You are on page 1of 32

 

      

  

&XUVRGH*UDPiWLFD,WDOLDQD
3HQVDGRHVFULWR\SURGXFLGRSRU
/XFD0DUFHJOLD6$

/D SURQXQFLDFLyQ /D SURQXQFLD
(O LWDOLDQR GLILHUH GHO HVSDxRO VREUH OD SURQXQFLDFLyQ GH DOJXQDV OHWUDV 9DPRV
D YHU ODV GLIHUHQFLDV ODV OHWUDV TXH QR DSDUHFHQ HQ HVWD OLVWD VH SURQXQFLDQ
LJXDO TXH HQ HVSDxRO
 OD OHWUD % VH SURQXQFLD  
  
 

 \ VH REWLHQH FHUUDQGR WRWDOPHQWH ORV ODELRV 3XHGH VHU GREOH FRPR
WRGDV ODV FRQVRQDQWHV LWDOLDQDV (Q HVH FDVR VLPSOHPHQWH OD SURQXQFLDUHPRV
XQ SRFR PiV ODUJD EDQFR DEEDJOLR 
 HVWD OHWUD VH SURQXQFLD GH PDQHUD PX\ GLIHUHQWH 6L ODV OHWUDV H y L VLJXHQ
OD & FRPR HQ ODV SDODEUDV  OD & VH SURQXQFLD FRPR HQ HO HVSDxRO
FK /D FRPELQDFLyQ  VH OHHQ FRPR HQ HO HVSDxRO
FKDFKHFKRFKX HMHPSORV VRQ ODV SDODEUDV   
 (Q HVWH ~OWLPR FDVR WHQHPRV GRV F DVt TXH WHQGUHPRV TXH
SURQXQFLDUODV GXUDQWH XQ WLHPSR XQ SRFR PiV ODUJR DOJR FRPR 
(Q ORV GHPiV FDVRV    OD & VH SURQXQFLD FRPR VL IXHUD
XQD N NDSUD NRSHUWD NLDYH 
 (VH FDVR HV PX\ VLPLODU DO FDVR GH OD & VL ODV OHWUDV  
 
HQWRQFHV VH SURQXQFLD FRPR GJ R FRPR OD WJ GH ODV SDODEUDV FDWDODQDV
 /D FRPELQDFLyQ   VH OHHQ  
  YHDQVH ODV SDODEUDV JLDOOR PDJJLR JLXJQR JLRUQR JLQQDVWLFD 
$GHPiV VL 
  FRPR HQ ODV SDODEUDV    OD
FRPELQDFLyQ JQ VH OHH OD FRPELQDFLyQ SDJOLD 0DUFHJOLD IDPLJOLD VH
OHH 
 FRQ XQD OO QR FRPSOHWDPHQWH SURQXQFLDGD SDOOOD 0DUFHOOOD 
0iV R PHQRV HVWH VRQLGR HV SDUHFLGR DO FDWDODQ OO FRPR PROO OORUHW
 VL VH HQFXHQWUD XQD // VH OHH 
 
 FRPR 
  \ QR FRPR HQ HVSDxRO OD SDODEUD SDOOD HQWRQFHV VH OHH DOJR
FRPR SDOOD
! /D 4 QXQFD VH HQFXHQWUD VyOD VLQR
 "   /D
FRPELQDFLyQ TX VLHPSUH VH OHH # TXDGUR TXDGHUQR VRTTXDGUR 
$ +D\ GRV WtSRV GH 6
 

% 
 $ DVPD GHVYLR 
HQWRQFHV VH OHH FRPR OD & '
 % & REWHQLGD SURQXQFLDQGR
1/32
 
      

  

OD V HVSDxROD SRQLHQGR OD OHQJXD DUULED 

 ( %'
 
  

" 
 VH OHH  
 
DVVRFLD]LRQH VRFLHWj 6L 
'
 $
    OD
FRPELQDFLyQ 
 VH OHH FRPR OD ) [XQWD OD L[ FDWDODQD FDL[D OD
VK LQJOpV VKRW \ ODV FRPELQDFLyQHV 
 
 VH OHHQ
) ) ) ) VFHQD VFLPPLD
* HVWD OHWUD VH OHH FRPR OD   R GH &DWDOXQ\D GHO VXU R FRPR HQ
SRUWXJXpV IUDQFpV LQJOpV DVt TXH VH GLIHUHQFLD GH OD E
+ +D\ GRV WtSRV GH ] WRGDV 
%
 & 
 

 & ]LR ]RUUR ]DQQD  D]LRQH SL]]D VH OHH PiV
ELHQ FRPR & 'H WRGDV IRUPDV KD\ H[FHSFLRQHV FRPR HQ OD SDODEUD PH]]R
TXH VH OHH PHG]R HQ YH] GH PHW]R
, "  
 )  
&LDR ,QQDQ]L D WXWWR JUD]LH SHU DYHU YLVLWDWR TXHVWD SDJLQD R IRUVH VLHWH
FDSLWDWL TXL SHU FDVR" 0L FKLDPR /XFD H ODYRUR LQ XQD GLWWD GL
WHOHFRPXQLFD]LRQL D 0LODQR
TXH HV FRPR HPSLH]D PL SiJLQD ZHE HQ OD YHUVLyQ LWDOLDQD VH OHH GH HVWD
IRUPD HQ HVSDxRO
&KDR ,QQDQW]L D WXWWR JUDW]LH SHU DYHU 9L]LWDWR NXHVWD SDGJLQD R IRUVH
VLHWH FDSLWDWL NXL SHU FD]R" 0L NLDPR /XFD H OD9RUR LQ XQD GLWWD GL
WHOHFRPXQLFDW]LRQL D 0LODQR
/DV SDODEUDV WLHQHQ HVWRV DFHQWRV ORV SRQJR SDUD TXH SRGiLV HQWHQGHU FRPR
VH OHH SHUR QR HVWDQ HQ OD IRUPD HVFULWD 
&LjR ,QQjQ]L D WWWR JUj]LH SHU DYpU YLVLWjWR TXpVWD SjJLQD R IyUVH VLpWH
FDSLWjWL TXt SHU FjVR" 0u FKLjPR /FD H ODYyUR LQ XQD GtWWD GL
WHOHFRPXQLFD]LyQL D 0LOiQR

2/32
 
      

  

(O DUWtFXOR /
DUWLFROR
9DPRV D YHU DKRUD ODV GLIHUHQFLDV TXH KD\ HQWUH ORV DUWtFXORV LWDOLDQRV \ ORV
HVSDxROHV
&RPR VH SXHGH YHU KD\ PXFKDV PDQHUDV GH GHFLU HO PLVPR DUWtFXOR $TXt
WHQHPRV OD H[SOLFDFLyQ FDVR SRU FDVR
-  
$ ,
. /
 . /
 

,/ /2 /
(O , */, /RV
/$ /
/D /( /DV

-  


6LQJXODU 3OXUDO
,WDOLDQR (VSDxRO ,WDOLDQR (VSDxRO

81 8Q $/&81, '(, 8QRV


81$ 8QD $/&81( '(//( 8QDV

. 0 1 6H XVDQ SDUD ODV SDODEUDV PDVFXOLQDV SHUR


 % &  & 2 
0
 % & 
  2
 1 
 
 
2 . OR
]LR O
DPLFR OR VWHUHR LO WHOHIRQR
(O SOXUDO VLJXH OD PLVPD UHJOD DVt TXH EDVWH UHFRUGDU TXH  . 
.
  0 
. SRU OR WDQWR HO SOXUDO GH ODV SDODEUDV GH DQWHV VHUi JOL
]LL JOL VWHUHR L WHOHIRQL
- 
 &RPR \D GLFKR  
   %  &
   
 -
 
 1 OD ELFLFOHWWD O
DPLFD

3/32
 
      

  

1yWHVH TXH HO SOXUDO GH ORV DUWtFXORV LQGHWHUPLQDWLYRV QR H[LVWH HQ LWDOLDQR DVt


TXH VH XVDQ SDODEUDV FRPR DOFXQH GHOOH TXH TXLHUH GHFLU XQDV FXDQWDV
XQDV DOJXQDV

4/32
 
      

  

(O SOXUDO ,O SOXUDOH
(O SOXUDO GH ODV SDODEUDV LWDOLDQDV SXHGH SDUHFHU XQ SRFR FRPSOLFDGR D SULRUL
SHUR HQ UHDOLGDG VLJXH XQDV UHJODV TXH YDPRV D HQVHxDU HQ HVWD WDEOD

7HUPLQDFLyQ GHO VLQJXODU 7HUPLQDFLyQ GHO SOXUDO


D H
FD FKH
JD JKH
FLD FLH FH
JLD JLH JH
R L
FR FKL FL
JR JKLJL
j j
H L

(O SOXUDO GH ODV SDODEUDV TXH WHUPLQDQ HQ FLD SXHGH VHU GH GRV WtSRV

 
  
 
 IUHFFLD JRFFLD PDUFLD 
HQWRQFHV 
    IUHFFH JRFFH
PDUFH HQ ORV GHPiV FDVRV HO SOXUDO VH IRUPDUi FRQ OD WHUPLQDFLyQ FLH
DFDFLD DFDFLH /R PLVPR VH SXHGH GHFLU VREUH OD WHUPLQDFLyQ JLD YDOLJLD
YDOLJLH DXQTXH HV PX\ GLILFLO HQFRQWUDU SDODEUDV FRQ XQD FRQVRQDQWH DQWHV
GH GLFKD WHUPLQDFLyQ

5/32
 
      

  

/RV DUWtFXORV \ ODV SUHSRVLFLRQHV *OL DUWLFROL H


OH SUHSRVL]LRQL
/DV SUHSRVLFLRQHV LWDOLDQDV VRQ QXHYH \ VRQ    
 
 GH D GHVGH HQ FRQ VREUHHQFLPD SRUSDUD HQWUH HQWUH &XDQGR VH
XVDQ HVWDV SUHSRVLFLRQHV FRQ ORV DUWtFXORV VH FUHDQ RWUDV SDODEUDV TXH DTXt
HVFULER HQ HVWD WDEOD

,O /R /D , *OL /H
'L 'HO 'HOOR 'HOOD 'HL 'HJOL 'HOOH
$ $O $OOR $OOD $L $JOL $OOH
'D 'DO 'DOOR 'DOOD 'DL 'DJOL 'DOOH
,Q 1HO 1HOOR 1HOOD 1HL 1HJOL 1HOOH

&RQ &RQ
FRO
LO &RQ OR &RQ OD
FRO FROOD
 &RQ L &RQ JOL
FRL &RJOL
 &RQ OH
FROOH


6X 6XO 6XOOR 6XOOD 6XL 6XJOL 6XOOH


3HU 3HU LO 3HU OR 3HU OD 3HU L 3HU JOL 3HU OH
7UD 7UD LO 7UD OR 7UD OD 7UD L 7UD JOL 7UD OH
)UD )UD LO )UD OR )UD OD )UD L )UD JOL )UD OH

(Q HO FDVR GH FRQ LO SRU HMHPSOR KH HVFULWR FRQ LO \ FRO (VWD ~OWLPD
IRUPD VH XVDED PX\ D PHQXGR KDFH XQRV DxRV SHUR DKRUD VLHPSUH VH HVFULEH
OD IRUPD PiV ODUJD (Q HO KDEOD GH WRGDV IRUPDV VH VLJXH GLFLHQGR FRO
FROOD HWF
(MHPSORV (Q OD FDVD 
 DO WtR & 

6/32
 
      

  

(OYHUER,OYHUER
/RV DX[LOLDULHV \ HO WLHPSR SUHVHQWH
LQGLFDWLYR
*OL DXVLOLDUL HG LO WHPSR SUHVHQWH LQGLFDWLYR
9DPRV D HPSH]DU DKRUD FRQ ORV YHUERV /RV PiV LPSRUWDQWHV VRQ ORV
DX[LOLDUHV 

 VHUHVWDU \ WHQHUKDEHU 9HDPRV DKRUD HO  GH HVWRV GRV LPSRUWDQWHV YHUERV LWDOLDQRV
(VVHUH $YHUH

,R VRQR KR
7X VHL KDL
/XL HJOL q KD
1RL VLDPR DEELDPR
9RL VLHWH DYHWH
/RUR HVVL VRQR KDQQR

/RV VXMHWRV  VH XVDQ PiV HQ HO KDEODGR PLHQWUDV VH SUHILHUH 
 
 
% &RQ HVWRV YHUERV VH SXHGH GHFLU SRU HMHPSOR +R XQ
OLEUR Ê FKLXVR 7HQJR XQ OLEUR (VWi FHUUDGR \ WDPELpQ VH SXHGHQ IRUPDU ORV
WLHPSRV SDVDGRV TXH YHUHPRV PiV DGHODQWH (V LQWHUHVDQWH QRWDU TXH QR KD\
GLIHUHQFLD HQ LWDOLDQR HQWUH ORV GRV YHUERV HVSDxROHV VHU \ HVWDU R WHQHU \
KDEHU

7/32
 
      

  

(O WLHPSR SUHVHQWH
/RV YHUERV SXHGHQ DFDEDU HQ  (Q JHQHUDO HQ LWDOLDQR KD\ PXFKRV
YHUERV LUUHJXODUHV SHUR KD\ WDPELpQ XQD JUDQ FDQWLGDG TXH VH SXHGH FRQMXJDU
VHJ~Q HVWD WDEOD

6XMHWR 6RJJHWWR DUH HUH LUH


(M FDQWDUH FDQWDU (M YHGHUH YHU (M GRUPLUH GRUPLU
,R R R R
7X L L L
/XL D H H
1RL LDPR LDPR LDPR
9RL DWH HWH LWH
/RUR DQR RQR RQR

(QWRQFHV SRU HMHPSOR HQ HO FDVR GHO YHUER FDQWDUH VHUi    


        /DV SDODEUDV QR OOHYDQ
DFHQWR SHUR Vt VH SURQXQFLD \ HQ ORV YHUERV VLHPSUH KD\ HVWD UHJOD FDQWjUH
uR FjQWR WX FjQWL OL FjQWD QRL FDQWLjPR YRL FDQWjWH ORUR FjQWDQR (V GHFLU
HO DFHQWR VLHPSUH TXHGD HQ OD UDt] GHO YHUER H[FHSWR HQ ODV SHUVRQDV QRL \
YRL \ HVR HQ WRGRV ORV YHUERV H[FHSWR VL OD SDODEUD HQ FXHVWLyQ WLHQH DFHQWR
HQ OD ~OWLPD OHWUD
&RPR \D GHFtD DQWHV KD\ PXFKRV YHUERV TXH QR VLJXHQ HVWDV UHJODV \ VyOR
KD\ TXH DSUHQGHUORV GH PHPRULD QR KD\ RWUR UHFXUVR 3RU HMHPSR ORV PiV
LPSRUWDQWHV VRQ  LU  KDFHU  GHFLU  GDU 
 
VDEHU 
DQGDUH      
GLUH     
IDUH     
GDUH  3   Gj OOHYD DFHQWR SDUD QR FRQIXQGLUOR
FRQ OD SDODEUD GD RVHD GHVGH 
VDSHUH 
 


8/32
 
      

  

'H OD WHUFHUD SHUVRQD VLQJXODU HQWUH '¬ 6$ \ )$


  %
  (VWR HV XQ HUURU PX\ FRP~Q HQWUH ORV PLVPRV LWDOLDQRV

9/32
 
      

  

(O WLHPSR SDVDGR 3DUWLFLSLR SDVVDWR \


3DVVDWR SURVVLPR
,O WHPSR SDVVDWR
+D\ GRV IRUPDV GH SDVDGR HO 

 

 \ HO 

  (O
SDVVDWR SURVVLPR VH XVD FXDQGR XQD DFFLyQ DFDED GH FXPSOLUVH R VH FXPSOLy
KDFH SRFR VLQ HPEDUJR HQ HO 1RUWH GH ,WDOLD VH XVD HVWH WLHPSR DXQTXH OD
DFFLyQ VH KD\D DFDEDGR KDFH DxRV HQ HVWH FDVR VH GHEHUtD GH XVDU HO SDVVDWR
UHPRWR DO FRQWUDULR HQ HO 6XU VH XVD FDVL VLHPSUH HVWH WLHPSR D SHVDU GH TXH
HO KHFKR VH KD\D FXPSOLGR KDFH XQRV PLQXWRV 3RU ILQ HQ ,WDOLD VH SXHGH XVDU
HO WLHPSR TXH XQR PiV SUHILHUD \ TXLHUD

3DVVDWR 3URVVLPR
6H IRUPD FRQ HO YHUER HVVHUH R DYHUH \ HO YHUER VH SRQH DO SDVDGR VHJ~Q HVWD
WDEOD

DUH HUH LUH

DWR XWR LWR

(O YHUER 


 &   
%
 


  LU  FDHUVH


 VHU HVWDU HQFRQWUDUVH  YLYLU

 QDFHU  PRULUVH / 
 
 %
 (O YHUER VLJXH HO JHQHUR GH OD SHUVRQD DVt TXH VL HV XQD FKLFD VH GLUi
4
 SHUR VL HV XQ FKLFR VH GLUi 4
 /R PLVPR SDUD HO SOXUDO 6RQR
VWDWL VH WUDWD GH GRV FKLFRV R GH XQ FKLFR \ XQD FKLFD \D TXH

 5
 6
  5
 6
 
6RQR VWDWH VH WUDWD GH GRV FKLFDV 

10/32
 
      

  

7LHPSR LPSHUIHFWR
(O WLHPSR LPSHUIHFWR VLJXH HVWD WDEOD \ VH XVD GH OD PLVPD IRUPD TXH HQ
HVSDxRO

DUH HUH LUH


,R DYR HYR LYR
7X DYL HYL LYL
/XL DYD HYD LYD
1RL DYDPR HYDPR LYDPR
9RL DYDWH HYDWH LYDWH
/RUR DYDQR HYDQR LYDQR

3RU HMHPSOR SDUD GHFLU FDQWDED VH GLUj -  - -
 -  - - ODV OHWUDV PD\~VFXODV SDUD UHFRUGDURV
GyQGH HVWi HO DFHQWR

11/32
 
      

  

3DVVDWR 5HPRWR
(O SDVVDWR UHPRWR VH FRQMXJD FRPR HQ HVWD WDEOD SHUR KD\ TXH GHVWDFDU TXH


%


 DVt TXH HVWH WLHPSR HV HO PiV
FRPSOLFDGR GH WRGD QXHVWUD JUDPiWLFD 'H WRGRV PRGRV ORV SRFRV YHUERV
UHJXODUHV VH FRQMXJDQ DVt

DUH HUH LUH


,R DL HL LL
7X DVWL HVWL LVWL
/XL z H u
1RL DPPR HPPR LPPR
9RL DVWH HVWH LVWH
/RUR DURQR HURQR LURQR

8Q HMHPSOR GH YHUER UHJXODU FDQWp - -


 7 - 
 -
 -
9HUERV LUUHJXODUHV
GLUH 

 
 

  
 


IDUH 
  
 
VDSHUH
 
 

 
 
 

 

12/32
 
      

  

)XWXUR
3DUD HO IXWXUR VLJXH HVWD WDEOD

DUH HUH LUH


LR HUz Uz LUz
WX HUDL UDL LUDL
OXL HUj Uj LUj
QRL HUHPR UHPR LUHPR
YRL HUHWH UHWH LUHWH
/RUR HUDQQR UDQQR LUDQQR

/"8 7 - 9 /  / - :


(O XVR GHO IXWXUR HV LGHQWLFR DO GHO HVSDxRO DSDUWH XQD GLIHUHQFLD HQ LWDOLDQR
IUDVHV FRPR 
 
 (' VH WUDGXFHQ FRQ VL OR KDUiV WH
D\XGDUp 
  ;

13/32
 
      

  

&RQGL]LRQDOH SUHVHQWH
DUH HUH LUH
LR HUHL UHL LUHL
WX HUHVWL UHVWL LUHVWL
OXL HUHEEH UHEEH LUHEEH
QRL HUHPPR UHPPR LUHPPR
YRL HUHVWH UHVWH LUHVWH
ORUR HUHEEHUR UHEEHUR LUHEEHUR

/"8 / /


 /%% /  /

 /%% :
+D\ YDULDV H[FHSFLRQHV FRPR SRU HMHPSOR   
YHGHUHL 
 %%  
 %% :
(O FRQGLFLRQDO VLJXH ODV PLVPDV UHJODV GHO HVSDxRO

14/32
 
      

  

6XEMXQWLYR SUHVHQWH FRQJLXQWLYR SUHVHQWH


(VWH WLHPSR VH XVD HQ PXFKRV FDVRV  ( %
 ) 

  SHQVDUH FUHGHUH ULWHQHUH VSHUDUH SHQVDU FUHHU HVSHUDU 
  
  &  
 
 VL 
9DPRV D YHU ODV IRUPDV GH HVH WLHPSR SDUD ORV YHUERV HQ DUH HUH LUH

DUH HUH LUH


LR L D D
WX L D D
OXL L D D
QRL LDPR LDPR LDPR
YRL LDWH LDWH LDWH
ORUR LQR DQR DQR

/R ~QLFR TXH FDPELD HV HO WLHPSR HQWUH OD IUDVH SULQFLSDOH \ OD VHFRQGDULD 


  
 
  
  
  
 
  9pDQVH HVWRV HMHPSORV SDUD HQWHQGHU PHMRU OR TXH TXLHUR
GHFLU

'LVVH WLHPSR SDVDGR FKH


%%  WLHPSR IXWXUR HQ 'LMR TXH
HO SDVDGR IRUPD SDVDGD YHQGUtD

'LFH SUHVHQWH FKH YHUUj IXWXUR 'LFH TXH


YHQGUi

15/32
 
      

  

6XEMXQWLYR LPSHUIHFWR FRQJLXQWLYR LPSHUIHWWR


(VWH WLHPSR VH XVD HQ PXFKRV FDVRV  ( %
 ) 

  SHQVDUH FUHGHUH ULWHQHUH VSHUDUH SHQVDU FUHHU HVSHUDU HQ
HO WLHPSR SDVDGR \ HQ ODV GHPiV IRUPDV \D XVDGDV HQ HO HVSDxRO
9DPRV D YHU ODV IRUPDV GH HVH WLHPSR SDUD ORV YHUERV HQ DUH HUH LUH

DUH HUH LUH


LR DVVL HVVL LVVL
WX DVVL HVVL LVVL
OXL DVVH HVVH LVVH
QRL DVVLPR HVVLPR LVVLPR
YRL DVWH HVWH LVWH
ORUR DVVHUR HVVHUR LVVHUR

3RU HMHPSOR FUHGHYR FKH YHQLVVL SHQVDED TXH tEDV D YHQLU VH SRWHVVL WL
DLXWHUHL VL SXGLHUD WH D\XGDUtD
<
 TXH OD IRUPD GHO VXEMXQWLYR SDVDGR VH SDUHFH PXFKR D OD PLVPD IRUPD
GHO VXEMXQWLYR SDVDGR HVSDxRO FRQ WHUPLQDFLyQ HVH
9HiPRV HVWD WDEOD GH FRPSDUDFLyQ

. /
 

FDQWDVVL FDWDVH
FDQWDVVL FDQWDVHV
FDQWDVVH FDQWDVH
FDQWDVVLPR FDQWiVHPRV
FDQWDVWH FDQWiVHLV
FDQWDVVLPR FDQWDVHQ

=
 
>

16/32
 
      

  

,PSHUDWLYR
(O LPSHUDWLYR VLJXH HVWDV UHJODV XQ SRFR GLIHUHQWHV GH ODV HVSDxRODV

1HJDWLYR $ILUPDWLYR

  
 VL HO YHUER DFDED HQ 

7X LQILQLWLYR PiV DUH 
  
  SHUR FRQ
WHUPLQDFLyQ HQ L HQ ORV GHPiV FDVRV
1RL
SUHVHQWH
PiV 
 

9RL
SUHVHQWH
PiV 
 

$ FRQWLQXDFLyQ WUHV YHUERV UHJXODUHV \ WUHV LUUHJXODUHV

FDQWDUH FDGHUH GRUPLUH DQGDUH IDUH GLUH

FDQWD FDGL GRUPL YD


 ID
 GL

VLQJ QRQ QRQ QRQ QRQ QRQ IDUH QRQ
FDQWDUH FDGHUH GRUPLUH DQGDUH GLUH
FDQWLDPR FDGLDPR GRUPLDPR DQGLDPR IDFFLDPR GLFLDPR
SO QRQ QRQ QRQ QRQ QRQ QRQ
FDQWLDPR FDGLDPR GRUPLDPR DQGLDPR IDFFLDPR GLFLDPR
FDQWDWH FDGHWH GRUPLWH DQGDWH IDWH GLWH
SO QRQ QRQ QRQ QRQ QRQ IDWH QRQ
FDQWDWH FDGHWH GRUPLWH DQGDWH GLWH

17/32
 
      

  

&yPR VH SXHGH QRWDU KD\ GRV YHUERV UDURV 1 \ 1 (O DSyVWURIH HV
QHFHVDULR SRUTXH HO LPSHUDWLYR VHUtD GDL IDL TXH \D QR VH XVD \ SRU HOOR HQ
OXJDU GH OD ~OWLPD YRFDO KD\ XQ

$GHPiV SDUD TXHGDU PiV FODURV YDPRV D H[SOLFDU OD IRUPD DILUPDWLYD GH OD D
SHUVRQD VLQJXODU

 > 6 > UH UH@ 


> 6 ?HUH HUH L@  L 
 > > UH LUH L @  L 

18/32
 
      

  

*HUXQGLR
(Q HO JHUXQGLR % 
 
 & 

 VWR VWDL VWD
VWLDPR VWDWH VWDQQR 
   % VHJ~Q HVWD
WDEOD

DUH HUH LUH

DQGR HQGR HQGR

6LPSOHPHQWH 
 (  VH GLUi PL
 ODY  &RPR HQ
HVSDxRO HO JHUXQGLR QR GHSHQGH GHO JpQHUR R GHO Q~PHUR

19/32
 
      

  

7DEOD GH UHV~PHQ SDUD HO YHUER 088070 \ ,;070


FRQ FRPSDUDFLyQ
(VWD WDEOD FRPSUHQGH WRGDV ODV IRUPDV YHUEDOHV YLVWDV HQ ORV SiUUDIRV
DQWHULRUHV
 
 
 
  
 
  
 

 
 
   


  
 

   
    

  
 

 
  

 


 
 

  
    

  
  

   


  
 

    
  

 
 
 

 


 
  
  
 
 
  

    

  
  

    
 
  
 
 
  

 
    
 

 

 

 
   
 
   

 
   

20/32
 
      

  


 
  
 
  

 

  


  
 

   

 
  

    

 
  


 
 
 
 
  


   
 
  

  


 
 
 
  


 

 

 

 

 


 
    

 

   
 

 
  

 

   
 

 
  

 

   
 


 

 
 
 
 
 
   
 


 
  
 
   
 

  

 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
  
  

 

   

 


21/32
 
      

  

 
 
 
  
 
  
 

 !


 
 


! 

 

 
 
 
 


 
 
 

 

!  
 ! 

 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

! 
  

 !  
 

 
 
 
 
 


 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


 
 
 
 

    

 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

! 
 

 

 ! 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
  
 
  


 


 
 
 

  


 
 
 

  


 
 
  
 
 


 


 
 
 

 


 
 
 

22/32
 
      

  


 

 

 

 

 


 
  


  
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

  


 

 
 
 
 
 


 
 
 

 


 
 
 
 
 


   
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

  


 
 
 

 
 23/32
 
      

  

7DEOD GH UHV~PHQ SDUD ORV YHUERV UHJXODUHV


(VWD WDEOD FRPSUHQGH WRGDV ODV IRUPDV YHUEDOHV YLVWDV HQ ORV SiUUDIRV
DQWHULRUHV ORV YHUERV XVDGRV DTXt VRQ &$17$5( 9('(5( \ '250,5(
9HGHUH QR HV XQ YHUER WRWDOPHQWH UHJXODU SHUR HV SUDFWLFDPHQWH LPSRVLEOH
HQFRQWUDU HQ LWDOLDQR XQ YHUER FRQ WHUPLQDFLyQ (5( TXH VLJD WRGDV ODV UHJODV
HQ FXDOTXLHUD IRUPD GH ORV WLHPSRV +H HOLJLGR XQ YHUER TXH QR YDULD PXFKR
/DV ~QLFDV H[FHSFLRQHV HVWiQ HQ URMR

 


 
  
 
  
 

 
 
!
 
 
 

  

 
 
   
  
 
  

 

 
!
 
 
 

 

   
 
   
!
 
 
 
  
  


 

 
 

 

 

  
 


!  


 
 

 
 

 
 

    
    
 
  
! 
 
 

    
 

 
 


   

 
 ! 

  
 
   

 

 

 


 

 
 


 
   
 

 


!  
 
 

  

      
  
 
  
 


 

  ! 


 
 

 

   
 
  

 
 !  
" 

 
  
 
 

  

 
 

 

 

  
  
 

 

 
 
 


 
 

 
 
  
   
  


 
 
 
 

 


 
 
 
 

   
 
 
 

 

 
  
 
 
 


  


 
 

 


 

 

 

 
 


   24/32
 
      

  

 

  


 
 
 
 


 
 
 

          
 
    

  
 
 
 

  
 
  
  


 
    
  
  
     

 

 

 

 


 
 
 

    

! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
   

  
 
 
 ! 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
  
 

 
 
 
  ! 
 
 
 


 

 

 

 

 
 
 

    


 
  
 
  

   

 
  

  

 
  

  
 

 
  

   

 
  
  

 
  

  
 

 
  

   

 
  
   

 
  

  
 

 
  

 

 

 
   

 
  

 


 

 
  

   

 
  

  

 
  

  
 

 
  

 

 

 
  
 

 

 
  

25/32
 
      

  


 


 

 
  


 
 
 
 

 
 

 
  

    
  

   


  

  
 

   


  

 
  
 
 
 

   


  

    
  

   


  
   
 

   


  

 
  
 
 
 

   


  

    
  

   


  
   
 

   


  

 
 

  
 

   


  

 
  
 
 
 
 

   


  

 
 
 
 
 
 

   


  

 

 
 

 
 

 

   


  

     
  

   


  

   
 

   


  

 
  
 
 
 

   


  

 
 
 
 

 

   


  
  

 
 

 

   


  

 

 
 

 


 

   


  

26/32
 
      

  

 
 

 
  
 

   
  
   

   


 
 

      
 

   


   
 


27/32
 
      

  

9HUERV UHIOH[LYRV
6H FRQMXJDQ FRPR HQ HVSDxRO VyOR KD\ TXH VHJXLU HVWD WDEOD SDUD VDEHU FRPR
GHFLU ODV SUHSRVLFLRQHV

,WDOLDQR (VSDxRO
PL PH
WL WH
VL VH
FL QRV
YL RV
VL VH

3RU HVR VLPSOHPHQWH VH GLUi   


   

 PH ODYR WH ODYDV 

28/32
 
      

  

&H FL QH YL


(Q LWDOLDQR FXDQGR VH HQWUD D XQ OXJDU R FXDQGR VH VDOH GH HOOR PXFKDV YHFHV
(  

 
%
TXH HVSHFLILFDQ 
 


 R ELHQ  


  3RU HMHPSOR HQ OD IUDVH * @ (
 ' VH HQWLHQGH TXH VH HQWUy HQ HO W~QHO ELHQ HQ LWDOLDQR KD\ TXH GHFLUOR
GH IRUPD H[SOtFLWD /D IRUPD SDUD GHFLU KDFLD HVR HV YL R FL PLHQWUDV SDUD
GHFLU GHVGH HVR HV QH
9DPRV D YHU D XQRV FXDQWRV HMHPSORV SDUD TXH WRGR SXHGD TXHGDU PiV FODUR

9LGL XQD JDOOHULD H HQWUDL


9LGL XQD JDOOHULD H HQWUDL  6  @ 9L XQ W~QHO \ HQWUp
1RQ YLGH LO EXFR H FDGGH  " 1R YLR HO DJXMHUR \ VH FD\y
6L HUD VWDQFDWR H VH DQGz QH  6H KDEtD FDQVDGR \ VH IXH

(V LQWHUHVDQWH QRWDU TXH   
)
 
 ODV IRUPDV PL WL FL VL FDPELDQ \ VH HVFULEHQ PH WH FH VH YH
VH 3RU HVR HV 
 DQGz HQ OXJDU GH VL QH DQGz 

/D SDODEUD QH GH WRGDV IRUPDV WDPELpQ VH XVD HQ HO VHQWLGR GH GH HVWR


6H YHDQ HVWRV GRV HMHPSORV

&
q XQ FDQH" 1R  VRQR GXH KD\ GRV GH ¢+D\ XQ SHUUR" 1R (
HVWRV GRV
&H Q
q XQR PD 1 GXH +D\ XQR SHUR %2 

/D IRUPD A( VH WUDGXFH FRQ 1B C 


 VHJ~Q VHD VLQJXODU y SOXUDO 6L
GLJR +D\ XQR TXLHUR GHFLU TXH KD\ XQ SHUUR y TXH KD\ XQ REMHWR R PHMRU
GLFKR TXH KD\ XQR GH HVWRV REMHWRV (VWH REMHWR VHD OR TXH VHD HV HO QH
LWDOLDQR (QWRQFHV KDEtD TXH HVFULELU &H QH q XQR TXHGDQGR HQ OD IRUPD &H
Q
q XQR
(Q HO WLHPSR   
  
 
 


%

 "  % LUVH TXHGD HQWRQFHV 
 

29/32
 
      

  

1~PHURV HVWDFLRQHV PHVHV


XQR XQGLFL YHQWXQR QRYDQWD 
GXH GRGLFL YHQWLGXH FHQWR 
WUH WUHGLFL YHQWRWWR FHQWRXQR 
TXDWWUR TXDWWRUGLFL YHQWLQRYH GXHFHQWR 
FLQTXH TXLQGLFL WUHQWD WUHFHQWR 
VHL VHGLFL TXDUDQWD QRYHFHQWR 
VHWWH GLFLDVVHWWH FLQTXDQWD PLOOH 
RWWR GLFLRWWR VHVVDQWD PLOOHXQR 
QRYH GLFLDQQRYH VHWWDQWD PLOOHFHQWRYHQWLWUp 
GLHFL YHQWL RWWDQWD GXHPLOD 

+DVWD HO YHQWL ORV Q~PHURV VRQ LUUHJXODUHV HQ LWDOLDQR 'HVSXpV


VLPSOHPHQWH VH DxDGH XQR GXH WUH DO  
YHQWL GXH YHQWLGXH
WUHQWD QRYH WUHQWDQRYH
$ 
 % &  XQR RWWR 
  @
   %
YHQWL XQR YHQW XQR YHQWXQR
YHQWL RWWR YHQW RWWR YHQWRWWR

/  
 HO SOXUDO GH FHQWR VLJXH VLHQGR FHQWR 

@

 '  DVt TXH VRQ GXHFHQWR DPLFL \ GXHFHQW
DPLFK

30/32
 
      

  

9DPRV D YHU DKRUD ODV HVWDFLRQHV \ ORV PHVHV GHO DxR

$ /
 

SULPDYHUD SULPDYHUD
HVWDWH YHUDQR
DXWXQQR RWRxR
LQYHUQR LQYLHUQR

D
 1 D

 

JHQQDLR HQHUR
IHEEUDLR IHEUHUR
PDU]R PDU]R
DSULOH DEULO
PDJJLR PD\R
JLXJQR MXQLR
OXJOLR MXOLR
DJRVWR DJRVWR
VHWWHPEUH VHSWLHPEUH
RWWREUH RFWXEUH
QRYHPEUH QRYLHPEUH
GLFHPEUH GLFLHPEUH

(Q LWDOLDQR SDUD GHFLU <2 EF -% EGHE OD IRUPD HV $


 C< EF  EGHE

31/32
 
      

  

8QDV H[SUHVLRQHV $OFXQH HVSUHVVLRQL


&RPH VWDL" ¢4Xp WDO"
4XDQWL DQQL KDL" ¢&XiQWRV DxRV WLHQHV"
&KH WHPSR ID" ¢ 4Xp WLHPSR KDFH"
)D FDOGR +DFH FDORU
)D IUHGGR +DFH IUtR
&
q LO VROH +D\ VRO
6WD SLRYHQGR QHYLFDQGR (VWi OORYLHQGR QHYDQGR
'RYH DELWL" ¢'yQGH YLYHV"
&DYROR $FFLGHQWL &KH SL]]D &KH £-ROtQ £2VWUDV £4Xp UROOR £4Xp
VWUHVV SHVDGR

32/32