You are on page 1of 4

Monitor Polski Nr 2

— 49 —

Elektronicznie podpisany przez Jarosław Deminet; RCL Data: 2011.01.14 16:37:06 +01'00' Poz. 22

22
KOMUNIKAT NR 1/2011/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne Waluta kraju Okres spłaty

dolar amerykański dolar australijski dolar kanadyjski

dolar nowozelandzki euro

forint węgierski

frank szwajcarski

funt brytyjski

jen japoński

ww
korona duńska korona norweska korona szwedzka won koreański złoty polski

korona czeska

w. rcl .go v.p l
stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca; 3) w terminie od dnia 15 stycznia 2011 r. do dnia 14 lutego 2011 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego): Symbol waluty USD Stopa CIRR 1,99 2,93 3,66 ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat AUD CAD 6,37 2,89 3,45 3,75 5,76 ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat NZD EUR 2,40 3,18 3,78 HUF CHF 8,76 ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat 1,63 2,09 2,41 ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat GBP 2,51 3,32 3,95 ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat JPY 1,28 1,48 1,77 4,06 CZK ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat DKK NOK SEK KRW PLN 1,77 2,64 3,18 4,04 3,71 3,97 4,21 5,02 6,42 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: w z. W. Wierzbicki

ww
— 50 —

w. rcl .go v.p l

ww
— 51 —

w. rcl .go v.p l

— 52 —

ww
Zam. 5/W/C/2011

w. rcl .go v.p l
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych— Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

ISSN 0209-214X

Cena 5,20 zł

(w tym VAT)