PDS 15 ( PIN.

1998 )
( Borang Seksyen 5)

Taksiran( Pejabat Setem ) ............................................................................................................................................
[ Borang ini ]tendaklah diisikan dalam empat salinan dan dihantar pada masa suratcara
pindahmilik iaitu borang KTN 14A atau Syrat Ikatan Penyerahan Hak dihantarkan untuk
disetemkan. Menurut peruntukan dibawah Seksyen 36 Akta Setern bayaran RM 10.00 kena
bayar ].
Deklarasi dibawah Seksyen 5. Akta Setern 1949 berhubung denaan Pindahmilik Harta Tanah
A. PIHAK-PIHAK

Pemberi Pindahmilik atau Penjual
Penerima Pindahmilik atau Penjual
Nama:......................................................................... Nama :...................................................................
...............................

No. K/P :............................................................
* Warganegara :
* Syarikat Tempatan atau Syarikat Asing:
No. Pendaftaran Syarikat
:......................................................
No. Fail Cukai Pendapatan
:......................................................
diuruskan oleh Pejabat Cawangan
HasilDalam Negeri
di
...........................................................
Alamatuntuk Urusan
:.......................................................
.......................
..............................................................................

No. K/P :............................................................
* Warganegara :
* Syarikat Tempatan atau Syarikat Asing
No. Pendaftaran Syarikat:
......................................................
No. Fail Cukai
Pendapatan
:......................................................
diuruskan oleh
Pejabat Cawangan
Hasil
Dalarn Negeri
di
...........................................................................
Alamat untuk Urusan
:.......................................................
.......................
............................................... . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . .

No. Tel'/
Fax :
Tel
No. Tel / Fax :
Tel
........................................Fax
:.......................
........................................Fax
:........................
Sebutkan hubungan antara kedua pihak ( misalnya adik-beradik atau syarikat induk / anak syarikat)
:...........................................................................
Nama, alamat dan rujukan fail peguam
Nama, alamat dan rujukan fail peguam
....................................................
....................................................
(jikaada)
.............................................. (jikaada):..........
..................
................................................................................
..............
No. Tel / Fax :
Tel
No. Tel / Fax :
Tel
........................................Fax
:........................
........................................Fax
:........................
.........
......... Ejen Harta Tanah
NamaEjen
Harta Tanah:
Nama
....................................................
......................
No. Tel / Fax
...........................................E No. E

:....................................................
......................
No. Tel / Fax
...........................................E No.E

B. BUTIR-BUTIR PEMINDAHAN MILIK

a)

Adalah sprat pgrianjian jualbeli dibuat? *Ada / *Tidak
Jikaada, nyatakan tarikh surat perjanjian
disempumakan ..................................................................................................................... dan
lampirkan 2 salinan surat perjanjian tersebut.

b)

Tarikh suratcara pindahmilik
disempumakan ......................................................................................................
...................................

0)Balasan yang dinyatakan : Ringgit
Malaysia ..................................................................................................................................
a)Bahagian dipindahmilik ( misalnya semua / setengah ) : Sernua ....

Sebahagian ( ... /

............ bahagian ) C. BUTIR-BUTIR HAKMILIK DAN
HARTA TANAII

Negeri

Daerah

Mukim /
Bandar
Pekan /

No. Pelan Ukur
RSS

No. Lot / PT

.lenis dan No.
Hakmilik /
No. Hakmilik Strata

CP
Ternpoh Hakmilik
( Kekal
/ Pajakan )
:...........................................

Tarikh Luput
Luas Lot :...........
Alamat Harta Tanah
Pajakan:.............. Hektar
......
( ............................

TANAH KOSONG Ya / Tidak* b............ 1998 ) ( Borang Seksyen 5) Nama Sekim Perumahan No. Tingkat / Aras Luas Petak / Unit ........ Bagunan / Blok JENIS HARTA TANAH (* sila potong mana yang tidak berkenaan I a. rekreasi dll... ( sila nyatakan seperti perlombong... ) No............PDS 15 ( PIN.............. LAIN-LAIN JENIS TANAH ............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful