6.

12

PERHUBUNGAN, PENGANGKUTAN & PENGURUSAN LALULINTAS 6.12.1 Pengenalan Sistem perhubungan, pengangkutan utama yang dan pengurusan disediakan lalulintas bagi merupakan

kemudahan

infrastruktur

perlu

memudahkan

kemudahsampaian penduduk dan barangan dari suatu tempat ke tempat lain serta mempengaruhi taburan aktiviti dalam sesuatu kawasan. Di samping itu, jaringan perhubungan dan pengangkutan yang baik juga menjadi pemangkin kepada pertumbuhan fizikal, sosial dan ekonomi sesebuah kawasan. Sektor pengangkutan menjadi nadi yang dapat meningkatkan potensi ekonomi dan sosial serta secara tidak langsung dengan peningkatannya juga mampu mempengaruhi perubahan corak gunatanah semasa dan masa hadapan bagi menampung populasi yang meningkat di kawasan tersebut. Kajian akan menjurus kepada pengkajian terhadap keadaan semasa sistem perhubungan, pengangkutan dan pengurusan lalu lintas, membuat unjuran bagi mencari tahap keupayaan sistem pengangkutan dan lalu lintas bagi masa hadapan dan mencari kelemahan dan masalah yang terdapat di kawasan kajian dari aspek pengangkutan dan lalu lintas seterusnya mencari jalan penyelesaian yang terbaik dalam pembangunan suatu kawasan. 6.12.2 Objektif Kajian Terdapat beberapa objektif yang digunapakai dalam menjalankan kajian

Rancangan Tempatan Daerah Yan. Di antaranya adalah : a. Mengkaji sistem rangkaian lalu lintas semasa dan komited serta mengenalpasti isipadu dan kapasiti lalu lintas semasa kawasan kajian. b. Mengkaji jenis-jenis pengangkutan awam sedia ada di kawasan kajian. c. Mengenalpasti corak permintaan terhadap sistem pangangkutan. d. Mengenalpasti isu dan masalah yang wujud dan berkait rapat dengan perhubungan dan pengangkutan. e. Merancang dan merangka aliran lalulintas di rangkaian lebuh raya, jalan raya dan laluan pejalan kaki atau basikal serta sistem pengurusan lalu lintas yang lebih berkesan, menyeluruh dan bersepadu. f. Membuat unjuran isipadu lalulintas pada masa hadapan. cadangan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam bagi manfaat seluruh penduduk. g. Merangka

|6.12 - 1

Antaranya iaitu :i.2 . Pengurusan Lalu Lintas Sistem Lampu Isyarat Laluan Pejalan Kaki Sistem Kawalan Simpang Perkhidmatan bas   Bas henti-henti Bas ekspress iii. Pengangkutan udara Sedia ada Dalam perancangan Projek Pembangunan Komited Bagi Jalan Raya - |6.12. Sistem Jalan Raya Rangkaian jalanraya     Lebuhraya Jalan Persekutuan Jalan Negeri Jalan Bandaran Isipadu lalulintas Persimpangan utama Kemalangan jalan raya    Punca kemalangan Jenis kenderaan Jenis Jalan Kenderaan Persendirian Kenderaan Perkhidmatan Awam Kenderaan Barangan Lain-lain Kenderaan - Pemilikan kenderaan     ii.6. Sistem Pengangkutan Awam - Perkhidmatan teksi dan kereta sewa Pengangkutan air   Feri Bot iv.12 .3 Skop Kajian Terdapat beberapa skop kajian yang ditekankan di dalam kajian Rancangan Tempatan Daerah Yan.

DPN 15 SISTEM PENGANGKUTAN AWAM DAN PENGGUNA DIBANGUNKAN YANG iii. bandar.4 Dasar-dasar Berkaitan Sektor Pengangkutan Terdapat beberapa dasar yang dirujuk dalam menjalankan kajian Rancangan Tempatan Daerah Yan bagi memastikan ia berjalan selari dengan rancangan yang telah dibuat untuk memajukan dan meningkatkan lagi sektor pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. teksi Jeti 6. Mengintegrasi sistem pengangkutan awam di dalam perancangan guna tanah dengan menggunakan konsep ‘Transit Oriented`Development’ (TOD). iv. EFISIEN ii. MESRA BERSEPADU.3 . Menyediakan sasaran mod disediakan. (Rancangan Fizikal Negara (RFN).12. garispanduan pengangkutan berdasarkan awam kepada telah yang |6. Cadangan ini akan membantu memastikan pembangunan pengurusan infrastruktur pengangkutan mengikut hierarki dan fungsi strategik masing – masing. a.12 . m/s 5-44) b. Kemudahan Sokongan Tempat Letak Kenderaan (TLK) Perhentian bas Terminal bas. Membina terminal pengangkutan multi-modal mengikut hierarki bandar. luar Bandar. Dasar Perbandaran Negara (DPN) TERAS 3 : SISTEM PENGANGKUTAN BANDAR YANG BERSEPADU DAN EFISIEN Dasar Langkah i. Rancangan Fizikal Negara (RFN) Di dalam Rancangan Fizikal Negara (RFN). satu sistem pengangkutan dan perhubungan yang bersepadu yang merangkumi mod pengangkutan yang menghubungkan semua negeri. 2005.v. Menyediakan pelan induk pengangkutan awam di semua peringkat perbandaran. lapangan terbang dan pelabuhan dicadangkan bagi menyepadukan aktiviti-aktiviti ekonomi dan sosial serta mengurangkan ketidakseimbangan wilayah.

vi.4 . x. v. MENYELURUH iii. vii. vi. xvi. xii. Separa Wilayah dan Pertumbuhan Negeri. Menggalakkan program berkongsi kereta untuk mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. YANG DAN Menghadkan kemudahan tempat letak kenderaan di pusat bandar. ix. Menyelaraskan operator-operator yang terlibat dalam penyediaan pengangkutan awam. Menggalakkan penggunaan kenderaan mesra alam bagi mengurangkan tahap pencemaran udara. Meningkatkan kawasan liputan laluan pengangkutan awam dan memastikan perkhidmatan pengangkutan awam yang cekap. Wilayah dan Separa Wilayah. xi. Memastikan penyediaan xiii. efisien dan menepati waktu. operator-operator pengangkutan yang terlibat mematuhi dalam pelan awam satu agensi khusus bagi mentadbir. DPN 16 SISTEM PENGURUSAN LALULINTAS LEBIH YANG ii. Mengawal pergerakan kenderaan dengan melaksanakan program ‘traffic calming’. xiv. Memperkenalkan sistem pengurusan lalulintas yang lebih efisien untuk mengawal kesan aktiviti di dalam pusat bandar yang menjana lalulintas keterlaluan. xv. Menyediakan terminal ‘Park and Ride’ di Konurbasi Pertumbuhan Negara. Menggunapakai ‘Computerised Area Traffic Control’ di sistem pengangkutan pengurusan pintar dan di system’ dalam lalulintas DILAKSANAKAN UNTUK MEMASTIKAN PERGERAKAN LALULINTAS LEBIH CEKAP BERKESAN |6. i.12 . Memberi keistimewaan kepada OKU dan warga emas melalui penyediaan kemudahan fizikal. Membangunkan sistem pengangkutan awamberkapasiti tinggi di Konurbasi Pertumbuhan Negara. Memastikan aspek perancangan pengangkutan awam diberi penekanan dalam Rancangan Tempatan. Melaksanakan skim untuk menghadkan bilangan kenderaan persendirian yang memasuki pusat bandar. Memperkenalkan sistem tiket bersepadu yang merangkumi semua mod pengangkutan awam. Wilayah. Menggunapakai ‘navigation bandar. Mewujudkan awam. viii. Menyemak semula perundangan yang berkaitan dengan pengurusan sistem pengangkutan awam.v. iv. merancang dan melaksanakan system pengangkutan laluan yang telah ditetapkan. diskaun tiket dan kemudahan sokongan lain.

DPN 17 RANGKAIAN RAYA YANG MENYELURUH DIBANGUNKAN BAGI MENINGKATKAN AKSESIBILITI DAN DI DAN v. ANTARA vi.5 . Melaksanakan audit keselamatan jalan raya (Road Safety Audit) di dalam perancangan pembangunan jalan raya. Membangunkan jalan raya mengikut hierarki. rangkaian pengangkutan awam yang menyeluruh dan lebih cekap adalah penggerak kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dan ianya adalah penting dalam memastikan kawasan bandar dan luar bandar menjadi tempat yang menarik untuk didiami. Sumber : Dasar Perbandaran Negara(DPN). MOBILITI DI DALAM BANDAR iv.12 . usaha mempertingkatkan pengangkutan awam bandar juga merupakan bidang keutamaan negara di bawah Program Transformasi Kerajaan (PTK). Meningkatkan aksesibiliti bagi melancarkan pergerakan kenderaan melalui penyediaan jalan lingkaran. kehilangan produktiviti serta kemerosotan kualiti hidup akan menyebabkan bandar besar dan sederhana kekurangan daya saing dan kesesuaian untuk didiami. bekerja dan beriadah. Tanpa sistem pengangkutan awam yang berfungsi dengan baik. Sebagai salah satu daripada enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). 2006. semua pembangunan di dalam kawasan perbandaran. Melaksanakan kajian Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) terhadap perancangan jalan baru dan naik taraf jalan khususnya di dalam kawasan sensitif alam sekitar (KSAS). Menganggap perkara ini sebagai keutamaan. Peruntukan sebanyak RM2. ii. jalan pintas dan laluan sehala.dalam kawasan perbandaran. kesesakan. Rancangan Malaysia Ke-10 Berdasarkan Rancangan Malaysia Ke-10. i.8 bilion telah disediakan untuk menyiapkan inisiatif di bawah NKRA bagi tempoh dua |6. Menyediakan laluan/lorong khas untuk motosikal dan pejalan kaki didalam kawasan bandar. Kerajaan telah melaksanakan penstrukturan semula industri pengangkutan awam dengan menubuhkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) dan menggubal Rang Undang Undang Pengangkutan Awam Darat 2010. JALAN LEBIH iii. Ini penting terutama di kawasan bandar yang berfungsi sebagai hab ekonomi yang menyediakan mobiliti kepada beratus atau beribu orang sehari. Melaksanakan kajian Penilaian Impak Pengangkutan (TIA) untuk vii. Melaksanakan kajian Penilaian Impak Sosial (SIA) terhadap perancangan jalan baru dan naiktaraf jalan. m/s 52 c.

  Mempromosi sistem yang lancar bagi semua mod dan operator. strategi bagi menjadikan pengangkutan awam sebagai pilihan utama untuk semua pengguna akan memberi tumpuan kepada:   Memacu pembaharuan kawal selia dan industri. 2011-2015. (Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) Bab 6. d. (Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) Bab 6. dan Mewujudkan rejim pemantauan dan penguatkuasaan yang mantap.tahun pertama Rancangan. dan menyepadukan pengangkutan awam dengan pelan induk pembangunan nasional. Menaik taraf jalan-jalan negeri sedia ada di samping membina jalanDU12L2 jalan baru yang dikenalpasti bagi menghubungkan kawasan pedalaman bagi meningkatkan kemudahsampaian ke seluruh Negeri Kedah. DU12L3 Menyediakan system pengangkutan awam yang lebih menyeluruh |6. Kerajaan telah menetapkan matlamat untuk meningkatkan syer penggunaan pengangkutan awam yang ketara di semua kawasan bandar. di samping memastikan bandar kecil dan sederhana tidak dipinggirkan. m/s 271) Dalam tempoh Rancangan. Kerajaan akan meneruskan usaha ke arah memantapkan guna tanah pendekatan di peringkat dalam perancangan wilayah pengangkutan daerah.12 . serta Tujuan penambahbaikan pengangkutan awam adalah untuk membangunkan bandar yang berdaya maju dan sesuai untuk didiami.6 . 2011-2015. Meningkat pelaburan dalam keupayaan pengangkutan sejajar dengan pertumbuhan bandar. Draf Rancangan Struktur Negeri Kedah(RSN) DU 12 MERANGKA RANGKAIAN YANG SISTEM LEBIH PENGANGKUTAN MENYELURUH DAN BAGI PERHUBUNGAN MENINGKATKAN TAHAP KEMUDAHSAMPAIAN Langkah pelaksanaan Merangka Pelan Induk Rangkaian Perhubungan dan Pengangkutan DU12L1 Negeri dalam tempoh jangkamasa panjang bagi menghasilkan hierarki jalan yang lebih jelas dalam usaha mewujudkan pembangunan seimbang ke seluruh daerah di Negeri Kedah. m/s 271) Dalam tempoh Rancangan.

Sistem Tiket Berintegrasi perlu dilaksanakan oleh pengusaha bas dengan KTMB iaitu antara pengangkutan rel dan bas bagi meningkatkan modal split pengangkutan awam. m/s 488 DS 12-2 MEMPERKUKUHKAN SISTEM JALAN RAYA DI SELURUH NEGERI KEDAH Langkah pelaksanaan DS122L1 Perlaksanaan pembangunan jalan mengikut hierarki dan spesifikasi yang telah ditetapkan Sumber : Draf Rancangan Struktur Negeri Kedah (DRSN Kedah). Meningkatkan perkhidmatan teksi-teksi Bandar di Bandar-bandar utama. LAUT DAN DARAT SECARA Langkah pelaksanaan DS121L5 Menyediakan terminal pengangkutan awam yang dapat mengintegrasikan semua mod pengangkutan awam. m/s 491 |6. 2002-2020.dan berkesan supaya dapat member faedah dan perkhidmatan kepada seluruh penduduk dan nisbah 70% penggunaan sistem pengangkutan awam mencapai berbanding kenderaan persendirian pada tahun 2020 (nisbah 70:30) Sumber : Draf Rancangan Struktur Negeri Kedah (DRSN Kedah).12 . Menyediakan laluan-laluan perkhidmatan bas di kawasan-kawasan pembangunan baru dan kampung terpencil.7 . Sumber : Draf Rancangan Struktur Negeri Kedah (DRSN Kedah). 2002-2020. m/s 489 DS 12-3 MEMPERTINGKATKAN SISTEM PENGANGKUTAN AWAM KEPADA SISTEM YANG LEBIH MENYELURUH DAN BERKESAN Langkah pelaksanaan DS123L1 DS123L2 DS123L3 DS123L4 Menyediakan terminal-terminal dan hentian pengangkutan awam yang moden bagi setiap pusat daerah. 2002-2020. m/s 432 DS 12-1 MELAKSANAKAN MENYELURUH INTEGRASI SISTEM PERHUBUNGAN ANTARABANGSA MELALUI UDARA. 2002-2020. Sumber : Draf Rancangan Struktur Negeri Kedah (DRSN Kedah).

Pembinaan jalan-jalan lingkaran bagi Bandar-bandar utama bagi DS126L2 mengagihkan traffic) DS126L3 DS126L4 Menyediakan lampu-lampu isyarat di persimpangan yang sibuk dan berbahaya kepada pengguna seperti ‘smart traffic light’. m/s 492 DS 12-6 MELAKSANAKAN SISTEM PENGURUSAN LALU LINTAS YANG CEKAP TERUTAMANYA DI PUSAT-PUSAT BANDAR BAGI MENGELAKKAN KESESAKAN DAN KEMALANGAN JALAN RAYA Langkah pelaksanaan DS126L1 Mengawal pergerakan kenderaan di jalan-jalan utama dan di pusat Bandar dengan mengadakan kawalan had laju. Sungai Petani.12 . Rekabentuk dan jajaran jalan di peringkat perancangan perlu memberi perhatian kepada kualiti alam persekitaran. perindustrian dan perdagangan. Menyediakan laluan pejalan kaki yang menarik dan disusuli dengan program penanaman pokok-pokok hiasan dan teduhan untuk kemudahan pejalan kaki.8 . Menyediakan kemudahan tempat letak kereta berpusat terutamanya di Bandar-bandar seperti Alor Star. Kemudahan-kemudahan ini termasuklah :i. Menyediakan rangkaian sistem pejalan kaki yang teratur dan selamat Menyediakan kemudahan-kemudahan untuk pengguna-pengguna DS126L7 jalan raya yang tidak bermotor seperti pejalan kaki dan penunggang basikal. ii. Menanam dan menyelenggara pokok peneduh dan pokok bunga di jalan utama. Kulim.DS 12-5 MEMASTIKAN PERLAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN MENGAMBIL KIRA KESAN ALAM SEKITAR DAN SOSIAL MASYARAKAT Langkah pelaksanaan DS125L1 DS125L2 DS125L3 Menyediakan laporan kesan alam sekitar dan sosial bagi setiap projek pembangunan. Jitra dan Kuah supaya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Lorong-lorong khas Tempat menyeberang jalan yang terkawal lalu lintas secara berkesan kenderaan seta mengurangkan kenderaan yang melalui pusat Bandar (through – DS126L5 DS126L6 |6. Sumber : Draf Rancangan Struktur Negeri Kedah (DRSN Kedah). jalan di kawasan kediaman. 2002-2020. pembahagi jalan dan papan tanda arah perjalanan.

Kajian awalan disediakan sebagai panduan kepada data atau maklumat yang ingin dikaji atau dikumpul dalam penyediaan Draf Rancangan Tempatan Daerah Yan. Peringkat ini melibatkan perbentukan objektif dan skop dalam penyediaan Draf Rancangan Tempatan Daerah Yan. Peringkat 2 : Laporan Penemuan Pada peringkat ini. Data sekunder pula diperolehi daripada jurnal.4 Pendekatan Kajian Dalam menjalankan kajian bagi sektor perhubungan. terdapat beberapa peringkat yang digunakan sebagai pendekatan dalam kajian ini. Kaji selidik yang dijalankan adalah menggunakan borang kaji selidik dan senarai semak dimana kajian OD akan dijalankan di jalan raya yang mempunyai potensi yg tinggi mengalami kesesakan untuk mengetahui isipadu lalu lintas di Daerah Yan. 2002-2020.pengangkutan dan pengurusan lalulintas adalah:  Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah |6. projek pembangunan komited bagi jalan raya dan kemudahan sokongan di Daerah Yan. pengangkutan dan pengurusan lalulintas adalah sistem rangkaian jalan raya. DS126L8 Jejantas Menyediakan Sistem Pengangkutan Pintas (Intelligent Tranportation System) dengan penyediaan sistem maklumat dan tiket elektronik. rujukan. Antara maklumatmaklumat yang diambil kira dalam sektor perhubungan.iii.12.9 . Kedah. bahan bacaan melalui agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang terlibat. sistem pengangkutan awam. laporan-laporan. Antara jabatan-jabatan yang terlibat dengan sektor perhubungan.12 . terdapat 2 peringkat pengumpulan data iaitu data primer diperolehi hasil daripada lawatan tapak melalui pemerhatian. pengangkutan dan pengurusan lalulintas. temubual serta kaji selidik yang dijalankan. Sumber : Draf Rancangan Struktur Negeri Kedah (DRSN Kedah). Berikut adalah peringkat-peringkat yang digunapakai: Peringkat 1 : Laporan Awalan Peringkat ini merupakan peringkat awalan bagi sesuatu kajian yang akan dijalankan. pengurusan lalu lintas. m/s 492 6.

Kedah Darul Aman. tren pembangunan pengangkutan lalu lintas. pengangkutan dan pengurusan lalu lintas. masalah dan potensi sektor perhubungan. maka dapatlah dibentuk cadangan yang bersesuaian dengan Rancangan Tempatan Daerah Yan. |6. isu dan masalah perhubungan.      Pihak Berkuasa Tempatan UPEN Syarikat Pengangkutan Bas Cawangan Traffik Daerah Yan Institusi Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Laporan yang berkaitan dan lain-lain. Setiap data primer dan data sekunder yang dikumpul akan dianalisis.12 . Antara analisis yang akan dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti keadaan semasa. kadar kemalangan.10 . Peringkat 3 : Draf Rancangan Tempatan Hasil daripada penemuan kajian berdasarkan isu. pengangkutan dan pengurusan lalu lintas yang wujud di Daerah Yan. maklumat-maklumat yang terperinci mengenai kajian akan terhasil.

pengangkutan dan pengurusan lalulintas kawasan kajian Output kepada cadangan pembangunan RT Daerah Yan Rajah 6.12.1 : Carta Alir Kajian Sektor Perhubungan. Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Sistem Maklumat Geografi Mengumpul Maklumat Dan Data Sistem Maklumat Geografi Teknik Analisis  SWOT  Kajian Lapangan  Soal Selidik Rumusan Cadangan Awal Penilaian Kemampanan Pembentukan Strategi Pembangunan Peringkat Cadangan (Draf Rancangan Tempatan) Sistem Maklumat Geografi Cadangan arah tuju pembangunan perhubungan.UPEN .11 .Peringkat Asas (Laporan Awal) Isu dan Potensi Awal Objektif Kajian RT DaerahYan    RSN Kedah Rancangan Tempatan sedia ada Lain-lain kajian sedia ada Membentuk Skop Kajian Mengenalpasti Analisis Yang Akan Dijalankan Dan Maklumat Yang Diperlukan Peringkat Analisis dan Sintesis (Laporan Penemuan) Sumber Sekunder :  Rancangan Tempatan sedia ada  Kajian sektoral yang lain  Agensi berkaitan : .HPU .12 .JKR Negeri Kedah . Pengangkutan dan Pengurusan Lalu Lintas |6.Cawangan Traffik .Ins.PBT .Syarikat Pengangkutan Bas .

12. Kapasiti jalan Kapasiti persimpangan Kelebaran rizab jalan.12 . Lokasi kemalangan Jenis kemalangan     Kajian Lapangan Jabatan Kerja Raya (JKR) Majlis (MDY) Polis Diraja (PDRM) Cawangan PDRM Trafik Malaysia  Daerah  Yan    Analisis tahap kemudahsampaian  di peringkat tempatan Analisis keadaan fizikal jalan Unjuran keperluan jalan Analisis kesediaan pembangunan Yan tanah untuk   Pelan rangkaian jalan yang menghubung ke kawasan raya tempatan sedia ada dan komited. Pelan isipadu lalu lintas harian waktu puncak Pelan kapasiti jalan.Jadual 6. Sistem jalan tempatan rangkaian  raya Maklumat rangkaian jalan raya  tempatan.1 : Pendekatan Kajian Sektor Perhubungan. Pelan kemalangan kesesakan. Pelan tindakan mengatasi kawasan bermasalah. Laluan / jaringan. Pembangunan komited Hierarki. Pengangkutan dan Pengurusan Lalu Lintas Aspek Kajian Sistem jalan (external) rangkaian  raya Maklumat Yang Diperlukan Maklumat pengangkutan semasa  dan komited: Rangkaian jalan raya seperti lebuhraya. Jenis Rangkaian. Pelan cadangan laluan bagi alternatif kajian. pelabuhan  jalan raya.  Rangkaian jalan raya.   JPBD Jabatan Kerja Raya (JKR) Unit Majlis (MDY) Perancangan  Yan  Daerah Lebuhraya (HPU) Sumber  Teknik Analisis Analisis tahap kemudahsampaian  dan Yan ‘Connectivity Index’ Analisis isu dan masalah di Daerah Yan  kesan rangkaian Daerah  perhubungan terhadap Output Kajian Pelan rangkaian jalanraya semasa dan komited.12 .  Pelan untuk cadangan  Pelan tindakan mengatasi kawasan bermasalah. Isi padu jalan Isi padu persimpangan Keadaan fizikal. yang halangan fizikal pembentukan kawasan dan Analisis isu dan masalah di Daerah  Maklumat kemalangan jalan raya - |6.

jeti dan kawasan Jabatan Kerja Raya  (JKR) Majlis (MDY) Syarikat Pengangkutan Bas Syarikat Kenderaan  Teksi Tuan dan Bas MARA Yan Persatuan Persatuan Empunya Daerah Yan    Analisis keadaan fizikal Analisis penawaran Mod-mod pengangkutan awam. Pengurusan lintas lalu - Maklumat sistem lalulintas  sedia ada:   letak  pertumbuhan  sistem lampu isyarat laluan pejalan kaki sistem kadar kenderaan tempat kenderaan Kajian Lapangan Jabatan Kerja Raya (JKR) Majlis (MDY) Pengusaha letak kereta Cawangan PDRM Trafik tempat Daerah Yan       Analisis keadaan fizikal Unjuran keperluan tempat letak kereta Analisi penawaran Analisis kesediaan tanah untuk pembangunan Analisis isu dan masalah pengurusan lalu lintas Analisis Sistem pengurusan lalu lintas permintaan dan      Pelan lokasi tempat letak kereta sedia ada Pelan sirkulasi lalu lintas pusat bandar Pelan laluan pejalan kaki sedia ada Pelan halangan fizikal Pelan cadangan pengurusan lalu lintas - -  sistem kawalan simpang Pembangunan komited untuk sistem perhubungan dan lalu lintas pengangkutan Sistem pengangkutan awam. teksi.12 . Analisis isu dan masalah pengangkutan awam Analisis kesediaan pembangunan tanah untuk permintaan dan  Pelan pengangkutan sedia ada laluan awam   Pelan lokasi stesen dan terminal sedia ada Pelan tindakan mengatasi kawasan bermasalah. pengangkutan  Pelan pengangkutan awam |6. Aspek Kajian Maklumat Yang Diperlukan  Jenis kenderaan Sumber Teknik Analisis Output Kajian Laluan pejalan kaki. keadaan fizikal dan     kemudahan sokongan seperti: Stesen atau terminal bas.Sambungan..13 . bot atau feri..   Jenis pengangkutan awam sedia  ada di Daerah Yan Lokasi. yang cadangan   Laluan pengangkutan awam Kawasan yang tidak mempunyai perkhidmatan awam.

Sambungan. Kemudahan Sokongan   Jenis tempat letak kereta dan  kenderaan berat Lokasi dan bilangan berat tempat   letak kereta dan kenderaan Jabatan Kerja Raya (JKR) Majlis (MDY) Kajian lapangan Daerah Yan    Analisis keadaan fizikal Analisis Analisis penawaran sokongan Garis panduan  Garis panduan semasa bagi sektoral. isu dan masalah dan  kemudahan sokongan permintaan bagi kemudahan  Pelan lokasi tempat letak kereta dan kenderaan berat Pelan cadangan kemudahan sokongan Sumber Pemandu Daerah Sewa Teknik Analisis Output Kajian |6.12 .14 .  JPBD. Aspek Kajian    Maklumat Yang Diperlukan Kekerapan perjalanan Jarak perjalan Jenis perkhidmatan yang ditawarkan...

Kedah ini.12 .6. m/s 14-17) |6. Tahap pekhimatan bas masih tidak menyeluruh sehingga ke kawasan pedalaman di Daerah Yan.5 Isu dan Masalah Terdapat beberapa isu dan masalah perhubungan.15 . pengangkutan dan lalu lintas yang telah dikenalpasti bagi membantu kajian Rancangan Tempatan Daerah Yan. i. (Laporan Pemeriksaan Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020. Jalan-jalan utama merupakan jalan yang mempunyai isipadu lalulintas yang tinggi akibat tumpuan penduduk. ii.12. Ini mengakibatkan sering berlaku kemalangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful