AKTIVTI 5

Tajuk

: Membuat jam matahari

Hipotesis

:

Panjang bayang-bayang adalah paling pendek pada jam 12 tengah hari. Inferens :

Panjang bayang-bayang pada jam 12 tengah hari paling pendek kerana kedudukan matahari berada betul-betul tegak di atas kepala. Pembolehubah :

Dimanipulasi kan Bergerak balas Dimalarkan

- Masa - Panjang bayang-bayang - Jenis pensel

Radas/Bahan

:

Pensel Kertas A4 Plastisin Pembaris

1

Prosedur

:

Rajah 1

1. Panjang pensel diuukur dan pensel diletakkan di tengah-tengah kertas dengan menggunakan plastisin (rajah 1). 2. Bayang-bayang pensel ditanda setiap satu jam dan diulang sehingga mendapat 8 bacaan. 3. Panjang baying-bayang diukur menggunakan pembaris. 4. Graf panjang bayang-bayang melawan masa dibina daripada keputusan yang diperoleh.

2

Keputusan

:

Panjang pensel ialah __cm

Masa 8 pagi 9 pagi 10 pagi 11 pagi 12 tengah hari 1 petang 2 petang 3 petang

Panjang bayang-bayang (cm)

Graf panjang bayang-bayang melawan masa dibina berdasarkan data yang diperolehi.

Perbincangan

:

1. Pada waktu bilakah bayang-bayang tidak kelihatan? Pada jam 12 tengah hari sewaktu matahari berada tegak di atas kepala.

2. Pada waktu bilakah bayang-bayang menjadi lebih panjang daripada pensel? Pada jam 8 pagi dan 3 petang.

Kesimpulan

:

Panjang bayang-bayang dipengaruhi oleh masa (kedudukan matahari).

3

Pengetahuan Masteri

1. Apakah yang anda pelajari daripada aktiviti di atas? Berdasarkan aktiviti 5 di atas, saya mempelajari tentang pengaruh masa terhadap panjang bayang-bayang. 2. Di bahagian manakah di dalam Kurikulum Sekolah Rendah diajar tajuk ini? Untuk Tahap 1, tajuk ini diajar di bawah tema (World Around Us) bagi Tahun 1 manakala untuk Tahap 2, tajuk ini diajar di bawah tema (Investigating The Earth and The Universe) bagi Tahun 5.

3. Bincangkan bagaimana aktiviti ini boleh digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran? Bagi murid Tahun 1, aktiviti boleh dirancang berdasarkan Unit 3.0 : Mengetahui tentang terang dan gelap ( finding out about light and dark). Mereka boleh di bawa ke padang sekolah ataupun ke kawasan yang lapang di mana terdapatnya cahaya matahari. Pembelajaran seperti ini dikenali sebagai pembelajaran luar bilik darjah. Murid diminta membuat pelbagai bentuk bayang-bayang dan melalui aktiviti itu guru boleh menerangkan kepada mereka bahawa murid boleh melihat bayang-bayang kerana wujudnya cahaya. Justeru, cahaya dapat membantu seseorang untuk melihat. Bagi murid Tahun 5 pula, guru boleh menjalankan aktiviti di bawah Unit 3.1 : Memahami bahawa cahaya bergerak di dalam garisan lurus (understanding that light travels in a straight line). Murid diajar bagaimana bayang-bayang boleh dihasilkan iaitu disebabkan oleh penembusan cahaya dihalang oleh objek yang legap. Konsep lutsinar dan legap diterangkan kepada pelajar. Selepas itu, murid diminta untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan saiz bayangbayang. Murid harus mengenal pasti pembolehubah dengan baik agar aktiviti dapat dijalankan dengan lancar. Akhir sekali, murid akan dapat memahami bahawa apabila jarak objek dengan sumber cahaya semakin berkurang, maka saiz bayangbayang akan bertambah. 4

4. Kreativiti ialah elemen yang penting di dalam Bekerja dan Berfikir secara Saintifik. Apakah ciri-ciri kreatif di dalam proses membuat inferens?

Melalui proses membuat inferens, kemahiran berfikir pelajar dapat dikembangkan. Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami. Murid yang berfikir secara kritis dan kreatif akan dapat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Mereka juga boleh mengaplikasikan serta menghubungkait pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah. Di samping itu juga, idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif dapat dihasilkan di samping dapat meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka. Murid yang berfikiran kreatif juga bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, dapat membina keyakinan diri untuk memberi hujah, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti yang kukuh.

5. Di dalam mengembangkan kemahiran befikir dan bekerja secara saintifik kepada murid, terdapat beberapa teknik yang harus dilakukan oleh guru untuk menggalakkan perkembangan kreativiti. Bincangkan.

Sebagai guru, strategi pengajaran yang berpusatkan pelajar boleh dibuat untuk menggalakkan perkembangan kreativiti murid. Strategi pemusatan pelajar ini bermaksud pelajar memainkan peranan penting dalam pembelajaran di mana pelajar bertanggungjawab terhadap apa yang diajar dan bagaimana ia dapat dipelajari. Strategi ini dapat menggalakkan pelajar bertanggungjawab dan melibatkan diri bagi membantu mereka memahami bagaimana untuk belajar. Sebagai contoh, melalui eksperimen. Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim yang dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan 5

untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang boleh diukur, bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Kaedah ini boleh dilakukan dengan mewujudkan iklim bilik darjah yang dapat

memperkembangkan kreativiti pelajar supaya pelajar dapat menyertai aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif. Dalam strategi ini guru bertindak sebagai fasilitator dan bertanggungjawab terhadap pelajar dengan memantau aktiviti yang dijalankan.

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful