2

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE

privind aprobarea standardelor de cost

pentru obiective de lnvestltll flnantate din fonduri publice

in temeiul art. 108 din Constltutla Rornanlei, republicata, ~i al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ~i functlonarea Guvernului Romanlel ~i a ministerelor, cu rnodificarile ~i cornpletarlle ulterioare, ~i in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind flnantele publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodlficarile ~i cornpletarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopts prezenta hotarare,

Art. 1. - (1) Se aproba Lista standardelor de cost pentru obiective de lnvestltli flnantate, potrivit legii, din fonduri publice, prevazuta in anexa nr. 1.

(2) Se aproba standardele de cost, prevazute in anexa nr. 1, al carer continut este prevazut in anexele nr. 2.1-2.15.

Art. 2. - Standardele de cost elaborate de ministere ~i celelalte organe de specialitate ale administratlei publice centrale, in coordonarea Ministerului Dezvoltarli Regionale sl Turismului, constituie documente de referinta cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii, finantate din fond uri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referlnta prezentate in standardele respective.

Art. 3. - (1) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adreseaza ordonatorilor de credite, pentru:

a) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii; b) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru flnantarea programelor de investitii in conditil de eflclenta economica;

c) ghidare in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adiudecaril contractelor privind executia tucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii.

(2) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adreseaza ~i operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii lucrarilor de constructil.

Art. 4. - Standardele de cost, aprobate potrivit art. 1, se actuallzeaza periodic sau ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltaril Regionale ~i Turismului, in functle de evolutia progresului tehnic ~i a preturilor resurselor specifice in domeniul construcnnor ~i/sau pe baza sollcitarilor fundamentate ale ministerelor ~i ale celorlalte organe de specialitate ale adrninlstratiel publice centrale.

Art. 5. - Anexele nr. 1 ~i 2.1-2.15 fac parte integranta din prezenta hotarare,

PRIM-MINISTRU

EMILBOC Contrasemneaza:

Ministrul dezvoltarll regionale ~i turismului, Elena Gabriela Udrea

Ministrul mediului ~i padurilor, Borbely Laszlo

Ministrul sanatatii,

Cseke Attila '

Ministrul agriculturii ~i dezvoltarii rurale, Mihail Dumitru

p. Ministrul adrnlnlstratiei ~i internelor, Mihai Capra,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetarli, tineretului ~i sportului, Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul finantelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

Bucuresti, 14 aprilie 2010. Nr.363.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

3

ANEXANr.1

LISTA

standardelor de cost*) pentru obiective de investitii flnantate, potrivit legii, din fonduri publice

Elaboratorul Denumirea standardului Indicativul
1. Sal a de sport scolara nivel competitionai SCOST-01/MDRT
Ministerul Dezvoltarii Regionale 2. Centru cultural SCOST-02/MDRT
1. ~i Turismului 3. Bloc de loculnte pentru tineri SCOST-03/MDRT
4. Reabilitare termica anvelopa bloc de SCOST-04/MDRT
locuinte
5. Modernizare drum comunal clasa tehnlca V SCOST-05/MDRT
, 1. Reabilitare drum forestier principal SCOST-01/MMP
2. Reabilitare drum forestier secundar SCOST-02/MMP
2. Ministerul Mediului ~i Padunlor
3. Reabilitare drum forestier magistral SCOST-03/MMP
4. Drum forestier secundar SCOST-04/MMP
1. 9coala cu 8 sall de cia sa SCOST-01/MEdCTS
3. Ministerul Educatiei, Cercetarli, 2. Gradinita cu 4 sali de grupa SCOST-02/MEdCTS
Tineretului ~i Sportului 3. Carnln studentesc SCOST-03/MEdCTS
1. Spital regional de urgenta SCOST ---01/MS
4. Ministerul Sanatalii
2. Spital judetean de urgenla SCOST-02/MS
5. Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltaril 1. Canale de irigatii impermeabilizare SCOST-01/MADR
Rurale *) Standarde de cost elaborate sub coordonarea Ministerului Dezvoltaril Regionale!(li Turismului pana la data de 31 martie 2010.

ANEXANr. 21

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ~I TURISMULUI

SALA DE SPORT ~COLARA NIVEL COMPETITIONAL

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST --{) 1/MDRT

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de reterinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investifii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se retera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 "Cheltuieli pentru Investltia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investilii ~i lucrari de interventii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al docurnentatiei tehnico-economice aferente lnvestlnilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitil ~i lucrari de interventii,

La stabilirea costului lnvestltiel de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul investitiei de baza rezultat din rularea listelor cu cantitati pe categorii de lucrari in preturi la nivelullunii ianuarie

2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investilii in conditii de eficienla economica:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referlnta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adjudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta, Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii lucrarilor de

constructli.

III. Obiectiv de referinta 111.1. Prezentare generali

Sala de sport scotara cu nivel sportiv competitionat, destinata competitiilor scolare pentru jocuri de handbal, baschet, volei, tenis de camp, tenis de rnasa, gimnastica etc. (exclusiv jocul de fotbal).

4

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 311/12.v.2010

111.2. Date tehnice:

- capacitate: 150 locuri in gradene;

- suprafata construita: 1.628,00 m2;

- suprafata construita desfasurata: 1.780,00 m2.

Constructla este alcatuita din 3 corpuri principale:

Sala de sport propriu-zisa

Corp central, destinat competltlilor de nivel sportiv scolar, caracterizat prin: -zona gradene, dimensionata la 150 de locuri;

- structure de rezistenta din cadre metalice (stalpi ~i ferme spatiale);

- inchideri din panouri tristrat (tabla de otel 0,5 mm + spurna poliuretanica ignifugata + tabla de otel 0,5 mm), montate

pe structura portanta:

- invelitoare din panouri termoizolante;

- pardoseala din covor PVC cu strat de amortizare;

- tarnplarle din profile PVC cu geam termoizolant.

Anexa public

Corp lateral salll propriu-zise, care permite accesul direct Tn sala de sport prin holul de acces in zona gradenelor,

caracterizat prin:

- structura de rezistenta constituita din cadre din beton armat;

- regimul de inaltime - parter inalt;

- inchiderile perimetrale din zldarle din BCA de 25 cm grosime;

- termosistem cu grosime de 5 cm la exterior;

- invelitoarea realizata din panouri termoizolante.

Anexa sportivi

Corp lateral salii propriu-zise, care permite accesul elevilor ~i al profesorilor la vestiare, caracterizat prin: - structura de rezistenta constltulta din cadre din beton armat;

- regim de inaltime - P+1 E;

- inchiderile perimetrale din zidarie din BCA de 25 cm grosime;

- termosistem cu grosime de 5 cm la exterior;

- invelitoarea realizata din panouri termoizolante.

111.3. Caracteristici esentlale de calcul

Denumire Clasa/Nivel de perforrnanta
Caracteristica macrosetsmica a amplasamentului a = 0,28 g;
P 1 00-1/2006 TC=1,6 sec.
Cod de proiectare selsrnica
Clasa de importanta ~i expunere
P 1 00-1/2006 II
Cod de proiectare selsrnica
Categoria de importanta
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in C
constructii, cu modiflcarlle ~i completarile ulterioare
Regulament privind stabilirea categoriei de lmportanta a constructlel
Zona climatica
C 107-2005 III
Partea a III-a; anexa D; Nonnativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructe ale
cladirilor
Grad de rezlstenta la foc
P 118/1999 II
Normativ de siguranta la foe a constructiilor
Clasa de performanta enerqetica MC 001/3-2006 B
Metodologia de calcul al perfcrmantel energetice a cladirilor
Presiunea conventionala a terenului de fundare
NP 112/2004 P cony = 200 kPa
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

111.4. Planuri ,i sectlunl caracteristice*) Plan parter

@-

"

, I-

, ,

-,-

-,,

,

,

-,,

, -1-

, -i

- (ill

- -fill

I I I I

• ., __ -.---_, -< !!r._' I ' __

I " GAlA I I

,

, ,

~- - - - -$j
- - - - c
lID- - - , , , , , -®
,- -,- - - ,- -,- - I
, , , ,
0- -- _L -'- -'- - - 1- -'- .J. -0
, ,
I: ,
, , II , , , , ,
I , , II , I , , II , , I
r1J ~1 r~ G:"~) (~l ill rl.l u [0'" (fi)il:) !ilil !i1J @ Sectiune transversala

*) Pet. 111.4 este reprodus in facsimil.

5

II

6

MONITORUl.: OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

IV. Cost investitie de baza IV.1. Cost total

Tabel IV.1 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt. lei euro")
4. Cheltuiell pentru lnvestitia de baza,
din care:
4.1. Constructil ~i instalatii (C+I) 2.646.504 630.120
4.1.1. Arhitectura 1.256.295 299.118
4.1.2. Structura de rezlstenta 1.094.710 260.645
4.1.3. lnstalatii 295.499 70.357
4.2. Montaj utilaje tehnologice 44.587 10.616
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu montaj**) 67.990 16.188
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotari***) 36.943 8.796
4.6. Active necorporale - -
Investitie de baza - cost total 2.796.024 665.720 .) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010) . •• ) Usta de utilaje: aeroterme de tavan cu prize de aer proaspat,

••• ) l.lsta de dotari: porf de handbal, cosuri de baschet, stalpi de volei i?i tenis.

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salariul mediu brut pe ramura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include in costuri:

• CAS., CAS.s., ajutor soma], C.C.!., Fond de garantare: cotele in vigoare conform Legii bugetului aslqurarilor sociale de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cotele in vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru

accidente de rnunca ~i boli profesionale, republicata;

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 10% sl, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

• transport de materiale 10 km;

• transport de parnant 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinta)

Cost unitar (exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro·)/m2Acd
lnvestitle de baza - cost unitar, 1.571 374
din care:
Constructil ~i lnstalatii (C+I) 1.487 354 .) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al investltiei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obnnerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i asistenta tehnica:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste ~i predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse

in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procent, astfel:

a) proiectare ~i inginerie: 3,0% din valoarea mvestltlel de baza:

b) consultants: 1,0% din valoarea lnvestipel de baza:

c) asistenta tshruca: 1,5% din valoarea lnvestitlel de baza:

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevazute: 10,0%.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

7

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqle privind elaborarea devizului general pentru obiective de investltil ~i lucrarl de interventii" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, In principal, lnfluentei zonei seismice ~i climatice de calcul al amplasamentului lnvestitiei, precum ~i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investitiei de referinta, se justifica distinct In documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitlel.

ANEXANr, 2.2

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE !?I TURISMULUI

CENTRU CULTURAL

Indicativ:

SCOST --Q2/MDRT

STANDARD DE COST

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de refennta, cu rol de ghidare In promovarea obiectivelor de lnvestlfil flnantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse In cap. 4 .Cheltuieli pentru investltia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de lnvestlth ~i lucrari de lnterventil, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatlei tehnico-economice aferente lnvestltlilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de lnvestitil ~i lucrari de lnterventll.

La stabilirea costului investifiei de baza s-au avut In vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate In perioada 2008-2009;

- costul investitiei de baza rezultat din rularea listelor cu cantltan pe categorii de lucrari In preturi la nivelullunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investltii In conditll de eficlenta econornlca:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investltli similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta;

c) ghidarea In analiza ofertelor de cafre membrii comisiilor de evaluare In vederea adiudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructil pentru realizarea obiectivelor de lnvestitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta.

Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor In vederea contractarll lucrarilor de

constructli.

III. Obiectiv de referinta 111.1. Prezentare generali

Cam in cultural destinat localltatilor cu 0 populatle mai mare de 5.000 de locuitori. Cladirea carninului cultural este structurata pe doua nivele:

• PARTER:

- Zona pentru public:' sala spectacole 300 de locuri (237 m2) • scena (157 m2) • buzunar scena (62 m2) • hoi sala de spectacole (103 m2) • hoi intrare (34 m2) • sala actlvitatl (48 m2). sala conferinte (68 m2) • muzeu (39 m2) • blblioteca (88 m2) • hoi blblioteca (8 m2) • depozit biblloteca (3,5 m2) • inforrnatii (26 m2). (paza 4 m2) • WC femei (18 m2). WC barbaf (14,5 m2). sas (7 m2). acces principal + terasa (109 m2);

- Zona tehnice, tunctiun' complementare: • casa scaril, acces (27 m2) • hoi (21 m2) • sala de mese (18 m2) - spatlu receptle, Incalzire mancare (27 m2). oficiu (7 m2). spalator vase ~i vesela (4 m2). vestiar (10,5 m2). WC femei (5 m2). WC barbati (5 m2). central a termlca, spatlu tehnic (33 m2). acces recuzlta actori (13 m2) .

• ETAJ:

- Zona pentru public:' hoi (68 m2) • cerc 1 (21 m2) • cerc 2 (21 m2) • cere 3 (16 m2). cerc 4 (15 m2). sas grup sanitar

(7,50 m2) • WC femei (6 m2) • WC barbati (6 m2) • terasa 1 (2 m2);

- Zona administrativa: • birou administrator (24 m2) • pod (80 m2) • terasa (25 m2);

- Zona cazare: • camera 1 (12 m2) • camera 2 (12 m2) • baie (5 m2) • sas (6,50 m2);

- Zona actori: - vestiar 1 (21 m2) - vestiar 2 (20 m2).

111.2. Date tehnice:

- suprafata construita: 1.212 m2;

- supratata desfasurata: 1.884 m2;

- suprafata utila: 1.627 m2;

- H cornisa: variabil;

- H maxim: 9,94 m;

- capacitate sala de spectacole = 300 de locuri.

Structura de reztstenta este mixta ~i consta In cadre de beton armat rigidizate cu zidarie de caramida, ptansee intermediare tip dala ~i sarpanta din grinzi cu zabrele din lemn.

8

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

111.3. Caracteristici esentia1e de calcul

Denumire Clasa/Nivel de performanta
Caracteristica rnacroselsmlca a amplasamentului ag=0,32 9
P100-1/2006'
Cod de proiectare selsmica Tc=1,Osec.
Clasa de lrnportanta sl expunere
P 1 00-1/2006 II
Cod de proiectare seismica
Categoria de importanta
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, C
cu rnodificarile sl completarile ulterioare
Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiel
Zona clirnatica
C 107-2005 III
Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructle ale
cladirilor
Grad de rezlstenta la foc
P 118/1999 II
Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Clasa de perforrnanta energetica MC 001/3-2006 B
Metodologia de calcul al performantel energetice a cladirilor
Presiunea conventionala a terenului de fundare
NP 112/2004 P conv= 200 kPa
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa IliA. Planuri ~i secflunl caracteristice*) Plan parter

.. ..

.1 .

~, ..

" "

..
,
.- ,J, " - • I

+

" ~I

... . ,:' ~.:.;. .. : ~

<>

~

. - .

." ......

.. I

• 10 t1

I I I.

,., ... , ", .

,'iii', ..

,

,

. , ,

.• -_ - - - - t- - , - • I"~ •. ~ -~ K

I I , ..

~;=::;::==:!I~ .. , _. - ~ -i-

, t

, : , .

H

o

.... a

,

e r- !; 1- - : - f'?::I:Z:;;;;;.=~=.,:;;. ;:;:t-~!@'#i~

I- ,

0-1 F - : - -: - - - - -

:=iH"~:'~~:~:=-

j.! I I 1

~-·l~ ~- _. ~ - -: - - - - -:-

o

c

B

- , , ,
. , .. ". of ~ - .: • ', . ',"
~t .- , , t - ,
I ;.. I "
2 ... 3 '. • ,
! .,. .! •
t .,
, , .. _' ,.
" 7 U '. ,

to .. j' - I' I" I'" "\.

I I "

o 10 11

*) Pet, 111.4 este reprodus in facsimil.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

9

Sect june transversala

I '

®

I

®

I

'::! I ii I

-

...... - ... -

....... ;.,...--

...... -

- ................

-

-_.

IV. Cost lnvestitle de bad IV.1. Cost total

Tabel IV.1 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt.
lei euro*)
4. Cheltuieli pentru investitia de baza,
din care:
4.1. Constructii ~i instalatil (C+I) 3.046.427 725.340
4.1.1. Arhitectura 754.269 179.588
4.1.2. Structura de rezlstenta 1.569.532 373.698
4.1.3. lnstalatil 722.626 172.054
4.2. Montaj utilaje tehnologice 155.801 37.095
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu montaj**) 658.055 156.680
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotari***) 380.977 90.709
4.6. Active necorporale - -
Investitie de baza - cost total 4.241.260 1.009.824 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010). **) Lista de utilaje:

- arhitectura: lift inclinat cu plattorma, cortina pentru scena:

- instalalii electrice ~i automatizare: centrala telefonica 8 trunchiuri, centrala de detectie ~i semnalizare efractie, generator electric, baterii de

condensatori;

- instalatll sanitare: separator de hidrocarburi;

- instalalii ventilare, climatizare, PSI: pornpa de incendiu, pompa sumersibila stafie pompare PSI, centrals de tratare aer sistem, ventilator de aooperts

pentru desfumare, ventilator axial montat pe perete. ***) Lista de dotarl:

- dotarl multimedia ~i sonorizare: videoproiectoare, ecran prolectie, televizor LCD, DVD playere, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, DVD sistem

cu plasma;

- dotari lumini: proiectoare, dimmeri, rack pentru dimmeri;

- dotarl mobilier: deskuri, gradene amovibile, mese, scaune, scaune ergonomice, dulapuri.

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat Tn calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salariul mediu brut pe rarnura comunicat de Institutul National de Statlstlca la nivelul mediei

anului 2009;

10

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

- pentru contributil asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include Tn costuri:

• CAS., CAS.S., ajutor some], C.C.I., Fond de garantare: cotele Tn vigoare conform Legii bugetului aslqurarilor sociale de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cotele Tn vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru

accidente de rnunca si boli profesionale, republlcata:

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 1 0% sl, respectiv, de 5%;

- pentru dlstanta de transport:

• transport de materia Ie 25 km;

• transport de pamant 10 km.

IV.2. Cost unitar

TabellV.2 (valori de referinta)

Cost unilar (exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro*)/m2Acd
lnvestitie de baza - cost unitar, 2.251 536
din care:
Constructii si instalatii (C+I) 1.617 385 *) 1 eura = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamenlarea bugetului pentru anul201 0).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al investitiei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i asistenta tehnica:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste ~i predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse

in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procente, astfel:

a) proiectare ~i inginerie: 3,0% din valoarea lnvestltlel de baza:

b) consultants: 1,0% din valoarea lnvestitiei de baza:

c) asistenta tehnica: 1,5% din valoarea investltlei de baza:

d) organizare de santler: 2,5%;

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitil ~i lucrari de intervenni" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, in principal, influentei zonei seismice ~i climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum sl/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investltiel de referinta, se justifica distinct in docurnentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitlei,

ANEXA Nr. 2.3

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE 1?1 TURISMULUI

BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST --03/MDRT

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii fmantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse Tn cap. 4 .. Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al docurnentatiei tehnico-economice aferente investltiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventh.

La stabilirea costului investitiei de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul lnvestitiei de baza rezultat din rularea listelor cu cantitati pe categorii de lucrari Tn preturi la nivelullunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru flnantarea programelor de investitii in conditil de eflcienta econornlca:

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

11

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investifii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adiudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta, Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractaril lucrarilor de

constructii,

III. Obiectiv de referinla 111.1. Prezentare generala

lnvestitia de referinta 0 constituie un bloc de locuinte pentru tineri cu regim de inaltime de Sp+P+3E. 111.2. Date tehnice

• Arie construita destasurata (Acd): - Acd amplasament = 4.552 m2;

- Acd 1 camera = 58 m2;

- Acd 2 camere = 81 m2;

- Acd 3 camere = 102 m2.

• Numar unitati locative - 60, din care: -1 camera: 28 unitati locative;

- 2 camere: 16 unita\i locative;

- 3 camere: 16 unitati locative.

• Nr. tronsoane: 4

• Structura:

- infrastructura - fundatli continue pe perna de balast;

- suprastructura - rnixta (cadre ~i diafragme):

- plansee din beton armat prefabricat;

- acoperis - sarpanta din lemn .

• Arhitectura:

- inchideri exterioare - zidarle din BCA de 30 cm grosime;

- termoizolatie exterioara - placl polistiren de 5 cm grosime;

- cornpartirnentari interioare - pereti din gips carton de 10 cm ~i 12,5 cm izolaf fonic;

- tarnplarle exterioara - PVC cu geam termopan;

- invelitoarea - tabla tip tigla.

111.3. Caracteristici esentlale de calcul

Denumire Clasa/Nivel de pertormanta
Caracteristica rnacroselsrnlca a amplasamentului ag= 0,24 g;
P 1 00-1/2006
Cod de proiectare selsrnlca Tc =1,0 sec.
Clasa de importanta ~i expunere
P 1 00-1/2006 III
Cod de proiectare seisrnica
Categoria de importanta
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in C
constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare
Regulament privind stabilirea categoriei de lrnportanta a constructlel
Zona c1imatica C 107-2005
Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructle III
ale cladirilor
Grad de rezlstenta la foc
P 118/1999 III
Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Clasa de performanta energetica MC 001/3-2006 B
Metodologia de calcul al perforrnantel energetice a cladirilor
Presiunea conventlonala a terenului de fundare
NP 112/2004 Peonv = 100 kPa
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa 12

111.4. Planuri ~i sectluni caracteristice*)

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

*) Pct. 111.4 este reprodus in facsimil.

IV. Cost lnvestltle de baza IV. 1. Cost total

TabeIIV.1.1 (valori informative)

Cost total
Nr. Categorii de lucrari (exclusiv TVA)
crt.
lei euro*)
4. Cheltuieli pentru investitla de baza,
din care:
4.1. Constructii !ili instalatii (C+I) 6.997.334 1.666.032
4.1.1. Arhitectura 3.110.896 740.689
4.1.2. Structura de rezistenta 2.799.752 666.608
4.1.3. lnstalatil 1.086.686 258.735
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice !ili functionale cu montaj**) 267.658 63.728
4.4. Utilaje fara montaj !ili echipamente de transport - -
4.5. Dotari - -
4.6. Active necorporale - -
Investitie de baza - cost total 7.264.992 1.729.760 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). **) Centrala termlca,

TabeIIV.1.2 (valori informative)

Unitate locativa standard Cost unitar Cost total in euro*)
Nr. Arie construita desfa!?urata (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
camere Acd m2/apartament euro*)/m2Acd pe unitate locativa
1 camera 58 22.040
2 camere 81 380 30.780
3 camere 102 38.760 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

13

precjzare

La stabilirea costului total s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturlle la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru rnanopera: salariul mediu brut pe rarnura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributll asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include in costuri:

• CAS., CAS.s., ajutor soma], C.C.I., Fond de garantare: cotele in vigoare conform Legii bugetului asiqurarilor sociale de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cotele in vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca !?i boli profesionale, republicata:

- pentru cheltuieli indirecte l?i profit: procentul de 10% !?i, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

• transport de materiale 10 km;

• transport de pamant 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de retennta)

Cost unitar (exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro*)/m2Acd
lnvestitie de baza - cost unitar, 1.596 380
din care:
Constructii + instalatii (C+I) 1.537 366 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al investitiei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea l?i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare !?i aslstenta tehnlca:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice !?i teste ~i predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urrnatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse

in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procente, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de baza:

b) consultanta: 1,0% din valoarea investitiei de baza:

c) asistenta tehnica: 1,5% din valoarea investitiel de baza:

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse sl neprevazute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqie privind elaborarea devizului general pentru obiective de lnvesntll sl lucrari de interventll" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, in principal, influen1ei zonei seismice !?i c1imatice de calcul al amplasamentului lnvestitiei, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile lnvestitiei de referinta, se justifica distinct in docurnentatla pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitlel.

ANEXANr. 24

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $1 TURISMULUI

REABILITARE TERMICA ANVELOpA

BLOC DE LOCUINTE

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST -04/MDRT

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de lnvestltii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 .Cheltuleli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitll sl lucrarl de lnterventll, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al docurnentatlel tehnico-economice aferente lnvestitillor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investltii ~i lucrari de lnterventil.

La stabilirea costului investitiei de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul investitiei de baza rezultat din rularea listelor cu cantltati pe categorii de lucrari in preturl la nivelul lunii

ianuarie 2010.

14

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fond uri publice pentru flnantarea programelor de investltli tn condltii de eflcienta economica:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitil similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta;

c) ghidarea tn analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare tn vederea adjudecarii contractelor privind executla lucrarllor de constructii pentru realizarea obiectivelor de lnvestitil, similare din punet de vedere tehnie obieetivului de referlnta, Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor tn vederea contractarii lucrarilor de

constructil.

III. Obiectiv de referinta 111.1. Prezentare generala

Reabilitarea termica se face pentru un bloc de locuinte avand urmatoarele caraeteristici:

Regim de tnaltirne P+4E
Panouri mari
Sistem constructiv integral prefabricate
ln sistem fagure
Nurnar scarl 1
Inaltime de nivel 2,70 m
lnaltime libera de nivel 2,52 m
Tip acoperis Terasa necirculabila
Nurnar de apartamente 20
1 camera 2
Components apartamente 2 camere 10
3 camere 8 111.2. Date tehnice

Ac - arie construlta [m2] 274
Au - arie utila rncalzlta [m2] 1.122
Afo - arie fatada parte opaca [m2] 1.010
Afv - arie fatada parte vitrata [m2] 160
Ater - arie terasa [m2] 278
As - arie planseu peste subsol [m2] 250
Aanv - arie anvelopa [m2] 1.698
Vu - volum util Incalzit [m3] 2.827
indice de forma 0,48
1 camera 37
Au - apartament [m2] 2 camere 52
3 camere 66 111.3. Lucrari de interventii asupra anvelopei cladirii

FATADE

Pereti exteriori de la cota to,OO pana la cota superioara a aticului

Termosistem cu polistiren expanda i9_nifugat PEX cu _grosimea de 10 cm

TAMPLARIE

Tarnplarle PVC pentacarnerala cu cia pete autoreglante

Soclu de la cota to,OO pana la - 0,50 m sub CTS

Termosistem cu polistiren extruda ignifugat XPS cu grosimea de 8 cm

TERASA

Termoizolatie din placi din polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 16 cm si refacerea hidroizolatiei

PLAN~EU PESTE SUBSOL

Termolzolatle din plaei din polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 8 em

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

15

IliA. Caracteristlci esentlale de calcul

Caracteristica esenliala Act normativ Denumire/Nivel de performanta
Caracteristici macroseismice P 1 00-1/2006
Cod de proiectare selsrnlca Expertiza tehnica calitativa
P 1 00-1 /2006
Clasa de irnportanta ~i expunere Cod de proiectare seismica
Hotararea Guvernului nr. 766/1997
pentru aprobarea unor regula mente
Categoria de irnportanta privind calitatea in constructii, cu Norrnala
modificarile ~i cornpletarile ulterioare
Regulament privind stabilirea categoriei
de irnportanta a constructiei
C 107-2005 Zona II
Zona cllrnatica Partea a III-a; Anexa 0 - Normativ (ge = -150C)
privind calculul termotehnic al
elementelor de constructie ale cladirilor 9i = 200C
MC 001/3-2006 q inc <100,
Clasa de performanta energetica Metodologia de calcul al performantei
energetice a cladlrllor [kW/m2, Au]
Coeficientul de transfer termic (U) prin SREN ISO 10077-1~i 2 Max. 1,3 W/m2 KO pentru PVC
tarnplarie
P 118/1999
Grad de rezistenta la foc Normativ de siquranta la foc a Grad de rezlstenta la foc - II
constructillor IV. Cost investitie de baza IV. 1. Cost total

Tabel 1V.1.1 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt
lei euro")
4. Cheltuieli pentru investitia de baza,
din care:
4.1. Constructii ~i instalatii (C+I) 259.174 61.708
4.1.1. Arhitectura:
Perete parte opaca 127.260 30.300
Perete parte vlfrata 77.280 18.400
Terasa 42.034 10.008
Planseu peste subsol 12.600 3.000
4.1.2. Structura de rezistenta
4.1.3. lnstalatii - -
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - -
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotari - -
4.6. Active necorporale - -
Investitie de baza - cost total 259.174 61.708 ") 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010),

16

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

Tabel 1V.1.2 (valori informative)

Unitate locativa standard Cost unitar Cost total in euro*)
Nr. Arie utili:i (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
camere m2/apartament euro*)/m2Au pe unitate locanva
1 camera 37 2.035
2 camere 52 55 2.860
3 camere 66 3.630 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturlle la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salariul mediu brut pe ramura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include in costuri:

• CAS., C.A.S.S., ajutor soma], C.C.I., Fond de garantare: cotele in vigoare conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de munca, boli profesionale: cotele in vigoare conform Legii privind asigurarea pentru accidente de

rnunca ~i boli profesionale nr. 346/2002, republicata:

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 10% ~i, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

• transport de materiale 10 km.

IV.2. Cost unitar

IV.2.1. Cost raportat la metru patrat arie utila constructie

Tabel IV.2.1 (valori de referinta)

Cost unitar (exclusiv TVA)
lei/m2Au euro*)/m2Au
lnvestitie de baza - cost unitar, 231 55
din care:
Constructii + instalatii ( C+I) 231 55 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

IV.2.2. Cost raportat la metru patrat element constructi«

Tabel IV.2.2 (valori de referinta)

Cost unitar
Denumire element constructe (exclusiv TVA)
lei/m2element eu ro *) m2element
Perete parte opaca 126 30
Perete parte vitrata 483 115
Terasa 151 36
Planseu peste subsol 50 12 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010). NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al investi\iei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea sl amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utllitatllor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i asistenta tehnica:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste si predare la beneficiar.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

17

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procent, astfel:

a) proiectare ~i inginerie:

b) consultanta:

c) asistenta tehnica:

d) organizare de santier:

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute:

3,0% din valoarea investitiei de baza: 1,0% din valoarea lnvestitlel de baza: 1,5% din valoarea lnvestitiei de baza: 2,5%;

10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .. Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de Investitll ~i lucrari de lnterventli' la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. cresterea costului unitar datorata, in principal, lnfluentel zonei seismice ~i climatice de calcul al amplasamentului investltlel, precum ~i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investitiei de referlnta, se justifica distinct in documentatla pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lnvestltlel.

ANEXANr. 2.5

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE l?1 TURISMULUI

MODERNIZARE DRUM COMUNAL CLASA TEHNICA V

STANDARD DE COST

Indicaliv:

SCOST -05/MDRT

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare Tn promovarea obiectivelor de lnvestifii flnantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investltil ~i lucrari de interventii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea contlnutului-cadru al documentatiel tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de lnvestitil ~i lucrari de Interventii,

La stabilirea costului investitiei de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul inv~i de baza rezultat din rularea listelor cu cantita~ pe categorii de lucrarl Tn preturi la nivelullunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitil in conditil de eficienta econornlca:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi\ii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adiudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de lnvestitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta, Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii lucrarilor de

constructil.

III. Obiectiv de referinta

111.1. Prezentare generala: "Modernizare drum comunal-Iungime tronson: 5,25 km" Scop:

- asigurarea conexiunii la reteaua natlonala si judeteana:

- asigurarea accesibilitatii unor zone cu potenttal la nivel de regiune unde condltllle economice au Tmpiedicat dezvoltarea

zonei;

- economisirea timpului ~i a carburantilor:

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- lmbunatatlrea capacitatll portante.

111.2. Date tehnice

Traseul nemodemizat are doua benzi de circulate, prezentand deqradari accentuate. Situatia proiectata urmareste:

- trnbunatatlrea elementelor geometrice ~i a caller de rulare;

- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului;

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in prevederile legale;

- suprapunerea traseului peste traseul existent;

- asigurarea vitezei de deplasare: 20--40 km/h;

- incadrarea drumului Tn clasa tehnlca V, categoria de lmportanta C.

Situatla prolectata nu cuprinde: lucrari de arta, poduri ~i podete, Pentru drumuri de clasa tehnlca V vor fi asigurate:

- la\ime parte carosabila 2 x 2,50 m;

-Ialime acostament 2 x 0,50 m;

- panta transversala carosabil 2,5%;

- panta transversals acostament 4%.

18

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

Sistem rutier propus:

-4 cm uzura din BA16;

- 4 cm strat de legatura BAD 25;

- 10 cm macadam;

-15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie);

- acostamentele amenajate (balastate);

- asigurarea scurgerii apelor: rigole, santuri trapezoidale in afara localltatilor,

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

Denumire Clasa/Nivel de performanta
Caracteristica macroselsrnlca a amplasamentului ag = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.
P 1 00-1/2006
Clasa tehnlca V
Categoria de irnportanta "cn - NORMALA
Zona climatlca III
STAS 1709/1-90
Adanclrnea de inghet 70 ... 80 cm
STAS 6054-77
Presiunea conventlonala a terenului de fundare P conv= 260 kPa
NP 112/2004 111.4. Planuri ,i sectlunl") Sectiune transversala

IC.1:50

*) Pet. 111.4 este reprodus in facsimil.

IV. Cost investitie de baza IV.1. Cost total

Tabel 1V.1 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt.
lei euro*)
4. Cheltuieli pentru investltla de baza,
din care:
4.1. Lucrarl de drumuri 3.641.316 866.980
4.1.1. Sistemul rutier 3.409.707 811.835
4.1.2. ~an,uri 231.609 55.145
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functlonale cu montaj - -
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotari - -
4.6. Active necorporale - -
Investitie de baza - cost total 3.641.316 866.980 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

19

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat Tn calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salariul mediu brut pe rarnura comunicat de Institutul National de Statlstlca la nivelul mediei

anului 2009;

- pentru contrlbutil asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include Tn costuri:

• CAS., C.A.S.S., ajutor somal, C.C.!., Fond de garantare: cotele Tn vigoare conform Legii bugetului asiqurarilor socia Ie de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cotele Tn vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru

accidente de munca ~i boli profesionale, repubhcata;

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 10% sl, respectiv, de 5%;

- pentru dlstanta de transport: transport materiale 25 km.

1V.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinta)

Cost unitar (exclusiv TVA)
lei/km euro*)/km
lnvestltie de baza - cost unitar, 693.584 165.139
din care:
Lucrari de drum uri 693.584 165.139 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al lnvestltiei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtlnerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare sl aslstenta tehnica:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste ~i predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urrnatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse

Tn standardul de cost se iau Tn considerare urrnatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate Tn procent, astfel:

a) proiectare ~i inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de baza:

b) consultants: 1,0% din valoarea lnvestltlei de baza:

c) aslstenta tehnica: 1,5% din valoarea lnvestltlel de baza:

d) organizare de santler: 2,5%;

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventii" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, Tn principal, influentel zonei seismice ~i c1imatice de calcul al amplasamentului lnvestltiel, precum sl/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile lnvestitiel de referinta, se justifica distinct Tn docurnentatla pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lnvestltlei.

ANEXANr. 2.6

MINISTERUL MEDIULUIl?1 pADURILOR

REABILITARE DRUM FORESTIER PRINCIPAL

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST -D1/MMP

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare Tn promovarea obiectivelor de investitll flnantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse Tn cap. 4 .Cheltuieli pentru investltia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitil sl lucrart de lnterventll, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea contlnutulul-cadru al documentatlel tehnico-economice aferente lnvestltlllor publice, precum sl a structurii sl metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investltii ~i lucrari de interventii.

La stabilirea costului investltiel de baza s-au avut Tn vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate Tn perioada 2008-2009;

- costul investitlei de baza rezultat din rularea listelor cu cantitati pe categorii de lucrari Tn preturi la nivelul lunii

ianuarie 2010.

20

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de lnvestltil in conditll de eflclenta economica:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de lnvesfitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referlnta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adiudecaril contractelor privind executia lucrarilor de constructil pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta, Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii lucrarilor de

constructil,

III. Obiectiv de referinta 111.1. Prezentare generali

Traseul drumului forestier se destasoara in intregime in fondul forestier national, ocupand cu aproxlrnatle, definitiv sau temporar, urmatoarele suprafete:

- suprafata ocupata definitiv - cca 1,0-1,2 ha/km

• Suprafata ocupata definitiv este fermata din platforma ~i santul drumurilor. Aceasta suprafata rarnane in continuare in fond forestier, schirnbandu-se folosinta in "instalatii de transport forestier-drumuri", ~i reprezinta 0,5% din suprafata deservlta de drumurile nou-construite.

Lucrarlle de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupa suprafete noi din fondul forestier.

Drum forestier axial - trafic 30-50.000 m3:

- latimea platformei drumurilor in aliniament:

- latirnea partii carosabile in aliniament:

- raza minima de racordare in plan orizontal:

- raza minima de racordare in serpentine:

- declivitatea maxima la transportul in gol:

- declivitatea maxima la transportul in plin:

5,OOm; 4,00 m; 20,00 m; 15,00 m; 9%;

6%.

111.2. Date tehnice:

- platforma 5,0 m;

- suprastructura 25-35 cm macadam;

-10-15 cm balast pentru reprofilare;

- acostamentele amenajate balastate;

- asigurarea scurgerii apelor: rigole, santuri de parnant sau dalate;

- lucrari de arta - ziduri de sprijin la apa sau la versant;

- pod uri ~i podete tubulare.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

Caracteristica esentiala Categoria de drum Clasa de irnportanta Act normativ
Dimensionare: Drum tehnologic*) A10-S30 PD 67/80 - reactualizat
convoi de calcul 1998
Zona cllrnatica Zona III *) Conform Codului silvic.

lilA. Planuri ~i seetlunl caracteristice1) Sectiune transversala

PnJfI IrInMI8II Up 10.1:50

1) Pct. 111.4 este reprodus in facsimil.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 311/12.v.2010

21

111.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament

in functie de substratullitologic ~i de structura oroqraflca, la nivelul tarii se disting 3 mari zone: - zona I - partea estlca a Carpatilor Orientali, constituita din roci sedimentare;

- zona II - rnuntii Apuseni ~i partea vestica ~i de nord a Carpatilor Occidentali, constituita din roci magmatice;

- zona III - Carpatil Meridionali, Muntii Banatului, constituiti din roci metamorfice.

Avandu-se in vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot trnpartl in funcfle de zona geografica in care

sunt situate, astfel:

- drumuri de ses--colinare; altitudine sub 300 m;

- drumuri de dealuri inalte; altitudine intre 300 si 700 m;

- drumuri de munte; altitudine peste 700 m. '

in primele doua categorii caracteristicile geotehnice sunt in general de formatiunl geologice de varsta recenta, alcatuite din argile nisipoase sau argile prafoase de origine deluvlala. in aceste zone relieful este domol, cu pante transversale ~i longitudinale relativ mici, iar cursurile de apa au un caracter permanent, cu albii stabile.

in cea de a treia zona de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formatiunilor difera in functie de natura rocilor de baza.

Aceste formatiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roca cu grosimi variabile, in functie de panta transversala. Astfel, deluviul are grosimi mari in zona I ~i scade cafre zonele II ~i III.

Pantele longitudinale ~i transversale ale versantilor sunt in general accentuate.

Regimul hidrologic de tip torential al apelor de suprafata este pus in evldenta atat de prezenta albiilor in forma de V, cat ~i de numeroasele conuri de dejectle ce se gasesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate si a cantltatilor mari de precipltatil, in zonele montane sunt mult mai frecvente alunecarile de teren. Datorita retelei hidrografice dese ~i alunecarilor de teren, in aceasta zona se impune executa rea unui nurnar mai mare de lucrarl de arta ~i consolidare, comparativ cu zonele de ses si de coline.

, Sistemele rutiere se realizeaza preponderent cu materiale locale extrase, piatra sparta din derocanle din traseu sau balast

din albiile paralelor din zona.

IV. Cost lnvestltle de baza Cost unitar

1V.1. Zona I - partea estlca a Carpatilor Orientali - sedimentar

Tabel nr. IV.1

Costuri unitare - munte Costuri unitare - deal inalt
Nr. Categorii de lucrari (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investitia de baza, din care:
4.1. l.ucrari drum 474.999 113.095 410.004 97.620
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. Lucrari de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - - -
cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - - - -
4.5. Dotari - - - -
4.6. Active necorporale - - - -
Investitie de baza - cost unitar 474.999 113.095 410.004 97.620 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2. Zona 11- partea vestica a Carpatllor Occidentall ~I muntll Apuseni - predominant magmatic

Tabel nr. 1V.2

Costuri unitare - munte Costuri unitare - deal inalt
Nr. Categorii de lucrari (excluslv TVA) (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investltla de baza, din care:
4.1. l.ucrari drum 465.024 110.720 390.579 92.995
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. l.ucrarl de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - - 22

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

Costuri unitare - munte Costuri unitare - deal inalt
Nr. Categorii de lucriiri (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu - - - -
montaj
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - - - -
4.5. Dotari - - - -
4.6. Active necorporale - - - -
Investitie de baza - cost unitar 465.024 110.720 390.579 92.995 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul201 0).

IV.3. Zona 111- Carpatii Meridionali ,i Muntii Banatului - roci metamorfice

label nr. IV.3

Costuri unitare - munte Costuri unitare - deal inalt
Nr. Categorii de lucriiri (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investitia de baza, din care:
4.1. Lucrart drum 457.779 108.995 374.997 89.285
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. tucran de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu - - - -
montaj
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - - - -
4.5. Dotari - - - -
4.6. Active necorporale - - - -
Investitie de bad - cost unitar 457.779 108.995 374.997 89.285 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru rnanopera: salariul mediu brut pe rarnura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului

2009;

- pentru contributll asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include in costuri:

• CAS., C.A.S.S., ajutor soma], C.C.I., Fond de garantare: cotele in vigoare conform Legii bugetului asiqurarilor socia Ie de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de munca, boli profesionale: cotele in vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale, republicata:

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 10% ~i, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

• transport de materiale cca 25-30 km.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urrnatoarelor capitole din structura devizului general al investitiel,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilltatllor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i aslstenta tehnica:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste ~i predare la beneficiar.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

23

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse

in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procente, astfel:

a) proiectare ~i inginerie: 3,0% din valoarea investltiel de baza:

b) consultanta: 1,0% din valoarea investltlel de baza:

c) asistenta tehnica: 1,5% din valoarea lnvestitlei de baza:

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stablleste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqle privind elaborarea devizului general pentru obiective de lnvestitil ~i lucrari de lnterventli" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, in principal, influentei zonei seismice ~i climatice de calcul al amplasamentului investltiel, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investitiei de referlnta, se justitlca distinct in docurnentatla pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lnvestltlel.

ANEXANr. 2.7

MINISTERUL MEDIULUll;Il pADURILOR

REABILITARE DRUM FORESTIER SECUNDAR

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST -02IMMP

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii flnantate din fonduri publice.

Standardul de cost se retera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 .Cheltuieli pentru investltia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de lnvestini ~i lucrari de lnterventii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatlel tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventii,

La stabilirea costului investifiei de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul lnvestitiei de baza rezultat din rularea listelor cu cantltaf pe categorii de lucrari in preturi la nivelul lunii

ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de lnvesfitll in condltil de eflclenta econornica:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de lnvestitli similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adjudecarii contractelor privind executa lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta.

Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractaril lucrarilor de

constructii,

III. Obiectiv de referinta 111.1. Prezentare generala

Traseul drumului forestier se desfasoara in intregime in fondul forestier national, ocupand cu aproxlrnatie, definitiv sau temporar, urmatoarele suprafete:

- suprafata ocupata definitiv - cca 1,0-1,2 ha/km

• Suprafata ocupata definitiv este fermata din platforma ~i santul drumurilor. Aceasta suprafata rarnane in continuare in fond forestier, schirnbandu-se foloslnta in .Jnstalatii de transport forestier-drumuri", ~i reprezinta 0,5% din suprafata deservita de drumurile nou-construite.

t.ucrarile de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupa suprafete noi din fondul forestier.

Drum forestier colector - trafic variabil:

- latimea platformei drumurilor in aliniament:

- latimea pai\ii carosabile in aliniament:

- raza minima de racordare in plan orizontal:

- raza minima de racordare in serpentina:

- declivitatea maxima la transportul in gol:

- declivitatea maxima la transportul in plin:

3,50m; 2,50 m; 15m; 13 m; 12%; 9%;

- sistemul rutier, impietruire sirnpla in unul sau doua straturi in grosimi medii de 20-40 cm dupa compactare, alcatuit din balast sau piatra sparta;

- lucrarile de arta cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A 1 O-S30 si cu verificarea la convoiul ATF25. Sistemele rutiere se reahzeaza preponderent cu materiale locale extrase, piatra sparta din derocarile din traseu sau balast din albiile paraielor din zona.

24

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

111.2. Date tehnice: - platforma 3,5 m;

- suprastructura 20-30 cm impietruire sirnpla:

-10-15 cm balast pentru reprofilare;

- acostamentele amenajate balastate;

- asigurarea scurgerii apelor: rigole, santuri de parnant sau dalate;

- lucrari de arta - ziduri de sprijin la apa sau la versant;

- poduri ~i podete tubulare.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

Caraclerislica esentiala Calegoria de drum Clasa de importanta Act normaliv
Dimensionare: Drum tehnologic*) A10 - 830 PD 67/80 - reactualizat
convoi de calcul 1998
Zona cllrnatica Zona III *) Conform Codului silvic.

111.4. Planuri ,i sectiuni caracteristice1) 8ectiune transversala

.,:50

1) Pct. 111.4 esle reprodus in facsimil.

111.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament

in functie de substratullitologic ~i structura oroqraflca, la nivelul tarii se disting 3 mari zone: - zona I - partea estlca a Carpatilor Orientali, constituita din roci sedimentare;

- zona 11- muntil Apuseni ~i partea vestica sl de nord a Carpatilor Occidentali, constltuita din roci magmatice;

- zona III - Carpatii Meridionali ~i Muntii Banatului, constitultl din roci metamorfice.

Avand in vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot imparti in functie de zona geografica in care sunt

situate, astfel:

- drumuri de ses=coilnare: altitudine sub 300 m;

- drumuri de deal uri inalte; altitudine intre 300 ~i 700 m;

- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.

in primele doua categorii caracteristicile geotehnice sunt in general de formatiuni geologice de varsta recenta, alcatuite din argile nisipoase sau argile prafoase de origine deluviala. in aceste zone relie'fuI este domol, cu pante transversale sl longitudinale relativ mici, iar cursu rile de apa au un caracter permanent, cu albii stabile.

in cea de a treia zona de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaflunllor difera in functle de natura rocilor de baza, Aceste forrnatlunl sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roca cu grosimi variabile, in functie de panta transversala, Astfel, deluviul are grosimi mari in zona I ~i scade catre zonele II si III.

Pantele longitudinale ~i transversale ale versantilor sunt in general accentuate.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

25

Regimul hidrologic de tip torential al apelor de suprafata este pus in evidenta atat de prezenta albiilor in forma de V, cat si de numeroasele conuri de dejectie ce se gasesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate !?i a cantltatilor mari de preclpitatli, in zonele montane sunt mult mai frecvente alunecarile de teren. Datorita retelei hidrografice dese !?i alunecarilor de teren, in aceasta zona se impune executarea unui nurnar mai mare de lucrarl de arta !?i consolidare.

IV. Cost investi1ie de baza Cost unitar

IV.1. Zona 1- partea estica a Carpatilor Orientali - sedimentar

Tabel nr. IV.1

Costuri unitare - munte Costuri unitare - deal inalt Costuri unitare - ses colinar
Nr. Categorii de lucrari (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru lnvestltla de baza,
din care:
4.1. l.ucrari drum 285.999 68.095 231.000 55.000 189.000 45.000
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. tucrarl de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - - - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice !?i - - - - - -
functionale cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj !?i echipamente - - - - - -
de transport
4.5. Dotari - - - - - -
4.6. Active necorporale - - - - - -
Investi1ie de baza - cost unitar 285.999 68.095 231.000 55.000 189.000 45.000 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

IV.2. Zona II - partea vestica a Carpatilor Occidentali ljii muntii Apuseni - predominant magmatic

Tabel nr. IV.2

Costuri unitare - munte Costuri unitare - deal inalt Costuri unitare - ~es colinar
Nr. Categorii de lucriiri (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investitia de baza,
din care:
4.1. l.ucrari drum 319.914 76.170 273.000 65.000 214.998 51.190
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. tucrari de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - - - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice !?i - - - - - -
functionale cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj !?i echipamente de - - - - - -
transport
4.5. Dotari - - - - - -
4.6. Active necorporale - - - - - -
Investi1ie de baza - cost unitar 319.914 76.170 273.000 65.000 214.998 51.190 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

26

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

IV.3. Zona 111- Carpatii Meridionali Iii Muntii Banatului - roci metamorfice

label nr. IV.3

Costuri unitare - munte Costuri unitare - deal inalt Costuri unitare - ~es colinar
Nr. Categorii de lucrart (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km lei/km euro*)lkm lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru lnvestltia de baza,
din care:
4.1. Lucrari drum 300.090 71.450 273.000 65.000 224.994 53.570
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. Lucrari de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - - - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice sl - - - - - -
functionale cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente - - - - - -
de transport
4.5. Dotari - - - - - -
4.6. Active necorporale - - - - - -
Investitie de' bazii - cost unitar 300.090 71.450 273.000 65.000 224.994 53.570 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului s-au luat Tn calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturlle la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salariul mediu brut pe rarnura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului

2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul si Ie include Tn costuri:

• C.A:S., C.A.S.S., ajutor soma], C.C.I., Fond de garantare: cotele Tn vigoare conform Legii bugetului asiqurarllor sociale de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cotele Tn vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru

accidente de rnunca si boli profesionale, republicata:

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 10% sl, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport materiale cca 25-30 km.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urrnatoarelor capito Ie din structura devizului general al investitiei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilltatilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i aslstenta tehnlea:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste si predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urrnatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse Tn standardul de cost se iau Tn considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate Tn procente, astfel:

a) proiectare ~i inginerie:

b) consultanta:

c) aslstenta tehnica:

d) organizare de santier:

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute:

3,0% din valoarea investitiei de baza: 1,0% din valoarea investltiei de baza: 1,5% din valoarea investitlei de baza: 2,5%;

10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investltii sl lucrari de interventii" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, in principal, influentei zonei seismice sl climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum ~i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investitiei de referinta, se justifica distinct Tn docurnentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investinei,

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

27

ANEXANr. 2.8

MINISTERUL MEDIULUI

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST -01/MMP

REABILITARE DRUM FORESTIER MAGISTRAL

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii flnantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 .Cheltuleli pentru lnvestitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de lnvestitii ~i lucrari de interventii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea confinutului-cadru al docurnentatiel tehnico-economice aferente lnvestltillor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrarl de lnterventil.

La stabilirea costului investitiei de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul lnvestitlel de baza rezultat din rularea listelor cu cantltati pe categorii de lucrari in preturi la nivelul lunii

ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fond uri publice pentru flnantarea programelor de investitii in conditii de eflclenta econornlca:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adludecarf contractelor privind executia lucrarllor de constructii pentru realizarea obiectivelor de lnvestitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta, Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii lucrarilor de

constructli.

III. Obiectiv de referinta III. 1. Prezentare generala

Traseul drumului forestier se desfasoara in intregime in fondul forestier national, ocupand cu aproximane, definitiv sau temporar, urmatoarele suprafete:

- suprafata ocupata definitiv cca 1,0-1,2 ha/km

• supratata ocupata definitiv este fermata din platforma l?i ~antul drumurilor. Aceasta suprafata ramane in continuare in fond forestier, schimbandu-se foloslnta in .Jnstalatii de transport forestier-drumuri", ~i reprezlnta 0,5% din suprafata deservlta de drumurile nou-construite.

Lucrarile de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupa suprafete noi din fondul forestier.

Drum forestier magistral - trafie < 50.000 me:

- latimea platformei drumurilor in aliniament:

- latimea partii carosabile in aliniament:

- raza minima de racordare in plan orizontal:

- raza minima de racordare in serpentine:

- declivitatea maxima la transportul in gol:

- declivitatea maxima la transportul in plin:

7,00m; 6,00m;

25m; 15 m;

9%; 6%.

111.2. Date tehniee: - platforma 7,0 m;

- suprastructura 30-40 cm macadam;

-10-15 cm balast pentru reprofrlare;

- acostamentele amenajate balastate;

- asigurarea scurgerii apelor: rigole, santurl de parnant sau dalate;

- lucrari de arta - ziduri de sprijin la apa sau la versant;

- poduri ~i podete tubulare.

111.3. Caraeteristiei esentiale de ealeul

Caracteristica esentiala Categoria de drum Clasa de irnportanta Act normativ
Dimensionare: Drum tehnologic*) A10-S30 PD 67/80 - reactualizat
convoi de cal cui 1998
Zona clirnatica Zona III *j Conform Codului silvic.

28

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

111.4. Planuri ljii sec1iuni caracteristice*)

Sectiune transversal a

ac.1:50

*) Pet. 111.4 este reprodus in faesimil.

111.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament

in functie de substratullitologic ~i structura oroqrafica, la nivelul tarii se disting 3 mari zone: - zona I - partea estlca a Carpatilor Orientali, constitulta din roci sedimentare;

- zona 11- muntii Apuseni ~i partea vestlca ~i de nord a Carpatllor Occidentali, constituita din roci magmatice;

- zona III - Carpatii Meridionali ~i Muntii Banatului, constituiti din roci metamorfice.

Avand in vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot imparti in functie de zona geografica in care sunt

situate, astfel:

- drumuri de ses=cotinare: altitudine sub 300 m;

- drumuri de dealuri inalte; altitudine intre 300 ~i 700 m;

- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.

in primele doua categorii caracteristicile geotehnice sunt in general de forrnatiunl geologice de varsta recenta, alcatulte din argile nisipoase sau argile prafoase de origine deluviala. In aceste zone relieful este domol, cu pante transversale ~i longitudinale relativ mici, iar cursurile de apa au un caracter permanent, cu albii stabile.

in cea de-a treia zona de munte caracteristicile fizico-mecanice ale forrnatiunllor difera in functie de natura rocilor de baza, Aceste formafiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roca cu grosimi variabile, in functie de panta transversals. Astfel, deluviul are grosimi mari in zona I ~i scade catre zonele II ~i III.

Pantele longitudinale ~i transversale ale versantilor sunt in general accentuate.

Regimul hidrologic de tip torentlal al apelor de suprafata este pus in evidenta atat de prezenta albiilor in forma de V, cat ~i de numeroasele conuri de dejectie ce se gasesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate ~i a cantitatilor mari de precipitatil, in zonele montane sunt mult mai frecvente alunecanle de teren. Datorita retelel hidrografice dese ~i alunecarilor de teren, in aceasta zona se impune executa rea unui nurnar mai mare de lucrari de arta ~i consolidare, comparativ cu zonele de ses ~i de coline.

Sistemele rutiere se realizeaza preponderent cu materiale locale extrase, piatra sparta din derocarlle din traseu sau balast din albiile paraielor din zona.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

29

IV. Cost investitie de baza Cost unitar

IV.1. Zona 1- partea estica a Carpatilor Orienta Ii - sedimentar

Tabel nr. IV.1

Costuri unitare - munte
Nr. Categorii de lucrari (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru lnvestitla de baza,
din care:
4.1. Lucrari drum 594.993 141.665
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. t.ucrarl de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice sl functionale cu montaj - -
4.4. Utilaje tara montaj sl echipamente de transport - -
4.5. Dotarl - -
4.6. Active necorporale - -
Investitie de bad - cost unitar 594.993 141.665 *) 1 euro = 4.20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

IV.2. Zona 11- partea vestica a Carpatilor Occidentali ,i muntii Apuseni - predominant magmatic

Tabel nr. 1V.2

Costuri unitare - munte
Nr. Categorii de lucrarl (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investitla de baza,
din care:
4.1. Lucran drum 584.976 139.280
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. Lucrari de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu montaj - -
4.4. Utilaje tara montaj sl echipamente de transport - -
4.5. Dotarl - -
4.6. Active necorporale - -
Investitie de bad - cost unitar 584.976 139.280 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

IV.3. Zona 111- Carpatii Meridionali ,i Muntii Banatului - roci metamorfice

Tabel nr. 1V.3

Costuri unitare - munte
Nr. Categorii de lucrari (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru lnvestitla de baza,
din care:
4.1. Lucrarl drum 564.984 134.520
4.1.1. Sistemul rutier 30

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

Costuri unitare - munte
Nr. Categorii de lucrart (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km
4.1.2. tucran de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu montaj - -
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotarl - -
4.6. Active necorporale - -
Investitie de baza - cost unitar 564.984 134.520 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul201 0).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salarlul mediu brut pe rarnura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului

2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul si Ie include in costuri:

• CAS., C.A.S.S., ajutor somal, C.C.I., Fond de garantare: cotele in vigoare conform Legii bugetului asiqurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de munca, boli profesionale: cotele Tn vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca ~i boli profesionale, republicata:

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 10% ~i, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

• transport de materiale cca 25-30 km.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urrnatoarelor capitole din structura devizului general al investitiei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i asistenta tehnica;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste ~i predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procente, astfel:

a) proiectare ~i inginerie:

b) consultanta:

3,0% din valoarea investltlel de baza: 1,0% din valoarea investitiei de baza:

c) asistenta tehnica: 1,5% din valoarea investltiel de baza:

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .. Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de lnterventli" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, in principal, lnfluentei zonei seismice si climatice de calcul al amplasamentului lnvestlttei, precum ~i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investitiei de referlnta, se justifica distinct in docurnentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

31

ANEXANr. 2.9

MINISTERUL MEDIULUI ~I pADURILOR

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST -04/MMP

DRUM FORESTIER SECUNDAR

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referin\a, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investi\ii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 .Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de lnvestltii ~i lucrar! de lnterventil, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea contlnutului-cadru al docurnentatiel tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii sl lucrari de interventli.

La stabilirea costului investitiei de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul investi\iei de baza rezultat din rularea listelor cu cantltaf pe categorii de lucrari in prefuri la nivelullunii ianuarie

2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii in conditii de eflcienta economlca:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adiudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta, Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii lucrarllor de

construcpi.

III. Obiectiv de referinta 111.1. Prezentare generala

Traseele drumurilor forestiere propuse a se executa se desfasoara in intregime in fondul forestier national, ocupand cu aproximatle, definitiv sau temporar, urmatoarele suprafete:

- suprafata ocupata definitiv cca 1,0-1,2 ha/km,

- suprafata ocupata temporar cca 0,4-0,6 ha/km .

• Suprafata ocupata definitiv este fermata din platforma sl ~an\ul drumurilor. Aceasta suprafata rarnane in continuare in fond forestier, schlrnbandu-se folosinta in .lnstalatil de transport forestier-drumuri" ~i reprezinta 0,5% din suprafata deservita de drumurile nou-construite .

• Suprafata ocupata temporar este fermata din suprafata ocupata de taluzele drumurilor ~i depozitele de terasamente.

Aceasta suprafata este ocupata numai pe durata constructiei drumului, urmand ca dupa terminarea executiel sa fie

lmpadurlta, relntrand in circuitul productiv, si reprezlnta 0,3% din supratata deservita de drumurile nou-construite.

Drum forestier colector - trafic variabil:

-Iatimea platformei drumurilor in aliniament:

- la\imea partii carosabile in aliniament:

- raza minima de racordare in plan orizontal:

- raza minima de racordare in serpentina:

- declivitatea maxima la transportul in gol:

- declivitatea maxima la transportul in plin:

3,50m; 2,50 m;

15m; 13 m; 12%;

9%;

- sistemul rutier, impietruire sirnpla in unul sau doua straturi in grosimi medii de 20--40 cm dupa compactare, alcatuit din balast sau piatra sparta;

- lucrarile de arta cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A 1 0-S30 ~i cu verificarea la convoiul ATF25. Sistemele rutiere se reallzeaza preponderent cu materiale locale extrase, piatra sparta din derocarile din traseu sau balast

din albiile paralelor din zona.

111.2. Date tehnice:

- platforma 3,5 m;

- suprastructura 20-30 cm impietruire simpla:

- 10-15 cm balast pentru reprofilare;

- acostamentele amenajate balastate;

- asigurarea scurgerii apelor: rigole, santurl de parnant sau dalate;

- lucrari de arta - ziduri de sprijin la apa sau la versant;

- poduri ~i podete tubulare.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

Caracteristica esentiala Categoria de drum Clasa de irnportanta Act normativ
Dimensionare: Drum tehnologic*) A10-S30 PD 67/80 - reactualizat
convoi de calcul 1998
Zona cllrnatica Zona III *) Conform Codului silvic.

32

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

IliA. Planuri ,i sectiunl caractertsttcet) Sectiune transversala

Pnd " ....... 1Ip

ec.1:50

---

1) Pct. 111.4 este reprodus in facsimil.

111.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament

in functie de substratullitologic ~i structura oroqrafica, la nivelul ,arii se disting 3 mari zone: - zona I - partea estica a Carpatllor Orientali, constituita din roci sedimentare;

- zona II - muntil Apuseni ~i partea vestica ~i de nord a Carpatilor Occidentali, constitulta din roci magmatice;

- zona III - Carpatii Meridionali ~i Muntii Banatului, constituitl din roci metamorfice.

Avand in vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot Irnpartl in funcfle de zona geografica in care sunt

situate, astfel:

- drumuri de ses-colinare; altitudine sub 300 m;

- drumuri de dealuri inalte ; altitudine intre 300 si 700 m;

- drumuri de munte; altitudine peste 700 m. '

in primele doua categorii caracteristicile geotehnice suntln general de formafiuni geologice de varsta recenta, alcatuite din argile nisipoase sau argile prafoase de origine deluvlala. In aceste zone relieful este domol, cu pante transversale ~i longitudinale relativ mici, iar cursurile de apa au un caracter permanent, cu albii stabile.

In cea de-a treia zona de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formatiunilor difera in functie de natura rocllor de baza, Aceste formatiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roca cu grosimi variabile, in functle de panta transversala. Astfel, deluviul are grosimi mari in zona I ~i scade catre zonele II ~i III.

Pantele longitudinale si transversale ale versantilor sunt in general accentuate.

Regimul hidrologic de tip torential al apelor de suprafata este pus in evidenta atat de prezenta albiilor in forma de V, cat ~i de numeroasele con uri de dejectie ce se gasesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate sl a cantltatllor mari de precipltatii, in zonele montane sunt mult mai frecvente alunecarile de teren. Datorita retelel hidrografice dese ~i alunecarilor de teren, in aceasta zona se impune executa rea unui numar mai mare de lucrari de arta ~i consolidare.

IV. Cost investi1ie de baza Cost unitar

IV.1. Zona I - partea estica a Carpa1i1or Orientali - sedimentar

Tabel nr. 1V.1

Cos!uri uni!are - mun!e Costuri uni!are - deal inal! Costuri unitare - ~es colinar
Nr. Ca!egorii de lucrari (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investitia de baza,
din care:
4.1. Lucrari drum 445.095 105.975 365.400 87.000 273.000 65.000
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. Lucrari de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - - - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i - - - - - -
functionale cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente - - - - - -
de transport
4.5. Dotari - - - - - -
4.6. Active necorporale - - - - - -
Investi1ie de baza - cost unitar 445.095 105.975 365.400 87.000 273.000 65.000 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pen!ru anul 2010).

MONllORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

33

IV.2. Zona II - partea vestica a Carpa1i1or Orientali ,i muntll Apuseni - predominant magmatic

label nr. IV.2

Costuri unitare - munte Costuri unitare - deal inalt Costuri unitare - ~es colinar
Nr. Categorii de lucran (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investitia de baza,
din care:
4.1. Lucrari drum 424.200 101.000 361.200 86.000 248.136 59.080
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. Lucrari de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - - - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i - - - - - -
functionale cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente - - - - - -
de transport
4.5. Dotarl - - - - - -
4.6. Active necorporale - - - - - -
Investitie de baza - cost unitar 424.200 101.000 361.200 86.000 248.136 59.080 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.3. Zona 111- Carpatii Meridionali ,i Muntii Banatului - roci metamorfice

label nr. IV.3

Costuri unitare - munte Costuri unitare - deal inalt Costuri unitare - ~es colinar
Nr. Categorii de lucran (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
crt.
lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investltia de baza,
din care:
4.1. Lucrari drum 411.600 98.000 344.400 82.000 247.842 59.010
4.1.1. Sistemul rutier
4.1.2. tucrari de arta
4.1.3. Poduri, podete
4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - - - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i - - - - - -
function ale cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente - - - - - -
de transport
4.5. Dotari - - - - - -
4.6. Active necorporale - - - - - -
Investitie de baza - cost unitar 411.600 98.000 344.400 82.000 247.842 59.010 *) 1euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

Precizare

La stabilirea costului s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru rnanopera: salariul mediu brut pe ramura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei

anului 2009;

- pentru contributll asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include in costuri:

• CAS., C.A.S.S., ajutor soma], C.C.!., Fond de garantare: cotele in vigoare conform Legii bugetului aslqurarilor sociale de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de munca, boli profesionale: cotele in vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de rnunca ~i boli profesionale, republicata;

34

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 1 0% ~i, respectiv, de 5%;

- pentru dlstanta de transport materiale cca 25-30 km.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urrnatoarelor capitole din structura devizului general al invesfitiei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i aslstenta tehnlca:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste ~i predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procente, astfel:

a) proiectare ~i inginerie:

b) consultanta:

c) asistenta tehnica:

d) organizare de santier:

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute:

3,0% din valoarea investitiei de baza: 1,0% din valoarea investltiel de baza; 1,5% din valoarea investitiei de baza: 2,5%;

10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqla privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventll" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. cresterea costului unitar datorata, in principal, lnfluentel zonei seismice ~i climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum ~i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare diferite de caracteristicile investitiei de referinta, se [ustifica distinct in docurnentatla pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investltlel.

ANEXA Nr. 2.10

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI ~I SPORTULUI

~COALA

CU 8 sAu DE CLASA

Indicaliv:

SCOST -01/MEdCTS

STANDARD DE COST

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de lnvestitii flnantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 .Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de lnvestlfii ~i lucrari de lnterventil, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al docurnentatlel tehnico-economice aferente investltillor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de lnvestitii sl lucrari de lnterventii.

La stabilirea costului investitiei de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul investifiei de baza rezultat din rularea listelor cu cantitati pe categorii de lucrari in preturi la nivelul lunii

ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru flnantarea programelor de investitii in conditil de eflcienta economica:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adiudecaril contractelor privind executla lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de lnvestitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta, Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarll lucrarilor de

construcnl,

III. Obiectiv de referinta 111.1. Prezentare generala

Scoala cu 8 sali de clasa reprezlnta 0 cladlre pentru tnvatarnantul preuniversitar, de nivel gimnazial, cu poslbllitati de amplasare in mediul rural sau urban, fiind dimensionata in conformitate cu normele ~i standardele in vigoare din acest domeniu.

111.2. Date tehnice:

- suprafata construita: 486 m2;

- suprafata desfasurata: 935 m2;

- regim de inaltime: P+1 E.

Functionalitatea scolii este aslqurata de urmatoarele spatii: - sali de clasa:

-Iaboratoare;

- cancelarie;

- director, secretariat;

MONITORUL OFICIALAL ROMAN lEI, PARTEAI, Nr. 311/12.V.2010

35

- grupuri sanitare;

-magazie;

- centrale terrnlca:

- spatii de circulatle (holuri, cas a scaril).

Alcatuire constructivs:

- fundatli continue, peretl portanti din zldarie de caramida dispusi in sistem celular, rigidizati cu samburl din beton armat; planseu din beton armat, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla;

- finisaje interioare la peref cu vopsele lavabile in sali ~i faianta in spatlile umede; pardoseli cu strat de uzura din PVC trafic intens, gresie pe holuri ~i spatii umede;

- utilitati: energie electrica ~i apa prin racord de la reteaua publica, Incalzirea cu centrale termica proprie.

111.3. Caracteristici esenliale de calcul

Denumire Clasa/Nivel de performan\a
Caracteristica macroseismica a amplasamentului
P 1 00-1/2006 ag= 0,20 g; T c=0,7 sec.
Cod de proiectare selsrnlca
Clasa de lmportanta ~i expunere
P100-1/2006 II
Cod de proiectare selsmica
Categoria de importanta
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructs, cu rnodlflcarlle sl C
cornpletarile ulterioare
Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiel
Zona clirnatlca
C 107-2005 III
Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic
al elementelor de constructle ale cladlrilor
Grad de rezlstenta la foc
P 118/1999 "
Normativ de siguranta la foc a constructillor
Clasa de performanta energetica MC 001/3-2006 B
Metodologia de calcul al perforrnantel energetice a cladirilor
Presiunea conventionala a terenului de fundare
NP 112/2004 P conv=200 kPa
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct 111.4. Plan uri \Ii sectiunl caracteristice*) Plan parter

." -.._

T· --

=

-

-

*) Pet. 111.4 este reprodus in faesimil.

36

Plan etai

Ii" --

.!.!.

G

-=-

E

=

o

-=--

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

®

-

-

II 'I It

_ II _ _ ~ _ _ I ~

..;,

: ®

,1410 ;'70

f J.}] 1,10

® i @

! fj m' 'f '1JI;j

Sectiune transversal a

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

37

IV. Cost investilie de baza IV. 1. Cost total

Tabel IV.1 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt.
lei euro*)
4. Cheltuieli pentru lnvestitla de baza,
din care:
4.1. Constructii ~i instalatii (C+I) 1.586.508 377.740
4.1.1. Arhitectura 739.270 176.017
4.1.2. Structura de rezistenta 570.200 135.762
4.1.3. lnstalatil 277.038 65.961
4.2. Montaj utilaje tehnologice 6.454 1.536
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu montaj 42.361 10.086
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotari 57.217 13.623
4.6. Active necorporale
Investilie de baza - cost total 1.692.540 402.985 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: pre\urile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salariul mediu brut pe ramura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului

2009;

- pentru contnbutli asupra salariilor Ie suporta angajatorul ~i Ie include in costuri:

• CAS., CAS.S., ajutor soma], C.C.I., Fond de garantare: cotele in vigoare conform Legii bugetului asiqurarilor sociale de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cotele in vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale, republlcata:

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 1 0% si, respectiv, de 5%;

- pentru dlstanta de transport:

• transport de materiale 25 km;

• transport de pamant 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinta)

Cost unitar
(exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro*)/m2Acd
lnvestitle de baza - cost unitar, 1.810 431
din care:
Constructil ~i instalatil (C+I) 1.697 404 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urrnatoarelor capito Ie din structura devizului general al investitiei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtlnerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i aslstenta tehnlca:

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste ~i predare la beneficiar.

38

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urrnatoarele capitole/subcapitole decheltuleli necuprinse in standardul de cost se iau in considerare urrnatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procente, astfel:

a) proiectare l?i inginerie:

b) consultants:

c) aslstenta tehnlca:

d) organizare de santier:

e) cheltuieli diverse l?i neprevazute:

3,0% din valoarea investltlel de baza: 1,0% din valoarea investitiei de baza; 1,5% din valoarea investltiel de baza: 2,5%;

10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) l?i e) se stablleste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqle privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii l?i lucrari de interventil" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, in principal, lnfluentel zonei seismice l?i climatice de calcul al amplasamentului lnvestltlel, precum sl/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile lnvestitiei de referinta, se [ustiflca distinct in documentatla pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiel.

ANEXA Nr. 2.11

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUIl?1 SPORTULUI

GRADINITA CU 4 sAL! DE GRupA

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST -02IMEdCTS

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de lnvestifii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se retera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 .Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investlnl l?i lucrari de lnterventli, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea contlnutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente lnvestltlilor publice, precum l?i a structurii l?i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investini l?i lucrari de interventii.

La stabilirea costului lnvestltiei de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul investitiei de baza rezultat din rularea listelor cu cantltaf pe categorii de lucrarl in preturl la nivelul lunii

ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru flnantarea programelor de investitii in condltil de eflcienta econornlca:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referlnta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de cafre membrii comisiilor de evaluare in vederea adiudecarll contractelor privind executa lucrarilor de constructil pentru realizarea obiectivelor de lnvestltli, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta, Prezentul standard se adreseaza l?i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractaril lucrarilor de

constructii,

III. Obiectiv de referinla 111.1. Prezentare generalii

Gradinita cu 4 sali de grupa reprezinta 0 cladire pentru invatamantul prescolar ce cuprinde functiunile specifice l?i dotarile tehnico-edilitare necesare desfal?urarii in conditii moderne a educatlei. Constructia poate fi arnplasata in mediul rural sau urban, fiind dlrnenslonata in conformitate cu normele l?i standardele in vigoare pentru acest domeniu.

111.2. Date tehnice:

- suprafata construita = 615 m2

- suprafata desfasurata = 615 m2

- regim de lnaltlme: parter.

Functionalitatea gradinitei este asigurata de urmatoarele spatll: - filtru;

- izolator cu grup sanitar propriu;

-vestiar;

- sali de grupa;

- grupuri sanitare pentru fiecare sala de grupa, dimensionate corespunzator:

- spatiu multifunctional;

- cancelarie;

- vestiar cu grup sanitar pentru profesori;

- centrale terrnlca,

Alcatuire constructive:

- fundatii izolate sub stalpl l?i continue sub zidurile de cararnlda;

- suprastructura in cadre (stalpl l?i grinzi) din beton armat, planseele l?i grinzile ce inchid parterul sunt inclinate, iar

acoperisul este tip terasa necirculablla:

- finisaje interioare la pereti cu vopsele lavabile in sali l?i faianta in spatiile umede;

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

39

- pardoseli cu strat de uzura din PVC de trafic intens, gresie pe holuri l?i spafil umede;

- utilitati: energie electrica l?i apa prin racord la reteaua publica, lncalzirea cu centrals terrnica proprie.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

Denumire Clasa/Nivsl de performanta
Caracteristica macroseismtca a amplasamentului
P 1 00-1/2006 ag = 0,20 g; T C = 0,7 sec.
Cod de proiectare seismica
Clasa de importanta ~i expunere
P100-1/2006 II
Cod de proiectare selsrnlca
Categoria de importanta
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea ln constructli, cu rnodlficarile l?i C
cornpletarlle ulterioare
Regulament privind stabilirea categoriei de irnportanta a
constructiei
Zona chmatica
C 107 -2005 III
Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic
al elementelor de constructle ale cladirilor
Grad de rezlstenta la foc
P 118/1999 I
Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Clasa de performanta energetica MC 001/3-2006 A
Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor
Presiunea conventionala a terenului de fundare
NP 112/2004 P conv = 200 kPa
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa 111.4. Planuri ,i seetlunl caracteristice*) Plan parter

*) Pet. 111.4 este reprodus in facsimil.

40

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

Sect june transversalcl

oU) •

• '.ll •

IV. Cost lnvestltle de baza IV.1. Cost total

Tabel IV.1 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt.
lei euro")
4. Cheltuieli pentru lnvestitla de baza,
din care:
4.1. Construcfll ~i instalatil (C+I) 1.020.285 242.925
4.1.1. Arhitectura 489.737 116.604
4.1.2. Structura de rezistenta 357.101 85.024
4.1.3. Instalatii 173.447 41.297
4.2. Montaj utilaje tehnologice 2.071 493
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu montaj 11.415 2.718
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotari 43.340 10.319
4.6. Active necorporale
Investitie de baza - cost total 1.077.111 256.455 ") 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru rnanopera: salariul mediu brut pe rarnura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei

anului 2009;

- pentru contrlbutii asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include in costuri:

• CAS., C.A.S.S., ajutor soma], C.C.I.. Fond de garantare: cotele in vigoare conform Legii bugetului asiqurarilor sociale de stat pe anul2010 or. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cotele in vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale, republicata:

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 1 0% sl, respectiv, de 5%;

- pentru dlstanta de transport:

• transport de materiale 10 km;

• transport de parnant 10 km.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

41

1V.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referinta)

Cost unitar
(exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro·)/m2Acd
lnvestltie de baza - cost unitar, 1.751 417
din care:
Constructii ~i lnstalafil (C+I) 1.659 395 .) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul201 0).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al investitiei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitati!or necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i aslstenta tehnlca:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste ~i predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fond uri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procente, astfel:

a) proiectare si inginerie:

b) consultants:

c) aslstenta tehnica:

d) organizare de santier:

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute:

3,0% din valoarea lnvestltiel de baza: 1,0% din valoarea investltiel de baza; 1,5% din valoarea investitiei de baza: 2,5%;

10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventii" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, in principal, intluentel zonei seismice sl climatice de cal cui al amplasamentului investitiei, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investitiel de referlnta, se justifica distinct in docurnentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

ANEXA Nr. 2.12

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI ~I SPORTULUI

CAMIN STUDENTESC

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST -03/MEdCTS

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de lnvestifii flnantate din fond uri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 "Cheltuieli pentru investltla de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de lnvestlnl ~i lucrari de interventil, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea contlnutului-cadru al documentatlel tehnico-economice aferente lnvestitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de lnvestltll sl lucrari de interventli,

La stabilirea costului investltiei de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul lnvestitiel de baza rezultat din rularea listelor cu cantitati pe categorii de lucrari in preturi la nivelullunii ianuarie

2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de lnvestitll in concltil de eflcienta econornica:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investltii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de refennta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adjudecarii contractelor privind executa lucrarilor de constructil pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta, Prezentul standard se adreseaza si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii lucrarilor de constructii,

42

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

III. Obiectiv de referinla 111.1. Prezentare generala

Carnlnul studentesc reprezlnta 0 constructie destinata cazaril studentilor in perioada anului universitar sau in perioadele

de vacanta, avand functiunile necesare pentru asigurarea unui confort normal.

111.2. Date tehnice

Capacitate cazare: 100locuri;

Suprafata construita: 410m2;

Suprafata desfasurata: 2.050 m2;

Regim de lnaltime: P+4E.

Functionalitatea caminului este aslqurata de urmatoarele spatii: - receptle:

- birou administrator;

- camere pentru dormit cuplate cu grupuri sanitare;

- oficii;

- depozite rufe murdare/rufe curate;

- centrala termica:

- spatli de circulatle (holuri, casa scarli).

Alcatuire constructive:

- fundatii izolate la stalpi ~i continue pentru peretii din zldarie:

- structura rnlxta, cadre (stalpl ~i grinzi), pereti structurali din beton armat, plansee ~i scari din beton armat;

- peretii de inchidere ~i compartimentare se vor realiza din caramida ~i se vor solidariza de elementele structurale din

beton armat;

- acoperis tip terasa necirculabila:

- finisaje interioare la peretl cu vopsele lavabile in cam ere ~i faianta in spatille umede;

- pardoseli cu rnocheta in camere, gresie pe holuri ~i spatil umede;

- ferestre PVC cu geam termopan ~i usl tip MDF pe toe metalic, glasvanduri aluminiu cu rupere de punte termica:

- utilitati: energie electrica ~i apa prin racord de la reteaua publica, tncalzirea cu centrala terrnica proprie.

111.3. Caracteristici esentlale de calcul

Denumire Clasa/Nivel de pertorrnanta
Caracteristica macroselsrnlca a amplasamentului
P100-1/2006 ag = 0,16 g; T C = 0,7 sec.
God de proiectare selsrnlca
Clasa de irnportanta ~i expunere
P100-1/2006 III
God de proiectare selsrnica
Categoria de lrnportanta
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu rnodificarile ~i C
completanle ulterioare
Regulament privind stabilirea categoriei de irnportanta a
constructiei
Zona clirnatica
C 107-2005 I
Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic
al elementelor de constructe ale cladlrilor
Grad de rezlstenta la foc
P 118/1999 II
Normativ de siguranta la foc a construcpllor
Glasa de performanta energetica MG 001/3-2006 8
Metodologia de calcul al perforrnantel energetice a cladirilor
Presiunea conventlonala a terenului de fundare
NP 112/2004 P cony = 200 kPa
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

43

111.4. Planuri ,i sectiuni caracteristice*) plan parter

Plan etaj

*) Pet. 111.4 este reprodus in facsimil.

44

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

Sectiune transversala

v v
''6.46 '&46
9
·IIAl 151 iii
V I...- ~
F F
.0.«1 I~ CM£RA ! iETAJ tv CAMERA ~
V r n V'~
iii .:~ iii
~1IIJ1a..... [51 I! YJ
~ ~
'11«1 III CAMERA ! iETAJ CAMERA !!
v r nVti)
18 .,«OJ1J 8
vUJ a., l~ f1
~ r-
·1«1 I! CAMERA ! tETAJ CAMERA s
v n n vU
1& X1_ .. m &
v<h~ H..__ Iii! til _!1
,..... r-
.HO III CAMERA ! :ETAJ CAMERA !I
v n o v'35J
I iii .,'3tD iii
v'JllJ r1 I iii II r-11
l!l CMERA !l ,..... - CAMERA !!
<110 :PARTER
sr
lOOO 1& .,tfJrtJ iii 10.00
v v
",,-111 SlBSO.. TEJ:t.l.C ·1 SUBSa. TEHIIIC -=-IIl
..,-200 IV. Cost investi1ie de baza IV.1. Cost total

Tabel 1V.1 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt.
lei euro")
4. Cheltuieli pentru lnvestltla de baza,
din care:
4.1. Consfrucfii ~i instalatii (C+I) 3.908.940 930.700
4.1.1. Arhltectura 1.430.815 340.670
4.1.2. Structura de rezlstenta 1.573.819 374.719
4.1.3. lnstalatii 904.306 215.311
4.2. Montaj utilaje tehnologice 137.471 32.731
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice sl functionale cu montaj 725.796 172.809
4.4. Utilaje fara montaj sl echipamente de transport -
4.5. Dotari 419.623 99.910
4.6. Active necorporale
Investi1ie de bad - cost total 5.191.830 1.236.150 ") 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salariul mediu brut pe ramura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului

2009;

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

45

- pentru contributii asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include in costuri:

• CAS., CAS.s., ajutor soma], C.C.I., Fond de garantare: cote Ie in vigoare conform Legii bugetului asiqurarilor sociale de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cote Ie in vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale, republlcata:

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 1 0% si, respectiv, de 5%;

- pentru dlstanta de transport:

• transport de materiale 10 km;

• transport de parnant 10 km.

IV.2. Cost unitar

TabellV.2 (valori de referinta)

Cost unitar
(exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro*)/m2Acd
lnvestitie de baza - cost unitar, 2.533 603
din care:
Constructii ~i lnstalatil (C+I) 1.907 454 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al investitlei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i aslstenta tehnica:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste ~i predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procente, astfel:

a} proiectare si inginerie: b} consultanta:

c) asistenta tehnlca:

d} organizare de santier:

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute:

3,0 % din valoarea lnvestltiel de baza: 1,0 % din valoarea lnvestitiei de baza: 1,5 % din valoarea investitiei de baza; 2,5%;

10,0 %.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d} ~i e} se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitll si lucrarl de lnterventli" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. cresterea costului unitar datorata, in principal, influentel zonei seismice ~i climatice de calcul al amplasamentului investltlel, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investitiel de referlnta, se [ustlflca distinct in docurnentatla pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Investltlel,

ANEXA Nr, 2 13

MINISTERUL SANATATII

SPITAL REGIONAL DE URGENTA

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST-01/MS

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investlttl fmantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 .Cheltuieli pentru investltla de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de interventii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea contlnutului-cadru al documentatlel tehnico-economice aferente Investitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de lnvestitii ~i lucrari de lnterventil.

Costul investitiei de baza a rezultat din rularea listelor cu cantitati pe categorii de lucrari in preturt la nivelul lunii ianuarie 2010.

46

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru flnantarea programelor de lnvestltli in condltil de eflelenta econornlca:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investltii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adjudecarii contractelor privind executla lucranlor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de reterinta.

Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii lucrarilor de

constructli,

III. Obiectiv de referinta 111.1. Prezentare generali

Spital regional de urgenti cu 786 de paturi

Constructla unui spital regional de urgenta a fost astfel conceputa tncat sa asigure aslstenta rnedlcala de urgenta pentru orice caz de urgenta rnedicala sl, in special, pentru cazurile care necesita 0 abordare multidisciplinara, la nivelul calltatii serviciilor medicale acordate in Uniunea Europeana si cu echipamente medicale de ultima generatie, ca unitate de urgenta compacta, autonorna, cu functlonalitate integrala (lnvestlqatil, diagnostic, tratament).

Totodata spitalul regional a fost gandit ca centru universitar, constituindu-se intr-un centru de instruire pentru studentii unlversltatllor de rnedlcina ~i pentru rezidenti.

Constrnctla spitalului regional de urgenta are la baza 0 arhitectura de mare actualitate, flexibila ~i care se preteaza la evolutli. Este 0 constructle rnodulara care sustlne, pe de 0 parte, constituirea de centre ~i unificarea domeniilor de specialitate, iar pe de alta parte reactioneaza flexibilla conditille din diferitele amplasamente si terenuri. Din motive de urbanlstica, de constructie si organizare, se prefera in general 0 inaltime mica a cladlrilor,

Avantajul rezida in siguranta la cutremur user de obtinut ~i protectia contra incendiilor, usor de realizat din punct de vedere constructiv. Implementarea ideala a acestor cerlnte se regase~te in structura pieptene. Aceasta se caracterlzeaza printr-o zona de tratament orizontala, asernanatoare pieptenelui, ~i turnuri verticale de ingrijire.

Avantajele sunt urmatoarele:

• decongestionarea fluxurilor de circulatie:

• posibilitate de variatle sporita:

• domenii de functiunl structurate;

• posibilitatea de extindere micro;

• posibilitatea de extindere macro;

• expunerea la lumina naturale:

• conceptle statlca ~i de dotare tehnlca simpla ~i clara.

Cladirea spitalului va fi prevazuta cu heliport, construcna-fundament necesara suprafetei de aterizare constand din profile I, lesite in consola (conform cerlntelor statice). Pentru siquranta impotriva caderli, heliportul va fi imprejmuit cu 0 piasa de otel, Profilele I vor fi executate conic, iar la partea frontala vor fi fixate in placa de beton.

In proiectarea cladirii s-au avut in vedere urmatoarele principii referitoare la structura de spital: - formarea de centre;

- gestionarea lnterdisciplinara a paturilor;

- orientarea spre proces a orqanizarll:

- separarea pacientilor planltlcaf de pacientii de urgenta/spontani;

- chirurgia de zi/spitalizare de zi;

- spitalizare continua.

111.2. Date tehnice

Spitalul regional de urgenta va fi organizat functional in urmatoarele departamente ~i sectii (conform Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, [udetene ~i regionale din punctul de vedere al cornpetentelor, resurselor materiale ~i umane ~i al capacltatil lor de a asigura aslstenta medlcala de urgenta ~i ingrijirile medicale definitive paclentllor aflati in stare critlca):

1. unitatea de primiri urqente:

2. servicii ambulatorii ~i spitalizare de zi;

3. departamentul de radiologie, imagistica ~i explorari funcfionale:

4. servicii tehnlco-qospodaresti: spalatorie centrala, depozit deseurl, bucatarie centrala, depozit central materiale, coloana ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al cladlrll (BMS), camera sistemelor ~i circuitelor I.T., centrale gaze medicale (aer comprimat, vacuum, N20, CO2), camera tablou electric, centrale termica, camera instalatie de ventilatle ~i aer conditionat, camere tehnice si de intretinere a cladirll:

, 5. servicii conexe speclflce spitalelor: endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de anatomie patologica

anexat, sterilizare centrale, vestiare centrale ~i grupuri sanitare personale, sela de conterinte (100 de persoane);

6. receptie, zona de inregistrare, asteptare:

7. blocul operator;

8. sectla de terapie intensiva generala adulti/copii:

9. sectii de spitalizare chirurqicala:

10. sectii de spitalizare medicale;

11. admlnistratle: conducere, financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate ~i protecne:

12. heliport cu un punct de aterizare.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

47

Nr. paturi:

Arie desfasurata:

Arie utila: .

Regim de lnaltlrne:

Gabarit constructie (amprenta la sol):

Structura constructivi

786 paturi 108.046 m2 58.852 m2 2S+P+4E

cca 120 x 190 m

Plansee niveluri:

- in situ - beton armat.

- max. 60,0 x 60,0 m corpuri cladlre cu 4 niveluri;

- max. 45,0 x 64,0 m corpuri cladire cu 2 niveluri;

-Iatime rosturi de dilatatie 10 cm.

- plansee plate beton in situ, grosime planseu 30 cm.

Se asigura astfel 0 executie rapida si rentabila, cu maximum de flexibilitate in exploatare (adaptan la cele mai evoluate standarde din domeniul tehnicii medicale) ~i in amplasarea conductelor (datorita tehnicii de cladire ~i de domeniu medical), precum ~i la adaptari ~i extinderi ulterioare.

Pentru pozitlonarea planseuiui pe sUUpii interiori s-a prevazut introducerea prin betonare a unor elemente perforate (barne de planseu ~i ciuperci de otel tip Geilinger).

-7,50 x 7,50 m ca regula;

- carnpurl margine 7,70 m;

- axe intermediare (deschideri) 3,75 m.

- placa de fundatie armata cu distributie de sarcina, cu cavitate sub stalpii extrem

de solicitati, pentru asigurarea reducerii dlferentelor de asezare ~i a garantarii siqurantel maxime in caz de seism. Grosime placl 40 cm pana la 90 cm (in functie de lncarcere ~i subsol). Grosime radier d=1/8 din deschiderea cea mai mare.

- verticale - stalpi din beton armat cu sectiunea de 40/40 cm.

- suprafata de aterizare de 562 m2.

Tip constructe:

Dlstante rosturi:

Trarna constructie:

Fundatie:

Elemente sustinere:

Heliport:

111.3. Caracteristici esentiale de cal cui

Denumire Clasa/Nivel de performanta
Caracteristica macroselsrnlca a amplasamentului
P100-1/2006 ag = 0,24 g; r, = 1,6
Cod de proiectare selsrnica
Clasa de importanta si expunere
P100-1/2006 I
Cod de proiectare selsrnica
Cateqoria de importanta
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile ~i C
cornpletarlie ulterioare
Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiei
Zona clirnatlca
C 107-2005 IV
Partea a III-a; anexa 0; Normativ privind calculul termotehnic
al elementelor de constructle ale cladirilor
Grad de rezlstenta la foc
P 118/1999 II
Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Clasa de perforrnanta energetica MC 001/3-2006 B
Metodologia de calcul al performantel energetice a cladirilor
Presiunea conventlonala a terenului de fundare
NP 112/2004 P conv= 300 kPa
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa 48

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

111.4. Planuri ,i sectiunl caracteristice*) Sectiune transversala

Fatada nord si fatada sud

Fatada est si fatada vest

*) Pet. 111.4 este reprodus Tn facsimil.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 311/12.V.2010

49

plan parter - 1

- I I I I I~. :...: ~ ill

~-+-!~~~u~-+~rr-+~rr~~~;_-r----~~~t~H~~rr-~

II - ~

Plan parter - 2

I ;..._ .- ,..... -
!
r~ .. re- m BI,_~ I c:: II -- II ..,
....._ m
-I- - 1"-- •
... I
• ~ .. . .....
Ie I !I! I' ~ ~ _~r; ~ un l- It;;
~
~ Hq m = :[M ~ I ~
i= z;
;;;!~ ~ ~ ~ m :-.: ~ Dr I
'~ fol F-: .t ! nm r:'J; $" vii. ,~ h ~~
awn;;;
~!!1~ ... i5U i" II Uj ... ~'H~ ~-~~ Ii! A ~.1: ::I:~ ~ .•
:1 ~~ ,~ dl'S'a.i'll'
Plan parter - 3

l...L.E: .m aili1i ~1
= ~ .. I ... I -
..... - ... •• 1 ra III
~ iii "I ~ II:" ~ ~~ ~
.=: I ..... =:= LM Iil.r 'rIIl-t
"e ~I ;: •
I- -I-
~ ~ I{ ~ r- ,~ ~~- ~ ~l~
"...
~
I- "if I-
il1~ I[ -, , rn
:8 -
110010. - ~r lJ.. ~ "'10 IA ~,
lJ I I [[]
I I I i I 50

MONllORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

IV. Cost lnvestltle de baza IV. 1. Cost total

label IV.1 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt.
lei euro')
4. Cheltuieli pentru investitla de baza,
din care:
4.1. Consfructil ~i lnstalatii (C+I) 402.968.362 95.944.848
4.1.1. Arhitectura 108.801.458 25.905.109
4.1.2. Structura de rezistenta 161.187.344 38.377.939
4.1.3. lnstalatil 132.979.560 31.661.800
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu montaj 104.692.862 24.926.872
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotarl 129.464.429 30.824.864
4.6. Active necorporale - -
Investi1ie de bad - cost total 637.125.653 151.696.584 .) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul201 0).

Precizare

La stabillrea costului total s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru rnanopera: salariul mediu brut pe rarnura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei anului

2009;

- pentru contrlbutii asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul si Ie include in costuri:

• CAS., C.A.S.S., ajutor soma], C.C.I., Fond de garantare: cotele in vigoare conform Legii bugetului aslqurarilor socia Ie de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cotele in vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale, republlcata:

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 10% sl, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

• transport de materia Ie 10 km;

• transport de parnant 10 km.

IV.2. Cost unitar

label IV.2 (valori de referinta

Cost unitar
(exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro')/m2Acd
lnvestitle de baza - cost unitar, 5.897 1.404
din care:
Constructii ~i instalatii (C+I) 3.730 888 .) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul201 0).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al lnvestitlel,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilltatllor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i aslstenta tehnica:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste ~i predare la beneficiar.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

51

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urrnatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procente, astfel:

a) proiectare ~i inginerie:

b) consultanta:

c) asistenta tehnica:

d) organizare de santler:

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute:

3,0% din valoarea lnvestltiei de baza: 1,0% din valoarea lnvestltiel de baza: 1,5% din valoarea investluei de baza: 2,5%;

10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se staoileste conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii sl lucrari de interventli" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, in principal, influentei zonei seismice sl cJimatice de calcul al amplasamentului investltlel, precum sl/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile invesfitiei de referinta, se justifica distinct in docurnentatla pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lnvestitiel.

ANEXA Nr. 2.14

MINISTERUL SANATATII

SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST -01/MS

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitil finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 .Cheltuleli pentru lnvestltla de baza" din Metodologia privlnd elaborarea devizului general pentru obiective de lnvestitii ~i lucrari de interventii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente lnvestltiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investinl ~i lucrarl de interventii.

Costul lnvestlnet de baza a rezultat din rularea listelor cu cantitaf pe categorii de lucrari in preturi la nivelul lunll

ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se aoreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii in condltii de eflclenta econornlca:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adiudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investltli, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta.

Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractaril lucrarilor de

constructii.

III. Obiectiv de referin1a 111.1. Prezentare generala

Spital judetean de urgenta cu 462 de paturi

Constructia unui spital [udetean de urgenta reprezinta cel mai complex tip de constructie si a fost astfel conceputa tncat sa asigure aslstenta medlcala de urgenta pentru orice caz de urgenta rnedlcala ~i in special pentru cazurile care neceslta 0 abordare rnultldlscipllnara, la nivelul calitatii serviciilor medicale acordate in Uniunea Europeana ~i cu echipamente medicale de ultima generatie, ca unitate de urgenta compacta, autonorna, cu functionalitate inteqrala (investlqatll, diagnostic, tratament).

Constructla spitalului judetean de urgenta are la baza 0 arhltectura de mare actuaJitate, flexibila ~i care se preteaza la evolutll, a carel constructie rnodulara sustine, pe de 0 parte, constituirea de centre ~i unificarea domeniilor de specialitate, iar pe de alta parte, reactloneaza f1exibilla condltiile din diferitele amplasamente ~i terenuri. Din motive de urbanlstlca, de constructie ~i organizare, se prefera in general 0 ina1time mica a cladirilor,

Avantajul rezlda in slquranta la cutremur usor de obtinut ~i protectla contra incendiilor, usor de realizat din punct de vedere constructiv. Implementarea ideal a a acestor cerinte se reqaseste in structura pieptene. Aceasta se caracterizeaza printr-o zona de tratament orizontala, asernanatoare pieptenelui, sl turnuri verticale de ingrijire.

Avantajele sunt urmatoarele:

• decongestion area f1uxurilor de circulatie:

• posibiJitate de varlatie sporita:

• domenii de functiuni structurate;

• posibilitatea de extindere micro;

• posibilitatea de extindere macro;

• expunerea la lumina naturala:

• conceptie statica ~i de dotare tehnica sirnpla.

Cladirea spitalului este prevazuta cu heliport, consfructia-fundarnent necesara suprafetei de aterizare constand din profile I, lesite in consola (conform cerintelor statice). Pentru siquranta impotriva cadent, heliportul va fi imprejmuit cu 0 piasa de otel, Profilele I vor fi executate conic, iar la partea frontala vor fi fixate in placa de beton.

52

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

in proiectarea cladlrii s-au avut in vedere urmatoarele principii referitoare la structura de spital: - formarea de centre;

- gestionarea interdisciplinara a paturilor;

- orientarea spre proces a orqanlzarli:

- separarea pacientilor planificaf de pacienni de urgenta/spontani;

- chirurgia de zi/spitalizare de zi;

- spitalizare continua.

111.2. Date tehnice

Spitalul judetean de urgenta va fi organizat functional in urmatoarele departamente ~i sectii (conform Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de c1asificare a spitalelor de urgenta locale, judetene ~i regionale din punctul de vedere al cornpetentelor, resurselor materiale ~i umane ~i al capacltatii lor de a asigura aslstenta medicala de urgenta ~i Tngrijirile medicale definitive pacientllor aflati in stare critlca):

1. unitatea de primiri urqente:

2. servicii ambulatorii ~i spitalizare de zi;

3. departamentul de radiologie, imagistica ~i explorari functionale:

4. servicii tehnlco-qospodaresti: spalatorle centrale, depozit deseurl, bucatarle centrala, depozit central materiale, coloana ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al cladirii (BMS), camera sistemelor ~i circuitelor LT., centrala gaze medicale (aer comprimat, vacuum, N20, CO2), camera tablou electric, centrale terrnlca, camera instalatie de ventilatie ~i aer conditlonat, camere tehnice ~i de tntretinere a cladlrii:

5. servicii conexe specifice spitalelor: endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de anatomie patoloqica

anexat, sterilizare centrale, vestiare centrale ~i grupuri sanitare personale, sala de conferinte (100 de persoane);

6. receptle, zona de inregistrare, asteptare:

7. blocul operator;

8. sectla de terapie intensiva generala adulti/copil:

9. sectii de spitalizare chirurqicala:

10. sectil de spitalizare medicale;

11. administrafie: conducere, financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate ~i protectle:

12. heliport cu un punct de aterizare; suprafata de aterizare este de 562 m2.

Nr. paturi: 462 paturi

Arie desfasurata: 64.698 m2

Arie utila: 31.685 m2

Regim de inaltime: 2S+P+4E

Gabarit constructie (amprenta la sol): cca 120 x 110m

Structura constructivi

Tip constructle:

Distante rosturi:

Plansee niveluri:

Raster constructie:

Fundatie:

Elemente sustlnere:

- in situ - beton armat.

- max. 60,0 x 60,0 m corpuri clad ire cu 4 niveluri;

- max. 45,0 x 64,0 m corpuri cladire cu 2 niveluri;

- lalime rosturi de dilatatle 10 cm.

- plansee plate beton in situ, grosime planseu 30 cm.

Se asigura astfel 0 executie raplda ~i rentabila, cu maximum de flexibilitate in exploatare (adaptari la cele mai evoluate standarde din domeniul tehnicii medicale) ~i in amplasarea conductelor (datorita tehnicii de cladire ~i de domeniu medical), precum ~i la adaptari ~i extinderi ulterioare. Pentru pozltionarea planseului pe stalpii interiori s-a prevazut introducerea prin betonare a unor elemente perforate (barns de planseu ~i ciuperci de otel tip Geilinger). La marginile libere ale planseelor (fatada ~i curte interioara) au fost ordonate grinzi parapet de beton armat.

- 7,50 x 7,50 m ca regula;

- campuri margine 7,70 m;

- axe intermediare (deschideri) 3,75 m.

- placa de fundatie armata cu dlstributle de sarcina, cu cavitate sub stalpii extrem de solicltati,

pentru asigurarea reducerii dlterentelor de asezare ~i garantarea slqurantei maxime in caz de seism. Grosime placi 40 cm pana la 90 cm (Tn functie de tncarcare ~i subsol). Grosime radier d=1/8 din deschiderea cea mai mare.

- verticale - stalpi beton armat cu sectiunea de 40/40 cm.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

Denumire Clasa/Nivel de perforrnanta
Caracteristica macroselsmica a amplasamentului
P100-1/2006 a9 = 0,24 g; T c = 1,6
Cod de proiectare seismlca
Clasa de lrnportanta si expunere
P 1 00-1/2006 I
Cod de proiectare seismlca MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

53

Denumire Clasa/Nivel de performanta
Categoria de importanta
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea C
In constructil, cu modificarile l?i completarile ulterioare
Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiei
Zona clirnatica
C 107-2005 IV
Partea a III-a; anexa 0; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
constructle ale cladirllor
Grad de rezlstenta la foc
P 118/1999 II
Normativ de siguranta la foc a construcnilor
Clasa de performanta energetica MC 001/3-2006 B
Metodologia de calcul al performantel energetice a cladlrilor
Presiunea convennonala a terenului de fundare
NP 112/2004 P conv = 300 kPa
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa 111.4. Planuri ,i sectiuni caracteristice*) Sectiuni transversale

-

-

*) Pet. 111.4 este reprodus in facslmil.

54

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

Fatada est sj fatada vest

IV. Cost investitie de bazi IV.1. Cost total

Tabel IV.1 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt.
lei euro*)
4. Cheltuieli pentru investitia de baza,
din care:
4.1. Constructii ~i tnstalatn (C+I) 235.591.297 56.093.166
4.1.1. Arhitectura 65.965.565 15.706.087
4.1.2. Structura de rezlstenta 94.236.517 22.437.266
4.1.3. Instalatii 75.389.215 17.949.813
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu montaj 58.448.376 13.916.280
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotari 73.069.719 17.397.552
4.6. Active necorporale - -
Investi1ie de bazi - cost total 367.109.392 87.406.998 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul201 0).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salariul mediu brut pe rarnura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei

anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include in costuri:

• CAS., CAS.S., ajutor soma], C.C.!., Fond de garantare: cotele in vigoare conform Legii bugetului aslqurarilor sociale de stat pe anul2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cotele in vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata:

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

55

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 1 0% sl, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

• transport de materiale 10 km;

• transport de pamant 10 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referlnta)

Cost unitar
(exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro*)/m2Acd
lnvestitie de baza - cost unitar, 5.674 1.351
din care:
Constructil ~i instalatii (C+I) 3.641 867 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al lnvestltlel,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitalilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i aslstenta tehnlca:

- cap. 5 -Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste ~i predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urrnatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse

in standardul de cost se iau in considerare urmatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate in procente, astfel:

a) proiectare ~i inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de baza:

b) consultants: 1,0% din valoarea investitiei de baza;

c) aslstenta tehnica: 1,5% din valoarea investitiei de baza;

d) organizare de santler: 2,5%;

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stablleste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqle privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de intervenfii' la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, in principal, lnfluentei zonei seismice ~i climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum ~i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile lnvestltlel de referinta, se justifica distinct in docurnentatla pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai invesfitiei.

ANEXA Nr. 2.15

MINISTERUL AGRICULTURII ~I DEZVOLTARII RURALE

CANALE DE IRIGATII IMPERMEABILIZARE

Indicativ:

SCOST --01/MADR

STANDARD DE COST

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de refennta, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investilii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse in cap. 4 .Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitil ~i lucrari de lnterventil, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al docurnentatiei tehnico-economice aferente mvestitiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investltii ~i lucrari de lnterventii.

La stabilirea costului Investitiei de baza s-au avut in vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate in perioada 2008-2009;

- costul lnvestltlel de baza rezultat din rularea listelor cu cantitatl pe categorii de lucrarl in preturl la nivelullunii

ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii in conditii de eflclenta econornlca:

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinta:

c) ghidarea in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adludecani contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referlnta:

Prezentul standard se adreseaza ~i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractani lucrarilor de constructii.

56

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.v.2010

III. Obiectiv de referin1a 111.1. Prezentare generali

Obiectivul de lnvestltli il constituie reabilitarea canalelor de irigatii prin lucrarl de impermeabilizare (captusell). Standardul

se refera la urrnatoarele tipuri de canale:

• canal aductiune CA;

• canal dlstributle CD;

• canal secundar CS. 111.2. Date tehnice

Lucrarlle de reabilitare care neceslta impermeabilizare (captusell) se reahzeaza pe urmatoarele tronsoane de

canale de iriqatii:

Canal aductiune CA

Caracteristici tehnice canal aductiune CA

Lungime (m) 702

Supratata (m2) 9.828

Debit (mc/s) 7,47

Panta fund (i 0/00) 0,11

t.atlme fund, b (m) 3,5

in~ltime medie, hmed (m) 2,05

Taluz interior 1:1,5-1:2,5

Lucrarile de impermeabilizare (cu dale mari din beton armat pe suport din folie de PVC) constau in realizarea unui pereu nou din dale prefabricate din beton armat pe suport din folie de PVC de 0,8 mm grosime.

Pe fundul canalului se asaza doua randun de dale avand dimensiunile 300 x 125 x 6 cm, la piciorul taluzelor doua ranourl de dale colt 300 x (50+25) ern, iar pe taluze cate 5 randuri de dale prefabricate din beton armat avand dimensiunile 300 x 100 x 6 cm. Dalele vor fi armate cu piasa de sarma Ii!l 4 mm sudata STM cu ochiuri 15 x 15 cm.

Canal distributie CD

Caracteristici tehnice canal distnbutle CD

Lungime (m) 394

Suprafata (m2) 3.148

Debit (mc/s) 1,15

Panta fund (i %0) 0,4

Latime fund, b (m) 1,0

Tn~ltime apa, ha (m) 0,85

Taluz interior 1 : 1 ,5

tucrarlle de impermeabilizare (cu dale mici din beton simplu pe suport de folie PVC) constau in realizarea unui pereu nou

din dale din beton simplu pe taluze ~i pe fundul canalului pozate pe folie de PVC de 0,8 mm grosime.

Dalele din beton simplu au dimensiunile de 50 x 50 x 6 cm ~i sunt realizate din beton hidrotehnic clasa C12/15. Canal secundar CS

Caracteristici tehnice canal secundar

Lungime (m) 1.096

Suprafata (m2) 8.355

Debit (mc/s) 1,0

Panta fund (i %0) 0,2

Latime fund, b (m) 0,5

Tn~ltime apa, ha (m) 1,5

Taluz interior 1 : 1 ,5

t.ucrarile de impermeabilizare (pereu din beton simplu hidrotehnic turnat pe loc, pe suport de folie PVC) constau in impermeabilizarea pe toata lungimea, atat pe fund, cat ~i pe taluze, cu beton turnat pe loc pe suport de folie de PVC de 0,8 mm grosime, avand ca scop eliminarea pierderilor de apa prin exflltratie,

Pereul realizat este din beton simplu hidrotehnic clasa C 12115 de 10 cm grosime turnat in carnpuri de 2-2,5 m2 prevazut cu rosturi de contractle.

In nota sunt prezentate caracteristicile unitare ale pereului din dale din beton armat ~i beton simplu.

NOTA

Dimensiuni
Denumirea Tipul Lungime Lungime Grosime Volum Masii
L B G me kg
em em em
Dala plana beton armat P2 300 125 6 0,225 540
Dale de colt beton armat P4 300 (50+25) 6,5 0,147 353
Dala plana beton simplu P5 50 50 6 0,0125 30 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

57

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

Denumire ClasaJNivel de performanta
Categoria de lrnportanta
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente C
privind calitatea in constructii, cu modificarile !lli cornpletarlle ulterioare
Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructlei 111.4. Sectiuni caractertstlce") Canal aductiune CA

I. CAPTUSELI DIN DALE MARl DE BETON ARMAT PREFABRICATE DE

6cm GROSIME

DOMENIUL DE APLICARE:

ASEZATE PE P.a.M.t'HT-ROSTUAILE ETANSATE CU CHIT

b .. min. 1 ,OOm

• Cu cim.nI Pa 35, marc. b'-:on BH 200 - PA-GIOO b CU c"".nl Pa 35+c.nu •• de ,.rmocontra'., marc. balon BH 2OQ.CT-P"-G100

2 ASEZATE PE FOLIE DE MATER&AL. PlASTIC CU GROSCMEA MINIMA DE 0.8 mm

• Cu elm.nf P. 35, m.c. bellon BH 2CO- Pof-G1CO b Cu elmont Po 35+c:.nu •• d. 'e,",oe_nlt.la. m.rC. bltton BH 2Oo.CT-P~GtOO

Cod 766 (11,13 - 15)f11. Part. d. object APe 00

Cod 766 (11,13 - 15) 07. Pan. d. obi.e. RPC 00

.0.;,. ..... _ .-_ .,,_ .. _ -_ ........ .;. r.t:..

b" min 1.00m

Canal distributie CD

II. CAPTUSELI DIN DALE MICI DE BETON SIMPLU PREFABRICATE DE 6cm GROSIME

ASEZATE PE PAMANT·ROSTURILE ETANSATE CU CHIT

2. ASEZATE PE FOLIE DE MATERIAL PLASTIC CU GROSIMEA MINIMA DE 0,8 mm

b=min. 0, 6m I

J

i

*NA

I. Cu Clm.nl Pa 35. mire. bela n BH 200 - P4-G1 00 b. Cu cimonl Po 3i5+conu,. do 'ormocomraI4. marc. baton BH 200-CT·P~·Gl00

Cod 766 (11,13 -15) OS, Plrte d. obi.cl RPC 00

• Cu Clmont P. 35. marc. b.lon BH 200 - P.·G1 00 b Cu cimont P. 36+conu •• do 'ermoconlrala. mercu beton BH 200-CT·P4-GIOO

Cod 765 (11.13 - 15) OS, Parto do obooci RPC 00

Dale 6 em

Folie O,8mm

b =minO,5 m

·1

0) Pet. 111.4 este reprodus in facsimil.

58

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

Canal secundar CS

III . CAPTUSELI DIN BETON SIMPLU HIDROTEHNIC C12115 DE 10 em GROSIME, TURNAT IN CAMPURI DE 2 - 2,5 mp, ROSTURILE ETANSATE CU CHIT

DOMENIUL DE APLICARE:

a. Cu eiment Pa 35, marea beton BH 200 - P4-G100

b. Cu eiment Pa 35+cenusa de termocentraia, marea beton BH 2OO-CT-P4-G100

Cod 766 (11,13 -16) 07, Parte de obiect RP(C+H) 00

Beton simplu C12115

'- ,,::,;.-.r.-_ 'J/'_- -u:

:'/~

~,::::"N I'~,I''' ':0.,""

I). ,[ Beton

},,, simplu

,~,,, C12115

~<I'I'

,::====================~ ~ de10cm

'- ~,

>:.:.. "I'_..:.v.,;. ~_- _ .... _ .~,-:.. ,.c.. .. _ 11'.!_· ........ .,.: ",",:~ ".1;/;1"_ -",r..,; .~,_ .,-,~ __ gros.

pe folie PVC de 0,8 mm

W NA

b:: min 1,OOm

IV. Cost lnvestltle de bad IV. 1. Cost total

IV. 1. 1. Canal de eductiune CA

Tabel IV.1.1 (valori informative)

Cost total
Nr. (exclusiv TVA)
crt. Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli
lei euro")
4. Cheltuieli pentru investltia de baza,
din care:
4.1. Constructil ~i Instalatll (C+I) 660.441 157.248
4.1.1. Impermeabilizare dale mari 660.441 157.248
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale cu montaj - -
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotan - -
4.6. Active necorporale
lnvestltle de baza - eost total 660.441 157.248 ') 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

59

IV.1.2. Canal distributie CD

Tabel IV.1.2 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt.
lei euro")
4. Cheltuieli pentru investitla de baza,
din care:
4.1. Constructii ~i instalatii (C+I) 132.216 31.480
4.1.1. Impermeabilizare dale mici 132.216 31.480
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functlonale cu montaj - -
4.4. Utilaje fara montaj ~i echipamente de transport - -
4.5. Dotari - -
4.6. Active necorporale
Investitie de bad - cost total 132.216 31.480 ') 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

1V.1.3. Canal secundar CS

Tabel IV.1.3 (valori informative)

Cost total
Nr. Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli (exclusiv TVA)
crt.
lei euro")
4. Cheltuieli pentru investltla de baza,
din care:
4.1. Construcfll ~i instalatii (C+I) 666.729 158.745
4.1.1. Impermeabilizare cu beton turnat pe loc 666.729 158.745
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functlonale cu montaj - -
4.4. Utilaje fara montaj sl echipamente de transport - -
4.5. Dotari - -
4.6. Active necorporale
Investitie de bazi - cost total 666.729 158.745 ') 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anuI2010).

Precizare

La stabilirea costului total s-au luat in calcul:

- pentru materiale, utilaje ~i transport: preturile la nivelullunii ianuarie 2010;

- pentru manopera: salariul mediu brut pe rarnura comunicat de Institutul National de Statistica la nivelul mediei

anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care Ie suporta angajatorul ~i Ie include in costuri:

• CAS., CAS.S., ajutor soma], C.C.I., Fond de garantare: cote Ie in vigoare conform Legii bugetului aslqurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

• pentru accidentele de rnunca, boli profesionale: cotele in vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru

accidente de rnunca ~i boli profesionale, republicata:

- pentru cheltuieli indirecte ~i profit: procentul de 1 0% si, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

• transport de materiale 10 km.

60

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 311/12.V.2010

1V.2. Cost unitar

IV.2.1. Canal de eductiun« CA

TabeIIV.2.1 (valori de referlnta)

Cost unitar
(exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro*)lm2Acd
lnvestitie de baza - cost unitar, 67 16
din care:
Constructii ~i lnstalafll (C+I) 67 16 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

1V.2.2. Canal distributie CD

TabeIIV.2.2 (valori de referinta)

Cost unitar
(exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro*)/m2Acd
lnvestitie de baza - cost unitar, 42 10
din care:
Constructii ~i instalatli (C+I) 42 10 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calculla fundamenlarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2.3. Canal secundar CS

Tabel IV.2.3 (valori de referinta)

Cost unitar
(exclusiv TVA)
lei/m2Acd euro*)/m2Acd
lnvestltie de baza - cost unitar, 80 19
din care:
construcnl ~i lnstalatll (C+I) 80 19 *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat in calcutla fundamenlarea bugetului pentru anut201 0).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general al lnvestltiei,

aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obpnerea ~i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilltatilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i aslstenta tehnica:

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste ~i predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse

tn standardul de cost se iau Tn considerare urrnatoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate tn procente, astfel:

a) proiectare ~i inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de baza;

b) consultanta: 1,0% din valoarea lnvestitlel de baza:

c) aslstenta tehnlca: 1,5% din valoarea investifiei de baza:

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse ~i neprevazute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevazute la lit. d) ~i e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 .Metodoloqie privind elaborarea devizului general pentru obiective de lnvestltii ~i lucrari de interventii" la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorata, tn principal, lnffuentei zonei seismice si climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum ~i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investitiei de referinta, se justiflca distinct ln docurnentatla pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiel.

*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful