Disediakan oleh: Ainun Mardhiah Mamat Nurul Syaheera Hasbullah Pensyarah: PN Zaleha Tambi Adam

remedialedu.blogspot.com

remedialedu.blogspot.com

remedialedu.blogspot.com

 

Mengeja Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. Proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca.

Masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti;
m–w y –g – j u–n m–n

c–e

p–q

h–n

b–d

• Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti:

t–h

f–v

remedialedu.blogspot.com

 Gagal

menghubungkan bunyi dengan simbol
I-i E–e

 Contoh:  Ketika

membaca, sering mengurang dan menambah pada sesuatu perkataan atau huruf.

Contoh: PINTU- PITU = PINTU (mengurangkan huruf) UMUR- UMO = UMUR (mengurangkan huruf)
remedialedu.blogspot.com

 Sering

keliru dengan sesuatu perkataan pada huruf-huruf tertentu

 Contohnya:
 'b'

dianggap 'p'  'p' dianggap 'q'.
 Contoh:  PEJABAT-

PEJADAT  NAMA – MANA

remedialedu.blogspot.com

remedialedu.blogspot.com

Latih tubi merupakan antara aspek pemulihan yang penting tetapi pihak guru juga harus mampu membuat aplikasi penyamaran atau perkaitan kepada konteks persekitaran murid terhadap aktiviti-aktiviti latih tubi para murid.

Contoh:  Murid diberi peluang untuk mengambil peranan lebih aktif dalam proses merangka sesuatu perancangan. Murid diminta membawa pelbagai resit pembelian barangan di pasar raya untuk digunakan dalam latih tubi pengiraan.

remedialedu.blogspot.com

 Latih

tubi menggunakan kad suku kata.

 Melakukan

latih tubi pengiraan untuk pelbagai aktiviti harian seperti penggunaan minyak kereta berdasarkan jarak, urus niaga, insurans, tambang pengangkutan, kos perjalanan dan sebagainya.
buku cerita atau surat khabar bagi melatih murid lancar dalam membaca.

 Membaca

 Menggalakkan

murid menegja papanpapan tanda yang ada di kawasan sekolah, memahirkan kemahiran mengeja.
remedialedu.blogspot.com

 Kaedah VAKT

(Menggunakan deria

visual)  V - visual (penglihatan)  A - audio (pendengaran)  K - kinesthetic ( pergerakan )  T - tactile ( sentuhan)

remedialedu.blogspot.com

 Kaedah VAKT

dijadikan asas kepada model-model pengajaran bacaan yang lebih perinci oleh tokoh-tokoh seperti Fernald, Gillingham, dan lain-lain. ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran
remedialedu.blogspot.com

 Kaedah

Langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut:

Menggunakan surihan (tracing) untuk mengajar bacaan  guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10” (menggunakan krayon)  Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu  Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan, huruf dibuat daripada kertas pasir, menggunakan talam berpasir/lumpur, mewarna dengan jari, huruf timbul yang besar dan lain-lain.

remedialedu.blogspot.com

  


 


Lihat huruf (V) Dengar guru sebut huruf (A) Menyebut huruf (A) Dengar huruf yang disebut (A) Rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) Rasa permukaan huruf dengan hujung jari (T) Lihat pergerakan tangan semasa membuat surihan (V) Dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A)

remedialedu.blogspot.com

Teknik Kloz - Mula digunakan tahun 1950an di Amerika Syarikat. - Dikenali sebagai Prosedur Kloz dan diperkenalkan oleh Wilson Taylor (1953). - Memerlukan seseorang pelajar memahami teks secara am dahulu sebelum memahami secara terperinci. - Pelajar terpaksa mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai mengikut maksud. - Pelajar juga perlu menggunakan isyarat linguistik dari segi sintaksis dan semantik menurut makna perkataan dalam kontek dan struktus sesuatu ayat. - Sebagai alat untuk menguji kefahaman bacaan

remedialedu.blogspot.com

Prinsip Pembinaan Item Kloz. - Arahan hendaklah jelas sama ada perlu isi jawapan dalam kertas soalan atau kertas jawapan. - Pernyataan jelas, padat, tidak berbunga-bunga. - Aras kesukaran setiap soalan perlu setara. - Perkataan yang dikosongkan terdiri daripada perkataan penting sahaja. - Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan. - Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan

remedialedu.blogspot.com

Contoh
Akhbar merupakan bahan bacaan yang amat berguna kepada kita. Akhbar mudah didapati dan 1)______ berpatutan. Akhbar memuatkan pelbagai 2)________dan sesuai untuk semua 3) ________umur. Kebanyakan berita atau 4) ________ yang disiarkan menyentuh perkara-perkara5) ________ terkini.”
remedialedu.blogspot.com

Dalam senarai perkataan yang berikut terdapat ejaan yang salah dan ejaan yang betul. Tandakan ejaan yang betul dengan () dan ejan yang salah dengan () seperti contoh di bawah.
PERKATAAN TANDAKAN

saya

rumah chuci langsat ranbutam ugama rehat

remedialedu.blogspot.com

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut:
(1) Penuduk kampung itu bergotongroyong. (2) Mereka membina balai raya. (3) Balai raya itu akan digunakan untuk kelas tadika. (4) Mereka sedar bahawa kelas tadika penting untuk anak-anak. (5) Mereka mahu anak-anak berjaya dalam hidup. (6) Menjelang remaja, anak-anak diharapkan berpengetahuan bukan sahaja selama ilmu dunia bahkan juga dalam ilmu akhirat. (7) Ini kerana menuntut ilmu adalah tuntutan agama.

remedialedu.blogspot.com

 Berdasarkan

petikan di atas tuliskan perkara-perkara yang berikut:  Akronim ..................................................  Kata ganda ..................................................  Kata majmuk...............................................  Kata pinjaman..............................................
remedialedu.blogspot.com

Dengan contoh-contoh yang sesuai senaraikan perkara-perkara yang berikut:  Golongan kata nama  Golongan kata kerja  Golongan kata tugas

remedialedu.blogspot.com

 http://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaeda

h-pembelajaran-khas-b-melayu_19.html
 http://anuarsped.blogspot.com/2009_04

_01_archive.html

remedialedu.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful