You are on page 1of 32

Φάκελος κινητοποιήσεις: Κίνημα 2006-7

Υπόθεση Σειρηνίδη

Συνέντευξη: Gandhi Berzerk

Φάκελος: Βία κατά των γυναικών

Η εργατική επίθεση το μόνο εθνικό χρέος

Πορεία Αριστερή Εκπαιδευτικών


Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Εδιτόριαλ
Το 6ο τεύχος του «Λαμπτήρα Πυρακτώσεως» μόλις κυκλοφόρησε και το κρατάτε στα χέρια σας τώρα! Ούτε 1, ούτε
2, αλλά 6 τεύχη! Το κάθε ένα επηρεασμένο από τις εξελίξεις του σήμερα και όχι μόνο... Συνεχίζουμε δυναμικά! Ο σχε-
διασμός και η ύλη του περιοδικού βελτιώνονται συνεχώς για να μπορέσουν να καλύψουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος
της νεολαίας που βλέπει τα πράγματα από μία διαφορετική σκοπιά. Ο καθένας από όσους δουλέψαμε για το τεύχος
αυτό, προσέφερε το δικό του κομμάτι στη διαμόρφωση ενός περιοδικού που δεν ταυτίζεται με την εξουσία και σχηματίζει
άποψη για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων.
Για τις ανάγκες του 6ου «Λαμπτήρα» λοιπόν, θυμηθήκαμε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του 2006-7, δώσαμε το
λόγο σε νέους που υψώνουν το ανάστημά τους απέναντι στην εργοδοσία, συναντήσαμε το Κερκυραϊκό συγκρότημα
Gandhi Berzerk, προσπαθήσαμε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας στο ξεσκέπασμα της προσπάθειας κατασυκο-
φάντησης και εξόντωσης του αγωνιστή Άρη Σειρηνίδη, αγγίξαμε το θέμα της βίας κατά των γυναικών, της προσπάθειας
ξεπουλήματος της Δημόσιας γης κλπ. Και βέβαια η Πορεία Αριστερή εκπαιδευτικών, δικαιωματικά, άρχισε να διεκδικεί
ένα μεγαλύτερο ρόλο στο περιοδικό!
Καλή ανάγνωση!

Περιεχόμενα:
- Περί αυτονόητων... (ή Δικαιώματα σε εποχή κρίσης) ...σελ. 3
- Σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας ...σελ. 4
- Πιστοποίηση H/Y: Τα καταφέραμε ...σελ. 5
- Ιστορικές Αναδρομές: Όταν οι φοιτητές ‘κάναν καταλήψεις ...σελ. 6,7,8,9
- Να μπλοκάρουμε τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα!!! ...σελ. 10,11
- Εργασιακοί χώροι: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ...σελ. 12
- Εκλογές ΕΛΜΕ: Η Πορεία Αριστερή είναι (και) εδώ! ...σελ. 13
- Εκπαίδευση: Η κατάσταση στο Γενικό Λύκειο Σβάινφουρτ ...σελ 14,15
- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Gandhi Berzerk ...σελ. 16,17
- Άρης Σειρηνίδης, άλλος ένας πολιτικός κρατούμενος ...σελ. 18,19
- Εικονική Πραγματικότητα ...σελ. 20,21,22
- Η Θεοκρατία & η απαλλαγή μας από αυτή ...σελ. 23
- Η ημέρα κατά της βίας των γυναικών αποκτά ειδικό βάρος ...σελ. 24,25,26
- Ποίηση ...σελ. 27
- Η εργατική επίθεση, το μόνο εθνικό χρέος ...σελ. 28,29
- ΌΧΙ στο ξεπούλημα της Δημόσιας - Λαϊκής γης ...σελ. 30

Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ιωαννίδη που για άλλη μια φορά επιμελήθηκε το εξώφυλλο!

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας αποστείλετε κάποιο άρθρο: lamptiras.piraktoseos@gmail.com


Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Περί αυτονόητων…(ή Δικαιώματα σε εποχή κρίσης)


Περί αυτονόητων...
(ή Δικαιώματα σε εποχή κρίσης)
συγκεκριμένη διαδικασία, η επιθεώρηση εργασίας ορί-
ζει μια ημερομηνία στη οποία, εργοδότης και εργαζό-
μενος προσέρχονται σε κοινή συνάντηση με τον επόπτη
εργασίας προκειμένου να διερευνηθεί η ισχύς των κα-
ταγγελλομένων αλλά και οι προθέσεις του εργοδότη.
Στην ορισμένη συνάντηση, η εταιρεία εκπροσωπήθηκε
από τον δικηγόρο της, ο οποίος σαφώς αναγνώρισε ότι
υπάρχουν οφειλές απέναντί μου, πλην όμως δεν ήταν
σε θέση να διευκρινίσει πότε και αν θα καταβάλλονταν
τα οφειλόμενα.
Εξελικτικά προχώρησα στο δεύτερο βήμα, το οποίο
είναι η επίσχεση εργασίας. Με την άσκηση αυτού του
δικαιώματος μου, δήλωσα στους εργοδότες μου ρητά με
αποστολή εξώδικου εγγράφου, ότι διακόπτω την απα-
Εργάζομαι σε μια κατασκευαστική – μελετητική εται- σχόλησή μου μέχρι να μου καταβληθούν οι καθυστε-
ρεία τα τελευταία τρία χρόνια. Δεδομένου ότι πρόκειται ρούμενες αποδοχές. Διαδικαστικά, κατά τη διάρκεια
για ιδιωτικό τομέα, θεωρούμαι ευνοημένη που με ήπια της επίσχεσης εργασίας ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται
διεκδίκηση αναγνωρίσθηκαν μισθολογικά οι τίτλοι να παρέχει εργασία ούτε και να παρουσιάζεται στην
σπουδών μου (πτυχίο – μεταπτυχιακό). Εκφράζοντας επιχείρηση δικαιούμενος παράλληλα τις αποδοχές του
σθεναρότερες δε απαιτήσεις, κατάφερα να εξασφαλίσω για το χρονικό διάστημα αποχής του μέχρι την αποπλη-
πληρωμή και για τις υπερωρίες (!). ρωμή των οφειλομένων από τον εργοδότη. Επιπλέον
Πάρα ταύτα, από τον Ιανουάριο του 2010, με πρό- έχει το δικαίωμα να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη, για
σχημα την οικονομική κρίση και τη χαμηλή ρευστό- την αντιμετώπιση των βασικών του αναγκών. Εναλλα-
τητα, οι εργοδότες μου έκριναν σκόπιμο να κόψουν τις κτικά, ο υπάλληλος δικαιούται επίδομα επίσχεσης του
κακές συνήθειες και ως εκ τούτου αποφάσισαν να στα- ΟΑΕΔ, το οποίο είναι αντίστοιχο του επιδόματος ανερ-
ματήσουν να πληρώνουν τους υπαλλήλους (περίπου 80 γίας, καταβάλλεται για όσο διάστημα διαρκέσει η επί-
άτομα). Ξεκινώντας με ανακοινώσεις περί ολιγοήμερης σχεση και επιστρέφεται στον ΟΑΕΔ με την
καθυστέρησης της καταβολής μισθών προκειμένου να αποπληρωμή των οφειλομένων από τον εργοδότη, όταν
μη γίνουν απολύσεις, η εργοδοσία ζητούσε τόσο την κα- ικανοποιηθούν οι όροι της επίσχεσης.
τανόηση και την υπομονή των υπαλλήλων όσο και τη Πρακτικά, το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί πιο απο-
στήριξη, ώστε όλοι μαζί «να προχωρήσουμε το μεγαλό- τελεσματικό παράγοντα πίεσης όταν ασκείται από όσο
πνοο ταξίδι της εταιρείας». Καθότι όμως τα αφεντικά το δυνατόν περισσότερους υπαλλήλους, χωρίς όμως η
είναι πολύ δημοκρατικά, μας δόθηκε και η «επιλογή» μαζικότητα να αποτελεί και προϋπόθεση άσκησης του
της παραίτησης αν δεν δεχόμασταν την εν λόγω τα- δικαιώματος αυτού.
κτική.
Ταυτόχρονα με την επίσχεση εργασίας, υπέβαλλα και
Εν όψει της καλπάζουσας ανεργίας και με δεδομένες μήνυση προς τον πρόεδρο της εταιρείας και τον διευ-
τις δεσμεύσεις της εργοδοσίας ότι καταβάλλεται κάθε θύνοντα σύμβουλο προκειμένου να πιέσω περισσότερο
προσπάθεια για ομαλή καταβολή μισθών, εκ μέρους του την εταιρεία αλλά και να κατοχυρώσω νομικά το αί-
εργατικού δυναμικού δεν σημειώθηκαν παρά ελάχι- τημα εξόφλησής μου.
στες αντιδράσεις.
Όλη η ανωτέρω διαδικασία, βρίσκεται σε εξέλιξη και
Ως αναμενόμενο, η ολιγοήμερη καθυστέρηση μισθο- παρότι είναι χρονοβόρα διασφαλίζει την ηθική και οι-
δοσίας έγινε πολύμηνη, με συνεχείς αναβολές και ταυ-κονομική αποζημίωσή μου. Αξίζει δε να σημειωθεί σε
τόχρονες εκκλήσεις κατανόησης. Οι ρυθμοί δε εργασίαςότι αφορά τους συναδέλφους μου, ότι παρά τους αρχι-
συνεχίστηκαν κανονικά, ως να τρεφόμασταν με παχυ- κούς έντονους ενδοιασμούς των περισσοτέρων να έχουν
λούς μισθούς. Μέσα στο καλλιεργούμενο κλίμα τρομο- την παραμικρή αντίδραση στην όλη κατάσταση, παρά
κρατίας «κάνε υπομονή αλλιώς θα απολυθείς κι άντε το φόβο μη χάσουν τη δουλειά τους ή έστω μη χαρακτη-
να βρεις δουλειά αυτό τον καιρό», συνειδητοποίησα τοριστούν ως «αντιδραστικοί» από τον εργοδότη, εν τέλει
μέγεθος της εκμετάλλευσης. Έτσι, μετά από τέσσερις αποφάσισαν να διεκδικήσουν ομοιοτρόπως τα δικαιώ-
μήνες που δούλευα αμισθί, αποφάσισα να αναζητήσω ματά τους συνειδητοποιώντας αφενός το δίκαιο των αι-
ποιες ήταν οι προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες τημάτων και αφετέρου ότι η εργοδοσία μπορεί
ώστε να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου υπό αυτές τις ενδεχομένως να στοχοποιήσει ένα δυο υπαλλήλους που
συνθήκες. προβαίνουν σε μεμονωμένες δράσεις αλλά όχι ένα σύ-
Ως πρώτο βήμα, απευθύνθηκα στην επιθεώρηση ερ- νολο εργαζομένων που αποφασίζουν μαζικά να διεκδι-
γασίας, όπου και υπέβαλλα καταγγελία προς την εται- κήσουν.... τα αυτονόητα.
ρεία για μη υποβολή δεδουλευμένων. Με τη Άντα Χ.
3
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΕΠΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Σχετικά με το Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής & Διδακτικής
Επάρκειας (ΠΠΔΕ)

Να πάω να το πάρω λοιπόν! Πολύ καλή ιδέα. Ν’αφήσω βδομάδα, αλλά ακόμα κι αν εχεις 10,δεν σημαίνει ότι θα
το σπίτι μου κ να ξανακατέβω στο πι-τσι-κέι (ΠτΚ) για έχεις μάθημα κάθε μέρα. Όπως και να’χει δε συμπλη-
κάνα χρόνο! Και πές πώς το πήρα, σίγουρα δε θα μου ζη- ρώνεις αρκετά ένσημα για το ταμείο ανεργίας για τους
τήσουν κάποιο άλλο χαρτί-προσόν στο μέλλον; καλοκαιρινούς μήνες.
Χαλάλι, να το πάρω κ αυτό, αφού κ το πτυχίο δε σημαί- Ναι λοιπόν, ο εργάτης λάστιχο, ο φτηνός εργάτης, ο ερ-
νει πια τίποτα παραπάνω από ένα απλό προσόν κι αυτό! γάτης που δεν μπορεί να απεργήσει, ο αόρατος εργάτης
Αλλά γιατί είμαι επαρκής για να διδάσκω την Πρόσθετη που δεν πάει σε καμιά συνέλευση, χρειάζεται το δικό του
Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ), αλλά ανεπαρκής για μόνιμος; σωματείο!
Φυσικά δε πιστεύω ο λόγος να είναι ότι σαν ωρομίσθιο Και πώς καλύπτει το υπουργείο τις ανάγκες της παι-
μου δίνουν 7,5 ευρώ/ώρα! Δηλαδή 300 ευρώ/μήνα για δείας ; Με 30 μαθητές/τάξη....!
10ώρες/βδομάδα.Δηλαδή με 2 ωρομίσθιους και δαπάνη Πως εννούν τις ανάγκες της παιδείας; Με γνόμωνα τις
600 ευρώ καλύπτεις 1 μόνιμο των 1000 ευρώ.Και μάλι- ανάγκες της κοινωνίας ή τις απαιτήσεις κάποιου άλλου;
στα τα δίνουν καθυστερημένα κάνα χρόνο (χωρίς τον
τόκο βέβαια). Και ως πρός το περιεχόμενο του ΠΠΔΕ του Πανεπιστη-
μίου της Κρήτης ας δούμε πως αντιμετωπίζει το αντί-
Όχι ο λόγος δεν είναι τα χρήματα, η υπουργός το είπε στοιχο μεταπτυχιακό του στη διδακτική των
καθαρά, «πρέπει να είναι το δυσκολότερο επάγγελμα το μαθηματικών και ας φανταστούμε....
να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός».
Λοιπόν να τρέξω να μαζέψω μόρια; να πάρω κι άλλα
Το δυσκολότερο, όχι το πιό καλοπληρωμένο! Αυτό εξη- χαρτιά; να κάνω και τούμπες;
γεί και το λόγο που οι εκπαιδευτικοί παίρνουν λιγότερα
χρήματα (ας πουμε τα μισά), από άλλους δημόσιους Γιώργος Ζ.
υπαλλήλους (όπως τους εφοριακούς) με ίδια τυπικά προ-
σόντα και έτη εργασίας.
Γνωρίζετε ότι:
Να μην ξεχνάμε ότι ο ωρομίσθιος δεν μπορεί να εργα-
στεί εκτός της ΠΔΣ παράλληλα σε φροντιστήρια και άρα
Όλες οι ανακοινώσεις της
ή θα πεινάσει περιμένοντας να πληρωθεί του....χρόνου ή
θα δουλέψει στα φροντιστήρια μαύρα και ανασφάλιστα Πορείας Αριστερής βρίσκονται στο:
ή θα κάνει παράλληλα κάποια άλλη (part-time) φυσικά
www .s cr i b d .co m/p or e i a
δουλειά άσχετη με την εκπαίδευση. Μπορεί ν’ απολυθεί
ανά πάσα στιγμή από την ωρομισθία στα μέσα της χρο-
νιάς, αν επιστρέψει ο μόνιμος . Κατά κανόνα δεν έχει 5
ένσημα την εβδομάδα αφού δεν κάνουν όλοι 10 ώρες/
4
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Πιστοποίηση H/Y
Τα καταφέραμε!
Μία μικρή νίκη στον αγώνα για την υπεράσπιση της αξίας των πτυχίων μας!
Επόμενος σταθμός μας τα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα του Υπουργείου!
Συνάδελφοι,
η ανόητη Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ είναι πια και ΑΧΡΗΣΤΗ! Από εδώ και πέρα μαζί με το πτυχίο ο
απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης θα παίρνει αυτόματα και την
Πιστοποίηση Χρήσης Η/Υ! Η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας (που κινείται στις κατευθύνσεις
της ΕΕ) να διασπάσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχίων ανακόπηκε προσωρινά στο Μαθημα-
τικό! Άμεσος στόχος είναι να επεκταθεί το μέτρο και σε όλη τη Σχολή Θετικών Επιστημών και αργότερα
σε κάθε τμήμα της χώρας, οδηγώντας στην ουσιαστική κατάργηση της.
Σύμφωνα με τη νέα απόφαση τα απαραίτητα 4 μαθήματα για την απόκτηση πιστοποίησης χρήσης
Η/Υ είναι από την παρακάτω λίστα:
-Εισαγωγή στους Η/Υ
-Εισαγωγή στην C
-Γραμμική Άλγεβρα Ι
-Πιθανότητες Ι
-Όλα τα μαθήματα της υποομάδας 2.3
Τα πρώτα 4 είναι υποχρεωτικά μαθήματα οπότε κάθε απόφοιτος θα λαμβάνει το πιστοποιητικό μαζί
με το πτυχίο του. Ο στόχος είναι ένα ενιαίο πτυχίο, ισχυρό με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα
κατοχυρωμένα.
Για να έχει νόημα όμως η ΝΙΚΗ αυτή θα πρέπει οι Συλλογικοί μας αγώνες να ενταθούν το επόμενο
διάστημα ενάντια στα νέα μέτρα που:

M Καταργούν τα Πτυχία μας!

M Εισάγουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)


σαν προϋπόθεση στον ΑΣΕΠ!

M Ιδιωτικοποιούν και άλλο τα Δημόσια Πανεπιστήμια αναγκάζοντάς τα να επι-


βάλλουν μέχρι και δίδακτρα ή και να καταργήσουν την Δωρεάν σίτιση και στέγαση!

M Καταργούν τα βιβλία!

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ!

5
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
…όταν οι φοιτητές
’κάναν καταλήψεις
Μια (όχι και τόσο προσωπική) αναδρομή
στις φοιτητικές κινητοποιήσεις του 2006-’07

Πριν από κάμποσο καιρό ξεσκαρτάριζα κάποιες στοί- με έντονα γράμματα…


βες χαρτούρα. Κάθε λογής προκηρύξεις, ανακατωμένες
με σημειώσεις από το πανεπιστήμιο, φωτοτυπίες ή χει-
Τι έγινε ρε παιδιά;
ρόγραφα, παλιούς λογαριασμούς και ό,τι άλλο μπορεί Για να εκτιμήσουμε αυτή την προκήρυξη, το γιατί
να φανταστεί κανείς. Μέσα σε όλο αυτό το χαρτομάνι, γράφτηκε έτσι και το πού οδήγησε αυτό, δεν έχουμε
το μάτι μου σταμάτησε σε μια μικρή προκήρυξη, 3-4 παρά να δούμε τι συνέβη εκείνη τη χρονιά: πώς ανδρώ-
παραγράφους με το ζόρι, και από κάτω ένα μικρό κάλε- θηκε, πώς πέτυχε νίκες και πώς έληξε το «φοιτητικό κί-
σμα και λίγα αιτήματα. Ούτε υπογραφή στο τέλος – τί- νημα του 2006-’07».
ποτε! Ο τίτλος έλεγε «Πλαίσιο Του Παγκρήτιου Ήδη από το 2005 η κυβέρνηση Καραμανλή με
Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων και Καταλή- υπουργό παιδείας τη Μαριέττα Γιαννάκου, έχει εξαγ-
ψεων». Πολλές μνήμες αρχίζουν να μου έρχονται στο γείλει τις αλλαγές που προτίθεται να περάσει για τη
μυαλό. Ένα τσούρμο παιδιά, μεσημέρι αμέσως μετά τη λειτουργία των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Οι αλλαγές πε-
πορεία, μάζεμα στη «λότζια», στο κέντρο του Ηρακλείου ριλαμβάνουν συρρίκνωση του ασύλου, διαγραφή φοιτη-
και βγαίνει το κείμενο… τών μετά από ν+2 ή ν+3 έτη σπουδών, περιορισμό των
Δεν ήταν η νοσταλγία μου όμως που με τράβηξε σε δωρεάν συγγραμμάτων σε λίγα μόνο μαθήματα, εισα-
αυτή τη προκήρυξη. Ήταν η ίδια η προκήρυξη: λιτή, γωγή μάνατζερ κ.α. Παράλληλα, σε συνεργασία με το
απλή, συμμαζεμένη, με λίγους αλλά ξεκάθαρους στό- ΠΑΣΟΚ, προωθείται αναθεώρηση του Συντάγματος, η
χους. Μια προκήρυξη που δε βγήκε «μικρή» επειδή οποία περιλαμβάνει το άρθρο 16 που ορίζει ότι η ανώ-
«δεν είχε πολλά να πει», το αντίθετο μάλιστα! Η προ- τερη και ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά
κήρυξη αυτή βγήκε μετά από τη μεγαλύτερη φοιτητική από το κράτος, ώστε να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες για
πορεία που είχε γίνει ποτέ στη Κρήτη! Προσπαθώ να ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Σχεδόν τίποτε δε προμηνύει
φανταστώ πως θα έμοιαζε μια αντίστοιχη προκήρυξη, όμως τη καταιγίδα που έρχεται: το φοιτητικό κίνημα
που θα έβγαινε μετά από μια «πετυχημένη» πορεία σή- προέρχεται από απανωτές ήττες. Τα προηγούμενα χρό-
μερα: τέσσερις έως οκτώ σελίδες, με μια αναλυτικότατη νια η κυβέρνηση Σημίτη έχει περάσει μια σειρά από νό-
περιγραφή όλου του σημερινού πολιτικού σκηνικού, με μους που θίγουν τα Πανεπιστήμια, χωρίς την
μια συνολική πρόταση για τη παιδεία (και όχι μόνο!) παραμικρή δυσκολία: πρόκειται για τους νόμους για
επειδή «η πάλη μόνο με το συγκεκριμένο αίτημα δε την Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων, για τη Δια Βίου
δίνει προοπτική στον αγώνα», και όλα αυτά να συμπυ- Εκπαίδευση και για τον ΔΟΑΤΑΠ (που αντικαθιστά το
κνώνονται στο τέλος σε μία με δύο σελίδες αιτημάτων ΔΙΚΑΤΣΑ στην αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού).

6
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
Στη μικρή, σχετικά, κοινωνία της Κρήτης η κατάσταση γερση του Πολυτεχνείου το 1973 μας έμειναν κληρο-

Όταν οι φοιτητές ’κάναν καταλήψεις


δε διαφέρει από αυτήν που επικρατεί στην υπόλοιπη νομιά τρεις λέξεις: «ψωμί, παιδεία, ελευθερία» ή αν θέ-
Ελλάδα. Το φοιτητικό κίνημα φαίνεται ότι βρίσκεται λουμε να το πούμε ακόμα πιο απλά «κάτω η χούντα».
σε λήθαργο. Όχι δε πήραν τα μυαλά μας αέρα, ξέρουμε ότι τα με-
γέθη είναι διαφορετικά. Αυτό που οφείλουμε να δούμε
Η «αριστερά» στα Πανεπιστήμια όμως είναι ότι οι φοιτητές το ’73 είχαν πολλά να πουν.
Η κατάσταση που επικρατεί στην Δε χρειάστηκαν όμως πολλές λέξεις, αρ-
«αριστερά» (εντός ή εκτός εισαγωγι- κούσαν μόνο τρεις…
κών) στα Πανεπιστήμια συντελεί πολύ
στην απογοήτευση που επικρατεί. Βα- Η κωλοτούμπα
σικό πρόβλημα είναι η «διαμάχη» των Γυρίζουμε στο 2006. Τη χρονική στιγμή
δύο μεγαλύτερων παρατάξεων της που γράφτηκε αυτό το κείμενο, αν θυμά-
«αριστεράς», της ΠΚΣ και των ΕΑΑΚ, μαι καλά πρέπει να ήταν κατειλημμένες
σχετικά με το «τι παιδεία θέλουμε»: λιγότερες από 150 σχολές και τμήματα σε
«Ενιαία Ανώτατη» ή «Ενιαία Πανεπι- όλη την Ελλάδα και ο αριθμός τους αυξα-
στημιακή»; Η κατάσταση περιπλέκεται νόταν μέρα με τη μέρα. Οι φοιτητές – εκ
περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι σε των πραγμάτων – πλέον χωρίζονταν σε δύο
αυτή τη διαμάχη καλούνται να πάρουν σαφή στρατόπεδα: όσους στήριζαν τις κα-
θέση και οι υπόλοιπες παρατάξεις οι ταλήψεις και όσους τις πολεμούσαν. Από
οποίες απαντούν είτε με κάποια τρίτη τις φοιτητικές παρατάξεις εναντίον των
πρόταση, είτε καταδικάζοντάς τη ως καταλήψεων βρίσκεται η ΔΑΠ, η ΠΑΣΠ
ψευτοδίλημμα. Πέρα από το κωμικό (στα περισσότερα πανεπιστήμια της Ελλά-
των τίτλων, πρόκειται για δυο προτά- δας) και σαν «πέμπτη φάλαγγα» η ΠΚΣ.
σεις πράγματι πολύ διαφορετικές. Στους υποστηρικτές των καταλήψεων βρί-
Αυτό όμως που θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο είναι πως σκονται όλα τα αριστερά σχήματα και παρατάξεις (όχι!
όποια από τις δύο προτάσεις και να στηρίζεις (ή καμία δε θεωρώ τη ΠΚΣ αριστερή!) και σε κάποια λίγα τμή-
από τις δύο!) θα μπορούσες να συμφωνήσεις για παρά- ματα σε όλη την Ελλάδα και η ΠΑΣΠ. Αλλά ακόμα και
δειγμα «να μη περάσει ο νόμος για την αξιολόγηση». όπου δεν υπήρχαν αριστερές παρατάξεις ή ήταν πολύ
Όχι όμως! Κάτι τέτοιο δε το δεχόταν (και δε το δέχεται!) αδύναμες, οι φοιτητές κατάφεραν και συσπειρώθηκαν
καμία πλευρά! Έτσι, λόγω τις πολυδιάσπασης και κυ- σε μέτωπα υπέρ των καταλήψεων.
ρίως της πολεμικής που ασκεί οι παρατάξεις της αρι- Περίπου ένα μήνα μετά οι καταλήψεις έφτασαν στις
στεράς η μία για την άλλη, οι φοιτητές δεν εμπνέονται 390. Κάπου εκεί τα «κεφάλια» της ΚΝΕ συνειδητοποι-
για να αγωνιστούν. ούν ότι κινδυνεύουν ακόμα και με διάλυση της νεο-
Κάτι αλλάζει… λαίας τους. Η ΠΚΣ, μια παράταξη που ισχυρίζεται ότι
είναι αριστερή, βρίσκεται να πολεμάει τις καταλήψεις,
Όμως την άνοιξη του 2006, μέσα στους κόλπους των
να πολεμάει το μεγαλύτερο φοιτητικό ξεσηκωμό της τε-
ΕΑΑΚ, επικρατεί για λίγους μήνες «η κοινή λογική».
λευταίας 25ετίας. Οι «ψηφοφόροι» της ΠΚΣ, ακόμα και
Ότι είναι προτιμότερο στις γενικές συνελεύσεις να μην
οι περισσότεροι ΚΝίτες, δε την ακολουθούν. Το σκη-
κατατίθενται συνολικές προτάσεις για τη παιδεία (ως
νικό του 1973, όταν η Πανσπουδαστική κατήγγειλε την
διασπαστικές, αφού η κάθε παράταξη και ίσως και ο
εξέγερση του Πολυτεχνείου, επαναλαμβάνεται. Χάνει
κάθε φοιτητής να έχει διαφορετική αντίληψη για το τι
τις Γενικές Συνελεύσεις παντού. Και εκεί έρχεται η με-
παιδεία θέλει). Αντίθετα (χωρίς φυσικά να γίνονται εκ-
γάλη κωλοτούμπα: Αλλάζει γραμμή το κόμμα και μέσα
πτώσεις στη πολιτική κριτική) να κατατίθενται αιτή-
σε δύο μέρες, η μία μετά την άλλη, όλες οι Πανσπουδα-
ματα που να απαντούν στα άμεσα προβλήματα και τις
στικές της Ελλάδας στηρίζουν τις καταλήψεις!
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο φοιτητής.
Φυσικά η κολοτούμπα χαιρετήθηκε με ενθουσιασμό
Η τάση αυτή, αν και οι ισορροπίες στο εσωτερικό τους
από το «μπλοκ των καταλήψεων». Στις συνειδήσεις των
ήταν εύθραυστες, επικρατεί στις περισσότερες ΕΑΑΚ
της Ελλάδας. Τέσσερα χρόνια μετά, η δική μου εκτί-
μηση είναι ότι αυτή η μετατόπιση στη τακτική των
ΕΑΑΚ την άνοιξη του 2006 ήταν και η σπίθα που έβαλε
τη φωτιά! Αν όμως φαίνονται δυσνόητα όλα αυτά περί
«τακτικής», ας ξαναγυρίσουμε στην ανακοίνωση που
μας έδωσε το έναυσμα για όλη αυτή τη συζήτηση: Μια
συνοπτική, αλλά χωρίς εκπτώσεις, ανάλυση της
μεταρρύθμισης και των πραγματικών στόχων της, ένα
σύντομο κάλεσμα προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς
παραταξιακούς ή ιδεολογικούς περιορισμούς
και τέλος έξι μόνο αιτήματα, που και αυτά συμπυ-
κνώνονται εύκολα σε ένα: «ανατροπή της αντιεκ-
παιδευτικής μεταρρύθμισης». Ήταν οι μέρες που
οι φοιτητές πάλευαν για τα δικαιώματά τους στη παι-
δεία. Αξίζει να γίνει ένας παραλληλισμός: Από την εξέ-

7
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
περισσότερων φοιτητών η ΠΚΣ
παρέμενε η μεγαλύτερη αριστερή
δύναμη. Κάποιοι, όμως, κρατή-
σαμε και κάποιες επιφυλάξεις, οι
οποίες, δυστυχώς, επιβεβαιώθη-
καν.
Η ψευτο-πολιτικοποίηση
διασπά το κίνημα
Η ΠΚΣ μπαίνει στις καταλήψεις
με φόρα. Αν και δεν αντιτίθεται
στα αιτήματα που ως τότε προβάλ-
λονταν, τα μετατρέπει σε δευτε-
ρεύοντα, θέτοντας ως βασικό
αίτημα την πρόταση της για «Ενι-
αία Ανώτατη Εκπαίδευση». Πολ-
λοί φοιτητές που βρίσκονταν
κοντά στη ΠΚΣ, χωρίς να αντιλαμ-
βάνονται τις επιπτώσεις, στηρί-
ζουν τις προτάσεις της. Και φυσικά μπροστά στα νέα εβδομαδιαία κατάληψη στο Μαθηματικό του Πανεπι-
δεδομένα καλείται το φοιτητικό κίνημα να δει πως θα στημίου Κρήτης – το μόνο τμήμα τότε που είχαμε ου-
διαχειριστεί αυτή τη κατάσταση. Αλλά το νομοσχέδιο σιαστική παρέμβαση. Και τη πετυχαίνουμε! Το μήνυμα
θα κατατίθετο στη βουλή προς ψήφιση από μέρα σε ήταν ξεκάθαρο! Αν ένα τμήμα που ως τότε ποτέ δεν
μέρα και οι εξελίξεις ήταν πλέον ραγδαίες. Η ΠΚΣ αμ- ήταν μπροστάρης σε κινητοποιήσεις, αποφασίζει εβδο-
φισβητεί το συντονιστικό των καταλήψεων ως αντιδη- μαδιαία κατάληψη, ας φανταστούμε τι θα συνέβαινε
μοκρατικό και αποχωρεί από αυτό, φτιάχνοντας ένα στο ΕΜΠ, ή σε άλλες σχολές! Το μόνο που έμενε ήταν
άλλο συντονιστικό (που ήταν ακόμη πιο αντιδημοκρα- κάποιος να κάνει τη πρόταση. Όμως δε την έκανε κα-
τικό!), όπου τελικά συμμετείχαν μόνο τα τμήματα και νείς. Η απεργία των δασκάλων, τελικά κράτησε ηρωικά
οι σχολές που έπαιρναν αποφάσεις για «Ενιαία Ανώ- 9 εβδομάδες, χωρίς να σταματήσει στιγμή να ζητάει
τατη Εκπαίδευση», δηλαδή εκεί που κέρδιζε η ΠΚΣ. στήριξη από τους φοιτητές και τους καθηγητές αλλά
Άμεση επίπτωση ήταν ότι άρχισε το πανηγυράκι με τις έληξε ηττημένη και προδομένη…
«χωριστές συγκεντρώσεις». Κάτω από την πίεση της
ΠΚΣ (εσείς λέτε μόνο «όχι», τι προτείνετε όμως;) σπάει
Η τελική μάχη
η ευαίσθητη ισορροπία στις ΕΑΑΚ. Το αίτημα για «Ενι- Το φοιτητικό κίνημα όμως δεν είχε πει τη τελευταία
αία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση», αν και δε μπαίνει του λέξη. Ήδη από το Δεκέμβρη του 2006 ξεκινά νέο
αυτούσιο, μπαίνει «περιγραφικά» με προτάσεις όπως κύμα καταλήψεων, που πετυχαίνει όχι μόνο νέα ανα-
«όχι στην ειδίκευση στο πτυχίο». Το κίνημα έχει ήδη βολή στη ψήφιση του νόμου πλαίσιο, αλλά και κάποιες
διασπαστεί… (μικρές έστω) ευνοϊκές τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο.
Όμως είναι ακόμα ισχυρό, έστω από κεκτημένη ταχύ- Οι καταλήψεις συνεχίζονται σε όλες τις πόλεις, αλλά
τητα. Η κυβέρνηση της ΝΔ αναγκάζεται να αναδιπλω- οι φοιτητές είναι κουρασμένοι και το κυριότερο δια-
θεί: δημοσιεύει το νομοσχέδιο, αλλά αναβάλει την σπασμένοι. Η ΔΑΠ κερδίζει μετά από μήνες συνελεύ-
ψήφισή του για το χειμώνα. Αυτή ήταν και η πρώτη, σεις, εκμεταλλευόμενη το διχασμό του «μπλοκ των
μικρή έστω, νίκη του κινήματος. Η νίκη αυτή πανηγυ- καταλήψεων». Παρόλα αυτά η αγωνιστικότητα περισ-
ρίζεται από τους φοιτητές, οι καταλήψεις συνεχίζονται σεύει. Και αποδίδει καρπούς! Η πρώτη μεγάλη νίκη έρ-
προειδοποιητικά για λίγες ακόμα ημέρες και λήγουν χεται το Φλεβάρη, όπου υπό τη πίεση του κινήματος
συντεταγμένα. Επόμενο ραντεβού το φθινόπωρο! σπάει η συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και μπλοκάρει η ανα-
θεώρηση του Συντάγματος! Ήδη το κίνημα είχε πετύ-
Η χαμένη ευκαιρία χει το κυριότερο στόχο του! Έμενε μόνο ο
Το φθινόπωρο του 2006 οι φοιτητές επιστρέφουν στα κουτσουρεμένος νόμος πλαίσιο, που θα ψηφιζόταν σε
Πανεπιστήμια μετά από διπλές εξεταστικές και μεγάλη λίγες ημέρες. Η κυβέρνηση όμως δεν ήταν τόσο αφε-
κούραση από τις κινητοποιήσεις. Οι παρατάξεις που λής. Έβλεπε ότι η διάσπαση του κινήματος το είχε αδυ-
στήριξαν τις κινητοποιήσεις αποδεικνύονται μουδια- νατίσει πολύ και παρόλη τη φαινομενική αγωνι-
σμένες. Όλοι φοβούνται πλέον στο άκουσμα νέας κινη- στικότητα, αργά η γρήγορα θα σταματούσε. Έτσι, το
τοποίησης. Όμως εκείνη τη περίοδο ξεκινάνε απεργία Μάρτη του 2007 και παρά τις μεγαλειώδεις κινητοποι-
οι δάσκαλοι. Το σωματείο των δασκάλων καλούσε ανοι- ήσεις των φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας, η ΝΔ αυ-
κτά τους φοιτητές για τη δημιουργία πανεκπαιδευτι- ταρχικά ψηφίζει το νέο νόμο. Οι φοιτητές παγώνουν
κού μετώπου. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία! Όμως σε όλες και οι καταλήψεις λήγουν η μία μετά την άλλη. Το κί-
τις αριστερές παρατάξεις, εκτός από τη Πορεία Αρι- νημα υποχωρεί απογοητευμένο.
στερή, επικρατούσε η αντίληψη ότι «η τελική μάχη
Συμπεράσματα
πρέπει να δοθεί το 2007 ώστε να συμπέσει με την ανα-
θεώρηση του Συντάγματος». Με τις δυνάμεις που εί- Παρά την πικρή γεύση που άφησε σε όλους στο τέλος
χαμε όμως εμείς δε κωλώσαμε: προτείνουμε η ψήφιση του νόμου πλαίσιο, η πραγματικότητα είναι
8
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Όταν οι φοιτητές ’κάναν καταλήψεις


ότι το φοιτητικό κίνημα βγήκε κερδισμένο από αυτό τον ορίζει ότι στην Ελλάδα το Ελληνικό Σύνταγμα υπερι-
αγώνα. Κι ας ξεκινήσουμε από τα μικρότερα: σχύει κάθε διεθνούς δικαίου. Με απλά λόγια ότι το Ελ-
ληνικό Σύνταγμα είναι ανώτερο από οποιοδήποτε
1) Ο ίδιος ο νόμος πλαίσιο κατατέθηκε κουτσουρεμέ-
«ευρωσύνταγμα» προσπαθούν να μας επιβάλλουν!
νος. Για παράδειγμα το ανώτατο όριο φοίτησης από
ν+ν/2, ανέβηκε στα 2ν. Οι αλλαγές αυτές όμως είναι το Τα διδάγματα που προκύπτουν και η στάση της αρι-
λιγότερο που πετύχαμε. στεράς στα Πανεπιστήμια
2) Στον απόηχο των κινητοποιήσεων μια σειρά από αν- Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε κινητοποίηση που μπορεί να
τιδραστικές διατάξεις του νόμου πλαίσιο ακόμα και σή- πετύχει, για τις μάζες έχει ένα ή το πολύ δυο καθαρά
μερα μένουν ανεφάρμοστες, ή εφαρμόζονται μερικά. αιτήματα. Η προσπάθεια «υπερπολιτικοποίησης» των
Μαζί με αυτές όμως έχουν φρενάρει και αρκετές αντι- κινητοποιήσεων σαν μόνο αποτέλεσμα έχει την απομα-
δραστικές διατάξεις από τους νόμους για την Αξιολό- ζικοποίηση και μόνον. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις
γηση κλπ. κέρδισαν ακριβώς γιατί οι φοιτητές πάλεψαν με δύο
μόνο αιτήματα: να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του
3) Δεν αναθεωρήθηκε το αρ. 16 του Συντάγματος.
Αυτό ήταν και το κυριότερο αίτημα των κινητοποι- Συντάγματος και να μη περάσει ο νόμος πλαίσιο. Και
ήσεων. Η νίκη αυτή είναι που δεν έχει επιτρέψει την πέτυχαν περισσότερα από τα μισά! Κάθε άλλη προσέγ-
ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακόμα γιση, όπως αυτές που θεωρούν ότι το κίνημα τάχατες
«δε κέρδισε», επειδή «δε πέτυχε την ανατροπή του εκ-
και σήμερα. Και φυσικά το ότι προσπαθούν με κάθε
παιδευτικού συστήματος» είναι στην καλύτερη περί-
τρόπο να βρουν παραθυράκια για «παραρτήματα ξένων
πτωση άκυρες και στην χειρότερη εκ του πονηρού. Όσο
πανεπιστημίων», κάθε άλλο παρά ακυρώνει τη νίκη
και να προσπάθησαν κάποιοι, ακόμα και αν καταναγ-
αυτή. Όσο υπάρχει η αντίδραση, η πάλη εναντίον της
καστικά έμπαιναν τέτοια αιτήματα στις αποφάσεις των
θα συνεχίζεται. Το ότι αυτή τη στιγμή η αντίδραση
φοιτητών (ιδιαίτερα στη δεύτερη φάση το 2007) η μάζα
είναι υποχρεωμένη σε κάθε λογής ελιγμούς και ότι η
των φοιτητών ποτέ δεν τα αποδέχθηκε. Ευτυχώς! Γιατί
ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση δεν έχει γίνει έρμαιο
αν το είχε κάνει τότε δε θα είχαμε «φοιτητικό κίνημα»,
της ελεύθερης αγοράς μας φέρνει σε σχετικά πλεονε-
αλλά «φοιτητικά κινήματα» που το ένα θα πολεμούσε
κτική θέση απέναντί της!
το άλλο, με τη κυβέρνηση να τρίβει τα χέρια της με
4) Μαζί όμως με το αρ. 16 ανατράπηκε όλη η αναθεώ- χαρά.
ρηση του Συντάγματος. Μέσα σε αυτά το άρθρο περί δα-
Μήτσος Β.
σικών εκτάσεων και πολλά άλλα. Το σημαντικότερο
όμως απ’ όλα ήταν ότι δεν αναθεωρήθηκε το άρθρο που

9
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΝΕΑ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 18 Οκτωβρίου 2010

Να μπλοκάρουμε τα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα!!!


Μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), είναι ο Οργανισμός
για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) του
οποίου τις εντολές ακολουθεί πειθήνια η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
προκειμένου να αποτελειώσει το γκρέμισμα του Δημόσιου και
Δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας…
Ποια είναι τα σχέδια της; Ας τα δούμε ένα – ένα:
M Διάλυση Τμημάτων - Πτυχίων
Βασική ακαδημαϊκή μονάδα θα είναι η Σχολή που θα απονέμει
και τα πτυχία με βάση προγράμματα σπουδών. Η εισαγωγή των
φοιτητών θα γίνεται σε Σχολές. Η κατανομή τους στα επιμέρους
προγράμματα σπουδών θα γίνεται μετά από το τέλος του πρώτου
ακαδημαϊκού έτους, «ανάλογα με την επίδοση και τις προτιμή-
σεις των φοιτητών, χωρίς να αποκλείεται και η αλλαγή προγράμ-
ματος σπουδών σε επόμενα έτη».
Τι σημαίνει όμως αυτό;
Καταργούν ουσιαστικά τις σπουδές ανά επιστημονικό πεδίο. Το πτυχίο δεν θα βεβαιώνει ότι έχεις σπουδάσει
επιτυχώς κάποια συγκεκριμένη επιστήμη. Δηλ. ο απόφοιτος της Σχολής Θετικών Επιστημών δεν θα είναι πχ.
Μαθηματικός, αλλά κάποιος με λίγα μαθήματα μαθηματικών, λίγα μαθήματα φυσικής, λίγα υπολογιστών κλπ.
Έτσι, όχι μόνο υποβαθμίζεται η ποιότητα των σπουδών, αφού ο φοιτητής δε θα έχει κατακτήσει τις απαραίτητες
γνώσεις σε ένα επιστημονικό πεδίο, αλλά θα διασπώνται και τα επαγγελματικά δικαιώματα που συνοδεύουν το
πτυχίο μέχρι σήμερα, δηλαδή το ποια επαγγέλματα έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ο απόφοιτος βάσει του πτυχίου
που έχει αποκτήσει. Με λίγα λόγια ακολουθούν πιστά τις κατευθύνσεις της Συνόδου των Υπουργών Παιδείας
της ΕΕ στην Μπολόνια το ‘99 μετατρέποντας το πτυχίο σε ένα απλό φάκελο συλλογής δεξιοτήτων (περασμένων
μαθημάτων, πιστοποιητικών κλπ).
Ακόμα τα «ευέλικτα» προγράμματα σπουδών που θα οδηγούν και σε εξατομικευμένα πιστοποιητικά σπουδών
έχουν σαν στόχο την ακύρωση κάθε έννοιας συλλογικών επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αυτό θα οδηγήσει στην
πολυδιάσπαση των συλλογικών αγώνων για την υπεράσπισή των εργασιακών δικαιωμάτων μας…. Θα μπούμε,
λοιπόν, σε μια εποχή εργασιακής περιπλάνησης όπου ο καθένας θα διαπραγματεύεται μοναχός του την
εργασιακή του προοπτική χωρίς καμία ελπίδα συλλογικών αντιστάσεων στην επίθεση των εργοδοτών, δηλ.
θα δημιουργηθεί μία νέα κατηγορία εργαζομένων που θα είναι έρμαια της εργοδοτικής αυθαιρεσίας (απολύσεις,
χαμηλοί μισθοί, ελαστικό ωράριο, απλήρωτες υπερωρίες, ανασφάλιστη-μαύρη εργασία, κλπ.).

M Υποχρηματοδότηση + «oικονομική αυτοτέλεια» = oικονομικός στραγγαλισμός


Θεσμοθετείται το «Συμβούλιο Διοίκησης» που μοναδική του αρμοδιότητα θα είναι να διαχειρίζεται τα οικονο-
μικά θέματα του Πανεπιστημίου και τον «στρατηγικό σχεδιασμό» του. Σε αυτό θα συμμετέχουν και «κοινωνικοί
φορείς εξωτερικοί προς τα Πανεπιστήμια» (υποδηλώνοντας τους εκπροσώπους των συμφερόντων των επιχει-
ρήσεων, κλπ.)… Από τον Νόμο Πλαίσιο της Γιαννάκου που προέβλεπε manager που θα γνωμοδοτεί στην Σύγ-
κλητο του Πανεπιστημίου, φτάνουμε στη δημιουργία ολόκληρου οργάνου – που αφαιρεί αρμοδιότητες από τη
Σύγκλητο – με μόνο στόχο την εξεύρεση οικονομικών πόρων… με όποιο κόστος για την εκπαίδευση.
Ποιος είναι όμως ο στόχος τους;
Θέλουν, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρημα-
τικού κόσμου και άλλων παραγόντων του συστήματος
στο «Συμβούλιο Διοίκησης», να επιβάλουν στα Πανεπι-
στήμια να λειτουργούν σαν ιδιωτικές επιχειρήσεις ακο-
λουθώντας τους κανόνες της αγοράς και την πολιτική της
κυβέρνησης. Αυτό θα οδηγήσει στην επέμβαση των επιχειρή-
σεων στα προγράμματα σπουδών, στην έρευνα, κλπ., που θα είναι
υποταγμένα στην κατεύθυνση της αύξησης των κερδών τους και
της εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους και όχι στην κατοχύ-
ρωση της επιστημονικής αρτιότητας των φοιτητών.
Το μέτρο αυτό έρχεται σαν συνέχεια στον Νόμο Πλαίσιο που
ψήφισε η ΝΔ το 2007 και προβλέπει την υπογραφή 4ετών προ-
γραμματισμών μεταξύ Κράτους και Πανεπιστημίου για την χρη-
ματοδότησή τους… Αν συνδυαστούν τα παραπάνω και με την
ολοένα και μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση από το Κράτος (φέτος
10
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Να μπλοκάρουμε τα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα


ξεπερνάει το 25% η μείωση) τότε τα Πανεπιστήμια αναγκάζονται να στραφούν στις επιχειρήσεις και στην επιβολή
διδάκτρων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους…

M Κατάργηση μέριμνας – Αντικατάσταση του βιβλίου με το ηλεκτρονικό βιβλίο


Στην κατάργηση των ήδη περιορισμένων για δωρεάν σίτιση και στέγαση θα οδηγήσουν τα νέα μέτρα του Υπουρ-
γείου μιας και οι παροχές αυτές δεν θα είναι πια υποχρέωση της πολιτείας, αλλά της «αυτοτελούς» διαχείρισης
του κάθε Πανεπιστημίου μέσα από το «Συμβούλιο Διοίκησής» του. Αυτό το μέτρο οδηγεί στη δημιουργία νέων
ταξικών φραγμών στην εκπαίδευση, δηλ. στον αποκλεισμό των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων από την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.
Ακόμα σχεδιάζεται η κατάργηση του βιβλίου και η αντικατάστασή του με το «ηλεκτρονικό σύγγραμμα που θα
είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο»!

M Επιβολή κι άλλων προαπαιτούμενων μαθημάτων


Ήδη ο Νόμος Πλαίσιο του 2007 (νόμος που ξεσήκωσε χιλιάδες φοιτητές σε μεγαλειώδεις αγώνες) προβλέπει
την καθιέρωση προαπαιτούμενων μαθημάτων (μαθήματα που αν δεν τα έχεις κατοχυρώσει, τότε δεν έχεις το δι-
καίωμα να παρακολουθήσεις και να εξεταστείς μαθήματα επόμενων εξαμήνων) από έτος σε έτος που σε συνδυασμό
με την επιβολή ανώτατου ορίου φοίτησης εντατικοποιούν τις σπουδές και δυσκολεύουν την απόκτηση πτυχίου.
Στόχος του Υπουργείου είναι η αύξηση των αλυσίδων προαπαιτούμενων ακόμα και η δημιουργία κύκλων όπου
αν δεν περάσεις τον 1ο κύκλο δεν μπορείς να συνεχίσεις στον 2ο…

M Ο προσχηματικός διάλογος
Η κυβέρνηση διαβλέποντας ότι οι φοιτητές και οι προοδευτικοί Πανεπιστημιακοί θα αντιδράσουν στα νέα
μέτρα έτρεξε να στήσει ένα προσχηματικό διάλογο ενεργοποιώντας και πάλι το κακόφημο Εθνικό Συμβούλιο
Παιδείας (ΕΣΥΠ), διορίζοντας (!!!) τον πρόεδρό του κ. Λυκουργιώτη και προεξοφλώντας ότι η διάρκειά του θα
είναι 3 μήνες… Ο «διάλογος» αυτός αφορά μόνο το πόσο και πως θα περικόψουν τα δικαιώματά μας στην εκπαί-
δευση. Ένα τέτοιο «διάλογο» το φοιτητικό κίνημα θα πρέπει να τον απορρίψει με τον πιο απόλυτο τρόπο.

a Η απάντηση του φοιτητικού κινήματος


Η απάντηση των φοιτητών στα μέτρα αυτά που πλήττουν το δικαίωμά μας στην μόρφωση πρέπει να είναι η
συλλογική δράση και ένα μαζικό κίνημα αντίστασης, ανατρεπτικό, μάχιμο, πολιτικοποιημένο. Ένα φοιτητικό
κίνημα που δεν θα «κλειστεί στο καβούκι του», αλλά θα απευθυνθεί και στον υπόλοιπο χώρο της εκπαίδευσης
που πλήττεται από την κυβερνητική πολιτική και θα συμπαρασύρει στον αγώνα τους εκπαιδευτικούς, τους μα-
θητές. Θα ενωθεί με τους αγώνες των εργαζομένων και που δε θα διστάσει να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση
για να ακυρώσει το Μνημόνιο της υποδούλωσης που επιβάλλουν τα όργανα του κεφαλαίου, ΕΕ-ΔΝΤ. Η δύναμη
βρίσκεται στους αγώνες μας και στην αποφασιστικότητα μας να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας στη μόρφωση,
τη δουλειά, τη ζωή, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο που θα παρέχει ολό-
πλευρη μόρφωση, επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα, ένα Πανεπιστήμιο του Πολιτισμού συνδεδεμένο
με την κοινωνία.

Να προστατέψουμε τον Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης!


Να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στην εκπαίδευση και στην εργασία!

www.edu.uoc.gr/~poreia/
eduporeia.wordpress.com/

11
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Η πρόταση υπερψηφίστηκε από την ΕΛΜΕ Πάρου - Αντιπάρου
και από τη Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ
και υιοθετήθηκε από την ΟΛΜΕ 16 Οκτωβρίου 2010

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη


Την τελική κατάργησή της αποφάσισε και επίσημα η υπουργός Παιδείας Διαμαντοπούλου ύστερα από τη συνεχή υποβάθμιση
της ΠΔΣ.
Η ΠΔΣ υπήρξε σημαντική και αποκλειστική βοήθεια για πολλούς μαθητές ιδιαίτερα των οικογενειών των χαμηλών οικονο-
μικών στρωμάτων. Σπουδαία βοήθεια για πολλούς μαθητές και μάλιστα ικανή για να περάσουν στις σχολές που επιθυμούν
χωρίς να επιβαρυνθούν οι οικογένειές τους με έξοδα φροντιστηρίου.
Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ όμως την υποβάθμιζαν συνεχώς:
1. Την υποβάθμιζαν με την καθυστερημένη έναρξη των μαθημάτων κατά το μήνα Νοέμβρη ή στην καλύτερη περίπτωση
τέλη Οκτώβρη.
2. Την υποβάθμισαν με τη μείωση της ωριαίας αντιμισθίας που έφτασε τελικά τα 11 ευρώ μεικτά (περίπου 7,50 καθαρά)
και την καθυστέρηση πληρωμής της.
3. Την υποβάθμιζαν με τα λιγοστά μόρια που έδινε στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
4. Την υποβάθμιζαν με το όριο των 10 ωρών που μπορούσε να διδάσκει ένας εκπαιδευτικός και την απαγόρευση να εργαστεί
ταυτόχρονα και σε φροντιστήριο για να συμπληρώσει το εισόδημά του.
5. Και τέλος την υποβάθμισαν όταν αποφάσισαν πως μόνο με τα μόρια δεν έχεις δικαίωμα διορισμού όπως ίσχυε παλαιότερα,
αλλά βασική προϋπόθεση είναι η επιτυχία στον ΑΣΕΠ.
Ώσπου την κατήργησαν και ησύχασαν.

Δεν ησυχάζουμε όμως εμείς!


Ζητάμε την επαναλειτουργία της ΠΔΣ
και μάλιστα με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
a Την επαναλειτουργία του προγράμματος της ΠΔΣ, με την άμεση και ουσιαστική χρηματοδότηση του από το
Υπουργείο Παιδείας

a Την εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας να χρησιμοποιηθεί η ΠΔΣ για συμπλήρωση ωραρίου, γεγονός που πλήττει
τα εργασιακά δικαιώματα τοτν εκπαιδευτικών, αφού το πρόγραμμα λειτουργεί πέραν του εργασιακού ωραρίου

a Την έναρξη των μαθημάτων της ΠΔΣ ταυτόχρονα με την έναρξη των μαθημάτων του σχολείου στην αρχή της
σχολικής χρονιάς
a Αύξηση της ωριαίας αντιμισθίας, τουλάχιστον 18 ευρώ μεικτά (όσο περίπου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού)
a Την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για τη λειτουργία του προγράμματος, τη μοριοδότηση της προ-
ϋπηρεσίας τους και την αναγνώριση της σαν πρόσθετη προϋπόθεση για το διορισμό τους στο δημόσιο σχολείο

a Να πληρωθούν χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση οι ωρομίσθιοι και μόνιμοι εκπαιδευτικοί (καθώς και οι Σχεδια-
στές - Αξιολογητές) τα περσινά και προπέρσινα δεδουλευμένα τους στην ΠΔΣ

Πάρου - Αντιπάρου
12
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Πορεία Αριστερή Εκπαιδευτικών


Εκλογές ΕΛΜΕ:
Η Πορεία Αριστερή είναι (και) εδώ!
Στις εκλογές για ανάδειξη των ΔΣ των ΕΛΜΕ η Πο-
ρεία Αριστερή Εκπαιδευτικών συμμετείχε για δεύτερη
συνεχόμενη φορά, αυτή τη φορά σε δύο διαφορετικές
ΕΛΜΕ και μάλιστα με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα.
Την ΕΛΜΕ Πάρου – Αντίπαρου και στην ΕΛΜΕ Κεφα-
λονιάς – Ιθάκης.
Στην ΕΛΜΕ Πάρου – Αντίπαρου, παρ’ όλες τις ισχυ-
ρές πιέσεις που δέχθηκε το σχήμα να μην κατέβει αυ-
τόνομα, αλλά να ενταχθούμε σε κοινό ψηφοδέλτιο με
όλους τους άλλους υποψηφίους, το σχήμα αντιστάθηκε,
και μαζί με τους καθηγητές που συνεργάστηκαν μαζί
μας καταλάβαμε δύο έδρες στο ΔΣ, παίρνοντας ένα πο-
σοστό που άγγιζε το 30%. Το αποτέλεσμα αυτό μας δίνει
νέες ελπίδες για το μέλλον. Όχι μόνον επειδή είναι
πρώτη φορά που η Πορεία Αριστερή βρίσκεται σε ένα
ΔΣ με δύο εκπροσώπους αλλά κυρίως επειδή οι εκπαι-
δευτικοί που μας στήριξαν ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.
Στη Πάρο η εμφάνιση του σχήματος πριν έναν χρόνο συ-
νέβαλε αποφασιστικά, σε βαθμό που μπορεί να ταυτι-
στεί, με την διοργάνωση των πρώτων μετά από πολλά
χρόνια συλλαλητηρίων και κινητοποιήσεων στο νησί,
που μάλιστα ήταν και πολύ αγωνιστικές!
Όλο αυτό το κλίμα όμως δεν επηρέασε μόνον την
μικρή κοινωνία της Πάρου: Έτσι φέτος για πρώτη φορά
δραστηριοποιείται Πορεία Αριστερή και στην ΕΛΜΕ
Κεφαλονιάς – Ιθάκης. Το σχήμα που εμφανίστηκε λίγες
ημέρες πριν τις εκλογές και είχε ουσιαστικά σαν μόνη
παρέμβαση αυτήν στην (άμαζη) εκλογοαπολογιστική συ-
νέλευση, αν και δεν κατάφερε να κερδίσει έδρα στο ΔΣ,
κατάφερε όμως να πείσει αρκετά ώστε να πάρει περίπου
το 5% των ψήφων. Τη συνέχεια μένει να τη γράψουμε
εμείς οι ίδιοι!

http://poreia-ekp.blogspot.com/
Online Ενημέρωση
Πορεία Αριστερή Εκπαιδευτικών

13
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η κατάσταση στο
Γενικό Λύκειο Σβάινφουρτ

Το Σβάινφουρτ βρίσκεται στη βόρεια Βαυαρία, Η ιστορία ξεκινά από παλιά. Η πρώτη κίνηση
110 χλμ βόρεια της Νυρεμβέργης. των αστικών κυβερνήσεων ήταν να κλείσουν το
Στο σχολείο αυτή τη στιγμή φοιτούν 27 μαθητές ελληνικό δημοτικό σχολείο που λειτουργούσε στο
Σβάινφουρτ. Αντικαταστάθηκε από εκπαιδευτικό
και λειτουργούν και οι τρεις τάξεις.
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος έρχεται στη
Από την αρχή της χρονιάς δεν υπάρχει μαθημα- πόλη αυτή και διδάσκει κάποιες ώρες ελληνική
τικός και εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 (δηλαδή γλώσσα. Κατόπιν κατάργησαν τις τρεις τάξεις γυ-
φυσικός, χημικός ή βιολόγος). Επίσης λόγω έλλει- μνάσιου που λειτουργούσαν μέσα στα πλαίσια και
ψης φιλολόγου δεν λειτούργει η θεωρητική κα- στο χώρο γερμανικού σχολείου δευτεροβάθμιας
τεύθυνση της Β’ τάξης. Το Γραφείο του εκπαίδευσης. Υποσχεθήκαν στους έλληνες μετα-
Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Μόναχο γνώριζε ότι νάστες της περιοχής ότι κάθε χρόνο θα διατίθεται
υπήρχαν μαθητές της περσινής Α’ Λυκείου που ένας φιλόλογος με πλήρες ωράριο για να διδάσκει
δήλωσαν ότι την επομένη χρονιά (δηλαδή φέτος) από επτά ώρες σε κάθε τάξη που αντιστοιχεί σε
ήθελαν να ακολουθήσουν θεωρητική κατεύθυνση. τάξη του ελληνικού γυμνάσιου. Τους ξεγέλασαν.
Στην Α΄ και τη Β’ Λυκείου δεν διδάσκονται μα- Φέτος λειτουργούν αυτές οι γυμνασιακές τάξεις
θηματικά, φυσική, χημεία και βιολογία από τις 11 ελληνικής γλώσσας αλλά μόνο για έξι ώρες συνο-
Σεπτεμβρίου, το δε σχολικό έτος διαρκεί μέχρι τις λικά την εβδομάδα δηλαδή δύο ώρες για κάθε τάξη
31 Ιουλίου (αφαιρώντας ένα μήνα συνολικά δια- γυμνασίου. Αυτά θα μπορούσαν αποτραπούν εάν
κοπών από τις 1/1/11 έως την 31/7/11). Η μόνη αντιδρούσαν μαχητικά οι μετανάστες της περιο-
τάξη η όποια λειτούργει κανονικά είναι η Γ’ Λυ- χής πράγμα που δεν συνέβη.
κείου. Τα μαθήματα θετικών επιστημών - γενικής
Πέρσι δεν ξεκίνησε η διαδικασία για την από-
παιδείας και θετικής κατεύθυνσης – φυσική, χη-
σπαση μονίμων εκπαιδευτικών σε ελληνικά σχο-
μεία και μαθηματικά διδάσκει ο διευθυντής, που
λεία που λειτουργούν εκτός Ελλάδας έτσι, ώστε να
είναι φυσικός, κάνοντας 8 ώρες υπερωρία την
καλύψουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό
εβδομάδα, χωρίς να τις πληρώνεται.
για τη σχολική χρονιά 2010-2011. Αυτή η διαδι-
Πρόσφατα έχει υπογραφεί από το ΥΠΔΒΜΘ η κασία προβλέπει διενέργεια γραπτών εξετάσεων
εντολή για πρόσληψη μαθηματικών και εκπαιδευ- σε κάποια ξένη γλώσσα των μονίμων εκπαιδευτι-
τικούς κλάδου ΠΕ04, με προθεσμία υποβολής αι- κών. Ακολουθεί η κατάρτιση λίστας επιτυχόντων,
τήσεων από τους ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς κατόπιν η ανακοίνωση των κενών και οι αιτήσεις
μέχρι τις 6/12 . Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μετά προτίμησης των ενδιαφερομένων. Η απόσπαση
τις διακοπές των Χριστουγέννων, χωρίς να είναι τους είναι υποχρεωτική για τρία χρόνια με δυνα-
τίποτα βέβαιο. Έτσι κι αλλιώς σχεδόν θα έχει πε- τότητα παράτασης της απόσπασης για άλλα δυο
ράσει το πρώτο τετράμηνο. Δηλαδή η μισή σχο- χρόνια. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κλείνουν
λική χρονιά.
14
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

την πενταετή απόσπαση τους στα ελληνικά σχο- σε άλλες πόλεις της Γερμανίας, όπου λειτουργούν

Η κατάσταση στο Γενικό Λύκειο Σβάινφουρτ


λεία της Γερμανίας. Ταυτόχρονα στο τέλος της ελληνικά σχολεία. Ό,τι από αυτά και να συμβεί,
περσινής σχολικής χρονιάς επέστρεψαν στην Ελ- θα επιτύχουν το στόχο τους: να κλείσουν και το
λάδα οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώσαν τα τελευταίο ελληνικό σχολείο της περιοχής μας.
πέντε χρόνια απόσπασης τους στη Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση την οικονομική κρίση του
Υπάρχει και μια άλλη ομάδα εκπαιδευτικών οι ο καπιταλισμού το ελληνικό κράτος επιδιώκει να
οποίοι είναι ομογενείς, πτυχιούχοι των λεγόμε- την πληρώσουν, εκτός από τους εργαζόμενους της
νων «καθηγητικών σχολών». Για την πρόσληψη Ελλάδας, και οι έλληνες μετανάστες.
τους προβλέπεται μια ανάλογη διαδικασία η όποια Θωμαΐδης Γιάννης
όμως δεν ξεκίνησε το 2009-2010 έτσι ώστε να κα- Εκπαιδευτικός
λύψουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό για
τη σχολική χρονιά 2010-2011.
Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχουν διαθέσι- Γνωρίζετε ότι:
μοι εκπαιδευτικοί για τα σχολεία της ελληνικής
ομογένειας για την σχολική χρονιά 2010-2011 η Πορεία Αριστερή Εκπαιδευτι-
εκτός από αυτούς που υπήρχαν ήδη. κών δημιουργήθηκε μόλις πριν 1 χρόνο.
Νομίζω ότι το «έγκλημα» προς τα παιδιά των ελ-
Σε αυτό το τόσο μικρό διάστημα έχει κα-
λήνων μεταναστών ήταν προμελετημένο. Ο στόχος ταφέρει να δώσει το στίγμα της!
είναι η μείωση των κονδυλίων για την ελληνική
παιδεία στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Ένας τρόπος είναι η σύμπτυξη και η κατάργηση
σχολειών. Αλλά εάν γινόταν αυτό ανοιχτά θα δη-
μιουργούσε αντιδράσεις και ξεσηκωμούς των με-
ταναστών.
Είχαν βάσιμες υποψίες ότι θα επαναλαμβάνον-
ταν αυτό που συνέβη την εποχή που ήταν Υπουρ-
γός Παιδείας ο Γεράσιμος Αρσένης (επί
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ) και επιχείρησαν να κλεί-
σουν το ΓΕΛ Σβάινφουρτ. Οι μετανάστες της πε-
ριοχής κατέβηκαν στο Μόναχο και έκαναν
διαδήλωση, συλλαλητήριο και κατάληψη στο Ελ-
ληνικό Προξενείο. Μετά από αυτό ακυρώθηκε η
απόφαση για κλείσιμο του ΓΕΛ Σβάινφουρτ.
Εάν δεν αντιδράσουν μαχητικά οι μετανάστες
της περιοχής μας, είναι θέμα χρόνου το κλείσιμο
του Λυκείου.
Με την τωρινή μέθοδο που επέλεξαν θα αναγκά-
σουν τους μετανάστες είτε να στείλουν τα παιδιά
τους σε γερμανικά σχολεία είτε στην Ελλάδα είτε
να μετακομίσουν οι ίδιοι με τις οικογένειές τους

15
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Gandhi Berzerk

http://www.myspace.com/gandhiberzerk Συνέντευξη στο Μάριο Μαγιολαδίτη


Ποίοι είναι οι Gandhi Berzerk; που τελικά καθορίζει τον ήχο μας ποικίλει.
Ο εναλλακτικός κιθαριστικός ήχος της τελευ-
Οι G.B. είναι οι Σπύρος Σπυράκος (κιθάρα), ταίας 30-ετίας αποτελεί τη βάση. Η παγκό-
Γιώργος Ανδριώτης (μπάσο-φωνή), Γιώργος σμια και εγχώρια μουσική από τα 60s μέχρι
Βουτσινάς (κιθάρα), Torsten Tillmans σήμερα, αφομοιωμένη συνειδητά η ασυνεί-
(ντράμς). Κατά καιρούς δέχονται βοήθεια από δητα εκφράζεται μέσα στην αισθητική μας.
φίλους μουσικούς σε δευτερεύοντα όργανα. Προσπαθούμε να βρούμε το προσωπικό μας
Δημιουργηθήκαν το 2007 από τους Σ. Σπυ- στίγμα και ήχο , μια διαδικασία που θα συνε-
ράκο και Γ. Βουτσινά πρώην μέλη των χίζεται όσο καιρό θα είμαστε μαζί. Οι Sonic
Κόρε.Υδρο και Νεκρών αντίστοιχα και απο Youth, New Model Army, Sigur Ros, Joy Di-
την αρχή δούλεψαν πάνω σε δικές τούς συν- vision, Arcade Fire είναι μερικά από τα συγ-
θέσεις. Μετά από συνεργασία με διάφορους κροτήματα που αγαπάμε. Ποπ;
μουσικούς η σύνθεση σταθεροποιήθηκε τη
προσθήκη των Γ. Ανδριώτη και του Τίλλυ το
2008. Το συγκρότημα έχει σαν έδρα του τη Με ποιό τρόπο δουλεύετε και τι μορφή παίρνει
Κέρκυρα και το τελευταίο χρονικό διάστημα η δημιουργική διαδικασία;
έχει ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις για τον πο-
λυαναμενόμενο (κυρίως από τους ίδιους) Δεν υπάρχει ορισμένη φόρμα κάθε φορά.
πρώτο τους δίσκο που ελπίζουν να κυκλοφο- Μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάποια μεμο-
ρήσει μέσα στο 2011. νωμένη μουσική φράση ή κάποια πιο ολοκλη-
ρωμένη ιδέα που θα φέρει κάποιος από εμάς,
ή ακόμα από κάτι που προέκυψε τυχαία πάνω
Ποιό είναι το μουσικό ύφος στο οποίο κινούν- στα τζαμαρίσματα που συχνά πυκνά κάνουμε.
ται; Από εκεί κ έπειτα ακολουθεί πρόβα, ιδέες,
πείραμα, τύχη, συζήτηση, αφαίρεση, επανά-
Το φάσμα των επιρροών και ερεθισμάτων μας ληψη κ.ο.κ. Μέχρι το αποτέλεσμα συνολικά
16
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Gandhi Berzerk
να μας ικανοποιεί όλους. Το κάθε κομμάτι
έχει τις δικές του απαιτήσεις και η διαδικα- Γιατί χρησιμοποιείτε αγγλικό και όχι ελληνικό
σία αυτή κοστίζει σε χρόνο, ενέργεια, χρήμα. στίχο;
Θα ήμασταν πολύ πιο πιεσμένοι και τα κομ-
μάτια πολύ διαφορετικά αν δεν υπήρχε ο Δεν αισθανόμαστε ότι η μουσική μας θα μπο-
χώρος στον οποίο δουλεύουμε και που έχουμε ρούσε να αποδοθεί καλύτερα με ελληνικό
νοικιάσει και διαμορφώσει μαζί με φιλικά στίχο. Οι κύριες μουσικές μας προτιμήσεις
συγκροτήματα σε σχετικά απομονωμένο προέρχονται κυρίως από αγγλόφωνα γκρούπ,
μέρος λίγο έξω από τη πόλη της Κέρκυρας. ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή με τη
γλώσσα αυτή και είναι το μέσο που μπορεί να
μας φέρει σε επαφή με τη παγκόσμια κοινό-
Ποιά είναι η κατάσταση της τοπικής σκηνής; τητα. Ακόμα ο Τίλλυ είναι γερμανός και θα
ήταν άδικο για αυτόν να μην καταλαβαίνει
Η μουσική πραγματικότητα της τοπικής σκη- για τι πράγμα μιλάμε. Δεν σνομπάρουμε την
νής ορίζεται από τις δραστηριότητες του Ιο- ελληνική γλώσσα. Πολλοί αγαπημένοι μας
νίου Πανεπιστημίου (τμήμα Μουσικών καλλιτέχνες τραγουδούν στα ελληνικά, κατά
σπουδών, τμήμα Ήχου κ εικόνας), συνήθως το παρελθόν έχουμε παίξει σε ελληνόφωνα
ακαδημαϊκού περιεχομένου, τις φιλαρμονι- συγκροτήματα και στο κάτω κάτω είναι η μη-
κές που ορίζουν τη τοπική μουσική παιδεία, τρική μας γλώσσα. Νιώσαμε όμως ότι ο ρυθ-
και τη τοπική underground σκηνή η οποία μός της αγγλικής εναρμονίζεται καλύτερα με
σπάνια (αν εξαιρέσουμε τους Κόρε.Υδρο.) πα- τη μουσική μας...
ρουσιάζει κάποια συγκροτημένη και προσω-
πική πρόταση. Υπάρχει ένα ανθρώπινο
δυναμικό το οποίο μένει ανενεργό, δεν συνερ- Τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα και ποιά τα σχέδια
γάζεται κ δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες του. για το μέλλον;
Αυτό οφείλεται στις αντικειμενικές δυσκο-
λίες που ούτως ή άλλως υπάρχουν σε εθνικό Έχουμε πάρει μέρος σε διάφορα live στο νησί,
επίπεδο, την απροθυμία στήριξης πολιτιστι- ενώ σταθερά δουλεύουμε τις συνθέσεις μας.
κών κινήσεων από τους τοπικούς παράγοντες Βρισκόμαστε στη διαδικασία ηχογράφησης
(δημοτικούς ή ιδιωτικούς) όταν δεν υπάρχει του πρώτου μας δίσκου και ελπίζουμε να τον
άμεσο όφελος, την έλλειψη χώρων δημιουρ- κυκλοφορήσουμε το 2011. Υπάρχει μια (δυ-
γίας και έκφρασης. Ενδεικτικά υπάρχει ένα στυχώς) παραμελημένη σελίδα στο my space
(1!) στούντιο το οποίο ούτε εύκολα προσβά- από όπου κάποιος μπορεί να πάρει μια ιδέα
σιμο είναι ούτε οικονομικό για κάποιους που της μουσικής μας καθώς και να επικοινωνή-
θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά. Αποτέλεσμα σει μαζί μας. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις
είναι να μην υπάρχει συγκροτημένη σκηνή για συναυλίες και συνεργασίες. Σκοπός μας
αλλά μόνο μεμονωμένες προσπάθειες. Πάντως είναι να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας σε
υπάρχει μια δίψα και μια συνειδητοποίηση αξιοπρεπώς οργανωμένα live στην Ελλάδα
μουσικών – καλλιτεχνών – κοινού που σε και το εξωτερικό και να συνεχίσουμε να φτιά-
βάθος χρόνου μπορεί να αλλάξει τα πράγ- χνουμε μουσική μαζί για όσο καιρό πι-
ματα. στεύουμε ακόμα ότι αξίζει να το κάνουμε.

Από αριστερά: Βουτσινάς, Ανδριώτης, Μαγιολαδίτης, Σπυράκος στην άνω πλατεία της Κέρκυρας
17
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
Άρης Σειρηνίδης,
άλλος ένας πολιτικός κρατούμενος
Γράμμα του Άρη Σειρηνίδη από τις φυλακές Κορυδαλλού (09/06/2010)
Μήνυμα από τις φυλακές Κορυδαλλού
Με μια μεθοδευμένη αστυνομική, δικαστική και οποιουδήποτε νομικού ή
μιντιακή επιχείρηση που ξεκίνησε αμέσως μετά άλλου προσχήματος στη
τη σύλληψή μου, το βράδυ της 3ης Μαΐου 2010, διαχείριση της «υπόθε-
το κράτος, σε μια περίοδο έντασης της ταξικής σής» μου, στο γεγονός ότι
σύγκρουσης, κατόρθωσε να με θέσει σε καθεστώς η φυλάκιση μου είχε προ-
ομηρίας. Κινούμενη ανάμεσα στο ευτράπελο και αποφασιστεί σε κάποιον
το επιστημονικοφανές, η κατασκευή και διαχεί- όροφο της κρατικής ασφά-
ριση της «υπόθεσής» μου καθιστά τη δίωξή μου λειας.
διπλά παραδειγματική. Αφενός, με την έννοια του Σε εκείνους, όμως, που
«παραδειγματισμού», καθώς επιδιώκει να με πα-
με τη φυλάκισή μου προ-
ραδειγματίσει για τη σταθερή και αταλάντευτη
σβλέπουν στον παραδειγ-
επιλογή μου, 17 χρόνια τώρα, να βρίσκομαι στην
ματισμό μου, έχω να
άλλη πλευρά του οδοφράγματος, εκεί όπου ορίζει
αντιτείνω το εξής: η φυλακή είναι για μένα ένα
η ταξική μου θέση και συνείδηση, ενάντια στην
νέο πεδίο πάλης, μια πρόκληση αγώνα ενάντια
καπιταλιστική κυριαρχία και την κρατική τρομο-
στην «απόλυτη εξουσία της τάξης», ένα στοίχημα
κρατία.
μετατροπής του πιο βάρβαρου θεσμού της κυριαρ-
Παραδειγματική, αφετέρου, της νέας εποχής κα- χίας σε εργαστήριο πολιτικής και ιδεολογικής
ταστολής στον καιρό του ΔΝΤ, του ολοκληρωτικού μου ωρίμανσης. Όσο για το νέο κατασταλτικό
πολέμου που κεφάλαιο και κράτος έχουν κηρύξει δόγμα, μέσα στην εκδικητική μανία που το δια-
στην κοινωνία. Παράλληλα με τις δομικές αδυνα- κρίνει, δεν μπορεί παρόλα αυτά να κρύψει τον
μίες του καπιταλιστικού συστήματος, η τρέχουσα πανικό του χρεοκοπημένου ελληνικού κράτους
οικονομική κρίση αποκαλύπτει τον επίπλαστο και μπροστά στο ενδεχόμενο μετατροπής της γενικευ-
συγκυριακό χαρακτήρα της ίδιας της αστικής δη- μένης κοινωνικής οργής σε κοινωνική εξέγερση.
μοκρατίας. Την ίδια στιγμή που το ΔΝΤ, η ΕΕ και
Από την Α΄ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού
οι εγχώριοι εκπρόσωποί τους επιχειρούν να επι-
υψώνω τη γροθιά μου στους συντρόφους και τις
βάλλουν καθεστώς καπιταλιστικού οικονομικού
συντρόφισσές μου, σε όλους τους αγωνιζόμενους
ολοκληρωτισμού, την ίδια στιγμή ο μανδύας της
ανθρώπους, με τη βεβαιότητα ότι θα τους ξαναβρώ
δημοκρατίας πέφτει. Τότε ακόμα και τα πιο χον-
στο πεδίο του ταξικού και κοινωνικού πολέμου,
δροειδή σενάρια, αντάξια χωροφυλακής της μετα-
πιο αποφασισμένος, πιο μαχητικός και πιο δυνα-
εμφυλιοπολεμικής περιόδου, «δένονται» με την
τός.
«αδιάσειστη έρευνα DNA» στα εργαστήρια της
ΓΑΔΑ. Άρης Σειρηνίδης
Κορυδαλλός, 09/06/2010
Δεν θα επιμείνω στην καταφανή καταπάτηση

Λίγα λόγια για την υπόθεση του Άρη Σειρηνίδη


Από τις αρχές του περασμένου Μαΐου ο αναρχι- ροντας μια ξεχασμένη υπόθεση πυροβολισμού
κός Άρης Σειρηνίδης βρίσκεται σε καθεστώς ομη- εναντίον κλούβας των ΜΑΤ στα Εξάρχεια το κα-
ρίας στις φυλακές Κορυδαλλού. Προϊόν μιας λοκαίρι του 2009. Ο Άρης Σειρηνίδης, γνωστός
συντονισμένης αστυνομικής, μιντιακής και δικα- για την κοινωνική και αντιεξουσιαστική του
στικής μεθόδευσης, η προφυλάκιση του Άρη Σει- δράση, κατηγορήθηκε ως ο επονομαζόμενος «πι-
ρηνίδη αποτελεί παραδειγματική περίπτωση στολέρο με το σομπρέρο και τις σαγιονάρες». Απο-
κατασκευής κατηγορητηρίων με στόχο τη δίωξη δεικτικό στοιχείο, η ταύτιση γενετικού υλικού
των πολιτικών αντιπάλων στη μετά ΔΝΤ εποχή. (DNA) που ελήφθη από το πορτοφόλι του Άρη με
Τα μέχρι τώρα στάδια αυτής της επιχείρησης το γενετικό υλικό που βρέθηκε σε μια από τις διά-
είναι γνωστά. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα σπαρτες χειρουργικές μάσκες (εξαιτίας πορείας
της Ασφάλειας και των ηλεκτρονικών και έντυ- και επεισοδίων που είχαν προηγηθεί την προ-
πων γραφιάδων της να αποδώσουν στον Άρη κατη- ηγούμενη μέρα) που περισυλλέχθηκε στην πε-
γορίες που στόχευαν στην ηθική του σπίλωση, τη ριοχή του περιστατικού.
σκηνοθεσία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική ανασύ- Μόνο που το σενάριο της Αντιτρομοκρατικής
18
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

πέρα από ευφάνταστο (έως και ευτράπελο) ήταν και ανυπάκουη κοινωνία. Δημιουργεί, παράλ-

Άρης Σειρηνίδης http://lefteria-ston-ari.espivblogs.net


και άκρως ερασιτεχνικό. Πουθενά στη δικογραφία ληλα, επικίνδυνες παρακαταθήκες στο μέτωπο
δεν προκύπτει ότι η χειρουργική μάσκα – το μο- των πολιτικών διώξεων, αναδεικνύοντας τα επι-
ναδικό, υποτιθέμενο πειστήριο- ανήκε στο δράστη στημονικοφανή πορίσματα περί DNA σε ρυθμι-
του πυροβολισμού, ενώ ο σωματότυπος και τα χα- στικό παράγοντα του κατηγορητηρίου. Καθιστά
ρακτηριστικά του δράστη που περιγράφουν οι αυ- κάθε εχθρό του συστήματος δυνάμει όμηρο αναπα-
τόπτες μάρτυρες βρίσκονται σε καταφανή ράξιμου, κατασκευάσιμου και φερτού γενετικού
αντίθεση με τα αντίστοιχα του Άρη. Όσο για το υλικού.
περίφημο γενετικό υλικό, ποτέ δεν διευκρινί- Στο προσεχές διάστημα πρόκειται να εξεταστεί η
στηκε ο τύπος και το είδος του, ενώ σκοπίμως απο- δεύτερη αίτηση αποφυλάκισης του Άρη Σειρη-
σιωπήθηκε έκθεση του ίδιου του εργαστηρίου της νίδη. Με το φθινόπωρο της κοινωνικής οργής προ
Ασφάλειας, σύμφωνα με την οποία στη μάσκα-πει- των πυλών, αυτό το φθινόπωρο-εφιάλτη για την
στήριο εντοπίστηκε γενετικό υλικό περισσότερων εξουσία, η αλληλεγγύη στον Άρη Σ. αποκτά ένα
ατόμων. ιδιαίτερο περιεχόμενο. Συγκροτεί ένα πεδίο συ-
Υπόσταση στο εκτρωματικό σενάριο της Αντιτρο- σπείρωσης των αγωνιζόμενων κομματιών της κοι-
μοκρατικής, εν αναμονή κάποιου «άλλου, που δεν νωνίας απέναντι στον αγριότερο πόλεμο που έχει
του ήρθε», όπως ο ίδιος ομολόγησε, ανέλαβε να κηρύξει το κεφάλαιο και το κράτος. Διατρανώνει
προσδώσει ο ανακριτής. Με νομικές ακροβασίες τη διάθεση μετατροπής του φθινοπώρου της οργής
και παρατυπίες που προκαλούν ακόμα και αυτά τα σε φθινόπωρο της εξέγερσης.
όρια της ούτως ή άλλως ταξικής και άδικης αστι-
κής δικαιοσύνης διατάχθηκε η προφυλάκιση του Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
Άρη Σειρηνίδη.
Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και κοινωνι- ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ
κής απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήμα- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
τος, η σκευωρία εναντίον του Άρη Σειρηνίδη είναι ΑΡΗ ΣΕΙΡΗΝΙΔΗ
μία κίνηση με πολλαπλούς αποδέκτες. Στοχεύει
τον ίδιο, και στο πρόσωπό του, τον αντιεξουσια- ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ
στικό χώρο, αλλά και ολόκληρη την αγωνιζόμενη ΑΡΗ ΣΕΙΡΗΝΙΔΗ

Καταγγελία Άρη Σειρηνίδη


Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010 αλυσίδα των μεθοδεύσεων που
συνήλθε το συμβούλιο πλημμελει- συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιο-
οδικών με θέμα την άρση ή παρά- γνωμία της δίωξής μου. Μιας δίω-
ταση της προφυλάκισής μου ξης πολιτικής και ταυτόχρονα
πέραν του 6μήνου, στο οποίο κλή- πιλοτικής, καθώς στην περίπτωσή
θηκα να παραστώ αυτοπροσώπως. μου αυτό που δοκιμάζεται είναι η
Μετά την είσοδό μου στον χώρο νομική επικύρωση και η κοινω-
της συνεδρίας και την επιβεβλη- νική νομιμοποίηση της χρήσης
μένη αποδέσμευσή μου, η αστυνο- γενετικού υλικού (DNA) ως απο-
μική δύναμη που με συνόδευε όχι κλειστικού τεκμηρίου για την
μόνο δεν αποχώρησε, όπως συνη- απόδοση κατηγοριών.
θίζεται, αλλά ενισχύθηκε. Στο αί- Κοινώς, κρίνεται η δυνατότητα
τημα των συνηγόρων μου να κατασκευής ενόχων, με μοναδικό
αποχωρήσουν, οι αστυνομικοί αν- αποδεικτικό στοιχείο τις επιστη-
τέτειναν γραπτή εντολή προϊστα- μονικοφανείς αποφάνσεις των
μένου τους, που διέτασσε τη βιολογικών εργαστηρίων της
φρούρησή μου και εντός του ΓΑΔΑ.
χώρου της συνεδρίας, με το αιτιο-
λογικό ότι «είμαι αναρχικός και Στο πλαίσιο αυτό, περιστατικά,
ως τέτοιος ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη δημόσια όπως το παραπάνω, αποκτούν έναν ιδιαίτερο συμ-
ασφάλεια». Το έγγραφο αναγνώστηκε δημόσια από βολισμό. Ακριβώς τη στιγμή που οι χωροφυλακί-
την πρόεδρο του συμβουλίου και κατόπιν ολιγό- στικες τακτικές τείνουν χείρα βοηθείας στις
λεπτης σύσκεψης έγινε αποδεκτό, χωρίς ωστόσο, «επιστημονικές», και συνεπώς «αδιάσειστες», ανα-
και παρά το αίτημα των συνηγόρων μου, να κατα- λύσεις DNA, βρισκόμαστε στο σημείο που η δύσο-
χωρηθεί στα πρακτικά. σμη παράδοση της εγχώριας κρατικής καταστολής
και του «κομμουνιστοσυμμοριτισμού» συναντά
Παράδειγμα, ανάμεσα στα αμέτρητα, του ρόλου τον ολοκληρωτισμό του μέλλοντος.
της δικαστικής εξουσίας ως εντολοδόχου της αστυ-
νομίας και του κατεξοχήν ολοκληρωτικού πυρήνα Άρης Σειρηνίδης
της αστικής δημοκρατίας, το περιστατικό αυτό Πολιτικός κρατούμενος, Α΄ πτέρυγα φυλακών
αποτελεί, παράλληλα, έναν ακόμα κρίκο στην Κορυδαλλού

19
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εικονική Πραγματικότητα

Τις τελευταίες δεκαετίες (ιδιαίτερα από τη δε- μένες δραστηριότητες αντικαθιστούν την πραγμα-
καετία του 1980 και πέρα), υπάρχει μια έντονη τικότητα, και πώς οι άνθρωποι αντιδρούν στις
συζήτηση για τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και νέες τεχνολογικές εφευρέσεις, πρέπει να αναλύ-
των οπτικών μέσων (visual media) ενημέρωσης / σει ποια είναι η κοινωνική σχέση που παράγει τέ-
ψυχαγωγίας, όπως τηλεόραση, Internet, DVD, τοια προϊόντα, καθώς και ποιος λόγος οδηγεί στη
βιντεοπαιχνίδια, κινηματογράφος. Ειδικότερα, η δημιουργία οπτικών μέσων. Είναι προφανές ότι ο
συζήτηση αφορά το βαθμό στον οποίο τα προανα- καπιταλισμός είναι το κυρίαρχο πολιτικοοικονο-
φερθέντα μέσα έχουν οδηγήσει στον κορεσμό της μικό σύστημα που ελέγχει τη δημιουργία, την
ανθρώπινης αντίληψης της πραγματικότητας, το προώθηση και το κέρδος που παράγουν τα προ-
πώς αυτές οι νέες εφευρέσεις που διαμεσολαβούν ϊόντα. Καθ’ολη την ιστορική του διαδρομή, το κε-
τις διαπροσωπικές σχέσεις, και πως χρησιμοποι- φάλαιο έχει βασιστεί στη μετατροπή του
ούνται από την καπιταλιστική κυριαρχία ως όρ- αυξανόμενου αριθμού των προϊόντων σε εμπορεύ-
γανα κοινωνικού ελέγχου. Ο Ζαν Μποντριγιάρ, ματα που διαμεσολαβούν την πραγματικότητα και
ένας από τους βασικούς θεωρητικούς των επιπτώ- τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Ο Μαρξ στο
σεων των μέσων ενημέρωσης στα τέλη του 20ου πρώτο τόμο του Κεφαλαίου ονόμασε τον μετασχη-
αιώνα παρατήρησε στο Simulation and Simulacra ματισμό των κοινωνικών σχέσεων που μετατρέ-
ότι η προσομοίωση (simulation, η μίμηση ενός πουν ένα πράγμα σε εμπόρευμα σε αυτό με
πράγματος από ένα οπτικό μέσο), έχει αντικατα- επισυναπτόμενη μια χρηματική αξία φετιχισμού
στήσει την απτή πραγματικότητα, ανοίγοντας το του εμπορεύματος. Σε έναν κόσμο όπου η αγορά
δρόμο σε μια υπερπραγματικότητα και στην επεκτείνεται μαζί με τα προϊόντα που κυκλοφο-
«έρημο του πραγματικού». Επιπλέον, ο Μποντρι- ρεί, είναι φυσικό ότι όλο και περισσότερες νέες
γιάρ δηλώνει ότι η κοινωνία έχει βυθιστεί τόσο εφευρέσεις έχουν γίνει εμπορεύσιμα gadgets.
στη σφαίρα του ερεθίσματος και της διαμεσολάβη- Επιπλέον, η ικανότητα των ανθρώπων να παίρ-
σης που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για το νουν στα χέρια τους τα δοσμένα gadgets παρου-
πραγματικό ποτέ να επανεμφανιστεί και πάλι. σιάζεται ως ένα σημάδι της προσωπικής
κοινωνικής-ταξικής τους ανόδου-κινητικότητας,
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι άνθρωποι ξο-
που είναι το αποτέλεσμα του «γενναιόδωρου δημο-
δεύουν όλο και όλο και περισσότερο χρόνο μπρο-
κρατικού καπιταλιστικού συστήματος». Βεβαίως,
στά σε μια οθόνη της τηλεόρασης ή του
η επιστήμη και η τεχνολογία υπήρξαν οι παρά-
υπολογιστή, παρακολουθώντας ταινίες, τηλεοπτι-
γοντες που επέτρεψαν την επέκταση του καπιτα-
κές σειρές, ή παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Για να
λισμού σε νέα εδάφη για κέρδος, το οποίο,
υποστηρίξει κανείς το αν αυτό είναι μία θετική ή
ιδιαίτερα κατά τα έτη μετά τον Δεύτερο Παγκό-
αρνητική κατάσταση, εάν οι εν λόγω διαμεσολαβη-
σμιο Πόλεμο, μεταφράζεται σε μαζική παραγωγή
20
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Εικονική Πραγματικότητα
οπτικών μέσων ως εμπορεύματα. Ως εκ τούτου, το στρατηγική για τη δημιουργία μιας κουλτούρας
γεγονός ότι οι άνθρωποι γίνονται όλο και μανια- που παίρνει το χαρακτήρα μιας δεύτερης φύσης
κοί με την απόκτηση οπτικών τεχνολογικών εφευ- του ανθρώπου και δεσπόζει στον τρόπο που αυτός
ρέσεων (και τη χρήση όλων των εφαρμογών τους, αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, τις κοινω-
όπως το Facebook, το MSN Messenger, κ.λπ.) νικές εμπειρίες και σχέσεις του, οδηγούμενος
είναι ένα σημάδι του φετιχισμού του εμπορεύμα- στην αποξένωση, τη σύγχυση, ακόμη και σε αντι-
τος. δραστικές πεποιθήσεις. Για παράδειγμα, στις
mainstream ταινίες και σειρές, οι χαρακτήρες
Εδώ θα υποστηρίξει κάποιος ότι δεν πρέπει να
είναι συνήθως όμορφοι να κατέχουν σημαντικές
δαιμονοποιούμε το Facebook, π.χ., γιατί μέσω
θέσεις εργασίας σε επιτυχημένες εταιρείες. Οι
αυτού μπορούμε να δικτυώσουμε πολιτικές από-
αφρικανοαμερικάνοι χαρακτήρες στις χολιγουν-
ψεις, να προπαγανδίσουμε τις ιδέες μας, κλπ.
τιανές ταινίες ιδιαίτερα σκιαγραφούνται ως επι-
Αυτό γενικά ακούγεται σωστό και για αυτό δεν
τυχημένοι οικονομικά και συναισθηματικά. Η
πρέπει να κατακεραυνώνουμε συνολικά την επι-
στήμη για ότι αρνητικές εξελίξεις υπάρχουν μέσα ένταση με την οποία τέτοιες εικόνες προωθούνται
στο πεδίο της. Όμως, μία τέτοια αντίληψη ξεχνάει ασφαλώς θολώνει τη διάκριση ανάμεσα σε αυτό
ή δεν γνωρίζει μία βασική αρχή του Μαρξισμού: που παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης και την
το ότι αν μία κοινωνική δύναμη παίζει ένα δυνά- αντικειμενική κοινωνική και ταξική θέση των πε-
μει προοδευτικό ρόλο σε μία συγκεκριμένη χρο- ρισσότερων δεκτών αυτών των εικόνων, ιδίως
νική στιγμή, αυτό δε σημαίνει ότι παίζει και αυτών που ανήκουν σε καταπιεσμένες ομάδες,
αιώνια τον ίδιο ρόλο. Αυτή ήταν η ανάλυση του όπως οι εθνοτικές «μειονότητες», στο παράδειγμα
Μαρξ για τον επαναστατικό και προοδευτικό ρόλο των αφρικανοαμερικάνων. Οι θεατές έρχονται να
της αστικής τάξης την εποχή που ανέτρεπε τη δε- πιστέψουν ότι αυτή η προσομοιωμένη εικόνα
σποτική φεουδαρχία, ρόλος όμως που μετατρά- είναι η απτή πραγματικότητα, δεδομένου ότι όλοι
πηκε ανεπιστρεπτί σε αντιδραστικό καθώς η οι χαρακτήρες είναι επιτυχημένοι, και, συνεπώς,
αστική τάξη εδραίωνε την κυριαρχία της πάνω στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ταξικές δια-
στην εργατική τάξη. Το ίδιο θα έλεγα ότι συμβαί- κρίσεις, αφού ο καθένας μπορεί να γίνει επιτυχη-
νει με την επιστήμη και τεχνολογία, ή καλύτερα μένος, και ο κανόνας να είναι οι κοπέλες να είναι
με τον έλεγχο που έχει το κεφάλαιο πάνω σε λεπτές και όμορφες και να έχουν έναν ορισμένο
αυτές. Καμία τεχνολογική εφεύρεση τόσο μεγάλης κώδικα συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, ένας γνω-
κλίμακας όπως ας πούμε σήμερα το Internet δεν στός μου το γεγονός ότι πολλές κοπέλες δεν
έχει ουσιοκρατικά κάποιο προοδευτικό ρόλο να ρεύονται μπροστά στους υποψήφιους γκόμενους
παίξει στις κοινωνίες μας, εφόσον δημιουργείται γιατί αυτό τους έχει επιβληθεί από τα σεξιστικά
και ελέγχεται στο σήμερα από το κεφάλαιο. Το και πατριαρχικά στοιχεία των κοινωνιών μας, το
πώς το χρησιμοποιούμε εμείς είναι μία άλλη ιστο- νόμιζε ότι είναι βιολογικό χαρακτηριστικό των
ρία βέβαια. γυναικών να μη ρεύονται (ή να κλάνουν)! (Και
δεν μιλάμε για άτομο που είναι ΑΜΕΑ, μιλάμε
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι για φοιτητή στο Πολυτεχνείο, έτσι;). Ο στόχος των
είναι όλο και περισσότερο πνευματικά συνδεδεμέ- καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην περίπτωση
νοι με αυτές τις οπτικές τεχνολογίες και σταδιακά αυτή είναι να αποκρύψουν τις πραγματικές αιτίες
χάνουν την κριτική τους ικανότητα να διακρί- των προβλημάτων, να προωθήσουν την ιδέα ότι
νουν το πραγματικό από το διαμεσολαβημένο, τε- δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως μια συλλογική
χνητό κόσμο των οπτικών μέσων, καθώς επίσης εργατική τάξη με ορισμένα συμφέροντα τα οποία
και αποκόπτονται από τις πραγματικές ανθρώπι- είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτά των καπιταλι-
νες σχέσεις είναι η εντατικοποίηση της ζωής, της στών, και ότι ο καθένας μπορεί ως άτομο να γίνει
εργασίας και των σπουδών μέσα στον καπιταλισμό ένα ακόμα success story της καπιταλιστικής γεν-
(ιδίως στις προηγμένες καπιταλιστικές χώρες). ναιοδωρίας.
Αυτό οδηγεί τους ανθρώπους να εξαντλούνται και
να μην είναι σε θέση να περνούν πολύ χρόνο με
άλλους ανθρώπους έξω, και τελικά να καταλήγουν
να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι, διασκε-
δάζοντας με τα οπτικά μέσα.
Οπότε, σε έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι έχουν
ελάχιστες ευκαιρίες να περνούν το χρόνο τους έξω
από το καθημερινό ρουτινιάρικο τους πρόγραμμα,
είναι αναπόφευκτο ότι σταδιακά θα συνδέονται
όλο και περισσότερο με τις εικόνες που καταναλώ-
νουν μπροστά σε μια οθόνη. Η συντριπτική πλει-
οψηφία των εικόνων που συναντούν είναι σαφώς
συνδεδεμένες με τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις,
είτε πρόκειται για ταινίες, διαφημίσεις, μουσικά
βιντεοκλιπ, κλπ. Ο τρόπος και η ένταση με την
οποία προωθούνται τέτοιες εικόνες είναι μια
21
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μήπως το γεγονός ότι οι άν- στικού κινήματος που βρίσκεται
θρωποι έχουν αναπτύξει μια στην εμπροσθοφυλακή της απο-
ψευδή συνείδηση σημαίνει ότι η κάλυψης της λειτουργίας του κε-
πραγματικότητα έχει πλήρως αν- φαλαίου, ποιοι είναι οι
τικατασταθεί από ομοιώματα που συσχετισμοί μεταξύ των δύο
διαμεσολαβούν την αντίληψη αυτών δυνάμεων, ποιά άλματα
της ανθρώπινης εμπειρίας; Ο προς τα εμπρός ή ποιά τα βήματα
Μποντριγιάρ έλεγε ότι «η πραγ- προς τα πίσω για την ανάλυση
ματικότητα δεν υπάρχει πλέον των σχετικών σταδίων της σκέ-
έξω από τα όρια της τεχνητής πε- ψης και για της ύψωσης οδο-
ριμέτρου» (14), καθώς και ότι «η φραγμάτων στην καπιταλιστική
διάκριση μεταξύ του παθητικού αποικειοποίηση του φυσικού κό-
και του ενεργητικού καταργεί- σμου και του κοινωνικού περι-
ται» (29)*. Ωστόσο, λόγω της εμ- βάλλοντος και τι επιπτώσεις
φανούς ενασχόλησης του με το αυτό έχει στο τρόπο που οι άν-
καινοτόμο, το οποίο με τη βοήθεια της επιστημο- θρωποι αντιλαμβάνονται τη θέση τους στον κόσμο;
νικής και τεχνολογικής πραγματικότητας έχει Στον κόσμο σήμερα υπάρχουν πολυάριθμα παρα-
παρέλθει ανεπιστρεπτί και καλύτερα να το ξεχά- δείγματα για το πώς οι άνθρωποι κινητοποιούνται
σουμε, αποτυγχάνει να δει πώς ο καπιταλισμός ενάντια στην εκμετάλλευση τους, δείχνοντας ότι
πάντα χρησιμοποιούσε τέτοια επιχειρήματα σε είναι σε θέση να αναλύουν την πραγματικότητα
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για συγκεκρι- και να αφήνουν τους «καναπέδες τους»: η δικιά
μένους λόγους. Ο καπιταλισμός επιθυμεί τους αν- μας εξέγερση του Δεκέμβρη 2008, ο Λαϊκός Πόλε-
θρώπους του είδους των τεχνητών κοινωνικών μος στις ζούγκλες της Ινδίας, η ηρωική Παλαιστι-
σχέσεων μέσω του διαδικτύου, και των πολιτιστι- νιακή Αντίσταση. Ότι τέτοια γεγονότα δεν
κών σημάτων που διαμεσολαβούν την πραγματικό- τυγχάνουν της κάλυψης των μέσων μαζικής ενη-
τητα και τις εμπειρίες τους. Ο εθνικισμός είναι μέρωσης δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν και ότι
ένα παράδειγμα, μέσω του οποίου οι κοινωνικές δεν δημιουργούν δικά τους όργανα και δίκτυα. Εν
διαιρέσεις αποκρύπτονται προς χάριν της εθνικής κατακλείδι, διαφωνώ με τον Μποντριγιάρ ότι στον
ενότητας εναντίον ενός κατασκευασμένου εχθρού, 21ο αιώνα, οι άνθρωποι ζουν σε έναν κόσμο όπου
προκειμένου να κατευναστούν οι ταξικοί ή φυλε- η πραγματικότητα είναι νεκρή. Η πραγματικό-
τικοί ανταγωνισμοί. Και έχει δικαιολογηθεί με τητα υπάρχει παρά την υιοθέτηση της κυρίαρχης
«επιστημονικές» παρατηρήσεις. Ένα άλλο παρά- ιδεολογίας από πλατιές μάζες. Το ιστορικό προ-
δειγμα είναι το πώς ο ρατσισμός οριζόταν στον τσές συνεχίζεται ακόμη και αν η ιστορία γράφεται
Αμερικάνικο Νότο της σκλαβιάς και για ποιους από τους νικητές, και η υλική κοινωνική πραγμα-
λόγους. Οι Μαύροι θεωρούνταν κατώτεροι βιολο- τικότητα οδηγεί αναπόφευκτα σε νέες αντιθέσεις,
γικά (μέσω «επιστημονικών» αποτελεσμάτων) και παρά τις όποιες στρατηγικές των κεφαλαίου για
μια ολόκληρη κουλτούρα (παραστάσεις blackface, την αποφυγή τους, ακόμη και με την χρησιμοποί-
παραμύθια της φυλετικής αρμονίας) δημιουργή- ηση ενός τόσο ισχυρού εργαλείου, όπως η διαμε-
θηκαν, έτσι ώστε τόσο οι μαύροι όσο και οι λευκοί σολάβηση της πραγματικότητας από τα οπτικά
που ήταν ταξικά/οικονομικά σε παρόμοια θέση θα μέσα ενημέρωσης/ ψυχαγωγίας και η δημιουργία
πίστευαν ότι οι μαύροι σκλάβοι ήταν ευτυχισμέ- μιας προσομοίωμένης κουλτούρας. Η πραγματικό-
νοι στη δουλεία τους και ότι δεν θα μπορούσαν να τητα υπάρχει: αυτό που χρειάζεται είναι η σωστή
είναι οι κύριοι του εαυτού τους. αναλυτική μέθοδος για να την αποκαλύψει.
Αυτή η ενδορρηξιακή σχέση της επιστήμης/τε- Β.
χνολογίας με την καπιταλιστική ταξική εκμετάλ- *Baudrillard, Jean. Simulation and Simulacra.
λευση έχει διαχρονικό χαρακτήρα, έχει τσακίσει Ann Arbor: U of Michigan P, 1994.
τις συνειδήσεις για πολύ καιρό σε πολλά μέρη του
κόσμου, και έχουν περισσότερο ή λιγότερο αντι-
μετωπιστεί και προσδιοριστεί από τις αντισυστη-
μικές δυνάμεις μέσω της πραγματικά
επιστημονικής και διαλεκτικής υλιστικής ανάλυ-
σης των κοινωνικών συνθηκών (μιλάω για τη μαρ-
ξιστική σκέψη). Ότι σε αυτό το σημείο τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, η επιστήμη και η τεχνολο-
γία βοηθούν τον καπιταλισμό να κατασκευάζει τε-
χνητές, διαμεσολαβημένες πραγματικότητες που
ναρκώνουν τη συνείδηση δεν είναι κάτι καινούρ-
γιο, και πρέπει να ερμηνεύεται στη βάση του συ-
νόλου των κοινωνικών εκδηλώσεων που οδήγησαν
σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, μέσα από τις
σχέσεις μεταξύ του κεφαλαίου που προωθεί τέ-
τοιες «πραγματικότητες» και του αντικαπιταλι-

22
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Η θεοκρατία & η απαλλαγή μας από αυτή


Η Θεοκρατία & η απαλλαγή μας από αυτή

Για εκατοντάδες χρόνια τα Θεοκρατικά καθε- λάθη, ίσως όχι τόσο απάνθρωπα, αλλά σίγουρα αν-
στώτα ήταν αυτά τα οποία κρατούσαν τους λαούς τιδραστικά. Όπως η μη χρήση προφυλακτικών, οι
στο σκοταδισμό και την οπισθοδρόμηση. Ο τρόπος προγαμιαίες σχέσεις, κάψιμο βιβλίων κ.α.
με τον οποίο φόβιζαν το λαό και δαιμονοποιούσαν Είναι λογικό ότι τα παλαιότερα χρόνια, που ο
ότι πήγαινε κόντρα στη «Δημιουργία του κόσμου κόσμος ήταν ως επί το πλείστον αμόρφωτος ή δεν
από το Θεό» ήταν αυτός που οδήγησε σε πολλές είχε ανακαλύψει ακόμα κάποια πράγματα, οι θρη-
περιπτώσεις πίσω την ανάπτυξη, το βιοτικό επί- σκείες μέσα από την πίστη προσπαθούσαν να δεί-
πεδο και τη μόρφωση των λαών. Οι ιεροί πόλεμοι, ξουν ένα «σωστό δρόμο», όπως αυτός της νηστείας,
ο λιθοβολισμός μοιχών γυναικών και η μη χρήση που με επιχείρημα τη νηστεία της ψυχής, οι άν-
προφυλακτικών είναι μοναχά μερικά παραδείγ- θρωποι έκαναν αποτοξίνωση. Ωστόσο αυτές οι επο-
ματα της σύγχρονης Θεοκρατίας που υπάρχει στις χές έχουν παρέλθει και το ποσοστό των
μέρες μας και κρατάνε τους ανθρώπους υποχείρια αγράμματων έχει μειωθεί, οπότε είναι σε θέση να
της πίστης τους, και κατ’ επέκταση και των καθε- κρίνουν και να πράξουν αναλόγως σύμφωνα με
στώτων. την ηθική όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από
Η θρησκεία επίσης χρησιμοποιείται και για την τους νόμους και το σύνταγμα.
εξωτερική πολιτική σύγχρονων χωρών όπως απο- Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σε πρώτη φάση
δείχθηκε πρόσφατα με πολύ τρανά παραδείγματα είναι η αποδέσμευση του Συντάγματος από την
όπως αυτό της «Θεολογικής Σχολής της Χάλκης» κυρίαρχη Θρησκεία και η ένταξη των θρησκειών
και την επαναλειτουργία του Ι.Ν. της Σουμελά ως κομμάτι του πολιτισμού. Το γεγονός ότι κά-
στην Τουρκία. Άλλα παραδείγματα είναι αυτά των ποιος δε θέλει να πιστεύει κάπου ή πιστεύει σε
χωρών της Μέσης Ανατολής και του Θιβέτ. Τα γε- άλλη θρησκεία δεν τον κάνει λιγότερο Έλληνα ή
ωστρατηγικά θέματα έρχονται να μπουν στο ίδιο άνθρωπο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα θρη-
επίπεδο με τα θρησκευτικά και όχι τυχαία. Οι σκευτικά σύμβολα στα σχολεία, καθώς η εικόνα
αμοιβαίες υπαναχωρήσεις και οι ανταλλαγές είναι κάποιας θεότητας πάνω από διδακτικό πίνακα,
τόσο ασύμβατες που καταντάνε παράλογες. Γιατί που έχει σκοπό την διδασκαλία των επιστημών,
θα πρέπει η επαναλειτουργία μιας ιερατικής σχο- είναι αποπροσανατολιστική και πέρα για πέρα αν-
λής να είναι ισάξιο με τα μίλια του Αιγαίου ή του τιφατική.
Κυπριακού;
Πρέπει να απελευθερωθούμε από τα θρησκευ-
Είναι όμως άραγε η εξωτερική πολιτική αυτή τικά δεσμά τα οποία σε όλους τους τομείς μας πη-
που μας επηρεάζει; Μάλλον όχι, σε ένα σύγχρονο γαίνουν πίσω. Στην Έρευνα που παρεμποδίζεται
κράτος τουλάχιστον! Τα προβλήματα ξεκινάνε από από την ψευδό-ηθική. Στην Παιδεία που αφήνει
την καθημερινότητα, τα ήθη, τα έθιμα και τις πα- πίσω την διάδοση της γνώσης. Στη Δικαιοσύνη
ραδόσεις. Ακούγεται απίστευτο αλλά μέχρι και που παρεμποδίζεται. Στα Εθνικά Θέματα που επι-
σήμερα υπάρχουν χώρες που ο Ο.Η.Ε. τις χαρα- σκιάζονται και συγχέονται. Στη Ζωή που παραμέ-
κτηρίζει «Ανεπτυγμένες» αλλά οι άνθρωποι δικά- νει φυλακισμένη.
ζονται από τον τοπικό Θρησκευτικό τους άρχοντα,
όπως γίνεται στα πομακοχώρια της Θράκης, χωρίς Πολυχρόνης Δημήτρης
καν την παρουσία δικαστικού. Βέβαια τα πράγ- Φοιτητής Μαθηματικών
ματα εκεί είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με όσα υπ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξάνθης
συμβαίνουν σε άλλες Μουσουλμανικές χώρες. Και με την Δημοτική Κίνηση
βέβαια και οι Χριστιανικές εκκλησίες κάνουν «Πολίτες για την Ξάνθη»
23
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Στη δίνη ενός «παγκόσμιου νομισματικού πολέμου»...
η ημέρα κατά της βίας των γυναικών
αποκτά ειδικό βάρος

Από πέρσι μέχρι σήμερα η περιρρέουσα ατμό- σεξουαλική εκμετάλλευση, με θύματα κυρίως γυ-
σφαιρα μυρίζει μπαρούτι. ναίκες και παιδιά. Η δεύτερη η καταναγκαστική
εργασία (18%). Το 20% των θυμάτων εμπορίας αν-
Στη δίνη ενός «παγκόσμιου νομισματικού πολέ-
θρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι παιδιά.
μου» και με την απειλή να αιωρείται πάνω από τα
κεφάλια μας, ότι ήδη η οικονομική και κοινωνική Οι κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η ελλη-
κατάρρευση έχει επέλθει, η ημέρα κατά της βίας νική, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα της
των γυναικών αποκτά ειδικό βάρος. σύγχρονης δουλείας,.
Το σύστημα ψυχορραγεί, πασχίζει να αναγεννη- Η κατά γενική ομολογία ανάγκη για αλλαγή του
θεί εις μάτην και μας κληροδοτεί νέα προβλή- ν.3064/2002* είναι στις καλένδες. (*Καταπολέ-
ματα. Εντέχνως μας υπαγορεύει, «δεν μπορείς να μηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημά-
κάνεις τίποτα, γύρισε την πλάτη σου στο κράτος των κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της
πρόνοιας και γίνε ένα ανταγωνιστικό άτομο, ζήσε πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικο-
την μοναξιά σου, βίωσε την εικονική αλήθεια νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και
μέσα στο ψέμα σου, διαδίκτυο και επικοινωνία, αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών).
σεξ-διαστροφή-απόλαυση, και μην ανησυχείς η
Επιπλέον, στην Ελλάδα οργιάζει το trafficking
βελτίωση του γονιδίου σου θα σου χαρίσει πολλά
ωαρίων. Εκατοντάδες γυναίκες πουλάνε ωάρια,
χρόνια ζωής, ο πλανήτης είναι η πατρίδα σου καιενοικιάζουν τις μήτρες τους για λογαριασμό γενε-
εσύ ο ταξιδιώτης από χωρίου εις χωρίον, κι αν τικών κέντρων, η αγοραπωλησία κατεψυγμένων
χρειαστεί να σε χουφτώνουν …για λόγους ασφα- εμβρύων βρίσκεται προ των θυρών. Η εποχή της
λείας, να είσαι συνεργάσιμος». αθωότητας και της άγνοιας έχει περάσει ανεπι-
Κάποιοι σπέρνουν τον φόβο, είναι οι ίδιοι που στρεπτί. Όλοι και όλες είμαστε συνυπεύθυνοι. Η
φοβούνται και ορθώς. Ελλάδα θεωρείται η γη της επαγγελίας, ευνοεί το
νομοθετικό της πλαίσιο και ο στρουθοκαμηλισμός
Στις 21 Οκτωβρίου 2010, εκδόθηκε η πρώτη
αρχών και φορέων. Οψόμεθα.
παγκόσμια έκθεση του ΟΗΕ για την Εμπορία Αν-
θρώπων. Σύμφωνα με την έκθεση η πιο συνηθι- Από τις δηλώσεις της πρώτης Γενικής Γραμμα-
σμένη μορφή εμπορίας ανθρώπων (79%) είναι η τέως των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, ξε-
24
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Η ημέρα κατά της βίας των γυναικών αποκτά ειδικό βάρος


χωρίζουν όσες αναφέρονται στη βία κατά των γυ- τριόλι εξ αιτίας της συνδικαλιστικής της δράσης.
ναικών και κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν
Δηλώσεις του τύπου, «θα αναλάβω προσωπικά
συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία της κας Michelle
την υπόθεση. Η Κούνεβα είναι σύμβολο» του
Bachelet, ότι η βία κατά των γυναικών και των
κ. Χρυσοχοϊδη ως υπουργού Προστασίας του Πο-
κοριτσιών θα αντιμετωπιστεί με ένα ευρύ φάσμα
λίτη (εφημ. Καθημερινή 8/11/2009) ή από το δελ-
δράσεων.
τίο τύπου της γενικής γραμματείας
Εδώ και πολλά χρόνια, εφαρμόστηκαν πολιτικές ισότητας(22/12/2009, ότι «η εγκληματική ενέρ-
για την ανισότητα των δύο φύλων, για βελτίωση γεια ..είχε χαρακτήρα έμφυλης βίας, ρατσι-
των υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων βίας, στικής βίας και ταξικής βίας» είναι κενές
πολιτικές μέτρων πρόληψης για τη βία εναντίον περιεχομένου.
των γυναικών και των κοριτσιών.
Η δικογραφία για την υπόθεση Κούνεβα μπήκε
Εκδόθηκαν ψηφίσματα, συμβάσεις, εκθέσεις. αρχείο, για τις συνθήκες εργασίας στις ιδιωτικές
Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσο κόστι- εταιρείες καθαρισμού δεν υπάρχει καμία ενημέ-
σαν όλα αυτά, αλλά εκτιμούμε ότι αθροίζονται σε ρωση, για «την εξέλιξη των ερευνών». Καμία πα-
πολλά δισεκατομμύρια δολάρια και στο τέλος ο ρέμβαση της γενικής γραμματείας ισότητας για
τις νέες μεσαιωνικές σχέσεις εργασίας στον συγ-
απολογισμός είναι ότι, η βία κατά των γυναικών,
των κοριτσιών και των παιδιών σε όλο τον κόσμο, κεκριμένο κλάδο, σε μια περίοδο απορρύθμισης
της εργασίας και καταστρατήγησης των στοιχει-
αυξήθηκε!
ωδών κανόνων δικαίου. Ο περιβόητος στρατηγικός
Άραγε το όραμα ενός ΟΗΕ για τις γυναίκες με στόχος της ευρωπαϊκής ένωσης «gender main-
την ίδια πολιτική αντίληψη θα φέρει αποτέλεσμα; streaming” που υιοθετείται πλήρως από την ελ-
Κατά τη γνώμη μας όχι. ληνική κυβέρνηση πήγε μαραθώνιο…

Όταν ευλογούνται ιμπεριαλιστικοί στρατοί, όταν Από την τελευταία ανακοίνωση της Παναττικής
υιοθετείται η ιδεολογία της κυριαρχίας των αγο- Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού
ρών, όταν οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι (20/10/2010) διαβάζουμε ένα απόσπασμα :
τραπεζίτες διακυβερνητικοί άρχοντες και οι εθνι- «καταγγέλλουμε την τεράστια σπατάλη δη-
κές κυβερνήσεις υπάλληλοι/διαχειριστές, όποτε μοσίου χρήματος, την μαύρη ανασφάλιστη
και αν κάνουν λογαριασμό θα βγει χρεωστικός. Η εργασία, την διαπλοκή, την κλωνοποίηση
βία θα αυξάνεται. εργαζομένων, την τεράστια εισφοροδια-
Ζούμε την εποχή των μεγάλων ρήξεων. Το σύ- φυγή, την καταστρατήγηση των εργασιακών
στημα της εκμετάλλευσης καταρρέει και σε αυτή και δικαιωμάτων που το ίδιο το κράτος προ-
την ιστορική συγκυρία το γυναικείο ζήτημα θα ωθεί μέσα από τις εργολαβίες…» και καταλή-
πρέπει να αναδειχθεί κυρίαρχο, να αντιπα- γει, «οι καθαρίστριες αξίζουν περισσότερο
λέψουμε τη λογική της κρίσης, που στο όνομά από τους τραπεζίτες».
της τα προβλήματα ιεραρχούνται με κριτήριο τα Προσυπογράφουμε.
κέρδη των τραπεζών και του κεφαλαίου. Στο
όνομα αυτής της κρίσης εξοστρακίζονται οι κοινω- Με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε το «Εθνικό
νικές ανάγκες και τα πρώτα θύματα είναι οι γυ- πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των
ναίκες. φύλων 2010-2013». Ένα πυκνό κείμενο γενικών
αναφορών που θα κριθεί εκ του αποτελέσματος.
Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα ανταλλάσσουμε από-
Αίσθηση όμως μας προκάλεσε η μηδενική ανα-
ψεις και διατυπώνουμε τα διατυπωμένα.
Είναι τραγικό να αλλοτριώνουμε τη βία, ένα
πρόβλημα που βασανίζει τις γυναίκες σε καθημε-
ρινή βάση.
- Η βία κατά των γυναικών δεν μπορεί να
είναι το εφαλτήριο για διδακτορικά και για χρη-
ματοδοτήσεις παρα-κυβερνητικών οργανώσεων.
- Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ένα τυ-
χαίο περιστατικό ή μια κακοτυχία.
- Η βία κατά των γυναικών είναι ένα πρό-
βλημα πολιτικό, ένα ζήτημα ισχύος και κυριαρ-
χίας και όχι ένα πρόβλημα παθολογικό ή
παρεκτροπή. Ενώ αφορά όλες τις τάξεις, οι επι-
πτώσεις είναι ταξικές. Οι φτωχές γυναίκες τη βιώ-
νουν εντονότερα. Βιώνουν και την δημόσια βία
και την κρυφή, την ιδιωτική βία.
Δύο χρόνια πέρασαν από τότε που μια γυναίκα
μετανάστρια δέχτηκε δολοφονική επίθεση με βι-
25
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ φορά του σε ζητήματα πορνείας. Η πορνεία είναι επικερδής δραστηριότητα μόνο
για σωματέμπορους και δουλέμπορους. Η ευθύνη
Είχε προηγηθεί του «εθνικού προγράμμα-
του αόρατου αγοραστή είναι τόση, όση και των σω-
τος», το πόρισμα άτυπης ομάδας εργασίας για
ματεμπόρων.
«Δράση στην Αθήνα - για την σωτηρία του ιστορι-
κού κέντρου», που μεταξύ περιβαλλοντολογικών Δεν υπάρχει δικαίωμα σε κανένα να αγοράζει
και λοιπών αναβαθμίσεων, μελέτησε την πορνεία ανθρώπινο σώμα, για οποιοδήποτε λόγο ή για πορ-
στην Αθήνα. νεία ή για καταναγκαστική εργασία. Η πορνεία
όπως και η δουλεία αποτελεί κατάχρηση, εκμε-
Πριν μπούμε στην ουσία.
τάλλευση και τυραννικό θεσμό.
Αλήθεια, η απουσία της Γενικής Γραμμα-
Δεν θα επαναλάβουμε χιλιοειπωμένες προτά-
τείας Ισότητας από την επιτροπή πού οφεί-
σεις, επαναδιατυπώνουμε την παλιά πρότασή μας
λεται; στο «άτυπο» της επιτροπής ή στην
που έλεγε ότι, το 1% του ΑΕΠ να διατίθεται στην
αποφυγή ευθυνών;
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, ως
Πάγια θέση του φεμινιστικού κινήματος, τουλά- εξής:
χιστον εκείνου που ανήκουμε, είναι η εναντίωση
Από το δάνειο που αποδίδει η χώρα μας κι όχι
στην οικονομική αναγνώριση της πορνείας και
μόνο, στο δίδυμο ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα, να
των σχετικών μορφών σεξουαλικής ψυχαγωγίας,
αφαιρεθούν τα κλεμμένα από την αφανή και αδή-
ως εργασία, η εναντίωση στην προώθηση της βιο-
λωτη προσφορά των γυναικών, για την υποστήριξη
μηχανίας του σεξ.
και εκτέλεση των κοινωνικά αναγκαίων εργασιών.
Η βιομηχανία που εμπορευματοποιεί γυναίκες, Το υπόλοιπο ποσό να μας το καταβάλλουν άτοκα.
κορίτσια και παιδιά, στρατολογεί υποστηρικτές
Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών
από όλο το φάσμα της κοινωνίας.
Αθήνα, 24-11-2010
Υποστηρικτές ή και πληρωμένοι από τη βιομη-
Ασκληπιού 109 – ΑΘΗΝΑ 11472,
χανία του σεξ, παρουσιάζουν την πορνεία ως και
τηλ. 2103628104, fax. 2103619287,
το καλύτερο των επαγγελμάτων, την πόρνη ευ-
e-mail: ginaika@otenet.gr
τυχή και χαρούμενη, τον πελάτη ευυπόληπτο αγο-
ραστή έως και επενδυτή, την πορνεία ως διέξοδο
για εκατομμύρια γυναίκες φτωχές αντί εργασίας.
Μετα μανίας προσπαθούν να καθυποτάξουν τις Γνωρίζετε ότι:
κοινωνίες, να επιβάλλουν και να νομιμοποιήσουν
τα αμύθητα κέρδη τους. Το 2004 η Πορεία Αριστερή κυ-
Δεν θα τους περάσει. κλοφόρησε ειδική έκδοση με αποκλει-
Τα δεινά της πορνείας είναι έκδηλα. Οι γυναί- στικές συνεντεύξεις 10 υποψήφιων
κες υφίστανται και υποβάλλονται σε σκληρές μορ- βουλευτών από 10 κόμματα ώστε να
φές βίας, σπασμένα κόκαλα, διασείσεις, ενημερωθεί η νεολαία...
πολλαπλές εκτρώσεις, αποβολές, μεταδιδόμενα νο-
σήματα και ένα σωρό άλλα.

26
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Ποίηση
IN MEMORIAM Y.R., 1922-1995 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥ-
ΣΗΣ
Πέθανες μ’ ένα μικρόφωνο στο χέρι (ήτανε μόνο άνθρωπος)
να τραγουδάς, γλυκύτατέ μου, για ειρήνη
Στο αίμα σου φύτρωσαν μιας Άνοιξης οι σπόροι· Τα σημάδια από τη φάλαγγα στα πόδια σου,
εκεί σε λέγανε Γιτζάκ, εδώ Γρηγόρη το αίμα σου, που αγίασε τα πιο μιαρά τσιμέντα,
το δάκρυ του παιδιού σου και της μάνας σου
Στον τάφο σου μαζεύτηκαν χιλιάδες θα σε κρατάνε πάντα ζωντανό, αναστημένο,
(μια φωτεινή γραμμή ως την Παλαιστίνη) φως και χαρά, λουλούδι και χαμόγελο,
με δάκρυα, κιθάρες και λουλούδια αντίποδα στη μαύρη μνήμη, στο σκοτάδι
κι έκαναν την αγάπη τους τραγούδια που καταπίνει αιώνια τα άθλια κουφάρια
των σκουληκιών που οπλοφόρησαν με μίσος
Λυγίσανε για σένα και οι κολόνες στα μπουντρούμια της πρόσκαιρής σου κόλασης.
που η δημοκρατία μ’ αυτές μέσα μάς κλείνει
Κι αν οι απανταχού ακροδεξιοί έτριβαν χέρια, 26.11.10
εσύ ήσουν ένα ακόμη αστέρι μες στ’ αστέρια

07-15.11.10 ΤΟ ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ

Ο Παντελής Δημητριάδης από το Μάη του Εμείς το σκοτώσαμε το χειροπιαστό,


1978 ζει στην Κέρκυρα. Ασχολείται επαγγελματικά εμείς το στείλαμε στο πυρ το εξώτερο
με τη δορυφορική τηλεόραση, το τραγούδι και την Εμείς που τώρα το εκλιπαρούμε
εκμάθηση ελληνικών σε (και από) μετανάστες. Συγ-
να γυρίσει πίσω
κεντρωτική συλλογή ποιημάτων του της περιόδου
2000-2010 εκδίδεται στις αρχές του 2011. Ο ίδιος,
προς το παρόν, δεν εκδίδεται. 11.11.10

Online Ενημέρωση Πορεία Αριστερή Φοιτητών


http://eduporeia.wordpress.com/
Τώρα μπορείτε να ενημερώνε-
στε Online για όλα τα θέματα
της επικαιρότητας για θέματα
Κοινωνίας, Παιδείας, Εργασίας,
Οικονομίας κ.α. με ένα κλικ την
ημέρα!!!

Οι 5 σελίδες, 9 ετικέτες, 14 κατηγορίες και τα αμέτρητα


αρθρα δίνουν μια άλλη οπτική στην ενημέρωσή σας!
27
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
Η εργατική επίθεση,
το μόνο εθνικό χρέος

Άρθρο – παρέμβαση του Μάριου Άνθη ριότερο είναι κάτι άλλο: Γιατί όλοι (ελληνική κυ-
μέλους του ιδρυτικού πυρήνα της ΕΝΑΚ βέρνηση -Ε.Ε.- Η.Π.Α.) ζητούν από το ελληνικό
λαό να πληρώσει τα ελλείμματα; Γιατί δεν στέλ-
Κέρκυρα, 3 Μάρτη 2010
νουν οι Ευρωπαίοι την ΙΝΤΕΡΠΟΛ και οι Αμερι-
Γερμανοί, Ιταλοί, Βρετανοί, Αμερικανοί και κανοί την CIA να εντοπίσουν τους καταχραστές,
διάφοροι άλλοι έχουν - κατά περιόδους- στοχοποι- βρουν επιτέλους τι συμβαίνει .Γιατί οι Γερμανοί
ημένη την χώρα μας. Αυτή την περίοδο ισχυρές που μας βρίζουν, δεν εκδίδουν τον κ. Χριστοφο-
χώρες της Ε. Ε αλλά και οι Η.Π.Α.- στο πλαίσιο ράκο της Siemens; Και επίσης εάν -όπως επίσημα
μιας ενορχηστρωμένης και καλά σχεδιασμένης τα- καταγγέλλεται - το γερμανικό κράτος ενισχύει με
κτικής «μαστιγίου και καρότου»- παρουσιάζονται εκατομμύρια ευρώ τις τράπεζες (REAL ESTATE
ως «αποφασισμένες» να αντιμετωπίσουν το δημο- BANK-COMMERCE BANK) και αυτές στήνουν
σιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας! Η προπαγανδι- τα κερδοσκοπικά παιγνίδια εναντίον της Ελλά-
στική εκστρατεία και υστερία των διαφόρων δας, τότε γιατί δεν επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Κεν-
φερέφωνων του διεθνούς κεφαλαίου είναι τόσο έν- τρική Τράπεζα ή -έστω- κάποιος άλλος
τονη που θα νόμιζε κάποιος ότι η χώρα μας είναι οργανισμός;
το κέντρο της γης, ότι εδώ είναι που έγινε ο φονι-
Το νεοελληνικό κράτος, στην διαδρομή του
κός σεισμός και όχι στην Αϊτή ή στην Χιλή. Αυτό
μέχρι σήμερα, δέχτηκε πολλές φορές τις παρεμβά-
που ζούμε τώρα, στις αρχές του 21 ο αιώνα είναι
σεις τις νουθεσίες, τις επεμβάσεις και τις παρα-
η δεύτερη μεγάλη διεθνής «δόξα», της χώρας, έξι
σκηνιακές δραστηριότητες των λεγόμενων ξένων
μόλις χρόνια μετά την εθνική δόξα της Ολυμπιά-
κέντρων. Ολόκληρη η νεοελληνική ιστορία είναι
δας της Αθήνας, τότε που το ελληνικό κεφάλαιο -
η ιστορία μιας χώρας σε καθεστώς εξάρτησης. Από
κερδοσκοπώντας ασύστολα -κομπορρημονούσε ότι
τους Βαυαρούς στην πτώχευση, από την "μεγάλη
διεξάγει «εθνικό πρωταθλητισμό" σε παγκόσμιο
ιδέα" στον Μεταξά και στην Ιταλική επίθεση, από
επίπεδο. Τότε που οι ξένοι επιχειρηματικοί όμι-
τη εθνική καταστροφή της Γερμανικής κατοχής
λοι είχαν στήσει πάρτι απίστευτων κερδών στην
στον Βρετανό Σκόμπυ του Δεκέμβρη του 1944 και
χώρα μας, τότε που- όπως δηλώθηκε - παρακολου-
μετά στον Αμερικανό Βανφλήτ και τις Ναπάλμ
θούσαν ακόμα και το τηλέφωνο του κ. Καραμανλή
στον Γράμμο, έως τον κυβερνήτη της Ελλάδας
για την «δική μας ασφάλεια». Πως αλήθεια κατάρ-
αμερικάνο πρεσβευτή Πιουριφόϊ μετά τον εμφύ-
ρευσε έτσι εύκολα η «ισχυρή Ελλάδα» των κκ. Ση-
λιο. Από τον ΙΔΕΑ στην αμερικανοκίνητη δικτα-
μίτη-Παπανδρέου Πάγκαλου κλπ; Kαι αν η
τορία και την κυπριακή Τραγωδία .Πρόσφατα
απάντηση είναι ότι τα έφαγαν οι επόμενοι, γενι-
διάβασα ένα περιεκτικό σημείωμα με την ιστορία
κώς, τότε γιατί δεν τους βρίσκουν και κοροϊ-
του λεγόμενου ελληνικού χρέους .Εύκολα και ξά-
δεύουν το λαό με εξεταστικές επιτροπές που όλοι
στερα βγαίνει το συμπέρασμα ότι το «χρέος» - που
γνωρίζουν ότι είναι προσχηματικές; Όμως το κυ-
28
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Η εργατική επίθεση, το μόνο εθνικό χρέος


δεν είναι του ελληνικού λαού
αλλά τον εκάστοτε εξουσιών -
αποτελεί το μέσο, το όχημα για
τηνποδηγέτηση, την εξάρτηση,
τον έλεγχο της ελληνικής οικο-
νομίας και της χώρας από τα
ξένα συμφέροντα, σε αγαστή
και υποτελή συνεργασία των
δικών μας οικονομικών συμφε-
ρόντων και των εκάστοτε πολι-
τικών τοποτηρητών. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο του χρέους, του
ασταμάτητου δανεισμού και της
εξάρτησης έχει μεθοδευτεί και
συνεχίζει να μεθοδεύεται το
μοντέλο καθυστερημένου καπι-
ταλισμού που έχει επιβληθεί
στη Ελλάδα. Ένα μοντέλο που
ξένες πιέσεις και τα συμφέροντα που - και πάλι -
αποτελεί φαύλο κύκλο, αφού το κεντρικό και ου-
καθοδηγούν την Ελλάδα, αυτή την φορά την Ελ-
σιώδες πρόβλημα της χώρας είναι η δομική υπό-
λάδα του 21ου αιώνα. Όμως ο κρατικός τομέας
σταση της οικονομίας της, η παραγωγική της βάση
ελεγχόμενος από το μπλοκ εξουσίας αποδυναμώ-
και διάρθρωση της οικονομίας της. Αυτή τη διάρ-
νεται και απαξιώνεται έντεχνα και μεθοδικά.
θρωση της υπανάπτυξης και της καθυστέρησης
δεν θέλει με κανένα τρόπο να ανατρέψει ούτε η Είναι απόλυτα σωστό ότι στην ελληνική κοινω-
Ε.Ε. ούτε το ελληνικό πολιτικό και κοινωνικό νία και οικονομία, όπως για διαφόρους λόγους την
μπλοκ εξουσίας. Το αντίθετο, θέλουν να τη διασώ- διαμόρφωσε το μπλοκ εξουσίας τις τελευταίες δε-
σουν, να την συντηρήσουν, να την διαιωνίσουν. καετίες, εκτός από την βασική αντίθεση κεφα-
λαίου-εργασίας υπάρχουν και άλλες επιμέρους
Το έλλειμμα, πραγματικό ή και -ίσως- τεχνικά
ανισότητες, ανισομετρίες και αδικίες. Τέτοιες
διογκωμένο δεν αποτελεί από μόνο του ούτε συν-
υπάρχουν φυσικά και μέσα στης εργαζόμενη τάξη.
θήκη κατάρρευσης ούτε ανυπέρβλητη «εθνική
Τώρα όμως η επίθεση που δέχεται η κοινωνία, η
τραγωδία». Το έλλειμμα χρησιμοποιείται από τα
εργαζόμενη τάξη συνολικά, είναι τυφλή και ισο-
διάφορα κέντρα με συναίνεση του ελληνικού
πεδωτική. Πρώτη η εργατική τάξη του ιδιωτικού
μπλοκ εξουσίας, για συγκεκριμένους λόγους. Κεν-
και δημόσιου τομέα πρέπει να ξεσηκωθεί και αν
τρικός λόγος είναι η μακρόχρονη και επίμονη
αντεπιτεθεί. Είναι χρέος. Είναι αγώνας επιβίω-
επιδίωξη τους για ολοκληρωτική κατάρρευση του
σης. Παράλληλα κάθε μισθωτός έλληνας και κάθε
δικτύου κοινωνικής προστασίας στην χώρα μας με
μικρομεσαίος, από τον εισαγγελέα και τον αστυ-
την απόλυτη ανατροπή -δια παντός- των κοινωνι-
νομικό έως τον μικροπωλητή και τον επαγγελμα-
κών κατακτήσεων του 20ου αιώνα. Για αυτό, το
τία έχουν επίσης χρέος και ευθύνη για την δική
έλλειμμα θα το καλύψουν από τις λεγόμενες κοι-
τους συνεισφορά αντίστασης σε αυτό που έρχεται
νωνικές δαπάνες σχεδόν αποκλειστικά. Οι σχεδια-
για να υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο την πα-
σμοί που υπάρχουν, εάν ο στόχος αυτός
τρίδα.
επιτευχθεί, θα ξεδιπλωθούν μπροστά μας στα-
διακά: Θα είναι ο απόλυτος - ασφυκτικός έλεγχος
των ισχυρών της Ευρώπης στα οικονομικά και
κοινωνικά μεγέθη, ο εργασιακός μεσαίωνας, η αύ-
ξηση της ανεργίας και του κόστους ζωής, η απο-
ρύθμιση και καταστροφή και των τελευταίων
παραγωγικών κλάδων και δυνατοτήτων αυτής της
χώρας, οι επιλεκτικές επενδύσεις διεθνών ομίλων
εντός μιας χώρας - σύγχρονο προτεκτοράτο. Εδώ
μπαίνει και η λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» των
μεγάλων πολυεθνικών, των «οικολόγων» των νεο-
φιλελεύθερων και σοσιαλφιλελεύθερων που θα ξε- http://enakcorfu.blogspot.com/
τινάξει και περιβαλλοντικά την χώρα μας, αν το
σχέδιο τους υλοποιηθεί. Στις συνθήκες που έχουν
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
τώρα διαμορφωθεί, μόνη άμεση εναλλακτική διέ- ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ξοδος και πρόταση θα μπορούσε να είναι η ενί-
σχυση του ρόλου και η ανασυγκρότηση -
αναγέννηση του ελληνικού κράτους. Ο κρατικός
τομέας είναι αυτός που θα μπορούσε να διαμορφώ-
σει αποφασιστικές και στρατηγικής σημασίας οι-
κονομικές και πολιτικές δράσεις ενάντια στις
29
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010
ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
ΌΧΙ στο ξεπούλημα
της Δημόσιας - Λαϊκής γης

Άρθρο της Ναυσικάς Κυριάκη, Η ΕΝΑΚ, από το κείμενο της ιδρυτικής της δια-
μέλος του ιδρυτικού πυρήνα της ΕΝΑΚ κήρυξης αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις,
(πχ όταν οι Γερμανοί ζητούσαν να τους δοθεί η
Κέρκυρα 25/06/2010
Κέρκυρα), φέρνει στο προσκήνιο το θέμα του ξε-
Και ένας σαράφης θα τα κατάφερνε καλύτερα! πουλήματος της δημόσιας – εθνικής – λαϊκής γης
(Σαράφης, αυτός δηλαδή που αγοράζει τα τι- και περιουσίας. Αυτής της γης που κερδήθηκε
μαλφή όσων βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη). σπιθαμή την σπιθαμή με αίμα και αγώνες γενεών.
Τα κοινωνικά δικαιώματα που ο Λαός κέρδισε
Ο λόγος βέβαια γίνεται για την ανεκδιήγητη στον εικοστό αιώνα, η εξουσία σήμερα του τα
«σοσιαλιστική» κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα παίρνει ένα προς ένα πίσω. Μήπως αυτή η εξουσία
απίστευτα οικονομικά μέτρα που έχει εξαγγείλει θέλει να κάνει εκπτώσεις και στην ιστορική γη
και όλα τα υπόλοιπα που έπονται. Και αφού έχει που έχει ξανακερδίσει ο Ελληνικός Λαός;
φέρει ολόκληρη τον Ελληνικό Λαό σε απόγνωση
και την Ελληνική Νεολαία στα πρόθυρα της κα- Όπως έχουμε επανειλημμένα φέρει στο προσκή-
τάθλιψης έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. νιο, η Κέρκυρα βιώνει εδώ και δεκαετίες το αίσχος
του πουλήματος, του ξαναπουλήματος και του ξε-
Όπως δημοσιεύει η Guardian: πουλήματος της γης της στα διάφορα συμφέροντα
«Ευρισκόμενη σε απόγνωση για την αποπλη- και στους διάφορους «επενδυτές και σωτήρες».
ρωμή των χρεών της και οδηγούμενη από την ανι- Και όμως ούτε την κρίση ούτε την παρακμή απο-
κανότητά της να βρει πόρους για την ανάπτυξη φύγαμε. Οι σωτήρες δεν έσωσαν τελικά το νησί
των υποδομών στα νησιά, τα...βγάζει στο σφυρί». μας. Το εκμεταλλεύτηκαν, κέρδισαν από αυτό,
αλλά δεν το έσωσαν. Ας το σκεφτούν καλά αυτό
Σαν αυτή η γη να έχει κληρονομηθεί σε κάθε
όσοι ακόμα προσβλέπουν σε ξένους επενδυτές και
μέλος της συγκεκριμένης κυβέρνησης προσωπικά
ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.
και να έχει έτσι το νόμιμο δικαίωμα να την εκ-
ποιεί. Σαν αυτός ο Λαός να μην έχει πλέον κανένα Η ΕΝΑΚ με τις παραπάνω επισημάνσεις δεν
λόγο για ότι με αγώνες έχει καταχτήσει, σαν να έχει καμία απολύτως πρόθεση να υπερβάλλει και
του λένε ότι δεν υπάρχει πλέον εθνική κυριαρχία. να κινδυνολογήσει.
Και δεν υπάρχει! Όπως δεν υπάρχει και κυρίαρ- Η ΕΝΑΚ δεν δημιουργεί ούτε τα δημοσιεύματα
χος Λαός! ούτε τα γεγονότα. Αισθάνεται όμως ξεκάθαρη την
ευθύνη να προειδοποιήσει και να παρεμβαίνει στα
Μόνον θλιβερές αναμνήσεις μιας «ευδαιμονού-
γεγονότα την ώρα που πρέπει, πριν αυτά συμβούν
σας ζωής» του παρελθόντος, τότε που εξαγοράζον-
ή έστω όταν αυτά συμβαίνουν. Τον ρόλο του «μετά
ταν οι συνειδήσεις μαζί με τις ψήφους, με
Χριστόν προφήτη», στον οποίο εξασκούνται πολ-
αντάλλαγμα την ανοχή, την στρογγυλοποίηση των
λοί και διάφοροι η ΕΝΑΚ ούτε τον θέλει ούτε τον
αρχών και το κυνήγι του «υπερκαταναλωτικού
συμπαθεί.
ονείρου». Το πόσο σημαντικό θέμα είναι αυτή η
εκποίηση της κρατικής και κατ’ επέκταση της Ενημέρωση του Λαού συζήτηση μέσα στον Λαό,
Λαϊκής ιδιοκτησίας, δυστυχώς με πάρα πολλούς συνειδητοποίηση, αυτός είναι ο άξονας της δικής
τρόπους δεν αφήνουν να φανεί. μας προσπάθειας. Και ο Λαός να αναλάβει τις ευ-
θύνες του.
30
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

31
Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Δεκέμβρης 2010

Τα e-mails μας ...


Τ ο υ φ ο ι τ η τ ι κ ο ύ σ χ ή μ α τ ο ς : poreia@edu.uoc.gr
Τ ο υ σ χ ή μ α τ ο ς τ ω ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν : poreia.aristeri@gmail.com