BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

PENGENALAN

Bahasa merupakan satu anugerah kepada manusia yang digunakan untuk tujuan berkomunikasi antara satu sama lain. Oleh itu, bahasa bukanlah merupakan hak milik seseorang individu tertentu sebaliknya merupakan satu perkongsian dalam masyarakat (Asmah 1993). Perkongsian ini terjadi apabila manusia bertembung antara satu sama lain dan berkomunikasi. Menurut Hockett (1958), apabila dua bahasa bertembung, maka bahasa tersebut akan saling mempengaruhi. Dalam komunikasi dua hala dan berlaku secara langsung, penutur dijangka meniru ciri-ciri pengucapan antara satu sama lain, manakala dalam hubungan secara tidak langsung misalnya ketika membaca, pengaruh bahasa akan tersebar dalam bentuk satu hala sahaja.

Suasana mempengaruhi antara satu sama lain akibat pertembungan manusia ini dinamakan sebagai peminjaman bahasa. Bahasa dipinjam apabila diucapkan oleh penutur bahasa lain yang dipengaruhi oleh bahasa yang baru itu. Definisi peminjaman yang dicadangkan oleh Hockett (1958: 402) adalah seperti di bawah;

The feature which is imitated is called the model; the idiolect (or language) in which the model occurs, or the speaker of that idiolect, is called the donor; the idiolect (or language) which acquires something new in the process is the borrowing idiolect (or language). The process itself called “borrowing,” but this

2

term requires some caution. Thus, that which is “borrowed” does not have to be paid back; the donor makes no sacrifice and does not have to be asked for permission. Indeed, nothing changes the hands: the donor goes on speaking as before, and only the borrower’s speech is altered.

Pertembungan tidak semestinya menjanjikan peminjaman antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Hocket (1958) memberikan dua keadaan yang perlu ada dalam proses peminjaman iaitu yang pertama, seseorang penutur itu perlu yakin bahawa dia memahami sebutan atau pengucapan penutur bahasa yang dipinjam. Pendapat ini tidak bertentangan dengan Weinreich (1964) dan Bloomfield (1933) yang menyatakan bahawa proses peminjaman biasanya bermula dengan kedwibahasaan (bilingualism), di mana penutur dwibahasa akan mengalami gangguan bahasa (interference phenomena). Keadaan yang kedua pula, penutur tersebut mesti mempunyai motif untuk meminjam sama ada secara jelas atau terselindung.

Menurut Hockett (1958) dan Abdullah (1974) dua faktor utama bahasa dipinjam adalah untuk kemegahan dan keperluan. Bahasa-bahasa di dunia ini seolah-olah mempunyai taraf atau darjat yang berbeza. Contohnya, imigran yang berhijrah ke Amerika akan cuba berbahasa Inggeris dalam percakapan mereka kerana bahasa Inggeris adalah bahasa yang penting dan dianggap mempunyai taraf yang tinggi di negara tersebut. Di Malaysia misalnya, kosa kata bahasa Inggeris dan bahasa Arab dipinjam dan diselitkan dalam ujaran dan percakapan seharian kerana kedua-dua bahasa ini mendapat tempat yang tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu. Ada juga kemungkinan seseorang itu berbuat demikian untuk mengelakkan dari disisih oleh masyarakat dan menunjukkan bahawa dia juga boleh berbahasa lain selain bahasa ibunda. Pendek kata, penggunaan bahasa asing yang tinggi tarafnya turut mengangkat prestij seseorang individu atau masyarakat itu. Disebabkan faktor inilah, Bloomfield (1933) menyebut dalam bukunya, “…it is the lower language which borrows predominantly from the upper.”

Faktor kedua, mengapa berlakunya peminjaman adalah faktor keperluan. Keperluan yang dimaksudkan di sini adalah untuk memberi nama kepada sesuatu objek

3

atau konsep yang baru, yang masuk melalui pertembungan budaya yang berlaku. Sebagai contoh, kedatangan pengaruh agama Hindu dan agama Islam ke Semenanjung Tanah Melayu suatu ketika dahulu membawa konsep-konsep keagamaan sehingga menyebabkan peminjaman daripada bahasa Sanskrit dan bahasa Arab diperlukan. Antara perkataanperkataan yang dipinjam untuk memenuhi keperluan tersebut, seperti raja, dewa, pancaindera, ugama, kadi, naib, mukim, rezeki, dan hadir. Pengaruh politik oleh penjajah Inggeris di tanah Melayu pula meninggalkan perkataan-perkataan bahasa Inggeris seperti gomen, stesen, motokar, feri dan lain-lain (Abdullah 1974). Sesuatu bangsa yang ingin membina tamadun juga perlu berusaha untuk maju dalam pelbagai bidang. Desakan pembangunan ini menyebabkan istilah-istilah asing dipinjam misalnya istilah-istilah perubatan, kejuruteraan, dan teknologi maklumat. Mohd. Isa (2009) dalam makalahnya ada menyebut bahawa seorang pengkaji Jepun menyatakan bahawa orang Jepun tidak berasa malu meminjam istilah daripada bahasa Inggeris. Ini menunjukkan bahawa peminjaman unsur bahasa asing oleh sesuatu bahasa merupakan perkara biasa. Malah, peminjaman bersistem dianggap satu tanda kemodenan dan kedinamikan bahasa.

1.2

KESAN PEMINJAMAN TERHADAP SISTEM FONOLOGI

Seperti mana yang telah dibincangkan sebelum ini, peminjaman bahasa adalah bersifat semulajadi. Kemasukan kata-kata asing hasil peminjaman ini bukan sekadar kata leksikal semata-mata, tetapi kata tersebut turut membawa bersama sistem nahu bahasa sumber khususnya sistem fonologi. Apabila bahasa meminjam antara satu sama lain, maka salah satu daripada tiga fenomena akan berlaku terhadap bahasa tersebut. Fenomena yang pertama ialah Kata Pinjaman Penyerapan Penuh (Well-Integrated Loan Words) (Repetti 2009). Apa yang dimaksudkan dengan penyerapan penuh ini adalah kosa kata yang dipinjam itu masuk dengan semua ciri linguistik bahasa sumber tanpa sebarang perubahan. Oleh yang demikian, ciri linguistik bahasa sumber terpaksa diterima masuk ke dalam bahasa penerima walaupun terdapat ciri linguistik yang nyata bertentangan dengan sistem nahu bahasa penerima tersebut.

4

Fenomena kedua pula ialah Kata Pinjaman Penyerapan Separa (PartiallyIntegrated Loan Words) (Repetti 2009). Apa yang berlaku dalam fenomena kedua ini adalah sebahagian ciri linguistik bahasa sumber tersebut diterima oleh bahasa penerima tetapi sebahagian ciri yang lain akan dimodifikasikan mengikut sistem bahasa penerima. Misalnya, bahasa penerima menerima konsonan asing yang dibawa oleh bahasa sumber, namun penyukuan kata tetap mengikut sistem bahasa penerima. Fenomena peminjaman yang ketiga pula ialah Kata Pinjaman Penyerapan Terubah (Modified-Integrated Loan Words). Dalam suasana ini, kosa kata bahasa sumber dipinjam tetapi dimodifikasikan mengikut sistem bahasa penerima. Bahasa penerima tidak akan menerima sebarang ciri linguistik asing yang ada pada perkataan tersebut.

1.3

KEMASUKAN BAHASA ASING KE DALAM BAHASA MELAYU

Dalam konteks peminjaman bahasa di Malaysia, kajian ini akan menyelidiki fenomena penyerapan unsur linguistik Arab ke dalam bahasa Melayu. Secara ringkas diutarakan sorotan sejarah kemasukan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab mencorakkan bahasa Melayu selepas kelunturan pengaruh bahasa Sanskrit iaitu sekitar akhir abad ke-10. Kemasukan pengaruh bahasa Arab ini datang bersama dengan pengaruh agama Islam yang dibawa masuk oleh para pedagang dan mubaligh-mubaligh Arab. Misalnya, pengembara Arab Abu Dulaf Misa (940 M) dalam perjalanannya ke negeri China singgah di Kedah dan sekali lagi singgah di tempat itu pada waktu hendak pulang dari negeri China ke negeri asalnya (Slametmuljana 1922 dlm. Asmah 1993) Seterusnya ramai lagi pedagang dan pengembara Arab yang singgah dengan tujuan menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Persinggahan pelayaran dahulu kala bukanlah seperti pelayaran hari ini, sebaliknya persinggahan itu memakan masa yang lama sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oleh yang demikian, hubungan dan komunikasi yang terjalin dengan penduduk setempat adalah sangat rapat sehinggakan ada pedagang dan pengembara Arab tersebut yang berumahtangga dengan wanita tempatan. Komunikasi dan hubungan yang rapat itu bukan sahaja mempengaruhi kepercayaan dan budaya penduduk tempatan malah bahasa percakapan mereka juga telah dipengaruhi dengan unsur-unsur Arab.

5

Walaupun pengaruh bahasa Arab ini dikatakan masuk ke Tanah Melayu pada akhir abad ke-10 namun kekuatan pengaruh bahasa Arab ini hanya terserlah beberapa abad kemudian. Kerajaan Melayu Melaka yang bangkit bersama-sama dengan peradaban Islam menegakkan agama Islam dalam pemerintahannya. Kedatangan Islam secara langsung membawa banyak kosa kata Arab ke dalam bahasa Melayu (Zaharani 2009). Bukti kukuh akan pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Melayu terdapat pada Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 22 Februari 1303 yang ditulis dengan huruf Jawi dalam bahasa Melayu (Mohd. Isa 2009). Pengaruh bahasa Arab ini memberi kesan kepada perkembangan bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu mendapat satu bentuk tulisan baru iaitu tulisan Jawi dan perbendaharaan kata bertambah dengan pesat, terbit daripada keperluan untuk memperkatakan idea-idea baru yang dibawa oleh peradaban Islam (Nik Safiah et.al 2008).

1.4

PERMASALAHAN KAJIAN

Penyelidikan bermula dengan permasalahan untuk diselesaikan. Permasalahan ini merupakan pencetus agar penyelidikan dilakukan. Sesuatu bidang yang dikaji sebenarnya mempunyai banyak lompang yang harus dipenuhi, namun seseorang pengkaji itu mestilah bersifat selektif dalam memilih permasalahan yang ingin dijawab dalam kajiannya.

Bidang kata pinjaman juga tidak terlepas daripada kelompangan atau permasalahan yang perlu diselesaikan. Para sarjana dan penyelidik di Malaysia khususnya sentiasa giat membuat kajian berkenaan penyerapan unsur linguistik asing ke dalam bahasa Melayu. Fenomena peminjaman yang telah berlaku sejak berkurun-kurun lamanya ini sememangnya tidak dapat dihalang kerana sifatnya yang semulajadi. Kajian-kajian lepas tentang kata pinjaman Arab (seterusnya KPA) yang dilakukan oleh (Ismail 1970), (Beg 1977), (Amran 1987), (Awang 1993), (Nor Hayati 2005), (Kamariah dan Pabiyah 2007) adalah bersifat deskriptif, iaitu kajian berbentuk pemerhatian terhadap fenomena yang berlaku apabila bahasa Arab diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Para pengkaji menemui pelbagai perubahan dari segi struktur suku kata bahasa sumber, perubahan kelas

6

kata, mahupun perubahan segmen yang berlaku akibat peminjaman tersebut. Namun demikian, pemerhatian yang dilakukan tidak disertakan bersama penjelasan mengapakah perubahan-perubahan tersebut berlaku. Penjelasan tersebut pula seharusnya berlandaskan suatu teori yang kukuh. Walau bagaimanapun, pemerhatian yang dilakukan oleh para pengkaji ini sememangnya bermanfaat dan menjadi permulaan yang baik kepada kajian dalam bidang kata pinjaman. Nurdekawaty (2006) memulakan langkah dalam mengkaji KPA secara teoritis dengan menggunakan Teori Templat bagi morfologi kata jamak dan Teori Relevans dalam mengkaji peluasan makna KPA. Namun, kajian dalam bidang fonologi masih belum dilakukan.

Permasalahan yang seterusnya ialah penggunaan data yang tidak kontemporari sifatnya. Data yang biasa digunakan dalam kajian kata pinjaman yang terdahulu adalah data daripada kamus ataupun perbendaharaan kata pinjaman yang telah disenaraikan dan dibukukan. Kamus yang digunakan termasuklah Kamus Dewan (1970/1991/2002), Kamus Arab-Indonesia (1973), Kamus Melayu-Arab (1992), Kamus Al-Hamidi (1951), dan kamus-kamus yang telah disusun oleh Wilkinson (1908/1961), Winstedt (1952/1964), serta kumpulan perbendaharaan kata oleh Shellabear (1902), Swettenham (1910), dan Winstedt-Linggi (1921).

Masalah yang timbul di sini ialah, KPA yang dimuatkan di dalam kamus-kamus yang ada ini sebahagian besarnya tidak lagi digunakan dalam pertuturan atau penulisan masyarakat hari ini. Sememangnya kosa kata ini pernah dipinjam oleh bahasa Melayu suatu ketika dahulu, terutamanya sewaktu perkembangan ilmu agama Islam. Pada waktu itu, istilah-istilah yang berkaitan dengan falsafah, perundangan, ekonomi, politik, dan berbagai-bagai bidang lagi dicedok daripada bahasa Arab dalam jumlah yang besar. Seterusnya, kewujudan dan keaktifan perkataan-perkataan ini dalam penggunaan seharian masyarakat telah menyebabkan kosa kata ini didaftarkan di dalam kamus. Kamus-kamus ini seterusnya diulang cetak sehingga ke era ini sedangkan tanpa disedari banyak kosa kata Arab ini yang tidak lagi aktif dalam penggunaan penutur bahasa Melayu malah ada sesetengah perkataan yang tidak lagi difahami maknanya oleh generasi hari ini.

7

Berdasarkan kelompangan-kelompangan yang ditemui ini, maka kajian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengaplikasikan Teori Optimaliti (selepas ini TO) dalam analisis KPA yang bakal dilakukan. Penggunaan teori adalah penting, sesuai dengan pendapat Sulaiman Masri (2005), penyelidikan ilmiah memerlukan teori. Teori ialah dasar dan rangka ilmu pengetahuan yang merupakan sekumpulan binaan konsep, definisi, bukti atau dalil dan saling berkaitan secara sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel bagi maksud menjelas serta meramalkan fenomena berkenaan.

TO akan bertindak sebagai alat kepada penyelidikan ini dan diharap dapat menjawab segala persoalan tentang mengapakah berlakunya perubahan apabila unsurunsur linguistik Arab menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu. Penerangan tentang kerangka teori akan dihuraikan dalam subtopik 1.8 Kerangka Teori Kajian. Permasalahan data pula akan diatasi dengan penggunaan data korpus yang lebih kontemporari sifatnya iaitu data korpus berkomputer DBP-UKM berjumlah sebanyak 5 juta patah perkataan. Data korpus ini memiliki sifat keseimbangan dan autentik kerana diambil daripada pelbagai genre dan merupakan data sebenar. Oleh yang demikian, isu data yang tidak kontemporari tidak akan berbangkit. Penghuraian yang lebih terperinci tentang data korpus akan dibincangkan dalam bab 3.

1.5

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian aspek fonologi KPA dalam bahasa Melayu: Analisis Teori Optimaliti ini mempunyai beberapa objektif untuk dilestarikan. Antara objektif kajian ini adalah: 1. Mengenal pasti fenomena fonologi yang berlaku dalam kata Arab apabila menyerap ke dalam bahasa Melayu. 2. Membuat pemerhatian dan penghuraian terhadap fenomena perubahan yang berlaku dalam KPA. 3. Menjelaskan sebab-sebab perubahan fonologi KPA berlaku berlandaskan Teori Optimaliti.

8

4.

Membuktikan bahawa TO adalah sebuah teori yang bersifat universal dan mampu menyelesaikan masalah fonologi yang pelbagai.

5.

Menambah baik kajian KPA sedia ada dengan melakukan kajian bersifat teoritis.

1.6

KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian yang baik adalah sebuah kajian yang signifikan kepada masyarakat dan dapatannya boleh dipertanggungjawabkan. Hal ini penting kerana sesebuah kajian itu perlu dimasyarakatkan dan tidak hanya tinggal sebagai kajian semata-mata. Idris Aman (2007) menyatakan bahawa penyelidikan tidak terhenti setelah sesuatu penemuan diperolehi dan perlu disampaikan atau disebarkan kepada masyarakat. Salah satu kepentingan kajian ini ialah melakukan penambahbaikan dalam kajian KPA dalam bahasa Melayu dari segi analisis yang dilakukan. Kajian-kajian KPA yang terdahulu tidak mencakupi tiga ciri penyelidikan saintifik iaitu kepadaan pemerhatian (observational adequacy), kepadaan penghuraian (descriptive adequacy) dan kepadaan penjelasan (explanatory adequacy) (Chomsky 1970). Sebaliknya kajian ini akan memenuhi ketigatiga ciri tersebut. Tidak sekadar membuat pemerhatian terhadap fenomena yang berlaku akibat proses peminjaman sesuatu perkataan itu, dengan penggunaan TO, kajian ini turut berjaya menentukan perkaitan sebab-akibat sesuatu fenomena itu berlaku. Kajian-kajian sebelum ini rata-ratanya hanya sekadar menyatakan apakah fenomena yang berlaku akibat proses peminjaman tanpa menjawab mengapakah ianya terjadi.

Penggunaan data korpus dalam kajian ini juga sangat besar signifikannya kepada bidang perkamusan. Penyenaraian KPA dalam bahasa Melayu yang dibuat menggunakan data korpus dapat menyelongkar lebih banyak lagi KPA dalam bahasa Melayu yang tidak ditandakan dengan etimologi Arab. Perkataan Arab yang tidak aktif lagi di kalangan masyarakat Melayu juga boleh ditandakan dengan penandaan arkaik. Penemuan ini boleh digunakan untuk penambahbaikan dalam bidang perkamusan di negara ini.

9

1.7

BATASAN KAJIAN

Batasan atau ruang lingkup dalam sesebuah kajian adalah sangat penting demi mengelakkan kajian tersebut menjadi tidak terkawal. Batasan kajian ini juga membantu penyelidik dalam menemukan permasalahan kajian yang patut diselesaikan. Kajian ini juga mempunyai batasan yang tersendiri.

1.7.1 Fonologi

Ilmu linguistik adalah sangat luas dan merangkumi beberapa disiplin, antaranya fonologi, sintaksis, semantik dan leksikografi. Walaupun isu kata pinjaman ini boleh juga dikaji dalam pelbagai disiplin, namun kajian ini hanya tertumpu dalam bidang fonologi. Fonologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bunyi bahasa tersebut (Kamus Linguistik 1997). Teori yang digunapakai adalah Teori Optimaliti, sebuah teori linguistik yang muncul pada era 90-an.

1.7.2 Kata Pinjaman Arab

Para penyelidik bahasa dewasa ini tidak lagi memberi tumpuan kepada kajian linguistik bahasa Melayu natif sahaja. Fenomena kemasukan kosa kata asing ke dalam bahasa Melayu yang telah berlaku sejak sekian lama menggamit minat para penyelidik bahasa untuk mengkaji perilaku kata pinjaman asing yang masuk ke dalam bahasa Melayu. Antara bahasa yang dipinjam oleh bahasa Melayu adalah bahasa Sanskrit, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Cina, dan bahasa Tamil. Walau bagaimanapun, demi memberikan dapatan yang jitu hasil daripada analisis yang mendalam, kajian ini akan memberi tumpuan kepada kata pinjaman Arab sahaja. Data diperolehi daripada data korpus 5 juta DBP-UKM yang telah dibersihkan.

10

1.7.3 Kata Dasar

Dalam kehidupan kita seharian, penggunaan bahasa adalah bersifat automatik dan semulajadi sehingga menyebabkan kita tidak memberi perhatian kepada aktiviti berbahasa ini, seperti mana kita bernafas dan jantung kita berdegup (Hockett 1958). Apabila bahasa Arab menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu, masyarakat Melayu telah meminjam kata leksikal bahasa Arab dalam jumlah yang agak besar. Kata pinjaman Arab ini juga dapat meresap dengan baik ke dalam bahasa Melayu dan tanpa disedari, kata pinjaman tersebut dapat digabungkan dengan imbuhan-imbuhan bahasa Melayu dan digunakan dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, kajian ini dihadkan kepada analisis kata dasar KPA sahaja tanpa melibatkan sebarang KPA yang mengalami pengimbuhan. Keterbatasan ini perlu supaya fenomena yang berlaku tidak menjadi terlalu rencam sehingga mengganggu proses analisis sekaligus dapatan yang dihasilkan.

1.7.4 Struktur Suku Kata

Fenomena fonologi KPA yang dikenal pasti daripada data korpus adalah pelbagai, namun penulis hanya akan meneliti dan menganalisis fenomena yang melibatkan perubahan struktur suku kata sahaja. Struktur suku kata antara bahasa sumber dan bahasa penerima yang agak ketara membolehkan kajian dalam permasalahan tersebut dilakukan secara mendalam.

1.8

KERANGKA TEORI KAJIAN

Sesuai dengan permasalahan kajian yang diutarakan, kerangka teori kajian amat penting dalam kajian ini. Sejak kemunculan pertamanya dalam University of Arizona Phonology Conference di Tucson pada tahun 1991 semasa Alan Prince dan Paul Smolensky membentangkan kertas kerja bertajuk ‘Optimality’, pendekatan fonologi tanpa rumus (non derivational) semakin berkembang maju (Archangeli dan Langendoen 1997). Tarikan daripada pendekatan ini adalah masalah fonologi dapat diselesaikan di peringkat permukaan tanpa memerlukan sebarang rumus atau derivasi. Teori yang telah memberi

11

impak yang besar kepada bidang fonologi dan mula mendominasi dunia linguistik ini dikenali sebagai Teori Optimaliti.

Seperti mana model linguistik yang lain, analisis TO juga melibatkan input (representasi dalaman), output (representasi luaran) dan hubungan antara keduanya. Dalam TO, hubungan antara input (representasi dalaman) dengan output (representasi luaran) diperantarakan oleh dua mekanisme yang dinamakan sebagai PENJANA (GEN) dan PENILAI (EVAL). Fungsi PENJANA (GEN) adalah untuk menjanakan seperangkat calon output yang munasabah dari segi kepurnaan bentuknya daripada satu bentuk input. PENILAIAN (EVAL) yang mengandungi satu sistem tatatingkat kekangan yang berhierarki adalah untuk meneliti dan menilai kepurnaan bentuk setiap calon yang ada. Calon terbaik yang paling berharmoni dengan sistem kekangan ini ataupun yang paling rendah mengingkari sistem kekangan tersebut dianggap sebagai calon optimal dan merupakan representasi output sebenar (Prince dan Smolensky 1993). Setiap bahasa mempunyai tatatingkat kekangan yang tersendiri yang terdiri daripada set kekangan universal. Rajah 1.1 di bawah menunjukkan representasi grafik TO.

Calon 1 PENILAI Calon 2 Input PENJANA Calon 3 Calon 4 Calon n

Output

Rajah 1.1 Grafik Representasi TO Sumber: Davenport dan Hannahs 1998 Menurut Zaharani (1996) gagasan utama TO ialah nahu itu terdiri daripada seperangkat kekangan kepurnaan bentuk (a set of well-formedness constraints) yang bersifat universal dan tersusun dalam satu tatatingkat yang berhierarki (hierarchical ranking). Kekangan yang berada pada tatatingkat yang rendah boleh diengkari secara

12

minimal untuk mematuhi kekangan yang berada pada tatatingkat yang lebih tinggi. Lima prinsip asas TO adalah seperti yang berikut (McCarthy dan Prince 1994:3): (a) Kesejagatan (Universality) – Nahu sejagat (Universal Grammar) menyediakan seperangkat kekangan yang bersifat sejagat dan wujud dalam setiap nahu. (b) Keteringkaran (Violability) – Kekangan-kekangan ini boleh diingkari, tetapi pengingkarannya adalah pada tahap minimal. (c) Tatatingkat (Ranking) – Kekangan-kekangan ini disusun secara bertatatingkat dan bersifat khusus bahasa, dan gagasan pengingkaran minimal adalah berdasarkan tatatingkat ini. Nahu ialah satu penyusunan seperangkat kekangan secara bertatatingkat. (d) Keterangkuman (Inclusiveness) – Tatatingkat kekangan menilai seperangkat calon yang pada dasarnya dianggap munasabah menurut struktur kepurnaan bentuk. (e) Keselarian (Parallelism) – Yang terbaik mematuhi tatatingkat kekangan ini dinilai secara menyeluruh, yakni meliputi keseluruhan tatatingkat dan juga kesemua jumlah calon. Derivasi secara berperingkat-peringkat tidak wujud.

Dalam TO, pematuhan dan pengingkaran kekangan dalam tatatingkat kekangan berhierarki serta hubungan antara input dengan output diringkaskan dalam bentuk tablo (tableau). Dua (atau mungkin lebih) senarai output hendaklah diletakkan secara vertikal atau ke bawah manakala tatatingkat kekangan pula disusun menegak atau secara horizontal bermula dari kiri ke kanan. Hubungan antara input dengan output diringkaskan dalam bentuk tablo seperti contoh di bawah:

Senarai Calon ☞ calon1 calon2

A

B *

*!

Rajah 1.2 Tablo kekangan, A >> B, /ink/ Sumber: Zaharani 1996

13

Tablo 1.2 di atas menunjukkan bahawa kekangan A lebih tinggi kedudukannya atau lebih dominan daripada kekangan B (secara konvensinya direpresentasikan sebagai A >> B). Daripada bentuk dalaman /ink/ terhasil dua bentuk output yang dikenali sebagai calon1 dan calon2. Calon pertama mematuhi kekangan A tetapi mengingkari kekangan B, manakala calon kedua pula mengingkari kekangan A tetapi sebaliknya mematuhi kekangan B. Dalam konflik seperti ini, calon pertama dianggap lebih optimal kerana kekangan yang diingkarinya adalah kekangan yang berada pada tatingkat yang lebih rendah. Oleh yang demikian, bentuk output calon pertama adalah output sebenar bagi input /ink/. Interpretasi konvensi yang digunakan dalam TO adalah seperti yang berikut:

i. ii. iii. iv. v.

Kolum dari kiri ke kanan menunjukkan susunan tatingkat kekangan Pengingkaran ditandai oleh lambang “*”. Pematuhan ditunjukkan oleh kotak kosong. Lambang “!” bermaksud kegagalan – calon tewas dalam pemilihan Lambang “☞” menandakan calon yang optimal.

Kadang-kala berlaku calon berada pada kedudukan seri dalam tingkat-tingkat kekangan tertentu. Apabila keadaan seperti ini berlaku, maka proses penilaian bergantung kepada kekangan yang seterusnya. Contohnya dalam tablo 1.3 kedua-dua calon mematuhi kekangan A, manakala dalam tablo 1.4 pula mengingkari kekangan A. Oleh itu, caloncalon tersebut berada pada kedudukan seri. Penilaian perlu dilakukan pada kekangan yang berikutnya dan calon pertama terpaksa disingkirkan kerana mengikngkari kekangan B. Penyingkiran ini membuatkan calon kedua dianggap sebagai calon yang optimal kerana paling berharmoni dengan tatatingkat kekangan tersebut.

Senarai Calon calon1 ☞ calon2

A

B *!

Rajah 1.3 Tablo kekangan, A >> B. /in1/

14

Senarai Calon calon1 ☞ calon2

A * *

B *!

Rajah 1.4 Tablo kekangan, A >> /inm/ Rajah di bawah pula menunjukkan proses penilaian untuk memilih calon yang paling optimal daripada seperangkat calon setelah melalui tatatingkat kekangan yang disusun secara berhierarki.

>> Calon a Calon b Input Calon c Calon d Calon …
C1

>> >
C2 Cn

Output

Rajah 1.5 Proses pemilihan calon optimal Sumber: René Kager 1999

1.9

KESIMPULAN

Proses peminjaman bahasa merupakan satu proses yang semulajadi kerana bahasa itu bersifat dinamik. Peminjaman bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu bukan sahaja dari segi leksikalnya malah unsur-unsur linguistiknya juga. Penyelidikan tentang KPA yang tidak berlandaskan teori telah membuka ruang kepada kajian ini untuk melangkah setapak lagi dalam melihat permasalahan yang perlu diselesaikan. Oleh yang demikian, Teori Optimaliti digunakan untuk menerangkan fenomena yang berlaku akibat kemasukan kosa kata Arab dan unsure linguistiknya ke dalam bahasa Melayu.

15

Selain itu, penggunaan data korpus juga dapat membantu para penyelidik bahasa dalam membuat kajian. Data korpus yang berketerwakilan dan kontemporari sifatnya, dapat mengatasi masalah data kamus yang tidak lagi aktif dalam penggunaan masyarakat. Data korpus juga merupakan data bahasa sebenar masyarakat penutur natif bahasa Melayu. Jadi, diharap pengaplikasian teori terkini yang bersesuaian dalam analisis dan data yang terjamin kualiti dan kuantitinya akan menghasilkan sebuah kajian yang autentik dapatannya dan memberi manfaat yang besar kepada masyarakat amnya dan pengguna dan pengkaji bahasa Melayu khasnya.

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.