea sistemului. Apăsaţi Enter după evidenţierea unui eveniment pentru a vizualiza informaţiile suplimentare cum ar fi SPN. 3.1.1. Apăsaţi tasta Oprire. a fost blocat de sistemul de evenimente şi trebuie resetat înainte de repornirea motorului. Dacă eroarea nu mai este prezentă iar sistemul de comanda este în modul Oprit. Activ – Evenimentul nu mai este prezent si poate fi resetat de către utilizator. iar FMI defineşte eroarea (de exemplu SPN = Presiunea uleiului. Dacă un eveniment este prezent. continuând cu cele active si terminând cu cele inactive. 2. utilizaţi tastele Sus si Jos.0).

Meniul de securitate include urmatoarele optiuni: DROP TO MIN LEVEL (COBORÂRE LA NIVEL MINIM) – folosita pentru a coborî nivelul curent de securitate la cea mai joasa setare. Apasati tasta Enter pentru a salva. parolele pentru nivelurile 1 si 2 trebuie sa fie diferite. Parola de securitate de nivel 3 este rezervata pentru puncte de referinta critice. care poate fi utilizata pentru securizarea comunicatiilor la distanta. Pentru a dezactiva parola de securitate pentru nivelul 1. nivelul minim va fi 1.1. Evidentiati optiunea si apasati tasta Enter pentru a ajunge la nivelul minim de securitate. trebuie sa contactati distribuitorul în cazul în care doriti sa efectuati o modificare asociata cu o parola de nivel 3. Parola introdusa este comparata cu parolele de nivel 1 si 2 memorate. Parolele pot sa contina 16 cifre.1. Pentru a reseta toate evenimentele: 1. Pentru a dezactiva parola de securitate pentru nivelul 2.0 si EMCP 3. Daca este setata o parola de nivel 2. Parola poate fi introdusa cu ajutorul tastelor cursor. Evidentiati optiunea si apasati Enter pentru a accesa ecranul de introducere a parolei. mai există un proces simplificat pentru resetarea tuturor evenimentelor. Pentru a seta sau modifica parola. care trebuie modificate numai de catre un utilizator calificat. nivelul minim va fi 2. Parolele de nivel 1si 2 sunt dezactivate la instalare. Evidentiati optiunea si apasati Enter pentru a accesa ecranul de introducere a parolei. CAT – POWER SYSTEMS . sistemul de comanda trebuie sa se afle la nivelul de securitate 2 sau mai mare. introduceti noua parola cu ajutorul tastelor cursor. lacătul nu va fi afişat. Daca parola este corecta.„1”. este de asemenea dotat cu o parola SCADA. nivelul minim va fi 0. Nivelul 3 de securitate este utilizat pentru cele mai securizate puncte de referinţă. Resetarea rapidă a unui eveniment Pe lângă procedura de mai sus. setati parola „0”. Dacă sistemul se află la nivelul de protecţie necesar la vizualizarea unui parametru. Evidentiati optiunea si apasati Enter pentru a accesa ecranul de introducere a parolei. CHANGE LEVEL 1 PWD (MODIFICARE PAROLA NIVEL 1) – utilizata pentru a seta. În sistemul PowerWizard sua EMCP3. Pentru a utiliza acesta functie. Parolele pot sa contina 16 cifre. ENTER LEVEL 1 OR 2 (ACCESARE NIVEL 1 SAU 2) – utilizat pentru introducerea parolelor de nivel 1 sau 2. 2.Securitate Există trei nivele de protecţie cu parola a tabloului de comandă . Pentru a seta sau modifica parola.11. Daca nu sunt setate parole de nivel 1 sau 2. Pentru a utiliza acesta functie. Parolele afectează numai modificarea punctelor de referinţă în cadrul tabloului de comandă. Nota – evenimentele prezente nu pot fi resetate.10.2. 9. introduceti noua parola cu ajutorul tastelor cursor. Parolele de nivel 1 si 2 sunt parole utilizator si pot fi utilizate dupa dorinta. „2” sau „3” . CHANGE LEVEL 2 PWD (MODIFICAREA PAROLEI DE NIVEL 2) – utilizata pentru a seta.alături de un simbol reprezentând un lacăt. Apăsaţi Enter pentru a reseta toate evenimentele. setati parola „0”. modifica sau dezactiva o parola de nivel 1. De aceea. 3.-32- 9. Apăsaţi tasta Oprire. sistemul de comanda trebuie sa se afle la nivelul de securitate 1 sau mai mare. apăsaţi Escape pentru a revoca. ENTER LEVEL 3 (ACCESARE NIVEL 3) – utilizat pentru obtinerea accesului la nivelul 3. Apăsaţi si menţineţi apăsată tasta Confirmare alarma timp de trei secunde. iar daca este setata o parola de nivel 1. modifica sau dezactiva o parola de nivel 2. Modificarea fiecărui punct de referinţă reglabil este permisă la un anumit nivel de securitate. Pentru a vizualiza meniul de securitate: MAIN MENU > CONFIGURE > SECURITY (MENIU PRINCIPAL > CONFIGURARE > SECURITATE) În partea superioara a meniului de securitate este afisat nivelul curent de securitate. iar nivelul 1 pentru cele mai puţin securizate. sistemul va accesa nivelul de securitate respectiv. parametrul nu poate fi modificat din ecranul tbloului si trebuie contactat distribuitorul. Nota – sistemul PowerWizard trebuie să fie în modul Oprire pentru a reseta evenimentele. În ecranul de introducere a punctului de referinţă va fi afisat un număr de identificare a nivelului de securitate . PowerWizard 2. Dacă parametrul este afisat cu un lacat dar fara numar de identificare al nivelului de securitate. Apasati tasta Enter pentru a salva. Nivelul de protecţie cu parolă necesar pentru modificarea fiecărui punct de referinţă este identificat în ecranul de introducere a punctului de referinţă.

Functia PCT include sapte temporizatoare independente.) Ora reala ofera informatii referitoare la ora si data unei comenzi automate de pornire/oprire bazata pe ora. Determina activarea celei de-a doua iesiri la activarea temporizatorului.3. evidentiati-o si apasati de doua ori tasta Enter. Aceasta functie este utila în cazul în care aveti nevoie de doua sau mai multe grupuri generatoare pentru a împarti automat alimentarea unei sarcini în timpul saptamânii. Setati data cu ajutorul tastelor cursor.2 sau 3. Durata (în ore si minute) de activare a temporizatorului (pâna la 24 de ore) • Configurarea activarii iesirii nr. Pentru a seta data.13. Apasati tasta Enter pentru a salva.12. modifica sau dezactiva o parola SCADA. apoi apasati tasta Enter pentru a salva.1.1. Temporizatorul cu ciclu programabil poate fi utilizat în scopul punerii în functiune a grupului timp de o ora pe saptamâna pentru a mentine bateria încarcata. Temporizatorul cu ciclu programabil poate fi utilizat si în cazurile în care un grup de rezerva nu are acces la reteaua electrica pentru alimentarea încarcatorului redresor. 1. Evidentiati optiunea si apasati Enter pentru a accesa ecranul de introducere a parolei. 1): • Ziua de activare din saptamâna a temporizatorului cu ciclu programabil nr.0 si PMCP3. 3.) Functia optionala de temporizator cu ciclu programabil (PCT) permite utilizatorului sa programeze activarea sau dezactivarea în timpul saptamânii a doua activitati independente. 5. Ora din zi (ora si minutul) la care temporizatorul va fi activat • Perioada de activare a temporizatorului cu ciclu programabil nr. contactati distribuitorul. 4. Determina activarea primei iesiri la activarea temporizatorului • Configurarea activarii iesirii nr. 2 poate fi utilizata pentru actionarea iesirii de releu 8. 6. 9. Setati ora cu ajutorul tastelor cursor apoi apasati tasta Enter pentru a salva. Iesirea nr.3.Temporizator cu ciclu programabil – PCT (PowerWizard 2. Pentru a seta formatul orei sau datei: MAIN MENU > CONFIGURE > TIME/DATE (MENIU PRINCIPAL > CONFIGURARE > ORA/DATA) 2. Parolele pot sa contina 16 cifre. CAT – POWER SYSTEMS . Apasati tasta Escape pentru a reveni. apoi apasati tasta Enter pentru a salva. Fiecare temporizator are urmatoarele puncte de referinta (punctele de referinta prezentate corespund PCT nr. Aceasta permite selectarea independenta a fiecarei zile (duminica > sâmbata) de activare a temporizatorului • Ora de activare a temporizatorului cu ciclu programabil nr. setati parola „0”. Ora reala nu este calibrata si are numai rol informativ. Selectati formatul datei cu ajutorul tastelor cursor. Data si ora sunt setate de catre utilizator. Apasati tasta Escape pentru a reveni. evidentiati-o si apasati de doua ori tasta Enter. 1. fiecare grup generator poate fi programat sa porneasca si sa se opreasca la momentele prestabilite.2 sau 3.-33- CHANGE SCADA PWD (MODIFICAREA PAROLEI SCADA) (numai la PowerWizard 2. Este necesara utilizarea unui comutator de transfer pentru a va asigura ca grupurile generatoare nu sunt oprite sub sarcina. 9. selectati FORMAT DD/MM/YY (FORMAT ZZ/LL/AA) sau FORMAT MM/DD/YY (FORMAT LL/ZZ/AA) si apasati tasta Enter. 1 este utilizata la punerea în functiune a grupului generator. 1 a temporizatorului cu ciclu programabil nr. Daca aveti nevoie de aceasta functie si nu este instalata pe grupul generator. introduceti noua parola cu ajutorul tastelor cursor.0 si PMCP3. 7. Iesirea nr. Utilizând un temporizator cu ciclu programabil.Programarea orei reale (PowerWizard 2. 1. 1. Pentru a dezactiva parola de securitate SCADA. denumite iesiri PCT. Pentru a seta sau modifica parola. 1. 2 a temporizatorului cu ciclu programabil nr. Pentru a seta formatul datei. Pentru a seta ora. 1.0) – utilizata pentru a seta. Furnizeaza de asemenea un mecanism pentru marcajele temporale din jurnalul de evenimente.

De regulă aceste redresoare au un curent de intensitate nominală de 5 A.2 Preîncălzitoare : În completarea dispozitivelor clasice de încălzire. un ampermetru. asiguraţI-vă că butonul roşu este în poziţia decuplat. Înainte de punerea în funcţiune. în apropierea acestuia. comutatorii. O altă opţiune. Nu porniţi niciodată pompa dacă rezervorul principal este gol sau dacă vanele sunt închise. Acesta are un termostat reglat la o tamperatură de 40°C. un preîncălzitor de 1KW este suficient pentru un grup de putere mai mică de 275KVA.2 Opţiuni ale sistemului de control / comandă 9. sau unul singur de puteri mai mari decat cele descrise mai sus. permite controlul funcţionării redresorului. verificaţi că butonul roşu este în poziţia decuplat. în interiorul panoului. pentru a asigura demarajul motorului chiar dacă nu a funcţionat o perioadă îndelungată de timp. Preîncălzitoarele anti-condens pentru panouri sunt montate în interiorul panourilor pentru a le menţine uscate. Butonul roşu este de declanşare/oprire .-34- 9. Pe langa pompa electrica de obicei se pone si o pompa manuala pentru amorsarea circuitului de combustibil. preîncălzitoarele nu sunt dotate cu comutatoare de comandă. 9. lampele de protecţie sunt montate în panou. Utilizarea acestuia trebuie să fie de scurtă durată. precum şi o prelurare rapidă a sarcinii. Releele de comandă. şi sunt montate în interiorul panoului. Un releu în curent continuu (PR). evitându-se întreruperea intempestivă a redresorului. puterea nominală a acestor preîncălzitoare (KW) variază în funcţie de tipul grupului electrogen. În cazuri speciale se pot furniza redresoare de 10 A care trebuie însă montate în exteriorul panoului. 120 V sau 220/240 Vca. în condiţii de umiditate. Indiferent de variantă acestea sunt scoase din funcţiune la pornirea motorului. Grupurile mai puternice necesită două preîncălzitoare . în funcţie de tip. Pentru a comanda pompa de combustibil in interiorul rezervorului se monteaza o sonda de nivel cu contacte de minim si maxim pentru pornirea si oprirea pompelor. Pompele sunt alimentate la 220/240 Vca. se poate monta un comutator FUNCŢIONARE/OPRIRE şi un dispozitiv de încărcare rapidă a bateriei. trei tipuri de preîncălzitoare pot fi montate pe grupuri.1 Redresor automat pentru încărcarea bateriei : are rolul de a menţine bateria într-un nivel optim de încărcare. Grupurile cu o putere cuprinsa intre 750 si 1100 KVA necesita un preincalzitor de 6KW. De regulă. încărcarea bateriei este asigurată de alternatorul de încărcare. De regulă ele sunt montate pe şasiul grupului. Ca opţiune suplimentară. La pornirea grupului. butonul verde este de funcţionare/pornire manuală. într-un mediu umed şi rece. Acestea permit.2. Toate aceste preîncălzitoare trebuie alimentate permanent la 220/240 Vca. În varianta standard. pentru că ar conduce la fierberea acidului sau uscarea bateriei. să fie montate pe bobinajele statorului pentru a le menţine uscate.3 Electropompe de transfer combustibil : este necesară pentru a transfera combustibilul din rezervorul principal în rezervorul cotidian. Acesta pune pompa în funcţiune şi aprinde butonul verde. Pentru a face să funcţioneze grupul în modul manual. 9. În modul manual pompa va funcţiona doar dacă butonul este menţinut cuplat. Preîncălzitoarele de tip imersibil se plasează în sistemul de răcire şi asigură o pornire uşoară motorului. CAT – POWER SYSTEMS . verificaţi ca pompa de carburant să fie amorsată. El necesită o alimentare în curent continuu. Funcţionând la o temperatură relativ mică ele nu necesită termostat.2. Comenzile sunt formate din două butoane luminoase amplasate pe faţa panoului. sistemul de control/comandă va deconecta automat redresorul. Preîncălzitoarele pentru alternator (evită formarea condensului) pot. menţinerea grupurilor în stare uscată şi la o anumită temperatură. Acesta opreşte pompa şi stinge butonul verde. Pentru a face să funcţioneze pompa în modul automat. dar pot fi livrate ca opţiune. apoi apăsaţi butonul verde şi menţineţI-l cuplat. Grupurile electrogene cu o putere cuprinsa intre 350 si 700 KVA necesita un preincalzitor de 3KW. Pe timpul funcţionării motorului. Un contact de nivel situat în partea superioară dezactivează releul PR în momentul în care rezervorul este plin.2. În general nu se prevăd întreruptoare. este activat de un contact de nivel montat în rezervorul zilnic.

. Fiecare pereche de leduri este constituita dintr-un led de culoare rosie pentru semnalizarea evenimentelor grave de la grupul electrogen si un led de culoare galbena pentru semnalizarea evenimentelor de alarmare dar care nu au oprit grupul electrogen.4 Reglaje pentru turaţie/tensiune : trei dispozitive pot fi montate pe grup pentru a-i regla tensiunea şi turaţia. 9. Modului poate fi amplasat langa tabloul grupului sau la o distanta maxima de 240 m fata de tablou. Programarea intrarilor se realizeaza in functie de dorinta clientului. deci in total vom avea disponibile 12 intrari pentru senzori. CAT – POWER SYSTEMS . Un reglaj în sensul acelor de ceasornic. Modulul se poate instala la o distanta de maxim 240 metri fata de grupul electrogen Modulul este dotat cu 16 perechi de leduri pentru semnalizare. Pe un singur tablou EMCP 3. se pot pune un numar de maximum 2 module cu termocuple.-35- 9.3. Modul semnalizare la distanta a avariilor de la grupul electrogen Annunciator : Acest modul se utilizeaza pentru semnalizarea la distanta a 16 evenimente petrecute la grupul electrogen. Comunicare intre tabloul grupului si modul se realizeaza utilizand interfata J1939. Pe un singur tablou EMCP 3. Un potenţiometru pentru reglat turaţia poate fi montat dacă motorul este controlat electronic. Potenţiometrul de reglare a tensiunii permite ajustările fine de ordinul 3%. Este înzestrat cu un dispozitiv care permite blocarea motorului la o anumită valoare prestabilită. Regulatorul trebuie acţionat electric. Programarea intrarilor se realizeaza in functie de dorinta clientului. duce la creşterea turaţiei motorului. Fiecare pereche de leduri se poate configura in functie de cerintele clientului. 9. Pe un singur tablou EMCP 3. Modul Termocuple pentru monitorizare temperaturii Acest modul se foloseste pentru a mari numarul de intrari pentru senzori Modulul are un numar de 20 intrari pentru senzori de tip J sau K. O manetă « mai repede-mai încet » permite reglarea turaţiei motorului controlat mecanic sau hidraulic. sau PW 2. Modulul mai este dotat cu un buton pentru indicarea ledurilor defecte si cu o hupa pentru avertizare sonora.5.2. 9.3.6. . Comunicare intre tabloul grupului si modul se realizeaza utilizand interfata J1939.. Aceste intrari se adauga la cele ale tabloului EMCP 3.2. Modul RTD pentru monitorizare temperaturii Acest modul se foloseste pentru a mari numarul de intrari pentru senzori. deci in total vom avea disponibile 24 intrari pentru senzori de temperatura. Modulul are un numar de 8 intrari RTD pentru senzori Aceste intrari se adauga la cele ale tabloului EMCP 3.3. Modului poate fi amplasat langa tabloul grupului sau la o distanta maxima de 240 m fata de tablou.2. In plus mai exista o pereche de leduri pentru afisarea starii de comunicare intre Annunciator si grupul electrogen.2.2. se pot pune un numar de maximum 1 modul RTD.7.2.0 se pot pune un numar de maximum 3 Annunciatoare.

se pot pune un numar de maximum 2 module discrete I/O. Comunicarea intre tabloul grupului se realizeaza printr-o interfata RS 485 si un adaptor de la RS 485 si RS 232 .9. Soft pentru monitorizare la distanta. Acest soft este bazat pe un program pe care il poate utiliza clientul pentru monitorizarea parametrilor importanti. Acest program este capabil sa ruleze pe un calculator care este configurat sub Windows. CAT – POWER SYSTEMS . sau PW 2.2. Pe un singur tablou EMCP 3. De asemenea cu ajutorul acestui program se poate porni si opri grupul de la distanta.-36- 9.2 sau PW 2.8. Modulul are un numar de 12 intrari discrete si 8 relee de iesire.2. interfata care comunica cu calculatorul.. Programarea intrarilor si iesirilor se realizeaza in functie de dorinta clientului. Aceste intrari si iesiri se adauga la cele ale tabloului EMCP 3. Modul discret I/O Acest modul se foloseşte pentru a mari numărul de intrări si ieşiri.0 . deci in total vom avea disponibile 18 intrari digitale si 14 relee de iesire. Utilizatorul poate configura datele achizitionate de la grupul electrogen pentru a realiza grafice de functionare a grupului.2. Modului poate fi amplasat langa tabloul grupului sau la o distanta maxima de 240 m fata de tablou. 9. Comunicare intre tabloul grupului si modul se realizeaza utilizand interfata J1939.0. electrici si mecanici .

3. 2. Verificaţi nivelul combustibilului în rezervorul de zi. Grupul generator nu Grupul generator activează sarcina funcţionează. Umpleţi în mod corespunzător. jurnalul de răcire. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. 1. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. Verificaţi dacă grupul generator se opreşte când butonul de oprire de urgenţă este apăsat sau când tasta de oprire este ţinută apăsată 5 secunde şi când se sare peste timpul de răcire. (opţional) 1.ul roşu de oprire „Low coolant Level (Nivel scăzut al lichidului de răcire)” în jurnalul de evenimente. Motorul nu porneşte Demarorul nu acţionează când se dă semnal de pornire fie manual prin butonul de pornire. 4. Se aprinde LED-ul roşu de oprire CAT – POWER SYSTEMS . 1. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. 1. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. Resetaţi. Se aprinde LED. Motorul se opreşte din cauza temperaturii ridicate a lichidului de răcire. Se aprinde LED-ul roşu de oprire 1. Umpleţi în mod scăzut corespunzător. Verificaţi tasta de Stop după caz. Se aprinde LED. Verificaţi dacă lumina de oprire nu este aprinsă.3 Ghid în caz de defecţiuni DEFECŢIUNE SIMPTOM REMEDIERE 1. Verificaţi dacă cronometrul de perioadă de răcire şi-a terminat timpul. după remedierea defectului indicat. Motorul se opreşte din cauza supraturaţiei Motorul se opreşte din cauza nivelului scăzut al lichidului de răcire (oprire opţională) Motorul se opreşte din cauza nivelului scăzut al combustibilului (opţional) 1. Verificaţi dacă disjunctorul este pornit (mânerul ridicat). Verificaţi nivelul combustibilului în rezervorul de zi. scăzută a uleiului)” în jurnalul de evenimente. fie automat prin semnal de la distanţă Alarmă de nivel Alarmă de „Low Fuel Level Scăzut al (Nivel scăzut al combustibilului combustibilului)” în jurnalul (opţional) de evenimente. 3. Se aprinde LED-ul roşu de oprire „High Coolant Temp (Temperatură ridicată a lichidului de răcire)” în jurnalul de evenimente.-37- 9. Verificaţi dacă încălzitorii de imersiune sunt porniţi şi în funcţiune. Se aprinde LED-ul portocaliu 1. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. al combustibilului)” în 2. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. „Low Fuel Level (Nivel 1. a lichidului de răcire)” în jurnalul de evenimente. Alarmă de „Low Coolant Temp (Temperatură scăzută 2. 2. 2.ul portocaliu Alarmă de temperatură scăzută a lichidului de răcire. dar sarcina nu este activată Grupul generator nu Grupul generator continuă se opreşte manual să funcţioneze după ce a fost oprit Grupul generator nu Grupul generator nu se opreşte după încetarea se opreşte în timp semnalului de la distanţă ce se află în mod automat Motorul se opreşte din cauza presiunii scăzute a uleiului „Low Oil Pressure (Presiune 1. Se aprinde LED-ul roşu de oprire Supraturare în jurnalul de evenimente. 2. dacă este necesar. 2. Verificaţi dacă grupul generator se opreşte când se apasă butonul de oprire de urgenţă. 1. Verificaţi dacă nu sunt active evenimente de oprire. Verificaţi dacă sunt eliberate toate butoanele de oprire de urgenţă.

Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare.0) Motorul se opreşte din cauza unei scurgeri la masă (Oprire opţională) Motorul se opreşte din cauza unei defecţiuni a masei (Oprire opţională) 1. „HIGH OIL TEMP (TEMPERATURĂ RIDICATĂ A ULEIULUI)” în jurnalul de evenimente. se aprinde LED-ul roşu de oprire 1. „UNDERVOLTAGE (SUBTENSIUNE)” în jurnalul de evenimente. se aprinde LED-ul roşu de oprire „OVERVOLTAGE (SUPRATENSIUNE)” în jurnalul de evenimente.ul roşu de oprire 1.0) Motorul se opreşte din cauza supratensiunii (standard la PowerWizard 2. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare.0 opţional la PowerWizard 1. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. „EARTH LEAKAGE (SCURGERE MASĂ)” în jurnalul de evenimente. se aprinde LED-ul roşu de oprire 1. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. Consultaţi un tehnician calificat în materie de grupuri generatoare. CAT – POWER SYSTEMS . 1. Se aprinde LED. se aprinde LED-ul roşu de oprire „EARTH FAULT (DEFECŢIUNE MASĂ)” în jurnalul de evenimente.-38- Motorul se opreşte din cauza temperaturii ridicate a uleiului de lubrifiere (Oprire opţională) Motorul se opreşte din cauza subtensiunii (numai PowerWizard 2.

1 Tablou inversor normal/de siguranţă Inteligent Seria ATYS: Acest tablou este conceput pentru funcţionarea cu sistemul de control comandă cu demarare automată Seriile Power Wizard si EMCP3. 1MT – timp de validare revenire reţea.8 Funcţionarea tabloului inversor normal/de siguranţă Există doua tipuri de tablouri inversoare normal/de siguranţă : Seria ATYS si ATYSM. este necesară utilizarea unui tablou inversor normal/de siguranţă. Vizualizaţi figura 9. R-T. Figura 9.4. Acest tablou este conceput pentru a detecta o cădere a reţelei de alimentare cu energie electrică. S-N. întrerupător motorizat pe poziţia REŢEA la revenirea acesteia CAT – POWER SYSTEMS . S-T • Tensiune reţea R-N. Inversorul de sursă are următoarele echipări şi opţiuni: − − − Întrerupător motorizat Facilitatea de a putea fi acţionat mecanic Indicatori de stare (cu LED-uri): • Reţea disponibilă / Reţea cuplată pe consumatori • Grup electrogen disponibil / Grup electrogen cuplat pe consumatori • Reţea / Grup electrogen pe poziţia “0” • Mod manual / Mod automatic • Test cu sarcină / Test fără sarcină • Re-transfer manual / automat. pe grupul electrogen.4 Tablouri inversoare normal / de siguranţă (AAR) În cazul în care grupul este montat pentru a furniza automat energie în caz de pană a reţelei. T-N • Tensiune generator R-T • Frecvenţă reţea / Frecvenţă generator • Numărul de comutări • Timpii de comutare: 2MT – timp de validare-lipsă reţea pentru pornire grup electrogen. să basculeze utilizatorul de pe reţeaua căzută. să trimită un semnal de demaraj al grupului.8. şi să basculeze din nou pe reţea. ROT – timp de funcţionare grup electrogen după revenirea reţelei şi cuplarea întrerupătorului motorizat pe poziţia REŢEA − Faţa inversorului: • Grafică prietenoasă pentru un limbaj universal − Setări: • Pornire grup electrogen la oscilaţii sub/supra frecvenţă reţea (domeniul este setabil între 80% şi 120%) • Pornire grup electrogen la oscilaţii sub/supra tensiune reţea (domeniul este setabil între 80% şi 120%) • Re-transfer manual / automat. 9. când aceasta este din nou funcţională.-39- 9. DBT – timp de întârziere comutare între cele două surse. întrerupător motorizat pe poziţia REŢEA la revenirea acesteia • Indicator prezenţă tensiune la inversor / Indicator eroare inversor − Display LCD pentru: • Tensiune reţea R-S. Conexiunea cu ajutorul a două fire între tablou inversor şi panoul grupului face ca instalarea sa să fie foarte simplă. AT – timp de stablizare frecvenţă şi tensiune grup electrogen după pornirea acestuia.

1000A. S-T • Tensiune reţea R-N. 630A. R-T. 3200A • 9. 2500A. atât pentru reţea.) • Mod de lucru manual / automat • Buton testare LED-uri • Posibilitatea de blocare a întrerupătorului motorizat − − − CAT – POWER SYSTEMS . AT(0~60 sec.4.) • Mod de lucru manual / automat • Buton testare LED-uri • Posibilitatea de blocare a întrerupătorului motorizat − Contacte auxiliare pentru semnalizare: • Comutator pe reţea • Comutator pe grup • Comutator în poziţie de ”0” • Inversor în mod automat • Inversor în mod manual • Blocare inversor − Posibilitatea de schimbare. DBT – timp de întârziere comutare între cele două surse. cât şi în gol − Asigurare grad de protecţie IP54 pentru montaj în exterior Gama de inversoare model ATYS este urmatoarea: − 125A. 800A. 1MT(0~30 min. 1MT(0~30 min.Tablou inversor normal/de siguranţă Inteligent Seria ATYS M: Acest tablou este conceput pentru funcţionarea cu sistemul de control comandă cu demarare automată Seria Power Wizard. 1MT – timp de validare revenire reţea. a conexiunilor între reţea şi grup − Detectarea automată a succesiunii fazelor. ROT – timp de funcţionare grup electrogen după revenirea reţelei şi cuplarea întrerupătorului motorizat pe poziţia REŢEA − Faţa inversorului: • Grafică prietenoasă pentru un limbaj universal − Setări: • Pornire grup electrogen la oscilaţii sub/supra frecvenţă reţea (domeniul este setabil între 80% şi 120%) • Pornire grup electrogen la oscilaţii sub/supra tensiune reţea (domeniul este setabil între 80% şi 120%) • Re-transfer manual / automat. prin program. ROT(0~10 min.).2. Conexiunea cu ajutorul a două fire între tablou inversor şi panoul grupului face ca instalarea sa să fie foarte simplă. AT(0~60 sec. 1600A. Inversorul de sursă are următoarele echipări şi opţiuni: Întrerupător motorizat Facilitatea de a putea fi acţionat mecanic Indicatori de stare (cu LED-uri): • Reţea disponibilă / Reţea cuplată pe consumatori • Grup electrogen disponibil / Grup electrogen cuplat pe consumatori • Reţea / Grup electrogen pe poziţia “0” • Mod manual / Mod automatic • Test cu sarcină / Test fără sarcină • Re-transfer manual / automat. AT – timp de stablizare frecvenţă şi tensiune grup electrogen după pornirea acestuia. S-N.).). DBT(0~20 sec.). 2000A. inversorul poate avea următoarele echipări: − Modul de comunicare cu calculatorul. T-N • Tensiune generator R-T • Frecvenţă reţea / Frecvenţă generator • Numărul de comutări • Timpii de comutare: 2MT – timp de validare-lipsă reţea pentru pornire grup electrogen. 1250A.). 400A. cu interfaţă RS485 − Test periodic de comutare a inversorului. ROT(0~10 min. 250A. întrerupător motorizat pe poziţia REŢEA la revenirea acesteia • Indicator prezenţă tensiune la inversor / Indicator eroare inversor − Display LCD pentru: • Tensiune reţea R-S. DBT(0~20 sec. întrerupător motorizat pe poziţia REŢEA la revenirea acesteia • Timpii de comutare: 2MT(0~60 sec.).).-40- Timpii de comutare: 2MT(0~60 sec. cât şi pentru grup Opţional.). atât în sarcină. 160A.

pentru a se asigura de fiabilitatea reţelei. lampa de stare Grup disponibil se aprinde. Disjunctorul suportă tensiunea sa nominală în mod continuu. Lampa Grup disponibil se stinge. în poziţia Funcţionare (maneta spre sus). permiţând alimentarea utilizatorului. lămpile Reţea disponibilă şi Reţea cuplată sunt aprinse. iar Temporizarea pentru recuplarea reţelei (1M) este cativată. inversorul poate avea următoarele echipări: − Modul de comunicare cu calculatorul. Dacă la sfârşitul acestei perioade de temporizare tensiunea din reţea nu revine la limitele normale. înainte de o nouă anclanşare. contactorul pentru alimentarea de siguranţă se deschide şi lampa Grup în sarcină se stinge. temporizarea 1MT este reiniţializată. atunci contactorul reţelei se deschide şi un semnal de demaraj este trimis către panoul grupului. pe parcursul acestei temporizări. 80A. atât în sarcină. prin program. CAT – POWER SYSTEMS . Această temporizare împiedică demarajul grupului în cazul fluctuaţiilor momentane de tensiune ale reţelei.-41- − − − • • • • Contacte auxiliare pentru semnalizare: Retea disponibila Grup disponibil Inversor în mod automat Inversor în mod manual Posibilitatea de schimbare. În acest moment. iar utilizatorul rămâne în continuare cuplat la grup. atât pentru reţea. După trecerea perioadei de temporizare AT. cât şi în gol − Asigurare grad de protecţie IP54 pentru montaj în exterior Gama de inversoare model ATYS este urmatoarea: − 63A. iar Temporizarea pentru acoperirea de siguranţă (AT). se închide contactul pentru alimentarea de siguranţă. Ea asigură un interval de timp până la recuplarea utilizatorului la reţea. Dacă la un moment dat. Lampa de stare Grup în sarcină se aprinde. El permite comutarea curentului de ieşire. a conexiunilor între reţea şi grup Detectarea automată a succesiunii fazelor. Temporizarea pentru oprirea grupului (ROT) este activată pentru a permite grupului să funcţioneze în continuare pentru a se răci. dar se declanşează în poziţia intermediară dacă tensiunea nominală pe una din faze este depăşită pe timpul unei perioade care depinde de intervalul de suprasarcină şi de caracteristicile disjunctorului. şi deasemenea de la stabilizarea tensiunii grupului peste valoarea tensiunii de Prag (GVS). Temporizarea demarajului (2MT) este activată. cu interfaţă RS485 − Test periodic de comutare a inversorului. este activată.5 Descrierea disjunctorului alternatorului Disjunctorul alternatorului are o capacitate suficientă pentru grupul electrogen. cât şi pentru grup Opţional. El trebuie pus în poziţia Oprit (maneta către în jos). Dacă tensiunea din reţea depăşeşte valoarea de Prag MVS. iar lampa de stare Reţea electrică cuplată se aprinde. Potenţiometrul MVS este reglat în uzină pentru pragul de tensiune pentru trei faze. După scurgerea perioadei de temporizare ROT. Dacă tensiunea reţelei scade sub pragul MVS pe una din cele trei faze. 9. tensiunea reţelei scade sub Pragul MVS. iar grupul se opreşte imediat. Ele indică faptul că tensiunea din reţea este superioară Pragului de tensiune reţea (MVS) de pe cartela electronică şi că utilizatorul este conectat la reţea.Descriere şi funcţionare: tabloul inversor funcţionează astfel: Pe timpul alimentării de la reţea. 125A 9. cele două lămpi de stare Reţea disponibilă şi Reţea cuplată se sting.3. semnalul de demaraj este întrerupt. După depăşirea temporizării 1MT. Aceasta asigură stabilizarea ieşirii grupului înainte de momentul închiderii contactelor pentru circuitul de siguranţă. lampa de stare Reţea disponibilă se aprinde. Odată ce grupul a pornit pentru a furniza energie. Contactorul pentru cuplarea reţelei se închide. Utilizatorul este în acest moment conectat la reţeaua electrică.4.

5°C sub temperatura standard se vor scădea 0. Pe măsură ce bateria se descarcă. încărcaţi bateria timp de 4 ore. Referinţă Tensiunea de încărcare Baterie (Amperi) E017 9 E312 14 E324 20 O prelungire a duratei de încărcare poate fi necesară în anumite cazuri : până la 8 ore dacă bateria este stocată timp de 3 luni sau la temperaturi mai mari de 30°C. este o soluţie de acid sulfuric. spălaţi imediat cu apă din abundenţă. Un plutitor din interiorul densimetrului indică nivelul densităţii. sau în condiţii de umiditate mai mare de 80% .1. Aceste reacţii sunt reversibile.004 unităţi de densitate la valoarea determinată prin măsurătoare. 10.1 Generalităţi : o baterie conţine un anumit număr de plăci. 1. reacţiile chimice diminuează densitatea electrolitului. Efectuaţi această operaţie la momentul indicat. Lăsaţi bateria în repaos timp de 15 minute. Pentru ca acestea să fie fiabile apa trebuie să fie bine amestecată în electrolitul din element.2 Încărcarea iniţială : În orele următoare umplerii. pentru a permite o bună amestecare acidului. poate fi utilizată. lichidul conductor. Pentru fiecare 5. se vor adăuga 0. Aceasta facilitează reacţiile chimice pe plăci şi transportă curentul electric. Măriţi în mod proporţional durata de încărcare (ex. măsurătorile trebuie corijate. 10. În acest caz. prin compararea greutăţii sale cu greutatea apei pure. 10.1.5 Temperaturi joase sau scăzute : Pentru climatul tropical (frecvent peste 32°C). o baterie complet încărcată trebuie să aibă o densitate de 1. DESCRIEREA ŞI ÎNTREŢINEREA BATERIEI 10. imersate într-un lichid conductor. apa formată în timpul acestei descărcări rapide neavând timpul necesar pentru o bună amestecare cu electrolitul. 10. Verificaţi nivelul şi faceţi corecţia dacă este cazul. Dacă temperatura este mai coborâtă sau mai ridicată de această valoare. până la 12 ore dacă stocajul depăşeşte 1an. se vor utiliza baterii de densitate medie la sarcină maximă (1. o tensiune inferioară.3 Densitatea : Densitatea este o unitate de măsură care determină conţinutul de acid sulfuric în electrolit. : 8 ore sub 7 A în loc de 4 ore sub 14 A). sub tensiunile indicate în continuare. Acest electrolit măreşte durata de viaţă a bateriei. CAT – POWER SYSTEMS . datorită conţinutului scăzut de acid.1 Principiul unei baterii 10.29 – 1. Prin urmare concentraţia electrolitului este o măsură a încărcării bateriei.1. cel mai adesea la temperatura de 25°C. niciodată mai mică de 1/3 din tensiunea indicată. umpleţi bateria cu un electrolit recomandat. numit electrolit.2 Întreţinerea bateriei ATENŢIE : ! Pentru întreţinerea bateriei. Bateriile folosite în condiţii climaterice foarte riguroase.-42- 10.1.3. rare în regim tropical.2. Dacă ea este expusă la temperaturi joase. sunt umplute cu un electrolit mai dens. Îndepărtaţi buşoanele de umplere şi umpleţi elementele până la 8 mm deasupra separatorilor. Acest instrument asemănător unei seringi extrage o anumită cantitate de electrolit din interiorul unui element.1.4 Densimetru : Densitatea se măsoară direct cu ajutorul unui densimetru.1 Umplerea : Bateria este adeseori livrată uscată. cu atât sunt mai bune performanţele de demaraj la rece. ceea ce înseamnă că bateria pate fi încărcată-descărcată ciclic. Pentru fiecare 5. purtaţi un şorţ rezistent la acizi şi o mască sau ochelari de protecţie.2.1. atunci ea nu va avea aceeaşi putere de demaraj.5°C peste temperatura de referinţă.27. 10. 10. La 25°C. 10. Energia electrică a bateriei este furnizată ca urmare a reacţiilor chimice ce se produc în interiorul bateriei. ea va fi superioară valorii reale. Dacă tensiunea încărcătorului nu este suficientă. Cu cât conţinutul în acid este mai mic cu atât densitatea este mai mică.2 Electrolitul : Pentru o baterie cu plumb. Dacă măsurătoarea se face imediat după o tentativă prelungită de demaraj.6 Corecţia temperaturii : Densimetrele sunt etalonate pentru a oferi densitatea la temperaturi prestabilite ale electrolitului. Cu cât densitatea electrolitului creşte.004 unităţi.24). 10. Măsurătorile terbuie efectuate imediat după adăugarea apei în element. In cazul în care sar stropi de electrolit pe suprafaţa pielii sau haine.

Pe timpul încărcării. CAT – POWER SYSTEMS .-43- La sfârşitul perioadei de încărcare. Nu provoaţi scântei sau flamă în vecinătatea bateriei.1 Conectarea încărcătorului la baterie : Conectaţi încărcătorul la o sursă de tensiune corespunzătoare (minim 13A). verificaţi nivelul electrolitului şi faceţi completarea cu electrolitul recomandat. nici să distrugă bateria. 10. 10. după cum urmează : Conectare reţea : Fază Maro Nul Albastru Impământare Galben / Verde AsiguraţI-vă că bornele bateriei sunt conectate după cum urmează : Conectare baterie Borna pozitivă Borna negativă Roşu Negru Conectaţi bateriile după cum urmează : O baterie În paralel În serie Sistem 24V In serie / paralel Sistem 12V 10. Totuşi temperaturile ridicate pot deteriora bateria. şi de nivelul de încărcare actual. de starea sa. şi faceţi copletarea cu apă distilată dacă este cazul. 10. Pentru verificarea nivelului de încărcare. Repuneţi buşoanele.3.2.3. ! Protejaţi încărcătorul bateriei de precipitaţii.3 Incarcarea bateriei ATENŢIE : ! Puneţi bateria la încărcat doar într-o sală corect aerisită. ! Intotdeauna întrerupeţi încărcătorul inainte de a decupla bateria. lăsaţi bateria în repaos o perioadă de timp. Verificaţi nivelul electrolitului. cu încărcătorul oprit. Încărcătorul nu trebuie să supraîncarce. Porniţi încărcătorul şi observaţi debitul. apoi îndepărtaţi buşoanele. Totuşi dacă bateria a fost recent formată sau dacă o reîncărcare este necesară. Un încărcător de menţinere sau un încărcător static menţine încărcarea bateriei. Este necesar să se execute completări cu apă. Temperatura nu trebuie să depăşească 45°C. Tensiunea va scade pe măsură ce bateria se încarcă şi această diminuare se produce pe măsură ce intensitatea bateriei creşte.2 Funcţionarea încărcătorului : După cuplarea încărcătorului la reţea şi a bateriei la încărcător. Apoi verificaţi densitatea pe fiecare element cu ajutorul unui densimetru. Curăţiţi mai întâi bateria. Acesta depinde de capacitatea A/h a bateriei. defiletaţI buşoanele de umplere. dacă este cazul. bateria poate fi decuplată de grupul electrogen şi conectată la un încărcător exterior. puneţi bateria la încărcat. Refiletaţi buşoanele. Adăugaţi apă distilată până la 8 mm deasupra separatorilor.3 Întreţinere : Încărcarea bateriei şi utilizarea sa normală conduc la degajarea de vapori de apă.

Verificaţi conexiunille. Dacă grupul este pe 24V şi vehiculul de depanare are două baterii de 12V. pe o rezistenţă de valoare cunoscută Verificaţi intensitatea de încărcare cu un ampermetru Verificaţi tensiunea reţelei Verificaţi alimentarea reţelei Verificaţi şi restrângeţi conexiunile Curăţaţi şi reconectaţi bornele Curăţaţi şi restrângeţi şuruburile cleştilor Înlocuiţi cu siguranţe conforme Verificaţi şi refaceţi conexiunile Nu este vina încărcătorului. conectaţi borna pozitivă a bateriei care nu este la masă. evitând demarajele prelungite. 8. Nu efectuaţi un demaraj de siguranţă decăt cu un sistem electric cu masă negativă cu aceeaşi tensiune. 13.4 Tablou de localizare a defectiunilor bateriei ATENŢIE: ! Nu îndepărtaţi capotajul încărcătorului. Simptom Lipsă tensiune Defect posibil Conexiuni la baterie incorecte Baterie sulfatată sau descărcată Lipsă alimentare Siguranţele reţelei Defecţiune a redresorului Ampermetru defect Tensiunea reţelei prea scăzută Derivaţia alimentării reţelei incorectă Conexiuni slăbite Conexiuni defecte ale bateriei Şurub desfăcut la Siguranţe de calibru necorespunzător Scurt circuit Baterie descărcată sau defectă Soluţie Verificaţi conexiunile şi curăţaţi bornele Încărcaţi bateria cu un echipament special Verificaţi alimentarea reţelei sau a încărcătorului Înlocuiţi siguranţele Decuplaţi ieşirile alternatorului de fiecare diodă şi testaţi intensitatea de încărcare de ieşire. 10. Îndepărtaţi buşoanele bateriilor. 5. apoi cealaltă extremitate a cablului de la bateria vehiculului de depanare. şi porniţI-i motorul. întrerupeţi toţi consumatorii de energie electrică ai acestuia. la distanţă de conductele de alimentare. 3.-44- 10. 6. Pentru a face o pornire a unui grup de 24 V. este posibil să încercaţi o pornire cu ajutorul unei baterii de siguranţă. Nu încercaţi să porniţi un grup electrogen pe 24V de la un vehicul care are o baterie de 12V. 12. Repuneţi buşoanele. 7. Faceţi acelaşi lucru cu cablul de pe bornele pozitive. Conectaţi o extremitate a unui cablu de siguranţă la borna pozitivă a bateriei vehiculului de depanare. Încălziţi bateria la cel puţin 5°C înainte de orice altă tentativă. Aduceţi vehiculul în punctul mort. Conectaţi cealaltă extremitate a cablului la borna pozitivă a bateriei grupului. 2.5 Pornirea de siguranţă ATENŢIE: ! Nu încercaţi să efectuaţi o pornire de siguranţă dacă electrolitul este mai mult sau mai puţin îngheţat. procedaţi la pornirea grupului după regulele normale. După ce motorul a ajuns la regimul nominal. După pornirea vehiculului. 11. Verificaţi bateria şi înlocuiţI-o dacă este cazul Lipsă intensitate ampermetru Debit de încărcare prea scăzut Incălzirea cleştilor de încărcare Siguranţele pe alimentarea reţea se ard regulat Nivelul de încărcare nu se diminuează 10. Aduceţi vehiculul în apropierea grupului. Bornele sale sunt sub înaltă tensiune. Nu aplicaţi o tensiune de 24V pe o baterie de 12V. CAT – POWER SYSTEMS . 9. conectaţi cablul de siguranţă la borna negativă a bateriei. Procedaţi după cum urmează: 1. Conectaţi cealaltă extremitate a celui de-al doilea cablu la blocul motor al grupului. 4. conectaţi cablul la borna pozitivă a bateriei care nu este la masă. fără a le contacta. Verificaţi nivelul electrolitului. şi dacă este necesar completaţi cu apă distilată. Dacă bateria este insuficient încărcată. Lăsaţi grupul să se încălzească. Bateria nu va atinge sarcina sa maximă. protejaţi orificiile astfel încât să nu pătrundă în baterii corpuri străine. Conectaţi extremitatea unui alt cablu de siguranţă la borna negativă a bateriei vehiculului de depanare. Echipaţi grupul electrogen cu baterii de aceeaşi putere. decuplaţi cablul negativ de la blocul motor al grupului electrogen. Dacă grupul este pe 24V iar vehiculul este pe 12V.

Fiecare placa imprimata de circuit este testata in trei rânduri: dupa procesul initial de fabricare. ALTE TIPURI DE TABLOURI DE C-DA GRUP ELECTROGEN CARACTERISTICI STANDARD CONSTRUCTIA PANOULUI: cutie din tabla de otel de inalta rezistenta. praf etc.B. EMCP II+ este un panou de control digital care combina controlul motorului cu afisarea parametrilor de curent alternativ. se topeste. SISTEMUL DE CONTROL: la baza are o gama de placi imprimate (P. toate instrumentele indicatoare sunt de tip auto.C. cu diametrul de 52mm si sunt actionate electric.-45- 11. Operatia de inlocuire a placii este foarte simpla deoarece conexiunile sunt de tip multi-pin. dupa plasarea in panoul de control si la final când sunt executate testele generale ale grupului electrogen. ACCES2000 este un panou de control format din doua parti distincte: − o parte care monitorizeaza parametrii motorului: temperatura apa. cu usa de acces pe balama. formând un invelis stralucitor si extrem de durabil. Permite afisarea codurilor de diagnostic alarme (folosite numai de personalul Service) in cazul producerii unei alarme de oprire a motorului sau unei alt tip de alarme care nu opreste motorul. care utilizeaza doar elemente de circuit testate in practica. stare baterie si numar de ore de funtionare − alta parte care permite afisarea parametrilor de curent alternativ: curent pe fiecare faza si tensiune intre faze si intre fiecare faza si nul. care fiind supus unor temperaturi inalte. Aceasta serie de teste asigura fiabilitatea ridicata a sistemului. presiune ulei. Componentele metalice sunt vopsite prin aplicarea unui strat de praf poliesteric. CAT – POWER SYSTEMS . Este construit intr-o carcasa turnata din aluminiu care asigura protectia componentelor electrice la vibratii. sunt etalonate pe sectoare de 90°. COMUTATOARELE: toate comutatoarele si butoanele sunt de inalta fiabilitate. Panoul este montat pe un cadru de otel fixat de sasiul grupului electrogen.). fiind izolat contra vibratiilor. INSTRUMENTATIE: toate instrumentele indicatoare in curent alternativ. Banda autoadeziva cu numele comenzilor si dispozitivelor de control amplasate pe panou este disponibila cu specificatii in limba engleza/franceza. montate pe fata inclinata a panoului. Rezistenta la coroziune este sporita datorita tratamentului chimic de suprafata pe baza de fosfati.

temperatura antigel Parametri alternator – poz. 13) cu afisare cod – poz. 11 Oprire nivel scazut antigel – poz. 6 Potentiometru reglare frecventa – poz.-46- DOTARI STANDARD Instrumente Dispozitive de control Parametri motor – poz. 20 Modul comunicare alarme client pe PC LED-uri de avertizare Alte module CAT – POWER SYSTEMS . 19 Modul client cu alarme suplimentare – poz. 10 Oprire supraviteza motor – poz.numar ore functionare . 4 Buton testare lampi – poz. 2: . 7 LED-uri de oprire/ avertizare Oprire presiune scazuta ulei – poz. 5 Potentiometru reglare tensiune – poz. 14 Alarma fara oprire motor cu afisare cod – poz.curent .energie activa .factor de putere . 9 Oprire temperatura mare antigel – poz. 13 Oprire motor (altele decit cele dintre poz. 8 ~ poz. 15 DOTARI OPTIONALE Dispozitive de control Buton start motor cu eter – poz.putere activa . 8 Oprire cind se apasa ciuperca rosie – poz. 18 oprire/ Oprire supra/sub tensiune Oprire pentru depăşire prag putere reactivă Modul alarme suplimentare – poz.viteza .frecventa . 16 Buton start pompa transfer combustibil – poz.tensiune baterie .putere reactiva .tensiune . 1: . 3 Ciuperca rosie pentru oprire – poz. 12 Oprire start ratat motor – poz.presiune ulei . 17 Buton oprire pompa transfer combustibil – poz.putere aparenta .procent de incarcare al generatorului Buton pornire/oprire/automat – poz.

-47- 2 1 18 16 17 8 ~ 15 7 19 20 4 5 3 6 PANOU DE C-DA EMCP II+ CAT – POWER SYSTEMS .

4 LED navigabil (culoare verde) pt. presiune ulei – poz. 3 – poz. 3 Buton navigare pt. temperatura apa – poz. poz. 9 Buton pornire grup – poz. 12 Supraturatie & apasare buton oprire 11 – poz. 10 Buton blocare – poz. 1. 1 Voltmetru pe fiecare faza – poz. 11 LED activare automata bujii incandescente pt. temperatura apa. presiune ulei. pornire la frig Dispozitive de oprire cu avertizoare Start ratat – poz. 5 LED navigabil (culoare verde) pt. 14 Defecţiune pt. 13 Defectiune generala – poz. 7 Contoar orar – poz. voltmetru baterie – poz. 2. 6 LED navigabil pt.-48- DOTARE STANDARD ACCESS 2000 Instrumente Voltmetru/ampermetru/frecventa: media pt. 8 Dispozitive de control Buton activare placa & oprire grup – poz. 2 Ampermetru pe fiecare faza – poz. LED-urile navigabile de la poz. cele 3 faze – poz.5 & 6 vor avea culoarea rosie CAT – POWER SYSTEMS .

-49- 1 2 3 5 6 7 14 9 4 11 12 13 15 8 10 PANOU DE C-DA ACCESS 2000 CAT – POWER SYSTEMS .

Marca…………………………Tip………………………………………Nr de parc………………… Nr.Matricola:……………..Nr.. de unitãti contor orar……………………………………………. Tehnician:………………………………. de serie………………….TOBEI SI A COLECTORULUI DE ESAPAMENT VERIFICAREA APÄRÄTORILOR SI PROTECTIILOR (*) ÎNLOCUIREA ULEIULUI SI FILTRULUI DE ULEI (*) ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE MOTORINÄ Constatãri GENERATOR VERIFICAREA CONTINUITÄTII CONEXIUNILOR VERIFICAREA CONTACTULUI ÎN SUPORTII SIGURANTELOR VERIFICAREA SEMNALIZÄRILOR LUMINOASE DIN PANOUL DE CONTROL VERIFICAREA FUNCTIONÄRII VOLTMETRULUI SI AMPERMETRULUI MÄSURAREA TENSIUNII LA BORNELE GENERATORULUI VERIFICAREA FRECVENTEI STRîNGEREA SURUBURILOR DE LA CONCTORII DE FORTÄ VERIFICAREA PANOULUI DE AUTOMATIZARE SI CONTROL INVERSOR DE SURSA VERIFICAREA DISPOZITIVULUI DE COMUTATIE(CONTACTORI) VERIFICAREA FUNCTIONÄRII LÄMPILOR DE STARE VERIFICAREA ELEMENTELOR PANOULUI INVERSOR DE SURSA (*) se executã dupã 250 ore de functionare sau o datã pe an “O” = OK . Data…………………… Semnãtura clientului…………………….nimic de semnalat “R” = de reparat “U” = de reparat urgent “NU” = nu existã optiunea Observatii :……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….Adresa………………………………….nr Contract……………….-50- LISTA PUNCTELOR DE CONTROL PENTRU GRUPURI ELECTROGENE Client…………………………... CAT – POWER SYSTEMS .Agentia:……………………. Control Demontare Reglare Mãsurãri/încercãri NR Componente/Organe MOTOR 1 PORNIREA MOTORULUI PENTRU CEL PUTIN 20 MIN(10 MIN in sarcina) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 VERIFICAREA IMBINARILOR INTRE DIFERITE ELEMENTE VERIFICAREA NIVELULUI ULEI MOTOR VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDULUI DE RACIRE SI A DENSITATII ACESTUIA PURJAREA DECANTORULUI DE APA VERIFICAREA INDICATORULUI DE COLMATARE AL FILTRULUI DE AER CURATAREA SAU SCHIMBAREA FILTRULUI DE AER VERIFICAREA COLMATÄRII RADIATORULUI VERIFICAREA STÄRII FURTUNELORSI A COLIERELOR DE STRîNGERE VERIFICAREA NIVELULUI SI DENSITATII ELECTROLITULUI DIN ACUMULATORI VERIFICAREA ALTERNATORULUI VERIFICAREA REDRESORULUI PENTRU ACUMULATORI VERIFICAREA RACORDULUI .

-51- DATA Lucrări efectuate Executant Viza Furnizor CAT – POWER SYSTEMS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful