You are on page 1of 4

Skor Mentah Dalam konteks pendidikan, data yang lebih relevan bagi guru ialah markah murid.

Setelah diperiksa skrip jawapan, markah-markah akan diberikan. Markah-markah tersebut disebut markah mentah. Markah mentah disebut juga skor mentah yang merupakan satu cirri skor yang belum disusun. Min Min ialah ukuran kecenderungan memusat yang paling kerap digunakan. Min diwakili dengan symbol : 

di mana: X = min = hasil tambah X = skor individu N = bilangan calon Min ialah purata sesuatu set data/skor, misalnya markah purata bagi set markah ujian mingguan. Min mudah dikira, sekiranya bilangan data adalah kecil, tetapi agak susah dikira bagi data yang banyak.

Pengiraan Mod Mod ialahskor yang mempunyai kekerapan paling tinggi, misalnya markah yang pelajar paling ramai memperolehinya. Mod mudah ditentukan sekiranya kita telah menyediakan taburan kekerapan skor/markah asal terlebih dahulu.    

Mod data tidak terkumpul di mana: = mod

Mula-mula cari min bagi skor .dua (sum of square) bagi semua ukuran.Sekiranya sesuatu set data mempunyai dua (2) angka tengah. berbeza daripada julat yang bergantung kepada dua (2) ukuran sahaja. Rumus untuk mengira varians ialah:    = sisihan skor N = jumlah kekerapan / jumlah data di mana: Langkah-langkah mancari varians 1. iaitu yang terendah dan tertinggi.= had bawah sebenar bagi kelas mod = kekerapan kelas mod ± kekerapan kelas sebelumnya = kekerapan kelas mod ± kekerapan kelas selepasnya i = saiz selang kelas Pengiraan median Median ialah skor tengah sesuatu set data/skor. Varians agak sukar dikira sebab ia melibakan jumlah kuasa. misalnya markah tengah bagi set markah ujian mingguan. media data ini ialahpurata kedua-dua data tengah tersebut. Median mudah ditentukan sekiranya kita telah menyusun data daripada yang terendah hingga tertinggi atau sebaliknya. iaitu kita perlu menjumlahkan kuasa-dua perbezaan setiap ukuran daripada min keseluruhan ukuran.  Median data terkumpul   Median data tidak terkumpul Pengiraan Varians dan Sisihan Piawai Varians (variance) ialah ukuran serakan yang mengambil kira semua data yang ada.

Kira sisihan skor 3.2. Skor z ialah skor piawai yang mempunyai min 0 dan sisihan piawai 1. Rumus bagi sisihan piawai ialah:     sisihan piawai data tidak terkumpul sisihan piawai data terkumpul Skor piawai Skor piawai yang boleh membandingkan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar-pelajar lain dalam ujian yang sama disebut skor z. Ia tidak banyak berubah dari satu sampel ke satu sampel yang lain. Gandaduakan sisihan skor dan jumlahkannya 4. Bahagikan jawapan langkah tiga dengan N Semakin besar nilai varians semakin luas sebaran taburan data Sisihan piawai Merupakan satu ukuran kebolehubahan yang paling baik. Sisihan piawai ialah punca kuasa dua varians.  = min  di mana : X = skor mentah = sisihan piawai .

Skor t Skor t ialah skor piawai yang mempunyai min 50 dan sisihan piawai 10. Skor z boleh ditukarkan kepada skor t bagi bagi mengelakkan nilai z berada dalam titik perpuluhan. t = 50 + 10z z = skor piawai .