KllDln¶ [KOnOml

ClCh :
Yönö
7[ / 12[öftör ]îl

O [öftör lîl > höl. 2 <
O ADö örtl böOön uîöhö? > höl. 3 <
O ArtlKCl - örtlKCl tCntön¶ böOön uîöhö > höl. + · 13 <
O (OntOh - COntOh böOön uîöhö > höl. 1+ <
O Gömbör - ¶ömbör böOön uîöhö > höl. 15 <
O [öftör DuîtöKö > höl. 1ß <
2
ADö Artl BöOön (îöhö?

O BöOön uîöhö öOölöh KCîötuön Or¶önlîöîl xön¶ xurlOlî. tCrOlrl Oörl mOOöl
Oön tCnö¶ö. îCrtö bCrtuìuön mCnCörl KCuntun¶ön untuK DCruîöhöön.
O íCnurut huKum. tCrbö¶l mCnìöOl :
4 BöOön uîöhö DCrîCOrön¶ön
4 Flrmö (FAI
4 !CrîCKutuön KOmönOltCr ((VI
4 !CrîCrOön TCrbötöî (!TI
O íCnurut KCDCmlllKönnxö. tCrbö¶l mCnìöOl :
4 BöOön uîöhö mlllK nC¶örö (B(íMI. ötöu OöCröh (B(í[I
4 BöOön uîöhö mlllK îuöîtö (B(í¦I
4 BöOön uîöhö mlllK CömDurön

3
ArtlKCl - ArtlKCl TCntön¶ BöOön
(îöhö
+
5
ß

78

91O

1112

13
(OntOh - (OntOh BöOön (îöhö

O (OntOh B(í¦ :
4 !T !uDuK Költlm
4 !T KröKötöu ¦tCCl
4 !T AnCKö [lCCtrlnOO Muîöntörö
O (OntOh B(íM :
4 !T BönK BM] TbK
4 !T Klmlö Förmö TbK.
4 !T KCrCtö ADl ]nOOnCîlö1+
Gömbör - Gömbör BöOön (îöhö


15
[öftör !uîtöKö

O httD://lO.ulKlDCOlö.Or¶/ulKl/Mölömön_(tömö
O httD://lO.önîuCrî.xöhOO.COm/
O httD://uuu.¶OO¶lC.CO.lO/#
O httD://uuu.föCCbOOK.COm/
O httD://uuu.mCOlölnOOnCîlö.COm/
O httD://uuu.OCtlKflnönCC.COm/
O httD://uuu.tCmDOlntCröKtlf.COm/blînlî/
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful