1

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER
OBJEKTIF KURSUS/ HASIL PEMBELAJA RAN

PENGAJARAN, TEKNOLOGI dan PENAKSIRAN 1 (Teori) (Instruction, Technology and Assessment 1: Theory) : : : : : : EDU3046 6 40 x 6= 240 Jam Tiada ke 5

1. Menilai pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran (K6) 2. Menysusun atur perlakuan selaras dengan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (P3) 3. Mempertahankan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (A3) 4. Berkebolehan mengenalpasti masalah dalam pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran, serta mencari penyelesaian alternatif (PKK) Pada akhir kursus ini, pelajar akan menguasai kemahiran lima komponen utama dalam proses pengajaran di atas, berikut: a) pernyataan objektif pengajaran dan pembelajaran b) memilih dan merancangan kurikulum: kandungan dan bahan P & p. c) memilih dan mengguna pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, termasuk d) membina, memilih dan mengguna alat yang sesuai termasuk multimedia dalam proses p & p. e) membina, memilih dan mengguna alat dan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur dan mentaksir hasil pembelajaran. Pelajar akan mendapat kemahiran menyedia satu set rancangan pelajaran dalam sesuatu topik dalam mata pelajaran mereka, berdasarkan komponen di atas.

SINOPSIS

:

Kurus ini akan membincang dan membimbing pelajar membina kemahiran merancang pengajaran dalam aspek-aspek utama berikut: (a) pernyataan objektif pengajaran dan pembelajaran, (b) merancangan kurikulum: memilih dan menyusun kandungan dan bahan pengajaran; (c) memilih dan mengguna pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, (d) membina, memilih dan mengguna alat yang sesuai termasuk alat multi-media dalam proses p & p (e) membina, memilih dan mengguna alat dan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur dan mentaksir hasil pembelajaran. Pelajar akan mendapat kemahiran menyedia satu set rancangan pelajaran dalam sesuatu topik dalam mata pelajaran mereka, berdasarkan komponen di atas.

non-formal. susunan kurikulum. konsep. prinsip dan teori. topik. pedagogical content knowledge) sesuatu mata pelajaran. klasifikasi. dan penilaian hasil pembelajaran. kreatif dan evaluatif. (c) selecting appropriate teaching methods and techniques. (b) selecting and planning of curricular materials and sequence of lessons. . kemahiran 3M. penggunaan teknologi. pemikiran induktif dan deduktif d) Objektif domain afektif e) Objektif domain psikomotor . 3 2 Matlamat dan Objektif Pengajaran a) Matlamat pengajaran sesuatu subjek b) Objektif spesifik berdasarkan Taksonomi Bloom: domain kognitif: 6 aras.2 (This course discusses and guides teacher-trainees to develop skills in 5 major aspects of the teaching process: (a) statement of teaching objectives. in-formal dan * Hubungan antara objektif pengajaran. disiplin. Model Masteri. sikap dan nilai Penyusunan dan penyediaan kandungan pelajaran mengikut: Model Tyler. program: fakta. * Model-model pengajaran secara am: Model Tyler. kemahiran dalam subjek vokesyenal). kaedah pengajaran. pemikiran saintifik. prosidur. (e) selecting and preparing appropriate tools and methods to evaluate learning outcomes. Model ASSURE a) Prinsip membina siri unit-unit pengajaran-pembelajaran: kesinambungan. Model ASSURE dan Model Inquiri. Students will develop skills in the preparation of sets of lesson plans. b) Membina jadual penentuan satu set unit-unit kandungan pengajaran 6 4 3 . Analisis struktur dan jenis kandungan kurikulum (structure of knowledge. sequens dan integrasi. based on the subjects they specialize). c) pemikiran analitikal. 6 3 Pembinaan dan Penyusunan Kurikulum * Erti kurikulum. Jam KANDUNGAN 1 Pengenalan: Erti pendidikan dan pengajaran * Pelbagai erti pengajaran dalam konteks pendidikan formal. kurikulum. Model Mastery. kemahiran-kemahiran (eg. including (d) preparing the use of appropriate teachinglearning technology.

Kajian kes. dsb. Pelbagai Pendekatan dan Kaedah Pengajaran 6 6 Model Masteri / ASSURE a) Penerangan. Unit 2.3 c) Contoh satu set unit-unit p & p dalam sesuatu topik dalam satu mata pelajaran/subjek (Unit 1. Projek 2. Contoh-contoh penyediaan dan susunan kurikulum berdasar projek. maklum balas tentang kemajuan pembelajaran pelajar d) Pengajaran pemulihan dan pengayaan e) Pengukuhan Pendekatan inquiri/penemuan: proses deduktif dan induktif: berasaskan Projek Penyelesaian masalah.. menentukan skop projek. pelajar dibimbing untuk mendapat kemahiran a) membentuk soalan. dan merekodnya.. Kes 2. Kes 3.. tunjuk dan cerita. internet.. Masaalah 3. Bagi setiap di atas. Masaalah x c) Berasaskan kajian kes: Kes 1. dan/atau memilih kes b) mendapat dan mengumpul maklumat dan data dari pelbagai sumber yang relevan: dari bahan bercetak seperti buku. Projek 3.Unit x) 5 Penyusunan dan penyediaan kandungan pelajaran mengikut: Model konstruktivisme: pendekatan inquiri/penemuan Prinsip dan cara membina siri unit-unit pengajaranpembelajaran a) berasaskan projek: Projek 1. bertanya dan bertemuramah orang.. eksperimen. Unit 3. Projek x b) berasaskan masalah: penyelesaian masalah: Masaalah 1. Kes x. bersoaljawab b) Penyediaan siri pelbagai aktiviti dan latihan untuk belajar dan melatih secara individu atau berkumpulan c) Penilaian formatif. 6 7 6 . majalah dan surat khabar. penyelesian masalah dan kes.. dsb.. Langkah-langakah dalam pengajaran berdasarkan projek. Masaalah 2. penyelesaian masalah dan kajian kes. demonstrasi. pemerhatian.

dipilih dan digunakan untuk p & p. bercerita. b) Interaksi: bersoal-jawab dan berbincang. persembahan µpower-point¶.4 c) memilih. Pembelajaran berkumpulan dan kooperatif: a) Teknik pembelajaran koopertif dan penggunaannya dalam p & p: dalam membuat latihan. projek. alat dan teknologi yang sesuai untuk membantu proses pengajaran guru dan pembelajaran pelajar: a) Jenis-jenis alat dan teknologi mengikut heiraki kon Dale. d) membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan proses induktif dan deduktif e) menulis laporan dan membentangnya. penggunaan internet untuk mencari dan mengumpul maklumat c) Kriteria memilih dan mengguna alat pengajaran. dsb. menunjuk sampel/contoh. grafik. dan penggunaanya dalam p & p b) Kemahiran mengguna beberapa program komputer untuk menyedia dan membuat persembahan dan latihan eg. dan kajian kes berpasukan. berdialog dan berbahas. demonstrasi cara. Membina kemahiran pelajar/guru pelatih memilih bahan. soalan 4W dan 1H. drama. analogi dan metaphor. Penggunaan pelbagai media dan teknologi. teknikteknik pemikiran lateral de Bono Pelbagai gaya pembelajaran: eg pelbagai kecerdasan (Haword Gardner) dan implikasinya dalam pengajaran. main peranan. eksperimen. pelbagai kaedah dan teknik pengajaran-pembelajaran boleh dibina. 9 9 Pelbagai teknik persembahan/penerangan: Ausubel: ¶advance organizer¶. 6 . persembahan power-point. 8 Pelbagai kaedah dan teknik pengajaran Dalam kedua-dua pendekatan besar di atas. simulasi 6 10 Pelbagai teknik pengajaran untuk memupuk pemikiran analitikal dan kreatif Peta-minda. . menyusun dan mengklasifikasi data atau maklumat mengikut jenis dan kriteria tertentu.

melakar peta dan rajah. Data dan maklumat yang sah dan reliabel sebagai bukti dan asas untuk membuat penilaian dan penaksiran yang betul. c) pemerhatian guru tentang proses pelajar membuat sesuatu eg eksperimen. esei. rakaman perlakuan pelajar. Cara memberi skor dan mentafsir skor y Cara memberi skor / rating: markah. kajian kes. temubual. membuat rating. d) contoh dan sampel hasil kerja pelajar.). dsb) e) Penilaian proses (process evaluation) f) Penilaian berasaskan kemajuan kendiri atau kumpulan (self-evaluation) g) Penilaian berasaskan produk. b) demonstrasi oleh pelajar tentang kemahirannya membuat sesuatu. folio pelajar. Pengunaan hasil penilaian untuk menambahbaik 6 6 . y Menganalisis skor / gred.5 Penilaian dan penaksiran hasil pembelajaran Objektif penilaian dalam p & p. Kaedah dan proses penilaian dalam konteks pendekatan masteri berbeza sedikit dari pendekatan inquiri/penemuan. 6 13 Kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). Pelbagai jenis data dan maklumat untuk penilaian: a) ujian bertulis (pelbagai bentuk ujian bertulis: ujian anika pilian.. y Cara mentafsir skor berasaskan Rujukan kriteria Rujukan kendiri Rujukan norma. mengisi tempat kosong. gred.dsb. menyelesaikan masalah. Penilaian berasaskan pendekatan masteri: a) Penilaian dignostik dan kesediaan b) Penilaian formatif c) Penilaian summatif d) Penilaian berasaskan kriteria 12 3 11 Penilaian dalam pendekatan inquiri/penemuan (projek.

membina dan menyusun isi/kandungan pengajaran kepada satu set beberapa unit/projek. Melapor hasil penilaian: format dan cara memberitahu pelajar. Langkah-langkah am merancang dan merekabentuk unit-unit p&p: a) membuat analisis kesediaan dan keperluan pelajar yang disasarkan b) membuat analisis ¶kandungan/isi¶ p & p c) menentukan aras objektif atau hasil pembelajaran yang realistik yang dijangka boleh dicapai oleh pelajar berdasarkan analisis (a) dan (b) di atas. projek pengajaranpembelajaran berasaskan a) pendekatan masteri/ASSURE. d) memilih. kajian kes) atau c) kombinasi kedua-duanya. . unit-unit. secara bersequens dan spiral e) memilih dan mengguna kombinasi kaedah dan teknik mengajar yang sesuai f) memilih dan mengguna kombinasi alat.6 a) pembelajaran murid. Bilangan pelajar sesutau kumpulan kuliah dicadangkan tidak lebih dari 40 orang. penyelesaian masalah. secara sistematik. b) pendekatan inquiri (projek. ibu-bapa dan orang lain. c) pemilihan dan susunan bahan p & p d) kaedah menilai dan menaksir taraf pencapaian pelajar berasaskan sesuatu kriteria. b) pengajaran guru. g) merancang dan menyedia aktiviti latihan untuk pelajar h) membina alat pengukuran dan penilaian untuk menaksir hasil pembelajaran sepanjang p & p (secara berterusan) dan pada akhir pembelajaran sesuatu set p & p. 6 PERLAKSANAAN Dicadangkan Kursus ini dikendalikan bersama antara pensyarah Asas Pendidikan dan pensyarah ¶kaedah¶ matapelajaran dalam Fakulti berkenaan sebagai satu ¶team¶. media dan teknologi untuk guru dan pelajar. 14 Mengguna kemahiran-kemahiran di atas untuk merancang dan merekabentuk modul.

T. (2000). Instructional media and technologies for learning (8th ed. (1997).). 57. et al. New Jersey: Prentice-Hall. Heninich.. Joyce. K. Shulman. : RUJUKAN Rujukan utama: Bloom. N. & Kysilka. (1964) Taxonomy of Educational Objectives. & Dmaldino S. L. S. Corwin Press. M. M. Prinsip asas kurikulum dan pengajaran. R. Thousand Oaks.). (2000). (2005). E. (1990). L. 1-22. Inc. Penterjemah Haji Kamaruddin Hussin dan Hazil Abdul Hamid. W. Knowledge and teaching: foundations of the new reform.). & Gronland. Boston: Allyn & Bacon. (1956). Belmont. Prentice Hall. Lin. Creating Significant Learning Experiences. Book 2: Affective Domain. R. Guskey. B. R. Molenda. Models of teaching (8th ed. CA: Wadsworth Publishing. (2002). Handbook 1: Cognitive Domain. John (2007) Problem-Based learning: an inquiry approach. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge.Boston: McGraw Hill. M. C. R. Weil. London: Longman) Bloom. E. (1987). London: Longman ) Tyler. Moore. Harvard Educational Review. Implementing mastery learning (2nd ed).7 PENILAIAN : Kerja Kursus: 100% Tugasan-tugasan pelajar dbuat selari dengan tajuk-tajuk yang diajar dalam kursus ini. Barell. (2001). Benjamin S.). Instructional patterns: strategies for maximising student learning. Shulman L. Taxonomy of Educational Objectives. Sila lihat lampiran. D. Fink. San Francisco: Jossey-Boss. Dee (2003). R. Benjamin S. Classroom teaching skills (5 th ed. Holt.. L. Measurement and assessment in teaching (8th ed. B. Journal of Applied Developmental Psychology 21(1): 129±135 . California: Sage Publication. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. & Showers. New Jersey. (2006). L. et al.

criterion-based evaluation. Journal of Educational Research.8 Bahan Internet tentang: taxonomy of educational objectives. multiple intelligences. norm-referenced evaluation Journal of University Teaching and Learning Practice. cooperative learning. Journal: Curriculum And Teaching. model ASSURE. constructivism. creative teaching. formative and summative evaluation. . creativity. analytical thinking. mastery learning. inquiry teaching. problem-based teaching.

2. dan penilaian hasil pembelajaran. kaedah pengajaran. pemikiran induktif dan deduktif i) Objektif domain afektif j) Objektif domain psikomotor Tugasan Tugasan 1: Pelajaran memilih satu artike satu tentang ¶effective /creative teaching¶ dalam internet dan membuat peta-minda dan ringkasan berdasarkannya. (Pelajar boleh membuat tugasan ini secara berpasukan 2-4 orang. Matlamat dan Objektif Pengajaran f) Matlamat pengajaran sesuatu subjek g) Objektif spesifik berdasarkan Taksonomi Bloom: domain kognitif: 6 aras. h) pemikiran analitikal. kurikulum. Model-model pengajaran secara am: Model Tyler. Pengenalan: Erti pendidikan dan pengajaran * Pelbagai erti pengajaran dalam konteks pendidikan informal.9 TUGASAN untuk pelajar yang dicadangkan EDU3046: PENGAJARAN. penggunaan teknologi. Tugasan 2: Pelajaran menulis contoh objektif setiap 6 aras domain kognitif . domain afektif. berdasarkan mata pelajaran pengkhususan mereka) Topik 1. Technology and Assessment 1 Theory) Kerja kursus: Tugasan Tugasan kursus ini dipecah kepada beberapa bahagian dan dibuat selari dengan setiap topik utama kursus ini untuk membentuk kefahaman pelajar secara lebih mendalam dan membina kemahiran mereka dalam aspek berkenaan. kreatif dan evaluatif. Model Masteri. * Hubungan antara objektif pengajaran. . non-formal dan formal. TEKNOLOGI dan PENAKSIRAN 1 (Teori) (Instruction. pemikiran saintifik. susunan kurikulum. Model ASSURE dan Model Inquiri. dan domain psikomotor.

Kes 3.. Unit 2... M3 b) berdasarkan projek: P1.. Pelajar membina langkahlangkah pengajaran dan latihan untuk pelajar. P3 c) berdasarkan kes K1. demonstrasi. Model ASSURE a) Prinsip membina siri unit-unit pengajaranpembelajaran: kesinambungan.. Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Pendekatan dan kaedah pengajaran pelbagai. program: fakta. (c) Pelajar membuat jadual penentuan kandungan dan sequens kandungan unit-unit p & p. Model Mastery.. disiplin. Masaalah 2. M2. (a) Pelajar membuat petakonsep isi topik yang dipilih. pedagogical content knowledge) sesuatu mata pelajaran. kemahiran-kemahiran (eg. Masaalah x c) Berasaskan kajian kes: Kes 1. Model konstruktivisme: pendekatan inquiri/penemuan Prinsip dan cara membina siri unit-unit pengajaranpembelajaran a) berasaskan projek: Projek 1. . Projek 2. klasifikasi. prinsip dan teori.10 3. Masaalah 3. 3. * Penyusunan dan penyediaan kandungan pelajaran mengikut: Model Tyler. (b) membuat analisis jenis-jenis pengetahuan dan kemahiran (analisis of content knowledge and skills) dan huraiannya. kemahiran dalam subjek vokesyenal). ASSURE a) Penerangan.. Pembinaan dan Penyusunan Kurikulum * Analisis struktur dan jenis kandungan/pengetahuan (structure of knowledge. konsep. Model Masteri. mencari dan memahami isi satu topik dalam satu mata pelajaran. Projek 3. Sikap dan nilai. bersoal-jawab b) Penyediaan siri pelbagai aktiviti dan latihan Tugasan 4 Pelajar membina langkahlangkah pengajaran dan latihan pendekatan masteri/ASSURE bagi setiap Unit 1. Unit 3. Kes 2. topik. tunjuk dan cerita. Bagi pendekatan inkuiri: Pelajar membuat satu set kandungan topik dan sequensnya untuk p & p berdasarkan a) berdasarkan masalah: M1. Kes x.. K3 4. kemahiran 3M. b) Membina jadual penentuan satu set unit-unit kandungan pengajaran c) Contoh unit-unit p & p dalam sesuatu topik dalam satu mata pelajaran/subjek (Unit 1. P2. sequens dan integrasi.Unit x) Tugasan 3: Pelajar membaca. Projek x b) berasaskan masalah: penyelesaian masalah: Masaalah 1. 2. Huraikan kandungan sequensnya. prosidur.. K2.

Projek x b) Penyelesaian masalah: Masaalah 1. eksperimen. Projek 3.. b) Bagi pendekatan inquiri: Pelajar membina langkahlangkah pengajaran dan latihan * Projek P1. penyelesaian masalah. alat dan teknologi yang sesuai d) Jenis-jenis alat dan teknologi mengikut heiraki kon Dale. dsb. K3. Untuk memupuk pemikiran analitikal dan kreatif. Membina kemahiran pelajar memilih bahan. projek. dan kajian kes berpasukan. d) Interaksi: bersoal-jawab dan berbincang. kajian kes. Langkah-langakah dalam pengajaran berdasarkan a) Projek: Projek 1.. berdialog dan berbahas. persembahan µpowerpoint¶. simulasi. d) pelajar menyusun set aktiviti dan latihan murid (secara individu atau kumpulan) untuk pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. persembahan power-point. Pelbagai kaedah dan teknik pengajaran Penggunaan pelbagai media dan teknologi. Masaalah 3. berasaskan projek. dsb. Projek 2.. dan penggunaanya dalam p & p e) Kemahiran mengguna beberapa program komputer untuk menyedia dan membuat persembahan dan latihan eg. menunjuk sampel/contoh. Kes 2. drama. Masaalah 2.. maklum balas tentang kemajuan pembelajaran pelajar d) Pengajaran pemulihan dan pengayaan e) Pengukuhan Pendekatan inquiri/penemuan: proses deduktif dan induktif. penggunaan internet untuk mencari dan mengumpul maklumat. . P2.11 untuk belajar dan melatih secara individu atau berkumpulan c) Penilaian formatif. atau kajian kes. projek. K2. P3 * M1.. grafik. Kes x Bagi setiap di atas. pelajar dibimbing kaedah mengajarnya. berpasangan. bercerita. * K1. buku dan web internet untuk pelajar mencari maklumat. Masaalah x c) Kajian kes: Kes 1. Kes 3. memilih dan mengguna media dan alat audio dan video. M3. Pembelajaran berkumpulan dan kooperatif: c) Beberapa teknik pembelajaran koopertif untuk membuat latihan. c) pelajar menyedia ¶powerpoint¶. untuk persembahan. M2. Pelbagai teknik persembahan/penerangan: Ausubel: ¶advance organizer¶. main peranan. dsb. demonstrasi cara.

e) rakaman perlakuan pelajar. Pelbagai jenis data dan maklumat untuk penilaian: ujian bertulis. Data dan maklumat yang sah dan reliabel sebagai bukti dan asas untuk membuat penilaian dan penaksiran yang betul.. a) ujian bertulis: ujian anika pilian. membuat penaksiran pencapaian pelajar. ibu-bapa dan orang lain. kajian kes. analogi dan metafora. folio pelajar. Menganalisis skor/data. soalan 4W dan 1H. temubual.12 Pelbagai teknik pengajaran untuk memupuk pemikiran analitikal dan kreatif: Peta-minda. penilaian proses dan produk projek. membuat rating. * Melapor hasil penilaian: format dan cara memberitahu pelajar. membuat rating. melakar peta dan rajah. folio pelajar. . c) pemerhatian guru tentang proses pelajar membuat sesuatu eg eksperimen. d) contoh dan sampel hasil kerja pelajar. pemerhatian guru tentang proses pelajar membuat sesuatu eg eksperimen. b) demonstrasi oleh pelajar tentang kemahirannya membuat sesuatu. * Cara memberi skor / rating. dsb) l) Penilaian berasas proses (process evaluation) m) Penilaian berasaskan kemajuan kendiri atau kumpulan (self-evaluation) n) Penilaian berasaskan produk. rakaman perlakuan pelajar. menyelesaikan masalah. demonstrasi oleh pelajar tentang kemahirannya. Penilaian dan penaksiran hasil pembelajaran Penilaian berasaskan pendekatan masteri: h) Penilaian dignostik dan kesediaan i) Penilaian formatif j) Penilaian summatif k) Penilaian berasaskan kriteria Penilaian dalam pendekatan inquiri/penemuan (projek. temubual. mengisi tempat kosong. esei. Cara mentafsirnya berasaskan Rujukan kriteria Rujukan kendiri Rujukan norma. contoh dan sampel hasil kerja pelajar. Tugasan 5 Pelajar menyedia alat penilaian: formatif dan summatif.dsb. * Kesahan dan kebolehpercayaan (reliability). teknik-teknik pengajaran pemikiran lateral de Bono 5.

secara sistematik. projek pengajaran-pembelajaran berasaskan sama ada a) pendekatan masteri/ASSURE. kajian kes) c) kombinasi kedua-duanya. Mengguna kemahiran-kemahiran di atas untuk merancang dan merekabentuk modul. b) pendekatan inquiri (projek. Pelajar menyiapkan folio yang mengandungi Tugasan 1 ± 5 secara keseluruhan. . unit-unit. penyelesaian masalah.13 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful