You are on page 1of 4

I Uniunea Na'tionala a Barourilor din Romania

Baroul Constanta
,,MIHAELA ISPAS" - CABINET de AVOCAT
Municipiul Constanµi , Str. Cnnului nr . 7 4 . cod 900374
Telefon:. 0 723 33 11 28, E-mail: av_ mihaela_isp a s a yahoo.com

·--···-·--·--····-··--·--·-·----•-tt-•-·-····-··-····-

AD~•1~·~Hr ,' 'J,. )•,1,_~._P:~1TE~CIARELOR


p,,.. 1o ,, •e, 11 P( MHA. AL BA

DOAMNA DIRECTOR, Z1. OCT. 2021


INTRARE Nr C2. ~$JJ9.._....
SUBSEMNATII :

21
22
23
24

25
6

6
6

rcprezentati convcn\ lonal de avocat Mihaela /spas din cadrul ,.Cabinet de avocat - Mihaela
IS f)OSn cu .w:diul r11 Mu11icipiul Consta11ta, str. Crinului nr. 74, judetul Constanta, e-mail:
a1•J111hucla i:i.J}~.£Q1Jl, telefon: 0723331128,
av3nd domiciUul procesual ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedura la sediul
nCabinel de avocat - Mihae/a /spas,. din Municipiul Constanta, str. Crinului nr. 74, judetul Constanta, Fn
fn ca/itate de reclamanli, in dosarul nr. 6625/118/ 2019,

• vazand sentinta civila nr. 789/CA/01.07.2020 pronuniata de Tribunalul


Constanta in dosarul nr. 6625/118/ 2019,
• vazand decizia civila nr. 1089/30.09.2021 pronuniata de Curtea de Apel
Constania in dosarul nr. 6625//118/2019, definitiva prin admiterea
recursului salariaplor ~i respingerea recursului declarat de Penitenciarul
Constania-Poarta Alba.

va somiim sii dispuneti punerea fn executare benevolii a dispozitiilor celor doua


hotiirari. in termen de eel mult 30 de zile de la inre.Qistrarea urezentei,
dupa cum urmeaza:
1. Sa ne platiti contravaloarea cheltuielilor de Judecat~ (fond+recurs) in
cuantum total de 2. 700 de lei (1.500 lei+ 1.2001ei).
2. S.1 recalculati indemnizapile de concediu ale peteniilor, incepand din anul
2017. prin includerea in baza de calcul a sporurilor pentru conditii ~rele.
conditli vatamatoare. izolare. paza ~i supravcehere. compensauc de
risc/pericol, 12.recum i in continuare, in perioact,, cterul~ril raporturilor de
llllW.<.J in dc:c:le11~1 condi tii.
3. S~ lndexat,i drepturile cuvenite ~i sa platip diferentele salariale actualizate cu
lndtcele de inflape ~i dobanda legala determinate de la data na~terii dreptului
(2017). pa n~ la plata efectiva a tuturor drepturilor.
4. Pe vlltor s" achltatl Integral lndemnlzat1a de concedlu de odlhni\ prin
lncludcrea In baza de calcul a s porurllor pcntru condltil grcle. conditii
vat.Am:.toare. lzolarc. paid ~• s uprnvcghcrc, compensatie de risc/pericol,
precum ~I in contlnuarc, in pcrioada derulclrli raporturilor de munca in
acelea~i condifii pcntru toti rcclamantii salariati dima~i in activitate respectiv
nu ma i fie retJnute aceste sporuri.
5. Sa ne pun eti la dispozitie modul de calcul detaliat al drepturilor cuvenite, cu
index.lrlle de rigoare ~i modul de calcul al dobanzii legale.

Precizam faptul ca in baza art 22 din legea nr 554/2004, sentinta civila nr.
789/CA/ 01 .07.2020 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr.
6625/118/2019, modificata in parte prin decizia civila nr. 1089/30.09.2021
pronun~ta de Curtea de Apel Constanta, este DEFINTIVA ~i EXECUTORIE de la data
pronun~rii, respectiv 30.09.2021.

Refuzul de a pune in executare o hotarare definitiva ~i executorie,


intrune~te elementele constitutive ale infractinii de abuz contr
intereselor persoanelor (art. 246 cod penal) ~i nerespectarea hotararii
judecatore~ti (art 287 alin 1 lite) din codul penal).

in suspnerea pretenpilor noastre va depunem hotararile precizate in ori,:inal


Jee;alizate.

You might also like