You are on page 1of 55

Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam

LỜI GIỚI THIỆU
Ngày nay với sự phát triển của công nghiệp vi điện tử,kỹ thuật số thì các hệ thống điều khiển dần dần được tự động hóa. Với những kỹ thuật tiên tiến như vi xử lý,vi mạch số… thì các hệ thống điều khiển bằng cơ khí thô sơ với tốc độ xử lý chậm chạp ít chính xác sẽ được thay thế bằng các hệ thống điều khiển tự động với các chương trình đã được thiết lập trước Trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện nay,nhất là ngành công nghiệp luyện kim,chế biến thực phẩm…. vấn đề đo và khống chế nhiệt độ đặc biết được chú trọng đến vì nó là một tố quyết định chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng được yêu cầu đo và khống chế nhiệt độ thì có nhiều phương pháp để thực hiện. Với những gì đã được học,nghiên cứu và khảo sát về vi điều khiển thì nhóm đã ứng dụng nó vào việc đo và khống chế nhiệt độ là phương pháp tối ưu nhất. Được sự hướng dẫn của thầy,nhóm đã thực hiện đề tài “ Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ ứng dụng trong lò nhiệt” Với những kiến thức được học cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo và sự giúp đỡ của bạn bè,nhóm đã cố gắng hoàn thành đề tài đúng thời hạn. Do vậy không tránh khỏi thiếu sót,nhóm em mong nhận được ý kiến từ thầy cô để đề tài của nhóm được phát triển tốt hơn. Đà Nẵng,ngày ,tháng ,năm2010

Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ ỨNG DỤNG TRONG LÒ NHIỆT
1.Nhiệm vụ thiết kế: Nhiệm vụ cần thực hiện là thiết kế một bộ điều khiển nhiệt độ với dải nhiệt độ từ 300C đến 1200C. Vậy yêu cầu đặt ra là: +Thiết kế bộ cảm biến nhiệt độ. +Thiết kế bộ chuyển đổi tương tự sang số ( khối ADC) +Thiết kế khối xử lý trung tâm +Thiết kế khối bàn phím +Thiết kế khối công suất +Thiết kế khối hiển thị +Thiết kế khối giao tiếp +Viết thuật toán. +Viết chương trình điều khiển 2.Sơ đồ khối: Khối bàn phím Khối hiển thị Khối ADC

CMU 8051 Khối giao tiếp Khối công suất

Khối cảm biến

Lò nhiệt

Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam

3. Chức năng từng khối: + Khối cảm biến nhiệt độ:dùng để đo nhiệt độ trong lò nhiệt + Khối xử lý trung tâm: dùng để xử lý các tín hiệu vào và xuất tín hiệu ra,điều khiển mọi hoạt động của hệ thống. + Khối ADC: có nhiệm vụ số hóa tín hiệu ra của cảm biến nhiệt độ để đưa vào VDK. + Khối công suất: có nhiệm vụ điều khiển,cấp nguồn cho lò nhiệt,qua đó làm thay đổi nhiệt độ trong lò nhiệt. + Khối hiển thị: hiển thị nhiệt độ lò nhiệt. + Khối giao tiếp: trao đổi với máy tính về các thông số của quá trình điều khiển. + Khối bàn phím: nhập dữ liệu.

GIÔÙI THIEÄU VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN 8951
1. Toång quan veà kyõ thuaät vi ñieàu khieån 1.1. Khaùi quaùt chung veà vi ñieàu khieån Boä vi ñieàu khieån vieát taét laø Micro-controller, laø maïch tích hôïp treân moät chip coù theå laäp trình ñöôïc, duøng ñeå ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa moät heä thoáng. Theo chöông trình ñieàu khieån ñaõ naïp saün beân trong chip, boä vi ñieàu khieån tieán haønh ñoïc, löu tröõ thoâng tin, xöû lyù thoâng tin, sau ñoù döïa vaøo keát quaû cuûa quaù trình xöû lyù ñeå ñöa ra caùc thoâng baùo, tín hieäu ñieàu khieån tieán haønh ñieàu khieån quaù trình hoaït ñoäng cuûa caùc thieát bò

Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam
beân ngoaøi. Vi ñieàu khieån ñöôïc öùng duïng trong raát nhieàu saûn phaåm coâng nghieäp vaø tieâu duøng. Trong caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû daân duïng, caùc boä vi ñieàu khieån ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa TV, maùy giaët, ñaàu ñoïc laser, ñieän thoaïi, loø vi-ba ... Trong heä thoáng saûn xuaát töï ñoäng, boä vi ñieàu khieån ñöôïc söû duïng trong Robot, daây chuyeàn töï ñoäng. Caùc heä thoáng caøng “thoâng minh” thì vai troø cuûa heä vi ñieàu khieån caøng quan troïng. 1.2. Lòch söû phaùt trieån cuûa vi ñieàu khieån Boä vi ñieàu khieån thöïc ra laø moät loaïi vi xöû lí trong taäp hôïp caùc boä vi xöû lyù noùi chung. Boä vi ñieàu khieån ñöôïc phaùt trieån töø boä vi xöû lí, töø nhöõng naêm 1970 do söï phaùt trieån vaø hoaøn thieän veà coâng ngheä vi ñieän töû döïa treân kyõ thuaät MOS (MetalOxide-Semiconductor), möùc ñoä tích hôïp cuûa caùc linh kieän baùn daãn trong moät chip ngaøy caøng cao. Naêm 1971 xuaát hieän boä vi xöû lí 4 bit loaïi TMS1000 do coâng ty texas Instruments vöøa laø nôi phaùt minh vöøa laø nhaø saûn xuaát. Nhìn toång theå thì boä vi xöû lyù chæ coù chöùa treân moät chip nhöõng chöùc naêng caàn thieát ñeå xöû lyù chöông trình theo moät trình töï, coøn taát caû boä phaän phuï trôï khaùc caàn thieát nhö: boä nhôù döõ lieäu, boä nhôù chöông trình, boä chuyeån ñoåi AD, khoái ñieàu khieån, khoái hieån thò, ñieàu khieån maùy in, noái ñoàng hoà vaø lòch laø nhöõng linh kieän naèm ôû beân ngoaøi ñöôïc noái vaøo boä vi xöû lyù. Maõi ñeán naêm 1976 coâng ty INTEL (Intelligen-Elictronics) môùi cho ra ñôøi boä vi ñieàu khieån ñôn chip ñaàu tieân treân theá giôùi vôùi teân goïi 8048. Beân caïnh boä xöû lyù trung taâm, 8048 coøn

Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam
chöùa boä nhôù döõ lieäu, boä nhôù chöông trình, boä ñeám vaø phaùt thôøi gian, caùc coång vaøo ra digital treân moät chip. Caùc coâng ty khaùc cuõng laàn löôïc cho ra ñôøi caùc boä vi ñieàu khieån 8 bit töông töï nhö 8048 vaø hình thaønh hoï vi ñieàu khieån MCS-48.

Ñeán naêm 1980 coâng ty INTEL cho ra ñôøi theá heä thöù hai cuûa boä vi ñieàu khieån ñôn chip vôùi teân goïi 8951. Vaø sau ñoù haøng loaït caùc vi ñieàu khieån cuøng loaïi vôùi 8951 ra ñôøi vaø hình thaønh hoï vi ñieàu khieån MCS-51 . Ñeán nay hoï vi ñieàu khieån 8 bit MCS51 ñaõ coù ñeán 250 thaønh vieân vaø haàu heát caùc coâng ty haøng daãn ñaàu theá giôùi cheá taïo. Ñöùng ñaàu laø coâng ty INTEL vaø raát nhieàu coâng ty khaùc nhö : AMD, SIEMENS, PHILIPS, DALLAS, OKI …
1.3. Sô ñoà khoái cuûa moät boä vi ñieàu khieån Sô ñoà khoái chung cuûa haàu heát caùc boä vi ñieàu khieån bao goàm CPU, boä nhôù ROM hay EPROM vaø RAM, maïch giao tieáp, maïch giao tieáp song song, boä ñònh thôøi gian, heä thoáng ngaét vaø caùc BUS ñöôïc tích hôïp treân cuøng moät chip. 2. Kieán truùc cuûa vi ñieàu khieån 8951 IC vi ñieàu khieån 8951 thuoäc hoï MCS51 coù caùc ñaëc ñieåm sau : + 4 kbyte ROM + 128 byte RAM + 4 port I/0 8 bit + Hai boä ñònh thôøi 16 bits + Giao tieáp noái tieáp + 64KB khoâng gian boä nhôù chöông trình ngoaøi

Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam + 64 KB khoâng gian boä nhôù döõ lieäu ngoaøi + 210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa +Boä nhaân / chia 4µ s INT\1 INT\0 TIMER2 TIMER1 2.1. Caáu truùc beân trong cuûa 8951 Ñieàu khieån ngaét PORT noái Cacùùt tieáp hanh ghi khaùc Rom 128 byte Ram 4K8951 OK8031 Timer1 Timer2 T1* T2* CPU Tạo dao động Ñieàu khieån bus Port noái tieáp Các port I/O EA\ RST PSEN ALE P0 P1 P2 P3 TXD* RXD* .

ngoaøi ra coøn coù khaû naêng ñöa moät tín hieäu giöõ nhòp töø beân ngoaøi. Chöông trình ñang chaïy coù theå cho döøng laïi nhôø moät khoái ñieàu khieån ngaét ôû beân trong. boä ñieàu khieån thôøi gian vaø logic. duøng cho pheùp nhaân vaø pheùp chia + Ñôn vò logic hoïc (ALU : Arithmetic Logical Unit ) + Töø traïng thaùi chöông trình (PSW : Prorgam Status Word) + Boán baêng thanh ghi + Con troû ngaên xeáp + Ngoaøi ra coøn coù boä nhôù chöông trình. söï traøn boä ñeám ñònh thôøi hoaëc cuõng coù theå laø giao dieän noái tieáp. Ñôn vò xöû lí trung taâm nhaän tröïc tieáp xung töø boä dao ñoäng. Caùc nguoàn ngaét coù theå laø: caùc bieán coá ôû beân ngoaøi. . boä giaûi maõ leänh.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Sô Ñoà Khoái 8951 Phaàn chính cuûa vi ñieàu khieån 8951 laø boä xöû lí trung taâm (CPU: central processing unit) bao goàm : + Thanh ghi tích luõy A + Thanh ghi tích luõy phuï B.

. hoaëc ñeå ñaàu noái giao dieän noái tieáp. . Trong vi ñieàu khieån 8951 coù hai thaønh phaàn quan troïng khaùc ñoù laø boä nhôù vaø caùc thanh ghi : + Boä nhôù goàm coù boä nhôù RAM vaø boä nhôù ROM duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu vaø maõ leänh.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Hai boä ñònh thôøi 16 bit hoaït ñoäng nhö moät boä ñeám. thoâng tin trong quaù trình xöû lí.2.3). . . . . . .Chöùc naêng caùc chaân cuûa vi ñieàu khieån 8951 C 1 3 0 p 1 2 M 3 1 1 9 C 2 3 0 p H z 1 8 9 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 U E 2 A / V P P P P P P P P P P P P P P P P P 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . . . . + Caùc thanh ghi söû duïng ñeå löu tröõ thanh ghi. Giao dieän noái tieáp coù chöùa moät boä truyeàn vaø moät boä nhaän khoâng ñoàng boä. cuõng nhö caùc ñöôøng ngaét daãn beân ngoaøi. . .2. . . laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau. .1. . 0 1 2 3 4 5 6 7 1 R D 1 W R 2 P S E N3 A L E / P 1 T X D 1 R X D 8 0 5 1 . . Caùc coång (port0. Khi CPU laøm vieäc noù laøm thay ñoåi noäi dung cuûa caùc 2. 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 9 0 1 0 X 1 X 2 R I I T T P P P P P P P P N N E S T 0 T 1 E T R S T 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ÔÛ coång 3 coù theâm caùc ñöôøng daãn ñieàu khieån duøng ñeå trao ñoåi vôùi moät boä nhôù beân ngoaøi. .Toác ñoä truyeàn qua coång noái tieáp coù theå ñaët trong daõi roäng vaø ñöôïc aán ñònh baèng moät boä ñònh thôøi. söû duïng vaøo muïc ñích ñieàu khieån. .

trong ñoù 24 chaân ñöôïc söû duïng vôùi hai muïc ñích. treân caùc chaân 18 cuûa MC8951. Trong caùc thieát keá côõ nhoû khoâng duøng boä nhôù ngoaøi. transistor… a. LED. Coøn trong caùc thieát keá lôùn coù yeâu caàu moät soá löôïng ñaùng keå boä nhôù ngoaøi thì P0 trôû thaønh caùc ñöôøng truyeàn döõ lieäu vaø 8 bit thaáp cuûa bus ñòa chæ. Nghóa laø ngoaøi chöùc naêng coång I/O. Chuùng ñöôïc söû duïng vôùi moät muùc ñích duy nhaát laø giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaøi khi caàn thieát.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Hình 2. ôû treân chaân töø 32 ñeán 39 cuûa MC 8951. . moãi chaân coù coâng duïng keùp naøy coù theå laø moät ñöôøng ñieàu khieån cuûa Bus ñòa chæ hay Bus döõ lieäu hoaëc laø moãi chaân hoaït ñoäng moït caùch ñoäc laäp ñeå giao tieáp vôùi caùc thieát ñôn bit nhö laø coâng taéc.Port0: laø port coù 2 chöùc naêng. b. Port1: laø moät port I/O chuyeân duïng. P0 ñöôïc söû duïng nhö laø nhöõng coång I/O.3 : Sô ñoà chaân 8951 Vi ñieàu khieån 8951 coù 32 trong 40 chaân coù chöùc naêng nhö laø caùc coång I/O.

2 P3. xuaát döõ lieäu noái Ngaét ngoaøi 0. caùc chaân naøy duøng laøm 8 bit cao cuûa bus ñòa chæ cho nhöõng moâ hình thieát keá coù boä nhôù chöông trình ROM ngoaøi hoaëc boä nhôù döõ lieäu RAM coù dung löôïng lôùn hôn 256 byte. d. Port3: laø moät coång coù coâng duïng keùp treân caùc chaân 10 – 17 cuûa MC 8951. Ngoõ vaøo cuûa TIMER 1.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam c. Ngoõ vaøo TIMER 0. 6 Teân Chöùc naêng chuyeån ñoåi RxD Ngoõ vaøo döõ lieäu noái tieáp. Ñieàu khieån ñoïc boä nhôù döõ lieäu ngoaøi. Ngoaøi chöùc naêng I/O. T0 T1 Ö R W R D . Port2: laø moät coång coù coâng duïng keùp treân caùc chaân 21 – 28 cuûa MC 8951. 3 P3. Ñieàu khieån ghi döõ lieäu leân boä nhôù ngoaøi. Ngaét ngoaøi 1. 4 P3. ñöôïc moâ taû trong baûng sau: Bit P3. 0 P3. Ngoaøi chöùc naêng laø coång I/O. TxD IN 0 T IN 1 T Ngoõ tieáp. 5 P3. 1 P3. nhöõng chaân naøy kieâm luoân nhieàu chöùc naêng khaùc nöõa lieân quan ñeán nhieàu tính naêng ñaëc bieät cuûa MC 8951.

8088. Neáu xung treân 8951 laø 12MHz thì . ALE (Address Latch Enable ): Tín hieäu ra ALE treân chaân 30 töông hôïp vôùi caùc thieát bò laøm vieäc vôùi caùc xöû lyù 8585. caùc ñöôøng Port 0 duøng ñeå xuaát hoaëc nhaäp döõ lieäu trong nöõa sau chu kyø cuûa chu kyø boä nhôù. 7 Chöùc naêng cuûa caùc chaân treân port3 e. 8951 duøng ALE ñeå giaûi ña hôïp bus ñòa chæ vaø döõ lieäu. Caùc xung tín hieäu ALE coù toác ñoä baèng 1/6 laàn taàn soá dao ñoäng treân chip vaø coù theå ñöôïc duøng laø nguoàn xung nhòp cho caùc heä thoáng. ALE laø tín hieäu ñeå choát ñòa chæ vaøo moät thanh ghi beân ngoaøi trong nöõa ñaàu cuûa chu kyø boä nhôù. Khi thi haønh chöông trình trong ROM noäi PSEN seõ ôû möùc cao.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam P3. Noù laø tín hieäu ñieàu khieån ñeå cho pheùp truy xuaát boä nhôù chöông trình môû roäng vaø thöôøng ñöôïc noái ñeán chaân OE (Output Enable) cuûa moät EPROM ñeå cho pheùp ñoïc caùc byte maõ leänh cuûa chöông trình. Tín hieäu PSEN ôû möùc thaáp trong suoát phaïm vi quaù trình cuûa moät leänh. f. PSEN (Program Store Enable): 8951 coù 4 tín hieäu ñieàu khieån. Sau ñoù. Caùc maõ nhò phaân cuûa chöông trình ñöôïc ñoïc töø EPROM qua bus vaø ñöôïc choát vaøo thanh ghi leänh cuûa 8951 ñeå giaûi maõ leänh. PSEN laø tín hieäu ra treân chaân 29. khi port 0 ñöôïc duøng laøm bus ñòa chæ/döõ lieäu ña hôïp: vöøa laø bus döõ lieäu vöøa laø byte thaáp cuûa ñòa chæ 16 bit .

Neáu ôû möùc thaáp. noù thöôøng ñöôïc noái vôùi thaïch anh giöõa hai chaân 18 vaø 19.OSC: 8951 coù moät boä dao ñoäng treân chip. Ngöôøi ta coøn duøng chaân EA laøm chaân caáp ñieän aùp 21V khi laäp trình cho EPROM trong 8951. h. caùc thanh ghi trong 8951 ñöôïc ñöa vaøo nhöõng giaù trò thích hôïp ñeå khôûi ñoäng heä thoáng. Chaân naøy cuõng ñöôïc laøm ngoõ vaøo cho xung laäp trình cho EPROM trong 8951. g. GIỚI THIỆU : 1. Vcc ñöôïc noái vaøo chaân 40 vaø Vss (GND) ñöôïc noái vaøo chaân 20.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam ALE coù taàn soá 2MHz. chöông trình chæ ñöôïc thi haønh töø boä nhôù môû roäng. POWER: 8951 vaän haønh vôùi nguoàn ñôn +5V. j. Taàn soá thaïch anh thoâng thöôøng laø 12MHz. RST (Reset): Ngoõ vaøo RST treân chaân 9 laø ngoõ reset cuûa 8951. EA (External Access): Tín hieäu vaøo EA treân chaân 31 thöôøng ñöôïc noái leân möùc cao (+5V) hoaëc möùc thaáp (GND). Neáu ôû möùc cao. Khi tín hieäu naøy ñöôïc ñöa leân möùc cao (trong ít nhaát 2 chu kyø maùy).1. THIẾT KẾ MẠCH CẢM BIẾN VÀ ADC 1.CHUYỂN ĐỔI A/D : . 8951 thi haønh chöông trình töø ROM noäi trong khoaûng ñòa chæ thaáp (4K). i.

ADC0804 :  -CS (Chip select) Chân số 1. Lúc này V’a gần bằng Va . NGUYÊN TẮC CHUYỂN ĐỔI: Mạch chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số. là một tín hiệu vào. .Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam 1.Tuy nhiên.RD (Read) Chân số 2. 1.1. đầu vào tích cực mức thấp được sử dụng để kích hoạt Chip ADC0804.2. Chuyển đổi ADC có rất nhiều phương pháp. Khi V’a > Va ngõ ra của bọâ so sánh xuống mức thấp và quá trình thay đổi số của thanh ghi ngưng.1. tích cực ở mức thấp.chuyển một tín hiệu ngõ vào tương tự (dòng điện hay điện áp) thành dạng mã số nhị phân có giá trị tương ứng.1. + Dải biến đổi của tín hiệu tương tự ngõ vào VA Startcommand + Control Unit clock V’A Comparator D/A converter Register Digital output Hình Sơ đồ khối tổng quát của mạch ADC Hoạt động -Đầu tiên kích xung start để bộ ADC hoạt động -Tại một tần số được xác định bằng xung clock bộ điều khiển làm thay đổi thành số nhị phân được lưu trữ trong thanh ghi(Register). + Tốc độ chuyển đổi . Các bộ chuyển đổi đầu vào tương tự thành số nhị phân và giữ nó ở một thanh ghi trong. những số trong thanh ghi là những số cần chuyển đổi .mỗi phương pháp điều có những thông số cơ bản khác nhau: +Độ chính xác của chuyển đổi AD.-Số nhị phân trong thanh ghi được chuyển thành dạng điện áp V’a bằng bộ chuyển đổi DA. -Bộ so sánh. RD được sử dụng để có dữ liệu đã được chyển đổi tới đầu ra của ADC0804. . là chân chọn Chip.Nếu V’a < Va thì ngõ ra của bộ so sánh vẫn giữ mức cao.so sánh V’a với điện áp ngõ vào Va . Để truy cập ADC0804 thì chân này phải ở mức thấp.

.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Khi CS = 0 nếu có một xung cao xuống thấp áp đến chân RD thì dữ liệu ra dạng số 8 bit được đưa tới các chân dữ liệu (DB0 – DB7). Sau khi INTR xuống thấp.WR (Write) Chân số 3. Bình thường chân này ở trạng thái cao và khi việc chuyển đổi hoàn tất thì nó xuống thấp để báo cho CPU biết là dữ liệu chuyển đổi sẵn sàng để lấy đi. đây là chân vào tích cực mức thấp được dùng để báo cho ADC biết bắt đầu quá trình chuyển đổi. Vin (+) và Vin (-) • . Khi việc chuyển đổi hoàn tất thì chân INTR được ADC hạ xuống thấp. Nếu CS = 0 khi WR tạo ra xung cao xuống thấp thì bộ ADC0804 bắt đầu quá trình chuyển đổi giá trị đầu vào tương tự Vin về số nhị phân 8 bit.Ngắt INTR (Interupt) Chân số 5. . cần đặt CS = 0 và gửi một xung cao xuống thấp tới chân RD để đưa dữ liệu ra. là chân ra tích cực mức thấp.

Tuy nhiên.+5V. là các chân ra dữ liệu số (D7 là bit cao nhất MSB và D0 là bit thấp nhất LSB). trong đó Vin = Vin(+) – Vin (-). Chân này còn được dùng làm điện áp tham chiếu khi đầu vào Vref/2 để hở.+5V. là chân nguồn nuôi +5V. Chân Vref/2 được dùng để thực hiện các điện áp đầu ra khác 0 . Nếu chân này hở thì điện áp đầu vào tương tự cho ADC0804 nằm trong dải 0 .D7.Vref/2 Chân số 9. . Thông thường Vin (-) được nối tới đất và Vin (+) được dùng làm đầu vào tương tự và sẽ được chuyển đổi về dạng số.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Chân số 6 và chân số 7. . Các chân này được đệm ba trạng thái và dữ liệu đã được chuyển đổi chỉ được truy cập khi chân CS = 0 và chân RD đưa xuống mức thấp.Vcc Chân số 20. chân số 18 – 11.D7 D0 . có nhiều ứng dụng mà đầu vào tương tự áp đến Vin khác với dải 0 .+5V. đây là 2 đầu vào tương tự vi sai. là chân điện áp đầu vào được dùng làm điện áp tham chiếu. Để tính điện áp đầu ra ta tính theo công thức sau . Bảng quan hệ điện áp Vref/2 với Vin D0 .

Mạch tạo xung clock cho ADC 0804 : Tuy nhiên ADC0804 cũng có một bộ tạo xung đồng hồ riêng. . Khi ấy tần số được xác định bằng biểu thức: Với R=10 kΩ .Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam . C=150pF và tần số f=606 kHz và thời gian chuyển đổi là 110 ms. Để dùng đồng hồ riêng thì các chân CLK IN (chân số 4) và CLK R (chân số 19) được nối với một tụ điện và một điện trở (như hình vẽ).

2.Nguyên lý chung của IC đo nhiệt độ : Là mạch tích hợp nhận tín hiệu nhiệt độ chuyển thành tín hiệu dưới dạng điện áp hoặc tín hiệu dòng điện.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Hình Biểu đồ thời gian của ADC 0804 1.Giới thiệu: Kỹ thuật vi điện tử cho phép chế tạo được những mạch kết nối gồm những transistor giống nhau được sử dụng để làm cảm biến hoàn hảo đo nhiệt độ dựa vào việc đo sự khác biệt điện áp VBE dưới tác động của nhiệt độ .1.với độ tuyến tính cao. tuy nhiên phạm vi hoạt động giới hạn chỉ trong khoảng –550C đến 1500C. . Dựa vào đặc tính rất nhạy của các bán dẫn với nhiệt độ.2. ta biết được giá trị của nhiệt độ cần đo.2. 1.Các cảm biến này tạo ra các dòng điện hặc điện áp tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. tạo ra điện áp hoặc dòng điện tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.2. nó có điều lợi là vận hành đơn giản.ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG IC: 1. Đo tín hiệu điện.

2.LM35 có độ biến thiên theo nhiệt độ: 10mV / 1oC. . 1 10 8 C S G N D AG N D R 0 8 D 03 4 W R 5 I N T R / 2 D D D D D D D D B B B B B B B B 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 8 7 6 5 4 3 2 1 P P P P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 . . Các IC cảm biến nhiệt độ có độ chính xác cao. tất nhiên cần có một đầu dò thích hợp. 0 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 V C C /V R E F 3 . là loại thông dụng trên thị trường hiện nay.I N C C 20 L M 3 5 4 1 9 C C L L A K K D E I N R C F 5 0 V R Để đo nhiệt độ được chính xác.MẠCH CẢM BIẾN NHIỆT : V V C C U 1 V 4 G N D S + V O U 2 T R 7 8 k 2 V C C C 4 1 u F 1 R 1 0 2 k 2 U 6 R L M 3 3 6 3 1 0 k 2 + 4 L M 9 V 8 C C U 1 3 5 8 C 6 1 u F 7 A C 5 R p 1 8 0 k 9 6 7 U 5 + I N .Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Sự tích cực của nhiệt độ tạo ra điện tích tự do và các lỗ trống trong chất bán dẫn bằng sự phá vỡ các phân tử. . Một trong số đó là IC LM35. dòng thuận của mối nối p-n (trong diode hay transistor) sẽ tăng theo hàm mũ theo nhiệt độ. Kết quả của hiện tượng này là dưới mức điện áp thuận. đồng thời nó có những đặc tính làm việc phù hợp với thiết kế chi tiết của mạch.Dựa vào lý thuyết và thực tế của mạch cần thiết kế ta dùng phương pháp đo bằng IC cảm biến nhiệt độ. . Có rất nhiều loại cảm biến như giới thiệu ở chương I. . . . Đầu dò là một cảm biến nhiệt độ có nhiệm vụ vận chuyển từ nhiệt độ qua tín hiệu điện. tạo sự xuất hiện các lỗ trống nhiệt làm cho tỷ lệ điện tử tự do và các lỗ trống tăng lên theo quy luật hàm mũ với nhiệt độ. -Một số tính chất cơ bản của LM35: . dễ tìm và giá thành rẽ. bứt các electron thành dạng tự do di chuyển qua các vùng cấu trúc mạng tinh thể. . . .

5(V). ở nhiệt độ 25oC nó có sai số không quá 1%. . Với tầm đo từ -55oC – 150oC. . tính năng cảm biến nhiệt độ rất nhạy. tín hiệu ngõ ra tuyến tính liên tục với những thay đổi của tín hiệu ngõ vào.01× ToC Vậy ứng với tầm hoạt động từ 0oC – 150oC ta có sự biến thiên điện áp ngõ ra là: Ở 0oC thì điện áp ngõ ra Vout = 0 (V).Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam .Thông số kỹ thuật: Tiêu tán công suất thấp. Dòng ngược 15mA.Độ chính xác cao. . quan hệ giữa nhiệt độ và điện áp ngõ ra như sau: Vout = 0. Ở 150oC thì điện áp ngõ ra Vout = 1. Dòng thuận 10mA.Đặc tính điện: Theo thông số của nhà sản xuất LM35. Dòng làm việc từ 450µ A – 5mA.

1 A B C D E F G 8 D L E P D 5 7 U A 7 B 6 C 4 D 2 E 1 F 9 G 1 0 .Sơ đồ nguyên lý: O O O 5 v J 2 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 2 6 3 5 4 16 U D D D C D 2 V c c R 1 1 1 1 9 1 1 O 3 2 1 0 5 4 R R R R R R R 3 53 63 73 83 93 13 3 3 3 3 3 3 03 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0G 1 K1 2 7 3 8 U A 7 B 6 C 4 D 2 E 1 F 9 G 1 0 4 5 6 5 O 4 V V A Q c 1 c O 7 5 5 V V 1 1 5 2K 2 8 3 8 A Q c 1 c O 8 6 5 V V 1 1 5 K 3 2 9 3 8 A Q c 1 9 c 0 1 5 0 R 0 R V C 0 1 2 3 GND L T R B I B I / R B A B C D E F G A B C D E F G 8 D L E P D 5 7 U A 7 B 6 C 4 D 2 E 1 F 9 G 1 0 .Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam KHỐI HIỂN THỊ VÀ BÀN PHÍM 1Khối hiển thị: 1. 3 H E A D E R 8 7 4 4 7 8 0 V c c D L 1 E 1 1 D2 J 5 R 3 A Q R 1 7K 2 D L R 3 1 2 3 1 0 4 R 1 8 E K 1 D 2 R 3 8 1 3 0 5 D L 9 E D R 1 9 1 K 2 1 0 1 5 A Q 1 0 1 5 A Q D L 1 0 1 E 1 0 D 5 2 3 0 0 H E A D E R 2 1 0 1 1 1 2 0 0 J 4 R 1 6 3 3 0 0 H E A D E R 2 0 0 . 2 A B C D E F G T L T L VCC 8 D L E P D T L 5 7 .1.

4. a b Vcc c d e f g a b c d e f g Hình 7..Ở đây bộ hiển thị chỉ có chức năng là hiển thị nhiệt độ ngoài ra không có chức năng khác.d . b: Loại anode chung. bộ hiển thị đóng vai trò rất quan trọng: dùng để giao tiếp với máy tính và người sử dụng. cảm nhận quá trình làm việc của hệ thống. a: Bộ hiển thị Led 7 đoạn. BCD inputs A B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 C 0 0 1 1 0 0 D 0 1 0 1 0 1 Segment outputs a b c 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 d 0 1 0 0 1 0 e 0 1 0 1 1 0 f 0 1 1 1 1 1 g 1 1 0 0 1 0 Display 0 1 2 3 4 5 .để đơn giản được phần cứng thì chỉ cho phép nhiệt độ hiển thị từ 00C – 999C từ port 1 của vi điều khiển. . Bộ hiển thị hằng Led 7 đoạn là loại được sử dụng phổ biến.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Nguyên lý hoạt động : Trong hệ thống vi xử lý. c: Loại Cathod chung. cho phép người sử dụng quan sát.

Khi led đơn vàng sáng thì ta nhập giá trị nhiệt 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 9 độ cần khống chế vào.IC 89C52 và IC chuyển đổi mã có đúng và có đủ không.Khi led xanh sáng thì led 7 đoạn sẽ hiển thị nhiệt độ hiện tại của lò.kiểm tra các điện trở kéo từ nguồn xuống có đúng không. -Kiểm tra các led 7 đoạn có đúng loại không(ở đây dùng loại anod chung) *Nếu led 7 đoạn không sáng thì phải kiểm tra: -Kiểm tra led có đúng loại không(anod chung) -Kích cho đường cung cấp nguồn(kiểm tra con bjt có dẫn không) -Kiểm tra con giải mã có hoạt động không.đo điện áp ra trên mỗi IC xem có đạt yêu cầu không.Giá trị nhiệt độ này sẽ hiển thị trên led 7 đoạn. *Nếu hiển thị không đúng thì phải kiểm tra: .Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Khối hiển thị gồm 3 led 7 đoạn và 2 led đơn. -Kiểm tra các điện trở nối từ bộ chuyển đổi đến các led 7 đoạn có đúng không. *Kiểm tra khối hiển thị: -Kiểm tra điện áp cung cấp cho IC cảm biến LM35.Nhiệt độ này sẽ lấy từ cảm biến nhiệt độ.

Tính giá trị địên trở hạn dòng Rhd nối với 74LS47 : Nguồn cung cấp Vcc = 5V.Iledđm Với T0 là thời gian 1 led sáng T là thời gian led đó không sáng Chọn thời gian sáng cho 1 led là 100µs Thời gian không có dòng chạy qua led là 600 µs . Nếu ta dùng Led 7 đoạn kiểu cathod chung thì mỗi ngõ ra của IC 7447 cần kết nối với các cổng đảo trước khi đến các chân của Led.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam -Cho quét chậm.hàng có đúng không(xuất giá trị ra rồi phải tắt led) Các linh kiện sử dụng trong mạch: a.2.C.B. 1.D trong đó mức ý nghĩa giảm dần từ A đến D.4V Iol = 40mA . BI/RBO. Các thông số ngõ ra của IC7447 là : Vol = 0.IC74LS47: dùng để chuyển tín hiệu dạng số nhị phân ở ngõ vào sang mã 7 đoạn. Do đó ta có bảng chân thực sau: Để IC hoạt động ta kết nối chân 16 (Vcc) với nguồn 5 V.2. Ngỏ vào có 4 chân là 7.6 tương ứng với A. ta muốn các led sáng với một dòng định mức Iledđm =10mA vậy: Ihd = T0 T .C.1.quét hết cột này đến cột kia(cho delay lớn) -Kiểm tra điện áp kích cho cột. IC này hoạt động ở tích cực mức thấp.B.D của iC với các công tắc mà mỗi công tắc đơn giản là nằm giữa 2 mức cao hoặc thấp.Giả sử . . Kết nối các ngõ ra A. Các chân LT. RBI không cần kết nối. chân số 8 với đất.

5(mA) Chọn BJT 2SA1015 có β = 70 Dòng IBmin = 28.9KΩ.10 = 70 β ≤ Ib ≤ Iol hay β ≤ Ub ≤Iol Rb Từ đó ta suy ra R: Rb≥ Ub Vcc − Vγ − Vol 5V − 0.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam . để sáng hết 7 led cần dòng (mA) Chọn BJT A1015 có βmin = 70 .0032 0. để 1 led sáng cần dòng 10mA.4KΩ Rhd =3.8 = = = 0.7 = 70 (mA)  Ihd = 100 600 .70 = 28.Mỗi đoạn của led cần dòng khoảng 10mA để sáng .0.3.4V 3.7(mA) 1.0032 I ol I ol 1187.4 V Vậy dòng Ib nằm trong giới hạn sau : Ic Ic Ic = 7.1.8V . Lúc đó ILED = (5V .5/70 =0.Tại ngõ ra của IC8051 có các thông số sau : Iol = 3.4V )/0.41(mA) Chọn IB=(2÷3)IBmin =2.8V − 0.0.2mA Vol =0.8V –0.4V)/3.2K Ω Lúc đó với led 7 đoạn ta có: .82mA => Rhd = 3.41 =0. để đơn giản ta xem led 7 đoạn gồm 7 led đơn.Tính giá trị điện trở Rb nối với BJT: .82(mA) Rhd= (Vcc – V LED – Vol)/ILED => Rhd = (5V-1.Xét điều kiện để transistor boã hoà là :Ic ≥βIb Với led 7 đoạn. Vậy dòng qua led là ihd = 10.5Ω Chọn RB =1.9kΩ = 0.

5 1 . Quét cột và đọc dữ liệu tại hàng hoặc ngược lại. Ban đầu các nút bám được set ở mức cao. Vậy giá trị của bàn phím được tính theo công thức sau Bp= C+h.7 1 2 3 4 5 6 7 8 C ON 8 2 3 C0 2 3 C1 2 3 C2 2 3 C3 H0 1 4 4 1 5 4 1 6 4 1 7 4 2 3 2 3 2 3 2 3 H1 1 8 4 1 9 4 1 A 4 1 B 4 2 3 2 3 2 3 2 3 H2 1 C 4 1 D 4 1 E 4 1 F 4 2 3 2 3 2 3 2 3 H3 Để thực hiện ma trận bàn phím ta dùng phương pháp quét phím.3 1 .14(mA) 70 Ub 3. H: Hàng có phím nhấn.0 1 .4 Trong đó: Bp: Giá trị của phím được nhấn. C: Cột được quét.Bàn phím 10 =0.16 (mA) ≥ =1(mA) 1200 70 b Với led đơn ta có: Ib = 3. Khi mạch cần nhiều phím thì ta mới tổ chức ma trận phím để giảm số lượng cổng sử dụng cho bàn phím.4 1 . các hàng cách nhau 4 đơn vi. Theo hình vẽ thì các cột cách nhau 1 đơn vị.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Ib = R = = 3.2 1 .6 1 .khi nhấn nút thì chuyển sang mức thấp(mức 0) .16 (mA) ≥ 2.8 70 Nguyên lý: 1 0 4 1 1 4 1 2 4 1 3 J1 4 P P P P P P P P 1 .1 1 .

Các tín hiệu còn lại có chức năng hỗ trợ để thiết lập và điều khiển quá trình truyền.khi bấm thì xuống mức thấp.dùng đồng hồ kiểm tra khi nhấn nút có thông mạch không. Có thể cung cấp nguồn cho các mạch điện đơn giản Các thiết bị ghép nối chia thành 2 loại: DTE (Data Terminal Equipment) và DCE (Data Communication Equipment). vi điều khiển. KHỐI GIAO TIẾP 1. Chuẩn RS-232 quy định mức logic 1 ứng với điện áp từ -3V đến -25V . DCE là các thiết bị trung gian như MODEM còn DTE là các thiết bị tiếp nhận hay truyền dữ liệu như máy tính. Có thể tháo lắp thiết bị trong lúc máy tính đang làm việc. Số dây kết nối ít. -Kiểm tra vị trí các nút bấm đã chính xác chưa(tương ứng với hàng và cột như hình vẽ trên) *Nếu đã nhấn phím và hiển thị không mà không hiển thị số bấm thì phải kiểm tra như sau: -Kiểm tra phần cứng xem có đúng với chương trình đã viết không. -Kiểm tra xem các nút có bị dính với nhau không.Cấu trúc cổng nối tiếp: Cổng nối tiếp được sử dụng để truyền dữ liệu hai chiều giữa máy tính và ngoại vi. được gọi là các tín hiệu bắt tay (handshake). Tín hiệu truyền theo chuẩn RS-232 của EIA (Electronics Industry Associations). Có thể truyền không dây dùng hồng ngoại. Ưu điểm của quá trình truyền dùng tín hiệu bắt tay là có thể kiểm soát đường truyền.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam *Kiểm tra bàn phím: -Trước hết phải kiểm tra đã gắn các chan của nút bấm đã đúng chưa:có 1 cặp chân của nút bấm ở mức cao. có các ưu điểm sau: Khoảng cách truyền xa hơn truyền song song. … Việc trao đổi tín hiệu thông thường qua 2 chân RxD (nhận) và TxD (truyền). Cho phép nối mạng. PLC. Có thể ghép nối với vi điều khiển hay PLC (Programmable Logic Device).

Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam (mark). Ngoài ra. mức logic 0 ứng với điện áp từ 3V đến 25V (space) và có khả năng cung cấp dòng từ 10 mA đến 20 mA. Chuẩn RS-232 cho phép truyền tín hiệu với tốc độ đến 20. Các phương thức nối giữa DTE và DCE: . .Song công (full-duplex): số liệu được truyền đồng thời theo 2 hướng. Các đặc tính kỹ thuật của chuẩn RS-232 như sau: Chiều dài cable cực đại 15m Tốc độ dữ liệu cực đại 20 Kbps Điện áp ngõ ra cực đại ± 25V Điện áp ngõ ra có tải ± 5V đến ± 15V Trở kháng tải 3K đến 7K Điện áp ngõ vào ± 15V Độ nhạy ngõ vào ± 3V Trở kháng ngõ vào 3K đến 7K Các tốc độ truyền dữ liệu thông dụng trong cổng nối tiếp là: 1200 bps. . tất cả các ngõ ra đều có đặc tính chống chập mạch. Khi bắtđầu truyền.000 bps nhưng nếu cáp truyền đủ ngắn có thể lên đến 115. 9600 bps và 19200 bps – Sơ đồ chân cổng nối tiếp . 4800 bps. Định dạng của khung truyền dữ liệu theo chuẩn RS-232 như sau: Start 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P Stop 1 Khi không truyền dữ liệu.Đơn công (simplex connection): dữ liệu chỉ được truyền theo 1 hướng.Bán song công ( half-duplex): dữ liệu truyền theo 2 hướng. DTE sẽ đưa ra xung Start (space: 10V) và sau đó lần lượt truyền từ D0 đến D7 và Parity. nhưng mỗi thời điểm chỉ được truyền theo 1 hướng. đường truyền sẽ ở trạng thái mark (điện áp -10V).200 bps. cuối cùng là xung Stop (mark: -10V) để khôi phục trạng thái đường truyền.

ta phải dùng thêm mạch chuyển mức logic từ TTL  232 và ngược lại.Giao tiếp với vi điều khiển Khi thực hiện giao tiếp với vi điều khiển. ta có thể dùng thêm opto 4N35 để cách ly về điện. khi sử dụng mạch chuyển mức logic dùng các vi mạch thì đòi hỏi phải dùng chung GND giữa máy tính và vi mạch  có khả năng làm hỏng cổng nối tiếp khi xảy ra hiện tượng chập mạch ở mạch ngoài. Do đó. Mạch chuyển mức logic mô tả như sau: V C C P 1 1 6 2 7 3 8 4 9 5 1 3 1 4 R 1 I NR 1 O T 1 O U TT 1 I VC C 8 7 C 3 1 3 4 5 M 16 U 1 1 2 U 1T 1 N 1 2 3 4 J 1 9 R 2 I NR 2 O U 0T 1 T 2 O U TT 2 I N C C C C A 1 + 1 2 + 2 G N D C 2 V + 6 V 2 V C C D B 9 C 1 0 u 4 C 1 0 u C 1 1 0 u C 5 1 0 u O N 4 X 2 3 2 Mạch chuyển mức logic TTL ↔ RS232. Các vi mạch thường sử dụng là MAX232 của Maxim hay DS275 của Dallas.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Mô tả 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Số chân Da ta carrier detect (DCD) Received data (RxD) Transmitted data (TxD) Data terminal ready (DTR) Signal ground (GND) Request to send (RTS) Request to send (RTS) Clear to send (CTS) Ring indicator (RL) Tránh tín hi ệu mạng dư liêu Dữ liệu đ ược nhận Dữ liệu được gởi Đầu dư liệu sẳn sàng Đất của tín hiệu D ữli ệu sẳn sàng Yêu c ầu dữ liệu Xoá đ ể gởi Báo chuông 2. *Kiểm tra Max232: -Đo nguồn.đo các tụ xem có đạt yêu cầu không 15 1 0 u . Tuy nhiên.

các điều kiện có đủ không -Đấu chân (2) và chân (3) gửi dữ liệu xuống => nhận được là được. KHỐI CÔNG SUẤT VÀ ĐỒNG BỘ 1.nối với chân ra của IC89C52 xem có giao tiếp được không(xem có thu phát dữ liệu được không) -Ưu tiên cổng COM trước.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam -Kiểm tra các chân của tụ.của Max232 đã đúng chưa.Sơ đồ nguyên lý: . -Chập ngõ ra của Max232.

4 để điều khiển BJT A1015 và tạo ra dòng kích cho triac.tạo ra sự đồng bộ về tín hiệu kích và áp xoay chiều đặt vào triac +Triac kích ở chế độ I+.BJT A1015 dẫn bão hoà và tạo ra dòng kích vào cổng G của triac.Nguyên lý hoạt động: -Mạch đồng bộ tạo ra xung để điều khiển tín hiệu kích và áp xoay chiều đặt lên triac.và tín hiệu này phải nhận được sau khi có tín hiệu từ ADC là Tôđmin . 2 6 1 8 1 5 + - 2. 2 M 8 C C C C R 1 9 4 7 k P Q C 3 . 4 1 2 3 .Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam V C C R P 3 . 3 k Q 2 A 1 0 1 5 R 1 3 R 2 5 R 1 1 3 3 0 6 1 8 0 D D 1 2 I 2O D U M E 8 O 4 2 k 4 C 8 1 u F Q 1 T R I A C J 4 R 2 4 8 k 2 C 7 1 u F 1 2 T A I + N G U O N C 3 0 2 1 V V R J 5 2 1 X O A Y C H I E U 2 6 1 2 k R 1 7 1 0 0 k R 2 0 5 k 6 3 2 R 1 8 1 0 0 k U 9 A 1 L M 4 3 9 3 R 1 4 2 .làm triac hoạt động . Tín hiệu kích tồn tại ít nhất phải 2us thì triac mới bắt đầu dẫn.Tín hiệu ra đưa qua VĐK nhận được và kết hợp với tín hiệu từ cảm biến sẽ điều khiển tín hiệu ở chân P3.từ đó nung nhiệt nóng lên.2 theo sườn lên hay sườn xuống.4=0. Góc kích α được điều chỉnh qua VĐK bằng cách delay một khoảng thời gian so với tín hiệu nhận về ở chân P3. Nếu mức ra từ cảm biến là ở Tôđmin thì P3.III+ +Tín hiệu xoay chiều qua bộ opamp so sánh va BJT C1815 để lật tin hiệu.

Điều khiển tải AC: Ta dùng phương pháp điều khiển góc pha là phương pháp thay đổi góc kích α của Triac để làm biến đổi điện áp đặt lên tải.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Nếu mức ra từ cảm biến là Tôđmax thì P3. *Kiểm tra khối điều khiển công suất: -Trước tiên kiểm tra con triac đã gắn đúng chưa(dùng đồng hồ xác định chính xác các chân của triac) -Kiểm tra các thành phần điều khiển -Kiểm tra nguồn cung cấp có đủ không . Ưu điểm của phương pháp này là điều khiển liên tục và chính xác hơn.BJT A1015 ngắt và làm triac ngưng hoạt động. khi góc kích α = 0 thì coi như toàn bộ điện áp lưới đặt lên tải nếu như ta bỏ qua sụt áp trên Triac. từ đó nhiệt giảm dần .4=1.

sinh viên phải chờ cho mực khô hẳn rồi đồ lại một lần nữa.Muốn thực hiện điểm pad vuông. sau đó dùng đầu mũi dao nhọn và thước kẻ tỉa bớt mực để duy trì một vùng mực bám hình vuông cho điểm pad cần thực hiện.đẩy ra 1 xung kích xem nhiệt độ thay đổi như thế nào? *Phương pháp thực hiện mạch in Sau khi vẽ hoàn chỉnh sơ đồ mạch in trên giấy. độ đậm của các đường phải đều nhau.Dùng viết lông có dung môi acetone để vẽ nối các đường mạch trên mặt đồng (dựa theo các điểm pointou vừa định vị và sơ đồ mạch đã vẽ trước trên giấy). Điểm pad hàn có thể vẽ theo hình tròn hoặc hình vuông. Trình tự thực hiện tiến hành theo các bước sau: Bước 1: Dùng giấy nhám nhuyễn đánh sạch lớp oxit hóa đang bám trên tấm mạch in (phía có tráng lớp đồng). chúng ta bước sang giai đoạn thực hiện mạch in. ta có thể dùng viết tô rộng (quanh vị trí cầntạo điểm pad vuông). ta quan sát xem có vị trí nào bị vẽ không liền nét. . trước khi vẽ các đường mạch. Thông thường điểm pad tròn dễ thực hiện nhưng lại kém tính mỹ thuật hơn điểm pad vuông.Sau khi đã tạo các đường mạch trên mặt đồng của mạch in.kích có hoạt động được không) *Nhiệt độ không ổn định được thì kiểm tra gì? Nếu nhiệt độ hiển thị không ổn định được thì kiểm tra: -Điều khiển theo phương pháp góc pha: +Đo xung kích ở một nhiệt độ nào đó. Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và sự tỉ mỉ khi thực hiện.In mạch in đã vẽ ra giấy để in lụa hoặc ép nhiệt để tạo mạch in trên mặt đồng. Trong trường hợp cần thiết. Trong khi vẽ ta chú ý. .Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam -Kiểm tra kích có hoạt động được không *Nếu đóng mạch mà động cơ không chạy thì kiểm tra: -Kiểm tra các thành phần điều khiển (kiểm tra con triac. có hai phương pháp để vẽ điểm pad hàn trên mạch in. đồng thời không bỏ sót đường mạch nào cả. . Bước 2: Tạo đường mạch in trên mặt đồng có các phương pháp sau: .

Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Bước 3: Sau khi vẽ hoàn chỉnh. và dễ thao tác hơn phương pháp khoan. Khi nhúng xong mạch. Công việc sẽ chấm dứt khi các đường mạch được đánh bóng và sáng. Trước khi dùng nhựa thông lỏng phủ bảo vệ lớp đồng. làm sạch lớp oxit hóa lần cuối rồi mới nhúng tấm mạch vào dung dịch nhựa thông pha với xăng và dầu lửa. .Lắc tấm mạch trong chậu thuốc. 3. Bước 5: Sau khi khoan (hay dập) lỗ xong. muốn phản ứng hóa học xảy ra nhanh. ta dùng khoan (đường kính lưỡi khoan khoảng 0. sinh viên chờ khô mới mang mạch in nhúng vào thuốc tẩy. Hóa chất tẩy sẽ ăn mòn lớp đồng tại các vị trí không bám mực và sẽ để nguyên lớp đồng tại các vị trí được bao phủ bằng các đường vẽ mực. ta có thể dùng máy dập bấm lỗ thay vì khoan.Nên đặt chậu thuốc tẩy nơi có ánh sáng mặt trời để tăng cường tốc độ phản ứng nhờ hiệu ứng quang. cần đánh sơ lại một lần mạch in (phía có các đường đồng) bằng giấy nhám nhuyễn.Tính toán mạch: 3. nên ngâm mạch vào trong nước lã và dùng giấy nhám nhuyễn chà sạch các đường mực đã vẽ. . Trong một vài trường hợp. cần thực hiện các thao tác sau để tăng tốc độ phản ứng: .1Tính mạch công suất: Dùng điện trở dây đốt : Rs4=50(Ω) . Bước 4: Sau khi tẩy xong các phần đồng không cần thiết. Tuy nhiên. để ráo và phơi khô lớp sơn phủ rồi mới hàn linh kiện lên mạch.Nếu thuốc tẩy được nung nóng khoảng 50oC thì thời gian tẩy sẽ nhanh hơn khi thuốc tẩy có nhiệt độ thấp (bằng nhiệt độ môi trường). Khi nhúng mạch in trong thuốc tẩy.8 -1mm) để khoan các lỗ ghim linh kiện. lỗ dập không tròn và khi dập dễ làm mẻ lớp bakelite nhưng tốc độ thi công nhanh hơn.

1=1(mW) thoả mãn điều kiện của BJT = R11=330(Ω) =330(Ω) Áp rơi trên: R11= Chọn Tính chọn R12 .0.1(v) ⇒ P=10.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Khi đó dòng qua mạch: I= = =4.4(A) Chọn triac :BT138 có VDRM=±600(V) IT=12(A)VGM=5(V) dIT/dt =45A/s IGM=2(A) PG(tb)=0.5(w) ton=2us Tra datasheet chọn dòng kích cho triac IG=10mA Chọn áp đặt vào triac khi kích là 14(V) Khi đó: VGT2=0.2(v) Chọn BJT Qs1 là A1015 Khi opto hoạt động thì BJT A1015 dẫn bão hoà ⇒ VCEs=0.4=14(mW) Chonj opto_triac MOC3021: Input: Output: Vm=1. Vdiode=1.1.4=11.4(v) VR25+13=14.19(k Ω) R13=180(ohm) Dòng kích cho triac là 10mA⇒Ptriacopto=10.7 .1.5(V) Vm=400(V) Im=50mA Im=100mA Pm=100mV Pm=300mV Chọn dòng qua Input của opto triac :I=10mA .9(v) RR25+13= Chọn R25=1(kΩ) =1.0.7(V) (80oC) Vtriacopto=1.

8+0.8(v) IB≥ =0.8=5(v) IB=1(mA) R12= =3.6(k Ω) Chọn R17=R20=100k để hạn dòng vào opamp và hạn chế dòng lệch không.3(kΩ) 3. Opamp co VO=3.8(M Ω) R14=2.7(V) R14= =2.R12+0.2Tính mạch đồng bộ: Chọn áp vào so sánh VI=4v =VI=4(v) =3 Chọn R26=12(k Ω) R20=5.2(M Ω) R19= =49(k Ω) R19=47(k Ω) .8(v) ở mức 0 IB.15(mA) Mặc khác dòng VĐK I=3.3(kΩ) Chọn R12=3.2(mA) ⇒ Chọn ⇒ Vmax=0.5(V) IO=1(uA) Khi C1815 bảo hòa VBES=0.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Để QS1 A1015 dẫn bão hoà thì: VEB=VEBs=0.

Label9COM: TLabel. Label8: TLabel. Menus. Label4: TLabel. ButtonClear: TButton.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam *CHƯƠNG TRÌNH DELPHI I/Giám sát . Graphics. . Label3: TLabel. Edit1PHIM4X4: TEdit. Edit2Tnhap: TEdit. NGAY: TLabel. Edit3LedPower: TEdit. Memo1Tcambien: TMemo. Label1: TLabel. Forms. Label6: TLabel. Classes. ButtonSetting: TButton. StdCtrls. Edit1Send: TEdit. Button2: TButton. Label7: TLabel. CPort.Các cài đặt từ bàn phím như nhiệt độ ổn định và tắt mở nguồn của lò nhiệt và cảnh báo bằng âm thanh cũng như màu sắc II/Điều khiển . Label5: TLabel. type TForm1 = class(TForm) ComPort: TComPort. GIO: TLabel.Nhiệt độ cảm biến .Cài đặt nhiệt độ ổn định .Tắt /mở nguồn tải unit Unit1. ButtonSend: TButton. Messages. ButtonPower: TButton. ButtonExit: TButton. interface uses Windows. Variants. Memo3TrangThai: TMemo. Timer1: TTimer. ExtCtrls. SysUtils. Dialogs. Controls. Label2: TLabel. ButtonOpen: TButton. Button1: TButton.

procedure Button2Click(Sender: TObject). procedure ButtonClearClick(Sender: TObject). // neu mo thi dong lai ButtonOpen.Color:=clwhite. implementation {$R *. Edit3LedPower.Color:=clwhite.Caption:='Close'. begin ComPort. Edit1COM: TEdit. procedure ButtonSettingClick(Sender: TObject).Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Label9PHIM4X4: TLabel. var Form1: TForm1. procedure Button1Click(Sender: TObject). . Memo3TrangThai. Edit1PHIM4X4. Count: Integer). begin if ComPort. procedure ButtonPowerClick(Sender: TObject). procedure ButtonSendClick(Sender: TObject).ButtonExitClick(Sender: TObject).Text :='' . end.Text :='' . Edit1COM. Memo1Tcambien. procedure ComportRxChar(Sender: TObject. procedure Timer1Timer(Sender: TObject). //-----------turn on ---turn off---cong COM-----------procedure TForm1.Text :='' .ButtonOpenClick(Sender: TObject).Connected then // Kiem tra cong COM co mo khong begin Comport. procedure ButtonOpenClick(Sender: TObject).dfm} //-----------thoat COM và chuong trinh--------------------------------procedure TForm1. Close.Close. private { Private declarations } public { Public declarations } end. procedure ButtonExitClick(Sender: TObject). Edit2Tnhap. Memo3TrangThai.Color:=clwhite.Color:=clwhite.Close.

tg. end..Text). Label9COM. begin tg:=strtoint(Edit3LedPower.Open.Text).Color:=clRED.'..Caption :='Cong COM da ket noi.s3.Caption:='Open'.nhietdodat:integer. var a. Edit3LedPower.Text :='' .Text)<20)then ShowMessage('Nhap so lon hon hoac bang 20 va nho hon 120') else begin nhietdodat:=strtoint( Edit1Send.s2. var s1.ButtonSendClick(Sender: TObject). end. Edit1COM. .Text)>120)or(strtoint(Edit1Send.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam Edit1PHIM4X4.Caption :='Cong COM da dong'. ButtonOpen.Open. Label9COM.Connected then begin if(Edit1Send. begin Comport.ShowSetupDialog. Comport. if Comport.Text :='' . // ---------cai dat con COM----------------------------procedure TForm1.Text='') then ShowMessage('Can nhap nhiet do vao') else if(strtoint(Edit1Send. end else begin Comport.c.ButtonSettingClick(Sender: TObject).nguon:string. s1:=chr(a) . // ---------cai dat nhiet do on dinh--------------------------procedure TForm1. a:=nhietdodat div 100. end.b. nguon:=chr(tg) .

Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam tg:=nhietdodat mod 100. //tram-phim ComPort. Edit1Send. end. //gui data dieu khien nguon ShowMessage('Nhiet do on dinh da duoc cai dat') . .ButtonClearClick(Sender: TObject).Text := inttostr(ord(str[1])). s3:=chr(c).ReadStr(str. s2:=chr(b).WriteStr(s1). Count: Integer). begin if comport.WriteStr(s2).ComportRxChar(Sender: TObject. Edit1Send. end end else ShowMessage('Cong com dang dong') end. // -------------------xoa o nhap nhiet do on dinh------procedure TForm1.WriteStr(nguon) . var str:string.WriteStr(s3) . //----------doan code nhan data tu vdk phat len---------procedure TForm1.Text := inttostr(ord(str[3])).Text := inttostr(ord(str[2])).Color:=clred. ComPort. Edit2Tnhap.Count) . //chuc-phim ComPort. c:=tg mod 10.Connected then begin comport.Text:=''. Edit2Tnhap.Text:=Edit1Send. Edit1PHIM4X4.Caption:='TURN OFF'. // kiem tra NGUON duoc ON or OFF de bat LedPower if(strtoint(Edit3LedPower.Text := inttostr(ord(str[4])).Text)=1) then begin Edit3LedPower. Edit3LedPower. ButtonPower. b:=tg div 10. Memo1Tcambien. begin beep.Text:=''.Text. //donvi-phim ComPort.

Caption:=timetostr(now()). end ..hihi' . // xem nhiet do cam bien voi nhiet do dat if (Edit2Tnhap..Text :='binh thuong.Caption:='TURN ON'. NGAY.Text :='chua cai dat nhiet do on dinh' else begin if(strtoint(Edit2Tnhap. Edit1PHIM4X4.CAPTION:='Dang nhap ban phim. end end end end.Color:=clred. end else begin Label9PHIM4X4. //kiem tra co suu dung ban phim hay khong if(strtoint(Edit1PHIM4X4.hic' . end.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam end else begin Edit3LedPower..Caption:=datetostr(now()). end else begin beep. ButtonPower. Memo3TrangThai. //-------------about------------------------------- .Text :='Oi qua nhiet sep oi. Edit1PHIM4X4. Memo3TrangThai.hic hic' .Text)=1) then begin Label9PHIM4X4.hihi' .Text)>=strtoint(Memo1Tcambien.CAPTION:='4X4 no use.Text)) then begin Memo3TrangThai.Color:=clwhite..Color:=clgreen. end. beep.Text='') then Memo3TrangThai.Color:=clgreen.Timer1Timer(Sender: TObject).Color:=clred. begin GIO.. //qua nhiet thi canh bao bang am thanh Memo3TrangThai. // --------thoi gian------------------------------------procedure TForm1.

nhietdodat:integer. //gui data dieu khien nguon Edit3LedPower. begin showmessage('hotline:01268558797'). var s1. var a.s3. end.WriteStr(nguon) . // ------------help---------------------------procedure TForm1. begin showmessage('chuong trinh GIAM SAT VA ON DINH NHIET DO ' +#13#10+'giao vien huong dan:Le Hong Nam' +#13#10+'sinh vien thuc hien:' +#13#10+'NGUYEN MANH HO' +#13#10+'NGUYEN TUAN THANH' +#13#10+'LUONG DUY NINH' +#13#10+'TRAN LE NHAT BINH' +#13#10+'PHAM VAN DANG' +#13#10+'NGO THI VAN DAT' +#13#10+'LE DAO ANH THU').s2. //tram-phim ComPort. . s1:=chr(a) .WriteStr(s1).c. c:=tg mod 10. a:=nhietdodat div 100. ComPort. //donvi-phim ComPort. begin if(strtoint(Edit3LedPower.Button2Click(Sender: TObject). b:=tg div 10.WriteStr(s3) . end. //----------dieu khien ON--OFF --nguon-------------procedure TForm1.ButtonPowerClick(Sender: TObject).Text). nhietdodat:=strtoint( Edit2Tnhap. nguon:=chr($0).WriteStr(s2). //chuc-phim ComPort.Text)=1) then begin //TAT NGUON ButtonPower.Text:=inttostr(0). s2:=chr(b).nguon:string.Button1Click(Sender: TObject).Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam procedure TForm1. s3:=chr(c).Caption:='TURN ON'.tg. tg:=nhietdodat mod 100.b.

ComPort.WriteStr(s1). end. nguon:=chr($1).Text:=inttostr(1). s1:=chr(a) .Caption:='TURN OFF'.WriteStr(s3) .Text). s2:=chr(b). //chuc-phim ComPort.  Chương trình chính . end //HET MO NGUON else begin //MO NGUON ButtonPower. //gui data dieu khien nguon Edit3LedPower. nhietdodat:=strtoint( Edit2Tnhap. ShowMessage('Da mo nguon') .WriteStr(s2). end //HET MO NGUON end.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam ShowMessage('Da tat nguon') . a:=nhietdodat div 100. c:=tg mod 10. //tram-phim ComPort. tg:=nhietdodat mod 100.WriteStr(nguon) . //donvi-phim ComPort. b:=tg div 10. s3:=chr(c).

NGUON=1 mo lo.BIT DIEU KHIEN CONG SUAT .DEN LED BAO QUA NHIET HAY KHONG    LEDPOWER BIT P2.BANPHIM=0 la khong dung .NGUON=0 tat lo   BANPHIM EQU 39H .CAC THANH GHI DA DUNG: R1 LA REG DEM DE NHAP BAN PHIM  .BANPHIM=1 la co su dung   .REG de phoi hop voi phan mem ON or OFF nguon.DEN BAO ON-OFF NGUON   .4 P3.-----Dinh nghia cac Bit-----     RDCB WRCB INTR CONGSUAT LED_CONGSUAT BIT BIT BIT BIT BIT P3.3 .7 .gui tin hieu len chuong trinh giam sat biet co dang nhap ban phim 4x4 hay khong ban phim 4x4.6 P3.----------Chuong trinh--------------- ORG 0H  LJMP MAINMAIN     ORG LJMP ORG LJMP 03H XULYCONGSUAT 23H TRUYENDULIEU 100H     ORG  MAINMAIN: .Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam  DONVI  CHUC  TRAM  EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H .7 P3. R2 LA DE CHUA GIA TRI TAM THOI CUA T_NHAP  .khong phai de dk goc pha  .nhiet doc tu cam bien     DONVI_PHIM CHUC_PHIM TRAM_PHIM T_NHAP T_CAMBIEN     NGUON EQU 38H .5 P3.

luu nhiet do cam bien vao reg CALL CHUYENMANGUOC khoi dong la 119 C CALL chuc.CHO PHEP NGAT INT_CAMBIEN DE CHO PHAN DIEU .NGAT THEO SUON XUONG .A CHUYENMA DISPLAY .#0 .#0 .#0FFH  MOV P3.#1 DONVI_PHIM.bo dinh thoi 1 hoat dong           MOV P1.toc do buad la 9600 .#50H TR1 TMOD.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam         MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV dc TURN ON dung    MOV DONVI.A SBUF.#1 TRAM_PHIM. don vi MOV T_CAMBIEN MOV CALL CALL DOC_CAM_BIEN T_CAMBIEN.#21H EA EX0 IT0 ES .#0FFH  MOV P2.#0FFH  .chuyen ma nguoc de co T_NHAP. set SMO/SM1 =0/1.CHO PHEP NGAT NOI TIEP .de bao maytinh rang khong su dung banphim .ban dau khoi dong NGUON=1 tuc la nguon .------------------------------------- .set bit REN =1 .ban dau khoi dong BANPHIM=0 =chua su   MOV SETB SETB KHIEN CONG SUAT SETB SETB MOV MOV SETB TH1.CHO PHEP NGAT TOAN CUC .#-3 SCON.#0H CHUC.#0H CHUC_PHIM.#9 NGUON.#1 BANPHIM.-------------------------------------         MAIN: 4x4 MOV BANPHIM.mac dinh luc . Gia tri 8 bit--> A co dc gia tri tram.--------Chuong trinh chinh----------- . .#0H TRAM.

gui data ra port 1 .--------Chuong trinh con doc cam bien- DOC_CAM_BIEN:     HERE: CLR SETB JB CLR MOV SETB RET WRCB WRCB INTR.ngat gui data   *LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH QUÉT BÀN PHÍM VÀ HIỂN THỊ .kiem tra xem co chon phim cai dat ban      JMP  PHIM_MODE: JNB CALL JMP   .7.ket thuc chuyen doi .$ NHAP_BAN_PHIM MAIN .#0FEH P0.HERE RDCB A.bat dau cho phep chuyen doi    .P1 RDCB .7.PHIM_MODE MAIN P0.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam    MOV JNB phim P0.

Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam  .

SO1 NEXTX    SO1: .de bao cho may tinh biet dang su      MOV MOV NOP JNB JMP SBUF.#0FEH P0.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam   .4.#1 dung ban phim 4x4  CALL CHUYENMANGUOC  CALL CHUYENMA2  CALL DISPLAY  .T_CAMBIEN P0.------chuong trinh con nhap ban phim--------------  NHAP_BAN_PHIM: MOV BANPHIM.

NEXTMODE 120 DO HAY KHONG  JMP MAIN NEXTMODE: CJNE MOV CJNE JMP JMP CJNE JMP CJNE MOV R1.NEXTMODE2 MAIN R1.$ R1.$ R1.5.KIEM TRA XEMNHIET NHIET DO DAT CO QUA          CJNE R1.NHAPLAI R1.#7 SOLVE_HIENTHI P0.#0.7.#0 DONVI_PHIM.TRAM_PHIM .4.#2.$ R1.#1.#1.#4 SOLVE_HIENTHI DELAY_MS P0.$ R1.7.#0.6.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam                           CALL JNB MOV JMP SO4: CALL JNB MOV JMP SO7: JNB MOV JMP CANCEL: JNB MOV MOV MOV MOV JMP P0.#0 NHAP_BAN_PHIM DELAY_MS P0.$ DELAY_MS R1.CHUC_PHIM R1.NEXTMODE1 MAIN CANCEL R1.DONVI_PHIM  NHAPLAI:  NEXTMODE1:    NEXTMODE2:   .NHAPLAI R1.#0 CHUC_PHIM.#1 SOLVE_HIENTHI MODE: JNB CALL MOV P0.#0 TRAM_PHIM.

7.SO6 P0.SO7 P0.5.#2 SOLVE_HIENTHI P0.4.SO1 P0.NGUON R1.#0FEH P0.KEY_ENTER NHAP_BAN_PHIM MOV CJNE MOV CLR JMP R1.6.#3 .SO3 P0.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam      NEXTX:  MOV  JNB  JNB  JNB  JNB  MOV  JNB  JNB  JNB  JNB  MOV  JNB  JNB  JNB  JNB  MOV  JNB CJNE JMP R1.SO9 P0.4.#0F7H P0.7.CANCEL P0.4.5.6.#1 LEDPOWER NHAP_BAN_PHIM NGUON.#0 LEDPOWER NHAP_BAN_PHIM   JMP KEY_ENTER:         TURN_OFF: MOV SETB JMP   SO0:     SO2:     SO3:   JNB MOV JMP JNB MOV JMP JNB MOV P0.SO5 P0.7.$ R1.$ R1.#0.SO4 P0.4.MODE P0.#0FDH P0.4.#0FBH P0.#0.7.TURN_OFF NGUON.SO8 P0.SO2 P0.5.NHAPLAI MAIN P0.7.#0 SOLVE_HIENTHI P0.6.$ R1.SO0 P0.

B  MOV B.-----chuong trinh con chuyen ma --dung cho doc cam bien-------------------------- CHUYENMA:   MOV B.5.#10  DIV AB  ADD A.#100  DIV AB  ADD A.A A.$ R1.6.#0E0H  MOV TRAM.$ R1.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam                         JMP SO5: JNB MOV JMP SO6: JNB MOV JMP P0.CHUC_PHIM TRAM_PHIM.#5 SOLVE_HIENTHI SOLVE_HIENTHI SO8: JNB MOV JMP SO9: JNB MOV JMP P0.#8 SOLVE_HIENTHI       SOLVE_HIENTHI: MOV MOV MOV MOV MOV A.5.$ R1.6.A  MOV A.#0D0H .R1  JMP NHAP_BAN_PHIM   RET   .A DONVI_PHIM.$ R1.#9 SOLVE_HIENTHI P0.DONVI_PHIM CHUC_PHIM.#6 SOLVE_HIENTHI P0.

A MOV A.A CHUC.DONVI_PHIM ADD A.#0B0H DONVI.#0D0H CHUC.A RET .#100 MUL AB MOV T_NHAP.CHUC    .#10 MUL AB MOV R0.TRAM_PHIM A.#36H ADD A.#0B0H DONVI.A A.A RET .CHUC_PHIM A.****************chuyen ma nguoc**dung cho dk cong suat**************** CHUYENMANGUOC: MOV A.@R0 MOV T_NHAP.@R0 MOV T_NHAP.#250 LOOPO: MOV CALL MOV P2.A A.TRAM_PHIM MOV B.A MOV A.B A.*---------------HIEN THI----------------DISPLAY: MOV R0.A A.#0E0H TRAM.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam                                            MOV MOV ADD MOV RET .------chuong trinh chuyen ma 2--dung cho ban phim---------------CHUYENMA2: MOV ADD MOV MOV ADD MOV MOV ADD MOV A.DONVI_PHIM A.DONVI DELAY_MS P2.CHUC_PHIM MOV B.

PHAT  .KHONG_BANG .TRAM DELAY_MS DJNZ R3.T_NHAP A.#3 DELAYX KICH EXIT_XULYCONGSUAT .$ TRAM_PHIM.------------CHUONG TRINH KICH OPTO-----------------   KICH: CLR CONGSUAT CALL DELAY_MS SETB CONGSUAT RET     .T_CAMBIEN.T_NHAP- JMP BINHTHUONG T_NHAP KHONG_BANG: JNC BINHTHUONG CLR LED_CONGSUAT DEN BAO QUA NHIET MOV CALL CALL SJMP NHIET BINHTHUONG: R7.NEU BIT C =1 THI T_CAMBIEN < .TAT DEN BAO QUA .LOOPO  RET  .---------nhan data----   JNB MOV RI.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam     CALL MOV CALL DELAY_MS P2.********************truyen du lieu*****************  TRUYENDULIEU: PUSH ACC  PUSH PSW  JB TI.QUA NHIET BAT            SETB LED_CONGSUAT CALL KICH PSW ACC EXIT_XULYCONGSUAT: POP POP RETI    .SBUF .***********************XU LY CONG SUAT**********************  XULYCONGSUAT: PUSH ACC  PUSH PSW    T_CAMBIEN  CALL MOV CJNE CHUYENMANGUOC A.

$ TI SBUF.SBUF RI RI.gui TIN HIEU DIEU KHIEN NGUON .NGUON TI.$ DONVI_PHIM.$ TI POP POP PSW ACC .Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam   CLR JNB MOV CLR JNB MOV CLR RI RI.T_CAMBIEN TI.SBUF RI      EXIT_TRUYENDULIEU SBUF.gui nhiet do nhap tu ban phim .gui tin hieu co su dung ban phim .$ TI SBUF.gui nhiet do cam bien              4x4 hay khong     EXIT_TRUYENDULIEU:   RETI   .SBUF RI .$ ON or OFF tu may tinh MOV CLR SJMP PHAT: MOV JNB CLR MOV JNB CLR MOV JNB CLR MOV JNB CLR NGUON.nhan tin hieu dieu khien lam viec cua          lo la JNB RI.T_NHAP TI.$ TI SBUF.-----Chuong trinh con tao tre 1ms----------- DELAY_MS: .$ CHUC_PHIM.BANPHIM TI.

$   CLR CLR DJNZ TF0 TR0 R7.#HIGH(-1000)  MOV TL0.Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam  MOV TH0.$  CLR TF0  CLR TR0  RET  .#LOW(-1000)  SETB TR0  JNB TF0.#HIGH(-1000)  MOV TL0.--------delay--dung cho dk cong suat----------- DELAYX:  MOV TH0.#LOW(-1000)  SETB TR0  JNB TF0.DELAYX   RET  END .

5 38 1 . 4. 3 1 Q 6 3 2 3 0 2 2 8 A 1 0 1 5 0 5 C C C 1 8 G C 10 7 A 1 8 0 5 0 2 C 5 R 1 p 0 8 k 9 1 4 9 C C U 5 C C U 20 6 7 + I N .3 .37 A L2 E9 P S E N M H 9 z C K 5 V . 2. 8. . 10 3 . P6 .net/Thread-huong-dan-lam-mach-in-tai-nha-cach-lam-mach-in-dien-tu--95 4 . .3 . 0 23 8 . 5P . .Thực tập công nhân GVHD: Lê Hồng Nam V V V C U C 4 1 V S V + O 2 U T R 8 C C C 1 7 k 4 u F 1 R 2 U L 6 M 3 1 k R 3 2 9 6 V 8 3 + 1 V C 0 C k2 4 L C U 1 M 3 C 1 R P 3 .3 . 3. 7D 1 P 2 /P 0 A 3 /P 1 A 4 / P 2A 5 / P 3A 6 / P 4A 7 / P 5A 8 / P 6A / 7A 0 P 1/ PR 2/ PT 3/ PI N 4/ PI N 5 /P T 6 /P T 7/ PW 0/ R 22 .D 2 3 5 T. 1 . 7. 2 3D . 2 6D . 7 D V C C 1 R T R 8 2 k 2 V C 1 2 R 3 V C C 1 3 0 D L 9 . 5 .com/trongquynh0912/article?mid=32 http://suachuadientu. 3. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 10 21 32 43 54 65 76 87 9 9 8P 7P 6P 5P 4P 3P 2P P P P P P P P P P X 1 1 C C J / 2A / 2A /2 A /2 A /2 A /2 A /2 A /2 A 2 . 3 0 3 6 T. 0 3 261 . 16 3 . 2 251 . . 3 . 2 D1 . 2 D0 . P7 1 1 R 0 6 V K C N 3 C 2 1 D GND R 1 S 20 6 V V C C E U V C O C N R 4 P A R 1 2 9 1 7 1 3 k U 9 8 Q 4 M 4 A 1 0 1 5 L M 3 . 12 3 . . 2. 4 7 1 5 32 .1 4 3 . 7 1 0 2 Q k 2 1 C O I N A P 1 5 A 1 0 1 5 J 8 2 3 0 J 9 6 5 4 3 2 1 P P P R 1 1 1 . 3 k R R 3 1 3 0 1 6 8 0 C 1 T 2 k 4 8 u QF 1 R I A J R 8 C C 1 C 3 0 2 1 R 2 6 R 1 7 k 3 + 2 1 8 I E U 0 0 k 4 7 u F T 2 k 2 4 1 2 A I + N G 4 1 1 3 R 2 5 1 5 6 u 2Q F V R 3 P 3 R 1 .1 5 3 . 3 6 291 . . 2 4D . 0 33 X .3 . 6.3 . 0 5 9 1 8 X 2 2 1 . . D 1 3X4 .3 . . 0 1 2 3 4 5 6 7 A 2 L M GND 3 V 5 3 C1 1 R 0 EA VCC 31 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 4 3 A 0 k 2 1 C O I 1 D 2 D 2 I O U M R 3 P 2 R . 2 3 C *Nhiệm vụ của mỗi cá nhân -Thành+Đẵng :hiển thị nhiệt độ & thi công mạch -Hổ +Ninh + Bình: delphi&giao tiếp máy tính&layout -Đạt + Thư: lắp linh kiện +bàn phím http://vn. . 2 5 281 . 1 .yahoo. P0 . 5. 3 . . C 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1.3 . 1 . 1 4 271 .3 . 2 5D . 2 1 E D 5 5 J C S RT 1 0 3 0 uS F W 1 3 0 4 1 L E 1V 1 R 0 3 K C C P P P P P P P P C P P P P P P P V C 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 B J 1. . . 1 C T C3 I E3 C 3 p 2 3P p Y 1 1 1 . 1 24 9 . 5.360plus. 0 . 11 3 .I N 1 D B1 D B1 D B1 D B1 D B1 L K D I N B1 D B1 L K D R B2 A D R C 3D 0 W 5R I N T R E F / V C C /V R E F CS GND AGND 8P 70 P 61 P 52 P 43 P 34 P 25 P 16 P 7P 8P P R J 2 1 4 3 2 1 I A P P 3 3 V O . 7 S T V C J 5 2 1 X O A Y C 1 2 k R 5 1 2 k R H 1 6 0 0 0 3 8 O D 1 J 0 7 1 5 .P2 . 0P 1P P2 P3 P4 P5 P6 P7 1 3 . P1 . 6 . 03 4 . 4. 4P . 1 . .P3 . 7. . 1 . V 0 1 2 3 4 5 6 7 7 V 6 5 C1 1 R C 0 4 K 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 P P P P P P P P P P P P P P P P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 6. 4 1 37 0 . 1 . 2 2D . 1 . 6 3 9 R. 13 3 .