You are on page 1of 42

bé x©y dùng

céng hßa x héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 957/Q§-BXD

Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009

QuyÕt ®Þnh
V/v c«ng bè §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu x©y dùng c«ng tr×nh
Bé tr−ëng Bé X©y dùng
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2008/N§-CP ngµy 04/02/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh
chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13/6/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý
chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, NghÞ ®Þnh sè 03/2008/N§-CP ngµy 07/01/2008
cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§CP;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n
lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh;
Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Kinh tÕ X©y dùng vµ ViÖn tr−ëng ViÖn Kinh tÕ
X©y dùng.
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. C«ng bè §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng
tr×nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy ®Ó c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan tham
kh¶o, sö dông vµo viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng
c«ng tr×nh.
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.
N¬i nhËn:
- C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ;
- UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng;
- C¸c TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng c«ng ty Nhµ n−íc;
- V¨n phßng Quèc héi;
- Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi;
- V¨n phßng Chñ tÞch n−íc;
- C¬ quan Trung −¬ng c¸c ®oµn thÓ;
- Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao;
- ViÖn KiÓm so¸t nh©n d©n tèi cao;
- V¨n phßng ChÝnh phñ;
- C¸c Së X©y dùng, c¸c Së cã c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh;
- C¸c Côc, Vô thuéc Bé XD;
- L−u VP, Vô PC, Vô KTXD, ViÖn VKXD, Hi.400.

1

Kt. Bé tr−ëng
Thø tr−ëng

TrÇn V¨n S¬n

§Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn
®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 957/Q§-BXD ngµy 29/9/2009
cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng)
---------------1. Mét sè h−íng dÉn chung ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ
1.1. §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh c«ng bè
t¹i QuyÕt ®Þnh nµy bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc qu¶n
lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. C¨n cø ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n,
cña c«ng tr×nh, chñ ®Çu t− xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ ®Ó
x¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. Tr−êng hîp
vËn dông ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn theo c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy
kh«ng phï hîp (kh«ng ®ñ chi phÝ hoÆc thõa chi phÝ) th× chñ ®Çu t− xem xÐt quyÕt
®Þnh ®iÒu chØnh ®Þnh møc hoÆc lËp dù to¸n ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ.
1.2. §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc x¸c
®Þnh trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; ph©n lo¹i, ph©n
cÊp c«ng tr×nh; c¸c b−íc thiÕt kÕ; yªu cÇu, néi dung cña c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n vµ
t− vÊn ®Çu t− x©y dùng. C¸c quy ®Þnh vÒ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; ph©n
lo¹i, ph©n cÊp c«ng tr×nh; c¸c b−íc thiÕt kÕ; yªu cÇu, néi dung cña c«ng viÖc qu¶n
lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng thùc hiÖn theo LuËt X©y dùng vµ c¸c v¨n b¶n
h−íng dÉn hiÖn hµnh cã liªn quan.
1.3. Tr−êng hîp dù ¸n, c«ng tr×nh cã quy m« n»m trong kho¶ng quy m« theo c«ng
bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy th× ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng
c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
Nt = Nb −

Nb − Na
x(Gt − Gb )
Ga − Gb

(1)

Trong ®ã:
- Nt : §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh theo
quy m« gi¸ trÞ x©y dùng hoÆc quy m« gi¸ trÞ thiÕt bÞ hoÆc quy m« gi¸ trÞ x©y dùng
vµ quy m« gi¸ trÞ thiÕt bÞ cÇn tÝnh; ®¬n vÞ tÝnh: tØ lÖ %;
- Gt : Quy m« gi¸ trÞ x©y dùng hoÆc quy m« gi¸ trÞ thiÕt bÞ hoÆc quy m« gi¸
trÞ x©y dùng vµ quy m« gi¸ trÞ thiÕt bÞ cÇn tÝnh §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, t−
vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; ®¬n vÞ tÝnh: gi¸ trÞ;
- Ga : Quy m« gi¸ trÞ x©y dùng hoÆc quy m« gi¸ trÞ thiÕt bÞ hoÆc quy m« gi¸
trÞ x©y dùng vµ quy m« gi¸ trÞ thiÕt bÞ cËn trªn quy m« gi¸ trÞ cÇn tÝnh ®Þnh møc;
®¬n vÞ tÝnh: gi¸ trÞ;
- Gb : Quy m« gi¸ trÞ x©y dùng hoÆc quy m« gi¸ trÞ thiÕt bÞ hoÆc quy m« gi¸
trÞ x©y dùng vµ quy m« gi¸ trÞ thiÕt bÞ cËn d−íi quy m« gi¸ trÞ cÇn tÝnh ®Þnh møc;
®¬n vÞ tÝnh: gi¸ trÞ;
2

- Na : §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
t−¬ng øng víi Ga; ®¬n vÞ tÝnh: tØ lÖ %;
- Nb : §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
t−¬ng øng víi Gb; ®¬n vÞ tÝnh: tØ lÖ %;
1.4. Tr−êng hîp dù ¸n, c«ng tr×nh cã quy m« lín h¬n quy m« theo c«ng bè t¹i
QuyÕt ®Þnh nµy th× ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng
tr×nh x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ngo¹i suy hoÆc lËp dù to¸n ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ.
1.5. ViÖc x¸c ®Þnh vµ qu¶n lý chi phÝ thuª t− vÊn n−íc ngoµi thùc hiÖn theo c¸c quy
®Þnh hiÖn hµnh (hiÖn nay lµ c¸c quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 131/2007/Q§-TTg ngµy
09/8/2007 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ thuª t− vÊn n−íc ngoµi
trong ho¹t ®éng x©y dùng t¹i ViÖt Nam; Th«ng t− sè 09/2007/TT-BXD ngµy
02/11/2007 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn x¸c ®Þnh vµ qu¶n lý chi phÝ thuª t− vÊn
n−íc ngoµi trong ho¹t ®éng x©y dùng t¹i ViÖt Nam vµ mét sè v¨n b¶n kh¸c cã liªn
quan).

3

2. H−íng dÉn ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n
2.1. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n x¸c ®Þnh theo §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n c«ng
bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ nguån kinh phÝ cÇn thiÕt cho chñ ®Çu t− ®Ó tæ chøc qu¶n lý
viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n, thùc hiÖn
dù ¸n ®Õn khi hoµn thµnh, nghiÖm thu bµn giao, ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö
dông; cô thÓ nh− sau:
- Chi phÝ tæ chøc viÖc lËp b¸o c¸o ®Çu t− (B¸o c¸o NCTKT), lËp dù ¸n ®Çu t−
(B¸o c¸o NCKT), lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng thuéc
tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t−;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc hoÆc lùa chän ph−¬ng ¸n thiÕt
kÕ kiÕn tróc;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−; thÈm ®Þnh b¸o c¸o kinh tÕ - kü
thuËt;
- Chi phÝ tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n
x©y dùng c«ng tr×nh;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc qu¶n lý chÊt l−îng, khèi l−îng, tiÕn ®é, chi phÝ x©y dùng;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh m«i tr−êng cña c«ng tr×nh;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc kiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu, kiÓm ®Þnh chÊt l−îng c«ng
tr×nh theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t−, nÕu cã;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc kiÓm tra chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu
lùc vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng, nÕu cã;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc nghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång; thanh to¸n,
quyÕt to¸n vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh;
- Chi phÝ khëi c«ng, kh¸nh thµnh, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o;
- Chi phÝ tæ chøc viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý kh¸c.
2.2. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n tÝnh theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy bao gåm
chi phÝ tiÒn l−¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp tiÒn l−¬ng, c¸c kho¶n trÝch nép b¶o hiÓm xn
héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, kinh phÝ c«ng ®oµn, tiÒn th−ëng, phóc lîi
tËp thÓ cña c¸ nh©n tham gia qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ cho c¸c dÞch vô c«ng céng, vËt
t− v¨n phßng phÈm, th«ng tin liªn l¹c, héi nghÞ, héi th¶o, tËp huÊn, ®µo t¹o nghiÖp
vô, c«ng t¸c phÝ, thuª nhµ lµm viÖc, thuª ph−¬ng tiÖn ®i l¹i, thiÕt bÞ lµm viÖc, chi
phÝ mua s¾m tµi s¶n phôc vô qu¶n lý, chi phÝ söa ch÷a th−êng xuyªn, söa ch÷a lín
tµi s¶n cña ban qu¶n lý, c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan.
2.3. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n trong tæng møc ®Çu t− x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn
tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 1 trong QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi
phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng møc ®Çu
t− ®−îc duyÖt. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n trong dù to¸n c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo ®Þnh
møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) (cïng ®Þnh møc tû lÖ % sö dông ®Ó tÝnh chi phÝ qu¶n lý dù
¸n trong tæng møc t− nãi trªn) vµ nh©n víi chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (ch−a cã
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) cña dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt.
4

6. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cña c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng t¹i h¶i ®¶o. Tr−êng hîp tæng thÇu thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n thuéc tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t− th× tæng thÇu ®−îc h−ëng mét phÇn chi phÝ qu¶n lý dù ¸n tuú thuéc nhiÖm vô do chñ ®Çu t− giao. 2. c«ng tr×nh thuû lîi) th× chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 1. Tr−êng hîp dù ¸n tr¶i dµi trªn ®Þa bµn nhiÒu tØnh (c«ng tr×nh giao th«ng. 5 .7. Tr−êng hîp chñ ®Çu t− tæ chøc bé phËn chuyªn tr¸ch ®Ó tù thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc t− vÊn trong qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n th× chi phÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t− vÊn nãi trªn ®−îc x¸c ®Þnh theo h−íng dÉn t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. BT. ViÖc qu¶n lý. BOO) vµ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña t− vÊn qu¶n lý dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n.1.5 môc 3 trong QuyÕt ®Þnh nµy. 2.35.25. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cña c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ .1. Chi phÝ nµy ®−îc trÝch tõ nguån kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n cña chñ ®Çu t−. Chi phÝ nµy ®−îc trÝch tõ nguån kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n... BTO.4.9. Chi phÝ ®Ó tæng thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n nµy do chñ ®Çu t− vµ tæng thÇu tho¶ thuËn x¸c ®Þnh. sö dông chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t− vÊn nãi trªn thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.5. 2. Chi phÝ cho bé phËn kiªm nhiÖm cña chñ ®Çu t− ®Ó tæ chøc kiÓm tra. 2. Tr−êng hîp dù ¸n vÉn cßn ®−îc qu¶n lý theo m« h×nh: Ban qu¶n lý dù ¸n trung −¬ng vµ c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n ®Þa ph−¬ng th× chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cña dù ¸n ®Þa ph−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ nh©n víi chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng møc ®Çu t− cña tõng dù ¸n ®Þa ph−¬ng ®−îc duyÖt. Tr−êng hîp chñ ®Çu t− cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®Ó kiªm nhiÖm thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc t− vÊn trong qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n th× chÝ phÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t− vÊn ®−îc tÝnh bæ sung vµo nguån kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n. ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n ®−îc ®Çu t− theo h×nh thøc hîp ®ång (nh− BOT.) ®−îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 1.xn héi ®Æc biÖt khã kh¨n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®−îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 1. Tr−êng hîp dù ¸n bao gåm c¸c dù ¸n thµnh phÇn th× chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh riªng theo quy m« cña tõng dù ¸n thµnh phÇn. Tr−êng hîp dù ¸n gåm c¸c c«ng tr×nh riªng biÖt ®−îc x©y dùng trªn ®Þa bµn c¸c tØnh kh¸c nhau th× chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh theo quy m« chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ trong dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh ®−îc duyÖt. 2. t¹i biªn giíi (nh− ®−êng tuÇn tra biªn giíi.10. 2. gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña ban qu¶n lý dù ¸n trùc thuéc. Riªng chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cña Ban qu¶n lý dù ¸n trung −¬ng ®−îc x¸c ®Þnh riªng b»ng dù to¸n phï hîp víi nhiÖm vô ®−îc giao. Tr−êng hîp thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n th× chi phÝ thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n x¸c ®Þnh theo h−íng dÉn h−íng dÉn t¹i ®iÓm 3. c¾m mèc biªn giíi.8.2.

912 1.254 2.558 0.013 1.589 0.330 0.000 2.496 0.744 0.537 1.361 1.524 2.620 0.254 1.250 5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 2.918 0.000 5.313 0.617 1.294 1.916 1.811 1.210 1.931 0.803 1.347 0.395 0.512 1.838 0.295 0.B¶ng sè 1: §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % TT Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ GTGT) (tû ®ång) Lo¹i c«ng tr×nh ≤ 10 20 50 100 200 500 1.029 1.465 0.864 0.122 0.125 1.141 1.391 2.610 1.000 20.793 0.455 1.236 4 C«ng tr×nh thuû lîi 2.264 2 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 2.436 1.711 1.278 3 C«ng tr×nh giao th«ng 2.285 1.375 1.026 0.320 1.419 0.259 1.372 0.222 6 .278 0.000 30.056 0.791 0.972 0.080 0.527 0.188 0.000 1 C«ng tr×nh d©n dông 2.000 10.657 2.442 0.

KiÓm ®Þnh chÊt l−îng x©y dùng.ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh.1.1. gi¸m s¸t thi c«ng vµ c¸c c«ng viÖc t− vÊn kh¸c th× ®−îc tÝnh bæ sung chi phÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nãi trªn theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. . lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng. thÈm tra ®Þnh møc. 3. Lùa chän nhµ thÇu t− vÊn.Lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng. chi phÝ kh¸c vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc nh−ng ch−a bao gåm chi phÝ mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng.ThÈm tra tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Çu t−.1. ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. KiÓm so¸t chi phÝ ®Çu t− x©y dùng. . l¾p ®Æt thiÕt bÞ. thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. H−íng dÉn ¸p dông ®èi víi chi phÝ t− vÊn: 3. . §Þnh møc chi phÝ t− vÊn c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ch−a bao gåm chi phÝ ®Ó lËp hå s¬ b»ng tiÕng n−íc ngoµi. lËp b¸o c¸o kinh tÕ . dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. Lùa chän tæng thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng.6. 3. Tr−êng hîp thuª tæ chøc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn thªm c¸c c«ng viÖc t− vÊn nh−: thÈm tra thiÕt kÕ.kü thuËt.1. ThÝ nghiÖm chuyªn ngµnh.1. Chi phÝ lËp hå s¬ b»ng tiÕng n−íc n−íc ngoµi x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n. H−íng dÉn ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn 3.3.2. 3.5. LËp.1. chi phÝ qu¶n lý. thÈm tra dù to¸n. Tr−êng hîp ¸p dông ®ång thêi c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn th× nh©n c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh víi ®Þnh møc chi phÝ.LËp dù ¸n ®Çu t−. Chi phÝ thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh trong ph¹m vi møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n theo c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. khèi l−îng c«ng viÖc do chñ ®Çu t− thuª vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh. Thi tuyÓn hoÆc tuyÓn chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc.3.1. 3. .1.7.Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng. §èi víi c¸c c«ng viÖc thuª t− vÊn ch−a cã ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy nh−: LËp b¸o c¸o ®Çu t−. Chi phÝ thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n trªn c¬ së néi dung. T− vÊn qu¶n lý dù ¸n. 3. .1. LËp nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng. Chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc vµ chøng nhËn sù phï hîp chÊt l−îng c«ng 7 . C¸c c«ng viÖc t− vÊn ®−îc c«ng bè ®Þnh møc chi phÝ t¹i QuyÕt ®Þnh nµy bao gåm: . KiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t−. Chi phÝ t− vÊn x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy bao gåm c¸c chi phÝ: chi phÝ chuyªn gia.ThÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt.4. Khi x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn cã yªu cÇu lËp hå s¬ b»ng tiÕng n−íc ngoµi theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy th× bæ sung chi phÝ lËp hå s¬ b»ng tiÕng n−íc ngoµi. 3.

Gi¸m ®Þnh t− ph¸p trong x©y dùng. Tr−êng hîp nhµ thÇu t− vÊn ph¶i lµm l¹i hoÆc ph¶i söa ®æi. 8 . Dù to¸n chi phÝ lËp theo h−íng dÉn trong Phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.8. c«ng tr×nh t−¬ng tù ®n thùc hiÖn.tr×nh x©y dùng. 3. Tr−êng hîp s¶n phÈm t− vÊn ®n hoµn thµnh nh−ng kh«ng ®−îc sö dông (kh«ng do lçi cña nhµ thÇu t− vÊn) th× chñ ®Çu t− ph¶i thanh to¸n chi phÝ t− vÊn ®n thùc hiÖn theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång. bæ sung c«ng viÖc t− vÊn ®n hoµn thµnh theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t− (kh«ng do lçi cña nhµ thÇu t− vÊn) th× chñ ®Çu t− thanh to¸n chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a chñ ®Çu t− víi nhµ thÇu t− vÊn.1. Quy ®æi vèn ®Çu t− x©y dùng vµ c¸c c«ng viÖc t− vÊn kh¸c th× lËp dù to¸n ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ hoÆc vËn dông møc chi phÝ cña c¸c dù ¸n.

kü thuËt ®iÒu chØnh trong c¸c tr−êng hîp sau: .kü thuËt x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tØ lÖ phÇn tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 2 vµ b¶ng sè 3 trong QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n.3. H−íng dÉn ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t− vµ lËp b¸o c¸o kinh tÕ .1. Chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t−.2. chñ ®Çu t− ph¶i lËp quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû lÖ 1/500 cña dù ¸n lµm s¬ së ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ quy ho¹ch chÊp thuËn th× chi phÝ lËp quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû lÖ 1/500 cña dù ¸n x¸c ®Þnh b»ng 65% møc chi phÝ lËp quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ tû lÖ 1/500 theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tr−êng hîp lËp dù ¸n ®Çu t− mµ ch−a cã quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû lÖ 1/500 ®−îc duyÖt.kü thuËt 3.3. 3. .80. trong b¸o c¸o kinh tÕ . lËp b¸o c¸o kinh tÕ . Chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t− vµ lËp b¸o c¸o kinh tÕ . söa ch÷a.2.2.2. më réng cã tÝnh to¸n kÕt nèi víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c«ng tr×nh hiÖn cã: ®iÒu chØnh ®Þnh møc chi phÝ víi hÖ sè K = 1.2.2. thiÕt kÕ ®iÓn h×nh do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh: ®iÒu chØnh ®Þnh møc chi phÝ víi hÖ sè K = 0.Tr−êng hîp c¶i t¹o. Chi phÝ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû lÖ 1/500 nãi trªn x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) nh− ®Þnh møc chi phÝ thÈm ®Þnh ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ tû lÖ 1/500 theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.Tr−êng hîp sö dông thiÕt kÕ mÉu. 3.kü thuËt ®−îc duyÖt. 9 .

156 0.536 0.000 0.156 0.145 0.630 500 1.060 0.934 0.314 0.428 0.237 0.374 0.134 0. thuû lîi vµ h¹ tÇng kü thuËt ¸p dông chung theo ®Þnh møc t¹i b¶ng trªn.182 0.112 0.047 0.B¶ng sè 2: §Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t− §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % TT 1 2 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh d©n dông C«ng tr×nh c«ng nghiÖp C«ng tr×nh giao th«ng C«ng tr×nh thuû lîi C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ GTGT) trong tæng møc ®Çu t− ®−îc duyÖt (tû ®ång) 100 200 20 50 0.467 0.ViÖc x¸c ®Þnh tû träng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn phÇn thuyÕt minh vµ thiÕt kÕ c¬ së trong chi phÝ lËp dù ¸n do c¸c bªn giao nhËn thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc trªn tho¶ thuËn.139 0.207 0.226 0.104 0.000 10.467 0.194 0.089 0.291 0.048 ≥ 15 2.442 0.345 0.794 0.589 0.299 0.000 5.200 0. c«ng nghiÖp.449 0.000 30.514 0.000 Ghi chó: .131 0.242 0. 10 .§Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh d©n dông.281 0.137 0.655 0.086 0.000 20.070 0.164 0.089 0.111 0.117 0.107 0. .094 0.358 0.150 0.074 0.075 0.191 0.058 0.069 0.368 0.538 0. giao th«ng.056 0.492 0.072 0.300 0.057 0.

9 3 C«ng tr×nh giao th«ng 2.000.2 2.§Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o kinh tÕ .kü thuËt cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh d©n dông.ViÖc x¸c ®Þnh tû träng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn phÇn thuyÕt minh vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng trong chi phÝ lËp b¸o c¸o kinh tÕ .000 ®ång. .kü thuËt lµ dù to¸n c«ng tr×nh céng thªm c¸c kho¶n môc chi phÝ ch−a tÝnh trong dù to¸n c«ng tr×nh (nh− chi phÝ ®Òn bï.8 5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 3.kü thuËt TT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n cña B¸o c¸o kinh tÕ .Tæng møc ®Çu t− cña b¸o c¸o kinh tÕ . gi¶i phãng mÆt b»ng. .6 3.8 2.1 1.kü thuËt x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc nh−ng tèi thiÓu kh«ng nhá h¬n 10. c«ng nghiÖp.3 Ghi chó: .8 2 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 3.0 2. .3 2.2 2.kü thuËt ®−îc duyÖt (tû ®ång) 7 ≤ 3 < 15 1 C«ng tr×nh d©n dông 3. giao th«ng.Chi phÝ lËp b¸o c¸o kinh tÕ .9 4 C«ng tr×nh thuû lîi 3.B¶ng sè 3: §Þnh møc chi phÝ lËp b¸o c¸o kinh tÕ .7 3.4 3.6 2. nÕu cã).kü thuËt do c¸c bªn giao nhËn thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc trªn quyÕt ®Þnh. thuû lîi vµ h¹ tÇng kü thuËt ¸p dông chung theo ®Þnh møc t¹i b¶ng trªn. 11 .

n©ng cÊp. ®¬n vÞ tÝnh: gi¸ trÞ. + Tr−êng hîp thiÕt kÕ cã thay ®æi kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh hoÆc thiÕt kÕ c¶i t¹o.3.ThiÕt kÕ më réng cã tÝnh to¸n kÕt nèi víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña 12 . . 3. H−íng dÉn ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ 3. Chi phÝ thiÕt kÕ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong dù to¸n cña c«ng tr×nh ®−îc duyÖt. Tr−êng hîp dù ¸n gåm nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh th× chi phÝ thiÕt kÕ ®−îc x¸c ®Þnh riªng theo tõng lo¹i c«ng tr×nh vµ tÝnh theo quy m« chi phÝ x©y dùng trong dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh ®−îc duyÖt. më réng: .2.Cxd: Chi phÝ x©y dùng trong dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh. 3.Nt: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ theo c«ng bè. ®¬n vÞ tÝnh: gi¸ trÞ. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ ®iÒu chØnh t¨ng. Chi phÝ thuª t− vÊn lËp l¹i dù to¸n hoÆc lËp bæ sung.1. n©ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ. + Tr−êng hîp thiÕt kÕ cã thay ®æi kÕt cÊu chÞu lùc vµ mãng cña c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh: k =1.1: Chi phÝ gi¸m s¸t t¸c gi¶ (10%). §iÒu chØnh t¨ng ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ: a) C«ng tr×nh söa ch÷a. 3. n©ng cÊp : + Tr−êng hîp thiÕt kÕ kh«ng thay ®æi kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh: k = 1. Chi phÝ thiÕt kÕ x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ møc chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh toµn bé c«ng viÖc thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.3. c¶i t¹o. . .3.3.1) (2) Trong ®ã: . ®¬n vÞ tÝnh: tû lÖ %.4 nãi trªn. gi¶m trong c¸c tr−êng hîp sau: 3.1.1.5. Chi phÝ thiÕt kÕ x¸c ®Þnh nh− sau: Ctk = Cxd x Nt x (k + 0.Ctk: Chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh.3.3.3.6. bæ sung thiÕt bÞ: k = 1. ®iÒu chØnh dù to¸n (kh«ng do lçi cña nhµ thÇu t− vÊn) x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n hoÆc b»ng tû lÖ phÇn tr¨m (%) nh−ng møc tèi ®a kh«ng v−ît qu¸ 50% chi phÝ lËp dù to¸n nªu t¹i ®iÓm 3. 3. .k: HÖ sè ®iÒu chØnh gi¶m ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ. 3.3.6.3.ThiÕt kÕ söa ch÷a. c¶i t¹o.0. Chi phÝ thiÕt kÕ tÝnh theo ®Þnh møc chi phÝ c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®n bao gåm 10% chi phÝ gi¸m s¸t t¸c gi¶.4.3. Chi phÝ lËp dù to¸n c«ng tr×nh chiÕm kho¶ng 12% cña chi phÝ thiÕt kÕ.2. .3. Chi phÝ thiÕt kÕ tÝnh theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®n bao gåm chi phÝ lËp dù to¸n c«ng tr×nh.3.

më réng theo h−íng dÉn nãi trªn.ThiÕt kÕ di dêi.9.6. .0.M« t¶ ®Þa chÊt trong qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh thuû ®iÖn. c¶i t¹o.§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng. .C«ng tr×nh thø hai trë ®i: ®iÒu chØnh víi hÖ sè k = 0.3. C¸c tr−êng hîp thiÕt kÕ më réng kh¸c: k = 1. më réng.3. Khi yªu cÇu thiÕt kÕ riªng san nÒn cña dù ¸n khu c«ng nghiÖp.C«ng tr×nh thø hai: ®iÒu chØnh víi hÖ sè k = 0. n©ng cÊp.3. . 13 . 3.3.6. n©ng cÊp.7. .c«ng tr×nh hiÖn cã: k = 1.§o ®¹c. thiÕt kÕ biÖn ph¸p ph¸ dì c«ng tr×nh. lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kho¸ng s¶n trong khu vùc ¶nh h−ëng cña c«ng tr×nh.C«ng tr×nh thø ba trë ®i: ®iÒu chØnh víi hÖ sè k = 0.3. .3. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ch−a gåm chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: . .8. 3. n©ng cÊp.Kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô thiÕt kÕ.C«ng tr×nh thø nhÊt: ®iÒu chØnh víi hÖ sè k = 0.3. b) ThiÕt kÕ c«ng tr×nh lÆp l¹i trong mét côm c«ng tr×nh hoÆc trong mét dù ¸n hoÆc sö dông l¹i thiÕt kÕ: .14 d−íi ®©y th× kh«ng ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh ®Þnh møc söa ch÷a.3. thuû lîi.3. c¶i t¹o. 3.18.8 nãi trªn x¸c ®Þnh theo c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn t−¬ng øng hoÆc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n chi phÝ.18. khu ®« thÞ míi.10 ®Õn 3.§−a tim. më réng h−íng dÉn cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh tõ môc 3.Mua b¶n quyÒn trÝ tuÖ thiÕt kÕ. . c¶i t¹o. Khi ®n ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh ®Þnh møc thiÕt kÕ söa ch÷a.2. thiÕt kÕ ®iÓn h×nh do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh: . 3.15. . ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh phôc vô thiÕt kÕ söa ch÷a. 3. Chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu t¹i môc 3. .ThiÕt kÕ chÕ t¹o thiÕt bÞ. mèc thiÕt kÕ c«ng tr×nh ra thùc ®Þa.36. khu kinh tÕ cöa khÈu th× chi phÝ thiÕt kÕ san nÒn nãi trªn tÝnh b»ng 40% ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp IV cña lo¹i c«ng tr×nh giao th«ng. khu du lÞch.36 .Lµm m« h×nh c«ng tr×nh. §iÒu chØnh gi¶m ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ: a) Sö dông thiÕt kÕ mÉu. .C«ng tr×nh thø nhÊt kh«ng ®iÒu chØnh.15. b) ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng ë h¶i ®¶o ®iÒu chØnh víi hÖ sè k = 1.

000 0.10.03 1.05 0.97 0.64 1.73 2.82 2.47 0.29 1.3.08 1.95 0.48 1.27 1.17 1.24 3.01 2.04 0.90 1.96 0.000 0.000 1.000 0.04 50 2.82 0.43 10 4.89 0.96 1.80 ≤7 - - 2.15 2.42 - 5.48 3.03 0.65 - 5.86 - 2.23 0.95 500 2.54 2.85 0.38 1.16 200 2.66 1.000 1.48 2.00 1.000 0.45 1.34 2.53 0.31 0.37 1.29 2.66 1.13 1.62 50 3.38 2.27 2.75 200 1.82 1.61 500 1.55 - 2.68 3.24 1.11 - 1.88 100 1.34 1.73 0.82 1.36 2.84 3.51 1.91 20 3.80 0.000 1.50 1.75 0. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh d©n dông B¶ng sè 4: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh d©n dông cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt CÊp ®Æc biÖt (tû ®ång) CÊp c«ng tr×nh CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV 8.68 0.58 0.72 - 1.12 1.57 2.76 1.40 1.63 3.36 3.78 ≤7 - - 3.59 1.62 0.79 1.90 0.000 1.75 1.82 2.57 10 2.37 100 2.90 14 .54 2.23 20 2.16 1.51 1.25 2.3.74 2.88 B¶ng sè 5: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña c«ng tr×nh d©n dông cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 b−íc §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt CÊp ®Æc biÖt (tû ®ång) CÊp c«ng tr×nh CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV 8.96 1.16 1.62 1.10 1.10 2.17 1.

c«ng tr×nh v¨n ho¸ cÊp tØnh. quèc tÕ. trong ®ã chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 4 vµ chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng tÝnh b»ng 55% cña chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt. 2) Chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh d©n dông cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc bao gåm chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt céng víi chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. quèc gia. quèc tÕ. ®µi l−u kh«ng. bÖnh viÖn trung −¬ng.1. + C«ng tr×nh ga hµng kh«ng.Mét sè l−u ý khi ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh d©n dông: 1) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh d©n dông ¸p dông chung theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 4 vµ b¶ng sè 5 c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. gåm: kh¸ch s¹n. ®µi t−ëng niÖm. trung t©m héi nghÞ quèc gia.2 ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc. thµnh phè.2. cÊp III: K = 1. cÊp II: K = 1. th¸p truyÒn h×nh. c«ng tr×nh t−îng ®µi. trô së lµm viÖc cÊp nhµ n−íc. 4) §Þnh møc chi phÝ cña mét sè c«ng tr×nh d©n dông d−íi ®©y vµ ®−îc ®iÒu chØnh víi c¸c hÖ sè: + K=1.34. 15 . 3) Chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 b−íc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 5. ®µi chØ huy: cÊp I: K = 1. nhµ thi ®Êu thÓ thao cã m¸i che. tr−êng ®¹i häc quèc gia.

86 0.82 1.90 0.32 1.11.39 ≤7 - - 3.51 1.83 1.76 2.20 1.08 50 2.79 2.000 0.59 - 2.94 1.46 100 3.45 1.73 2.94 1.10 0.58 2.79 0.72 - 5.44 1.3.07 2.15 1.55 1.67 1. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp B¶ng sè 6: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt (tû ®ång) CÊp c«ng tr×nh CÊp ®Æc biÖt CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV 8.54 B¶ng sè 7: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 b−íc §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt CÊp ®Æc biÖt (tû ®ång) CÊp c«ng tr×nh CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV 8.26 1.66 0.69 2.20 1.24 200 2.73 1.96 1.67 2.44 2.99 1.78 200 1.32 1.000 0.75 1.17 20 2.39 10 2.91 2.000 1.94 - 2.26 1.92 100 2.21 2.21 1.61 0.53 1.65 2.000 2.49 2.03 0.000 1.97 0.92 2.50 ≤7 - - 1.38 1.16 0.41 1.95 0.77 1.56 1.53 2.01 1.52 1.39 1.02 0.01 0.21 1.64 1.22 - 1.21 10 4.000 1.73 0.15 1.01 0.12 3.77 - 1.3.78 0.11 1.23 1.72 50 3.15 1.000 1.33 1.32 1.99 2.66 1.69 1.51 0.67 500 1.92 1.35 2.93 1.79 1.46 - 5.06 500 2.000 1.45 16 .67 3.61 1.87 20 4.76 2.

83 K = 0.5. 2) Chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc bao gåm chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt céng víi chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. Chi phÝ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh nªu trªn tÝnh bæ sung ngoµi ®Þnh møc vµ ¸p dông theo ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh thñy lîi. ®−êng d©y ®Êu nèi. + §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh söa ch÷a. th«ng tin. c¶i t¹o ®èi víi c«ng tr×nh khai th¸c than. tr¹m biÕn ¸p. quÆng lé thiªn: cÊp II: K = 1. trong ®ã chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 6 vµ chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng tÝnh b»ng 60% cña chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt. c«ng tr×nh tuyÓn than. hå chøa. 3) Chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 b−íc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 7. cÊp III: K = 1.2.2. cÊp II: K = 1.000MW: 50MW ÷< 600MW: 5MW÷ <50MW: K = 0. ®Ëp ng¨n.5. ®−êng d©y t¶i ®iÖn.000MW: 600MW ÷ 2.C«ng tr×nh nguån nhiÖt ®iÖn cã c«ng suÊt: > 2. cÊp IV: K = 1. . + C«ng tr×nh khai th¸c than. quÆng hÇm lß.45. Tr−êng hîp thiÕt kÕ c«ng tr×nh khai th¸c than. hÖ thèng th«ng tin. 4) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuéc dù ¸n nguån nhiÖt ®iÖn ch−a bao gåm chi phÝ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh: ®Ëp ng¨n. cÊp III: K = 1. ®èi víi c«ng tr×nh sµng tuyÓn than.2. quÆng (bao gåm má vËt liÖu): + C«ng tr×nh khai th¸c than.C«ng tr×nh khai th¸c than.3. ®Ëp trµn. ®−êng d©y nèi tõ tr¹m ph©n phèi ®Õn nhµ m¸y.Mét sè l−u ý khi ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp: 1) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ¸p dông chung theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 6 vµ sè 7 c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. quÆng theo lß giÕng (giÕng nghiªng. + §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ quy ®Þnh cho thiÕt kÕ c«ng tr×nh khai th¸c than. tr¹m ph©n phèi ®iÖn. quÆng hÇm lß ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 1.20 K = 1. 5) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ cña mét sè c«ng tr×nh c«ng nghiÖp sau vµ ®−îc ®iÒu chØnh víi c¸c hÖ sè: . hÖ thèng th«ng tin. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuéc dù ¸n nguån thuû ®iÖn ch−a bao gåm chi phÝ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh: tr¹m biÕn ¸p. quÆng lé thiªn ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 3.8.92 K = 1.6. lµm giµu quÆng: cÊp I: K = 1. giÕng ®øng) ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 1. quÆng. quÆng theo lß b»ng. quÆng ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè K =1.35. ®èi víi thiÕt kÕ c«ng tr×nh khai th¸c than. cÊp IV: K = 1.40 17 . tr¹m ph©n phèi ®iÖn.

cÊp ®iÖn ¸p 220KV÷500KV: K = 1. cÊp ®iÖn ¸p ®Õn 220KV: ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 1. tr¹m tô bï.00.64 cña c«ng tr×nh cÊp I K = 0.1 . më réng tr¹m biÕn ¸p.20. 110KV: 66KV : 6KV ÷ 35 KV: K = 2.50.C«ng tr×nh nguån thuû ®iÖn cã c«ng suÊt: > 1000MW: 300MW ÷ 1. .20 K = 1. .§èi víi thiÕt kÕ c¶i t¹o.15 cña c«ng tr×nh cÊp II K = 2.§Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ tr¹m bï cã cÊp ®iÖn ¸p 500kV tÝnh nh− ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p 500kV. ®−êng d©y ph©n pha ®«i ¸p dông theo ®Þnh møc cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng cïng cÊp ®iÖn ¸p vµ ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè sau: ®−êng d©y ≥ 2 m¹ch: K = 1.57 cña c«ng tr×nh cÊp III . ®−êng d©y ph©n pha. tr¹m ®o ®Õm víi cÊp ®iÖn ¸p ≤ 35kV ¸p dông nh− ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ cña tr¹m biÕn ¸p cã cÊp ®iÖn ¸p 35kV.40 cña c«ng tr×nh cÊp I K = 2.44 K = 1.Tr¹m biÕn ¸p d¹ng kÝn .§Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh tr¹m c¾t. 18 .C«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p cã cÊp ®iÖn ¸p: 500KV: 220KV. .85 cña c«ng tr×nh cÊp II K = 1.tr¹m GIS.000MW: 30MW ÷ <300MW: 3MW ÷ <30MW: < 3MW: K = 1.4KV: K = 0.10. .8 cña c«ng tr×nh cÊp III . ®−êng d©y cã nhiÒu cÊp ®iÖn ¸p tõ 35KV trë lªn: K = 1.10.59 K = 2.0 K = 1. ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ tÝnh nh− h−íng dÉn ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng míi vµ ®−îc ®iÒu chØnh víi c¸c hÖ sè: tr¹m biÕn ¸p cã cÊp ®iÖn ¸p 6KV ÷ 110KV: K = 1.35 so víi ®Þnh møc tû lÖ chi phÝ thiÕt kÕ cña tr¹m biÕn ¸p th«ng th−êng. tr¹m biÕn ¸p cã cÊp ®iÖn ¸p 220KV: K = 1. söa ch÷a.13 cña c«ng tr×nh cÊp III K= 0.17 cña c«ng tr×nh cÊp III K= 2.C«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng: 500KV: 110KV ÷ 220KV: 6KV ÷ 35KV: 0.. tr¹m biÕn ¸p cã cÊp ®iÖn ¸p 500KV: K = 1.35.§Þnh møc chi phÝ ®−êng d©y ≥ 2 m¹ch.

43.000 tÊn/n¨m: S¶n l−îng 500.20 K = 1.000.000.000 tÊn/n¨m: S¶n l−îng <50.50 . .20 K = 1.C«ng tr×nh ho¸ chÊt: + Ho¸ chÊt c¬ b¶n.60 19 .000 tÊn/n¨m: + C«ng tr×nh ho¸ d−îc. cÊp ®iÖn ¸p ®Õn 220KV: ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè K =1. ho¸ mü phÈm: S¶n l−îng 50. ..000÷500.6 K = 1. DAP: S¶n l−îng > 1.40 K = 1. System Control and Data Acquisition) cña c«ng tr×nh ho¸ chÊt: ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 1.58.000 tÊn/n¨m: + Ho¸ chÊt s¶n xuÊt ph©n bãn URE.2 K = 1.2 cña phÇn v−ît tuyÕn. DCS (Distributed Control System.000÷300.C«ng tr×nh kho chøa khÝ ho¸ láng: C«ng tr×nh cÊp I: C«ng tr×nh cÊp II: C«ng tr×nh cÊp III: K = 1.Tr¹m biÕn ¸p d¹ng hîp bé-tr¹m Compact.000 tÊn/n¨m: K = 1. c«ng suÊt 1 ÷ 2 triÖu tÊn/n¨m K = 1.10 K = 1.34 K = 1.2 so víi ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ cña tr¹m biÕn ¸p th«ng th−êng.C«ng tr×nh kho x¨ng dÇu: C«ng tr×nh cÊp II: C«ng tr×nh cÊp III: C«ng tr×nh cÊp IV: K = 1.000 tÊn/n¨m: S¶n l−îng <100.30 K = 1.15. c«ng suÊt < 1 triÖu tÊn/n¨m K = 1.Tr−êng hîp thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cã hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng ho¸ SCADA.20.60 .43 K = 1.Khi thiÕt kÕ kho¶ng v−ît tuyÕn cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn cã yªu cÇu ph¶i cã thiÕt kÕ riªng: ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 1. . .C«ng tr×nh nhµ m¸y xi m¨ng: c«ng suÊt > 2 triÖu tÊn/n¨m K =1.20 K = 1.000 tÊn/n¨m: S¶n l−îng 100.30 K = 1.000 tÊn/n¨m: S¶n l−îng <500. ho¸ chÊt tiªu dïng: S¶n l−îng > 500.000÷1.

34 0.95 0.000 3. c«ng tr×nh th«ng tin.55 0.15 1.50 - - 1.90 0.30 C«ng tr×nh ho¸ chÊt 3 C«ng tr×nh SX xi m¨ng 4 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp kh¸c (bao gåm c¶ c«ng 0.65 0. qô¨ng (má vËt liÖu): .30 1.10 1. 20 .Má hÇm lß 1.30 1.73 tr×nh ®−êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p) 0.65 25 - 50 100 200 500 1.000 8) §Þnh møc chi phÝ c¸c c«ng tr×nh tuyÕn èng cÊp x¨ng dÇu.85 0.7 1.95 0.Má lé thiªn 0.15 1.20 1.50 1. quÆng.40 1.75 (tû ®ång) CÊp ®iÖn ¸p 7) Tr−êng hîp c«ng tr×nh ho¸ chÊt. 9) Chi phÝ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp läc ho¸ dÇu x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n riªng.70 0.51 0.0 0.55 050 040 .95 0.6) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh c¸p ngÇm ¸p dông theo h−íng dÉn t¹i b¶ng CN1 d−íi ®©y: B¶ng CN1: §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ% Chi phÝ XD vµ TB ≤5 15 25 50 100 200 500 C¸p ngÇm ®iÖn ¸p < 6KV 1.95 C¸p ngÇm ®iÖn ¸p 220KV 1.85 CÊp ngÇm ®iÖn ¸p 6 ÷ 110KV 1.90 1.80 0.37 0.75 0.42 0.01 0. b¶ng sè 7 vµ b¶ng CN2).60 0.96 0. B¶ng CN2: §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % TT 1 2 Chi phÝ thiÕt bÞ (tû ®ång) C«ng tr×nh ≤5 15 1.45 1.48 0. xi m¨ng vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp kh¸c (trõ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®n cã h−íng dÉn riªng) cã chi phÝ thiÕt bÞ ≥ 50% chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ trong dù to¸n th× chi phÝ thiÕt kÕ trong tr−êng hîp nµy tÝnh b»ng cÆp trÞ sè ®Þnh møc tû lÖ % theo chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ (h−íng dÉn trong c¸c b¶ng sè 6.10 0.15 1.70 0.80 0.85 0. c«ng tr×nh söa ch÷a.05 0.05 1. b¶o d−ìng m¸y bay.80 0.60 1.0 0.90 0.05 0.45 C«ng tr×nh khai th¸c than.75 0.10 1.60 0. khai th¸c than.56 0.80 0. chiÕu s¸ng cho s©n bay ¸p dông ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 6 vµ sè 7 cña lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.85 0.60 0.20 1.95 0.30 1.

78 100 2.11 1.83 1.92 0.46 1.31 1.66 20 1.44 0.81 1.43 200 1.95 0.61 0.65 0.60 50 1.94 0.26 0.44 0.67 0.3.92 50 2.81 0.67 0.145 0.37 500 1.80 0.66 200 1.15 1.58 0.73 0.21 1.03 0.000 0.06 0.01 1.18 10 2.37 0.24 2.34 0.28 0.73 0.48 0.31 1.79 0.92 0.21 - 5.51 100 1.67 0.42 0.61 0.55 0.45 1.87 0.66 1.40 0.000 0.61 0.79 0.73 0. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng B¶ng sè 8: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh giao th«ng cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt CÊp ®Æc biÖt (tû ®ång) CÊp c«ng tr×nh CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV 8.000 0.52 0.95 0.72 1.56 1.82 1.04 0.01 20 2.24 0.67 1.67 0.37 2.91 0.42 1.21 0.61 1.000 0.67 1.57 500 1.31 21 .45 1.28 ≤7 - - 1.000 1.93 0.03 0.57 0.76 10 1.76 0.42 0.13 1.85 B¶ng sè 9: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña c«ng tr×nh giao th«ng cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 b−íc §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt CÊp ®Æc biÖt (tû ®ång) CÊp c«ng tr×nh CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV 8.32 - 5.46 0.23 1.58 2.38 0.73 0.12.52 0.3.77 0.05 0.03 0.01 0.28 0.85 0.12 1.50 0.80 2.000 0.48 1.51 1.26 0.23 1.83 ≤7 - - 1.000 1.000 0.

86. c¸c nót giao th«ng kh¸c møc: cÊp I: K = 1. 3) Chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh giao th«ng cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 b−íc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 9. cÊp III: K = 1. söa ch÷a ®−êng s¾t. cÊp II: K = 1. hÇm cho ng−êi ®i bé. + C«ng tr×nh c¶i t¹o. cÊp III: K = 1.Mét sè l−u ý khi ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng: 1) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng ¸p dông chung theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 8 vµ sè 9 c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. ®−êng l¨n. s©n ®ç m¸y bay: cÊp I: K = 1. 3) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ cña mét sè c«ng tr×nh giao th«ng sau ®iÒu chØnh víi c¸c hÖ sè: + C«ng tr×nh hÇm ®−êng « t«. cÊp II: K = 1. hÇm ®−êng s¾t. 2) Chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc bao gåm chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt céng víi chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng.65. 22 .95.56.5. söa ch÷a ≤ 1000 triÖu ®ång ®èi víi c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t vµ c«ng tr×nh ®−êng giao cña ®−êng s¾t: K = 3. Khi chi phÝ x©y dùng c¶i t¹o.50.3. cÇu ®−êng s¾t: K = 1. cÊp IV: K = 1.72.82. trong ®ã chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 8 vµ chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng tÝnh b»ng 55% cña chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt. cÊp IV: K = 1.95. + C«ng tr×nh ®−êng b¨ng h¹ cÊt c¸nh.

19 1.68 2.49 1.000 1.3.11 2.48 3.01 1.93 50 1.31 10 4.96 1.98 2.000 1.57 0.38 1.79 0.000 0.29 2.88 0.62 1.87 0.3.000 0.14 1.000 1.21 0.10 20 2.03 0.93 1.01 3.25 2.58 2.63 ≤7 - - 3.64 3.000 1.67 200 1.31 1.51 0.78 0.77 B¶ng sè 11: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña c«ng tr×nh thuû lîi cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 b−íc §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt CÊp ®Æc biÖt (tû ®ång) CÊp c«ng tr×nh CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV 8.40 2.74 23 .43 1.58 2.70 ≤7 - - 2.13.07 1.90 0.57 1.49 10 2.58 0.40 - 5.75 1.34 1.40 1.92 0.67 1.21 1.22 2.55 1. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thñy lîi B¶ng sè 10: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh thuû lîi cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt CÊp ®Æc biÖt (tû ®ång) CÊp c«ng tr×nh CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV 8.58 1.79 0.34 1.51 0.42 1.35 2.06 0.87 1.66 2.74 0.41 2.42 3.73 1.16 1.87 2.23 100 2.000 0.02 0.58 500 1.67 1.38 2.42 1.04 200 2.48 1.27 0.89 500 2.59 2.51 0.46 - 5.76 0.91 0.17 1.45 0.43 2.44 50 2.03 0.67 0.13 1.05 1.08 0.67 0.21 2.96 2.17 2.86 1.000 0.96 0.70 20 3.01 1.91 1.13 1.75 1.72 1.80 100 1.57 1.

trong ®ã chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 10 vµ chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng tÝnh b»ng 55% cña chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt. cèng ®ång b»ng.C«ng tr×nh ®Ëp ®Êt. ®ª quai ng¨n n−íc: K = 0. më réng c«ng tr×nh thuû lîi: K = 1. ®¸. 2) Chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc bao gåm chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt céng víi chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng.7. tr¹m b¬m.1.C«ng tr×nh phô trî (theo ®Þnh møc cña c«ng tr×nh chÝnh) vµ ®iÒu chØnh víi hÖ sè: + Kªnh dÉn dßng. cÊp I: K = 1. nh−ng tÝnh theo chi phÝ x©y dùng cña phÇn khoan phôt. cÊp II: K = 1. 3) Chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh thuû lîi cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 b−íc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 11. trµn x¶ lò. .Mét sè l−u ý khi ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi: 1) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi ¸p dông chung theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 10 vµ sè 11 c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.ThiÕt kÕ c¶i t¹o. 4) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ cña mét sè c«ng tr×nh thuû lîi sau ®iÒu chØnh víi c¸c hÖ sè: . bª t«ng. tuy nen dÉn dßng: K =1.0.2. + HÇm. 24 .8.35.5 . cÊp III: K = 1.ThiÕt kÕ khoan phôt xö lý nÒn vµ th©n c«ng tr×nh thñy lîi thuéc lo¹i nµo ®−îc tÝnh nh− trÞ sè ®Þnh møc quy ®Þnh cho c«ng tr×nh thñy lîi lo¹i ®ã. . söa ch÷a. cÊp IV: K = 1. t−êng ch¾n thuéc c«ng tr×nh ®Çu mèi thuû lîi: cÊp ®Æc biÖt: K = 1.1. cèng d−íi ®ª ®Ëp.

78 0.84 0.95 1. §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt B¶ng sè 12: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt CÊp ®Æc biÖt (tû ®ång) CÊp c«ng tr×nh CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV 8.38 2.77 1.87 0.51 1.31 1.61 0.31 1.44 1.20 2.15 1.68 1.94 0.58 2.23 1.29 1.05 0.35 20 2.000 1.17 1.49 2.98 0.29 0.30 1.60 100 1.000 0.42 0.58 200 1.84 0.000 1.50 1.14.17 0.02 0.02 2.51 0.62 1.11 0.11 10 1.61 1.21 1.54 1.80 50 1.07 25 .000 0.96 0.72 0.65 0.31 0.88 20 1.28 ≤7 - - 1.06 0.42 1.76 0.18 1.26 1.07 0.57 0.64 1.48 2.64 1.3.74 2.98 ≤7 - - 2.67 0.81 1.64 0.3.85 0.72 0.94 1.69 1.000 0.53 1.65 1.000 0.32 2.82 1.44 0.99 0.42 0.72 10 3.84 0.23 50 2.18 1.47 0.61 2.50 500 0.34 B¶ng sè 13: §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 b−íc §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt CÊp ®Æc biÖt (tû ®ång) CÊp c«ng tr×nh CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV 8.11 1.92 100 1.55 0.99 0.99 1.85 0.67 0.76 500 1.000 0.64 0.32 2.89 200 1.72 0.000 0.41 - 5.48 1.56 0.81 1.03 1.42 1.55 0.27 - 5.41 1.29 0.

cÊp IV: K = 0.60. 2) Chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc bao gåm chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt céng víi chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng.30.8 0. cÊp IV: K= 1.§Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh tÝn hiÖu vµ l¾p ®Æt m¸y th«ng tin ®−êng 26 . c«ng tr×nh tuyÕn c¸p treo .9 0. 4) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ cña mét sè c«ng tr×nh c«ng tr×nh cÊp tho¸t n−íc ®iÒu chØnh víi c¸c hÖ sè: .ThiÕt kÕ tuyÕn èng cÊp n−íc v−ît s«ng: K = 1. trong ®ã chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 12 vµ chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng tÝnh b»ng 55% cña chi phÝ thiÕt kÕ kü thuËt. cÊp III: K = 1. cÊp IV: K = 1.55.0 0.95.20. cÊp III: K = 1.6 1.C«ng tr×nh tho¸t n−íc vµ xö lý chÊt th¶i.C«ng tr×nh tuyÕn èng cÊp n−íc.7 2. n−íc th¶i (kh«ng bao gåm tuyÕn èng: cÊp I: K = 1.1 1.20.9 1. cÊp IV: K= 1.25.90.40.35.7 0. .10.5 1.C«ng tr×nh cÊp n−íc (kh«ng bao gåm tuyÕn èng): cÊp II: K = 1.15 1.3 1.15. tho¸t n−íc: cÊp III: K = 1.Mét sè l−u ý khi ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt: 1) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ¸p dông chung theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 12 vµ sè 13 c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. . cÊp III: K = 0. cÊp II: K = 1.4 1. ®èi víi c«ng tr×nh ë cÊp kh¸c ¸p dông nh− sau: cÊp ®Æc biÖt: x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n.4 1.1 0. 5) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh b−u chÝnh viÔn th«ng theo h−íng dÉn t¹i b¶ng HTKT1 d−íi ®©y: B¶ng HTKT1: C«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh (tû ®ång) ≤5 10 15 25 50 100 200 500 C«ng tr×nh c¸p ch«n trùc tiÕp 1.05 0. .5 1.3 1.20 cña phÇn v−ît s«ng.1 1. . cÊp I: K = 1.95 0.8 C«ng tr×nh tuyÕn c¸p ch«n qua s«ng C«ng tr×nh cèng bÓ c¸p vµ kÐo c¸p.83 1. 3) Chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt cã yªu cÇu thiÕt kÕ 2 b−íc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 13.35 1.95 0.6 1.§Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh b−u chÝnh viÔn th«ng ë b¶ng HTKT1 h−íng dÉn cho c«ng tr×nh cÊp II.

7 0.75 0.00 thiÕt bÞ m¹ng NGN 0.50 0.35 0.15 chèng sÐt (c¶ thiÕt bÞ) 1.65 0.60 0.15 0.80 Vsat 1.35 0.35 0.50 0.C«ng tr×nh thiÕt kÕ më réng kh«ng ph©n biÖt më réng ph¶i thªm gi¸ hay card (trõ l¾p ®Æt tr¹m míi).10 0.05 0.20 0.40 1.C«ng tr×nh sö dông thiÕt bÞ ®ång bé.85 0.25 0.20 0.50 0.35 0.60 0. ®èi víi c«ng tr×nh kh¸c cÊp I ¸p dông nh− sau: cÊp II: K = 0.90.50 0. voip.20 0. IV: K = 0.3. ®iÖn lùc ¸p dông ®Þnh møc t¹i b¶ng HTKT1.10 ≤5 C¸c lo¹i tæng ®µi host.55 0.75 0. ®iÒu chØnh hÖ sè k = 0.70 0.90 0. truy nhËp 0.80 th«n 1. CS.40 0.30 1.30 0.15 M¹ng viÔn th«ng n«ng 2. . 27 .55 0. 1.30 0.90 0. nh¾n tin HÖ thèng thiÕt bÞ 1. BSC.40 0.2 Tr¹m th«ng tin vÖ tinh 1.30 0.35 0.70 0. 1.30 0.20 M¹ng Internet.45 0.80 0.30 0.70 vi ba 1.80 0.10 HÖ thèng truyÒn dÉn 1.40 0.90 thuª bao.25 ®iÖn tho¹i thÎ 0.20 ThiÕt bÞ tr¹m BTS.50 0.45 0.30 0.10 0.25 0.60 0.40 0. cÊp III.4.50 0. ®éc lËp C¸c lo¹i tæng ®µi MSC.35 truyÒn dÉn quang 7) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh m¸y th«ng tin ë b¶ng HTKT2 h−íng dÉn cho c«ng tr×nh cÊp I.95.45 0.20 0.75 1. 1.s¾t.10 HÖ thèng tiÕp ®Êt 2.00 vÖ tinh. §èi víi tr−êng hîp chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ ≤ 1 tû ®ång th× ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ ®iÒu chØnh víi hÖ sè k = 1.6. 6) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh m¸y th«ng tin theo h−íng dÉn t¹i b¶ng HTKT2 d−íi ®©y: B¶ng HTKT2: §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % C«ng tr×nh Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh (tû ®ång) 10 15 25 50 100 200 500 0.25 0. kh«ng ph¶i thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®iÒu chØnh víi kÖ sè k = 0.65 0. 8) §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh m¸y th«ng tin b−u ®iÖn h−íng dÉn t¹i b¶ng HTKT2 trªn ®©y ®iÒu chØnh trong c¸c tr−êng hîp sau: .60 0.

28 .1. Riªng c«ng tr×nh (hoÆc tr¹m) lÆp l¹i tõ thø 11 trë ®i. ®iÒu chØnh víi hÖ sè k = 0. ¸p dông h−íng dÉn t¹i ®iÓm 3.C«ng tr×nh lÆp l¹i trong mét côm c«ng tr×nh hoÆc trong mét dù ¸n.5.2 cña v¨n b¶n nµy.3..

4. Tr−êng hîp yªu cÇu chØ thÈm tra tæng møc ®Çu t− th× ®Þnh møc chi phÝ thÈm tra tæng møc ®Çu t− x¸c ®Þnh b»ng 40% ®Þnh møc chi phÝ thÈm tra tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n t−¬ng øng (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 14 trong QuyÕt ®Þnh nµy).4. 3. Chi phÝ thÈm tra tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Çu t− tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 14 trong QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong tæng møc ®Çu t− ®−îc duyÖt.1.4.3. H−íng dÉn ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ thÈm tra tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Çu t− 3.2. 29 .

005 0.008 0.047 0.074 0.006 0.077 0.011 0.088 0.019 0.000 30.070 0.025 0.013 0.009 0.007 0.023 0.080 0.015 0.034 0.016 0.029 0.041 0.006 0.004 4 C«ng tr×nh thuû lîi 0.056 0.030 0.000 5.036 0.019 0.012 0.016 0.000 20.010 0.095 0.017 0.022 0.007 0.004 30 .000 10.064 0.018 0.035 0.008 0.013 0.B¶ng sè 14: §Þnh møc chi phÝ thÈm tra tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Çu t− TT Lo¹i c«ng tr×nh 1 C«ng tr×nh d©n dông 2 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp C«ng tr×nh giao th«ng §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ GTGT) trong tæng møc ®Çu t− ®−îc duyÖt (tû ®ång) ≥ 15 20 50 100 200 500 1.017 0.020 0.098 0.066 0.010 0.045 0.014 0.044 0.014 0.070 0.042 0.007 0.000 0.029 0.055 0.067 0.119 0.000 2.081 0.054 0.005 5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 0.140 0.

Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ c«ng nghÖ (nÕu cã) x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n. 31 . Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc x¸c ®Þnh b»ng 40% chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt. Tr−êng hîp c«ng viÖc thiÕt kÕ ®−îc thùc hiÖn theo gãi thÇu th× chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 15 trong QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi phÝ x©y dùng ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong dù to¸n gãi thÇu ®−îc duyÖt vµ ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 0.9. thÈm tra thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 1 b−íc vµ 2 b−íc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 15 trong QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc duyÖt.5.5. thÈm tra thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 1 b−íc vµ 2 b−íc 3. Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc. H−íng dÉn ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc.3.1. 3.2.5.

106 0.051 0.158 0.Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc nh−ng tèi thiÓu kh«ng nhá h¬n 2.000 8.018 5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 0.063 0.055 0.029 0.36 ®èi víi c«ng tr×nh thø hai trë ®i.130 0.138 0.B¶ng sè 15: §Þnh møc chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 3 b−íc.206 0.026 0.017 4 C«ng tr×nh thuû lîi 0.138 0.081 0.041 0.054 0.028 0.024 0.121 0.060 0. .106 0.100 0.136 0.000 1 C«ng tr×nh d©n dông 0.036 0.000 ®ång. .094 0.020 0.028 3 C«ng tr×nh giao th«ng 0. thÈm tra thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi c«ng tr×nh cã yªu cÇu thiÕt kÕ 1 b−íc vµ 2 b−íc TT §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh hoÆc dù to¸n gãi thÇu ®−îc duyÖt (tû ®ång) Lo¹i c«ng tr×nh ≤ 10 20 50 100 200 500 1.044 0.076 0.081 0.024 2 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 0.021 Ghi chó: .033 0.046 0.000 5.090 0.035 0.069 0.Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh cã sö dông thiÕt kÕ ®iÓn h×nh. thiÕt kÕ mÉu do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh ®iÒu chØnh víi hÖ sè: k = 0.031 0.000.049 0.179 0.Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ c«ng tr×nh san nÒn tÝnh b»ng 40% ®Þnh møc chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng cÊp IV.158 0.021 0.063 0.038 0.206 0.073 0.118 0.151 0.000 2.033 0.238 0. 32 .

H−íng dÉn ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ thÈm tra dù to¸n 3. 3. Chi phÝ thÈm tra dù to¸n x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 16 trong QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong dù to¸n c«ng tr×nh hoÆc dù to¸n gãi thÇu ®−îc duyÖt.3. söa ®æi hoÆc thÈm tra l¹i dù to¸n (kh«ng do lçi cña nhµ thÇu t− vÊn thÈm tra dù to¸n) ®−îc x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n. 33 .6.6.2.6.1. Chi phÝ thÈm tra dù to¸n ®iÒu chØnh.3. bæ sung. Tr−êng hîp chi phÝ thiÕt bÞ chiÕm tû träng ≥ 50% cña gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh hoÆc gi¸ trÞ dù to¸n gãi thÇu th× chi phÝ thÈm tra dù to¸n ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 1.

078 0.033 0.095 0.051 0.000 5.090 0.048 0.153 0.036 0.068 0.018 Ghi chó: .023 2 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 0.046 0.085 0.103 0.029 0.075 0.058 0.000 ®ång.Chi phÝ thÈm dù to¸n cña c«ng tr×nh cã sö dông thiÕt kÕ ®iÓn h×nh.133 0.069 0.Chi phÝ thÈm tra dù to¸n x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc nh−ng tèi thiÓu kh«ng nhá h¬n 2.133 0.000 2. 34 .026 0.025 0.000.133 0.021 0.151 0. thiÕt kÕ mÉu do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh ®iÒu chØnh víi hÖ sè: k = 0. .058 0.028 0.175 0.146 0.078 0.041 0.000 8.000 1 C«ng tr×nh d©n dông 0.030 0.Chi phÝ thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh san nÒn tÝnh b»ng 40% ®Þnh møc chi phÝ thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh giao th«ng cÊp IV.020 0.030 0.126 0.36 ®èi víi c«ng tr×nh thø hai trë ®i.051 0.104 0.231 0.200 0.B¶ng sè 16: §Þnh møc chi phÝ thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh TT §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n c«ng tr×nh hoÆc dù to¸n gãi thÇu ®−îc duyÖt (tû ®ång) Lo¹i c«ng tr×nh ≤ 10 20 50 100 200 500 1.035 0.039 0.018 0.118 0.114 0.044 0.200 0.059 0.017 5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 0. .025 3 C«ng tr×nh giao th«ng 0.015 4 C«ng tr×nh thuû lîi 0.

thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong dù to¸n gãi thÇu ®−îc duyÖt.7. ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu thi c«ng x©y dùng vµ mua s¾m thiÕt bÞ 3.1.7. H−íng dÉn ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu.3.2.7. Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu. ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu mua s¾m thiÕt bÞ tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 18 trong QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi phÝ vËt t−. Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu. 3. ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu thi c«ng x©y dùng tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 17 trong QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong dù to¸n gãi thÇu ®−îc duyÖt. 35 .

083 0.034 0.337 0.021 0. ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu thi c«ng x©y dùng §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % TT Lo¹i c«ng tr×nh Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n gãi thÇu ®−îc duyÖt (tû ®ång) ≤ 10 20 50 100 200 500 1.236 0.099 0.074 0.026 0.043 0.040 0.059 0.185 0.439 0.047 0.130 0.000 2.016 0.030 0. 36 .035 0.074 0.049 0.270 0.053 0.169 0.118 0.045 0.022 0.254 0.026 0.303 0.270 0.022 0.022 0.040 0.024 0.152 0.037 0.017 Ghi chó: .000 1 C«ng tr×nh d©n dông 0.B¶ng sè 17: §Þnh møc chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu.000 5.023 3 C«ng tr×nh giao th«ng 0.Tr−êng hîp ph¶i s¬ tuyÓn th× bæ sung thªm chi phÝ b»ng 15% cña chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu tÝnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 17.282 0.016 5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 0.019 2 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 0.018 0.070 0.019 0.027 0.303 0.014 4 C«ng tr×nh thuû lîi 0.135 0.000 8.§Þnh møc chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tÝnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 17 vµ ph©n chia nh− sau: + LËp hå s¬ mêi thÇu: 40% + Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu: 60% .019 0.115 0.

036 3 C«ng tr×nh giao th«ng 0.032 0.236 0.219 0.027 0.B¶ng sè 18: §Þnh møc chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu.034 0.§Þnh møc chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu mua s¾m thiÕt bÞ c«ng tr×nh tÝnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 18 vµ ph©n chia nh− sau: + LËp hå s¬ mêi thÇu: 40% + Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu: 60% .191 0.046 0.022 Ghi chó: .026 0.040 0.141 0.000 2.066 0.110 0.089 0.103 0.061 0.287 0.021 0.224 0.054 0.024 0.020 5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 0.045 0.395 0.000 5.058 0.204 0. ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu mua s¾m thiÕt bÞ §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % TT Lo¹i c«ng tr×nh Chi phÝ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n gãi thÇu ®−îc duyÖt (tû ®ång) ≤ 10 20 50 100 200 500 1.019 4 C«ng tr×nh thuû lîi 0.044 0.Tr−êng hîp ph¶i s¬ tuyÓn th× bæ sung thªm chi phÝ b»ng 15% cña chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu tÝnh theo ®Þnh møc t¹i b¶ng sè 18.049 0.203 0.122 0.142 0.041 0.070 0.023 2 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 0.079 0.100 0.079 0.030 0.000 1 C«ng tr×nh d©n dông 0.270 0.068 0.122 0.000 8.026 0.439 0. 37 .056 0.035 0.066 0.068 0.179 0.

Chi phÝ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 20 trong QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi phÝ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong dù to¸n gãi thÇu thiÕt bÞ ®−îc duyÖt.8. Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) (®Þnh møc c«ng bè t¹i b¶ng sè 19 trong QuyÕt ®Þnh nµy) vµ nh©n víi chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong dù to¸n gãi thÇu x©y dùng ®−îc duyÖt.2.2. biªn giíi vµ vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ . Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ tÝnh theo ®Þnh møc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ch−a bao gåm chi phÝ ®Ó x©y dùng v¨n phßng lµm viÖc t¹i hiÖn tr−êng cña nhµ thÇu t− vÊn gi¸m s¸t.8. 38 . 3.8. Chi phÝ x©y dùng v¨n phßng lµm viÖc t¹i hiÖn tr−êng cña nhµ thÇu t− vÊn gi¸m s¸t ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.4.3. Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng t¹i h¶i ®¶o.1.3.8.8. H−íng dÉn ¸p dông ®Þnh møc chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ 3. 3.xn héi ®Æc biÖt khã kh¨n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 1. 3.

588 1.405 1.000 8.779 0.066 0.466 0.700 1.805 1.053 1.512 1.653 0.198 0.974 0.607 0.460 2 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 2.539 0.518 0.422 4 C«ng tr×nh thuû lîi 2.510 2.628 2.364 5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 2.529 0.047 1.974 0.660 1.748 0.160 1.000 1 C«ng tr×nh d©n dông 2.337 39 .079 1.388 0.431 0.936 0.419 0.474 3 C«ng tr×nh giao th«ng 2.485 0.000 5.834 1.599 0.806 2.589 0.267 0.000 20 50 100 200 500 1.043 0.674 0.822 0.B¶ng sè 19: §Þnh møc chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % TT Lo¹i c«ng tr×nh Chi phÝ x©y dùng (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n gãi thÇu ®−îc duyÖt (tû ®ång) ≤ 10 2.948 1.314 1.266 0.546 0.478 0.562 2.885 1.282 1.

402 0.235 0.000 2.477 0.142 0.099 40 .918 0.675 0.B¶ng sè 20: §Þnh møc chi phÝ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ §¬n vÞ tÝnh: Tû lÖ % TT Lo¹i c«ng tr×nh Chi phÝ thiÕt bÞ (ch−a cã thuÕ GTGT) trong dù to¸n gãi thÇu ®−îc duyÖt (tû ®ång) ≤ 10 20 50 100 200 500 1.105 0.000 1 C«ng tr×nh d©n dông 0.468 0.307 0.102 2 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 0.464 0.204 3 C«ng tr×nh giao th«ng 0.190 0.246 0.643 0.000 5.649 0.275 0.178 0.117 0.130 0.804 0.114 0.250 0.214 0.108 0.214 0.542 0.120 0.767 0.346 0.091 5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 0.460 0.315 0.144 0.256 0.084 4 C«ng tr×nh thuû lîi 0.226 0.214 0.416 0.292 0.389 0.130 0.000 8.552 0.097 0.117 0.572 0.127 0.262 0.574 0.

§Ò c−¬ng ph−¬ng ¸n thùc hiÖn c«ng viÖc t− vÊn cã thÓ do chñ ®Çu t− lËp hoÆc do chñ ®Çu t− thuª ®¬n vÞ t− vÊn lËp. lo¹i chuyªn gia vµ thêi gian thùc hiÖn cña tõng chuyªn gia ph¶i ®−îc thÓ hiÖn trong ®Ò c−¬ng ph−¬ng ¸n thùc hiÖn c«ng viÖc t− vÊn cÇn tÝnh to¸n. chi phÝ v¨n phßng lµm viÖc vµ chi phÝ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cña chuyªn 41 .. + Cql: Chi phÝ qu¶n lý.. + TN: Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc. phô cÊp tiÒn l−¬ng kh¸c (nÕu cã) vµ ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: + Tr−êng hîp ch−a x¸c ®Þnh ®−îc tæ chøc t− vÊn: C¨n cø møc tiÒn l−¬ng b×nh qu©n cña chuyªn gia trªn thÞ tr−êng hoÆc theo møc tiÒn l−¬ng do Nhµ n−íc c«ng bè. chi phÝ xn héi. tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng lo¹i chuyªn gia t− vÊn. yªu cÇu vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc t− vÊn.. + Ck: Chi phÝ kh¸c. chuyªn gia. + VAT: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §Ò c−¬ng ph−¬ng ¸n thùc hiÖn c«ng viÖc t− vÊn ph¶i phï hîp víi néi dung.TiÒn l−¬ng chuyªn gia bao gåm l−¬ng c¬ b¶n. kiÕn tróc s−. C¸ch x¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn chi phÝ t− vÊn: a) Chi phÝ chuyªn gia (Ccg): X¸c ®Þnh theo sè l−îng chuyªn gia. kü thuËt viªn. chi phÝ duy tr× ho¹t ®éng cña tæ chøc t− vÊn.) ®−îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng lo¹i c«ng viÖc t− vÊn. ViÖc dù kiÕn sè l−îng. . . + Ccg: Chi phÝ chuyªn gia. + Cdp: Chi phÝ dù phßng. C«ng thøc x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ t− vÊn: Ctv = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT + Cdp Trong ®ã: + Ctv: Chi phÝ cña c«ng viÖc t− vÊn cÇn lËp dù to¸n.Sè l−îng chuyªn gia (gåm c¸c kü s−. + Tr−êng hîp ®n x¸c ®Þnh ®−îc tæ chøc t− vÊn cô thÓ: C¨n cø møc tiÒn l−¬ng thùc tÕ cña chuyªn gia trong b¸o c¸o tµi chÝnh ®n ®−îc kiÓm to¸n hoÆc ®−îc x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ. (3) 2. ph¹m vi cña c«ng viÖc t− vÊn cÇn lËp dù to¸n.Phô lôc h−íng dÉn lËp dù to¸n chi phÝ t− vÊn (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 957/Q§-BXD ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng) ____________________________ 1. b) Chi phÝ qu¶n lý (Cql): Chi phÝ qu¶n lý lµ kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn tiÒn l−¬ng cña bé phËn qu¶n lý. c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn hoÆc c¸c hîp ®ång t−¬ng tù ®n thùc hiÖn trong n¨m gÇn nhÊt cña tæ chøc t− vÊn ®ã vµ møc tr−ît gi¸ hµng n¨m ®Ó tÝnh to¸n. thêi gian lµm viÖc cña chuyªn gia vµ tiÒn l−¬ng cña chuyªn gia..

f) Chi phÝ dù phßng (Cdp): Lµ kho¶n chi phÝ cho nh÷ng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc t− vÊn. e) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT): §−îc x¸c ®Þnh phï hîp víi tõng lo¹i c«ng viÖc t− vÊn theo quy ®Þnh. Chi phÝ qu¶n lý x¸c ®Þnh b»ng kho¶ng tõ 45% ®Õn 55% cña chi phÝ chuyªn gia. héi th¶o vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c (nÕu cã). Chi phÝ dù phßng x¸c ®Þnh tèi ®a kh«ng qu¸ 10% so víi toµn bé c¸c kho¶n môc chi phÝ nãi trªn. c) Chi phÝ kh¸c (Ck): gåm. sè l−îng thiÕt bÞ. bót…). thêi gian sö dông thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc t− vÊn vµ gi¸ thiÕt bÞ phæ biÕn trªn thÞ tr−êng. chi phÝ v¨n phßng phÈm (giÊy. + Chi phÝ khÊu hao thiÕt bÞ: C¨n cø vµo nhu cÇu. chi phÝ ®i l¹i cña chuyªn gia. mùc. tæng hîp dù to¸n chi phÝ t− vÊn TT Kho¶n môc chi phÝ 1 Chi phÝ chuyªn gia 2 Chi phÝ qu¶n lý 3 Chi phÝ kh¸c 4 Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc 5 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 6 Chi phÝ dù phßng Tæng céng DiÔn gi¶i Gi¸ trÞ (®ång) Ghi chó Ccg (45%-55%)*Ccg Cql Ck 6%*(Ccg+Cql+Ck) TN %*(Ccg+Cql+Ck+TN) VAT 10%*(Ccg+Cql+Ck+TN+VAT) Cdp Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp Ctv 42 . héi th¶o theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.. + C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c x¸c ®Þnh theo yªu cÇu thùc tÕ cña tõng lo¹i c«ng viÖc t− vÊn. Chi phÝ khÊu hao thiÕt bÞ.. + ChÝ phÝ héi nghÞ. héi th¶o: C¨n cø vµo nhu cÇu thùc tÕ cña c«ng viÖc t− vÊn ®Ó tæ chøc héi nghÞ. d) Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc (TN): §−îc x¸c ®Þnh b»ng 6% cña (Chi phÝ chuyªn gia + Chi phÝ qu¶n lý + Chi phÝ kh¸c).gia t− vÊn. chÝ phÝ héi nghÞ.