تحرير الإنسان و تجريد الطغيان

ÊU½ù« d¹d%

ÊUOGD« b¹d&Ë
WÝ«—œ
w
wÝUO« »UD)« ‰u√
Íbý«d«Ë Íu³M«Ë w½¬dI«

ÍdOD*« rUŠ Æœ rKIÐ

1

2

3

4

©°„uK*« t¼dJð U2 bL× U¹ tÐ X¾ł U Ê≈®

w½U³OA« WŁ—UŠ sÐ vM¦*«
rNðU??N?√ rNðb?Ë b? Ë ”UM« -b??³?F? ²?Ý« v²?? cM®
©°«—«dŠ√

»UD)« sÐ dLŽ
t?ö?? ? ? ? ? ?ł q??ł ‘d?? ? ? ? ? ?F?« ‚u?? ? ? ? ? ? t??K?U?? ? ? ? ? ?
¡U?? ?‡? ?H? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?√ t?? ?z«u?? ‡? ? X?? ?% ”U?? M? ? «Ë
W?‡? F? ? ? ? ? ? O?Ð W?? ? ? ? ? ? ö?? ? ? ? ? ? )«Ë d?? ? ? ? ? ??¹ s??¹b?«Ë
¡U?? ? ? ? C? ? ? ? ? ‚u?? ? ? ? ?I? ? ? ? ?(«Ë È—u?? ? ? ? ý d?? ? ? ? _«Ë

wuý bLŠ√

5

6

£
∫»U²J« Íb¹ 5Ð

t?? ³? ? ×? ?Ë t¬ vK?ŽË ¨5_« w³?M« vK?Ž rKÝË r?NK« v?KË ¨5*U?? ?F« »— tK? b?? L? ?(«
∫bFÐË ¨5FLł√
UO«d?GłË UOM¹œ wöÝù« rUF?« VK ÊuK¦1 s¹c« WUš »dF«Ë ÂuO« Êu?LK*« gOF¹
Ÿu?Cš w Âu?O« vK−?²ð w²« W¹œu³?F« Ác¼ ¨tK« d?OG? W¹œu³?F« —u √u?Ý√ U?O½UJÝË U¹—UC?ŠË
rN? ¹—Uð w ¡U?I?ýË U?LKþ b?ý_« b?Fð …d²? w ¨…U?GDK o?KD*« t?³ý rN?ŽuMšË r?NÐuF?ý d?¦?

X% ‰ö?ž√ öÐ b?O³?F?
jO?;« v≈ ZOK)« s wÐd?Ž ÊuOK? WzULŁöŁ u?×½ lC? ¹ YO?Š ¨tK

¨«œU?? Ë U?LKþ U?¼d?¦?
√Ë ¨r?U?F« w W??O?ÝU?O? « W?L?E½_« ¡u?Ý√ s w¼ rJ?Š W?LE½√ …dD?O?Ý
‚u?I? ŠË W?U?F« W??O?ÝU?O? «  U¹d?(« ‰U??−? w U?H?K ð U¼b?ý√Ë ¨«œ«b??³?²?Ý«Ë U??NÐu?F?AÐ U?J²?Ë
 ö¹Ëœ qþ w ¨U?OU?Ë U¹—«œ≈ «œU?? W?LE½_« d?¦?
√Ë ¨WOËb?« d¹—UI?²« t?ðb
√ U?L?
¨ÊU?½ù«
w vuD« b?O« ÂuO« v≈ v?Ë_« WO*U?F« »d(« cM wÐd?G« —U?LF?²Ýö ÊU?
WH?OF?{ nz«uÞ
s¹c« »d??F« `³?B?O? ¨U?NðU?u?JŠË U?N?²? LE½√ —U?O? ²?š«Ë ¨U¼œËb?Š rÝ—Ë ¨U?¼œU?−¹≈Ë U?NK?OJAð
rNðbË b?Ë ”UM« -b?³?F?²Ý« v²?® —U?F?ý «u?F—Ë ¨d?B?O?Ë Èd?
W?Oðu?žUÞ s rU?F« «Ë—d?Š
sË ¨œU³F« »— …œU³?Ž v≈ œU³F« …œU³Ž s œU³F?« «ułd O® rUF« «uײ?Ë ¨©«—«dŠ√ rNðUN√
W?LE½√Ë ¨WO?«d?ł≈  UÐU?BF W¹œu?³?Ž ÂuO« rU?F« »u?Fý d?¦?
√ ©Ê¬dI?« ‰bŽ v≈ ÊU¹œ_« —u?ł
¨dOD)« u?×M« «c¼ vKŽ »«cF?« ¡uÝ rNu?ðË rNOKŽ dDO?ð Ê√ UN ÊU?
U ¨WO?ŽUD≈ rJŠ
w½UDK?Ý wM¹œË wU?I?ŁË wÝU?O? Ý »UDš Ÿu?O? ýË ¨rN??²1e?Ž nF??{Ë ¨rN?²? U?IŁ ◊U?D×½« ôu
°«bOŠuðË UM¹œ rN ŸuM)« s qF−¹Ë°«bO−9Ë ULOEFð …UGD« bL×Ð `³¹ Œu2
¨U?NM¹œ b¹b−?²Ð ô≈ ¨U?NðUGÞ ‘Ëd?Ž „œË ¨UN?²¹œu?³Ž ‰ö?ž√ s W_« d?¹d×?² qO³?Ý ôË
pK ôË ¨tK« ô≈ UN »— ö? ¨t²UÝ— qL?( tK« U¼—U²š« w²?« W_« wN ¨UN?²L¼ …—U¦?²Ý«Ë
°˝”UM« t≈ Æ”UM« pK Æ”UM« »—˚ Á«uÝ t≈ ôË ¨ÁU¹≈ ô≈
YFÐË ¨…UGDK U¼b³Ž Íc« w½UDK« »UD)« «c¼ WN?ł«u0 ô≈ tO w¼ U2 UN Ãd ôË
—u??²? v≈  œ√ w?²« W¹bzU??I?F?« ‰u?_« W??F?ł«d??Ë ¨tK« r?ÝUÐ U¼—d??Š Íc« w½¬d??I« »UD)«
W¹bzUIF« ‰u?_« ‰uŠ WKJA*« WK¾Ý_« sŽ WÐUłù« p– sË ¨U?Nð—UCŠ ◊uIÝË ¨U?N²1eŽ
7

l«Ë w dŁR¹ Íc« w½UDK« wM¹b« »UD)« «c¼ Ÿu?Oý v≈ UNLN? w qK)« ŸuË Èœ√ w²«
∫WK¾Ý_« Ác¼ r¼√Ë UNðUOŠ
ø”UM« vKŽ …œUO« t Íc« »d« s
øWŽUD« oŠ rNOKŽ t Íc« pK*« sË
ø÷dH«Ë rJÔ(« s*Ë ø÷—_« w pK*« s*Ë
øV²J« ‰«e½≈Ë qÝd« ‰UÝ—≈ s W¹UG« UË
øUNLO Âb¼Ë ¨UNLE½ rODײ ʬdI« ¡Uł w²« WOK¼U'« w¼ UË
ø©„uK*« t¼dJð U2 tÐ X¾ł U Ê≈® ¤ w³MK »dF« ‰u vMF UË
pK*« s*˚ WU?OI« Âu¹ töł qł ‰u?I¹ v²Š ÷—_« „uKË tK« 5Ð Ÿ«eM« W?IOI?Š UË
s¹√ øÊË—U?? ? ³? ? ?'« s¹√ ø÷—_« „uK? s¹√ °p?K*« U?½√® ‰u?? ?I?¹Ë ¨˝—U?? ?N? ? ?I« b?? ? Š«u« t?K øÂu?? ? O«
©øÊËd³J²*«
d?AÐË ¨U?L¼U?ýd?Ž Ábu* e?²¼« v²?Š Èd??
Ë dB?O?Ë ¤ w³M?« 5Ð Ÿ«dB?« WI?O?I?Š U?Ë
pK¼ «–≈Ë ¨Áb?FÐ Èd?
ö? Èd?
pK¼ «–≈® ∫tu?IÐ ¨U?LN?OLJ?Š ¡UN?²½«Ë ¨UL?N?OJK ‰«ËeÐ
ø©ÁbFÐ dBO ö dBO
UË øW¹œu?³F« vMF? UË øW¹d?(UÐ t²?öŽ U?Ë øʬdI« tÐ ¡Uł Íc?« bOŠu?²« WI?OI?Š UË
øtKDÐ√Ë tÐ œb½ Íc« „dA«
w½¬d?I« wö??Ýù« wÝU?O?« »UD)« U?N?OK?Ž Âu?I¹ w²« W?O½U1ù« W¹b?zU?I?F« ‰u?_« U?Ë
øÍbý«d«Ë Íu³M«Ë
 b?N?²?ł« ¨p?¹b¹ 5Ð Íc« »U?²J« «c¼ Ÿu??{u? w¼ U?NMŽ WÐU?łù«Ë W?K¾?Ý_« Ác¼ q

—Ëb? bFÐ b?I½Ë WK¾?Ý√ s w t?łË U q
sŽ UЫu?ł ¨U?NðöJA qŠË ¨U?NðUMOÐ ÷d?Ž w
¨wö?Ýù« wÝUO?« »UD)« sŽ W?O?Žu{u? WÝ«—œ ÊU?
Íc« ¨©ÊU?uD« Ë√ W¹d?(«® wÐU²?

v≈ ± s ‰e?M*« »UD)« WK?Šd?? ¨qŠ«d?? ÀöŁ v≈ t??²? ?L? ? YO??Š ¨W??O? ¹—U??²?« tKŠ«d??Ë
»UD)« WK?Šd?Ë ¨W??O½U??L?¦? F« W??ö??)« ◊u?I? Ý v≈ ‡¼∑≥ s ‰ËR?*« »UD)« WKŠd??Ë ¨‡¼∑≥
5UC XHK²?š« bË ¨ÂuO« v≈ wÐdG« —UL?F²Ýô« X% wöÝù« rUF« ◊u?IÝ s ‰b³*«
bË ¨U?×{U U«d?²« Xd²«Ë ¨U?×{«Ë UM¹U³ð Àö?¦« qŠ«d*« Ác¼ 5Ð ULO? XM¹U³ðË »UD)«
¡ËdÞ b??
Rð w?²« W??O? ¹—U??²« b?¼«u??A« s  d??
–Ë ¨WK?Šd?? q
W¹«bÐ b?¹b??% w  b??N? ²? ł«
¨nOMBðË rOIð s WKŠd? qJ tðd
– U W× b
R¹ U wÝU?O« »UD)« w ·ö²šô«
qŠ«d*« pKð 5Ð U? »U?²J« vKŽ lK?Þ« s qJ U?OKł U?×{«Ë «b?Ð v²Š ¨n?OuðË W?O?L?ðË
l ¨t?×? ö? “dÐ√Ë ¨WKŠd?? q
w bzU?« wÝU??O?« »UD)« w? ·ö?²?šô«Ë s¹U?³? ²« s
U¼d??š¬ w d??O?G? ²« ¡ËdD U??N? OKð w²« WK?Šd?LK? W?¾Þu?ð ÊuJð œUJð WK?Šd? q
W?¹U?N½ ÊQ?Ð rKF«
8

UM¼ s?Ë ¨U¼b??FÐ …b?¹b??'« WKŠd?*« W¹«bÐ w v?K−??²¹Ë q?JA??²¹ b?¹b??ł »UDš —u?? NE «b??O? ?N9
¨ «—U?³²?Žô« s¹U³ðË ¨ «—U?³F« ·ö?²šUÐ U?O½U“ «b¹b?% WKŠd? q
b¹b% w …dEM« nK²? ð
vKŽ œ«d*« fOË ¨U?NK³? w²« sŽ WKŠd? q
w Áe¹U9Ë wÝU?O« »U?D)« u¼ œuB?I*« Ê√ ô≈
°tð«– bŠ w WKŠd qJ wMe« b¹bײ« ‰UŠ q

VO−¹ ÊU?Ł »U²JÐ tF?³ð√ Ê√ X¹√—Ë ¨dO?³
‰bł©ÊU?uD« Ë√ W¹d(«® »U?²
‰u?Š —«œ bË
U?N? N?ł«u¹ w?²« W?OUJ?ýù« ZU?F¹ ¨Í√d«Ë r?KF« q¼√ s d??O?¦?
w?KŽ U¼œ—Ë√ w²« WK¾??Ý_« sŽ
t?OKŽ ÂuI¹ Íc?« ”UÝ_« u¼Ë ¨ÍbzU?I?F« V½U'« w W?U?š ¨wöÝù« w?ÝUO?« »UD)«
ÍbzU?I?F« ”U?Ý_« Ê√ sE« Y¹b?(« »c?
√Ë sþ√ XM?
b?Ë ¨wF¹d?A?²« wÝU?O?« »UD)«
W¹d(«® —Ëb bFÐ w dNþ v²Š ¨‰uI« qO?BHð v≈ tO ÃU²Š√ ô Íc« ÊUJ*UÐ Õu{u« s
wKL?F« wÝU?O?« »UD?)« “ËU?−²?ð W?“_« —Ëc?ł Ê√ u¼Ë°ÊU?³?(« w? sJ¹ r U? ©ÊU?uD« Ë√
¨Èd³?
WOU?IŁË W¹dJ W“√ s W?_« tNł«uð U? Èb nAJ¹ «c¼Ë ¨ÍbzU?IF« »UD)« v≈
tłË vKŽ wÐdF« rUF«Ë ¨wöÝù« rUF« tA?OF¹ Íc« ¨nK ²*« wÝUO« l«u« «c¼ ÊU

wK¼Uł Íœ«b?³²Ý« w½UDKÝ wÝUO?Ý »UDš …dLŁ u¼ Íc«Ë ¨U¼d¼UE s «dNE ¨’u?B)«
nþË bË ¨—«d?I²?Ýô«Ë  U³¦« t oI?×¹ U0 ¨WK¹uÞ «œuI?Ž dODš u?×½ vKŽ W_« W?UIŁ qJý
 U?? ÝR?Ë ¨rJ(« W??LE½√ vKŽ tðd?DO? ¨…d??O?³?
 U½UJ?≈ s t¹b U? q?
p– oO?I? ×?²
wÝU?O?« tÐUDš W?b) U?N?HþË YO?Š ¨tMŽ WÐU?O½ U?NO? —U?L?F²?Ýô« t?U?√ dD q
w WËb«
wÐd??F« rU?F?K wÐd?G?« —U?L? F?²? Ýô« ÊU?C? Š√ w Ÿd?Žd?ðË ¨Q?A½Ë ¨bË Íc?« ¨‰b?³*« wŽd??A«
UN?²U?IŁ ×UšË ¨UN?LE½Ë W_« s¹œ sŽ «b?OFÐ ©ÊU?uD« Ë√ W¹d(«® w t?²MOÐ UL?
wöÝù«Ë
c?O? HM² tð«Ëœ√ r¼√ b?Š√ ‰b??³*« s¹b« ÊU?
Ë ¨Áb??ŽU?Ý b?²? ý«Ë ¨Áœu?Ž Èu?²?Ý« v?²?Š ¨U?N?L? O?Ë
¨U¼œU??Ë U?NðU?Ý—U2 d¹d?³?²Ë ¨U¼œ«b?³?²?Ý«Ë W?LE½_« W?b?) t?H?Oþu?ð r²? ¨tðUDD ?Ë t?−?«dÐ
rŽ“ v²??Š ¨”u?HM?«Ë »uKI« vKŽ ÊU?DKÝ s s¹bK U?* ¨tK« rÝUÐ U??N »u?F? A« ŸU?C? šùË
vÝu?? q²??√ w½Ë—–˚ tM?Ž ʬd?I?« vJŠ U??L?
Íd?B*« V?F?A?« s¹œ vKŽ ·U?? ¹ t½√ Êu??Žd??
©±®°˝œUH« ÷—_« w dNE¹ Ê√ Ë√ rJM¹œ ‰b³¹ Ê√ ·Uš√ w½≈ tЗ ŸbOË
WOŽUL²?łô«Ë WOÝUO« ÈuI« nOþuð w t³¼–Ë q²;« nO?Ð WLE½_« pKð X×$ bË
t?OKŽ WO?Žd?A« ¡UH?{≈Ë tI¹u?ðË wÝU?O« U?NÐUDš sŽ ŸU?bK Èd?³½U ¨U?N?ŽËdA? Wb?š w
s¹U??³ðË rNðU??N? łuð ·ö??²?š« vK?Ž bKÐ q
w »œ_«Ë W??U??I?¦«Ë W??ÝU??O??«Ë dJH« …d??ÝU?L? Ý
qþ X% Êu?F?L?²?−¹Ë ¨·ö?²?šô« b?ý√ r?Nz«—¬Ë r¼bzU?I?Ž w Êu?Ž“UM²¹Ë Êu?HK?²? ¹ ¨rNð«—U?Oð
Êu?×? ³?¹ ¨rN …d??×?ÝË ¨…U?GD« ‘Ëd??F W½b?Ý r¼ «–S?? ¨rN?²?L? F½ ¡U?OË√Ë ¨rNðœU??Ý ‘Ëd?Ž
Æ ≤∂ dUž …—uÝ ©±®
9

°WU?I*«Ë …b?O?B?I«Ë Èu?²?HUÐ ¨rN?²?ŽUÞ sŽ Ãd? ¹ s qJ ÊËb?B?²¹Ë ¨rN½Ëb?−1Ë r¼b?L?×Ð
s¹b« rÝUÐ …—UðË ¨b¹b−?²«Ë WO½ULKF« rÝUÐ …—Uð ¨b¹b?ł s œuFð tðd×?ÝË ÊuŽd WB? «–S
°bOŠu²«Ë
∫l «u« vKŽ ÁdŁ√Ë wÝUO« »UD)«

wŽU??L? ²? ?łô«Ë wÝU??O? « l«u?« rÝd¹ Íc« u¼ t?½√ w wÝU??O? ?« »UD)« …—uDš s?LJðË
UË ¨ÁœËb?Š œb×¹Ë ¨tKJA¹ Íc« u¼Ë ¨w½U½≈ lL?²−Ë WËœ q
w ¨wU?I¦«Ë ÍœUB?²ô«Ë
Áœu??¹ Íc?« ÂUEMK? wÝU??O? « »U?D)« 5U??C?* W??O? Š …—u?? ô≈ lL?? ²? −? Ë WËœ Í√ w? l«u«
Æ„«– Ë√ wÝUO« »UD)« «c¼ UNOKŽ ÂuI¹ w²« tLOË tzœU³*Ë ¨tO rJײ¹Ë Ád¹b¹Ë ¨tLJ×¹Ë
X×?³?√ w²« Èd?š_« 3_« l«ËË Âö?Ýù« q³? wK¼U?'« wÐd?F« lL?²?:« l«Ë ÊU?
b?I?
w rJ×?²¹ ÊU?
Íc« wÝU?O« »U?D)« …—u fJ?F¹ p– bFÐ w?öÝù« rU?F« s ¡e?ł
ÍbzU?I?F« t?ÐUD Ð Âö?Ýù« ¡U?ł «–≈ v²?Š ¨Âö??Ýù« —u?Nþ q³?  U?F?L?²? :« pKð Êu?¾?ý …—«œ≈
dO?G²¹  UFL?²:« pKð l«Ë «–S ¨W?O½U½ù« tMOU?CË wÝUO?« tÐUDšË ¨WO½U1ù« tMOU?CË
¡«d?×? w ·ö?ł_« »d?F«Ë ¨qÐù«Ë ¡U?A« …U?ŽdÐ «–≈Ë ¨tÐ 3_« pK² b?N?Ž ô U¹—c?ł d?O?Gð
¨œU?³? F« »— …œU?³?Ž v?≈ œU?³?F« …œU??³?Ž s ”UM?« ÊË—d?×¹ 3_« vKŽ Êu??łd? ¹ ¨»d?F?« …d¹e?ł
¨Ê¬d?I« ‰bŽ v≈ ¨d?B?OË Èd??
b¹ vKŽ ¨ÊUO?GD« n?ŽË ¨ÊU¹œ_« —uł s? rN½ułd? ¹Ë
„œË ÊU??½ù« d?¹d??% v≈ vF??¹ b?¹b??ł wÝU??O? Ý »UDš ¡U?? ł U??b??FÐ ¨Ê«e??O*«Ë j?? I« v≈Ë
ÆÊUOGD« ‘ËdŽ
sR?¹ ô wK¼U?? ł wÝU?? O? ?Ý »UDš ÃU?? ²½ ¨Âö?? Ýù« q³?? wK?¼U?? '« wÐd?? F« l«u« ÊU?J
¨W?ŽUD«Ë WDK«Ë WËb?K ôË ¨W?ŽUL?'«Ë W?_«Ë …b?ŠuK …—Ëd?{ Èd¹ ôË ¨…U?O?(« w WU?ÝdÐ
Æ…«ËU*«Ë ‰bF«Ë W¹d(UÐ tÐQ¹ ôË
»UDš —u??Nþ ôu o?I?×? ²? O wK¼U??'« wÐd??F« lL??²?−? LK Í—c??'« ‰u??×?²?« „«– ÊU?
U??Ë
tðU¹U?žË ¨W?OKO?B?H?²« t?UJŠ√Ë ¨W?O?F?¹d?A²?« Áb?Ž«u?Ë ¨W¹bzU?I?F« tu?√ t ¨b¹b?ł wÝU?O?Ý
‰UŠ w lł«dð s Àb?Š ULO? dŁ_« d³
√ t*U?F fLÞË ¨p– bFÐ tÐU?OG ÊU
Ë ¨ÁbU?IË
ÊUOGÞË ¨nF{Ë ©±®WOK¼U?ł s ÂuO« t?OKŽ u¼ U v≈ ‰U(« qË v?²Š ¨wöÝù« lL?²:«
w t d?OE½ ô dODš u?×½ vKŽ wł—U?)« —UL?F?²Ýô«Ë ¨wKš«b« œ«b?³²?Ýö W?OKÐUË ¨n?ŽË
q¦L?²ðË UN?UË√ œułuÐ b?łuð W¹dAÐË W?OŽUL?²ł« WU?Š UC¹√ w¼ qÐ ¨VŠË W?O ¹—Uð WKŠd? XO W?OK¼U'« ©±®
WOK¼U'« wË ¨©W?OK¼U'« sþ o(« dOž tKUÐ ÊuME¹® v?UFð ‰U UL
U?N½uMþË UNð«—uBðË W¹bzUI?F« WOK¼U'« w
ΩΩ U??LJŠ tK?« s s??Š√ sË Êu??G? ³¹ W??OK¼U??'« rJ×??√® vU??Fð ‰U?? U??L?
U??N? LE½Ë U??N? UJŠ√Ë W??O? F¹d??A? ²«
10

°Èdš_« 3_«
VðUJ« W?O½UL¦?F« WËb« ◊uI?Ý bMŽ wöÝù« rU?FK nK ?²*« l«u« «c¼ sŽ d³?Ž bË
—Ëc?ł U??×?{u? ±π≤≥ WM?Ý W?O?½d??H« W?U??×?B« w —u?A?M*« tU?I? w ÊuÐu d?łË— w?½d?H«
U??³ÞU? ? ‰U?? YO?Š ¨‰U??(« Ác¼ v≈ wö??Ýù« rU??FUÐ ‰¬ Íc« ‰b??³*« wÝU??O? « »UD)«
r²?×?¹ ≠ ‰b?³*« Í√ ≠ Âö?Ýù« Ê≈® ∫5L?K*« l …u?I« «b?? ?²?Ý« v≈ U¼U?¹≈ U?O?Ž«œË t?²? uJŠ
U?N?³?ŠU? ÊU?
uË UN?²?ŽUÞ V& W?O?N≈ W?O?U?š …u?I« qF?−¹Ë ¨…u?IK Âö??²?Ýô« t?ŽU?³ð√ vKŽ
V³??« u¼ »d?A*« «c?¼ Ê≈ øtK« …u? i¼UM?¹ Ê√ lOD²??¹ Íc« sË ¨tK« s …u??IU? ¨«d??U?

lC?? ¹ ô Âö?ÝùU?? ¨w³M?ł_« #U?HK W??O? ö?Ýù« 3_« b??ý√ œU?O? I½« s Áb??$ U?L? O? b?O? Šu«
ÊU?
Ë …b??×?²? UЗË√ X?½U?
U?bM?ŽË ¨ÊU?√uð ÁbMŽ uK?F«Ë WDK«Ë ¨…d¼U??I« WDKK ô≈ t?ðdDHÐ
»u?? ?F? ?A« X?½U??
Ë ¨Ÿ“U?Mð Ê√ ‚u?? ? UЗË√ W½U?J X½U?? ?
¨wËb?« lL?? ?²? ?:UÐ v?L? ??¹ U?? „U?M¼
iFÐ ô≈ U?? NM i?d¹ s W?? LŁ sJ¹ r?Ë ¨U??N? ?Šö??Ý wI?Kð b??Š«Ë b?? FÐ «b?? Š«Ë W??O? ?ö??Ýù«
wÐU?? −M?³« Èdð XM?
¨Èd??³?J« »d?? («  ¡U??ł U?*Ë ¨…d??B? ?×M?  «—uŁË ¨W?? {—U?? Ž  U??
d?? Š
Ê√Ë ¨¡U??HK(« ‰Ëœ  U?¹«— X% ÊËbM−??²¹ 5?O? A?
«d*«Ë dÐd??³«Ë »«d??Ž_«Ë Íd??B*«Ë wU??G?M³«Ë
È—U?³ð qÐ ¨‰u?³MDÝ« W?H?OKš d?
U??Ž WU??³Ð «uKðU? 5LK?*« s qðU?I? ÊuO?K nB½Ë U½u?OK
U??bMŽË ¨„«dð_« s r?N?²?K ¡UMÐ_ …œU??C*« ÈËU??²?H?« d?A?½ vKŽ »d??G*«Ë g
«d?? w a¹U??A*«
W?O?ö?Ýù« d?
U?? FUÐ Ãu9 W?O½U?L?¦?F« W?Ëb« w{«—√ X½U?
 «d?H« bMŽ e?O?K$ù« gO?ł nË
lu?²¹ tK
‚d?A?« ÊU?
Ë ¨Âö?Ýù« aO?ý Èu?²?H b?Š√ lL?²?¹ rË ¨¡U?HK(« W¹u?√ X% WKðU?I*«
°©±®©UN WŽUD« vKŽ tH½ UMÞu ÊU
Ë ¨UЗË√ rJŠ
W?OK¼U??'« UЗ q
Ë Ÿu?{u? W?OK?¼U?'« d?√ q
® ¤ ‰U? U?L?
W?OU*«Ë W¹œU?B?²? ô« W?OK¼U?'« wË ¨©ÊuM?u¹ Âu?I ΩΩ
¨©vË_« W?OK¼U'« Ãd?³ð słd?³ð ôË® vU?Fð ‰U U?L?
UN?
uKÝË U?NðUÝ—U2Ë W?O?öš_« W?OK¼U?'« wË ¨©Ÿu{u?
rNÐuK w «Ëd?H?
s¹c« q?Fł –≈® v?UF?ð ‰U U?L?
U?N?²?O?³?B?ŽË U?N?²O?I?³ÞË U?N?LKþË W?O?ŽU?L?²?łô« W?OK¼U?'« wË
wÐ√ wÐU×BK ¤ w³M« ‰u tÐ nBð« s0 ÂuI¹ ‰UŠË nË WOK¼U'« Ê√ b
R¹ U2Ë ¨©WOK¼U'« WOLŠ WOL(«
¨©W?OK¼Uł pO? ƒd« p½≈ t?QÐ tðd?OŽ√°—– UÐ√ U¹® w³M« t ‰U?I°¡«œu?« sÐU¹ ‰U?I ö?ł— dO?Ž 5Š Í—UH?G« —–
¨wK¼U?ł lL?²−? t½√ t?OKŽ ‚b?B¹ tðUO?Š Êu?¾?ý vKŽ VKGð v²?Š WOK¼U?'« ‰«u?Š_« Ác¼ Áœu?ð lL²?−? qJ
·dý√ u¼Ë ¤ w?³M« œułË l U?OK¼Uł U?FL²?− WJ X½U?
bË ¨…œdUÐ Áœ«d?√ vKŽ rJ(« p– wC?²I¹ ôË
Æ…d−N« q³ UNO tÐU×√Ë W³ÞU oK)«
b?Ë°Âu??O« U?N?? H½ ‰U?(« —«dJð qQ?ðË Æ ≥∞∑ ر ¥◊ Êö?Ý—√ oOKFðË œ—«œu??²? wö??Ýù« rU?F« d?{U??Š dE½« ©±®
W¹d?(«® wÐU?²?
w? t?A?O?F½ Íc« wÝU?O??« l«u« «c¼ U?NMŽ Z²½ w²?« …d?OD)« W?O?C?I« Ác¼ w ‰u??I« XKB?
ÆtK« Ê–SÐ U³¹d —bB¹ Ê√ vŽË ©WOÐdF« …d¹e'«Ë ZOK)« w W¹uN« W“√Ë
11

wÝU?O?« wM¹b« »UD)« …—uDš Èb? Õu?{uÐ nAJ¹ w½d?H« VðUJ« «c¼ Ád?
– U?Ë
°vË_« WO*UF« »d(« qO³ wöÝù« rUF« œUÝ Íc«
¨Â±∑∏π WMÝ WO ¹—U²« WO½dH« …—u¦« q³ wŽU?L²łô«Ë wÝUO« U½d l«Ë ÊU
bI
¨UN?LJ×¹Ë ¨UNOKŽ dDO?¹Ë ¨U½d œu?¹ ÊU
¨wŽUD≈ wI³Þ Íœ«b³?²Ý« »UDš sŽ «dO?³Fð
¨U¹œU??B? ²? «Ë ¨U??O? ÝU??O? Ý ¨w½d??H« l?L? ²?:« l?«Ë »UD)« p– qJ?ý b??Ë ¨U??N? O? r?J×??²¹Ë
p– U??N?OKŽ Âu??I¹ w²« ¨t??L?O¼U??H?Ë ¨t??L?O? Ë ¨tzœU?³? l o«u??²¹ U0 ¨U?O? ŽU?L? ²?ł«Ë ¨U??O?U??IŁË
U?? N? ?³? ?F? ?ýË U?? N? {—Q?Ð ©WËb« U?½√® tu?? IÐ d?? A? ?Ž lЫd?« f¹u pK?*« tMŽ d?? ³? ?Ž Íc«Ë ¨»U?D)«
°UNðUDKÝË
ld¹ Íc« b?¹b?'« wÝU??O?« U??NÐUD Ð ¨Â±∑∏π WM?Ý W?O? ½d?H« …—u??¦«  ¡U?ł «–≈ v?²?Š
U0 ¨U¹—c??ł «d??O? Gð d??O?G? ²¹ tK?
w½d??H« l«uU?Ð «–≈ ¨ÊU?½ù« ‚u??I? ŠË ¨VF??A« rJŠ —U??F? ý
UN½u?¾ý q
w ¨…—u¦« b?FÐ U½d? `³B²Ë ¨W?O½U½ù« tMOU?CË b¹b'« »U?D)« l o«u²¹
UL?Ž nK² ¹ ¨UU9 d?š¬ U¾Oý ¨W¹dJH«Ë ¨W?OUI?¦«Ë ¨WOŽUL?²łô«Ë ¨W¹œUB?²ô«Ë ¨WOÝU?O«
U??F?«Ë oK? ¹ √bÐ ¨«b?O?Ë U?O? ÝU?O? Ý UÐUD?š „UM¼ Ê_ ô≈ ¡wA ô ¨q³?? s U??NU?Š t??OKŽ ÊU??

°tLE½Ë tLO l«u« vKŽ tOK9 UL
¨t*UFË tð—u tO qJA²ð ¨«b¹bł UO½d
t?²¹«Ë— w U?L?
tuI?Ð UN?³¹œ√Ë U?½d? d?ŽU?ý uG?O¼ —u?²JO? tMŽ d?³?Ž U?L
…—u?¦« ÊQ?ý ÊU?
Ë
°©±®©ÂU_« v≈ œuIð …—u¦«® ∫¡UÝR³«
Íc« Í—c'« ‰u?ײ«Ë ¨…—u¦« bFÐ tU?ŠË ¨…—u¦« q³ wJ¹d?_« lL²:« ‰UŠ ÊU?
«c
Ë
ÊU
Íc« w?J¹d_« VFA?« —UB ¨ÊUÐUD?)« nK²š« 5Š ¨ÊôU?(« nK²š« bI? ¨t ÀbŠ
n²?N¹ ¨t½UDKÝË t?½UO?GD? lM ¹Ë ¨t½U?'u?Ë t?łU²? lC? ¹Ë ¨…—u?¦« q³? «d?²K$« pK* n²?N¹
¨5U(« s q
ÊUJ ¨UNKł√ s  u1Ë ¨UNKOM `UJ¹Ë ¨töI²Ý«Ë t²¹dŠ rÝUÐ …—u¦« bFÐ
°5ÐUD)« s qJ WOF«Ë …—u
¨Â±π±∑ WMÝ W??O? H? AK³« …—u??¦« q?³? ¨wŽUDù« wÝËd« l?L?²? :« l«Ë ‰U??Š ÊU??
«c??
Ë
lł«d?²« v?≈ tÐ wC?Hð WM²??H«Ë ¨ÂU?ú lL?²?:« œu??Ið ÁbMŽ …—u?¦U?? ¨ZzU?²M« w WM²??H«Ë …—u?¦« 5Ð u?G? O¼ ‚d?H¹ ©±®
°¡«—uK
¡U?LEF« U?NÐ Âu?I¹ …—u?¦U? ¨ U¹U?G«Ë ·«b¼_« w u¼ ”U?Ý_« w U?L?NMOÐ ‚d?H« ÊQÐ b?O?
Q?²« V−¹ UM¼ ‰u?√Ë
sŽ rKE« l— w¼Ë WKO³½ W?OCË WH¹dý W¹U?ž qO³Ý w rN?H½QÐ Êu×C¹Ë rN2√Ë rNÐuFý W?×KB* Êu×KB*«Ë
oO?I% b?B?IÐ Êud?:« ÊuF?UD« U?NO? Âu?IO? WM²?H« U√ ¨wKŽ s?Ð 5(« …—u?¦
rN?MOÐ ‰bF« oO?I?%Ë rNÐuF?ý
…—u?¦U °…U?GD« s rNK³? ÊU?
s t?Ý—U U? rz«d?'« s «uÝ—U?L?O rNÐu?Fý »U??Š vKŽ W?O?)« r?NF?UD
°5²O«dł≈ 5²ÐUBŽ 5Ð WDK« vKŽ Ÿ«d WM²H«Ë ¨5OÝUOÝ 5ŽËdAË 5²OC 5Ð WDK« vKŽ Ÿ«d
12

—uÞ s wÝËd« lL?²:« U?N³³?Ð ‰u% w²« ¨w
«d?²ýô« wŽu?OA« U¼d?BŽË …—u?¦« bFÐ t?F«ËË
Ædš¬ —uÞ v≈
¨U¼b?FÐ lL?²?:«Ë WËbK U?N?³?³?Ð Àb?Š Íc« Í—c?'« ‰u?×?²«Ë ¨W?OMO?B« …—u?¦« U?NK¦?Ë
¨w
«d??²? ýô« U??N?ŽËd??A? Ë W??O? Žu??O?A?« …—u?¦?« q³?? wŽUDù« 5B« l?«Ë 5Ð lÝU??A« Êu??³«Ë
Æ…—u¦« bFÐ UNF«ËË
 ôu?% s UN?O? Èdł U?Ë ¨„—uðUð√ rJŠË W?ö?)« ◊uI?Ý b?FÐ UO?
d?² qB?Š U «c?
Ë
ôË ¨÷—_UÐ ÷—_« XOË ¨W_« XO W_« ÊQ
Ë ¨Èd³
W¹dJË WOŽUL²ł«Ë WOÝUOÝ
ô≈ pc V³??Ý ôË ¨ÂUEMÐ ÂUE½Ë ¨s¹bÐ s¹œË ¨W??U?I?¦Ð W?U?I?Ł X ?M ¨VF?AU?Ð VF?A«
5ŽËd?A? …—u? fJF¹Ë ¨5HK?²? 5?ÐUDš 5U?C? sŽ d?³?F¹ ÊU?
5F?«u« s ö?
Êu?

ÆÊU½ù«Ë lL²:«Ë WËbK tðdE½Ë t²HK tOKŽ tOK9 UL
l«u« ULNM q
qJý ¨5CUM²
l«Ë d?O?Gð YOŠ ¨…—u?¦« b?FÐ wMO?L?)« Ê«d¹≈Ë ¨…—u?¦« q³ ÁU?A« Ê«d¹≈ w ‰U?(« pc?
Ë
d?O?G? ² U?F?³ð ¨U?O? ŽU?L?²?ł«Ë U?O?U??IŁË U¹œU?B?²?«Ë U??O?ÝU?O?Ý U¹—c??ł «d?O?Gð WËb«Ë w½«d?¹ù« lL?²?:«
ÆÁœu¹Ë tÝu¹ Íc« wÝUO« »UD)«
Ë√ WUI?¦« Ë√ rOKF²« Ë√ œUB?²ôU
 UŽu{u*« s Ád?OG
wÝUO?« »UD)« Ê√ sþ sL
t²UIŁË ÁœUB²« qJAð w²« w¼ lL²− Í√ rJ% w²« WDKU ¨UŠœU QDš sþ bI s¹b«
Ÿu{u*« …—uDš sLJð UM¼ sË ¨tOKŽ Áb¹dð Íc« l«u«Ë lL²−LK U¼—uBð oË tF«ËË tM¹œË
Æl¹dA²«Ë rJ(«Ë WDK« WKJA ZUF¹ Íc« wÝUO«
W?O?ÝU?O?Ý  ôu?% ÃU?²½ X½U?
W?O½U?½ù«  U?F?L?²?:« w XŁb?Š w²«  ôu?×?²« q
Ê≈
W??³? MK? Ë√ ¨W?O½«d¹ù«Ë W??OJ¹d??_« …—u?¦?U?
¨‰u??×?²« «c?¼ w b¹ »u?F? AK ÊU??
¡«u?Ý ¨U??N?O? 
…—u¦« w UL?
»«eŠú Ë√ ¨W¹“«ułd³« vDÝu« W?I³D« UNðœU w²« W?O½dH« …—u¦U?
WI³D«Ë
¨dB?Ë ¨UO?
dð w ÍdJF« »öI½ôU?
dJFK Ë√ ¨W?OŽu?OA«  «—u¦«Ë W?OMOB«Ë W?OÝËd«
d?¦?
√ w Èd?ł U?L?
t?«b¼√ oI?% w²?« WDKUÐ wðQ?¹ Íc« w³Mł_« ‰ö?²? Šô« Ë√ ¨‚«d?F«Ë
UË ¨‚«dF«Ë ÊU²½UG√ w ÂuO« b¼UA u¼ UL
Ë ¨‰ö²Šô« X% XDIÝ w²« rUF« Ê«bKÐ
bË ¨s¹bK³« ö
w ‰ö²Šô« UN{d w²« WDK« b¹ vKŽ Èd³
 ôu% s ULNO Íd−¹
U?N?C?— —b? vKŽ oH? ?ð b?Ë ¨tðUDD ? ◊U?³?Š≈Ë t?²?U?Ž≈ w U?N?O? W?ËU?I?*«Ë »u?F?A« `−Mð
ÆUN²ËUIË
∫dOOG²« vKŽ UNð—b Ë »uFA«

vKŽ …—b?I« WDKK? UL?
¨d?O?O?G?²« vKŽ …—b?I« »u?F?AK Ê√ Ê«b?
R?O l«u«Ë a¹—U?²« Ê≈Ë
d?OO?Gð W?OŽU?L?ł Ë√ W?OÐeŠ Ë√ W¹œd? …—u?BÐ lOD²?ð WO½U?½ù«  U?F?L²?:U? ¨dO?b?²« Ë√ d¹uD²«
13

¨W¹—u¦«  UÐö?I½ôUÐ Ë√ ¨WO?³FA«  «—u?¦UÐ ¡«uÝ p– sŽ Wu?¾*« w¼Ë UN?LJ% w²« rEM«
¨WDK« oðU?Ž vKŽ lI¹ p– b?FÐ WËb«Ë lL?²:« d¹uDð W?L?N Ê√ d?Ož ¨W?O?LK« ◊uG?C« Ë√
U¼b??O? ?L? & Ë√ ¨U¼d¹u?DðË U??NðU??F? ?L? ²? −? l?«Ë Õö??≈ U¼b??ŠË l?OD²??ð w?²« w¼  U??u?J(U??
Æœ«d_« fOË ¨p– sŽ Wu¾*« w¼Ë ¨U¼dOšQðË
tK« Ê≈˚ vUFð ‰U UL
¨WOŽUL²?łô« 4« Ác¼ b
R² ¨WO½¬dI«  U¹«bN«  ¡Uł bI
WDK« ÊUO?GÞ …—uDšË ÊuŽd ÊQ?ý w ‰UË ¨©±®˝rN?H½QÐ U «Ëd?OG¹ v²Š Âu?IÐ U d?OG¹ ô
ÊuŽd d√ «uF³ð«Ë˚ ¨©≤®˝Èb¼ UË tu ÊuŽd? q{√Ë˚ UNÐ ÁdŁQðË lL²:« vKŽ U¼dŁ√ …býË
°©≥®˝bOýdÐ ÊuŽd d√ UË
»uMłË ¨5B«Ë ¨U??O?ÝË—Ë ¨UJ¹d?√Ë ¨U??½d? w »u?F? A« pKð l«Ë d?O? G?²?O ÊU??
U?L?
l o«u??²¹ U?0 ¨U?N? F? «ËË U??N? ? HMÐ U??  d??O? ž U??N½√ ôu ¨rU??F« »u??F? ý s U¼d??O? žË U??O? I¹d??√
w W?OŽUL?²ł« W?ON≈ 4Ý w¼Ë ¨U?NUO?ł_Ë ¨UN qC?√ q³I?²? u×½ ¨U?NðUFKD?ðË UNðUŠu?LÞ
vUFð ‰U? UL?
Ë ¨WK×½Ë WK Í√ s ¨W√ q
vKŽ Íd?& qÐ ¨‰u×?²ð ôË ‰b³²ð ô ¨d?OO?G²«
Æ©¥®˝ö¹u% tK« WM b& sË ö¹b³ð tK« WM b& sK˚
∫WOðužUD« rEM«Ë WOK¼U'« rOI«

U?NM¹œË ¨U?N?LE½Ë U?N?²?U?IŁË ¨U?N?LKþË W?OK¼U?'« Âb?N?O j?I«Ë ‰b?FUÐ Âö?Ýù« ¡U?ł b?I
q
ô√® Wú o¹dD« rU?F UNO? œbŠ w²« Ÿ«œu« W−Š W?³Dš w ¤ ‰U v²Š ¨UN?LOË
¨©µ®©Ÿu?{u W?OK¼U'« w UЗ q
Ê≈Ë ô√ ¨5ðU¼ w?
Ò b X% Ÿu?{u W?OK¼U'« d?√ s ¡wý
WO?UI¦«Ë W¹œUB?²ô«Ë WO?ÝUO« U?NLE½Ë U¼d¼UE qJÐ b¹bł s œu?Fð WOMŁu«Ë WOK¼U?'« «–S
°b¹bł s wöÝù« lL²:« l«Ë w rJײ² ¨WOŽUL²łô«Ë
¨U??N Ÿd??A¹Ë ¨U¼—u??√ ”u??¹Ë ¨U?N? O? rJ×??²¹Ë ¨b¹b??ł s U¼b??³? F?²? ¹  u??žUD« «–S??
W?O*UF« t?ðU?ÝR? —ËU−?² ¨U?N½«bKÐ q
w tðU?ÝR0 d?A?²M¹ `¹d?B« UÐd« «–≈Ë ¨U?NMOÐ rJ×¹Ë
UЗ ‰UD?Ð≈ sŽ Íu??³M« Êö??Žù« - YO??Š ¨Â«d??(« XO??³« w v²??Š VM?ł v≈ U??³Mł b??łU??*«
Æ ±± bŽd« …—uÝ ©±®
Æ ∑π tÞ ©≤®
Æ π∑ œu¼ ©≥®
Æ ¥≥ dÞU ©¥®
w W1eš sÐ«Ë ¨∑≤ص bM?*« w bLŠ√Ë ¨ ≥∞∑¥ t?łU sÐ«Ë ¨ ±π∞µ Õ œË«œ uÐ√Ë ¨±≤±∏ Õ rK `O?× ©µ®
Æ≤µ± Ø¥ t×O×
14

°©±®WOK¼U'« —u√ q
Ë WOK¼U'«
w lOA¹ w?I³D«Ë wÝUO?«Ë ÍdJH«Ë wM¹b« œUND?{ô«Ë WOI?³D«Ë rUE²«Ë rKE« «–≈Ë
°‚u³ dOž u×½ vKŽ UNF«Ë
¨U??N½U?O? GÞË WD?K«  Ëd??³?ł qþ w? b¹b?'« Âö??Ýù« l …b¹b??'« W??OK¼U??'« g¹U??F?²? ²
°UN½U³¼—Ë U¼—U³Š√ WM¼«bË
w
d?A? W?OK¼U?ł w?¼ U?N?b?N Âö?Ýù« ¡U?ł w²« W?OK¼U?'« Ê√ œb?'« Êu?O?K¼U?'« sþ b?I
l u¼ Ÿ«dB« Ê√ «uMþË ¨W¹u³M« W¦?F³« q³ W¹dA³« UNOKŽ X½U
W?OK¼Uł q
ô ¨jI »dF«
«–S ¨WOK¼U'« X«“ bI ÈeF«Ë  ö« XÐUž «–S ¨Èd
Ë dBO l fOË ¨ÈeF«Ë  ö«
w »d?? F« U??N? d?? F¹ r Ê≈Ë ¨Èd?? š_« 3_« U??N? ²? d?? Ž w²« W¹d?? B? O? I?«Ë W¹Ëd??J?« W??OK¼U?? 'UÐ
rN½√ ÊuME¹ YO?Š s ¨ užUD«Ë X³?−K «bO?³Ž ”UM« `³?BOË ¨b¹b?ł s œuFð ¨WO?K¼U'«
Íc« s¹b« rÝUÐ W1bI« »dF« WOK¼Uł ÷UI½√ vKŽ …b¹bł WOK¼Uł ÂuI²Ë°ÊËbŠu ÊuMR
œuFOÝË U³¹d?ž √bÐ ÂöÝù« Ê≈® …¡u³M« ‚bB²Ë°WO2_«Ë WOÐdF« W?OK¼U'« —u q
qD³O ¡Uł
b?√ U? Êu?×KB¹ s¹c«® ∫‰U? ør¼ s qO? W¹«Ë— wË ¨©≤®©¡UÐd?GK vÐuD √bÐ U?L?
U³¹d?ž
Æ©≥®©w²MÝ s ÍbFÐ s ”UM«
Ê√ b
RO ¨©¥®©W?_« Ác¼ ÊuŽd? «c¼ ÊU
® tK²? Âu¹ qN?ł wÐ√ sŽ ¤ w³M« ‰U b?I
W?O½u?Žd?H« qÐ ¨vÝu? b?N?Ž w U?N?²O?žUÞË d?B? Êu?Žd? vKŽ jI? …d?U? sJð r W?O½u?Žd?H«
v²?Š WO?ŽuO?A« ‰Ëb«Ë 5B«Ë UO?ÝË— w UL?
tFMË UÐd?« ¡UG≈ w ÊËb?×K*« ÊuO?ŽuO?A« `$ Íc« Xu« w ©±®
—U?³Š√ —c?²?F¹ ¨¡«dI?H« o×Ð ¡U?OMž_« tÝ—U?1 ULKþ t½uJ? U¹—uÝË ‚«d?FU?
UIÐU?Ý W?O
«d?²ýô« W?OÐd?F« ‰Ëb« w
q
bMŽË U??N?Ž—«u?ý s? Ÿ—U?ý q
w UÐd« „u?MÐ U?N?O? d?A?²M?ð w²« rNËœË rNðU??uJŠ sŽ w½UDK?« »UD)«
r tK« ÊQ?
Ë w*U?F« œU?B?²?ô« t?OKŽ Âu?I¹ YO?Š d?B?F« «c¼ w UÐd« lM sJ1 ô t½Q?Ð U¼b?łU? s b?−??
hJ½ 5Š ÊuOŽu?OA« »U−²ÝU ¨©tu?Ý—Ë tK« s »d×Ð «u½–Q «uKFHð r ÊS® tu? t1d%Ë UÐd« ÊQAÐ ‰eM¹
°ÊuLK*«
sЫ Y¹b??Š s ≥π∏∏ ≠ ≥π∏∂ Õ t??łU? sÐ«Ë ¨≤∂≤π r— Õ Íc??d??²«Ë ¨≤≥≤ r— Õ t?×? O?×? w rK?? ©≤®
Æ …d¹d¼ wÐ√Ë pU sÐ f½√Ë œuF
Æ©`O× sŠ Y¹bŠ® ‰UË ≤∂≥∞ r— Ícd²« ©≥®
·öš t?OË œu?F? sÐ tK«b³?Ž tOÐ√ sŽ …b?O³?Ž wÐ√ v≈ `O×? œUMÝSÐ¥∞≥ Ø±Ë ¨¥¥¥ ر bM*« w b?LŠ√ ©¥®
Êu?Žd?® tu?Ë ¨œu?F?? sЫ sŽ Êu?L?O? sÐ Ëd?L?Ž v≈ `O?×? œUMÝSÐ ©±∏∂±® —«e?³« Á«Ë—Ë ÆtM t?ŽU?L?Ý w
œu?łË wUM¹ ô «c¼Ë …d?²?H« U?NÐ œ«d¹Ë W?ŽU?L'« U?NÐ œ«d?¹Ë oKDð W?_U d?B?F« p– q¼√ Êu?Žd? Í√ ©W?_« Ác¼
°l«Ë u¼ UL
p– bFÐ wðQð w²« 3ú WMŽ«d
15

÷—_« w d³J² qJ ¨dBË d?BŽ Í√ w —dJ²ð b …d¼UþË ¨UNÐ nBð« s0 rzU nË
°UNLOD% V−¹ WO½uŽd u¼ ÷—_« w —U³J²Ý« q
Ë ¨t²ËUI V−¹ ÊuŽd o(« dOGÐ
vKŽ «—U?? ³? ł ÊU??
t½uJ ô≈ ¨UJ?K sJ¹ r? t½√ l U½u?? Žd?? —U?? b?? qN??ł u?Ð√ ÊU??
«–≈Ë
¡u?Ý rN½u??u?¹Ë ¨5¹ö*« ÊËb?³? F?²?¹ s¹c« s¹—U??³?'«Ë …U?GDUÐ n?OJ ¨WJ0 5H?F?C? ²?*«
r U? rN½u?−Ý w Íd?−¹Ë ¨rN«u?√ ÊuK
Q¹Ë ¨r¼¡U?œ ÊuK×?²¹Ë ¨rN½Ëb?NDC¹Ë ¨»«c?F«
¨t?²œU−?Ë tð—ËU?×0 vÝu* `L?Ý t½U?OGÞ vKŽ Êu?Žd? Ê≈ v²?Š ¨WOU?)« 3_« w tK¦0 lL?¹
s X?M
Ê≈ tÐ  Q?? ˚ Êu?? ?Žd?? ‰U?? ¨˝5³?? ? ¡wAÐ p²?? ?¾? ?ł uË√˚ vÝu?? ? t ‰U?? U?? L?K
°˝vÝu q²√ w½Ë—–˚ ‰UI tu Ê–Q²Ý« tþUž√ ULK ¨WM¹e« Âu¹ ÁbŽ«ËË ¨©±®˝5œUB«
°Êu½e×¹ r¼ ôË ¨ÊuKFH¹ ULŽ ÊuQ¹Ô ôË ¨ÊuÐcF¹Ë ¨ÊuM−¹Ë ¨ÊuK²I¹ s0 nOJ
∫bOŠu²« ÕË— W¹d(«

qF??łË ¨tK« d?O? G W¹œu?³? F« ‰UJý√ q
s? U?NK
W??O½U?½ù« d?¹d?×?²? Âö?Ýù« ¡U?ł b??I
¨WMŽ«d? ôË ¨…d?ÝU?
√ ôË ¨…d?U?O ôË ¨„uK? ö ¨©t?K« ô≈ t≈ ô® d¹d?ײ?« —UF?ý b?O?Šu?²«
u??N? ¨©≤®˝”UM« t?≈ Æ”UM« pK? Æ”UM« »dÐ –u??Ž√ q?˚ vU??Fð ‰U?? U??L? ?
¨…dÐU??³? ł ôË
Ætù«Ë pK*«Ë »d« ÁbŠË t½U׳Ý
»—® …œU??O? «Ë p?K*« w tK« b??O? ?Šuð b??F¹ rK ¨Âu??O?« b??O? Šu??²« vM?F? ‰«e??²? š« - b??I
»u?FA« b?O?³?Fð - qÐ ¨dU?F*« wö?Ýù« »UD)« w U?O?z— UŽu?{u? ©”UM« pK Æ”UM«
ÁbŠË tK« fOË ¨r?NÐuFA „uK*«Ë ¨r¼b?O³F? »UЗ_« rN ¨…U²?F« …dÐU³'«Ë ¨…U?GD« „uKLK
°töł qł ÁœU³F »d«Ë pK*«
UL?
UNO?—Ë 3_« —uDð w V³Ý UN½_ ô ¨W?O½U1≈Ë WO½U½≈ …—Ëd?{Ë ¨WON≈ W?³¼ W¹d(« Ê≈
o¹dD« `²??H¹Ë ¨U?Nð—Ëd?{Ë U?N?²? O?L¼√Ë U?N?²?L?O? W¹d?(« b?I?H¹ qO?KF?²« «c?N? ¨Êu¹œU*« U?¼—u?B?²¹
U/≈Ë ¨W?O? Žu?O?A« ‰Ëb« w q?B?Š U?L?
¨U??N?³?³?Ð —uD?²« oI?×?²¹ ô 5?Š U?NÐö?²?Ýô …U??GDK
Áb??ŠË tKUÐ ÊU?1ùUÐ –≈ ¨©tK« ô≈ t≈ ô® b??O? Šu??²« W??LK
W?¹U??ž U?N?½√ w W¹d??(« W??L? O? s?LJð
w½U?½≈ oŠ U?N½_Ë ¨©≥®©lH½√ ôË U??NM l—√ ô w²« W¹d??(«® oI?×?²?ð t b?O?Šu??²« ’ö?š≈Ë
s ÊU??½û W?L? O? ôË ¨U??NÐ ô≈ W??O½U?½û? vMF? ô q?Ð ¨bu¹ 5Š ÊU‡‡?½ù« l‡‡‡ b‡?‡‡u¹
b??Ë ”UM« -b??³?F? ²? Ý« v²??® tu?I?Ð d?L? Ž b‡‡?ý«d« W‡‡H??OK)« p‡?‡– s‡‡Ž d??³‡‡Ž b??Ë ¨U??N½Ëœ
Æ ≥±≠≥∞ ¡«dFA« ©±®
Æ ≥≠± ”UM« …—uÝ ©≤®
Æ W¹œu³F« WUÝ— s ∂± …bŽUI« ‰uu« o¹dÞ w ÍbF« sLŠd«b³Ž aOA« WöFK WLK
©≥®
16

Æ©±®©«—«dŠ√ rNðUN√ rNðbË
b¹b??ł d?? B? Ž W¹«bÐ sŽ U?½ö??Ž≈ …b??ý«d« W¹d??L? ?F« W??O? ö??Ýù« W??L?KJ« Ác¼ X½U??
b??I
tð«—uBðË t?LO¼U?HË tL?O oË tKOJAðË ¨t?ŠU²²?« w o³« ÂöÝû ÊU?
¨UNK
W?O½U½û
XKþ w²« UЗË√ …u?× w p– b?FÐ dŁ_« d³?
√ t ÊU
Íc« »UD)« «c¼ ¨ÊU?½ûË …UO?×K
p²?Š« «–≈ v?²?Š ¨Âö?Ýù« —u½ U??N?OKŽ l?D¹ Ê√ q³? WK?¹uÞ U½Ëd? W¹œu??³?F« ‰ö??ž√ w nÝdð
fb½_« w W?O?½U?½ù« U?N?L?O?Ë rN?ð—U?C?×ÐË ¨5LK*« »d?F?UÐ ¨U?N?O? Êu?×KB?*«Ë U¼ƒU?LKŽ
UЗË√ w wM¹b« ÃU−?²Šô«  U
d?Š «–S ¨WO?³OKB« »Ëd(« ÊUÐ≈ d?BË ÂUA« wË ¨W?OKIË
v≈ u??Žbð U?N?Ð «–≈Ë ¨wö?Ýù« rU??F« w W??O?Šö??ù«  U?
d??(« UDš …dŁQ??²? ¨…—u??¦UÐ √b??³ð
”b??I*« »U?²?JK …œu??F«Ë ¨s¹b« ‰U??ł—Ë „uK*« ‰ö??ž√ s —d?×? ²«Ë ¨w×??O? *« s¹b« b¹b??&
dŁ_« d³?
√ p– bFÐ U?N ÊU
w²«Ë ¨W?¹d(«Ë —d×?²« v≈ …uŽœ W?O²½U?²ðËd?³« `³B?² ¨…dýU?³
W?O?½d?H« 5ð—u?¦« »UDš w U?O?Kł U?×?{«Ë «bÐ U?L
¨U?ЗË√ w wÝU?O?« »UD)« d?O?O?Gð w
¨©«—«dŠ√ rNðUN√ rNðbË bË ”UM« -b³F²Ý« v²® »UD)« sÐ dLŽ WLK
«–S ¨WOJ¹d_«Ë
”UM?« bu¹® ∫w?U?? ²?« u?? ×?M« vK?Ž ¨wJ¹d?? ?_« —u?? ²? ? Ýb« w? rŁ ¨…—u?? ?¦« »UD?š w ⁄U?? ?Bð
°©«—«dŠ√
…—U?C?(« ÂU?O? »U?³?Ý√ s U?³?³?Ý X½U?
w²«Ë t?²¹U?žË b?O?Šu?²« ÕË— w¼ w²« W¹d?(« «–≈Ë
U?NKL?Š YO?Š Xłdš U?NM w²« U?N?{—√ w —œU?BðË ¨U¼b?N w œ√u?ð ¨U¼—U¼œ“«Ë WO?ö?Ýù«
¨Âö?Ýù« b??N?Ë ¨»d??F« ÷—√ w U??NK×?? q×?O t?K
rU?F« w? U¼Ëd?A½Ë Êu??LK*« »d??F«
°œU(ù«Ë tK« dOG W¹œu³F«Ë ¨œ«b³²Ýô«Ë rKE«
—U³?Šú UŽU³ð« ¨UNK¹ËQðË ¨U?NLÞ - w²« tu?√ wöÝù« wÝUO« »UD K ÊU?
bI
s 4Ý sF??³?²? ²® Y¹b??(« w œ—Ë U?L?
¨ÊUDK« ÍË–Ë „uK?*« ¡«u¼_ W?F¹U??A?Ë ¨ÊU??³¼d«Ë
rdÐ wÞuO?K bO½U?LK lU?'« w u¼Ë ¨f½√ sŽ ∑≥’ dL?Ž VUM w Í“u'« sЫ Áœ—Ë√ ¨`O?× ÁœUMÝ≈ ©±®
tÐU?²?
w u¼Ë ¨‡¼≤µ∑ vu?²*« Íd?B*« r?J(« b?³?Ž sЫ v≈ Á«e?ŽË ¨© ≥∂∞±∞® rdÐ ‰U?L?F« eM
Ë ¨©±≥≥¥®
tK³ Íc« Y¹b(« ÍË«— vÝu? sÐ bÝ√ Í√ UMŁbŠ UL?
® tЫuË qKš W M« w lËË ±∂∑ ’ dB? Õu²
WK¹uÞ W?B? w ¨©f½√ sŽ q¹uD« b?OL?ŠË w½UM³« XÐUŁ sŽ W?IŁ Íd?BÐ …b?³Ž sÐ nÝu¹ u?¼Ë …b³?Ž wÐ√ sŽ
vMJ« w wÐôËb« Ád?
– …b?³?Ž uÐQ ¨`O?×? œUMÝ≈ «c¼Ë Æ’U?F« sÐ Ëd?LŽË wD?³I«Ë »UD)« s?Ð dL?Ž 5Ð
¨tIOŁuð w 5F? sÐ vO×¹ ‰u vKŽ dB?²«Ë ¨ ¥≥∑Ø≥≤ ‰ULJ« V¹cNð w u¼Ë ¨ ∏∏¥Ø≤ wÐU¹—U?H« oOI%
WMÝ d??B0 wuðË ‡¼±≥≤ WMÝ …d??B?³« w bË vÝu?? sÐ b?Ý√Ë ¨q¹uD« b??O?L?ŠË w½U?M³« XÐUŁ t?šu??O?ý sË
¨…b?³Ž sÐ nÝu¹ s t?ŽU?LÝ b?F?³¹ ö t?²?I³ÞË W?LKÝ sÐ œU?L×?
b?OL?ŠË XÐUŁ c?Oöð s lL?ÝË ¨‡¼≤±≤
Æ U³Ł_«  UI¦UÐ qK `O× œUMÝùU …dO¦
 UHMBË  UHR tË
17

ÂËd«Ë ”—U? qF? «uKF?H¹ Ê√ tÐU?×?√ «—c?×Ë U?O¼U½ ‰U? U?L?
Ë ¨©±®©ÂËd«Ë ”—U? rJK³ ÊU?

Æ©≤®©«uKFHð ö œuF r¼Ë rN
uK vKŽ ÊuuI¹ ÂËd«Ë ”—U qF ÊuKFH² UH½¬ -b
Ê≈®
»u?F?A?« Ÿu?C? Ð ¨W¹d?−? (« ÊUŁË_« ‰bÐ tK« ÊËœ s Âu?O?« b?³?Fð W¹d?A? ³« ÊUŁË_« «–S?
«d?√ WD?KK t?OQ??²«Ë W?OMŁu« d?¼UE q
 —U? Ê√ b??FÐ ¨s¹b« rÝUÐ dzU??'« U?N½UDK? oKD*«
°©≥®dUF*« w³FA«Ë wLÝd« wöÝù« »UD)« w UŽËdA
W?OK?L?F« ‰u?_« w? b?Fð r WKJ?A*« ÊQЩÊU?uD?« Ë√ W¹d?(«® —Ëb? b??FÐ  Q?łU??Hð b?Ë
v≈ w½d?D{« U?? u¼Ë ¨W¹b?zU??I? F« ‰u??_« v?≈ U??Nð“ËU??& qÐ ¨w?ÝU??O? « »UD? K W??O? N? ?I? H«
¨s¹b« v?MF?Ë ¨t?Ð „d?A?« vMF??Ë ¨tK« b??O? Šuð vMF?? w ¨»U??³« «c¼ w ‰u??I« qO??B? Hð
vMF?Ë ¨b?O?Šu??²UÐ U?N?²?ö?ŽË W¹d?(« vMF??Ë ¨Áb?ŠË t U?N?d? V−¹ w²« W¹œu??³?F« vMF?Ë
«u?N?Qð rN½√Ë ¨t?²? O½«b?ŠË h?zU?B? š hš√ w tK ¡U??݃d«Ë „uK*« W?Ž“U?M ÊU?OÐË ¨ u??žUD«
„uKLK Âu?O« W_« W¹œu?³Ž w u¼ „d?A« d¼UE “dÐ√ Ê√Ë ¨ÊuŽd? ÊUO?GÞË tQð s bý√ «u?GÞË
°bý√ Ë√ ÊuŽdH qOz«dÝ≈ wMÐ W¹œu³F
W¹œu³Ž UN½√Ë ¨¡U݃d«Ë
∫WO½U½ù«  UFL²:« vKŽ W¹œu³F« …—uDš

·ö²š« vKŽ WOðužUD« WLE½ú W¹œu³F« …d¼Uþ s WO½U½ù«  UFL²:« q
X½UŽ bI
tÐU??²? ?
w t??O? O? Ý«uÐu? w½d??H« d?JH*« p– sŽ d?? ³? Ž U??L?
¨U??NU?Jý√Ë W??LE½_« p?Kð —u??
»U ²½« o¹dÞ sŽ rJ(« pK²1 s ∫…UGD« s ·UM√ WŁöŁ „UM¼® tuIÐ ©…—U²<« W¹œu³F«®
¨rN?²ö?Ý w …—uB?;« WŁ«—uUÐ Ë√ ¨Õö?« …u?IÐ pK1 s Ë√ p– b?FÐ tÐ «Ëb?³?²?O VF?A«
ÊËdEM¹Ë ¨l{— r¼Ë W?O?žUD« WK³?ł Êu?B?²1 ¨ÊU?OGD?« —b vKŽ «u?F?{—√Ë «ËbË …œU?Ž ¡ôR¼Ë
U??L?
WJKL?*« Êu?¾? ý w Êu?d??B?²?¹Ë ¨b?O? ³?F« s W??
dð v≈ rN?ðdE½ rN W??F?{U??)« »u?F? AK
Æ©¥®©rNŁ«dO w ÊudB²¹
¨ÊËd WFЗ√ q³ U¼dUŽ w²« U½d ŸU{Ë√ sŽ ©tOOÝ«uÐu® w½dH« dJH*« Àb% bI
l«uÐ oÐUD²« bŠ v≈ WNO³ý w¼Ë ¨UNðUOJ?K qþ w UЗË√ UNAOFð X½U
w²« W¹œu³F« sŽË
s œb??F?« «c¼ sJ√ nO??
rN??√ ô® ‰u??I¹ Y?O? Š ¨nz«uD?«  ö¹Ëœ qþ w Âu??O?« »d??F«
Æ ∂∏∏∏ r— Õ Í—U ³« `O× ©±®
Æ ∏¥ r— Õ rK `O× ©≤®
ô U0 Âö?Žù« qzU??ÝË ÂU?√ rN¹b¹√ 5Ð ÊuKc??²¹Ë rN Êu?F?C? ¹Ë ¡«d??_«Ë „uK*« Íb¹√ ”UM« q³?I?¹ nO?
dE½«Ë ©≥®
°ÂöÝù« rÝUÐ tAOF½ Íc« ·«d×½ô« Èb ·dF² WOMŁu« »uFA« bMŽ v²Š ÂuO« tK¦ lI¹
Æ·dB²Ð ∂≥ ’ …—U²<« W¹œu³F« ©¥®
18

lOD²?¹ ÊU?
ôË ¨ÁuDŽ√ U? ô≈ ÊUDK« s pK1 ô «b?Š«Ë W?O?žUÞ «uKL?²?×¹ Ê√ 3_«Ë Ê«bK³«
¨”RÐ w Êu?b ¹ d?A³?« s 5¹ö*« Èd²? ¨t²?N?ł«u ‰bÐ t?OKŽ d?³B« r¼—U?¦¹≈ ôu r¼¡«–≈
rÝô« œd??−? r¼d?×? Ý U/≈Ë ¨rN?M d?³?
√ …u?? p– vKŽ rN??L? ždð Ê√ ÊËœ rN??UMŽ√ XKž b??Ë
«uIAF¹ Ê√ ôË ¨ÁdOž tF fOK tðËd³ł «uA ¹ ô√ rNÐ vË_« ÊU
Ë ¨WOžUD« tÐ œdHM¹ Íc«
UMOKŽ ÷d?H¹ U? «d?O?¦?
d?A?³« s×½ UMH?F?{ Ê≈ ¨W?O½U?½ù« s ÁuKš ô≈ tM ÊËd¹ U?L? tðU?H?
‰u?? √ ô d?? A? ?³« s r?N d?? B? ?Š ô «œb?? Ž Èd½ Ê√ °Ác¼ WK?¹–— Í√ °«c¼ fF?ð Í√°…u?? I« W?? ŽUÞ
rNðU?OŠ qÐ ¨q¼√ ôË rN pK ô ¨ÊËb?³F?²?¹ qÐ ÊuLJ×Ô¹ ‰u?√ ôË ¨Êub? ¹ qÐ ÊuF?OD¹
¨w³Mł√ gOł s ô ¨…u?I« »Ëd{Ë V?NM«Ë VK« ÊuKL²×¹Ë ¨rN? UJK XO UN?H½
w u¼ qÐ ¨Êu?AL?ý ôË qd¼ u¼ ô bŠ«Ë s qÐ ¨Áb?{ rN?{UO?Š sŽ œËc« rNOKŽ wG?³M¹
tÞU?IÝ≈ ÃU?²?×¹ ô WO?žUD« «c?N p– l?Ë°U¦½Qð r¼d?¦?
√Ë ¨W_« w s 6ł√ ÊU?O?Š_« d¦?

¨UNK³Jð œuOI« „d²ð w²« w¼ »uFAU ¨t?²ŽUÞ sŽ ŸUM²ô« ·U
qÐ ¨t²1e¼Ë t²Ð—U× v≈
Æ©±®©UNHMÐ UNH½ q³Jð q Ë√
 —U??Ë ¨tK« ÊËœ s U?ÐUЗ√ rN??ýËd??Ž W½b??ÝË rN½U??³¼—Ë r¼—U??³? Š√Ë …U??GD« `³??√ b??I
- Ê√ b?FÐ ¨Êu?LK??²?? Êu?F½U?š r¼Ë ¨»«c?F« ¡u?Ý …U??GD« rN?u?¹ ¨rN «b??O?³?Ž »u?F?A«
”d?HK ÀbŠ U? 5LKLK Àb?ŠË ¨WOðu?žUD« Ác¼ vKŽ W?OŽd?A« ¡UH?{≈ w s¹b« nOþuð
s¹c« Êu??uKE?*« tÐ –cK²¹ qÐ ¨U??O? F?O? ³Þ Ϋd??√ œ«b??³?²? Ýô«Ë rKE« —U?? v²??Š ¨q³?? s ÂËd«Ë
W?B? w vU?F?ð ‰U? U?L?
°r¼d¹d?×?² …u?Žœ q
«u?C?d??OË ¨tMŽ «u?F?«b?O ¨rNðdD? XJ²½«
„—c¹Ë ÷—_« w «Ëb???H?O? t?u?Ë vÝu?? —cð√ Êu?Žd?? Âu? s ú*« ‰U??Ë˚ vÝu?Ë Êu??Žd?
t??u??I vÝu?? ‰U?? ÆÊËd¼U?? rN??u?? U½≈Ë r¼¡U?? ½ wO??×? ²? ½Ë r¼¡U?MÐ√ q²??IM?Ý ‰U?? p²??N¬Ë
«uU?? Æ5I?²?L?K W?³?U??F«Ë ÁœU?³? Ž s ¡U?A¹ s U??NŁ—u¹ tK ÷—_« Ê≈ «Ëd??³?«Ë tKU?Ð «uMO?F? ²?Ý«
w rJHK ²¹Ë r
ËbŽ pKN¹ Ê√ rJЗ vŽ ‰U UM²¾ł U bFÐ sË UMOðQð Ê√ q³ s UM¹–Ë√
r «c?NË ¨U?NÐ «u{—Ë W¹œu?³?F« qOz«d?Ý≈ uMÐ √d?L²?Ý« b?I ¨©≤® ˝ÊuKL?Fð nO
dEMO? ÷—_«
·uš vKŽ tu? s W¹—– ô≈ vÝu* s¬ UL˚ vUFð ‰U? UL
»U³A« ô≈ rN?M vÝu l³²¹
W³UŽ ÊUJ ¨©≥®˝5d*« s* t½≈Ë ÷—_« w ‰U?F ÊuŽd Ê≈Ë rNM²H¹ Ê√ t?¾KË ÊuŽd s
rN?OKŽ UMKÝ—Q?˚ vU?Fð ‰U? U?L
r?N²¹d?Š s qOz«d?Ý≈ wMÐ t½U?d?ŠË Áu?²?ŽË ÊuŽd? —U?³J²?Ý«
UNO UM
—UÐ w²« UNЗUGË ÷—_« ‚—UA Êu?HFC²¹ «u½U
s¹c« ÂuI« UMŁ—Ë√Ë Æ Æ Æ ÊUuD«
Æ·dB²Ð oÐU« —bB*« ©±®
Æ ±≤π ±≤∑ ·«dŽ_« ©≤®
Æ ∏≥ f½u¹ ©≥®
19

UË t?uË Êu?Žd lMB?¹ ÊU
U U?½dœË «Ëd³? U0 qOz«d?Ý≈ wMÐ vKŽ vM(« pЗ W?LK
X9Ë
©±®°˝ÊuýdF¹ «u½U

‡Ð XN?²½U ¨ÊU?OG?D« i—Ë ÊU½ù« d¹d?ײ? WOM¹œ W?OÝU?OÝ W?
d?Š vÝu …u?Žœ X½UJ
°s¹d³J²*« t¾KË ÊuŽdH ©ÊUuD«® Ë 5HFC²*« qOz«dÝ≈ wM³ ©W¹d(«®
s¹b« rÝUÐ ¨»«c?F« ·UM√ qL%Ë ¨ÊU?OGDK W?OЗË_« »uFA« ¡«d?L²?Ý« sŽ d³?Ž bI
vKŽ t½u??³?B¹ U?? ‰U?L? ²?Š« vKŽ ”U?M« …—b?I Êu??³?−? F¹ rN?? H½√ …U?G?D« Ê≈® tu?IÐ t??O?O? Ý«uÐu
s …c?³½ «Ë—UF?²Ýô «u?ŽUD²Ý« uË ¨Á¡«—Ë «Ëd?²²?Ý«Ë s¹bUÐ «uL?²Š« b?I ¨»«cF« s r?NÝ˃—
Ê√ ”UM« b¹uFð v≈ rN½UDKÝ r?N V²²O U?Lz«œ ÊuF¹ «u½U
…U?GD« Ê≈ ¨rN «bMÝ WO¼u_«
Æ©≤®©pc
’öšùUÐ qÐ ¨V× W¹œu³F«Ë WŽUD« vKŽ ô rN «uM¹b¹
…¡Ëd*« «b?F½« W??O½U?½ù« W?F?O?³?D« vKŽ «dDš W¹d?(« b??I?Ë W¹œu?³?F« pKð —U?Ł¬ b?ý√ qFË
qF?−¹ U?? u¼Ë ¨ u*« s U?u?šË ¨…U??O?(« vKŽ U?d?Š ¨…¡U½b?«Ë ‰c« ¡«d?L?²?Ý«Ë ¨W?U??N?A«Ë
Êu?ŽUBM¹ ”UM« qF?−¹ Íc« V³?« Ê≈® …U?GDK ŸuC?)«Ë ŸuM K W?OKÐU d?¦?
√ »uF?A« pKð
…QÞË X% rNu?% qN?¹Ë ¨p– vKŽ ÊËQAM¹Ë ¨«b?O?³Ž ÊËbu¹ r?N½u
u¼ œU?³F?²?Ýö WO?Ž«uÞ
Æ©≥®©WUNA« ‰Ëeð W¹d(« ‰«ËeÐ t½≈Ë ¨5¦M ¡UM³ł v≈ ÊUOGD«
«u?ײ? ¨U¼u?³K²?Ý« w²« W?O?IO?I?(« W¹d?(« sŽ r¼bO?³?Ž …U?GD« ÷u?FOË p– qÐU?I? wË
r¼Ë «u?A?O?FOË ¨U?NÐ r¼u?NKO r?¼bO?³?Ž qÐ rNÐu?F?A …U?GD« U?N×?M1 WH?z«“ W¹d( »U?³« rN?U?√
r¼œU?³F?²?Ýô r¼U¹U?ŽdÐ d¹dG?²« vKŽ …U?GD« q³? s q¹U?ײ« v?K−²¹Ë® °r¼u« W?¹dŠË ¨W¹d?(«
4H²« v?≈ ¡UÝR³« 5
U?*« ¡ôR¼ ·dB½U? ¨W¹dO¼U?L'« »UF_«Ë d?L)«Ë …—UŽb?« —Ëœ `²HÐ
Êu?? ?Ž—U?? ?B*«Ë »U?? ?F?_«Ë Õ—U?? ?*« X?½U?? ?
b?? ?I ¨n?MË Êu q?
s »U?? ?F?_« Ÿ«d?? ?²? ? š« w
¨U?N?²¹d??Š sLŁË ¨U?N?²¹œu?³? Ž rFÔÚ Þ »u?F?A« Èb  «—b??<« s U¼d?O?žË  U?ŠuK«Ë  U??O«b?O*«Ë
°©¥®©UNÐ œ«b³²Ýô«  «Ëœ√Ë
¡U??LKF?«Ë W?ÝU???« s ¨t½UDK?Ð s¹c??HM²*«Ë ¨W??O? žUD?« œu??łË s s¹b??O? H? ²? *« ú*« Ê≈
X% ¨tMŽ ÊËœËc¹Ë ¨t??OKŽ W?O?Žd?A?« Êu?H?C¹Ë ¨t?LJŠ ÂU?E½ Êu? ?Ýd¹ s r¼ ¡u??« W½UDÐË
s ú*« ‰U?Ë˚ Êu?Žd? Âu? s ú*« ‰U? U?L?
¨—«d?I²?Ýô«Ë s_«Ë s?¹b« vKŽ WEU?;« lz«—–

Æ ±≥∑ ±≥≥ ·«dŽ_« ©±®
Æ ∑∏ ’ …—U²<« W¹œu³F« ©≤®
Æ ·dB²Ð ∑≤ ’ …—U²<« W¹œu³F« ©≥®
Æ·dB²Ð ∑¥ oÐU« —bB*« ©¥®
20

©±® °˝p²N¬Ë „—c¹Ë ÷—_« w «ËbHO tuË vÝu —cð√ ÊuŽd Âu

Êu?I?³¹ W??Lš Ë√ W?FЗ√ qÐ ¨…U?GD« w?L% ¨W?×KÝ_« …u? ôË ¨…U?A*« ‚d? fO® d?_U?
«u½uJO ¨t?O≈ rNÐd?I¹ Ë√ ÊuÐd?I?²¹ ¨W¹œu?³F« œu?I? v≈ tK
bK³« ÊËb?A¹Ë ¨t½UJ w W?O?žUD«
…u??I« vKŽ rN??Oz— ÊuЗb¹ W?²?« Ë√ W?L?)« ¡ôR¼ ¨tðcË tðu?N?ý œ«u?Ë ¨tL?z«dł ¡U?
d?ý
¡ôR¼ rŁ ¨W?OžUD?« «Ëb?√ ULK?¦ W?²?« r¼b?H¹ W?¾ XÝ rN?HM
w lH?²M¹Ë ¨lL?²:« u?×½
w ·d??B?²«Ë ¨WËb?« VUM rN??O≈ ÊuK
u¹ ¨lÐU?ð ·ô¬ W?²? Ý rN?F? ÊËb?? H¹ W?¾? X«
sŽ «bFÐ ôË ¨rNKþ w ô≈ ¡U?IÐ rN qF−¹ ô U  U¾?O« s Êu³Jðd¹ rN½u?
d²¹Ë ¨‰«u_«
W?²« Ë√ W?²?« jI f?O `³B?O ¨«Ë¡U?ý v² r?NÐ «u×?ODO ¨rN?I¹dÞ sŽ ô≈ Êu½U?I« WKzUÞ
oK?š —U??B? ? ¨t??O≈ r?NK
r?NÐc??' Áb?? ý u ¨q³?? (« «c¼ W?? O? žU?DUÐ rN?DÐd¹ 5¹ö?*« qÐ ·ô¬
qł√ s ô p– q
¨t??O?Ž«d?B? vKŽ  U??O?d?²«Ë  UMO?O? F?²« »UÐ `²?Ë ¨…b¹b??'« VUM*«
qÐ Êub?F?¹ ¨ÊU?O?GD« s «u?×?З s¹c« «–S? ¨W?O?žUD?« b?Ž«u?Ý b¹eð Ê√ qł√ s q?Ð ¨W«b?F«
WJKL*« W?U?¦?Š t?OKŽ n²K¹ v²?Š pK? b?³?²?¹ Ê≈ U?L? ¨W¹d?(« ÊËdŁR¹ s W¹U??NM« w ÊËœU?F¹
Æ©≤®©dO³J« WOžUD« qþ w s¹dGB …UGÞ rNH½√ «u׳BO ¨UNDIÝË
rN?F lL?²?:« ‰U?ŠË rN²½UDÐË …U?GD« sŽ ÊËd? W?FЗ√ q³? w½dH« dJ?H*« «c¼ Ád
– U?Ë
Y¹b?Š UN?O ‚b?BO Âu?O« W?OÐdF« ‰Ëb«Ë  U?FL?²:« VK?ž√ ŸU{Ë_ U?IO?œ UH?Ë ÊuJ¹ œUJ¹
°©≥®©ÂËd«Ë ”—U rJK³ ÊU
s 4Ý sF³²²®
«u?GDð ôË˚ vU?Fð tK« ‰u? w UL?
…U?GD« v≈ Êu?
d«Ë ÊU?OG?D« s ʬdI« —c?Š «c?NË
‰«e??²?Ž« v≈ U??ŽœË ¨©¥®˝—UM« r?J??L?²? «u??LKþ s?¹c« v≈ «uM
dð ôË Æd??O? BÐ ÊuK?L?F?ð U0 t½≈
°©µ®©U½“Uš ôË UOÐUł ôË UH¹dŽ ôË UOÞdý rN sJ¹ ö® 5*UE«
∫©ÊUuD« Ë√ W¹d(«® Ë ©ÊU½ù« d¹d%® 5Ð

—u?? B« Ác?¼ q
U?? O? ?FD U?? C? ?— i?dð w²?« tu?? √ wö?? Ýù« w?ÝU?? O? ?« »UD ?K Ê≈
wÝU?O??« »UD)« ‰u?√ l ÷—U?F?²ð w?N? ¨œU??Ë œ«b?³?²?Ý« s? U?NMŽ Z²M¹ U?Ë W??Oðu?žUD«
Æ ±≤∑ ·«dŽ_« ©±®
Æ ·dB²Ð ∏± ’ …—U²<« W¹œu³F« ©≤®
Æ ∂∏∏∏ r— Õ Í—U ³« `O× ©≥®
Æ ±±≥ œu¼ ©¥®
bz«Ëe« lL?−? w wL?¦O?N« ‰U?Ë ¨¥¥π∂ Õ t?×O?×? w ÊU?³Š sЫ tMŽË ¨±±±¥ Õ b?M*« w wKu*« Á«Ë— ©µ®
Æ ©WIŁ u¼Ë sLŠd«b³Ž öš `O×B« ‰Uł— tUł—®
21

o¦?³MðË ¨U?NMŽ d?³?F?² W?O?F¹d?A?²« W?OKL?F« t?u?√  ¡Uł w?²« ¨W?O½U1ù« W¹bzU?I?F« wö?Ýù«
rŁ ¨»U²J« «c¼ w WO½U1ù« W¹bzU?IF« ‰u_« Ác¼ ÊUOÐ w  √bÐ bË ¨UN?OKŽ ÂuIðË ¨UNM
l ¨©ÊU??uD« Ë√ W¹d??(«® w  œ—Ë w?²« wÝU??O? « »UD K W??O? LKF« ‰u??_« ÊU??OÐ  b??Ž√
X¹√— bË ¨U?NðöJA ÊUOÐË ¨U¼b?UIË U?NðU¹Už WOK&Ë ¨U?NKKŽ nA
Ë ¨UN?O ‰uI« qO?BHð
¨s¹b?ý«d« ¡U?HK)« d?B? Ž w U¼—u?Nþ V?×Ð U?N?I¹d?Hð rŁ ¨…b?Š v?KŽ »UÐ w ôË√ U?N?F?L?ł
WO?L¼√ s Ÿu{uLK U* ¨UM¼ œu?BI u¼Ë —«dJ²« iFÐ lË U0—Ë ¨U?NÐ qLFUÐ rN«e?²« ÈbË
‰uQÐ ÂbDB¹ t?½Ëd¹ s bMŽ WUš ¨U¹—Ëd?{ «d√ tO? qOBH?²«Ë ÊUO³?« s qF& ¨…—uDšË
…b??OË X½U??
w²« ¨r?Nð«œU??N?²? ł«Ë r¼ƒ«—¬Ë ‰U??łd« ‰«u??√ ô≈ U??N q√ ô ¨r?¼bMŽ W¹bzU??I? Ž
ôu√ bOKI?²UÐ  —UB ¨r¼bFÐ ¡Uł s U?NO r¼bK w²«Ë ¨rNÐ WU)« rN?ËdþË r¼—uBŽ
U?N?A?OFð w?²« W¹œu?³F« Ác?¼ W−?O?²M« ÊuJ² ¨W?O?N?I? ¡«—¬ œU?N²?łôUÐ X½U?
Ê√ b?FÐ ¨W¹bzU?I?Ž
w²« …d??U?O?I«Ë …d??ÝU?
_« 4Ý `³??B?²Ë ¨W??_« nKÝË WM«Ë »U??²J« ŸU?³ð« r?ÝUÐ ¨W?_«
4« w¼ q?Ð ¨Âu?O« UMðU?F? L?²?−? d?¦?
√ …U??O?Š rJ% w²« 4?« w¼ ¨¤ w³M« U?N?M —c?Š
UNÐË ¨Êu?CF¹ UN?OKŽ w²« w¼Ë ¨ÊuKC*« WLz_«Ë ÊU?³¼d«Ë —U³Š_« U?NMŽ ŸUbK Èb?B²¹ w²«
sŽ rKJ« Êud×¹Ë ¨qOK UO?½b« s ÷dFÐ rNM¹œ ÊuFO³¹ s¹c« ¨Êu½u²H*«Ë Êu?²HÔ*« pL²¹
¨5¹b?? N*« s¹b?? ý«d« ¡U??H?K)« Íb¼Ë ¨tu?? Ý— 4ÝË ¨tK?« qO??³? ?Ý sŽ ÊËb??B?¹Ë ¨t??F? ?{«u??
d?š¬ w Ãd? ¹® Y¹b?(« rN?O? œ—Ë s?¹c« ¨ö?OK UMLŁ tK«  U?¹PÐ ÊËd?²?A¹Ë ¨U?łu?Ž U?N½u?G?³¹Ë
»uK r?NÐuK ¨5K« s? ÊQ?C?« œuKł ”UMK Êu??? ³K¹Ë ¨s?¹bUÐ U??O½b« ÊuK²?? ¹ ‰U??ł— ÊU??e«
Æ©±®©»Uzc«
¡U?݃d« s 5?*UE«Ë …U?GDK r¼Ëb??³?Ò F? ¨r¼U?O½œË rN?M¹œ ”UM« vKŽ «Ëb??√ s?¹c« rN?
vu²Ý«Ë ¨rN{—√ WOžUD« ËbF« q²Š« v²Š ¨s¹b«Ë WM« rÝUÐ ¨5K²;« …«eG«Ë s¹b³²*«
¡U?LKŽË ¨»«c?F« ¡u?Ý r?N?U?ÝË ¨rN?{«d?Ž√ pN?²½«Ë ¨r¼¡U?œ pH?ÝË ¨r?¼œöÐ  «ËdŁ vKŽ
¨q²??;« Ëb?F« q³?? s ÂuJ;« d??_« wu W??ŽUD«Ë lL??UÐ rN½Ëd??Q¹ qÞU?³« l?ł«d?Ë WM²??H«
°tON½Ë tu ‰uI«Ë ¨Ád√ l«u« w d_«Ë ¨bA«Ë j³«Ë ¨bIF«Ë q(« t Íc« ËbF« p–
s√ «uU©U?N²F?B vKŽ WK
_« vŽ«b?²ð UL
3_« rJOKŽ v?Ž«b²ð® Y¹b(« w ¡U?ł bË
¨qO??« ¡U?¦? G?
¡U?¦? ž rJMJË d??O?¦?
c?¾? u¹ r²½√ q?Ð ô® ‰U? øtK« ‰u??Ý—U¹ c??¾?u¹ s?×½ WK
W?O¼«d?
Ë …U?O?(« VŠ ¨s¼u« rJ?ÐuK w sc?I?OË ¨rJz«b?Ž√ —Ëb? s WÐU?N*« t?K« sŽeMOË
©≤®Æ© u*«
Æ ≤¥∞¥ Õ Ícd²« ©±®
Æ ¥≤π∑ Õ œË«œ uÐ√Ë ¨ ≤≤∞±π Õ bM*« w bLŠ√ ©≤®
22

»uË »bŠ q
s ÊuðQ¹ ‚Uü« –«cý —U v²Š ¨U¼—u `{Ë√ w …u³M« XIIײ
¨rU?F« UNÐ lL?¹ r w²« ‰Ëb«  U?uJŠ  —U?Ë ¨rNð«ËdŁ «u³?N?²M¹Ë ¨rNðUd?Š «uK×?²?O
„bðË ¨U?N?K²?%Ë ¨5LK?*«Ë »d?F« ÷—√ U??N?«b?√ QD?² ¨÷—_« vB?√ s U??N?ýu?O? ł qÝdð
ô t½Q
Ë ¨WFÝ«u« WFBI«Ë ¨…œ—U³« WLOMG« w W
—UALK vŽ«b²ðË ¨UNK¼√ ”˃— vKŽ Êb*«
øUNOKŽ »uFý ôË ¨UN  UuJŠ ôË ¨UNO ‰Ëœ
o(« u?¼Ë ¨÷—_«Ë ‰U*« sŽ «œË–Ë ¨÷d?? F«Ë f?HM« sŽ U?? ŽU?? œ U?? NK?¼√ V¼ «–≈ v²?? Š
¡u?« ¡U?LKŽË ÊU³¼d?«Ë —U³?Š_« «–≈ ¨W?OF?{u« 5½«u?I«Ë W¹ËU?L?« lz«d?A« q
t²?³?łË√ Íc«
«u?d?×?O W?¾ÞU?)« WЖUJ« ÈËU?²?HUÐ ÊËb?B²?¹ tK« ÊËœ s UÐUЗ√ «Ë—U? s¹c« qÞU?³« lł«d?Ë
rÝUÐË ÈËU??²?HU?Ð q²?;« Ëb??F« «Ëd?U?MOË ¨5½«u?I?«Ë lz«d?A«Ë ‰u??I?F?« t?³? łuð U? W??_« vKŽ
°s¹b«
œU?N?'« t?UMÝ …Ë—– qF?ł Íc« Âö?Ýù« s¹b X1 ô b?ÝU? s¹œ r?NMOÐ ÃËd¹ Íc« «–S?
°…b¹b'« WO½U¹œUI« u¼ qÐ ¨WKBÐ

dð «–≈® Y¹b(« w UL
¨s¹œ vKŽ «uO rN½√ b
R¹ U Èdš_« …¡u³M« w ¡Uł bË
v²Š rJMŽ tFd¹ ô Ë√ tŽeM¹ ô ô– rJOKŽ tK« jKÝ Ÿ—eUÐ r²?O{—Ë WMOFUÐ r²F¹U³ðË œUN'«
rNðœuFÐ ô≈ rN Õö ô t½√Ë ¨tOKŽ r¼ Íc« rNM¹œ œU vKŽ ‰b ¨©±®©rJM¹œ v≈ «œuFð
«Ë—U s¹c« ¨…UGD«Ë „uK*« r¼b³?F²Ý« v²Š ¨œUN'«Ë bO?Šu²UÐ r¼—dŠ Íc« o(« ÂöÝû
°tK« ÊËœ s UÐUЗ√ WM²H« ¡ULKŽË
œ«b??³?²? Ýô« œU??N?ł p?c?
Ë qÐ w?ł—U?)« Ëb??F« œU??N? ł vKŽ «—u??B?I? UM¼ œU??N? '« fOË
Y¹b?Š w? U?L?
Ë ¨©dzU?ł ÊU?DKÝ bMŽ oŠ W?L?K
œU?N?'« qC??√® Y¹b?Š w U?L?
wKš«b«
°©dzUł ÂU≈ v≈ ÂU qł—Ë …eLŠ ¡«bNA« bOÝ®
Ë√ W¹d?? («® u?¼ U?? L? ?
W?? O? ? ¹—U?ð W?? Ý«—b??
ô ¨©ÊU?? ½ù« d¹d?? ?%® »U?? ²J« «c?¼ ¡U?? ł b?? I
«c¼ w  bN?²ł« bË ¨wö?Ýù« wÝUO?« »UD K WOu√ W¹b?zUIŽ W?Ý«—œ qÐ ¨©ÊUuD«
w³M« U??NMO?Ð U?L?
Ë ¨WM«Ë ʬd??I« w  ¡U??ł U?L?
¨»UD)« «c?¼ ‰u?√ ÊU??OÐ w ¨»U??²J«
r¼d?B?Ž b?F¹ Íc«Ë ¨U?O?ÝU?O?Ý Áb?FÐ Êu¹b?N*« ÊËb?ý«d« ¡U?HK)« U?N?Ý—U? U?L?
Ë ¨U?OKL?Ž ¤
»UD)« ∆œU?³? vK−?²ð YO?Š ¨…u?³M« d?B?Ž b?FÐ Âö?Ýù« w r?J(« ÂUEM Íd?A?³« Öu?LM«
¨¤ w³M?« ¡U?H?Kš b¹ vKŽ ¨U?¼—u? `?{Ë√ w Íb??ý«d« b??N? F« w wö??Ýù« wÝU??O? «
¤ t?O? w³M« ÊU?
Íc« …u??³M« b?N?Ž ·ö? Ð ¨W?C?×? W¹d?AÐ rNðU?Ý—U?2 q
X½U?
s¹c«
oO?³D²«Ë W¹d?A?³« W?Ý—U?L*« i×?L?²ð rK ¨«b?N?²?−? U?U≈Ë ¨U?u?B?F? U?O?³½ t½u?
5Ð lL?−¹
Æ ±∞∑¥π Õ wINO³«Ë ¨ ≥¥∂≤ Õ œË«œ uÐ√ ©±®
23

s¹b??ý«d« ¡U?HK?)« b?N? Ž w ô≈ ¨wö?Ýù« w?ÝU?O??« »UD)« ∆œU?³?* ÍœU?N? ²?łô« wKL??F«
ŸU?³ðUÐ ¤ w?³M« d?√ s¹c«Ë ¨rN??u?IðË r¼œb?ð ¨r?N?OKŽ W?³?O? — rN?F? W?_« X?½U?
s¹c«
rJO?? Ë√® `O??×? B« Y¹b?? (« w ¡U??ł U??L?
¨»U??³?« «c¼ w ¨rNM?MÐ ¡«b??²? ô«Ë ¨r?N¹b¼
U?ö??²?š« Èd?O? ? rJM? gF¹ s t½S? ¨U??O?A? ³?Š «b?³? Ž Ê≈Ë ¨W?ŽUD«Ë lL??«Ë ¨tK« Èu??I?²Ð
U?? N? O?KŽ «u?? C? ŽË ¨U?? NÐ «uJ?9 ¨5¹b?? N*« s¹b?? ý«d« ¡U?? HK?)« WMÝË w²?MÐ rJ?OKF?? ¨«d?? O? ¦? ?

wË ¨©±®©Wö?{ W?Žb?Ð q
Ë ¨W?ŽbÐ WŁb?×? q?
ÊS? ¨—u?_«  UŁb?×?Ë r
U¹≈Ë ¨c??ł«uMUÐ
s ÊËd??²?ÝË ¨U??O?A? ³?Š «b??³?Ž Ê≈Ë ¨W??ŽUD«Ë lL??«Ë ¨tK« Èu?I? ²Ð rJOK?Ž® ∫t?łU?? sЫ kH
wË ¨Íc?d?²« bMŽ Áu?×?½Ë ¨© Æ Æ Æ¡U?HK)« WMÝË w²MÐ rJ?OKF? ¨«b¹b?ý U?ö?²?š« Íb?FÐ
ô≈ ÍbFÐ U?NMŽ m¹e¹ ô ¨U¼—UNM
UNKO ¨¡U?CO³« vKŽ rJ²?
dð b® ∫tłU? sЫ bMŽ dš¬ kH
Ê≈Ë ¨WŽUDUÐ rJOKŽË ¨5¹b?N*« s¹bý«d« ¡UHK)« WMÝË w²MÝ s r²d?Ž U0 rJOKF ¨pU¼
Æ©UOA³Š «b³Ž
¨WŽUD«Ë lL«Ë Wö)« ‰uŠ WOÝUOÝ 4Ý sŽ Àb?ײð dO¦
U¼dOžË Y¹œUŠ_« ÁcN
W??U??ù« »UÐ w rN?MMÝ w¼ ‚öÞù« vK?Ž U¼d??Nþ√Ë s¹b??ý«d« ¡U??HK)« 4?Ý “dÐ√ Ê√ ÂuKF??Ë
‰ Œ® ‚U??I? ²?ýô« «c?¼Ë ¨Y¹b??(« w œ—«u«©s¹b??ý«d« ¡U??HK)«® kH?K ¨¤ w³M« W??ö??šË
Êu??¾? ý w ¤ w³?MK rN??²? ö??š »UÐ w? rNÐ ¡«b??²? ô« u¼ œu??B? I*« ÊQ?Ð b??O? H¹Ë d??F? A¹©·
¨s¹b?ý«d« ¡U?HK K lU?'« nu« u¼ «c¼ –≈ ¨’u?B?)« tłË vKŽ W?_« W?ÝU?OÝË W?U?ù«
Ë√ ¡UNIH« WMÝË w²MÐ rJOKŽ ‰UI p– ôuË ¨ÁbFÐ t²√ w ¤ w³MK ¡UHKš rN½u
u¼Ë
W?U??ù« »UÐ w rNM?MÝ w¼ ¡U?H?K)« WMÐ œu??B?I*« Ê√ vKŽ q?Ob«Ë ¨wÐU??×?√ s ¡U??LKF«
‰Ë√ w ¤ w?³M« t?M —c?? ?Š Íc« ·ö?? ?²? ?šô«Ë ·«d?? ?×½ô« Ê√ u?¼ ’u?? B? ? )« t?? łË v?KŽ
U rJO? …u³M« ÊuJð® ∫Y¹bŠ qObÐ ¨W?Uù« »UÐ w ·«d×½ô« UM¼ tÐ œuB?I*« ∫Y¹b(«
rŁ ¨ÊuJ?ð Ê√ tK« ¡U??ý U?? ÊuJ²?? ¨…u??³M« ÃU??NM? vKŽ W??ö??š ÊuJð rŁ ¨Êu?Jð Ê√ tK« ¡U??ý
«–≈ UN?Fd¹ rŁ ¨ÊuJ¹ Ê√ tK« ¡Uý U? ÊuJO ¨UÎ{U?Ž UJK ÊuJð rŁ ¨UNF?d¹ Ê√ ¡Uý «–≈ UN?Fd¹
Ê√ ¡U?ý «–≈ U?NF?d¹ rŁ ¨Êu?Jð Ê√ tK« ¡U?ý U Êu?J² ¨W¹d?³?ł UJK ÊuJ?ð rŁ ¨UN?F?d¹ Ê√ ¡U?ý
Æ©≤®©…u³M« ÃUNM vKŽ Wöš ÊuJð rŁ ¨UNFd¹
¨W?U?ù« »UÐ w? …b?ý«d« W?ö?)«Ë …u?³M?« 4Ý sŽ ÃËd?)UÐ ·«d?×½ô« q?Š«d? œb?×?
dO?G¹ s ‰Ë√® dšü« Y¹b(« w ¡U?ł «cNË ¨÷uC?Ž pK v≈ rŁ Íd³ł pK v≈ U?Nu%Ë
‰U??Ë ©¥¥≠¥≤® r— Õ ¨t??łU? sÐ«Ë ¨©≤∂∑∏® r?— Õ ¨Íc?d??²«Ë ¨t kH?K«Ë ©¥∂∞∑® r— Õ ¨œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©±®
Æ ©`O× sŠ® ∫Ícd²«
Æ©µ® r— Õ ¨W×O×B« Y¹œUŠ_« WKKÝ dE½«Ë ÆœUMÝù« `O× u¼Ë ¨≤∑≥Ø¥ bM*« w bLŠ√ ©≤®
24

lË »U?³« «c¼ w ·«d×½ô« Ÿu?Ë ÊS? öF? p– oI% b?Ë ¨©±®©WO?√ wMÐ s qł— w²MÝ
wMÐ s r?¼ nO?UÐ «d??N? W??_«Ë W?U?ù« v?KŽ vu?²? Ý« s ‰Ë√ ÊUJ ¨W?O? √ wMÐ b?N? Ž w
Ê√ b??
R?¹ p– q
Ë ¨W??_« ‰«u?? QÐ «ËdŁQ??²? ?Ý« s ‰Ë√Ë ¨È—u??A« «u?KDŽ s ‰Ë√ r¼Ë ¨W?? O? √
w³M« t?OKŽ ÊU?
U0 p?L?²« u¼ ¨©s¹b?ý«d« ¡U?HK)« WMÝË w²MÐ rJOKŽ® Y?¹b×Ð œu?B?I*«
Íc« ·ö?²?šô« Ê√Ë ¨’uB?)« t?łË vKŽ W?_« W?ÝUO?Ý »UÐ w ÊËb?ý«d« ÁƒU?HKšË ¤
4Ý sŽ ‰Ëb??F« u¼Ë ¨W??U?š »U??³« «c¼ w lË Íc« ·«d??×½ô« u¼ d¹c??% b?ý√ tM? —c?Š
‰b?F« s WM«Ë ʬd?I« w ¡Uł U? oË W?_« Êu?¾ý W?ÝUO?Ý w rN¹b¼Ë s¹b?ý«d« ¡U?HK)«
w U?L?
¨d??N?I«Ë rKE« s t?O?KŽ Âu?Ið U0 …dÐU?³? '«Ë …d?ÝU?
_«Ë …d?U?O?I« 4?Ý v≈ ¨j?I«Ë
ÁdDš√Ë W??_« w lË ·«d??×½« ‰Ë√ u¼Ë ¨©U??{u?C? Ž UJK rŁ U¹d??³?ł U?JK ÊuJ¹ rŁ® Y¹b??Š
¡Uł bË ¨W?_« »U√ Íc« ‰ö×½ô«Ë nF?C« v≈ Èœ√ Íc« V³« u¼Ë ¨‚öÞù« vKŽ
øtK« ‰u?Ý— U¹ ÂËd«Ë ”—U? «uU? Æ Æ Æ rJK³? ÊU?
s 4Ý sF?³?²?²® `O?×?B« Y¹b?(« w
©≤®Æ©È—UBM«Ë œuNO«® dš¬ Y¹bŠ wË ¨©rF½ ∫‰U
5Ð rJ?(UÐ oKF?? ²ð WM¹d?? „UM¼ ÊU??
ÂËd«Ë ”—U?? ‰U?? YO??Š® d??−? ?Š sЫ kU?? (« ‰U??
Æ©≥®©WOŽd«
W¹œu??³?ŽË W??Hz«e« rN??²?OÐuЗ ‰U?DÐ≈Ë ÊU?³¼d?«Ë —U?³? Š_« 4Ý Âb?N ¤ w?³M« YFÐÔ U??LJ
…dzU'« …dUOI«Ë …dÝU
_« 4?Ý ÂbN ¤ YFÐÔ pc
¨s¹b« d√ w rN²ŽUÞË rN ”UM«
°UO½b« d√ w rN²ŽUÞË rN ”UM« W¹œu³Ž ‰UDÐ≈Ë
s 5¹b?? N*« s¹b?? ý«d« ¡U??H?K)« WMÝË w?²MÐ r?JOKŽ® Y?¹b??Š w …œu?? B? I*« W?M« Ê≈
ô ¡«d√ ÍbFÐ ÊuJ¹® Y¹b?ŠË ¨©WO√ wMÐ s qł— w²MÝ dO?G¹ s ‰Ë√® Y¹bŠË ¨©ÍbFÐ
»UÐ w?Ë wÝU?? O? ?« »UD)« w ¤ t?MMÝ w¼ ¨©w?²M?Ð ÊuM²?? ¹ ôË ¨w¹b?? NÐ ÊËb?? ²? ?I¹
w¼Ë ¨W_« W?ÝUOÝ »UÐ w WL?Šd«Ë dO)«Ë o(«Ë j?I«Ë ‰bF« s tÐ ¡Uł UË ¨W?Uù«
”d?H?« 4Ý s U?N? HU? ?ð w²«  UŁb?;« ŸU??³ð«Ë ¨U??N?
dð s d¹c??×?²« b??ý√ —c?Š w?²« 4«
ÆrN²MÝ t²MÝË ¨rN¹b¼ t¹b¼ UNO nUš w²« ¨rNðdUOË ÂËd« 4ÝË ¨rNðdÝU
√Ë
WG w UNÐ œ«d¹Ë oKDð ©—u_«  UŁb×?Ë r
U¹≈Ë® tu w  UŁb;« kH Ê√ p– b
R¹Ë

Y¹b??(UÐ œ«d*« qF∫w?½U?³_« ‰U?? ¨©±∑¥π® r— Õ ¨W??×?O? ×?B?« Y¹œU?Š_« W?KKÝ dE½«Ë ÆœUM?Ýù« `O?×? ©±®
Æt½UOÐ wðQOÝ UL
tO pý ô Íc« u¼Ë°WŁ«—Ë tKFłË Wö)« ÂUE½ dOOGð
Æ ≤∂∂π rK `O×Ë ¨∑≥≤∞Ë ∑≥±π r— Õ Í—U ³« `O× ©≤®
ÆY¹b(« «c¼ Õdý w Í—U³« `²« ©≥®
25

Êu½UI« vKŽ Êu?ł—U)«Ë ¨‰bF«Ë o(« v?KŽ ÊužU³« ¨÷—_« w ÊËb?H*« tŁb×¹ U? »dF«
tOK?F UŁb×? Èˬ Ë√ UŁbŠ U?NO? ÀbŠ√ s® WM¹b*« W?dŠ ÊQý w ¤ tu? tMË ¨WËb«Ë
wMÐ Y¹b?Š w ¡Uł U?Ë ¨Êu½UI« Ë√ WDK?« sŽ 5ł—U K ÊuJ¹ …œU?Ž ¡«u¹ù«Ë ©±®©tK« WMF
‰u? tMË ¨U?H½ XK² Í√ ©U?ŁbŠ XŁb?Š√ b X½U?
…bŠ«Ë ô≈ …√d?« rNM q²?Ið r® WC¹d?
ôË UŁb?Š Àb??×½ ô Ê√ vKŽ Èd??
U½b¼U?Ž b? U?½≈® ¤ w³MK w½U?³? O?A« WŁ—U?Š s?Ð vM¦*«
ÍËR¹ ô Âd(« Ê≈® dŁ_« w ¡Uł U?Ë ¨WDK«Ë Êu½UI«Ë ÂUEM« vKŽ Uł—U?š Í√ ©UŁb× ÍËR½
u¼ WM« nU ð w²« ¡«—ü«Ë  «œUI²Žô« vMF0 À«bŠù« Ê√ b?
Rð ’uBM« ÁcN ¨©UŁb×
wNM« Âu?L?Ž w qšb¹ ÊU?
Ê≈Ë ¨Ÿ—U?A« Âö?
Ë »d?F« Âö?
w ·d?F¹ ô ÀœU?Š ÕöD«
°WU√ ô UF³ð
s tÐ  ¡Uł U0 «e?²ô« »ułËË W?OÝUO?« W¹u³M« 4« ÊQ?ý w ö√ œ—«Ë Y¹b?(U
Ë√ wG?? ³«Ë rKEU?Ð ÷—_« w œU??? ù«Ë À«b?? Šù«Ë U??NMŽ ÃËd?? )« ÊQ??ý wË ¨‰b?? F«Ë o(«
U??NÐ ¡U??ł w²« ÂU?JŠ_«Ë WDK?«Ë rJ(« tÐ œ«d¹Ë o?KD¹ u¼Ë ¨d??_« w d??O? O? G? ²«Ë À«b??Šù«
Æt½UOÐ wðQOÝ UL
¨©œ— uN tM fO U «c¼ U½d√ w ÀbŠ√ s® Y¹bŠ tK¦Ë ¨ÂöÝù«
w²« Y¹œU?Š_« d?Hð ¡U?LKF« s d?O¦?
5Ð XŽU?ý w²« WO?½UDK« WU?I?¦«  —U b?Ë
»UÐ w ·«d×½ô« ÊËœ Ÿb?³« vKŽ U¼dBIðË ¨ôe²? «dO?Hð s¹b« w À«bŠù« sŽ vNMð
w bý√ ÊuJ¹ b UN?O œ—«u« bOŽu«Ë ¨Y¹œUŠ_« pKð s ö√ œu?BI*« u¼ t½√ l ¨WUù«
rË tK« ÁU{d¹ ô U s¹b« w Àb?Š√ s q
Ë® d³« b³Ž sЫ ‰U UL?
¨…UGD«Ë WLKE« oŠ
o(« fO??LDðË rKE«Ë —u??'« w Êu?d?*« W??LKE« pc??
Ë Æ Æ Æ s¹œËdD*« s u?N? tÐ Ê–Q¹
”UMU ¨rOEŽ d√ ÂöÝù« 4Ý dOO?Gð s t¹b¹ vKŽ dNE¹ ‰b³ rNK
¨rNô–≈Ë tK¼√ q²Ë
∫qzUI« t½S „—U³*« sÐ tK« rŠ—Ë ¨„uK*« s¹œ vKŽ
„u?? ? ? ? ? ? ? ?K? ? ? ? ? ? ? ?*« ô≈ s?? ? ? ? ? ? ? ?¹b?? ? ? ? ? ? ? « ‰b?? ? ? ? ? ? ? ?Ð q?? ? ? ? ? ? ? ¼Ë
U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N? ½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? ¼—Ë ¡u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý —U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Š√Ë
s2 «œU??? q√ Ÿb??³« q?¼√ Í√ QDšQ?? tK« œ«—√ s? ∫‰U? t?½√ wF?? M« rO?¼«dÐ≈ sŽ ÍË—Ë
ÆUNÐ 5ÒH ²*« dzU³JUÐ 5MKF*« o(« „d²Ð d¼Uł
‚b?Ë ¨¡«u¼_« q¼√ s d?ý u¼ s ¡«u¼_« q¼√ d?O?ž s ÊuJ¹ b? rÝUI« sÐ ‰U? b?Ë
Æ©≤®©rKE«Ë oH« WLz√ sŽ UMHË U2 rEŽ√ d³²F¹ ôË ¨rÝUI« sЫ
5d??A? ²?*« s? d?O? ¦?
U?N b??N? ý U?L?
s¹b??ý«d« ¡U??HK)« b??N?Ž w? WDK« X½U??
b??I
Æ ±≥∑∞ r— Õ rKË ¨±∑∂∏ r— Õ Í—U ³« `O× ©±®
Æ ±πµØ± —U
c²Ýô« ©≤®
26

wJ¹d_« Œ—R*« ‰uI¹ UL
¨U¼—UO²š«Ë U?N²ÐU—Ë W_« ÊUDK lC ð W¹—uý WDKÝ ¨5HBM*«
¨W?×?O×?B« Âö?Ýù« b?Ž«u? vKŽ WL?zU W¹—u?ý “U?−?(« w W?ö)« X½U?
® œ—«œu?²?Ý »ËdŁu
vKŽ ‰eM¹ ÊU?
UL¼ö
Ë ¨W?ö)« U?LNM ö
XËË ¨d?LŽË dJÐ UÐ√  —U?²š« w²« w¼ W?_U
w¼Ë bL?× t?O³½ v≈ UNÐ tK?« vŠË√ w²« WF¹dA« v?C²I? vKŽ p–Ë ¨UN?LJŠË W_« Í√—
Æ©±®©.dJ« ʬdI«
ôË pK0 XO ÂöÝù« w Wö?)«® tuIÐ ÊöÝ—√ VOJý ÊUO³« dO?√ tOKŽ oKŽ UL
Ë
¨nOFC« sŽ ÍuI« Ÿœ—Ë ¨nOM(« ŸdA« vKŽ UN?²Uù Wú WUŽ W¹UŽ— w¼ U/≈Ë ¨WMDKÝ
…œ«—SÐ ô≈ b?? I? ?FMð ô w¼Ë ¨Ã—U?? )« s t?? OK?Ž Ê«Ëb??F?« lœË Âö?? Ýù« W½U?? O? Ë ¨qš«b?« w
¨U??NM ô≈ U??N?OK?Ž t ÊUDKÝ ô ¨W??_« s u¼ W??ö?)« V?ŠU? ÁUðR?¹ Íc« ÊUDK«Ë ¨W??_«
Êu×−³²¹ s¹c« 5OЗË_« s dO¦
·ö? Ð ¨rNH« oŠ »U³« «c¼ œ—«œu²Ý »ËdŁu rN bË
»d?ž√ sË ¨W??OЗË_« W?OÐd??G« ŸU?{Ë_« s u¼ U/≈ W??_« s ÊUDK« Êu??
√b?³? Ê√ rN??L?ŽeÐ
¡U?HK)« t?OKŽ ÊU?
U? «u?KQð uË ¨r¼u« «c¼ w !d?ù« Êu?FÐU?²¹ 5?LK*« s «d?O?¦?
Ê√ —u?_«
U?O? ³?F?ý «d?√ ÁË√d ¨Ÿd??A« vKŽ U?U??³D½« wö?Ýù« rJ?(« —u? b?ý√ u¼Ë ¨W?F?З_« ÊËb?ý«d«
Æ©≤®©oKD*« ÊUDK« sŽ ¡wý bFÐ√Ë ¨U²×Ð UOÞ«dI1œË ¨UC×
s œu?BI*« Õu{Ë l? rKF« q¼√ s dO?¦
vKŽ Y¹b?(« s œ«d*« vMF*« «c¼ wHš b?I
c?ł«uMUÐ U?N?O?KŽ «u?C?Ž Íb?FÐ s 5¹b?N*« s¹b?ý«d?« ¡U?HK)« WMÝË w²MÐ r?JOKŽ® Y¹b?(«
Ë√ ¨U??NÐ ¡«b??²? ô« sJ1 s¹b??ý«d« ¡U??HK K? 4Ý b??łuð ô t½√ –≈ ¨©—u??_«  UŁb??×? Ë r
U¹≈Ë
ô rN½≈ YOŠ ¨WU?š WUù« »UÐ w rNMMÝ s ÊU
U ô≈ ¨U?N²HU Ë U?N
dð s vA ¹Ô
w 4Ý r?N ÊuJ¹ Ê√ s?J1 ôË qÐ ¨bzU??I? F?« Ë√  «œU??³? F« »UÐ w? 4Ý d??O? ³?
rN? ·d??F¹
œUN²ł« ö? ¨¤ w³MK ŸU³ðô«Ë nOu²« vKŽ rzU  «œU³F«Ë bzU?IF« d√ –≈ ¨5ÐU³« s¹c¼
W?ÝUO?Ý »UÐ w …—uN?A*« rNMMÝ ·ö? Ð «c¼Ë ¨¤ w³M« d?OG U?L?NO? WFÐU?²? ôË ¨UL?NO?
¨UNHUš U „dðË ¨UNÐ pL?²« vKŽ Y(« s qF−¹ Íc« ÊUJ*UÐ …—uD)« s UN½S ¨W_«
¨UNK
WO½U½ù«  UF?L²:«Ë 3_« l«ËË a¹—U²« t²³Ł√ U u¼Ë ¨Y¹b(« s UuN?H ôuIF «d√
Èœ√ ô≈ œ«b³²Ýô«Ë W¹œu?³F«Ë rKE« v≈ È—uA«Ë W¹d(«Ë ‰bF« 4Ý sŽ W?√  œUŠ U t½S
Y¹b??(« w ¡U??ł «c??NË ¨U??NM?OÐ ”Q??³« Ÿu??ËË ¨U??N? ²Ëœ ‰«Ë“Ë ¨U??Nð—U??C? Š ◊u??I? Ý v≈ p–
rN??O? ‚d??Ý «–≈Ë ¨Áu??
dð n¹d??A« rN??O? ‚d??Ý «–≈ rN½√ rJK?³? ÊU??
s pK¼√ U/≈® `?O?×? B«

Æ µØ± ÊöÝ—√ VOJý dO_« oOKFðË ¨iN¹u½ WLłdð ¨wöÝù« rUF« d{UŠ ©±®
Æ ≤¥∞ر oÐU« —bB*« ©≤®
27

Æ©±®©b(« tOKŽ «uU√ nOFC«
U?? «Ëd??O? G¹ v?²? Š Âu??IÐ U?? d??O? G?¹ ô tK« ÊS?? ¨rKE?UÐ W??IÐU??« 3_« ‰«Ë“ V?³? Ý d??B? ×? 
¨UN?HF?{Ë UN?ðuË ¨WO?½U½ù«  U?FL?²:« …Q?A½ w WO?ŽUL?²łô« tMMÝ t½U?׳?Ý tK ¨rN?H½QÐ
sŽ U??N?ÐU??³? Ý√ pHMð ôË ¨U??N?ðU??b??I? sŽ U??N? −?zU??²½ nK ??²?ð ô w²« ¨U??NÞu??I? ?ÝË U??N? {u??N½Ë
tK?« WM b?? & sË q³?? s «u?Kš s¹c« w? tK« WM?Ý˚ t½U?? ×? ³? ?Ý ‰U?? U?? L? ?
¨U??N?ðU??³? ?³? ? ?
nF?{ v≈ UO?C?HË ¨Ê«d?L?F« »«d) U?³³?Ý ÊU?½ù« rKþ t½U?׳?Ý tK« qF?ł bË ¨˝ö¹b?³ð
pKN?O pЗ ÊU
U?Ë˚ vU?Fð ‰U U?L?
¨WO½U?½ù«  U?FL?²?:« ◊uI?ÝË ¨ÊUDK« ‰«Ë“Ë 3_«
tÐ „d?A«Ë rKE« V³?Ð Èd?I« q¼√ pKN?O tK« ÊU?
U Í√ ¨˝Êu?×KB? U?NK¼√Ë rKEÐ Èd?I«
«c¼Ë ¨rNðU?O?Š Êu?¾ý w? Õöù«Ë ¨rN?MOÐ U?LO? ‚u?I?(«Ë ‰b?F« WU?SÐ 5×K?B «u?«œ U?
dBM¹ ôË ¨…dU?
X½U
Ê≈Ë WœUF« WËb« dBM¹ tK« Ê≈® W?OLOð sЫ ÂöÝù« aO?ý ‰u vMF
‰b?F« l U?O½b« w rO?I?²ð ”U?M« —u√Ë® U?C¹√ ‰U?Ë ¨©≤®©W?LK X½U?
Ê≈Ë W*UE« WËb«
w „d²?Að r Ê«Ë ‚uI?(« w rKE« l rOI?²ð U2 d?¦
√ ¨rŁù« Ÿ«u½√ w „«d?²ýô« t?O Íc«
X½U??
Ê≈Ë W*U?E« rO??I¹ ôË ¨…d??U??
X½U??
Ê≈Ë WœU??F« W?Ëb« rO??I¹ tK?« Ê≈ qO?? «c??NË ¨rŁ√
w³M« ‰U? b?Ë ¨ÂöÝù«Ë r?KE« l ÂËbð ôË ¨d?HJ«Ë ‰bF?« l ÂËbð UO½b?« ‰UI¹Ë ¨W?LK?
ÊU?
Ê≈Ë U?O½b« w Ÿd?B¹ w?žU?³U?©rŠd« W?F?ODË wG?³« s? WÐu?I?Ž Ÿd?Ý√ V½– fO® ¤
«–S? ¨¡wý q
ÂUE½ ‰b?F« Ê√ p–Ë ≠ U?LK? ÊU?
«–≈ Í√ ≠ …d?šü« w U?u?Šd t «—u?H?G?
‰bFÐ rIð r v²Ë ¨‚öš s …dšü« w UN³ŠUB sJ¹ r Ê≈Ë XU ‰bFÐ UO½b« d√ rO√
Æ©≥®©…dšü« w tÐ Èe−¹ U ÊU1ù« s UN³ŠUB ÊU
Ê≈Ë rIð r
W??O? ŽU??L?²? łô« WM?« Ác¼ W??×? vKŽ b¼U??ý ‚b??√ U¼d??{U??ŠË »u??F?A?«Ë 3_« a¹—UðË
‰b?F« b?łË U?L?¦?O?×? ¨U?NÞ«d?²?ý«Ë …b?ŽU?I« Ác¼ —U?³?²?ŽU?Ð ÷U? `O?×?B« ”U?O?I«Ë ¨U¼œ«dÞ«Ë
Æ—UON½ô«Ë ◊uI« oI% œUH«Ë rKE« błË UL¦OŠË ¨—U¼œ“ô«Ë —«dI²Ýô« błË Õöù«Ë
vKŽ …—b?I« pK1 s b?OÐ tK
p– ◊UM tK« qF?ł Ê√ W?OŽU?L?²łô« W?O?Nù« 4« sË
vUFð ‰U U?L
¨”UM« WUŽ ô WËb«Ë WDK« Áb?OÐ s u¼Ë ¨‰bF« WU≈Ë Õö?ù« oOI%
˝«d?O?bð U¼U½d?b ‰u?I« U?N?OKŽ o×? UN?O? «u?I?H? U?N?Od?²? U½d?√ W¹d? pKN½ Ê√ U½œ—√ «–≈Ë˚
rN?LKþ vKŽ r?N WÐu?I?Ž U¼U½d?b? U?N?O? «Ëb??Q? U?N?O? ¡«d?√ r¼UMKF?ł Í√ ©U½Òd?Ò√® …¡«d? wË
ÆrN½UOGÞË
Æ ±∂∂∏ Õ rKË ¨ ≤∂¥∏ Ë ¥≥∞¥ Õ Í—U ³« `O× ©±®
Æ ∂≥Ø≤∏ ÈËU²H« ŸuL− ©≤®
Æ ±¥∂Ø≤∏ ÈËU²H« ŸuL− ©≥®
28

¨s¹bý«d« ¡UHK)« 4ÝË Íu³M«Ë w½¬dI« »UD)« ‰u√ l³²ð Vł«u« s ÊU
UM¼ sË
œu¹ Íc« »UD)« ÊuJ² ¨UNKO³Ý w œUN'«Ë ¨UNO≈ …uŽb«Ë ¨b¹bł s UN¦FÐË ¨UN²dFË
¨Ê¬d??I« w U¼—u??Nþ l ‰u??_« pK?ð ÊS? ¨U??N 3_« Ãu??Š√ r¼ s¹c?« ¨5LK*« …U??O? Š l«Ë
-Ë ¨U??N*U??F? X??LÞË ¨U¼d??√ wH??š b?? t½√ ô≈ ¨s¹b??ý«d« ¡U??HK)« d??O? ÝË ¨W¹u??³M« W?M«Ë
t?łu« vKŽ rN?Hð U?N½Q?ý w  œ—Ë w²« ’u?BM« b?Fð r v²?Š ¨q¹b?³²«Ë q?¹ËQ²U?Ð UN?H¹d?%
»u?łË vKŽ n¹d?A« Y¹b(U?Ð bN?A?²¹ s? q
—UB? ¨U?NŽU?³ð« »u?łË w U?NM œ«d¹ Íc«
¡wý ¨tU?O?š w d?³?F¹ ôË ¨tUÐ w dD ¹ ô s¹b?ý«d« ¡U?HK)« 4Ð ¡«b?²?ô«Ë WM« ŸU?³ð«
W??U?F« sŽ ö??C? r?KF« q¼√ d??¦?
√ œUJ¹ ô t?½√ v²?Š°Y¹b??(« «c¼ s ¤ w³?M« Áb?B? U2
°°5IO« tłË vKŽ ôË r¼u²« qO³Ý vKŽ ô ¨5¹bN*« s¹bý«d« ¡UHK)« 4Ý w¼ U ÊudF¹
·ö??²? šô« s —c?? ×¹Ë ¨d??_« …—uDš b??
R?¹ Ÿ—U??A« qF??ł Íc?« V³??« u¼ «c?¼ qFË
—U?? ³? ?Š_«Ë „uK*« b?¹ vKŽ n¹d?? ×? ?²«Ë f?LDK W?? {d?? Ž U?? N½uJ? ¨4« Ác?¼ sŽ ·«d?? ×½ô«Ë
vKŽ W??O? Žd??A?« ¡U??H? {≈ oI??% w²« rO?¼U??H*«Ë W??U??I? ¦« d??A½ w r?N½u??F¹U??A¹ s¹c?« ¨ÊU??³¼d«Ë
·U?š√ U? ·u?š√® ‰U?I? r¼dDš s ¤ w³M« —c?Š «c?NË °«ubÐË «u?d?×½« U?L?N? rNðU?Ý—U2
¡UłË ¨©≤®©5KC*« W?Lz_« w²?√ v?KŽ ·U?š√ U/≈® kH wË ¨©±®©ÊuKC*« W?Lz_« w²?√ vKŽ
W¹«Ë— wË ¨©≥®© Æ Æ ÆW?L?z_« nO?Š ∫ÀöŁ w²??√ vKŽ ·U?š√ U?? ·u?š√® d?š¬ Y?¹b?Š w
°©ÊUDK« —uł®
∫‰U? øs¹√ s XKI? ¨„b?FÐ s? WM²?²?H? p²?√ Ê≈ ∫‰U?I? q¹d?³?ł w½Uð√® ∫U?C¹√ ¡U?łË
¡«dI« l³?²¹Ë ¨ÊuM²HO? rNuIŠ Êu?³KDO ‚uI?(« ”UM« ¡«d_« lM1 ¨rNz«dË rNz«d?√ q³ s
©¥®Æ© Æ Æ Æ ÆÊuM²HO ¡«d_« ¡ôR¼
…—U≈ U?Ë ‰U°¡U?NH?« …—U≈ s tK« „–U?Ž√® ‰UI? …d−Ž s?Ð VF
¤ w³M« —c?Š bË
¨w²MÐ Êu?M²?¹ ôË ¨w¹b?NÐ ÊËb?²?I¹ ô ¨Íb??FÐ Êu½uJ¹ ¡«d?√ ‰U? øtK« ‰u??Ý— U¹ ¡U?N?H?«
t??²?√ vKŽ ¤ w³?M« ·u? ð® »U?Ð t?OKŽ ÊU??³?Š s?Ы »uÐË ¨¥¥∏∞ ÊU?³? Š sЫ `O?×? Ë ¨ ≤∑∞∑¥ Õ b?L? Š√ ©±®
Æ Æ©5KC*« WLzú œUOI½ô«
Æ ≤∏∏π Õ rK `O× w tK√Ë ¨≥πµ≤ Õ tłU sÐ«Ë ¨ ¥≤µ≤ Õ œË«œ uÐ√ ©≤®
Y¹bŠ s ¥∞±Øµ∏ d
U?Ž sÐ«Ë ¨öÝd UŽud e¹dO?× sЫ Y¹bŠ s ±µ≥≥ r— W½UÐù« w WDÐ sЫ Á«Ë— ©≥®
r— WM« w rU?Ž wÐ√ sÐ«Ë ¨≤±¥ r— dO?GB« lU'« `O?× w w½U?³_« t×?×Ë ¨UŽu?d s−?× wÐ√
ÆÁb¼«uAÐ w½U³_« t××Ë ¨©ÊUDK« nOŠ® tOË …dLÝ sÐ dÐUł Y¹bŠ s ≥≤¥
¨≥∞≥ r— WM« w rU?Ž wÐ√ sÐ√Ë ¨ ∑∞µ≤ Õ ±∂ر≥ Í—U?³« `² w? kU(« Ád?
– UL?
wKO?ŽUL?Ýù« Á«Ë— ©¥®
ÆÁb¼«uAÐ vMF*« `O× œUMÝù« nOF{ Y¹b(«Ë ¨±±πص WOK(« w rOF½ uÐ√Ë
29

ÊËœd¹ ôË ¨rNM? XË wM «u?? O p¾ËQ?? ¨rN?LKþ vK?Ž rN½U?Ž√Ë rNÐc?JÐ rN?b?? sL?
U?½√Ë wM? p¾?ËQ?? ? r?N? ? ?L?Kþ v?K?Ž rN?MF?¹ rË r?NÐc?J?Ð rN?? ? ?b?? ? B?¹ r s?Ë ¨w{u?? ? ?Š wK?Ž
Æ©±®©rNM
w³M?« U?NM? —c?Š w²?« rNMMÐ œu??B? I*«Ë ¨¡«d??_« Y¹œU??Š_« Ác¼ w ö??√ œu?B? I*U??
dJÐ U?Ð√ …√d??« XQ??Ý b??Ë ¨tÐ U??N½u??Ýu???¹ U??Ë ¨WDK?« »UÐ w W??ú t½u?M¹ U?? Í√ ¤
b?? FÐ tÐ tK?« ¡U??ł Íc« `?U??B?« d??_« «c¼ v?KŽ U½ƒU?? IÐ U?? ¨tK« ‰u?? Ý— W??H? ?OKš U?¹ ∫XU??I? ?
ÊU?
U√® ∫‰U? øWLz_« U?Ë ∫XU ÆrJ²?Lz√ tÐ XU?I²?Ý« U t?OKŽ r
ƒU?IÐ ∫‰UI? øWOK¼U?'«
vK?Ž p¾?Ë√ rN?? ? ∫‰U?? ? ÆvK?Ð ∫XU?? ? ør?N½u?? ?F? ? ?OD?O? ? rN?½Ëd?? ?Q?¹ ·«d?? ?ý√Ë ”˃— pu?? ? I
Æ©≤®©”UM«
rN?ðôË rN ÂU?? I? ?²? ?Ý« U?? d?? O? ? Ð Êu?«e¹ ô ”UM?« Ê≈®  u*« ‘«d?? vKŽ u?¼Ë d??L? ?Ž ‰U?? Ë
sÐ rÝU?I« ‰U?Ë ¨©¥®©rJ²?Lz√ X×K? U? d?O? Ð «u«eð s® œu?F?? sЫ ‰U?Ë ¨©≥®©rNð«b¼Ë
b rJ½UDKÝ b «–≈Ë ¨rJ½U“ `K rJ½UDKÝ `K «–S ¨rJ½UDKÝ rJ½U“ U/≈® …dLO 
Æ©µ®©rJ½U“
nK ??²?Ý«Ë ¤ w³M?« wuð 5Š wK−??³« tK«b?³? Ž sÐ d¹d??' Íd?O?L? (« Ëd?L? Ž Ë– ‰U?Ë
s »d??F« d?A?F? rJ½≈ «d?³? š „d?³? ? w½≈Ë ¨W?«d??
wKŽ pÐ Ê≈ d¹d??ł U¹® dJÐ UÐ√ Êu??LK*«
«u½U??
nO?UÐ X½U??
«–S? ¨d??š¬ w ©-—ËU?Að Í√® -d??Pð d?O? √ pK¼ «–≈ r²M
U?? d?O? Ð «u«eð
Æ©∂®©„uK*« U{— Êu{d¹Ë ¨„uK*« VCž Êu³CG¹ U
uK
…—bI« s r?N U* ¨rN²U?I²?Ý«Ë WLz_« ÕöBÐ Êu?¼d W_« Õö? Ê√ dJÐ uÐ√ b
√ b?I
¡Uł bË ¨U¼œU?HÐ ◊uM ÁœUË ¨t?LO¼UHË ¨t?LOË ¨lL²:« W?UIŁ w dOŁQ²« v?KŽ WFÝ«u«
°UN
uK s¹œ vKŽ ”UM« ∫wF«u« q¦*« w
∫tuIÐ „—U³*« sÐ tK« b³Ž b¼U:« ÂUù« vMF*« «c¼ sŽ d³Ž bË
t×?O× w ÊU³?Š sÐ«Ë ¨ ≥≤±Ø≥ bM*UÐ bL?Š√ tMŽË ¨`O× œUMÝSÐ ≥¥µØ±± nMB*« w ‚«“d«b?³Ž Á«Ë— ©±®
Æ ¥µ±¥ r—
Æ ≥∏≥¥ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©≤®
Æ`O× œUMÝSÐ ∑¥¥± r— wINO³K ÊU1ù« VFý ©≥®
Æ ∑¥¥∞ r— wINO³K ÊU1ù« VFý ©¥®
Æ ∑¥¥≤ r— wINO³K ÊU1ù« VFý ©µ®
r— t??×? ?O? ×? w Í—U?? ? ³« W??³? ?O? ý wÐ√ sЫ s?Ž Á«Ë—Ë ¨ ≥∑≤µπË ≥∑∞≤≥ r— nMB?*« w W??³? O? ?ý wÐ√ sЫ ©∂®
Æ ±π≤¥¥ r— bM*« w tMÐ«Ë bLŠ√Ë ¨¥±∞±
30

„u?? ?K? ?*« ô≈ s?? ?¹b?? « b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?√ q?? ?¼Ë
° ø U?? ? ? ? ? ? ? ? ? N? ½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? ¼—Ë ¡u?? ? ? ? ? ? ? ? ? Ý —U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š√Ë
Á—«dI²Ý«Ë tM√Ë ÍdB*« VFA« s¹œ vKŽ UþU?HŠ vÝu* ÈbB²¹ U/≈ t½√ ÊuŽd rŽ“ bË
w d?? NE¹ Ê√ Ë√ r?JM¹œ ‰b?? ³¹ Ê√ ·U??š√ w?½≈ tЗ Ÿb??O?Ë vÝu?? q?²? √ w½Ë—– Êu?? Žd?? ‰U?? Ë˚
°©±®˝œUH« ÷—_«
¤ w³M« …u?Žb «Ëb?Bð 5Š W?Nü« vKŽ W?O?A?)« g¹d? s …œU?«Ë ú*« vŽœ« «c?
Ë
vKŽ ·U? ¹ s dNE0 «Ëd?Nþ bI? ¨©≤®˝rJ²?N¬ vKŽ «Ëd³?«Ë «uA?« Ê√ rNM ú*« oKD½«Ë˚
…—U?¦? ²?Ý« …—uD?š Èb?Ë ¨W¹d??A?³« ”u??HM« vKŽ t½U?DKÝË s¹b« d??OŁQð Èb0 rN??²?d??F* ¨s¹b«
°wM¹b« —uFA«
œuIŽ bFÐ ¨Èd³
 U¹b% ÂuO« tł«u¹ W?Uš wÐdF«Ë WUŽ wöÝù« rUF« `³√ bI
XCN½Ë ¨UN²¹dŠ oOI% u×½ tÐuFý X
d% «–≈ v²Š ¨‰ö²Šô«Ë œUND{ô«Ë œ«b³²Ýô« s
qJÐ W??OÐd??G« W??OÞ«d??I1b« U??≈ ¨s¹—U?O? š 5Ð w¼ «–S?? ¨U??N?²? «d??
Êu?Ë ¨U?¼—d?% qO??³? Ý w
W?LE½_« vKŽ d?³B« U?≈Ë ¨U?N²¹d?Š w U?FLÞ U?N?LO?Ë U?NM¹œ l WOÐd?G« W?OÞ«dI?1b«  UC?UMð
°UN²¹u¼ vKŽ UþUHŠ ¨W¹œ«b³²Ýô«
°WO½U½≈ ôË W«d
ôË W¹dŠ öÐ W¹uN« Ë√ ¨W¹u¼ öÐ W¹d(« US
v≈ vË_« W??O*U?F?« »d?(« cM w?³Mł_« ‰ö?²? Šô« U?N? OKŽ t??{d?F?¹ Íc« d*« —U?O? )« t½≈
U?N?OKŽ vÐQ¹ Íc« wK?š«b« œ«b?³?²?Ýô«Ë ¨UN?²?¹u¼Ë U?Nö?I?²?Ýô …œuF?« U?NO?KŽ vÐQ¹ Íc« Âu?O«
«c¼ vKŽ ÃËd?)« ÂbŽË W½UJ²?Ýö U?N½uŽb¹ s¹c« U?NðUŽœË WM²?H« ¡U?LKŽË ¨UN?²¹dŠË U?NðœUO?Ý
°„«–Ë
—U?O? š ô qÐ ¨—œU??I t½≈Ë ¨l«u« «c??N q(«Ë q¹b??³« ÊuJ¹ Ê√ sŽ e??łU?Ž Âö??Ýù« ÊQ?
Ë
ÆÍbý«d«Ë Íu³M«Ë w½¬dI« »UD)« ‰u√ oË ¨b¹bł s t¦FÐ - U «–≈ ¨Á«uÝ W_« ÂU√
b?Š vKŽ Êu?O?
«d?²?ýô«Ë Êu?O?«d?³?OK« Êu?O?ÝU?O?«Ë Êu?OŁ«b?(« »d?F« ÊËd?JH*« qA? b?I
Ê√ «uMþË ¨WŁ«b?(«Ë …dU?F*«Ë WC?NM« ŸËd?A oO?I% w w?ÐdF«Ë wö?Ýù« rUF« w ¡«u?Ý
ÊQÐ «u??
—b¹ Ê√ ÊËœ ¨wMI?? ²«Ë wLK?F« nK ?? ²« w w?¼ wÐd??F«Ë w?ö??Ýù« rU?? F« WKJ?A? 
wö?Ýù« rU?F« U?N?A?O?F¹ Èd?³?
W¹u¼ W?“√ w q¦?L?²ð wN? ¨ÊË—u?B?²¹ U2 oL?Ž√ W?OUJýù«
vKŽ WEU?;«Ë ¨tðbŠu W?FU?'« ¨ÊËd? WFЗ√ …b? ¨X½U
w²« W?O½U?L¦?F« WËb« ◊uI?Ý cM
WK¹bÐ r?JŠ W?LE½√ t?Ðu?F? ý vKŽ wÐd?G?« —U?L?F? ²?Ýô« ÷d?? cMË ¨t??²Ëb W?O? U?(«Ë ¨t??²¹u¼
Æ ≤∂ dUž …—uÝ ©±®
Æ ∂ ’ …—uÝ ©≤®
31

ôË ¨t??²¹U?L? Š vKŽ —b??Ið rË ¨t??²¹u¼ sŽ d??³?Fð Ê√  e??−?Ž ¨W??O½U??LKŽ W??O?u??Ë W?OM?ÞË W¹dD
¨Á—«dI²?Ý« ÂbŽ v≈ Èœ√ ¨UOKš«œ UŽ«d gO?F¹ wöÝù« rUF« qE ¨t²?«d
vKŽ WEU;«
W?LO?I?Ž  U?Ž«d w W¹dJ?H«Ë WO?ŽU?L²?łô«Ë W?O?ÝUO?« Á«u? WUÞ œU?HM²?Ý«Ë ¨tð«—b? qDFðË
°wł—U)« w³Mł_« ‰ö²Šô«Ë ¨wKš«b« œ«b³²Ýô« UNM bOH²*« ÊU
UNMOÐ ULO
WKO?šœ rO?Ë ¨tMŽ W?O?³Mł√ W?U?I?¦Ð lL?²?− d?O?O?Gð qO?×?²?¹ t½√ 5OŁ«b?(« sŽ »U?ž b?I
¨qš«b« s t?²?U?IŁ X×½ t?O? d?O?O?G²?« oO?I×?² V−?¹ t½√Ë ¨tL?O?Ë t?²?U?IŁ ×U?š s t?OKŽ
lL?²?:« UNK³?I?²?O ¨d¹uD²«Ë d?OO?G?²« ŸËd?A `U?B U?N?¦FÐË ¨U?N?O? WO?(« d?UMF« sŽ Y×?³«Ë
Æid« rŁ sË rŁù« ·u ð Ë√ »«d²žôUÐ —uFý ÊËœ UNF qŽUH²¹Ë
wÐd??F« rU?F« w? U?N?U??OÞ√ ·ö?²? š« vKŽ W??O?F? łd« W¹œ«b?³? ²?Ýô« W??LE½_« X×?$ b??I
tÐœ√Ë t²UIŁË lL²:« s¹œ nOþuð WOL¼√ „«—œ≈ w WOuLý WOÐeŠ Ë√ WOJK Ë√ X½U
W¹dJŽ
rN?²?N?ł«u? w Êu?O?ÝU?O?« Êu?O?Šö?ô«Ë ÊËdJH*« U?N?O? o?H?š√ Íc« Xu« w ¨U?N?(U?B
t??L? O? Ë lL??²? :« s¹œ “ËU??& ÊUJ?ùUÐ t½√ «u??L¼uð 5?Š ¨W??I? O? I?(« Ác?¼ „«—œ≈ w œ«b??³? ²? Ýö
U¼œU?? l? W?O?F?łd« W¹œ«b?³? ²?Ýô« W?LE½_« X½UJ ¨d??O?O?G?²« oO??I?% w W?O?U?I?¦?«Ë W?O?ŠËd«
s¹dJH*« s? U?N?²?O?u?B? šË U?N?²¹u¼ «d?²?Š«Ë U??N?²?U?IŁË  U?F?L? ²?−?LK »d?√Ë v
–√ U??N?HK ðË
°5OŁ«b(« 5OŠöù«Ë
w²« U??N?²? G ‰ö?š s W??_« W?³?ÞU? ? w u¼ Õö?ù«Ë d??O?O? G?²K `?O?×? B« qšb*« Ê≈
‰ËUŠ UL?N W_« qŽUH²ð sË r?K ¨UNÐ UO% w²« UN?ŠË—Ë ¨UNMŽ d³Fð w²« U?N²UIŁË ¨UN?LNHð
Õö?Ë wKŽË d?L?Ž  ULK?
l qŽU?H²ð U?L?
¨5MOË f
—U?Ë d?O?²u?  «—U³?Ž l Êu?OŁ«b?(«
°s¹b«
w «u«“U?Ë ¨b?¹b?ł s s¹b« Õö? …œu??Ž v≈ Êu?FKD²¹ w?Ðd?Ž Êu?OK WzU??LŁöŁ ‰«“U?Ë
°rN²«d
…œUF²Ý«Ë rNðbŠË …œuŽË rN²Ëœ ÂUOI —UE²½«Ë Vdð WUŠ
ÍdJË w?ÝU??O? Ý »UDš s?Ž Y×??³UÐ ô≈ Õö?? ù«Ë W??C? NM« o?O? I? ×? ² qO?? ³? Ý ô t½≈
wŠËd?« »«d?? ²? ?žôUÐ —u?? F? ?ý ÊËœ ¨t?Kł√ s w?×? ?CðË tK?³? ?I? ?²ðË W?? _« l q?ŽU?? H? ?²ð w?U?? IŁË
Ë√ ¨√u?Ý_« s??Š√ t½√ ”U?Ý√ vKŽ ô≈ d??š¬ wÝU?O?Ý »UDš Í√ W??_« q³?I?²ð s?Ë ¨ÍuMF*«Ë
s Âö?Ýù« …œu?F W?×½U?« W?d?H« d?E²M² ¨l«u« jG?{ X% XR? w?KŠd? qŠ t½√ vKŽ
»UDš …—u?KÐË YFÐ w? «u??L? N? ¹ Ê√ s¹d?JH*«Ë ¡U??LK?F« vKŽ V?ł«u« ÊU??
UM¼ s?Ë ¨b¹b??ł
 Qð Ê√ q³? ¨UN?²?Ou?B?š vKŽ kU×¹Ë ¨U?N?²¹u¼ sŽ d?³F¹Ë ¨U?N?²¹dŠ W?ú oI?×¹ wÝUO?Ý
rÝUÐ b¹bł s œU³F²Ýô«Ë œ«b³²Ýô« œuFO ¨»UD)« «c¼ q¦ qJA²¹ U*Ë W×½U« WdH«
°bOŠu²«Ë s¹b«
¨b¹b?ł s t?¦FÐ√Ë Ÿu?{u*« «c¼ wK?ł√ Ê√ ©ÊUuD« Ë√ W?¹d(«® wÐU?²?
w  b?N²?ł« b?I
32

WKŠd? w Áb?Ž«uË tu?√ nA?
√Ë ¨WO? ¹—U?²« tKŠ«d?Ë ¨wŽdA?« wÝUO?« »UD)« l³?²ð√Ë
b??Ë ¨q¹b?? ³? ²« WKŠd?? r?Ł ¨q¹ËQ??²« WK?Šd?? w ·«d??×½«Ë d?? O? Gð s t??O?KŽ √dÞ U??Ë ¨q¹e?M²«
ÊËd?š¬ VKÞË ¨tKOB?HðË tŠd?ý rN?CFÐ VKÞË ¨tðöJA? iFÐ sŽ …d?O¦?
WK¾Ý√ wMð¡U?ł
‰u?I« «c?¼ v≈ pI?³?Ý s ∫u?¼ wKŽ «œË—Ë WK¾?Ý_« d??¦?
√ s ÊU?
b?I?Ë ¨t?³¹c?NðË Á—U??B?²?š«
W_« ¡ULKŽ vKŽ d_« «c¼ q¦ vH ¹ nO
Ë ø©ÊUuD« Ë√ W¹d(«® »U²
w tÐ X¾ł Íc«
v≈ U¼ƒU?LKŽ t³M²¹ ô ¨…b¹b?Ž U½ËdË ¨…b?¹b «—u?BŽ W?_« o³Dð Ê√ qIF¹ q¼Ë øWK¹uÞ U?½Ëd
ø d
– U
Vł«uU?? U?I?Š ÊU??
ÊS? øqÞUÐ Â√ oŠ »U??²J« w œ—Ë U? q?¼ ∫u¼ U?Lz«œ wЫu??ł ÊU?
Ë
s W?I«u? t?FHM¹ sK? ¨öÞUÐ ÊU
Ê≈Ë ¨l³?²¹ Ê√ oŠ√ o(U? ¨tU? sLŽ dEM?« iGÐ tŽU?³ð«
t?? F? ?HMð ô ¨ZK?' qÞU?? ³«Ë ¨ZK?Ð√ o(U?? ¨W??³?ÞU?? rKF« q?¼√ Áb??O?¹Qð vK?Ž o³Þ√ uË ¨t?? I? ?«Ë
°Z−(« tMŽ wMGð ôË W−łU;«
U??O? ?FD Uðu?? ³Ł X³Ł U?? u¼ Íb??ý«d?« »UD K ‰u?? √ s tðœ—Ë√ U?? q
Ê√ rKF?« l «c¼
WÐU?×? B« iFÐ  «œU??N?²?ł« w¼ U/≈ t??HU?š U?? Ê√Ë ¨W?_« nKÝ ŸU??L?ł≈Ë ¨WM«Ë »U??²JUÐ
∫W?×O?×B« ‰u?_« v≈ œd« WU?š »U³« «c¼ w V?ł«u«Ë ¨WM²H« Ÿu?Ë bFÐ r¼b?FÐ sË
Æs¹bý«d« tzUHKš …dOÝË ¨5_« tuÝ— WMÝË ¨5³*« tK« »U²

W?Lz_« ‰«u?√ s  d
–Ë ô≈ ¨WQ?? ôË ¨q√ s ©ÊU?uD« Ë√ W¹d?(«® wÐU²?
w U?Ë
W¹u³M«Ë WO½¬dI« ozUI(« Ác¼ 5ÐË ”UM« 5Ð ‰UŠ U/≈Ë ¨tO≈ X³¼– U o«u¹ U W_« nKÝË
oŠ√ s×½® Y¹b×Ð »U²J« Íb¹ 5Ð Xb «cNË ¨vLŽ_« bOKI²« UNŠu{Ë l W¹bý«d«Ë
sŽ Y×?³«Ë ¨Íd?×?²«Ë ‰«R?« w rO¼«dÐ≈ U?MOÐ√ WMÝ v≈ UM²?łU?( ¨©±®©rO¼«dÐ≈ s pAUÐ
Æt œd−²«Ë ¨o(«
¨U?N?O?KŽ ŸËd?H« œ—Ë ¨W?d??H*« ‰u?_« lL?ł ô≈ »U?³?« «c¼ w qL?F« s w? fO °rF½
U? 5?Ð lL?'«Ë ¨U??NðöJA?? ÊU?OÐË ¨U??N?HU??š U? n¹“ nA??
Ë ¨U?NÐ W?ÞuM*« U?N?KKŽ ◊U?³M?²?Ý«Ë
wŽdý rU?Ž tMŽ wMG²?¹ ô ¨«b¹d UMË ¨«b¹b?ł ULKŽ tK« b?L×Ð —U? v²Š ¨UN?M ÷—UFð
ÆwÝUOÝ `KB ôË
t½√ «uMþË ¨©ÊUuD«Ë W¹d(«® »U²
w ¡U?ł U rKF« ÊuŽb¹ s iFÐ vKŽ qJý√ bË
ʬd?I?« rN? 5ÐË rN?MOÐ ‰U?Š b??IË ¨WM«Ë »U??²J« ’u?B½ t?Ð  ¡U?ł U? l? ÷—U?F?²?¹ b?
t½Q
Ë ¨rN?½UŁË√Ë rN
dýË ¨rN?²OK¼U?łË »dF« WN?ł«u* ¡Uł U/≈ ʬd?I« ÊQÐ rNMþ ¨tðU¹¬ dÐbðË
«c¼ Õd?ýË ÊU??OÐ w ¨©ÊU?uD«Ë W?¹d?(« s qJý√ U?L? O? ÊU?O?³? ²«® wU?I? d?E½«Ë ¨ ¥µ≥∑ Õ Í—U? ?³« `O??×? ©±®
ÆtÐ rO¼«dÐ≈ s oŠ√ s×½ Íc« pA« vMFË ¨rOEF« Y¹b(«
33

r¼d??O?ž w W?O?K¼U?'« Ê√ l°jI?? rN ô≈  Q¹ r Âö??Ýù« ÊQ?
Ë ¨»d??F« bMŽ ô≈ W?OK?¼U?ł ô
q¼√ v≈ dE½ tK« Ê≈® `O?×B« Y¹b(« w U?L
¨UNK
÷—_« 3√ W?OK¼U'« XLŽ b?Ë ¨bý√
w³M« rN tK?« YF³? ¨©±®©»U?²J« q¼√ s? U¹U?IÐ ô≈ ¨rN?L?−?ŽË rNÐd??Ž ¨rN?²?I?L? ÷—_«
¨o(« sŽ «uKC ¨rNMOÐ ULO »U²J«Ë rKF« q¼√ nK²š« Ê√ bFÐ ¨W×L« WOHOM(UÐ w_«
sŽ 5U??{ 5Ð «u?×? ³?Q?? ¨ÁubÐË fO?Þ«d? ÁuKF??łË ¨ÁuË√Ë s¹b« «Ëb???√Ë ¨o?K)« «uK{√Ë
«uHK²?š« UL?O rNMOÐ rJ×¹Ë »U?²J« q¼√ rKFO w_« w³M« tK« YF?³ ¨tO?KŽ 5ðUŽË ¨o(«
—d?×?²? ¨W?O?_« t?²?√ t??F? YFÐË ¨rN?O?KŽ X½U?
w²« ‰ö?ž_«Ë r?¼d?≈ rNMŽ lC?O?Ë ¨t?O?
ʬdI« r?NOKŽ ‰e½√Ë ¨ÊU?³¼d«Ë —U³?Š_«Ë ÊUŁË_«Ë „uKLK W¹œu³?F«Ë rKE« s tO? r¼ U2 oK)«
ÊU??O? GD« s r?N?B?K ??OË ¨—uM« v≈ W??O?K¼U??'«  U?L?Kþ s rN??łd?? ? O ¨W??U??
oK K? W¹«b¼
tO œ—Ë U q
Ê√ sþË ¨tLN 5ÐË tMOÐ q?OŠ ”UÝ_« «c¼ vKŽ ʬdI« √dI¹ r sL ¨—u'«Ë
»d??F?« W??OK¼U?? ł tÐ œu??B? I?*« U/≈ ¨qłË e??Ž t?K« d??O? G? W¹œu??³? F?K ‰UDÐ≈Ë ¨„d?? AUÐ b¹b?Mð s
W?¦U?¦« …UMË ¨Èe?F«Ë  ö« b−¹ r?K tF?«Ë w dE½ «–S? ¨„d?ýË W?OK¼Uł q
ô ¨r?N
d?ýË
t¹b¹ 5Рʬd?I« —UË ¨W?OK¼U'« q¼√ ‰U?Š s dO?š ‰UŠ vKŽ Âu?O« »dF« Ê√ s?þ ¨Èdš_«
WOK¼U−?
WOK¼Uł w ÂuO« »d?F« ÊQÐ „—b¹ ö ¨W¹«b¼Ë —u½ »U²
ô ¨hB?Ë a¹—Uð »U²

Ÿu?? ?C? ? šË „u?KLK? W¹œu?? ?³? ? Ž w? Âu?? ?O« r?N½√Ë ¨Âö?? ?Ýù« ¡U?? ?ł Ê√ Âu?¹ b?? ?ý√ Ë√ Èd?? ?š_« 3_«
„d?ý s b?ý√Ë ¨Êu??Žd? l d?B? VF??ýË qOz«d?Ý≈ wMÐ ‰U?Š t??OKŽ ÊU?
U2 b?ý√ ¨rN½U??O?GD
°rN½UŁË√Ë rNUM_ rN²OK¼Uł w »dF«
‰ušb?Ð dFA?¹ ô ”UM« d¦?
√ sJ® ∫rOI« sЫ rNMŽ ‰U? s ‰U×?Ð UNO?³ý r?NUŠ —U?B
rNË VKI?« 5Ð ‰u×¹ Íc« u¼ «c¼Ë ¨UŁ—«Ë «u³?IF¹ rË ¨«uKš b? Âu w tME¹Ë ¨t?²% l«u«
Âö?Ýù« w bË «–≈ ¨…Ëd?Ž …ËdŽ Âö?Ýù« Èd?Ž iIMð® ∫»UD)« sÐ d?L?Ž ‰U? UL?
¨Ê¬d?I«
t?O? lË ¨t– U?Ë ¨Ê¬d?I« tÐU?Ž UË „d?A« ·d?F¹ r «–≈ t½_ «c¼Ë ¨©W?OK¼U?'« ·d?F¹ r s
°°©WOK¼U'« q¼√ tOKŽ ÊU
Íc« t½√ ·dF¹ ô u¼Ë ¨Ád√Ë
¨©√bÐ U?L
U?³¹d?ž œuF?OÝË U?³¹d?ž ÂöÝù« √bЮ ‰U? ¤ w³M« Ê√ Y¹b?(« w ¡Uł b?Ë
U½√d? b?Ë t?K« ‰u?Ý—U¹ rKF« ld?¹ nO?
Ë ∫b?O?³ s?Ð œU¹“ ‰U?I? ¨©rKF« ld?¹ Ê√ pýu¹® ‰U?Ë
¨WM¹b?*« q¼√ t??I? √ „«—_ XM
Ê≈ °b??O? ³ sЫ U?¹ p√ p²KJ?Ł® ‰U??I? øU?½¡UMÐ√ ÁUML?KŽË ʬd??I«
Æ©≤®©ø¡wAÐ ULNO U2 ÊuFH²M¹ ôË qO$ù«Ë …«—u²« ÊË√dI¹ È—UBM«Ë œuNO« Ác¼ fOË√
Æ ≤∏∂µ Õ rK `O× ©±®
œUM?Ý≈® …bzU*« s ∂∂ W?¹¬ d??O? ?? Hð w? d??O? ?¦?
sЫ ‰U?? Ë ¨t kH?K«Ë bM?*« w b??L? ?Š√Ë ¨¥∞¥∏ Õ t??łU?? sЫ ©≤®
ƉU UL
u¼Ë ©`O×
34

5Ð ŸU??ý U?Ë ¨»U?²?J«  U¹¬ dÐbð Âb??Ž »U?³« «c¼ w q?N?'« «c¼ »U??³?Ý√ s Ê≈ U??L?

¡U?LKF« U??N?Šd?ý b?Ë ¨jI? W¹¬ W?¾? fL??š u?×½ ʬd?I« w ÂUJŠ_«  U¹¬ Ê√ s? rKF« q¼√
U??NM œU?H? ²? ¹ ô ¨hB?Ë œU??ý—≈Ë kŽË  U¹¬ p– ¡«—Ë U?? —U??B? ¨Ê¬d??I« ÂUJŠ√ V²??
w
°rJ(« ‰u√ s q√ sŽ öC rJŠ
s UÐUЗ√ r¼–U? ð«Ë r?NÐ sE« ÊU??Š≈Ë ¡U?LKFK b?OKI?²?« WM²?H« Ác¼ »U?³?Ý√ s Ê≈ U?L?

U? rN¹d?²?F¹ ¨rNK¦? d?AÐ ¡UL?KF« ¡ôR¼ Ê√ «Ë—u?B²¹ Ê√ Êu?½u²?H*« ÊËbKI?*« rþUF?²?O? ¨tK« ÊËœ
v²?Š WOFD?I« tðU¹¬Ë ʬdI« uK²ð Ê≈ U?L ¨lLÞË WKH?žË 6łË nF{Ë —u?šË QDš s rN¹d?²F¹
Ë√ aO??A« «c¼ ‰u??IÐ qÐ ¨tðU¹¬Ë tðU?¹«b¼Ë ʬd?IU?Ð ô p−?łU??×¹ s 5½u??²? H*« s p Íd??³M¹
°©±®„«–
 Q¹ r ÂöÝù« ÊQÐ ‰u?I« WŽUý≈ w 5LK*« s? s¹dJH*«Ë »U²J« iFÐ r¼UÝ U?L

œU?N²?łö qOB?H²« „dðË ¨…b?¹bŽ  U¹¬ w ¨W?UŽ ∆œU?³0 ¡Uł qÐ ¨w?KOB?Hð wÝUO?Ý ÂUEMÐ
°ÍdA³«
…—u?Ý Ê≈ qÐ ¨qÞU?³« qDÐ√ s U?NK
ÊuME« Ác¼ Ê√ ©ÊU?½ù« d¹d?%® √dI?¹ s* vK−?²O?ÝË
w ¨w½¬d??I« w?ÝU??O??« »UD)« ‰u??√ q
XML??C?ð ¨W?O?J …—u??Ý w¼Ë ¨U¼b??ŠË È—u??A«
d
cð œUJ?ð ô ÂUJŠ_« V²
Ê√ l ¨…—u«  U?¹¬ qł w ¨¡wý UNM cA?¹ r ¨ÊUOÐ `{Ë√
°U¼bŠË È—uA« W¹¬ ô≈ UNO
rN?? Ë ¨5?³*« ʬd?? I«  U?¹¬ dÐbðË 5L?K*« 5?Ð ‰U?? Š Íc« b?? OK?I? ?²« V³?? Ð p?– q
Ë
ÆWOF¹dA²«Ë ¨WOŽUL²łô«Ë ¨WOÝUO« tðU¹«b¼
∫»U²J« rOIð WDš

∫»«uÐ√ WFЗ√ vKŽ »U²J« «c¼ rOI²Ð XL bË «c¼
∫wöÝù« wÝUO« »UD)« ‰u√ w ∫ ‰Ë_« »U³«
∫ ‰uB WŁöŁ w t²KFłË
Æw½¬dI« »UD)« ‰u√ ∫‰Ë_« qBH«
ÆÍu³M« »UD)« ‰u√ ∫w½U¦« qBH«
5LK*« s? 5¹ö*« nu?²¹ nO?
qQ?²? tK?« ÊËœ s UÐUЗ√ d?A?³« –U? ð«Ë W¹œu?³?F?« vMF? ·d?Fð Ê√  œ—√ «–≈ ©±®
¨bŠ«Ë lłd? Èu²H W?ŽUÞ rN{—√ q²×¹ Íc« w³Mł_« ‰ö?²Šô« WËU?IË rNðUd?ŠË rNMÞË sŽ ŸUb« sŽ
d?BŽ w ¨rNzU?LKF rNM W?ŽUÞ rN?{—√ ú9 w²« Áb?Ž«uË ‰ö?²?Šô« i— sŽ rNK¦ 5?¹ö*« nu²¹ nO?
Ë
° øtłd tK« q−Ž wöÝù« qIF« W³Ož
35

ÆÍbý«d« »UD)« ‰u√ ∫YU¦« qBH«
ÆrNMMÝË s¹bý«d« ¡UHK)« dOÝ ∫w½U¦« »U³«
Ɖb³*«Ë ‰ËR*« 5ÐUD)« w  UŁb;« ∫YU¦« »U³«
ÆWOŽdA« WÝUOK WOKJ« jЫuC«Ë bŽ«uI« w ∫ lЫd« »U³«
 U¹«ËdU?Ð ô≈ Z²??Š√ ô√ U?? N? ²? ?IÐU??Ý w t?? ²? e?? ²« U?? W?? Ý«—b« Ác¼ w X?e??²« b?? Ë «c¼
Ÿu{u*« s? UNHU?š U X
dðË ¨U¼b¼«u?AÐ Ë√ UNð«cÐ W?u³I*«Ë W?×O?×B« W?O ¹—U?²«Ë WO?¦¹b(«
sŽ wMG¹ U?O? ¹—Uð «—U?N?²?ý« dN?²?ý« Ë√ ¨U?O?FD «dð«uð dð«uð U2 u¼ U?N?²?U?Ž Ê√ l ¨dJM*«Ë –U?A«Ë
Y¹b?(« rK?Ž ‰u?√ oË  U¹«Ëd« oO?I? % w  b?N?²?ł« w½√ d?O? ž ¨U?N?²?Ý«—œË b?O½U??Ý_« l³?²ð
wH?²?
√ qÐ ¨U?N?O≈ XF??ł—Ë U?N?OKŽ XH?Ë w²« U¼—œU?B? q
s U?N?łd?š√ r?Ë ¨a¹—U?²« rKŽË
t²?łdš Ê≈Ë U?L¼bŠ√ w W¹«Ëd« ÊuJð 5Š ¨U?LNOKŽ —U?B²?ôUÐ 5×O×?B« w ÊU
U0 U?³Už
ô≈ WOýU(« w d
–√ rË ¨l³²²K W¹«Ëd« WłUŠ VŠ XFÝuð U0—Ë WO¦¹b(« —œUB*«  «dAŽ
t?O≈ XFł—Ë t?OKŽ XH?Ë U q
 d?
– uË ¨ U¹«Ëd« vKŽ rJ(« w W?Ý«—b« s Wö?)«
Ãd?) ¨pKð Ë√ W¹«Ëd« Ác¼ œ— Ë√ ‰u?³ »U?³?Ý√Ë ¨qKF«Ë ‰U?łd«Ë Êu²*« V²?
s —œU?B*« s
«c¼ q
oOI% w Y׳« ¡UMŽ rA& vKŽ wMKLŠ U/≈Ë ¨tL−Š ·UF{√ WŁö¦Ð »U²J« «c¼
rKF« q¼√ vKŽ tK« Ác?š√ UË ¨WuK?E*« WO ¹—U?²« WI?OI(«Ë ¨rKF« W½U?√ ∫ U¹«Ëd« s rJ«
s WŽu{u*«  U¹«Ëd« s dO¦
ŸuOý vKŽ Vðdð U?Ë ¨t½uL²J¹ ôË ”UMK tMMO³O ‚U¦O*« s
 U?Ý«—b« WU?Ž w nF?{ s tðb¼U?ý U?Ë ¨ÂuO« t?A?OF½ U?L?
W?_« …UO?Š vKŽ …d?ODš —UŁ¬
XOMÐ –≈ ¨W_« a¹—Uð s W³I(« Ác¼ WÝ«—b X{dFð w²« W¹dJH«Ë W?OŽUL²łô«Ë WO ¹—U²«
…d?ODš ¡«—¬ rN?BB?Ë …«Ëd« V¹–U?
√ ô≈ U?N bM²? ô w²« W?O? ¹—U?²« ÂU¼Ë_« s dO?¦?
vKŽ
UNB?O×9Ë  U¹«Ëd« oOI% vKŽ …—b? U¼u−²M²Ý« s* ÊU?
u ÊuJð Ê√ UN ÊU
U  U?łU²M²Ý«Ë
q
œ—u¹ Ê√ rNM w?Žu{u*« Y?ŠU³?« w½U√ v?B√ X?½U
U0—Ë ¨U?N?×?O?×?Ë U?N?HO?F?{ W?d?F*
¨tC?OI½Ë Í√dUÐ Ãd? O? ¨UN?Ý—b¹Ë UNKK×?O ¨UN?CUMðË U?N{—U?Fð l t¹b¹ 5Ð w²«  U¹«Ëd«
‰U?Š U/≈Ë ¨W?O? ¹—U?²« W?I?O?I? (« w¼ s¹√ ¡«d?I« ·d?F¹ Ê√ ÊËœ ¨U¼œU??C¹ U? W?−?O?²M?K qu?²¹Ë
Y¹b?(« rK?Ž w wd?F*«Ë wLK?F« —u?B?I« W??u?d*« W?O?LK?F« rN?C?FÐ W?½UJ l U?NMO?ÐË rNMOÐ
W??Ý«—b Y×??³«  «Ëœ√ W??d?F? Ë ¨U??N? ö?²? š«Ë b??IM« W??Lz√ Z¼UM W??d??F? Ë ¨qKF«Ë ‰U??łd«Ë
s¹U?? ?³ðË ¨…«Ëd?« bzU?? ?I? ? Ž ·ö?? ²? ? š« v≈ X?H? ? ²√ r U?? ?L? ?
¨W¹«Ëd« r?KŽ ‰u?? ?√ oË  U?¹«Ëd«
W?Lz√ bMŽ `O?×?B«Ë `ł«d?« ‰uI?« u¼ U?L?
¨j³?C«Ë W«b?F«Ë ‚b?BUÐ …d?³?F« –≈ ¨rN?³¼«c?
ÆbIM«
o(« Êuu??I¹ s2 UMK?F?−¹ Ê√Ë ¨b??ýd« vKŽ W?1e?F«Ë ¨o(« v?KŽ  U?³? ¦« tK« ‰Q??Ý√Ë «c¼
‰“Ó√ Ë√ ¨q{Ô√ Ë√ q{Ó√ Ê√Ë ¨lHM?¹ ô rKŽ sË ¨—uJ« b?FÐ —u?(« s tK?UÐ –u?Ž√Ë ¨Êub?F¹ tÐË
36

¨5*UEK «d?ONþ Êu?
√ Ê√ rNK« pÐ –u?Ž√Ë ¨wKŽ qN−¹ Ë√ qN?ł√ Ë√ ¨rKþÔ√ Ë√ rKþÓ√ Ë√ ¨‰“Ô√ Ë√
°5¬ 5(UB« „œU³Ž w wMuðË ¨5d−LK «dOB½ Ë√
WM?Ý dÐu?? ?²? ?
« ‡¼±¥≤∂ WM?Ý „—U?? ?³*« ÊU?? ?C? ?— l?KD? »U?? ²?J« «c¼ n?OQ?ð w ŸËd?? ?A« WMÝ d?³L?¹œ ≤≥ o«u*« ‡¼±¥≤∂ …bF?I« Í– s W?FL?'« Âu¹ v×{ tM ⁄«d?H« -Ë ¨Â≤∞∞µ
ÆÂ≤∞∞µ

37

38

∫ ‰Ë_« »U³«
»UD)« ‰u√
wöÝù« wÝUO«

39

40

‰Ë_« qBH«
w½¬dI« wÝUO« »UD)« ‰u√
∫wÝUO« »UD)« ‰u√ n¹dFð

¨W?O½U1ù« W¹bzUI?F« ‰u?_« ’uB?)« tłË vKŽ w½¬d?I« »UD)« ‰u?QÐ UM¼ œuB?I*«Ë
W?OK?L?F« ‰u?_« r?N? sJ1 ô w²«Ë ¨W??O?ö??Ýù« WËbK wÝU?O? « ÂUEM« U??N?OKŽ Âu??I¹ w²«
¨wJ*« w½¬dI« »UD)« UNO≈ UŽœ w²« ¨W¹bzUIF« WO½U1ù« ‰u_« Ác¼ rN ÊËœ ¨WOF¹dA²«
ô≈ ¨Ê¬dI« w W?¹bzUIF« ‰u?_« Ác¼ Õu{Ë lË ¨w½b*« b?NF« w W¹u?³M« WËb« ÂUO? q³
n¹d?×? ²«Ë q¹ËQ?²UÐ U??N*U?F? X??LÞ Ê√ b?FÐ ¨Âu?O?« 5LK*« W?U??IŁ w pc? b?F?ð r U?N½√
¨Âu??O?« W??_« l«Ë r?J×¹ Íc« ‰b?? ³*«Ë ‰ËR*« »UD?)« aO??Ýd?ð qł√ s ¨U??N? ?²ôb Íu?MF*«
¨W??OJK*« ¨U??N? Ž«u½√Ë U??NUJ?ý√ ·ö?²? š« vK?Ž W¹d??B?O? I«Ë W??O½u??Žd??H« W¹œ«b??³? ²? Ýô« t??²?L?E½QÐ
¨w½¬d?I« »UD)« v≈ …œu?FUÐ ô≈ Ád?OO?Gð sJ1 ô Íc« l?«u« «c¼ ¨W¹—u?NL?'«Ë ¨W¹dJ?F«Ë
¨tËe½ Âu¹ rUF« w tŁbŠ√ ÍcU ¨dOD)« dŁ_«Ë dOŁQ²« s Àb×O ¨U×O× ULN tLNË
tþUHQ? W¹dÞ WCž ¨t?O½UFË tðôôœ X½U? Ê√ Âu¹ ¨tK w½U½ù« a¹—U²« Èd?− dO?ž v²Š
°q¹b³²«Ë ‰b'«Ë ¨q¹ËQ²« Íœ«uŽ UNOKŽ ÍbFð Ê√ q³ ¨tO½U³Ë
X'U??Ž b?? ¨»U??³« «c¼ w? w½¬d??I« »UD)« ‰u??√ r?¼√ Ê√ b??$ l³??²? ²«Ë ¡«d??I? ²? ÝôUÐË
o(« W?d?F ÊU?½ù« ‰ËU?Š U*UÞ w²« ¨…d?OD)« WK?¾Ý_« sŽ XÐU?ł√Ë ¨…d?O?³J«  U?OUJýù«
∫w¼Ë ¨UNNM v≈ ‰uu«Ë ¨UNO
lL?? ?²? ? :« œ«d?? √ 5?Ð W?? ö?? ?F« W?? ?F? ?O? ? ³Þ U?? ?ËøÊU?? ?½ù« q√ U?? ?Ëøœu?? łu?« «c¼ q√ U?? ?
ÍQÐËørNMOÐ p– b¹b?% t o×¹ sËø U³ł«Ë s? rNOKŽ UËø‚u?IŠ s rN U?Ëøw½U½ù«
”UM« bzUI?Ž ·ö²š« s nu*« UËøt½uF?OD¹Ë t ÊuFC ¹ ”U?Ý√ Í√ vKŽËørNLJ×¹ oŠ
U??ËørNzU??I? ýË rN??ÝRÐË rNÐËd??Š V³??Ý U??N? O? ·ö?²? šô« ÊU?? U*UÞ Íc?« ¨rNK×½Ë rN?KKË
…dD?O? ?«Ë ¨U??N? ?O≈ ‰u?? u« ‰u?? Š  U?? F? L? ?²? ?:« w Ÿ«d?? B« —«œ U*U?Þ w²« WD?K« s n?u*«
‚uI?(« UËøUL?NF¹“uð r²¹ nO ËøU?LNL?OIð t o×¹ sËø‰U?*«Ë …Ëd¦« s nu*« UËøU?NOKŽ
øULNO WOŽUL²łô«
»Ëd?(«  —«œ U*UÞ w²« ¨©…Ëd?¦« WDK« s?¹b« ÊU?½ù«® WFЗ_« W??Ozd« U¹U?C?I« U?N½≈
Ÿ«d?B?« ‰«“ U?Ë ¨U?NM? nu*« V³??ÐË ¨U?N?³? ³?Ð W??O½U?½ù«  U??F?L? ²?:« w Ÿ«d?B?« Àb?ŠË
41

¨W?O?ýUH?«Ë ¨WO?u?I«Ë ¨W?O«d?³?OK«Ë ¨WO? «d?²?ýô«Ë ¨W?OU?LÝ√d«Ë ¨W?O?Žu?O?AU? ¨ULzU? U?Nu?Š
¨…d??OD?)« WK¾??Ý_« pKð ÃU?? ²½ ô≈ w¼ U?? ¨W??O? ÝU??O? ?« W??O? F? {u«  U??H? ?KH« q Ë ¨W?¹“UM«Ë
…Ëd??¦«Ë W?DK«Ë ÊU???½ù« W??O? C? W??'U??F? X?ËU??Š YO??Š ¨…d??O? ³J?« W??O½U??½ù«  ö?JA*«Ë
—u?B?²¹ ôË ¨W?Ozd« U¹U?C?I« Ác¼ w W¹ËU?L?« tðU¹«b¼ ʬd?IK ÊuJ¹ ô√ —u?B?²¹ ôË ¨s¹b«Ë
e?Ž tK« t?H?Ë U?L? ¨—u?½Ë Èb¼Ë W?L?Š— »U?²? Ë ¨W?U? oK K W¹«b?¼ »U?²? ʬd?I« ÊuJ¹ Ê√
‰U U?L Ë ¨©±®˝rNЗ Ê–SÐ —uM« v≈  U?LKE« s ”UM« Ãd? ² p?O≈ ÁUMe½√ »U²? ˚ qłË
‰UË ¨©≤®˝5LKLK ÈdAÐË WLŠ—Ë Èb¼Ë ¡wý qJ U½UO³ð »U²J« pOKŽ UMe½Ë˚ vUFð
oI?? ×?¹ ¨…U?? O? ?Š ÂUE?½ t ÊuJ?¹ ô rŁ ¨©≥®˝©5*U?? F?K W?? L? ?Š— ô≈ „U?MKÝ—√ U?? Ë˚ t?½U?? ×? ?³? ?Ý
w²«  öJA*« Ác¼ w o(« v≈ UN¹bN¹Ë ¨…«ËUË W¹dŠË ‰bŽ s tO≈ lKD²ð U WO½U½û
°¡UMF« bý√ W¹dA³« UNM w½UFð
∫WOU²« ‰u_« w »U³« «c¼ w w½¬dI« »UD)«  U¹«b¼ ‰u√ “dÐ√ XK& bË
∫töł qł tK« bOŠuð ∫‰Ë_« q_«

ô≈ t≈ ô® bO?Šu²« WLK Á—UF?ý qFł bË ¨w½¬d?I« »UD)« w ‰u_« q√ u¼ «c¼Ë
¨pK*«Ë ¨o?K)« w ¨t p?¹d??ý ô ¨vU?? FðË t½U?? ×? ³? Ý ¨t?? ²? O½«b?? ŠË œU??I? ?²? ŽUÐ p?–Ë ¨©tK«
Æ©¥®˝tK« ô≈ t≈ ô t½√ rKŽU˚ vUFð ‰U UL ¨…œU³F«Ë ¨WŽUD«Ë ¨rJ(«Ë ¨…œUO«Ë
oK)« vK?Ž Vł«Ë ‰Ë√ u¼ tÐ Áœ«d?≈ VłË√ U?? q w t p¹d?ý ô Áb??ŠË tK« b?O?Šu??²?
È—U?B½Ë œu?N?¹ U?N?O? ÊU? Ë sL?O?« v≈ t?¦?FÐ 5Š q³?ł s?Ð –U?F* ¤ w³M« ‰U? U??L? ¨W?U?
«udŽ «–S vUFð tK« «ËbŠu¹ Ê√ tO≈ r¼u?Žbð U ‰Ë√ sJOK ¨»U² q¼√ Âu vKŽ ÂbIð p½≈®
q w  «uK fL?š rN?OKŽ ÷d? tK« Ê√ r¼d?³?šQ? pc «u?ŽUÞ√ r¼ ÊS? W¹«Ë— wË p–
¨rNzUOMž√ s cšRð ¨rN«u√ w …U “ rNOKŽ ÷d²« tK« Ê√ r¼d³šQ ¨«uK «–S ¨WKOË Âu¹
…u?Žœ oð«Ë ¨rN«u√ rz«d? oð«Ë ¨rNM c? ¨pcÐ p «u?ŽUÞ√ r¼ ÊS? ¨rNz«dI? vKŽ œd²?
©µ®Æ©»U−Š tK« 5ÐË UNMOÐ fO t½S ¨ÂuKE*«
vKŽ q?Oœ `{Ë√ rK?E« VM&Ë ¡«d??I? H?K …U?? e« l?œË tK« b??O? Šuð 5?Ð oOŁu« j?Ðd« «c¼Ë
Æ ± rO¼«dÐ≈ ©±®
Æ ∏π q×M« ©≤®
Æ ±∞∑ ¡UO³½_« ©≥®
Æ ±π bL× ©¥®
Æ ±πÕ rKË ¨±¥π∂˱≥πµË∑≥∑≤Õ Í—U ³« Á«Ë— ©µ®
42

—«d?ù« b??FÐ ô≈ …œU?Ž ÊuJ¹ ô Vz«d??C«Ë ‰«u?_« lœ –≈ ¨Áb?U??I? W?d?F? Ë b?O?Šu?²« v?MF?
Vł«Ë ‰Ë√ ÊUJ ¨…œU?Ž ¡U??݃d«Ë „uK*« r¼Ë ¨U?N?²¹U?³?ł Ë√ U?N? F?bÐ d?Qð w²« W?N?−K? W?ŽUDUÐ
p¹d?ý ô ÁbŠË t W¹œu?³F?« d¼UE “dÐ√ w¼ w²« W?ŽUDUÐ Áœ«d≈Ë tK« b?O?Šuð u¼ tO≈ r¼u?Žb¹
w ÊuLJײ¹ ¨tK« ÊËœ s UÐUЗ√ «Ë—U s¹c« „uKLK ôË ÊU³¼dK ôË —U³Šú WŽUÞ ö ¨t
vKŽ U½UOGÞË «dDÐË Udð UNÐ ú*«Ë „uK*« œ«œeO rN«u√ Êu³−¹Ë ¨rN²ŽUD rNMŽuC ¹Ë ¨ÁœU³Ž
Æ5HFC²*«Ë ¡«dIH« »UŠ
U½U??OÐ ¨tK?« b??O?Šu?ð b??FÐ ¡U??H? F?C?« sŽ rKE« l?—Ë ¡«d??I?H?K …U?? e« lœ d?? – w Ê√ U??L?
rKE« l—Ë ¨5H?FC²?*« …dB½Ë ¨‰bF« oO?I%Ë ¨oK)« d¹d?% u¼Ë ¨tðU¹UžË bO?Šu²« b?UI*
ÆÁœU³ŽË tIKšË tJK w tK« «uŽ“U½ s¹c« ¨…UGD«Ë …dÐU³'« rNOKŽ tÝ—U U*UÞ Íc« ¨rNMŽ
tÐU?? ŠË ¨t?œË ¨tU?? Âd?Š ¨tK« ÊËœ s b??³?F¹ U0 d??H? Ë ¨tK« b??ŠË s® ∫¤ ‰U?Ë
©±®Æ© ÆÆÆtK« ÊËœ s b³F¹ U0 dH Ë ¨tK« ô≈ t≈ ô ‰U s® W¹«Ë— wË ¨©tK« vKŽ
U uK? «u½U ¡«uÝ ¨tK« d?Ož œu?³F? qJÐ dHJ« qL?A¹©tK« ÊËœ s b³?F¹ U0 dH? Ë® tuË
wðQO?Ý UL? tK« ÊËœ s UÐUЗ√ r¼–U ð«Ë rN …œU?³Ž rN²?ŽUÞ Ê√ –≈ ¨U½U³¼—Ë «—U?³Š√ Ë√ ¨U½UŁË√Ë
Æt½UOÐ
t?²O½«b?ŠË œU?I?²ŽUÐ p–Ë t? V−¹ UL?O? t p¹d?ý ô ÁbŠË tK?« œ«d≈ b?O?Šu²« W?I?O?I×?
∫w
tu??I? Ë ¨d?√ ôË o?Kš t?F? Ád?O? G fO Í√ ©≤®˝d?_«Ë o?K)« t ô√˚ tu?I? W?O?I?U?)«≠±
Æ©≥®˝u¼ ô≈ t≈ ô ¡wý q oUš rJЗ tK« rJ–˚
UЗ wGÐ√ tK« dO?ž√˚ tuË ¨©µ®˝”UM« »—˚ tuË ©¥®˝5*UF« »—˚ tu?I WOÐuÐd«Ë≠≤
Æ©∂®˝¡wý q »— u¼Ë
Æ©∑®˝u¼ ô≈ t≈ ô tK«˚ tuI WO¼u_«Ë≠≥
s¹c« «Ë—–Ë U?NÐ Áu?ŽœU vM?(« ¡U?LÝ_« tKË˚ t?uI? ‰ö?'« ¡UL?Ý√Ë ‰U?LJ«  UH?Ë≠¥

Æ ≤≥Õ rKË ¨Í—U ³« Á«Ë— ©±®
Æ µ¥ ·«dŽ_« ©≤®
Æ ∂≤ dUžË ±∞≤ ÂUF½_« ©≥®
Æ ≤ W%UH« ©µ®
Æ ± ”UM« ©∂®
Æ ±∂¥ ÂUF½_« ©∑®
43

Æ©±®˝tzULÝ√ w ÊËb×K¹
pK˚ tuË ¨©≤®˝Êud?Bð v½Q u¼ ô≈ t≈ ô pK*« t rJЗ tK« rJ–˚ tu?I pK*«Ë≠µ
ÆÁ«uÝ pK rN fOK ¨tK« ô≈ ”UMK t≈ ô ULJ ¨©≥®˝”UM« t≈ Æ”UM«
ÆÁdOG fO Í√ ©µ®˝rJ(« tË˚ tuË ¨©¥®˝tK ô≈ rJ(« Ê≈˚ tuI rJ(«Ë≠∂
Æt p¹dý ô ÁbŠË tK« dQÐ Í√ ©∂®˝tK« Ê–SÐ ŸUDO ô≈ ‰uÝ— s UMKÝ—√ UË˚ tuI WŽUD«Ë≠∑
U½√ ô≈ t?≈ ô t½√ t?? ?O?≈ wŠu½ ô≈ ‰u?? ?Ý— s? pK?³? ? s UM?KÝ—√ U?? ?Ë˚ t?u?? ?I? ? …œU?? ?³? ? F«Ë≠∏
Æ©∏®˝ÊËb³ŽU ÍU¹S˚ tuI Ë ¨©∑®˝ÊËb³ŽU
d??B?I« b??O? H¹ ‰u?F? H*« .b??IðË ¨©π®˝Êu??³¼—U? ÍU¹≈Ë˚ t?u?I? ·u?)«Ë W??O? A?)«Ë W??³¼d«Ë≠π
¨©±∞®˝Êu?³¼—U? ÍU¹S? b?Š«Ë t≈ u¼ U?/≈˚ tu?I? Ë ¨U½√ ô≈ «b?Š√ «u?³¼dð ô Í√ ¨d?B?(«Ë
5MR*« s¹bŠu*«  UH “dÐ√ w tuI Ë ¨©±±®˝w½uAš«Ë ”UM« «uA ð ö˚ tuI Ë
tKU?Ð s¬ s˚ ÊU1ù« q?¼√  U??H? ? w tu?? I? Ë ¨©±≤®˝tK« ô≈ «b?? Š√ Êu??A? ? ¹ ôË˚
Æ©±≥®˝tK« ô≈ g ¹ rË …U e« vð¬Ë …öB« ÂU√Ë dšü« ÂuO«Ë
oK)« t? U?L?J ≠ ˝d??_«Ë oK)« tô√˚ vU??F?ð ‰U? U??L? t??IKš v?KŽ W¹ôu«Ë d??_«Ë ≠±∞
ÂUJ?Š_«Ë W¹ôu« q?L? ?A¹ UM?¼ d?? _«Ë oKD?*« d?? _« oŠ t? pc?? t p?¹d?? ý ô Áb?? ŠË
t½_ d??šü«Ë U?O½b« w? rNMOÐ ¡U??C?I«Ë qB??H«Ë rJ(«Ë r?N l¹d?A? ²«Ë rN??O?N½Ë r¼d??QÐ
Æ ≤µµ …dI³« ©±®
Æ ±∏∞ ·«dŽ_« ©≤®
Æ ∂ de« ©≥®
Æ ≥‡ ≤ ”UM« ©¥®
Æ ∂∑ nÝu¹Ë µ∑ ÂUF½_« ©µ®
Æ ∑∞ hBI« ©∂®
Æ ∂¥ ¡UM« ©∑®
Æ ≤µ ¡UO³½_« ©∏®
Æ Æ µ∂  u³JMF« ©π®
Æ ¥∞ …dI³« ©±∞®
Æ µ± q×M« ©±±®
Æ ¥¥ …bzU*« ©±≤®
Æ ≥π »«eŠ_« ©±≥®
Æ ±∏ WÐu²« ©±¥®
44

dO?¦ sЫ œ«“Ë ©ÊUDK«Ë …—bI« tË d?_«Ë oK)« t® d¹dł sЫ ‰U b?O«Ë »d«Ë pK*«
wË s tK« ÊËœ s? rJU?Ë ÷—_«Ë  «u?L?« pK t tK« Ê√ rK?Fð r√˚ d?O??Hð w
oK)« t ô√ ¡U??A¹ U0 rJ(« t pc?J Ÿ“UM öÐ pK*« t Ê√ U??LJ® ‰U?I? ˝d??O?B½ ôË
oK?š Íc« tK?« rJЗ Ê≈˚ v?U?? Fð ‰U?? YO?? ?Š W¹ü« ‰Ë√ vMF?*« «c¼ b?? R?¹ U2Ë ©d?? _«Ë
tK« „—U?³?ð d?_«Ë oK)« t ô√ ‘d?F« vK?Ž Èu?²?Ý« rŁ ÂU¹√ W?²?Ý w? ÷—_«Ë  «u?L?«
t½U??×? ?³? Ý tK t p?¹d??ý ô Áb??ŠË Í√ ˝wu« u?¼ tK«U??˚ v?U??Fð tu??Ë ˝5?*U??F« »—
fO …œU??³?Ž vKŽ wN?M«Ë d?_«Ë WDK?« Ë–Ë rOEF« ‘d??F« »— t½_ t?IKš v?KŽ W¹ôu«
„d??A¹ ôË wË s t½Ëœ s? rN U??˚ vU?F?ð tu? `?¹d? «c¼Ë Á«u??Ý pK ôË w?Ë rN
ÆrJ(« w ÁbOŠuðË W¹ôu« w ÁbOŠuð 5Ð lL− ˝«bŠ√ tLJŠ w
Âd?ŠË ¨U??NÐ Áœ«d?≈ ÁœU??³?Ž vKŽ tK?« VłË√ U2 t?O½U??F?Ë b??O?Šu?²« —u?? s p– d?O? ž v≈
w tu?Ë ¨©±®˝«b?Š√ tЗ …œU??³?FÐ „d?A?¹ ôË˚ …œU?³?F« w tu??I? ¨U?N? O? tÐ „«d?ýù« rN??OKŽ
rN «u?Žd??ý ¡U? d?ý rN Â√˚ l¹d?A? ²« w tu?Ë ¨©≤®˝«b?Š√ t?LJŠ w? „d?A¹ ôË˚ rJ(«
w p¹d?ý t s?J¹ rË «bË c? ?²¹ r˚ p?K*« w tu?Ë ¨©≥®˝tK« tÐ Ê–Q¹ r U? s¹b« s
Æ©µ®˝Êu dA* rJ½≈ r¼uL²FÞ√ Ê≈Ë˚ tuI WŽUD« wË ¨©¥®˝pK*«
Æo³Ý U q w tÐ „«dýù« pc ÂdŠ bI ¨o³Ý U qJÐ ÁbOŠuð VłË√ ULJ
∫w½¬dI« »UD)« w t≈ vMF

ô≈® UðU??³Ł≈Ë ¨©t≈ ô® U?O? H½ b?O? Šu?²« W??LK —«b? U??N?OK?Ž w²« WEHK« Ác?¼ ÊU?OÐ ¡U??ł b?Ë
∫vKŽ töÞ≈ p– sË ¨UNðôôœ w WOFD …dO¦  U¹¬ w ¨©tK«
«Ëb?³?Ž« Âu?U¹ ‰U?˚ vU?Fð tu? w U?L? ¨«d?AÐ Ë√ «d?−?Š ÊU? ¡«u?Ý tK« ÊËœ s œu?³?F*« ≠±
¡wý q oU??š u¼ ô≈ t≈ ô r?JЗ tK« rJ–˚ tu??Ë ¨©∂®˝Ád?O? ž t≈ s rJ U?? tK«
U½√ ô≈ t≈ ô t½√ t?O≈ wŠu?½ ô≈ ‰uÝ— s? pK³? s UMKÝ—√ U?Ë˚ tu?Ë ¨©∑®˝ÁËb?³ŽU?
Æ ±±∞ nNJ« ©±®
Æ ≤∂ nNJ« ©≤®
Æ ≤± È—uA« ©≥®
Æ ≤ ÊUdH«Ë ±±± ¡«dÝù« ©¥®
Æ ±≤± ÂUF½_« ©µ®
Æ ∏µË ∑≥Ë ∂µË µπ ·«dŽ_« ©∂®
Æ ±∞≤ ÂUF½_« ©∑®
45

U?N≈ W?Nü« qF?ł√˚ b?O?Šu?²« …u?Žb «Ëb?Bð 5Š »d?F« u? d?A? ‰U?Ë ¨©±®˝ÊËb?³ŽU?
Æ©≤®˝«bŠ«Ë
U?? l³ð«˚ vU??Fð tu?? w U??L? ¨Èu¼ Ë√ U*U??Ž Ë√ UJK ÊU?? ¡«u??Ý ¨tK« ÊËœ s Ÿu??³? ²*« ≠≤
UL Ë ¨ÁdOž 5F³²*« Í√ ¨©≥®˝5 dA*« sŽ ÷dŽ√Ë u¼ ô≈ t≈ ô pЗ s pO≈ wŠË√
UË˚ t?uË ¨©¥®˝¡U?OË√ t½Ëœ s «u?F³?²ð ôË rJЗ s? rJO≈ ‰e½√ U? «uF?³ð«˚ tu? w
UJ¹d??ý tK« ÊËœ s Ÿu??³?²? q qF??−? ¨©µ®˝¡U? d??ý tK« ÊËœ s Êu??Žb¹ s¹c« l³??²¹
rNÐ XFDIðË »«cF« «Ë√—Ë «uF?³ð« s¹c« s «uF³ð« s¹c« √d³ð –≈˚ tuË ¨U? dA tFÐUðË
q d?√ «u??F?³ð«Ë tKÝ— «u??B?ŽË rNЗ  U¹PÐ «Ëb??×?ł œU?Ž pK?ðË˚ tu?Ë ¨©∂®˝»U?³?Ý_«
d?√ «uF?³ðU?˚ tu? w U?L Ë ¨W?O?žUD«Ë pK*« »d?F« WG? w —U³?'«Ë ¨©∑®˝b?OMŽ —U³?ł
s Èb¼ d??O? GÐ Á«u¼ l³?ð« s2 q{√ sË˚ tu??Ë ¨©∏®˝b??O? ýdÐ Êu??Žd?? d?√ U??Ë Êu??Žd??
ÊQРʬd?I?« Õd? b?Ë ¨ ©±∞®˝U?O? ž Êu?IK¹ ·u???  «u?N? A« «u?F?³?ð«Ë˚ tu?Ë ¨©π®˝tK«
vU?? Fð tu?? w U?? L? ? ¨U??Žu?? ³? ²? ? Ác?? ð« s bM?Ž tK« ÊËœ s t?≈ tK« ÊËœ s? Ÿu??³? ?²*«
c ð« s X¹√d?√˚ tuË ¨©±±®˝öO? Ë tOKŽ ÊuJð X?½Q√ Á«u¼ tN≈ c? ð« s X¹√—√˚
l³?? ²¹ 5Š p?–Ë ¨U??N?≈ Èu??N?« ʬd??I« v?L? ? ? ¨©±≤®˝rK?Ž vKŽ tK?« tK{√Ë Á«u¼ t?? N≈
ÆtK« ÊËœ s UN≈ tH½ s qF−O Á«u¼ ÊU½ù«
o??H t½≈Ë t??OKŽ tK« rÝ d?? c¹ r U2 «uK? Qð ôË˚ vU?F?ð ‰U? U??L? ¨tK?« ÊËœ s ŸUD*« ≠≥

Æ ≤µ ¡UO³½_« ©±®
Æ µ ‚ ©≤®
Æ ±∞∂ ÂUF½_« ©≥®
Æ ≥ ·«dŽ_« ©¥®
Æ ∂∂ f½u¹ ©µ®
Æ ±±∂ …dI³« ©∂®
Æ µπ œu¼ ©∑®
Æ π∑ œu¼ ©∏®
Æ µ∞ hBI« ©π®
Æ µπ .d ©±∞®
Æ ¥≥ ÊUdH« ©±±®
Æ ≤≥ WOŁU'« ©±≤®
46

¨©±®˝Êu?? d?A* rJ?½≈ r¼u?L? ²?F?Þ√ Ê≈Ë r uœU?−? O rNzU??OË√ v≈ Êu??Šu?O? 5ÞU?O? A« Ê≈Ë
qÞU?³« sŽ ÊuœU−?¹ s¹c« dA?³« 5ÞU?Oý r¼ UM¼ 5ÞU?O?A«Ë ¨bO?Šu?²« iOI½ „d?A«Ë
«uUË˚ t½U×³Ý ‰UË ¨WŽUDUÐ ÁbŠË tK« œ«d≈ »ułË vKŽ ‰b ¨¡ULKF«Ë ¡U݃d« s
s W¹U??G« Ê√ ÊU??OÐ w U?C¹√ ‰U??Ë ¨©≤®˝ö??O?³? « U½uK{Q?? U½¡«d??³? Ë UM?ðœU?Ý UM?FÞ√ UMЗ
ŸUDO ô≈ ‰u??Ý— s UMKÝ—√ U?Ë˚ Ád?√Ë t½–S?ÐË Áb?ŠË tK W?ŽUD« ÊuJ?ð Ê√ qÝd« ‰U?Ý—≈
sŽ mK³*« u?¼ ‰u?Ýd« –≈ ¨tK W?ŽUÞ U?N?½uJ X³?łË U/≈ ‰u?ÝdK? W?ŽUDU? ¨©≥®˝tK« Ê–SÐ
W?? ŽUD?« 5Ð ‚d?? H«Ë ¨©¥®˝tK?« ŸUÞ√ b?? I? ? ‰u?? Ýd« lD?¹ s˚ vU?? F?ð ‰U?? U?? L? ? ¨t?K«
s w?N½Ë d?? √ œu??łË wC?? ²? ?Ið U?? L? ? ¨vKŽ_ v½œ√ s? …œU??Ž Êu?Jð W?? ŽUD« Ê√ ŸU?? ³ðô«Ë
d?√ öÐ ÊuJ¹ bI? ¨p– s rŽ√ ŸU?³ðô« UL?MOÐ ¨„uKLK ”UM« W?ŽUD ¨v½œú vKŽ_«
 «uD?š ŸU??³?ð«Ë ¨ «u??N? ?A« ŸU?? ³ð«Ë ¨Èu?? N« ŸU?? ³ð«Ë ¨s¹b?« ‰U??ł— ŸU?? ³ðU?? ¨WD?KÝ ôË
ÆÊUDOA«
‰e½√ Íc« u¼Ë U??LJŠ wG?²Ð√ tK?« d?O?G?√˚ vU??Fð ‰U? U?L? ¨tK« ÊËœ s t?O≈ r U??×?²*« ≠¥
Ê√ ÊËb¹d?¹˚ tu?? Ë ¨©∂®˝tK? ô≈ rJ(« Ê≈˚ t?u?? Ë ¨©µ®˝ö?? ?B? ? H? ? »U?? ?²J?« rJ?O≈
w „d??A?¹ ôË˚ U??C¹√ ‰U??Ë ¨©∑®˝tÐ «Ëd??H?J¹ Ê√ «Ëd??√ b??Ë  u??žU?D« v≈ «u??L? U?? ×? ²¹
Æ©«bŠ√ tLJŠ w „dAð ôË® WOF³Ý …¡«d wË ¨©∏®˝«bŠ√ tLJŠ
W?B? w vU?Fð tu? tK?« ÊËœ s W?ŽUD« t ‰c?³ð s q vKŽ o?KDð ©t≈® Ê√ b? R¹ U2Ë
s¾ ‰U?˚ vÝu* ‰UË ¨©π®˝Íd?Ož t≈ s? rJ XLKŽ U? ú*« UN¹√ U?¹ ÊuŽd? ‰U?Ë˚ ÊuŽd?
qOz«dÝ≈ wMÐË vÝu s ÊuŽd œ«—√ U/≈Ë ¨©±∞®˝5½u−*« s pMKFł_ ÍdOž UN≈  c ð«
WOÐuÐd« w?¼Ë ¨tHM U¼œ«—√ w²« W?O¼u_« w¼ pKð X½UJ ¨t²DK?Ý sŽ ÃËd)« ÂbŽË t?²ŽUÞ
Æ ±≤± ÂUF½_« ©±®
Æ ∂∑ »«eŠ_« ©≤®
Æ ∂¥ ¡UM« ©≥®
Æ ∏∞ ¡UM« ©¥®
Æ ±±¥ ÂUF½_« ©µ®
Æ ¥∞ nÝu¹ ©∂®
Æ ∂∞ ¡UM« ©∑®
Æ ≤∂ nNJ« ©∏®
Æ ≥∏ hBI« ©π®
Æ ≤π ¡«dFA« ©±∞®
47

Ác¼Ë ¨rJ?OKŽ W??ŽUD?« w Íc« pK*«Ë b??O? ?« Í√ ¨©vKŽ_« rJ?З U½√® tu?? w U?¼U??Žœ« w²«
sR½√ «uU??I? ˚ Êu?Žd?? Âu? s? ú*« ‰u? w U??L? qOz«d?Ý≈ u?MÐ U?N? O? ÊU?? w²« W?¹œu?³? F« w¼
ÆUM²DKÝ sŽ Êułd ¹ ô ÊuFzUÞ ÊuF{Uš Í√ ¨©±®˝ÊËbÐUŽ UM ULNuË UMK¦ s¹dA³
÷—_« w «Ëb??? H? O t??u??Ë vÝu?? —cð√ Êu??Žd?? Âu?? s ú?*« ‰U?˚ …¡«d?? p?– b¹R¹Ë
X½U U/≈ t½√ v?KŽ p– ‰b ¨tu?Ë u¼ U¼b³?F¹ WN¬ ÊuŽd?H ÊU b?I ¨©≤®˝p²N¬Ë „—c¹Ë
Âb??ŽË t?²? ŽUÞË ¨Ád?√ ŸU??³ð« w¼ U??NK×?²?½« w²« W?O?ÐuÐd«Ë t?? HM Êu??Žd? U¼U??Žœ« w²« W??O¼u_«
Æt²DKÝ sŽ ÃËd)«
Êu?? ?Žd?? ‰U?? ?I? ? ∫Ád?? ? – vU?? ?Fð ‰u?? ?I¹® W¹ü« Ác?¼ d?? O? ? ? ?H?ð w Íd?? ³?D« d?¹d?? ł sЫ ‰U?? ?
ÊuMF¹ ˝ÊËbÐU?Ž UM˚ qOz«d?Ý≈ wMÐ s ˝U?L?Nu?Ë˚ U?N?F³?²M˝UMK¦? s¹d?A?³ sR½√˚ÁRKË
pK* Ê«œ s q wL?ð »dF«Ë ¨rN ÊuM¹b¹Ë ¨r¼d_ ÊËd9Q¹ ¨ÊuK?c² ÊuF?OD rN rN½√
Æ©r−F« „uK* WŽUÞ q¼√ «u½U rN½_ œU³F« ∫…dO(« q¼_ qO p– sË ¨t «bÐUŽ
pK* Ê«œ s q Ê√Ë ¨»dF« W?G w W¹œu³F«Ë …œU?³F« vMF nAJ¹ `¹d h½ «c?N
…œU³?FÐ dHJ«Ë ¨Áb?ŠË tK« …œU³?ŽË bO?Šu²UÐ Âö?Ýù« ¡U− ¨t? «b³Ž —U?Ë Áb³?Ž bI? tŽUÞ√Ë
Æs¹b« ‰Uł—Ë ¡U݃d«Ë „uK*« WŽUÞ p– sË ¨Á«uÝ U q
∫»—Ë t≈ kH 5Ð ‚dH«

vMF? UL?NM qJ ÊUJ vMF*« w U?²?d²?« ‚UO?« w U?²F?L²?ł« «–≈ ©»—® Ë ©t≈® kHË
u¼ »dU?? ¨˝”U?M« t≈ Æ”UM« p?K Æ”UM« »dÐ –u??Ž√ q˚ t?½U??×? ³? Ý tu??I? ¨tÐ hš√
t Íc« u¼ tù«Ë ¨WŽUD«Ë rJ(«Ë pK*« t Íc« u¼ pK*«Ë ¨…œUO?«Ë d_« t Íc« bO«
Æ…œU³F«Ë ¡UŽb«
«c¼Ë ¨©vKŽ_« rJ?З U½√® Êu?Žd? ‰u?I? ¨v?MF*« w U?²?F?L? ²?ł« ‚U?O?« w U?²? d?²?« «–≈Ë
ÊËœ s Ÿu??C?)«Ë W?ŽU?D« t ‰c?³ð s? qJ ¨˝Íd?O? ž t≈ s rJ XLK?Ž U?˚ tu?? vMF0
»U?²J« q¼√ W?ŽUÞ ÊQ?ý w vU?Fð tuI? «c¼Ë ¨t?ŽUÞ√Ë t lC?š s bMŽ t≈Ë »— u?N? tK«
nÝu¹ ÊU vKŽ tuI Ë ¨©≥®˝tK« ÊËœ s UÐUЗ√ rN½U³¼—Ë r¼—U³Š√ «Ëc ð«˚ s¹b« ‰Ułd
v≈ «uU?Fð »U²J?« q¼√ U¹ q˚ tuI? Ë ¨©¥®˝—U?NI?« bŠ«u« tK?« Â√ dO?š Êu?dH?²? »UЗ√√˚
Æ ¥∑ ÊuMR*« ©±®
Æ ±≤∑ ·«dŽ_« ©≤®
Æ ≥± WÐu²« ©≥®
Æ ≥π nÝu¹ ©¥®
48

s UÐUЗ√ UCFÐ UM?CFÐ c ²¹ ôË U¾?Oý tÐ „dA½ ôË tK« ô≈ b³F½ ô√ rJMOÐË U?MMOÐ ¡«uÝ WLK
b?FÐ d?HJUÐ r d?Q¹√ UÐUЗ√ 5O?³M«Ë WJzö*« «Ëc? ²?ð Ê√ r dQ¹ ôË˚ t?uI? Ë ¨©±®˝tK« ÊËœ
s ŸUD¹ Ë√ ¨t?½Ëœ s vŽb¹ Ë√ ¨t½Ëœ s b??³?F¹ U?? q tK« vL??? ¨ ©≤®˝Êu?LK?? r²½√ –≈
Æt²O¼u√Ë t²OÐuЗ w tKUÐ „dý√ bI p– qF s q Ë ¨UN≈Ë UЗ t½Ëœ s l³²¹ Ë√ ¨t½Ëœ
s q sŽ ¨W?OÐuÐd« —u q Ë ¨W?O¼u_« —u q wHM² b?OŠu?²« WLK  ¡U?ł «cNÐË
Ë√ …œU?³?Ž s tK« d?O?G W¹œu?³?F« —u? q qD?³?²Ë ¨d?−?Š Ë√ d?AÐ s ¨tö?ł qł tK« Èu?Ý
qJÐ U?C¹√ Áb?Šu?²Ë qÐ ¨u¼ ô≈ t≈ ô t?K pcÐ Áb?ŠË tK« œd?H?²Ë ¨r U?% Ë√ ŸU?³ð« Ë√ W?ŽUÞ
t½U??OÐ wðQ?O? Ý U?L? t?K pcÐ oKF??²ð w²« ‰ö?'« ¡U??L?Ý√Ë ‰U??L?'«  U?H? Ë ‰U?LJ«  u??F½
ÆWOK¼U'«Ë WOMŁu«Ë „dA« „—u q vKŽ o¹dD« lDIO
¨W?? ?ŽUD?«Ë ¨rJ(«Ë ¨p?K*«Ë ¨o?K)« w t?K« W?? ?O½«b?? ?ŠË d?¹d?? I?ð s ʬd?? ?I« d?? ?¦? ? √ b?? ?Ë
«c¼ Ÿu?O?A ¨t?IKš s? ¡wý w t …U?GD«Ë „uK*« W?Ž“UM Êö?DÐ ÊU?O?³ ¨…œU?³?F«Ë ¨…œU?O?«Ë
„uK W?Ž“UM ¨U¼dNþ√Ë „d?A« —u “dÐ√ s? ÊU b?I ¨W?U W?O½U½ù«  U?FL?²:« w „d?A«
b?L(«˚ t½U?׳?Ý tu?IРʬdI« tK?« `²²?« «cNË ¨t?IKš r¼œU?³F?²?Ý«Ë ¨t²?OÐuЗ w t ÷—_«
©≥®Æ˝5F²½ „U¹≈Ë b³F½ „U¹≈ Æs¹b« Âu¹ pK ÆrOŠd« sLŠd« Æ5*UF« »— tK
rNЗ Áb?ŠË t½√Ë ¨W?U? 5*U?FK t?²?OÐuЗ w tK« W?O½«b?ŠË b?O? Qð  U¹ü« Ác¼ XML?C?²?
rN??O? ?O? ×? Ë ¨rN?? “«—Ë rN??IU?? š t½uJ ¨Ád??O? ?ž rN pU?? ôË ¨Á«u??Ý rN »— ô ¨r?¼b??O? ÝË
bŠ√ fOË ¨¡«e'«Ë s¹b« Âu¹ rNULŽ√ vKŽ rN¹“U−¹Ë rN?³ÝU×OÝ Íc« pK*« u¼Ë ¨rN²O2Ë
Ê√ ÁœU?³?Ž vK?Ž VłË√ «c?NË ¨¡wý t?F? pK?*« s rN fO ¨Áb?O?³?Ž ÷—_« „u?KL? ¨Á«u?Ý
d??AÐ rN½_ ¨r?N «uKc??²¹ ôË ¨„uK?*« «Ëb?³? F¹ ö?? ¨Áb??ŠË tÐ «uM?O?F? ²? ¹ Ê√Ë ¨Áb??ŠË ÁËb??³? F¹
ÆÁbŠË tK« ¡Uý U ô≈ ¨«dý ôË «dOš ôË ¨«d{ ôË UFH½ ÊuFOD²¹ ô ¨rNK¦
t?≈ Æ”UM?« pK? Æ”U?M« »d?Ð –u?? ? ?Ž√ q˚ v?U?? ? ?Fð t?u?? ? ?IРʬd?? ? ?I?« tK?« r²?? ? ?š U?? ? ?L? ? ?
V& Íc« r¼bOÝË ”UM« »— uN ¨tÐU² UNÐ `²²« w²« UNH½ WIOI(« b RO ¨©¥®˝”UM«
t V& Íc« ”UM« t≈ u¼Ë ¨ÁbŠË rJ(«Ë pK*« t Íc« ”UM« pK u¼Ë ¨ÁbŠË WŽUD« t
cM U??NK? W?O½U??½ù«  U??F? L? ²? :« t?N? ł«uð q?JA?? ‰«R?Ý ‰Ë√ s?Ž VO?−? OË ¨Áb??ŠË …œU??³? F«
t Íc« ”U?M« pK sËør?N?O?KŽ W??ŽUD« oŠ t Íc?« r¼b??O? ÝË ”UM« »— sL?? ∫ b??łË
Æ ∂¥ Ê«dLŽ ‰¬ ©±®
Æ ∏∞ Ê«dLŽ ‰¬ ©≤®
Æ µ ≠≤ W%UH« ©≥®
Æ ≥≠± ”UM« ©¥®
49

øW³žd«Ë W³¼d«Ë WOA)«Ë qc²«Ë …œU³F« oŠ t Íc« ”UM« t≈ sËørNMOÐ rJ(« oŠ
U¼—UŁ¬Ë ¨dNý√ U?NO Ÿ«eM«Ë ¨dNþ√ UN?O „dA« ÊuJ Àö¦« ozUI?(« Ác¼ ʬdI« b √ U/≈Ë
”d??HU?? »d??F?« d??O? ž s Èd??š_« 3_« W??OK¼U??ł w? W??U??š ¨dDš√Ë b??ý√ W??O½U???½ù« vKŽ
ÆÂËd«Ë
∫5²HzUÞ w q¦L²¹ WOÐuÐd« w „dA« ‰«“ UË ÊU bIË
rN U* ¨rN??OKŽ W?ŽUD« o?Š Êu?Žb¹Ë ¨”UM« pK Êu??ŽÒb¹ s¹c« „uK*« ∫vË_« W??HzUD«
‰U? UL? Ë ¨©±®˝vKŽ_« rJЗ U½√˚ t?u?I d?B? Êu?Žd? ‰U? U?L? ¨ÍœU? Íu?O½œ ÊUDKÝ s
wO??×?¹ Íc« wЗ rO¼«d?Ð≈ ‰U?? –≈ pK*« t?K« ÁUð¬ Ê√ tЗ w r?O¼«dÐ≈ ÃU??Š˚ 5Š ‚«d?? F« œËd/
Æ©≤®˝XO√Ë wOŠ√ U½√ ‰U XO1Ë
°‰UI*« `¹d Ë√ ¨‰U(« ÊUKÐ o(« «c¼ w tK« ÊuŽ“UM¹ ÷—_« „uK q Ë
ÊUDK?« W½b??ÝË ¡u?« ¡U??LKŽË ¨ÊU??³¼d«Ë —U??³? Š_« s s¹b« ‰U??ł— ∫W??O½U??¦« W?H?zUD«Ë
ÊË—b?B¹Ë ¨rN?ŽU?³ð«Ë ¨rN?²?ŽU?Þ oK)« vKŽ Êu?³?łu¹ s¹c« ¨WK×?½Ë WK q w ¨ÊU?'u?B«Ë
w vUFð ‰U? UL? ¨ÍuMF wŠË— ÊUDKÝ s rN U* ¨rN?HUš s oŠ w ÊU?d(« „uJ
„d?A½ ôË tK« ô≈ b?³?F½ ô√ rJM?OÐË UMMOÐ ¡«u?Ý W?LK v≈ «uU?Fð »U?²J?« q¼√ U¹ q˚ rN½Q?ý
Æ©≥®˝tK« ÊËœ s UÐUЗ√ UCFÐ UMCFÐ c ²¹ ôË U¾Oý tÐ
Èd Ë ¨ÊU³¼d«Ë dBOI«Ë ¨ÊU?U¼Ë ÊuŽd ¨ÊUJË ÊU“ q w ÊUI¹dH« nU% U*UDË
°ÊUDK«Ë w²H*« rNMMÝ vKŽ «dOš√ ¡UłË ¨Ê«cÐu*«Ë
W??O?H? OM(« ”UMK r?O?I¹Ë ¨s¹b?« ‰U?ł— W??OÐuÐ—Ë ¨„uK*« W??OÐuЗ qD³??O Âö??Ýù« ¡U?ł b??I
»— ôË ¨tK« ô≈ t≈ ö?? ¨U?N?u?KŽË U?N?²? OK¼U?ł qD?³¹Ë ¨U?N?u??Ý—Ë W?OMŁu« q?DF¹Ë ¨W?×? L?«
ÆÁ«uÝ pK ôË ¨ÁdOž
W?OMŁu« Ác¼ X«“ UË g?OFð XKþ W?O½U?½ù«  UF?L²?:« Ê≈ ô≈ ozU?I(« Ác¼ Õu?{Ë lË
rNM¹œ v≈ …œu?F«Ë Âu?O« 5L?K*« 5Ð ‰u?% WM²? b?ý√ w¼ qÐ ¨…U?GD«Ë „uKLK U?N?²¹œu?³?Ž w
°Èdš_« 3_« pMŽ Ÿœ ¨t p¹dý ô ÁbŠË t²ŽUÞË tK« bOŠuðË
∫WOÝUO« WO½uŽdH«

w tK« t??²? Ž“UMË ¨Áœ«b?³? ²? Ý«Ë wÝU?O? « t½U??O?GÞ w Êu??Žd??HÐ q¦*« ʬd??I« »d?{ b??I
Æ ≤¥  UŽ“UM« ©±®
Æ ≤µ∏ …dI³« ©≤®
Æ ∂¥ Ê«dLŽ ‰¬ ©≥®
50

vK& bIË ¨©±®˝vGÞ t½≈ ÊuŽd? v≈ V¼–«˚ vÝu* tK« ‰UI? ¨WONù«Ë ¨W?OÐuÐd«Ë ¨pK*«
∫wK¹ ULO ÊuŽd ÊUOGÞ
©≤®˝vKŽ_« rJЗ U½√˚ tu vKŽ WIKD*« …œUO« oŠ tzUŽœ« w ‡±
Æ
s Íd?& —UN½_« Ác?¼Ë dB? pK w fO√ Âu? U¹ ‰U?˚ dB? w ÷—_« pK tzU?Žœ«Ë ‡≤
Æ©≥®˝w²%
t≈ s r?J XLKŽ U?? ú*« U??N¹√ U¹ Êu??Žd? ‰U??Ë˚ t Ÿu??C? )«Ë W?ŽU?D« oŠ tzU??Žœ« wË ‡≥
Æ©¥®˝ÍdOž
 U?I?³?Þ vKŽ ”UM« t?L? O??IðË rN t??LKþË ¨oK K t??U?F?C?²? Ý«Ë ¨÷—_« w ÁuKŽ wË ‡¥
r¼¡UMÐ√ `Ðc?¹ rNM W?HzUÞ nF?C? ²?¹ U?F?O?ý U?NK¼√ qF??łË ÷—_« w ö?Ž Êu?Žd? Ê≈˚
Æ©µ®˝s¹bH*« s ÊU t½≈ r¼¡U½ wOײ¹Ë
«uU?I? Æ5U?Ž U?u? «u½U? Ë «Ëd?³J²?ÝU?˚ vU?F?ð ‰U? U?L ¨q?Oz«d?Ý≈ wM³ ÁœU?³?F?²?Ý« wË ‡µ
Æ©∂®˝ÊËbÐUŽ UM ULNuË UMK¦ s¹dA³ sR½√
ÊËb?³? F¹ «u½uJ¹ rË ¨rO¼«d?Ð≈Ë ‚U?×?Ý≈Ë »u?I? F¹ rNzUЬ s¹œ vK?Ž qOz«d?Ý≈ uMÐ ÊU?? b?I
‚b ÁdN?Ë t½UDKÝ X% 5HFC²? «u½U U* rN½≈ ô≈ ¨…œU³FK wŠöD?ô« vMF*UÐ ÊuŽd
¨t rN?²ŽUÞË ¨Êu?Žd?H rN²¹œu?³Ž s? r¼d¹d×?² vÝu t?K« YFÐ bË ¨t b?O?³Ž rN½√ rN?OKŽ
Æt p¹dý ô ÁbŠË tK« «Ëb³FO
vÝu* t½U?׳?Ý —b Y?OŠ ¨t?²OÐuЗ ‰U?L? Ë tK« …—bI ÊU?OÐ Êu?Žd l vÝu? WB? wË
t½√Ë ¨vKŽ_« rNЗ t½√ s ÁUŽœ« UL?O Á«uŽœ qD³O ¨t½UDKÝ X%Ë ¨ÊuŽd? XOÐ w UO×¹ Ê√
°dC¹ Ë√ lHM¹ t½√ Ë√ ¨dB pK t
 UFL²?:« w ·«d×½ô« d¼UE “dÐ√ X«“UË …UGD«Ë „uKLK »uFA« W¹œu?³Ž X½U bI
vKŽ …œU??O? « ¡U??Žœ« ¨oŠ d?O? GÐ ÷—_« w p?K*« r¼«u??Žœ l „uK*« lL??ł b??I? ¨W??O½U??½ù«
Æ ≤¥ t‡Þ ©±®
r— W¹¬Ë ¨©vGÞ t½≈ Êu?Žd v≈ V¼–«® tÞ …—u?Ý w ≤¥ r— W¹¬ w ÍœbF« “U?−Žù« kŠôË ¨ ≤¥  U?Ž“UM« ©≤®
w W?O½U?¦«Ë ¨≤∞ U?N?L?—Ë n×B?*« ‰Ë√ w vË_« …—u?« Êu? l ¨©vKŽ_« rJЗ U½√ ‰U?®  U?Ž“UM« w ≤¥
°°WIKD*« WŽUD« t Íc« vKŽ_« bO« t½√ tzUŽœ« w u¼ ÊuŽd ÊUOGD ¨∑π UNL—Ë Ádš¬
Æ µ± ·dše« ©≥®
Æ ≥∏ hBI« ©¥®
Æ ¥ hBI« ©µ®
Æ ¥∑≠¥∂ ÊuMR*« ©∂®
51

tK W?Ž“UM p– q Ë ¨U³?OždðË U³?O¼dð rN oK)« b?O³FðË ¨W?IKD*« WŽUD« oŠ ¡U?Žœ«Ë ¨oK)«
r¼Ë q?F? H¹ U?? L? Ž ‰Q?? ¹Ô ô˚ t?? ? H?½ sŽ vU?? Fð ‰U?? U?? L? ? ¨t??²? ?OÐuЗ hzU?? B? š h?š√ w
©±®Æ˝ÊuQ¹
Ô
c??O? HMð u¼Ë ¨…U??²? F« ¡U??݃d«Ë ¨…U??GD?« „uK*« t??O? Žb¹ Íc« …œU??O? « oŠ u¼ t?MO??FÐ «c¼Ë
°W½uB*« rNð«Ëc bI½ ÊËœË ¨rN WFł«d ÊËœ ¨r¼d√
¨…U?GD?«Ë „uK*« s ô ¨Áb?ŠË t?O?≈Ë tM W?³?žd?«Ë W?³¼d« ÊuJð Ê√ t½U??×?³?Ý VłË√ U??L?
¨UMO ôu?? t ôu?I? ¨vGÞ t½≈ Êu??Žd? v≈ U??³¼–«˚ ‰U? 5?Š ÊË—U¼Ë vÝu* vU??Fð ‰U? U??L?
wM½≈ U??U? ð ô ‰U? ¨vGD?¹ Ê√ Ë√ UMOKŽ ◊d?H¹ Ê√ ·U?? ½ UM½≈ UMЗ ôU?? ¨vA? ¹ Ë√ d? c??²¹ tKF
Æ©≤®˝È—√Ë lLÝ√ ULJF
Íd‡‡A?³« ·u?)« u¼ ·u?)« p– ÊU? uË v²?Š ¨ÁdO?ž s ·u?)UÐ ÁœU?³?F tK« Ê–Q¹ rK
…d?×?« s Êu?Žd?? t lL?ł U? È√— 5Š vÝu? ÊQ?ý w v?U?Fð ‰U? U?L? ¨©≥®Íœ«—ù« d?Ož
Æ©¥®˝vKŽ_« X½√ p½≈ n ð ô UMK vÝu WHOš tH½ w fłËQ˚
dO?)« —bI¹Ë ¨d?C«Ë lHM« Áb?ŠË pK1 Íc« uN? ¨ÁbŠË tM ·u?)UÐ ÁœU³?Ž tK« d√ b?I
‰U?I? rN Êu? d??A*« lL?ł U?? Q?³½ rN??GKÐ 5Š 5MR*« U??³ÞU? ? vU?Fð tu?? w U?L? ¨d?A«Ë
r¼u??A? ? ð ö??˚ vU?? Fð ‰U??Ë ¨©µ®˝5MR?? r²M Ê≈ w½u?? U??šË r¼u??U?? ð ôË˚ t?½U??×? ³? Ý
Æ ≤≥ ¡UO³½_« ©±®
Æ ¥∂≠¥≥ tÞ ©≤®
 U¹ü« qÐ ¨wFO?³D« ÍdA³« ·u?)« Ë√ d« ·uš w?LÝ U ¡«uÝ ¨Ád?Ož s ·u)UÐ t?öł qł tK« Ê–Q¹ r ©≥®
tu? w U?L? Íd?A?³« ·u?)« w?  ¡U?ł U/≈ tK« d?O?ž s ·u?)« Âb?Ž ÊU1ù« oI?×?² X?Þd?²?ý« w²« W?O½¬d?I«
qO?BH?²U ©5MR? r²M Ê≈ w½u?UšË r¼u?U ð ôË® 5 d?A*« rNz«bŽ√ s? «uU? ¹ ô√ 5MR*« U³ÞU? vU?Fð
¨‰u?IF? ôË WMÝ ôË »U²? s qOœ t?OKŽ ‰b¹ ô o¹dHð wF?O³D?« ·u)«Ë d?« ·uš 5Ð o¹d?H²«Ë ÀœU?(«
t?O?≈ WÐU½ù«Ë ¨t?OK?Ž q u?²«Ë ¨Áb??ŠË tÐ W?I? ¦«Ë tKUÐ o?KD*« ÊU1ù« tK« Èu??Ý s2 ·u?)« Âb??Ž s œu?B? I*« –≈
tM t?u?š –≈ d?AÐ Ë√ d?³? Ë√ d??−?Š s ÊU?½ù« ·U? ¹ Ê√ 5Ð ‚d? ö? ¨t p¹d?ý ô ¨t¹b?O?Ð tK d?_« ÊuJ
b? ·u?)« «c¼Ë ¨Áb?ŠË tK« ô≈ d??O?)«Ë d?C« pK1 ô –≈ ÊU1ù« w Õb? «c¼Ë Á—d?{ s? W?O?A?)« V³?Ð …œU?Ž
Á«uÝ s2 ·u)« s?Ž ÁœU³Ž vN½ töł qł tK« Ê√ lË ¨t?³×Ð ÊU1ù« q√ wUM¹ bË ¨ÊU1ù« ‰U?L wUM¹
wC?²I¹ qР«b?ù« s lM1 Íc« ·u)« wC?²I?¹ ô —c(« –≈ rNz«b?Ž√ WN?ł«u w —c?(UÐ r¼d√ b?I ¨U?IKD
ÆdBM«Ë dHE« oI% w²« WDO(«
Æ ∂∏≠∂∑ tÞ ©¥®
Æ ±∑µ Ê«dLŽ ‰¬ ©µ®
52

ÍU¹≈Ë˚ vU?? Fð ‰U??Ë ¨©≤®˝Êu?? A? š«Ë ”UM?« «u??A? ? ð ö?? ˚ U??C¹√ ‰U?? Ë ¨©±®˝w½u?? A? š«Ë
ÍU¹S?? ? b?? ?Š«Ë t≈ u?¼ U/≈ 5M?Ł« 5N?≈ «Ëc?? ? ? ²?ð ô tK« ‰U?? ?Ë˚ U?? ?C¹√ ‰U?? ?Ë ¨©≥®˝Êu?? ³?¼—U?? 
©¥®Æ˝Êu³¼—U
q s ¨W¹dA?³« fHM« d¹d%Ë ¨WOA?)UÐ ÁbŠË Áœ«d≈Ë tK« bO?Šuð v≈ …uŽœ p– q Ë
÷—_« „uK U?NO? tŽ“UM¹ w²« ¨W?³¼d«Ë ·u?)UÐ ÁbŠË tK« œ«d?SÐ ¨tK« dO?ž s ·u)« —u?
s t½u?Žd²? ¹ U?Ë ¨rN½uO?ŽË rNð“ËöłË ¨r?N½u−?ÝË rNÞUO?Ð ÁœU?³Ž «Ëb?³F?²?O ¨rNðU?GÞË
bO QðË ¨tK tbN ʬdI« ¡Uł U u¼Ë ¨rN½UO?GÞ ÷dË ¨rN½UDKÝ XO³¦² V¹cF²« qzUÝË
ÆtKUÐ „dA« s t½√Ë t½öDÐ
UN?GKÐ√Ë ¨«dDš „dA« d¼UE b?ý√ “ËU−?²¹Ë ¨ÊUŁË_« „dA ʬdI« Èb?B²¹ Ê√ —u?B²¹ ôË
oK)« r¼œU?³F?²?Ý«Ë ¨…UGD«Ë „uK*« tQ?ð w q¦L?²*« ¨W?O½U½ù«  U?FL?²?:« …UO?Š l«Ë w «dŁ√
¨pK*« w? tK« W??Ž“UMË ¨rN??²DKÐ r?¼œU?³? F? ²?Ý«Ë ¨rN??²? ŽUD ”UM« ŸU??C? š≈Ë ¨«uKŽË U??LKþ
 U??F? ?L? ²? :« ¡U?? I? ý V³?? Ý w¼ w²« d?¼UE*« pK?ð ¨W??OÐuÐd?«Ë ¨…œU??O? ?«Ë ¨rJ(«Ë ¨W?? ŽUD«Ë
°W¹dA³«
∫Í—U³łù« 3_« „dýË Í—UO²šô« »dF« „dý

rN?²¹œu?³Ž X?½U –≈ ¨Èd?š_« 3_« „d?ý s Êu¼√ rN?²?OK¼U?ł w »d?F« „dý ÊU? b?I
…U?G?Þ ôË „uK rN sJ¹ r?Ë ¨U¼uK √ «u?ŽU??ł «–≈ «u½UJ ¨W¹—U??O?²? š« W¹œu?³? Ž W¹d?−? (« ÊUŁËú
s „uKLK W¹d³ł W¹dN W¹œu³Ž rN …—ËU:« 3_« W¹œu³Ž X½U ULMOÐ ¨rN½uc¹ Ë√ r¼Ëb³F²¹
WUÝd« qL( r¼dOž s «œ«bF²Ý« d¦ √ r?Nðd¹eł w »dF« ÊU «cNË ¨…dÝU _«Ë …dUOI«
w b?? O? Šu??²?« d??A½ vK?Ž —b??√ «u½U?? Ë ¨ÊUŁË_« …œU??³? ?ŽË ÂU¼Ë_« s «u??B?K ð r¼ Ê≈ ¨…b?U??)«
ÊU? w²« —U??−?ý_«Ë —U?−?Š_« s «d?Dš b?ý√ w¼ w²« ¨W¹d??A?³« W?Nü« W??N?ł«u?Ë ¨÷—_«
vKŽ «u?O rN½√ «u —œ√ Ê≈ UL? ¨r¼dCðË rNFHMð U?N½√ rNM UMþ ¨r¼—UO?²šUÐ UN½Ëb³?F¹ »dF«
«u?×? ³?√ b?? r¼ «–S? ¨rN?¹b¹QÐ rN??UM√ «u?b¼ v?²?Š ¨W?«d??)«Ë r¼u« Èd??Ý√ rN½√Ë ¨¡wý
«Ë—d×O ¨W?U 3_« v≈ 5*UF« »— tK« WUÝ— ÊuKL?×¹ r¼—u s «uNłuðË ¨s¹b?Šu «—«dŠ√
bzU r²?Ýd dUŽ sÐ wFЗ ‰U? UL ¨…U?²F« …dÐU³?'«Ë ¨…UGD« „uK*« —uł s W?HFC?²*« 3_«
Æ ≥ …bzU*« ©±®
Æ ¥¥ …bzU*« ©≤®
Æ ¥∞ …dI³« ©≥®
Æ µ± q×M« ©¥®
53

s œU?³F?« Ãd M UM?¦F?²Ð« tK« Ê≈® ∫wFЗ t ‰U?I? ørJÐ ¡U?ł U tQ?Ý 5Š ¨Èd?? ‘uO?ł
W¹U?G« pK𠨩±®©Âö?Ýù« ‰b??Ž v≈ ÊU¹œ_« —u?ł s?Ë ¨œU?³?F« »— …œU??³?Ž v≈ œU??³?F« …œU??³?Ž
t ‰U??I? ”UMK U??N½uKL??×¹ w²?« WU?Ýd?« sŽ tQ??Ý 5Š r²??Ýd wL??A?'« …d?¼“ U?N? B? ) w²«
¨tK« b?MŽ s ¡U?? ł U0 —«d??ù«Ë ¨tK?« ‰u??Ý— «b??L? ?×? Ê√Ë ¨t?K« ô≈ t≈ ô Ê√ …œU??N? ?ý® ∫…d¼“
¨Â√Ë »_ …uš√ ¨¡«uŠË Âœ¬ uMÐ ”UM«Ë ¨œU³F« »— …œU³Ž v≈ œU?³F« …œU³Ž s œU³F« ëdš≈Ë
Ë√ ¨…—U?? −? ? ² ô≈ r?J{—√ qšb?½ ôË ¨UMO?KŽ U?? r?JOK?ŽË UM U?? ? rJ ÊU?? ? r²?? ?LKÝ√ Ê≈ r?J½√Ë
©≤®Æ©WłU(
W¹d?A? ³« ÊUŁË_U? ¨«d?Dš b?ý_« W?L? N*« w¼ ¨„uK*« …œU?³? Ž s »u?F? A« d¹d?% ÊU?? b?I
W¹d?A?³?« ÊUŁË_U? ¨U?N?²¹œu??³?ŽË U?NðœU?³?Ž s? hK ?²« qN??¹ w²« W¹d?−?(« ÊUŁË_U?? X?O
UN?²ŽUÞ sŽ ÃËd?)« b¹d¹ s q ¨UNM¹œ ‰U?łdÐË ¨UN?ýËdŽË UN½UDKÝ …u?IÐË ¨UN?ýuO−?Ð qðUIð
°UN²DKÝË
W¹b?L?;« W¹ËUL?« WU?Ýd« 5U?C? sŽ UN?×?{Ë√Ë …—U?³Ž e?łËQÐ wL?A?'« …d¼“ d³?Ž b?I
ÆrNMOÐ WO½U½ù« …uš_«Ë …«ËU*« bO QðË ¨rN²ŽUÞË „uK*« …œU³Ž s oK)« d¹d% w¼Ë
∫w_« w³M« b¹ vKŽ ’ö K 3_« —UE²½«

sŽ ÊöŽû W?ú Ë√ ÈdI« Â_ W?³½ ≠ w_« w³M« W?¦FÐ dE²Mð W?³ÞU 3_« X½U? bI
w³½ ¨U?LKþË «—uł X?¾K UL? ôbŽ ÷—_« ú?1 Íc« ≠ 3_« q Ë ÈdI« qJ t?²U?Ý— WO*U?Ž
‰–Ë dN s tO w¼ U2 U¼—d×OË ¨W¹œu³ŽË rKþ s tO w¼ U2 UNBK O ¨WO½U½ù«Ë WLŠd«
w¼ U2 hK? ?²« lOD²??ð »d?F« d?O? ž Èd?š_« 3_« sJð rK ¨rN?½U?O?GÞË „uK*« ÊU?DKÝ X%
W¹œu³?F« «ud?F¹ r s¹c« »dFUÐ tK« ¡U?ł v²Š ¨…d?ÝU _«Ë …d?UOIK W¹d?N W¹œu?³Ž s t?O
…U?GD« rKþ s? oK)« d¹d?%Ë ¨5*U?F« v≈ tK? WU?Ý— qL?( r¼d?O?ž s —b?√ «u½UJ? ¨„uKLK
Æs¹d³−²*«Ë
wö??Ýù« `²??H« »Ëd??Š w 5L?K*« Íb??Bð …b??ý V³??Ý d???H?¹ Íc« u¼ d??_« «c¼Ë
¨WA³(« wýU$Ë ¨dB fuI l Àb×¹ r u×½ vKŽ ¨ÂËd« …dUOI«Ë ¨”dH« …dÝU ú
s d??¦? √ ¨U??L? NMŽ W¹œu??³? F« ‰ö?ž√ l?d U?L? NÐu??F? ý W?łU??ŠË ¨5²¹—uÞ«d??³? ù« ÊU?O? GÞ …b??A
ÆUL¼dOž
d?B?O? pK¼ «–≈Ë ¨Áb?FÐ Èd? ö? Èd?? pK¼ «–≈® `O?×?B« Y¹b?(« w ¡U?ł «c?NË
Æ ¥∞≤ Ø≤ Íd³D« d¹dł sЫ a¹—Uð ©±®
Æ ¥∞≤≠¥∞± Ø ≤ Íd³D« ©≤®
54

©±®Æ©tK« qO³Ý w UL¼“uM sIHM² ÁbOÐ wH½ Íc«Ë ¨ÁbFÐ dBO ö

…U?²F«Ë ¨…d?ÝU _« …U?GD« s ¨…dÐU³?'« —uB?Ž W¹U?NMÐ U½«–≈Ë …—UAÐ Y¹b?(« «c¼ ÊU b?I
bN?Ž W¹«bÐ sŽ U½öŽ≈Ë ¨t²?√Ë ¤ w_« w³M« b¹ vKŽ ULN?O²¹—uÞ«d³?≈ ◊uIÝË ¨…dU?OI«
¨‰b?? F« WËœ q?þ w ¨U?? NK×?½Ë ¨U??N?KKË ¨U?? N½U?¹œ√ ·ö??²? ?š« v?KŽ 3_« t?? O? ? gO?? Fð b¹b?? ł
WOÐuЗ ö ¨…b?Š«Ë Â√Ë ¨bŠ«Ë »√ s …uš√ lOL?'U ¨WO½U½ù« …u?š_«Ë ¨…«ËU*«Ë ¨W¹d(«Ë
ÆbŠ√ vKŽ bŠ_ …œUOÝ ôË ¨dAÐ vKŽ dA³
dLŽ ‰œUF« WHOK)« ‘uOłË ô≈ WMÝ …d?AŽ fLš WOöÝù« WËb« ÂUO vKŽ i1 rK
—d?%Ë ¨týËd?Ž „bðË ¨Èd?? ÊUO?GÞ s ”—U?Ë ‚«d?F« »uF?ý ‚d?A« w —d?% »UD)« sÐ
t?LKþË dB?OI« ÊU?O?GÞ s UO?³OË d?B?Ë 5DKË ÂUA« »u?Fý »d?G« w hK ðË ¨Áb?O³?Ž
 «¡u³½ w tHË ¡U?ł UL Âö« pK »UD)« sÐ dLŽ ‰œUF« WH?OK)« qšbOË ¨tðËd³łË
UNK³?I²¹ w²« …d? B« tHM?Ð nEMOË ¨U¼dNDO W —U?³*« ”bI« Âö« WM¹b? qOz«dÝ≈ wMÐ
U??LKþ U??N? OKŽ U??N½u??IK¹Ë U??NÐ U??N½u??½b¹ È—U??BM« ÊU?? w²« W??U??L? I« s ¨U??N½u??LEF¹Ë œu??N? O«
»u?? F? ý rF?M²Ë ¨5O?? ×? ?O? *« ÂËd?« …dDO?? Ý X% ¨5H?? F? C? ?²? ?*« œu??N? ?OUÐ W?¹UJ½ ¨U½«Ëb?? ŽË
¨W??L? ?Šd«Ë ¨‰b??F«Ë ¨w?M¹b« `U?? ? ²UÐ d?? L? Ž b??N? ?Ž cM ÷—_« pKð w? 5²¹—uÞ«d?? ³? ù«
¨ÂöÝù« ‚UM?²Ž« v≈ …—œU³*« v≈ U?¼UŽœ U u¼Ë ¨q³? s tÐ UNÐu?FA b?NŽ ô U0 ¨ÊU?Šù«Ë
…U?O×?K  œUŽ√ ¨…b¹b?ł …—U?C?Š Õd b?O?OAð w? rNF? «u? d²?A?OË ¨5%U?HK U½«u?š≈ «u½uJO
ÊuÐu ·U?²?Ýu?ł w½d?H« Œ—R*« ‰U? v²?Š ¨…b¹b? ÊËd? cM? tðb?I? Íc« U¼UMF? W?O½U?½ù«
°©»dF« s ‰bŽ√ ôË rŠ—√ 5%U bNA¹ r rUF« Ê≈® ©»dF« …—UCŠ® tÐU² w
w³M« WU?Ý— Êu?L?C? sŽ d?B?OË Èd?? W¹U?NMÐ d?AÐ Íc« Íu?³M« Y¹b?(« nA? b?I
‰«Ë“ »dË ¨UL?N²¹UNMÐ 3_« dA³?O ¨dBOË Èd? Ë ¤ tMOÐ ÊU Íc« UL ¨U?N²¹UžË ¤
øULNJK
W?L?Š— ô≈ „UM?KÝ—√ U?Ë˚ tMŽ vU?F?ð ‰U? U?L? ¨5*U?F?K …«b?N*« W?L?Šd?« ¤ ÊU? b?I
¤ w³M« ¡U?ł Íc« ¨ÊUO?GDK «—UF?ýË rKEK «e— Èd? Ë d?BO? ÊU U?LMOÐ ¨©≤®˝5*UFK
ÊuJ²? ¨t½U?O? GÞ s s?¹b?ND?C*« d¹d??%Ë ¨t½UDKÝ qO?DFðË ¨tðËd??³?ł r?OD%Ë ¨t??ýËd?Ž Âb??N
¨t?? {—√ ÷—_U?? ¨Áb?? ŠË t tK r?J(«Ë ¨Áb?? ŠË t t?K pK*«Ë ¨Áb?? ŠË t?K U?? NK W?? OÐu?Ðd«
b?Š√ rNM? vGD¹ ôË ¨b?Š√ vKŽ rN?M b?Š√ wG?³¹ ô ¨…u?š√ U??F?O?L?ł ”UM«Ë ¨t??IKš oK)«Ë

Æ ≤π±∏Õ rKË ¨≥±≤± Õ Í—U ³« Á«Ë— ©±®
Æ ±∞∑ ¡UO³½_« ©≤®
55

¡U?? ?ý s?Ë sR?? ?O?K ¡U?? ?ý s?L? ? ˚ vU?? ? Fð ‰U?? ? U?? ? L? ? ¨d?? ?H? ? s?Ë tÐ s?¬ s ¨b?? ?Š√ v?KŽ
Æ©±®˝dHJOK
«b¹d??& ¨U??NU?Jý√Ë WDK?« —u?? q rN??³KÝË …U??GD?«Ë „uK*« tö??ł qł t?K« œd??ł b??I
÷—_U? ¨W?ŽUÞ ôË ¨…œU??O?Ý ôË ¨rJŠ ôË ¨pK t?F? r?N fOK ¨ö?U?ý U?³?KÝË ¨ö?U?
u¼ ô≈ t≈ ô ¨r?N?L? U??ŠË ¨r¼b??O? ÝË ¨rNÐ—Ë ¨rN?JKË ¨rN??IU??š u??N? ¨tU??O?Ž o?K)«Ë ¨t
tK« ‰u??Ý— w½≈ ”UM« U??N¹√ U¹ q?˚ t?O? ³½ ÊU?? vKŽ tö??ł qł ‰U??I? ¨t? p¹d?ý ô Áb??ŠË
Æ©≤®˝u¼ ô≈ t≈ ô ÷—_«Ë  «uL« pK t Íc« UFOLł rJO≈
‰u?Ý— t½√ u?¼Ë ÍËU?L?« Êö?Žù« «c?¼ Êu?L?C? ÊU??OÐ w ·U? U¼b?ŠË W?¹ü« Ác¼ qQðË
°Á«uÝ t≈ ôË ¨ÁdOž pK ö ¨tK pK*« t Íc« tK« s tK rUFK
Ë√ q¹ËQ?²« b¹d¹ s? vKŽ o¹dD« lDI¹ u??×½ vKŽ ʬd?I« w ozU?I?(« Ác¼ d?¹d?Ið ¡U?ł b?I
w t²?O½«bŠË  U¹¬  ¡Uł YO?Š ¨Ê¬dI«  ULJ×? s »U³« «c¼  U¹¬ X½UJ ¨n¹d?ײ«
w Áb?OŠuð v?≈ …uŽb«Ë ¨…œU?³?F«Ë ¨WŽUD«Ë ¨…œU?O?«Ë ¨WOÐu?Ðd«Ë ¨rJ(«Ë ¨pK*«Ë ¨oK)«
∫wU²« u×M« vKŽ ÊUOÐ `{Ë√ w ¨tK p–
∫oK)« w tK« bOŠuð ≠±

¡U?ł b??Ë ¨œu?łu« rU?Ž w? U¼d¹b?IðË ¨Âb??F« s U?NM¹uJ?ðË ¨¡U?O?ý_« œU?−?¹≈ u¼ oK)«Ë
∫p– sË lÞU u×½ vKŽ U¼d¹dIðË WO½«bŠu« Ác¼  U³Ł≈
¡wý q vKŽ u¼Ë ¡wý q oU?š tK«˚ vU?Fð ‰U U?L? ¨wý q oUš t½√  U?³Ł≈ ∫ôË√
Æ©¥®˝u¼ ô≈ t≈ ô ¡wý q oUš rJЗ tK« rJ–˚ ‰UË ¨©≥®˝qO Ë
ô≈ oU?š ö? wý q oU?š u?N? ¨oK)« w Áb?O?Šuð 5Ð tK« lL?ł W¹ü« Ác¼ wH?
U?? u¼Ë ¨Á«u??Ý »— r?J fOK? ¨rJЗ u?? N? ¨…œU?? O? ?«Ë W??O?ÐuÐd« w Áb?? O? Šu?ðË ¨u¼
o×?²¹ ÁdO?ž t≈ ö ¨W?ONù« w Áb?OŠuð «c? Ë ¨ÁbŠË t W?ŽUD« ÊuJð Ê√ wC²?I¹
ÆW³¼d«Ë ¨W³žd«Ë ¨¡UŽb«Ë ¨…œU³F«

Æ ≤π nNJ« ©±®
Æ ±µ∏ ·«dŽ_« ©≤®
Æ ∂≤ de« ©≥®
w tK« W?O½«b?ŠË  U?³Ł≈ 5²?¹ü« sL?CðË d?U?žË d?e« w ∂≤ r— W¹¬ w Íœb?F« “U?−?Žù« kŠôË Æ ∂≤ d?U?ž ©¥®
ÆWOIU)«
56

—d??I? ¨©±®˝ÁËb??³? ?ŽU?? ¡wý q? oU??š u¼ ô≈ t?≈ ô rJЗ tK?« rJ–˚ U??C?¹√ ‰U??Ë
¨©¡wý q? oU?? š® W??O? ?IU?? )« w t?? ²? ?O½«b?? ŠËË ¨©rJ?З® W??O?ÐuÐd« w t?? ²? ?O½«b?? ŠË
Æ©u¼ ô≈ t≈ ô® WONù« w t²O½«bŠËË
d??_«Ë oK)« t ô√˚ t½U??×?³? Ý ‰U?I? ¨Áb?ŠË d??_« t U?L? ¨Áb?ŠË oK?)« t Ê√ —d? ∫U??O½UŁ
Æ©≤®˝5*UF« »— tK« „—U³ð
ô Íc« 5*UF« »— t½uJ ¨UC¹√ t d_« ÊuJ¹ Ê√ wC?²I¹ «c¼Ë ¨t oK)« Ê√ UM¼ —dI
÷—_« „u?K f?OË ¨r?¼U?? ? NM?¹Ë r¼d?? ? Q?¹ Íc« u?¼Ë ¨rN?? ? I?Kš Íc?« u?? ? N? ? ? ¨Á«u?? ? Ý rN? »—
W?? Hz«“ …œU?? O? ? «Ë W?? OÐu?Ðd« w r¼«u?? Žœ q?Ð ¨p– s ¡w?ý w rN? oŠ ô –≈ ¨rN?ðdÐU?? ³? ?łË
ÆUFOLł 5*UF« »— ÁbŠË tK« qÐ ¨WЖU
¨W?OUJýù« WF?O³Þ nAJO ¨Ê¬d?I« —u?Ý s …—uÝ q w d¹d?I²« «c¼ ʬd?I« —d b?IË
¨—uM« v?≈  U?L?KE« s U¼u??łd?? ? O qÝd« ¡U??ł w²?« ¨W¹d??A? ³«  U??F?L? ²? :« U??N? A? O?F?ð w²«
¨…U??GD« d??³? & ¨U??NzU??I? ý »U??³? Ý√ d??³? √ s ÊU?? Ë ¨—u??'«Ë ÊU??O? GD« s ‰b??FUÐ U?¼u??BK ??OË
¨rN??²? ŽUD rN??ŽU??C? š≈Ë ¨oK)« vK?Ž …dDO??« qł√ s ¡U??b« rN?JH??ÝË ¨pK*« r¼ƒU??Žœ«Ë
p– qD³?O ʬd?I?« ¡U?−? ¨s¹b« ‰U?łd ÍuMF*« wŠËd?« ÊUDK«Ë ¨„uKLK ÍœU*« ÊU?DKUÐ
oKš Íc« u?¼Ë ¨d?_«Ë oK)« t? Ê√Ë ¨¡wý q oU??š t½√Ë ¨oU?)« u?¼ tK« Ê√  U?³?ŁSÐ tK
¨rN½u?? LKE¹ oŠ ÍQ?ÐË ¨„uK*« rNJ?K1 oŠ ÍQ??³? ¨W?? U?? oK)« oK?šË ¨÷—_«Ë  «u??L? «
Á—d? U u¼Ë ¨tö?ł qł tM Ê–≈ öÐ ¨r?NÐ Êud?B?²¹ oŠ ÍQÐË ¨rN½Ëb?³F?²?¹ ÊUDKÝ ÍQÐË
ÆpK*« w ÁbOŠuð v≈ …uŽb« s wðQOÝ ULO
∫pK*« w tK« bOŠuð ≠≤

pU*«Ë pK*« t½u œUI²Ž« W¼«bÐ V−?O ¨¡wý q oUš töł qł tK« Êu —dIð «–≈Ë
¡wAUÐ œ«b?³? ²?Ýô« u¼ pK*«Ë ¨pK*« pc? t? oK)« t sL? ¨t p¹d?ý ô Áb??ŠË tðU?uK<
tË ¨„u?K*« pK ¨”b?? IðË vU?? Fð tK?« u¼ pK*«® ∫»d?? F« ÊU?? w ‰U?? ¨t??O? ? ·d??B? ?²«Ë
vKŽ …—b??I?«Ë ¨¡wA« ¡«u??²? Š« pKÔ*« ∫Áb??O? Ý sЫ ‰U?? Æ Æ Æ rNÐ—Ë o?K)« pOK u?¼Ë ¨pK*«
ʬd?I« w ¡U?ł U? qJ ¨÷—_« „uK ô≈ p– w tK« Ÿ“UM¹ ô t?½√ ÂuKFË ¨©t?Ð œ«b³?²?Ýô«
tK« W?O?½«b?ŠË d¹d?Ið ¡U?łË ¨U??N½öDÐ nA? Ë ¨r¼«u??Žœ Âb?N w¼ U/≈ »U?³?« «c¼ w  U¹¬ s
∫wU²« u×M« vKŽ pK*« w
Æ ±∞≤ ÂUF½_« ©±®
Æ µ¥ ·«dŽ_« ©≤®
57

∫UNM …dO¦  U¹¬ w p–Ë ∫o(« pK*« u¼ tK« Ê√  U³Ł≈ ∫ôË√
Æ©±®˝o(« pK*« tK« vUF²˚ vUFð tu ‡±
Áb?ŠË u?N? ¨ ©≤®˝rOEF« ‘d?F?« »— u¼ ô≈ t≈ ô o(« pK*« tK« vU??F?²?˚ U?C¹√ tu?Ë ‡≤
»—® tu??IÐ p– b? √ b??Ë ¨qÞU?³U?Ð pK u¼ Á«u?Ý p?K q Ë ¨o(« pK*« tö??ł qł
Æ÷—_« „uK* WHz«e« ‘ËdF« ÊöDÐ ÊUO³ ¨©rOEF« ‘dF«
t UL? ¨…dšü« —«b« pKË ¨¡«e'« Âu¹ pK u?N ¨©≥®˝s¹b« Âu¹ pK˚ t½U×?³Ý t½√Ë ‡≥
t?IKš lO?Lł ÊËœ ÎU?BU?š s¹b« Âu¹ pK*« tK Ê√® Ád?O?Hð w Íd?³D« ‰U? ÆU?O½b« pK
œ«d?? H½ô« t?½u?? F? ?«b¹Ë pK?*« t½u?? Ž“UM?¹ …dÐU?? ³? ?ł ÎU? ? uK? U?? O½b« w p?– q³?? «u½U?? s?¹c«
Æ© UDK«Ë WLEF«Ë ¡U¹d³JUÐ
«u?FC? ¹ Ê√ o×?²?¹ pK rN fOK ¨©¥®˝”UM« pK Æ”UM« »—˚ ”UM« pK t½√Ë ‡¥
W?Hz«e« „uK*« ÊUDKÝ s U?NK W¹d?A³« d?¹d×?²Ð wN≈ ÍËU?LÝ Êö?Ž≈ «c¼Ë ¨tK« Èu?Ý t
ÆtM Ê–≈ öÐ U½«ËbŽË ULKþ ¨r¼b³F²ðË ¨rNOKŽ dDOðË ¨ÁœU³Ž pK9 w²«
Æ©µ®˝”ËbI« pK*« ÷—_« w UË  «ËUL« w U t `³¹˚ töł qł t½√Ë ‡µ
e¹e??F« sL??O? N*« sR*« Âö??« ”Ëb??I« pK*« u?¼ ô≈ t≈ ô Íc« tK« u¼˚ t?½U?×? ³? Ý t½√Ë ‡∂
Æ©∂®˝Êu dA¹ ULŽ tK« ÊU×³Ý d³J²*« —U³'«
ÊuJ¹ Ê√ sŽ tK« vUFðË ¨qÞUÐ Á«uÝ pK q Ë ¨”UM« pK u¼Ë ¨o(« pK*« u¼ tKU
tK p– qÐ ¨ÁœU³Ž vKŽ t WŽUD« oŠ w tŽ“UM¹ Ë√ ¨…œU?O«Ë ¨pK*« w tŽ“UM¹ bŠ√ tF
–UF? sÐ bF?Ý rJŠ U* `O×?B« Y¹b(« w ¡U?łË ¨©Êu dA¹ U?LŽ tK« ÊU?׳?Ý® „dA« s
rJ×Ю W¹«Ë— wË©tK« rJ×?Ð rNO? XOC? Ë√ XLJŠ b?I® ¤ ‰U W?C¹d wMÐ ÊQ?ý w
ÆtLJŠ ô≈ rJŠ ôË ¨tK« ô≈ pK ô Ê√ b RO ¨©∑®©pK*«
‰U? `O?×? B« Y¹b?(« w ¡U?ł «c?NË ¨÷—_« „u?K tK «c¼ w vU?Fð t?K« Ÿ“UM¹ U/≈Ë
∫ kH wË ¨©—U?M« t?²Kšœ√ U??L?N?O? wMŽ“U½ sL?? ¨Í—«“≈ …e?F«Ë ¨wz«œ— ¡U¹d??³J«® vU??Fð tK«
Æ ±±¥ tÞ ©±®
Æ ±±∂ ÊuMR*« ©≤®
Æ ¥ W%UH« ©≥®
Æ ≤ ”UM« ©¥®
Æ ¥ WFL'« ©µ®
Æ ≤≥ dA(« ©∂®
Æ ¥±≤± Õ Í—U ³« ©∑®
58

Æ©±®©t²ÐcŽ wMŽ“UM¹ sL ¨wz«œ— ¡U¹d³J«Ë ¨Í—«“≈ eF«®
rŁ ¨¡U?L?« ÍuD¹Ë ¨W?U?O?I« Âu¹ ÷—_« tK?« i³?I¹® ∫t?OKŽ oH?²*« Y¹b?(« w ¡U?łË
s¹√ ¨p?K*« U?½√ ∫‰u?? ? I¹ rŁ® ∫Èd?? ? š√ W?¹«Ë— wË ¨©≤®©ø÷—_« „uK? s¹√ ¨p?K*« U?½√ ∫‰u?? ? I¹
Æ©≥®©øÊËd³J²*« s¹√ øÊË—U³'«
p– w? tK« Ÿ“U?M¹ Íc« Ê√Ë ¨p?K*« w W?? ?Ž“UM?*« ÀËb?? Š ÊU?? ?OÐ Y¹œU?? ?Š_« Ác¼ w?H? ?
ÆW¹dA³« ÊUŁË_«Ë ÷—_« „uK r¼ qÐ ¨W¹d−(« ÂUM_« XO
u?×?½ vKŽ pK*« w W??O½«b??Šu« U?H½¬ …—u?? c*« © ÊuMR*«® …—u??Ý W¹¬ w t½U??×?³? Ý —d? b??I
„uK*« r¼ p– w tK« Ÿ“UM¹ s bý√ Ê_ ¨©o(« pK*« tK« vUF?²® ‰UI ¨Ÿ“UM öÐË lÞU
∫v≈ …uŽb« 5Ð lL'UÐ W¹ü« Ác¼ w bO Qð `{Ë√ WIKD*« WO½«bŠu« Ác¼ b √ rŁ ¨qÞU³UÐ
ÆqÞUÐ Á«uÝ pK qJ ¨©o(« pK*«® pK*« w ÁbOŠuð ≠±
„uK? Ê_ ¨©rOE?F« ‘d?? ?F« »—® W?? ?OÐuÐd?« w t p?¹d?? ý ô Áb?? ?ŠË Áœ«d?? ?≈Ë Áb?? O? ? ŠuðË ≠≤
Æt½UDKÝ t½uŽ“UM¹ Íc« r¼Ë ¨WHz«e« …dOI(« ‘ËdF« »U×√ r¼ ÷—_«
t W??ŽUD?«Ë ¨…b??ŠË t …œU??³? F« wC??²? I?ð w²«©u¼ ô≈ t≈ ô® W??O? N?_UÐ Áb??O? ŠuðË Áœ«d??≈Ë ≠≥
ÊQ?ý w Êu??Žd? Âu? s ú*« ‰U? U??L? ¨÷—_« „uK U?L?N? O? t?Ž“UM¹ U?L?¼ö? Ë ¨Áb?ŠË
ÆÊuF{Uš ÊuFzUÞ Í√ ©¥®˝ÊËbÐUŽ UM ULNuË UMK¦ s¹dA³ sR½√˚ ÊË—U¼Ë vÝu
pK?*« u¼ ô≈ t≈ ô Íc« t?K« u¼˚ d?? A? ?(« W¹¬ w t½U?? ×? ?³? ?Ý tu?? U??Šu?? {Ë p– b?¹e¹Ë
Æ˝Êu dA¹ ULŽ tK« ÊU×³Ý d³J²*« —U³'« e¹eF« sLON*« sR*« Âö« ”ËbI«
5Ð U?L? O? d? – r?Ł ¨tMŽ p¹d?A« wH?MÐ U?N?L? ²?²?š«Ë ¨Áb??O?Šuð v≈ …u??ŽbUÐ W¹ü« `²?²? U?
¨UNÐ Áœ«d≈ œU?³F« vKŽ V−¹ U tðUH?Ë tzULÝ√ s ¨tMŽ p¹dA« wH½Ë Áb?OŠuð v≈ …uŽb«
ô ¨W1dJ«  UHB« s tOKŽ Xœ UË ¨WLOEF« ¡ULÝ_« Ác¼ q Ë ¨UNO t²O½«bŠË œUI²Ž«Ë
∫ u¼ töł qł tKU ¨qÞU³« „uK ô≈ UNÐ ÁœUC¹ ôË ¨UNO tK« Ÿ“UM¹ bŠ√
°«—Ë“Ë UÐc rÝô« «cNÐ ÊuL²¹Ë ¨pK*« ÊuŽb¹ ÷—_« „uKË ∫pK*« ‡±
¨tO?KŽ ¡UM¦UÐ t¼eMðË ¨UNK? tðUuK ? tÝb?Ið Íc« ¨d¼UD«Ë ¨„—U³*« Í√ ∫”Ëb?I« tK«Ë ‡≤
vKŽ ÷d?H?ð ÷—_« „uK «c? Ë ¨tö?' b??O?−?L?²?«Ë ¨t?L?ÝUÐ `O??³??²UÐË ¨t b??L?(UÐË
°o(« dOGÐ UNÐ …œUýù«Ë ¨UNKO−³ðË ¨UNŠbË ¨UNLOEFðË ¨UNöł≈Ë ¨U¼bO−9 ”UM«
Æ ≤∂≤∞Õ rKË ¨Í—U ³« Á«Ë— ©±®
Æ ≤∑∏∑Õ rKË ¨∑≥∏≤Õ Í—U ³« Á«Ë— ©≤®
Æ ≤∑∏∏ Õ rK ©≥®
Æ ¥∑ ÊuMR*« ©¥®
59

œ«bI*« qF− ¨¡«d?_« s dO√ vKŽ wM¦¹ ÂU öł— Ê√ `O×?B« Y¹b(« w ¡Uł «cNË
t?łË w u??¦?×½ Ê√ ¤ tK« ‰u?Ý— U½d??√ ‰U?Ë ¨»«d?²« t?N? łË w u?¦?×¹ t?MŽ tK« w{—
s tO U* ¨©±®©»«d²« rNN?łË w «u¦ŠU 5Š«b*« r²¹√— «–≈® ∫‰U?I ¨»«d²« 5Š«b*«
Êu?? Šb?1 ô 5Š«b*« Ê√ Âu?KF?? ?Ë ¨Áb?? ŠË tK? ô≈ wG?? ?³M¹ ô Íc?« ¨»d?? I? ? ²«Ë ¨ne?? ?²«
w r¼—U?? F? ý√ q¦??L? ? ¨ÊU??−? O? ²«Ë ÊU?DK« ÍË– „uK?*« Êu??Šb1 U/≈Ë ¨ÊU?ŁË_«Ë ÂUM_«
∫—cM*« sÐ ÊULFM« tŠb w …eKŠ sÐ À—U(« WIKF w UL ¨ÊULFM«
u?? ?¹ ô W?? ?¹d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? ? « Ÿd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? {√ p?? ?K? ? 
Ô¡U??‡? H? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t??¹b? U??* U?? ? ? ? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ł
u?? ¹ v??K? ?Ž b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?A? ?Ë »d??«u?? ¼Ë
¡ö?? Ð ¡ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? ?«Ë s?? ¹—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(« Â
U?? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? s? q?C? ? ? ? ? ? ?√Ë j?? ? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ? ? p?K?
¡U?? ? ?M? ? ? ?¦? ? ? « t?? ? ? ¹b?? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ÊËœ s?? ? ?Ë
«d?O?š ôË ¨«d{ ôË U?F?H½ t?H?M pK1 ô ¨rNK¦? dA?³ ¨f¹b?I?²«Ë ¨¡«dÞù« W¹U?ž «c¼Ë
°ÁuDŽ√ U ô≈ rNOKŽ ÊUDK« s ôË ¨Áu×M U ô≈ …uI« s t fO t½√Ë ¨«dý ôË
u??N? ? ¨oKD?*« ‰U??LJ?UÐ t??U?? Bð« vKŽ ‰«œ ¨t?K« ¡U??L? ?Ý√ s rÝ« u?¼Ë ∫ Âö??« u?¼ tK«Ë ‡≥
rN???H½_ ÷—_« „uK? t?O? Žb¹ U? u¼Ë ¨U??NK hzU??IM«Ë »u??O?F« s? rU?« t½U??×?³? Ý
ƉUI*« Ë√ ‰U(« ÊUKÐ
s_« ÁœU??³? ?Ž vKŽ d??AM?¹ Íc« ¨Âö??« pK? t½U??×? ³? Ý t?½√ vKŽ rÝô« «c¼ ‰b?¹ U??L?
‰U?? U?? ?L? ? Ë ¨©≤®˝Âö?? ?« —«œ v≈ u?? Žb¹ t?K«Ë˚ Âö?? ?« —«œ v≈ r¼u?? Žb?¹Ë ¨ÊU?? _«Ë
©≥®Æ˝·uš s rNM¬Ë Ÿuł s rNLFÞ√ Íc« ÆXO³« «c¼ »— «Ëb³FOK˚ t½U׳Ý
¨·u??)«Ë ¨»Ëd?(« „uK r?N? ¨p– w? t½ËœU?C¹ s?¹c« ¨÷—_« „uK ·ö?? Ð «c¼Ë
°¡öý_«Ë ¨¡Ub«Ë ¨VŽd«Ë
¨tK« vKŽ Âö« ∫«uU?I ¤ w³M« nKš ÊuKB¹ «u½U WÐU?×B« Ê√ `O×B« w? ¡Uł bË
©¥®Æ© U³OD«Ë ¨ «uKB«Ë ¨tK  UOײ« ∫«uu sJË ¨Âö« u¼ tK« Ê≈® rN ‰UI
s ÁœU?³?Ž sÒR¹ Íc« Áb?ŠË u¼ t½√ vKŽ ‰b¹ ¨tö?ł qł tK« ¡U?L?Ý√ s rÝ« ∫sR*«Ë ‡¥
Æ ≥∞∞≤Õ rK Á«Ë— ©±®
Æ ≤µ f½u¹ ©≤®
Æ ¥≠≥ g¹d ©≥®
Æ ∑≥∏±Õ t×O× w Í—U ³« Á«Ë— ©¥®
60

‰b??F« pK*« u??N? ¨t??LKþ ÁœU?³? Ž sQ¹ Íc« u?¼Ë ¨¡u?Ý q s r?N?O? L?×¹Ë ¨·u??š q
©±®Æ˝«bŠ√ pЗ rKE¹ ôË˚ tH½ sŽ ‰U UL ¨«bÐ√ «bŠ√ rKE¹ ô Íc«
‰U? U?L? ¨ÊuF?HM¹Ë ÊËd?C¹ rN½√ Êu?Žb¹Ë ¨‰Ë_« vM?F*« w tK« Êu?Ž“UM¹ ÷—_« „uKË
…d×K ÊuŽd ‰U UL Ë ¨©≤®˝XO√Ë wOŠ√ U½√˚ rO¼«dÐ≈ ZłU×¹ u¼Ë WOžUD« œËdLM«
UM?¹√ sLKF?? ²Ë q ?M« ŸËc??ł w? rJM³?K_Ë ·ö??š s? rJ¹b¹√ s?FD_˚ «uM?¬ 5Š
Æ©≥®˝vIÐ√Ë UЫcŽ bý√
¨ÊuG³¹Ë rN½u?HFC²¹Ë ¨ÊuGD¹Ë ÁœU?³Ž ÊuLKE¹ s¹c« rN ¨w½U¦« vMF*« w t½ËœU?C¹ UL
nFC²?¹ UFOý UNK¼√ qF?łË ÷—_« w öŽ ÊuŽd Ê≈˚ ÊuŽd? ÊQý w t½U×³Ý ‰U? UL
©¥®Æ˝s¹bH*« s ÊU t½≈ r¼¡U½ wOײ¹Ë r¼¡UMÐ√ `Ðc¹ rNM WHzUÞ
rzUI«Ë ¨rNUF√Ë ÁœU³Ž vKŽ VOd«Ë b¼UA« u¼Ë ¨vUFð tK« ¡ULÝ√ s rÝ« ∫sLON*«Ë ‡µ
¨r¼d?√ d?Ðb¹Ë ¨r¼úJ¹Ë ¨r¼U??Žd¹Ë ¨t?IKš Êu??¾?ý ·d?B¹ ¨X?³?? U0 fH?½ q vKŽ
·d?B²«Ë ¨rN½u?¾ý d?OÐbð t½uŽ“UM¹Ë ¨ÁœU?³Ž v?KŽ WMLO?N« ÊuŽb¹ ÷—_« „uK pc? Ë
°rNðUMJÝË rNðU dŠ b—Ë ¨rNOKŽ jK²«Ë ¨rNO
„uK q?¦?L? b??Š√ U??N?O? t??Ž“UM¹ ô ¨qłË e??Ž tK ¡U??L? Ý√ U??NK Ë ∫d??³J²*« —U??³? '« e¹e??F«Ë ‡∂
„uK? s¹√ ¨d?? ³J²?*« U½√ ¨—U?? ³? ?'« U½√ ¨pK?*« U½√® W?? U?? O? I?« Âu¹ tK?« ‰u?? I¹ «c?? NË ¨÷—_«
Æ©∂®©ÂuO« pK*« s*® ÍœUM¹Ë ¨©µ®©øÊËd³J²*« s¹√øÊË—U³'« s¹√ ø÷—_«
tu w UL? ¨rNŽUOý√Ë …dÐU³'«Ë ¨rNŽU?³ð√Ë qÝd« 5Ð Ÿ«dB« WIOI?Š ʬdI« b √ bË
—U³'«Ë ¨©∑®˝bOMŽ —U³ł q d√ «uF³ð«Ë tKÝ— «uBŽË rNЗ  U¹PÐ «Ëb׳ œUŽ pKðË˚ vUFð
X½U w²« WOUJýù« WIOIŠ vKŽ qOœ `{Ë√ W¹ü« Ác¼ wH ¨rýUG« pK*« »dF« WG w
tu? wË °…U??GD«Ë …dÐU?³?'« tÐ U¼d??Q¹ U* U?N?ŽU?³ð«Ë U?N? ²?ŽUÞ u¼Ë œU?Ž vKŽ »«c??F« ‰Ëe½ V³?Ý
rNЗ rN?O?≈ vŠËQ? UM²K w ÊËœu??F?² Ë√ UM{—√ s rJM?łd? M rNKÝd «Ëd?H? s¹c« ‰U?Ë˚
Æ ¥π nNJ« ©±®
Æ ≤µ∏ …dI³« ©≤®
Æ ∑± tÞ ©≥®
Æ ¥ hBI« ©¥®
w bLŠ√Ë ¨dL?Ž sÐ«Ë …d¹d¼ wÐ√ Y¹bŠ s ≤∑∏∏Ë ≤∑∏∑ r— rK `O×Ë ¨¥µ≥¥ r— Í—U? ³« `O× ©µ®
Æ`O×B« ◊dý vKŽ ôuD ∑≤Ø≤ ÁbM
Ád?√Ë rK?? ◊d?ý vK?Ž `O?×? ‰U??Ë ¨Ÿu?d*« rJŠ t?Ë U?H?u?? ”U?³?Ž sЫ s?Ž ¥∑µØ≤ „—b?²?*« w? r U?(« ©∂®
ƉU UL u¼Ë w³¼c«
Æ µπ œu¼ ©∑®
61

Æb??O? ?ŽË ·U??šË wU?? I? ·U?? š s* p– r¼b?? FÐ s ÷—_« r?JMMJ?MË Æ5*U?E« sJK?NM
tK« l³D¹ pc? ˚ ‰U?I s¹—U?³'« t?½U×?³Ý b?ŽuðË ¨©±®˝b?OMŽ —U³?ł q »UšË «u?ײ?H²?Ý«Ë
ÊQ?ý w ‰U??I? W?H? B« Ác¼ tKÝ— sŽ t½U??×?³?Ý vH½ U??L? ¨ ©≤®˝—U?³?ł d?³J²? V?K q vKŽ
«—U?³?ł wMKF?−¹ rË˚ v?O?Ž ÊQ?ý w ‰U?Ë ¨©≥®˝U?O?B?Ž «—U?³?ł sJ¹ rË˚ U¹d? “ sÐ U?O?×¹
Æ©µ®˝—U³−Ð rNOKŽ X½√ UË˚ ¤ bL× tO³M ‰UË ¨©¥®˝UOIý
d??N? I« —U??³? łù«® ∫»d?F?« ÊU?? w U??L? …u??IU?Ð ”UM« vKŽ j?K??²*«Ë pK*« u¼ —U??³? '«Ë
Æ Æ Æd³J« vMF v≈ lł«— tK Ë oŠ d?OGÐ qðUI«Ë ¨d¼U jK²? —U³ł qł—Ë Æ Æ ÆÁ«d ù«Ë
Æ© Æ Æ„uK*« …dÐU³'«Ë ¨pK*« —U³'«Ë
rN½Ëd??N? I?¹ oK)« vKŽ 5?DK??²? ôË s¹d??³J?²? ôË s¹—U??³? ł «u??? O rN??ŽU??³?ð√Ë qÝdU??
¨oŠ d??O?GÐ r?NJK vKŽ ”U?M« ÊuK²??I¹ s¹c« rN??ŽU?O? ý√Ë „uK*«  U??H? Ác¼ q?Ð ¨rN½uK²??I¹Ë
ÆU½«ËbŽË ULKþ rN½UDK rNŽUCš≈ qł√ s rN½ËdNI¹Ë
‰U?I? ¨©d?³? s …—– ‰U??I?¦? t?³K w ÊU?? s WM'« qšb¹ ô® `O??×?B« w ¡U??ł b?Ë
∫d³?J«® ¤ ‰UI? øWMŠ tKF½Ë ¨UM?Š tÐuŁ ÊuJ¹ Ê√ V×¹ qłd« Ê≈ tK« ‰u?Ý—U¹ ∫qł—
Æd³J² uN o(« œ—Ë ”UM« rKþ s qJ ¨©∂®©”UM« jLžË ¨o(« dDÐ
tŽU³ð√ ÊuJÐË ¨«—U³ł ôË UJK sJ¹ r t½uJÐ ¤ bL?× w³M« …u³½ vKŽ qd¼ ‰b²Ý« bË
bFÐ g¹dI …—U& w ÂU?A« vKŽ Âb b ÊU Ë ÊUOHÝ UÐ√ qd¼ ‰QÝ 5Š p–Ë ¨5H?FC²*« r¼
Ê√  d? c??øpK s t?zUЬ s ÊU? q¼ p?²Q?ÝË® `O??×?B« Y?¹b?(« w U??L? ¨W??O?³¹b??(« `K
Â√ Áu?F³ð« ”UM« ·«d?ý√ p²Q?ÝË ¨tOÐ√ pK V?KD¹ qł— XK pK s tzUЬ s ÊU? uK XK°ô
 d c?øÊuB?IM¹ Â√ ÊËb¹e¹√ p²Q?ÝË°qÝd« ŸU³ð√ r¼Ë ¨Áu?F³ð« r¼ƒU?HF?{ Ê√  d c?ør¼ƒUH?F{
qšb¹ Ê√ b?? FÐ tM¹b W?D ??Ý b??Š√ bðd¹√ p?²Q??ÝË ¨r²¹ v²?? Š ÊU1ù« d??√ pc?? Ë ¨ÊËb¹e?¹ rN½√
Æ©∑®©»uKI« t²ýUAÐ jU ð 5Š ÊU1ù« pc Ë°ô Ê√  d cøtO
—u?NE …d¼Uþ dA?(« …—u?Ý dš¬ w tö?ł qł tK«  U?H? w …œ—«u« W¹ü« Ê√ œuB?I*«Ë
Æ ±µ≠±≥ rO¼«dÐ≈ ©±®
Æ ≥µ dUž ©≤®
Æ ±¥ .d ©≥®
Æ ≥≤ .d ©¥®
Æ ¥µ ‚ ©µ®
Æ π± Õ rK Á«Ë— ©∂®
Æ ±∑∑≥ Õ rKË ¨∑ r— Õ t×O× w Í—U ³« Á«Ë— ©∑®
62

¡ULÝ_« Ác¼ w tK« WO½«bŠË  U³Ł≈ u¼ œuBI*« Ê√ vKŽ UN²ôœ w —UNM« WFz«— w fLA«
¡U? dý U?N?O t?F? ÊuJ¹ Ê√ ÈuŽœ t?½U×?³Ý q?D³O ¨vKF?« tðUH? s t?²MLC?ð UË ¨vM?(«
tK« ÊU??×?³?Ý® W¹ü« d??š¬ w ‰U?I? ¨¡U??݃d«Ë „uK*« s ¨œ«b??{√Ë ¡ôb?Ž U?N?O? t Ë√ ¨œ«b½√Ë
°©Êu dA¹ ULŽ
rN²?³ž—Ë ¨rNM rN?ušË ¨…U?²F« …dÐU?³−K rN?²ŽUÞË ¨…U?GDK rN²¹œu?³Ž w oK)« „d?A
w rN½Ëb?−1Ë ¨tK« W?ŽUÞ d?O?ž w rN?½uF?OD¹ ¨t?K« ÊËœ s ¡U?OË√Ë «œ«b½√ r¼–U? ð«Ë ¨rN?O≈
Âu¹ rNÐU???ŠË rNЫc?Ž qF??ł «c?NË ¨W¹d?−? (« ÂUMú rN? d??ý s b?ý√ ¨tK« …U?{d?? d?O?ž
Æ©±®˝»«cF« bý√ ÊuŽd ‰¬ «uKšœ√˚ vUFð ‰U UL ¨»U(« bý√ WUOI«
rNÐ rN?²M²Ë ¨ÊU?ŁË_«Ë ÂUMú rN²?O?Aš s b?ý√ …dÐU³?'«Ë „uK*« s ”UM« W?OA?š –≈
¨©≤®˝tK« V× rN½u³?×¹ «œ«b½√ tK« ÊËœ s c ²¹ s ”UM« sË˚ vUFð ‰U U?L ¨bý√
d??O?ž ÊUŁË_« vK?Ž œu?F¹ ÊU?? uË ¨qU??Ž vKŽ œu?F?¹ ©rN½u?³? ×¹® tu?? w tÐ ‰u??F?H*« d??O?L? {Ë
«uF?³ð« s¹c« s «uF³ðÔ« s¹c« √d³ð –≈˚ p– b?FÐ vUFð tu Áb? R¹Ë ¨©UN½u³×¹® ‰U?I WKUF«
¨Ÿu??³?²? Ë lÐUð „U?MN? ¨˝U?M «Ë¡d?³?ð U?L? rNM? √d?³? ²M …d?? UM Ê√ u «u??F? ³ð« s¹c« ‰U??Ë Æ Æ
–≈ —UNM«Ë qOK« «ËdJ qÐ «Ëd?³J²Ý« s¹cK «uHFC?²Ý« s¹c« ‰U˚ vUFð tu U?C¹√ t×{u¹Ë
5 d?A*« WM²? ÊQ?ý w vUF?ð tu w U?L? Ë ¨©≥®˝©«œ«b½√ t qF?$Ë tKUÐ d?HJ½ Ê√ UM½Ëd?Qð
rN dý ÊQý w ‰UË ¨©¥®˝öO³« U½uK{Q U½¡«d?³ Ë UMðœUÝ UMFÞ√ UMЗ˚ ¡«d³J«Ë ¡U݃dUÐ
ÊUŁË_«Ë ¨©µ®˝tK« tÐ Ê–Q¹ r U s¹b« s rN «uŽdý ¡U? dý rN Â√˚ WŽUD«Ë l¹dA²« w
„uK*« s W¹dA³« ÊUŁË_« UM¼ ¡U dAUÐ œuB?I*« U/≈Ë ¨WŽUD« UN ‰c³Ôð ôË ¨ŸdAð ô W¹d−(«
ÆU¼d Ë√ UŽuÞ W³;«Ë WŽUD«Ë s¹b« ”UM« rN ‰c³¹Ë tK« ÊËœ s ÊuŽdA¹ s¹c« ú*«Ë
Êu??L²?K¹ w²« —U?−Šú 5? dA*« W?³?×? s b?ý√ rN? uKË rNzU?݃dÐ 5½u?²?H*« W³?×?Ë
r¼b?? −? q?O? ³? ?Ý w Êuðu1Ë r?NzU??݃— ÊËœ Êu?KðU??I?¹ «c??NË ¨U?? N rN?M W??³? ?×? ÊËœ U?? N? ²? ? dÐ
X½U? U0—Ë°l«u« ÷—√ vKŽ b?¼U?A u?¼ UL? r?N{«d?Ž√ ÊËœ rN?{«d?Ž√ ÊuK?F−?¹Ë ¨rN½UDKÝË
w t?? OKŽ w?M¦¹ Ë√ ¨Áb?? OÐ t??O?≈ d??O? ?A¹ Ë√ ¨pK*« t?? O≈ d?EM¹ Ê√ U?? NK …U?? O? (« w r?¼b??Š√ W¹U?? ž
°t²bš qO³Ý w U¼bFÐ  uLO ¨tK−
Æ ¥∂ dUž ©±®
Æ ±∂µ …dI³« ©≤®
Æ ≥≥ Q³Ý ©≥®
Æ ∂∑ »«eŠ_« ©¥®
Æ ≤± È—uA« ©µ®
63

∫…dO¦  U¹¬ w p–Ë ÁbŠË tK pK*« Ê√  U³Ł≈ ∫UO½UŁ
©±®Æ˝pK*« t rJЗ tK« rJ–˚ vUFð tu w UL ≠±

u¼ t½U?×³Ý t½u?J ¨WŽUD« oŠ Áb?ŠË tË ¨…œUO?« ÁbŠË t Íc« b?O« Í√ »d« u?N
ÆpK*« ÁbŠË t Íc«
 «u?? ?L? ??« pK t? U?? ?F? ?O? ? L? ? ł W?? ŽU?? ?H? ? A« tK? q˚ ÷—_«Ë  «ËU?? ?L? ? « pK? t Ê√Ë ≠≤
©≤®Æ˝÷—_«Ë
¨W¹d?A?³« ÊUŁËú ôË ¨W¹d?−?(« ÂUMú ô ¨U?F?O?L?ł W?ŽU?H?A« t Íc« u¼ Áb?ŠË tKU?
ÊuJ¹ v²Š p¹dý U?LNO tF fOË ¨÷—_«Ë  «ËU?L« pK t Íc« ÁbŠË tK« Ê_
ÆUDOÝË Ë√ UFOHý
pK tK?˚ tu?Ë ¨©≥®˝¡U??A¹ U?? oK ¹ ÷—_«Ë  «u??L? « p?K tK˚ tu?? w U??L? Ë ≠≥
pK? t˚ U?? C¹√ tu?? Ë ¨©¥®˝¡U?? A¹ s »c?? F?¹Ë ¡U??A?¹ s* d?? H? ?G¹ ÷—_«Ë  «u?? L? ?«
©µ®Æ˝bONý ¡wý q vKŽ u¼Ë ÷—_«Ë  «uL«
ô ¨¡wý q vK?Ž b¼U?A«Ë b??O?N? A« u¼Ë ¨÷—_«Ë  «u??L?« pK t? Áb?ŠË u¼ tK?U?
Íc« uN? tOKŽË ¨U?LN?O W?OUš t?OKŽ vH ð ôË ¨÷—_«Ë ¡U?L« w ¡wý tMŽ V?OG¹
ö? ¨p– pK1 Íc« ÁbŠË u¼Ë ¨d?HG¹ Ë√ »c?F¹Ë ¨VÝU?×¹Ë qzU¹ Ê√ Áb?ŠË t o×¹
Êu?Žb?¹Ë ¨tÐ Êu?N? ³?A? ²¹ s¹c« ÷—_« „uK ô ¨Áb??ŠË u¼ ô≈ …œU?³? F«Ë W?ŽU?D« o×?²? ¹
ÆU½«ËbŽË ULKþ ÁœU³Ž W³ÝU× oŠË ¨tF pK*« oŠ
©∂®
t½√Ë ¨ ˝d¹b ¡wý q vKŽ u¼Ë XO1Ë wO×¹ ÷—_«Ë  «uL?« pK t˚ t½U×³Ý t½√Ë ≠¥
UË ÷—_«Ë  «uL« pK tK˚ Ê√Ë ¨©∑®˝d¹b ¡wý q vKŽ u¼Ë pK*« ÁbOÐ˚ t½U׳Ý
©π®Æ˝dOB*« tO≈Ë ULNMOÐ UË ÷—_«Ë  «uL« pK tK˚ Ê√Ë ¨©∏®˝sNO
Æ ±≥ dÞU ©±®
Æ ¥¥ de« ©≤®
Æ ¥π È—uA« ©≥®
Æ ±¥ `²H« ©¥®
Æ π ÃËd³« ©µ®
Æ ≤ b¹b(« ©∂®
Æ ± pK*« ©∑®
Æ ±≤∞ …bzU*« ©∏®
Æ ±∏ …bzU*« ©π®
64

U??Ë ¨s?N? O? U?? Ë ¨÷—_«Ë  «ËU??L? ?« w pK*« Áb?? ŠË t Íc« u¼ t?ö??ł qł tK?U??
¨¡wý q vKŽ —œU?I« u¼Ë ¨XO1Ë wO?×¹ Íc« ÁbŠË u¼Ë ¨Áb?ŠË pK*« Áb?OÐË ¨sNMOÐ
ôË …œU??³? F« p?c o×??²? ð ö?? ¨p– s ¡wý W¹d??−? ?(« ôË W¹d??A? ³« ÊUŁËú? fOË
ÆW³¼d« ôË ¨W³žd« ôË ¨WOA)« ôË ¨WŽUD«
©±®Æ˝bL(« tË pK*« t˚ töł qł t½√Ë ≠µ
¨b?U;« Ÿ«u½√ q Ë ¨b?L?(« fMł lOL?ł ‚«d?G²?Ý« …œU?ù ¨©bL?(«® w Âö«Ë n_«Ë
V¼«u«Ë ¨ÁbŠË ‚«“d« u¼Ë ¨Áb?ŠË pK*« u¼ tK« Ê√ ULJ ¨¡wý UN?O tF Ád?OG fOK
ÁUŽœ «–≈ dDC*« V?O−¹ s√˚ vUFð ‰U? UL? ¨ÁbŠË »dJ« nýUJ«Ë ¨Áb?ŠË qCH«
ô ÁbŠË ¨tK ¡U?M¦«Ë ÕbLKË ¨tK b?L×K oײ?*« pc u?N ¨©≤®˝¡u« nAJ¹Ë
«c??NË ¨rN½U?ŁË√Ë rN??ŠËd?{ ôË ¨r?N½U??N? Ë r¼—U??³?Š√ ôË ¨÷—_« „u?K ô ¨t p¹d??ý
pK*« pË ¨tK bL?(« p rNK«® tzUŽœ w ‰uI¹ ÊU ¤ w³M« Ê√ Y?¹b(« w ¡Uł
rKJ?« l«u??ł s ¡U?? Žb« «c¼Ë ¨©≥®©tK d?? _« lłd¹ p?O≈Ë ¨tK d?? O? )« „b??O?ÐË ¨tK
Áb?ŠË tU?I×?²Ý« VÝUM¹ ¡wý q w qłË e?Ž tK« b?OŠuð vKŽ qL?²ý« b?I ¨Íu?³M«
sŽ rN½Ëb?L?×¹ s* s?¹b?U?(« bL?Š Ãd? ?¹ ô t½S? ¨d?_«Ë ¨d?O?)«Ë ¨pK*« u¼Ë b?L?×K
rN½uJ Ë√ ¨¡wý pK*« w rN Ë√ ¨U? uK rN½uJ U≈ ¨WŁö?¦« »U³?Ý_« Ác¼ s bŠ«Ë
vHM ¨¡wý d??O?)« s r¼bMŽ Ë√ ¨d?O? )« r¼b?OÐ Ë√ ¨¡wý d?_« s rN? Ë√ ¨d?_« rN
«cNË ¨tK t b?L(« qFłË ¨tK p– w t½U?×³Ý ÁbŠËË ¨tK« Èu?Ý sLŽ tK p–
b?Š√ ô® UC¹√ ‰U?Ë ¨©¥®©»«d?²« 5Š«b*« Áu?łË w «u?¦?Š«® `O×?B« Y¹b?(« w ¡U?ł
Õb pcË® W¹«Ë— wË ¨©µ®©WM'« tK« bŽË p– qł√ s ¨tK« s WŠb*« tO≈ VŠ√
Ád??¦? √ b??O?−? L? ²«Ë Õb*U?? ¨÷—_« „uK p– w tK? W?Ž“UM o?K)« d?¦? √Ë ¨©∂®©t?? H½
°o(« pK*« tK «bO³Ž rN½u l ¨rNM W³¼—Ë ¨r¼bMŽ U0 W³ž— rNO≈ ·ËdB
±[ sÐUG²« ©±®
Æ ∂≤ qLM« ©≤®
sŠ u¼Ë ¨© UIŁ tUł— wUÐË rN?³ Ë«— tO® wL¦ON« ‰U WH¹c?Š Y¹bŠ s ≥πµØµ bM*« w bLŠ√ Á«Ë— ©≥®
w wI??N?O? ³« bMŽ b¼U??ý tË ¨W?H¹c??Š Y¹b??Š s ≥≤¥Ø¥Ë ¨±µ∑Ø≥ ‚«“d«b?³? Ž nMB?? w U?L? tðU?FÐU??²0
ÆÍ—b)« bOFÝ wÐ√ Y¹bŠ sË ¨’UË wÐ√ sÐ bFÝ Y¹bŠ s π∑Ø¥ ÊU1ù« VFý
Æ ≥∞∞≤Õ rK Á«Ë— ©¥®
Æ ≤∑∂∞ Õ rKË ¨ ∑¥±∂ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©µ®
Æ ≤∑∂∞Õ rK Á«Ë— ©∂®
65

sЫ kU?(« ‰U © Æ Æ ÆtK  U?O?ײ«® kHKÐ …ö? q w b?NA?²« Ÿ—U?A« ÷d «c?NË
W?O% pK qJ ÊU? Ë ¨WU?š pK*« ô≈ U?O×¹ sJ¹ r ∫W?³O?²? sЫ ‰U® `²?H« w d−?Š
U?NK? „uK*« vKŽ U?N?Ð Êu?LK¹ «u½U?? w²«  U?O? ×?²« vMF?*« ÊUJ XF?L? ł «c?NK t??B? ð
vKŽ ¡UM¦K `KB?¹ ¡wý rNðUO?% w sJ¹ rË ∫Íu?G³« rŁ wÐUD)« ‰U?Ë ¨tK W?I×?²?
Í√ ∫tK  UOײ« «uu ∫‰UI rOEF²« vMF UNM qLF²Ý«Ë ¨UNþUH√ XLNÐ√ «cNK tK«
d¹b?I? ²« ÊuJO? Âö?« v?KŽ W?O?×?²« q?L?Š «–≈ ∫b?O?F« o?O?œ sÐ ‰U? ¨t rOE?F?²« Ÿ«u½√
w pý ö?? ¡U??I? ?³« vK?Ž qL??Š «–≈Ë ¨t?K …d??L? ?²? ? ? „uK*« U?? NÐ rE?Fð w²«  U?? O? ×? ?²«
©tK® tu? ∫w³ÞdI« ‰UË ¨W?U²« W?LEF«Ë wIO?I(« pK*« pc? Ë ¨tÐ tK« ’UB?²š«
tÐ œ«d¹ Ê√ qL²×¹Ë ¨tK ô≈ qFH¹ ô p– Ê√ Í√ ¨…œU³?F« w ’öšù« vKŽ tO³Mð tO
Æ©±®©vUFð tK WIOI(« w tK d – U2 p– dOžË „uK*« pK ÊUÐ ·«d²Žô«
s2 pK?*« ŸeMðË ¡U??Að s p?K*« wðRð pK?*« pU?? rNK« q?˚ pK*« wðR¹ Íc?« u¼ t½√Ë ≠∂
©≤®Æ˝d¹b ¡wý q vKŽ p½≈ dO)« „bOÐ ¡UAð s ‰cðË ¡UAð s eFðË ¡UAð
©≥®Æ˝pK*« tË o(« tu˚ t½U×³Ý t½√Ë ≠∑
¨tK pK*« Êu?  U³Ł≈ w ¨ÊU?OÐ `{ËQÐ U?NO? œ—«u« bO? Q?²«Ë ¨W1dJ«  U¹ü« Ác¼ q Ë
l rN ÊuJ¹ Ê√ ¨W?UŽ ”UM« sË ¨W?Uš „uK*« s wŽb¹ s ¡U?Žœ« ÊöDÐ ÊUOÐ t?O
ÆtŽdýË t½–SÐ ô≈ pK*« s ¡wý Ë√ ¨pK*« w ¡wý tK«
∫UNM …dO¦  U¹¬ w p–Ë ∫pK*« w t p¹dý ô t½√  U³Ł≈ ∫U¦UŁ
p¹d??ý t sJ¹ rË «bË c?? ?²?¹ rË ÷—_«Ë  «u?L? « pK t Íc?«˚ vU?Fð tu?? ‡±
©¥®Æ˝«d¹bIð Á—bI ¡wý q oKšË pK*« w
w p?¹d?? ý t? sJ¹ r?Ë «bË c?? ? ? ?²¹ r? Íc« tK? b?? L? ? (« qË˚ t?½U?? ×? ? ³? ?Ý tu?? ?Ë ‡≤
©µ®Æ˝pK*«
«uKFł s¹c« rN ¨ôUI Ë√ ôUŠ ¨÷—_« „uK ô≈ pK*« w p¹dý t½√ wŽb¹ bŠ√ ôË
b?Š√ ôË ¨oK?)« s U?{— ôË ¨tK« s Ê–≈ ö?Ð ¨U?LKþË «dDÐ ÷—_« w U?? uK rN?? H½√ s
Æ ∑π∑ r— Õ ≥±≤Ø≤ Í—U ³« `O× Õdý Í—U³« `² ©±®
Æ ≤∂ Ê«dLŽ ‰¬ ©≤®
Æ ∑≥ ÂUF½_« ©≥®
Æ ≤ ÊUdH« ©¥®
Æ ±±± ¡«dÝù« ©µ®
66

¨÷—_« pK r?NzU??Žœ« w t½u??Ž“UM?¹ s¹c« rN?? ¨÷—_« „u?K ô≈ d??_« «c¼ w tK?« Ÿ“UM¹
Ÿ—“ wË ¨tðËd?? ³? łË ¨tzU?¹d??³? w t?K« W??Ž“UM? wË ¨oK)« vK?Ž rN W??ŽU?D« rN??{d?? wË
oŠ ¡U?Žœ« wË ¨rNM »uK?I« w W?OA?)«Ë W?³¼d« …—U?Ł≈ wË ¨rN?O≈ oK)« »uK w W?³?žd«
hzUB?š s u¼ U q Ë ¨r?Nu rNO?KŽ „—b²?¹ ôË ¨r¼d√ bŠ√ œd¹ ô ÊQ?Ð rNOKŽ …œU?O«
Êu??Žd? d?? – s ʬd??I« d??¦? √ «c?N?Ë ¨÷—_« w „uK*« ô≈ U??N? O? t??Ž“UM¹ ô Íc?« tK« W??OÐuЗ
t Íc?« vKŽ_« b?? O? ?«Ë »d« t½√Ë ¨d?? B? p?K t Ê√ vŽœ« 5?Š „uK*« ÊU?? O? G?D Öu??L?M
°s−¹Ë q²I¹ t²ŽUÞ sŽ Ãd ¹ s q Ê√Ë ¨dB VFý vKŽ WŽUD«
Ê√ ¨oŠ t??łË d??O?GÐ U??NJK? vŽœ«Ë ¨÷—_« s «d??³?ý VB??²? ž« s tK« b??Žuð b??I qÐ
w‡‡ U‡L ¨5{—√ l³Ý v≈ WUOI« Âu¹ tÐ n? ¹ Ê√Ë ¨5{—√ l³Ð WUOI« Âu¹ tK« tuD¹
Y¹b(« wË ¨ ©±®©5{—√ l³Ý s t?uÞ ÷—_« s d³ý b?O rKþ s® `O?×B« Y¹b‡‡(«
©≤®Æ©5{—√ l³Ý v≈ WUOI« Âu¹ tÐ nš ¨tIŠ dOGÐ U¾Oý ÷—_« s cš√ s® dšü«
„uK*UÐ nOJ ¨oŠ d?OGÐ ÷—_« s? «d³?ý cš√ s ÊQ?ý w bO?Žu« p– q ÊU «–S?
w¼Ë ¨«d??³? ?ł U??N? {—√ vK?Ž Êuu??²? ?¹Ë ¨«d??N? W??_« vK?Ž ÊuDK?? ²¹ s¹c« ¡U?? ݃d«Ë ¡«d??_«Ë
UN½≈ tK«Ë tu?ÝdË tK ô≈ vLŠ ô® dL?Ž UNMŽ ‰U UL? ¨UNK Wú tK« U?NKFł w²« ÷—_«
‰U*« ôu ÁbOÐ w?H½ Íc«Ë ¨ÂöÝù« w «u?LKÝ√ UNO?KŽË ¨WOK¼U'« w U?NOKŽ «uKðU? r¼œö³
Æ©≥®©«d³ý r¼œöÐ s rNOKŽ XOLŠ U tK« qO³Ý w tOKŽ qLŠ√ Íc«
¨U?N½–≈ dO?GÐ U?NM «Ë¡Uý U? W?_« sŽ ÊuL?×¹Ë ¨U?NI?Š d?OGÐ ÷—_« Êu?³?BG¹ „uK*« «–S?
¨tK« s Ê–≈ öÐ ¨r¼¡U?½Ë r¼¡UM?Ð√ UN½u?Ł—u¹Ë ¨t{—Q?Ð pU*« ·dB?²¹ U?L? U?N?O Êu?d?B?²¹Ë
°øW_« s U{— ôË
∫WUOI« Âu¹ ÷—_« „uK ÈËUŽœ ‰UDÐ≈ ∫UFЫ—

qł tK?« qB??H? O? ÝË ¨rNðU??GÞË ÷—_« „u?K ÈËU??Žœ q W??U??O? I« Âu¹ q?D³??²? Ý YO??Š
Ê√Ë ¨©¥®˝—U?? N? I« b?? Š«u« tK? Âu??O« p?K*« s*˚ wzU?? NM« Êö?? Žù« r²¹Ë ¨r?¼d??√ w t?ö??ł
w? aH?M¹ Âu?¹ pK?*« t?Ë o(« t?u?? ? ?˚ vU?? ? ?Fð t?½√Ë ¨ ©µ®˝s?L? ? ?ŠdK? o?(« c?? ? ¾? ? ?u?¹ pK?*«˚
Æ ≤¥µ≥Ë ≤¥µ≤Õ t×O× w Í—U ³« Á«Ë— ©±®
Æ ≤¥µ¥ Õ t×O× w Í—U ³« Á«Ë— ©≤®
Æ ≥∞µπ Õ t×O× w Í—U ³« Á«Ë— ©≥®
Æ ±∂ dUž ©¥®
Æ ≤∂ ÊUdH« ©µ®
67

©≤®Æ˝rNMOÐ rJ×¹ tK c¾u¹ pK*«˚ Ê√Ë ¨©±®˝—uB«

s¹√ø÷—_« „u?K s?¹√°d?? ³?J²?*« U½√ °—U?? ?³? ? '« U½√ °pK?*« U½√® W?? ?U?? ?O? ? I« Âu¹ ÍœU?M¹ t?K« Ê√Ë
©øÂuO« pK*« s*® ©øÊËd³J²*« s¹√øÊË—U³'«
∫¡U݃d«Ë ¡UO³½_« 5Ð Ÿ«dB« WIOIŠ

…œ—«u«  U¹ü« …d?¦ l? ¨UNzö?łË U?NŠu?{Ë l dzU?B³« U?NMŽ XO?L?Ž w²« WI?O?I(« U?N½≈
s oK)« d¹d?ײ ¨‰b?F«Ë o(«Ë jIUÐ «Ë¡U?ł s¹c« qÝd« 5Ð Ÿ«d?B« WI?OIŠ  U?³Ł≈ w
rN Êu?? —U?³?¹ s¹c« ¨…U??G?³« s¹b?« ‰U?ł—Ë ¨…U??GD« ¡U??݃d«Ë „uK*«Ë ¨qN??'«Ë „d?A?«Ë rKE«
dO?GÐ 5O³M« ÊuK²?I¹ s¹c« Ê≈˚ rN½Qý w tK« ‰U? s¹c« ¨rNðËd³?ł sŽ ÊuF«b?¹Ë ¨rNLKþ
Æ©≥®˝rO√ »«cFÐ r¼dA³ ”UM« s jIUÐ ÊËdQ¹ s¹c« ÊuK²I¹Ë oŠ
sË …U?GD« „uK?*« d?O?ž ¨j?I«Ë ‰b?FUÐ ÊËd?Q¹ s¹c« q²?I¹Ë ¡U?O?³?½_« q²?I¹ Íc« sË
ø¡u« ¡ULKŽ s rNF¹Uý
¡U?O?³½ú? rNK²? w …dÐU?³? '«Ë „uK*« ÊËb¹R¹ ÊU?³¼d«Ë —U??³?Š_« s ¡u?« ¡U?LK?Ž ÊU? b?I
«u{d?Š 5Š œuNO« s ¡u?« ¡ULKŽ qF U?L ¨jI«Ë ‰b?FUÐ ÊËdQ¹ s¹c« rNŽU?³ð√ q²Ë
¨X׫ q √Ë ¨rK?E« s rN½Ë—c×¹ «u½U s¹c?« rNŽU³ð√Ë rNzU?O³½√ q² v?KŽ ÊUËd« „uK
°.d sÐ vOŽË ¨U¹d “ sÐ wO×¹ l «uKF UL ¨qÞU³UÐ ”UM« ‰«u√ q √Ë ¨UÐd« q √Ë
¨t?O? t p¹d??ý ô t½√  U?³Ł≈Ë ¨p?K*« w tK« W??O½«b?ŠË vK?Ž W?O½¬d??I« Wœ_« …d?¦? lË
„uKLK W¹œu?³F« W?¾?LŠ w Êu?Jðd¹ Êu«e¹ U o?K)« Ê≈ ô≈ ¨qÞUÐ Á«uÝ U?Ë o(« pK*« t½√Ë
°t²ŽUÞË ¨ÁœU³ŽË ¨t½UDKÝ w o(« pK*« XŽ“U½ w²« ¨W¹dA³«
w Êu?A?O?F¹ ¨tK oK?D*« b?O?Šu?²UÐ rNM¹œ ¡U?ł Íc« ¨rN??H½√ Êu?L?K*« `³?√ b?I qÐ
¨rN¹b?¹√ 5Ð Êu??F? d?¹Ë ¨r¼bMŽ Êu??F? A? ¹Ë ¨rN??O≈Ë rN ÊuK?c?²?¹Ë ¨…U?G?D«Ë „uK*« W¹œu??³? Ž
¨«œ«b½√ rN½Ëc?? ?²¹Ë ¨b?ý√ Ë√ tK?« W?O?A? ? rN½u?A? ¹Ë ¨r?N?«b?√ X% s ÷—_« ÊuK?³?I¹Ë
¨¡U?? ? ? ÕU?? ³? r?N? O?KŽ ÊuM?¦¹Ë ¨—U?? N½ qO? rN½Ëb?? −1Ë ¨U?? ³¼—Ë U?? ³? ?ž— ¨tK?« ÊËœ s ¡U?? OË√Ë
wË ¨tK« d?√ nU?š U?L?O? v²?Š W?IKD W?ŽUÞ rN½u?F?OD¹Ë ¨rN½ËdD¹Ë ¨r¼b?L?×Ð Êu?×?³?¹Ë
ô rN½√Ë ¨rN?ON½Ë r¼d?√ d_«Ë ¨rNU? ‰U*«Ë ¨rN ÷—_« Ê√ «u?Žœ« v²Š „uK*« tQð qÐU?I*«
qÐ ¨rNðU?dBð rN?OKŽ „—b?²ð ôË ¨rNð«Ë– b?IMð ôË ¨ÊuQÔ¹ ”U?M«Ë ¨ÊuKFH¹ U?LŽ ÊuQ?Ô¹
Æ ∑≥ ÂUF½_« ©±®
Æ µ∂ Z(« ©≤®
Æ ≤± Ê«dLŽ ‰¬ ©≥®
68

tÐ tK« h²?š« U2 U¾O?ý «u d²¹ rË ¨b?IM« sŽ W½uB? rNð«Ë– Ê√ vKŽ hMð dOðU?Ýb«  —U
w ¡U?? łË ¨p– q w? tÐ „«d??ýù« r?N? OK?Ž Âd??Š b?? Ë ¨t??O? ? Áu??Ž“U?½Ë ô≈ d??_«Ë pK?*« s
°©—UM« t²Kšœ√ ULNO wMŽ“U½ sL ¨wz«œ— ¡U¹d³J«Ë ¨Í—«“≈ …eF«® `O×B«
ÊU UË ¨WOK¼U'« d√ s U¾Oý „d²¹ rË ¨tK „uK*« bÒ³ŽË ¨ UOJK*« ÂöÝù« qDÐ√ bI
tK« ô≈ pK „UM¼ fOK ¨tKDŽË t ½Ë ¨tKDÐ√Ë ô≈ ¨…dÝU _« …U?²ŽË ¨…dUOI« …UGÞ tOKŽ
Âö?Ýù« u¼ «c¼Ë ¨Áb?ŠË t?O≈ r¼d?√Ë ¨Áb?OÐ rN?O?«u½ ¨tU?O?ŽË Áb?O?³?Ž rNK oK)«Ë ¨Áb?ŠË
ÊUŁË_«Ë ¨œ«b?? ?{_«Ë …U?? G?D«Ë ¨œ«b½_«Ë „u?K*« lK?šË ¨Áb?? ŠË t?? ?O≈ Âö?? ? ? ²? ?Ýô« u?? ?N? ? ¨t?K
W¹œu?³Ž s W?O½U½ù« d¹d?%Ë ¨t p¹d?ý ô ÁbŠË tK« b?OŠu?ðË ¨W¹dA?³« ÂUM_«Ë ¨W¹d−?(«
ÆÁ«uÝ s q
ÊËœ U??N?²? d??F? s?J1 ô tö??ł qł tK oK?D*« b?O? Šu??²« vKŽ W«b?« w½U?F?*« Ác¼ q Ê≈
¨.dJ« ʬdI« w u×M« «c¼ vKŽ U¼b?O Qð v≈Ë UNO≈ XŽœ w²« »U³Ý_«Ë ¨U¼œ«b?{√ WdF
U?N?AO?Fð w²?« WOM?Łu«Ë WOðu?žUD«Ë ¨U?N? ?M Âö?Ýù« ¡U?ł w²« W?OK¼U?'« ‰«u?Š√ Wd?F? ÊËœË
…d??ÝU?? _« 4Ý w W?¹d??A? ?³« W??O?MŁu« Ác¼ X?K& b??Ë ¨W?? O*U?? F«Ë W??O?Ðd??F« W?? OK¼U?? '« w 3_«
UÐUЗ√ „uK*« s qF?−¹ YO?Š Ê«Ëd?ýu½√ Èd? ”d?H« pK U¹U?Ë w ¡Uł U?L? ¨…d?UO?I«Ë
U??L?N?M b?Š«Ë q? X³?¦?¹ ÊU?L? Ý« W¹œu??³? F«Ë pK*«® ∫‰u??I¹ YO??Š rN «b??O? ³?Ž »u??F? A« sË
¨b?O?³?F« v≈ ÃU?²×? pK?*U ¨pK?*« wC²?Ið W?¹œu³?F«Ë ¨W¹œu?³?F« wC?²?I¹ pK*« ÊS? ¨d?šü«
jAM*« vKŽ W?ŽUD?« vKŽ W?U?I?²Ýô« b?O?³?F« b?U?×? qC?√Ë ¨pK*« v≈ Êu?łU?²?×? b?O?³?F«Ë
rN? ¨rN?? H½√ b?O?³?F« s b??O?³?FUÐ vË√ pK*« Ê≈Ë ¨d?ÝË ¡U??Ý U?L?O? b?N?FU?Ð ¡U?u«Ë ¨ÁdJ«Ë
¨5uJ?×? d??O? ž 5L?? U??ŠË ¨s¹—u??Q?? d?? O? ž s¹d??¬ 5U?? Ž rNKF?? ł ¨t??{—√ w tK« ¡U?? HKš
Ê≈Ë ¨U?N uK* W?F{U?š ¨UN?OKŽ U?uJ× …—u?Q W?O?Žd« tK« qFłË ¨5łU?²?× d?Ož 5MG?²?Ë
Æ©±®©ÂdJ*«Ë 5N*« u¼Ë ¨nFC*«Ë ÍuI*« u¼Ë ¨œb³*«Ë nR*«Ë ¨‚dH*« lU'« u¼ pK*«
nI?² d?A?(« …—u?Ý  U¹¬ d?š«Ë√ q?QðË Èd?? ÊU? vKŽ „uKLK nu?« «c¼ w dE½«Ë
Ÿ“UM¹ w?²« WЖUJ« W?? Hz«e« ÈËU??Žb« Ác¼ q? iI½ u¼ œ«d?*« Ê√Ë ¨U??NM œ«d*«Ë œu??B? I?*« vKŽ
°rN²Ož«uÞË ÷—_« Ô„uK UNO tK«
UL rN s% w²« „uK*« 4Ý s©„uK*« ‚öš√ w ÃU²«® tÐU² w kŠU'« d – bË
U?N?bN ʬd?I« ¡U?ł w²« W?Oðu?žUD«Ë W?OMŁu« pKð ‰u?Š√ sŽ nAJ¹ U? ”—U? V²? sŽ tKI½
ÊuKD³*« rŽ“ U?L? tK« s¹œ w W?ŽËd?A  —U? v²?Š ÊuŁb?;«Ë Êu?Žb²?³*« U¼U?O?ŠQ? UN??LÞË
tMŽ ÈQM¹ ô Íc« l{u?*UÐ qš«b« tM nI¹ Ê√ pK*« oŠ s® k?ŠU'« ‰U? U?L? p– sË
Æ ±∂≥ ’ ÍdÐU−K wÐdF« wöš_« qIF« dE½«Ë ¨≤¥π ’ ÍdUFK œUFÝù«Ë …œUF« ©±®
69

rŁ ¨U?NK³I¹ t?«dÞ√ vKŽ V Q? tM »d ÁU½b?²?Ý« ÊS ¨U?LzU t?OKŽ rK¹ Ê√Ë ¨tM »d?I¹ ôË
W d?Š WKË  u ÷UH? ½UÐ tÐUł√ tLK ÊS? ¨tK¦ W³ðd? w nI¹ v²Š ¨U?LzU tMŽ v×Mð
»dI¹Ë ¨rF¹Ë h ¹ Ê√Ë ¨Vð«dË  UI³Þ Á¡Ub½ qF−¹ Ê√ pK*« oŠ sË ≠ ŸuA Ð Í√ ≠
f½√ ôË ¨‰e¼ ôË b??ł w ¨vM?J¹ ôË vL??¹ ô Ê√ pK*« oŠ s?Ë ¨lC¹Ë ld¹Ë ¨b??F? ³¹Ë
q¦0 W½UD³« ôË ¨W?b?)« q¦0 b?O³?F« ôË ¨W?ŽUD« q¦0 pKLK? WU?F« »d?I²?¹ rË ¨ÁdO?ž ôË
fO?Ý«u'« Êu?O?F« ¡U –≈Ë ¨t?²?Uš dz«d?Ý sŽ Y×?³« pK*« ‚öš√ sË ¨ŸU?L?²Ýô« s?Š
Æ ©±®©WUŽ WOŽd« vKŽË ¨rNOKŽ
U??N? C? UMðË U¼œU??C?ð w²« W¹u??³M?« 4« s Ád?? – o³??Ý U?? q l?ł«—Ë hM« «c¼ √d??U??
°UNÐ œuBI*« sË ¨UNM œuBI*« U Õu{Ë qJÐ p vK−²O
∫ UNÐUA²*«  U¹ü« ÊUOÐË  UN³A« nA

tuI?  U¹ü« s  UNÐU?A²*UÐ w½¬d?I« »UD)« œd w½UDK« »UD)« —U?B½√ p9 U0—Ë
ÊU?? O? ? ³ ¨©≤®˝¡U?? A?ð s2 pK?*« ŸeM?ðË ¡U?? Að s? pK*« w?ðRð pK?*« pU?? r?NK?« q˚ vU?? ?Fð
°pK*« rN³¼Ë Íc« u¼ tK« Ê√Ë ¨„uK*« œułË WOŽËdA
j?³?¹˚ vU?Fð tu?I? «c¼ qÐ ¨pKLK? „uK*« ¡U?Žœ« W?O? ŽËd?A? vKŽ p?– w qOœ ôË
Æ©¥®˝e¹eF« ÍuI« u¼Ë ¡UA¹ s ‚“d¹˚ tuË ¨©≥®˝—bI¹Ë ¡UA¹ s* ‚“d«
rN qB?Š ¡«uÝË ¨dUJ?«Ë sR*«Ë ¨dłUH?«Ë d³« rNM ¡«u?Ý ¨UFO?Lł oK)« ‚“d¹ t?KU
vKŽ W??−?Š p– w Êu?J¹ ôË ¨¡U?A¹ s t??“— wðR¹ tK?U? ¨Â«d?(« Ë√ ‰ö??(« »U?³? ÝQÐ p–
bË ¨b³?FK ë—b²Ý«Ë ¨tK« s ¡ö²Ð« u¼ qÐ ¨t q×¹ ô ‰U s r?UE« t³ U WO?ŽËdA
U “uMJ« s ÁUMOð¬Ë rNOKŽ vG?³ vÝu Âu s ÊU ÊË—U Ê≈˚ ÊË—U ÊQý w t½U?×³Ý ‰U
tÐ UMH?? Æ Æ Æ ÍbMŽ rK?Ž vKŽ t²?Oðˬ U/≈ ‰U? Æ Æ Æ…uI?« wË√ W³?B?FUÐ ¡uM² t?%UH? Ê≈
©µ®Æ˝÷—_« Á—«bÐË
¨Â«d??(« »U??³? ÝQÐ ‰U*« «c¼ V?? b?? ÊË—U?? ÊU?? Ê≈Ë ¨…Ëd??¦«Ë ‰U*« ÁUð¬ Íc?« u¼ tKU??
pK*« tK« t?OðR¹ s r?NM –≈ ¨÷—_« „uK* t?O? W?−Š ôË ¨¡U?A¹ s? pK*« tK« wðR¹ pc?
Æ ±∑∞ ±∂∑ wÐdF« wöš_« qIF« dE½«Ë ¨±∑ ’ ©±®
Æ ≤∂ Ê«dLŽ ‰¬ ©≤®
Æ ≥∞ ¡«dÝù« ©≥®
Æ ¥≤ È—uA« ©¥®
Æ ∑∂ hBI« ©µ®
70

”UM« 5?Ð «u??LJ×?? O ¨o(UÐ U?? uKË ¡U?? HKš tK« r?NKF??ł s?¹c« ¡U??O? ³?½_U?? ¨‰b??F?«Ë o(UÐ
‰U?Ë ¨©±®˝pK*« ÁUð¬Ë  u?U?ł œË«œ q²??Ë˚ vU??Fð ‰U?? U?L? ¨ÊU?L? OKÝË ¨œË«b?? ¨‰b??FUÐ
l³?²ð ôË o(U?Ð ”UM« 5Ð rJŠU? ÷—_« w W?H?O?Kš „UMKF?ł U½≈ œË«œ U¹˚ tM?Ž U?C¹√ vU?Fð
©≤®Æ˝tK« qO³Ý sŽ pKCO ÈuN«
wK²³¹Ë tOK²³O ¨”UMK dNI«Ë …dDOUÐ ¨tHM rUþ u¼Ë pK*« tK« tOðR¹ s „uK*« sË
w rO¼«dÐ≈ ÃU?Š Íc« v≈ dð r√˚ v?UFð tu? w U?L? ¨œËd?LM«Ë Êu?Žd ‰U?Š u¼ U?L? ¨tÐ
©≥®Æ˝XO√Ë wOŠ√ U½√ ‰U XO1Ë wO×¹ Íc« wЗ rO¼«dÐ≈ ‰U –≈ ÆpK*« tK« ÁUð¬ Ê√ tЗ
¨œË«b? ¨¡U??O?³½_« qOz«d??Ý≈ wMÐ „uK ‰U?×? tK« s Ê–SÐ pK9 ÷—_« w p?K qJ
u¼ U?L ¨tKÝ—Ë tzU?O³½√ s wŠuÐ pK Ë√ ¨r?N²F?¹dý vKŽ r¼b?FÐ s pK sË ¨ÊUL?OKÝË
Æ©¥®˝UJK  uUÞ rJ YFÐ b tK« Ê≈ rNO³½ rN ‰UË˚  uUÞ ‰UŠ
W?F?¹d?ý oË ¨U??{d«Ë È—u?AUÐ W??_« r¼—U?²? ð s¹c« ¨5L?K*« ¡U?HK?š ‰U?Š u¼ U??L? Ë
pK u??N? ¨÷—_« „uK s pc?? sJ¹ r s? q Ë ¨o(UÐ pKË W??H? OKš u??N? v?HDB*«
w½≈˚ rO¼«dÐ≈ tO³M vUFð ‰U U?L ¨oK K rUþ ¨÷—_« w —U³ł ¨pKLK VUž ¨qÞUÐ
©µ®Æ˝5*UE« ÍbNŽ ‰UM¹ ô ‰U w²¹—– sË ‰U UU≈ ”UMK pKŽUł
sЫ ‰UË Æ ÆUU≈ rUE« ÊuJ¹ ô WMOOŽ sÐ ÊUOH?Ý ‰U® W¹x ÁdOHð w dO¦ sЫ ‰U
Æ©∂®©UL UŠ ôË ¨WHOKš ÊuJ¹ ô rUE« ∫œ«bM e¹uš
¨W?O½u?Žd?H?« Á—u? lO?L?−Ð tK pK*« ‰U?DÐ≈Ë ¨W?ö?)UÐ W¹b?L?;« W?F¹d??A«  ¡U?ł «c?NË
¨tK …œU?O?«Ë ¨tK d?_«Ë ¨tK W?ŽUD«Ë ¨tK pK*«Ë ¨tK? ÷—_U ¨W¹Ëd?J«Ë ¨W¹d?B?O?I«Ë
ÆÁ«uÝ pK ôË ¨ÁdOž »— rN fO ¨tK oK)«Ë
…œU?³F«® ∫»d?F« ÊU w U?L ¨„uKLK W½u?M¹b« l ÷—UF?²¹ tK …œU³?F« bO?Šuð Ê≈ qÐ
ÊuŽd Âu s ú*« ‰u tMË ¨©t bÐUŽ uN pK* Ê«œ s q Ë ¨ŸuC)« l WŽUD« WGK« w
Ƈ¼√©ÊËbÐUŽ UM ULNuË UMK¦ s¹dA³ sR½√®
U?{—Ë È—u?ý sŽ ÊuJð ¡U??HK K W?ŽUD« Ê√ ¨„uKL?K W?ŽUD«Ë ¡U?HK K W??ŽUD« 5Ð ‚d?H«Ë
Æ ≤µ± …dI³« ©±®
Æ ≤∂ ’ ©≤®
Æ ≤µ∏ …dI³« ©≥®
Æ ≤¥∑ …dI³« ©¥®
Æ ±≤¥ …dI³« ©µ®
Æ ≤≤∑ر dO¦ sЫ dOHð ©∂®
71

rN WŽU?Þ ôË ¡UHK K U?NO W¹œu?³Ž ö? tuÝ—Ë tK« W?ŽUD UF³ðË ¨—U?³ł≈ ôË Á«d? ≈ öÐ —UO?²š«Ë
rN Âu?Že*« ‚U?I?ײ?Ýô« ”U?Ý√ vKŽ «d?N?Ë «d³?ł ÊuJð „uK*« W?ŽUÞ U?LMOÐ ¨tK?« WŽUÞ d?O?ž w
w WO¼u_«Ë tQ²« u¼ «c¼Ë ¨rNðËd³łË rNðuDÝË rNðuI ¨rN ŸuC)«Ë rN²ŽUDÐ ”UM« vKŽ
Æ˝5½u−*« s pMKFł_ dOž UN≈  c ð« s¾˚ vÝu* ÊuŽd ‰u w UL ¨»dF« WG
rN²ŽUD oK)« ŸU?Cš≈ w q¦L²ð w²« „uK*« w tQ?²« …d¼Uþ v≈ ÊËbKš sЫ —Uý√ bË
¨W?H½_«Ë d³J« oKš W?O½«u?O(« W?FO?³D« sL® ∫t? ¹—Uð W?bI? w ‰UI? r¼«uÝ ÊËœ r¼b?ŠË
T−¹Ë ¨rN?O rJ?ײ«Ë rN?ŽU?³²?²Ý« w W? —U?A*«Ë WL¼U?*« s c?¾MO?Š ≠ pK*« Í√ ≠ n½QO?
qJ« œU???H r U??(« œ«d?H½« s W??ÝU?O? « t?O? C?²? Ið U? l d??A?³« ŸU??³Þ w Íc« tQ??²« oKš
¨ U?O³?B?F« ·u½√ c?¾MO?Š Ÿb−?²?˝ Uðb?H? tK« ô≈ WN?¬ UL?N?O ÊU? u˚ ÂUJ(« ·ö?²?šUÐ
¨p– sŽ rN??²? O?³? B?Ž Ÿd??IðË ¨rJ×??²« w t??²? —U?A? v≈ «u?L? ¹ Ê√ sŽ rN??LzUJ?ý `KHðË
¨ö??L? ł ô Ë W??U½ ô d??_« w rNM? b??Š_ „d?²?¹ ô v²??Š ŸUD²??Ý« U?? pK*U?Ð Í√ tÐ œd??HM¹Ë
„uK? s ‰Ëú p– r?²¹ b?? Ë ¨t?? ²? ?L¼U?? ? ? sŽ rN?? F? ?b¹Ë ¨t?? ²? ?O?KJÐ b?? :« pc?Ð œd?? HMO?? 
Æ©±®©WËb«
s u¼ …dÐU?³?'«Ë „uK*« t?OK?Ž U Ê√ b? R?O ¨©t?Q²?« oKš wðQ?O?® tu? p– s œu?B?I*«Ë
t½S ¨ÊULOKÝË œË«œ pK?L ¨…u³M« pK ·ö Ð «c¼Ë ¨tOKŽ ¡UCIK? ʬdI« ¡Uł Íc« tQ²«
„UMKF?ł U½≈ œË«œ U¹˚ vU?Fð ‰U? U?L ¨tK« r?J×Ð rJ×?O ¨dN?Ë —U?³?ł≈ ÊËœ ¨tK« s wŠuÐ
Æ˝o(UÐ ”UM« 5Ð rJŠU ÷—_« w WHOKš
nB²¹ Ê√ ¨WOöÝù« WËb« a¹—Uð w bŠ√ lD²¹ r ¨ÍbzUIF« q_« «c¼ Õu{uË
vKŽ ÊËdB?²I¹ «u½U qÐ ¨≠tÐ ”UM« iF?Ð rN³I Ê≈Ë ≠ tO?Žb¹ Ë√ tKײM¹ Ë√ ¨t¹d?²H¹Ë pK*UÐ
Âb?F p–Ë ¨d?O?_« VI vK?Ž Ë√ ¨W?HO?K)« ÊËœ u¼ s* ÊUDK« VI v?KŽ Ë√ ¨W?H?OK)« VI
UNOKŽ rKÝ√ w²« ¨Âö?Ýù« —«œ pK1 bŠ√ ô –≈ ¨pK*« rÝUÐ wL²« Ë√ ¨pK*« ¡UŽœ« W?OŽdý
rN w¼ U??NK¼√ U?N?OKŽ rK?Ý√ w²« Âö?Ýù« —«œ –≈ ¨U?N?L?O?U?√ s «¡e?ł ôË ¨U¼u?×?²? Ë√ ¨U?NK¼√
ÂbŽ «c Ë ¨W?UOI« Âu¹ v≈ rNOKŽ W?uu U¼u×?² w²«Ë ¨WUO?I« Âu¹ v≈ tuÝ—Ë tK« rJ×Ð
U??F?O? L?ł r¼ –≈ ¨W??c« q¼√ s? rN?F? s Ë√ ¨5LK?*« s U?N? OKŽ s p?K ¡U?Žœ« W??O?Žd??ý
ÆtK« ô≈ rN pU ô ¨—«dŠ√
¨tK …œU?;« s tO? U* ¨nu« «cNÐ ·U?Bðô« W?OŽËd?A Âb?Ž p– s rNFM pc? Ë
pKð X½UJ ¨©≤®U??O? ³½ «b??³? Ž —U??²? šU?? ¨U??O? ³½ «b??³? Ž Ë√ ¨UJK ÊuJ?¹ Ê√ ¤ w³M« d??ÒO??Ôš b??Ë
Æ ≤∞∏ر ÊËbKš sЫ WbI ©±®
Ʊ∏≥Ø≥ ‚«“d«b³Ž nMB w b¼Uý tË ¨¥πØ∑ wINO³«Ë ¨±∑±Ø¥ Èd³J« 4« w wzUM« Á«Ë— ©≤®
72

r¼u??Žb¹ ÷—_« „u?K v≈ tKzU??Ý— qÝ—√ U??b?MŽË ¨Áb??FÐ s t??²? √Ë tzU??HK?) WMÝË t??²? F¹d??ý
Èd v≈® ¨©ÂËd« rOEŽ qd¼ v≈® ‰U qÐ pK*« nuÐ rN?L¹ r ÂöÝù« w ‰ušbK
pK q?I¹ rË© ÂËd« rO?EŽ qd¼ v≈® ¤ w?³M« ‰U?? «c??NË® ÍËuM« ‰U?? ¨©”d??H« r?OEŽ
Æ©±®©ÂöÝù« s¹œ rJ×Ð ô≈ ÁdOG ôË ¨t pK ô t½_ ÂËd«
U?N?O? vM?Ð rŁ ¨Î«—«œ c? ð« pK q¦?L? p?²?√ q¦?Ë pK¦?® `O?×?B?« Y¹b?(« w ¡U?łË
U¹ X½√Ë ¨WM'« XO?³«Ë ¨Âö?Ýù« —«b«Ë ¨pK*« u¼ tK?U ¨”UM« u?Žb¹ Îôu?Ý— YFÐ rŁ ¨ÎU?²?OÐ
ÆtK« ô≈ pK ÂöÝù« w fOK Æ©≤®©‰uÝd« bL×
„UM¼ ÊuJ¹ Ê√ w³M« vHM ¨©≥®©tK« ô≈ d¼U?? ôË pK ôË qO? ô ® Y¹b??(« w ¡U?łË
p¹d?ý ô ÁbŠË tK« ô≈ ¨„uK „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ vH½Ë sL?O« w d?OLŠ „uK? r¼ ‰UO_«Ë q?O
t?OKŽ lL?²ł«Ë WKO  «– nu? „u?³ð …Ëež w? ¤ tK« ‰uÝ— l UM ® d?š¬ Y¹b?Š wË ¨t
¨d?O?LŠ „uK „u?K*UÐ w½b¹√Ë ¨ÂËd«Ë ”—U? eM s¹eMJ« WKOK« w?½UDŽ√ tK« Ê≈ ‰U?I tÐU?×?√
—d?I ¨©¥®©ÀöŁ U?NU°t?K« qO³?Ý w ÊuKðU?I¹Ë ¨tK« ‰U? s ÊËc?šQ¹ ÊuðQ¹°tK ô≈ pK ôË
w ÊuKðUI¹ 5LK*« s r¼dOG dOLŠ „uKË ¨ÁbŠË tK pK*« qÐ ¨ÂöÝù« w „uK ô Ê√
Æ5LK*« s r¼dOž ‰UŠ rNUŠ ¨‰U*« XOÐ s ÊËcšQ¹Ë ¨tK« qO³Ý
ô ¨„ö?_« p?K vL?¹ qł— t?K« bMŽ rÝ« lMš√® `?O?×?B« Y?¹b?(« w ¡U?ł «c??NË
Âu¹ t?K« vKŽ q?ł— kO?? ž√® W¹«Ë— w?Ë©vKŽ tK?« VC?? ž b?? ²? ?ý«® W¹«Ë— wË ¨©t?K« ô≈ pU?? 
vMš√® W?¹«Ë— wË ¨©tK« ô≈ pK ô ¨„ö??_« pK v?L??¹ ÊU? qł— ¨t??¦? ³? š√Ë ¨W?U??O? I«
Æ©µ®©ÁUAM¼Uý® ‡ ∫ÍË«d« ‰U ¨©rÝ«
WKF« qÐ ¨…«Ëd« iFÐ tMþ UL „uK*« pK VIKÐ nBð« t½u .dײ« w WKF« XOË
w²« ¨tðU??H? s W??H?Ë ¨tzU??L? Ý√ s rÝ« w tK …œU??×? ¨WЖUJ« Èu??Žb« Ác¼ Êu?? u¼
s bŠ√ vLð ¡«uÝ ¨U?NO p¹dý t ÊuJ¹ Ê√ qDÐ√Ë qÐ ¨tH½ U?NÐ nËË tK« UNÐ vLð
¨vMš√Ë ¨Y?³?š√Ë ¨lM?š√ „uK*« pK0 wL??? ²« ÊU?? Ê≈Ë ¨pK*« rÝUÐ Ë√ ¨„uK?*« pK0 t??IKš
‰Ë_« .d% vKŽ ¡U?NIH« h½ b?Ë ¨qOCH?²« qF√ W?GO tO?C²Ið U?L ¨pK*UÐ wL?²« s
Æ ±∑∑≥ r— Õ rK `O×B ÍËuM« Õdý dE½« ©±®
Æt××Ë ≥∂πØ≤ „—b²*« w r U(« ©≤®
sÐ ËdL?Ž Y¹bŠ s π∏Ø≤∞ d?O³J« w w½«d³D«Ë ¨`?O× U?L¼bŠ√ s¹œUMÝSÐ ≥∏∑Ø¥ bM*« w b?LŠ√ Á«Ë— ©≥®
ÆW³Ž
Ɖu³I œUMÝSÐ wLF¦)« Y¹bŠ s ≤∑≤ص bM*« w bLŠ√ tMŽË ¨ ¥∏ر± nMB*« w ‚«“d«b³Ž Á«Ë— ©¥®
Æ ≤±¥≥ Õ rKË ¨∂≤∞µ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©µ®
73

q√ u?¼ U?? ? „UM?¼ Ê√ vK?Ž ‰b¹ ¨Y³?? ? š√Ë ¨l?Mš√ k?H Ê√ l ¨w?½U?? ? ¦« ÊËœ ¨„u?K*« p?K Í√
¨©tK« ô≈ pK? ô® Y¹b?(« d??š¬ w ¡U??ł «c?N?Ë ¨pK*UÐ wL???²?« u¼Ë ¨vMš q√Ë ¨U??¦?³? š
fO .d??×? ²« Ê√ b?? R??O ¨©tK?« ô≈ „uKLK pK? ô® qI¹ rË ¨©tK?« ô≈ pU?? ô® W¹«Ë— wË
ô≈ WIOI(« vKŽ pK ô t½_ ¨pK*« VI pc Ë qÐ ¨„uK*« pK0 wL²« vKŽ jI «dU
¨„uK*« pK 5EHK« ö ‚öÞ≈ .d% vKŽ t²ôœ w `{«Ë Y¹b?(« dš¬ w qOKF²U ¨tK«
‰–√Ë lMš√ UL?NÐU×√ Ê√Ë ¨b¹b?A« bOŽu« s? ULNO? œ—Ë U* ¨dA³?« s bŠ√ vKŽ ¨pK*« Ë√
ø÷—_« „uK s¹√® W?UOI« Âu?¹ ¡«bM« Y¹bŠ p– b? R¹Ë ¨WUO?I« Âu¹ ”UM« d−?√Ë vMš√Ë
Æ©pK*« U½√
Ác?¼ rN? X³?? ? ¦?¹ r Âö?? ? Ýù« v?≈ r¼u?? ? Žb?¹ ÷—_« „uK? ¤ w³?M« q?Ý«— U* «c?? ? N?Ë
w³M« ‰U® ÍËuM« ‰U ¨©”dH« rOEŽ Èd v≈® ©ÂËd« rOEŽ qd¼ v≈® ‰U qÐ ¨WHB«
rJ×?Ð ô≈ ¨Ád??O? ?G ôË ¨t pK? ô t½_ ¨ÂËd« pK? qI¹ rË ©ÂËd?« rOEŽ q?d¼ v≈® ¤
Æ©±®©ÂöÝù« s¹œ
vKŽ r??√ u nŽU?C?²? nO??F?{ q øWM'« q¼QÐ r? d?³?š√ ô√® `O?×?B?« Y¹b?(« wË
Æ©≤®©d³J² ÿ«uł q²Ž q ø—UM« q¼QÐ r d³š√ ô√ ¨ÁdÐ_ tK«
wMKšb?¹ WM'« XU??Ë ¨s¹d?³? −?²*«Ë s?¹d?³J²*U?Ð  dŁË√ —UM« XU??® d?šü« Y¹b??(« wË
X½√ ∫ÁcN ‰UË ¨¡Uý√ s pÐ »cŽ√ wЫcŽ X½√ ∫qłË eŽ tK« ‰UI ¨5 U*«Ë ¡UHFC«
©≥®Æ©¡Uý√ s pÐ rŠ—√ w²LŠ—
UNÐ Êu?ÐdC¹ dI?³« »U½–Q ◊U?OÝ rN?F Âu? ¨UL¼—√ r —UM« q¼√ s? ÊUHM® U?C¹√ ‰UË
VC??ž w ÊËb??G¹ ¨d??I?³?« »U½–√ q¦?? rN¹b¹√ w U??u?? Èdð Ê√ pýu¹® W¹«Ë— w?Ë ¨©”UM«
©¥®Æ©t²MF w ÊuŠËd¹Ë ¨tK« j Ý w ÊËbG¹® W¹«Ë— wË ¨©tD Ý w ÊuŠËd¹Ë ¨tK«
„uKLK r¼b?O³FðË ¨r?NÐU¼—≈Ë ”UM« V¹cFð w Êu?F¹ s¹c« ¨ÊËœö?'«Ë …“Ëö'« r¼Ë
ÆrNŽUCš≈Ë
…b??ýË ¨pK*« w t?K b??O? Šu?²?« »UMł t??²½U??O? Ë ¤ w³M« W?¹U?Ž— …b??ý s? mKÐ b??IË
…dÝU _« qO³Ý t¹b¼ nU?šË ¨UNKDŽË ÷—_« „uK 4Ý q qDÐ√ Ê√ ¨q_« «cN tEHŠ
∫p– sË ¨…dUOI«Ë
Æ ±∑∑≥ r— Y¹bŠ rK `O× vKŽ ÍËuM« Õdý dE½« ©±®
Æ ∑±∏∑ Õ rKË ¨∂±∑± Õ Í—U ³« Á«Ë— ©≤®
∑±∑≤[Õ rK Á«Ë— ©≥®
∑±π∂[≠∑±π¥Õ rK ©¥®
74

bFÐ fU?ł u¼Ë tÐU×?QÐ vK bI? ¨UU?ł ÊU s ”√— vKŽ ÂUO?I« sŽ ¤ vN½ ∫ôË√
¨«uKł« Ê√ rNO≈ —UýQ ¨Á¡«—Ë UUO r¼¬d? rNO≈ XH²U ¨¤ tÝd sŽ jIÝ Ê√
vKŽ Êu?uI¹ ¨ÂËd«Ë ”—U? qF ÊuKF?H² UH½¬ -b? Ê≈® ‰U rŁ ¨U?ÝuKł tHKš «u?KB
Ê≈Ë ¨U?U?O «uKB? U?LzU? vK Ê≈ ¨rJ²?LzQÐ «u?L?²z« ¨«uKF?Hð ö ¨œu?F? r¼Ë rN? uK
©±®Æ©«œuF «uKB «bŽU vK
”uK'«Ë ¨‰U?łdK V¼c«Ë d¹d?(« f³Ë ¨W?C?H«Ë V¼c« WO?½PÐ »dA«Ë q _« Âd?Š ∫U?O½UŁ
`O× wH ¨ÂËd«Ë ”—U „uK  «œUŽ s ÊU U q Ë ¨ŸU³«Ë —uLM« œuKł vKŽ
ÊU?I¼œ Á¡U??−? ¨U?N?×?²? b?FÐ sz«b*« w u?¼Ë vI??²?Ý« ÊU??L?O« sÐ W?H¹c??Š Ê√ rK?
ô Ê√ tðd?√ b w½≈ r d?³?š√ w½≈® WH?¹cŠ ‰U?I ¨W?C? s ¡U½≈ w »«d?AÐ wÝu−?
ôË ¨W??C?H?«Ë V¼c« ¡U½≈ w «uÐd??Að ô ∫‰U?? ¤ tK« ‰u??Ý— ÊS?? ¨t?O? wMO??I? ¹
w rJ u¼Ë ¨U?O½b« w rN t?½S ¨d¹d?(«Ë ÃU?³¹b« «u??³Kð ôË ¨UN?U?×? w «uK Qð
©≤®Æ©WUOI« Âu¹ …dšü«
W?C?H« W?O½¬ w? »d?A¹ Ë√ q Q¹ Íc« Ê≈® ‰U? ¤ w³M« Ê√ W??LKÝ Â√ Y¹b?Š wË
©≥®Æ©rMNł —U½ tMDÐ w dłd−¹ U/≈ V¼c«Ë
¨V¼cU?Ð r²?? ð sŽ ∫l?³? Ý sŽ ¤ tK« ‰u??Ý— U?½U??N½® ‰U?? »“U??Ž sÐ ¡«d?? ³« sŽË
¨‚d??³?²? Ýù«Ë ¨d¹d??(« f³? sŽË ¨w??I« sŽË ¨dŁU??O*« sŽË ¨W??C? HUÐ »d??ý sŽË
©¥®Æ©ÃU³¹b«Ë
¨©ŸU?? ? ³? ? ?« œu?KłË ¨d?ŁU?? ?O?*« vK?Ž ”uK?ł sŽË® t?MŽ t?K« w?{— wK?Ž sŽ W?¹«Ë— wË
ÆÂËd«Ë ”dH« „uK  «œUŽ s p– q Ë ¨tOKŽ fK−¹ d¹dŠ s ¡UÞË dŁUO*«Ë
÷dF¹ rNM VO?B¹Ë „uK*« vAG¹ öł— ÊU? Ë wLOL²« «œ—UDŽ »UD)« sÐ d?LŽ È√—Ë
∫t ‰UIø»dF« œuu UN²³K ¨UN²¹d²ý« u ∫¤ w³MK dLŽ ‰UI ¨lO³K ¡«dOÝ WKŠ
¨d¹d?Š s qK×Ð ¤ w³M?« wðË√ rŁ ¨©…d?šü« w t ‚ö?š ô s d¹d?(« f³K¹ U/≈®
U?N?¦?FÐ√ r w½≈® ∫W¹«Ë— wË ¨©pzU?½ 5?Ð «dL?š U?N?I?I?ý® ∫t ‰U?Ë d?L?Ž v≈ U?N?¦?F?³?
Æ©µ®©ôU UNÐ VOBðË UNFO³² pO≈ UNÐ X¦FÐ U/≈ ¨UN³K² pO≈
Æt kHK«Ë π≤∏ Õ rKË ¨∂∏πË∂∏∏Õ Í—U ³« Á«Ë— ©±®
Æ ≤∞∂∑Õ rKË ¨ µ¥≤∂ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©≤®
Æ ≤∞∂µÕ rKË ¨µ∂≥¥ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©≥®
Æ ≤∞∂∂Õ rKË ¨µ∂≥µ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©¥®
Æ ≤∞∂∏Õ rKË ¨µ∏¥± Õ Í—U ³« Á«Ë— ©µ®
75

∫¤ ‰UI? ¨WOK¼U?'« w ¡U݃d«Ë „uK*« qF?H¹ UL? ¡öO?š »u¦« d?ł sŽ vN½ UL ∫U?¦UŁ
qł— U?? LMOЮ U??C?¹√ ‰U??Ë ¨©±®©¡ö??O? ?š tÐuŁ d?? ł s v≈ W?? U??O? I?« Âu¹ tK« d?EM¹ ô®
u?N? ¨÷—_« w tÐ tK?« n? ? ¨t?? H½ t?²? ³?−? Ž√ b? ¨t¹œdÐ w? wA1 ¨d?²? ?³? ²¹
©≤®Æ©WUOI« Âu¹ v≈ UNO q−K−²¹
Á¡Uł bË ¨¡U݃d«Ë „uK*« l ”UM« qFH¹ UL ¨¡«dÞù«Ë Õb*« w WGU³*« sŽ vN½Ë ∫UFЫ—
UMK?C?√Ë ∫«u?U?I? ¨©tK?« b?O? «® ∫‰U??I? ¨U½b??O? Ý X½√ ∫t «uU??I? ¨d??U??Ž wMÐ b??Ë
rJM¹d??−?²? ¹ ôË ¨rJu? iF?Ð Ë√ ¨rJu?IÐ «uu??® ∫‰U?I? ¨ôuÞ UMLEŽ√Ë ¨ö??C?
©≥®Æ©ÊUDOA«
qłdK Âu?I¹ Ê√ qłd« vNM¹Ë ¨p– s?Ž r¼UNM¹Ë ¨t?ÐU×?√ t Âu?I¹ Ê√ ÁdJ¹ ÊU? Ë ∫U?U?š
wH? ¨W?OK¼U?'« w ¡«d?³J«Ë ¡U?݃d« l ”UM« ÊQ?ý u¼ U?L? ¨t U?LOE?Fð t½UJ s
«u½U? Ë ¨¤ tK« ‰u?Ý— s rN?O≈ VŠ√ h ?ý sJ¹ r® ∫‰U? f½√ sŽ Y¹b?(«
©¥®Æ©pc t²O¼«d s ÊuLKF¹ U* ¨«uuI¹ r ÁË√— «–≈
‰uÝ— XF?LÝ ¨U?Kł« ‰UI ¨t? UUI? ¨Ê«uH? sÐ«Ë dOÐe« sЫ vKŽ W¹ËU?F qšœË
©µ®Æ©—UM« s ÁbFI √u³²OK UUO ‰Ułd« t q¦L²¹ Ê√ ÁdÝ s® ∫‰uI¹ ¤ tK«
ô® rN ‰U??Ë r¼U?NM t «u??U?I? ÁU??B?Ž vKŽ Q?? u?²? U??u¹ tÐU?×?√ v?KŽ ¤ Ãd?šË
Æ©∂®©UCFÐ rNCFÐ rEF¹ rłUŽ_« ÂuI¹ UL «uuIð
¨W?OK¼U?'« q?¼√ ‰U?Š t?OKŽ ÊU? U?L? ¨rþU?F?²?«Ë d?šU?H?²« sŽ vN½Ë l{«u??²UÐ d?√Ë ∫U?ÝœU?Ý
d H¹ ôË ¨bŠ√ vKŽ bŠ√ wG³¹ ô v²Š «uF{«uð Ê√ w≈ vŠË√ tK« Ê≈® ∫¤ ‰UI
©∑®Æ©bŠ√ vKŽ bŠ√
b??I? ¨t¹b rN?Ð W¹U?ýu«Ë ¨t??O≈ —U??³?š_« qI½Ë ÊU?DK« Íc ”UMU?Ð wF?« Âd??ŠË ∫U?F?ÐU?Ý
WH¹c?Š ‰UI ¨ÊUL?¦Ž v≈ ”UM« sŽ Y¹b(« ld¹ ö?ł— Ê√ ÊULO« sÐ WH¹c?Š lLÝ

Æ ≤∞∏µÕ rKË ¨µ∑∏∏ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©±®
Æ ≤∞∏∏Õ rKË ¨µ∑∏π Õ Í—U ³« Á«Ë— ©≤®
Æ`O× ÁœUMÝ≈Ë ¨¥∏∞∂Õ 4« w œË«œ uÐ√ ©≥®
Æ©`O× sŠ Y¹bŠ® ‰UË ¨≤∑µ¥Õ Ícd²« ©¥®
Æ© sŠ Y¹bŠ® ‰UË ¨≤∑µµÕ Ícd²«Ë ¨µ≤≤π Õ œË«œ uÐ√ Á«Ë—©µ®
Æ µ≤≥∞ Õ œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©∂®
Æ ¥∏πµÕ 4« w œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©∑®
76

qIM¹ qł— ÊU ® W¹«Ë— wË ¨©±®© U²? WM'« qšb¹ ô® ∫‰uI¹ ¤ w³M« XF?LÝ
Y¹b?(« qIM¹ s2 «c¼ ∫Âu?I« ‰U?I? ¨b?−?*« w U?ÝuKł UMJ ¨d?O?_« v≈ Y¹b?(«
”UM« —U?³š√ qIM¹ Íc«  U?²I«Ë © U?²? WM'« qšb¹ ô® WH¹c?Š ‰UI? ¨dO?_« v≈
ÆrNOKŽ f−²¹Ë ÊUDKK
vG?²Ð« «–≈ dO?_« Ê≈® ∫‰UI? ¨„uK*« …œUŽ w¼ U?L ¨”U?M« vKŽ f−?²« sŽ vN½Ë
”U?M?«  «—u?? ? ? ?Ž X?F? ? ? ? ³?ð« Ê≈ p?½≈® ∫W¹«Ë— w?Ë ¨©r?¼b?? ? ? ?? ? ? ? ?√ ”UM?« w? W?? ? ? ?³?¹d?«
©≤®Æ©rNðb√
¨ÂUFÞ vKŽ tÐU×√ UŽœË ¨©b³F« q Q¹ UL q ¬® ∫‰uI¹Ë ¨UUł q Q¹ ¤ ÊU Ë ∫UMUŁ
Ác¼ U?? ∫wЫd?Ž√ ‰U?I? ¨t?O? ²?³? — v?KŽ rN?F? U?¦? −? ¨W?F? B?I« qŽ «u??H?²«Ë ¨«Ëd??¦J
«—U?? ³? ?ł wM?KF?? −¹ r?Ë ¨U1d?? «b?? ³? ?Ž wM?KF?? ł vU?? F?ð tK« Ê≈® ∫¤ ‰U?? I? ?øW?? ?K'«
ÆWOžUD« pK*« u¼ bOMF« —U³'«Ë ¨©≥®©«bOMŽ
¨bŠ√ t?HKš wA1 Ê√ v{d¹ ôË ¨©¥®ÊUMŁ« t?³I?Ž QD¹ r vA? «–≈ ¤ w³M« ÊU? Ë ∫UF?ÝUð
Æ„uK*« qFH¹ UL
t?LK?J ¨¤ w³M« qł— vð√ b??I? ¨pK*« W??H? t?? H½ sŽ wHM¹ ¤ ÊU?? U?L? ∫«d??ýU?Ž
sЫ U½√ U/≈ ¨pK0 X w½S? °pOKŽ Êu¼® ∫t ‰U?I? ¨tBz«d? b?Ždð qF−? ¨qłd«
Æ©µ®©b¹bI« q Qð …√d«
¨rNK √Ë ¨rNÝU³ w ¨…dUOI«  «œUŽË ¨…dÝU _« 4Ý p– qJÐ ¤ w³M« qDÐQ
¨rN?O≈ ”UM« W?³?ž—Ë ¨rN?Ý˃— vKŽ r?Nu?ËË ¨r?N ”UM« WDU? ?Ë ¨rN?U?−?Ë ¨rNÐd?ýË
¨rN½u?? O? ŽË rN??? O? Ý«u?? łË ¨rN½u??−? ÝË r?NÞU??O? ÝË ¨r¼¡U?? L? Ý√Ë rNÐU??I?√Ë ¨rNM rN?? ²? ³¼—Ë
U q W¹œu³Ž s oK)« —d×O tK« t¦FÐ U/≈ –≈ ¨rNIz«dÞË rNMMÝ q Ë ¨r¼dŁUJðË r¼dšUHðË
ÆbŠ√ vKŽ bŠ√ d H¹ ôË ¨bŠ√ vKŽ bŠ√ wG³¹ ô v²Š ¨tK« ÈuÝ
…dÝU _« 4Ý WHU 0 ¡Uł b ¤ w³M« Ê√Ë vMF*« «c¼ vKŽ Ídłü«
ÂUù« h½ bË
Ò
vKŽ ¤ w³M« ·u?š d – »UЮ ∫W?F¹dA« t?ÐU²? w ‰UI? rJ(«Ë WÝU?O« w …d?UO?I«Ë
‰u?Ý— ‰U? ∫‰U? tMŽ tK« w?{— …d¹d¼ wÐ√ sŽ ∫3_« s rNK³? s? 4Ý r¼U¹≈ Ád¹c?%Ë t?²?√
Æ ±∞µ Õ rKË ¨∂∞∂µÕ Í—U ³« `O× ©±®
Æ ¥∏∏∏Õ 4« w œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©≤®
Æ ≥∑∑≥Õ 4« w œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©≥®
Æ ≥∑∑± Õ œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©¥®
ÆlU'« `O× w w½U³_« t××Ë ¨ ≥≥±≤ r— Õ tłU sЫ Á«Ë— ©µ®
77

‰u?Ý— U¹ ∫qO? Ÿ«—cÐ UŽ«—–Ë d?³?AÐ «d³?ý U?NK³? ÊËdI«Ë 3_« c?šQ? w²√ Êc?šQ?² ∫ ¤ tK«
ø p¾Ë√ ô≈ ”UM« sË ∫ ¤ tK« ‰uÝ— ‰U øÂËd«Ë ”—U XKF UL tK«
«d³ý rJK³ s s¹c« 4Ý sF³²² ∫‰U ¤ w³M« sŽ tMŽ tK« w{— …d¹d¼ wÐ√ sŽË
ÆÁuL²Kšb V{ d−Š «uKšœ u v²Š ¨ŸU³Ð UŽUÐË ¨Ÿ«—cÐ UŽ«—–Ë ¨d³AÐ
Ác¼ —«d?ý sKL×?² ∫‰U ¤ tK« ‰u?Ý— sŽ tŁbŠ tMŽ tK« w{— ”Ë√ sÐ œ«b?ý sŽË
Æ …cIUÐ …cI« ËcŠ rNK³ s «uKš s¹c« 4Ý vKŽ W_«
qFM« Ëc?Š rJK³? ÊU? s d?√ sF³?²?² ∫‰U? U?LNMŽ t?K« w{— ÊUL?O« sÐ W?H¹c?Š sŽË
Æ…ËdF …ËdŽ ÂöÝù« ÈdŽ sCIM²Ë ¨rJ¾D ð ôË rN²I¹dÞ Êu¾D ð ô ¨qFMUÐ
Ê√ rKŽ q?U??Ž rU??Ž s W??_« Ác¼ d?? √ `H??Bð s ∫Íd??łü« 5?? (« sÐ b??L? ×? ‰U??
vKŽ Ë√ ¨¤ w³?M« ‰U? U?L? ¨5ÐU?²?J« q¼√ 4Ý vKŽ r¼—u??√ Íd?& rNM? ÂU?F«Ë r¼d??¦? √
‰U??L?F« w r?N?UJŠ√Ë W?MDK« q¦?? p–Ë ¨W??OK¼U??'« 4Ý vKŽ Ë√ ¨d??B?O? Ë Èd?? 4Ý
»d??A?«Ë q _«Ë ¨W??OK(«Ë ”U?? ³K«Ë ¨s U?? *«Ë ¨Õ«d??_«Ë VzU?? B*« d??√Ë ¨Ád??O? ?žË ¡«d??_«Ë
 U??N? ?ł s VÝUJ?*«Ë ¨¡«d??A«Ë l?O? ³«Ë ¨W???U??:«Ë fU?? :«Ë ¨Â«b??)«Ë V «d?*«Ë ¨rzôu«Ë
Íd?& U/≈Ë ¨»U²?J«Ë WM« ·öš v?KŽ rNMOÐ Íd?& UN?Šd?ý ‰uD¹  d – U?* ÁU³?ý√Ë ¨…d?O¦?
©±®Æ©¤ w³M« ‰U UL UMK³ s 4Ý vKŽ rNMOÐ
W?U??I?¦« v?≈ W?Oðu??žUD« W¹Ëd??J« t?L? O?Ë ÍËd??J« ÀË—u*« ‰u?% w ‰u??I« qB?? b?Ë
vKŽ ¨©wÐdF« wö?š_« qIF«® tÐU?² w ÍdÐU'« bÐU?Ž bL×? –U²Ý_« W?OöÝù« W?OÐdF«
‚b?? Õu??{Ë q?JÐ nAJ?O ¨ ©≤®YU?? ¦« Íd?? −? ?N« Êd?? I« w Íd?? łü« t?? —œ√ Íc« u??×?M«
«uKšœ u v?²?Š …c?IU?Ð …c?I« Ëc?Š r?JK³? ÊU?? s 4Ý sF?³? ²?²® …dð«u??²*« W¹u?³M?« Y¹œU?Š_«
sNË√ …Ëd?Ž …Ëd??Ž Âö?Ýù« Èd?Ž sC??IM²® Y¹b?Š vM?F? d??H?²?Ë ¨©Áu?L?²Kšb V?{ d?×?ł
…d??ÝU? _« 4Ý v?≈ …b?ý«d« W??ö??)«Ë …u?³M?« 4Ý s ‰u?×? ²« - nO?? Ë ¨©≥®©rJ(« U??C?I½
…ËdŽ …ËdŽ ÂöÝù« ÈdŽ iIMð® ‚Ë—UH« dLŽ …¡u³½ oIײ²°WM«Ë ÂöÝù« rÝUÐ …dUOI«Ë
°©WOK¼U'« ·dF¹ r s ÂöÝù« w bË «–≈

ÆbO½UÝú ·cŠË —UB²šUÐ ≤∂ ’ Ídłx WF¹dA« ©±®
Æ ±∑∞ ±µ± ’ ©W¹ËdJ« rOI«Ë WËb«Ë s¹b«® ”œU« qBH« ¨ÍdÐU−K wÐdF« wöš_« qIF« dE½« ©≤®
d??O? ?³J« r?−? F*« w? w½«d??³?D«Ë ¨b??O? ?ł œUMÝSÐ w?K¼ô« W??U?? √ wÐ√ Y¹b?? Š s ≤µ±Øµ bM?*« w b?? L? Š√ Á«Ë— ©≥®
ÁœUMÝ≈® ‰U??˱∞¥Ø¥ 5×?O?×? B« vKŽ „—b??²?*« w r U??(«Ë ¨±±±Ø±µ t?×?O? ×? w ÊU??³?Š sÐ«Ë ¨π∏Ø∏
Æ©`O×B« ‰Uł— ULNUł—Ë w½«d³D«Ë bLŠ√ Á«Ë—® µµ±Ø∑ bz«Ëe« lL− w wL¦ON« ‰UË ¨©`O×
78

∫…œU³F«Ë ¨WŽUD«Ë ¨rJ(«Ë ¨…œUO«Ë ¨WOÐuÐd« w tK« bOŠuð ≠≥

w t²O½«bŠËË ¨oK)« w tK« WO½«bŠË  U³Ł≈ w WLJ× WO½¬dI«  U¹ü«  ¡Uł ULJ
pc  ¡U?ł ¨ULN?O tÐ „«d?ýù« ÂbŽË ¨tK p– w ÁbO?Šuð v≈ ÁœU³?Ž …uŽœ wË ¨pK*«
w Áb??O?Šuð –≈ ¨…œU?³? F«Ë ¨W?ŽU?D«Ë ¨rJ(«Ë ¨…œU?O? «Ë ¨W?OÐu?Ðd« w Áb?O? Šuð w W?LJ?×?
ÆW¼«bÐ rJ(« t pK*« t sL ¨rJ(«Ë WŽUD« w ÁbOŠuð wC²I¹ pK*«
VOU??Ý√Ë ¨W?O? FD ÿU?HQÐ ¨…d??O?¦?  U¹¬ w ¨p– q w t?K« b?O?Šu?ð ʬd?I« —d?? b?Ë
∫wU²« u×M« vKŽ  œ—Ë bË ¨ UMOÐ U−−ŠË ¨ ULJ×  U¹¬ UNM qF& ¨WO½UOÐ
∫…œUO«Ë WOÐuÐd« w tK« bOŠuð ∫ôË√

»d« oKDð »d?FU ¨W?IKD*« …œUO?« t Íc« b?O«Ë »d« u¼ Áb?ŠË tK« Ê√ b √ YO?Š
UJÚK o?O?d« ÊuJ ¨»— Áb??O?Ë ¨b?³? Ž oO?dK ‰U??I¹ tMË ¨ŸUD*« b??O?« vKŽË ¨p?K*« vKŽ
∫ UNM …dO¦  U¹¬ w WIOI(« Ác¼ ʬdI« b √ bË ¨tON½Ë Ád_ UFOD ¨ÁbO
w …—u?Ý d??š¬ w ‰U?Ë ¨©±®˝5*U??F« »— tK b??L?(«˚ ∫ʬd??I« ‰Ë√ w t½U?×? ³?Ý t?u? ‡±
©≤®Æ˝”UM« t≈ Æ”UM« pK Æ”UM« »dÐ –uŽ√ q˚ ʬdI«
»—Ë rJЗ˚ t½U×³Ý t½√Ë ¨©≥®˝ULNMOÐ UË ÷—_«Ë  «uL?« »—˚ t½U×³Ý t½√ b √Ë ‡≤
©µ®Æ˝öO Ë Ác ðU u¼ ô≈ t≈ ô »dG*«Ë ‚dA*« »—˚ t½√Ë ¨©¥®˝5Ë_« rJzUЬ
UЗ wGÐ√ tK?« d?O?ž√ q˚ vU?F?ð tu? w U?L? ¨W??OÐuÐd« w tÐ „«d?ýù« s ÁœU??³?Ž —c?ŠË ‡≥
UMM?OÐ ¡«u??Ý W??L?K v≈ «uU?? Fð »U??²J?« q¼√ U¹ q˚ t?u?? wË ¨©∂®˝¡wý q »— u¼Ë
ÊËœ s UÐU?З√ U??C? F?Ð UMC?? FÐ c?? ? ²?¹ ôË U??¾? O? ?ý tÐ „d??A?½ ôË tK« ô≈ b??³? ?F½ ô√ rJ?MOÐË
rN½U?? ³¼—Ë r¼—U??³? Š√ «Ëc?? ð«˚ rN½√ rN?? OKŽ »U??ŽË »U??²?J« q¼√ vK?Ž vF½Ë ¨©∑®˝tK«
Æ©∏®˝tK« ÊËœ s UÐUЗ√
Æ ≤ W%UH« ©±®
Æ ≥≠± ”UM« ©≤®
Æ ∂µ .d ©≥®
Æ ≤∂ ¡«dFA« ©¥®
Æ π qe*« ©µ®
Æ ±∂¥ ÂUF½_« ©∂®
Æ ∂¥ Ê«dLŽ ‰¬ ©∑®
Æ ≥± WÐu²« ©∏®
79

w U?L? ¨W?IKD? W?ŽUÞ ŸU?³ð_« r?N?F?OD¹ s?¹c« ¡U?݃d«Ë …œU??« UM¼ »UЗ_UÐ œu??B?I*«Ë
dO?Hð w ”ËËU?Þ sŽ ¡UłË ¨©±®˝ö?O³?« U½uK{Q? U½¡«d?³ Ë UM?ðœUÝ UMFÞ√ UM?З «uU˚ tu?
Æ¡ULKF« r¼ ¡«d³J« ÊQÐË ¨¡«d_«Ë ·«dý_« rN½QÐ …œU«
X½√ ∫t «uU??I? ¤ w³M?« vKŽ »d?F« s W??ŽU?L?ł q?šœ 5Š Y¹b?(« w ¡U??ł b?Ë
Æ©≤®©°ÊUDOA« rJM¹d−²¹ ô rJu iF³Ð «uu® ∫‰UË ¨©tK« bO« U/≈® ‰UI °U½bOÝ
¤ w³M« t??O≈ YFÐ 5Š ¨¤ w³MU?Ð t?OðQ¹ Ê√ sL?O« v?KŽ t U?O«Ë Èd?? d?√ b?Ë
»U¼c« tM? VKÞË ¨¤ w³M« ÍËd??J« ‰u??Ýd« vðQ? ¨Âö??Ýù« v≈ U??N?O? Áu?Žb¹ WU??Ý—
w³MK qO?Ë ¨Èd?? vMF¹©pЗ q²? b vU?FðË „—U?³ð wЗ Ê≈® ∫¤ ‰U?I? ¨ÈdJ? tF?
Æ©≥®©…√d« rNJK9 Âu `KH¹ ô® ‰UI ¨t²MЫ nK ²Ý« b t½≈ ¤
t¦FÐ bË W«c?Š sÐ tK« b³Ž ‰U® UNOË Èdš√ ‚dÞ s W?BI« Ác¼ bFÝ sЫ ÈË— bË
¤ tK« ‰u?Ý— »U²? tO≈ XF?b Âö?Ýù« v≈ UN?O? ÁuŽb¹ Èd? v≈ WU?ÝdÐ ¤ w³M«
V² Ë ¨t?JK ‚e rNK« ∫‰U? ¤ tK« ‰uÝ— p– mKÐ U?LK ¨te?L Ác?š√ rŁ tOKŽ ¡Íd?I
Íc« qłd« «c¼ v≈ s¹bKł 5Kł— „b?MŽ s YFЫ Ê√ sLO« vKŽ tKU?Ž Ê«–UÐ v≈ Èd?
WM¹b*« UbI ¨UÐU² U?LNF V² Ë dš¬ öł—Ë t½UdN Ê«–UÐ YF³ ¨Ád?³ Ð w½UOðQOK “U−(UÐ
Âö?? Ýù« v?≈ U?? L¼U?? ŽœË ¤ t?K« ‰u?? Ý— r?? ?³? ?²? ? ¨¤ w?³M« v?≈ Ê«–UÐ »U?? ²? ? U?? ?F? ?b?? 
Á«¡U−? b¹—√ U0 UL d?³šQ bG« w½U?OðQð v²Š «c¼ ULJ?u¹ wMŽ UFł—« ‰UË ¨b?Ždð ULN?Bz«dË
Æ©WKOK« Ác¼ w Èd tЗ q² b wЗ Ê√ ULJ³ŠU UGKÐ√ ∫ULN ‰UI ¨bG« s
Æt¹ËdOý tMЫ tK² b Èd Ê√Ë U×O× d³)« «błË UFł— ULK
sÐ tK«b³Ž ¤ w³?M« YFÐË® ∫‰UI ÁœUMÝSÐ t ¹—Uð w WŁœU?(« Ác¼ Íd³D« ÈË— bË
bL?× s rO?Šd« sLŠd« t?K« rÐ ∫tF? V² Ë ¨”—U? pK ed¼ sÐ Èd? v≈ W?«cŠ
Æ ∂∑ »«eŠ_« ©±®
Æ`O× ÁœUMÝ≈Ë bM*« w bLŠ√Ë ¨¥∏∞∂Õ 4« w œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©≤®
sŽ ÍdB³« s(« sŽ q¹uD« bOLŠ sŽ W?LKÝ sÐ œULŠ Y¹bŠ s ¨≤∞¥µµ r— Õ bM*« w bLŠ√ Á«Ë— ©≥®
s œU??L? ŠË ¨5 ??O?A« ◊d??ý vKŽ  U??³Ł_« ÿU??H? (« W??Lz_UÐ qK?? œUMÝ≈ «c?¼Ë ¨tMŽ tK« w{— …d?JÐ wÐ√
bË ¨q¹uD« b?OLŠ tU?š Y¹b×Ð ”UM« rKŽ√ u¼Ë ¨w½U¦« Íd?−N« ÊdI« lKD w  U?HMB*« »U×√ d?Ný√
¨oOIײ« vKŽ 5 ?OA« ‰Uł— s uN ¨`O×B?« vKŽ «bŠ«Ë U¦¹bŠ Í—U ³« t Ãdš√Ë ¨rK? t¦¹bŠ Ãdš
ÂbŽË rNKA?Ë rNHF{ vKŽ qOœ WH?OF{ …√d« w¼Ë U?N²ŽUD rNF?C ðË rNJK9 Èd WMЫ Êu? Ê√ œuBI*«Ë
s® kHKÐ Í—U? ? ³« œUMÝSÐ ±±∑ر∞ wI?N?O?³« Á«Ë— b?Ë°…√d?« r?NJK9Ë «—«d?Š√ tK« rN?IK? ¹ nO? –≈ ¨rN?Šö?
ÆWLKÝ sÐ œULŠ W¹«Ë— kHK WI«u w¼Ë ¨©…√d« r¼d√ «uJK Âu `KH¹
80

Ê√ bN?ýË tuÝ—Ë tKUÐ s¬Ë Èb?N« l³ð« s vKŽ ÂöÝ ¨”—U? rOEŽ Èd? v≈ tK« ‰uÝ—
U½√ w½S?? ¨tK« ¡U?ŽbÐ „u??Žœ√Ë ¨tu?Ý—Ë Áb?³? Ž «b?L?×? Ê√Ë t p¹d?ý ô Áb??ŠË tK« ô≈ t≈ ô
ÊS ¨rKð rKÝQ ¨s¹dUJ« vKŽ ‰uI« o×¹Ë UOŠ ÊU s —c½_ WU ”UM« v≈ tK« ‰uÝ—
Æ Æ Æ ÆÍb³Ž u¼Ë «c¼ w≈ V²J¹ ‰UË te Á√d ULK ¨pOKŽ ”u:« rŁ≈ ÊS XOÐ√
“U?−?(UÐ Íc« qłd« «c¼ v≈ YF?Ы Ê√ sL?O« vKŽ u¼Ë Ê«–UÐ v≈ Èd?? V²? rŁ ‰U?
°tÐ w½UOðQOK s¹bKł „bMŽ s 5Kł—
s öł— tF YFÐË ¨”—U »U²JÐ U³ÝUŠ U³ðU ÊU Ë ¨t¹uÐUÐ u¼Ë t½UdN Ê«–UÐ YF³
v≈ U?L?NF? ·d?BM¹ Ê√ Ád?Q¹ ¤ tK« ‰u?Ý— v≈ U?L?NF? V²? Ë ¨Ád?šd?š t ‰U?I¹ ”d?H«
nzUD« U?b? v²?Š U?łd ? ¨Ád?³? Ð wMð√Ë t?LK Ë qłd« «c¼ bKÐ X?z« t¹uÐU³? ‰UË ¨Èd??
«ËdA³²Ý«Ë ¨WM¹b*UÐ u¼ «uUI tMŽ r¼ôQ nzUD« ÷—√ s V−MÐ g¹d s ôUł— «błu
pK Èd?? ≠ t Èb?Bð Í√ ≠ t VB?½ b?I? «Ëd?AÐ√ i?F?³ rN?C? FÐ ‰U?Ë ¨«u?Šd?Ë U??L?NÐ
°qłd« r²OH „uK*«
„uK*« pK ÁU?A½U¼U?ý Ê≈ ∫‰U?I t¹u?ÐUÐ tLKJ? ¤ tK« ‰uÝ— vK?Ž Ub? v²?Š U?łd ?
pO≈ w?M¦??F?Ð b??Ë ¨pÐ t?? OðQ¹ s? pO≈ YF?? ³¹ Ê√ Ád?? Q¹ Ê«–UÐ pK?*« v≈ V²?? b?? Èd?? ?
s u?N XOÐ√ Ê≈Ë ¨pM?Ž tHJ¹Ë pF?HM¹ „uK*« pK v≈ pO? V²? XKF ÊS? wF? oKDM²
b?Ë ¤ t?K« ‰u?Ý— vKŽ ö??šœË ¨„œöÐ »d?? ?Ë pu?? pKN?Ë pJ?KN? u??N? XLK?Ž b?
U?L d?√ s ULJK¹Ë ‰U?I U?L?NOKŽ q³?√ rŁ ¨UL?N?O≈ dEM« ÁdJ UL?NЗ«u?ý UO?HŽ√Ë U?L¼U( U?IKŠ
w²O( ¡UHŽSÐ w½d√ b wЗ sJ ∫tK« ‰uÝ— ‰UI ¨Èd ÊUOMF¹ UMЗ «cNÐ U½d√ ôU ¨«cNÐ
Ê√ ¡U?L?« s d³?)« tK« ‰u?Ý— vð√Ë ¨«b?ž w½UO?ðQð v²Š U?F?ł—« U?LN ‰U? rŁ ¨wЗU?ý hË
U?L¼U?Žb? ¨«c? Ë «c? WKO? «c? Ë «c? d?N?ý w tK²?I? t¹Ëd?O?ý tMЫ Èd?? vK?Ž jKÝ b? tK«
pMŽ «c¼ V²JM√ «c¼ s d¹√ u¼ U? pOKŽ UMLI½ b U½≈ ‰uIð U? Í—bð q¼ ôUI UL¼d?³šQ
pK m?KÐ U?? mK³?? O? Ý w½UDK?ÝË wM¹œ Ê≈ t ôu??Ë w?MŽ p– Á«d??³? š√ r?F½ ‰U??øpK*« Ád?? ³? ½Ë
Æ©±®©dU(«Ë n)« vN²M v≈ wN²M¹Ë Èd
w V²J¹ nO? ® ¤ w³?M« sŽ Èd?? ‰u? wË ¨©tЗ q²? wЗ Ê≈® ¤ tu? wË
W?OÐu?З U?NMË ¨U??NKD³?O ¤ w?³M« ¡U?ł w²?« W?OÐuÐd« W??F?O?³Þ v?KŽ qOœ `{Ë√ ©Íb??³?Ž u¼Ë
W?? ?ŽU?D«Ë pK?*« w t?K« r?N? ? ²? ? Ž“UM?* rN?Ðu?? ?F? ? ý v?KŽ »UЗ√ „u?K*« Ê√Ë ¨r?¼U¹U?? ?Ž— v?KŽ „u?K*«
ô≈ oK K pK ôË »— ô t½√Ë ¨W¹œu?³F« s u¼ «d?N rN W?ŽUD« WO?Žd« ‰cÐ Ê√Ë ¨…œUO?«Ë
Íd?³D« d¹d?ł sЫ tMŽË ¨WuD? dO?«Ë Í“U?G*« w ‚U?×?Ý≈ sЫ U¼«Ë— W?B?I«Ë ¨∂∞ر b?F?Ý sЫ  U?I?³Þ dE½« ©±®
Æ∏∂¥ r— lU'« `O×Ë ¨±¥≤π r— W×O×B« w w½U³_« Y¹b(« `×Ë ¨±≥≥Ø≤ t ¹—Uð w
81

°ÁöŽ w qł tK«
WU??Ýd« W?F? O? ³Þ vKŽ qOœ ©Èd??? p?K mK³??O?Ý w½UD?KÝË wM¹œ Ê≈® tu?? w Ê≈ U?L?
°U¹dBO U½UDKÝ ôË U¹Ëd UJK Êö³Ið ô ÊUDKÝË WËœË …bOIŽË s¹œ UN½√Ë W¹u³M«
tðbOB? w ¨ÍdJAO« …eKŠ sÐ À—U(« ‰U UL? ¨»d« rÝ« pK*« vKŽ oKDð »dF«Ë
∫…dO(« pK ÊULFM« w
u??‡? ?¹ v??K? Ž b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A? «Ë »d?? « u??¼Ë
Ô¡ö?? ?‡? ?Ð ¡ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? ? «Ë s?? ?¹—U?? ‡? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(« Â
∫UJK ÊU Ë ÁUÐ√ bÝ√ uMÐ q² 5Š fOI« ƒd« ‰U UL Ë
t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?²? ? Ðc?? ?J? ? Y?? ?¹b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š w?? ?½U?? ?ð√
q?? ?K? ? I? ? « t?? ?M? ? Ÿe?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Že?? ?ð d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q?? ?Ð
r?? ?N? ? ?З b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ý√ w?? ? M? ? Ð q?? ?²? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I? ? Ð
q?? ? ? K? ? ? ?ł Á«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý ¡w?? ? ? ý q?? ? ? ô√
U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N? ?З s??Ž W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? З s?? ¹Q?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
‰u?? ? ? ? ? ? ? ? ?‡? ? ? ? ? ? ? ? ? )« s?? ? ? ? ? ? ? ? ?¹√Ë r?? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 s?? ? ? ? ? ? ? ? ?¹√Ë
rOEŽ qd?¼® ¨©”d?H« rOEŽ Èd?? ® tKzU?Ý— w ‰u?I¹ ¤ w³?M« ÊU? V³?« «c?NË
ÆUL¼bO³Ž d¹d%Ë ULNJK ‰UDÐù ÀuF³ t½_ „uK*« rÝUÐ rNL¹ rË ¨©ÂËd«
Á«u?Ý b?Š√ fOË ¨”UM?« »— u¼Ë ¨Áb?ŠË »d« u¼ t½√ tÐU?²? w tö??ł qł tK« b? Q?
‰U?˚ ∫vU?Fð tu? w ¡U?ł U?L? ¨p– w Êu?Žd? vÝu? ZłU?Š «c?NË ¨…U?GD«Ë „uK*« s
s* ‰U? Æ5?Mu? r²M Ê≈ U??L?NMOÐ U??Ë ÷—_«Ë  «u?L?« »— ‰U?? Æ5*U?F« »— U?Ë Êu??Žd?
rJO?≈ qÝ—√ Íc« rJu?? Ý— Ê≈ ‰U?? Æ5Ë_« rJzU?Ь »—Ë rJЗ ‰U?? ÆÊu??F? L? ²? ?ð ô√ tu??Š
Íd?O? ž U?N≈  c? ?ð« s¾ ‰U? ÆÊuKI??Fð r²M Ê≈ U??L?NMOÐ U??Ë »d?G*«Ë ‚d?A*« »— ‰U?? ÆÊuM:
Æ©±®˝5½u−*« s pMKFł_
Áb??ŠË t Íc« pK?*« t½√ b??B? U?/≈ ¨vKŽ_« rJЗ U?½√ d?B? VF??A ‰U?? 5Š Êu??Žd??H? 
VF?? A« W??ŽUÞ o?×? ²? ¹ t?M Èu??√ ôË vK?Ž√ pK t??L? ?Ž“ w t??u?? fOK ¨W?? IKD*« W?? ŽUD«
r²M¬ ‰U ÆÊË—U?¼Ë vÝu »— Æ5*UF« »dÐ UM?¬˚ ∫«uU 5Š …d×?K ‰U «c?NË ¨ÍdB*«
s rJ¹b?¹√ sFD_ Êu?LKF?ð ·u?K d?×? « rJLKŽ Íc« r d??O?³J t½≈ rJ? Ê–¬ Ê√ q³? t

Æ ≤π≠≤≥ ¡«dFA« ©±®
82

»— u¼Ë tö??ł qł »dUÐ «uM¬ r?N½√ …d?×? « Ád?³? šQ? ¨©±®˝5F??L?ł√ rJM³K?_Ë ·ö?š
Íc« ¨5¹dB*« »— jI? u¼ Íc« ÊuŽd? fOË ¨ÊË—U¼Ë vÝu Áb−1 Íc« ¨r?NK 5*UF«
dB pK w fO√˚ t³FA tuIÐ t²OÐuЗ W× vKŽ Z²×¹ ÊU Íc«Ë°ÊË—UË ÊUU¼ Áb−1
œUJ?¹ ôË 5N?? u?¼ Íc« «c¼ s d?? O? ?š U½√ Â√ ÆÊËd?? B? ³ð ö?? √ w²?? % s Íd?? & —U??N?½_« Ác¼Ë
VOD?š t½√Ë ¨vÝu?? s Èu?? √ t½√Ë ¨d??B? pK? t ÊQÐ Á«u??Žœ s q?F? ł b??I? ¨©≤®˝5³¹
V& Íc« b??O?«Ë ¨vKŽ_« »d« u?¼ ÊuJ¹ Ê√ wC?²? I¹ U?³? ³?Ý ¨s−?¹Ë q?²?I¹ t½√Ë ¨lI??B?
U¹ X½√ fO W??ŽUD« t V& Íc« »d« ÊQÐ t??OKŽ vÝu? Z²??Š« «c?NË ¨lO?L?'« vK?Ž t?²?ŽUÞ
»d?G*«Ë ‚d?A*« »—Ë ¨5Ë_« rNzUЬ »—Ë ¨U?L?NMOÐ U?Ë ÷—_«Ë  «u?L?« »— qÐ ¨Êu?Žd?
ÆÁœuMłË ÊuŽdË dB p– w U0 ¨ULNMOÐ UË
UL? ¨5Ë_« rNzUЬ vKŽ bOÝË pK t½QÐ wŽb¹ ô Êu?Žd Ê√ –≈ ¨UЫuł ÊuŽd? d×¹ rK
U/≈ qÐ ¨d??O? ¦? tK¦?? ÷—_« w „uK*U?? ¨U??L?NM?OÐ U??Ë ÷—_«Ë  «u?L? « pK t?½√ wŽb¹ ô
tM vKŽ√ UJKË UЗ „UM¼ ÊQÐ vÝu Ád c ¨jI vKŽ_« U?NJKË dB »— t½QÐ ÊuŽd vŽœ«
s Êu?? Žd?? VC?? G¹ r «c?? NË ¨Ád??√ ŸU?? ³ð«Ë ¨t??²? ?ŽUÞ pOK?ŽË UMOK?Ž V−¹ Íc« u?¼ ¨Èu??√Ë
r²M¬√ ÊuŽd? ‰U˚ p– q³? Áu½–Q²¹ r rN½u?J VCž U/≈Ë ¨vÝu0 «uM¬ rN½uJ …d?׫
Æ©¥®˝r dO³J t½≈ rJ Ê–¬ Ê√ q³ t r²M¬√ ‰U˚ ¨©≥®˝rJ Ê–¬ Ê√ q³ tÐ
vÝu?? …d??×? ?« ‚b?? b??Ë ¨W?? ŽUD« v?MF0 …—U?ðË ¨o¹b??B? ?²« vM?F0 …—Uð wðQ?¹ ÊU1ù«Ë
Ê√ WO?CI« qÐ ¨«Ë¡U?ý U oK)« b?³F¹ Ê√ fO …U?GD«Ë „uK*« bMŽ W?Ozd« WO?CIU? ¨ÁuŽUÞ√Ë
Ë√ ¨tKÝ—Ë t?K« W??ŽUÞ ÊuJ?ð Ê√Ë ¨r¼b??ŠË rN W?? ŽUD« ÊuJ?ð Ê√Ë ¨rN??²? ŽUÞ sŽ «u?? łd?? ¹ ô
°rN²ŽUD UF³ð r¼«uÝ sË ¨ŒuOA«Ë ¨ÊU³¼d«Ë ¨—U³Š_« WŽUÞ
 U¹¬ w t?ðU??³Ł≈ ¡U??ł b?? Ë ∫…œU??³? F?«Ë W??ŽUD«Ë r?J(« w tK« b?? O? Šuð ∫U?? O½UŁ
∫p– sË …dO¦

qłd ¤ w³M« ‰U? `O?×?B« Y¹b?(« w? UL? ¨rJ?Ô(« tO?≈Ë rÓJÓ(« u¼ tK« Ê√  U?³Ł≈ ‡±
rJ(« wÐQ?Ð vMJð sL??Ž vHM ¨ ©µ®©rJÔ(« t??O≈Ë rJÓ(« u¼ tK?« Ê≈® ∫rJ(« uÐ√ t?²? OM
Æ ¥π≠¥∑ ¡«dFA« ©±®
Æ µ≤≠µ± ·dše« ©≤®
Æ ±≤≥ ·«dŽ_« ©≥®
Æ ∑± tÞ ©¥®
Æ µ∞¥ Õ ÊU³Š sЫ `O×Ë ¨ ∏±± Õ œdH*« »œ_« w Í—U ³« ©µ®
83

tK ô≈ rJ(« Ê≈˚ ∫vU?Fð ‰U? UL? Áb?ŠË tK rJ(« Ê√Ë ¨ÁbŠË tK? t²?³Ł√Ë rÝô« «c¼
ô≈ rJ(« Ê≈˚ ∫U??C¹√ ‰U?Ë ¨©≤®˝rJ(« t ô√˚ ∫t?½U?×? ³?Ý ‰U??Ë ¨ ©±®˝o(« hI¹
©¥®Æ˝tLJ( VIF ô rJ×¹ tK«Ë˚ ∫pc ‰UË ¨©≥®˝ÁU¹≈ ô≈ «Ëb³Fð ô√ d√ tK
t²?³¦¹ r sL? ¨…œU³?F« w ÁbOŠu?² q√ WO?L U?(« w tK« bOŠuð Ê√ ÊU?OÐ `{Ë√ «c¼Ë
¨tK? ô≈ rJ(« U?? Í√ ¨w?H½ …«œ√ UM?¼ Ê≈Ë ¨©tK ô≈ r?J(« Ê≈® tu?? ?I ¨t b?? O? ? Šuð ö?? 
…b?O? H*« ¨W?GK« w d??B?I«Ë d?B?(«  «Ëœ√ Èu??√ s ¨©ô≈® ¡UM¦?²? Ýô« l ¨©Ê≈® wHM«Ë
vKŽ —«d?I²?Ýô«Ë  u³?¦« bO?H² W?OL?Ý« WKL?'« Ác¼  ¡Uł b?Ë ¨œ«dù«Ë b?OŠu?²« vMF*
 ¡U−? ¨©ÁU¹≈ ô≈ «Ëb³Fð ô√ d?√® u¼Ë UNF?³²O?Ý U* W¹—Ëd{ Wb?IË ¨WO¼bÐ W?IOI?Š UN½√
b??O?Hð w²?« W?O? L?Ýô« b??FÐ ¨ÀËb?(«Ë œb??−? ²« s Áb?O? Hð U* W??OKF?? W?O½U??¦« WKL??'« Ác¼
¨Èd?š√Ë W?F¹d?ý 5Ð nK²? ¹ b? .d?ײ«Ë q?OK×?²«Ë l¹d?A²?« ÊuJ ¨—«d?I²?ÝôË  u?³?¦«
¨a?M« tK?šb¹ b?? ?Ë ¨‰“«uM« V?? ?×?Ð U?? ŽU?? ?³ð l?¹d?? A? ? ²« wðQ?¹ U?? L? ? ¨d?? ?š¬ sŽ w³?MË
t rJ(« Ê√ œU?I?²Ž«Ë ¨tK W?O?L U?(« oŠ ·ö? Ð ¨œb?−²« wC?²?I¹ u¼Ë ¨hO?B ?²«Ë
ŸËd?? ? s Ÿd?? ? W?¹ü« w œ—«u« d?? ?_«Ë ¨Áb?? ?ŠË t o?ŠË ¨oK?D nË «c?? ?N? ? ¨Áb?? ?ŠË
tK« bOŠuð ·dF¹Ô ôË ¨WŠUÐ≈Ë d?OO ðË wN½Ë d√ tM rJ(« –≈ ¨tŽ«u½√ s Ÿu½Ë ¨rJ(«
ÁbO?Šuð ÊuJ¹ Ê√ wC²I¹ U? u¼Ë ¨tO¼«u½Ë Ád«Ë√Ë ¨tðU?F¹dAðË tUJŠQÐ ô≈ ¨…œU?³F« w
ôË ¨rJ(UÐ ô≈ b??O?Šu?²« s? „d?A« ·d?F?¹Ô ô –≈ ¨…œU?³?F« w Áb??O?Šuð q³?? rJ(« w
p– sJ¹ rË t? nÝu¹ …u?š≈ œu?−?Ý “U?ł «c??NË ¨rJ(UÐ ô≈ …œU?F« s …œU?³? F« ·d?Fð
¨¤ bL?× W?F¹dý w U? dý tK« d?OG œu?−« `³?√ rŁ ¨rN²?F¹dý w „«c½¬ U? dý
U??L? ¨t??LJ?( oKD*« rO?K??²«Ë ¨W??ŽUD?«Ë rJ(« w t?K« b??O? Šuð v≈ l?ł«— tK d??_«Ë
t? ?½ U?Ë ¨t?«e?²« VłË Áb?O?Šuð s t½QÐ rJŠ U?Ë ¨tÐU?M²?ł« VłË „d?ý t½QÐ rJŠ
ÆtK ÂöÝù« vMF «c¼Ë ¨tŽU³ð« VłË lz«dA« s
t?? O? ? lI?¹ rË ¨Âö?? Ýù« w  U?MO?? ³« ‰u?? _«Ë ¨ U?? ×? ?{«u?« `{Ë√ s q?_« «c¼Ë
wË® ∫©‰u??_« rKŽ w v?H?B? ²? *«® w w«e??G« ‰U?? U?L? ¨5Ou??_« 5Ð ·ö??š
vKŽ ‚u?K< ôË ¨‰u??ÝdK rJŠ ô t½√Ë ¨t?K ô≈ rJŠ ô t½√ 5?³?²?¹ r U??(« sŽ Y×??³«
Æ©tF{ËË tK« rJŠ p– q qÐ ¨‚uK 
Æ µ∑ ÂUF½_« ©±®
Æ ∂≤ ÂUF½_« ©≤®
Æ ¥∞ nÝu¹ ©≥®
Æ ¥± bŽd« ©¥®
84

tK?« ô≈ r U?? Š ô t½√ rKŽ« ∫r? U??(« w? ‰Ë_« q_«® ∫©ÂUJŠ_«® w? Íb??ü« ‰U?? Ë
Æ©tÐ rJŠ U ô≈ rJŠ ôË ¨vUFð
¨WŽUD?UÐ tù« œdHðË® ∫©ÂUJŠ_« b?Ž«u® w Âö?« b³Ž sÐ e?F« ¡ULKF« ÊUD?KÝ ‰UË
Æ©t ô≈ rJŠ ô pc Ë
vKŽ qI?F?« …—b? «Ëb?B? U/≈ ¨5OKI??F« `O?³?I?²«Ë 5?×? ²UÐ «uU? s¹c« We??²?F*« v²?ŠË
ö?? Ÿd??A« ‰Ëe?½ b??FÐ U??√ ¨lz«d??A« ‰Ëe?½ q³??Ë ¨Âu??L? F« Y?O? Š s tK« r?JŠ W??d??F? 
nýU? jI? qI?F« Ê√Ë ¨t p¹d?ý ô r U?(« u¼ tK« Ê√ u¼Ë ¨q_« «c¼ w Êu?HU? ¹
ÆW²³√ t rJŠ ôË ¨tK« rJŠ sŽ
¨rJ(« w tÐ „«d?ýù« s —c?ŠË ¨rJ(« w t p¹d?ý ô t½√ d?³?š√Ë t½U×?³?Ý —d? UL? ‡≤
«c?N? ¨©±®˝«b?Š√ t??LJŠ w „d??A¹ ôË wË s t½Ëœ s? rN U?˚ tö??ł qł ‰U??I?
qO³Ý vKŽ «c¼Ë ¨©«bŠ√ t?LJŠ w „dAð ôË® WOF³Ý …¡«d wË ¨—U?³šù« qO³Ý vKŽ
Æd_«
‰U?I? ¨tÐ U? d?ý .d??×?²«Ë qO?K×?²«Ë l¹d??A?²« w Ád?O? ž W?ŽUÞ vU??FðË t½U?×? ³?Ý b?Ž U??L? ‡≥
Ê–Q¹ r U s¹b« s r?N «uŽdý ¡U? dý rN Â√˚ WOJ w¼Ë È—u?A« …—uÝ w t½U×?³Ý
t½Ëœ s ÁœU??³?F Êu?Žd?A?¹ s¹c« ¡ôR¼ ÊuJ¹ Ê√ Í—UJM?²?Ý« ÂU?N?H? ²?Ý« u¼Ë ¨©≤®˝tK« tÐ
ôË˚ U??C¹√ ‰U??Ë ¨t??²? ŽUÞË t½UD?KÝË tJK w? t ¡U?? d??ý U??NÐ tK« Ê–Q¹ r? W?ŽU?ÞË UM¹œ
rN?zU?? O?Ë√ v≈ Êu?? ?Šu?? O? 5ÞU?? ?O? ? A« Ê≈Ë o?? ?H t?½≈Ë t?? O?KŽ tK?« rÝ« d?? ? c¹ r? U2 «uK? Qð
Æ©≥®˝Êu dA* rJ½≈ r¼uL²FÞ√ Ê≈Ë r uœU−O
ôË ¨rJ?¹b¹QÐ r²?? ×Ж U?? ÊuK Q?ð nO?? tÐU?? ×? √Ë ¤ w³?MK X?U?? U?? A¹d?? Ê√ p–Ë
¨oK?D*« l¹d?? A? ?²?« oŠ Ê√ —d?? I? ?² W?¹ü« XeM? øW?? ²? ?O*« w¼Ë r?J tK?« t?? ×Ж U?? ÊuK? Qð
tKŽU?? Ë ¨tÐ „d??ý »U??³« «c¼ w? Ád??O? ž W??ŽUÞ Ê√Ë ¨Áb??ŠË tK u?¼ ¨.d??×? ²«Ë qOK?×? ²«Ë
bNF« w »UD)«Ë …uŽb« WFO³Þ b R¹ U2 ¨…d−N« q³ WJ w tK «c¼Ë ¨tKUÐ „dA
ÆwJ*«
v≈ «u??L? U??×? ²?¹ Ê√ ÊËb¹d¹˚ ‰U??I? ¨Uðu??žU?Þ Áb??ŽË Ád??O? ž v≈ r U??×? ²?« t½U??×? ³? Ý Âd??ŠË ‡¥
s rNłd? ¹ «uM¬ s¹c« wË tK«˚ U?C¹√ ‰UË ¨©¥®˝tÐ «ËdHJ¹ Ê√ «Ëd?√ bË  užUD«
Æ ≤∂ nNJ« ©±®
Æ ±≤± ÂUF½_« ©≤®
Æ ≤± È—uA« ©≥®
Æ ∂∞ ¡UM« ©¥®
85

v?≈ —uM?« s r?N½u?? ? ?łd?? ? ?¹  u?? ? žUD?« r?¼ƒU?? ? O?Ë√ «Ëd?? ? H? ? ? s?¹c«Ë —u?M« v?≈  U?? ? L?KE?«
s 5H?F?C?²?*«Ë tK« qO?³?Ý w ÊuKðU?Ið ô rJ U?Ë˚ t½U?×?³?Ý ‰U?Ë ¨©±®˝ ULKE«
qF?ł«Ë U?NK¼√ rUE?« W¹d?I« Ác¼ s UMłd?š√ UMЗ Êuu?I¹ s¹c?« Ê«bu«Ë ¡U?M«Ë ‰U?łd«
qO³Ý w ÊuKðUI¹ «ËdH s¹c«Ë tK« qO³Ý w ÊuKðUI¹ «uM¬ s¹c« Æ«dOB½ p½b s UM
s t½Ëœ s? U½b??³?Ž U?? tK« ¡U??ý u «u?? d??ý√ s¹c« ‰U??Ë˚ U??C¹√ ‰U??Ë ¨©≤®˝ u?žUD«
qN?? rNK³?? s s¹c?« qF?? pc? ¡w?ý s t½Ëœ s UMd??Š ôË U½ƒUЬ ôË s?×½ ¡wý
«u??³M²??ł«Ë tK« «Ëb??³? Ž« Ê√ ôu??Ý— W?√ q? w UM¦??FÐ b??IË Æ5³*« ⁄ö??³« ô≈ qÝd?« vKŽ
tK« v≈ «uÐU½√Ë U¼Ëb³F¹ Ê√  užUD« «u³M²ł« s¹c«Ë˚ töł qł ‰UË ¨©≥®˝ užUD«
Æ©¥®˝ÈdA³« rNK
«u?? ?³M²?? ?−¹ Ê√Ë Áb?? ?ŠË tK« o?K)« b?? ?³? ?F?¹ Ê√ rNK? qÝd« W?¹U?? ž Ê√  U?¹ü« Ác?? N?Ð X³?? ¦? ? 
 u??žUÞË ¨ÊUŁË_U?? …œU??³? F«  u??žUÞ qL??A¹ W¹ü« w  u??žUD?« ÊQРʬd??I« ‰œË ¨ u??žUD«
 u??žUÞ qJ? Ê√Ë ¨ÊUDK« ¡U?? LKŽË ÊU??³¼d«Ë —U??³? ?Š_U?? ŸU??³ðô«  u??žUÞË ¨„uK?*U?? rJ(«
°t½Ëœ ÊuKðUI¹ sË ÁƒUOË√
w ‰U? ¨ u?žUÞË W?O?žUÞË ⁄UÞ u??N? ¨U½U?O?GÞË U?O?GÞ vGD¹ vGÞ s? U?NK√  u?žUD«Ë
¨⁄UÞ uN ÊUOBF« w ÁbŠ “ËU& s q Ë ¨dHJ« w öžË —bI« “ËUł vGÞ® ∫»dF« ÊU
q  u?žUD« Æ Æ© u?žUD?«Ë X³?'UÐ ÊuMR¹® tu?Ë ¨U?N½U?O?GDÐ Í√ ©U?¼«u?GDÐ œu?LŁ XÐc? ®
¨‰öC« w ”√— q Ë ¨s¼UJ«Ë ¨ÊUDOA«  užUD«Ë ¨ u?žUÞË X³ł tK« ÊËœ s œu³F
¨VD?š√ sÐ wO?? Š X³?? '« ∫”U?? ³? ?Ž sЫ ‰U?? Ë ¨f½ù«Ë s?'« s ÊuJ?¹Ë ¨ÂUMú Êu?J¹Ë
q¼√ ‰U?? U??L?Ž U??ł—U??š fO «c¼Ë ∫Íd?¼“_« ‰U? ¨ÊU¹œu??N? O« ·d??ý_« sÐ VF??  u??žUD«Ë
“ËUłË d?HJ« w vGÞ s wž«uD«Ë ¨tK« ÊËœ s U?L¼uŽUÞ√ bI? ¨UL¼d√ «u?F³ð« «–S? ¨WGK«
wU³?¹ ô Íc« rUE«Ë ¨bOMF« —U?³'«Ë ¨ÂËd« pK W?OžUD«Ë ¨r¼ƒ«d?³ Ë r¼ƒULE?Ž r¼Ë b(«
ÆvN²½« ©‚d ôË Ãd% tOM¦¹ ô ¨r¼dNI¹Ë ¨”UM« q Q¹ ¨vð√ U
t½Ëœ s b?³F? ¨tK« vKŽ ÊUO?GÞ Í– q  u?žUD«® ÁdO?Hð w Íd?³D« d¹dł sЫ ‰U?Ë
Ë√ UMŁË Ë√ U½UDOý Ë√ œu?³F*« p– ÊU U½U?½≈ ¨t Áb³Ž s2 WŽUDÐ U?≈Ë ¨Áb³Ž s* tM dN?IÐ U≈

Æ ≤µ∑ …dI³« ©±®
Æ ∑∂ ¡UM« ©≤®
Æ ≥∂ q×M« ©≥®
Æ ±∑ de« ©¥®
86

Æ©¡wý s ÊU U UMzU Ë√ ULM
W???Oz— ÊU??F? W?ŁöŁ vKŽ oKD?¹ t½√ U?OK?ł d?NE¹ W??GK« w  u??žUD« vM?F? w d?EM« wË
∫w¼
W¹√ t?OKŽ ‰bð U??L? ¨d?³?Ë ¨d?−?ýË ¨d?−?ŠË ¨sŁËË ¨rM s ¨t?K« ÊËœ s œu?³?F? q ≠±
Æ©U¼Ëb³F¹ Ê√  užUD« «u³M²ł« s¹c«Ë® de« …—uÝ
¨rU??ŽË ¨s¼U?? s? ¨tK« ‰e½√ U?? d??O? GÐ ”U?M« 5Ð rJ×?¹ Ë√ tK« ÊËœ s ŸUD?¹ s q ≠≤
 užUD« v≈ «uL? Uײ¹ Ê√ ÊËb¹d¹® ¡UM« W¹¬ tOK?Ž ‰bð UL ¨fOz—Ë ¨pKË ¨V¼«—Ë
v≈ r U?×? ²½ U?L¼b?Š√ ‰U?I? U?L?B?²?š« 5Kł— w? Xe½ b?I? ¨©tÐ «Ëd?H?J¹ Ê√ «Ëd?√ b?Ë
W?UŽ w¼Ë ¨W¹ü« XeM ¨·d?ý_« sÐ VF? v≈ r U×?²½ qÐ dšü« ‰U?Ë ¨¤ w³M«
dOGÐ ”UM« 5Ð rJ×¹ ¨ULJŠ tH½ s qFł s qJ ¨ÁdOHð w dO¦ sЫ ‰U UL
pMŽ Ÿœ ¨«d?H Ád?Ož v≈ r U?×?²« …œ«—≈ œd−? tK« qFł b?Ë ¨ u?žUÞ uN? ¨tK« rJŠ
s Ê√ vKŽ Wôœ © u?žUD« v≈ «u?L U?×?²¹ Ê√ ÊËb¹d¹® vU?Fð tu wË ¨t?ð«– r U×?²«
u v²?? Š ¨W¹ü« w œ—«u?« b??O? Žu?« w qšb¹ ô ÁU?? {d¹ ôË tK« d?? O? G r? U??×? ²?« b¹d¹ ô
ÆÂuO« W_« ‰UŠ u¼ UL tK« rJŠ dOG «dN r uŠ
sË ¨”dH?« Èd Ë ¨ÂËd« d?BO?I ¨…u?IUÐ rNOKŽ dDO?¹Ë ”UM« dN?I¹ rUþ —U?³ł q ≠≥
«ËdH? s¹c«Ë® WO½U?¦« ¡UM« W¹¬ t?OKŽ ‰bð UL? ¨ užUÞË W?OžUÞ u?N ¨U?LN²K U?ý vKŽ
w œU?? N? ?'« v≈ 5M?R*« W¹ü« Ác¼ w? tK« U?? Žœ b?? I? ¨© u?? žUD?« qO??³? ?Ý w Êu?KðU?? I¹
s¹c?« ¨Ê«bu«Ë ¨¡U?? M«Ë ¨‰U?? łd« s 5?H? F? ?C? ²? ?*« q?O? ³? ?Ý w œU?? N? '«Ë ¨t?KO??³? ?Ý
Ác¼ Êu??Žd? qN??ł wÐQ? ¨U??N?²? O?ž«uÞ b¹ v?KŽ ¨WJ w œU??ND{ô«Ë ¨rKEK Êu??{d?F? ²¹
Æt²K Uý vKŽ u¼ sË ¨W_«
Z²Š« bI ¨l¹dA²« wË …œU³?F« w UFOLł s¹d_« w ÁœË—Ë vKŽ q×M« W¹¬ Xœ bË
s×½ U½b³Ž U tK« ¡Uý u «uUI? ¨w½uJ« —bIUÐË ¨d³'UÐ ¤ w³M« vKŽ WJ w Êu dA*«
rN?OKŽ œd? ¨ÊU?NJ«Ë ¡U?݃d?« qOK×?²«Ë .d?×?²« w UMFÞ√ ôË ¨ÊU?ŁË_«Ë ÂUM_« Ác¼ U½ƒUЬË
tK« …œU?³?Ž v≈ ”UM« «u?ŽbO tK« r?N¦?FÐ U/≈ qÝd« q ÊQÐ ¨Ác¼ r?¼«uŽœ w rNÐc? Ë Ê¬d?I«
 u?žUÞ Ë√ ¨…œU³?F«Ë ¡U?Žb«  u?žUÞ ¡«uÝ ¨tK?  užUD« »UM²?ł«Ë ¨Áb?ŠË t?²ŽUÞË ¨Áb?ŠË
r¼d?³?ł√ ôË ¨tÐ „d?AUÐ t?K« r¼d?Q¹ rK ¨«c¼Ë «c¼ qF? vK?Ž ÊË—œU? r¼Ë ¨W?ŽUD«Ë rJ(«
rN?O?KŽ ‰e½√Ë qÝd« rN q?Ý—√Ë ¨—U?O?²? šô« w W¹d?(«Ë …œ«—ù«Ë …—b?I?« rN qF?ł qÐ ¨t??OKŽ
ÆtK« vKŽ p– bFÐ rN W−Š ö ¨.uI« tKO³ÝË ¨rOI²*« tÞ«d ÊUO³ V²J«
q o?U??š u¼ t?½√ ‰Ë_« q_« w t½U?? OÐ o³?? Ý U??L? ? b?? √ b?? qłË e?? Ž tK« ÊU?? «–S??
«–≈Ë ¨pK*« w p?¹d?ý t fOË ¨Áb?ŠË p?K*« tË ¨pK*« u¼Ë ¨d?_«Ë o?K)« t t½√Ë ¨¡wý
87

¨ÊuQ¹ r¼Ë q?FH¹ UL?Ž ‰Q¹ ô Íc« bO?«Ë ¨Á«uÝ »— ôË ¨5*U?F« »—Ë ¨»d« u¼ ÊU
÷—_« „uK* w?IÐ «–U??L? ¨«b??Š√ t?L?JŠ w „d??A¹ ôË ¨rJ?(« t Íc« Áb??ŠË u¼ ÊU?? «–≈Ë
øœU³F« rN r Uײ¹ nO Ëø”UM« ÊuLJ×¹ oŠ ÍQÐËøpK*« ÊuŽb¹ ”UÝ√ Í√ vKŽËøtF
⁄u?¹Ë ¨„uK*« œu?łË W?O?ŽËd?A? —d?I¹ rŁ ¨ozU?I?(« Ác¼ q ʬd?I« —d?I¹ Ê√ —u?B?²¹ ô t½≈
ô≈ u¼ U? ¨Íd?³? '« pK*«Ë ¨÷u?C?F« pK?*« ÂU?O? Ê√ X³Ł b?Ë nO?? ¨œU?³?F« vKŽ rN??²DKÝ
W¹bzU?IŽ ‰u?√ s ÂöÝù« tÐ ¡U?ł U* W?HU ?Ë ¨…bý«d« W?ö?)«Ë …u³M« Íb¼ sŽ ·«d?×½«
ø…dÝU _«Ë …dUOI« 4 ŸU³ð«Ë ¨WOKLŽË
¨œU?³F?²?Ýô«Ë rKE«Ë ¨œ«b?³²?Ýô«Ë pK*« Âb?N?O ¨È—uA«Ë ¨W?ö?)UÐ Âö?Ýù« ¡Uł b?I
¨rN?²? ŽUÞË ¨rNðœU??³?ŽË ¨rN?²?¹œu?³?Ž s W??U? oK)« —d??×?OË ¨d??B?O?Ë Èd??? 4Ý qD?³?OË
¨W¹d?? («Ë …«ËU?? ?*«Ë ¨o(«Ë rKF?«Ë ¨j?? I«Ë ‰b?? F?« WËœ rN r?O? ?I? ?OË ¨rN?? LK?þË r¼—u?? łË
ÆWO½U½ù«Ë WLŠd«Ë
`{Ë√ s w?¼ w²« ¨W??O½U1ù« W¹bzU??I? F« ozU??I? (« Ác¼ q s?Ž ‰u?I? F« ·d??Bð n?OJ
° U×{«u«
¡uK2 ʬd?I« Ê√ l „d?A« w 5LK*« Ÿu?ËË ¨tÐU?³?Ý√Ë «c¼ q¦ w? rOI« s?Ы ‰U b?Ë
¨t??²? % l«u« ‰u??šbÐ d??F? A¹ ô ”U?M« d??¦? √® ∫‡ „d??A« s d¹c??×? ²« w  U??LJ?;«  U¹üUÐ
¨Ê¬d??I« r?N? Ë VKI« 5?Ð ‰u??×¹ Íc« u¼ «c¼Ë ¨U?Ł—«Ë «u??³? I? F¹ rË ¨«u?Kš b?? Âu?? w t?ME¹Ë
‰ËUMðË ¨r?N½Ëœ Ë√ rNM d??ý Ë√ rNK¦?? u¼ s r?NŁ—Ë b?I? «uKš b?? p¾Ë√ ÊU?? Ê≈ tK« d??L? FË
¨…ËdŽ …ËdŽ ÂöÝù« ÈdŽ iIMð U/≈ ∫»UD)« sÐ dLŽ ‰U UL ¨p¾Ë_ tËUM² rN ʬdI«
¨Ê¬dI« tÐUŽ UË ¨„dA« ·dF¹ r «–≈ t½_ «c¼Ë ¨WOK¼U'« ·dF¹ r s ÂöÝù« w QA½ «–≈
Æ©±®©WOK¼U'« q¼√ tOKŽ ÊU Íc« t½√ ·dF¹ ô u¼Ë ¨Ád√Ë ¨tO lË ¨t– UË
∫Á—uË „dA« WIOIŠ

¨t?IKš s b??Š_ tÐ tK« œ«d?≈ V−¹ U2 ¡w?ý ·d? u¼Ë ¨b?O?Šu?²« iO??I½ u¼ „d?A«Ë
s Ï u?žUÞË Ït≈Ë Ï»— p– s ¡w?ý t?O≈ ·Ëd?B*«Ë ¨„d?A? qŽU?H«Ë ¨„d?ý ·d?B« «c?N?
∫Á—u sË ÆtK« ÊËœ
Æ˝«bŠ√ tЗ …œU³FÐ „dA¹ ôË˚ …œU³F« „dý ≠±
Æ˝«bŠ√ tLJŠ w „dA¹ ôË˚ WOL U(« „dý ≠≤
Æ˝Êu dA* rJ½≈ r¼uL²FÞ√ Ê≈Ë˚ WŽUD« „dý ≠≥
Æ ≥¥¥Ø± 5JU« ׫b ©±®
88

Æ˝tK« tÐ Ê–Q¹ r U s¹b« s rN «uŽdý ¡U dý rN Â√˚ l¹dA²« „dý ≠¥
Æ˝pK*« w p¹dý t sJ¹ rË˚ pK*« „dý ≠µ
Ë√  «œU?I²?Žô« w ÊU ¡«u?Ý tKUÐ „d?A« —u s …—u? uN? tK« b?OŠuð wUM¹ U? q Ë
Æa≈ ÆÆq u²«Ë V(«Ë WOA)«Ë W³¼dU WO³KI« Ë√ W¹d¼UE« ‰ULŽ_« Ë√ ‰«u_« Ë√  «œU³F«
∫WŽUD« „dýË s¹b« ’öš≈ WIOIŠ

ô Áb?? ŠË tK? s¹b« ’ö?? ?š≈ w¼Ë ÁœU?? ³? ?Ž s t?K« U¼œ«—√ w?²« W¹U?? G?« ʬd?? I« 5?Ð b?? I
’ö?? š≈Ë ¨…œU??³? ?F« ’ö?? š≈Ë ¨W?? ŽUD« ’ö?? š≈ s¹b« ’ö?? šSÐ œu?? B? ?I*«Ë ¨t p¹d?? ý
∫UNM …dO¦  U¹¬ w vMF*« «c¼ vK−²¹Ë ¨¡UŽb«
b?−? ? q bMŽ rJ?¼u?łË «u?L?O? √Ë j?IUÐ w?З d?√ q˚ ∫vU?F?ðË t½U?×?³? Ý tu? ≠±
Æ©±®˝s¹b« t 5BK ÁuŽœ«Ë
r¼d?√ tK« Ê√ Êu?LŽe?¹ s¹c« ¡ôRN b?L?×? U¹ q vU?Fð ‰uI?¹® ∫Íd³D« d¹d?ł sЫ ‰U?
Æ Æ ‰b?FUÐ ∫wMF¹ ˝j?IUÐ wЗ d√˚qÐ Êuu?Ið U0 wЗ d?√ U ∫tK« vK?Ž UÐc ¡U?A×?HUÐ
s¹b« t 5B?K ? rJÐd «uKL?Ž«Ë ∫‰u??I¹ t½S? ˝ s¹b« t 5BK ?? Áu?Žœ«Ë˚ ∫tu? U?√Ë Æ
lOÐd« sŽ Æ Æ ÆU?J¹d?ý t ÊuKL?Fð U2 ¡w?ý w «uKF?& ôË ¨„d?AÐ p– «uDK? ð ô ¨W?ŽUD«Ë
Æ©qLF«Ë …uŽb«Ë s¹b« t «uBK ð Ê√ ∫‰U ˝s¹b« t 5BK ÁuŽœ«Ë˚
ôË ¨Á«u?Ý s?* W¹œu?³?Ž ôË ¨Ád??O?G W??ŽUÞ ö? ¨¡U??Žb«Ë ¨…œU?³?F?«Ë ¨W?ŽUD« «u??BK ¹ Í√
Æt p¹dý ô ÁbŠË t ô≈ ŸdCð ôË qÝuð ôË ¡UŽœ
©≤®
Æ ˝s¹b« t UBK tK« b³ŽU o(UÐ »U²J« pO≈ UMe½√ U½≈˚ ∫vUFð ‰UË ≠≤
¨Ê¬d?I« ∫wM?F¹ »U?²J« b?L?×? U¹ pO≈ UMe½√ U½≈ ∫vU??Fð ‰u?I¹® Íd?³D« d?¹d?ł sЫ ‰U?
o(« p?– sË ¨‰b?? F«Ë o(U?Ð d?? Q¹ ʬd?? I« «c¼ p?O≈ UM?e½√ ∫‰u?? I¹ ¨‰b?? FU?Ð wMF¹ o?(UÐ
Æ UFH½ ôË «d{ pK9 ô w²« ÊUŁËú ô t s¹b« Ê_ ¨s¹b« t U?BK tK« b³Fð Ê√ ‰bF«Ë
¨WŽUDUÐ bL× U¹ tK lAšU ∫Ád – vU?Fð ‰uI¹ ˝s¹b« t UBK tK« b³ŽU˚ tuË Æ Æ
…b³?Ž XKF UL? ¨UJ¹dý ÁU¹≈ pðœU³?Ž w t qF& ôË ¨…œU³?FUÐ Áœd√Ë ¨W¼u_« t hKš√Ë
t½Ëœ s «Ëc ð« s¹c«Ë hU)« s¹b« tK ô√˚ p– bFÐ t?½U×³Ý ‰U rŁ ¨© Æ Æ Æ ÊUŁË_«
tK« Ê≈ ÊuHK² ¹ tO? r¼ ULO rNMOÐ rJ×¹ tK« Ê≈ vH“ tK« v≈ U½uÐdIO ô≈ r¼b?³F½ U ¡UOË√

Æ ≤π ·«dŽ_« ©±®
Æ ≤ de« ©≤®
89

Æ©±®˝—UH »–U u¼ s ÍbN¹ ô
tK? ô√ ∫Ád?? – vU?? Fð ‰u?? I¹ ˝hU?? )« s¹b« tK? ô√ ˚tu??Ë® Íd?? ³D« d?¹d??ł sЫ ‰U?? 
p– wG?³M?¹ ö? ¨U?N?O? t?F? b?Š_ p¹d??ý ô W?BU?š ¨t p¹d?ý ô Áb?ŠË W?ŽU?D«Ë …œU?³?F«
Æ Æ ÆU?¾?O?ý t?M pK1 ô s ô ¨tJU? W?ŽU?Þ „uKL*« vKŽË ¨tJK? t½Ëœ U? q Ê_ ¨b?Š_
vU??Fð ‰u?I¹ ˝vH?“ tK« v≈ U½uÐd??I?O ô≈ r¼b??³?F½ U?? ¡U?OË√ t½Ëœ s? «Ëc? ð« s¹c«Ë˚t?u?Ë
U? ∫rN? Êuu?I¹ tK« ÊËœ s r?N½Ëb?³?F¹Ë r?N½uu?²¹ ¡U??OË√ tK« ÊËœ s «Ëc? ð« s?¹c«Ë ∫Ád? –
Æ©UMðUłUŠ w ÁbMŽ UM «uFHAðË WeMË WÐd vH“ tK« v≈ U½uÐdI² ô≈ WNü« UN¹√ r b³F½
‰Ë√ Êu?? √ Ê_  d??√Ë Æs¹b« t U??BK ?? tK« b??³? Ž√ Ê√  d??√ w½≈ q˚ vU??Fð ‰U?? rŁ
wM¹œ t U?BK? ? b?³?Ž√ tK« q ÆrOEŽ Âu¹ »«c?Ž wЗ XO?B?Ž Ê≈ ·U?š√ w?½≈ q Æ5LK*«
rN tK?« v≈ «uÐU½√Ë U¼Ëb?³? F¹ Ê√  u?žUD« «u??³M²?ł« s?¹c«Ë Æ Æ Æt½Ëœ s r²?¾? ý U? «Ëb?³? ŽU?
Æ©≤®˝œU³Ž dA³ ÈdA³«
Ê≈ ∫pu? w dA* b?L?× U¹ q ∫¤ b?L?× t?O³?M Ád – vU?Fð ‰u?I¹® d¹dł sЫ ‰U?
Æ Æ Æ Æœ«b½_«Ë WNü« s t½Ëœ s Êu?Žbð U q ÊËœ WŽUD« t «œd?H Áb³?Ž√ Ê√ w½d√ tK«
qF??HÐ Êu?? √ Ê_ p?cÐ ÁƒUMŁ qł w?З w½d??√Ë ∫‰u??I¹ ∫˝5L?K*« ‰Ë√ Êu?? √ Ê_  d??√Ë˚
t½Ëœ U? q? s ∆dÐË ¨…œU?³?F?« t hKš√Ë ¨b?O? Šu?²UÐ t lC?? ? rJM r?KÝ√ s ‰Ë√ p–
‰u??I¹ ∫˝rO?EŽ Âu¹ »«c??Ž wЗ XO??B? ?Ž Ê≈ ·U??š√ w½≈ q˚vU??Fð t?u??Ë Æ Æ ÆW??Nü« s
UBK ? tðœU³Ž s tÐ w½d?√ ULO wЗ X?OBŽ Ê≈ ·Uš√ w½≈ rN b?L× U¹ q ∫Ád? – vUFð
Íc« ÂuO?« u¼ p– WUO?I« Âu¹ »«cŽ wMF¹˝r?OEŽ Âu¹ »«cŽ˚ WO?ÐuÐdUÐ ÁœdHË W?ŽUD« t
Ætu¼ rEF¹
UBK ? b³?Ž√ tK« ∫ pu w d?A* bL×? U¹ q ∫ ¤ bL?× tO?³M Ád – vU?Fð ‰uI¹
U2 tzd?Ð√Ë W¼u_UÐ Áœd??√ wMJ?Ë ¨UJ¹d??ý p– w t? qF??ł√ ô ¨wðœU??³? ŽË w²??ŽUÞ t «œd??H? 
Æ©WNü«Ë œ«b½_« s Á«uÝ
w o³?Ý U vKŽ ©U¼Ëb?³?F¹ Ê√  užUD« «u?³M²?ł« s¹c«Ë® dO??Hð w d¹dł sЫ ‰U?Š√ rŁ
¨©≥®˝vIŁu« …Ëd?FUÐ p?L?²?Ý« b?I? tKUÐ s?R¹Ë  u?žUDUÐ d?HJ¹ sL?˚ …d?I?³« W¹¬ d?O??Hð
ÊUO?GÞ Í– q t½√  u?žUD« w ÍbMŽ ‰uI« s »«u?B«Ë®  užUD« d?O?Hð w ‰U Y?OŠ
p– ÊU? U½U?½≈ ¨t Áb?³?Ž s2 W?ŽUDÐ U?≈Ë ¨Áb?³?Ž s* tM d?N?IÐ U?≈ t½Ëœ s b?³?F? tK« vKŽ
Æ ≥ de« ©±®
Æ ±∑ ≠ ±± de« ©≤®
Æ ≤µ∂ …dI³« ©≥®
90

Æ©¡wý s ÊU U UMzU Ë√ ¨ULM Ë√ ¨UMŁË Ë√ ¨U½UDOý Ë√ ¨œu³F*«
rJŠ ÊËœ tO≈ r U% Ë√ ¨rUŽ Ë√ fOz— Ë√ pK* tK« W?ŽUÞ dOž w WŽUD« ‰cÐ s qJ
w t?²?ŽUÞ vKŽ Ád?O?ž Ád? √ s q Ë ¨tK« ÊËœ s U?N≈Ë «b½ Ác? ð«Ë Áb?³?Ž b?I? ¨«—U?²? ? tK«
ÆUðužUÞ u¼ —UË ¨Áb³F²Ý« bI tK« WŽUÞ dOž
©±®˝ÊËdUJ« Ád uË s¹b« t 5BK tK« «uŽœU˚ vUFð ‰UË ≠≥
Æ
ÊuMR*« UN¹√ tK« «Ëb³ŽU ∫vUFð ‰uI¹˝s¹b« t 5BK tK« «uŽœU˚ ∫d¹dł sЫ ‰U
Ád? uË ∫‰u?I?¹˝ÊËd?UJ« Ád? uË˚t½Ëœ U2 U??¾?O?ý tÐ 5 d?A? d?O?ž W?ŽUD« t 5B?K ? ¨t
Æ©œ«b½_«Ë ÊUŁË_« ÁU¹≈ rNðœU³Ž w Êu dA*« ÊËdUJ« WŽUD« t 5BK ÁU¹√ rJðœU³Ž
s¹b« t 5BK ? ÁuŽœU u¼ ô≈ t≈ ô w(« u?¼˚ UC¹√ dU?ž …—uÝ w vU?Fð ‰U rŁ≠¥
Æ©≤®˝5*UF« »— tK bL(«
lDIM?L? Á«u?Ý ¡w?ý q Ë ¨…U?O?(« r?z«b« ¨ u1 ô Íc« w(« u¼ ‰u??I¹® d¹d?ł s?Ы ‰U?
ô≈ t W¼u_« `KBðË t?ðœU³?Ž “u?& o×Ð œu?³?F ô ∫‰u?I¹˝ u¼ ô≈ t≈ ô ˚U?N?Lz«œ d?Ož …U?O?(«
¨WŽUD« t 5BK ¨s¹b« t 5B?K ”UM« UN¹√ ÁuŽœU ¨tðUH?  UHB« Ác¼ Íc« tK«
ôË «b½ t «uKF?& ôË ¨rMË sŁË s? Á«uÝ U?¾?O?ý tðœU?³?Ž w «u? d?Að ô ¨W¼u_« t s¹œd?H?
¨oK)« ”UMł√ l?O?L?ł pU? u?¼ Íc« tK dJA« ∫‰u?I?¹ ˝5*U?F« »— tK b??L?(«˚ ¨ôb?Ž
—d{ vKŽ —bIð ôË U¾O?ý pK9 ô w²« ÊUŁË_«Ë WNx ô ¨r¼dOžË ¨f½≈Ë ¨słË ¨pK s
Æ©lH½ ôË
qÐUI? w W¹dA?³« ÊUŁË_« w¼ Íd³D« d¹d?ł sЫ ‰UL?F²?Ý« w UNÐ œuB?I*« UM¼ œ«b½_«Ë
w r¼d?OžË œu?F? sÐ«Ë ”U?³Ž sÐU? WÐU?×B« s W?ŽU?Lł sŽ tKI½ U?L? ¨W¹d−?(« ÊUŁË_«
s ¡U??H? √® U?N?K¹ËQð w «uU?? ©≥®˝Êu??LKFð r?²½√Ë œ«b½√ tK «u?KF??& ö??˚ vU??Fð tu?? d??O? ? Hð
Æ©tK« WOBF w rN½uFODð ‰Ułd«
t «Ëc? ²¹ Ë√ ¨Ád?O?ž «Ëb³?F¹ Ê√Ë ¨U?¾?Oý tÐ «u? d?A¹ Ê√ vUF?ð tK« r¼UNM?® d¹dł sЫ ‰U?
¨rJ“—√ Íc?« rJ“— wË r?JIKš w? w p¹d??ý ô U?? L? ∫‰U??I? ¨W?? ŽUD« w ôb?? ŽË «b½
w «u??B?Kš√Ë ¨W??ŽUD« w? «Ëœd??Q?? pcJ ¨r?JOKŽ U??N? ?²? L? F½√ w²« w?L? F½Ë ¨r U¹≈ w?JKË
Æ©wML rJOKŽ WLF½ q Ê√ ÊuLKFð rJ½S ¨wIKš s «b½Ë UJ¹dý w «uKF& ôË ¨…œU³F«
tK« ÊËœ s c? ²¹ s ”UM« sË˚ vU?Fð tu d?O?Hð w Íb« sŽ d¹d?ł sЫ ÈË—Ë
Æ ±¥ dUž ©±®
Æ ∂µ dUž ©≤®
Æ ≤≤ …dI³« …—uÝ ©≥®
91

«u½U?? s¹c« rN?ðœU?Ý r?¼ U/≈ l{u*« «c¼ w? œ«b½_« qÐ ∫ÊËd??š¬ ‰U?Ë® ∫‰U??I? ¨©±®˝«œ«b½√
s c? ²¹ s ”UM« sË˚ ∫Íb?« sŽ Æ Æ Æ Æ Æ Ád? – vUFð tK« W?O?BF? w rN½uF?OD¹
tK« Êu?F?OD¹ U?L? rN½u?F?OD¹ ‰U?łd« s œ«b½_« ∫‰U? ˝tK?« V×? rN½u?³?×¹ «œ«b½√ tK« ÊËœ
Æ©tK« «uBŽË r¼uŽUÞ√ r¼Ëd√ «–≈
©≤®˝¡UHMŠ s¹b« t 5BK tK« «Ëb³FO ô≈ «Ëd√ UË˚ t½U×³Ý ‰UË ≠µ
Æ
Æ¡UŽb«Ë …œU³F«Ë WŽUD« qLA¹ UM¼ s¹b«Ë
¨WŁU??G? ²? Ýô«Ë ¡U?? ŽbUÐ Áb??ŠË t ’ö??šù« s?¹b« w tK ’ö??šù« s? pc?? Ë ≠∂
UNÐ «uŠdË W³OÞ `¹— w rNÐ s¹dłË pKH« w r²M «–≈ v?²Š˚ 5 dA*« sŽ t½U×³Ý ‰UI
t 5BK tK« «uŽœ rNÐ jOŠ√ rN½√ «uMþË ÊUJ q? s Ãu*« r¼¡UłË nUŽ `¹— UNð¡Uł
Æ©≥®˝s¹d UA« s s½uJM Ác¼ s UM²O$√ s¾ s¹b«
 «œU??³?F« s ¡w?ý rNM lI¹ ô ‰U??(« Ác¼ q¦?? wË d?×? ³« w «u½U?? «–≈ rN½√ ÂuKF??Ë
ƉU(« Ác¼ w tK ÁuBKš√ Íc« s¹b« u¼Ë ¨WŁUG²Ýô«Ë ¡UŽb« ÈuÝ …œU‡‡Ž
«–≈ d?³« v≈ r¼U?$ U?LK? s¹b« t 5BK ? tK« «u?Žœ p?KH« w «u?³? — «–S?˚ U?C¹√ ‰U?Ë
Æ©¥®˝Êu dA¹ r¼
v≈ r¼U?$ U?LK s¹b« t 5BK ? tK« «u?Žœ qKEU? Ãu? rNO?A?ž «–≈Ë˚ t½U?×?³Ý ‰U?Ë
Æ©µ®˝—uH —U²š q ô≈ UMðU¹PÐ b×−¹ UË bB²I rNML d³«
tK« v≈ «uŽe ¨‚dG« «uU ¨qKEU? Ãu ¡ôR¼ wAž «–≈Ë® ÁdOHð w d¹dł sЫ ‰U
ôË ¨Á«uÝ «b?Š√ tF Êu?Žb¹ ôË ¨U¾O?ý pUM¼ tÐ Êu d?A¹ ô ¨WŽUD« t 5BK ? ¨¡UŽbUÐ
Æ©ÁdOGÐ Êu¦OG²¹
s t? p¹d?? ?ý ô Áb?? ?ŠË t? Ÿd?? ?C? ? ²?«Ë ¨‰U?? ?(« Ác¼ w ¡U?? ? ŽbUÐ t? r¼œ«d?? ?≈ q?F? ? −? ? 
Æs¹b« w ’öšù«
s¹b« d?¼UE “dÐ√ ¡U??Žb?« Ê_ ¨s¹b« w U??ö??š≈ t? ¡U??Žb« ’ö??š≈ tK« v?L? Ý U/≈Ë
¨Êu?b?B²¹Ë ¨ÊuK?B¹ U/≈ oK)U? ¨UN?²¹U?ž u¼Ë ¨U?NK  «œU?³F?« s œuB?I*« u¼ qÐ ¨…œU?³?F«Ë
tK« q³I¹ Ê√ qł√ sË ¨¡UŽb« qł√ s p– q ¨5ЫdI« Êu×Ðc¹Ë ¨ÊËdND²¹Ë ¨Êu−×¹Ë
Æ ±∂µ …dI³« …—uÝ ©±®
Æ µ WMO³« ©≤®
Æ ≤≥ f½u¹ ©≥®
Æ ∂µ  u³JMF« ©¥®
Æ ≥≤ ÊULI ©µ®
92

dC« ‰U?Š w t r¼¡UŽœ tK« vLÝ «c?NË ¨tM rNðUłU?Š rN«RÝË ¨tO≈ rNKÝuðË rN?ŽdCð
ÆÁd¼UE “dÐQÐ ¡wA« wLð »dF«Ë ¨s¹bK Uöš≈
tK« bMŽ rN Ê√ Êu?ME¹ 5(U Âu? —u? U?N½_ rN½UŁË√ Êu?Žb¹ »dF« «u? d?A? ÊU b?Ë
ôË ¨rNÐ YOG²½ ôË ¨r¼uŽb½ ô Í√ ¨©±®˝vH“ tK« v≈ U½uÐdIO ô≈ r¼b³F½ U˚ W½UJ
ÆtO≈ ne²«Ë tK« …U{d ¡UG²Ð« ô≈ ¨5ЫdI« rN `Ðc½
¨d?C« ‰UŠ w ¡U?Žb« Í√ s¹b« t Êu?BK ¹ rN½√ »d?F« w d?A? sŽ t½U×?³?Ý d³?š√Ë
©≤®Æ˝ÁU¹≈ ô≈ ÊuŽbð s q{ d׳« w dC« rJ «–≈Ë˚ vUFð ‰U UL ¨t½ËbŠu¹Ë
w ¡U?Žb?« t Êu?BK ¹ «u½U?? «c?NË ¨tK« d??O?ž rNzU?Žœ w? u¼ U/≈ rN? d?ý Ê√ v?KŽ ‰b?
°¡«d« w tÐ Êu dA¹Ë ¨¡«dC«
ô Áb?ŠË t??O≈ t?łu?« Âö?Ý≈Ë ¨t hU??)« b?O?Šu??²«Ë ¨tK s¹b?« ’ö?š≈ Ê√ œu?B? I*«Ë
ôË ¨d?AÐ vK?Ž d?A?³ WDK?Ý ö? ¨Áb?ŠË t?O≈ r U??×?²«Ë ¨Áb?ŠË t?²? ŽUÞ sL?C?²?¹ ¨t p¹d?ý
ö? ¨¡«u?Ý t?K W¹œu?³?F« w q?JU? ¨b?Š√ s W?³¼— ôË W??O?A?š ôË ¨b?Š√ vKŽ b??Š_ W?ŽUÞ
Æ¡«uÝ W¹d(« w lOL'« qÐ ¨¡ULKŽ ôË ¨—U³Š√ ôË ¨¡U݃— ôË ¨„uK
¡U?Žb« w b?O?Šu?²«  U¹¬ X?LÞË ¨X½U? U b?ý√ b¹b?ł s Âu?O« W?OMŁu«  œU?Ž b?I
rJ(«Ë p?K*« w Áb??O? ?Šuð  U¹¬ X?? LÞ U??L? ? ¨t p¹d?? ý ô Áb??ŠË tK …œU?? ³? F«Ë W?? ŽUD«Ë
”UM« «Ëb?B?O ¨Ê¬d?I«  U?LJ; ¨ÊU?³¼d«Ë —U?³?Š_«Ë „uK*« s X?O?ž«uD« q¹ËQ?²Ð ¨W?OÐuÐd«Ë
—u½Ë ¨Ê¬d??I« —u½ 5?LK*« s W??U??F« sŽ «u??³? −? ×?O?Ë ¨W?×? L? « W??O? H? OM(« rO¼«dÐ≈ W?K sŽ
Ê«b?I?Ë ¨wŽu« W?³?Ož s? WUŠ w? ÊuA?O?F¹ 5LK?*« s 5¹ö*« «–S? ¨VKI« —u½Ë ¨qI?F«
ÊuFHM¹ ô s¹c« vðu*UÐ Êu¦?OG²¹Ë ¨ÊËdBM¹ ôË ÊËdO−¹ ô s¹c« „uKLK Êu?FC ¹ ¨qIF«
¨d?BM?« oO?I?×? ² ¨XOKšË XÐd??š b? —u?³?Ë ¨X?OKÐ b? œU?? ł√ v≈ ÊuKÝu?²?¹Ë ¨ÊËd?C¹ ôË
¨„U??ý Œ—U?? Ë ¨„UÐ `zU½ 5?Ð r¼Ë ¨r¼—u?? √ ·d??B¹Ë ¨rN?? {—√ q²??×?¹ Ëb??F«Ë ¨d?? C« l—Ë
°ÊuŁUG¹ ö Êu¦OG²¹Ë ¨ÊËdBM¹ ö ÊuŽdC²¹
rJײð w²« w¼ U¼—u? ·ö²š« vKŽ XO?ž«uD« Ê√ b−¹ ÂuO« W?_« ‰UŠ w dE½ sË
Ë√ ¨rJ(«Ë l¹d?A? ²« XO?ž«uÞ Ë√ ¨W?ŽUD« XO??ž«uÞ Ë√ ¨…œU?³?F« XO?ž«uÞ ¡«u?Ý ¨U??NðU?O?Š w
°rKE«Ë  Ëd³'« XOž«uÞ
nO Ë ¨wöÝù« rUF« —UD√ s 5¹ö*« U?N Z×¹ nO Ë ¨W¹d−(« ÊUŁË_« v≈ dE½U
¨U?N?½U?N? Êu?F? OD¹Ë ¨U?N?Ð Êu?¦? O?G? ²?¹Ë ¨U??N Êu?×Ðc?¹Ë ¨U?NÐU??²?ŽQÐ Êu??×?? L?²?¹Ë ¨U?NÐ Êu??uD¹
Æ ≥ de« ©±®
Æ ∂∑ ¡«dÝù« ©≤®
93

U/≈Ë ¨r¼U½b?³Ž U ∫Êuu?I¹ rŁ ¨—ËcM« UN? ÊË—cM¹Ë ¨5ЫdI« U?N ÊuÐdI¹Ë ¨U?N²½bÝ Êu?LEF¹Ë
°Vײ qÐ ¨ezUł UNÐ „d³²«Ë ¨WŽËdA …—U¹e«Ë ¨d³I …—U¹“ Ác¼
¨ÊUNJ« s ¨XOž«uD« s d?QÐ ¨…b¹bł …—u w ¨b¹bł s œuF¹ …œU?³F« „dý «–S
‰«u?√ Êu?K Q¹Ë ¨U?łu??Ž U?N?½u?G? ³¹Ë ¨tK« qO??³?Ý sŽ ”UM?« ÊuKC¹ s¹c« ¨…œU??«Ë ¨Œu?O? A«Ë
°tOKŽ ¡«d²« rNOKŽ tK« ÂdŠ U rN ÊuK×¹Ë ¨qÞU³UÐ ”UM«
©±®
s q rF¹ ÊUDOA«Ë ¨ ˝ÊUDOA« b³?Fð ô XÐ√ U¹˚ Áb«u nOM(« rO¼«dÐ≈ ‰U bË
s¹b?H*« Ë√ ¨…«uG« ¡ULKF« Ë√ ¨…U?GD« „uK*« s ¡«uÝ ¨sł Ë√ f½≈ s tK« qO³?Ý sŽ b
ÆtK« ÂdŠ ULO r¼d√ ŸU³ð«Ë ¨tK« ÊËœ s rN²ŽUDÐ 5ÞUOA« …œU³Ž ÊuJð U/≈Ë ¨…UG³«
«Ëc? ð« s¹c« ¨¡U?݃d«Ë „uK*« s ¨r?KE«Ë rJ(« XO?ž«uÞ rN?O½«d?Nþ 5Ð ÂU? pc? Ë
w Êu??¦? ³?F¹Ë ¨r?N½uc??²?¹Ë ¨r?N½Ëb?³? F? ²? ¹Ë ¨rN½Ëd??N?I?¹ ¨ôËœ rN«u??√Ë ¨ôu?š tK?« œU?³? Ž
…d?UO?I« b³?²?¹ UL? ¨rN½u¾?AÐ ÊËb?³²?¹Ë ¨rNðU¹d?ŠË rNu?IŠ rN?OKŽ ÊË—œU?B¹Ë ¨rNð«ËdŁ
¨tÐ d?? ?√ Íc« j?? ?I«Ë ¨t?Ð ¡U?? ł Íc?« ‰b?? F«Ë ¨t?u?? Ý—Ë tK?« rJ?Š «uKD?F? ? ¨…d?? ?ÝU?? _«Ë
¨ÁËd¼UþË ¨Í“U?G« Ëb?F« «u?uðË ¨rN?²?OK¼U?łË ¨©≤®rN?I?ÝU¹Ë ¨rNð«u??N?ýË ¨r¼¡«u¼√ «u?LJŠË
UNFM w²« rNýËdŽ vKŽ r¼ «uEU×?O ¨÷dF« p²N¹Ë ¨÷—_« q²×O ¨ÁË—eŽË ¨ÁËdB½Ë
s rN²?ŽUÞ ÊS ¨rN W?ŽUD«Ë lL« rJOKŽ ”UMK ‰U?I¹ rŁ ¨UN rNF?MË ¨rN —ULF?²Ýô«
W??²? O?  U??Ë ¨WM« n?U??šË ¨W?ŽU??L? '« ‚—U?? d??³? ý b??O? rN??—U?? sË ¨t?u?Ý—Ë t?K« W??ŽUÞ
°tK s¹b« ’öš≈Ë ¨hU)« s¹b« u¼ «c¼ «–S ¨tIMŽ s ÂöÝù« WIЗ lKšË ¨WOK¼Uł
lł«d??Ë ¨WM²??H« Œu??O? ýË ¨—u??'« ¡U?LK?ŽË ¨¡u??« —U?³? Š√ s ¨Èu??²? H« XO??ž«uÞ ÂU?? rŁ
¨s¹d?L?F?²??*«Ë ¨s¹b?³?²?*« œU?N?ł ¨5²?HzUD?« ö? œU?N?ł «uKDF?O r¼«ËU?²? —«b?SÐ ¨qÞU?³«
¨U?OKF« «ËdH? s¹c« W?LK ÊuJ²Ë ¨rNÐ ¡U?ł s*Ë rJ(« XO?žuD ¨s¹b«Ë WC?O?³« «uLK?O
rNŽUÞ√ s rMN?ł »«uÐ√ vKŽ …UŽœ® Y¹b(« rNO? ‚bBO ¨vKH« w¼ W?_« WLK ÊuJðË
¨©qOK UO½b« s ÷d?FÐ tM¹œ r¼bŠ√ lO³¹® ¨©UM²MQÐ Êu?LKJ²¹Ë ¨UMðbKł s ¨UNO? Áuc
sŽ Êu?F?b¹ ô ¨‰uÞ ôË ¨‰u?Š rN fOË ¨rN Ê“Ë ô rK? Êu?OK W?zUL??L?šË n√ «–S?
v≈ ÃU??²? ×¹ ô U?? rN «uK×??O ¨rN??²? O? ž«uÞ ÈËU?²? ÊËdE?²M¹ ¨÷d??Ž sŽ ÊËœËc¹ ôË ¨÷—√
»u?FA« o?× ¨W?O?{—_« 5½«uI« q? tðd√Ë ¨W¹ËU?L?« lz«d?A« q t²?³?łË√ U? qÐ ¨Èu²?
pMŽ Ÿœ ¨bŠ√ s Èu?² Ë√ Ê–≈ ÊËœ ¨q²;« Í“UG« ËbF?« WËUIË W1dJ« …UO?(«Ë W¹d(« w
«–≈Ë ¨5Ž ÷d?? nK?J q vK?Ž lb« œU??N? ł ÷d?? s œU??N? '« s?¹œ Âö??Ýù« tÐ ¡U??ł U??
Æ ¥¥ .d ©±®
Æ…bŽ lz«dý s UDOKš ÊU Íc« wuG*« ÊUš eOJMł Êu½U u¼ oÝUO« ©≤®
94

¨r¼¡U??½Ë ¨r?Nu??I? ŽË ¨rN??²? «d?? Ë ¨rN??²¹d??ŠË ¨rN??{—√ «u??LK?Ý b?? ¨5LK*« s? 5¹ö*«
©±®°„«– Ë√  užUD« qÐ w²H*« «cN ¨rNUHÞ√Ë
¨÷—_«Ë sÞu« vKŽ W?O?L?(« s ¨5OI¹d?_« 5OMŁu?«Ë ¨5OUM²?O?H« 5¹–u?³« w «–≈Ë
WzU??L? ?L? šË n√ w fO? U? ¨»d??(«Ë lb« vK?Ž W1e?F?«Ë ¨÷d?F«Ë —U??;« vKŽ …d??O? G«Ë
‚b?B?²Ë ¨—Ëe« ¡U?LKŽË ¨—u?'« ¡U?݃— s rN?²?O?ž«uD «b?O³?Ž «u?×?³?√ Ê√ b?FÐ ¨rK? Êu?OK
vKŽ WK? _« vŽ«b?²ð U??L? 3_« r?JOKŽ vŽ«b??²ð® ∫`O??×?B« Y¹b??(« w U??L? …¡u??³M« rN?O? 
¡U?¦ž rJMJË d?O?¦ c?¾u¹ r²?½√ qÐ ô ∫‰UøtK« ‰u?Ý—U¹ c¾?u¹ s×½ WK s√ «uU? ¨U?N²?FB?
VŠ ¨s¼u« rJÐu?K w sc?I?OË ¨rJz«b?Ž√ —Ëb? s WÐU?N*« tK« sŽeMOË ¨qO?« ¡U?¦?G?
©≤®Æ© u*« WO¼«d Ë ¨…UO(«
W¹œd?H?« W¹d?(« ¡«u?Ý wÐd??F«Ë wö?Ýù« 5*U?F?« w Âu?O« œu?I? H? Êu¼√ W¹d?(«  —U??B?
‰öž√ öÐ bO³Ž v≈ WUš »dF«Ë WUŽ ÊuLK*« ‰uײO ¨WUF« WO³FA« W¹d(« Ë√ WU)«
°wł—U)« —ULF²Ýô«Ë wKš«b« œ«b³²Ýö
∫÷—_« w UNö ²Ý«Ë U¼bOŠuðË WO½U½ù« .dJð ∫w½U¦« q_«

tK« b?OŠu?² …uŽb« b?F³? ¨w½¬dI« wÝU?O?« »UD)« ‰u√ s w½U?¦« q_« u¼ «c¼Ë
¨UNM W¹U?G«Ë ¨ÁœułË WI?OIŠ sOÐË
Ò ¨ÊU?½ùUÐ vMŁ ¨t V−¹ U q w t p¹d?ý ô ÁbŠË
bË ¨ÊU½ù« t?OšQÐË ¨tFL?²−0Ë ¨÷—_UÐË ¨tKUÐ t²ö?ŽË ¨t²LNË ¨œu?łu« w t²½UJË
∫p– sË ¨WHK² ¡U×½√ vKŽ ¨…dO¦  U¹¬ w ÁbO Qð d¹dJðË ¨q_« «c¼ d¹dIð ¡Uł
w qŽUł w½≈˚ vUFð ‰U UL ¨÷—_« w tK WHOKš ÊU½ù« fMł Ê√ ʬdI« bO Qð ≠±
÷—_« —U?? ?L? ? F? ? ?²? ? ÝUÐ w?½U?? ?½ù« Ÿu?MK? ’U?? ?B? ? ²? ? š« «c?¼ wË ¨©≥®˝W?? ?H? ? O?Kš ÷—_«
Æ©¥®˝UNO r dLF²Ý«Ë ÷—_« s r QA½√ u¼˚ vUFð ‰U UL ¨UNŠö≈Ë
5Ð ‚d? ô t½√Ë ¨…b?Š«Ë Â√Ë b?Š«Ë »√ sË ¨b?Š«Ë q√ s U?NK W?O½U?½ù« Ê√ X³Ł√Ë ≠≤
U??N?łË“ U??NM q?F?łË …b??Š«Ë fH½ s r?JIKš Íc« u¼˚ v?U?Fð ‰U??I? ¨v¦½_«Ë d?? c«

W?ŽUD«Ë l?L?« »u?łuÐ ‰U?I? WM« ¡U?LKŽ s t?½√ wŽb¹ s2 5½u?²?H?*« 5²?H*« iFÐ Ãd?š Ê√ ‰U??(« mKÐ b?Ë ©±®
°°tOKŽ ÃËd)« Âd×¹ d√ wË t½√Ë ¨UJ¹d√ q³ s ÍdJF« ‚«dF« r UŠ d1d³ ‚«dF« q¼√ vKŽ
Æ ¥≤π∑ Õ œË«œ uÐ√ ©≤®
Æ ≥∞ …dI³« ©≥®
Æ ∂± œu¼ ©¥®
95

©±®Æ˝UNO≈ sJO

d?³« vKŽ «u½ËU?F?²¹Ë ¨«u?HP?²¹Ë «u?—U?F?²O q?zU³?Ë UÐu?F?ý ”UM« qF?ł s œu?B?I*« Ê√ b? √Ë ≠≥
r UMIK?š U½≈ ”UM« U?N¹√ U¹˚ t½U?×?³?Ý ‰U?I? ¨Ê«Ëb?F«Ë rŁù« v?KŽ «u½ËU?F?²¹ ôË Èu?I?²«Ë
©≤®Æ˝r UIð√ tK« bMŽ rJd √ Ê≈ «u—UF² qzU³Ë UÐuFý r UMKFłË v¦½√Ë d – s
d?×? ³«Ë d?³« w? r¼UMKL?ŠË Âœ¬ w?MÐ UMd? b??IË˚ ‰U?I? ¨ÊU?½û tK?« .dJð b? √ U??L? ≠¥
©≥®Æ˝öOCHð UMIKš s2 dO¦ vKŽ r¼UMKCË
¨œuÝ√Ë iOÐ√ 5Ð ‚d? ö ¨ÊuË ÊuË ¨fMłË fMłË ¨W√Ë W√ 5Ð ‚d? ô t½√ b √Ë≠µ
¨jA*« ÊUMÝQ? W?OÝ«u?Ý ”UM« Ê√Ë ¨Èu?I?²UÐ ô≈ ¨v¦½√Ë d? – ôË ¨wL?−ŽË wÐd?Ž ôË
ÆÍu³M« »UD)« w UC¹√ tK p– X³Ł UL
s q¦L? …bŠ«Ë U?H½ q² s Ê√Ë ¨UN?OKŽ ¡«b²?Žô« WdŠË W¹d?A³« fHM« Wd?Š —dË ≠∂
q² s˚ vU?Fð ‰UI ¨UF?OLł ”UM« UO?Š√ s q¦L U¼UO?Š√ sË ¨UFOL?ł ”UM« q²
U?OŠ√ U?/QJ U¼UO?Š√ sË U?F?OL?ł ”UM« q²? U/QJ ÷—_« w œU?? Ë√ fH½ d?OGÐ U??H½
Æ©¥®˝UFOLł ”UM«
t½U??×?³? Ý ‰U??I? ÷—_« w ’U??)« ·ö? ? ²? ÝôUÐ 5×KB*« 5?MR*« ÁœU??³?Ž tK« b??ŽËË ≠∑
nK ²?Ý« UL ÷—_« w rNMHK ²?O  U(UB« «uKL?ŽË rJM «uM¬ s¹c« tK« bŽË˚
UM√ rN?u?š b?FÐ s rNMb?³?OË rN vCð—« Íc« rNM¹œ r?N 4JL?OË rNK³? s s¹c«
Æ©µ®˝U¾Oý wÐ Êu dA¹ ô wM½Ëb³F¹
u¼ ’U?)« ·ö ?²Ýô« Ê√ ¨o(« b?Žu«Ë ‚bB« ‰u?I« «c¼ b √Ë ¨W¹ü« Ác¼  d?³šQ?
w UM³?²? b?IË˚ t½U?׳?Ý ‰U?I? ¨rN ÊuJ²?Ý ÷—_« ÊQÐ b?Žu« ¡U?ł UL? ¨W?U? 5MR?LK
`O?×?B?« Y¹b?(« w ¡U?łË ¨©∂®˝Êu?(U?B« ÍœU??³?Ž U?NŁd¹ ÷—_« Ê√ d? c« b??FÐ s —uÐe«
w ÍË“ U?? mK³??O? ?Ý w²??√ p?K Ê≈Ë ¨U??NЗU?? G? Ë U?? N? —U??A? ? X¹√d?? ÷—_« w? ÈË“ tK« Ê≈®
ÆUNK t²_ UJK ÂöÝù« XKšœ w²« ÷—_« qF− ¨©∑®©UNM
Æ ±∏π ·«dŽ_« ©±®
Æ ±≥  «d−(« ©≤®
Æ ∑∞ ¡«dÝù« ©≥®
Æ ≥≤ …bzU*« ©¥®
Æ µµ —uM« ©µ®
Æ ±∞µ ¡UO³½_« ©∂®
Æ ¥≤µ≤ Õ œË«œ uÐ√Ë ¨ ≤∏∏π Õ rK ©∑®
96

.dJð b RðË ¨÷—_« w ÊU½û tK« ·ö? ²Ý« b Rð w²« WO½¬d?I« ozUI(« Ác¼ q Ë
¨«u—U?F²O qzU?³Ë UÐuF?ý rNIKš s W¹UG« Ê√Ë ¨b?Š«Ë q√ s UNK W?O½U½ù« Ê√Ë ¨t tK«
WOK¼U?'« rOI« Âb?NO w½¬d?I« »UD)« tÐ ¡Uł p– q ¨÷—_« «Ëd?LF¹Ë ¨«u?HP²¹Ë «u½ËU?F²¹Ë
¨W?O?u?I?«Ë ¨W?O?³?B?F«Ë ¨W??O?I?³DU? ¨W¹d?A? ³«  U?F?L?²?:« U??N?OKŽ Âu?Ið X«“ U?Ë X?½U? w²«
‰U?łd?« —U?I?²? Š«Ë ¨¡«d?I? HK ¡U?O?Mž_« ‰ö?G? ²?Ý«Ë ¨¡U??H?F?C?K ¡U¹u?_« œU??³?F? ²?Ý«Ë ¨W¹d??BMF«Ë
ULK?þ ¨ÊU½ù« ÁUš√ ÊU?½ù« UN?O b?³F²?¹ w²« WOK¼U?'« rO¼UH*« s? p– dOž v≈ ¨¡U?MK
W??O½U???½ù« …u??š_« v≈ 3_« «u??Žœ s¹c« ¡U??O? ³?½_« tÐ ¡U??ł U??L? Ž ·«d??×½ô« V³?? Ð ¨U½«Ëb??ŽË
Æ…UÝ«u*«Ë ‰bF«Ë WLŠd« v≈Ë ¨…«ËU*«Ë
q Q¹ Íu?? I« ÊUJ ¨W?? O? I? ³Þ  U?? F? L? ²? :« d?? ¦? √ s wK?¼U??'« wÐd??F?« lL??²? :« ÊU?? b??I
ôË ¨rO²O« ‰U ÊuK Q¹Ë ¨…√d*« qłd« pK1Ë ¨WUF«Ë Wu?« ÊËdI²×¹ ·«dý_«Ë ¨nOFC«
ʬdI« ¡U?− ¨ULł U?³Š ‰U*« Êu³×¹Ë ¨U* ö? √ À«d²« ÊuK Q¹Ë ¨5J*« ÂUFÞ vKŽ Êu?{U×¹
Â√Ë ¨b?Š«Ë »√ s ¨W?O½U?½ù« w …u?š√ lO?L?'« Ê√ b? R?OË ¨W?OK¼U?'« rO?I« Ác¼ q Âb?N?O
w²« W?O½U?½ù« rO?I« Ác¼ ¨`U?B« qL?F«Ë ¨Èu?I?²UÐ ô≈ b?Š√ vKŽ b?Š_ qC? ô ¨…b?Š«Ë
w²« WU??Ýd« sŽ tQ??Ý 5Š ¨W?O?ÝœU??I« W? d??F? q³?? ”d?H« r²??Ýd wL?A? '« …d¼“ U?N? B?)
…œUNý® ∫…d¼“ t ‰UIørN½uŽb¹ U v≈Ë ¨rNðd¹eł s rNÐ ¡Uł Íc« UË ¨”UMK UN½uKL×¹
s œU?³?F« ëd?š≈Ë ¨tK« bMŽ s ¡U?ł U0 —«d?ù«Ë ¨tK« ‰u?Ý— «b?L?×? Ê√Ë ¨tK« ô≈ t≈ ô Ê√
r²LKÝ√ Ê≈ rJ½√Ë ¨Â√Ë »_ …uš√ ¨¡«u?ŠË Âœ¬ uMÐ ”UM«Ë ¨œU³F« »— …œU³Ž v≈ œU³?F« …œU³Ž
©±®Æ©WłU( Ë√ ¨…—U−² ô≈ rJ{—√ qšb½ ôË ¨UMOKŽ U rJOKŽË ¨UM U rJ ÊU
b??O?ŠuðË ¨„uK?*« …œU?³? Ž s 3_« d¹d??%Ë ¨t p¹d?ý ô Áb??ŠË tK« b??O?Šu?ð v≈ …u?Žœ U??N½≈
ÊU½û œUŽ√ Íc« ÍbzUIF« q_« «c¼ ÊQÐ pýôË ¨b?Š«Ë q√ s UN½_ UNK WO½U½ù«
¨U??N? OKŽ tK« Ád?D w²« ¨W??O½U??½ù« t??²¹u¼ t?Ð œU?F? ²? Ý«Ë ¨÷—_« w t?K W??H?O?K ?? ¨t?²?½UJ
»UD)« w? dŁ_« d??³? ? √ t ÊuJO?? Ý ¨ÊU??½ù« t??O? ?š_ ÊU??½ù« rK?þ V³??Ð U?? NMŽ ·d??×?½U??
t?UJŠ√Ë ¨W?O?F¹d?A?²« Áb?Ž«u?Ë ¨W?OKL?F« t?u√ w? p– vK−?²?O?ÝË ¨wö?Ýù« wÝU?O?«
ÆUMF wðQOÝ UL ¨WONIH«
Wö)« ÊuJ²?Ý YOŠ ¨wF¹dA²« wÝUO« »UD)« w ·ö? ²Ýô« ÂuNH vK?−²OÝË
VB??G« ôË ¨W¹d??³? '« WŁ«—u«Ë p?K*« fOË ¨W??O? ö??Ýù« WËb« t??OKŽ Âu??Ið Íc« ÂUE?M« w¼
ÆW¹dNI« WDK«Ë
 U??F? ?L? ²? :« U?? NM w½U?? Fð X½U?? w?²«  U??OU?Jýù« b??ý√ Èb??Š≈ W?? O? I? ³?D« X½U?? b?? I
Æ ¥∞≤≠¥∞± Ø ≤ Íd³D« ©±®
97

«c Ë ¨U?CFÐ U?NC?FÐ d ?¹Ë ¨iFÐ vKŽ UN?CFÐ qOD?²¹ X«“U?Ë 3_« X½U Ë ¨WO?½U½ù«
s vKŽ U?NÐ “U²9 w²« W?OŽUL?²łô« U?N²I?³Þ W¾? qJK ¨bŠ«u« lL?²:« w  U?I³D«Ë  U?¾H«
¨iFÐ v?KŽ rN??C? FÐ qOD?²??¹ ¨q×M«Ë qK?*«Ë ÊU¹œ_« q¼√ ÊU?? «c?? Ë ¨ U??¾? H« s U??N½Ëœ
U?Ë WHU?« 3_« w WFzU?ý ÊuK«Ë fM'« V³?Ð WO?I³D« X½U? UL? ¨UC?FÐ rNC?FÐ rKE¹Ë
ÊË—u?B? ²¹ «u½U? Ë ¨…√d*« fM?ł d?I?²?×?¹ qłd« fMłË ¨œu?Ý_« d??I?²?×¹ iO?Ð_« ÊUJ ¨X«“
°ÍdAÐ ô w½UDOý ‚uK UN½√
ÊQý s ÊU U ʬdI« UN?B w²« WOÝUO«Ë WOŽUL²?łô« WOI³D« —u `{Ë√ s ÊU Ë
UFO?ý UNK¼√ qFłË ÷—_« w öŽ ÊuŽd? Ê≈˚ vUFð tu w UL ¨qOz«d?Ý≈ wMÐ l ÊuŽd
©±®Æ˝s¹bH*« s ÊU t½≈ r¼¡U½ wOײ¹Ë r¼¡UMÐ√ `Ðc¹ rNM WHzUÞ nFC²¹
ÊËdI?²×¹ «u½U Ë ¨rNzU?O³½√Ë rNM¹bÐ 3_« vKŽ ÊuKOD²¹ p– b?FÐ qOz«dÝ≈ uMÐ ÊU U?L
—U?²?<« tK« VF?ý rN½√ ÊËb?I?²?F¹Ë ¨qÞU?³U?Ð rN«u?√ q √ ÊuK×?²?¹Ë ¨Èd?š_« ÊU¹œ_«Ë 3_«
ÁœR¹ ô —U?M¹bÐ t?MQð Ê≈ s? rNM?Ë˚ rN½√ ʬd?? ?I« vJ?Š b?? Ë ¨”UM?« vKŽ r?¼U?? HD?« Íc«
tK« vKŽ ÊuuI¹Ë qO³Ý 5O_« w UMOKŽ fO «uU? rN½QÐ p– ULzU tOKŽ Xœ U ô≈ pO≈
©≤®Æ˝ÊuLKF¹ r¼Ë »cJ«
ÊËd ¹ ¤ w³MK «uU «cNË ¨¡«dIH«Ë ¡UHFC« ÊËdI²×¹ WJ w ú*«Ë …œU« ÊU Ë
rNðb?B? ¨n?zUD«Ë WJ Í√ ¨©≥®˝rOEŽ 5?²¹d?I« s q?ł— vKŽ ʬd?I« «c?¼ ‰e½ ôu˚ tÐ
°o(« ŸU³ð« sŽ WOI³D« WO³BF«
ÆrOE u¼Ë «œu? tN?łË qþ v¦½_UÐ r¼bŠ√ d?AÐ «–≈˚ rN½√ »dF« sŽ ʬd?I« vJŠË
U?? ¡U?? Ý ô√ »«d?? ²« w t?? Ýb?¹ Â√ Êu¼ vK?Ž tJ1√ t?Ð d?? AÐ U?? ¡u?? Ý s Âu?? I« s? È—«u?? ²¹
©¥®Æ˝ÊuLJ×¹
¨U??N? ²¹u¼Ë ¨U??Nðu??š√Ë ¨U??N? ²? L? ( W??O½U??½û? b?O? F? O?Ë ¨tK p– Âb??N? O Âö??Ýù« ¡U??−? 
¨¡UÐüUÐ U¼d? ?Ë ¨WOK¼U?'« W?O?Ò ³Ž
Ò rJMŽ V¼–√ b? tK« Ê≈® Y¹b?(« w ¡U?ł U?L ¨U?N?²«d? Ë
œu?Ý√ vKŽ iOÐ_ ôË wL?−?Ž√ vKŽ wÐd?F qC? ô® ‰U?Ë ¨©µ®©»«dð s Âœ¬Ë Âœ¬ uMÐ r²½√

Æ ¥ hBI« ©±®
Æ ∑µ Ê«dLŽ ‰¬ ©≤®
Æ ≥± ·dše« ©≥®
Æ µπ≠µ∏ q×M« ©¥®
Æ µ±±∂Õ œË«œ uÐ√ ©µ®
98

ôË b??Š√ vK?Ž b??Š√ wG??³¹ ô v²?? Š «u??F? {«uð Ê√ w≈ vŠË√ t?K« Ê≈® ‰U??Ë ¨ ©±®©Èu??I? ²UÐ ô≈
©≤®Æ©bŠ√ vKŽ bŠ√ d H¹
¨5H?FC?²?*« …d?B½Ë W³?;«Ë …u?š_«Ë ‰bF«Ë …«ËU??LK W¹ËU?LÝ …u?Žœ Âö?Ýù« ÊU b?I
UL? ¨tO?≈ XŽœ UË tÐ  ¡U?ł UË U?N½uL?C0 WUÝd« Ác¼ ‚b? ÂËd« dB?O qd?¼ „—œ√ bË
‰U?ŠË t?IKÔšË tðu?Žœ s?ŽË b?L?×? w³M« sŽ ÂU?A« w tQ?Ý 5Š ÊU??O?H?Ý wÐ√ l t?²?B? w
Ê√ Ád³?š√ »dŠ sÐ ÊU?OH?Ý UÐ√ Ê√® ”U³?Ž sÐ tK« b?³Ž sŽ 5×?O×B?« w ¡Uł b?I ¨tŽU?³ð√
¤ tK« ‰uÝ— ÊU? w²« …b*« w ÂUAUÐ «—U?& «u½U Ë ¨g¹d s V — w? tO≈ qÝ—√ qd¼
¡U?OK¹SÐ u¼Ë ÁuðQ? ≠ …d−?NK XÝ WM?Ý WO?³¹b?(« `K Í√ ≠ g¹d? —UH? Ë ÊU?OH?Ý UÐ√ U?N?O œU?
»d√ rJ¹√ ∫‰U?I t½ULłd?²Ð UŽœË r¼UŽœ rŁ ÂËd« ¡ULEŽ tu?ŠË tK− w r¼UŽb? ”bI«
wM Áu½œ√ ‰UI °U³½ rNÐd√ U½√ XKI ÊUOHÝ uÐ√ ‰UI øw³½ t½√ rŽe¹ Íc« qłd« «cNÐ U³½
qłd« «c¼ sŽ q?zU?Ý w½≈ rN q t½U?L? łd?² ‰U? rŁ ¨Ád?Nþ b?MŽ r¼uKF?łU? tÐU??×?√ «uÐd?Ë
rŁ°tMŽ XÐcJ UÐc wKŽ «ËdŁQ¹ Ê√ s ¡UO(« ôu tK«u ÊU?OHÝ uÐ√ ‰U ¨ÁuÐcJ wMÐc ÊS
«c¼ ‰U? qN ‰U? ¨V½ Ë– UMO u¼ XK? ørJO t?³½ nO? ‰U Ê√ tMŽ wMQ?Ý U ‰Ë√ ÊU?
‰U?? Æ ô XK ø pK? s tzUЬ s? ÊU?? q?N? ‰U?? Æ ô XK øt?K³?? j? b??Š√ r?JM ‰u?? I«
XK øÊu?BIM¹ Â√ ÊËb¹e¹√ ‰U? Æ r¼ƒUH?F{ qÐ XKI? ør¼ƒUH?F{ Â√ t½u?F³?²¹ ”UM« ·«d?ýQ
qN? ‰U Æô XK øt?O? qšb¹ Ê√ b?FÐ tM¹b WD ?Ý rNM bŠ√ bðd¹ q?N ‰U? Æ ÊËb¹e¹ qÐ
w tM s×½Ë ô XK ø—bG¹ qN ‰U Æô XK ø‰U U ‰uI¹ Ê√ q³ »cJUÐ t½uLN²ð r²M
Ác¼ d?Ož U?¾?Oý U?N?O qšœ√ W?LK wMJ9 rË ∫ÊU?O?HÝ uÐ√ ‰U? °U?NO? qŽU? u¼ U Í—b½ ô …b?
tMOÐË UMMOÐ »d(« XK ø ÁU¹≈ rJU² ÊU nOJ ‰U Æ rF½ X?KøÁuL²KðU qN ‰U ÆWLKJ«
tÐ «u? d?Að ôË Áb?ŠË tK« «Ëb?³?Ž« ‰u?I¹ XK ø r d?Q¹ «–U? ‰U? Æ tM ‰UM½Ë UM ‰UM¹ ‰U?−?Ý
q ÊU?Lłd²K? ‰UI ÆWK?B«Ë ·UHF?«Ë ‚bB«Ë …öB?UÐ U½dQ¹Ë r ƒUЬ ‰u?I¹ U «u? dð«Ë U¾?Oý
ÆU?N?u? V½ w? YF?³ð qÝd« pcJ ¨V?½ Ë– rJO? t½√  d? c? t?³?½ s?Ž p²Q?Ý t
tK³? ‰uI« «c¼ ‰U? bŠ√ ÊU? u XKI ô Ê√  d? c? ‰uI« «c¼ rJM b?Š√ ‰U q¼ p²Q?ÝË
¨ô Ê√  d?? c? ¨p?K s tzUЬ s ÊU?? q¼ p²?Q?ÝË ÆtK?³? qO?? ‰u??IÐ wðQ¹ q?ł— XKI
t½u??L? N? ²ð r²?M q¼ p²Q??ÝË Æt??O?Ð√ pK VKD?¹ qł— XK pK s? tzUЬ s ÊU?? uK? XK
”UM« vKŽ »cJ« —cO sJ¹ r t½√ ·dŽ√ bI ¨ô Ê√  d c ‰U U ‰uI¹ Ê√ q³ »cJUÐ
Áu?F³ð« r¼ƒU?HF?{ Ê√  d c? r¼ƒUH?F{ Â√ Áu?F³ð« ”UM?« ·«dý√ p²Q?ÝË ÆtK« vKŽ »cJ¹Ë
Æ `O× œUMÝSÐ ¥±± ص bM*« w bLŠ√ ©±®
Æ ¥∏πµÕ 4« w œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©≤®
99

ÊU1ù« d??√ pc? Ë ÊËb?¹e¹ rN½√  d?? c? ¨Êu??B?IM?¹ Â√ ÊËb¹e¹√ p²Q??ÝË ¨qÝd« ŸU??³ð√ r¼Ë
pc?? Ë ¨ô Ê√  d?? c?? t?O? qšb?¹ Ê√ b?F?Ð tM¹b WD ??Ý b??Š√ bðd¹√ p?²Q??ÝË Ær²¹ v²??Š
ô qÝd« p?c? Ë ô Ê√  d?? c?? —b??G¹ q¼ p²?Q?ÝË Æ»uK?I« t??²?ýU??AÐ j?U? ?ð 5Š ÊU1ù«
r U?NM¹Ë ¨U¾?O?ý tÐ «u d?Að ôË tK« «Ëb?³?Fð Ê√ r dQ¹ t½√  d? c? r dQ¹ U?0 p²QÝË Æ—b?Gð
pKL?O?? U?I?Š ‰u?Ið U? ÊU? ÊS? ¨·U?H? F«Ë ‚b?B«Ë …ö?BUÐ r d?Q?¹Ë ¨ÊUŁË_« …œU?³?Ž sŽ
v²??Š rKŽ√ w½√ uK ¨r?JM t½√ sþ√ s √ r? ×U?š t½√ rK?Ž√ XM b?Ë ¨5ðU?¼ wb? l{u??
tK« ‰uÝ— »U?²JÐ UŽœ rŁ Æ t?b sŽ XK?G ÁbMŽ XM uË ¨Á¡UI XL?A−²? tO≈ hKš√
tK« r?Ю t??O? «–S?? Á√d??I? ? qd¼ v≈ t??F? ?b?? Èd??BÐ rOE?Ž v≈ W??O? Šœ tÐ Y?FÐ Íc« ¤
l³ð« s? vKŽ Âö?? Ý ÂËd« rOEŽ q?d¼ v≈ tu?? Ý—Ë tK« b?? ³? Ž b??L? ?×? s r?O? Šd« sL?? Šd«
XOuð ÊS ¨5ðd „dł√ tK« pðR¹ rKð rKÝ√ ÂöÝù« W¹UŽbÐ „uŽœ√ w½S bFÐ U√ ¨ÈbN«
b?³?F½ ô Ê√ rJMOÐË U?MMOÐ ¡«u?Ý W?LK v≈ «uU?Fð »U?²J« q¼√ U?¹˚Ë 5O?¹—_« rŁ≈ pOKŽ ÊS?
«Ëb?Ný« «uu?I «uuð ÊS? tK« ÊËœ s UÐUЗ√ UC?FÐ UMC?FÐ c ?²¹ ôË U¾?Oý tÐ „d?A½ ôË tK« ô≈
¨V ?B« ÁbMŽ d?¦ »U?²J« …¡«d? s ⁄d?Ë ‰U U? ‰U? ULK? ÊUO?H?Ý uÐ√ ‰U ˝Êu?LK? U½QÐ
t½≈ ¨W?A?³? wÐ√ sЫ d?√ b??I UMłd?š√ 5Š wÐU?×?_ XKI? U?Młd?š√Ë ¨ «u?_« XF?Hð—«Ë
Æ©±®©ÂöÝù« wKŽ tK« qšœ√ v²Š dNEOÝ t½√ UMu X“ UL °dH_« wMÐ pK tU ¹
∫W¹œu³F« b¹d&Ë WO½U½ù« d¹d% ∫YU¦« q_«

œU?I?²?Ž«Ë ¨t p¹d?ý ô Áb?ŠË tK?« b?O?Šuð v≈ …u?Žb« vKŽ w½¬d?I« »U?D)« d?B?²?I¹ rK
U?Žœ qÐ tK V−¹ UL?O ’U?š u¼ Íc« ‰Ë_« q_« w ÁUMOÐ U?L t? V−¹ UL?O t?²O½«b?ŠË
qF?łË ¨tK« d?O?G W¹œu?³?F« —u? q s? ÊU?½ù« d¹d?%Ë ¨W?O½U?½ù« W¹d?(« oO?I?% v≈ U?C¹√
t≈ ô® b?OŠu?²« WL?K bU?I ·d?ý√ s W¹d?(« qFł qÐ ¨U?Nð«– b?Š w WO?Ždý W¹U?ž p–
¨Ÿu?C?)U? ¨Á«u?Ý s l —«d?Š√ p?– b?FÐ oK)« rŁ ¨Áb?ŠË tK w¼ U/≈ W?¹œu?³?FU? ¨©tK« ô≈
¨d?_«Ë ¨pK*«Ë ¨oK)« t Íc« Áb?ŠË tK p– q ¨qc?²«Ë ¨W?³¼d«Ë ¨W³?žd«Ë ¨W?ŽUD«Ë
¤ w³M« d? b?Ë ¨©≤®˝tK« ÊËœ s UÐUЗ√ U?C?FÐ UMC?FÐ c? ?²¹ ôË˚ ‰U? U?L? ¨rJ(«Ë
U/≈® Y¹b?(« w ¡U??łË ¨rN Ÿu?C?)«Ë ÊU?³¼d«Ë —U?³?Š_«Ë ¡U??݃d« W?ŽUDÐ UM¼ W?OÐu?Ðd« vMF?
ÆWIKD*« …œUO« ÁbŠË t Íc« uN ¨©≥®©tK« bO«
Æ ±∑∑≥ r— Õ rKË ¨ ∑ r— Õ t×O× w Í—U ³« Á«Ë— ©±®
Æ ∂¥ Ê«dLŽ ‰¬ ©≤®
Æ π± ’ o³Ý U dE½«Ë ©≥®
100

‰Ë_« q_« w t½U?OÐ o³Ý U?L? r U(«Ë ¨»d«Ë ¨pK*« u¼Ë ¨t?K« u¼ bO?« ÊU «–S?
Ê–SÐ ô≈ ¨WDKÝ ôË ¨Ÿu?C?š ôË ¨rJŠ ôË ¨WŽU?Þ ôË ¨…œUO?Ý rN?CFÐ vK?Ž oK K fOK
‰u?Ý— s UM?KÝ—√ U?Ë® vU?Fð ‰U?? U?L? ¨tK« Ê–SÐ ô≈ W?ŽU?Þ rN fO qÝd« v²??Š qÐ ¨tK«
q_«® …bŽU? WF¹dA« w —d?Ið bË ¨W?O½U½ù« W¹d(« vMF? u¼ «c¼Ë ¨©tK« Ê–SÐ ŸUDO ô≈
d??¦? ? √ –≈ ¨tM h?K ??²« v?KŽ qL?? F« V−¹ ∆—U?Þ u??N? ‚d?« U??√Ë ¨©±®©W¹d??(« ÊU?? ½ù« w
¨W?F?L?'«Ë ¨œU?N?'«Ë ¨W?U?F« W?U??ùU? ¨W¹d?(UÐ WÞuM U?N?d?ý√Ë U?NK?ł√Ë W?O?Žd?A« ÂUJŠ_«
W¹œu?³? F« ‰U?Š w jI??ðË ¨W¹d?(« U?NÐu??łË w ◊d?²?A¹ U?N?KJ ¨…U? e«Ë ¨Z(«Ë ¨W??ŽU?L?'«Ë
‡¼±∑ WMÝ t?²?öš w? dL?Ž ÂU?I? ¨»dF« o?O— d¹d?×?²Ð ¤ w³M« d?√ «c?NË ¨‚Ud?²?Ýô«Ë
»dF« ÊUJ ¨©≤®‰U*« XOÐ s p– sLŁ lœË ¨W?OK¼U?'« w tU?d²?Ý« - wÐd?Ž q d¹d×?²Ð
¨Á—u?Ë tUJý√ lOL?ł sË ¨wzU?N½ qJAÐ ‚d« s hK ?²ð w½U?½ù« a¹—U²« w W?√ ‰Ë√
∫UNOŽuMÐ W¹d(« rNO XII%Ë
—«d??Š_« lO??L? '« U??N?O? „d??²? A¹ w²?« ¨t p¹d??ý ô Áb??ŠË tK W¹œu??³? FUÐ W¹u?MF*« W¹d??(« ≠±
ÆoOd«Ë
oO?— ôË b?³?Ž rN?O o³?¹ rK ¨»d?FK W?³M?UÐ tK ‚d« s hK ?²UÐ W¹—u?B« W¹d?(«Ë ≠≤
∫UL¼ 5³³ »dF« dOž s oOd« wIÐ U/≈Ë ¨dLŽ bNŽ cM
vKŽ t?MO??FðË ¨t?Ð Âu??Ið W??O? ?³? B? ŽË q?√Ë …d??O? A? ?Ž v≈ Ád¹d??% b?? FÐ lłd¹ wÐd?? F« Ê√ ≠±
WKJA? tł«u¹ ö ¨t?−¹ËeðË ¨t ‰U*« dO?uðË ¨t(U?B0 ÂUO?I«Ë ¨t?HMÐ ‰öI?²Ýô«
r¼d¹d% ÊuJ¹ b?I »dF« d?Ož s oOd« U√ ¨tÐ —U?NB½ô«Ë ¨lL²?:UÐ ÃUb½ô« w
ÊËb?−¹ ôË ¨rNÐ ÂuIð …d?O?AŽË q√ v≈ Êu?F?łd¹ ô –≈ ¨rNOK?Ž «—d{ …b?Š«Ë WF?œ
«Ë—b? «–≈ v?²?Š ¨rN?(U?? w rN?O?«u? l r¼ƒU??IÐ ÊUJ ¨tÐ ÊuKI??²?¹ U?? ‰U*« s
U?Šu?²?H? rN?U?√ qO?³?« ÊU? rN??H½√ o²?Ž «Ëœ«—√Ë ¨‰U*« V? Ë ‰ö?I?²?Ýô« vKŽ
qÐ  U?¾*« b??O?³?F«Ë oO?d« s? ÊuJK1 W?OK¼U??'« w »d?F« iFÐ ÊU? –≈ ¨W??³ðUJ*UÐ
vK?Ž —b??I¹ ôË ¨t?? O«u?? sŽ wM?G? ²? ?¹ Ê√ oO?? d« iF?Ð lOD?²? ¹ ô b?? Ë ¨·ôü«
…dOAŽ ô –≈ ¨Ád¹d% bMŽ tÐ ÂUOI« sŽ ôu¾? bŠ√ ÊuJ¹ s –≈ ¨tHMÐ ‰öI²Ýô«
rŁ ¨oË√Ë tÐ o—√ rNF ÁƒUIÐ ÊuJ¹ bË ¨lL²:« vKŽ U?¾³Ž ÊuJO ¨WO³BŽ ôË t
wË ¨©W¹d(« Âö?Ýù« —«œ Í√ —«b« w d¼UE«Ë W¹d(« q_«® ¥∏Ø¥ wUJ« w wK³M(« W«b? sЫ ‰u dE½« ©±®
Æ©∆—UÞ ‚d«Ë W¹d(« q_«® ¥∏∞Øπ wÝbILK dO³J« ÕdA«
U? dE½« ¨©≠‚— Í√ ≠ p?K wÐd?Ž vKŽ fO?® tu?Ë ©wÐd?Ž ‚d??²?¹ ô® d?L?Ž ‰u??Ë ∑≥Øπ wI?N?O? ³« 4Ý dE½« ©≤®
Æ wðQOÝ
101

—U? U??I?O? — o²??Ž√ s qJ ¨VM?« W?L?×?K W?L? ( ¡ôu« p– b??FÐ Ÿ—U?A« q?F?ł
W?ö??F? W??ö?Ž rNMOÐ Êu?JðË ¨rN?O«u?? l r¼d¹d??% b?FÐ oO??d« ZbMO ¨t v?u?
ÆVM«
rN½uK?U?F¹ Êu?%U?H?« »d?F« ÊUJ ¨»Ëd?(« w? U¼«d?Ý√ ‚d?²??ð Èd?š_« 3_« ÊuJË ≠≤
Uu?LŽ oO?d« d¹d% W?F¹dA« XKF?ł p– lË ¨q²I« s? Êu¼√ ‚Ud²?Ýô« –≈ q¦*UÐ
d?? O? ž Ë√ 5?LK?? oO?? d« ÊU?? ¡«u??Ý ¨ «—u?E×?? LK …—U?? H? ? Ë ¨ UÐd?? I« qC?? √ s
d¹d?? % tK?« qF?? ł b?? I qÐ ¨n?K(UÐ Y?M(«Ë ¨q²?? I«Ë ¨—U?? NE?« …—U?? HJ ¨5?LK?? 
W?³?— d¹d?×?²? QDš UMR? q²? s?Ë˚ vU?Fð ‰U? U?L? ¨ u*« s tzU?O?ŠS? ÊU?½ù«
XOÐ s r¼d¹d?×?²Ð ʬdI?« d√ U?L? ¨ÁUO?Š√ b?I U½U?½≈ —d?Š s ÊQJ ¨©±®˝WMR
¡«d??I? HK  U??b??B« U/≈˚ …U?? e« ·—U??B? w? vU??Fð tu?? w U??L? ¨5?LK*« ‰U??
vKŽ V?łË√Ë ¨r¼d¹d??%Ë oO??d?« ‚U??²? Ž« w Í√ ¨©≤®˝»U??d« wË Æ Æ 5 U??*«Ë
¨‚d« s —dײ¹ w ¨‰U*UÐ rNðbŽUË ¨rN?M tH½ ¡«b b¹d¹ s W³ðUJ …œU«
Íc« t?K« ‰U?? s? r¼uð¬Ë «d?? O? ?š rN?? O? r?²? L?KŽ Ê≈ r¼u?? ³ðU?? Ë˚ vU?? Fð ‰U?? U??L? ?
vKŽ Vłu¹ ÊU? t½√ tMŽ tK« w{— d?LŽ sŽ `O?× œUMÝSÐ X³Ł b?Ë ¨©≥®˝r Uð¬
l qF U?L ¨rNM p– vÐQ¹ s »dC¹Ë ¨W³ðUJ*« VK?Þ «–≈ tIO— W³ðUJ? bO«
©¥®ÆtIO— VðUJ¹ Ê√ vÐ√ 5Š pU sÐ f½√
W¹œu??³?F« ‰UJý√ q s? Ád¹d?%Ë ÊU??½ù« W¹d?×Ð W??F¹d?A« W?¹UMŽ Èb? b?? R¹ p– q Ë
tLKþ w‡‡×O wD³ sŽ UŽUœ …bU)« t²?LK dLŽ ‰U «cNË ¨U¹uMFË U¹œU «d¹d% tK« dOG
rKE« d?L? Ž vL?? ¨©µ®©«—«d?Š√ rN?ðU?N?√ rNðbË b??Ë ”UM« -b?³? F?²?Ý« v²?® ¡«d??_« iFÐ
t??LKþË tôc??²?Ý« Ê√ ô≈ «d??Š ÊU?? qÐ ¨U?I? O? — ôË «b?³? Ž sJ¹ r wD?³?I« Ê√ l? ¨«œU?³? F?²? Ý«
ÁdO?G l{U)« ÊU Ê≈Ë ¨W¹œu³?Ž dOGK ŸuC?šË qcð q wLð »dFU? ¨t ÍuMF œU³F?²Ý«
gO??F¹ 5Š W¹d??(« W??L?O? U/≈Ë ¨U??N W??L?O? ô W?O?KJý W¹—u?? W¹d??Š w¼ –≈ ¨t?? H½ w «d??Š
UM¦FÐ tK« Ê≈® r²Ýd dUŽ sÐ wFЗ ‰U «cNË ¨ULC¼ ôË ULKþ ·U ¹ ô U1d «e¹eŽ ÊU½ù«
Æ π≤ ¡UM« ©±®
Æ ∂∞ WÐu²« ©≤®
Æ ≥≥ —uM« ©≥®
Æ—uM« …—uÝ s ≥≥ W¹¬ dO¦ sЫ dOHð ©¥®
œUMÝ≈ «c¼Ë ¨d??L? Ž Ê√ f½√ sŽ q¹uD« b??O? L?ŠË XÐUŁ s?Ž ÁœUMÝSÐ ±∂∑ d??B? Õu??²? w r?J(« b?³? Ž sЫ Á«Ë— ©µ®
Æ`O×
102

Ÿu?C?)« Í√ œU³?F« …œU?³?Ž vMF?Ë ¨©±®©œU?³?F« »— …œU?³?Ž v≈ œU³?F« …œU?³?Ž s œU?³?F« Ãd? M
U?NM?9 W?L?F½ pK?ðË˚ Êu?Žd?H vÝu?? ‰u? tMË ¨ÊU??³¼d«Ë —U?³?Š_«Ë ¡U??݃d«Ë „uKLK W??ŽUD«Ë
dOž «—«dŠ√ «u½U qÐ ¨ÊuŽdH UIO— qOz«dÝ≈ uMÐ sJ¹ rË ¨©≤®˝qOz«dÝ≈ wMÐ  bÒ³Ž Ê√ wKŽ
qÐ ¨—«d?Š√ ô bO?³Ž rN½√ rN?OKŽ ‚b? ¨tLKE 5?LK²? ¨t?LJ( 5F?{Uš «u½U? U* rN½√
…œU?OÝ ôË ¨tK ô≈ W¹œu?³?Ž ö tðU?O?FDË s¹b« ‰u?√ s W¹uMF*« W¹d?(« Ác¼ ÂöÝù« qF?ł
W¹—u?B« W¹œu?³F« qF?ł U?LMOÐ ¨ÁbŠË t? ô≈ qcð ôË ŸuC?š ôË ¨tK ô≈ W?ŽUÞ ôË ¨tK ô≈
¨W¹uM?F*« W¹d??(« dDš rEF? p–Ë ¨W??O? N?I? H« ÂU?JŠ_« ŸËd?? s ‚U??d?²? Ýô« w¼Ë W??OK?JA«
ÆWO½U½ù«  UFL²:« vKŽ UNð—uDšË ¨W¹dA³« fHM« vKŽ U¼dŁ√ …býË
W¹d?(« rN?O? XI?I?% YO?Š ¨Âu?O« —«d?Š√ s W¹d?Š d?¦ √ d?L?Ž b?N?Ž w oO?d« ÊU? b?I
W¹uMF*« W¹d?(« ÊËb?I?²?H¹ ‰ö?ž√ öÐ b?O?³?Ž Âu?O« —«d?Š√ U?LMOÐ ¨W¹—u?B« W?¹d?(« XO?IÐË W¹uMF*«
q s ÊU½ù« d¹d?ײРʬdI?« W¹UMŽ X½U «cNË ¨…U?GD«Ë „uK*« U¼U¹≈ rN³KÝ w²« W?OIO?I(«
¨qc²«Ë ¨WŽUD«Ë ¨W³¼d«Ë ¨W?³žd«Ë ¨·u)«Ë ¨WOA)U tK« d?OG W¹uMF*« W¹œu³F« ‰UJý√
¨q√ pKðË ¨Ÿd Ác¼ –≈ ¨oO?d« U¼bI²?H¹ w²« W¹—uB« W¹d?(UÐ t²¹UMŽ s bý√ ¨Ÿu?C)«Ë
Ë√ ¨¡U?݃d?«Ë „uKLK W¹œu??³?FU?? tK« d?O? G qc??²«Ë Ÿu?C? )«Ë W¹œu?³? F« s ÊU??½ù« d¹d?×? ²?
¡Uł Íc« b?OŠu²« ”U?Ý√ u¼Ë ¨tðU¹Už ·dý√ qÐ s¹b« ‰u?√ s ¡ULKF«Ë ÊU³¼dK W¹œu?³F«
ÊuJð v²?Š b?O?Šu?²« ‰U?L q?ł√ s s¹b« ŸËd? sL? ‚d« s Ád¹d?% U?√ ¨tI?O?I?×?² qÝd«
‰UJý√ q? ‰Ëeð v²??Š pc?? ÊuJð ôË ¨…—u??B«Ë vM?F*« w tK W??BU??š ÊU??½ù« W¹œu??³? Ž
tK« ô≈ b?O?Ý ö ¨ÊU?½ù« t?Oš√ vK?Ž ÊU½û …œU?O?Ý q ‰ËeðË ¨ÊU?½û ÊU?½ù« W¹œu³?Ž
W¹d(« …dz«œ XFð« ¨tK W¹œu³F« ÂUI? w «uFHð—« ULK Ë ¨Á«uÝ s l —«dŠ√ oK)«Ë ¨ÁbŠË
ʬd?I« t?H?Ë «c?N?ÐË ¨tK W¹œu?³?Ž r¼b?ý√Ë oK?)« hKš√ ¤ w³M« ÊU? b?Ë ¨rNM?OÐ U?L?O?
b??−? *« v≈ «d??(« b??−? ?*« s ö??O Áb??³? FÐ Èd??Ý√ Íc« ÊU??×? ³? Ý˚ vU??F?ð tu?? w U??L?
b³Ž ÁUL ¨©¥®˝«b³ tOKŽ Êu½uJ¹ «ËœU Áu?Žb¹ tK« b³Ž ÂU U* t½√Ë˚ ‰UË ¨©≥®˝vB_«
ÆÁ«uÝ s l W¹dŠ rNKL √Ë ¨tK« dOG ŸuC)« s «—d% rNKL √ t½_ ¨tK«
p– sË ¨U?{ËdH? U³?ł«Ë qÐ ¨UþuH?× U?IŠ U¼—u? lOL?−Ð W¹d(« Âö?Ýù« qFł b?Ë
Ê√® vKŽ …d?−? N« q³? W?³?I? F« w —U?B½_« ¤ w³M« l¹U?Ð b?I? ¨Í√d« ¡«bÐ≈Ë W?LK?J« W¹d?Š
Ʊ∞≥ o³Ý U dE½« ©±®
Æ ≤≤ ¡«dFA« ©≤®
Æ ± ¡«dÝù« ©≥®
Æ ±π s'« ©¥®
103

¤ w³M« bI?²½« s ÊQý w ‰UË ¨©±®©rzô Wu tK« w ·U? ½ ô UM UL¦O?Š o(« ‰uI½
b?I½ W¹d?ŠË ¨W?LKJ« W¹d?Š √b³? pcÐ b? R?O ¨©≤®©ôU?I? o(« VŠU?B ÊS Áu?Žœ® W?O½ö?Ž
qFł b?I qÐ ¨WO½U?½ù«  U¹d(« Ÿ«u½√ l?OL' ”U?Ý_« d−?Š bFð w²« W¹d?(« Ác¼ ¨WDK«
bMŽ oŠ WLK œUN'« qC√® ∫‰UI tK« qO?³Ý w œUN'« Ÿ«u½√ qC√ o(« WLK ‰u w³M«
¨U?N1u?IðË WDK?« bI?½Ë ¨W?_« ÊËR?AÐ ÂU?L?²¼ô«Ë ¨wÝU?O?« qL?F« qF?łË ¨©≥®©dzU?ł ÂU≈
¨5LK*« W??LzúË ¨tu?ÝdË ¨tÐU?²JË ¨t?K ∫W?×?O?BM« s¹b«® ∫‰U?I? s?¹b« s p– q
Æ©¥®©rN²UŽË
wdF« vMF*« u¼Ë tEF?¹ u¼Ë t³ŠUB ÊU?½ù« UNuI¹ w²« W?LKJ« UM¼ W×O?BM« XOË
lÝu« ‰cÐË ¨œUN²łô«Ë ¨’öšù« w¼ »dF« WG w W?×OBM« qÐ ‰ULF²Ýô« w lzUA«
t ’ö??šùUÐ w¼ t?K W??×?O? BM?U? ¨q?F? H«Ë ‰u??IUÐ Õu??{u«Ë ‚b??B«Ë ¨d??_UÐ ÂU??O? I« w
¨tÐ ¡«b?²?ô«Ë t??²?FÐU?²? ’ö?šSÐ t?u?Ýd W?×?O?BM?«Ë ¨t p¹d?ý ô Áb?ŠË t?²?ŽUÞË t?ðœU?³?FÐ
5LK?*« W??Lzú W??×? O? BM«Ë ¨t??O?¼«u½Ë Ád??«Ë√ «e??²«Ë ¨t??O? U0 qL??FU?Ð tÐU??²J ’ö??šù«Ë
w rN² —UAË ¨r¼œUý—≈ w lÝu« ‰cÐ w ¨rNF ‚bB«Ë ¨rN ’öšù« w¼ rN²UŽË
vKŽ cš_«Ë ¨rNLKE ÍbB²«Ë ¨dJM*« sŽ rNO?N½Ë ¨·ËdF*UÐ r¼d√ w œUN²łô«Ë ¨Í√d«
‰u?? I?« w rN?? ?F? ? ‚b?? ?B«Ë ¨U?? ?Žb?? o(U?Ð rN?? Žb?? ?Ë ¨«dÞ√ o?(« vKŽ r?¼dÞ√Ë ¨rN?¹b¹√
¤ w³M« pcÐ d√ UL ¨rN¼U& tÐ ÂUOI« sR*« vKŽ tK« VłË√ U qJÐ ÂUOI«Ë ¨qLF«Ë
s p– q ¨»ËdJ*« Z?¹dHðË ¨·u?NK*« W?ŁUž≈Ë ¨ÂuK?E*« …dB?M ¨W×?O?×?B« Y¹œU?Š_« w
ÆY¹b(« «c¼ w ¡Uł UL s¹b« w¼ w²« ¨5LK*« WUF ’öšù«Ë W×OBM«
WDK« —U??O?²?š« oŠ vU?FðË t?½U?×?³?Ý tK« qF?łË ¨W??O?ÝU?O?« W¹d?(« Âö??Ýù« —d? U?L?
¨©µ®˝rNMOÐ È—u?ý r¼d?√Ë˚ vU?Fð tu? w U?L? ¨U¼U¹≈ tÐU?B?²?ž« Ë√ tð—œU?B? Âd?×¹ W?ú
s d?? ?O? ? _« U/≈ ”U?M« U?? ?N¹√˚ w?KŽ ‰U?? ?Ë ¨©∂®©5L?K?*« 5Ð È—u?? ?ý …—U?? ?ù«® d?? L? ? Ž ‰U?? ?Ë
Æ ©±∑∞π® r— Õ ±¥∑∞Ø≥ rKË ¨ ©∑∞µ∂® r— Õ µØ±≥ `²H« l Í—U ³« ©±®
Æ ©≤¥∞±® Õ ¨ ∂≤ص Ë ©≤≥π∞® Õ ¨ ∂µØµ `²H« l Í—U ³« `O× ©≤®
r— Õ ¨ Íc?? ?d?? ?²?«Ë ¨ ©¥≥¥¥® r— Õ ¨ œË«œ uÐ√Ë ¨ ≥±µØ¥Ë ¨ ∂±Ë ±πØ≥Ë ¨ ≤µ∂ Ë ≤µ±Øµ b?? ?L? ? Š√ Á«Ë— ©≥®
¨WÐU?? ?×? ? B« s W?? ?ŽU?? ?L? ?ł s?Ž ‚dÞ s ©±∏∑Ø≤® w?zU?? ?M«Ë ¨ ©¥∞±±® r— Õ ¨ t?? ?łU?? ? sÐ«Ë ¨ ©≤±∑µ®
Æ ©¥π±® r— W×O×B« w w½U³_« t××Ë
Æ µµ Õ rK `O× ©¥®
Æ ≥∏ È—uA« ©µ®
Æ wðQOÝ U dE½« ©∂®
104

W? —UA? w WO?ÝUO?« W¹d?(« b R¹ Íc« q_« «c¼ v?KŽ WÐU×?B« lLł√ b?Ë ¨©±®©Áu9d√Ò
w U¼—U?O?²?š« b?FÐ WDK« W? —U?A? w W?_« oŠ ʬdI?« —d U?L? ¨WDK« —U?O?²?š« w W?_«
w r¼—ËU?? ýË˚ vU??Fð ‰U?? U??L? W??_« ÊËœ «d?? √ lDIð Ê√ WD?KK f?O t½√Ë ¨—«d??I?« –U?? ð«
©≤®Æ˝d_«
W¹œu³?F« —u ¡u?Ý√Ë bý√ u¼ ¨’u?B)« t?łË vKŽ »dF«Ë ¨Âu?O« W_« t?AO?Fð U Ê≈Ë
rN½uKC?¹ s¹c« ¡u?« ¡U?LKŽË ¨rN?½uc¹Ë rN½u?LKE¹ s¹c?« ¨…U?GD« ¡U?݃d«Ë „uKLK? W¹uMF*«
hI??²M?ðË ¨t?u??I? Š —œU??BðË ¨t??²?¹d?ŠË ÊU???½ù« W?«d?? ‰U??²? Gð w?²« W¹œu??³? F« Ác¼ °rN?½ue¹Ë
—U?L?F²?Ýö W?OKÐU? rN?Žd?Ý√Ë ¨wKš«b« œ«b?³²?Ýö »u?F?A« ŸuÞ√ »d?F« `³?BO? ¨t²?O½U?½≈
wMÐ W¹œu³Ž s b?ý√ W¹œu³Ž w ÂuO« rN?°rKE« «ËœU²Ž«Ë ¨‰c« «ËƒdL²?Ý« Ê√ bFÐ ¨wł—U)«
ÊuŽU?³¹ wÐdŽ Êu?OK WzULŁöŁ —U?Ë ¨bKÐ q w Wc« rNOKŽ XÐd?{ bI? ¨ÊuŽdH? qOz«dÝ≈
Ë√ ¨U??I?Š «Ëd??BM¹ Ë√ ¨öÞUÐ «u??F?b¹ Ë√ ¨UM? U?Ý «u?? d?×¹ Ê√ ÊËœ W??OËb« W??ÝU? M« ‚«u??Ý√ w
W¹œu³?F« s d¹d×?²« v≈ ÃuŠ√ rN? ¨U «dŽ ÊËb?³¹ ôË ¨U «dŠ Êu?FOD²?¹ ö ¨«Ëb?Ž «u¾JM¹
s dO¦? jIð w²« ¨WF¹d?A« ÂUJŠ√ WU≈ v≈ rNM bO?Šu²« WLK W¹Už u¼ Íc« tK?« dOG
°øW¹uMF*« t²¹dŠ bI «–≈ nOJ ¨W¹—uB« t²¹dŠ bI «–≈ ÊU½ù« sŽ UNUJŠ√
ÊU? bI? ¨Êu?Žd rJŠ X% q?Oz«dÝ≈ wMÐ ‰U?×? ¨rNU?ŠË ÂuO« »d?F« ÊQ?ý —U b?I
°ÁbŠË tK« «Ëb³F¹ w ¨t½UOGÞË ÊuŽd s r¼—d×¹ Ê√ rNO vÝu w½U√ vB√
vU?Fð tu?? w U?L? s¹b« q√Ë b??O?Šu?²« W¹U?ž ÍuMF?*« d¹d?×?²« «c¼ ʬd?I« q?F?ł b?I
U¾?Oý tÐ „d?A½ ôË tK« ô≈ b³?F½ ô√ rJMOÐË UMMOÐ ¡«uÝ W?LK v≈ «uUFð »U?²J« q¼√ U¹ q˚
W?? ŽUD?UРʬd?? I« U?¼d?? ? ? W?? OÐuÐd?« Ác¼Ë ¨©≥®˝tK?« ÊËœ s UÐU?З√ U?? C? ?FÐ UMC?? F?Ð c?? ? ?²¹ ôË
sЫ `O?*«Ë tK« ÊËœ s UÐUЗ√ rN½U?³¼—Ë r¼—U³?Š√ «Ëc? ð«˚ tu w U?L? tK« dO?G ŸuC?)«Ë
rN½√ ÂuKFË ¨©¥®˝Êu dA¹ ULŽ t½U×³Ý u?¼ ô≈ t≈ ô «bŠ«Ë UN≈ «Ëb³F¹ Ê√ ô≈ «Ëd√ UË .d
rN½U?DK «u??F? C? šË r¼u??ŽUÞ√ U/≈Ë ¨…œU??³? FK w?d?F?« vMF*UÐ r?N½U??³¼—Ë r¼—U??³? Š√ «Ëb??³? F¹ r
r¼–U? ?ð«Ë rNðœU?³?Ž u¼ w?ŽuD« Ÿu?C?)« p?– ÊUJ ¨Á«d? ≈ ÊËœ r¼—U??O?²?š«Ë r¼U?{d?Ð wM¹b«
r? UM?½≈ tK?« ‰u?? ? ?Ý—U¹® ‰U?? ? ? U?? ? ?bM?Ž -U?? ? ?Š sÐ Íb?? ? ?F? ¤ w³?M?« U¼d?? ? ?? ? ? «cJ?¼Ë ¨UÐU?З√
«d?? ? ?(« rJ? ÊuK?×¹Ë ‰ö?? ? ?(« rJ?OK?Ž Êu?? ? d?? ? ?×?¹ sJ?¹ r√® ¤ w?³M?« ‰U?? ? I? ? ? ©r¼b?? ? ?³? ? ?F?½
Æ wðQOÝ U dE½« ©±®
Æ ±µπ Ê«dLŽ ‰¬ ©≤®
Æ ∂¥ Ê«dLŽ ‰¬ ©≥®
Æ ≥± WÐu²« ©¥®
105

©±®Æ©rNðœU³Ž pK²® ¤ w³M« ‰UI °vKÐ ‰U©ør¼uFOD²

dO?Hð w UL¼d?OžË ”U³Ž sÐ«Ë ÊU?LO« sÐ WH¹c?Š ‰U® ∫W¹ü« dO?Hð w dO¦? sЫ ‰U
U?N≈ «Ëb?³?F?O ô≈ «Ëd?√ U?Ë® v?U?Fð ‰U? «c?NË Æ Æ Æ«u?d?ŠË «uKKŠ U?L?O? r?¼u?F?³ð« rN½≈ ∫W¹ü«
t?Ždý U?Ë ¨‰ö?(« uN? tKŠ√ U?Ë ¨Â«d(« u?N ¡wA?« ÂdŠ «–≈ Íc« Í√ ©u¼ ô≈ t≈ ô «b?Š«Ë
Æ©cH½ tÐ rJŠ UË ¨l³ð«
ŸuC?) UÐUЗ√ «Ë—U s¹c« ¨rN½U³¼—Ë r¼—U?³Š_ r¼—UO?²šUÐ «bO?³Ž »U²J« q¼√ ÊU? bI
s w¼ w²?« ¨W¹uMF*« W¹œu?³? F« Ác?NÐ »U??²J« q¼√ d?F? A¹ Ê√ ÊËœ ¨wŠËd« rN½UDK? ”UM«
Áb??ŠË tK« œ«d??≈ u¼Ë ¨b??O?Šu??²K t??²? C? UM* U??FÞU? U?1d?% Âö??Ýù« t??d?Š Íc?« ¨tKUÐ „d??A«
¨©≤® ˝vKŽ_« rJЗ U?½√˚ ‰U? Íc« Êu?Žd? W?OÐuЗ vMF? u¼ U?C¹√ «c?¼Ë ¨Ÿu?C?)«Ë W?ŽUDUÐ
Íu?O½b« t½UD?K p–Ë ¨oKD*« Ÿu?C?)«Ë W?IK?D*« W?ŽUD« oŠ rJOKŽ t? Íc« b?O?« U½√ Í√
w Íd?JA?? O« …eK?Š sÐ À—U?? (« ‰U?? U?? L? »d?« rÝ« b?? O? ?« vK?Ž oKD?ð »d??F?«Ë ¨ÍœU*«Ë
∫…dO(« pK ÊQý w t²IKF
Ô¡öÐ Ô¡ö³«Ë s¹—UO(«  u¹ vKŽ bONA«Ë ^»d« u¼Ë
∫r¼bOÝ ÊU Ë ÁUÐ√ bÝ√ uMÐ q² 5Š fOI« ƒd« ‰U UL Ë
t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?²? ? Ðc?? ?J? ? Y?? ?¹b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š w?? ?½U?? ?ð√
q?? ?K? ? I? ? « t?? ?M? ? Ÿe?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Že?? ?ð d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q?? ?Ð
r?? ?N? ? ?З b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ý√ w?? ? M? ? Ð q?? ?²? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I? ? Ð
q?? ? ? K? ? ? ?ł Á«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý ¡w?? ? ? ý q?? ? ? ô√
U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N? ?З s??Ž W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? З s?? ¹Q?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
‰u?? ? ? ? ? ? ? ? ?‡? ? ? ? ? ? ? ? ? )« s?? ? ? ? ? ? ? ? ?¹√Ë r?? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 s?? ? ? ? ? ? ? ? ?¹√Ë
s Íd??& —U??N½_« Ác¼Ë d??B? p?K w fO√˚ Ác¼ t??²? OÐuЗ X³??¦? O Êu??Žd? ‰U?? «c??NË
VF??A« vKŽ W??IKD*« W?ŽU?D« oŠ t qF??−¹ t d?B? pK Êu?? Ê√ Êu?Žd?? sE ¨©≥®˝w²?%
Ê_˚ vÝu* tu? w UL? ¨W?ON≈Ë W?OÐuЗ WO?½uŽd?H« …uŽb« pK?ð ʬdI« vL?Ý bË ¨Íd?B*«
rJ XLKŽ U ú*« UN¹√ U¹ ÊuŽd ‰UË˚ ¨©¥®˝5½u−*« s pMKFł_ Íd?Ož UN≈  c ð«

Æ‚dÞ s W¹ü« dOHð w Íd³D« d¹dł sÐ«Ë bM*« w bLŠ√Ë ≥∞πµ Õ Ícd²« Á«Ë— ©±®
Æ ≤¥  UŽ“UM« ©≤®
Æ µ± ·dše« ©≥®
Æ ≤π ¡«dFA« ©¥®
106

ú*« i¹d?% w ‰UË ¨©±®˝o(« d?OGÐ ÷—_« w ÁœuMłË u¼ d?³J²?Ý«Ë Æ Æ ÆÍdO?ž t≈ s
„—c¹Ë ÷—_« w «Ëb?H?O tu?Ë vÝu? —cð√ ÊuŽd? Âu s ú?*« ‰U˚ vÝu? vKŽ ÊuŽd?
t??u??I vÝu?? ‰U?? ÆÊËd¼U?? rN??u?? U½≈Ë r¼¡U?? ½ wO??×? ²? ½Ë r¼¡U?MÐ√ q²??IM?Ý ‰U?? p²??N¬Ë
«uU?? Æ5I?²?L?K W?³?U??F«Ë ÁœU?³? Ž s ¡U?A¹ s U??NŁ—u¹ tK ÷—_« Ê≈ «Ëd??³?«Ë tKU?Ð «uMO?F? ²?Ý«
w rJHK ²¹Ë r ËbŽ pKN¹ Ê√ rJЗ vŽ ‰U UM²¾ł U bFÐ sË UMOðQð Ê√ q³ s UM¹–Ë√
UMK¦? s¹dA?³ sR½√ «uU?I˚ t?u?Ë ÊuŽd? ÊQý w ‰U?Ë ¨©≤®˝ÊuKFHð nO? dEMO ÷—_«
Æ©≥®˝ÊËbÐUŽ UM ULNuË
Âu?N?H*UÐ tðœU?³? Ž ô ¨t?²?{—U?F? Âb?ŽË t?²?ŽUÞ ô≈ vÝu? s VKD?¹ r Êu?Žd? Ê√ ÂuKF?Ë
‚U??×? Ý≈Ë r?O¼«dÐ≈ s¹œ v?KŽ d??B? w q?Oz«d??Ý≈ uMÐ ÊU?? b??I? ¨…œU??³? F?« vMF* w?ŠöDô«
ÊUDK rNŽuC? Ð Í√©ÊËbÐUŽ UM rNuË® ú*« ‰u?I ¨ÊuŽd ÊËb³?F¹ «u½uJ¹ rË ¨»uIF¹Ë
X½U U/≈Ë ¨r¼bÐUFË ¨rNðU½U¹œË ¨rN½UŁË√ rN X½U d?B q¼√ «c Ë ¨t rN²ŽUÞË ¨ÊuŽd
¨t W?IK?D*« W?ŽUD« s ”UM« v?KŽ t?{d? U? w¼ t???HM U¼U?Žœ« w²?« t?²?O?N≈Ë Êu?Žd?? W?OÐuЗ
ÆdB VFA tôc²Ý«Ë ¨d_UÐ Áœ«b³²Ý«Ë ¨t²{—UF ÂbŽË
„—c¹ Í√® ∫»d?? ? F?« ÊU?? ? w? ‰U?? ? ¨©p²?¼ô≈Ë „—c¹Ë® W?¹ü« ”U?? ? ³? ? ?Ž sЫ √d?? ? b?? ? Ë
¨WN¬ Ë– ô ¨W¼ô≈ Ë– u?N «c¼ vKŽË ¨b?³F¹Ó ôË b³?F¹Ô ÊU ÊuŽd? Ê≈ ∫VKFŁ ‰U ¨pðœU?³ŽË
rJ XLK?Ž U?® tu?Ë ©vKŽ_« rJЗ U½√® Êu?Žd? ‰u? ”U?³?Ž s?Ы ‰u? Íu?I¹Ë ∫ÍdÐ sЫ ‰U?
Æ©©ÍdOž t≈ s
WN¬ b?³F¹ ÊU ÊuŽd? Ê√ vKŽ ‰bð w¼Ë©p²N¬Ë „—c¹Ë® vË_« 5ð¡«dIÐ  ¡U?ł W¹üU
¨©d?Ož t≈ s rJ XLK?Ž U® Èd?š_« W¹ü« w tu?I tu?I ¨t?uË u¼ tK« ÊËœ s Èd?š√
»— s rJ XLKŽ U? Í√ ¨©5½u−?*« s pMFł_ Íd?Ož U?N≈  c ð« s¾® vÝu* t?uË
ÆtF³ð« s bMŽ t≈ u¼ tK« ÊËœ s ŸUD¹ Ÿu³² q Ë ¨ÍdOž WŽUD« oײ¹ bOÝË
Æ©ÍdOž t≈ s rJ XLKŽ U® tuË©p²N¬Ë „—c¹Ë® t rNu 5Ð ÷—U‡‡Fð ö
pUI?ײ?Ý«Ë pNQð Í√ ©p²¼ô≈Ë „—c¹Ë® ”U³?Ž sЫ U¼√d w²« W?O½U¦« …¡«d?I« pc Ë
Æ©ÍdOž t≈ s rJ XLKŽ U® tuI WI«u wN ¨WIKD*« WŽUD«Ë ŸU³ðö
q√® ∫»d?? ?F« ÊU?? w? ‰U?? ¨W?? ŽU?D«Ë Ÿu?? C? ?)« w?¼ W¹ü« w …—u?? ? c*« W¹œu?? ³? ? F«Ë
WŽUD« lOD½ Í√ ©b³F½ „U¹≈Ë® ¨tŽUÞ√ Í√ ∫ užUD« b³ŽË Æ Æ Æ qc²«Ë ŸuC)« ∫W¹œu³F«
Æ ≥π≠≥∏ hBI« ©±®
Æ ±≤π≠±≤∑ ·«dŽ_« ©≤®
Æ ¥∑ ÊuMR*« ©≥®
107

UM U??L? N? u??Ë® tu??Ë ¨Ÿu?C? )« l W??ŽUD?« ∫W?G?K« w …œU??³? F« vMF??Ë ¨U??N? F? l?C? ?¹Ô w²«
«Ëb³Ž«® tuË ¨l{Uš Í√ bÐUŽ Êö?Ë ¨t bÐUŽ uN pK* Ê«œ s q Ë ¨ÊuMz«œ Í√ ©ÊËbÐUŽ
∫ dŽUA« ‰u tMË ¨«b³Ž Ác ²¹ Ê√ ¨œU³F²Ýô« b³F²«Ë ¨rJЗ «uFOÞ√ Í√ ©rJЗ
È—√ b?? ? ? ? ? ? ? Ë b?? ? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ? ?Ý s?Ð d??/ w?½b?? ? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ? ?F?ð
Æ©l??D? N? ? ? ? ? ? ? ? ?Ë l??O? D? w?? b?? ? ? ? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý s??Ð d??/Ë
«d?NË «d?³?ł t rN?ŽuC?š ÊU? ¡«uÝ ¨W?³¼—Ë W?³ž— ¨t½u?F?OD¹Ë ”UM« t lC? ¹ s q Ë
ÊU? w ‰U? ¨tK?« ÊËœ s ÎU?N≈ —U?Ë tQð b?I? ¨s¹b« ‰U?łd? «—U?O? ²?š«Ë U?ŽuÞ Ë√ ¨„uK*U?
q√Ë Æ Æ Æ ÆÁc ² bMŽ t≈ uN t½Ëœ s «œu?³F c ð« U q Ë ¨tK« ∫tù« ∫t√® ∫»dF«
tO≈ ÊuŽe?H¹Ë ¨rN³OB¹ ULO? tO≈ ÊuŽdC¹Ë ¨rN−z«u?Š w tO≈ ÊuNu¹ oK)« Ê_ ¨ÁôË ∫t≈
Ƈ¼ Æ√©rNÐuM¹ U q w
U?N≈ Ác? ð«Ë ¨Á«u¼ b³?Ž b?I? ¨Á«uN¹ U? ô≈ Âd?×¹ ôË q×¹ ô ¨t??H½ Èu¼ lÐUð s q Ë
tOKŽ Êu?Jð X½Q√ Á«u¼ tN≈ c? ð« s X¹√—√˚ vUFð ‰U? UL? ¨tO tÐ „d?ý√Ë ¨tK« ÊËœ s
©≤®Æ˝rKŽ vKŽ tK« tK{√Ë Á«u¼ tN≈ c ð« s X¹√d√˚ t½U×³Ý ‰UË ¨©±®˝öO Ë
s2 q{√ sË˚ vUFð tu? ¨tŽU³ð«Ë t²ŽU?Þ u¼ UN≈ ÈuN« Á–U ðUÐ œuB?I*« Ê√ b R¹ U2Ë
Æ©≥®˝tK« s Èb¼ dOGÐ Á«u¼ l³ð«
`O??×? B« Y¹b??(« vMF?? «c¼Ë ¨©¥®©tK« ÊËœ s? œu?³? F? t≈ Èu??N«® ”U?³? Ž sЫ ‰U??Ë
Æ©µ®©WHODI« b³Ž fFð ¨r¼—b« b³Ž fFð ¨—UM¹b« b³Ž fFð®
‚bË ¨Íu?O½b« Á–uH½Ë t½UDK?Ð ¨UN≈Ë UЗ t?H½ s qFł t½√ Êu?Žd vKŽ ‚b? bË
rN?²?ŽUÞË Êu?Žd?H? rN?Žu?C?) «b?O?³?Ž rN??H½√ s? «uKF?ł rN½√ qOz«d?Ý≈ wM?ÐË d?B? q¼√ vKŽ
Æ©qOz«dÝ≈ wMÐ  b³Ž
Ò Ê√ wKŽ UNÒM9 WLF½ pKðË® ∫t vÝu ‰u w UL ¨t WIKD*«
rNôc?²Ý«Ë ¨t½UDK rN?ŽUC?š≈ Í√ W¹ü« Ác¼ w ÊuŽdH? qOz«dÝ≈ wMÐ b?O³Fð v?MFË
t½√ Á¡UŽœ« ÊuŽd vKŽ dJM¹ uN Í—UJM²Ýô« ÂUNH²Ýô« u¼ vÝu œ«d ÊU «–≈ «c¼ ¨t½UOGD
rN½u? l r¼b?³F?²?Ý«Ë ¨rNc²?Ý«Ë ¨vÝu? Âu? rKþ b «œ U? Ád?B w ÁU¹≈ t?²?OÐd?²Ð td? √
W?LF½ pK?ð Ë√® UNKQ? »d?F« WG? w lzUý w½¬d? »uKÝ√ ÂU?N?H²?Ýô« …e?L¼ ·cŠË ¨«—«d?Š√
Æ ¥≥ ÊUdH« ©±®
Æ ≤≥ WOŁU'« ©≤®
Æ µ∞ hBI« ©≥®
Æ ≥∂ر≥ w³ÞdI« dOHð dE½« ©¥®
Æ ≤∏∏∑Ë≤∏∏∂ Õ Í—U ³« ©µ®
108

Æ©°øwKŽ UNM9
«–≈ wKŽ ÊuŽd? U¹ UNM9 W?LF½ Ác¼Ë ∫vMF*U? ¨—UJ½ù« ô —U³?šù« W¹ü« w œ«d*« ÊU Ê≈Ë
ô Áb?ŠË tK? «b?O?³?Ž «u??×?³?B? O ¨«Ë¡U?ý YO??Š Êu?³¼c¹ ¨rN½Q??ýË «—«d?Š√ qOz«d?Ý≈ w?MÐ X dð
Êu?Žd?H «b?O³?ŽË ¨tK «b?O?³?Ž «u½uJ¹ Ê√ sJ1 ô –≈ ¨p? rNO?KŽ WŽU?Þ ôË ¨rNO?KŽ p ÊUDKÝ
W?ŽUD« rNM? b¹d¹ pK*«Ë ¨Âd?×¹Ë q×¹Ë rN? Ÿd?A?O W?ŽUD« rNM b?¹d¹ tK« –≈ ¨b?Š«Ë ʬ w
rN?? Žb¹Ë ¨Êu?? Žd?? rNK?Ýd¹ Ê√ vÝu?? w½U?? √ vB?? √ ÊUJ? ¨Âd??×?¹Ë rN q×?¹Ë rN Ÿd?? A? ?O
ÆÁbŠË ÁuFOD¹Ë ¨ÁbŠË tK« «Ëb³FO rN½QýË
”uH½ vK?Ž wM¹b« rN½UDK WN¬Ë UÐUЗ√ «Ë—U? rN½√ ÊU³¼d«Ë —U?³Š_« vKŽ ‚b? «c Ë
Ê≈Ë v²Š rN? ŸuC)«Ë rN?²ŽUDÐ rN «b?O³?Ž «Ë—U rN½√ »U²?J« q¼√ vKŽ ‚bË ¨rN?ŽU³ð√
°U¹—UO²š« UOŽuÞ UŽuCš ÊU
‰UJý√ q s ÊU½ù« d¹d×?² ¡Uł U/≈ Ê–≈ ʬdIU ¨W¹d(« iUMð W¹œu?³F« X½U «–≈Ë
Ë√ ¨¡U?݃d?«Ë „uKLK W¹œu??³?F« ¡«u??Ý ¨tK« d??O?G W¹œu??³?F« —u?? q sË ¨ÊU??½û W¹œu?³? F«
tK W¹d?(« wC?²? I¹ Íc« b?O?Šu?²« ’ö?šSÐ p–Ë ¨¡«u¼_«Ë  «u?N?A?« Ë√ ¨¡U?LKF«Ë …œU?«
ÆÁbŠË
UBK Ë ¨«bŠu Í√ ¨©±®˝«—d× wMDÐ w U p  —c½ w½≈ wЗ˚ .d Â√ XU bË
¨b³F*« w ÁbŠË tK UœUš œuu*« qF& Ê√  œ«—√ U/≈Ë ¨Áb?OŠuðË ¨t²¹œu³ŽË ¨t²ŽUÞ w p
t²ŽUÞ dB?I¹ qÐ ¨dA³« s bŠ√ ‰ö' lC ¹ ôË ¨bŠ√ WŽUDÐ qG?²A¹ ôË ¨«bŠ√ Âb ¹ ô
b?O?Šu??²« wMFð UM¼ W¹d?(U?? ¨b?O?Šu?²« d?O?E½ d¹d?×?²« XKF??−? ¨©«—d?×?® XU?I? ¨Áb?ŠË tK
ÆtK hU)«
w Á«d?? ≈ ô˚ vU?? Fð tu?? ʬd?? I« tÐ ¡U?? ł Íc« W?? O½U?? ½ù« W¹d?? (« Âu?? N? ?H? aÝd?¹ U2Ë
w t?ðœU?? ³? ?ŽË tK?« W?? ŽUÞ w Á«d?? ? ≈ ö?? ¨Ÿu?? C? ?)«Ë W?? ŽUD?« vMF?0 UM¼ s?¹b«Ë ¨©≤®˝s¹b«
÷d¹ r töł qł tK« ÊU? «–≈Ë ¨Á«d ù« ô W¹d(« ”UÝ√ vKŽ WLzU? WŽUD« qÐ ¨ÂöÝù«
«Ëd?³? −¹ Ê√ ¡U?݃d«Ë „uK?LK ⁄u?¹ nOJ? ¨U¼d? ÁËb?Šu?¹ Ë√ ÁËb?³?F¹ Ë√ Áu??F?OD¹ Ê√ ÁœU??³?Ž s
ør¼U{— ÊËœ Á«d ùUÐ rN½UDK ŸuC)«Ë rN²ŽUÞ vKŽ ”UM«
°øW¹bzUIF« ‰u_« l iUM²¹ U0 WOKLF« WF¹dA« wðQð nO Ë
∫Âu¦K sÐ ËdLŽ ‰u w UL WŽUD« tÐ b¹dðË s¹b« oKDð »dF«Ë

Æ ≥µ Ê«dLŽ ‰¬ ©±®
Æ ≤µ∂ …dI³« ©≤®
109

‰«u?? ? ? ? ? ‡? ? ? ? ? ?‡? ? ? ? ? ?Þ d?? ? ? ? ? ‡? ? ? ? ? ?ž U?? ? ? ? ? ‡? ? ? ? ? ?M? ? ? ? ? ? ÂU?? ? ? ? ? ‡? ? ? ? ? ?¹√Ë
©U?M? ¹b?½® Ê√ U?? ? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? p?K? *« U?M? O? ? ? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ? ? Ž
U?? ? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? š ”U??M?« ÂU?? ? ? ? ? ? ? Ý p?K? *« U?? ? ? ? ? ? ? «–≈
U?? M? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?)« d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?I? ?½ Ê√ U?? M? O? ?Ð√
∫ w½“U*« VýU½ sÐ bFÝ ‰UË
U?? ?‡? ?M? ? ½S?? ?‡? ? ‰ö?? ?‡? ? Ð U?? ?¹ U?? ½b?? ?‡? ? Žu?? ‡? ? ð ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
—«d?? ? ? ? Š√ ©s?¹b?«® v?B? ? ? ? ? Ž o?I? ? ? ? ?A?½ r? s?×?½ Ê≈Ë
ÆWŽUD« vBŽ Í√ UM¼ s¹b« vBŽË
¨W¹d??(« u¼ Á«d?? ù« Âb??ŽË ¨W??ŽUD« w Á«d?? ≈ ô Í√ ©s?¹b« w Á«d?? ≈ ô® vU??Fð tu??I? 
¡U?NI?H«Ë 5Ou_« b?MŽ UL? nOKJ²« w UÞd?ý —U³?łô« ÂbŽË —U?O?²šô« W¹d?Š X½U «c?NË
w²?√ sŽ l—® Y¹b(« w U?L ¨Á«d? ù« ‰U?Š ÊU½ù« sŽ —b? U0 —U³?²Ž« ôË ¨·ö?š öÐ
Æ©tOKŽ «u¼dJ²Ý« UË ÊUOM«Ë QD)«
—uFA« s v²Š ÊU½ù« d¹d% qLAO l²?O ʬdI« tÐ ¡Uł Íc« bOŠu²« ÂuNH Ê≈ qÐ
w½uUšË r¼uU ð ôË˚ vU?Fð ‰U UL ¨W³¼d«Ë ¨WOA)«Ë ¨tK« d?Ož s ·u)U ¨wHM«
¨tK« ÈuÝ U q? sË ¨ÁdOž s ·u)« ÂbŽ tÐ ÊU?1ù« oOIײ ◊dA? ¨˝5MR r²M Ê≈
tK ô≈ …œU?³F« ÊuJð ô U?LJ ¨˝ÊËb³?ŽU ÍU¹≈Ë˚ tu?I u¼Ë ¨˝Êu?³¼—U ÍU?¹≈Ë˚ ‰U U?L
¨oK)« oK ¹ Íc« u¼ t½_ ¨ÁbŠË tM ô≈ WOA)«Ë W³¼d«Ë ·u)« ÊuJ¹ ô pcJ ¨ÁbŠË
…œU?³F«Ë ¨W?³?žd«Ë W?³¼d«Ë ¨WO?A?)«Ë ŸuC?)« Áb?ŠË oײ?ÝU? ¨XO1Ë wO?×¹Ë ¨‚“d« VN¹Ë
W¹œu?³F« ‰UJý√ q s W¹d?A³« fHMK? qUJ« d¹d×?²« ÍËU¹ qUJ« b?OŠu?²U ¨W?ŽUD«Ë
ÆtK« dOG
d?O?G W¹œu³?F« ‰UJý√ q? s ÊU½ù« d?¹d% Âu?N?H? aO?Ýdð w ¤ w³M« mUÐ b?I qÐ
r¼UN½Ë ¨r¼œUOÝ√ l b?O³F« qFH¹ UL rNOKŽ qšœ «–≈ t ÂUO?I« sŽ tÐU×√ vN½ v²Š tK«
sŽ r¼UN½Ë ¨„uK*«Ë ¡U݃d« 4 U³M& ¨wKB¹ u¼Ë v²?Š fUł u¼Ë tÝ√— vKŽ ·uu« sŽ
ÍU?²? ® ‰u?I¹ qÐ ¨©w²??√Ë Íb?³?Ž® t?? uK2Ë t?I?O? d r¼b?Š√ ‰u??I¹ Ê√ r¼U?N½ qÐ ¨t? ¡UM×½ô«
Æ©±®©tK« ¡U≈ rJzU½ q Ë ¨tK« bO³Ž rJKJ® tuIÐ p– qKŽË©wðU²Ë
d?O?G t?²¹œu?³?Ž Âb?Ž b?O? QðË ¨ÊU?½ù« W¹d?Š Âu?N?H? aO?Ýdð q?ł√ s u¼ U/≈ p– q Ê≈
U¼b?I?²?Hð w²« ¨W?O?½U?½ù« W¹d?(« w½U?F? s u¼ b?O?Šu?²« Ÿ«u½√ s? Ád? – o³?Ý U? q Ë ¨tK«
d?OG W¹œu?³F« ‰ö?ž√ w nÝd𠉫eð U? w²« ¨W?OÐdF« W?UšË ¨W?O?öÝù«  U?FL?²:« Âu?O«
Æ ≤≤¥πÕ t×O× w rK Á«Ë— ©±®
110

W?OA?)«Ë ¨rNM ·u)«Ë ¨t?K« WŽUÞ d?Ož w r?N WŽUD«Ë ¨¡U?݃d«Ë „uKLK Ÿu?C)U? ¨tK«
qO?? ³? Ið b??Š r?N? L? OE?FðË ¨r¼bMŽ n?e??²«Ë ¨rN?? O≈ —U??I? ²? ?ô«Ë ¨rN qc?? ²«Ë ¨rNðu?DÝ s
s p– dO?ž v≈ ¨rN ULOEFðË ôö?ł≈ rNÝ˃— vKŽ ÂU?OI«Ë ¨rN³? — bMŽ Ÿu d«Ë ¨rN¹b¹√
vKŽ j?I? «d??U?? `³??B?O b??O? Šu??²« vMF?? ‰«e??²?š« - Ê√ b??FÐ ¨tKU?Ð „d?A?«Ë W¹œu?³? F« —u??
`³?B? O W¹d?(« vM?F? ‰«e?²?š« - Ê√ b??FÐË ¨W?OK?L?F«  U?Ý—U??L*« wUÐ ÊËœ W¹b?³? F?²« dzU??F?A«
W¹uM?F*« W¹d??(« ÊËœ ¨s¹b« ŸËd?? s? w¼ w²«©‚d«® W?¹—u??B« W??OKJA« W?¹d??(« vKŽ «d??U??
°øs¹b« q√ w¼ w²«
∫o(«Ë ‰bF« v≈ oK)« …uŽœ ∫lЫd« q_«

¨ÊUJ q? w …U??GD« Íb¹√ vK?Ž ¨U?L?KþË «—u??ł ÷—_« X¾K b??Ë Âö??Ýù« ¡U??ł b??I
”R?³« —u? ¡uÝQÐ ZC?ð W¹dA?³«  U?F?L²?:«Ë ¨ÊU?O?GD«Ë rKE« ‰UJý√ qJÐ ZFð W?O½U?½ù«Ë
rKE« p– s d?«Ë VOB½ rN?²OK¼U?ł w »dFK ÊU? bË ¨»UG« W?F¹dý …œU?OÝË ¨¡U?IA«Ë
b?Ë ¨iF?³Ð rNC?FÐ p²?H¹Ë ¨d?O?IH?« wMG« wЫd¹Ë ¨nO?FC?« q Q¹ ÍuI?« ÊUJ ¨rUE²«Ë
∫r¼dŽUý ‰U v²ŠË ¨r¼bMŽ UŠËb2 —U v²Š rKE« rNO ŸUý
ÌW? ?‡? c?? Ð ÊËd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?H? ‡? ? ? ?¹ ô W??K? ?O?Ò ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ô
°‰œd?? ? ? ? ? ? ? ?š W?? ? ? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? ?Š ”U?M? « Êu?? ? ? ? ? ? ? ?L? K?E? ¹ ôË
WUIŁ w ¨r¼—ušË rNHF{ vKŽ qOœ rNM tŽuË ÂbŽ –≈ ¨”UMK rNLKþ ÂbF rNc¹
°5OK¼U'« »dF«
∫rNM dA« ŸuË ÂbF t²KO³ Âc¹ dš¬ ‰U v²ŠË
w??K?Ð≈ `??³? ? ? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? ? ?? ð r? Ê“U?? ? ? ? ? ? ? ? s?? X??M? u??
U?½U?? ? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ý s?Ð q?‡? ¼– s? W?D? O? ? ? ? ? ? ? I?K?« u??M?Ð
r??N? t??¹c?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? łU??½ Èb??Ð√ d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A? « «–≈ Âu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
U?? ? ½«b?? ? ‡? ? ?ŠËË  U?? ? ‡? ? ?«—“ t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ?≈ «Ë—U?? ? Þ
r?? N? Ðb?? M? ?¹ 5??Š r?? ¼U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? š√ Êu?? Q?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?¹ ô
°U??½U??¼d?Ð ‰U?? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? v??K? Ž  U?? ? ? ? ? ? ? ? ?³? zU?M? « w??
œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž ÍË– Âu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? s?? X??M? ? Ê≈Ë w?? ½≈
°U??½U?¼ Ê≈Ë ¡w??ý w? d?? ? ? ? ? ? ? ? A?« s?? «u?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? O? 
…d?? ? ? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ? ? G? ? ? ? ? ? ? ? r??K?E?« q??¼√ r?K? E?U??Ð ÊËe?? ? ? ? ? ? ? −?¹
U??½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š≈Ë U?? ½«d??‡? H? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ž …¡U??‡? ?ÝùU??ÐË
111

—U? v²?Š ¨t?O? rUE²?« Ÿu?O?AË ¨wK¼U?'« lL?²?:« ‰U?( mOKÐ d?¹u?Bð  U?OÐ_« Ác¼ wH?
¨rN?O t?ŽuOA? ¨tOKŽ rKE« Ÿu?Ë s ÁUŽœ« U?LO? WMO³« sŽ ÁU?š√ ‰Q¹ ô s r?NO ÕËb?L*«
¨a¹d?B« ŸU?L?Ý bMŽ rKE« œ— v≈ —œU?³¹ qÐ ¨V³?« sŽ d?H?²?¹ ô s .dJ« —U? v²?ŠË
°lË b rKþ s ô≈ ¨lI¹ ô a¹dB« ÊQ Ë
U?L? ¨W?u?L? F« ¡UMÐ√ vKŽ v²?Š ¨Ê«Ëb?F?«Ë ¨¡«b?²?Žô«Ë ¨rUE²UÐ ÊËd?šU??H?²¹ «Ë—U? qÐ
∫r¼dŽUý ‰U
U?? M? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?š√ d?? J? ?Ð v??K? ?Ž U?? ½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Š√Ë
°U?? ½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?š√ ô≈ b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ r?? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? «–≈
3_« Ê√ dOž ¨ «—U¦« cš√Ë ¨ «—UG« sAÐ «u*UEð «–≈ Êu?HUM²¹ ¡U¹u_« »dF« ÊU bI
w³½ W?? U?? oK K t?K« YF??³? ¨rN?? LKþË ¨rNðËd??³? ?łË ¨…U??GD« n??Ž X?% X½U?? Èd??š_«
W?U≈ qF?łË ¨©±®˝5*U?FK W?L?Š— ô≈ „UMKÝ—√ U?Ë˚ vU?Fð ‰U? U?L? ¨W?L‡Šd«Ë W?O½U?½ù«
¨rNF? V²J« ‰«e½≈ s W¹UG«Ë ¨tK³? s qÝd« ‰UÝ—≈Ë ¨¤ tUÝ—≈ s W¹U?G« u¼ ‰bF«
”UM« Âu??I? O? Ê«e??O*«Ë »U??²J« r?N? F? UMe½√Ë  UM?O? ³UÐ UMK?Ý— UMKÝ—√ b??I˚ v?U??Fð ‰U?? U??L?
©≤®Æ˝jIUÐ
‰bFUÐ ”UM« ÂuIO ¨5*UFK WL?Š— ¨Ê«eO*«Ë »U²JUÐ ¤ tuÝ— qłË eŽ tK« qÝ—Q
ÆsLŠd«˚ vUFð ‰U UL ¨‰bF« oOI% oK)« oKš s W¹UG« tK« qFł bI qÐ ¨jI«Ë
w «u?GDð ô√ ÆÊ«e?O*« l{ËË U?N?F?— ¡U?L?«Ë Æ Æ ÆÊU?O?³« t?LKŽ ÆÊU?½ù« oKš Æʬd?I« rKŽ
tK« U??N?×?²?²? « ¨W?OJ …—u?Ý Ác??N? ¨©≥®˝Ê«e?O*« «Ëd??? ð ôË j?I?UÐ Ê“u« «u?L?O? √Ë ÆÊ«e?O*«
w¼Ë ¨¡UL« l— UNKł√ sË ¨ÊU½ù« oKš UN?Kł√ s w²« W¹UG« d –Ë ¨©sLŠd«® tLÝUÐ
rNЗ 5ÐË rN?MOÐ U?L?O? j??I«Ë ‰b?F« W?U??≈ v≈ ÁœU?³?Ž U?Žœ r?Ł ¨j?I«Ë ‰b?F« oI??×?²¹ Ê√
…uŽbUÐ wJ*« ʬdI« ¡U?ł bË ¨rUE²« ÂbŽË nUM²UÐ rNMOÐ UL?O jI« WU≈Ë ¨Áb?OŠu²Ð
¨‰bF« W?U≈ v≈ U?Žœ UL? ¨tŽ«u½√ b?ý√ qÐ rKE« s u¼Ë tÐ „«dýù« Âb?ŽË tK« bO?Šuð v≈
v≈ …u?Žb?« wJ*« ʬd?I« Âb? b??I qÐ ¨oK)UÐ W??L?Šd«Ë ¨nO?F? C« d?B½Ë ¨ÂuKE?*« ·U?B½≈Ë
q bMŽ rJ¼ułË «uLO?√Ë jIUÐ wЗ d√ q˚ vUFð tu w UL? tK« bOŠuð vKŽ jI«
Æ©¥®˝s¹b« t 5BK ÁuŽœ«Ë b−
Æ ±∞∑ ¡UO³½_« ©±®
Æ ≤µ b¹b(« ©≤®
Æ π≠± sLŠd« ©≥®
Æ ≤π ·«dŽ_« ©¥®
112

tK« ‰uÝ— Âb 5Š ¤ w³M« w½¬dI« »UD)« ‰u√ s rOEF« q_« «c¼ b √ bË
VJ½ ∫…d¼“ sÐ b?³?Ž uM?Ð rN ‰U?I¹ …d¼“ wMÐ s wŠ ‰U?I? ¨—Ëb« ”UM?« lD√Ë WM¹b*« ¤
c?šR¹ ô W??√ ”b?I¹ ô tK« Ê≈°ø«–≈ tK« wM?¦?F?²Ð« rK® ¤ tK?« ‰u?Ý— ‰U?I?°b?³? Ž Â√ sÐ UMŽ
Æ©±®©tIŠ rNO nOFCK
j?I?« W?U?≈Ë rK?E« l— t?¦? FÐ s W¹U?G« Ê√ W?ŁœU?(« Ác¼ w ¤ w³?M« rN b? √ b??I?
°ø©«–≈ tK« wM¦FÐ rK® qOKF²« s `{«Ë `¹d «c¼Ë ¨”UM« 5Ð
t?²Ëœ w tu?³Ë Âö?Ýù« —«d≈ u?¼ UL¼«u?Ý U? vKŽ ÊUb?I? ‰bF«Ë j?I« Ê√ b? R¹ U2Ë
WU≈ œu?BI*« –≈ ¨UN dð vKŽ rN¼«d ≈ ÂbŽË rN½U?¹œ√ vKŽ Èdš_« ÊU¹œ_« q¼√ ¡UIÐ t½UDKÝË
¨©≤® ˝rJMOÐ ‰bŽ_  d√Ë˚ ¤ tuÝ— ÊU vKŽ vUFð ‰U UL ¨rNO jI«Ë ‰bF«
t¼«d ≈ ÂbŽ w q¦?L²ð dUJUÐ WLŠd«Ë ¨r¼dU? Ë rNMR rNK 5*UFK WLŠ— UŁu?F³ t½uJ
¨t?O?≈ ÊU??Šù«Ë ¨tÐ o?d«Ë W?√d«Ë ¨t??LKþ Âb?ŽË ¨t??F? j??I«Ë ‰b?F« w?Ë ¨ÊU1ù« vKŽ
Ÿœ« ∫t qO? t?½√ Y¹b?(« w ¡U?ł «c?NË ¨U??NK W?O½U?½ù« 5?Ð lL?& w²« W?O½U??½ù« …u?šú
ô s® ‰UË ¨©≥®©W?L?Š— X¦?FÐ U/≈Ë ¨U½U?F YFÐ√ r w½≈® ‰U?I?°tK« ‰u?Ý—U¹ 5 d?A*« vKŽ
«u?L?Š—« sL?Šd« rN?L?Šd¹ Êu?L?Š«d«® U?C¹√ ‰U?Ë ¨©¥®©qłË e?Ž tK« t?L?Šd¹ ô ”UM« rŠd¹
Æ©µ®©¡UL« w s rJLŠd¹ ÷—_« w s
XKšœ® Y¹b??(« w U?L? ¨Ê«u??O?(« W?L? Š— v≈ ÊU?½ù« W?L? Š— tðu?Žœ  “ËU?& b??I qÐ
‘U?A?š s q Qð U?N?²? dð ôË ¨U?N?²?L?FÞ√ w¼ ô ¨X?ðU? v²?Š U?N?²??³?Š ¨…d¼ w —UM« …√d?«
Æ©∂®©÷—_«
rŁ ¨¡U?? t?H? š ú?Ë «d??¾Ð ‰eM ¨gD?F« …b?ý s Y?NK¹ U?³?K qł— b?łË® ∫¤ ‰U??Ë
UM Ê≈Ë ¨tK« ‰u?Ý—U¹ ∫«uUI? ¨©t dH?G t tK« d?JA ¨VKJ« vI? w— rŁ ¨t?OHÐ tJ?√

r−?F*« w w?½«d?³D« Á«Ë—Ë ¨±¥µØ∂ wI?N?O?³« t?I¹d?Þ sË ¨WMO?O?Ž sЫ sŽ ±∑¥µ Õ ÁbM?? w wF?U?A« Á«Ë— ©±®
œUMÝSÐ WMOOŽ sЫ Y¹bŠ s ¨≥±µØ∑ WOK?(« w rOF½ uÐ√ tI¹dÞ sË ¨¥π¥π Õ jÝË_«Ë ¨≤≤≤ر∞ dO³J«
Æ≤∏∑Ø≥ „—b²*« w «b¼Uý r U(« t ÈË—Ë Æ«œu− öB² `O×
Æ ±µ È—uA« ©≤®
Æ ≤µππ Õ rK `O× ©≥®
Æ ≤≥±π Õ rK `O× ©¥®
Æ`O× œUMÝSÐ ¥π¥± Õ œË«œ uÐ√ ©µ®
Æ t kHK«Ë ≤≤¥≤ Õ rKË ¨∑¥µ Õ Í—U ³« `O× ©∂®
113

Æ©±®©dł√ W³Þ— b³ q w® ∫‰UI ø«dł√ rzUN³« w
…dL?(« XKF−? ¨UL¼Ëc?šQ ¨ÊU?šd UN?F …d?LŠ «Ëb?łu tÐU×?√ tF?Ë dH?Ý w ÊU Ë
Æ©≤®©UNO≈ U¼bË «Ëœ— U¼bOuÐ Ác¼ l− s® tÐU×_ ‰UI UNOŠUM−Ð ·ddð
ÆÊ«uOŠË ÊU½≈ s 5*UF« v≈ …«bN WLŠ— ¤ ÊUJ
U?O? ýU? r?KE« ÊU? YO??Š ¨rUEðË r?Kþ s t?O? r¼ U? 5? d?A*« vKŽ ʬd??I« vF½ b??IË
∫p– sL ¨tUJý√Ë Á—u qJÐ rNO
¨¡«d?A«Ë lO³« w W?¹—U−?²« rNðö?UF? w ¡UO?Mž_« tÝ—U1 ÊU? Íc« ÍœU?B²?ô« rKE« ‡±
«–≈ s¹c« Æ5H??HDLK? q¹Ë˚ vU?F?ð tu? w? U?L? ¨¡U?H? F?C«Ë ¡«d??I?H?« ÁU¹U?×? { d?¦? √Ë
rN½√ p?¾Ë√ sE¹ ô√ ÆÊËd??? ?¹ r¼u½“Ë Ë√ r¼uU?? «–≈Ë ÆÊu?? u??²? ¹ ”UM« vK?Ž «uU??²? «
©≥®Æ˝5*UF« »d ”UM« ÂuI¹ Âu¹ ÆrOEŽ ÂuO ÊuŁuF³
t?O W??Ozd« WO?C?I« qÐ ¨tu?I VO?Fý »UD?š w rOEŽ q√ …uŽb?« Ác¼ X½U b?I
Âu?U¹ ‰U? U?³?O? F?ý r¼U?š√ s¹b? v≈Ë˚ tMŽ vU??Fð tu? w U?L? ¨b?O?Šu?²?« v≈ …u?Žb« b?FÐ
·U??š√ w½≈Ë d??O? Ð r «—√ w½≈ Ê«e??O*«Ë ‰U??OJ*« «u??B? IMð ôË Ád??O? ž t≈ s rJ U?? tK« «Ëb??³? Ž«
r¼¡U?O?ý√ ”UM« «u? ?³ð ôË j?IUÐ Ê«e?O*«Ë ‰U?OJ*« «uË√ Âu?U¹Ë ÆjO?×? Âu¹ »«c?Ž rJOKŽ
Æ©¥®˝s¹bH ÷—_« w «u¦Fð ôË
ôË ÆrO?? I? ²? ?*« ”UD??I?UÐ «u½“Ë Æs¹d?? ? <« s «u?½uJð ôË qOJ?« «u??Ë√˚ U??C?¹√ ‰U??Ë
Æ©µ®˝s¹bH ÷—_« w «u¦Fð ôË r¼¡UOý√ ”UM« «u ³ð
Ê√Ë U½ƒUЬ b³?F¹ U „d?²½ Ê√ „dQð pðö√ VO?Fý U¹ «uU?˚ W¹d Ð t?OKŽ tu? œ— bË
©∂®Æ˝¡UA½ U UM«u√ w qFH½
w qF?? H½ ô√Ë ¨ÊUŁË_« …œU??³? Ž „d?? ²½ Ê√ UMO?KŽ ÊU??{d??H¹ p?Ðd pðœU??³? ŽË p?M¹œ q¼ Í√
ø¡«dIH«Ë ¡UHFCK rKþË ¨Ê«eOLK nOHDðË ¨¡«dýË lOÐ s ¨¡UA½ s UM«u√
U??L¼öJ ¨r?KE«Ë „d??A« 5Ð qB??H« q³??I¹ ô V?O?F? ý s¹œ Ê√ V?O?F? ý Âu?? „—œ√ b??I
¨j?? I?«Ë ‰b?? FUÐ q?Ýd« ¡U?? ł U/≈Ë ¨œU?? ?³? ?F« oŠ v?KŽ «c¼Ë ¨t?K« oŠ vK?Ž „«– ¨¡«b?? ²? ?Ž«
Æ ≤≥∂≥ Õ Í—U ³« `O× ©±®
Æ µ≤∂∏ Õ œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©≤®
Æ ∂≠± 5HHD*« ©≥®
Æ ∏µ≠∏¥ œu¼ ©¥®
Æ ±∏≥≠±∏± ¡«dFA« ©µ®
Æ ∏∑ œu¼ ©∂®
114

¨VO?? F? ?ýË ¨vÝu?? U?? F? ?O? L? ?ł tK?« qÝ— tЗU?? Š Íc« rKE?« «c¼ ‰«“U?? Ë ¨oK)UÐ W?? L? ?Šd«Ë
v≈ WO½U?½ù«  UFL²?:« ¡UIý »U?³Ý√ bŠ√ u¼ UF?OLł rNOK?Ž tK«  «uK bL×Ë ¨v?OŽË
¨gG«Ë ¨UÐd«Ë ¨ÍœU?B?²ô« rKE« V?³Ð ¨«d?I?Ë U{d?Ë U?Žuł 5¹ö*«  u?1 YOŠ ¨Âu?O«
W?O½U?½ù« o?×Ð W1d?'« Ác¼ w „d?²?A¹Ë ¨¡«d??I?H«Ë ¡U?H?F?C«  «u?√ ¡U?O?Mž_«Ë ¡U¹u?_« q √Ë
ÊU??³¼d«Ë —U??³? Š_« s «d??O? ¦? Ê≈ «uM¬ s¹c?« U?N?¹√ U¹˚ vU??Fð ‰U?? U??L? ¨s¹b« ‰U??ł— v²??Š
U?N½u??I?HM¹ ôË V¼c« ÊËeM?J¹ s¹c«Ë tK« qO??³?Ý sŽ ÊËb?B¹Ë qÞU??³UÐ ”UM« ‰«u?√ Êu?K Q?O
Æ©±®˝rO√ »«cFÐ r¼dA³ tK« qO³Ý w
tMŽ «u?N½ b?Ë UÐd?« r¼c?š√Ë˚ rN?LKþ V³?Ð rN?³?U?Ž t½√Ë œu??N?O« ÊQ?ý w vU?Fð ‰U?Ë
©≤®Æ˝ULO√ UЫcŽ rNM s¹dUJK U½b²Ž√Ë qÞU³UÐ ”UM« ‰«u√ rNK √Ë
rKþË ¨d?O?I?H« rKþË ¨…√d*« rKþË ¨rO?²?O« rK?E ¨tUJý√Ë Á—u? qJÐ wŽU?L?²?łô« rKE« ‡≤
ÂU?FÞ v?KŽ Êu?{U?% ôË ÆrO??²?O« Êu??dJð ô qÐ ö? ˚ vU??Fð tu? w U??L? ¨nO??F?C«
Æ©≥®˝ULł U³Š ‰U*« Êu³%Ë ÆU* ö √ À«d²« ÊuK QðË Æ5J*«
vKŽ i?×¹ ôË ÆrO??²? O« Ÿb¹ Íc« p?c? Æs?¹bUÐ »cJ¹ Íc?« X¹√—√˚ vU??Fð ‰U??Ë
ÊuF?M1Ë ÆÊË¡«d¹ r¼ s¹c« ÆÊu¼UÝ rNðö? sŽ r¼ s¹c« Æ5KB?LK q¹u Æ5J*« ÂU?FÞ
Æ©µ®˝dNMð ö qzU« U√Ë ÆdNIð ö rO²O« UQ˚ vUFð ‰UË Æ©¥®˝ÊuŽU*«
UL? ¨WM'« ‰ušœ v≈ ö?O³Ý p– qF?łË ¨5 U*«Ë ¡«d?IH« vKŽ Wb?B« vKŽ YŠË
s UQ?˚ t½U×?³Ý ‰UI? ¨—UM« ‰ušb U?³³ÝË ö?O³Ý r?N ÊuF« b¹ b Âb?ŽË rN½Ud?Š qFł
»c?? Ë ÆvM?G? ²? Ý«Ë q Ð s? U??√Ë ÆÈd??? OK Ád?? ? OM?? ÆvM?? (UÐ ‚b??Ë ÆvI?ð«Ë vDŽ√
ô ÆvEKð «—U½ r?Jð—c½Q? Æ Æ ÆÈœdð «–≈ tU? t?MŽ wMG¹ U?Ë ÆÈd??F?K Ád??OM? Æv?M?(UÐ
©∂®Æ˝v e²¹ tU wðR¹ Íc« ÆvIð_« UN³M−OÝË ÆvuðË »c Íc« ÆvIý_« ô≈ U¼öB¹
Í– Âu¹ w ÂU?FÞ≈ Ë√ ÆW³?— p ÆW³?IF« U? „«—œ√ UË ÆW³?IF« r?ײ« ö?˚ vUF?ð ‰UË
d??³?BUÐ «u??«uðË «uM¬ s?¹c« s ÊU? r?Ł ÆWÐd?²? «– UMOJ?? Ë√ ÆWÐd??I? «– U??L?O? ²¹ ÆW?³? G?? 

Æ ≥¥ WÐu²« ©±®
Æ ±∂± ¡UM« ©≤®
Æ ≤∞≠±∑ d−H« ©≥®
Æ ∑≠± ÊuŽU*« ©¥®
Æ ±∞≠π v×C« ©µ®
Æ ±∏≠µ qOK« ©∂®
115

©±®Æ˝WLŠd*UÐ «u«uðË

rN?½QÐ ¨5łU?? ?²? ?;« v?KŽ W?? ?b?? B?UÐË ¨oK?)UÐ W?? L? ? ŠdU?Ð «u?? «u?ðË ¨tÐ «uM?¬ s b?? Žu?? ?
ÆWM'« ÊuKšbOÝË ¨rMNł W³IŽ ÊË“U²−OÝ
w²« ¨…ö?BK rN? dð t?³?³?Ý ÊQÐ U?N?O? rN?−?łU?%Ë —UM« 5 d?A*« ‰u?šœ sŽ vU?Fð ‰U?Ë
t?O?š√ vKŽ ÊU?½ù« oŠ w?¼ w²« ¨¡«d?I?H« vKŽ W?b?B« rN? dðË ¨ÁœU?³?Ž vK?Ž tK« oŠ w¼
Æd?I?Ý w rJ?JKÝ U?˚ ‰U? ¨lO?L?'« qL??Að W?L?Šd« –≈ ¨tM¹œ vKŽ s?J¹ r Ê≈Ë ¨ÊU?½ù«
Æ©≤®˝5J*« rFD½ p½ rË Æ5KB*« s p½ r «uU
w ‰U?²?I« q?F?łË ¨qłË e?Ž tK« …œU?³?Ž „dð W?1d?−? ¨d?O?I?H« ÂU?FÞ≈ Âb?Ž W?1d?ł qF?−?
rJ UË˚ vUFð ‰U? UL ¨s¹b« …dB½Ë tK« qO³?Ý w ‰U²IU ¨5uKE*«Ë ¡UHF?C« qO³Ý
©≥®Æ˝øÊ«bu«Ë ¡UM«Ë ‰Ułd« s 5HFC²*«Ë tK« qO³Ý w ÊuKðUIð ô
W?LŠd?U ¨wJ*« »UD?)« wË ¨wJ*« bN?F« w Ád? – o³?Ý U? q v≈ ʬdI« U?Žœ b?I
U¹U??C?I« s? ¨rN?OK?Ž ‚U?H½ù«Ë ¨5łU??²?;«Ë ¨5? U?*« vK?Ž nDF«Ë ¨nO??F?C«Ë ¨r?O?²? OUÐ
s U?C¹√ W?Ëd?;«  U?¾?H« pKð Ê√ lË ¨5 d?A?LK t?łu? »UD)« Ê√ l ¨WJ w W??Ozd«
W??L?Šd?« v≈ …u??ŽbUÐ XD³ð—«Ë X?M«eð ¨qłË e??Ž tK« b??O? Šuð v≈ …u??Žb« Ê√ ô≈ ¨5 d??A*«
ÆV²J« ‰«e½≈Ë ¨qÝd« ‰UÝ—≈ s W¹UG« u¼Ë ¨rNMOÐ jI«Ë ‰bF« WU≈Ë ¨oK)UÐ
ÆXK¾Ý …œƒu*« «–≈Ë˚ rNðUMÐ WOK¼U'« q¼√ iFÐ œ√ËË …√d*« rKþ ÊQý w vUFð ‰U UL
Æ©¥®˝XK² V½– ÍQÐ
UM Ê≈ tK«Ë® »UD)« sÐ d?L?Ž ‰U U?L ¨…√d*« ÊËd?I?²×¹ rN?²OK?¼Uł w »d?F« ÊU b?Ë
©µ®Æ©r U sN rË ¨‰e½√ U sNO tK« ‰e½√ v²Š ¨«d√ ¡UMK bF½ U WOK¼U'« w
WM?'« ‰u?? šb? V³?? ?Ý ¨t?? U?? ?F?Þ≈Ë ¨tÐ W?? ?L? ?Šd?« Ê√Ë ¨d?? O? ? Ý_« ÊQ?? ?ý w vU?? ?Fð ‰U?? ?Ë
rJM b¹d½ ô tK?« tłu rJL?FD½ U/≈ Æ«d?O?Ý√Ë U?LO?²¹Ë UMOJ? t?³Š v?KŽ ÂUFD« Êu?L?FD¹Ë˚
©∂®Æ˝«—uJý ôË ¡«eł
vKŽ b?¹b?ý wF?½ W?O½b?? wN?? ÊU??½ù« …—u??Ý ô≈ W?OJ? —u?Ý U??N? ²?U??ŽË —u??« Ác¼ wH??
Æ ±∑≠±± bK³« ©±®
Æ ¥¥≠¥≤ dŁb*« ©≤®
Æ ∑µ ¡UM« ©≥®
Æ π≠∏ d¹uJ²« ©¥®
Æ ¥π±≥Õ t×O× w Í—U ³« Á«Ë— ©µ®
Æ π≠∏ ÊU½ù« ©∂®
116

¨5 U?*«Ë ¨ÂU??²¹_« t?²?O? ×?{ —U? ¨wŽU?L? ²?ł« rKþ s t?O? r¼ U? WJ q¼√ s? 5 d?A*«
¨t?FL?ł ô≈ U?N?LN?¹ ô w²« ¨‰U*« …œU?³ŽË ¨W?F?A?'« WOU?L?Ý√d« V³?Ð ¨¡U?M«Ë ¨¡UH?F?C«Ë
Æ5HFC²*«Ë 5 U*« »UŠ vKŽ ÊU Ê≈Ë ¨ULł U³Š t³ŠË ¨tðœU³ŽË
ÊU½ù« 5Ð ‚d?Hð w²« W*UE« WOK¼U?'« rOI« rD×O ʬd?I« ¡Uł bI? ∫wI³D« rKE« ‡≥
¨¡U??H?F? C« sŽ ·«d??B½ô« s ¤ w?³M« tK« —c??×? ¨wI??³Þ ”U?Ý√ v?KŽ ÊU??½ù« t?O? š√Ë
rNЗ Êu??Žb¹ s¹c« œdD?ð ôË˚ ‰U?I? ¨s¹d?³J?²?*« ú*« U??{— V?? qł_ ¨5H?F? C?²? *«Ë
s rN?OKŽ pÐU?Š s U?Ë ¡wý s rNÐU??Š s pOKŽ U? t?NłË ÊËb¹d¹ wA?F«Ë …«b?GUÐ
tK« s? ¡ôu¼√ «uu??I? O? iF??³Ð rN??C? ?FÐ UM²?? p?c?? Ë Æ5*UE« s Êu?J²?? r¼œdD?²? ¡wý
©±®Æ˝s¹d UAUÐ rKŽQÐ tK« fO√ UMMOÐ s rNOKŽ
wA?F«Ë …«b?G?UÐ rNЗ Êu?Žb¹ s¹c« l p??H½ d?³?«Ë˚ ‰U?I? rN?F? d??³?B« v≈ ÁU?ŽœË
U½d? – sŽ t³K UMKH?ž√ s lDð ôË UO½b?« …UO(« W?M¹“ b¹dð rNMŽ „UMOŽ b?Fð ôË tN?łË ÊËb¹d¹
©≤®Æ˝UÞd Ád√ ÊU Ë Á«u¼ l³ð«Ë
w³M« s «u³K?Þ g¹d ·«dý√ Ê√ rK? `O× w U?L W¹ü« Ác¼ ‰Ëe½ V³Ý ÊU? bË
¨wA?³?(« ‰ö?³? ¨¡U?H?F?C« rN?F? d?C?×?¹ ô Ê√Ë ¨rNÐ U?U?š U?K−? r?N qF?−¹ Ê√ ¤
¡U?H?FC?« ¡ôR¼ √d²?−¹ ô v²?Š ¨wËd« V?ON?Ë ¨œu?F?? sÐ«Ë ¨d?ÝU¹ sÐ —U?LŽË ¨»U?³?šË
¨tMŽ ¡U?H?FC« v?B√ «–≈ ¨tðu?Žb «u?F?L²?¹ Ê√ …œU?«Ë ·«d?ýú vM?²¹ v²?ŠË ¨ú*« vKŽ
fU− v≈ t?OMOŽ b1 ô Ê√Ë ¨rNF ”uK'« ÂeK¹ Ê√ Ád√Ë ¨rN?³KÞ ‰u³ s t½U׳?Ý Á—c×
q pcÐ Âb?N?O ¨r?N½U?O?GÞË ¨r¼—U?³J²?Ý«Ë ¨rN?²?OK¼U?ł v?KŽ «u?«œU? ¨…Ëd?¦«Ë ·d?A« q¼√
Âu??²J Â√ s?Ы …u?Žœ s?Ž ·«d??B½ô« Ê√ s tK« Á—c??Š U??L? ¨W??¾ÞU??)« W??Hz«e?« W??OK¼U??'« rO??
U?L?N½Q?ý w ‰U??I? ¨n¹d?A« b?O?« …d?O?G?*« sÐ b?Ou« …u?Žœ qł√ s uË ¨n?O?F?C« vL?Ž_«
s U√ ÆÈd c« t?FHM² d c¹ Ë√ Æv e¹ tKF p¹—b¹ UË ÆvL?Ž_« Á¡Uł Ê√ ÆvuðË f³Ž˚
©≥®Æ˝ÈbBð t X½Q vMG²Ý«
pF??³?ð«Ë p sR½√ «uU??˚ ¤ w?³MK g¹d?? s ú*« ‰U?? U??L? t? Õu½ Âu?? ‰U?? b??Ë
U½√ U??Ë ÆÊËd??F? Að u wЗ v?KŽ ô≈ rNÐU??? Š Ê≈ ÆÊuKL??F¹ «u½U?? U?0 wLKŽ U??Ë ‰U?? ÆÊu–—_«
„«d½ U??Ë U?MK¦?? «d??AÐ ô≈ „«d?½ U?? t??u?? s «Ëd??H? s¹c?« ú*« ‰U??I? ˚ ¨©¥®˝5MR*« œ—UDÐ
Æ µ≥≠µ≤ ÂUF½_« ©±®
Æ ≤∏ nNJ« ©≤®
Æ ∑≠± f³Ž ©≥®
Æ ±±¥≠±±± ¡«dFA« ©¥®
117

rN?OKŽ Õu½ œd? ¨©±®˝qC? s UMO?KŽ rJ Èd½ U?Ë Í√d« ÍœUÐ UM–«—√ r?¼ s¹c« ô≈ pF?³ð«
w½d?BM¹ s Âu?U¹Ë ÆÊuKN?& U?u r? «—√ wMJË rNЗ «u?ö? rN½≈ «uM¬ s¹c« œ—UDÐ U½√ U?Ë˚
«d?O? š tK« rN??OðR¹ s rJM?O?Ž√ Í—œeð s¹c?K ‰u?√ ôË Æ Æ ÆÊËd?? cð ö?√ rNðœd?Þ Ê≈ tK« s
©≤®Æ˝5*UE« s* «–≈ w½≈ rNH½√ w U0 rKŽ√ tK«
Êu?Žd? ÊQý w vU?Fð tu? w U?L? ¨wI?³D« t½U?OG?ÞË ÊuŽd? w q¦*« tK« »d?{ b?Ë
rNM WHzUÞ nF?C²¹ UF?Oý UNK¼√ qF?łË ÷—_« w öŽ ÊuŽd Ê≈˚ qOz«d?Ý≈ wM³ tLKþË
«uH?FC²Ý« s¹c« v?KŽ s/ Ê√ b¹d½Ë Æs¹bH*« s ÊU? t½≈ r¼¡U½ wO×?²¹Ë r¼¡UMÐ√ `Ðc¹
Æ©≥®˝5Ł—«u« rNKF$Ë WLz√ rNKF$Ë ÷—_« w
WOC ¨oK)UÐ W?LŠd«Ë …«ËU*«Ë ‰bF« oOI%Ë jI« WU?≈ v≈ …uŽb« Ác¼ X½U bI
ÂUF½_« …—uÝ w d?AF« U¹Uu« w  ¡Uł b?I ¨wJ*« bNF« w w½¬dI?« »UD)« w WOz—
«uK²??I?ð ôË U½U??? Š≈ s¹b«uU?ÐË U??¾? O?ý t?Ð «u?? d??Að ô√ rJOK?Ž rJЗ Âd??Š U?? «uKð√ «u?U??Fð q˚
«uK²I?ð ôË sDÐ UË UNM d?Nþ U gŠ«u?H« «uÐdIð ôË r¼U¹≈Ë rJ“d½ s×?½ ‚ö≈ s r œôË√
ô≈ rO??²?O?« ‰U? «uÐd??Ið ôË ÆÊuKI??Fð rJK?F tÐ r U??Ë rJ– o(UÐ ô≈ tK?« Âd?Š w²?« fHM«
U?N?F?ÝË ô≈ U???H½ nKJ½ ô j??IUÐ Ê«e?O*«Ë qOJ« «u??Ë√Ë Áb?ý√ mK³¹ v²?Š s??Š√ w¼ w²UÐ
«c¼ Ê√Ë ÆÊËd cð rJKF tÐ r U?Ë rJ– «uË√ tK« bNFÐË vÐd «– ÊU? uË «ubŽU r²K «–≈Ë
rJKF tÐ r U?Ë rJ– tKO?³Ý sŽ r?JÐ ‚dH?² q³?« «u?F³?²ð ôË Áu?F³ðU? UL?O?I²? wÞ«d?
©¥®Æ˝ÊuKIFð
Áb?O?Šuð p–Ë ¨ÁœU?³Ž vKŽ t?K« oŠ s U?L¼ ÊU²?O?Ë jI? U?NM ¨d?AF« U?¹Uu« Ác?N?
tÞ«d?? w¼Ë ¨t??O? ³½ U??NÐ ¡U??ł w?²« t??²? F¹d??ý ŸU??³ð«Ë ¨W??O? Ë ‰Ë√ w¼Ë ¨t p¹d??ý ô Áb??ŠË
¨t?H½ ÊU?½ù« qł√ s  ¡U?ł U¹UË ÊU?LŁË ¨W?OË d?š¬ w¼Ë ¨jI«Ë ‰b?F«Ë rO?I²?*«
œ«d√ q U¹Uu« r?F² ¨…Ë«bŽ Ë√ …œu ¨…bO?FÐ Ë√ W³¹d ¨WöŽ ÊU?½ùUÐ t s q XKLýË
∫w¼Ë w½U½ù« lL²:«
ÆrNOKŽ nDF«Ë ¨r¼dÐË s¹b«u« v≈ ÊUŠù« ≠±
Ÿu?? '« W?? O? ? A? ?š bu?« q²?? .d?? %Ë ¨r?NÐ od?«Ë ÀU½ù«Ë —u?? c?« s œôË_UÐ W?? L? ? Šd«Ë ≠≤
Æ—UF«Ë w³« ·uš XM³« œ√Ë Ë√ ¨—UI²ô«Ë
Æ ≤∑ œu¼ ©±®
Æ ≥±≠≤π œu¼ ©≤®
Æ µ≠¥ hBI« ©≥®
Æ ±µ≥≠±µ± ÂUF½_« ©¥®
118

ÆUNK² tK« ÂdŠ w²« fHM« q²Ë ¨”UM« vKŽ Ê«ËbF« .d%Ë ≠≥
‰UJ?ý√ q Ë ¨÷«d?? Ž_« p²¼Ë ¨·c?? I?«Ë ¨U½eU?? WM?ÞU??³?«Ë …d¼UE?« gŠ«u?? H« .d?? %Ë ≠¥
ÆgŠUH« qFH« Ë√ ‰uIUÐ ”UM« vKŽ ¡«b²Žô«
lO?³« w rKE«Ë Ê«e?O*UÐ nO?HD²UÐ Ë√ ¨qÞU?³UÐ ”UM« ‰«u?√ q √ .d%Ë ¨Ê«e?O*UÐ ¡U?u«Ë ≠µ
Æ¡«dA«Ë
ÆUNŠöË UNEHŠ tO U0 ô≈ ÂU²¹_« ‰«u_ ÷dF²« .d%Ë ≠∂
ÆW½UO)«Ë —bG« .d%Ë ¨”UM« l œuIF«Ë œuNFUÐ ¡Uu«Ë ≠∑
ÆbOF³«Ë V¹dI« vKŽ UNÐ ¡UCI«Ë ‰bFUÐ …œUNA«Ë ≠∏
—u?? q? WЗU??×0 w?J*« b??N? F?« w W??O½¬d?? I« …u??Žb?« W¹UMŽ Èb?? vKŽ qO?œ p– q Ë
ÆœuNF« W½UOšË ¨—Ëe« …œUNAÐ ¡UN²½«Ë ¨s¹b«u« ‚uIŽË ¨tKUÐ „dA« s ¡«b²Ð« ¨rKE«
vUFð ‰U UL ¨ÁbŠË tK« …œU³Ž v≈ …uŽb« WM¹d jI«Ë ‰bF« v≈ …uŽb« X½U bI
©±® Æ˝s¹b« t 5BK ÁuŽœ«Ë b− q bMŽ rJ¼ułË «uLO√Ë jIUÐ wЗ d√ q˚
‰b?F« ‰b?Ž√Ë ¨Á—u? qJ?Ð ‰b?F« sL?C?²ð w¼Ë ¨j?I«Ë ‰b?F?« v≈ …u?Žb« Âb? b?I?
l ‰b?F?« W¹_« Ác¼ w j?I?« qL?A¹ U?L? ¨tÐ „«d?ýù« rKE« r?Kþ√Ë ¨Áb?ŠË tK« Áb??O?Šuð
Æ©jIUÐ ”UM« ÂuIO® vUFð ‰U UL ¨rN²¹UžË qÝd« …uŽœ w¼Ë ¨ÁœU³Ž
t½U×³Ý tK« Ê√ ¨Íu³M«Ë w½¬dI« 5ÐUD?)« w oK)« l jI«Ë ‰bF« WOL¼√ b R¹ U2Ë
sŽ U??IKD rKE?« l— VłË√Ë ¨U?O? FD U1d??% t?d??ŠË ¨ÊU?½û? ÊU?½ù« rK?EÐ U?IK?D Ê–Q¹ r
d??O?ž s q×?M«Ë qK*« q¼√ —U??B? ¨tÐ „d??ý√ s „d??²Ð Ê–√ qÐU??I*« wË ¨rK*« d??O? žË rK*«
–≈ ¨s√Ë W¹d?? ×Ð Âö??Ýù« ‰b??Ž qþ w Êu??A? ?O? F¹ ¨”u??:« s —UM?« œU??³? Ž v²??Š ¨5L?K*«
»U(U tKUÐ „dA« U√Ë ¨rNMOÐ rKE« ŸuË ÂbŽË ¨oK)« 5Ð ‰bF« oOI% WUÝd« œuBI
s¬ s ¨WU 5?*UFK WLŠ— ¤ «bL?× qÝ—√ U/≈ tK« Ê√ b R¹ U «c¼Ë ¨…d?šü« w tOKŽ
q¼√ sŽ ldOË ¨ULKþË …u X¾K UL? ¨ôbŽË WLŠ— ÷—_« úLO ¨tÐ sR¹ r sË ¨tÐ
ÆÊUOGD« ‰öž√Ë ¨ÊU½ù« rKþË ¨ÊU¹œ_« —uł ÷—_«
w??H?½ vKŽ rKE?« Xd??Š w½≈ ÍœU??³? ŽU?¹® `O??×? B« w?Ýb??I« Y¹b??(« p– b?? R¹ U2Ë
tK« 5ÐË U?NMOÐ fO t½S? ÂuKE*« …u?Žœ oð«® Y¹b?ŠË ¨©≤®©«u*UEð ö? U?d×? rJMOÐ t?²KF?łË
Æ©≥®©»U−Š
Æ ≤π ·«dŽ_« ©±®
Æ ≤µ∑∑ Õ rK Á«Ë— ©≤®
Æ ±¥π∂ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©≥®
119

vU??Fð ‰U?? U??L? ¨U??NЫc??ŽË ¨U??N? ö¼ w? V³??« W?O?U?)« 3_« r?Kþ tK« qF??ł b??I qÐ
«u??LKþ U?* r¼UMJK?¼√ Èd?I?« pKðË˚ ‰U??Ë ¨©±®˝«u??LKþ U* r?JK³?? s ÊËd??I« UM?JK¼√ b??IË˚
Æ©≥®˝Êu*Uþ UNK¼√Ë ô≈ ÈdI« wJKN UM UË˚ t½U×³Ý ‰UË ¨©≤®˝«bŽu rNJKN* UMKFłË
n¹d??A« rN??O? ‚d??Ý «–≈ rN½√ rJ?K³?? ÊU? s p?K¼√ U/≈® `O??×? B« Y¹b??(« w ¡U??łË
WU?SÐ ¨rKE« rN ö¼ V³Ý qF?− ¨©¥®©b(« t?OKŽ «uU√ nO?FC« rNO ‚d?Ý «–≈Ë ¨Áu dð
Æs¹d³J²*« ÊËœ 5HFC²*« vKŽ lz«dA«Ë 5½«uI«Ë œËb(«
œU?I¹ v²??Š W?U?O?I« Âu¹ U?N?K¼√ v≈ ‚u?I?(« ÊœR?²® U??C¹√ `O?×?B« Y¹b??(« w ¡U?ł b?Ë
Æ©µ®©¡U½dI« …UA« s ¡U×K'« …UAK
w Íu³M«Ë w½¬dI« »UD)« w W?Ozd« U¹UCI« s WO½U½ù« 5U?C*« Ác¼ X½U bI
rKþ s ÊU?½ù« d¹d?×?² …uŽœ X½U? qÐ ¨jI? b?OŠu?²« vKŽ …d?U? …uŽb?« sJð rK ¨WJ
ÆjI«Ë ‰bF« oOI%Ë ¨oK)UÐ WLŠd« v≈ …uŽœË ¨ÊU½ù« tOš√
w ¨…U??Ý«u*«Ë …«ËU??*«Ë W??L? Šd«Ë ‰b??F« rO?? s? o³??Ý U? q? v≈ …u??Žb« X½U?? b??I
‰b?F« v≈ lOL?'« «uŽb?O ¡Uł Âö?Ýù« Ê√ dO?ž ¨qOK d?H½ ô≈ tO? rK¹ r ¨wK¼Uł lL?²−?
¨¡U???M«Ë ¨b??O? ³? ?F«Ë ¨¡«d??I? H?«Ë ¨vU??²? O?« ÊU?? b??I ¨5? d??A? «u½U?? Ê≈Ë v²??Š ¨j?? I«Ë
¨5LK? dOž 5 d?A „«c½¬ wK¼U?'« lL²?:« rKE Êu{d?F²¹ s¹c« ¨¡U?HFC«Ë ¨5? U*«Ë
¤ w³M« rNMŽ l«b¹ r?Ë ¨…bŠ«Ë W?OC? bO?Šu?²« WO?CË rN?²O?C? ʬdI« qF?ł p– lË
q ÊU? U/≈Ë ¨b??FÐ Âö?Ýù« XKšœ b?  U??¾?H« Ác¼ sJð rK? ¨t?ŽU?³ð√ s rN½u?J WJ w
Æ©jIUÐ ”UM« ÂuIO® WUÝd« WIOIŠ w¼ Ác¼ Ê_ p–
v≈ tð—U?? & w ¡U?? ł b?? ÊU?? Ë ¨ÊU??O? H? ?Ý UÐ√ U?? Žœ 5Š ÂËd« qd?¼ tK p– „—œ√ b?? IË
sŽË ¤ w³?M« sŽ tQ??? ¨…d??−? NK W??ÝœU??« WM« w? W?O? ³¹b??(« `K …b?? w ¨ÂU??A«
Ê√  d? c? ør¼ƒU?HF?{ Â√ Áu?F?³ð« ”UM« ·«d?ý√√ p²Q?ÝË Æ Æ Æ® ∫qd¼ t ‰U? rŁ ¨tðu?Žœ
ÆqÝd« ŸU³ð√ r¼Ë ¨ÁuF³ð« r¼¡UHF{
r U?NM¹Ë ¨U¾?O?ý tÐ «u d?Að ôË tK« «Ëb?³Fð Ê√ r d?Q¹ t½QÐ  d? c ør? dQ¹ U0 p²Q?ÝË
U?IŠ ‰u?Ið U? ÊU ÊS? ¨WKB«Ë ¨·U?HF«Ë ¨‚b?B«Ë ¨…ö?BUÐ r d?Q¹Ë ¨ÊUŁË_« …œU³?Ž sŽ
Æ ±≥ f½u¹ ©±®
Æ µπ nNJ« ©≤®
°ULN½uLC oÐUDðË UNK³ w²«Ë W¹x« Ác¼ r— w ÍœbF« “U−Žù« kŠôË ¨ µπ hBI« ©≥®
Æ ±∂∏∏ Õ rKË ¨ ≤∂¥∏Ë ¥≥∞¥ Õ Í—U ³« `O× ©¥®
Æ ≤µ∏≤ Õ rK ©µ®
120

©±®Æ©rJM t½√ sþ√ s √ rË ¨Ã—Uš t½√ rKŽ√ XM bË ¨5ðU¼ wb l{u pKLO

WÐU??×? B« t d??łU¼ 5Š ¨W??A?³? (« pK wýU??−MK? VUÞ wÐ√ sÐ d??H? F?ł tU?? U?? «c¼Ë
Íc« b¹b?'« s¹b« «c¼ sŽ wýU?−M« rNQ? ¨rNŽU?łd?²Ý« g¹d?  œ«—√Ë ¨vË_« …d−?N«
∫t d?H? F?ł ‰U?I? øÈd?š√ W?K s¹œ ôË wýU?−M« s?¹œ w «uKšb¹ rË ¨t?³? ³?Ð rN?u?? «u?—U?
lDI½Ë ¨g?Š«u?H« wðQ½Ë ¨W??²?O*« q Q½Ë ¨ÂUM?_« b?³?F½ ¨W??OK¼U?ł q¼√ U??u? UM pK?*« U?N¹√®
UMO≈ t?K« YFÐ v²??Š p– vKŽ UMJ ¨n?O?F? C« UM Íu?I?« q Q¹Ë ¨—«u?'« ¡w?½Ë ¨ÂU?Š—_«
lK ½Ë ¨Áb³?F½Ë ¨ÁbŠuM tK« v≈ U½U?Žb ¨tU?HŽË t²½U?√Ë ¨tbË t?³½ ·d?F½ ¨UM ôuÝ—
¡«œ√Ë ¨Y¹b?? (« ‚b??BÐ U½d?? √Ë ¨ÊUŁË_«Ë …—U??−? ?(« s ¨t½Ëœ s U?½ƒUÐ¬Ë s×½ b?? ³? F½ UM? U??
¨gŠ«u??H« sŽ U½U??N½Ë ¨¡U??b«Ë —U??;« sŽ nJ?«Ë ¨—«u?'« s??ŠË ¨r?Šd« WKË ¨W½U??_«
tÐ „d?A½ rK ¨Áb??ŠË tK« b?³?F½ Ê√ U½d?√Ë ¨ UMB?;« ·c?Ë ¨rO??²?O« ‰U? q √Ë ¨—Ëe« ‰u?Ë
¨tÐ UM?¬Ë ¨ÁUMb??B? Âö??Ýù« —u??√ t?OK?Ž œb?F? ÂU??O?B«Ë ¨…U?? e«Ë ¨…ö??BUÐ U½d??√Ë ¨U??¾?O? ý
¨UMOKŽ ÂdŠ U UMdŠË ¨U¾Oý tÐ „dA½ ô ÁbŠË tK« U½b³F ¨tK« s tÐ ¡Uł U vKŽ ÁUMF³ð«Ë
ÊUŁË_« …œU?³?Ž v≈ U½Ëœd?O ¨UMM¹œ sŽ U½uM²?Ë ¨U½uÐc?F? UMu? UMOKŽ «b?F? ¨UM qŠ√ U? UMKKŠ√Ë
«uIO{Ë U½uLKþË U½Ëd?N ULK ¨YzU³)« s qײ½ UM U q×?²½ Ê√Ë ¨vUFð tK« …œU³Ž s
©≤®Æ©„bKÐ v≈ UMłdš ¨UMM¹œ 5ÐË UMMOÐ «uUŠË ¨UMOKŽ
w³M« 5Ð ¨WJ w Ÿ«d?B« UNu?Š —«œ w²« W?Ozd« U¹UC?I« WF?O³Þ b? R¹ o³Ý U? q Ë
Ÿu??{u?? sL??C? ²ð qÐ ¨jI?? b??O? Šu??²« Ÿu??{u? v?KŽ …d??U?? X??O U??N½√Ë ¨5 d??A*«Ë ¤
¨…«ËU*«Ë ¨‰bF« Ÿu{uË ¨WŽUDUÐ tK« bOŠuð s u¼ Íc« ¨l¹dA²«Ë ¨.dײ«Ë ¨qOKײ«
Êu?HF?C?²?*« U?N ÷dF?²¹ ÊU? w²« e?O?OL?²« ‰UJý√ q i—Ë ¨W?O?I?³D« c?³½Ë ¨rKE« „dðË
ÆbO³F«Ë ¨¡UM«Ë ¨vU²O«Ë ¨5 U*«Ë ¨¡«dIH« s ¨wK¼U'« lL²:« w
∫WOK¼U'« w »dF« ŸU{Ë√

¨UN²?OK¼Uł s UNłd O ¨U?NK 3ú ¡Uł qÐ ¨r¼bŠË »dF« W¹«bN ô ʬd?I« ¡Uł bI
ÊU? U?L ¨U?NËœË ¨U?NK×½Ë ¨U?NKK ·ö?²?š« vKŽ ¨U?N?²?OMŁËË ¨U?N? dýË ¨U?NðU?LKþË ¨U?N?LKþË
¨WO?ÝUO?« rNðU?öŽË ¨rNð—U?&Ë ¨r¼œUB?²«Ë ¨rNðU?F¹dAðË ¨rN?LE½ rN²?OK¼Uł w »d?FK
¨»dF« Êb? WLUŽË ¨Èd?I« Â√ w¼ WJ X½U Ë ¨WA?³(«Ë ¨ÂËd«Ë ¨”—U l ¨W¹—U?−²«Ë
¨W¹—U??−?²«Ë ¨W?¹œU?B? ²?ô«Ë ¨W??O?ÝU??O? « »d?F« ŸU??{Ë√ w UÐö??I½« Àb??×?O Âö??Ýù« ¡U?−? 
Æ ∑ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©±®
Æ`O× œUMÝSÐ ±∑µ±Õ bM*« w bLŠ√ tI¹dÞ sË ¨…dO« w ‚U×Ý« sЫ Á«Ë— ©≤®
121

dOOG²« «c¼ id «Ë—œU³ ¨WJ w ú*« t —œ√ U u¼Ë ¨W?OF¹dA²«Ë ¨WOM¹b«Ë ¨WOŽUL²łô«Ë
¨wM¹b« ¨qUA« t?uNH0 bOŠu?²« w q¦L²¹ Íc«Ë ¨¤ w³M« tO≈ r¼u?Žb¹ Íc« dOD)«
¨ÁbMŽ g¹d?? s ú*« ÁUJ?ý 5Š ¨t?L? F ¤ w³M« ‰U?? «c?NË ¨wÝU??O??«Ë ¨wF¹d?A? ²«Ë
ÍœRðË ¨»d?F« U?NÐ rN s¹bð …b?Š«Ë WLK r?NM b¹—√® ∫¤ ‰UI? ¨VUÞ uÐ√ t?L?Ž t?³ðUF?
©±®Æ©tK« ô≈ t≈ ô «uu® ‰Uøw¼ UË ∫«uUI ¨©r−F« W¹e'« rNO≈
rN?(U?B? vKŽ r?N?u?š ¤ w³M« …u?Žœ i— w g¹d? s ú?*« Z−?Š s ÊU? b?I
W¹—U−²« nOB«Ë ¡U²?A« WKŠ— X½U bI ¨WA³(«Ë ¨ÂËd«Ë ¨”dH« l WO?ÝUO«Ë W¹—U−²«
p– vJ?Š U?L? ¨nu??²« s rNð—U??& vK?Ž Êu?A? ¹ «u½UJ? ¨‰U*« VJ U??O? ?O?z— «—b?B? 
v³−¹ UM¬ UdŠ rN sJ/ rË√ UM{—√ s nD ²½ pF ÈbN« l³²½ Ê≈ «uUË˚ rNMŽ ʬdI«
 dDÐ W?¹d? s? UMJK¼√ r? Ë ÆÊuKI??F¹ ô r¼d??¦? √ sJË U½b? s U??“— ¡wý q  «d??LŁ t??O≈
pЗ ÊU? UË Æ5Ł—«u?« s×½ UM Ë öO?K ô≈ r¼bFÐ s s?Jð r rNM U? pK²? U?N²?A?OF?
UN?K¼√Ë ô≈ ÈdI« wJKN? UM UË UMðU¹¬ r?NOKŽ «uK²¹ ôu?Ý— UN?√ w YF³¹ v²?Š ÈdI« pK?N
©≤®Æ˝Êu*Uþ
ÊUOÐ w ÂUF½_« …—uÝ Xe½ bË ¨UN½uLEF¹ «u½U w²« WOF¹dA²« rNLE½ rN X½U UL
U?L? ¨ÂU?F½_« Ÿ«u½√Ë ¨ÂU?FD« Ÿ«u½√ w .d?×?²«Ë qOK×?²« s t?O? U* ¨»U?³« «c¼ w rN? d?ý
v≈ Êu?Šu?O 5ÞUO?A« Ê≈Ë o?H t½≈Ë t?OKŽ tK« rÝ« d? c¹ r U2 «uK Qð ôË˚ vU?Fð tu? w
dÐU? √ W¹d?? q w UMKF??ł pc? Ë Æ Æ ÆÊu? d?A* r?J½≈ r¼u?L?²?F?Þ√ Ê≈Ë r uœU?−?O r?NzU?OË√
©≥®Æ˝ÊËdFA¹ UË rNH½QÐ ô≈ ÊËdJ1 UË UNO «ËdJLO UNOd−
d¹d?ł sЫ ‰U? U?L? ¨Êu×?KB¹ ôË ÷—_« w ÊËb??H¹ s2 W?√ q w XO?ž«uD« rN½≈
X³??'UÐ ÊuMR?¹˚ ∫q¹ËQð w ‰u??I« s »«u??B«Ë® ∫ u??žUD«Ë X³??'« d?O? ? Hð w Íd??³D«
UL?N½Ëc ²¹Ë ¨tK« ÊËœ s UL?N½Ëb³F¹ tK« ÊËœ s s¹œu?³F0 ÊubB¹ ∫‰U?I¹ Ê√ ˝ užUD«Ë
Ë√ ¨tK« ÊËœ s? …œU??³? FÐ r?EF?? qJ? ÊU??L? Ý« ∫˝ u??žU?D«˚Ë ˝X³??'«˚Ê√ p?–Ë ¨5N≈
ÊU? –≈Ë ¨ÊUDO?ý Ë√ ¨ÊU½≈ Ë√ ¨d?−?Š s ¨rEF*« p– ÊU? U? UMzU? ¨t ŸuC?š Ë√ ¨W?ŽUÞ
ÊËœ s …œU?³?FUÐ W?LEF? X½U? U¼b?³?Fð W?OK¼U?'« X?½U w?²« ÂUM_« X½U? Ë ¨pc? p–
WO?BF w U?NF?ODð —UHJ« X½U w²« 5?ÞUOA« pc? Ë ¨XOž«uÞË Uðu³?ł X½U b?I ¨tK«
¨tKU?Ð „d??A« q¼√ w ôU?? U?? U??L? N?M ôu??³? I? ÊU?? Ê«cK« s?¼UJ«Ë d??ŠU??« p?c?? Ë ¨tK«
Æ©`O× sŠ® ‰UË ≥≤≥≤Õ Ícd²«Ë ¨ ≤∞±∑Õ bM*« w bLŠ√ ©±®
Æ µπ≠µ∂ hBI« ©≤®
Æ ±≤≥≠±≤± ÂUF½_« ©≥®
122

5ŽUD U½U UL?N½_ WM¹b*« w œuN¹ ¡ULŽ“ s ·dý_« sÐ VF? Ë VDš√ sÐ wOŠ pc Ë
Æ©5ðužUÞË 5²³ł U½UJ ¨tuÝdÐË tÐ dHJ«Ë tK« WOBF w œuNO« s ULN²K q¼√ w
pO≈ ‰e½√ U0 «uM¬ rN½√ Êu?LŽe¹ s¹c« v≈ dð r√˚ v?UFð tu? w UC¹√ d¹d?ł sЫ ‰UË
ÊUDOA?« b¹d¹Ë tÐ «ËdHJ¹ Ê√ «Ëd√ b?Ë  užUD« v≈ «u?L U?ײ¹ Ê√ ÊËb¹d¹ pK³? s ‰e½√ UË
Æ©±®˝«bOFÐ ôö{ rNKC¹ Ê√
U0 «u??b?? rN½√ Êu??L? Že¹ s¹c« v?≈ b?L? ×? U¹˝d?ð r√˚ ∫ÁƒUMŁ qł pc?Ð wMF¹® ‰U??
¨V²?J« s? pK?³? ? s ‰e?½√ U0 «u?M¬ rN?½√ Êu?? ?L? ? Že?¹ s¹c?« v≈Ë ¨»U?? ?²?J« s? pO?≈ ‰e½√
sŽ ÊË—b?B¹Ë t?½u?LEF¹ s v≈ w?MF¹ ¨ u?žUD« v≈ r?N?²?u?B? š w «u?L? U?×? ²¹ Ê√ ÊËb¹d¹
tK« r¼d?√ bË ∫‰u?I¹ ˝tÐ «ËdHJ¹ Ê√ «Ëd?√ bË˚tK« rJŠ ÊËœ s t?LJ×Ð Êu{d¹Ë ¨t?u
ÊUDOA« d√ «u?F³ð«Ë ¨tK« d√ «u d²? ¨tO≈ ÊuL Uײ¹ Íc«  u?žUD« tÐ r¼¡Uł U0 «uÐcJ¹ Ê√
¡ôR¼ b?? ? B?¹ Ê√ b¹d¹ ÊU?DO?? ? A« Ê√ ∫w?MF?¹ ˝«b?? ? O? ? F?Ð ôö?? ?{ r?NK?C¹ Ê√ ÊU?DO?? ? A« b?¹d¹Ë˚
Æ©«bOFÐ ôö{ UNMŽ rNKCO ÈbN«Ë o(« qO³Ý sŽ  užUD« v≈ 5L Uײ*«
dÐU? √Ë bKÐ q w …U?GD«Ë ¨‰bF«Ë W?L?Šd«Ë o(«Ë jI« …U?Žœ qÝd« 5Ð Ÿ«d?B« t½≈
‰U? U?L? ¨U?N?O? Êu?LKE¹Ë ¨U?N?O? ÊËb??H¹Ë ¨U?N?O? ÊËdJ1 s¹c« f½ù« 5ÞU?O?ýË U?N?O?d?−?
U¼U½db? ‰uI« UNOKŽ o×? UNO? «uIH? UNOd?² U½d√ W¹d p?KN½ Ê√ U½œ—√ «–≈Ë˚ rNMŽ vUFð
©≤®Æ˝«dObð
‰uI« U?NOKŽ o× ¨U?NO «Ëb?Q ¨¡«d?√ r¼UMKFł Í√ ©UN?Od²? U½d√®
Ò ”U³?Ž sЫ U¼√dË
Ær¼dDÐË rNLKþË rN½UOGDÐ U¼U½db
U½uK?{Q?? U½¡«d?? ³? Ë U?MðœU??Ý U?MFÞ√ UM?З «uU??˚ rN?? ŽU??³?ð√ ÊuKC¹ s?¹c« …œU???«Ë ú*« r¼Ë
©≥®Æ˝öO³«
¡«b?Ž√ r¼Ë ¨U?N?O? «Ëd?³J²?Ý« s¹c« ú*«Ë ¨U?N? O?d?−? dÐU? √Ë ¨W?√ q w Êu??d?²*« rN½≈
°jI«Ë ‰bF« v≈ uŽb¹ s q ¡«bŽ√Ë qÝd«
s¹c« Êu?O½u½U?I« ÁƒUL?KŽË ÁƒUN?I?Ë ¨ÊuŽU?D*« tðœUÝ WJ? w wF¹dA?²« ÂUEMK? ÊU b?I
¨rNO≈ ÊuLJ²×¹ «u½U Íc« rN½UN Ë »dF« XOž«uÞ r¼Ë ¨tMŽ Êu−łU×¹Ë ¨t½Ëœ ÊuF«b¹
…œU³F« w tK« bOŠu² ʬdI« ¡Uł bI ¨rNK¦ „dA t½QÐ rNŽUÞ√ s vKŽ ʬdI« rJŠ bË
ÊUOGÞ ÊU ¡«u?Ý ¨ÊU½ù« tOš√ ÊUOGÞ s ÊU½ù« d¹d×?² ¨l¹dA²«Ë rJ(« wË ¨WŽUD«Ë
Æ ∂∞ ¡UM« ©±®
Æ ±∂ ¡«dÝù« ©±®
Æ ∂∑ »«eŠ_« ©≥®
123

ÆÊUDK«Ë –uHM« »U×√ ÊUOGÞ Ë√ ¨ÊU³¼d«Ë —U³Š_«
¡Uł s¹c« …UGD« s?Ž ”UM« ·d v≈ WO½¬dI« ozUI?(« Ác¼ sŽ ·dD« iž Èœ√ bI
qG??²?A? ² ¨rN½U?DKÝ —u??łË rN?²D?KÝ n??Ž s oK)« d¹d??%Ë ¨rN½U??O?GÞ ‘Ëd??Ž „b ʬd??I«
sŽ —u³?I« q¼√ „dAÐË ¨¡UOŠ_« s?Ž  «u_UÐ UNHK ðË U?NÞUD×½« —uBŽ w p– b?FÐ W_«
sŽ Êu?? F? ?«b?¹ s¹c« s?¹b« ‰U?? ł— 5Ð ”Ëd?? { »d?? Š v?Š— —Ëb?? ²Ë ¨—u?? B? ?I?« »UЗ√ „d?? ý
5Ð W??_« `³??B? ² ¨—u??³? I« X?O? ž«uÞ sŽ Êu??F? «b¹ s¹c« s?¹b« ‰U??ł—Ë ¨—u??B?I?« XO??ž«uÞ
° dLŽ UO½œ ôË ¨ dB½ s¹œ ô 5I¹dH« ‰ö{
WЗU?; g¹d s ú*« lœ Íc« w?Ozd« V³?« wÝUO?« –uHM« vKŽ ·u?)« ÊU b?I
b d?LŽË …e?LŠ Ê≈ ∫iF³ r?NCFÐ ‰U?I VUÞ uÐ√ d?C²Š« 5Š «u?FL?²ł« bI? ¨¤ w³M«
cšQ?OK VUÞ wÐ√ v≈ UMÐ «uIKD½U? ¨UNK g¹d s? qzU³I« w b?L× d?√ UA b?Ë ¨ULKÝ√
°©U½d√ U½Ëe²³¹ Ê√® sQ½ U tK«Ë ¨UM tDFOË ¨tOš√ sЫ vKŽ UM
t?ŽœU? ¨pO?š√ s?Ы 5ÐË UMMOÐ Íc« XLK?Ž b? ∫t «uU?I? VUÞ wÐ√ v?≈ r¼b?Ë ¡U?−?
°tM¹œË tŽb½Ë UMM¹œË UMŽbOË ¨tMŽ nJ½Ë UMŽ nJO ¨tM UM cšË UM t c 
¨»d?F?« U?NÐ ÊuJK9 U??N?O½uD?Fð …b?Š«Ë W??LK ° rF½® ¤ w³M« r?N ‰U?I? ¨t??L?Ž ÁU??Žb?
°©r−F« UNÐ rJ s¹bðË
U? Êu?FK ðË ¨tK« ô≈ t≈ ô Êu?u?Ið® ‰U?I? ¨ UL?K d?A?ŽË pOÐ√Ë rF½ ∫qN?ł uÐ√ ‰U?I?
Æ©t½Ëœ s ÊËb³Fð
©±®°V−F „d√ Ê≈ ¨«bŠ«Ë t≈ WNü« qF& Ê√ b¹dð√ ∫«uUË «uIHB
©≤®Æ˝rJ²N¬ vKŽ «Ëd³«Ë «uA« Ê√ rNM ú*« oKD½«Ë˚ vUFð tu ‰eM
r¼e²?³¹ Ê√ s u¼ rNuš ÊU? U/≈Ë ¨ÊUŁË_« Ÿu{u g¹d? s ú*« rN¹ U dš¬ ÊU? bI
∫U??H½¬ rNu?? w U??L? ¨W?J w wÝU??O? « r¼–u??H½Ë r¼d??√ t?F? sË ¤ w³M?« rN?³?K¹Ë
Æ©U½d√ U½Ëe²³¹ Ê√ sQ½ U tK«Ë®
ô w²?« ¨©…ËbM« —«œ® w? U?? L? ? N½u?? Ý—U?1 ú*« ÊU?? Ë ¨–u?? ?HM«Ë W?DK?« rN X?½U?? b?? ?I? ?
ÆWJ w ÊËb³F²*«Ë ÊuHFC²*« UNO rN —UA¹
¨vÝu …uŽœ tu? s ú*«Ë ÊuŽd i— ¡«—Ë ÊU Íc« tH½ V³?« u¼ «c¼ ÊU bI
«uU Æ Æ Æ Æ vÝu? U¹ „d×?Ð UM{—√ s UMłd ?² UM²¾?ł√ «uU˚ rNMŽ vU?Fð tu w U?L

Æ ≤∂¥Ø≤ ÂUA¼ sЫ V¹cNð w UL …dO« w ‚U×Ý≈ sЫ Á«Ë— ©±®
Æ©`O× sŠ® ‰UË ≥≤≥≤ Õ Ícd²« Á«Ë—Ë Æ ∂ ’ …—uÝ ©≤®
124

©±®Æ˝vK¦*« rJ²I¹dDÐ U³¼c¹Ë UL¼d×Ð rJ{—√ s r Ułd ¹ Ê√ Ê«b¹d¹ Ê«dŠU Ê«c¼ Ê≈

s r?Jłd?? ¹ Ê√ b¹d¹ Ær?OKŽ d?? ŠU?? «c¼ Ê≈ Êu?? Žd?? Âu?? s ú*« ‰U?? ˚ U?? C¹√ ‰U?? Ë
©≤®Æ˝ÊËdQð «–UL rJ{—√
·u UNK¼√ U?NM «ułd ² WM¹b*« w Áu9dJ dJ* «c¼ Ê≈˚ …d×?« s¬ U* ÊuŽd ‰UË
©≥®Æ˝ÊuLKFð
w ¡U?¹d??³J?« rJ ÊuJ?ðË U½¡UЬ t?? OKŽ U?½b??łË U?? L? Ž UM?²? H?K² UM?²? ¾? ?ł√ «uU?? ˚ U??C¹√ ‰U?? Ë
©¥®Æ˝÷—_«
pK*« ∫÷—_« w ¡U¹d?³J?« b¼U?−? ‰U® W?¹ü« Ác¼ Ád?O??Hð w Íd?³D« d¹d?ł sЫ ÈË—
¨WЗUI?² U?NK ‰«u_« Ác¼Ë ∫d¹d?ł sЫ ‰U ÆWŽU?D« ∫„U×C« ‰U?Ë ¨÷—_« w ÊUDK«Ë
pK0 W??LEF?« u¼ »d??F« Âö?? w ¡U¹d??³J« Ê√ d??O?ž ¨p?K W??ŽUD«Ë ¨ÊUDKÝ p?K*« Ê√ p–Ë
Æ©p– dOžË ÊUDKÝË
Æ©WÝU¹d«Ë WLEF« ¡U¹d³J«® ÁdOHð w dO¦ sЫ ‰UË
vÝu* rNðË«bŽ w V³« u¼ WÝU¹d«Ë WDK«Ë pK*« vKŽ ú*«Ë ÊuŽd ·uš ÊU bI
vKŽ tðœU?OÝË t?²OÐuЗ s? ÊuŽd? b¹d& vÝu? …uŽœ Êu?LC? ÊU? bI? ¨t rNÐdŠË ¨tðu?ŽœË
t?u?I ‰U?? «c?NË ¨W¼«bÐ p– Êu?Žd?? „—œ√ b?Ë ¨tðuDÝ X% 5H??F?C?²?*« d¹d?%Ë ¨t??³?F?ý
÷—_« w? d?? ? N?E¹ Ê√ Ë√ r?JM?¹œ ‰b?? ? ?³¹ Ê√ ·U?? ? ?š√ w½≈ t?З Ÿb?? ? ?OË v?Ýu?? ? q?²? ? ?√ w?½Ë—–˚
Æ©µ®˝œUH«
WG w s¹bU ¨Ád?OG ÊuJ² rN²ŽUÞË dB? q¼√ s¹œ ‰b³²¹ Ê√ vA ¹ ÊuŽd ÊU? bI
ÆÊUDK«Ë pK*«Ë WŽUD« »dF«
¤ w³?M« ÊU?? b?? I? ¨¤ w?³M« …u?? Žœ WJ0 ú*« i?d wI?? O? I? ?(« V³???« u¼ «c¼Ë
b?Šu?²?Ý w²« ¨b?O?Šu²?« WLK? v≈Ë ¨Ád?√ ŸU³ð«Ë t? WŽU?D« u¼Ë ¨b¹b?'« s¹b« v≈ r¼u?Žb¹
¨U??N½UŁË√Ë U??NM?¹œ WKO??³? qJ ¨UðU??²? ý√ «u?½U? Ê√ b??F?Ð ¨U??O?F?¹d??AðË ¨U??O? ÝU??O? ÝË ¨U?O?M¹œ »d??F«
rN?²JN½√Ë ¨ «Ë«b?F« rN?²?d b? ¨r¼d¼œ ÊuKðU?I?²¹Ë ¨rNMOÐ ÊËd?ŠUM²¹ ¨U?N½U?N? Ë U?N²?O?ž«uÞË
ôË U?F?O?L?ł tK« q³?×?Ð «u?L?B?²?Ž«Ë˚ vU?Fð ‰U?I? ¨Âö?ÝùUÐ rN?OKŽ t?K« s v²?Š ¨ «—U?¦«
Æ ∂¥≠µ∏ tÞ ©±®
Æ ±∞π ·«dŽ_« ©≤®
Æ ±≤≥ ·«dŽ_« ©≥®
Æ ∑π f½u¹ ©¥®
Æ ≤∑ dUž ©µ®
125

t?? ²? L? ?FMÐ r²?? ×? ³? ?Q?? r?JÐuK 5?Ð nQ?? ¡«b?? Ž√ r²M? –≈ rJOK?Ž tK« W?? L? F½ «Ëd?? –«Ë «u??d?? Hð
U XI?H½√ u rNÐuK 5Ð n√Ë˚ WOK¼U?'« w rNMOÐ …Ë«bF« …bý ÊU?OÐ w ‰UË ¨©±®˝U½«uš≈
©≤®Æ˝rNÐuK 5Ð XH√ U ÷—_« w
u¼ wK¼U?'« –dA?²« ÷UI½√ vKŽ ÂU? Íc« ¨ÂöÝù« tÐ ¡U?ł Íc« wÝUO?« bO?Šu²?U
b??ŠË Ê√ 5MR*« vK?Ž qłË e??Ž tK« rF½ rE?Ž√ sL? ¨w?F¹d??A?²«Ë Íb?zU?I? F« b??O? Šu?²?« uM
r¼bŠË UL UOÝUOÝ r¼bŠu ¨¡«bŽ√ rN²?OK¼U−Ð «u½U Ê√ bFÐ U½«uš≈ t²LFMÐ «u׳Q rNMOÐ
ÆUOŽUL²ł«Ë UOF¹dAðË UOM¹œ
UM¹œË U?³?ł«Ë rNF? ‰b?F« qF?łË ¨¡«bŽ_« l v²?Š j?I«Ë ‰b?F« v≈ ʬdI?« UŽœ b?I
‰b?Ž_  d??√Ë˚ WJ w u¼Ë ¤ w³M?« ÊU? vKŽ ‰U?? U?L? ¨U??IKD rKE« Âd??ŠË ¨U½U1≈Ë
ÊU?¾Mý rJMd?−¹ ôË˚ Ëb?F« l ‰b?F« »ułË w U?C¹√ ‰U?Ë ¨©≥®˝rJÐ—Ë UMЗ tK« rJMOÐ
‰b?? FU?Ð d?? Q¹ tK« Ê≈˚ v?U?? Fð ‰U?? Ë ¨©¥®˝Èu?? I? ?²K »d?? √ u?¼ «ub?? Ž« «ub?? Fð ô√ v?KŽ Âu?? 
©µ®Æ˝ÊUŠù«Ë
Ác¼ w¼Ë q×M« …—u?Ý w ʬdI« w W?¹¬ lLł√ Ê≈ ∫tMŽ tK« w{— œu?F? sЫ ‰U b?Ë
ÆW¹ü«
d³« v≈ U?Žœ U/≈Ë 5LK*« dOž l j?I«Ë ‰bF« v≈ …u?Žb« vKŽ ʬdI« dB?²I¹ rË qÐ
rË s¹b« w r uKðU?I¹ r s¹c« s?Ž tK« r UN?M¹ ô˚ vUFð ‰U? U?L? rNO≈ ÊU??Šù«Ë rNÐ
©∂®Æ˝5DI*« V×¹ tK« Ê≈ rNO≈ «uDIðË r¼Ëd³ð Ê√ r —U¹œ s r ułd ¹
©∑®Æ˝jIUÐ rNMOÐ rJŠU XLJŠ Ê≈Ë˚ ‰UI rNMOÐ jIUÐ rJ(UÐ d√Ë
sЫ ‰U UL Ë ¨V²J« ‰«e½≈Ë qÝd« ‰UÝ—≈ s W¹UG« u¼ jI«Ë ‰bF« oOI% ÊU bI
XU Íc« ‰bF« u¼Ë jIUÐ ”UM« ÂuIO t³² ‰e½√Ë ¨tKÝ— qÝ—√ t½U×³Ý tK« ÊS® rOI«
Ÿd?ý r¦ ¨ÊU? o¹dÞ ÍQÐ t?NłË d?HÝ√Ë ¨‰b?F«  «—U?√  dNþ «–S? ¨÷—_«Ë  «uL?« tÐ
ÂUOË ¨ÁœU³Ž 5Ð ‰bF« WU≈ ÁœuBI Ê√ ‚dD« s tŽdý U0 t½U×³Ý 5Ð b qÐ ¨tM¹œË tK«
Æ ±∞≥ Ê«dLŽ ‰¬ ©±®
Æ ∂≥ ‰UH½_« ©≤®
Æ ±µ È—uA« ©≥®
Æ µ …bzU*« ©¥®
Æ π∞ q×M« ©µ®
Æ ∏ WMײL*« ©∂®
Æ ¥≤ …bzU*« ©∑®
126

©±®Æ©s¹b« s wN jI«Ë ‰bF« UNÐ Ãd ²Ý« o¹dÞ ÍQ ¨jIUÐ ”UM«

¨W?? O? ?ŽU?? L? ?²? ?łô« ŸU?? {Ë_« q vK?Ž …—uŁ W¹ËU?? L? ?« ∆œU?? ³?*« Ác?? NÐ Âö?? Ýù« ÊU?? b?? I
¨W?OK¼U'« w Èd?š_« 3_«Ë ¨»d?F« UN?OKŽ ÊU? w²« ¨WOM?¹b«Ë ¨W¹œUB?²ô«Ë ¨W?O?ÝUO?«Ë
lL²− UN?{UI½√ vKŽ rN rOIO ¨¡UL« W¹«bNÐ ¤ w³M« ¡U−? ¨«—ułË ULKþ X½U w²«Ë
W¹U?G« w¼ Ác¼ –≈ ¨…U?O(« Êu?¾?ý q w rNMOÐ …«ËU?*« oI?×¹Ë ¨W¹d?(«Ë ‰bF«Ë ¨W?O½U?½ù«
bI˚ ‰UË ¨©≤®˝jIUÐ wЗ d?√ q˚ vUFð ‰U UL? ¨V²J« ‰«e½≈Ë ¨qÝd« ‰UÝ—≈ s
©≥®Æ˝jIUÐ ”UM« ÂuIO Ê«eO*«Ë »U²J« rNF UMe½√Ë  UMO³UÐ UMKÝ— UMKÝ—√
∫WO*UF« WOK¼U'« w wM¹b« œUND{ô« …d¼Uþ

U?Ë˚ vU?Fð ‰U U?L? ¨¤ bL?×? w³M« ‰U?Ý—≈ s W¹U?G« oK)UÐ W?LŠd« X?½U b?I
t²¦FÐ q³ ÷—_« q¼√ tOKŽ ÊU U* 5*UFK WLŠ— ÊU U/≈Ë ¨©¥®˝5*UFK WLŠ— ô≈ „UMKÝ—√
¨UC?FÐ rN?CFÐ q²?I¹ ÊU¹œ_« q¼√ —U v²?Š ¨wGÐË qNłË ¨„d?ýË rKþË ¨¡UI?ýË ”RÐ s
w È—U?BM« ÊUJ? ¨U?C?FÐ rN?C?FÐ qQ?²?¹Ë ¨U?C?FÐ rN?C?FÐ b?Š«u« s?¹b« q¼√ q²?I¹ qÐ
rN??F?U??−?  «—«d? nU??š s q ÊËœ—UD?¹ ¨YOK¦??²UÐ Êuu??I¹ s2 ¨W??O½U?Ëd« W?¹—uÞ«d?³? ù«
¨dOýUM*UÐ rN½ËdAM¹Ë ¨—UMUÐ rN½ud×¹Ë ¨rN«u√ ÊË—œUB¹Ë ¨r¼¡Uœ ÊuKײ¹Ë ¨WOzUMJ«
ÊU Ë ¨`O?*« VKBÐ rN²? —UA Èu?ŽbÐ ¨œuN?O« ÊËbNDC¹ «u½U? UL ¨U½«Ëb?ŽË UO?GÐË ULKþ
r¼u??d?ŠQ? ÷—_« w? b¹œU?š_« rN «Ëd??H?Š v²??Š ¨È—U?BM« ÊËb??NDC¹ sL??O« w œu?N? O«
w «Ëb?ł YOŠ ¨rN?²K nU?š sLO? WO?Ý—U?H« W¹—uÞ«d³?ù« w …d?ÝU _« qF? «c Ë ¨U?NO?
°¡UOŠ√ r¼Ë UNO r¼udŠË ¨rN b¹œUš_« «ËdHŠË ¨rN²Qý ‰UB¾²Ý«Ë ¨rNðœUÐ≈
Ÿ«dË ·öš WOÝ—UH« W¹—uÞ«d³ù« w ¨W¹u½U*«Ë ¨W?O œe*«Ë ¨WO²ýœ—«e« 5Ð ÊU UL
WB w ¨wM¹b?« œUND{ô« b¼UA s «bN?A ÃËd³« …—uÝ w ʬd?I« h bË ¨œUND{«Ë
 «– —UM« ÆœËbš_« »U×?√ q²˚ vUFð ‰U UL? ¡UOŠ√ r¼Ë rNdŠË ¨œËb?š_« »U×√
«uMR¹ Ê√ ô≈ rNM «uLI½ UË ÆœuNý 5MR*UÐ ÊuKF?H¹ U vKŽ r¼Ë ÆœuF UNOKŽ r¼ –≈ Æœuu«
©µ®Æ˝bOL(« e¹eF« tKUÐ
Æ ±¥ ’ WOŽdA« WÝUO« w WOLJ(« ‚dD« ©±®
Æ ≤π ·«dŽ_« ©≤®
Æ ≤µ b¹b(« ©≥®
Æ ±∞∑ ¡UO³½_« ©¥®
Æ ∏≠¥ ÃËd³« ©µ®
127

„«c½¬ W?O½U?Ëd?«Ë W?O?Ý—U?H« 5²¹—uÞ«d?³? ù« w ÍdJH«Ë wŠËd« ¡U?C?H?« ÊQ?ý ÊU? b?I
WD½eO?ÐË ”—U w²JK2 U²?K X½U ¨UOU?š UO½U?ŠË— «uł® œ—«œu²?Ý wJ¹d_« Œ—R*« t?HË U?L
s q w s¹b« ÊU Ë ¨…UOŠ ôË tO u/ ô ¨ÁœuŽ ‚—U ·U'« ¡U×K« ULN½Q ÊUOFK 5²¹œUÐ
W??O? œe*« s?¹œ ÊU? b??I? ”—U? w U??√ ¨tM d?? ? ¹Ë ¨t?O?KŽ È—e¹ UM¹œ —U?? 5²JK?L*« 5ðU¼
Íb¹√ 5Ð ¨W?Ž«b??š W?ŽUMË ¨WKÞU?Ð W?O?Ýu?−? `?³?√ v²?Š «d?O?³? UÞUD×½« j×½« b?? .b?I«
¨«b¹bý U¼d s¹b« p– ”UM« ÁdJ ¨…u qJÐ rN½ËbNDC¹Ë ¨oK)« tÐ ÊuLKE¹ ¨…cЫu*«
¨‰Ë_« t?ÝU?³? d?O?ž U?ÝU??³ U?N?O? s?¹b« f³√ b?I? W??OD½e?OÐ WJK?2 U?√Ë ¨U?L?OE?Ž U?²?I? Áu??²?I?Ë
¨W¹d? ÝË U?¦³?Ž WO½«d?BM«  b?G ¨ ö?³Že?)«Ë ÂU¼Ë_«Ë ¨WO? d?A« qOÞUÐ_« v≈ ‰U×?²ÝU?
q w  —cÐË ¨‚e2 dý WOD½eO³« WO½«dBM«Ë ¨WOÝ—UH« WO œe*« Xe b Ÿb³« X½U bI
”—U? s q? ”√— vKŽ ÊU? Ë ¨W?O? A?Šu«  «Ë«b?F«Ë ¨W??O?−?L?N?«  «b?ND{ô« —ËcÐ U?L? NM
¨tK¦? ‰U?L?²?ŠUÐ W?_ q³ ô U?U¼—« W?O?Žd« o¼—√  U?Ž pKË ¨d¼U? b?³?²?? ÊUDKÝ WD½e?OÐË
U* rU?F« WUŠ X½U? «cJ¼ ¨WËbK ’öšô«Ë sÞu« VŠ n?Þ«uŽ s WH?ÞUŽ q XðU?L
Æ©±®©ÂöÝù« ÊUuÞ tOAž
t ÷d?F? ²¹ Íc« wM¹b« ÍœU?ND?{ô« —U?³?š√ tÐU?×? √ vKŽ hI¹ ¤ w³M« ÊU?? b?I
vKŽ s?_«Ë ‰b??F« W?Ëœ —u??NþË Ãd?? H« »d??I?Ð r¼d??A? ?³¹Ë ¨rNK?³? W??√Ë W?K q w Êu?MR*«
Èdð U√øUM tK« u?Žbð ô√ øUM dBM²?ð ô√ ∫t «uUI WJ w u¼Ë WÐU?×B« Á¡Uł b?I ¨t¹b¹
¨÷—_« w t d?H?×?¹ rJK³? ÊU? sL?O? qłd?« ÊU? ® ∫rN ‰U?I?øtK« ‰u?Ý—U¹ t??O? s×½ U?
s b¹b(« ◊U?AQÐ jA1Ë ¨5HB?½ qF−O? tÝ√— vKŽ l{uO? —UAM*UÐ ¡U−?O ¨UN?O qF−?O
s V «d« dO?¹ v²Š d_« «c¼ ÒsL?Ò ²O tK«Ë ¨tM¹œ sŽ p– ÁbB¹ U?L ¨tLEŽË t?L( ÊËœ
©≤®Æ©ÊuK−F²ð rJMJË ¨tLMž vKŽ Vzc«Ë ¨tK« ô≈ ·U ¹ ô ¨ udCŠ v≈ ¡UFM
tu??IÐ w_« w³M?« ¨¡U?L? « ‰u??Ý— r¼¡U?ł v²??Š ¨¡U??I?ýË ”RÐ w? ÷—_« q¼√ ÊUJ
5¾ÐU?? B«Ë «ËœU¼ s¹c?«Ë «uM¬ s¹c?« Ê≈˚ vU??Fð t?u??IÐË ¨©≥®˝s¹b« w? Á«d?? ≈ ô˚ vU??Fð
©¥®Æ˝WUOI« Âu¹ rNMOÐ qBH¹ tK« Ê≈ «u dý√ s¹c«Ë ”u:«Ë È—UBM«Ë

Æ ≤ ر wöÝù« rUF« d{UŠ ©±®
Æ ∂π¥≥Ë ≥∂±≤ Õ Í—U ³« `O× ©≤®
Æ ≤µ∂ …dI³« ©≥®
Æ ±∑ Z(« ©¥®
128

∫¤ w³MUÐ …—UA³«

Íc« hK<« ÊËdE²M¹ ÷—_« q¼√ ÊU Ë ¨rNK 5*UFK WLŠ—Ë …—UAÐ ¤ w³M« ÊUJ
¡U?? O? ³½_« t?Ð d??AÐ b?? Ë ¨rN½U?? ³¼—Ë s¹b?« ‰U??ł— rK?þË ¨rN½U?? O? GÞË „u?K*« rKþ s? rN??B?K ¹
¨t½ËdE²M¹ Êu?HFC?²*« œuN?O« ÊU Ë ¨t²?¦FÐ ÊËdE²M¹ ÊuH?FC²?*« È—UBM« ÊUJ ¨Êu?IÐU«
wO?×¹ qł— ÊU?e« d?š¬ w d?NEO?Ý® t½QÐ Xýœ—«“ …¡u?³½ w U?L? t½ËdE²M¹ W?O?²?ýœ—«e« ÊU? Ë
¨„uK*« t? œU??IM?ðË ¨‰Ë_« …d??O? G*« U?? N? ŽU??{Ë√ v?≈ …d??O? G?*« 5M« œd?¹Ë ¨—u??'« XO1Ë ¨‰b?? F«
‰«Ë“Ë 7H?« ÊuJÝË s?_« t½U?? ?“ w q?B? ?×?¹Ë ¨o(« s?¹b« d?? ?BM¹Ë ¨—u?? ?_« t d?? ?? ? O? ? ²ðË
©±®Æ©s;«
¡U??O?³?½_« d?š¬ Ê√ s ¨r?OJ(« w½U?? tÐ r¼d??A?³?¹ ÊU? U0 Êu?MR¹ ”—U?? w W¹u½U*« ÊU?? Ë
©≤®Æ»dF« …d¹eł s Ãd OÝ
X½U?? w²« ‰ö?ž_«Ë r¼d??≈ rNMŽ ld??O t »U?²J?« q¼√ —UE²½« sŽ ʬd??I« d?³? š√ b?Ë
—u'« q¼√ „uK*« W¹œu?³Ž sË ¨ÊU³¼d«Ë —U?³Š_« s s¹b« ‰U?ł— …œU³Ž s r¼—d?×¹Ë ¨rNOKŽ
UÐu?²J t?½Ëb?−¹ Íc« w_« w³M« ‰u?Ýd« Êu?F? ³?²¹ s¹c«˚ vU?Fð tu? w? U?L? ¨ÊU?O?GD«Ë
r¼d?? ? ≈ rN?MŽ l?C¹Ë d?JM*« s?Ž r¼U?? ? NM?¹Ë ·Ëd?? ?F?*UÐ r?¼d?? ?Q¹ q?O? ? $ù«Ë …«—u?? ? ²« w? r¼b?MŽ
t??F? ‰e½√ Íc« —uM« «u??F? ³ð«Ë ÁËd??B½Ë ÁË—e??ŽË tÐ «uM¬ s?¹cU?? rN??OKŽ X½U?? w²« ‰ö??ž_«Ë
©≥®Æ˝Êu×KH*« r¼ p¾Ë√
¨‰b?F«Ë W??L?Šd« w³?½ U?N?O≈ YF??³?² ¨¡U??L?« W¹«b¼ d?E²Mð ÷—_« w 3_« X½U?? b?I
¨Âö??Ýù« s¹b?Ð w_« w³M?« ¡U??−? ¨q³?? s tÐ rN2√ ¡U?? O? ³½_«Ë qÝd?« tÐ d??AÐ U?*UÞ Íc«
‰b??F?« v≈ ¨ U??LK?E«Ë rKE?« s ”UM« Ãd?? ? O ¨Âö???« —«œ v≈ «u??Žb¹Ë ¨Âö?? « t??²? ?O? %
rKþ s t??O? w?¼ U2 3_« «Ë—d?×? O rNðd¹e??ł s Áb?F?Ð s t?ŽU??³ð√ Ãd? ? OË ¨…«ËU??*«Ë rK«Ë
œU³?F« …œU³?Ž s œU³?F« Ãd M UM¦?FÐ tK« Ê≈® ”—U r²?Ýd dU?Ž sЫ wFЗ ‰U U?L ¨ÊU?OGÞË
rNM?Ž tK« ‰U?? U??L? «u½UJ ¨©Âö??Ýù« ‰b??Ž v≈ ÊU¹œ_« —u??ł sË ¨œU??³? F« »— …œU??³? Ž v≈
Æ©¥®˝”UMK Xłdš√ W√ dOš r²M ˚
÷—√ q w? ¨U?? łu?? √ tK« s¹œ w? ”UM« q?šb?? ÷—_« q¼√ pcÐ r?N b?? N? ?ý b?? Ë
rN?b??Ž s? U??N?K×½Ë U?? NKK? ·ö??²? ?š« vK?Ž 3_«  √— U* ¨rN?MŽ tK« w?{— WÐU?? ×? B?« U??N?Kšœ
ÆXýœ—«“ »U² sŽ öI½ ≤¥∞ ’ w½U²ÝdNAK q×M«Ë qK*« ©±®
Æ ≤¥µ ’ w½U²ÝdNAK q×M«Ë qK*« ©≤®
Æ ±µ∑ ·«dŽ_« ©≥®
Æ ±±∞ Ê«dLŽ ‰¬ ©¥®
129

w ÊuÐu ·U?²?Ýu?ł w½d?H« Œ—R*« ‰U? v²?Š ¨q³? s tÐ W?O½U?½û b?N?Ž ô U0 rN?²?L?Š—Ë
Æ©»dF« s ‰bŽ√ ôË rŠ—√ 5%U bNA¹ r rUF« Ê≈® »dF« …—UCŠ tÐU²
©±®˝r dBM¹ tK« «Ëd?BMð Ê≈˚ vUFð ‰U UL? dBMUÐ rN tK« œuŽu? oI% bË
UL Ë ¨
nK ?²Ý« UL? ÷—_« w rNMHK ²?O  U?(UB« «uKL?ŽË rJM «uM¬ s¹c« tK« b?ŽË˚ ‰U
UM?√ rN??u?? š b?? FÐ s r?NMb?? ³? O?Ë rN vC?ð—« Íc« rN?M¹œ rN 4?JL??O?Ë rNK?³? s s?¹c«
Æ©≤®˝U¾Oý wÐ Êu dA¹ ô wM½Ëb³F¹
◊d?A« oI??×?² ¨5JL??²«Ë —u?NEUÐË ¨5³?*« d?BMUÐ rN tÞËd??A?Ë tK« b?ŽË o?I?% b?Ë
¨÷—_« «u??×? ²? H? ¨`U??B?« qL??F«Ë b??O? Šu??²«Ë ÊU?1ùUÐ ¨r¼U??{—√Ë rN?MŽ tK« w{— ¨r?NM
W?LŠ— qÐù«Ë ¡U?A« …UŽ— r¼Ë ÷—_« «u?¾KË ¨j?I« «ËdA?½Ë ¨‰bF« «u?U√Ë ¨oK)« «Ë—d?ŠË
ÆöNłË «—uł …dUOI«Ë …dÝU _« U¼ú Ê√ bFÐ ¨ôbŽË
W??U??≈ u¼Ë Íb?zU??I? F« wö??Ýù« w?ÝU??O? « »UD)« ‰u?? √ s rOEF?« q_« «c¼ Ê≈
¨U?N½U¹œ√ sŽ 3_« wK ð W?Žd?Ý d?H¹ Íc?« u¼ W¹UG? oK)UÐ W?L?Šd«Ë o(«Ë ‰b?F«Ë j?I«
W?U?≈ w lO?L?'« „d?²?A?O ¨Á«d? ≈ öÐ W?O?Ž«uÞ Âö?Ýù« w ‰u?šb«Ë ¨U?N?L?O¼U?H?Ë ¨U?N?L?O?Ë
ÂËd«Ë œdJ«Ë „d²?«Ë ”dH«Ë »dF« U?N²ŽUM? w „d²ý« w²« W?OöÝù« W?O½U½ù« …—U?C(«
tð—U??C? Š d??A½ w X?L¼U??ÝË Âö??Ýù« XKšœ w²« 3_« q? Ë Ãe½e«Ë œuMN?«Ë d??²?²?«Ë dÐd??³«Ë
w dŁR?ð X«“U??Ë  dŁ√ w?²« rO??I« p?Kð ¨ÂU??ŽË n√ …b?? UЗË√Ë U??O? I¹d?? √Ë U??O? ݬ w t?? L? O? Ë
W?O½U?½ù« fHM« «d?²?Š«Ë W?OM¹b« W¹d?(«Ë wM¹b« `U??²« ·d?Fð r w²« …d?U?F*« …—U?C?(«
ÆtbŽË t²Ëœ ÂUOË ¨tK¼√Ë ÂöÝù« —uNþ q³
©≥®
qO?$ù«Ë …«—u?²?« ’u?B½ s ©”b?I?*« »U?²J« w? b?L?×? ® »U?²? nR?? œ—Ë√ b?Ë
WU?Ýd« W?F?O?³D nA? U?N?O?Ë ¨W?O½¬d?I« W?I?O?I?(« Ác¼ b? R¹ U? qOz«d?Ý≈ wMÐ ¡U?O?³½√  «¡u?³½Ë
∫ «¡u³M« s UNO œ—Ë U2Ë ¨UNM W¹UG«Ë WOöÝù«

Æ ∑ bL× ©±®
Æ µµ —uM« ©≤®
Êd?I« d?š«Ë√ w Ê«d¹≈ w W?O½«bKJ« W?O?×O?*« W?HzUD« ¡U?LKŽ —U?³? s ¨5U?OMÐ œË«œ b?Š_« b?³Ž —u??d?³« u¼ ©≥®
¨UË— w W1bI« V²J«  UG w UB?B ²Ë  u¼ö« w «–U²Ý√Ë UOÝd ÊU ¨s¹d?AF« lKDË dAŽ lÝU²«
Æ ±π∏≤ WMÝ W¹dDI« ·UË_« …—«“Ë t²F³ÞË ¨UýUÐ wLN «c¼ tÐU² rłdðË ¨bŠ_« b³FÐ vLðË rKÝ√ rŁ
130

∫¤ t²¦F³Ð …—UA³« ∫ôË√

s U?O³½ rN rO?√® ±∏ WKL'« d?AŽ sU?¦« qB?H« …«—u²« s W?OM¦²« d?HÝ w ¡U?ł UL?
Æ©tL w wö qFł√Ë ¨pK¦ rNðuš≈ jÝË
bL× vKŽ o³DMð ô ≠ w½«bKJ« 5UOMÐ —u?d³K ÂöJ«Ë ≠  ULKJ« Ác¼ X½U «–S
Ê≈ ¨t?O≈ —U?A*« w³M« t½√ «bÐ√ Ÿb¹ r t??H½ `O?*U ¨…c?U½ d?O?žË ¨WI?I?ײ? d?O?ž vI³ð U?N½S?
u¼ œu?Žu*« ULMOÐ ¨l¹d?A²K Âb?IL? fOË ¨÷UI? dNE¹ ·u?Ý t²?OM tÐ sRð U?L `O?*«
…«—u²« w …œ—«u«  U?LKJ« Ê≈ rŁ ¨©vMLO« Áb?OÐ WFA*« W¹—UM?« WF¹dA«® ö?UŠ ¡w−¹ Íc«
s U?b? _úðË ¨d?OŽU?Ý s ‚d?ý√Ë ¨¡UMO?Ý s »d« ¡U?ł® ‰u?Ið ≤ WKL?'« ≥≥ qB?H« w
Æ©rN WF¹dý —U½  “dÐ vMLO« Áb¹ sË ¨f¹b ·ô¬ …dAŽ tF ¡UłË ¨Ê«—U q³ł
rN ‚d?ý√ bË ¨¡U?MOÝ s ÂœU?® u¼Ë ¨fL?A« —uMÐ »d« —u½ t?³ý  U?LKJ« Ác¼ wH?
¨f¹b?? ·ô¬ …d?A? Ž l d??NE¹ Ê√ VłË YO??Š ¨Ê«—U?? s b?:U?Ð _úð t½≈ ô≈ ¨d??O?ŽU??Ý s
Æ©rN WF¹dý vMLO« ÁbOÐ qL×¹Ë
dłU¼ ÊS? ¨©Ê«—U® ‡Ð Wö?Ž W¹√ `O*« rN?O U0 ¨5OKOz«d?Ýù« s bŠ«Ë Í_ sJð rË
—U??H? w p?– b??FÐ «uMJ?Ý s¹c« r¼Ë ¨l³?? « d??¾Ð  U¼U??²? ? w ôu??& qO??ŽU??L? Ý≈ U?¼bË l
÷—√ s W?łË“ t?√ t  c? ð«Ë® ∫©≤± WKL?'« ≤± qB? s¹uJ²« d?H?Ý® w U?L? ¨©Ê«—U?®
5(« p– cM «uMJ?Ý s¹c« ¨»dF?« œUH?Š_« —b?×½« ÊU½b?Ž —«b?O ‰Ë_« ÁbË sË ¨©d?B?
°rN UMÞu U¼Ëc ð«Ë ¨©Ê«—U® —UH w
—«b??O? tMÐ«Ë qO??ŽU??L?Ý≈ q?½ s ¡U??ł b?? lO??L?−?K ·Ëd??F? u¼ U??L? b??L? ×? ÊU?? «–S??
f¹b ·ô¬ …dAŽ l WJ qšœ rŁ ¨WJ w¼Ë ¨Ê«—U w UO³½ p– bFÐ dNþ rŁ ¨©ÊU½bŽ®
w²« w?¼ …¡u?³?M« Ác¼ X??O Ë√ ¨t??³? F? ý v≈ W?¹—UM« W??F¹d??AUÐ ¡U??łË WJ? `²?? w ©sR??®
°øbŠ«u« ·d(UÐ XII%
¨ «ËU?L?« vDž tö?ł ¨Ê«—U? q³?ł s? ”Ëb?I«® ‚u?I?³?Š w³M« …¡u?³½ w ¡U?ł b?Ë
Æ©ÁbL×Ð  ú²« ÷—_«Ë
©ÕËbL*«® U?Od?Š wMF¹  «cUÐ bL?× rÝ« Ê√ p– ¨ÂU¼ v?MF UN? UM¼ ©bLŠ® W?LK Ë
ld?²® wŠu« ‰ËeMÐ UC?¹√ «ËbŽË b? «u½U ¨Ê«—U? ÊUJÝ r¼Ë »d?F« ÊS «c¼ ‚u?Ë ©œuL?;«®
s lKÝ ÊUJÝ n²?N?OË ≠ ÊU½b?Ž ≠ —«b?O U?NMJÝ w²« —U¹b?« +d²?²Ë ¨U?Nðu? UN½b?Ë W¹d?³«
WKL'« ¥≤ ÕU?×ù« U?OFý≈® ©ÆÆ—U?³'U »d?« Ãd ¹ ¨»d« «Ëb−?LOË ¨‰U?³'« ”˃— vKŽ
©±®Æ©±≤˱±
Æ —UB²š«Ë dO¹ ·dB²Ð ¨ ≥≤≠≥∞ oÐU« —bB*« ©±®
131

∫ÁdB½Ë tM¹œ —uNEÐ …—UA³« ∫UO½UŁ

wu??® t?? B½Ë∂∞ qB??H?« w U??O? F? ý≈ ÕU?? ×? ≈ w ÊU¹d??š_« ÊU?ð¡u??³M«  ¡U?? ł pcÐË
—«b?O? rMž q? ¨‰U?L?'« …d?¦? pODGð ¨p?OKŽ ‚d?ý√ »d« b?−?Ë ¨„—u½ ¡U?ł b?? Íd?OM²?Ý«
Ë ¨©ÆÆw×Ðc?? vKŽ Wu?? ³? I? b?? F? BðË ¨pb?? ð  u¹UM?Ð ‘U??³? Ë ¨pO?≈ lL??²? &©ÊU?½b??Ž®
s d??Žu« w ¨»d?F?« œöÐ W?N? ł s wŠË® U?N? O? ¡U??łË Æ©±∑≠±≥  U¹ü« ≤± ÕU??×?ù«®
rN½S ¨Áe?³ Ð »—UN« «u?«Ë ¨¡ULOð ÷—√ ÊUJÝ U¹Ë ¨5O?½«œb« q«u U¹ 5²O?³ð ¨»dF« œöÐ
WMÝ …b w ¨»d?(« …bý ÂU√ sË ¨…œËbA*« ”u?I« ÂU√ sË ¨«uÐd¼ b ·uO?« ÂU√ s
Æ©q×LCð —«bO wMÐ ‰UDÐ√ s ”«u_« œbŽ WOIÐË ¨—«bO b− q vMH¹
bË YOŠ ¨©Ê«—U® —UH w sJÝ b ≠ 5UOMÐ —ud³K ÂöJ«Ë ≠ qOŽULÝ≈ ÊU «–S
rN?OðQ¹ Ê√ —«b?O? œôË√ vKŽ V²? b? ÊU «–≈Ë ¨»d?FK vK?Ž_« b'« u¼Ë ¨©ÊU½b?Ž® —«b?O? t
XOЮ ‡ «b?O?−9 ”b?I*« `Ðc?LK U?NK³?Ið Íb?³ð Ê√ —«b?O? W?O?Ž— vKŽ ÊU? «–≈Ë ¨tK« s wŠu«
Ê√ W?? F? ? I? ?³« pK?ð vKŽ ÊU?? ? rŁ ¨WK?¹uÞ ÊËd?? I? ÷—_« nK¹ Âö?E« ÊU?? YO?? ?Š ¨©w²?? L?EŽ
¨…Ud« s œbF« p–Ë ¨—«b?OI oI% Íc« b:« p– q ÊU «–S ¨»d« s —uM« q?³I²ð
WMÝ ‰ö??š výö?²ð Ê√ V−?¹ U?NK X½U?? «–≈ ¨—«b?O? œôË√ s ‰U?DÐ_« œU?−?√ q? pc? Ë
ÂöJ« «c¼ t??OMF¹ s „UM¼ qN?? ¨œËb?A*« ”u?I«Ë ¨‰uK?*« nO?« ÂU?√ —«d?H« b??FÐ …b?Š«Ë
Íc« —«b?O? t?OMÐË qO?ŽU?LÝ≈ q?½ s u¼ b?L×?L? øb?L?×? u¼ Ê«—U s? bŠ«Ë h ?ý d?O?ž
wŠu« t?? I¹dÞ sŽ »d??F?« q³??Ið Íc?« b??O? Šu« w³?M« u¼ b??L? ×? ?Ë ¨Ê«—U?? —U??H? w d?? I? ²? Ý«
WJË ¨Ê«—U? w wNù« —uM« lA?Fý t?öš sË ¨÷—_« nK¹ ÂöE« ÊU? U?bMŽ ¨wNù«
wŠu« q³?I?²ð —«b?O? W?O?Ž—  ¡U?ł pc? Ë ¨t?²?OÐ w »d« rÝ« b?−9 w?²« b?O?Šu« bK³« w¼
b?Ë ¨WJ s …d?−?NK dD{U? ¨t?³?F?ý Áb?ND{« b? b?L?×? u¼ U?N ¨©t?K« XOЮ `Ðc? vKŽ
¨tÐd¼ s bŠ«Ë ÂUŽ bFÐË ¨…œËbA*« ”«u?_«Ë WuK*« ·uO« s tÐd¼ ¡UMŁ√ gDF« tÐU²½«
q¼√ 5Ð W? d??F? ‰Ë√ t?O? XF?Ë Íc?« ÊUJ*« u¼ «c¼Ë ¨©—bЮ W?F? u? w —«b?O? œU?H? Š√ tKÐU?
œU?−?√ q  d?×½« rŁ ¨”«u?_« ÊuKL?×¹ s¹c« —«b?O? œU?H?Š√ d?J½« U¼b?FÐË ¨w³M«Ë WJ
∂∞ ÕU??×? ù« w® t??O≈ —U??A*« ¨©t??O? t??L? Ý« b?−?1 Íc« »d« XOЮ ÊS?? pc?? Ë ¨—«b??O? 
—u c u¼ UL? —«bO WOŽ— Ê≈Ë ¨`O*« W?OM fOË ¨WJ w «d(« tK« XOÐ u¼©∑ WKL'«
—«b?O?I W?FÐU?²?« Èd?I« Ê√ W?I?O?I?(«Ë ¨`O?*« W??O?M v≈ U?IKD «u?LEM?¹ r ¨© ∑ qB?H« w®
s rO?U??Fð ÍQ?Ð 5(« p– s «Ëd?ŁQ??²¹ r s?¹c« rU?? F« w ÊËb??O? ?Šu« ”UM?« r¼ U??N?½UJÝË
…«—u²?« s WOM¦?²« dH?Ý® w ¡Uł U?L f¹b? ·ô¬ …dA?F« d – ÊS? pc Ë ¨`O?*« W?OM
≠  √d? «–S? ©f¹b? ·ô¬ …dA?Ž —uM« l? ¡UłË ¨Ê«—U? s Á—u½ ‚d?ý√ tK«® ©≥≥ ÕU?×?ù«
W¹√ b?& ô p?½S? Ê«—U? —U??H?IÐ W?I?KF?²*« a¹—«u??²« lO?L? ł≠ w½«bKJ« 5U??OMÐ nR?L?K ÂöJ«Ë
132

·ô¬ …d?AŽ ”√— vKŽ U?NKšœË ¨WJ w³M« `²? U?bMŽ w¼Ë ¨pU√ Ác?¼ dO?ž Èdš√ WŁœU?Š
lz«dA« lOLł XuŠ w²« WF¹dA« t?FË tK« XOÐ v≈ œuF¹ rŁ ¨WM¹b*« w tŽU³ð√ s sR
Æ©±®tH½ bL× dOž sJ¹ r `O*« tÐ dAÐ Íc« o(« ÕË—Ë ÍœUN« Ê≈Ë ¨œU— v≈
¡UL?« Âu?$ œbF? U¼œbŽ —U?Ë ¨WŽd?Ð t²¹—–  dŁUJðË ¨tK« s¹œ qO?ŽUL?Ý≈ dA½ b?I
ÊU? b?L?×? s“ v²?ŠË qO?ŽU?L?Ý≈ ÂU¹√ cMË qO?ŽU?L?Ý≈ q½ d?¦J¹ Ê√ rO¼«dÐ≈ tK« b?ŽË U?L?
 e??−?Ž b??Ë ¨rN½UÞË√ w «œU??O? Ý√Ë WKI??²?? UÐu??F?ý r¼d??O? ž ÊËd?š¬Ë sL??O«Ë “U??−?(« »d??Ž
ÂUM_« …œU?³?Ž —U?A?²½« s rždUÐË ¨qO?ŽU?L?Ý≈ VF?ý ŸU?C?š≈ sŽ ”d?H«Ë ÂËd« U?²¹—uÞ«d?³?≈
5Ð XOIÐ ¡UO?³½_« s qOK œbŽË qOŽULÝ≈Ë rO¼«dÐ≈ rÝ«Ë ¨tK« rÝ« Ê≈ ô≈ rNMOÐ b?FÐ ULO
Æ Æ Æ vMð ôË d cð »dF«
qzU?³? I« lO?L? ł 5Ð ôu?³? b?łËË ¨Âö?Ýù« v≈ …u??ŽbUÐ ÂU? t??²?¦?FÐ b??FÐ «b?L? ×? Ê≈ rŁ
bŽË w²« ¨œö?³« `²Hð XIKD½«Ë ¨t²U?Ý— XIM²Ž«Ë ¨ÂöÝù« W¹«— X%  b%« w²« W?OÐdF«
b bNF« Ê√ w¼Ë WFÞU« WI?OI(« vKŽ nI½ p– rKF½ 5Š UM½≈ ¨q³ s rO¼«dÐ≈ ¡UMÐ√ UNÐ
¡UO³½_« ÊU? YOŠ ¨bL×? b¹ vKŽ oI% b o(« bŽu« Ê√Ë ¨qO?ŽULÝ≈ »U?( oI%Ë cH½
Æ©≤®dO³ ÊUDKÝ VŠU ¨rOEŽ w³½ ÂËbIÐ rNO≈ wŠË√ b ÁdOžË UOFýQ
W1b?I« WF?¹dA«Ë ÊU?'u?B« q× q×?O ʬd?I«Ë W¹dJ?F« …uI?UÐ ¤ bL?×? ¡Uł b?I
l{ËË ¨o(« tù« b?OŠuð u¼Ë ÊU¹œ_« vI½QÐ b?L× ÈœU½Ë ¨…b?ÝUH« WM³¼d« vKŽ Âu?Ið w²«
…uš√ w bŠË Íc« ÂöÝù« s¹œ ÂU√Ë ¨dA³K WO?öš_« jЫuC«Ë ¨WOKLF« bŽ«uI« qC√
w UL œuŽu*« w³M« Í√ nËÔ bI ¨U¾Oý tKUÐ „dAð ô w²« »uFA«Ë 3_« lOLł WOIOIŠ
œöÐ w³?½ a¹—Uð w «b?? O? ł W?? Ëd??F*« o?zU??I? ?(« sË ¨l¹œË 5√ rU?? ? ∆œU?¼ t½QÐ  «¡u?? ³M«
WJ q¼√ ÊU? Ë ¨W?I?¦K ö?×Ë W*U?*«Ë ¡Ëb?N« d?O?¦? ÊU WU?Ýd« v≈ tðu?Žœ q³? t½√ »d?F«
…dJHÐ W?dF? Í√ r¼bMŽ sJ¹ r VIK« «c¼ t?OKŽ WJ q¼√ lKš U?bMŽË ¨©5_«® t½uL?¹
v≈ …u??ŽbUÐ «b?L? ×? tK?« qÝd¹ Ê√ q³??Ë …¡u?³M« w  œ—Ë U??L? 5?_« wMFð w²« ©ÁuK?O?ý®
rË ¨WJ w? qł— ‚b?√Ë √b?¼√ ÊU? ¨ÕU??−MÐ t??I? I?Š Íc« d??_« ¨W??OMŁu« W«“≈Ë Âö??Ýù«
l−?ý√Ë ¨5LKJ²*« `B√ `³?√ …u³M« WU?Ý— qL% Ê√ b?FÐ tMJË ¨ŸdA*« ôË »—U?;UÐ sJ¹
b?−? qł√ s q?Ð ¨W?O?B? ?A« t?²?×KB?* fO ¨Áb?OÐ t?H?O?ÝË —U?HJ?« »—U?×¹ ÊU? Ë ¨»d?F«
¨«dOI? wuðË UNC?d ¨÷—_« “uM `OðUH t?OKŽ ÷dŽ bË ¨ÂöÝù« u¼Ë tM¹œ ÂU?OË ¨tK«

Æ ≥¥≠≥≥ oÐU« —bB*« ©±®
ÆdO¹ ·dBðË —UB²šUÐ ∂µ≠∂≥ ”bI*« »U²J« w bL× ©≤®
133

r ¨W¹d?A?³« `U?B?Ë ¨tK W?BU?š b?L?×? U?N?b? w²« W?A¼b*« W?L?OEF?« WKOK'« W?b?)« Ê≈
s WOM?Łu« —Ëcł lK²« b?I tK t?²b?š U√ ¨UO?³½ Ë√ ÊU UJK ¨tK« œU?³Ž s ‚uK ? UN?bI¹
W?F¹d??ý qC?√Ë ¨s¹œ qL?? √ U?N Âb? b??I? W?O½U??½û t?²?b??š U?√Ë ¨÷—_« s d?O?³? ¡e?ł
t²F¹d?ý XGKÐË ÊU'uB« sB× ¨œu?NO« s WF¹dA«Ë ÊU?'uB« cš√ bË ¨UNM√Ë U?N²¹«bN
ÊU?'uB?Ð «bÐ√ rK×¹ rË ¨UÐu?²J U½u½U? „d²¹ r? t½S `O?*« v?O?Ž ·ö Ð ¨‰U?LJ« W?ł—œ
wË ¨t W?¹e?'« «u??F? b¹ Ê√Ë d??B?O? I 5BK? ? «u?½uJ¹ Ê√ œu??N?O« `?B½ t½√ l«u« qÐ ¨w?JK
UÐu?²J t?KO?$≈ ÊU? Ë ¨Q?³?²?š«Ë »d?N? UJK? tM qF?& Ê√ d?O¼U?L?'« XËU??Š  U?³?ÝUM*« Èb?Š≈
d??š¬ sJ¹ r t½√ U??L? ¨WÐU??²? fOË U¼U??H? ý …—U?A? ³« sŽ t??²U??Ý— mKÐË ¨t??³K W??×? H? vKŽ
ÆWOMJ« w s¹b¹bŽ ¡UO³½√ sŽ ÁbFÐ Àbײ¹ fuÐ f¹bI« Ê_ ¨¡UO³½_«
l oÐUD?²¹ «c¼Ë ¨‰u?Ýd« vM?F0 © Õ«uKO?ý® …¡u??³M« w …œ—«u« ©ÁuKO??ý®  «d?O?? Hð sË
U?? j³??CUÐ w?MF¹ «c¼Ë ¨‰u??Ýd« u?¼Ë ʬd?I?« w «d??O? ¦? —dJ²¹ Íc«Ë ¨w?³MK wÐd??F« V?IK«
qðdð …—U?³?F« Ác¼Ë ¨©tK« ‰u?Ý—® j³CUÐ w?¼ W¹d³?FUÐ ©rO¼u≈ Õ«uK?Oý® Ë ¨©Õ«uKO?ý® t?OMFð
©±®ÆrUF« w Ê–P*« lOLł ‚u Âu¹ q  «d fLš
ÊuJ?¹ Íc« ¨©ÊU???½ù« sЫ® Ë ¨©hK<«® s?Ž ȃd« s Ád?? O? žË ‰U?? O½«œ U¹ƒ— w ¡U?? łË
b??A? Š ”√— vKŽ u¼Ë ¨t½U?DKÝ  U??³ŁË ¨t½U1≈Ë t?U?L? Ž√ w …—U??ND?UÐ “U??²1Ë ¨5MR??LK U??U??≈
»u??F? ?A«Ë  U?? O? u??I?« lO??L? ?ł s Êu?? HQ??²¹ s?¹c« ¨5MR?*« s vB?? ×¹ ôË b??F?¹ ô ¨qzU¼
œu??N? O« Ê≈Ë ¨lODI?« …d?O?EŠ v≈ ÊuKšb?¹ —U?H?J« Ê√ vKŽ Õu??{uÐ ‰bð U¹ƒd?« Ác¼Ë ¨ U??GK«Ë
¨tK« W?O?½«b?ŠuÐ «uM¬ ¨Èd?š_« W?O?MŁu« »u?F?A«Ë »d??F« s 5¹ö*«Ë 5¾ÐU?B?«Ë È—U?BM«Ë
ÆÂöÝù« s¹œ «uIM²Ž«Ë
b?? L? ?×? U?¼œU?? w?²« Èd?? š_«  «Ëe?? G«Ë b?? Š√Ë —bÐ „—U?? F? ? w o¹—√ Íc« Âb?« q Ê≈
lË ¨©Êu½ sÐ lýu¹® t«—√ Íc« Âb« s W?¾*« w bŠ«Ë sŽ UNŽu?L− w œeð r ¨UO?B ý
UË¡— ÊU bIK ¨tK« ‰uÝ— s bŠ√ vKŽ rKþ Ë√ …u UNO …bŠ«Ë WŁœUŠ Í√ q−ð r p–
ȃd« WU w q¦?L²¹ dA³« lO?Lł 5Ð s ÁbŠË ÊU V³?« «cNË ¨U×U?² ULN?ý öO³½
Æ©≤®WM'« s tÞu³¼ q³ Âœ¬ q¦L ©ÊU½ù« sЫ® t½QÐ tÐ  dAÐ w²« W¹R³M²«
∫bL× w³M« b¹ vKŽ „uK*« ÊUOGÞ rODײР…—UA³« ∫U¦UŁ

d¼b« dš¬ v≈ vI³OÝË qÝ—√® ‰UO½«œ …¡u³?½ w ¡Uł UL ÊU½ù« sЫ u¼Ë ©UýU½d³«® Ê≈
Æ ∏≥≠∏≤ oÐU« —bB*« ©±®
Æ ≤∂≤ ’ ”bI*« »U²J« w bL× ©≤®
134

t??L?Ý« wM?F¹ Íc« b??L?×? d??O?ž U??ýU½d??³« p– sJ¹ r?Ë ¨©gŠu« o×?? WDK?UÐ ôu? ? 
o³DM¹ Íc« t??H½ u¼ ‰UO½«œ U¹ƒ— w s¹b?K ”bI*« d?O³?F?²« Ê≈ ¨©—uN?A*«® Ë©œu?L;«® U?Od?Š
¨¡«e'«Ë »U?(«Ë W½uM¹b« U?NO½U?F sË ¨©s¹b«® t½√Ë Âö?Ýù« sŽ ʬdI« w U v?KŽ UU9
UýU½d³« ÂU UO½b« Ác¼ lz«dýË fO«u½ V?×ÐË ¨Ê¬dI« s «bł W³¹d w³M« ‰UO½«œ WG Ê≈Ë
b?L?×? d?O?ž ÊuJ¹ Ê√ sJ1 ö?? t?OKŽË ©±®XO?ž«uD« „u?K*« Í√ t½d?Ë ÊUDO?A« W½U¹œ r?OD×?²Ð
…œU?O? Ý u¼ W?I?O? I?(« vKŽ Âö??Ýù« Ê≈Ë ¨vKŽ_« tK« …d??C?Š w ÊU?½ù« s?Ы —u?NEÐ œu??B?I*«
d??Nþ√Ë ¨r?KE« d??N? Ë ¨‰b?? F« tÐ ÂU??√ Íc« ¨W?? œU??B« W??F¹d??A?« »U??²? pK1 t?½_ ¨Âö??«
¨W(U?B« ‰UL?Ž_« vKŽ bU)« »«u?¦UÐ bŽËË ¨tK« WO?½«bŠuÐ ¡UłË ¨ÊU?²N?³« Ê«œ√Ë ¨‚bB«
Âö??Ýù« u¼ «c¼Ë Âö???« oI??×? ²¹ W??I¹d?D« Ác??NÐË ¨ U??¾? O? « Êu?KL??F¹ s* »«c??F?UÐ b??ŽuðË
 «¡u?³M«Ë  «—U?A?³« w U?L? Í√ Õu?{uÐ 5³?Ë t?OK?Ž ’u?BM p– q Ë ¨Ê¬d?I« W?F¹d?ýË
¨s¹dšü« ¡UO?³½_«Ë `O*U tK³ fOË ¨5DMD? bFÐ ¡Uł t½_ ¨bL?× u¼ UL²Š U?ýU½d³
`Oð√ b? ¨d³? _« 5DMD U?FD u¼ Íc« VO¼d« Êd?I« ŸU³ð√ ‚d?A« w ÀuU¦« …b?OI?Ž Ê≈Ë
w²« …b*« w¼Ë ¨nB½Ë ÊËd? WŁöŁ …b* ¨r¼uÐc?F¹Ë r¼Ëd?NI¹ Ê√Ë ¨s¹b?Šu*« «uЗU?×¹ Ê√ rN
¨W?N? ł s W?OMŁu« Èu??I« lO?L? ł v×9Ë qQ?²? ð p– b?FÐ rŁ ¨‰U??O½«œ w³M« U¹ƒ— U??Nðœb?Š
Æ©≤®ÁbŠË bL× b¹ vKŽ UMOI¹ oI% U u¼Ë ¨Èdš√ WNł s ÊUOGD«Ë „dA« pU2Ë
qO?$≈® ©W??¾?OD)« vKŽ rU??F« XJ³¹® ·u?Ý Íc?« W?I?O?I? (« ÕË—Ë jOK—U?³« u¼ t?½√ U?L?
Æ©π≤∏ ر¥ UMŠu¹
vÝu?Ë rO¼«dÐS U?O³½ Ë√ ¨ÊU?LOKÝË œË«b? ÊU? UJK ¡«uÝ tK« œU?³Ž s b?³Ž b?łu¹ ôË
‚d??š qJ ¨b??L?×? qF?? U?L? W?ŽU??−? ýË ”U?L? ŠË rO??L?B? ²Ð Á«b?? v≈ XOJ³??²« «c??NÐ mKÐ
vKŽ tKLŽ d?B²I¹ rË ¨UNK√Ë U¹UD)« Â√ w¼ W?OMŁu« sJË ¨W¾ODšË rŁ≈ Êu½UI« Ë√ W?F¹dAK
Èd?? v≈ 5Łu?F?³? ‰U?Ý—SÐ ÂU?? qÐ ¨tðU?O?Š ¡U?MŁ√ W?OÐd?F?« …d¹e?'« t?³? ý s W?OMŁu« Ÿö??²?«
r UŠË ¨UOÐu?OŁ√ pK v≈Ë ¨ÂËd«Ë ”—U 5²¹—uÞ«d³≈ rEŽ_ ÊUL? UŠ UL¼Ë ¨qd¼Ë ¨e¹ËdÐ≈
«c¼ √bÐË ¨dHJ« c?³½Ë ÂöÝù« s¹œ ‚UM²Ž« v≈ r¼u?Žb¹ ¨s¹dšü« „uK*« s b¹bF«Ë ¨d?B
d??HJ«Ë ÂöE« Èu?? t??²?{—U??Ž U?b?MŽË ¨U¼U??IKð U?L? tK« W??LK m?OK³??²Ð b?L? ×? s XOJ³??²«
b?U??I? s Âu??O« Êu? —b¹ ôË°…U??GD«Ë „uK*« s ÊU?DO?A« Êd?? ÊËb?−1 p– b??FÐ Êu?LK?*« `³?√ nO?? dE½« ©±®
 U?IÐU? vKŽ Êud?A¹ s¹c« r¼ Âu?O« …UGD« —U? bI? °w½«bKJ« w×?O*« «c¼ t? —œ√ U s¹b« «c¼  U¹U?žË
Êd?I ”UM« b?³?Ž Íc« b?ÝU?H« s¹b« «c¼ Êu?Žd¹Ë ¨W?O?ö?Ýù«  U?O?F?L'« Êu?×?²?²?H¹Ë ¨Ê¬d?I« kO?H?% ez«u?łË
°dBOI dBOI UË tK tK U vI³¹ Ê√ qÐUI p– q Ë°ÊUDOA«
Æ ±∞∞≠π∏ oÐU« —bB*« ©≤®
135

tK« `M b?Ë ∑ ‰UO½«œ w U?L tK« d?_ «cO?HMð dUJ« Ëb?F« VUŽË t?HO?Ý q²Ý« ¨Õö?UÐ
WDKÝ X% WJK?L*« ÁcN? bzUË d?O?√ ‰Ë√ `³?B?OË ¨tK« WJK2 fO?ÝQ?² ÊUDK«Ë …u?I« b?L?;
©±®Æ «—UA³«Ë  «¡u³M« w ¡Uł UL ¨©»UЗ_« »—Ë „uK*« pK®
∫Âö« WJK2Ë ¨tK« WJK2 rOIOÝ t½QÐ …—UA³« ∫UFЫ—

¨W1bI« ”bI« ÊuJð s w²?« WJKL*« ÁcN WOŠËd« WL?UF« fÝQOÝ «bL×? Ê≈ UL
qJO??N« U??N? O? ÂU?I?¹Ë ¨W?OÐu?Mł œöÐ w ÂU??IðË U??N? {—√ s ld??²? Ý w²« …b¹b??'« ”b??I« U/≈Ë
…b¹b?'« ”bI?« sJð rË ¨.bI?« ÕdB« Vz«d?š ‚u? vM³¹Ë ¨‰Ë_« s vKŽ√Ë d?³? √ b³?F*«Ë
¨©…Ëd*«® Ë ¨©UHB«® UL¼Ë ULNLCð Ê«cK« Êö³'«Ë ¨»uM'« v≈ lIð UN½√ p– ¨WJ ÈuÝ
ULNM qJË ¨5¹u?GK« s¹—c'« fH½ s UL¼Ë ¨©Êu¹“® Ë ¨©U¹—u® 5L?Ýô« fH½ ÊöL×¹
°WKÐUI*« WLKJK Íc« vMF*« fH½
¨U?NÐ WDO?;« oÞUM*«Ë WM?¹b*«Ë qÐ ¨U?NðU?d?Š pN?²Mð ô W?Ýb?I? U¼b?ŠË WJ `³?Bð rË
d?LŽ w½U?¦« WH?OK)« ÊQÐ ¨©f¹—œ≈® U¹ƒd UI?O?I% p– ÊU? bIË ¨5LK*« d?Ož vKŽ W?d×?Ë
°ÊULOKÝ qJO¼ WFIÐ vKŽË ¨U¹—u q³ł vKŽ ¨”bI*« b−*« ¡UMÐ bOFOÝ
U?Ë— XŽUD²?Ý« qN? ¨tK« s U?UN?≈ X½U f?¹—œ≈ U¼¬— w²« U¹ƒd« Ê√ X³?¦¹ p– q Ë
ø…b¹b'« ”bI« w¼ UN½√ wŽbð Ê√ WD½eOÐ Ë√
Íc« s¹d?O? ³J« 5½d?I« Ë– iO?Ð_« —u?¦« u¼ t½√ ¡U?Žœ« o¹d?DÐ Í√ Ë√ UÐU?³« lOD?²?¹ q¼Ë
Æ©≤®øÂö« WJK2 UN½√ wŽbð Ê√ WO×O*« lOD²ð q¼ËøU¹ƒd« dHÝ w tHË ¡Uł
 UMzUJ« s …d?O³?  UŽu?L−? tI?«dð X½U? «bL?× Ê√ ‰U?O½«œ w³M« U¹ƒ— w ¡Uł b?I
k×¹ r w²« b?O−L?²«Ë .dJ²«  U?LK lLÝ „UM¼Ë ¨W?O½UÐd« …dC?(« v≈ tðœUË ¨W¹ËU?L«
WDK« ‰u?šË ¨¡UO?³½_« vKŽ U½UDKÝ Ãu?ð bË ±≤ 5¹d?¦½uJ« d?HÝ w U?L Ád?O?ž ‚uK U?NÐ
¨tKÝ— rEŽ√ t?KF?łË t?F?—Ë  U1dJ²?« s tK« t?×MË ¨d?U?J« Êd?I«Ë lЫd« gŠu« d??O?b?²
rN?u? a?U?ý ÃdÐ t½Q? Áb?ŠË b??L?×? “d?³¹ tK« rN?KÝ—√ s¹c« qÝd«Ë ¡U?O? ³½_« q 5Ð sË
vKŽ b¼U?A« bU?)« ‰U?¦L?²U? nI¹ Áe?$√ Íc« rOEF« qL?F«Ë rO??'« ¡VF« Ê≈Ë ¨U?FO?L?ł
©≥®Æt²LEŽË Áb−
Æ dO¹ ·dBðË —UB²šUÐ oÐU« —bB*« ©±®
Æ ≤∂≥≠≤∂≤ ’ ”bI*« »U²J« w bL× ©≤®
¡«d?Ýù« WKO ¤ t Èd?ł U U?U9 oÐUD¹ ‰U?O½«œ w³M« …¡u?³½ sŽ UM¼ 5U?OMÐ Ád? – UË Æ ±≥≥ o?ÐU« —b?B*« ©≥®
ÆWM« w dð«uðË Ê¬dI« w X³Ł UL ëdF*«Ë
136

ÊdI« dœ Íc« rOEF« b¼U:« UNLOI¹ YOŠ ÊU½ù« sЫ WJK2 ÂUOIÐ …—UA³«  ¡Uł bI
¨‰UO½«œ w³M« U¹ƒ— w ¡U?ł UL ¨YOK¦?²« WOM Ë 5DMD? q¦1 ÊU Íc«Ë ¨dA?Ž ÍœU(«
Íc« vHDB*« bL× ÈuÝ sJ¹ r Íc« ¨ÊU½ù« sЫ qÐ ¨tK« sЫ b¼U:« p– sJ¹ rË
b??O?Ý ‰u??¦? bMŽ w?U?²« wN?ù« b?Žu« —b?? b?Ë ¨÷—_« vK?Ž tK« WJK2 ö??F? ÂU??√Ë fÝ√
WJKL*« WLEŽË  uJK Ê≈® ∫©≤∑Ë ≤≤Ø∑® ‰U?O½«œ dHÝ w ¡Uł UL? ¨tK« Íb¹ 5Ð ¡UO³½_«
«c¼ rNðuJK ÊuJOÝË ¨tzUOË√Ë vUFð tK« œU³F vDFð ·u?Ý UNK ¡UL« WF— X% …b²L*«
°©±®©UN²ŽUDÐ qLFðË Èdš_« pUL*« lOLł UNb ð ¨W¹bÐ√ WJK2
ô …bŠË Âö?Ýù« w błuð t½√ vKŽ Õu?{uÐ ‰b² W¹R?³M²« WU?Ýd« Ác¼ w dOÐU?F²« Ê≈Ë
t?? ²J?K2 u¼ U?? C¹√ q?Ð ¨V?? ×? ? tK« s?¹œ fO Âö?? ÝùU?? ¨WËb?«Ë s¹b« 5?Ð U?? N ÂU?? B? ?H½«
wI?? O? I? (« tK?« s¹œ qÐ ¨÷—_« vKŽ t?K« WJK?2 sJ¹ r b?? L? ×? q³?? Âö??Ýù«Ë ¨W¹u?? O½b«
©≤®ÆjI
∫‰bF« WU≈Ë rKE« s WO½U½ù« d¹dײР…—UA³« ∫UUš

¨W¹d?A? ³« ÕËd« W?O?ö?š√ ô Õu??{u« s b¹e0 Õd?ýË ¨.b??I« s¹b« `O?*« `K?√ b?I?
ÊU qÐ ¨œË«œ WöÝ s ôË ¨U¹œuN¹ sJ¹ r t½uFu²¹ «u½U Íc« `O*« Ê√ ú*« vKŽ sKŽ√Ë
…u?Ë ¨tK?« W?LK …u?I?Ð ÷—_« vKŽ tK« WJK2 r?O?I?O? Ý t½√Ë ¨b?L?Š√ t??L?Ý«Ë ¨qO?ŽU??L?Ý≈ sЫ
r¼d?Q¹ r d³?B«Ë `U?²«Ë l{«u?²« vKŽ tŽU?³ð√ Y×¹ ÊU? vO?Ž `O*« Ê√ U?L ¨nO?«
wI b?Ë ¨Êu−?«Ë œUN?A²?Ýô«Ë  «œU?ND{ô« sŽ UHKÝ r¼d?³š√Ë t?K« WJK2 WU?≈Ë ‰U²?IUÐ
5DMD?? ¡U?ł rŁ ¨ÊU?Ëd« …dÞUÐ_« rJ?Š X% W?ŽËd?  «œU?ND{« …d?A? Ž qz«Ë_« È—U?BM«
√b?³? Êö?Ž≈Ë ¨Â≥≤µ WMÝ W?OI?O½ lL?−?  «—«d? b?FÐ sJË ¨W??OMJ« W¹d?Š sKŽ√Ë ¨d?O?³J«
vKŽ q³? Í– s b?ý√ …—u?BÐ œU?ND{ô« s b¹e? v≈ ÊËb?Šu*« Êu?LK*« ÷d?Fð ¨YOK¦?²«

Ê≈Ë U?N?ЗU?G?Ë U??N?—U??A? X¹√d? ÷—_« w? ÈË“ tK« Ê≈® ¤ tMŽ `O??×?B« Y¹b??(« w ¡U?ł U* o?ÐUD «c¼Ë ©±®
÷—_« Ê√ d? c« b?FÐ s —uÐe« w UM³?²? b?IË® ʬd?I« …—U?A?³ oÐUDË ¨©U?NM w ÍË“ U? mK³?O?Ý w²?√ pK
w rN?MHK ?? ²? ? ?O  U??(U??B?« «uKL?? ŽË rJM «uM?¬ s¹c« tK?« b??ŽË® vU?? Fð tu??Ë ©Êu?? (U??B« ÍœU?? ³? Ž U?? NŁd¹
Æ©÷—_«
s¹œ Âö??Ýù« Ê√ W?I? O?I? (« Ác¼ v≈ »U?²?J« «c¼ nR? q?Ë nO? qQ?ðË Æ ±≥µ ≠±≥¥ ’ oÐU?« —b??B*« ©≤®
¡ULKŽ s dO¦ UNLN sŽ e−?Ž ULMOÐ w{U*« ÊdI« ‰Ë√ w tðUOŠ dš¬ w ô≈ rK¹ r UO½«dB½ t½u l WËœË
°s¹dUF*« 5LK*«
137

©±®ÆtOKŽ tK«  «uK bL× ¡Uł v²Š ¨YOK¦²« —UB½√ b¹

∫bL× W√ —uNEÐ …—UA³« ∫UÝœUÝ

tK« WJK?2 wMÞ«u? ÊS? ≠ w½«bKJ?« 5U?OMÐ —u??d??³K ÂöJ«Ë ≠ ‰U?O½«œ w³?M« U¹ƒ— wH?
W?? √ r?N½QÐ Êu?? H? ? u¹ wK_« w?«—ü« Ë√ w½«bK?J« hM?« wË ¨©5?¹b?? I« W?? ŽU?? ?L? ?ł® r¼
s¹c« —UB½_«Ë s¹d?łUN*« s qO³M« t?AOłË ¡U?O³½_« dO?QÐ jI oOKð WH? w¼Ë ¨5¹bI«
lO??L?łË ¨w½U??Ëd« gŠu« vKŽ «u??C?Ë ¨U??O?I¹d??√Ë U?O? ݬ s d?O? ³? ¡e??ł s W?OM?Łu« «u?FK?²?«
Í√ b?łu¹ ôË ÆÆÆ©≤®WJKL?*« Ác¼ w 5 —U??³? 5M?Þ«u?Ë 5d?J ¡U?OË√ ÊËd??³? ²?F¹ 5?LK*«
 «u?L? « pK tK« Ê≈ ¨tÐd r?K*« tKL?×?¹ U? —b? «d?²? Šô«Ë W?³?;« s Áb??O? qL??×¹ lÐUð
„UM¼Ë ¨WU?š …—uBÐ rK q pK u¼ ¨«dÞ …œU?« bOÝË ¨„uK*« lO?Lł pKË ¨÷—_«Ë

qOz«d?Ý≈ w?MÐ U¹ .d? sЫ v?O? Ž ‰U? –≈Ë® ∂ nB« …—u?Ý w ¡U??ł U* oÐUD «c¼Ë Æ ±¥∞ ’ oÐU??« —b?B*« ©±®
w U*Ë ¨©b?L?Š√ t?L?Ý« Íb?FÐ s wðQ¹ ‰u?ÝdÐ «d?A?³?Ë …«—u?²« s Íb¹ 5?Ð U* U?b?B r?JO≈ tK« ‰u?Ý— w½≈
r¼d??Q¹ qO??$ù«Ë …«—u??²« w r¼bM?Ž UÐu??²J t½Ëb??−¹ Íc« w_« w³?M« Êu??F?³? ²¹ s¹c?«® ±µ∑ ·«d?Ž_« …—u??Ý
w²« ‰ö?ž_«Ë r¼d??≈ rNMŽ lC¹Ë YzU?³?)« rN??OKŽ Âd?×¹Ë  U?³?OD« r?N q×¹Ë dJM*« sŽ r¼U?N?M¹Ë ·Ëd?F*UÐ
U??N¹√ U¹ q ÆÊu??×KH*« r?¼ p¾Ë√ t??F? ‰e?½√ Íc« —uM« «u??F? ³ð«Ë ÁË—e?ŽË ÁËd??B½Ë tÐ «u?M¬ s¹cU?? rN??OKŽ X½U??
Êö??Žù« «c¼ q?QðË ¨©u¼ ô≈ t≈ ô ÷—_«Ë  «u?? L? « pK? t Íc« U??F? O? ?L? ł rJO?≈ tK« ‰u??Ý— w?½≈ ”UM«
sŽ n?AJO ¨©u?¼ ô≈ t≈ ô ÷—_«Ë  «u?? L? ?« pK t? Íc« U?? F? O? ?L? ?ł rJO?≈ tK« ‰u?? Ý— w½≈® ÍËU?? L? ?«
¨rN WŽUD«Ë W¹œu?³F« —u q sË ÷—_« „uK q s U?NK WO½U½û d¹d?% UN½√Ë oK K WUÝd« ÊuL?C
°u¼ ô≈ t≈ ô Íc« pK*« ÁbŠË tK« Ê√ ÊöŽ≈Ë
vU??Fð tu?? w U?L? rNMŽ tK« w?{— WÐU?×? B« sŽ ʬd??I« w ¡U?ł U?* U?U9 W??IÐUD W??Oð«—u?²?«  «—U?A? ³« Ác¼Ë ©≤®
tK« s ö?C? Êu?G? ²?³¹ «b?−?Ý U?F? — r¼«dð rNMO?Ð ¡U?L?Š— —U?HJ« vKŽ ¡«b?ý√ t?F? s¹c?«Ë tK« ‰u?Ý— b?L?×?®
tK« rN?Ýb b?Ë ¨©qO?$ù« w rNK¦?Ë …«—u²« w rNK?¦ p– œu?−« d?Ł√ s rN¼ułË w r¼U?L?OÝ U½«u?{—Ë
s¹c«Ë —U?B½_«Ë s¹dłU?N*« s ÊuË_« Êu?IÐU«Ë® ±∞∞ WÐu?²« …—uÝ w U?L? r¼U{—√Ë rNMŽ w{—Ë r¼d?NÞË
‰UË ©«bÐ√ UN?O s¹bUš —UN½_« U?N²% s Íd&  UMł rN b?Ž√Ë tMŽ «u{—Ë rNMŽ tK« w{— ÊUŠS?Ð r¼uF³ð«
W??ŽU??Ý w Áu??F? ³ð« s¹c« —U??B½_« s?¹d?łU??N*«Ë w?³M« vKŽ t?K« »Uð b??I® ±±∑≠±±∂ U??N? ? H½ …—u??« d??š¬ w
tK« w?{— WÐU??×? B« s U??H√ 5FЗ√ …d??? F« g?O? ł œb?Ž m?KÐ b??Ë ¨©«u??HKš s¹c« W?Łö?¦?« vKŽË Æ Æ…d??? F«
ÆrNMŽ
138

tKUÐ ÊU1ù« s WðËUH?²  Uł—bÐ dŽUA*« f?H½ rNO ©±®rK ÊuOK W?zULŁöŁ sŽ qI¹ ô U
wz«d?? rž—√ Ê_ W??łU?Š ôË ¨…b??Š«Ë …u?š√Ë ¨…b??Š«Ë …d??Ý√Ë ¨…b?Š«Ë W??√ Êu½uJ¹
Ò ¨t?Ð W?I? ¦«Ë
lL??²?:« vKŽ rJ×?½ Ê√ UMOKŽË ¨Y¹b??(«Ë ʬd?I« s W???³?²? I*« ‰«u?_« nK?²? ? W??Ý«—œ vKŽ
q ÊU bË ¨tzUHKšË bL× dBŽ w ÊU? UL qÐ ¨Êü« tH½ ÕdD¹ UL fO wöÝù«
Âö?Ýù« ÊU —√ sË ¨fL?ײ? sR?Ë ¨ŸU−?ý ÍbMłË ¨b?N²?− qU?Ž lL?²:« «c¼ w œd?
‰u?Ýd« ÂU¹√ w W?O?u?I« …Ëd?¦« X½U? b?Ë ¨UF? Í—U?³?ł≈ ¡UDŽ≈Ë Í—U?O?²?š« ¡UDŽ≈ w¼Ë …U? e«
W?{dŽ „d?²O rK*« ÊU? U?Ë ¨©‰U*« XOЮ …UL?*« WU?F« W½«e?)« w l{uð WFЗ_« ¡U?HK)«Ë
fKÝ√ dš¬ ÊU?½≈ Í√ b& sË ¨©Âö« l½U?® UOd?Š wMF¹ rK rÝ« Ê≈Ë ¨WłU?(«Ë “uFK
td?ýË tM¹œ UNO rłU?N¹ w²« WE×K« w sJË ¨hK<« rK*« s W*U?Ë Ud d¦? √Ë «œUO
»d??Š q?Ð W??O½«Ëb?? Ž UÐd??Š fO? ”b??I*« œU?? N? '«Ë ¨U??H? ?O? ? U?? L? B? š `?³? B¹ t½S?? tðUJ?K²2Ë
…Ëc−Ð rNÝuH½ u? eð qÐ ¨¡u{u« Ë√ bOLF²UÐ ÊËdND¹ Ë√ ÊuÝb?I¹ ô 5LK*« Ê≈ ÆÆÆWOŽUœ
Ê«b?LF*« UMŠu¹ ‰U? bË ¨tKł√ s rN?U²?Ë s¹b« p– sŽ rNŽU?œ w WŽU?−A«Ë W?ÝUL?(«
Íc« sJË ¨WÐu?²« qł√ s? ¡U*UÐ r b?L?Ž√ wM½≈® ∫UÐU½dÐ qO?$≈ w U?L? ¨t??H½ `O?*« qÐ
Æ©”bI« ÕË—Ë —UMUÐ r bLF¹ ·uÝË ¨wM Èu√ ÍbFÐ wðQ¹
5OMŁu?«Ë …dЫd?³« ·U??B½√Ë qŠd« p¾?Ë√ b?L? ×? d??NÞ ÕËd« pK²ÐË WK?F?A« Ác??NÐ °qł√
wŽ«b?²*« fOMJ« r¼—ËbÐ «u?uŠ s¹c?« ¨b¹œUMB« —«dÐ_« s gO?ł v≈ rNu?ŠË ¨5Oz«b?³«
ŸU?IÐ wË …œu?Žu*« ÷—_« œ«b?²« v?KŽ WLz«œ W?O?N≈ WJK2 v≈ ¨W?K×L?C*« W??OMJ«Ë ¨.b?I«
¡U?L« W?³? X% 3_« lO?Lł Ê≈ ‰U?I¹Ë ¨5ðd? ÁU¹ƒ— w ‰U?O½«œ Áb? √ bË ¨rU?F« s Èd?š√
©≤®ÆvUFð tK« WŽUDÐ qUF« —«dÐ_« VFý Âb ð ·uÝ
∫ÂöÝù« s¹œ —uNEÐ …—UA³« ∫UFÐUÝ

©ÂuU?ý® W?LK qL?F²?Ý« ‘—u? ”—U? pK v≈ t?²U?Ý—Ë ©¥µ® UO?F?ý≈ w³M« …¡u?³½ wH?
Ác¼ q n?A? nR*U?? ±π±∞ WMÝ œËb??Š w s?¹d??A? F« Êd?? I« W¹«bÐ w? 5LK*« œb?? F W??OzU?? B? Šù« Ác¼ ©±®
°WOÐdG« …—UC(« ÂU√ nK ²«Ë nFC« W¹Už w wöÝù« rUF« ÊU XË w ozUI(«
tK« bŽË® vUFð tu? ʬdI« s  «¡u³M« Ác¼ ‚bB¹Ë ¨ —UB?²š«Ë dOšQðË .bI?²Ð ¨±¥≥ ≠±¥∞ oÐU« —bB*« ©±®
tuË ¨©”UMK Xłdš√ W√ dOš r²M ® tuË ¨©÷—_« w rNM?HK ²O  U(UB« «uKLŽË rJM «uM¬ s¹c«
¡U??HK)«Ë WÐU??×?B« s?J¹ r ÊS?? ¨©Êu?(U??B« ÍœU??³?Ž U??NŁd¹ ÷—_« Ê√ d?? c« b??FÐ s —uÐe« w U??³? ²? b??IË®
W??Oð«—u??²«  «—U??A? ³«Ë W??O½¬d??I«  U¹ü« Ác??NÐ s¹œu??B? I*«Ë s¹—u?? c*«Ë ·ö?? ? ²?ÝôU?Ð s¹œu??Žu*« r¼ ÊËb??ý«d«
°ø«–≈ ÊuJ¹ sL WOKOz«dÝù«Ë
139

q√ vKŽ ‰«b« w?KL?F«Ë wd?(« d??O??H?²« j?³?CUÐ u¼ «c¼Ë ¨d??A« b?{Ë ¨d?O? K? ·œ«d?L?
WLz«b« UNFz«dý UN ÷—_« vKŽ W¹u WO½UЗ WJK2 W?USÐ qOH `O× s¹b ÂöÝù« WLK
Í√ ÊS? ¨©Âö?« lM?® U?O?d?Š wMF¹ Íc« Âö??Ýù« ¡«—ËË ¨Ê¬d?I« U?NML?C?²¹ w?²« W?(U?B«
Wœ«d*« ¨© EIRINY® WLK? tO  œ—Ë Íc« vM?F*UÐ œ—«Ë dOž d?√ wUO?š ÂöÝ Ë√ d?š¬ dO?Hð
bË ¨…d?UE« WOJzö*« W?LO½d?²« Ác¼ w ¨©ÂöÝ≈®Ë ¨©Uö?ý® Ë ©ÂuUý® W?OU«  U?LKJK
q³?'« vKŽ W?G?OK³« t?²EŽu? vI√ U?bM?Ž WL?KJK wö?Ýù« vMF*« «c¼ `O?*« v?O?Ž b?B?
Æ©πص v² qO$«® ¨©tK« ¡UMÐ√ ÊuŽb¹ rN½_ ≠ Âö« wF½U UOdŠ ≠ 5LKLK vÐuÞ®
WUù ÂœU? wM½√ «uMEð ô® ÕU UbMŽ `O?*« U½bOÝ tC?— U u¼ wUO)« Âö?« ÊU Ë
ر∞ v² qO$≈® ©nO« Âb ²Ý_ qÐ Âö« fÝ√ l{u  ¬ r –≈ ¨÷—_« vKŽ Âö«
Æ©≥∂≠≥¥
ôøÂö?« ¡UM³ UœU? wM½uMEð qN ¨÷—_« w —UM« qF?ý_ X¾ł® U?u sKF¹ U?L Ë√
Æ©µ≥≠¥π ر≤ Uu® © UUI½ö sJË
s¹d??OD)« 5u??I« s¹c¼ ÊS?? ¨Âö??Ýù« s¹œ U??N½√ vKŽ ©EIRINY® W??LK rN??Hð r U??Ë
t??²? d??²? ?« ¨t??Šö??≈ sJ1 ô È–√ U?½uJ¹ r Ê≈ «e??G? ÊöEO??Ý v??O? ?Ž ‰«u??√ s 5C??U?M²*«
Æ©±®WeM*« tK« WLK UN½√ vKŽ qOłU½_« UNu³ V³Ð WO½«dBM« WOMJ«
qL??% ¨©Âö?Ý≈® Ë ¨©W??O½U¹d??« Âö??Ý® Ë ¨©ÂuU?ý® W??LK Ê√ U??NÐ rK*« o?zU?I? (« sË
vKŽ ‰b?¹ Âö?ý qF??Ë ¨W??O?U??«  U??GK« ¡U??LKŽ lO??L? ł tÐ ·d??²?F¹ d??√ «c¼Ë ¨vM?F*« fH½
Ë√ U?LÝ« qL?×¹ rU?F« w wM¹œ ÂUE½ Í√ błu?¹ ôË ¨Âö« oI?ײ?O ¨Âö?²?Ýô«Ë ŸuC?)«
Ê√ sJ1 ô ¨o(« tK? o(« s¹bU? ¨Âö?Ýù« s? «u?L?ÝË W?³?O¼ d??¦? √Ë qL?ý√Ë qC??√ U?H?Ë
Ác¼ Ê≈ ¨5?F? b?KÐ rÝ« Ë√ ¨5F?? VF?? ý r?ÝUÐ vŽb¹ Ê√ ôË ÁœU?? ³? ?Ž s Í√ rÝU?Ð vL?? ¹
»uK w? «d??²? Šô«Ë ·u??)«Ë VŽd?« luð w²« w?¼ ¨Âö??Ýù« W??LKJ? W??L? B? F«Ë W?? Ý«b??I«
`O?*« q³? b?O?Šu« w?³M« u¼ U?O?—≈ w³M« Ê≈Ë ¨U?U?F?{ Êu?LK*« Êu?J¹ U?bMŽ v²?Š ¨tz«b?Ž√
W?LKJ« Ác?¼ Âb? ?²?¹ Íc« b?O?Šu« w³M?« u¼Ë ¨s¹b« vMF0 ©ÂuU?ý® W?L?K Âb? ?²?Ý« Íc«
5LK «u½U qÝd« lOLł ÊS w½¬dI« wŠu« VŠË ¨tK« qÝ— bŠ√ ‚b  U³Ł≈ ·bNÐ
œu?N?OK W?Ëd?F? X½U? U?ö?ýË ÂuU?ý U?NðU?œ«d?Ë Âö?Ýù« W?LK? Ê≈Ë ¨UM¹œ Âö?Ýù« «Ëc? ð«Ë
¨W?U ”UM« 5Ð Âö?Ýù« s¹œ dA½Ë ‰U?L ù b?L×? dNþ U?bMŽ WM¹b*«Ë WJ w È—U?BM«Ë
≤∏ ÕU×?≈ UO?—≈ w UL Âö?Ýù« Ë√ Âö« s¹œ ¡U?IÐ vKŽ WEU×?LK UO—≈ w³M?« `B½ bI
qł√ s 5O?½«bKJ« W??b?šË qÐUÐ d??OM Ÿu??C?)UÐ q?Oz«d?Ý≈ wM?Ð s t?²? O?ýU??ŠË d¹d??A« pK*«
Æ —UB²š«Ë dOšQðË .bI²Ð ¨±µ¥ oÐU« —bB*« ©±®
140

»— «Ëd??−¼ b?? I ¨…U??−M?K rN??U?? √ Õu??²? H? q?O? ³? Ý s fO? t½_ ¨…U??O? (« b?? O? vKŽ ¡U?? I? ³«
≤ w UL W½U?O)«Ë ∆ËU*« «ud?²«Ë ¨tzUO³½√ s «Ëd? ÝË ¨Áb³FË tKJO?¼ «u½œË ¨r¼œ«bł√
Ê≈Ë ¨tM tK« r¼c?IM¹ sË ¨©dB½ c?š u³½® b¹ w tK?« rNFË√ b?I «cJ?¼Ë ≥∂ a¹—«u²« d?HÝ
rzUI« Ë√ ¨ÂUù« Ë√ ¨o(« w³M« nzUþË b¹b% vKŽ —œU?I« u¼ ÁbŠË ÂöÝù« Í√ Âö« s¹œ
vM³?? ²¹ Âö?? ÝùU?? d?? š¬ s¹œ b??łu?¹ ôË ¨b??Š«Ë tM?¹œË ¨b??Š«Ë tK?« Ê≈ ¨÷—_« w tK« d?? QÐ
s¹b« «c¼ q−¹Ë Èdš√ W?×KB qJÐ w×C¹ s ÊS? pc ¨UNMŽ l«b¹Ë WIKD*« W?O½«bŠu«
Âö??Ýù« s¹œ s?J¹ r «–≈Ë ¨¡«d?? öÐ t?K« q³?? s Àu?? F? ³*« o(« w³?M« u¼ t½S?? ¨t?? Ýb??I¹Ë
pcÐ wH¹ d?š¬ ”U?O?I? „U?M¼ fO t½S? ¨Ád?QÐ rzU?I« Ë√ tK?« ‰u?Ý— ‚b? tÐ fO?I½ «—U?O?F?
¨VzU??−? F« Êu?KF??H¹ U??C¹√ ÊË–u??F? A?*U?? ¨wUJ« ÊU¼d??³?UÐ U??Lz«œ X??O? …e??−? F*«Ë ¨÷d??G«
sŽ d?O?³?F?²K Xb? ?²?Ý« ÂuU?ý Ê≈Ë ¨p– w rÝU?(« ÊU¼d?³« u¼ s¹bUÐ b¹b?A« p?L?²U?
W??¾?UJ ôË W??œ«d?? W?LK W??OÐd??F« w fOË ¨Âö??Ýù« Èu??Ý ÂuU?ý X??OË ¨Âö??« s¹œ
u¼Ë ¨Âö??Ýù« vMF?? qL??% ÂuU?ý Èu??Ý W¹d??³?F?« w W?LK? b?łuð ôË ¨Âö??Ýù« ô≈ ÂuU??A
w²« »u?F?A« nK²? ? 5Ð „d?²?A*« r?O¼«dÐ≈ s¹œ rÝ« wMFð w²« ÂuU?ý W?LK?J .b?I« vMF*«
WLN*« ’u?BM« s …bŠ«Ë w³M« UO—≈ U?NU w²« WLKJ« ÁcN? UM¼ sË ¨tK½ s  —b×½«
©±®Æ”bI*« w½«d³F« »U²J« w
∫WO½UÐd« W¹«bN«Ë WO½U½ù« …uš_« oIײР…—UA³« ∫UMUŁ

‰u?Ý— t½√Ë qO?B?Hð `{ËQÐ  «¡u?³M« w ≠ 5U?OM³ ÂöJ«Ë ≠ b?L?×? nË ¡Uł b?I?
v≈ …Q??−? wðQ¹ t½√® w?¼ WŁöŁ ◊Ëd?AÐ e??O2 t½√ U??L? ¨b?N? F« ‰u?Ý—Ë ¨d??ü« b?O? «Ë ¨s¹b«
Æ©rNM …b¹bý W³× l{u t½√ UL ¨tO≈ ÊuF¹Ë ”UM« tMŽ Y׳¹Ë ¨tdŠË Áb−
ŸU?−A« b?zUI« «c¼Ë ¨W¹d?A?³K rOEF« s?;«Ë b?O:« q?łd« «c¼ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 s Ê–≈
øbL× ÈuÝ ¨tÐ t¦FÐ Íc« s¹b«Ë ¨tK« qO³Ý w WKO³½  Ubš Âb Íc«
ÊU¹œ_« d?¦? √ u?¼ Íc« Âö?Ýù« s¹œ Âb?Ë ¨È—U?³¹ ô U?Ýb??I? UÐU?²? U?O½b« v?≈ Âb? b?I
¡Uł—√ WU w …dUJ« 3_« s b¹bF«Ë 5¹ö*« W¹«bN WKO?ÝË ÊU Ë ¨UFH½Ë WÞUÐË WO½öIŽ
÷—_« vKŽ WOLÝd« WO?IOI(« tK« WJK2 ÊÒuJð …bײ WUŽ …uš√ v≈ U?NK UNuŠË ¨…—uLF*«

UH?OMŠ ÊU sJË U?O½«dB½ ôË U¹œu?N¹ rO¼«dÐ≈ ÊU U?® vUFð tu? p– ‚bB¹Ë Æ ±≥≤ ≠ ±≤∏ oÐU?« —bB*« ©±®
Æ©ULK
141

©±®ÆrOEF« tK« ‰uÝdÐ ULNM Í√ W½—UI Y³F« sË ¨UMŠu¹Ë vOŽ UNÐ ÈœU½ w²«

∫Âö« pK b¹ vKŽ ”bI« `²HÐ …—UA³« ∫UFÝUð

«uu?® UN?OË U¹d? “ ÊU? vKŽ ©µØ≤±v² ® qO?$ù« w UL? pcÐ …—U?A³«  ¡U?ł bI?
°©UA׳ wD²1 Ë√ U½Uð√ V d¹Ë l¹œË t½≈ ¨pO≈ ÂœU pJOK v≈ ÍdE½« ∫ÊuON WMÐô
pK*« «c?¼ Ê√ lË ¨w³??« s œu??N?O?« …œu?Ž b??FÐ pK? ¡w−0 ”b??I« w Q??³M²¹ U?¹d? e??
Q?³M²¹Ë ¨t?K« XOÐ ¡UMÐ b?O?F¹ ·u??ÝË ¨’ö?)UÐ wðQ¹ t½√ ô≈ ¨«—U?L?Š V d?¹Ë l{«u?²?Ë l¹œË
»u?F?A« nIðË ¨WÐd?)« WM¹b*«Ë qJO?N« ¡UMÐ t?O? ÊuËU×¹ œu?N?O« ÊU? XË w pcÐ U¹d? “
U½U??d?? ”u¹—«œ ”d??H« pK —b??B¹ Ê√ v?≈ ¡UM³« w qL??F« n?u?²?¹Ë ¨r¼b??{ r¼—ËU??& w²«
rN½√ l ¨`?O?*« q³?? ”œU??« Êd?I« cM? Íœu?N¹ pK? Í√ U?IKD? d?NE¹ r?Ë ¨¡UM³UÐ `L??¹
©≤®ÆV½Uł_« …œUOÝ X% UOð«– WKI²  UuJ×Ð ÊuF²L²¹ «u½U
w b?L?×?® fO??HM« tÐU?²? w ¨w½«bK?J« 5U?OMÐ œË«œ —u??d?³« Ád?? – U? iFÐ «c?N?
q¼√ ¡U?LKŽ ·ô¬ 5Ð W?FzU?ý X½U? w²«  «¡u³?M« Ác¼ q XI?I% b?IË ¨©”b?I*« »U?²J«
Vd??²¹ ÊU? U??L? ¨t??²?√Ë hK<« w?³M« ÊËdE²M¹ «u?½U? s¹c« È—U??BM«Ë œu?N? O« s »U??²J«
…¡u??³½ w U??L? t?½ËdE²M¹ W??O? ²?ýœ—«e?« ÊU? Ë ¨r?N2√ tÐ ÊËd??A?³¹Ë ¨”u??:« ¡U??LKŽ U??C¹√ Á—u??Nþ
…d?O?G?*« 5M« œd¹Ë ¨—u?'« XO?1Ë ¨‰b?F« w×¹ qł— ÊU?e?« d?š¬ w d?NEO??Ý® t½QÐ Xýœ—«“
qB×¹Ë ¨o(« s¹b« dBM¹Ë ¨—u_« t dO²ðË ¨„uK*« t œUIMðË ¨‰Ë_« …dOG*« UNŽU{Ë√ v≈
©≥®Æ©s;« ‰«Ë“Ë 7H« ÊuJÝË s_« t½U“ w
¡U??O?³?½_« d?š¬ Ê√ s ¨r?OJ(« w½U?? tÐ r¼d??A?³?¹ ÊU? U0 Êu?MR¹ ”—U?? w W¹u½U*« ÊU?? Ë
©¥®Æ»dF« …d¹eł s Ãd OÝ
…—UC?(« w¼ WO?öÝù« …—UC?(« Êu s p– vKŽ ‰œ√ ôË Æ —U?B²š«Ë d?OšQðË .b?I²Ð ¨ ±≤≤ oÐU?« —bB*« ©±®
»d?F« U?NO? „—U?ýË U¼œU?ÝË U¼œU?ý b?I ¨t?O? XKšœ w²« 3_« q U?NzUMÐ w „—U?ý w²« rU?F« w …b?O?Šu«
Ë√ W??{U??C?ž ÂU??Ž WzU??L? ¦KŁË n√ …b?? Êu??LK?*« b?−?¹ rË a« Æ ÆbMN«Ë ÂËd?«Ë dÐd??³«Ë œdJ«Ë „d??²«Ë ”d??H«Ë
s¹b« —u½Ë ¨ÍœdJ« s¹b?« Õö ÊUJ ¨b?KÐ Ë√ ‚dŽ Ë√ W?O?u? Ë√ fMł Í√ s ÊUDK« ÊuJ¹ Ê√ w U?łd?Š
‚«d?Ž_« q s r?¼d?O?žË ¨ÍdÐd?³« 5?H?ýUð sÐ nÝu¹Ë ¨Íu½e??G« œu?L?×?Ë ¨w d??²« #U?H« b?L? ×?Ë ¨wJ½“
ÆÂöÝù« rJŠ X% «Ëb%« s¹c« ”UMł_«Ë
Æ ±∞π oÐU« —bB*« ©≤®
Æ ≤¥∞ ’ w½U²ÝdNAK q×M«Ë qK*« ©≥®
Æ ≤¥µ ’ w½U²ÝdNAK q×M«Ë qK*« ©¥®
142

U?NK UN½√ u¼Ë ¨Á«d? ≈ öÐ `²?H« b?FÐ ÂöÝù« w 3_« ‰u?šœ V³?Ý d?H¹ Íc« u¼ «c¼Ë
t²?√  UH?Ë tðUH? Êud?F¹ «u½U b?Ë ¨tŽU?³ð√Ë WL?Šd« w³½ b¹ vKŽ ’ö)« dE²Mð X?½U
Êu??d?? F¹ U?? L? t½u?? d??F¹ »U?? ²J« r?¼UMOð¬ s?¹c«˚ vU?? Fð ‰U?? U?? L? ¨r¼¡U?MÐ√ Êu??d?? F¹ U?? L?
oÐUD²ð ¨W?O½bË W?OJ …dO?¦?  U¹¬ w  «—UA?³« pKð b √Ë Ê¬d?I« d³?š√ UL? ¨©±®˝r¼¡UMÐ√
‰u?Ýd« Êu??F?³?²?¹ s¹c«˚ vU?Fð tu?? w U?L? ¨W?HU?« 3_« V?²? w …œ—«u«  «—U?A? ³« l
sŽ r¼U?NM¹Ë ·Ëd?F*UÐ r¼dQ¹ qO?$ù«Ë …«—u?²« w r¼bMŽ UÐu?²J t½Ëb?−¹ Íc« w_« w³M«
ÁËd?? B½Ë ÁË—e?? ŽË tÐ «u?M¬ s¹cU?? r?N? O?KŽ X½U?? w²?« ‰ö?? ž_«Ë r¼d?? ≈ rNM?Ž lC¹Ë dJ?M*«
s¹c« tK« b?ŽË˚ t½U×?³Ý ‰U? UL? Ë ¨©≤®˝Êu×?KH*« r¼ p¾Ë√ tF? ‰e½√ Íc« —uM« «uF?³ð«Ë
rNK?³? s s¹c« nK? ? ²? Ý« U??L? ÷—_« w rNM?HK ??²? ? O  U??(U??B?« «uKL??ŽË rJM? «uM¬
Êu? dA¹ ô wM½Ëb?³F¹ U?M√ rNu?š bFÐ s rN?Mb³?OË rN vCð—« Íc« rNM¹œ rN 4JL?OË
ÍœU³Ž U?NŁd¹ ÷—_« Ê√ d c« bFÐ s —uÐe« w UM³?² bIË˚ t½U×?³Ý ‰UË ¨©≥®˝U¾Oý wÐ
s öC ÊuG²?³¹ «b−Ý UF — r¼«dð rNMOÐ ¡ULŠ—˚ t?²√ ʬdI« nË UL ¨©¥®˝Êu(UB«
w r?NK¦?? Ë …«—u?? ²« w r?NK¦?? p– œu?? −? ?« d?Ł√ s rN¼u?? łË w? r¼U?? L? O? ?Ý U?½«u??{—Ë t?K«
w½≈ qOz«d?Ý≈ wMÐ U¹ .d? sÐ vO?Ž ‰U –≈Ë˚ tÐ v?O?Ž …—UAÐ d? – UL? ¨©µ®˝ÆÆÆqO$ù«
t??L? ?Ý« Íb??FÐ s? wðQ¹ ‰u??Ýd?Ð «d??A? ³? ?Ë …«—u??²« s? Íb¹ 5Ð U* U?? b??B? r?JO≈ tK?« ‰u??Ý—
©∂®Æ˝bLŠ√
wÐ√ l t²B w UL t²√ W?HË Á—uNþ »dË ¤ w³M« nË ·dF¹ qd¼ ÊU bË
tÐ s¬ «c?NË t?²H? ·d?F¹ WA?³?(« pK wýU?−M« ÊU «c? Ë ¨Í—U? ³« `?O×? w ÊU?OH?Ý
Æd³š  «—UA³« pKð s ÁbMŽ ÊU dB fuI «c Ë ¨ULK  UË «dÝ
w³MUÐ »U?²J« q¼√ ¡U?LKŽ W?d?F sŽ —U?³?š_« s «d?O?¦ t? ¹—Uð w d?O?¦ s?Ы d – b?Ë
rN??³?²? s Wu??IM*« U??O? —√Ë U?O? F? ý≈ w³M«  «—U??AÐË ‰U??O½«œ w³M« U¹ƒ— ‚U??ÝË ¨t??²?H? Ë ¤
b?Ë ¨©”b?I*« »U?²?J« w b?L?×?® »U?²? VŠU? Ád?? – U* U?U9 oÐUD u?×½ v?KŽ W?Ýb?I*«
‰Ë√ w WHK² ? 3Q U¹ƒd« w Íc« rMB« U√® ‰U YO?Š pK*« U¹ƒd ‰UO½«œ dOHð U?NO œ—Ë√
Æ ≤∞ ÂUF½_«Ë ¨ ±≤∂ …dI³« ©±®
Æ ±µ∑ ·«dŽ_« ©≤®
Æ µµ —uM« ©≥®
Æ ±∞µ ¡UO³½_« ©¥®
Æ ≤π `²H« ©µ®
Æ ∂ nB« ©∂®
143

w 3_« Ác¼ tÐ t?K« ·c?I¹ s¹b?? rMB« tÐ ·c?? Íc« d?−?(« U??√Ë ¨Ád?š¬Ë tDÝË√Ë ÊU??e«
o¼e¹Ë ¨o(« tÐ tK« h×?LO? ¨»d?F« s UO?√ UO?³½ tK« YF³?O? ¨UN?OKŽ ÁdNEO? ÊUe« d?š¬
¨W–_« tÐ eF¹Ë ¨WH?FC« tÐ ÍuI¹Ë ¨WöC« q¼√ tÐ ÍbN¹Ë ¨5?O_« tÐ rKF¹Ë ¨qÞU³« tÐ
©±®Æ©5HFC²*« tÐ dBM¹Ë
w¼Ë ¨5*UE« Ÿœ—Ë ¨5U?C« W¹«b¼Ë ¨5HFC?²*« …dB½ ¤ t?²¦?FÐ s W¹UG« Ê√ Í√
…U??GD« ÊËb??−1 rNðU??ŽœË rNzU??LK?Ž s d?O? ¦? —U?? s¹c« Âu??O« Êu??LK*« U¼—b?¼√ w²« W¹U??G«
°rN½ËdHJ¹Ë 5HFC²*« ÊuЗU×¹Ë ¨rN½ËdBM¹Ë rN½uLEF¹Ë
‚«d??F«Ë ÂU??A?« w È—U??BM«Ë œu??N? O?« s «u??LKÝ√ s¹c?« »U??²J« q¼√ ¡U??L?KŽ ÊU?? b??Ë
Êu?O? _« »d?F?« ÊU? Ë ¨rN½Q??AÐ  «¡u?³?½Ë  «—U?AÐ s r¼b?MŽ U0 WÐU??×?B« ÊËd??³? ¹ sL??O«Ë
«u?LKÝ√ s¹c« œuN?O« ¡ULKŽ d?³ √ Âö?Ý sÐ tK«b?³Ž ÊU? bË ¨tÐ Êu?ŠdH¹Ë p– s Êu?³−?F¹
s t??³M sÐ V¼ËË b?K'« uÐ√Ë Íd?O? L? (« lO?³?ðË —U?³? Š_« VF?? ÊU? Ë ¨¤ w³M?« b?N? Ž w
»UD)« sÐ d?L?Ž —U³?Š_« VF? d³?š√ b?Ë ¨dL?Ž b?NŽ w «u?LKÝ√ s¹c« »U?²J« q¼√ ¡U?LKŽ
VŠU? Ád? – U* U?U9 W?IÐUD w¼Ë ¨5IÐU?« ¡U?O?³½_«  «—U?AÐ wË ¨…«—u?²« w tðU?H? sŽ
¨ÊUð√ Ë√ —UL?Š vKŽ wðQ¹Ë ¨”bI*« XO?Ð `²H¹ t½√ s ¨©”bI?*« »U²J« w bL?×® »U?²
s ‰Ë√ u¼Ë ¨t??F?ÝËË Â«d?(« b?−? *« tMŽ tK« w{— d??L?Ž vMÐ YO??Š ¨s¹b?−?*« w?M³¹ t½√Ë
bFÐ WM¹b*« s ¡UłË ¨‡¼±µ W?MÝ ”bI« `² t½√ UL ¨‡¼±∑ WMÝ p–Ë Âö?Ýù« w tFÝË
lu??O t?œU??š t??F?Ë Á—U??L?Š v?KŽ ÂU?A« v?≈ Âb?Ë ¨VUÞ w?Ð√ sÐ wKŽ U??N?OK?Ž nK ?²? Ý« Ê√
s W?? H? Êu??d?? F¹ rN½_ ’U?? F« sÐ Ëd??L? ?F U¼u??L?K¹ Ê√ «uÐ√ «u?½U?? b??Ë ¨U?? NK¼√ l `?KB«
b−?*« qšœ bË ¨©≤®rN?³?² w œ—Ë U?L? Á—U?LŠ vKŽ t??HMÐ d?LŽ r¼¡U?ł v²?Š ¨U?N×?²?H¹
UN½uÝbI¹ s¹c« œuNOUÐ W¹UJ½ UNOKŽ UN½uIK¹ È—UBM« ÊU WUL …d B« vKŽ È√—Ë vB_«
vMÐË ¨WÐU?×?B« t?F?Ë tz«œdÐ U?N?HO?EM²Ð t??H½ dL?Ž ÂU?I? ¨rNðö? w rN WK³? U?N½Ëc? ?²¹Ë
Êu?LK*« U¼c? ?²¹ Ê√ d?L?Ž wA? ? W?U?O?I« W??OM w wKB¹ Ê√ o?¹dD³« tM œ«—√Ë ¨b?−?*«
 «¡u?³½ pcÐ XII?ײ? ¨UN?ł—U?š vKË UNM Ãd? ¨U?NK¼√ vKŽ U¼Ë—œU?B¹Ë ÁbFÐ «b?−?
Âö?? « pK ¨»U?D)« sÐ d?? L? Ž ¤ w³?MK w½U?? ¦« W?? H? O?K)« w rN?ð«—U??AÐË q?Oz«d??Ý≈ w?MÐ
q¼√ 5?Ð Âö?? « t?? O? ? Áb?? FÐ q×?? O? ¨”b?? I*« XOÐ v?≈ Á—U?? L? ?Š vKŽ Âb?? I¹ Íc?« ¨‰b?? F«Ë
vB?_« b−?*« s¹b?−?*« dL?F¹ Íc« ¨„uK*« U?Nb? ðË ÷—_« vKŽ t?²JK2 b?²9Ë ¨ÊU¹œ_«
©≥®Æf¹—œ≈ w³M« …—UAÐ w UL ¨Â«d(« b−*«Ë
Æ ≥∞±Ø≤ W¹UNM«Ë W¹«b³« ©±®
Æ ‡¼±µ WMÝ Àœ«uŠ dOŁ_« sÐô qUJ«Ë ¨d¹dł sЫ a¹—Uð dE½« ©≤®
Æ ≤∂≥≠≤∂≤ ”bI*« »U²J« w bL× ©≥®
144

∫W¹—uA« WDK«Ë WO½U1ù« …uš_« ∫fU)« q_«

tu? w U??L? ¨w½U1ù« w½U??½ù« lL?²?:« ÂU?O? »d?IÐ wJ*« b?N? F« w ʬd?I« d??AÐ b?I
rN?З vKŽË «u?M¬ s¹cK? vIÐ√Ë d?? O? ?š t?K« bM?Ž U?? Ë˚ W?? OJ w?¼Ë È—u?? A« …—u?? Ý w v?U?? Fð
s¹c?«Ë ÆÊËd??H? ?G¹ r¼ «u?? ³? C? ?ž U?? «–≈Ë gŠ«u?? H«Ë rŁù« d?zU??³? ? Êu??³M?²? −¹ s?¹c«Ë ÆÊuK u?? ²¹
rNÐU√ «–≈ s?¹c«Ë ÆÊuIHM¹ r¼UM?“— U2Ë rNMOÐ È—uý r¼d?√Ë …öB« «uU?√Ë rNÐd «uÐU−?²Ý«
V×¹ ô t½≈ tK« vKŽ Ád?łQ `K√Ë UH?Ž sL U?NK¦ W¾?OÝ W?¾OÝ ¡«e?łË ÆÊËdB²M?¹ r¼ wG³«
ÊuLKE¹ s¹c« vKŽ qO?³« U/≈ ÆqO³Ý s rN?OKŽ U p¾ËQ tLKþ bFÐ d?B²½« s*Ë Æ5*UE«
s p– Ê≈ d??H? žË d?³? s*Ë ÆrO√ »«c??Ž rN p¾?Ë√ o(« d?O? GÐ ÷—_« w Êu??G? ³¹Ë ”UM«
©±®Æ˝—u_« ÂeŽ
w¼Ë ¨W¹u??³M?« WM¹b*« w W??O? ö??Ýù« WËb« ÂU??O? q³?? WJ w  U¹ü« Ác?¼ Xe½ b??I
wJ*« lL?²?:« ÷UI½√ vKŽ Âu?I?OÝ Íc« b¹b?'« wö?Ýù« lL?²:«  U?H “d?Ð√ sŽ Àb×?²ð
¨¡UH?FC« vKŽ Ê«ËbFUÐ o(« d?OGÐ ÷—_« w wG³«Ë ¨”UM« rKþ vKŽ Âu?I¹ Íc« wK¼U'«
WJ w È—u?A?« X½U? YO?Š W?C?O?G?³« W?O?I? ³D« vKŽ Âu?I¹Ë ¨¡U?M«Ë ¨b?O? ³?F«Ë ¨¡«d?I?H«Ë
sJ?¹ rË ¨©…ËbM?« —«œ® w ÊË—ËU?? A? ? ²¹ «u?½UJ ¨g?¹d?? s ·«d?? ?ý_«Ë ú*« vK?Ž …—u?? B? ? I? ?
s¹c«® v?U??Fð tu?? ¡U??−? ¨W??OK¼U??'« È—u??A« pK?ð w oŠ ¨¡U??M«Ë ¨w?«u*«Ë ¨¡U??H? F? CK
qÐ ¨W¹ü« d?A³?² ¨©Êu?IHM¹ r¼UM?“— U2Ë rNMOÐ È—uý r¼d?√Ë …ö?B« «uU?√Ë rNÐd «uÐU?−²?Ý«
¨WOK¼U?ł ôË ¨tO? WO?I³Þ ô Íc« w½U1ù« w½U?½ù« lL²:« ÂU?O »d?IÐ ¨UNK È—u?A« …—uÝ
d??Š 5Ð p– w ‚d?? ô rNMO?Ð È—u?ý 5?MR*« d??Q? ¨…u??š_« vKŽ Âu??I¹ qÐ ¨W??O? N? −MŽ ôË
d?O?³? Ë√ ¨d?O?I?Ë wMž 5Ð ôË ¨n?O?F?{Ë Íu? Ë√ ¨n¹d?ýË lO?{Ë ôË ¨…√d?«Ë qł—Ë ¨b?³?ŽË
“dÐ√ s wN?? ¨rNMO?Ð È—u?ý r¼d??Q? …ö??B« «u?U??√Ë rNÐd «u?ÐU?−? ²?Ý« s q qÐ ¨d??O?G? Ë
ÆWM¹b*« w WËœ t ÂuIð Ê√ q³ WJ w qJA²¹ ÊU Íc« wöÝù« lL²:« hzUBš
©rNMOÐ È—u??ý® Ë ¨√b?²?³?©r¼d?√® ‡? W?O?L?Ýô« WKL?'« W??G?O?BÐ È—u?A« W?¹¬  ¡U?ł b?I
WÝ—U2 sŽ pHMð Ê√ —uB²¹ ôË ¨pHMð ô WHB« Ác¼ ÊQ Ë ¨—«dI²Ýô«Ë  u³¦« bOH² ¨Ád³š
¨…Ëd?¦UÐ …dŁ√ ôË ¨WDKUÐ —U?¦?¾²?Ý« ôË ¨Í√dUÐ œ«b?³²?Ý« ö? ¨tðUO?Š Êu?¾A w?½U1ù« lL²?:«
’U??B? ?²? š« W?? U??{≈ 5M?R??LK? d??_« ʬd??I?« ·U??{√ b??Ë ¨b?¹b??'« lL?? ²? :« w W?? O? I? ?³Þ ôË
¨…UG?D«Ë „uK*« s ¨r¼dO?G ô UF?OL?ł 5MRLK d?_« Ê√ b R?O ¨©r¼d√® ‰U?I ‚U?I×?²Ý«Ë
ôË ¨W?¾ tÐ h²? ð ö ¨¡«u?Ý b?Š vKŽ ¡U d?ý UF?O?Lł t?O r¼ qÐ ¨r?NM WU?š W¾?H ôË
ÆWOu ôË ¨»eŠ ôË ¨…dÝ√ ôË ¨WKO³ ôË ¨WHzUÞ
Æ ¥≥ ≠≥∂ È—uA« ©±®
145

tu?I? t?I?H« ‰u?√Ë ÊU?O?³« rKŽ w ÂuKF? u¼ U?L? Âu?L?F«  œU?√ W?U?{ù« Ác¼ Ê√ U?L?
”√— wN? ¨W?ö??)«Ë …—U?ù« U?OË√ ôu?šœ d??_« w qšb¹Ë ¨r¼—u?√ q qL??A¹ ¨©r¼d?√Ë®
Í√ ¨©r¼d?√ bKIð® Êuu?I?O ¨W?ÝUzd«Ë WD?K« bB?IðË©d?√® W?LK oKDð »d?F«Ë ¨tK d?_«
tu?I tðbOB? w ÍœU¹ù« jOI wK¼U?'« dŽUA« ‰u? tMË ¨rNð—U≈Ë ¨rN?²UŽ“Ë ¨rN?²ÝUz—
∫‰uI¹ YOŠ
Ôr?? ? ? ? ? ‡? ? ? ? ? ? —œ t?? ? ? ? ? K? ? ? ? ? ? r?? ? ? ? ? d?? ? ? ? ? ‡? ? ? ? ? ?√ «Ëb?? ? ? ? ? K? ? ? ? ? ?Ë
U?? ? ? ? ? ? ?F?K?D? C? ? ? ? ? ? ? »d?? ? ? ? ? ? (« d?? ? ? ? ? ? ?Q?Ð Ÿ«—c??« V?Š—
wËQÐ œuB?I*U ¨©rJM d?_« wË√Ë ‰uÝd« «uF?OÞ√Ë tK« «uFOÞ√Ë® v?UFð tu w U?L Ë
w t?O ‰u?I« qOB?Hð wðQ?OÝË ¨tu?Ý—Ë tK« WŽUÞ w rN?²?ŽUÞ V& s¹c« ¡«d_« UM¼ d?_«
ÆWOKLF« ‰u_«
Âu?Ið wö?Ýù« lL?²:U? ¨W?O½U?½ù« …uš_« s? hš√ WO½U?1ù« …uš_« Ê√ u¼ œu?B?I*«Ë
WU{ùUÐ ¨Áœ«d√ q 5Ð WU²« …«ËU*« wC?²Ið w²« ¨…uš_« ”UÝ√ vKŽ Áœ«d√ 5Ð WöF«
ÊuMR?*« U/≈˚ vU??Fð ‰U?? U?? L? ¨b??{U??FðË ¨rŠ«dðË ¨n?ÞU??Fð s …u??š_« t??O? C? ²? ?Ið U?? v≈
ôË ¨tc?? ¹ ôË ¨t??LKE¹ ô ¨r?K*« u??š√ rK*«® `?O?×? B« Y¹b??(« w U??L? Ë ¨©±®˝…u?š≈
rK*« v?KŽ rK*« q ¨rK?*« ÁU?š√ d?I? ×¹ Ê√ d?A« s ∆d??« V?×Ð ¨t??LK¹ ôË ¨Ád??I?×¹
tO?š_ V×¹ v²Š r b?Š√ sR¹ ô® dšü« Y¹b(« w U?L Ë ¨©≤®©t{dŽË tU?Ë tœ «dŠ
¨r¼«u?Ý s? vKŽ b¹ r¼Ë ¨r¼ƒU?œ Q??UJ²ð Êu?L?K*«® tu? w U??L? Ë ¨©≥®©t??HM? V×¹ U?
 UM?R*«Ë ÊuMR?*«Ë˚  UMR?*« ¡U?? M« ÊQ?? ý w ‰U?? U?? L? ? Ë ¨©¥®©r¼U?½œ√ rN?? ²? c?Ð vF?? ¹Ë
Æ©∂®©‰Ułd« ozUIý ¡UM« U/≈® Y¹b(« wË ¨©µ®˝iFÐ ¡UOË√ rNCFÐ
dŁQ?²¹ ôË ¨b?Š√ d?QÐ bŠ√ b?³²?¹ ô√ U?C¹√ wC?²Ið …«ËU?*« wC?²Ið w²« …u?š_« Ác¼Ë
e¹U9 ôË ¨5?MR*« œU?? Š¬ 5Ð ‚d?? ô –≈ ¨j?? I«Ë ‰b?? F«Ë o(U?Ð ô≈ ¨b??Š√ ÊËœ ¡wA?Ð b??Š√
Æ`UB« qLFUÐ ô≈ q{UHð ôË ¨rNMOÐ
vKŽ d?NþË ¨ÂöÝù« U?NÐ ¡Uł v²?Š q³ s 3_« U?NÐ lL?ð r rOI«Ë w½U?F*« Ác¼ q Ë
Æ ±∞  «d−(« ©±®
Æ ≤µ∂¥ Õ t×O× w rK Á«Ë— ©≤®
Æ ¥µ Õ rKË ¨±≥ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©≥®
Æ ¥∑≥∏ Õ wzUM«Ë ¨¥µ≥∞ Õ œË«œuÐ√ Á«Ë— ©¥®
Æ ∑± WÐu²« ©µ®
ÆsŠ œUMÝSÐ ¨±±≥ Õ Ícd²«Ë ¨≤≥∂ Õ œË«œuÐ√ Á«Ë— ©∂®
146

ÆW¹ËUL« WO½U½ù« rOI« ÁcNÐ ÊU¹œ_« q
5Ð …Uš«R*« u¼ b−*« ¡UMÐ bFÐ WM?¹b*« qšœ 5Š ¤ w³M« tÐ ÂU qLŽ ‰Ë√ ÊU bI
√b?³ vKŽ W?LzU U?N½√Ë ¨b¹b?'« lL²?:« œ«d√ 5Ð W?öF« W?FO?³Þ b? RO ¨—U?B½_«Ë s¹dłU?N*«
¨W¹u¾? ôË ¨WO?I³Þ ôË ¨¡U?HF?{Ë ¡U¹u√ ôË ¨b?O³ŽË —«d?Š√ ôË ¨Wu?ÝË ·«dý√ ö? ¨…uš_«
ÊË—ËU?A²¹Ë ¨U?F?OL?ł ÊuKB¹ ¨¡«u?Ý s¹b«Ë …u?š_« w lOL?'« qÐ ¨W?O³?B?Ž ôË ¨WO?HzUÞ ôË
5MR*« 5Ð oI?% Íc« ¨rOEF« q_« «c?NÐË ¨U?F?OL?ł tK« qO?³Ý w ÊËb?¼U−¹Ë ¨U?F?OL?ł
d?L?ŽË ¨wL?ýU?N« …e?L?Š ÈËU?ð Y?O?Š ¨U?N?O? WËb« W?U?≈Ë WM¹b?LK rNðd?−?¼ q³? WJ w
‰Ë√Ë ¨WËœ ‰Ë√ «uL?OI¹ Ê√ ÊuLK*« ŸUD²Ý«Ë ¨w?A³(« ‰öÐË ¨wËd« VON? l ¨wýdI«
lOLł 5Ð WO½U1ù« …uš_«Ë ¨WO½U?½ù« …uš_« ULNO XII% ¨rUF« ULN?dŽ w½U½≈ lL²−
U?N? ?Ýdð X½U? w?²« ‚—«u?H« q XG?√  U?F¹d?AðË ÂU?JŠ√ s p– vKŽ Vðdð U??Ë ¨Áœ«d?√
w³M« ‰U? v²?Š ¨W?I?³D?« Ë√ ¨ÊuK« Ë√ ¨fM'« Ë√ ¨‚d?FUÐ ”UM« 5Ð e?O?L?²K? W?OK¼U?'« rEM«
‰uI« «uE?Kž√ 5Š wA³(« ‰ö?ÐË wËd« VONË wÝ—U?H« ÊULKÝ ÊQ?ý w dJÐ wÐ_ ¤
pK?F d?JÐ UÐ√ U?¹® ¤ w³M?« t ‰U?? ?I? ? ¨dJ?Ð uÐ√ r¼U?? ?N?M ¨WJ? `²?? ? b?? ?FÐ ÊU?? ?O? ? H? ? Ý wÐ_
°©±®©pЗ X³Cž√ bI rN²³Cž√ XM s¾ørN²³Cž√
uÐ√® ∫dLŽ ‰U v²ŠË ¨©≤®©XO³« ‰¬ UM ÊULKÝ® wÝ—UH« ÊULKÝ sŽ ¤ ‰U v²ŠË
Æ©≥®©ôöÐ wMF¹ ¨U½bOÝ o²Ž√Ë ¨U½bOÝ dJÐ
5MRLK «b?OÝ ¨WJ0 WOK¼U'« w ◊U?OUÐ »dC¹ «b³?Ž ÊU Íc« wA³(« ‰ö?Ð —UB
ÆW¹d(«Ë …«ËU*« lL²−Ë ¨WO½U½ù«Ë ÂöÝù« WM¹b w
¤ w³M« »U×?√Ë 5Ë_« s¹dłU?N*« ÂR¹ WH¹cŠ wÐ√ vu? rUÝ ÊU? ® Y¹b(« wË
Æ©¥®©dLŽË dJÐ uÐ√ rNO ¨¡U³ b− w
a¹—U²« w? t qO¦ ô U¹—c?ł ôu%Ë wÐd?F« lL²?:« rO w UÐöI½«Ë …—uŁ b?F¹ p– q Ë
Áœ«d?√Ë t?ðU?¾? 5Ð «e?¹U9Ë W?O?N? −MŽË W?O? I?³Þ  U??F?L?²? :« d?¦? √ s? ÊU? lL?²? −? w w½U??½ù«
°W½UJ*«Ë q_«Ë VM«Ë ·dA« V×Ð

Æ ≤µ∞¥ Õ t×O× w rK Á«Ë— ©±®
s?ŠË ¨—uN?L'« tH?F{ w?½e*« tK«b³?Ž sÐ dO?¦ t?O® ±≥∞Ø∂ bz«Ëe« lL?− w wL?¦O?N« ‰UË w½«d?³D« Á«Ë— ©≤®
Æ ©t¦¹bŠ Ícd²«
Æ ≥∑µ¥ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©≥®
Æ ∑±∑µ Õ Í—U ³« Á«Ë— ©¥®
147

∫WOJ*« È—uA« …—uÝ w WOÝUO« ‰u_«

U?? ? NÐ r?N s?¹bð …b?? ? Š«Ë W?? ? L?K ® v?≈Ë ¨s¹b?« v≈ W?J w? u¼Ë ¤ w?³M?« U?? ? Žœ b?? ? I
ôË W?ÝUO?«Ë ¡U?C?I«Ë rJ(«Ë W?ŽUD«Ë WDK« vMF0 wðQ¹ »d?F« W?G w s¹b«Ë ¨©»d?F«
w³M« …uŽœ W¹«b?Ð w g¹d t²? —œ√ U «c¼Ë ¨WDKÝË WËœ qþ w ô≈ p– s ¡wý oI?ײ¹
¨jIUÐ rNÝu?¹Ë ¨‰bFUÐ rNMOÐ rJ×O ¨tŽU?³ð«Ë t²ŽUÞ v≈ rNðuŽœ UN½u?LC –≈ ¨¤
∫wK¹ U ¡Uł UNOË ¨UNH½ È—uA« …—uÝ w vUFð ‰U UL
UË  «u?L« w U t ÆrOJ?(« e¹eF« tK« pK³ s s¹c« v?≈Ë pO≈ wŠu¹ pc ˚
ÆÆÆÆrOEF« wKF« u¼Ë ÷—_« w
ÆÆÆt²LŠ— w ¡UA¹ s qšb¹ sJË …bŠ«Ë W√ rNKF' ¡Uý uË
¡w?ý q v?K?Ž u?¼Ë vðu?*« w?O? ? ? ?×?¹ u?¼Ë wu?« u?¼ tK?U?? ? ? ? ¡U?? ? ? O?Ë√ t½Ëœ s? «Ëc?? ? ? ?ð« Â√
Æ©∏≠≥È—uA«® ˝ÆÆÆÆd¹b
ÆVO½√ t?O≈Ë XK uð tOKŽ wЗ tK« rJ– t?K« v≈ tLJ×? ¡wý s tO? r²HK²?š« UË˚
ÆÆÆÆ÷—_«Ë  «uL« dÞU
ÆdOB³« lOL« u¼Ë ¡wý tK¦L fO
ÆÆÆÆÆ÷—_«Ë  «uL« bOUI t
vÝuË rO¼«dÐ≈ tÐ UMO?Ë UË pO≈ UMOŠË√ Íc«Ë UŠu½ tÐ vË U? s¹b« s rJ Ÿdý
ÆÆÆÆtO≈ r¼uŽbð U 5 dA*« vKŽ d³ tO «udH²ð ôË s¹b« «uLO√ Ê√ vOŽË
qł√ v≈ pЗ s XI³Ý W?LK ôuË rNMOÐ UOGÐ rKF« r¼¡Uł U bF?Ð s ô≈ «udHð UË
ÆÆÆrNMOÐ wCI vL
»U??²? s tK« ‰e?½√ U0 XM¬ qË r¼¡«u?¼√ l³??²ð ôË  d??√ U??L? rI??²? Ý«Ë ŸœU? p?cK
tK« rJ?MOÐË UMMOÐ W??−?Š ô rJU?L? Ž√ rJË UMU??L?Ž√ UM rJÐ—Ë U?MЗ tK« rJMOÐ ‰b??Ž_  d?√Ë
Æ ÆdOB*« tO≈Ë UMMOÐ lL−¹
Æ ÆÊ«eO*«Ë o(UÐ »U²J« ‰e½√ Íc« tK«
wC?? I? qB?? H« W?? L?K ôuË t?K« tÐ Ê–Q¹ r? U?? s¹b« s? rN «u?? Žd?? ý ¡U?? d?? ý r?N Â√
Æ©±∑≠±∞È—uA«® ˝rNMOÐ
ÆÊu??I? HM¹ r¼UM“— U?2Ë rNMOÐ È—u??ý r¼d??√Ë …ö??B« «u??U??√Ë rNÐd «uÐU??−? ²? Ý« s¹c«Ë˚
vKŽ ÁdłQ `K√Ë UHŽ sL? UNK¦ W¾Ý W¾OÝ ¡«ełË ÆÊËd?B²M¹ r¼ wG³« rNÐU√ «–≈ s¹c«Ë
qO?³?« U?/≈ ÆqO?³?Ý s rN?OK?Ž U? p¾ËQ? t?LKþ b??FÐ d?B?²½« s*Ë Æ5*UE« V?×¹ ô t½≈ tK«
©¥≤≠≥∏È—uA«® ˝ÆÆÆo(« dOGÐ ÷—_« w ÊuG³¹Ë ”UM« ÊuLKE¹ s¹c« vKŽ
Æ Æ Æ ÆtK« s t œd ô Âu¹ wðQ¹ Ê√ q³ s rJÐd «u³O−²Ý«˚
148

UEOHŠ rNOKŽ „UMKÝ—√ UL «u{dŽ√ ÊS
Æ©¥π≠¥∑È—uA«® ˝÷—_«Ë  «uL« pK tK
‰u?√ w t oKFð ô U? U?Ëc?× t?ö? U? u?³?  U¹ü« Ác¼ d?O??Hð w d?O¦? sЫ ‰U?
¨tUF?√Ë tu√ w rOJ(« ¨tUI?²½« w e¹eF« tK« pO≈ wŠu¹ pc ® ≠∫wÝU?O« »UD)«
u¼Ë ¨Ád??N?Ë t??H¹d?Bð X% ¨t? pKË t b??O?³?Ž l?O?L? '« ÷—_« w U?Ë  «u??L?« w U?? t
«Ëc? ð« Â√ ¨Wö?C« vKŽ Ë√ W¹«b?N« vKŽ U?≈ …bŠ«Ë W?√ rNKF?' tK« ¡U?ý uË ¨d?O?³J« wKF«
¨Áb?ŠË t ô≈ …œU?³F?« wG³M?ð ô Íc« o(« wu« u¼ tKU? ¨tK« ÊËœ s W?N¬ ¡U?OË√ t½Ëœ s
r U(« u?N ¨tK« v≈ tLJ× ¨¡U?Oý_« lOLł w ÂU?Ž «c¼Ë ¨—u_« s tO r²?HK²š« UL?NL
t?O?≈Ë XK uð t?OK?Ž ¨¡wý q w r U??(« Í√ wЗ tK« rJ– ¨¤ t??O?³½ WMÝË t?ÐU?²JÐ t??O?
œdH« ¡wý tK¦L fO ¨ULNMOÐ UË ULNIUšË ÷—_«Ë  «uL« dÞU ¨—u_« q w lł—√
Ÿd?ý ¨U?L?N?O ·d?B?²*« r U?(« u?N? ÷—_«Ë  «u?L?« b?OU?I? t ¨t d?OE½ ô Íc« b?L?B«
tK« v?Ë Í√ ¨t?O? «u??d?H? ²ð ôË s¹b« «u??L? O?√ Ê√ Æ Æ Æ ÆU??Šu½ tÐ v?Ë U? s¹b?« s rJ
5 d?A*« vKŽ d³? ¨·ö?²šô«Ë ‚«d?²ô« sŽ r¼U?N½Ë ¨W?ŽUL?'«Ë ·ö²zôU?Ð ¡UO?³½_« lOL?ł
ÂU?O?Ë ¨rN?O≈ tžu?KÐ bF?Ð o×K rN?²H?U ? ÊU? U/≈Ë ¨b?O?Šu?²« s b?L×? U¹ t?O≈ r¼u?Žbð U?
s W?IÐU?« W?LKJ« ôuË ¨W?UA*«Ë œUM?F«Ë wG³?« ô≈ p– vKŽ rNKL?Š U?Ë ¨rNOKŽ W?−?(«
ŸœU? pcK ¨U?O½b« w WÐu?I?F« rN? q−?F œU?F*« Âu¹ v≈ rNÐU??Š W?U?SÐ œU?³F?« —UE½SÐ tK«
U?L? O? r¼¡«u?¼√ l³?²ð ôË ¨tK?« …œU?³?Ž v?KŽ pF?³?ð sË X½√  d?√ U??L? rI??²?Ý«Ë ¨t??O≈ ”UM«
U?L? rJ(« w rJM?OÐ ‰b?Ž_  d?√Ë »U??²? s tK?« ‰e½√ U0 XM¬ qË Æ Æ Æt??O? «u?HK?²?š«
UMMOÐ W??−?Š ô ¨rJU?L?Ž√ rJË U?MU?L?Ž√ UM ¨Ád?O?ž t≈ ô œu??³?F*« rJÐ—Ë UMЗ tK?« ¨tK« w½d?√
‰e½√ Íc« tK« Æ Æ Ælłd*«Ë d?O?B*« t?O≈Ë W?UO?I« Âu¹ UMMOÐ l?L−¹ tK« ¨W?u?B?š ôË rJMOÐË
s rN? «u?Žd??ý ¡U?? d?ý r?N Â√ ¨·U?B?½ù«Ë ‰b?F« u?¼Ë Ê«e?O?*«Ë tzU?O? ³½√ vK?Ž o(UÐ »U??²J«
w²« ¨p– u??×½Ë —U??L?I«Ë W??²?O*« qOK?%Ë rN?OK?Ž «u?d?Š U?? .d?% s? tK« tÐ Ê–Q¹ r U?? s¹b«
¨rNÐd «u?ÐU?−? ²? Ý« s¹c«Ë Æ Æ Æ .d??×?²«Ë q?OK×??²« s rN??²?OK?¼U?ł w U?¼u?Žd??²? š« b? «u½U??
v²Š «d√ Êud³¹ ö ¨rNMOÐ È—uý r¼d√Ë Æ Æ ÆÁdł“ «u³M²ł«Ë ¨Ád√ «uŽUÞ√Ë tuÝ— «uF³ðU
r¼ wG?? ³« rN?ÐU??√ «–≈ s¹c?«Ë Æ Æ ÆoK)« v≈ ÊU?? ? ŠùUÐ Êu?? I? H?M¹ r¼UM?“— U2Ë ¨«Ë—ËU??A? ?²¹
¨’UBI« u¼Ë ‰bF« ŸdA ¨UNK¦ W¾OÝ W¾OÝ ¡«ełË ¨rNOKŽ Èb²Ž«Ë rNLKþ s2 ÊËdB²M¹
—U?B?²½ô« w ÕUMł rN?OKŽ fOK t?LKþ b?FÐ d?B?²½« s*Ë Æ Æ Æ u?H?F« u¼Ë qC?H« v≈ »b½Ë
÷—_« w Êu?G?³¹Ë ”UM« Êu?LKE?¹ s¹c« vKŽ XMF«Ë ÕUM'«Ë q?O³??« U/≈ Æ Æ ÆrN?LKþ s2
U?L? «u??{d?Ž√ ÊS? ¨tK« s? t œd? ô Âu¹ wðQ¹ Ê√ q³?? s rJÐd «u?³? O?−?²?Ý« Æ Æ o(« d??O?GÐ
UL?NIU?š ¨÷—_«Ë  «uL« pK tK? Æ Æ Æ dDO0 rNOKŽ X?Ë ¨UEOHŠ rN?OKŽ „UMKÝ—√
149

ÆU u³ «dB² dO¦ sЫ Âö vN²½«© Æ Æ ÆULNO ·dB²*«Ë ULNJUË
X?O UN½√Ë ¨WJ w? W¹u³M« …u?Žb« W?FO?³Þ vKŽ Wœ_« `{Ë√ s W?OJ*«  U¹ü« ÁcN?
Ÿ«d?B« Ê√Ë ¨jI ÊU?ŁË_« …œU³?Ž „dð v≈ …u?Žb« vKŽ …d?U …d?U?F*« WU?I?¦« w ŸU?A¹ UL?
U¼b?UI?Ë ¨WUÝd« Ÿu?{u* d?ODš ‰«e²?š« u¼Ë jI W?O?CI« Ác¼ ‰u?Š —Ëb¹ ÊU U/≈ ‰b?'«Ë
tK« rJ( qODFðË ¨rUEðË ¨rKþ s Âu?O« W_« tA?OFð Íc« l«u« «c¼ v≈ Èœ√ ¨U?NðU¹UžË
∫vKŽ È—uA«  U¹¬ w œ—Ë UL qL²Að W¹bL;« W¹ËUL« WUÝd« X½U qÐ tuÝ—Ë
¨œ«b½_«Ë ÊUŁË_« …œU??³? Ž „dðË ¨t p¹d??ý ô Áb??ŠË tK« …œU??³? FÐ wM¹b?« b?O? Šu??²K …u??Žœ ≠±
Æœ«b{_«Ë ¡UOË_«Ë
tÐU?²? rOJ%Ë ¨Áb?ŠË tO?≈ r U×?²«Ë ¨tK W?O?L? U?(« bO?Šu?²Ð wF¹d?A?²« b?OŠu?²K …u?ŽœË ≠≤
ÆtuÝ—Ë
¨s¹b« w ‚«d²ô« ÂbŽË ¨…bŠu«Ë ŸUL²łôUÐ ¨wŽU?L²łô«Ë wÝUO« bOŠu²K …uŽœË ≠≥
ÆrJ(«Ë WŽUD« Ë√
oŠ d?¹d?? IðË ¨oK)« 5?Ð …«ËU?? *«Ë ¨rJ?(« w ‰b?? F«Ë ¨d?? _« w È—u?? A?« v≈ …u?? ŽœË ≠¥
rKþ s?2 ·U??B? ?²½ô«Ë —U??B? ?²½ô«Ë ¨fHM?« sŽ ŸU??b« o?ŠË ¨u??H? F?« oŠË ¨’U??B? ?I«
ÆÁ—uË tUJý√ qJÐ Ê«ËbF«Ë rKE« i—Ë ¨Èb²Ž«Ë
nK²?? ¹ ¨wŽU??L?²? ł«Ë ¨wF¹d??AðË ¨wÝU??O?ÝË ¨Íb?zU?I? Ž ÂUE½Ë ¨WËœ ÂU??O?I? …u?Žœ U??N½≈
·ö?²?š«Ë „d?ý s ¨U?N2√Ë ¨U?NÐd??Ž ¨U?NK t?OK¼U?'« t?OKŽ X½U? U?L? Ž U?OK Ë U¹—c?ł U?ö?²?š«
s WOK¼U'« tOKŽ X½U UË UN½U¹œ√Ë ¨UN½U?N Ë ¨UN½UŁË√ WKO³ qJ ÊU YOŠ wF¹dAðË wM¹œ
W?ŽU?L?ł ö? ¨‚«d?²?«Ë –d?Að s t?OKŽ X½U? U?Ë ¨w³?B?ŽË wI?³?Þ ·ö?²?š«Ë ¨rUEðË rKþ
¡U?−? ¨rN½U??O? rN k?H?%Ë ¨rNðU??O?Š Êu??¾?ý rE?Mð WËœ ôË ¨rN?L?J% WDKÝ ôË ¨r¼b??Šuð
s¹œ rN rOI?OË ¨UOŽU?L²ł«Ë ¨U?OF¹dAðË ¨U?OÝUO?ÝË ¨UOM¹œ r¼bŠu?O ¨bOŠu?²« s¹œ ÂöÝù«
Æ—uM« v≈  ULKE« s rNłd OË ¨jI« Ê«eOË ¨‰bF« WËœË ¨o(«
wÝU?? ?O? ? ?« ÂUE?M«Ë »U?D)« ‰u?? ?√ q ¨W?? ? OJ*« È—u?? ?A?« …—u?? ?Ý  U¹¬ X?ML?? ?C?ð b?? ?I
WJ w qJA²¹ ÊU? Íc« w½U1ù« lL²:« w tU?O »dIÐ …—u«  d?AÐ Íc« ¨wöÝù«
w³M« ‰uŠ XH²« w²« WMR*« WŽUL'« X½U Ë ¨t?LE½Ë tLOË ¨wK¼U'« lL²:« ÷UI½√ vKŽ
w²« ‰u??_« Ác?¼ oË ¨WM¹b*« w? p– b??FÐ t??L? O? I? ²? Ý w²« w¼Ë ¨vË_« t?ð«u½ w¼ ¤
∫w¼Ë È—uA« w  œ—Ë
wKF« u¼Ë ÷—_« w UË  «ËUL« w U? t® …—u« w œ—Ë UL ÁbŠË tK pK*« Ê√ ∫ôË√
tK® ¨©÷—_«Ë  «u??L? « b?O?U?I? t® Ë ¨©÷—_«Ë  «ËU??L??« dÞU?® Ë ¨©r?OEF«
Áb?ŠË t qÐ ¨…œU?Ý ôË „uK? t?F? fOK ¨©¡U?ý U? oK ?¹ ÷—_«Ë  «u?L?« pK
150

¨bŠ√ t?O t?Ž“UM¹ ô Íc« pK*« w oKD*« ·d?B²« oŠ Áb?ŠË tË ¨…œUO?«Ë pK*«
 U¹ü« Ác¼ w t½U×?³Ý —dI ¨—b?Ë ¡UC s t?O ·dB¹Ë ¨rJŠ s tO? ŸdA¹ U0
∫È—uA« …—uÝ s
pK t?K® pK*« w Áb??O? ŠuðË ¨©÷—_«Ë  «ËU?L? « dÞU??® ∫oK)« w? Áb?O? Šuð ≠√
Æ©÷—_« w UË  «uL« w U tK® ©÷—_«Ë  «uL«
 «u?L?« b??OU?I? t® d?OÐb??²«Ë n¹d?B?²« w …œU??O?«Ë ¨W?OÐuÐd« w? Áb?O?ŠuðË ≠»
w²« t?ðU?H? Ác??N? ¨rOEF?« wKF«Ë ¨rOJ?(« e¹e??F« t½U??×? ³?Ý u??N? ¨©÷—_«Ë
w¼Ë ¨Á«u?Ý wK?Ž ôË ¨t?F? e¹e?Ž ôË ¨Ád??O?ž rOEŽ ö? ¨t? X³?łËË U?N?I? ×?²?Ý«
vKŽ rN Vłu¹ U?³?OB½ U?N?O rN Ê√ rN?ðUGÞË ÷—_« „uK rŽe?¹ w²«  UH?B«
ÆU½«ËbŽË ULKþ WŽUD«Ë ŸuC)« oŠ ”UM«
t?F? fO?Ë ¨W?IKD*« W¹ôu« t??IKš vKŽ t Íc«©wu« u?¼ tKU?® Áb?ŠË tK d??_« Ê√Ë ∫U?O½UŁ
pU?*« vK?Ž oKD?ð »d?? F?« W?? ?G w w?u«Ë ¨t½Ëœ s? wË ÁœU?? ?³? ? F ôË ¨Ád?? ?O? ? ž wË
d?OÐb?² qL?F«Ë q?F?H« vKŽ …—b?I t sË ¨t?O? ·d?B?²« oŠ t s? vKŽË ¨¡wAK
ÊUD?K« t Íc?« wu«Ë XO?J« sЫ ‰U?? U??L? ? ÊUDK?«Ë WDK?« W¹ôu«Ë ¨d?? _«
¨©u¼® qB?H« d?OL?CÐ ÊU?Oðù«Ë ¨töłË qł t?K W³?ł«Ë w½U?F*« Ác¼ q Ë ¨W¹ôu«Ë
¨wu« u¼ Áb??ŠË tKU?? ¨d?B? I«Ë d?B? (« b?O? H¹ ¨©wu«® d??³?)«Ë ¨©t?K«® √b?²? ³*« 5Ð
‚«d??G?²? Ýö …œU?≈ ¨©wu?«® w n¹d?F? ²« ‰QÐ ¡U??łË ¨Á«u?Ý d??ú wË oK ?K fOË
¨XO1Ë wO?×¹ Íc« u¼ t½uJ WI?KD*« W¹ôu« Ác¼ oײ?Ý« U/≈Ë ¨‚öÞù«Ë ‰uL?A«Ë
¡wý q vKŽ u¼Ë v?ðu*« wO?×¹ u¼Ë wu« u¼ tKU?® d¹b? ¡w?ý q vKŽ Íc« u¼Ë
wO??Š√ U?½√® œËd??LM« ‰U?? U??L? rNðU?? GÞË ÷—_« „uK p– w? t??Ž“UM¹ U?/≈Ë ¨©d¹b??
°©XO√Ë
qB?H¹Ë ¨ÁœU³?F ŸdA¹ Íc« u?N ¨.d?ײ«Ë qOK×?²«Ë ¨l¹dA?²«Ë rJ(« ÁbŠË tK Ê√Ë ∫U?¦UŁ
l¹dA?²« oŠ ÁbŠË tK©tK« v≈ t?LJ× ¡wý s t?O r²?HK²š« UË® t?LJ×Ð rNMOÐ
UMЗ t?K«® tu?? IÐË©wЗ tK?« rJ–® tu?? IÐ rJ×?K t??U?? I? ×? ²? ?Ý« qKŽË ¨o?K K o?KD*«
U?ŽdA? ÁdO?ž c ð« s q qÐ ¨d?łe«Ë d?_« oŠ t Íc« bO?«Ë »d« uN?©rJЗË
fOK ¨©t?K« tÐ Ê–Q¹ r U?? s¹b« s rN «u??Žd?ý ¡U?? d?ý rN Â√® t?Ð „d?ý√ b?I? t
WLE½_« w UL? ¨l¹dA²« w ôË ¨·dB²« w ôË ¨pK?*« w ô tF oŠ „uKLK
ôË VF??AK ôË ¨W?OÞ«d??u?O? ¦« W?L?E½_« w U?L? ¨s¹b« ‰U?łd? ôË ¨W¹œ«b?³? ²?Ýô«
W??I?³D?K ôË ¨W?OÞ«d??I1b« W??LE½_« —d??Ið U??L? ¨¡U??Að U?? W?OKú? Ÿd?Að Ê√ W??O? ³Kžú
w Íd?−¹ U?L ¨‰«u?_« »U?×?QÐ dC?¹ b U2 ¡U?Að U? Ÿd?Að Ê√ WŠœU?J« WOU?L?F«
151

o«u²¹ U2 b¹dð U lL²−LK ŸdAð Ê√ WOUL?Ý√dK ôË ¨WO «d²ýô«Ë WOŽuOA« WLE½_«
ŸdA¹ Ê√ ‚uK< o×¹ ôË ¨¡«d?IH« »U?Š vKŽ uË UN(U?B tO?C²Ið U?Ë UNz«u¼√ l
“U?O? ²?« ôË oŠ ô «–≈ ¨s?R? d?O? ž Ë√ UMR?? ÊU? ¡«u?Ý ¨t?K¦? ‚uK< o?KD*« l¹d?A? ²«
Ê«Ëb?F?«Ë —u?'«Ë rKE« ÀËb??Š s ‰U?(« Ác¼ w? ÊU?L?{ ôË ¨d??AÐ vKŽ t??O? d?A? ³
U?N?(UB? o«u¹ U? Ÿd?AðË ¨W¹d?¦? _« b³?²?ð ô√ ÊU?L?{ ôË qÐ ¨5½«u?I« l{Ë bMŽ
W?OF?łd*« qÐ ¨©±®˝ôu?Nł U?uKþ˚ ÊU? ʬd?I« t?HË U?L? ÊU?½ùU ¨W?OK_« b?{
¨©≤®˝rJMO?Ð rJ×¹ tK« rJŠ r?J–˚ vU?Fð ‰U? U??L? ¨Áb?ŠË tK« w?¼ rJ(« w
r tK« Ê≈® Y¹b(« w ¡Uł UL? ¨œËb(« œb×¹Ë ¨‚uI(« rI¹ Íc« t½U×?³Ý uN
W?? O½U??L?Ł U¼√e??−? ? u¼ U?? N? O? ? rJŠ v²?? Š  U??b?? B« w Ád?? O? ž ôË w?³½ rJ×?Ð ÷d¹
©¥®Æ©À—«u WOË ö tIŠ oŠ Í– q vDŽ√ tK« Ê≈® Y¹b(« wË ¨©≥®©¡«eł√
«uLO√ Ê√® ·ö²?šô«Ë –dA²«Ë WdH« Âd%Ë ¨·ö²zô«Ë …bŠu«Ë W?ŽUL'« V& t½√Ë ∫UFЫ—
¨WDK«Ë ¨W?ŽUD«Ë ¨…œU?³?F« qL?A¹ ÂU?F« t?u?NH0 s?¹b«Ë ¨©tO? «u?d?H?²ð ôË s¹b«
tu?Ë ¨W??ŽUD«Ë …œU?³?F?« w Á«d? ≈ ô Í√ ¨©s¹b« w Á«d?? ≈ ô® vU?Fð tu? w? U?L?
ÊUDKÝ Í√ ¨©µ®©pK*« s?¹œ w ÁU??š√ c??šQ?O? ÊU? U?? n?Ýu?O? U½b?? pc?? ® vU??Fð
¨t??²?ŽUÞË ¤ w³?M« ŸU?³ð« v?≈ W?U?? ”UM« È—u?A?« …—u?Ý XŽb?? ¨t?L?JŠË pK*«
wN ¨wuLA« tuNH0 s¹b« Í√ ¨tO «u?dH²¹ ôË s¹b« «uLOI¹ Ê√Ë ¨tO≈ r Uײ«Ë
wÝUO« bOŠu²«Ë ¨tuÝ— ŸU³ð«Ë ¨tK WŽUD«Ë …œU³F« w wM¹b« bOŠu²« v≈ …uŽœ
¤ w³?M« s?Ž Ë√ s¹b« s?Ž ‚«d?? ?²? ? ô«Ë ·ö?? ²? ? šô« Âb?? ?ŽË ¨W?DK?«Ë rJ?(« w
Æt²DKÝË t²ŽUÞË
pcÐ —u??Q*« u?N? ¨Ád?√Ë tK?« Ê–SÐ ¨¤ w³M« u¼ ÷—_« w r?NMOÐ r U??(« Ê√Ë ∫U?? U?š
Æ©rJMOÐ ‰bŽ_  d√Ë®
5M?R*« d??O? ?ž s r?N? H?U??š s?Ë 5MR*« l?O? L? ?'« 5Ð ‰b?? F« u¼ r?J(« «u?? Ê√Ë ∫U??ÝœU?? Ý
u¼Ë ʬd??I« Í√ ¨»U??²JUÐ u¼ rN?MOÐ qB??H«Ë ¡U?C? I« Ê√Ë ¨©rJM?OÐ ‰b?Ž_  d??√Ë®
»U?? ²?J« ‰e½√ t?K«® ¨j?? ?I«Ë ·U?? ?B½ù«Ë ‰b?? F?« u¼Ë Ê«e?? ?O*«Ë ¨o(«Ë —u?M«Ë rK?F«
Æ ∑≤ »«eŠ_« ©±®
Æ ±∞ WM−²L*« ©≤®
Æ ±∂≥∞Õ 4« w œË«œ uÐ√ ©≥®
Æ©`O× sŠ Y¹bŠ® ‰UË ≤±≤±Ë≤±≤∞ Õ Ícd²« ©¥®
Æ ∑∂ nÝu¹ ©µ®
152

l?³? ? ?²ð ôË® ¨r?Nz«u?¼√ oË ôË ¨Á«u?¼ oË r?J×?¹ Ê√ w³?MK? fO?K ¨©Ê«e?? ? O?*«Ë o(U?Ð
v?KŽ ú?*« ¡U?? ? ?{—≈ q?ł√ s ¨r?N? ? ? F? ? ? q?O1 ôË ¨o?(« w r?N?M¼«b?¹ ôË ¨©r¼¡«u?¼√
ÆbO³F«Ë ¨¡«dIH«Ë ¨¡UHFC« »UŠ
w³M« b?FÐ …—UùU? ¨©rNMOÐ È—u?ý r¼d?√Ë® r¼—u√ q w rNMO?Ð È—uý d?_« Ê√Ë ∫UFÐU?Ý
ôË ¨„uK ö ¨r¼«—uýË r¼U{dÐ rN²HOKš ÊË—U² ¹ s¹c« rN ¨rNMOÐ È—uý ¤
Ê√ UL? ¨ÂUù« —U² ð s w¼Ë ¨WDK?« —bB W_U? ¨W³UG ôË ¨d?N ôË ¨WŁ«—Ë
oKD*« l¹dA²« oŠ Ê√ –≈ ¨tO h½ ô U2 ¨rNðU?OŠ —u√ s d√ q w È—uý d_«
wË ¨WDK« —U?O?²?š« w È—u?A?U? ¨bO?I?*« l¹d?A?²« oŠ U?NK W?_« U?√ ¨Áb?ŠË tK
÷—√ vKŽ tK¹eMðË tI?O³Dð w ÃU²×¹ l¹dAð t?O ULO Ë ¨t?O l¹dAð ô ULO? l¹dA²«
Íc« u¼ tKU? ¨t?L?OEM?ð U?N ÕU?³¹ Íu?O½œ ÊQ?ý q wË ¨È—u?ýË œU?N?²?ł« v≈ l«u«
pK*« Âb?Ž w? r¼Ë ¨pK*« u¼ –≈ ¨p– rN Ÿd??ý Íc« u¼Ë ¨5MR?LK d??_« qF?ł
rJ?(« w¼ È—u?? A« X½U?? «c?? NË ¨t?K« pK? w „d?? ý t s r?N? ?O? ? fO ¨¡«u?? Ý
nU?? ¹ r?JŠ q Ë ¨…œU?? O? ?«Ë ¨rJ(«Ë ¨p?K*« w t?K« b?? O? Šu?? ² o?«u*« ¨‰b?? F«
hš√ w? tK …œU?? ×? Ë ¨W?¹Ëd??? ? Ë ¨W?? OK¼U?? ł u??N? ? ¨U?? N? O? ? W?? _« oŠË ¨È—u?? A«
ÆrN²ŽUÞ w t²Ž“UMË ¨t½Ëœ s ÁœU³F œU³F²Ý«Ë ¨tuIŠ oŠ√Ë tBzUBš
U2Ë® b¹b'« lL?²:« œ«d√ s œd qJ ¨oŠ w?ŽUL²łô« qUJ²«Ë ¨÷d? …U e« Ê√Ë ∫UMUŁ
s c?? ?šR¹ ¨ÂuK?F? ? oŠ ¨¡U?? H? ? F? ?C«Ë ¨5? U?? *«Ë ¨¡«d?? ?I? ?HKK? ¨©Êu?? I? ?H?M¹ r¼U?M“—
Æ¡«dIHK lb¹Ë ¨¡UOMž_«
tK Âd?×? wG?³« Ê√Ë ¨oŠ ÷d?F«Ë ‰U*«Ë fHM« sŽ Ê«Ëb?F« lœË ¨rKE« œ— Ê√Ë ∫U?F?ÝUð
wG?³« ÊU? ¡«uÝ ¨©ÊËd?B?²M¹ r¼ wG?³« rNÐU?√ «–≈ s¹c«Ë® tUJ?ý√Ë Á—u lO?L?−Ð
ÆWDK« Ë√ œ«d_« s Ê«ËbF«Ë
Ë√ ¨‰b??F«Ë ’U?B? I« tK ¨¡«b??²?Ž«Ë r?Kþ t?OK?Ž lË s* ‰b?ŽË o?Š ’U?B? I« Ê√Ë ∫«d?ýU??Ž
W??¾?O? Ý ¡«e?łË® ’U??B?²? ô« w “ËU?& ôË ¨’U??B?I« w? rKþ öÐ ¨qC??H«Ë u?H? F«
Æ©tK« vKŽ ÁdłQ `K√Ë UHŽ sL UNK¦ W¾OÝ
dB?²½« s*Ë® UNMŽ r?KE« œ—Ë ¨tH?M dB²?½« s vKŽ ÕUMł ôË qO³?Ý ô t½√Ë ∫dA?Ž ÍœU(«
¨”UM« Êu??LK?E¹ s vKŽ q?O? ³??« qÐ ¨©qO??³? Ý s rN??OKŽ U?? p?¾ËQ?? t??LKþ b??FÐ
w ÊuF?¹Ë ”UM« ÊuLKE¹ s¹c« vKŽ qO³?« U/≈® o(« dOGÐ ÷—_« w ÊËb?H¹Ë
oŠ WúË ¨rNMŽ rKE« œ—Ë ¨rNH½√ sŽ ŸUb« oŠ ”UMKK ¨©o(« dOGÐ ÷—_«
“dÐ√ s p?– qF??ł qÐ ¨tÐ U??N t?K« Ê–√ b??I? ¨U??NÐ Ë√ U??NM p?– œ«—√ s* Íb??B? ²«
Íc« ¨wK¼U'« lL?²:« ÷UI½√ vKŽ ÂuI?OÝ Íc« wöÝù« w½U1ù« lL²?:«  UH
153

œU?H«Ë ¨sR*« d?OžË sR*« vKŽ ¨Á—u? qJÐ —uE× rK?EU ¨rUE²«Ë rKE« q³?I¹
¨W?ŽU?L?'«Ë ¨WËb«Ë s¹b« W?U?≈ s œu?B?I*«Ë »uK?D*« qÐ ¨tK Âd?×? ÷—_« w
ÆÕöù« oOI%Ë ¨‰bF« dA½ ¨WDK«Ë
W¹œbF²U ¨tM¹œ vKŽ ¡U?I³« w ÊU½ù« oŠ —œUB¹ ô Ád¹dIð o³Ý U? q Ê√Ë ∫dAŽ w½U¦«
 U¹¬ w ‰U? «c?NË ¨w½¬dI?« »UD)« ‰u√ s? q√ ¨W¹bzUI?F« W¹d?(«Ë ¨W?OM¹b«
¨©qO uÐ rN?OKŽ X½√ UË rN?OKŽ kOH?Š tK« ¡UOË√ t½Ëœ s «Ëc ?ð« s¹c«Ë® È—uA«
ôË ¨kO??H?×?Ð rN?OK?Ž XË ¨W??U?O? I« Âu¹ rN??³?ÝU??×¹ Íc« q?O? u« u¼ Áb??ŠË tKU??
ô≈ ¨©…b?Š«Ë W√ rNKF?' tK« ¡U?ý uË® È—uA« …—u?Ý w UC?¹√ ‰UË ¨rNMŽ ôu?¾?
r¼d¹d×?²Ð qÐ r¼—U³?łSÐ p– oI×?²¹ ôË ¨r¼d³?² ¹Ë ¨rNOK²?³O rN?IKš t½U×?³Ý t½√
WLK ôuË® ¨t?²−Š rNOKŽ r?OIO dHJOK ¡U?ý sË sROK ¡Uý s «—«d?Š√ rNKFłË
tKË ¨‰b??FUÐ U?O½b« w r?NMOÐ rJ% Ê√ »uK?D*U? ¨©rNMOÐ w?C?I pЗ s XI??³?Ý
tK« »U?²? v≈ r U×?²« v≈ rNðu?Žœ pOKŽ U/≈Ë ¨q?BH«Ë rNM?OÐ rJ(« WU?O?I« Âu¹
–≈ ¨dDO?? 0 rN??O?KŽ XË ¨©U?EO??H? Š r?N? OKŽ „UM?KÝ—√ U??L? «u?? {d??Ž√ ÊS??® t?? ŽU??³ð«Ë
Á«d ≈ ö?Ð ¨—UO?²š«Ë U{d?Ð ÁuFO?D¹Ë ÁËb³?FO «—«d?Š√ «u½uJ¹ Ê√ wC²?Ið WO½UÐd« W?LJ(«
rJU?LŽ√ rJË UMU?LŽ√ U?M rJÐ—Ë UMЗ tK«® ‡ —U?³²?šô«Ë ¡ö²Ðô« oI?ײ?O ¨—U³?ł≈ Ë√
rOKF« tK …œu?BI? ¨W¹bzU?IF« W¹d?(«Ë ¨WO?M¹b« W¹œbF?²U ¨©rJ?MOÐË UMMOÐ W−?Š ô
s ô≈ 5H?K²?? ? Êu«e¹ ôË˚ W??OJ? w¼Ë œu¼ …—u??Ý w vU??Fð ‰U?? U??L? ¨r?OJ(«
·ö²?šô« ‰«e¹ ô Í√® ∫ÁdO?Hð w d?O¦? sЫ ‰U ¨©±®˝rNIKš pcË pЗ rŠ—
rNIKš p?cË ¨rNz«—¬Ë rN³¼«cË rNK?×½Ë rNKK  «œUI²?Ž«Ë rN½U¹œ√ w ”UM« 5Ð
rNKF?' t½U?×?³?Ý ¡U?ý u t½√ l? ¨©rN?IKš ·ö?²?šöË Íd?B?³« s?(« ‰U? Æ Æ Æ
…œ«—≈ rNM? œ«—√ t½U?×? ³? Ý t½√ ô≈ ¨…b??Š«Ë WK vK?ŽË ¨…b?Š«Ë W??ŽU??L? łË ¨…b?Š«Ë W??√
¨r¼—U??³?²?š«Ë r¼¡ö??²Ð« œ«—√ b?I? ¨p– d?O? ž W?O?Žd??ý W?O?LJ?Š …œ«—≈ ô W¹—b? W?O?½u?
r¼d?√ b??I? U??O½b« w U?√ ¨W??U?O?I« Âu?¹ t rNMOÐ ·ö??²?šô« «c¼ w rJ?(« qF?łË
p– b?FÐ —dI?ð UL? ¨dDO?0 rN?OKŽ bŠ√ fO ¨«—«d?Š√ «u½uJ¹ Ê√Ë ¨j?I«Ë ‰b?FUÐ
Íc« q_« «c¼ «b R? ¨˝s¹b« w Á«d ≈ ô˚ vUFð tu? ‰e½ YOŠ ¨WM¹b*« w
ÆwJ*« »UD)« w —dIð
tu√Ë ¨w½¬dI« wÝUO« »UD)« wJ*« bN?F« —uÝ s U¼bŠË …—u« Ác¼ w vK−²
pcK® t vU?F?ð tu? w U?N??H½ È—u?A« …—u?Ý w U?N?O≈ …u?ŽbUÐ tu?Ý— t?K« d?√ w²« U?NK
Æ ±±π œu¼ ©±®
154

ÂUJ?Š√Ë ‰u?? √ s? …—u?? ?« Ác¼ w ¡U?? ?ł U?? q? v≈ Ÿœ« Í√© d?? ?√ U?? L? ? rI?? ?²? ?Ý«Ë ŸœU?? ?
W¹—Ëd?{ W?O?F¹d?AðË W?O?ÝU?O?ÝË W¹bzU?I?Ž W?OUJý≈ q? X'U?Ž w²« ‰u?_« Ác¼ ¨ U?F¹d?AðË
tK pK*« Ê√ ”U?Ý√ vKŽ ÂuIð w²« ‰u?_« pKð ¨wöÝù« ÂUEM« w lL?²:«Ë WËb« ÂU?OI
‚«d²?ô« ÂbŽË ¨ŸU?L²?łô«Ë WŽU?L'UÐ WËb« œu?łË …—Ëd{ vKŽË ¨Áb?ŠË t …œUO?«Ë ¨ÁbŠË
b¹b??%Ë ¨‰b?FUÐ r?NMOÐ rJ%Ë ¨U??N?O≈ Êu??L? U??×?²?¹ w²« WDK?« ÂU?O? …—Ëd?{Ë ¨·ö??²?šô«Ë
w WO?Fłd*« b¹b%Ë ¨¤ tu?Ý— tÐ ¡Uł UË ¨tK?« »U² u¼Ë l¹d?A²«Ë rJ(« w WO?Fłd*«
b¹b%Ë ¨È—u?AUÐ UN tK« tKF?ł Íc« d_« w U?NIŠ ”—U9 w²« ¨W?_« u¼Ë WDK« —UO?²š«
…—Ëœ rOEMðË ¨wŽU?L?²?łô« q?UJ²« oO?I?%Ë ¨rKE« l—Ë ¨‰b?F« o?O?I?% u¼Ë p– s W¹U?G«
¨¡«dIH« vKŽ ‚UH½ù«Ë »ułËË ¨…U e« ÷dHÐ p–Ë ¨¡UOMž_« 5Ð WËœ ÊuJ¹ ô w ¨‰U*«
W?OM¹b« W¹œb?F?²?« s ”U?Ý√ vKŽ o³?Ý U? q Âu?I¹ Ê√Ë ¨rN? wŽU?L?²?łô« ÊU?L?C« oO?I?%Ë
ÆtuÝ—Ë tK« rJŠ X% «œ U ¨sR*« dOžË sRLK ¨WOÝUO« W¹d(«Ë
¨wJ*« w½¬d?I« »UD)« w ¨W?O½U1≈ U?¹UC?Ë ¨W¹bzU?I?Ž ‰u?√ s t½U?OÐ o³?Ý U? q Ê≈
ÊU???½ù« 5ÐË ¨ÊU???½ù« t??O? ?š√Ë ÊU??½ù« 5?ÐË ¨t??IU?? šË ÊU???½ù« 5Ð W??ö?? F« œb?? % w²«
vK−?²?O? Ý Íc«Ë ¨wö?Ýù« wÝU?O?« »UD?)« t?OKŽ Âu?I¹ Íc« ”U?Ý_« w¼ ¨t??F?L?²?−?Ë
¨Íb?? ý«d?« »UD?)UÐ p– b?? ?FÐ rŁ ¨W?¹u?? ³?M« WM?¹b*« w Íu?? ?³M?« »UD)U?Ð l«u« ÷—√ v?KŽ
œËbŠ vB√ v≈ ¨Udý ÊU²½UG?√ œËbŠ vB√ s b²9 Èd³ WËœ rJ×¹ Ê√ ŸUD²Ý« Íc«
U??O?Ý√ w W??O½U?Ëd?« W¹—uÞ«d?³? ù« rOU??√Ë ¨U?N?K W?O? Ý—U?H« W?¹—uÞ«d?³? ù« Àd¹Ë ¨UÐd??ž f½uð
`U??²«Ë W¹œb?F?²«Ë ¨W?L?Šd«Ë ¨…«ËU?*«Ë ¨W¹d?(«Ë ¨‰b?F« s? fÝ√ vKŽ ¨U?NK U?O?I¹d?√Ë
«c¼ ‰u√ w Y?׳« s qF−?¹ U u¼Ë ¨bFÐ s ôË ¨q³? s tÐ 3ú bN?Ž ô U0 ¨wM¹b«
tMOU?C sŽ d?O³F?²K WF¹d?A« ÂUJŠ√ q  ¡Uł Íc« ”U?Ý_« UN½_ ¨U¹—Ëd?{ «d√ »UD)«
 U?NÐU??A?²*« U?N? O≈ œdð w²« wÝU??O?« »UD K?  U?LJ;« ‰u?_« w?¼Ë ¨tðU¹U?žË Áb?U??I?Ë
sJ1 ö? ¨Íbý«d«Ë Íu?³M« b?NF« w W?OÝU?O?« À«bŠ_« q d?O?HðË rN?H ¨ öJA*«Ë
¨Íu?³M«Ë w½¬dI« w½U?1ù« ÍbzUI?F« »UD)« rN? bFÐ ô≈ wö?Ýù« wÝU?O« »UD)« rN?
d?O?Hð w Íd?³D« d¹d?ł sЫ p– sŽ ÊU?Ð√ UL? ¨Áb?ŠË t W?ŽUD«Ë ¨Áb?ŠË tK pK*« Ê√ u¼Ë
ôË wË s t?K« ÊËœ s rJ?U??Ë ÷—_«Ë  «u??L? « pK? t tK« Ê√ rK?Fð r√® vU??F?ð tu??
q¼√ oK)« ÊS? ¨U??L?N½UDKÝË ÷—_«Ë  «u?L?« p?K t Ê√ tK« r¼d?³?š√® ‰U? Y?O?Š©d?O?B½
U?L?Ž rNO?N½Ë ¨¡U?ý U0 r¼d?√ t Ê√Ë ¨t?O?N½Ë Ád_ W?ŽUD«Ë t l?L« rN?OKŽ ¨t?²?ŽUÞË t?²JK2
t?O³M ‰U? rŁ ¨tO?N½Ë Ád√Ë t?UJŠ√ s ¡U?ý U ¡U?½≈Ë ¨¡Uý U? —«d≈Ë ¨¡U?ý U a½Ë ¨¡U?ý
s „dð√ U??L? O? Ë a½√ U??L? O? ¨w²??ŽUÞ v?≈ «u?N? ²?½«Ë ¨Íd?_ «ËœU??I?½« ∫t?F? 5?MR??LKË ¤
U½√Ë ¨Íd??O? ž rJ d??U?½ ôË ¨Í«u??Ý r d??QÐ rO?? ô t½S?? ¨wC?z«d?Ë ¨ÍœËb??ŠË ¨w?UJŠ√
155

«–≈ Êö?? d?√ XO?Ë ∫qzU?I?« ‰u? s q?O?F? ÁUMF?? wu«Ë ¨rJM?Ž ŸU?b«Ë ¨r?J²¹ôuÐ œd??HM*«
Æ©±®©tLOË tOË uN tO√ U½Q tÐ ULO  d
Ê√Ë ¨tK?« ô≈ W?? ŽUD?«Ë lL?? ?«Ë W¹ôu« r?N? ?OK?Ž t wË ôË ¨t?K« ô≈ pK? oK ?K fO?K
Ád?? QÐ d9Q?¹ U??O?Ë tK« ÊËœ t? qF?? ł sL?? ¨tö?? ł qł t?? ²DK?ÝË t?? ²¹ôu l³?ð Á«u??Ý s? W¹ôË
°t²¹ôËË t²ŽUÞË tJK w tKUÐ „dý√ bI tON½ bMŽ wN²M¹Ë
ÂUJŠ_«Ë  U??F¹d?A? ²« W?U?? wðQ?²? Ý Íc« u¼ b??O?Šu?²?« ‰u?√ s rOE?F« q_« «c¼Ë
ÆÍbý«d«Ë Íu³M« »UD)« w vK−²OÝ UL dO³Fð `{Ë√ tMŽ d³F² WOKLF« WOÝUO«

Æ ±∞∑ W¹¬ …dI³« …—uÝ ÁdOHð w Íd³D« d¹dł sЫ ©±®
156

w½U¦« qBH«
Íu³M« wÝUO« »UD)« ‰u√
.dJ?ðË ¨tK?« b?? O? ? Šu?ð w¼Ë ‰Ë_« qB?? ?H« w? U¼d?? ?– o³?? ?Ý w?²« ‰u?? ?_« X½U?? ? «–≈Ë
wÝU??O?« »U?D)« ‰u?√ “d?Ð√ w¼ È—u?A«Ë ¨…u??š_«Ë ¨‰b??F« »U?−?¹≈Ë ¨Ád¹d?%Ë ¨ÊU??½ù«
 öJA?*« X'U??Ž YO??Š ¨WËb«Ë ¨l?L? ²? :«Ë ¨ÊU??½ù«  öJA?? X'U??Ž w²?« ¨w½¬d??I«
∫w¼Ë wÝUOÝ »UDš Í√ UNNł«u¹ w²« WOzd«
ÆWŽUD«Ë ¨rJ(«Ë ¨…œUO«Ë ¨pK*« w o(« t s Ë ¨lL²:« w WDK« WFO³Þ ≠±
‰UŠ w ¨ÊU½ù« tOšQÐ ÊU½ù« jÐdð w²« W öF«Ë ¨tK√Ë ¨t²¹u¼Ë ÊU½ù« WIOIŠË ≠≤
ÆwÝUO« ŸUL²łô«
ÆWO½U½ù« t²¹dŠ UNO vK−²ðË ¨lL²:« w t X³¦ð w²« ÊU½ù« ‚uIŠË ≠≥
W??O? H?O? Ë ¨…«ËU??*«Ë ¨‰b??F« rO¼U??H? Ë ¨lL??²?:« œu??ð Ê√ V?−¹ w²« W??O½U??½ù« rO??I«Ë ≠¥
Æl «u« ÷—√ vKŽ UNIOI%
sL??Cð b?? Íu??³M« »UD)« ÊS?? ¨‰u??_« pKð q b??√ b?? w½¬d??I« »UD)« ÊU?? «–≈Ë
»UD)« ‰u_ ÊUO?Ð w¼Ë ¨w öÝù« wÝUO« ÂUEM« W?FO³Þ ÊUOÐ w WO?L¼√ qIð ô ôu√
∫‰u_« pKð s Ë ¨wIO³Dð wKLŽ qJAÐ UN qOBHðË ¨w½¬dI«
∫WŽUL'« »ułËË WËb« …—Ëd{ ∫‰Ë_« q_«

s¹bð …b??Š«Ë W??LK rN?M b¹—√® ∫WJ w u?¼Ë t?L? F ¤ t?u?I?Ð q_« «c¼ vK& b?? Ë
ô≈ t≈ ô «u?u?? ® ‰U?? øw¼ U?? ? Ë ∫«uU?? I? ? ¨©r−?? F« W?¹e?? '« rN?? ?O≈ ÍœRðË ¨»d?? F?« U?? NÐ r?N
©±®Æ©tK«
°ÁbŠË tK« ô≈ rJMOÐ rJ×¹ rUŠ ôË ŸUD ôË œu³F ô Í√
U??C¹√ V?KD¹ ÊU?? b?? I? ¨ÊUŁË_« …œU??³? ?Ž „dð s d??¦? ?√ rNM b¹d?¹ ¤ w³M« ÊU?? b??I
UL ¨WUÝd« WIOIŠ w¼Ë ¨tK?« ô≈ t≈ ô WLK s œuBI*« u¼Ë ¨tuÝdË tK WIKD*« WŽUD«

Æ©`O× sŠ® ‰U Ë ≥≤≥≤Õ Íc d²«Ë ¨≤∞±∑Õ bM*« w bLŠ√ ©±®
157

©±®Æ˝tK« Ê–SÐ ŸUDO ô≈ ‰uÝ— s UMKÝ—√ U Ë˚ vUFð ‰U

‰U*« ¤ w?³M« vK?Ž ÷d??F? ?O g¹d?? t?? ²KÝ—√ 5?Š W??F? ?OЗ sÐ W?? ³? ?²? Ž t?? —œ√ U?? «c¼Ë
t?łu« d?O?GÐ g¹d?I W?³?²?Ž lłd? XKB? …—u?Ý t?OKŽ √d?I? ¨tðu?Žœ sŽ nJ« qÐU?I? …œU?O?«Ë
s½uJO? tK«u? ¨t??O? u¼ U? Ë qłd?« «c¼ 5Ð «uKš g¹d?? d?A? F? U¹® rN ‰U?? Ë tÐ V¼– Íc«
vKŽ d?NE¹ Ê≈Ë ¨rdO?GÐ ÁuL?²O?H b?I »d?F« t³?Bð ÊS ¨r?OEŽ Q³½ tM XF?LÝ Íc« tu?I
Æ©≤®©tÐ ”UM« bFÝ√ r²MË ¨reŽ ÁeŽË ¨rJJK tJKL »dF«
WËœË pK Ë W??ŽUÞË WDKÝ v≈ ‰ËQ?²?Ý U??N½√Ë WU?Ýd« Êu?L?C? W?F?OЗ sÐ W?³?²? Ž rKŽ b?I
°rNK »dF« rJ%
w vU?F?ð ‰U? U?L? ¨t??O? ‚d?H?²« Âb??ŽË t?²? U? SРʬd??I« r¼d? √ Íc« s¹b« v?MF? «c¼Ë
Æ˝tO≈ r¼uŽbð U 5dA*« vKŽ d³ tO «u dH²ð ôË s¹b« «uLO √ Ê√˚ È—uA« …—uÝ
∫WÝUO«Ë WDK«Ë s¹b« 5Р“ö²«

ÊuJ?ð Ê√ q³?? W?¹u?? G W?? ?OEH? Wôœ w¼ W?DK?«Ë WËb« …—Ëd?? ?{ vKŽ s?¹b« kH? WôœË
∫wK¹ ULŽ Ãdð ô …bŽ ÊUF t »dF« WG w s¹bU ¨WOKIŽË WOŽdý …—Ëd{
w ÁU?š√ c?šQO? ÊU U? ˚ nÝu¹ W?B? w vU?Fð tu? w U?L ∫WDK?« vMF0 s¹b« ∫ôË√
b?I? ¨t??²ËœË pK*« ÊUDKÝ w? ÁU?š√ c?šQ¹ Ê√ nÝu?O? ÊU? U? Í√ ¨©≥®˝pK*« s¹œ
∫pK*« s?¹œ® ôU?? „U??×? C«Ë ”U??³? Ž sЫ s?Ž W¹ü« Ác¼ d??O? ? Hð w? d¹d??ł sЫ ÈË—
‰U? ¨©ÁƒU??C? Ë t??LJŠ ∫pK*« s¹œ® Íb??«Ë b¹“ sÐ«Ë …œU??²? ‰U? Ë ¨©pK?*« ÊUDKÝ
˝pK?*« s¹œ˚vM?F? ? w? U?? N? ? OKzU?? ? ÿU?? H√ X?HK?²? ?š« Ê≈Ë ‰«u?? _« Ác?¼Ë® d¹d?? ?ł sЫ
«–≈ Ác?š√ ÁU{d?³ ¨tKL?FÐ tK UŽ ¨pK*« ÊU?DKÝ w Ácš√ s Ê_ ¨w½U?F*« WЗUI?²L?
Æ©WŽUD« s¹b« q√Ë ¨ÁƒUC tOKŽ tLJŠË ¨tOKŽ rJŠ tM p–Ë ¨ÁdOGÐ ô
w Á«d?≈ ô Í√ ¨©¥®˝s¹b« w? Á«d??≈ ô˚ vU??Fð tu?? tM Ë ∫W??ŽUD« v?MF0 s¹b« ∫U?? O½UŁ
Æ©WŽUD« s¹b« q√Ë® UH½¬ d¹dł sЫ ‰U UL ¨WŽUD«
Âu¹ pU?? Í√ ¨©s?¹b« Âu¹ pU?? ® vU??Fð t?u?? tM Ë ∫¡«e??'«Ë »U??? (« vMF0 s¹b?« ∫U??¦UŁ
Æ»U(«Ë ¡«e'«
Æ ∂¥ ¡UM« ©±®
Æ ±≥±Ø≤ ÂUA¼ sЫ V¹cN²Ð ‚U×Ý≈ sÐ bL; dO«Ë Í“UG*« ©≤®
Æ ∑∂ nÝu¹ ©≥®
Æ ≤µ∂ …dI³« ©¥®
158

rJ(« ÁUMF?? tK« ¡U?L?Ý√ s rÝ« ÊU¹b«® ∫s?¹b« vMF? w »d?F« ÊU?? w ¡U?ł b? Ë
s¹bð W?LK g?¹d? s b¹—√® Y¹b?Š tM Ë ¨W?ŽUD« vKŽ r?¼d?N? Í√ ”UM« Ê«œ s w{U?I«Ë
ÆrN lCðË rNFODð Í√©»dF« rN UNÐ
Æ»U(« s¹b«Ë ¨Á«“Uł Í√ UM¹œ t½«œË ¨¡«e'« Âu¹ ∫s¹b« Âu¹Ë
∫Âu¦K sÐ ËdLŽ ‰U ¨t²FÞ√ t X½œË t²½œ b Ë ¨WŽUD« ∫s¹b«Ë
‰«u?? ? ? ? ? ? ? ? Þ d?? ? ? ? ? ? ? ? ‡? ? ? ? ? ? ? ? ?‡? ? ? ? ? ? ? ? ?ž U?? ? ? ? ? ? ? ? M? ? ? ? ? ? ? ? ? ÂU?? ? ? ? ? ? ? ? ¹√Ë
U??M?¹b??½ Ê√ U?? ? ? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? p??K?*« U??M?O? ? ? ? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ? ? ? Ž
Æt b³F²«Ë WŽUD« u¼ U/≈ ∫tK s¹b«Ë
ÆÁb³F²Ý«Ë t–√ Í√ UM¹œ t½«œË
ÆrN²ÝUOÝ t²OË ∫ÂuI« t²M¹œËÆt²JK Ë t²Ý ∫UM¹œ tM¹œ√ t²½œË
œ«—√ ∫wÐUD)« ‰U? ©s¹b« s Êu? d1® ׫u?)« Y¹b?Š wË ¨WŽUD?«Ë ÊUDK« ∫s¹b«Ë
vN?²½«©U?NM Êu?KM?¹Ë t²?ŽUÞ ÷d?²?H*« ÂU? ù« W?ŽUÞ s Êu?łd?¹ r?N½√ Í√ ¨W?ŽUD« s¹bUÐ
Æ»dF« ÊU s
w rN?? ³? B¹Ô rË ¨«u?ÔJÓKLÚ ¹Ô r?Ë ¨„uKLK? «uMÔ ¹b¹ r ÕU?
Ï ? IÓ w
y ŠË®
Ó U?? C¹√ »d??F« ÊU?? wË
∫wЫdŽÓ_« sЫ bA½Ó√ ¨Ï¡U³Ý WOK¼U'«
w?? L? ÚM? ?Óð Ô¡U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ³?Ó ? Ú½Ó_«Ë Óp? O? ?ÐÓ√ d?Ô ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L?Ú ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F?Ó ? Ó
ÕU?
Ô ? ? ? ? ‡? ? ? ? ‡? ? ? ? ?¹— v?? ? ? ?]K? ? ? ? ?Ô'« w?? ? ? ? w?
^ ? ? ? ? Ó(« r?Ó ? ? ? ?F?Ú ? ? ? ? M? ? ? ? Ó
ÕU?
Ï ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?I? ?Ó r?? ?N? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? „u?? ?ÔK? ?Ô*« Ós? ? ¹œ «u?Ú ? ?ÐÓ Ó√
Æ©«u?? ? ? ? ? ? ?ŠU?? ? ? ? ? ? ?ýÓ√ Ì»d?Ú ? ? ? ? ? ? ?Š
Ó v??≈ «u?? ? ? ? ? ? ?−?
Ô ? ? ? ? ? ? ?O?¼ «–≈
ÆrN½UDKÝË rN²DKÝ X% ‰ušb«Ë rN²ŽUÞ «uC— Í√©„uK*« s¹œ «uÐ√® UM¼ dŽUA« ‰uI
tK« Êu?FOD¹ ôË® ©o(« s?¹œ ÊuM¹b¹ ôË® vUFð tu? d?O?Hð w Íd?³D« d¹dł sЫ ‰U? Ë
u??N? ÊUD?KÝ «–Ë UJK l?OD qË ¨Âö??Ýù« q?¼√ W??ŽUÞ Êu??F? OD¹ ô r?N½√ wMF¹ ¨o?(« W??ŽUÞ
∫dO¼“ ‰U Ë ¨©UM¹œ t s¹b¹ uN ÊöH Êö Ê«œ® ∫tM ‰UI¹ t sz«œ
ÆvN²½«©„b UMMOÐ XUŠË ËdLŽ s¹œ w ÆÆÆ bÝ√ wMÐ w u−Ð XKKŠ s¾
W??ŽUD« ‰u??Š —Ëbð ʬd??I?« ‰U?L? F? ²? Ý« wË »d??F?« W??G w s¹b« W??LK?J w½U??F*« Ác??N? 
°¡«e'«Ë WÝUO«Ë ¡UCI«Ë rJ(«Ë pK*«Ë WDK«Ë
wC??²? Ið WDK?«Ë ¨WDK?« wC??²?I?¹ pK*« ÊS?? U??NMOÐ U??L? O? W?? “ö??²? w?½U?F?*« «c¼ qË
¨r¼U¹U?C? Ë rN½u?¾? ý w ”UM« 5Ð ¡U?C?I«Ë rJ(« wC?²?I?ðË ¨pK*« Êu?¾?ý …—«œ≈Ë W?ÝU?O?«
¨W?ŽU?D« „dð bMŽ »U?? (« wC?²? Ið W?ŽUD«Ë ¨W?DK« ÂUJŠ√ c??O?HMðË W??ŽUD« wC?²? Ið Ác¼Ë
s¹b« «c¼ W?FO?³Þ bR¹ U2 …b?Š«Ë ÊUF ‰u?Š —Ëbð UN?KJ ¨WÐuI?F«Ë ¡«e'« wC?²I¹ »U?(«Ë
159

ô t½√Ë ¨…U?GD«Ë ¡U݃d«Ë „u?KLK ô ¨tzUC? Ë t?LJŠË tK« WŽUD? Âö?²Ýô«Ë Âö?Ýù« u¼Ë
Y¹b??(« w U?L?Ë ¨¡U??C?I«Ë W??ÝU?O? «Ë rJ(«Ë WDK« s?Ž U?Žd?ýË W??G s¹b« qB?? sJ1
s »dF« rNHð rË qÐ ¨©±®©…öB« U¼dš¬Ë rJ(« UNË√ …ËdŽ …ËdŽ ÂöÝù« ÈdŽ ÒsCIM²®
U?L? t?zU?C? Ë t?LJ?ŠË t?²DK Ÿu?C? )«Ë ¤ w³MK W?ŽU?D« u¼Ë vMF*« «c¼ ô≈ s¹b?« W?LK
qÐ ¨ÍœU?I²?Žô« Ë√ w³KI« ÊU1ù« vKŽ d?B?²I¹ s¹b« ÊQ?Ð »dF« rN?H¹ rË ¨pcÐ tK« r¼d? √
°rN²G w błu¹ œUJ¹ ô WŽUÞ ôË ŸuCš öÐ jI œUI²Žô« vMF0 s¹b« Í√ vMF*« «c¼
q√® ∫t?O?H? ¨W¹œu?³?F«Ë …œU?³?F« vMF? w? U?C¹√ »d?F« ÊU? w ¡U?ł U? p– b?R¹Ë
¨ÊuMz«œ Í√©ÊËbÐU?Ž UM U?L?N? u Ë® ¨Ÿu?C?)« l W?ŽUD« …œU?³?F«Ë ¨qc?²«Ë ŸuC?)« W¹œu?³?F«
Æ»dF« ÊU s vN²½«©rJЗ «uFOÞ√ Í√©rJЗ «Ëb³Ž«Ë® ¨t bÐUŽ uN pK* Ê«œ s qË
¨ÊU??Šù«Ë Âö?Ýù«Ë ÊU1ù« u¼Ë tK p– qL?A¹ t?½S ÂU?F« w?Žd?A« ÁUMF0 s¹b« U? √Ë
¨W?OKLŽË W?¹bzUI?Ž  U?F¹dAðË ÂU?JŠ√Ë —U³?š√ s tK« bMŽ s ¤ w³M?« tÐ ¡Uł U? q Í√
Âö?Ýù« r?J XO?{—Ë w?²?L? F½ rJOKŽ XL?9√Ë rJM¹œ rJ XK?L?√ Âu??O«˚ vU?F?ð ‰U? U??L?
rŁ ÊU??Šù«Ë Âö?Ýù«Ë ÊU?1ù« sŽ tQ?Ý 5Š q¹d?³?ł Y¹b??Š w ¡U?ł U? «c?Ë ¨©≤®˝UM¹œ
tK?« bM?Ž s¹b?« Ê≈˚ vU?? ? Fð t?u?? ? v?MF?? ? u?¼Ë ©rJM?¹œ rJ?LK?F¹ r?Uð√ q?¹d?? ?³? ? ?ł «c¼® ‰U?? ?
Æ©≥®˝ÂöÝù«
…u?Žœ U?N½√Ë ¨…bzU?« U?N? ŽU?{Ë√ vKŽ U?Nð—uDšË ¨…u?Žb« Ác¼ W?F?O? ³Þ g¹d? X—œ√ b?I
¨»U??²JK? rU??%Ë ¨w³MK r?OJ%Ë ¨·ö??²? š« Âb??ŽË ŸU??L? ²? ł«Ë ¨WDKÝË ¨W??ŽU?ÞË ¨s¹œ v≈
rNM d? _« Ÿ«e²½« ÊuA?¹ «u½U s¹c« rN?«dý√ s ú*« ÷d?Ž b Ë ¨j?I«Ë ‰bFK oO?I%Ë
Ê≈Ë ¨UMO?KŽ „U½œu??Ý UMO?? ·d??A« tÐ VK?Dð U/≈ XM Ê≈® ∫t? «uU??I? U??{d??Ž ¤ w³M?« vKŽ
©¥®Æ©UMOKŽ „UMJK pK*« tÐ b¹dð XM
U?JK? ÊuJ?O  Q?¹ r t?½_ ¨g¹d?? ? ? ·«d?? ? ý√ s ÷d?? ? ?F« «c?¼ ¤ w³?M« i?— b?? ? Ë
¨È—u??A?«Ë ¨‰b??F«Ë ¨j?? I«Ë ¨r?J(«Ë ¨b??O? ?Šu??²U?Ð r¼Uð√ qÐ ¨r?N? O? ? U??H¹d?? ý Ë√ ¨rN?? OKŽ
d?? ? ?B½Ë ¨5?U?? ? ?? ? ?L?K? …U?? ? Ý«u?*«Ë ¨‰U?*« s d?? ? ?O? ? ? I? ? ?H?« o?Š ëd?? ? š≈Ë ¨…U?? ? ?e?«Ë ¨…«ËU?? ? ?*«Ë
a«ÆÆÆ5 uKE*«
¤ w³M« b³F¹ Ê√ «uCd¹ r rN½√ l ¨UFÞU? UC— ú*« s W{ud w½UF*« Ác¼ qË
Æ ∂∂∞± r — Õ ÊU³Š sЫ `O× ©±®
Æ µ …bzU*« ©≤®
Æ ±π Ê«dLŽ ‰¬ ©≥®
Ʊ≥≤‡±≥∞Ø≤ ÂUA¼ sЫ bMŽ UL …dO« w ‚U×Ý≈ sЫ ©¥®
160

WJ q¼√ tOKŽ ÊU U vKŽ «u{d²F¹ ô Ê√ ◊dAÐ ¨t p¹dý ô ÁbŠË qłË eŽ tK« tÐU×√Ë
s¹œ vKŽ qO??H½ sÐ Ëd?L?Ž sÐ b?¹“Ë qu½ sÐ W? —Ë tK³?? ÊU? b?I? ¨·ö?²?š«Ë r?KþË „d?ý s
ÆrNKO³Ý ÊudA*« ÷d²F¹ rË ¨WOHOM(«
wÝU??O? « »U?D)« ‰u??√ q t½U??OÐ o?³? Ý U??L? U¼b??ŠË È—u??A« …—u??Ý XM?L? Cð b??IË
r U? ¨f _UÐ U?NMO? U?C? s Êu?d?A*« ·d?Ž b?IË ¨¤ w³?M« t?O≈ r¼U?Žœ Íc« w½¬d?I«
°ÂuO« 5LK*« ¡ULKŽ s dO¦ tdF¹
…d??O? ¦? W??OJ  U¹¬ w? ¨‰U*« w 5U??*«Ë ¡«d??I? H« o?Š u¼Ë ¨…U??e« ÷d?? ¡U??ł b??I
∫UNM
©±®Æ˝ÂËd;«Ë qzUK oŠ rN«u √ wË˚ vUFð tu ≠
Æ©≤®˝ÂËd;«Ë qzUK ÂuKF oŠ rN«u √ w s¹c«Ë˚ UC¹√ vUFð tu Ë ≠
©≥®Æ˝ÁœUBŠ Âu¹ tIŠ «uð¬Ë dLŁ√ «–≈ ÁdLŁ s «uK˚ —UL¦«Ë ŸË—e« …U“ w UC¹√ ‰U Ë ≠
©¥®Æ˝qO³« sÐ«Ë 5J*«Ë tIŠ vÐdI« «–  ¬˚ ‰UI UNO oŠ rN s vKŽ h½Ë ≠
ÊuðR¹Ë Êu?I²¹ s¹cK U?N³?²Q? ¡wý q XF?ÝË w²L?Š—Ë˚ …Ue« W?C¹d ÊQý w? ‰U Ë ≠
©µ®Æ˝…Ue«
·Ëd?F*UÐ «Ëd? √Ë …U?e« «uð¬Ë …ö?B« «u? U? √ ÷—_« w r?¼UMJ Ê≈ s¹c«˚ t½U?×?³?Ý ‰U? Ë ≠
©∂®Æ˝dJM*« sŽ «uN½Ë
©∑®Æ˝rôu u¼ tK« q³×Ð «uLB²Ž«Ë …Ue« «uð¬Ë …öB« «uLO Q˚ UC¹√ ‰U Ë ≠
w¼Ë W?O½b? W?OJ U?N½√ `O?×?B«Ë Z(« …—u?Ý w ·ö?²?š« l W?OJ U?NK  U¹ü« Ác?N?
sÐ«Ë ¨5U?*«Ë ¨5KzU?«Ë ¡«dI?HK U?NO? W?³ł«u« ‚u?I?(« sŽË ¨…Ue« W?C¹d? sŽ Àb×?²ð
¨—U??L?¦«Ë »u??³?(« w ¨—U??−?ý_«Ë ŸË—e?« …U?“ w Vł«u?« o(« sŽË ¨5 Ëd??;«Ë ¨qO?³? «
ÆV& v² Ë ¨V& s*Ë ¨V& s vKŽ W uKF ‚uIŠ w¼Ë
rNMŽ ʬd?I« vJ× ¨5U?*«Ë ¡«dIHK U?¾O?ý rNu √ s «ułd?¹ Ê√ Êud?A*« d³?√ bI
Ʊπ  U¹—«c« ©±®
Æ ≤µ ×UF*« ©≤®
Æ ±¥± ÂUF½_« ©≥®
Æ≥∏ ÂËd«Ë ¨≤∂ ¡«dÝù« ©¥®
Æ µ∂ ·«dŽ_« ©µ®
Æ¥± Z(« ©∂®
Æ ∑∏ Z(« ©∑®
161

¡UA¹ u s rFD½√ «uM ¬ s¹cK «ËdH s¹c« ‰U tK« rJ “— U2 «uIH½√ rN qO «–≈˚ «u½U rN½√
©±®Æ˝5³ ‰ö{ w ô≈ r²½√ Ê≈ tLFÞ√ tK«
W¾*UÐ Êu½ULŁ gOF¹ YOŠ ÂuO« WO½U½ù«  UFL²:« UNM w½UFð w²« UNð«– WKJA*« w¼Ë
»Ëd?(«Ë UÐd« vKŽ W?¾*UÐ ÊËd?A?Ž gO?F¹ U?LMOÐ ¨÷d*«Ë “u?F«Ë Ÿu?'«Ë dI?H« WU?Š d?A?³« s
°rNðu VN½Ë s¹dšü« vKŽ …dDO«Ë
W?Ozd« ÁU¹UC? Ë ¨tMO U?C Ë ¨wJ*« »UD)« W?FO?³Þ bRð WO?F¹dA?²«  U¹ü« pKð qË
ÆWJ w Ÿ«dB«Ë ‰b'« UNuŠ —«œ w²« ¨WOÝUO«Ë WO½U½ù«
U? t?OKŽ ÷d??F?O g¹d? t?²?¦?FÐ 5Š ¨¤ w?³M« …u?Žœ W¹U?ž W?F?OЗ sÐ W??³?²?Ž „—œ√ b?I
«d? √ lD?I½ ô v²?Š UMO?KŽ „U½œu?Ý U?d??ý b¹dð XM Ê≈® t ‰U??I? ¨q³?? s ú*« t?OKŽ t??{d?Ž
t XB½Q ¨t?OKŽ r¼ U vKŽ rN?Žb¹ Ê√ qÐUI ¨©UM?OKŽ „UMJK UJK b¹dð XM Ê≈Ë ¨p½Ëœ
t?OKŽ √dI? ¨wM lLÝU? ∫‰U ¨rF½ ‰U? øbO?u« UÐ√ U¹ Xžd√ ∫¤ t ‰U? rŁ ¨¤ w³M«
U? tK«Ë ôu? XF?L?Ý w?½≈ ∫ú?LK ‰U?I? ôu¼c? W?³?²?Ž lłd? ¨XK?B? …—u?Ý ‰Ë√ ¤ w³M«
w½uF?OÞ√ g¹d d?AF U¹ ¨W½U?NJUÐ ôË ¨d×?UÐ ôË ¨dF?AUÐ u¼ U tK«Ë ¨j tK¦0 XF?LÝ
Íc« tu??I s½u?JO tK«u?? ¨Áue??²?ŽU?? t??O? u¼ U? 5?ÐË qłd« «c¼ 5Ð «uK?šË ¨wÐ U¼uKF??ł«Ë
tJKL? »d?F« vKŽ d?NE¹ Ê≈Ë ¨rd?O?GÐ ÁuL?²?O?H? bI? »d?F« t?³B?ð ÊS ¨rOE?Ž Q³½ XF?L?Ý
©≤®°tÐ ”UM« bFÝ√ r²MË ¨reŽ ÁeŽË ¨rJJK
ÊuJO??ÝË ¨ÊUDKÝË WËœ v≈ ‰ËR??O?Ý ¤ w³M« tÐ ¡U??ł Íc« d? _« Ê√ W??³?²?Ž rK?Ž b?I
Áu?NÐU?łË ÁuЗU?Š U/≈ r¼Ë ¨rN? ·d?ýË eŽ t?d?ýË Áe?F? ¨t?F? «u½u?J¹ Ê√ c?¾MO?Š rN?(U? s
¨»d??F« vKŽ pK? v≈ ‰ËR??O?Ý Ád?? √ ÊU?? «–S?? ¨rN??(U?B? Ë rN??²½UJ Ë r?N?d??ý vKŽ U??u??š
Æt ÷dF²« ÂbŽË tdð wC²I¹ oDM*U
d? _« »U¼– u¼Ë ¨rNK³? s t?¾K Ë ÊuŽd? tM wA?š U? ÊuA?¹ WJ w ú?*« ÊU b?I
s rU?łd?¹ Ê√ Ê«b¹d¹ Ê«d?ŠU?Ý Ê«c¼ «uU? ˚ rNMŽ ʬd?I« v?JŠ U?L ¨r?N¹b¹√ s pK*«Ë
©≥®Æ˝vK¦*« rJ²I¹dDÐ U³¼c¹Ë rJ{—√
U?LN?F?³²ðË ¨”U?M« vKŽ UOu?²?¹Ë rU?³KG¹ Ê√ Ê«b¹d¹ Í√® W¹ü« d?O?Hð w d?O?¦ sЫ ‰U?
U?L?N i×?L?²ðË ¨rJ?{—√ s rU?łd?¹Ë ¨t?OKŽ «d?B?²MO? ¨Áœu?MłË Êu?Žd? öðU?I¹Ë ¨W? U?F«
gO?F«Ë rNJK wM?F¹ ∫©vK¦*« rJ²?I¹dDÐ U?³¼c¹Ë® ”U?³?Ž sЫ ‰U? Ë ¨rJ½Ëœ s U?NÐ W?ÝUzd«
Æ ¥∑ f¹ ©±®
Ʊ≥±Ø≤ ÂUA¼ sЫ bMŽ UL …dO« w ‚U×Ý≈ sЫ ©≤®
Æ ∂≥ tÞ ©≥®
162

Æ©tO r¼ Íc«
‰U? U?L? ¨t?Ð r¼¡U?ł U?L?O? ‚œU? ‰u?Ý— v?Ýu? Ê√ t? u? s ú*«Ë Êu?Žd?? rKŽ l «c¼
©±®Æ˝«uKŽË ULKþ rNH½√ UN²MIO²Ý«Ë UNÐ «Ëb׳Ë˚ rNMŽ vUFð
tLKŽ l ¨Áu?²ŽË t½UOGD ¨W _« Ác¼ Êu?Žd ÂUA¼ sÐ qNł UÐ√ ¤ w³M?« vLÝ «cNË
U??FÐU?ð ÊuJ¹ Ê√ ·d??A«Ë dD?³«Ë d??³J« Ác?? šQ?? ¨qłË e??Ž tK« s? qÝd?? w³½ ¤ w?³M« Ê√
ôËeð Ê√ W½U?J*«Ë ·d??A« vK?Ž rN??²? O? A? š ôu? ÊUŁË_« ÊQ??ý ú*« rN?¹ sJ¹ rË ¨¤ w³?MK
Æ¡«uÝ p– bFÐ UFOLł rNF «u½uJO ¨¡«dIH«Ë bO³F«Ë ¡UHFC« `UB
»U¼cÐ W??ŽU??L? '«Ë WËb« W?? U?? ≈ …—Ëd??{ u¼Ë Íu??³M« »UD)« w? q_« «c¼ vK& U??L? 
b?I? ¨tO?L?×¹ sL?Ž Y×?³?O ô ¨»dF« q?zU³? vKŽ t??H½ t?{dŽË ¨n?zUD« v≈ ¤ w³M«
rO??I¹ s Ë ¨…d??BM« sŽ Y?×?³¹ ÊU?? U/≈Ë ¨V?KD*« wMÐË rýU?¼ wMÐ s t?? u? —«u??ł w ÊU??
«c¼ ÊU bI ¨Áb?FÐ s ÊôËR¹ s*Ë ¨rJ(«Ë d _« WOUJý≈ tł«u¹ ÊU t½√ d?Ož ¨WËb« tF
¤ w³M« ÊU 5Š ¨wJ*« bNF« w ‰b'« UNuŠ —Ëb¹ ÊU w²« U¹UCI« r¼√ s Ÿu{u*«
«uU?I W?F?BF? sÐ d? UŽ wMÐ U?Žœ b?I ¨Ád?BM¹ sL?Ž U¦?×Ð »d?F« qzU³? vKŽ t?H½ ÷d?F¹
s d _« UM ÊuJ¹√ ¨pHUš s vKŽ tK?« „dNþ√ rŁ ¨„d √ vKŽ „UMF¹UÐ s×½ Ê≈ X¹√—√ ∫t
¨p½Ëœ »d?FK U½—u×½ ·b?N½√ ∫«uUI?©¡UA¹ YO?Š tF?C¹ tK« v≈ d _«® ∫rN? ‰UI ø„b?FÐ
©≤®Æ„d QÐ UM WłUŠ ô °U½dOG d _« ÊU tK« „dNþ√ «–≈ v²Š
oK?)« t Íc« pK?*« u¼ tK?« ÊU?? «–S?? ¨n u*« «c¼ w? w½¬d?? I« »U?D)« dŁ√ vK?& b?? I
d?? _« œ— qÐ ¨t??O? qB??H« w b?¹ t ÊuJ¹ Ê√ ¤ w³?MK sJ1 ö?? ¨r?J(«Ë d?? _«Ë pK*«Ë
w U?L? 5LK*« 5Ð È—u?ý d? _« Ê√ tö?ł qł tK« vC? b? Ë ¨tK« u¼Ë d? _« t s v≈
Æ©rNMOÐ È—uý r¼d √Ë® vUFð tu
oDM*« w? ôu?I?F? ô«R?Ý …d??BM« qÐU?I? rN d? _« Êu?J¹ Ê√ d? U?Ž w?MÐ ‰«R?Ý ÊU? b??I
«u??×? C¹ Ê√ —u??B? ²¹ ôË ¨W?M;« —b?? vKŽ W??×M?*«Ë ¨Âd?G?UÐ rMGU?? ¨w?ŽU??L? ²? łô«Ë wÝU??O? «
·öš wC²?Ið WO½U1ù« w½¬dI« wÐUD)« ‰u√ Ê√ dO?ž ¨r¼dOž rNLJ×O rN?H½√Ë rN«u QÐ
w W? ËU?LK qO?³?Ý ôË ¨WI?H?B« Ác¼ ‰u?³I ‰«u?Š_« lO?L?ł w ‰U−? ô t½√ —d?IðË ¨p–
w²« WM?²?H«Ë WM;« X?UÞ u v²??ŠË ¨WËb« ÂU?O? Ë …d?BM«  d??šQð Ê≈Ë v²??Š ¨d? _« Ÿu??{u?
„d?ý s tOKŽ r¼ U? vKŽ ”UM« wIÐ u v²?ŠË ¨WJ w Êu?HF?C²?*« ÊuM R*« U?N ÷dF?²¹
◊dý Ë√ bO öÐ UIKD UBUš «bOŠuð tK« bOŠuð UN½≈ ¨tK p– s d³√ WOCI« ÊS ¨rKþË
Æ ±¥ qLM« ©±®
Æ≤∑≤Ø≤ V¹cN²« w UL …dO« w ‚U×Ý≈ sЫ ©≤®
163

5Ð j?I«Ë ‰b?F« W? U ≈Ë ¨t?K« dO?G W¹œu?³?F« —u? q s oK)« d¹d?%Ë ¨d? _«Ë rJ(« w
pK²? 5¼uð «Ëœ«—√ U??L? ? d?? _« vKŽ W?? ËU??? b??I? Ž w? d?? U??Ž wM?Ð l ‰u??šb« w?Ë ¨oK)«
rN d? _« ÊuJ¹ ÊQÐ ◊d?A?U? ¨WO?½¬d?I« b?U?I*«Ë ‰u?_« pKð oO?I?% w ‰ö?š≈Ë ¨W?O?C?I«
q s oK)« d¹d?% wUM¹ U?L ¨t W?IKD*« W?ŽUD«Ë ¨tK tłu« Âö?Ý≈ wUM¹ ¨…d?BM« qÐUI?
«c¼ V×Ð rN rNŽuCÐ d UŽ wM³ «bO³Ž p– bFÐ ÊuM R*« `³BOÝ –≈ ¨tK« dOG W¹œu³Ž
sŽ U?NÐ ÊË“U?²1 W?ł—œ tK« d? Q?Ð oK)« vKŽ rN ÊuJ¹ ÊQÐ ‰b?F«Ë j??I« wUM¹ U?L? ¨b?I?F«
°ôËœ rN«u √Ë ôuš tK« œU³Ž UNÐ «Ëc²O ¨r¼dOž
wMÐ t? u?? l ¡U?ł 5Š ¨wHM(« W??LKO?? t?OKŽ t??{d?Ž ÊU? U? ¤ w³M?« i— U?L?
Ê≈ ∫W?LKO?? ‰U?I ¨t? u? s d?O?¦? œb?Ž w ¡Uł b? ÊU?Ë ¨WM¹b*« v≈ W? U?L?O« s W?H?OMŠ
® q½ s …b¹dł Áb¹ w ÊU?Ë t ¤ w³M« ‰UI ¨t²F?³ð« ÁbFÐ s w d _« bL?× qFł
p½d?? I? F? ?O  dÐœ√ s?¾Ë ¨pO?? tK« d?? √ Ëb??Fð s?Ë ¨U??NJ?²? OD?Ž√ U?? W?? FDI« Ác?¼ wM²Q?? Ý u
Æ©±®©tK«
Æ©≤®©Wö)« Í√ ∫ÁbFÐ s d _« bL× w qFł Ê≈ ∫tu ® ∫d−Š sЫ kU(« ‰U
s …—U ù«Ë d? _« Ÿu{u? w W ËU?*« i—Ë ¨◊dA« «c?N ¤ w³M« i— ÊU? bI
¨w½U1ù« w½¬dI« »UD?)« ‰u√ l UL−?M ¨WH?OMŠ wMÐË WFB?F sÐ d U?Ž wMÐ l ÁbFÐ
p– ⁄u??¹ ôË ¨W?F?¹—– Í√ X% ¡U?L? « tÐ  d?? √ Íc« j?I?«Ë o(« iFÐ „dð sJ1 ö??
5Š ¤ w³M« pcÐ Õd? U?L? ¨tK t?dð Ë√ ¨tK o(« ‰u?³ U? S? ¨¡U?O³½_« s? WU?š
«uU?Fð q ˚ vUF?ð tu rN?OKŽ öðË ¨ÁËd?BM¹Ë ÁËËR¹ Ê√ vKŽ ¨ÊU?³O?ý wMÐ vKŽ t?H½ ÷d?Ž
r¼b?O?Ý ‰U?I ¨˝ÊU??Šù«Ë ‰b?FUÐ d? Q¹ tK« Ê≈˚ vU?Fð tu? Ë ˝rJOKŽ rJЗ Âd?Š U? qð√
ÍËR½ ôË ¨UŁb?? Š Àb??×?½ ô Ê√ Èd??? ? UMOK?Ž Ác??š√ b??N? ?Ž vKŽ U?Me½ U/≈ ∫W?Ł—U??Š sÐ v?M¦*«
„dBM½Ë „b¹R½ Ê√ X³³Š√ ÊS ¨„uK*« t¼dJð U2 tO≈ uŽbð Íc« d _« «c¼ È—√ w½≈Ë ¨UŁb×
Ê≈ ¨‚b?BUÐ r²×?B√ –≈ œd« w? -QÝ√ U? ® ¤ tK« ‰uÝ— ‰U?I ¨UM?KF »d?F« ÁUO? wK¹ U2
s ô≈ tK« s¹bÐ Âu?I¹ ô® W?¹«Ë— wË ¨©t?³½«u?ł lO?Lł s? tÞU?Š√ s ô≈ Ád?BM¹ ô tK« s¹œ

Æ ¥≥∑≥Ë ≥∂≤∞ Õ Í—U³« ©±®
Æ ¥≥∑≥ Õ Í—U³« `² ©≤®
164

©±®Æ©t³½«uł lOLł s tÞUŠ√

ô „uK?*« Ê√ ÂuKF?? Ë ¨„uK*« t¼d?Jð U2 ¤ w?³M« tÐ ¡U?? ł U?? Ê√ ÊU??³? ?O? ?ý uMÐ „—œ√ b?? I
¨rN Ÿu?C)«Ë rN?²ŽUÞ s «u?łd?¹ r U ÊU¹œ_« s «Ë¡U?ý U v?KŽ ”UM« ÊuJ¹ Ê√ rNL?N¹
„«dýù« ÂbŽË ÊU1ù« œd− ô ¨…dB?M«Ë WŽUD« rNM œ«—√ YOŠ ¨¤ w³M« tÐ ¡Uł U u¼Ë
WO?HOM(« vKŽ ÊU s? rN²OK¼U?ł w »dF« w ÊU b?I ¨„uK*« d?OC¹ ô ÁbŠË «c?N ¨tKUÐ
÷d?F?²¹ rK? ¨g¹d? s W?¦M×?²?*« s Ád?O?žË ¨qO?H½ sÐ Ëd??L?Ž sÐ b¹e? ¨rO¼«dÐ≈ r?N?OÐ√ WK
«ËœUŽ rN½√ »dF« sŽ ·dF¹ rË ¨ÊudA Ë ¨È—UB½Ë ¨œuN¹ »dF« w ÊU UL ¨bŠ√ rN
¨tÐ „«d?? ýù« Âb?? ŽË Áb?? ŠË tKUÐ ÊU?1ù« rNM? œ«—√Ë ¤ w³M« r?¼¡U??ł v?²? Š ¨t?M¹b «b?? Š√
WŁ—UŠ sÐ vM¦*« „—œ√ «cNË ¨id« bý√ tC?dðË „uK*« t¼dJð U u¼Ë ¨tuÝdË tK WŽUD«Ë
¨UŁb??×? «ËËR¹ ôË UŁb??Š «uŁb??×¹ ô Ê√ Èd?? 5ÐË rNMOÐ Íc« b??N?F?« l ÷—U?F? ²¹ «c¼ Ê√
dJÐ qzU³ Ë ÊU³Oý uMÐ ÊU YOŠ ¨jI? »dF« ÁUO wK¹ U2 ÁuFM1 Ê√ ¤ w³M« vKŽ ÷dF
u¼Ë q³??I¹ r ¤ w³?M« Ê√ d?O? ž ¨”—U? ÷—√ Âu??ð vKŽ ‚«d??F« ·«dÞ√ sÞu??²? ð qz«Ë sÐ
¨«b?Š√ tF? Ë tK« W?ŽUÞ w «ud?A¹ ô√Ë ¨b?Š√ q s ÁËd?BM¹ Ê√ ô≈ …dBM?K ÊuJ¹ U Ãu?Š√
t?²ŽUÞË ¨Áb?ŠË tðœU³?Ž w tK oKD*« b?OŠu?²« wC?²Ið w²« ¨tK?« ô≈ t≈ ô WLK vMF? u¼Ë
Æ…b¹b'« WËb« tOKŽ ÂuI²Ý Íc« ”UÝ_« u¼Ë ¨ÁbŠË
tM Áœ«—√ U q³?I¹ r ULK¦ ¨d _« w W? ËU*« w ÊU³Oý wMÐ l? ‰ušb« ¤ id
ÊU? ¤ w³M« Ê√ l Ë ¨Áb?FÐ s WDK«Ë …—U? ù«Ë d _« vKŽ ¤ Áu? ËU?¹ 5Š d U?Ž uMÐ
√b?? ³*« »U?? ? ?Š vKŽ ‚U?? Hð« w? ‰u??šb?« q³?? I¹ r t½≈ ô≈ Ád?? B?M¹ s v≈ W?? łU?? (« b?? ý√ w
V³??Ý d??? H?¹ Íc« «c¼Ë ¨5M R?*« 5Ð È—u??ý d?? _« Êu?? s ʬd??I« t?Ð ¡U??ł Íc« q_«Ë
w Á¡U?ł b??I? ¨tK¼√ d? _« «u??Ž“UM¹ ô Ê√ W?³?I? F« W?F?OÐ w? —U?B½_« vKŽ ¤ w³M?« ◊«d?²?ý«
W?F? O?³« Áu??F¹U?³? ¨WJ w u¼Ë ¨Z(« rÝu?? w rNM b??Ë W?¦? F?³« s …d??A?Ž W¹œU??(« WM«
UMdð b? U½≈® ∫t «uU? Ë ¨t?uÝ— W?ŽUÞË t?²?ŽUÞË ¨tÐ „«d?ýù« Âb?ŽË tK?UÐ ÊU1ù« vKŽ vË_«
Âb??IM?? ¨pÐ tK« r?N?F? L? −¹ Ê√ v??F? ¨rNMO?Ð U? d??A«Ë …Ë«b??F« s r?NMOÐ Âu?? ôË UM u??
rNFL−¹ ÊS ¨s¹b« «c¼ s tO≈ „UM³ł√ Íc« rNOKŽ ÷dF½Ë ¨„d √ v≈ r¼uŽbM ¨rNOKŽ
…u?³M« qzôœ w wI?N?O?³«Ë ¨©≤±¥® Õ≤∏≤’ …u?³M?« qzôœ w rO?F½ uÐ√Ë ¨∏∞ر  U?I?¦« w ÊU?³?Š sЫ Á«Ë— ©±®
a¹—Uð w dU?Ž sÐ«Ë ¨¥±∑Ø≤ ‰U¦ _« w ÍdJ?F« ‰ö¼ uÐ√Ë ¨≥∑ر »U½_« w w½UF?L«Ë ¨¥≤≤Ø≤
sŽ ”U?³?Ž sЫ sŽ W? dJŽ sŽ V?KGð sÐ ÊUÐ√ sŽ wK−?³« tK?« b³?Ž s?Ð ÊUÐ√ sŽ ‚dÞ s ¨≤π∂ر∑ oA? œ
œUMÝS?Ð rO??F½ uÐ√Ë wI??N? O? ³«Ë rU??(« t??łd?š√® ∫ W??O½b?K« V¼«u*« w w?½öD??I« ‰U?? Ë ¨tMŽ tK« w?{— wKŽ
Æ ©≥∂µ∑® Õ ≤≤∞Ø∑ `²H« w kU(« ‰U «cË ¨©sŠ
165

Æ©±®©pM eŽ√ qł— ö pOKŽ tK«
rN?? ? d?? Hð b?? ?FÐ r?N? ?F? ?L? ? &Ë ¨rNM?OÐ b?? ?Šuð WËœË W?DKÝ u?¼ tÐ ¡U?? ł U?? ? Ê√ «u?? —œ√ b?? ?I? ?
◊d?? ý d?? _« «c¼ w? rNu?? šœË ¨rN?? u?? s r?¼¡«—Ë s U?? {— Ê√ «u??—œ√ U?? L? ¨r?N? –d?? AðË
ö??ł— 5F??³? ÝË WŁöŁ «u½U??Ë ¨U??N? OKð w?²« WM« w? «Ë¡U?ł r?Ł ¨b??I?F?« «c¼ ÕU??−M Í—Ëd??{
¨ÁdJ*«Ë jAM*« w W?ŽUD«Ë lL?«® vKŽ »d(« W?FOÐ w¼Ë W?O½U¦« W?FO?³« ÁuF¹U?³ ¨5ð√d? «Ë
«u½U U?L¦?OŠ o(UÐ «u? uI¹ Ê√Ë ¨tK¼√ d? _« «uŽ“UM¹ ô Ê√ vKŽË ¨r?NOKŽ …dŁ√Ë ¨d?O«Ë d?F«Ë
©≤®Æ©rzô W u tK« w ÊuU¹ ô
WËb?« t?? ÝU?? Ý√ vKŽ X? U?? Íc« wÝU?? O? ??« b?? I? ?F« w¼ 5d?D« 5Ð W?? F? ?O? ?³?« Ác¼ Ê≈
t½√ s wJ*« »UD)« w —d?Ið U* U?IÐUD p– ¡U?łË ¨…—uM*« WM¹b*« w p– b?FÐ W?O ö?Ýù«
‰U Æ©≥®˝dDO0 rNOKŽ XÆd?c X½√ U/≈˚ vUFð ‰U UL ¨rN?OKŽ «dDO fO ¤
u¼ —U?³'«Ë ©—U?³−Ð r?NOKŽ X ∫U?L¼d?OžË b¼U?− Ë ”U?³?Ž sЫ ‰U ® ∫U¼d?O?Hð w d?O¦? sЫ
w³M« fOK ¨©¥®˝Ê¬d?I?UÐ d?c?Æ—U??³?−Ð r?N?OKŽ X½√ U?? Ë˚ vU?Fð t?u?I oÐUD? u¼Ë ¨pK*«
„uK*« ‰U??Š u¼ U??L? ¨b?Š√ v?KŽ d?³?Ò ?& ôË ¨tðd??B½ vK?Ž «b?Š√ d??³? −¹ rË ¨«—U??³?ł U?JK ¤
4Ý W??O½U??½û rO??I¹Ë p– q? d?O? G? O tK« t??¦? FÐ U/≈ qÐ ¨÷—√ q? w WDK?« »U?×? √Ë
ÊU?? «c?? NË ¨W??L? Šd?«Ë ‰b??F«Ë o(U?Ð 3_« W??ÝU??O? Ý w? ¡U??L? « W?¹«b¼Ë ¨qÝd«Ë ¡U?? O? ³½_«
b?IF« «c¼ w —U?B½_« ÊUJ ¨—UB?½_« U{dÐ W?FO?³« bI?Ž ”UÝ√ vKŽ W?¹u³M« WËbK t?O?ÝQð
t²DKÝ ”—U?LOÝ Íc?« ÂU ù« u¼ ¤ w³M«Ë ¨…b¹b'« WËb« w¼ W?M¹b*«Ë ¨„«c½¬ W _« r¼
t?²? ŽUÞË tÐ ÊU1ù« vK?Ž W?F?O? ³« Ê√ –≈ ¨…b¹b??'« WËbK ÂU?? S? ¨WM¹b*« w? b?I?F?« «c¼ Vłu0
wÝUOÝ bIŽ UN½√Ë WO½U¦« WFO³« WF?O³Þ bR¹ U2Ë ¨vË_« WFO³« w rNM XI³Ý b ‰uÝd
WF?O³« d?CŠ Ê√ o³?¹ rË ¨U?dA t? u s¹œ vK?Ž ‰«“U t½u? l ¨UN ”U?³F« t?LŽ —u?CŠ
bI ¨tO?š√ sЫ d √ s oŁu²O WOÝU?O« WO½U¦« WFO³« b?Ný b Ë ¨ÊU1ù« vKŽ w²« vË_«
¨r²LKŽ b YOŠ UM «bL× Ê≈ ×e)« dAF? U¹® ∫‰UI W³IF« WKO —UB½_« ”U³F« VÞUš
¨ÁbKÐ w W??FM Ë ¨t? u?? s e?Ž w u?N? ¨t?O? UM?¹√— q¦? vKŽ u¼ s2 ¨U?M u? s ÁUMF?M b? Ë
Áu9u??Žœ U?0 t Êu??«Ë rJ?½√ ÊËdð r²M? ÊS?? ¨rJÐ ‚u??×?K«Ë ¨rJO?≈ “U??O? ×½ô« ô≈ v?Ð√ b?? t½≈Ë
Æ≤∑∂Ø≤ ÂUA¼ sЫ V¹cNð w UL …dO« w ‚U×Ý≈ sЫ ©±®
Õ rK? Ë ¨∑≤∞∞Ë∑∞µ∂ Õ Í—U???³« `O?×?Ë ¨≥∞≥Ø≤ ÂU??A¼ sЫ V¹c?Nð w U??L? …d?O?« w ‚U??×?Ý≈ sЫ©≤®
Æ ¥∑∂∏Ø ±∑∞π
Æ ≤≤≠≤± WOýUG« ©≥®
Æ ¥∂≠¥µ‚ ©¥®
166

Áu–U?šË Áu?LK? rJ?½√ ÊËdð r²M Ê≈Ë ¨p– s r²KL?% U? Ë r?²½Q? t?HU?š s2 Áu?F½U? Ë ¨t?O≈
UMFL?Ý b «uUI? ¨ÁbKÐË t u s W?FM Ë eŽ w t½S ¨Áu?Žb Êü« sL rJO≈ tÐ ÃËd?)« bFÐ
v≈ UŽœË ¨Ê¬dI« öðË rKJ² ¨X³³Š√ U pÐdË p?HM c ¨tK« ‰uÝ—U¹ rKJ² ¨XK U
r?¡U?? ? ?½ tM? Êu?? ? F?M9 U?2 w½u?? ? ?FM?9 Ê√ v?KŽ r?JF?¹UÐ√ ∫‰U?? ? ? rŁ ¨Âö?? ? ?Ýù« w V?ž—Ë ¨tK?«
U2 pMFM?LM ¨U?O?³½ o(UÐ p?¦?FÐ Íc«Ë rF½ ∫Áb?OÐ c??š√ b? Ë —Ëd?F? sÐ ¡«d?³« ‰U??I?°r¡UMÐ√Ë
sŽ «d?ÐU?? ? U?¼UM?Ł—Ë ≠Õö?? ??« Í√ ≠ W?? ?IK?(« q¼√Ë »Ëd?? ? (« ¡UM?Ð√ tK«Ë s?×M? ¨U½—“Ô√ t?M l?M/
U½≈Ë ôU??³?Š ‰U?łd?« 5ÐË UMMOÐ Ê≈ tK?« ‰u?Ý—U¹ ∫‰U??I? ÊU??N?O?²?« sÐ r¦?O? N« uÐ√ ÷d??²?ŽU?°d?ÐU?
øUMŽb?ðË p u?? v≈ lłd?ð Ê√ tK« „d??Nþ√ rŁ ¨p?– UMKF?? s?×½ Ê≈ XO??? Ž qN?? ¨U?¼u??FÞU??
»—UŠ√ ¨wM r?²½√Ë rJM U½√ ¨ÂbN« Âb?N«Ë ¨Âb« Âb« qÐ ∫‰U rŁ ¤ tK« ‰u?Ý— r³?²
U?³?O? I½ d?A?Ž wMŁ« r?NM «u?łd?¹ Ê√ rN?M VKÞË ¨Áu?F¹UÐ r?Ł°r²*U?Ý s rU?Ý√Ë ¨r?²Ð—U?Š s
Æ©±®©rN u vKŽ «u½uJO
vKŽ qOœ `{Ë√ ¨„dA u¼Ë UNO ”U³F« —uCŠË ¨UNO ÈdłË —«œ U Ë WFO³« Ác¼ wH
ô Ê√ rNO?KŽ ¤ w³M« ◊«d²?ý« wË ¨…—uM*« WM¹b*« w WËb« W U? ≈ vKŽ wÝUO?Ý bI?Ž UN½√
©≤®W?³?I?F« w?¼ X½U? w²« ¨W? U? ù«Ë …—U? ù« u?¼ UM¼ d? _« Ê√ vKŽ qOœ ¨tK?¼√ d? _« «u?Ž“UM¹
YO??Š ¨¤ w³M« …d??BM? W?F? B? F? sÐ d?? U?Ž w?M³?? —U?B½_« d??O? ž ‰u??³? 5Ð XU??Š w²«
ÆtðuŽb rNðdB½ qÐUI r¼ rN ¤ w³M« …UË bFÐ d _« ÊuJ¹ Ê√ «uÞd²ý«
»UD)« ‰u?? √ s w¼ W??F? O? ?³« b??I? Ž w U?ÞËd??ý —U??B½_« v?KŽ ¤ w³M« ◊d?? ý b??I
w t½U??OÐ o³?Ý U?L? ¨w½¬d?I« »U?D)« ‰u?√ sŽ U?N?MO? U?C? w d?³?F?ðË ¨Íu?³M« wÝU??O?«
ƉË_« qBH«
ÕöDôU?Ð U??O? ÝU??O? ÝË U?¹u??Žœ U??OU??Ý— ö??L? ?Ž WJ w ¤ w³?M« qL??Ž q ÊU?? b??I
‰«u?Š√ Õö≈ tÐ b¹d¹ ¨U?O?Šö≈ U?ŽËdA? qL×?¹ wÝUO?Ý q tÝ—U1 U? t?O ”—U? dU?F*«
b¹b'« s¹b?« v≈ uŽb¹ u¼Ë ¨©≥®5MÝ ÀöŁ Íd?« qL?FUÐ ¤ √bÐ b?I? ¨W? UF« lL?²?:«
¨tðœU?O? IÐ X½U? w²« W??d?(« …«u½ X½uJ?ð Ê√ b?FÐ tMŽ Êö??ŽùUÐ √bÐ rŁ ¨t?L?O?¼U?H? Ë t?L? O? Ë
Æ ≤π∞Ø≤ ÂUA¼ sЫ bMŽ UL …dO« w ‚U×Ý≈ sЫ ©±®
W?³?IŽ ød? _« s* W?O?C X?½U –≈ UM?Š ôQ? X½U?Ë ¨U¼bMŽ W?F?O³« X9 w?²« W³?I?F« v≈ X³?½ W?³?IF« W?F?OÐ ©≤®
°W³IF« pKð X«e W³IF« WFOÐ X9 v²Š ¨tM¹œË t²DKÝË t²Ëœ ÂUO Ë Ád √ —uNþË ¤ w³M« ÊËœ ‰u% «œR
W?OM¹b« W?UI?¦« w «—uE×? «d? √ œ«b³?²?Ýô«Ë ‰ö²?Šô« qþ w v²?Š Íd?« wÝUO?« qL?F«Ë rOEM²« `³?√ ©≥®
«u? √ ‰UÐ U? ® `O?×?B« Íu?³M« Y¹b?(« w ¡U?ł b? Ë ¨·U?F?C?²?Ýô« ‰U?Š w W¹u?³½ WMÝ t½u? l ¨…d?U?F*«
Æ©t r¼UIð√Ë tKUÐ rNLKŽ√ w½≈ tK«Ë U √° øtKF√ ¡wA« sŽ Êu¼eM²¹
167

w²« W??O?ł—U?)« …d?BM?« sŽ Y×Ð rŁ ¨U?NðU??ŽU?L?²?łô «d??I? r —_« sЫ —«œ s  c??ð« w²«Ë
W?FOÐ w Íd?« ŸU?L²?łôUÐ rŁ ¨—U?³?ł≈ ôË Á«d≈ öÐ U?{d« s ”U?Ý√ vKŽ WËb« t?F rO?Ið
…œU??O? «u½uJ?O d??A? Ž wMŁô« ¡U??³? I?M« —U??O? ²? š« rŁ ¨ÂöE« `?Mł X% W??O½U??¦?«Ë vË_« W??³? I? F«
oË U?N?²? U? ≈Ë ¨WËb« fO?ÝQðË ¨…d?−?N« w `$ Ê√ v≈ ¨t?N?O?łuðË t?«dý≈ X% ¨W?O?ŽU?L?ł
°WJ0 tÐ dAÐ U*UÞ Íc« w½¬dI« »UD)« ‰u√ q
∫UNUJŠ√Ë ÂöÝù« —«œ —uNþ

 d?Nþ b?? Ë ¨Âö?Ýù« w WËb« …—Ëd?{  U?³?Ł≈ w U?O?U? Áb?ŠË W??F?O?³« b?I? Ž ÊU? b?I
WŁöŁ UNK ÷—_«  —UB? ¨…d−N« q³ ¨WJ w ¤ w³M«Ë ¨WOŽd?A« UN UJŠ√Ë ¨—Ëb«
∫ÂU √
sŽ 5LK*« 7HðË ¨Âö?Ýù« »—U% X½U? YO?Š ¨UN?ײ? q³ ¨WJ w¼Ë ∫»d?(« —«œ ‡±
…d?−? N« XŽd?ý «c??NË ¨rN U??N?O? W??LKJ«Ë ¨5d??A?LK U??N?O? W??u?A« X½U??Ë ¨rNM¹œ
¨tÐU?? ×? √Ë ¤ w³M« s?Þu?? X½U?? U?? N½√ l ¨5M? R*« s p– v?KŽ —b?? s* ¨U?? NM
UNLJŠ s d?OG¹ r p– q Ê√ ô≈ ¨UNO «d(« XO?³« œułË l Ë ¨tO≈ ÷—_« VŠ√Ë
ÆWJ `² q³ UNM …d−N« V& ¨»dŠ —«œ  —U UN½√ u¼Ë ¨U¾Oý
r¼d? √ YO?Š ¨WJ s? s¹d?łU?N*« 5M R*«  Ë¬ w²« ¨W?A?³? (« w¼Ë ∫rKÝË …b¼U?F? —«œ ‡≤
È–√ vKŽ rN?M d?³? B« lD²??¹ r s* ¨U?Ðu?łË ô UÐU??³? ×?²? Ý« U?N? O≈ …d??−?NU?Ð ¤ w³M«
ÁbMŽ r?KE¹ ô UJ?K U??NÐ ÊS?? W??A? ³? (« v?≈ r²??łd??š u?® rN ‰U??I? ? ¨WJ w 5?d??A*«
q¼√ s 5?d??A? LK U??N? O? W??L?KJ«Ë W??u??A«Ë ¨„d?? ý —«œ W??A? ³? (« Êu?? l ¨©±®©b?Š√
WÝËUI« s U?uš t½U1≈ —UNþ≈ lD²¹ r t½√ –≈ ¨wýU−M« s ¬ Ê√ b?FÐ v²Š ¨YOK¦²«
ÆÊU³¼d«Ë
w³M« l UNK¼√ bIŽË ¨ÂöÝù« UNO UAË dNþ Ê√ bFÐ ¨W¹u³M« WM¹b*« w¼Ë ∫ÂöÝù« —«œ ‡≥
¨tu??Ý—Ë tK« r?J×Ð U??{d«Ë ¨WËb?« W? U?? ≈Ë ¨…d??BM?« vKŽ W??O½U??¦« W??F? O? ³« b??I? Ž ¤
ÊU??OJ« fO??ÝQ?²? ¨„«c½¬ U?N? O≈ …d??−? N« vKŽ —b?? rK?? q vKŽ …d??−? N« U?N? X³?łu??
W U? ≈ …—Ëd{ Ê√ ô≈ ¨rN? u w s¹b?NDC d?Ož «u½U? «ËdłU¼ s iFÐ Ê√ l? ¨b¹b'«
—œU? rK? q vKŽ U?OMO?Ž UÐu?łË U?³?ł«Ë «d √ ¨U?Nðd?B½Ë ¨U?N?O≈ …d?−?N« s qF?ł WËb«
∫¤ w³M« ‰U Ë ¨…d?−N« »ułË rJŠ aM ¨WJ tK« `²? v²Š ¨„«c½¬ p– vKŽ

Ʊ∂¥Ø≤ ÂUA¼ sЫ V¹cNð w UL …dO« w ‚U×Ý≈ sЫ ©±®
168

ô® WAzU?Ž XU Ë ¨©±®©«Ëd?H½U -d?HM²?Ý« «–≈Ë ¨WO½Ë œU?N?ł sJË ¨`²?H« bFÐ …d?−¼ ô®
Ê√ W??U?? ¨¤ tu?Ý—Ë v?U?Fð tK?« v≈ tM¹bÐ r¼b??Š√ d?H?¹ ÊuM R*« ÊU?? ¨Âu?O« …d??−¼
Æ©≤®©WO½Ë œUNł sJË ¨¡Uý YOŠ tЗ b³F¹ ÂuO«Ë ¨tM¹œ w 7H¹
q³ U?NF W? öF«Ë 5LK?LK W³MUÐ ‰Ëb« ÂUJ?Š√ Í√ UN UJŠ√Ë —Ëb« ÂU? √  —dI?²
…d−NUÐ tÐU×?√ d √Ë ¨WM¹bLK ¤ w³M« dłU¼ YOŠ ¨WFO³« b?IŽ bFÐË ¤ w³M« …d−¼
¨5LK??LK U?N?O? W??u?A« ÊuJð w²?« Âö?Ýù« —«œ ¨ÂU?? √ WŁöŁ —Ëb?«  —U?B? ¨tK³? U??N?O≈
U?N?MOÐ w²« b?N? F« —«œË ¨5LK?*« »—U?% w²« »d??(« —«œË ¨tu?Ý—Ë tK« rJ?( U?N?O? rJ(«Ë
ÆbNŽË rKÝ 5LK*«Ë ÂöÝù« —«œ 5ÐË
W?U?? Êu?HKJ? U?N?O? Êu?LK?*U? ¨—Ëb« s U¼d??O?G f?O U? ÂUJŠ_« s Âö??Ýù« —«bË
V−¹ U??L? ¨WM«Ë »U??²J« tÐ ¡U??ł Íc« ¨j?I«Ë ‰b??F« u¼Ë ¨tu??Ý—Ë tK« rJŠ W? U?? SÐ
¨»d?(« —«œ w 5LK?*« vKŽ U?³?ł«Ë p– fO?Ë ¨U?N?²¹U?L?ŠË Âö?Ýù« —«œ sŽ œËc?« rN?OKŽ
ÂU?O?I« rN?O?KŽ tK« VłË√ U0 Êu? u?I¹ —Ëb?« Ác¼ w Êu?LK*« qÐ ¨…b¼U?F?*«Ë rK« —«œ w ôË
w³MK W³?MUÐ ‰U(« tOKŽ ÊU UL? ¨ÂU ≈Ë WDKÝ v≈ tÐ ÂUOI« ÃU?²×¹ ô U2 ¨ÂUJŠ_« s tÐ
d??³« vKŽ rN?? u?? l Êu½ËU??F? ²¹ qÐ ¨p– Èu??Ý rN??OKŽ V?−¹ ôË ¨WJ w tÐU??×? √Ë ¤
rN?? u?? sJ?¹ r Ê≈Ë v²??Š ¨Ê«Ëb??F«Ë rK?E«Ë rŁù« vKŽ Êu?½ËU??F? ²¹ ôË ¨ÊU??? Šù«Ë ‰b??F«Ë
¨rNzU?? H? F? { v?KŽ Êu??HD?F? O? ¨WJ? w tÐU??×? ?√Ë ¤ w³M« q?F? H¹ ÊU?? U?? L? ¨5LK??
U ÊËœ ¨ÊU?Š≈Ë dÐË d?Oš q vKŽ rN?F Êu½ËU?F²¹Ë ¨rN?O≈ ÊuM×¹Ë ¨rN?O uKE ÊËd?BM¹Ë
¨U?N?O? Âö??Ýù« rOJ% «u?ŽUD²?Ý«Ë ¨—«b?« pKð q¼√ d?¦?√ s ¬ «–≈ ô≈ ¨Ê«Ëb?ŽË d??ýË rKþ t?O?
s U¼d?O?žË WJ* qBŠ U?L? ¨ŸËdA?*« œUN?'UÐ Êu?LK*« U?N×?²? «–≈ Ë√ ¨WM¹b*« q¼√ qF? UL?
¨rN?? u??I ¡U?u?« ô≈ —Ëb« pKð w 5L?K?L?K fOK ¨p?– «b?Ž U?? U?? √ ¨`²?H?« b?FÐ Ê«b?K³«
¨rNMO?U? Ë ¨rNzU?HF?{ v≈ ÊU?Šù«Ë ¨rN?²½U?Oš Âb?ŽË ¨vM?(UÐ ÂöÝù« v≈ rNðu?ŽœË
U?L? ¨rKE« l—Ë ¨‰b?F« W? U ≈Ë ¨Õö?ù« vKŽ rN?F? ÊËU?F?²«Ë ¨rNÐ od«Ë ¨rN?O? uKE Ë
¨WJ w ¤ w³M« ‰U?Š ÊU? U?L?Ë ¨d?UJ« U?N½UDKÝ X% d?B? w nÝu¹ tK« w³½ qF?
V?J¹Ë ¨ö?J« qL?? ?×¹Ë ¨r?Šd« q?B¹ ÊU?? ?Ë ¨rN?? ?Fz«œË v?KŽ t½u?M Q?¹ U?? N?K¼√ ÊU?? ? YO?? ?Š
Æd¼b« Vz«u½ vKŽ 5F¹Ë ¨ÂËbF*«
b?O?Ý t??I¹dÞ ÷d?²?ŽU? ¨W??A?³?×K …d??−?N« œ«—√ b?I? ¨WJ w? dJÐ uÐ√ qF?H¹ ÊU?? U?L?Ë
VJð p½≈ ¨Ãd?Ô¹ ôË Ãd¹ ô p?K¦ °dJÐ UÐ√ U¹ ∫t ‰U? Ë U?dA? ÊUË WMžb« sЫ …—U?I«
Æ ≥∞∑∑ Õ Í—U³« ©±®
Æ ≥π∞∞ Õ Í—U³« ©≤®
169

©±®Æo(« Vz«u½ vKŽ 5FðË ¨nOC« ÍdIðË ¨qJ« qL%Ë ¨rŠd« qBðË ¨ÂËbF*«

Ò

¨t UJŠ√Ë t?Fz«dý W U ≈Ë ¨ÂöÝù« s¹œ —u?NE ¨WËb« ÂUO …—Ëd{Ë »u?łË ÊUOÐ œ«d*«Ë
…d?−¼Ë ¨W?O? ö?Ýù« WËb« ÂU?O? b?FÐ U? √ ¨t*U?F? “dÐ√Ë ¨Íu?³?M« »UD)« ‰u?√ s p– Ê√Ë
”UM« ‰u?šœË ¨ÂUJŠ_«Ë lz«d?A?« ‰Ëe½Ë ¨ÊU¹œ_« vKŽ Âö?Ýù« —u?NþË ¨U?N?O≈ 5H?F?C?²?*«
b? Ë ¨WËb« Ác¼ vKŽ WEU?;«Ë ¨…d?BM« Vł«u« qÐ ¨…d?−N?« V& ö ¨U?łu?√ tK« s¹œ w
w ÈË“ t?K« Ê≈® ∫`O?? ×? ?B« w U?? L? ? rN ‰U?? I? ? ¨rN?? ²Ëœ œËb?? ×Ð t?? ²? ? √ ¤ w³?M« d?? AÐ
Æ©≤®©UNM w ÍË“ U mK³OÝ w² √ pK Ê≈Ë ¨UNЗUG Ë UN —UA X¹√d ¨÷—_«
U¹ ® rKÝQ?? U?O?½«d?B½ ÊU??Ë ¨¡wÞ WKO??³? b??O?Ý ÊU??Ë wzUD« -U??Š sÐ Íb?F ¤ ‰U?? Ë
«bŠ√ ·Uð ô XO³UÐ ·uDð v²Š …dO(« s q%dð WMOFE« s¹d² …UOŠ pÐ XUÞ Ê≈ °ÍbŽ
XUÞ s¾?Ë® øœö?³« «Ëd?F? Ý s¹c« ¡wÞ —U??Žœ s¹√Ë ∫w?H½ w X?KI? Íb?Ž ‰U?? ¨©tK« ô≈
sÐ Èd?® ¤ w³M?« ‰UI? øe d?¼ sÐ Èd? ∫Íb?Ž ‰U ©Èd? “u?M sײ?H?² …UO?Š pÐ
tK³I¹ s VKD¹ WC Ë√ V¼– s tH ¡q Ãd?¹ qłd« s¹d² …UOŠ pÐ XUÞ s¾Ë ¨e d¼
Æ©≥®©tM tK³I¹ «bŠ√ b−¹ ö tM
—U?−MÝ q³?ł v≈ vLKÝË U?ł√ ¡wÞ ‰U?³?ł s W?OK¼U?'« w b?²9 ¡wÞ WKO?³? X½U? b? Ë
Æ‚«dF« ÷—√ s
w ‚«d?FUÐ »d?F« „uK W?L?U?Ž Í√ ≠ »d?F« „uK bKÐ …d?O?(«® d?−?Š sЫ kU?(« ‰U?
X% U?NOË ¨wzUD« W?BO?³ sÐ ”U¹≈ c?¾ u¹ rN?JK ÊUË ≠ ”—U? rJŠ X% s¹c« WOK¼U?'«
-U?Š s?Ð Íb?Ž ‰U?? «c?NË ‚«d??FUÐ …—–UM*« „uK? d?š¬ —cM*« sÐ ÊU??L?F?M« q²? b??FÐ Èd?? b¹
¨“U?−? («Ë ‚«d?F« 5Ð U?? r¼œöÐ W?Ëd??F? WKO??³? ¡wÞË ¨o¹d?D« ŸUD Í√ ©¡wÞ —U?Žœ s?¹Q?®
©¥®Æ©“«uł dOGÐ rNOKŽ d s vKŽ ¨o¹dD« ÊuFDI¹ «u½UË
v≈ sL?? O« ¡U??FM s? V«d« Êd??O? ? O? WJ0 u¼Ë tÐU?? ×? √ d??AÐ b?? ¤ w³?M« ÊU??Ë
Æ©µ®tK« ô≈ ·U¹ ô XO³« v≈ Ë√  u dCŠ
bMŽ ¨oA œ »UÐ vKŽ W¹d w¼Ë ¨ÂUA« ¡UFM b¹d¹ t½√ qL²×¹® d−Š sЫ kU(« ‰U

Æ ≤±∏Ø≤ ÂUA¼ sЫ V¹cNð w UL …dO« w ‚U×Ý≈ sÐ«Ë ¨≥π∞µ Õ Í—U³« ©±®
Æ ¥≤µ≤ Õ œË«œ uÐ√Ë ¨≤∏∏π Õ rK ©≤®
Æ ≥µπµ Õ Í—U³« ©≥®
Æ ≥µπµ Õ Í—U³« `² ©¥®
Æ ≥∂±≤ Õ Í—U³« ©µ®
170

©±®Æ©sLO« ¡UFM q¼√ s UNe½ s rÝUÐ XOLÝË ¨f¹œ«dH« »UÐ

dBO pK¼ «–≈Ë ¨ÁbFÐ Èd ö Èd? pK¼ «–≈® Y¹bŠ Õdý w UC¹√ kU(« ‰U Ë
ÊQÐ «d??O?A? ³ð ¨ÂU??AUÐ d??B? O? ôË ¨‚«d??FUÐ Èd??? vI?³?¹ ô œ«d*« qO?? ® ∫©Áb?FÐ d??B? O? ö??
—U? Íc« pK*« «c¼Ë ¨…œu?Žu*« ÷—_« ÁcN?©≤®Æ©s¹—u?c*« 5L?OK ù« sŽ ‰Ëe?OÝ U?L?NJK
u¼ r¼U??{—Ë r¼—U?O?²?šU?Ð U?łu?√ tK« s¹œ w? ”UM« ‰u?šbÐË ¨tu??Ý—Ë tK« rJ×Ð W? ú? UJK
j?I«Ë ‰b?F« ÂUJŠ√ W? U ≈Ë ¨tMŽ œËc?«Ë ¨tOKŽ WE?U;« 5LK?*« vKŽ V−¹Ë VłË Íc«
ÂUJ?ŠQÐ Âö?? Ýù« —«œ w Z²?? ×?¹ ôË ¨‰«u?? Š_« s ‰U?? Š ÍQÐ p?– rNMŽ j?I? ?¹ ôË ¨t?? O? ?
w½b*« bN?F« w Xe½ w²« ·ö²Ýô« ÂUJŠ√ aMð r? –≈ ¨wJ*« bNF« w ·UF?C²Ýô«
‰u u¼Ë WšuM w¼ qOI wJ*« bNF« ÂUJŠ√ w WLz_« 5Ð ·ö)« l Ë U/≈Ë ¨·öš öÐ
qLFO ¨W?OLOð sЫ ÂöÝù« aOý Á—U²š« U?L ¨`ł«d« u¼Ë WšuM dOž qO? Ë ¨¡ULKF« d¦√
·ö²Ýô«Ë Âö?Ýù« —«œ w ÊuLK*« ô ¨ÂöÝù« —«œ dOž w ÊuAO?F¹ s¹c« ÊuLK*« UNÐ
‚UÐ Âö?Ýù« —«œ q¼√ oŠ w? ·ö??²?Ýô« rJŠ –≈ ¨·U?F?C?²?Ý« ‰U?Š w? «u½U? Ê≈Ë v²?Š
ÆtK« qO³Ý w œUN'« wIÐ U W UOI« Âu¹ v≈
∫wöÝù« wÝUO« »UD)« w WËb« ÊU—√

¨÷—_« w¼Ë UNOKŽ ÂuIð w²« WËb« ÊU—√ ÊUO³Ð Íu³M«Ë w½¬dI« »UD)« ¡Uł b Ë «c¼
oË W?? ? U?? F?« U?? N½u?? ?¾? ?ý ”u?? ?ðË ¨W?? _« t?Ð WDK?« rJ?% Íc« ÂU?EM«Ë ¨W?DK?«Ë ¨W?? _«Ë
∫p– vKŽ Wœ_« s Ë ¨t UJŠ√
÷—_« w rNMHK?²??O  U?(U?B« «uKL?ŽË rJM «uM ¬ s¹c« tK« b?ŽË˚ vU?Fð tu? ∫ôË√
s rNMb³OË rN vCð—« Íc« rNM¹œ rN 4JLOË rNK³? s s¹c« nK²Ý« UL
Æ©≥®˝UM √ rNuš bFÐ
…œu?? Žu*« W?? _« ∫w?¼Ë WËb« U?? N? ?O?KŽ Âu?? Ið w?²« ÊU?? —_« vK?Ž h½ W¹ü« Ác?¼ wH?? 
W?ŠuML*« …œU?O?«Ë WDK«Ë ¨UÐd?žË U? d?ý b?²9 w²« WŁË—u*« ÷—_«Ë ¨·ö??²?ÝôUÐ
WËb« Êu?¾? ý rEM¹ Íc« ÂUEM«Ë ¨5J?L?²«Ë ·ö??²?Ýô« w¼Ë ÷—_« v?KŽ W? ú
ÆÂöÝù« u¼Ë rN tK« vCð—« Íc« s¹b« u¼Ë
«Ëd? √Ë …U??e« «u𬠅ö?B« «u? U?? √ ÷—_« w r¼UMJ Ê≈ s¹c?«˚ vU?Fð tu? Ë ∫U??O½UŁ
Æ ≥∂±≤ Õ Í—U³« `² ©±®
Æ ≥∂±∏ Õ Í—U³« `² ©≤®
Æ µµ —uM« ©≥®
171

Æ©±®˝ÆÆ·ËdF*UÐ
w¼Ë ¨W??O? ö?? Ýù« WËb« ÊU??—√ b¹b??% s? U??NK³?? w?²« W¹ü« w U?? W?¹ü« Ác¼ wË
¨5JL?²« w¼Ë W?DK«Ë ¨tu?Ý—Ë tKUÐ XM ¬ w?²« …œu?Žu*« W? _«Ë ¨WŁË—u*« ÷—_«
Íc« ÂöÝù« u¼Ë ¨Èdš_« ‰Ëb« w UÐ sŽ WO? öÝù« WËb« tÐ “U²9 Íc« ÂUEM«Ë
ÆjI«Ë ‰bFUÐ ¡Uł
pK Ê≈Ë U??NЗU?G? Ë U??N? —U?A? X¹√d? ÷—_« w ÈË“ t?K« Ê≈˚ `O?×?B?« w ¡U?ł U? ∫U??¦UŁ
Æ©≤®˝UNM w ÍË“ U mK³OÝ w² √
YO?Š ¨d?U?F*« Í—u?²?Ýb« t?IH?« UN?d?Ž U?L? WËb« ÊU?—_ ÊU?OÐ Y¹b?(« «c¼ wH?
‚U?? I? ?×? ?²? ?Ý« W?? U?? {≈ U?? N p?K*« ·U?? {√ w²?« W?? _«Ë ¨U¼œËb?? ŠË ÷—_« vK?Ž h½
Y¹b??(« wË ¨U?N? {—√ vKŽ W?? ú w²« …œU??O?«Ë W?DK« u¼Ë pK*«Ë ¨’U??B?²? š«Ë
„uK? ôË qÐ ¨¡U??݃d?«Ë ¡«d?? ú ôË ¨¡U?? HK?K X?? O ÷—_« Ê√ vKŽ q?Oœ `{Ë√
…œU?O? «Ë WDK«Ë pK*« Ê√ U??L? ¨tu?Ý—Ë tK?« rJ×Ð W? ú ÷—_U?? ¨Âö?Ýù« w
fOË ¨©w²?? √ pK ® Y¹b?(« kH? Áb?O?H¹ U?L? U?C¹√ U?N?K W? ú u¼ ·ö?? ²?Ýô«Ë
ÆUNðU½uJ Ë UNðU¾ lOL−Ð W ú qÐ ¨WO u Ë√ WHzUÞ Ë√ …dÝ√ Ë√ »e(
¨WM¹b*« tušœ ‰Ë√ cM ¤ w³M?« t³² Íc« U¼—u?²ÝœË WM¹b*« WH?O× w ¡Uł U? ∫UFЫ—
5M? R*«® s Êu½u?J²¹ r?N½√Ë U?? N? ?OMÞ«u?? œb?? ŠË W?? _«  U½uJ U?? N? ?O? ? œb?? Š YO?? Š
rN?Ð o(Ë rN?? F? ³ð s? Ë ≠ —U??B½_«Ë s?¹d??łU?? N*« Í√ ≠ »d?? ¦¹Ë g¹d?? s 5LK?*«Ë
œu?NOK ¨5M R?*« l W √ œu?NO?« Ê≈Ë ¨”UM« ÊËœ s …bŠ«Ë W? √ rN½≈ ¨rN?F b¼U?łË
rNMOÐ Ê≈Ë ¨rN²IH½ 5LK*« vKŽË rN²IH½ œuNO« vKŽ Ê≈Ë ¨rNM¹œ 5M RLKË rNM¹œ
t½≈Ë ¨WM¹b?*UÐ s ¬ b?F? s Ë ¨s? ¬ Ãd?š s t½≈Ë ¨U?N? u?ł «d?Š »d?¦¹ Ê≈Ë ¨d??BM«
Æ©tuÝ—Ë tK« v≈ Áœd ÊS ¡wý s tO r²HK²š« ULN
W¹u?³M« WM¹b*« w¼Ë …œU?O« tKL?A²?Ý Íc« rOK ù« W¹—u?²Ýb« W?H?O×?B« Ác¼ w œb×?
Ê√Ë ¨¤ w³M« t½√Ë WDK« œb?Š UL ¨Ã—e?)«Ë ”Ë_« s —UB½_« UNe?M¹ w²« UNO?Š«u{Ë
W?H? O?×? B« w œ—Ë U?L? r¼Ë ¨WËb« wM?Þ«u? œb?Š U??L? ¨tK?« »U?²? v?≈ lłd*«Ë rU?×? ²«
·ö?²š« vKŽ WM¹b*« q¼√Ë ¨rN?Ð o( s qË ¨rNKzU³? ·ö?²š« vKŽ ¨ÊËd?łUN*« ∫U?N?H½
w×?O?*« w½U Ëd?« œUND{ô« s s?¹—U «Ë¡U?ł s¹c« œu?N?O« s rN?O«u q? «cË ¨rNK?zU³?
ÂU??AK? rNJK «œ s?¹c« WMÝU??? ?G« »d??F« `³??√ Y?O? Š ¨ÂU??A« ÷—√ ÂËd« ‰ö?? ²? Š« b??FÐ
Æ ¥± Z(« ©±®
Æ ¥≤µ≤ Õ œË«œ uÐ√Ë ¨≤∏∏π Õ rK ©≤®
172

WŽU?C Ë ŒuMð s ÂU?A« w »dF« qzU?³  dBMðË ¨ÂËd?« –uH½ X% ÊËd W?²Ý u?×½ oA œË
U?NK¼√ «u?HU?ŠË ¨ÊËd WŁö?Ł u×MÐ Âö?Ýù« —u?Nþ q³? »d?¦¹ «ue½Ë ¨œu?N?O« dH? ¨Â«c?łË r)Ë
Æ×e)«Ë ”Ë_« s
w d?U??F*« Í—u?²?Ýb« t?I? H« U?N?d?F?¹ U?L? WËb« ÊU?—√ d??uð b?R¹ Ád?– o³??Ý U? qË
…d¹e??ł  —U? v²??Š tK« ÁU??u?²¹ rË ¨W?M¹b*« w ¤ w³M« U??N? U?? √ w²« W??O? ö??Ýù« WËb«
X% …d¹e'« w »dF« lL²−¹ a¹—U²« w …d ‰Ë√ w¼Ë ¨U?N²DKÝË UNðœUOÝ X% UNK »dF«
v²?Š 5MÝ d??A?Ž Èu?Ý ¤ tðU?Ë b?FÐ i1 rË ¨…b?Š«Ë W?ËœË ¨b?Š«Ë s¹œË ¨…b?Š«Ë W¹«—
°UÐdž UO³O œËbŠ vB √ v≈ ¨U dý ”—U œËbŠ vB √ s b²9 WO öÝù« WËb« X½U
—«b« ‰u?? Š Í—u?? ²? ?Ýb« t?? I? ?H« ÊU?? b?? I? ? ¨Âu?? N? ?H*« «c?? NÐ WËb?« Êu??L?K*« ·d?? Ž b?? Ë
U?NÞËd??ýË WDK«Ë ¨U??NðU½uJ Ë W?? _« ‰u?ŠË ≠ U¼œËb?Š Í√ ≠ U?¼—u?GŁË ÷—_«Ë ¨U?N? UJŠ√Ë
Âb?²?Ý« U?L? ¨WO?Žd?A« W?ÝU?O«Ë W?O½UDK« ÂU?JŠ_« V² Ÿu?{u? u¼ ¨U?N?OKŽ U Ë U?NU? Ë
W??O? ö??Ýù« WËb« `KD?B? r¼d??O?žË Íe?¹d?I*«Ë ÊËbK?š sÐ«Ë d?OŁ_« s?ÐU? Êu??LK*« Êu??š—R*«
vKŽ U¼—u??Nþ cM W?O? ö?Ýù« WËbU??® ∫©∏¥µ ® Íe¹d?I*« ‰U? U??L? ¨rNðU??HR? w «d?O? ¦?
¨fb½_«Ë ÂU?A« w WO? √ wM³? ¨UN?²?F¹dAÐ X e?²«Ë ¨U?NðuŽbÐ X U? w²« U?NËœ ·ö²?š«
„d??²« WËœË ¨sL??O«Ë ÂU??A«Ë d??B? Ë »d??G*«Ë ÊU??²?Ýd??³DÐ 5?¹uKF«Ë ¨‚d??A*UÐ ”U??³?F?« wMÐË
w²« œu??IM« Ê√ ¨d??B0 „d?²?« „uK rŁ ¨ÂU??A«Ë d?B0 œ«d??_« WËœË ¨‚d??A*UÐ ‰u?G?*«Ë rK¹b«Ë
©±®Æ©ÆÆÆWCH«Ë V¼c« w¼ U/≈ ¨‰ULŽú ULO Ë ¨ UFO³LK U½ULŁ√ ÊuJð
»U?³Ý√Ë W?O ö?Ýù« WËb«Ë ¨U¼—«uÞ√Ë ‰Ëb« ‰«uŠ√ t?² b?I w ÊËbKš sЫ q?B U?L
…dÝULÝ tÝ—U1 Íc« qOKC²« Èb nAJ¹Ë WIOI(« Ác¼ bR¹ U0 ¨UN UE½ WFO³ÞË ¨U¼—uNþ
ô≈ UN½U?—QÐ WËb« ·dFð r t½√ Êu?LŽe¹Ë ¨WËœ Âö?Ýû ÊuJ¹ Ê√ ÊuHM¹ s¹c« Âu?O« —UJ_«
WKL?(« U?N²? U? √ w²« ¨W?OÐd?F« nz«uD«  ö¹Ëœ vKŽ W?O?ŽdA« «u?H?C?O ¨W?¦¹b(« —u?B?F« w
°WOÐdG« WO³OKB«
∫WOÝUO« ÂUJŠ_«Ë W¹u³M« qzUÝd«

U?N?N?łË w?²«Ë U?O?FD «dð«u?ð tMŽ  dð«uð w²« ¤ w³M?« qzU?Ý— W?I?O?I?(« Ác?¼ b?R¹ U2Ë
…b??Ou« W?? _« w ‰u??šbK U??N? O? r¼u??Žb¹ ‚«d??F«Ë ÂU??A«Ë »d??F« …d¹e??ł w »d??F« ¡U??݃d
‰ušb« Vłuð WOÝU?OÝ ÂUJŠ√ s t²MLCð U Ë ¨W¹u³?M« WM¹b*« w …b¹b'« WDKK WŽUD«Ë
—«d?? ô«Ë ¨U??N? ?O≈ W¹e?? '« Ë√ …U??e?« lœË ¨U?? N W??ŽU?D«Ë lL?? «Ë ¨W¹u?? ³M« W?Ëb« ÊUDK?Ý X%
Ʊ◊ wŽU³« oOI% ¥∑ ’ Íe¹dILK W _« WŁUž≈ ©±®
173

∫qzUÝd« Ác¼ s Ë ¨UNz«bŽ_ WOF³²« s …¡«d³«Ë WO öÝù« WËbK WOF³²UÐ
‰uÝ— bL?× s rOŠd« sLŠd« tK« rЮ U?NUO √Ë sLO« nOU? Ë Ê«bL¼ v≈ tKzUÝ—≠±
tK« rJO≈ bLŠ√ w½S ¨rJOKŽ ÂöÝ Ê«bL¼ s rKÝ√ s v≈Ë Ê«d Í– dOLŽ v≈ tK«
«Ëd?AÐQ? ÂËd« ÷—√ s UMF?łd? rJ ö?Ý≈ UMGKÐ t½S? ¨rJ– b?FÐ U? √ u¼ ô≈ t≈ ô Íc«
¨tK« ‰u??Ý— «b?L?×? Ê√Ë tK?« ô≈ t≈ ô Ê√ -b?N?ý «–≈ rJ?½≈Ë ¨Á«b?NÐ r«b¼ b? t?K« ÊS?
rJzU? œ vKŽ tK« ‰u?Ý— bL?× W? –Ë tK« W? – rJ ÊS? ¨…Ue« r²?Oð¬Ë ¨…ö?B« r²L? √Ë
d??O?ž U??N? O?Ž«d?? Ë U?N?½u?O? ŽË U??NK³??łË U?NK?N?Ý ¨U??N?O?KŽ r²??LKÝ√ w²« Êu??³« ÷—√Ë rJ«u?? √Ë
Êueð …U?“ w¼ U/≈Ë ¨t²OÐ q¼√Ë b?L; q% ô W b?B« ÊS ¨rJOKŽ oO?C ôË 5 uKE
Æ©±®©5LK*« ¡«dIH rJ«u √ UNÐ
sLŠd« tK« rÐ ¤ t?K« ‰uÝ— rNO≈ V²J® ‰U?I ôuD »U²J« ‚U?×Ý≈ sЫ œ—Ë√Ë
b?³? Ž sÐ rO??F½ v≈Ë ‰ö?? b?³? Ž sÐ À—U?(« v≈ w³?M« tK« ‰u??Ý— b?L? ×? s ∫rO??Šd«
rJO≈ b?L?Š√ w?½S? ∫rJ– b?FÐ U? √ Ê«b?L¼Ë d?U?F? Ë 5Ž— Í– qO?? ÊU?L?FM« v≈Ë ‰ö?
¨WM¹b*UÐ UMOI?K ÂËd« ÷—√ s UM³KIM rJuÝ— UMÐ l Ë b? t½S ¨u¼ ô≈ t≈ ô Íc« tK«
b? tK« Ê√Ë ¨5d?A*« rJ?U?²? Ë rJ ö?ÝSÐ U½Q?³½√Ë rJK³? U? U½d?³?šË t?Ð r²KÝ—√ U? mK³?
r²?ODŽ√Ë ¨…U?e« r²Oð¬Ë …ö?B« r²?L? √Ë ¨tuÝ—Ë tK« r?²FÞ√Ë r²?×K√ Ê≈ Á«b?NÐ r«b¼
—U??I?F« s W?? b?B?« s 5M R*« vK?Ž V²? U?? Ë ¨‰u?Ýd« r?N?ÝË tK« f?L?š +U??G*« s
w Ê√Ë ¨d??A?F« nB?½ »d?G« vI??Ý U? v?KŽË ¨¡U?L? « XI??ÝË 5F« XI?Ý U?? d?A? Ž
s fL?? š q wË ¨d?? – Êu??³? sЫ qÐù« s 5?ŁöŁ wË ¨Êu?? ³ WMЫ 5?FЗ_« qÐù«
q wË ¨…d?IÐ d?I?³« s 5FЗ√ q? wË ¨ÊUðU?ý qÐù« s d?A?Ž q wË ¨…U?ý qÐù«
¨…U?ý U¼b?ŠË W?LzU?Ý rMG« s 5F?З√ q wË ¨W?Žc?ł Ë√ Ÿc?ł lO?³ð d?I?³« s 5ŁöŁ
s Ë ¨t dOš uN «dOš œ«“ sL ¨W bB« w 5M R*« vKŽ ÷d w²« tK« WC¹d UN½√Ë
U?? t ¨5M R*« s? t½S? 5?d?A*« v?KŽ 5M R*« d?¼UþË t? ö??Ý≈ vKŽ b??N? ý√Ë p– Èœ√
w½«d?B½ Ë√ Íœu?N?¹ s rKÝ√ s t½≈Ë ¨tu?Ý— W? –Ë t?K« W? – tË ¨rN?OKŽ U? t??OKŽË rN
ô t½S t?²O½«dB?½ Ë√ t²¹œuN¹ vKŽ ÊU? s Ë ¨rNOKŽ U? tOKŽË rN U t 5?M R*« s t½S
Èœ√ sL? ¨·«Ë —U?M¹œ b?³?Ž Ë√ d??Š v¦½√ Ë√ d?– rU??Š q vKŽ W¹e??'« t?OKŽË ¨U??NMŽ œd¹
tK? Ëb?? Ž t½S?? ? t?? FM? s Ë ¨tu?? ?Ý— W?? –Ë t?K« W?? – t? t½S?? ¤ t?K« ‰u?? Ý— v?≈ p–
ÆtuÝdË
q³?? ?ł sÐ –U?? ?F? ? «d?? O? ? š rN?Ð rJO?? ?ËQ?? ? wK?Ý— rUð√ «–≈ Ê√ Êe?¹ Í– W?? Ž—“ v?≈ qÝ—√Ë
ÆÊ«d Í– Ábł v≈ w³M« »U² sŽ b¼U− v≈ `O× œUMÝSÐ ≥¥∑Ø∑ W³Oý wÐ√ sЫ nMB ©±®
174

«uFL?ł« Ê√Ë ¨rNÐU×√Ë …d? sÐ pU Ë d/ sÐ W³I?ŽË …œU³Ž sÐ pU Ë b¹“ sÐ tK?«b³ŽË
q³ł sÐ –U?F r¼dO √ Ê√Ë wKÝ— U?¼uGKÐ√Ë rJOHU? s W¹e'«Ë W b?B« s rbMŽ U
rJ?OM?ž wË u¼ t?K« ‰u?? ?Ý— ÊS?? ? ¨«u–U?? ??ð ôË «u½u?? ??ð ôËÆÆÆU?? ?O? ?{«— ô≈ 6?KI?M¹ ö?? ?
¡«d?I vK?Ž UNÐ ve¹ …U?“ w¼ U/≈ ¨t?²?OÐ q¼_ ôË b?L; q% ô W? b?B« Ê√Ë ¨rd?OI?Ë
Æ©±®©qO³« sÐ«Ë 5LK*«
r¼d?? √Ë ¨tu??Ý—Ë tK« W?? – rN q?F?łË ¨W?MÞ«u*« ‚u??I?Š q? »U?²?J« «c¼ w rN —d??I? 
U¼cšQð w²« …Ue?« W³¹d{ lœ p– s Ë WŽUD« rNOKŽ V?łË√Ë ¨rN«u √Ë rN{—√ vKŽ
…b??ŠË b??O? Q?²? …U??³?'«Ë …ôu?« rN??O≈ qÝ—√Ë ¨rNz«d??I? vKŽ U?¼œdðË rNzU??OMž√ s? WËb«
U?NO?³?& w²« WO?U*« ‚uI?(« œb?ŠË ¨W¹u³M?« WM¹b*« w W¹e?d*« UN?²DKÝË ¨…b¹b?'« WËb«
œu?NOK W?OM¹b« W¹d?(« √b³? —d Ë ¨…U?³'« s “ËU?& UN?O l?I¹ ô v²Š ¨rN«u? √ s WËb«
w¼ U?? ? L? ? ? ¨tu?? ? Ý—Ë t?K« W?? ? – rN? Ê√Ë ¨tM?¹œ sŽ r?NM? b?? ?Š√ œd?¹ ô t½√Ë È—U?? ? B?M«Ë
W?O?F? ³?²« vKŽ WôbK W?¹e?'« w¼Ë —«b?I*« …œb?×? W?OU? W?³¹d??{ rN?OKŽ Ê√Ë ¨5LK??LK
Æ…b¹b'« WO öÝù« WËbK
w ‰ušb« v≈ r¼uŽb¹ Íœ“_« ÍbMK'« wMЫ b³Ž tO?š√Ë dHOł ÊULŽ „uK v≈ qÝ—√Ë ≠≤
b?³Ž s?Ð bL?×? s rO?Šd« sL?Šd« tK« rЮ t?OË ¨…b¹b?'« WËbK W?ŽUD«Ë Âö?Ýù«
UL?uŽœ√ w½S? ∫ bFÐ U? √ ÈbN« l³ð« s vKŽ Âö?Ý ÍbMK'« wMЫ b³?ŽË dHO?ł v≈ tK«
U??O?Š ÊU?? s —c½_ W??U? ”UM« v?≈ tK« ‰u??Ý— w½S? ¨U??LKð U??LKÝ√ Âö??Ýù« W?O? Ž«bÐ
«d?I?ð Ê√ U?L?²? OÐ√ Ê≈Ë ¨U?L?J²?OË Âö??ÝùUÐ U9—d? √ Ê≈ U??LJ½≈Ë ¨s¹d??UJ« vKŽ ‰u??I« o×¹Ë
vKŽ w?ðu??³½ d?? NEðË ¨U?? LJ²?? ŠU???Ð q% wKO?? šË ¨U??L?JMŽ qz«“ U?? LJJ?K ÊS?? Âö?? ÝùUÐ
uŽb¹® ‰U? w³M« tO≈ uŽb¹ UL?Ž b³Ž tQ? ¨’UF« sÐ ËdLŽ rN?O≈ qÝ—√Ë ¨©ULJJK
W?OB?F*« sŽ vNM¹Ë ¨rŠd« WKË d³?«Ë ¨tK« WŽUDÐ d? Q¹Ë ¨t p¹dý ô Áb?ŠË tK« v≈
‰U?? ¨©VOKB«Ë sŁu?«Ë d?−? (« …œU??³?ŽË d??L?)« »d??ýË U½e« s?ŽË ¨Ê«Ëb?F«Ë r?KE« sŽË
5ÐË wMOÐ U?OKšË ¨¤ w³MUÐ U? b?Ë ¨UF?OL?ł Áu?š√Ë u¼ ÂöÝù« v≈ »U?łQ?® ËdL?Ž
W? b?B«  cšQ? ¨wMH?Uš s vK?Ž U½uŽ w? U½UË ¨rN?MOÐ UL?O? rJ(« 5ÐË ¨W? b?B«
tK« ‰u??Ý— …U?Ë U?MGKÐ v²??Š rN??O? U??L?O? I? ‰“√ r?K ¨rNz«d??I? w U??Nðœœd?? rNzU??OMž√ s
Æ©≤®©¤
s ≥πµØ± „—b?²?*« w rU?(« tłd?š√Ë ¨≤∏∏ ≤∏∑ص ÂU?A¼ sЫ V¹c?Nð w U?L? …dO?« w ‚U?×?Ý≈ sЫ ©±®
Æw³¼c« tI«ËË t××Ë Áu×½ dš¬ o¹dÞ
Æ µ∞±Ø¥ W¹«d« VB½Ë ¨≤∂≤ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©≤®
175

ÊuK¦1Ë ¨WËbK …U?³?łË …ôu? rOU? ú tU?LŽ YF?³¹ ÊU? ¤ w³M« Ê√ vKŽ Wôœ t?O?Ë
rN??O? Ë rNMOÐ ÊËc??HM¹Ë ¨Âö??Ýù« dzU??F? ý rN??O? Êu??L? O?I?¹Ë ¨WM¹b*« w W¹e??d*« WD?K«
Æ5łU²;«Ë ¡«dIH« vKŽ UN½uLI¹Ë ¨‰«u _« Êu³−¹Ë ¨ÂUJŠ_«
—cM*« v≈ w d?C(« sÐ ¡ö?F«® l nzUD« —U?BŠ s t?Žu?ł— bFÐ WU?ÝdÐ ¤ qÝ—√Ë ≠≥
v≈ V²J UÐU?²? t?O≈ V²?Ë ¨Âö?Ýù« v≈ Áu?Žb¹ ¨s¹d?×?³UÐ u¼Ë ¨Íb?³?F« ÍËU?Ý sÐ
s rNML ¨d?−¼ q¼√ vKŽ pÐU²?  √d b w½≈Ë ¨t?I¹bBðË t ö?ÝSÐ ¤ tK« ‰uÝ—
ÀbŠQ ¨œu?N¹Ë ”u− w{—QÐË ¨t¼d s? rNM Ë ¨tO qšœË t³?−Ž√Ë ÂöÝù« VŠ√
sŽ pe??F?½ sK `KB?ð U??L? N? p½≈ ∫¤ tK« ‰u??Ý— t?? O≈ V²J ¨„d?? √ p?– w w≈
UÐ√ YFÐ ¤ tK« ‰uÝ— ÊUË ¨W¹e'« tOKF W?OÝu− Ë√ W¹œuN¹ vKŽ ÂU √ s Ë ¨pKLŽ
iz«d? ¡ö??FK ¤ tK« ‰u?Ý— V²??Ë «d?O?š tÐ ÁU??Ë√Ë w d?C?(« sÐ ¡ö??F« l …d¹d¼
W¹«Ë— wË ¨©rNðU b cš√Ë ”UM« vKŽ tÐU² √dI ‰«u _«Ë —UL¦«Ë rMG«Ë dI³«Ë qÐù«
Âö??Ý ÈËU?Ý sÐ —cM*« v?≈ tK« ‰u?Ý— b??L?×? s rO??Šd« sL??Šd« tK« rЮ Íb?? «u«
«b??L? ×? Ê√Ë t?K« ô≈ t≈ ô Ê√ b??N? ý√Ë u¼ ô≈ t≈ ô Íc« tK« p?O≈ b??L?Š√ w?½S? p?OKŽ
t½≈Ë ¨tHM `BM¹ U/S `BM¹ s t½S qłË eŽ tK« „d–√ w½S ∫bFÐ U √ tuÝ—Ë Áb³Ž
b? wKÝ— Ê≈Ë ¨w `B½ bI? rN `B½ s Ë ¨wMŽUÞ√ b?I r?¼d √ l³?²¹Ë wKÝ— lD¹ s
 u?HŽË ¨t?OKŽ «u?LKÝ√ U 5LK?LK „dðU? p u w? p²F?Hý w½≈Ë ¨«d?O?š pOKŽ «uMŁ√
ÂU?? √ s Ë ¨pKL??Ž sŽ p?e?F½ s?K `KBð U??L? N? p½≈Ë ¨rNM? q³? U?? »u½c?« q¼√ sŽ
©±®Æ©W¹e'« tOKF WOÝu− Ë√ W¹œuN¹ vKŽ
w³M« Ê√Ë ¨W??O? ö?Ýù« WËb« WDK?Ý X% ÈËU?Ý sÐ —cM*« ‰u?šœ w `?¹d? h½ «c¼Ë
ÂU?? O? ?IU?Ð t?? Šö?? Èb0 U½u?¼d?? te?? Ž d?? √ q?F? ?łË ¨s¹d?? ×? ?³« q?¼√ vKŽ Ád?? √ Íc?« u¼
ÆtðUOu¾0
t½≈Ë ¨r²?FM Íc« w½Uð√ b? t½S? b?FÐ U √® U?C¹√ d?−¼ q¼√ v≈ ¤ tK« ‰u?Ý— V²?Ë
¨r¼u?? ?F? ?OÞQ?? ? wz«d?? ? √ r¡U?? ł «–S?? ? ¨¡w*« V?½– t?? OK?Ž qL?? ?Š√ ô rJM? s?? ×?¹ s
tK« bMŽ qCð sK W?(U r?JM qLF¹ s t½≈Ë ¨tK?O³?Ý wË ¨tK« d √ vKŽ r¼Ëd?B½«Ë
Æ©ÍbMŽ ôË
p½≈Ë ¨„Ëb??L? Š b?? wKÝ— ÊS?? b?F?Ð U? √® ÈËU??Ý sÐ —c?M*« v≈ ¤ tK« ‰u??Ý— V²??Ë
Âö?? ? «Ë t?u?? ?Ýd?Ë tK? `B?MðË ¨p?KL?? ? Ž vK?Ž p²?? ? ³?Ł√Ë ¨pO≈ `?K√ `?KB?ð U?? ? L? ? N? ? ?
Æ©w dC(« sÐ ¡öF« l UNÐ YFÐËÆpOKŽ
Æ ¥π∏Ø¥ W¹«d« VB½ dE½«Ë ¨≤∂≥ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©±®
176

pO≈ X¦??FÐ b? w½S? b?F?Ð U? √® d?š¬ UÐU?²? ÈËU?Ý sÐ —cM*« v≈ ¤ tK« ‰u??Ý— V²?Ë
Æ©Âö«Ë p{—√ W¹eł s „bMŽ lL²ł« U ULNO≈ lœU …d¹d¼ UÐ√Ë W «b
sÐ —cM*« v≈ X¦?FÐ b w½S? bF?Ð U √® w d?C(« sÐ ¡ö?F« v≈ ¤ tK« ‰uÝ— V²?Ë
lL?²?ł« U? U?N?F? YFÐ«Ë ¨U?NÐ tK−?F? W¹e?'« s ÁbMŽ lL?²?ł« U? tM i³?I¹ s ÈËU?Ý
Æ©±®©Âö«Ë —uAF«Ë W bB« s „bMŽ
s Ë rN??²MN??Ë Ê«d?$ W??H? U??Ý√Ë VF?? sÐ À—U?(« w?MÐ nI?Ý_ ¤ t?K« ‰u?Ý— V²??Ë ≠¥
rNð«uK?Ë rN?F? OÐ s d??O?¦? Ë qOK s rN¹b?¹√ X% U? vKŽ r?N Ê√® ∫rN½U??³¼—Ë rN?F? ³ð
¨t²O½U³¼— sŽ V¼«— ôË ¨t?²OHIÝ√ sŽ nIÝ√ dOG¹ ô ¨tuÝ—Ë tK?« —«ułË ¨rN²O½U³¼—Ë
«u½U? U?2 ¡wý ôË ¨rN½UDKÝ ôË ¨rN?? u?I?Š s? oŠ d?O?G¹ ôË ¨t??²½U?N? s?Ž s¼U? ôË
Æ©≤®©5*Uþ ôË rKEÐ 5KI¦ dOž rNOKŽ ULO «u×K√Ë «u×B½ U tOKŽ
vKŽ tK« ‰u?Ý— w³M« b?L×? W –Ë tK« —«u?ł rN?²O?ýUŠË Ê«d?−MË® rN d?š¬ »U²? wË
ô ¨rNð«uKË ¨rN?FO?ÐË ¨r¼b¼UýË ¨rN?³zU?žË ¨rN«u √Ë ¨rN?{—√Ë ¨rN?²K Ë ¨rN?H½√
U? qË ¨t?²?O½UH? Ë sŽ U?H? «Ë ôË ¨t?²?O½U?³¼— sŽ U?³¼«— ôË ¨t²?O?H?I?Ý√ sŽ U?HI?Ý√ «Ëd?O?G¹
rNMO?³? UI?Š rNM ‰Q?Ý s Ë ¨WO?K¼Uł Âœ ôË UЗ fOË ¨d?O?¦ Ë√ q?OK s rN¹b¹√ X%
¨W?¾¹dÐ tM w²? c? q³? Í– s UЗ q√ s Ë ¨Ê«d?−M 5 uKE ôË 5*Uþ d?O?ž nBM«
«bÐ√ w³M« W? –Ë tK« —«u?ł WH?O×?B« Ác¼ w U? vKŽË ¨dš¬ rK?EÐ rNM bŠ√ c?š«R¹ ôË
Æ©≥®©rKEÐ 5KI¦ dOž rNOKŽ ULO «u×K√Ë «u×B½ Ê≈ Ád QÐ tK« wðQ¹ v²Š
tðu??š≈Ë w d?C? (« VŠd? Í– s?Ð W?F? OÐd  u? d??C?Š q¼√ v?≈ ¤ tK« ‰u?Ý— V?²?Ë ≠µ
rN²³½Ë r?NO «uÝË rN¼UO? Ë r¼d−ýË r¼—UÐ¬Ë rNI?O —Ë rNK×½Ë rN«u √ rN Ê√® t? ULŽ√Ë
ÁdLŁ V?×¹ rN{—QÐ s¼— q? Ê√Ë ¨VŠd Í– ‰ü ‰U qË  u? dC?×Ð rNF?ł«dýË
ô t½S?? d??O?š s? r¼—U??LŁ w ÊU?? U? q? Ê√Ë ¨t?O? u¼ Íc« t?M¼— s t??³?C? Ë Á—b??ÝË
W?? ŽU?? L? ?ł vKŽ VŠd?? Í– ‰¬ d?? B?½ Ê√Ë ¨tM ¡«dÐ t?u?? Ý—Ë tK« Ê√Ë ¨tM?Ž b?? Š√ tQ?? ¹
vKŽ —Uł tuÝ—Ë tK« Ê√Ë ¨rNH½√Ë rN«u √ Ê√Ë ¨—u'« s W¾¹dÐ rN{—√ Ê√Ë ¨5LK*«
Æ©¥®©p–
¡U??L?ł rN? Ê√ 5OŁ—U?(« À—U??(« sÐ œU¹“ w?M³ À—U?×?KÐ qzU??³?I ¤ tK?« ‰u?Ý— V²??Ë ≠∂
Æ ≤∑µØ± bFÝ sЫ  UI³Þ ©±®
Æ ≤∂∂ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©≤®
Æ ≤∏∏ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©≥®
Æ ≤∂∂ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©¥®
177

Æ5dA*« «uЗUŠË ¨…Ue« «uð¬Ë ¨…öB« «u U √ U ÊuM ¬ rN½√Ë ¨W³½–√Ë
sL?Šd« Íœ«ËË U?N?O? U?? Ë …d/ rN Ê√ wŁ—U?(« q?−;« s?Ð b¹e?O ¤ tK« ‰u?Ý— V²?Ë
‰u?Ý— V²?Ë ¨ÊËd?A×¹ ôË ÊËe?G¹ ô ¨pU? wMÐ s t? u? vKŽ t½√Ë ¨U?N?²ÐU?ž 5Ð s
rN Ê√ ∫bN½ wM³Ë À—U(« wMÐ tOÐ√ wM³ W½U √ WBG« Í– 5B(« sÐ fOI ¤ tK«
«u —U?Ë ¨…Ue« «uð¬Ë ¨…ö?B« «u U? √ U ¨ÊËdA?F¹ ôË ÊËdA?×¹ ô ¨tuÝ— W? –Ë tK« W –
Æ©±®©5LKLK UIŠ rN«u √ w Ê√Ë ¨rN öÝ≈ vKŽ «ËbNý√Ë ¨5dA*«
¨W½U¹b?« W¹d??ŠË ¨W?? OJK?*« ‚u??I? ŠË ¨W?MÞ«u*« ‚u?? I? Š d¹d?? Ið qzU?? Ýd«Ë V²J?« Ác¼ wË
w WËb?« s qšbð ÊËœ W??O?M¹b« rN??³? U?M rN??Ou?ð w ÊU??³¼d«Ë W?? H? U??Ý_« ‚u??I? ŠË
s c?šRð ¨5LK*« d?O?ž vKŽ W¹e?'«Ë 5LK*« vKŽ …U?e« »U?−¹≈Ë ¨W?U)« rN½u?¾?ý
”UMUÐ „uK*« tKF?H¹ ÊU U u¼Ë ¨d?AF«Ë dA(« s l?M*«Ë ¨¡«dIH« vKŽ r?IðË ¡UOMž_«
b?Š«Ë ÊUJ? w r¼d?A? Š Ë√ ¨Í—U?³?łù« b??OM−?²« u¼Ë »Ëd??×K rN?F? L?łË r¼d??A?Š s
v≈ Êu??³¼c¹ …U??³? '« —U?B? ¨tKDÐQ?? Âö??Ýù« ¡U?ł U?? u¼Ë ¨rN?M W?O?U*« W?³?¹d?C« c??š_
ÊU U? u¼ dAF«Ë ¨rNz«dI?H rNOKŽ W³?ł«u« …Ue« «u³?−O rNMU √ w ‰«u _« »U?×√
¡U??−? ¨rN«u?? √ d??A?Ž ÊËc??šQ??O? rN??{—√ w ÊËd1 5Š …—U??−? ²« q¼√ s? „uK*« Ác??šQ¹
ÆtKDÐQ ÂöÝù«
¨rNM rK?Ý√ s* ¨5OzUD« ‰Ëd?ł s?Ð W¹ËU?F? wM³ ¡w?Þ qzU?³?I ¤ tK« ‰u??Ý— V²?Ë≠∑
rN??ÝË tK« f?L? š +U?G?*« s vDŽ√Ë ¨tu??Ý—Ë tK?« ŸUÞ√Ë ¨…U??e« vð¬Ë ¨…ö??B« ÂU?? √Ë
rN Ê√Ë ¨tuÝ—Ë tK« ÊU QÐ s ¬ t½√ t ö?Ý≈ vKŽ bNý√Ë ¨5dA*« ‚—UË ¨¤ w³M«
ÆtOKŽ «uLKÝ√ U
¡wÞ t? u?IË t Ê√ wzUD« s¹u?ł sÐ d? U?Ž sÐ œu?Ý_« sÐ d? U?F ¤ tK« ‰u?Ý— V²?Ë
Æ5dA*« «u —UË ¨…Ue« «uð¬Ë ¨…öB« «u U √ U ¨rN¼UO Ë r¼œöÐ s tOKŽ «uLKÝ√ U
vð¬Ë ¨…ö??B« ÂU? √Ë ¨t?KUÐ rNM s ¬ s?* 5OzUD« s¹u??ł wM³ ¤ t?K« ‰u?Ý— V²??Ë
rN?? ÝË t?K« fL?? š +U?? G*« s? vDŽ√Ë ¨tu?? Ý—Ë t?K« ŸUÞ√Ë ¨5?d?? A*« ‚—U?? Ë ¨…U?? e«
rN?{—√ rN Ê√Ë ¨tK?« b?³?Ž sÐ b?L?×? Ë tK« ÊU? √ t ÊS? ¨t? ö?Ý≈ vK?Ž b?N?ý√Ë ¨w³M«
ÆtOKŽ «uLKÝ√ U Ë rN¼UO Ë
¨rN¼UO? Ë r¼œöÐ s tOKŽ «u?LKÝ√ U rN Ê√ wzUD?« sF wM³ ¤ tK« ‰u?Ý— V²Ë
vKŽ «Ëb?N?ý√Ë ¨5d?A*« «u? —U?Ë ¨tu?Ý—Ë tK« «u?ŽUÞ√Ë ¨…U?e« «uð¬Ë ¨…ö?B« «u? U? √ U?

Æ ≤∂∏ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©±®
178

Æ©±®©qO³« «uM √Ë rN öÝ≈
tK« r?Ю ¡wÞ qzU?? ³? ÊË—ËU?? −¹ «u½U?? Ë b??Ý√ w?MÐ qzU?? ³? v≈ ¤ t?K« ‰u??Ý— V?²? Ë ≠∏
tK« rJO≈ b?L?Š√ w½S? ∫rJO?KŽ Âö?Ý bÝ√ w?MÐ v≈ w³M« b?L?×? s rO?Šd« sL?Šd«
¨rN¼U?O? rJ q% ô t½S? ¨rN?{—√Ë ¡wÞ ÁU?O? sÐd?Ið ö? b?FÐ U? √ ¨u¼ ô≈ t≈ ô Íc«
Æ©≤®©ÁUBŽ s2 W¾¹dÐ bL× W –Ë ¨«u'Ë√ s ô≈ rN{—√ s−K¹ ôË
rNÐ W?U?)« rN?ö √Ë r¼U?O? Ë rN?{—√ w bKÐ q q¼√ ‚u?I?Š  U?³Ł≈ V²J« Ác¼ wË
ÆbŠ√ rNOKŽ Íb²F¹ ô Ê√Ë ¨¡«dý Ë√ ¡UOŠSÐ WOK¼U'« w U¼uJK w²«
U?? rN??OKŽË ¨5LK??LK? U? r?N 5LK*« s? rN½√® —U??H?ž w?M³ ¤ tK« ‰u??Ý— V²??Ë ≠π
rNË ¨rN???H½√Ë rN«u? √ vKŽ t?u?Ý— W? – tK« W? – rN? b?I?Ž w³M« Ê√Ë ¨5L?K*« vKŽ
ô≈ Ád?B½ rN?OKŽË ¨ÁuÐU?ł√ ÁËd?BM?O r¼U?Žœ «–≈ w³M« Ê√Ë ¨rKEUÐ r¼√b?Ð s vKŽ d?BM«
Æ©≥®©rŁ≈ ÊËœ ‰u×¹ ô »U²J« «c¼ Ê√Ë ¨Wu d×Ð qÐ U s¹b« w »—UŠ s
ô Íc« tK« pO≈ b?L?Š√ w½S?® s¹d?×?³« VŠU? ‰ö?N« v≈ ¤ tK« ‰u?Ý— V²?Ë ≠±∞
w? qšb?ðË ¨l?OD?ðË ¨t?KU?Ð s R?ð Áb?? ? ? ŠË tK?« v?≈ „u?? ? ?Žœ√Ë ¨t? p¹d?? ? ? ý ô u¼ ô≈ t?≈
Æ©¥®©ÈbN« l³ð« s vKŽ Âö«Ë ¨p dOš t½S ¨WŽUL'«
WËb« q?þ w W??ŽU?L? '«Ë W??ŽUD« w? ‰u?šb?«Ë tKUÐ ÊU1ù« u?¼Ë W¹U??G« vKŽ h½ t??O? Ë
·ö?²? š«Ë W? d?? w Êu??A?O? F¹ s¹c« W?O?K¼U?'« q¼√ t??d?F¹ s?J¹ r U? u?¼Ë ¨W?O? ö?Ýù«
Æv{uË ‰U²² «Ë
v≈ tK« ‰u?Ý— bL?× s ® s¹d?׳« q¼√ fO?I« b³?Ž wMÐ v≈ ¤ tK« ‰uÝ— V?²Ë ≠±±
W?OK¼U?'« w «uŁb?Š√ U? vKŽ tu?Ý— ÊU? √Ë tK?« ÊU Q?Ð ÊuM ¬ rN½√ fO?I« b?³?Ž sÐ d?³?_«
«u?FM?1 ôË ¨…d?O*« o¹dÞ sŽ «u???³?×¹ ô Ê√ r?NË ¨«Ëb¼U?Ž U0 ¡U??u« rN?OKŽË ¨r×??I« s
tK« ‰uÝ— 5 √ w dC?(« sÐ ¡öF«Ë ¨tžuKÐ bMŽ —UL¦« .dŠ «u? d×¹ ôË ¨dDI« »u
¨rOC« s Áƒ«dHš s¹d׳« q¼√Ë ¨UNM Ãdš U Ë U¼U¹«dÝË U¼d{UŠË U¼d×ÐË U¼dÐ vKŽ
«ub?³¹ ô ¨t? U?¦? O? Ë tK« b?N?Ž pcÐ rN??OKŽ ¨rŠö*« w Á—U?B½√Ë ¨rUE?« vKŽ t½«u?Ž√Ë
w ‰b?? ?F?«Ë ¨¡wH« w? W?? ?d?? A?« 5L?K*« b?Mł v?KŽ rN?Ë ¨W?? ? d?? «Ëb?¹d¹ ôË ¨ôu?? ?
tu??Ý—Ë tK«Ë ¨U??L?N? OK 5I?¹d?H« w t? q¹b?³ð ô r?JŠ ¨…d?O? « w b??B? I«Ë ¨rJ(«
Æ ≤∂πر bFÝ sЫ  UI³Þ ©±®
Æ ≤∑∞ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©≤®
Æ ≤∑¥Ø± bFÝ sЫ  UI³Þ ©≥®
Æ ≤∑µØ± bFÝ sЫ  UI³Þ ©¥®
179

Æ©±®©rNOKŽ bNA¹
WËb?« W??N? ?ł s s?¹d??×? ?³« v?KŽ w«u« w? d??C? ?(« sЫ W?? L? ?N* ÊU?? OÐ »U?? ²J« «c?¼ wË
‚u?I?( d¹d?Ið t?O? Ë ¨ÍœU?³«Ë d?{U?(«Ë d?×?³«Ë d?³« 5 Qð s?Ž ‰u?¾?? t½√Ë ¨W?O? ö?Ýù«
ÆrJ(« w ‰bF«Ë ¨rI« w …«ËU*« √b³ Ë WMÞ«u*«
bL×? s »U² «c¼ rNK« pLÝUЮ wKz«u« pU sÐ qA?NM ¤ tK« ‰uÝ— V²Ë ≠±≤
vð¬Ë ¨…ö?? B« ÂU?? √Ë ¨rK?Ý√ s* qz«Ë wMÐ s? t??F? s Ë p?U?? sÐ qA?? NM tK?« ‰u??Ý—
vKŽ b??N? ý√Ë ¨w³?M« rN??ÝË tK« fL??š rM?G*« s vDŽ√Ë ¨t?u?Ý—Ë t?K« ŸUÞ√Ë ¨…U??e«
Ê√Ë ¨tK rKE« s? b?L×? t?O≈ ¡Íd?ÐË ¨tK« ÊU? QÐ s ¬ t½S? 5d?A*« ‚—U?Ë ¨t? ö?Ý≈
Æ©≤®©rNH½√ s rNK UŽË ¨«ËdAF¹ ôË «ËdA×¹ ô Ê√ rN
iOÐ_« sÐ Íd?N?* tK« ‰u?Ý— b?L?×? s »U??²? «c¼® …d?N?LK ¤ tK?« ‰u?Ý— V²?Ë ≠±≥
W? U? ≈ rN?OKŽË ¨Êu?d?F?¹ ôË ¨rN?OKŽ —U?G¹ ôË ¨ÊuKR¹ ô rN½√ ¨…d?N? s? s ¬ s vKŽ
Æ©≥®©tuÝ— W –Ë tK« W – tK tÐ s ¬ s Ë ¨tK« »—UŠ bI ‰bÐ sL ¨ÂöÝù« lz«dý
rF¦?) tK« ‰uÝ— bL?× s »U²? «c¼® WAOÐ q?¼√ s rF¦) ¤ tK« ‰u?Ý— V²Ë ≠±¥
s Ë ¨Ÿu?{u rJ?MŽ uN? W?OK¼U'« w Áu?L?²³?√ Âœ q Ê√ ¨U?N²?¹œUÐË WA?O?³Ð d{U?Š s
v¦K« t¹Ëd¹ Ë√ ¡U?L?« t?OI?ð “«e?Ž Ë√ —U³?š s Àd?Š Áb¹ w U¼d? Ë√ U?ŽuÞ rJM rKÝ√
wË ¨dA?F« `OÝ q w rNOKŽË ¨tK√Ë Ád?A½ tK WLDŠ ôË W “√ d?Ož w …—ULŽ U?e
Æ©¥®©dAF« nB½ »dž q
WK¹√Ë W? Ëœ X½UË® bF?Ý sЫ ‰U ¨ÂU?A« ÷—√ s Õ—–√Ë ¡UL?OðË WK¹√ È—UBM? V²Ë ≠±µ
¤ w³M« vKŽ WÐË— sÐ WMŠu¹ Âb Ë ¨XLKÝ√ b »dF« «Ë√— U* w³M« «u?Uš b ¡ULOðË
q³?? √Ë ¨—b?O?√ v≈ Y?FÐ U?L? ¤ tK« ‰u?Ý— t??O≈ YF?³¹ Ê√ o?H?ý√Ë ¨WK¹√ pK? ÊU?Ë
lD Ë ¨rN?(U?B? ÁuðQ? Õ—–√Ë UÐd?ł s Ë ¨d?×?³?« q¼√Ë ¨sL?O« q¼√Ë ¨ÂU?A« q¼√ t?F? Ë
tK« s? WM √ «c¼ rO??Šd?« sL??Šd« tK« r?Ð UÐU??²? rN? V²??Ë ¨W?? uKF?? W¹e??ł r?N? OKŽ
¨d?×?³«Ë d³« w? rNð—UO?ÝË rNMH? WK¹√ q¼√Ë W?ÐË— sÐ WM×?O tK« ‰u?Ý— w³M« bL?×? Ë
q¼√Ë sLO?« q¼√Ë ÂUA« q¼√ s rN?F ÊU s*Ë ¨tK« ‰u?Ý— bL?× W –Ë tK?« W – rN
¡U?? «u?FM?1 Ê√ q×¹ ô t½√Ë ¨t???H?½ ÊËœ tU? ‰u??×¹ ô t½S?? UŁb??Š Àb?Š√ s? Ë ¨d?×? ³«
Æ ≤∏≥ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©±®
Æ ≤∏∂ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©≤®
Æ ≤∏¥Ø± bFÝ sЫ  UI³Þ ©≥®
Æ ≤∏∂ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©¥®
180

Æ©±®©d×ÐË dÐ s t½Ëb¹d¹ UI¹dÞ ôË ¨t½Ëœd¹
„uK v?≈Ë ¨ÂU??A« w ÊU??? ?ž „uK s d??L? ý w?Ð√ sÐ À—U??(« ¤ w³M?« qÝ«— «c??Ë
t??ŽU??³ð«Ë Âö??Ýû? r¼u??Žb¹ W??A? ³? («Ë d??B? Ë ÂËd?«Ë ”—U?? „uK* qÝ—√Ë ¨‚«d??F?« w »d??F«
ÆWDKÝË WŽUÞË WËœË s¹œ t½√Ë tðuŽœ WFO³ÞË WIOIŠ bR¹ p– qË ¨t²ŽUÞ w ‰ušb«Ë
∫WŽUD«Ë »ułËË WDK« ÂUO …—Ëd{ ∫w½U¦« q_«

WËb« ÂUO —uB²¹ ô pcJ ¨t UJŠ√ UNO ÂuIð WËœ ÊËœ ÂöÝù« ÂUO —uB²¹ ô ULË
WO?ÝUOÝ WI?OŁË W³I?F« w —UB½_«Ë ¤ w³M« 5Ð WF?O³« bI?Ž ÊU bI? ¨WŽUÞË WDKÝ ÊËœ
∫p– s Ë ¨Íu³M« wÝUO« »UD)« ‰u√ r¼√ vKŽ  u²Š« WOF¹dAð
∫WŽUD«Ë lL« ∫ôË√

…dŁ√Ë ¨U½d??¹Ë U½d??Ž w? W?ŽUD«Ë lL??« vKŽ tK« ‰u??Ý— UMF¹UЮ W?F? O?³« h½ w U??L?
»d??F« sJ¹ rË ¨W?? _«Ë WËb« Êu??¾? ý W?ÝU??O? W? U?? ≈Ë WDK?Ý Í√ t?łU??²? % U? u¼Ë ¨©U?MOKŽ
¨rN²? «dË rN²¹dŠ vKŽ r?NM WEU× ¨d _« «c¼ Êu?dF¹ b$Ë “U?−(« w WO½U½bF« W?Uš
rN??¹—Uð w WËœ rN r?Ið rË ¨rN?²?DK Êu?F? C??¹ ôË ¨„uK*« rKþ Êu??d?F¹ ô rN½√ v?²?Š
Ê√ b??FÐ ¨W??O? Ž«uÞ t??O? r?Nu?šœË Âö??Ýù« —u??Nþ q³?? ¨„uK?*« W?ŽU?Þ s rN??²?H?½√ …b?A? ¨tK
Êu?Ýu??¹ WJ q¼√ ÊU? YO?Š ¨r?N?²?OK¼U??ł w »d?F« U?N?d??F¹ ÊU? w²« ¨È—u?A?UÐ r¼¡U?ł
Êu?d?B¹Ë U?¹—U?&Ë U?O?ÝU?O?ÝË U??OM¹œ ¨W?³ÞU? »d?F« Êb?? d?N?ý√Ë ¨Èd?I« Â√ w¼Ë r¼b?KÐ Êu?¾?ý
w r?N? ?²M?¹b?? Êu?? ¾? ?ý Êu?? d?? ?B¹ W?? O?K¼U?? '« w »d?? ?¦¹ q¼√ ÊU?? Ë ¨©…Ëb?M« —«œ® w r?¼—u?? √
d?Ož ¨„uK*« W?DKÝ ·dFð r w²?« ¨»dF« Êb? s U¼d?OžË ¨nzU?D« q¼√ «cË ¨©W?H?OI?«®
5M R?LK UNKF?ł È—uAUÐ Âö?Ýù« ¡Uł U?LK ¨rNM ú*«Ë rN?«dý√ ô≈ È—u?A« dC?×¹ ô t½√
ÆwL−ŽË wÐdŽË ¨dOGË dO³Ë ¨dOIË wMžË ¨nOF{Ë Íu 5Ð ‚d ô ¨WU
rNzUÐPÐ d??H« s r¼—U?F?ý√ uKð œU?Jð ô t½√ b?−¹ ¨rN½«u¹œË »d?F« d?F?ý w dE½ s Ë
∫p– vKŽ b¼Uý `{Ë√ rNðUIKF Ë ¨„uKLK WŽUD« ÂbFÐË ¨rNH½QÐ u¼e«Ë
∫tuIÐ ÁbŽu²¹Ë …dO(« pK œbN²¹ w³KG²« Âu¦K sÐ ËdLŽ «cN
U?? M? ? O? ?K? ? Ž q?? −? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? ð ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? b?? M? ? ¼ U?? Ð√
U??‡? M? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? « „d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ½ U?? ½d??E? ½√Ë

Æ ≤∏πر bFÝ sЫ  UI³Þ ©±®
181

U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? Ð  U?? ?¹«d?? ?« œ—u?? ?½ U?? ?½Q?? ?Ð
U??M? ¹Ë— b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? «d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š s??¼—b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B? ½Ë
‰«u?? ? ? ‡? ? ? ? ‡? ? ? ?Þ d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ž U?? ? ? M? ? ? ? ÂU?? ? ? ¹√Ë
U??M?¹b??½ Ê√ U?? ? ? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? p??K?*« U??M?O? ? ? ? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ? ? ? Ž
Áu?? ? ? ? ? ? ? łu?ð b?? ? ? ? ? ? ? d?? ? ? ? ? ? ? A? ? ? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ? ? b?? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ?ÝË
U??M? ¹d?? ? ? ? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ? ? ? ? ?;« w??L? ? ? ? ? ? ? ? ? ?×? ¹ p??K?*« ÃU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ²? Ð
t?? ? ? ? ? ? ? ? ?O?K? Ž W?? ? ? ? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? Ž q??O? ? ? ? ? ? ? ? ? )« U?M? d??ð
U??½u?? ‡? H? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ²? M? ?Ž√ …b??K? I? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ?D? ? U?? ?M? ? l?? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?{d?? ?« m?? K? ? Ð «–≈
U??M? ¹b?? ? ? ? ? ? ? ? ?łU?? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý d?ÐU?? ? ? ? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ? ? ? ? '« t?? d?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ð
∫‚œ“dH« ‰uI¹Ë
b?? ? ? ? ? ? ? ? ?Š√ s?? t??K?« d?? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ž n??U?? ? ? ? ? ? ? ? ?×? ½ ôË
d??E?M? « ‚—Ëd?? ? ? ? ? ? ? ?ž« U?? ? ? ? ? ? ? ? «–≈ ·u?? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? « ô≈
r?? N? ? 5?? K? ? ½ ô U?? ½S?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? „u?? ?K? ?*« U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? √
d??‡? −? ? ? ? ? ? ? ? ?(« m??{U??*« ”d?? ? ? ? ? ? ? ? C? 5??K? ¹ v?²? ? ? ? ? ? ? ? ? Š
Â√ —cM?²® vU?? Fð tu?? Ë® j pK?* lC?? ð r U?? N½√Ë WJ? sŽ Ê«bK³?« r−??F? ? w ¡U?? łË
s¹bð ô UŠUI X½U U?N½√ UNdý s Ë ¨œö³« dzUÝ vKŽ UNKC? vKŽ qOœ©UNuŠ s Ë ÈdI«
„uK? U?? N? ?O≈ Z% ¨Ê«bK?³« dzU?? Ý s? j pK U?? N?JK ôË ¨…ËU?ð≈ U?? NK¼√ œR?¹ rË ¨„uK*« s?¹b
r¼—UŁPÐ ¡«b??²? ô«Ë rN?L?OE?Fð ÊËd¹Ë g¹d? s fL??×K ÊuM¹b?O? r)Ë ÊU??žË …bMË d??O?L?Š
Æ©±®©ULOEŽ r¼bMŽ UdýË U{ËdH
Ê√ b??FÐ v²??Š ¨‰c?« Êu??C? d¹Ë ¨rO??C« ÊuÐQ?¹Ë ¨rKE« Êu??H½Q?¹ «—«d??Š√ »d??F« qþ b?? Ë
…dB³« dO √ ‰öÐ ÊUË Ê“U wMÐ …œdÐ wÐ√ sÐ ‰öÐ œbNð b?I ¨U{uCŽ UJK Wö)«  —U
sÐ b??F?Ý r¼d?ŽU??ý Áb?A½√Ë ¨t??OKŽ «u? b??I? ¨U¼u??³Jð—« W¹UMł v?KŽ r¼b?Žuð ÊU??Ë W?O? √ wM³
∫tu w½“U*« VýU½
U?? ‡? ?M? ? ½S?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‰ö?? Ð U?? ?¹ U?? ½b?? ‡? ?Žu?? ?ð ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ô—«d?? ? ? ? ? ?Š√ s?¹b?« v?B? ? ? ? ? ? Ž o?I? ? ? ? ? ?A? ½ r? s?×?½ Ê≈Ë
U?? ? ? ? ? ³?¼c?? ? ? ? ? „U?M?O? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ?š U?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? U?M? Ê≈Ë
—«u?
Ô ?Þ√ d?¼b??«Ë „U?? ? ? ? ? ? ? ? A? ? ? ? ? ? ? ? ? ½ ô Y??O? ? ? ? ? ? ? ? Š v??≈
Ʊ∏≥ص ÍuL×K Ê«bK³« r−F ©±®
182

W?? ? ? ? ? ? ? ŽU??ÞË l?L? ? ? ? ? ? ? ?Ý b?? ? ? ? ? ? ? ?F?Ð U??M?K? L? ? ? ? ? ? ? ?% ö?? ? ? ? ? ? ? 
—U?
Ô ? ? ? ? ?F?« Ë√ ‚U?? ? ? ? I? ? ? ? ? A?« U?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? O? ? ? ? ? W?U?? ? ? ? ?Š v?K?Ž
U?? ? ? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ? ŽU?M? X??I?√ »d?? ? ? ? ? ? ?(« U?? ? ? ? ? ? ? «–≈ U?½S?? ? ? ? ? ? ?
Ô—«d??Ð_ U??¼u??M? Ð U??‡? ¼u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?−? ¹ 5??Š U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N? Ð
W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C? ¼ —«œ 5??O? ?K? ? ?0 U??M? ?? Ë
°°Ô—«b?‡? « X?M? ¹U?? ? ? ? ? ? ? ³?ð Ê≈  u?? ? ? ? ? ? ? W?? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ‡?
ÂuNH0 »d?F« ÊU1≈ Èb vKŽ qOœ `{Ë√ VýU½ sÐ bFÝ …bO?B s ‰Ë_« XO³« wË
W¹d??(« tÐ b??B? ¨©±®©—«d??Š√ s¹b« v?B? Ž oI??A½ r s?×½ Ê≈Ë® tu??I? ¨W??O? ÝU??O? ?« W¹d??(«
W?ŽUD« vB?Ž «uI?A¹ r Ê≈Ë —«d?Š√ rN? ¨WËb«Ë pK*«Ë WDK?« Í√ s¹b« qþ w W?OÝU?O?«
sŽ ŸU?? b?« w «—«d?? Š√ «u?? ? ?O rN?½√ wMF?¹ ô rN?? łËd?? š Âb?? F? ? ¨WDK?« vKŽ «u?? łd?? ?¹ rË
°WO √ wM³ «bO³Ž «u׳√ rN½√ wMF¹ ôË ¨rN uIŠ
lL?? ? « v?KŽ h?½ «c?? ?N?Ë ¨„—«œô« oŠ W?? ? OU?Jýù« Ác?¼ „—b¹ ¤ w?³M« ÊU?? ? b?? ? I
wÝU?? ?O? ? « »U?D)« w q?O? ?√ q?Q?? ? ¨d?? ? ? O«Ë d?? ?? ? F«Ë ¨Ád?J*«Ë jA?M*« w? ¨W?? ŽU?D«Ë
öÐË ¨WDKK? WŽU?Þ öÐ ÂuI?ð Ê√ UN? sJ1 ô w²«Ë ¨…œu?AM*« WËb« t?OKŽ Âu?I?² ¨w ö?Ýù«
»dF« td?F¹ sJ¹ r U u¼Ë ¨UNÐ WÞuM*« U?NðUOu¾0 WDK« Âu?I² ¨WłU(« bMŽ UN?OKŽ ‚UH½≈
vKŽ h½ b Ë WUÝd« rNOKŽ Xe½ s¹c« ¨b$Ë “U−(« »d?ŽË g¹d WUš ¨rN²OK¼Uł w
Êu?d?F¹ ô »d?F« s U?N?OK¹ s Ë g¹d? X½U?® ∫d−?Š sЫ ‰U? U?L? Â_« w wF?U?A« p–
rN?OKŽ r?¼d? R¹ s W?ŽUÞ vKŽ rN?¦?×?¹ ‰u?I« «c¼ ‰U?I? ¨¡«d? _« sŽ Êu?FM²?1 «u½UJ ¨…—U? ù«
V³Ý w Â_« w wF?UA« ‰u u¼Ë ¨œö³« vK?Ž …ôËË ¨U¹«d« w rN¦FÐ «–≈ rN œU?OI½ô«Ë
¡«d √ ∫d _« «uË√ ∫rKF« q¼√ iFÐ ‰UI?® WUÝd« w wFUA« Âö h½Ë ¨©≤®©W¹ü« ‰Ëe½
»dF?« s WJ ‰uŠ
Ú ÊU? s ]q Ê_ ¨‰U U? t³?ÚA¹Ô u¼Ë ¨U½d³?šÔ√ «cJ¼Ë ¨tK« ‰uÝ— U?¹«dÝ
‰uÝd X½«œ U?LK ¨…—U ù« ÓW?ŽUÞ UCFÐ U?NÔC?FÐ w
Ó DFÚ ¹Ô Ê√ nÓ½Qð X½UË ¨…—U ≈ ·d?F¹ sJ¹ r
s¹c« d?? _« wË√ «u??F?ODÔ¹ Ê√ «Ëd?? ÔQ? ¨t?K« ‰u?Ý— d??O?G `?KBÓ¹ p– Èdð sJ?ð r W?ŽUD?UÐ tK«
w ÚrÔ²ÚŽÓ“U?ÓMÓð ÚÊSÓ˚‰UI? rNOKŽË rN U?LO …U?MÚ¦Ó²Ú?Ô WŽUÞ qÐ W?IKD ÎWŽUÞ ô tK« ‰u?Ý— r¼Ód] Ó√
‰ub? W?d?F? w ·«d?×?½ô« Èb? b?R¹ U2 ¨WDK«Ë WËb« U?N?M œu?B?I*U? XO?³« «c¼ w s¹b?« W?LK q Qð ©±®
t?²DKÝË ÂöÝù« W?Ëœ qLA¹ Âö?Ýù« s¹œË ¨WDK«Ë WËb« wMF?¹ s¹bU °…d?U?F*« UM²U?IŁ w s¹b« W?LK
W¹d(« W?LK «udF¹ r »d?F« Ê√ ÊuLŽe¹ s Èu?Žœ ÊöDÐ vKŽ qOœ `{Ë√ UNO?H —«dŠ√ tu? q QðË °tLJŠË
°Y¹b(« dBF« w ô≈ wÝUO« U¼UMF0 U¼u b²¹ rË
Æ ∑±≥∑ Õ ≤µ¥Ø∏ Í—U³« `² ©≤®
183

t½] √ ô≈ d?? _« wË√ w ‰U? U??L? «c¼Ë ¨¡wý w r²??HK²?š« Ê≈ ∫ w?MF¹˝t]K« vÓ≈ ÔÁË^œd?Ô ?Ó Ì¡wÓ
Ú ý
t?]K« v?Ó≈ ÔÁË^œd?Ô ? ? ?Ó˚ rN?? ? ?²? ? ? ŽU?D?Ð «Ëd?? ? ? Ô√ s¹c?« r¼ƒ«d?? ? ? Ó Ô√Ë r?¼ wM?F?¹˝rÚ Ô²? ? ? ŽÚ Ó“U?ÓMÓð ÚÊS? ? ? Ó˚‰u?? ? ?I?¹
«–≈ tMŽ Ó‰u?Ýd« r?²Q?Ý Áu?d?Fð r ÊS? Áu?L?²? d?Ž Ê≈ ‰u?Ýd«Ë tK« ‰U? U? v≈ w?MF¹˝‰u?ÔÝ]d«ÓË
s Ë ¨WFO³« bIŽ w ◊dA« «c¼ ◊«d²ý« s bÐ ô ÊUJ ©±®©tO≈ rJM ÓqÓÓË s Ë√ r²KË
w W?O½U?½ù«  U?F?L?²?:« ‰«u?Š√Ë ¨W?U?š wK¼U?'« w?Ðd?F« lL?²?:« ŸU?{Ë√ W?d?F? VłË UM¼
ÈdŽ iIMð® d?LŽ ‰U U?L ¨`O×?B« tłu« vKŽ ÂöÝù« tÐ ¡U?ł U Wd?F* ¨W UŽ W?OK¼U'«
°©WOK¼U'« ·dF¹ r s ÂöÝù« w bË «–≈ …ËdŽ …ËdŽ ÂöÝù«
·dE« W?d?F? Ë w¹—U?²« ‚UO?UÐ W?ÞUŠô« ÊËœ W?ŽUD«Ë lL?« Y¹œU?Š√ rN? Èœ√ b?I
nK?? ²« —u?? B? ?Ž w 5L?K*« …U?? O? Š l? «Ë w dŁ√ ¡u?? Ý√ v≈ t?? O?  œ—Ë Íc?« wŽU?? L? ²? ?łô«
¨WDKUÐ œ«b?³?²?Ýô«Ë ¨…Ëd?¦UÐ —U?¦?¾²?Ýô«Ë ¨rKE« —u? √u?Ý√ rNu?³? v≈ ÈœQ? ¨◊UD×½ô«Ë
5OK?¼U??'« »d??F« VÞU??¹ ÊU?? U/≈ Ÿ—U??A« Ê√ l? ¨W??ŽUD«Ë lL??U?Ð d? √ Ÿ—U??A?« Ê√ W??F¹—cÐ
…b?? ? A? ¨pc?Ð Êu?? ? {d?¹ ôË qÐ ¨r?N? ? ?LJ?% WD?K?Ý ôË ¨r¼b?? ? Šu?ð WËœ r?N s?J¹ r? s¹c?«
vKŽ W?EU??;« vKŽ r?N? d??Š …b??AË ¨r¼d??O? ?G Ÿu??C? )« s rN??²? ?H½√Ë ¨rN??? H½Q?Ð r¼“«e??²? Ž«
b?O? Šu?²« s¹œ ¡U?ł v?²?Š ¨rN*UEðË ¨rN?KðU?IðË ¨rN?? –d?AðË ¨rN?²? d? v≈ Èœ√ U2 ¨rN??²¹d?Š
lLUÐ rJOKŽ® `O×B« Y¹b(« w ¡Uł «c?NË ¨rNMOÐ ÈËUÝË ¨rN²LK lLłË ¨r¼bŠu
Æ©tK« »U² rJO ÂU √ U wA³Š b³Ž Ê≈Ë WŽUD«Ë
‚d? ô t½√Ë ¨WU? 5LK*« 5Ð …u?š_«Ë …«ËU?*« √b³? d¹d?Ið Y¹b?(« «c¼ s œuB?I*«Ë
Ê≈Ë v²?Š ¨ U?³ł«u?«Ë ‚uI?(« w ¡«u?Ý rNKJ ¨n¹d?A«Ë lO?{u«Ë ¨nO?F?C«Ë Íu?I« 5Ð
5L?K*« —u?? ? √ s «d?? √ v?uð «–≈ ¨W?? O?K¼U?? '« w? «b?? ³? ?Ž Ë√ v?u?? WD?K« w? ‰u?? ¾? ??*« ÊU?? 
t½√ ÈuŽbÐ t½UO?BŽ ÂbŽË ¨t lL«Ë t?²ŽUÞ Vł«u ¨ÂU ù« s t nOKJ²Ð Ë√ ¨r¼—U?O²šUÐ
v²Š ¨WOK¼U'« w »dF« ‰UŠ tOKŽ ÊU UL ¨U×¹d UOÐdŽ fO t½√ ÈuŽbÐ Ë√ ¨«b³Ž ÊU
«c?NË ¨rN?O œœR?« q¼√Ë rN?«d?ý√ dO?ž rN?OKŽ d? Q²¹ Ê√ «—UM?ýË «—UŽ p– ÊËb?F¹ «u½U? rN½≈
gO??ł …—U? ≈ WŁ—U??Š sÐ b¹“ rN??OKŽ ¤ w³?M« vË 5Š rN???H?½√ w WÐU?×? B« iFÐ b??łË
vË 5Š rN??H½√ w «ËbłË «c?Ë ¨g¹d? w U?×¹d sJ¹ rË ¨r?NO«u? s t½uJ ¨tðR?
÷d²Ž« s tOKŽ ÷d²Ž« v²Š ¨tðUË q³ ÂUA« gOł …—U ≈ b¹“ sÐ W UÝ√ tMЫ ¤ w³M«
r²M b?I? ¨tð—U? ≈ w? «uMFDð Ê≈® ∫‰U? Ë ”UM« w VD? ¤ w?³M« ÂU?I? ¨WÐU?×?B« s
©≤®Æ©…—U û UIOK) ÊU Ê≈ tK« .√Ë ¨q³ s tOÐ√ …—U ≈ w ÊuMFDð
Æ ∑π ’ wFUAK WUÝd« ©±®
Æ ≥∑≥∞ Õ t×O× w Í—U³« ©≤®
184

s¹b« s U?L?N½√Ë ¨W?ŽUD«Ë lL?« √b?³? b?R¹ ¤ w³?M« qF?ł Íc« u¼ V³?« «c¼Ë
`¹d? 5Ð ‚d ô ¨5LK*« 5Ð …«ËU?*« √b?³* aOÝdð U?LN?O –≈ ¨t?uÝdË tK W?×O?BM« s Ë
WOK¼U'« w »dF« t?M nJM²¹ U u¼Ë nOF{Ë n¹dý Ë√ ¨wA?³ŠË wýd 5Ð Ë√ ¨vu Ë
¨˝…u??š√ ÊuM R*« U/≈˚ vU??Fð ‰U?? U?L? ¨¡«u??Ý …u?š√ b¹b??'« w ö??Ýù« lL?²? :« w qJU??
Y¹b(« w ¡Uł ULË ¨rNMOÐ nÞUF²« wC²?Ið UL ¨rNMOÐ WIKD*« …«ËU*« wC²Ið …uš_«Ë
U??NÐ vF??¹Ë ¨…b??Š«Ë 5LK*« W?? –® ∫‰U?? ¤ w³M« v≈ U??Žu??d?? tMŽ tK« w{— w?KŽ sŽ
r¼Ë ¨r¼ƒU œ QUJ²ð ÊuM R*«® ∫W¹«Ë— wË ¨©±®©tK« WMF t?OKF ¨ULK? dH?š√ sL ¨r¼U½œ√
Æ©≤®©r¼UB √ rNOKŽ dO−¹Ë® ∫W¹«Ë— w œ«“Ë ¨©r¼U½œ√ rN² cÐ vF¹Ë ¨r¼«uÝ s vKŽ b¹
¨—U?G?B?KË ¨b?O?³?FKË ¨d??O?I?HKË ¨nO??F?CKË ¨…√d?LK? Íu?³M« »UD)« «c¼ Vłu?0 —U?B?
W??H? OK) U?? W?? c« s rNË ¨»d??(« ‰U??Š w ¡«b??Ž_« s ÊU?? _« VK?Þ s …—U??ł≈ w o(«
ÆWO öÝù« WËb« w WO½U½ù« ‚uI(« w ÊËËU² lOL'« ÊuJ ¨rN U ≈Ë 5LK*«
…—U?łù« o?Š q¦?L? ‰U?HÞúË ¨b??O?³? FKË ¨¡U?MK? ‚u?I?(« s? Íu?³M« »UD?)UÐ —d?I? ²?
v²Š ôË ¨Èdš_« 3_« w —«dŠ_« v²Š tOKŽ qB×¹ r U »d(« w ÊU _« t×M Ë ËbFK
°…dUF*« WLE½_« w
s Ë ¨ÁUMK² Áb?³Ž q² s ® t½√ Ÿd?ý Ê√ …«ËU*« √b³? bOQð w Íu?³M« »UD)« mKÐ b Ë
Æ©≥®©ÁUMŽbł tŽbł
Ê√ tð—U??HJ? tÐd??{ Ë√ t??uK2 rD s? ® ¤ ‰U??I? t?I? ²? Ž „u?KL*« »d??{ …—U??H? qF??łË
Æ©¥®©tI²F¹
Æ©µ®UNI²F¹ Ê√ ¤ w³M« Ád Q ¨t b¹ U¼dOž t fOË ¨t² œUš t² √ qł— rDË
—b?? √ tK« Ê√ œu??F?? UÐ√ rK?Ž«® ¤ w³M« ‰U??I? t??uK2 Í—U??B½_« œu??F? ? uÐ√ »d??{Ë
r u® ¤ ‰U??I? ¨tK« t??łu d?Š u?¼ °tK« ‰u?Ý—U¹ ∫ œu??F?? uÐ√ ‰U?I? ¨©t?OKŽ pM? pOKŽ
Æ©∂®©—UM« p²* qFHð
U? vKŽ tM?O?F¹Ë ¨f³K¹ U2 t?? ³K¹Ë ¨rFD¹ U2 t?L? FD¹ Ê√Ë t?I?O? — l q?Q¹ Ê√ vu*« d? √Ë
Æ ≥±∑πË≥±∑≤Õ Í—U³« ©±®
Æ ¥∑≥∏Õ wzUM«Ë ¨¥µ≥±Ë¥µ≥∞ Õ 4« w œË«œ uÐ√ ©≤®
Æ `O× œUMÝSÐ ¥∑¥∞Õ wzUM«Ë ¨±¥±¥ Õ Íc d²«Ë ¨¥µ±∂Ë¥µ±µ Õ 4« w œË«œ uÐ√ ©≥®
Æ ±∂µ∑ Õ rK `O× ©¥®
Æ ±∂µ∏ Õ rK `O× ©µ®
Æ ±∂µπ Õ rK `O× ©∂®
185

t?OKŽ ÊU YO?Š —– wÐ√ W?B? w UL? ¨t?IO? —Ë vu*« 5Ð …u?š_« b√Ë ¨qL?Ž s tÐ t?HKJ¹
w ‰UI ¨t QÐ tðdOF öł— X³ÐUÝ ∫‰UI ¨p– sŽ q¾ ¨UNK¦ WKŠ t öž vKŽË ¨WKŠ
tK« rNK?F?ł ¨rJu?š rJ½«u?š≈ ¨W?OK¼U?ł pO? ƒd? « p½≈ øt? QÐ t?ðd?O?Ž√ —– UÐ√ U¹® ¤ w³M«
r¼u?HKJð ôË ¨f³K¹ U2 t??³KOË ¨qQ¹ U2 t?L?FDOK Áb¹ X% Áu?š√ ÊU? sL? ¨rJ¹b¹√ X%
Æ©±®©r¼uMOŽQ r¼uL²HK ÊS ¨rN³KG¹ U
u °—– UÐ√ U¹ ∫UMK?I? ¨tK¦? t? ö?ž vKŽË œdÐ t?OKŽË ¨…cÐd« w? —– wÐQÐ U½—d? ∫W¹«Ë— wË
WKŠ tM —U??B „œdÐ v≈ t?²?F?L? łË p ö?ž œdÐ  c?š√ u Í√ ≠ WK?Š X½U? U?L?NMO?Ð XF?L?ł
W?O? L?−? Ž√ t? √ X½U??Ë ¨Âö? w½«u??š≈ s qł— 5ÐË wM?OÐ ÊU? t½≈ ∫‰U??I? ≠ ö?? U? U?ÝU??³Ë
r¼ ¨W?? OK¼U?? ł pO?? ƒd?? « p½≈ °—– UÐ√ U¹® ‰U?? I? ? ¨¤ w³M« v?≈ w½UJA?? ¨t?? QÐ tðd?? O? F? ?
ôË ¨Êu???³K?ð U2 r¼u?? ³√Ë ¨Êu??L?F?Dð U2 r¼u??L?FÞQ?? ¨rJ¹b?¹√ X% tK« rNKF??ł ¨rJ½«u??š≈
Æ©≤®©r¼uMOŽQ r¼uL²HK ÊS ¨rN³KG¹ U r¼uHKJð
Ë√ W?LI tËUMO?K tF? t?K−¹ r ÊS ¨t? U?FDÐ t œU?š rb?Š√ vð√ «–≈® ¤ UC¹√ ‰U? Ë
Æ©≥®©tłöŽ wË t½S ¨5²K√ Ë√ WK√ Ë√ ¨5²LI
W?OK¼U?'« w ¡U? b« sJð rK ¨U? öÞ≈ W?OK¼U?'« q¼√ U?N?d?F¹ sJ¹ r w½U?F*« Ác¼ q Ê≈
°œœR«Ë ·dA«  ËUHð —bIÐ  ËUH²ð W¹b« X½UË ¨fHMUÐ fHM« sJð rË ¨QUJ²ð
W?OK¼U?'« w Èdð d?O?CM« X½U?Ë ¨W?C¹d? wMÐ s d?š¬ d?O?CM« wMÐ s qł— q²? b? Ë
rN²¹œ X½U?Ë ¨«uB²? « bŠ√ rNM q²Ô Ê≈Ë ¨r¼d?OG W¹b« «uF?œ «uK² «–≈ «u½UË ¨·d?ý√ UN½√
¨rNMOÐ rJ×?O ¤ w³M« v≈ rN?²? uB?š w «uF?Hð—U? ¨WC¹d? wMÐ s qłd« W¹œ nF?{
Ê√Ë j?I?UÐ ¤ rNMOÐ rJ×?? ¨˝j?IUÐ r?NMOÐ rJŠU? X?LJŠ Ê≈Ë˚ vU?Fð tu?? ‰eM
©¥®ÆfHMUÐ fHM« Ê√Ë ¨¡«uÝ W¹b«
tK« ‰u??Ý— U?LMOЮ Y¹b??(« w U?L? ¨¤ t???H½ w³M« s v?²?Š ’U?B?I« Ÿd??ý b? Ë
œuF« u¼Ë ≠ tF ÊułdFÐ ¤ tK« ‰uÝ— tMFD ¨tOKŽ VQ qł— q³ √ ¨UL rI¹ ¤
 u?H?Ž qÐ ‰U? ¨bI?²?ÝU? ‰U?Fð ¤ tK« ‰u?Ý— t ‰U?I ¨t?N?łË Õd?−? ≠ qM« nF?Ý s
©µ®Æ©tK« ‰uÝ—U¹
Ʊ∂∂± Õ rK Ë ¨≥∞ Õ Í—U³« Á«Ë— ©±®
Æ ±∂∂± Õ rK Á«Ë— ©≤®
Æ ±∂∂≥ Õ rK Ë ¨≤µµ∑ Í—U³« Á«Ë— ©≥®
Æ ¥∑≥∑Ë¥∑≥∂Õ wzUM« ©¥®
Æ ¥µ≥∂ Õ 4« w œË«œ uÐ√ ©µ®
186

«ËcšQO ôË ¨r—U?AÐ√ «uÐdCO wUL?Ž YFÐ√ r w½≈® ‰UI »UD)« sÐ d?LŽ VDš b Ë
Ê√ u X¹√—√ ∫’U?F« sÐ Ëd?L?Ž ‰UI? ©tM t?B? √ w≈ t?Fd?OK ¨tÐ p– qF? sL? ¨rJ«u? √
b? Ë ¨t?ÒB?? √ ô√ ¨Áb?OÐ w?H½ Íc«Ë Í√® d??L?Ž ‰U?I? øtM t??B?Ið√ t?²?O? Ž— iFÐ »œ√ ö?ł—
©±®Æ©tH½ s h √ ¤ tK« ‰uÝ— X¹√—
Ò
Âö?Ýù« ¡U?ł v²?Š ¨W?C?O?GÐ W?O?I?³Þ gO?Fð W?OK¼U?'« w? U?NK 3_«Ë »d?F« X½U? b?I
¨W??H?O? F?C« …√d*« v²??Š ¨¡«u?Ý ‚u??I?(« w?Ë ¨¡«u?Ý W?? c« wË ¨¡«u?Ý ¡U?? b« w rN?½√ —d? Ë
…uš√ lO?L'« ÊuJ ¨rN?²HOKš vK?ŽË 5LK*« vKŽ ÊËdO−?¹ ¨oO d« b³?F«Ë ¨dOG?B« qHD«Ë
Æ©wA³Š b³Ž Ê≈Ë lÞ√Ë lLÝ«® Y¹bŠ vMF «c¼Ë ¨WO½U1ù« WDЫd«Ë WO½U½ù« w
rK?E« ‰u?? ?³? ? v?≈ U?? N?M œ«d?*« ·ö?? ?š vKŽ W?? ?ŽU?D«Ë l?L? ? « Y¹œU?? ?Š√ r?N? ? Èœ√ b?? ?I
◊UD×½ô« —uBŽ w? ¡UNIH« `³√ «c?NË ¨W²³√ Ÿ—UAK «œu?BI sJ¹ r U u¼Ë ¨tz«d?L²Ý«Ë
s ® Y¹b?Š i UM¹ «d?O?H𠨩„d?Nþ »d?{Ë pU? c?š√ Ê≈Ë lÞ√Ë lL?Ý«® Y¹bŠ ÊËd??H¹
…Ue« Y¹b?Š wË ¨©bON?ý uN t?IŠ ÊËœ qðU s? ® W¹«Ë— wË ¨©bON?ý uN tU? ÊËœ qðU
©≤®Æ©ÁœR¹ ö UN u ‰RÝ s Ë ¨U¼œROK UNRÝ sL® `O×B«
¨w¹—U?²« ‚U?O?« Wd?F? Âb?Ž u¼ Y¹œU?Š_« Ác?N TÞU)« r?NH« Ÿu?O?ý w V³?« Ê≈
pU?? c??š√ Ê≈Ë® tu??I? ô≈Ë ¨’u??BM?« pKð U??L? N? O?  œ—Ë s¹cK?« ¨wŽU??L? ²? łô« ·dE«Ë
sJ¹ r Íc?« WDKK W??ŽUD« √b??³? d¹d??Ið t??²?×? ÷d? vKŽ t?M œu?B? I*« ©„d?Nþ »d??{Ë
pOK?Ž XL?O? √ Ë√ ¨pL??B? ) rJ×Ð p?U0 wC??Ô Ê≈Ë ∫‰u?I?¹ t½Q?Ë ¨ö??√ r¼b?MŽ U??Ëd?F?
WDK?« oŠ p– jI??¹ ö? ¨qłË e??Ž tK« œËb?Š s b??( Ë√ ¨p²1d?ł Ë√ p?²¹UM' WÐu??I?Ž
¨¡UÐù« b?ý√ W?O?K¼U?'« w t½uÐQ¹Ë »d?F?« tM n½Q¹ ÊU? U? u¼Ë ¨U??N W?ŽUD«Ë lL??UÐ pOKŽ
∫r¼dŽUý ‰U UL ¨‰bF«Ë o(« Êu½U v≈ ô ¨…uI« Êu½U v≈ ô≈ ÊuLUײ¹ ô «u½UJ
t?? ? ? ? ? ? ?Šö?? ? ? ? ? ? ? ?Ð t?? ? ? ? ? ? ? {u?? ? ? ? ? ? ?Š s??Ž œc?¹ r?? s? Ë
° r?? K? ? E? ?¹ ”U?? M? ? « r?? K? ?E? ? ¹ ô s?? Ë Âb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N? ?¹
u¼Ë ¨…—u??N?A*« t??²?IKF?? w vLKÝ w?Ð√ sÐ d?O¼“ u¼Ë r?NzU?LJ?Š s rOJ( XO??³« «c¼Ë
ÆÊu*UE²¹Ë ÊuHUM²¹ ÊuOK¼U'« ÊU nO 5³¹
 UÐuIF«Ë œËb?(« W U ≈ s »dF« WH½√ Èb? vKŽ W«b« WO¹—U²« hB?I« dNý√ s Ë
–u??H½ X% ÂU??A« w »d??F« „uK d??š¬ ÊU? Íc?« w½U?? G« rN¹_« s?Ð WK³??ł W?B? ¨rN??OKŽ
XO?³UÐ ·UÞ U?LK ¨d?L?Ž b?NŽ w Z×?K ¡UłË ¨ÂU?A« `²? b?FÐ rKÝ√ b? Ë ¨W?O½U? Ëd« WËb«
Æ ¥µ≥∑ Õ 4« w œË«œ uÐ√ ©±®
ÆUNÐUÐ w Y¹œUŠ_« Ác¼ q Z¹dð wðQOÝ ©≤®
187

‰U °wЫd?Ž_« wMÐdC¹√ ∫WK?³ł ‰UI?°’UB?I« ∫dL?Ž ‰UI ¨WK?³ł tLDK ¨Á¡«œ— w?ЫdŽ√ QÞË
¡Uł ULK°„uK*« s W uK tO œU?I¹ Íc« «c¼ rJM¹œ sŽ lł—√ Ê–≈ ∫WK³ł ‰UI ° rF½ ∫dLŽ
°tOKŽ o(«Ë b(« W U ≈ s t²H½√ V³Ð ¨©±®ÂöÝù« sŽ bð—«Ë ¨ÂËd« v≈ WK³ł d qOK«
vK?Ž b?? (« ÂU?? √Ë ¨t?? ²? ?O? ? Ž— iFÐ »œ√ 5?Š tMŽ tK?« w{— ÊU?? L? ?¦? ? F qB?? Š U?? ? «c¼Ë
w »d??F« t??OKŽ q³??ł U* ô≈ ¡wA ô ¨Áb??{ …—u??¦« l «u??H? ËË ¨p?– s «u?H?½Q? ¨rN??C? FÐ
ÆWDKK WŽUD« ÂbŽ s rN²OK¼Uł
vKŽ ‚U??O??« «c¼ w ô≈ t?L? N? sJ1 ô ¨©„d?N?þ »d?{Ë pU?? c?š√ Ê≈Ë® Y¹b??Š Ê≈
√b³ d¹d?Ið tM œ«d*U ≠ …œU¹e« Ác¼ l³²²« tÐU?² w wMD —«b« nF{ YOŠ ≠ t²?× ÷d
t?? ²DŽ√Ë o?(UÐ pU?? W?DK«  c?? š√ Ê≈Ë U?? N? ?OK?Ž ÃËd?? )« Âb?? ŽË ¨WDK?K W?? ŽUD?«Ë lL?? «
Ë√ U?N?OKŽ ÷d??²?Fð Ê√ p o×¹ ö? ¨pO?KŽ Vł«u« b?(«Ë o(« pOKŽ X? U? √ Ë√ ¨pL?B?)
sÐ Ëd?L? Ž sÐ tK«b??³?Ž i— rN?H?« «c¼ b?R¹ U2Ë ¨‰b??F«Ë o(UÐ p– «œU?? ¨U?N?OK?Ž Ãd?ð
nzUD« vKŽ «d?O? √ ÊU?Ë ÊU?O?HÝ w?Ð√ sÐ W?³M?Ž tM Áœ«—√ U? rK? `O×? w U?L? ’U?F«
Áb?O?³ŽË ÁbË tK«b?³?Ž lL?−? ¨j¼uUÐ t?{—√ s WFD? cš√ œ«—√ 5Š W¹ËU?F? t?Oš√ W?N?ł s
Æ©bONý uN q²I tU ÊËœ qðU s ® ∫‰uI¹ ¤ w³M« XFLÝ ‰U Ë tHOÝ q²Ý«Ë
‰e?²? Ž« s2 t½√ U??L? ¨ÈË— U0 È—œ√Ë Y¹b??(« ÍË«— u¼Ë ¨WÐU?×? B« ¡U?L?KŽ s tK«b??³?ŽË
qO?B?Hð w?ðQ?O?Ý U?L? ¨U?N?«d?×?½«Ë WDK« rKE Íb?B? ²« W?O?ŽËd?A? vKŽ p– ‰b?? ¨WM²?H«
ÆUIŠô tO ‰uI«
∫tK¼√ d_« WŽ“UM ÂbŽ ∫UO½UŁ

l WF?O³« bIŽ w ¤ w³M« h?½ b Ë ¨Wö)«Ë W? U ù«Ë …—U ù« UM¼ d _UÐ œu?BI*«Ë
Íc« V³??« t?½uJ ¨©tK¼√ d?? _« Ÿ“UM½ ô Ê√Ë® U??N? O? ¡U??ł YO??Š ◊d?A« «c?¼ vKŽ —U??B½_«
…—U ù« ÊQ?ý Ê√ √b³ bO?Qð w³M« œ«—Q ¨¤ w³M« …dBM »d?F« s r¼dOž ‰u³? ÊËœ ‰UŠ
qÐ ¨U??N?²? OK¼U??ł w 3_«Ë „uK*« ÊQ??ý u¼ U??L? ¨À—«u??²UÐ ôË ¨W??³U?G*U?Ð ôË ¨W?Ž“UM?*UÐ fO
¨dO?IH«Ë wMG«Ë ¨n¹d?A«Ë W u«Ë ¨nO?FC«Ë Íu?I« tO „d?²A¹ 5M R*« 5Ð È—u?ý d _«
Æ˝rNMOÐ È—uý r¼d √Ë˚ vUFð ‰U UL ¨…√d*«Ë qłd«Ë ¨dOGB«Ë dO³J«Ë
rNOKŽ X¾²?H¹ ö ¨WU ÊuM R*« r¼ UM¼ tK¼QÐ œuB?I*« ¨©tK¼√ d _« Ÿ“UM½ ô Ê√Ë® tu Ë
w rN?I?Š b?Š√ rN³?B?G¹ ô U?LJ ¨¡U?N?²½« ÁË—U²?š« s Ÿ“UM¹ ôË ¨¡«b?²Ð« d? _« «c¼ w b?Š√
öÐ U{— sŽ È—uA?« bFÐ ÁË—U²š« s WŽ“UM q?×¹ ô pc ¨W U û ö¼√ t½Ëd¹ s —U?O²š«
Æ ≤∞Ø∂∏Ë ¨≥∂∏ص∑ oA œ a¹—Uð w dUŽ sЫ Ë ¨≤∂µØ±  UI³D« w bFÝ sЫ Á«Ë—©±®
188

q tK¼Q?Ð œu?B?I*« f?OË ¨ÁU¹≈ W? _« t??²Ë Íc« d? _« t??²?Ž“UM Ë t??OKŽ ÃËd?)« Âd??×¹Ë ¨Á«d?≈
u¼ qÐ ¨U??NK¼√ s fO dzU??ł rUþ ÂU?? ù« «c¼ q¦? Ê≈ qÐ ¨W?? _« Ád?²??ð r uË ÂU? ≈ Ë√ d??O? √
fO?K ¨©t?K¼√ d?? ? _« «u?? ?Ž“UM?ð ô Ê√Ë® ¤ w³?M« ‰u?? ?IÐ œu?? ? B? ? I*« u¼ f?OË ¨U?? ?N? VU?? ?ž
W¹«Ë— s t??H½ W?³?IF?« WF?OÐ Y¹b?Š w ¡U?ł U? p– b?R¹ U2Ë ¨U?N ö¼√ W? U? û VU?G«
¨U½d?¹Ë U½d??ŽË ¨UM¼dJ Ë UMDA?M w ¨W?ŽUD«Ë lL?« vKŽ UMF¹UЮ ‰U? X U? sÐ …œU?³?Ž
¨©±®©ÊU¼dÐ tO tK« s rbMŽ ¨UŠ«uÐ «d?H «Ëdð Ê√ ô≈ ¨tK¼√ d _« Ÿ“UM½ ô Ê√Ë ¨UMOKŽ …dŁ√Ë
Íc« ôË u¼ lÐU?²¹ ö? 5LK*« È—u?ý ÊËœ ö?ł — l¹UÐ s ® `O?×?B« w d?LŽ ‰u? pc?Ë
s ® W¹«Ë— wË ¨©≤®©ÁuK²Ið Ê√ ô≈ rJ q×¹ ö?® W×O?× W¹«Ë— wË ¨©ö²I¹ Ê√ …d?Gð tF¹UÐ
©≥®Æ©tIMŽ «uÐd{U 5LK*« s …—uA dOž s …d ≈ v≈ UŽœ
rN½√ ÈuŽbÐ ¨tðU?Ë bFÐ d _UÐ rN²O?IŠ√ —UB½_« wŽb¹ Ê√ vA¹ ¤ w³?M« ÊU bI
rEŽ√ w? ‡WJ w u?¼Ë W??F? O? ³?« b??I? Ž w hM?« œ«—Q?? ¨…d??BM?«Ë W??u??A« q?¼√Ë ¨—«b« q¼√
ôË ¨t?O W?Ž“UM ö ¨È—u?ý d _« Ê√ √b?³ vK?Ž ≠ ÂöE« `Mł X% ÁbI?Ž - ÍdÝ ŸU?L²?ł«
ÆU{—Ë —UO²š«Ë È—uý qÐ ¨tOKŽ Á«d≈ ôË ¨W³UG
ô ¡ôR?N? ¨‰b?F« q¼√ tK¼√ ∫ÊuK?zU ‰U?I? ©t?K¼√ d? _« Ÿ“UM½ ô√ tu? ® d?³«b?³?Ž sЫ ‰U?
‰UM¹ ô˚ vU??Fð tu??IÐ «u??−? ²?Š«Ë t q?¼QÐ «u?? OK r?KE«Ë —u??'« q¼√ U? √ t?K¼√ rN½_ Êu??Ž“UM¹
¡ö?? C? ?H« s n?Kš rN?? F? ?³ðË `?U?? B« nK?« s W?? HzUÞ «c?¼ v≈ V¼– ˝5?*UE« Íb?? N? ?Ž
Ãd?šË b?¹e¹ vKŽ wKŽ sÐ 5??(«Ë d?O?Ðe« sЫ Ãd?š «c??NÐË ‚«d?F«Ë W?M¹b*« q¼√ s ¡U??LKF«Ë
Æ©¥®©…d(« w WO √ wMÐ vKŽ WM¹b*« q¼√ ÃdšË ÃU−(« vKŽ rNzULKŽË ‚«dF« q¼√ —UOš
∫WDK« vKŽ WÐU d« w W_« oŠ ∫U¦UŁ

Âu??I½ Ê√Ë® W??F?O? ³« b??I?Ž s?L?Cð b??I? ¨Íu?³?M« wÝU??O?« »U?D)« ‰u?√ s? q√ u¼Ë
oŠ WDK?KË ÂU? û? W? _« vKŽ Ê√ U??LJ ¨©rzô W?? u tK« w? ·U?½ ô UM? U?L? ¦?O? Š o(UÐ
oŠË ¨W?¹d?? Š qJÐ Í√d?« ¡«bÐ≈ oŠ U?? C?¹√ U?? NK ¨W?? ŽU?D«Ë …d?? BM?«Ë ¨WÐU?? −? ?²? ?Ýô«Ë l?L? ?«
¨UN u?Ið ¨WDK« vKŽ VO(«Ë VO? d« wN ¨U¼œ«b³²?Ý« Ë√ UN«d×½« bMŽ WDKK? ÍbB²«
 «c X??O?Ë ¨W??IKD X??O W?DKK W??ŽU?DU?? ¨U??N? łu??Ž ‰b??FðË ¨U¼œË√ rO??IðË ¨U?¼b??IMðË
Æ ∑∞µ∂ Õ Í—U³« `O× ©±®
ÆtF{u w t−¹dð wðQOÝË ±¥µØ±≤ Í—U³« `² l Í—U³« `O× dE½« ©≤®
ÆbOł œUMÝSÐ ±∂∂∞ r — π≤Ø≤ tK« b³Ž W¹«Ë— ≠ ‰Ułd« WdF Ë qKF« w bLŠ√ ©≥®
Æ≤∑∏Ø≤≥ bONL²«Ë ¨±∂ص —Uc²Ýô« w d³«b³Ž sЫ ©¥®
189

WDK« W?ŽUÞ e¹u?& —u?B?²¹ ö? ¨j?I«Ë ‰b?F« oO?I% W?DK« W? U ≈ s? W¹UG?« qÐ ¨WDK«
¡Uł UL ¨jI«Ë ‰bF« w¼Ë UNIOI% qł√ s WDK« W U ≈ VłË w²« W¹UG« i UM¹ ULO
¨©·ËdF*UÐ WŽUD« U/≈® Y¹b?ŠË ¨©oU)« WOBF w ‚uK< WŽUÞ ô® `?O×B« Y¹b(« w
qC?√® ‰U??I? ¨tK« qO??³?Ý w œU?N? '« Ÿ«u½√ qC?√ d?zU?'« ÂU? û Íb??B?²« Ÿ—U?A« q?F?ł qÐ
ÂU? ≈ v≈ ÂU? qł—Ë …e?L?Š ¡«bN?A« b?O?Ý® U?C¹√ ‰U? Ë ¨©dzU?ł ÊUDKÝ bMŽ oŠ W?LK œU?N?'«
ô U?? Êuu??I¹ ¡«d?? √ ÊuJ?¹® rK?? `O??×? w U??L? U??C¹√ ‰U?? Ë ¨©tK?²? I? ÁU??NM Ád?? Q?? dzU??ł
u?N? t½U?KÐ r¼b¼U?ł s Ë ¨s R? u?N? Áb?OÐ r¼b¼U?ł sL? ¨ÊËd? R¹ ô U? ÊuKF?H¹Ë ¨ÊuKF?H¹
©±®°©‰œdš W³Š ÊU1ù« s p– ¡«—Ë fOË ¨s R uN t³KIÐ r¼b¼Uł s Ë ¨s R
Íc« w½¬d?I« wÝUO?« »UD)« ‰u?√ l WIÐUD*« ÂU9 o?ÐUD²ðË o«u²ð Y¹œU?Š_« Ác¼Ë
¨tO?KŽ d³?B« VłË√ ôË rKE« w½¬dI« »UD?)« dI¹ rË ¨j?IUÐ ”UM« ÂuI¹ Ê√ t?²¹Už q?Fł
s*ËÆÆÆÆÊËd??B?²M¹ r¼ w?G?³« rNÐU??√ «–≈ s¹c«Ë˚ WJ w 5?M R*« U?ŠœU?? vU?Fð ‰U?? qÐ
ÊuG³?¹Ë ”UM« ÊuLKE¹ s¹c« vKŽ qO³?« U/≈ ÆqO³Ý s rNOKŽ U? p¾ËQ tLKþ bFÐ d?B²½«
«Ëd?B?²½«Ë «d?O?¦? tK« «Ëd?–Ë˚ 5M R*«  U?H? w vU?Fð ‰U? Ë ¨©≤®˝o(« dO?GÐ ÷—_« w
tK« V?×¹ ô˚ rKE« i?— w ÂuKE*« oŠ ÊU??O?Ð w vU??Fð ‰U?? Ë ¨©≥®˝«u??LKþ U?? b??FÐ s
fHM« sŽ lb« œU?N?ł l¹d?Að w V³?« qKŽË ¨©¥®˝rKÔþ s ô≈ ‰u?I« s ¡u?UÐ d?N?'«
vKŽ t?K« Ê≈Ë «u??LKÔþ rN½Q?Ð ÊuKðU??I¹ s¹cK? Ê–√˚ vU??Fð ‰U??I? 5M R*« vK?Ž l «u« rKE?« ld
¨vU?Fð tK« tÐ d √ U? ·öÐ ¤ w³M« d? Q¹ Ê√ p– bFÐ —u?B²?¹ ö ¨©µ®˝d¹bI? r¼dB½
«c??N? ¨j??I«Ë ‰b??FUÐ ¡U??ł Íc« u¼Ë rKE?«Ë —u?'« v?KŽ d??³?BU?Ð t?²? √ d?? Q¹ Ê√ —u??B? ²¹ ôË
U??L? ? ¨o(« W?? U?? ≈Ë oK)« d?¹d??%Ë rK?E« ld ¡U?? ł Íc« w½¬d?? I« »UD)« ‰u?? √ l vU?M²¹
qÐ ¨˝Ê«Ëb??F«Ë rŁù« vKŽ «u½ËU??Fð ôË Èu?I? ²«Ë d?³« vKŽ «u?½ËU?FðË˚ vU??Fð tu? l v?UM²¹
s* ÍbB?²«Ë t?H½ sŽ ŸUbUÐ ÊU½ù« oŠ d¹d?Ið w ʬdI«  U¹«b?N WIÐUD t?²MÝ  ¡Uł
°t½UOÐ wðQOÝ UL tLKþ
rEM« w W¹—u²?Ýb« ∆œU³*« r¼√ vKŽ XB½ ¨WFO?³« bIŽ UNML?Cð w²« ◊ËdA« Ác¼ Ê≈
¨W? _«Ë WDK?« 5Ð W? ö?F« rO?EMð w ¨w½U?½ù« dJ?H« t?O≈ qË U2 v —√Ë qÐ ¨…d??U?F*«
Æ UNF{u w W×O×B« Y¹œUŠ_« Ác¼ q Z¹dð wðQOÝ ©±®
Æ ¥± ≥π È—uA« …—uÝ ©≤®
Æ ≤≤∑ ¡«dFA« …—uÝ ©≥®
Æ ±¥∏ ¡UM« …—uÝ ©¥®
Æ ≤π Z(« …—uÝ ©µ®
190

sŽ qÐ W??Ž“UM*UÐ r²¹ ô U??N?O≈ ‰u??u« Ê√Ë ¨W? ú oŠ W?? U? ù«Ë WDK?« Ÿu?{u? Ê√  —d??I?
w WDK?« oŠ  —d? U??L? ¨Á«d?≈ öÐ rN?? U?? ≈ —U?O? ²?šô W??U? 5L?K*« 5Ð È—u??A« o¹dÞ
UN?OKŽ ÃËd?)« .d%Ë ¨·Ëd?F*« …dz«œ w WŽËd?A d? «Ë√ s UNMŽ —b?B¹ U* WÐU−?²Ýô«Ë W?ŽUD«
¨WœU?Ž X½U? U?L?N? p– s? ¡wý s WDK«  U?Ý—U2 uK?ð ô –≈ ¨…dŁ_« Ÿu? Ë bMŽ v²?Š
v≈ qB?ð r …dŁ_« X «œ U?? W??ŽUD?UÐ U??N? I? ?Š jI???¹ ö?? ¨“ËU??& Í√ U?? NM lI?¹ ô√ sJ1 ôË
¨t??²? U?š s? Êu½uJ¹Ë ¨U??N ö¼√ r?¼«d¹ s iFÐ W??Ou??¾? ? LK —U??²? ¹ b?? ÂU? ù« –≈ ¨r?KE«
¨ UÝ—U?L*« Ác¼ q¦ Ÿu u ¨t?OKŽ ÃËd)« p– ⁄Òu?¹ ö ¨rNÐ t²?I¦ ¨r¼dO?ž vKŽ r¼dŁR¹Ë
ÆUNÐ WÞuM*« UN²Ou¾0 ÂuI² ¨UNð«—Ëd{ s UNðUOŠö «d²Š«Ë ¨WDK« —«dI²Ý« –≈
vKŽ WÐU?? d«Ë ¨W?LK?J« W¹d?ŠË ¨Í√d« ¡«bÐ≈ w? W? _« oŠ vKŽ W??F?O?³« b??I?Ž h½ U??L?
qÐ ¨U?N W?F?O?³?« b?I?Ž bMŽ Ë√ ¨WDKK U?¼—U?O?²?š« bMŽ wN?²Mð ô W? _«  U?O?Šö??B? ¨WDK«
U u¼Ë ¨…—ËdC« bMŽ UNFKšË qÐ ¨UN²³ÝU× Ë ¨UNOKŽ WÐU d« w p– bFÐ v²Š UNIŠ X³¦¹
W×?O×? W¹«Ë— wË ¨©rzô W u tK« w ·U?½ ô UM UL?¦O?Š o(« ‰uI½ Ê√Ë® tu? tOKŽ ‰œ
¨WDK« v?KŽ WÐU? d« w W? _« oŠ ÊU?L?{ h?M« «c¼ wH? ¨©UM U?L?¦?O? Š o(UÐ Âu?I½ Ê√Ë®
¨qO_« W _«Ë ¨qO?u« WDK« 5Ð Ê“«u²« oIײ?O ¨UN WŽUD« s UNOKŽ V−¹ U? qÐUI
Æ.uI²«Ë W³ÝU;«Ë WÐU d« w W _« oŠ ôË ¨WLKJ« W¹dŠ «bÐ√ —œUBð ô WDK« WŽUD
‚u?I(« Ác¼ d¹d?Ið w …d?UF*« W?O?F{u« W?OÝU?O?« rEM« q pcÐ Âö?Ýù« o³Ý b?I
X U? ¨w½U½ù« a¹—U?²« w ÀbŠ wŽU?L²?ł« Í—u²?Ýœ wÝUO?Ý bI?Ž ‰Ë√ w ¨ U½UL?C«Ë
v≈ W?J s ¤ w³?M« d??łU?¼ YO??Š ¨…—u?M*« WM¹b?*« w W??O? ? ö??Ý≈ W?Ëœ ‰Ë√ t??ÝU?? Ý√ vKŽ
q ¤ w?³M« ”—U?? L? O? ¨r¼—U?? O? ²? ?š«Ë U?? NK¼√ U?? {dÐ - Íc« b?? I? ?F« «c¼ vK?Ž ¡UMÐ ¨WM?¹b*«
ÊöŽ≈Ë ¨œËb(« cOHMðË ¨‚u?I(« W U ≈Ë ¨ «b¼UF*« bIŽ s ¨WOÝU?O« WDK«  UOŠö
Æa«ÆÆÆÆUNdË ‰«u _« W¹U³łË ¨`KB« bIŽË ¨»d(«
∫wK¹ U sLCð t½√ b$ ◊Ëdý s tMLCð U Ë bIF« «c¼ v≈ dEMUÐË
U¼d?? «Ë√ c??O? ?HMðË ¨U?? N …d??B?M« Í√ ∫W??ŽU?D«Ë U??N? WÐU??−? ?²? ÝôU?Ð Í√ lL???UÐ WDK?« oŠ ‡±
Æ©ÆÆÆWŽUD«Ë lL« vKŽ UMF¹UЮ tu w WŽËdA*«
o(« ‰u?I½ Ë√ ÂuI½ Ê√Ë® U?N²?³ÝU×? Ë UN1u?IðË WDK« vKŽ WÐU? dUÐ qÐUI*« w W? _« oŠË ‡≤
Æ©rzô W u tK« w ·U½ ô UM UL¦OŠ
q³? tK¼√ w¼ W? _U? ¨©tK¼√ d? _« Ÿ“UM½ ô Ê√Ë® tu?IÐ U?F? WDK«Ë W? ú „d?²?A? oŠË ‡≥
b?FÐ tK¼√ w¼ WDK«Ë ¨t?O? U?N?Ž“UM¹ ôË o(« «c¼ U?NM b?Š√ —œUB?¹ ö WDK?« —UO?²?š«
ÆUNMŽ W _« UNeFð r U ¨o(« «c¼ bŠ√ UNŽ“UM¹ ô ¨È—uýË U{dÐ UN W _« —UO²š«
191

∫W¹—u²Ýb« ‚uI(« b¹b%Ë WMÞ«u*« √b³ d¹dIð ∫YU¦« q_«

wÝUO?« ÂUEM« ‰u√ œbŠ ¨U?OŽUL?²ł« «bI?ŽË ¨WOÝU?OÝ WI?OŁË W³I?F« WFOÐ X½U? bI
«c¼ q¦?? …—uD)Ë ¨ U?? ³? ł«u«Ë ‚u??I? ?(« qO??B? ?H? ² ÷d??F? ?²« ÊËœ ¨…b¹b??'« W?ËbK W?? U?? F«
lC¹ …d?ýU??³? …d?−?N?« b?FÐ ¤ w³M« b??$ W? U?F« W¹—u??²?Ýb«  U?³?ł«u?«Ë ‚u?I?×K b¹b??×?²«
‚u?I(« —d?I¹Ë ¨…b¹b?'« WËb« Ác?N œËb?(« UN?O? œb?×O ¨©w½b*« —u?²?Ýb«® WM¹b*« W?H?O×?
s Ë√ ¨U?Nł—U?š s U?N?O≈ s¹dłU?N*« s Ë√ ¨U?NK¼√ s 5LK*« s ¡«u?Ý U?NO? ÊU? s qJ
»U?² «c¼® ∫«d?B?²? wK¹ U? WH?O?×B« w ¡U?ł YO?Š ¨rNO«u? Ë œu?NO« s 5?LK*« dO?ž
W? √ rN?½≈ ¨rN?F? b?¼U?łË rNÐ o×?K rN?F? ³ð s Ë ¨»d?¦¹Ë g¹d?? s 5LK*«Ë 5?M R*« 5Ð
Ë√ ¡«b? w ·Ëd?F*U?Ð ÁuDF¹ Ê√ rNMOÐ U??Šd?H? Êu?d?²¹ ô 5M R?*« Ê≈Ë ¨”UM« ÊËœ s …b?Š«Ë
5Ð œU??? Ë√ Ê«Ëb??Ž Ë√ rŁ≈ Ë√ rK?þ W?F? O?Ýœ v?G?²Ð« Ë√ r?NM vGÐ s v?KŽ 5M R*« Ê≈Ë ¨qI??Ž
rN?OKŽ d?O?−¹ …b?Š«Ë t?K« W? – Ê≈Ë ¨r¼b?Š√ bË ÊU? uË ¨U?F?O?L?ł t?OKŽ rN?¹b¹√ Ê≈Ë ¨5M R*«
rU??¹ ô ¨…b??Š«Ë 5M R*« rKÝ Ê≈Ë ¨”UM?« ÊËœ iFÐ w«u?? rN?C? FÐ 5M? R*« Ê≈Ë ¨r¼U½œ√
«u?? «œU?? 5M? R*« l Êu??I? H?M¹ œu??N? O« Ê≈Ë ¨‰b??ŽË ¡«u??Ý v?KŽ ô≈ ‰U??²? w s? R?? ÊËœ s R??
Ê≈Ë ¨rN?H½√Ë rNO«u ¨rNM?¹œ 5LKLKË ¨rNM¹œ œuN?OK ¨5M R*« l W √ rN½≈Ë ¨5ЗU?×
rNM?OÐ Ê≈Ë ¨rN??OKŽ d??UM²?? ôË 5? uKE d??O? ž ¨…u??Ý_«Ë …d??BM« t ÊS?? œu??N¹ s U?MF??³ð s
d?? ?BM?« Ê≈Ë ¨rŁù« ÊËœ d?? ?³«Ë W?? ?×? ? O? ?B?M«Ë `?BM« r?NMO?Ð Ê≈Ë ¨»d?? ?¦¹ r¼œ s? vKŽ d?? ?B?M«
ÊS? ¡wý s t?O r²?HK²?š« U?LN? t½≈Ë ¨s ¬ Ãd?š s Ë ¨s ¬ WM¹b*UÐ b?F? s Ê≈Ë ¨ÂuKELK
©±®Æ—UB²šUÐ ©tuÝ—Ë tK« v≈ Áœd
WM¹b*« ÷—√ v?KŽ gO??F¹ s qJ WMÞ«u?*« √b?³? vK& W¹—u??²?Ýb?« W?H? O?×? B« Ác¼ wH??
s 5LK*« d?O?žË ¨s¹d?łUN*« Ë√ —U?B½_« s 5LK*« ¡«u?Ý ¨lO?L?'« oŠ d¹dI?²Ð ¨…b¹b?'«
s Ë WM¹b?*« q¼√ 5Ð ‚d? öÐË ¨r?Kþ Ë√ e?O? O9 ÊËœ ‚u?I? (« W?U?? w ¨rN?O?«u? Ë WM¹b*« œu??N¹
¨…bŠ«Ë W? √ qJU ¨rNÐ o( s qJ WMÞ«u*« oŠ vKŽ ‰uB?×K »U³« `²Ë ¨rN?O≈ dłU¼
öÐ d³« vKŽ Êu½ËUF²¹ ¨rNM¹œ œuNOKË ¨rNM¹œ 5M RLKË ¨r¼U½œ√ UNÐ vF¹ ¨…bŠ«Ë rN² –Ë
v≈ ÊuLJ²×¹ UL ¨UNMŽ ŸUb«Ë WM¹b*« W¹UL?Š w UFOLł Êud²A¹Ë ¨Ê«ËbŽ Ë√ rŁ≈ Ë√ rKþ
W?O?F¹d?Að W?OF?łd? v≈Ë ¨¤ w³MUÐ q?¦L?²ðË ¨WM R?*« WO?³Kž_« U?N?²?Cð—« U?OKŽ …b?Š«Ë WDKÝ
ÆWM«Ë »U²JUÐ q¦L²ð
jÐ—Ë ¨WM?Þ«u*« √b??³? d¹d??IðË ¨÷—_UÐ ÊU??½ù« W?? ö??Ž b?¹b??% v≈ Âö??Ýù« o³??Ý b??I
oŠ —d??Ið W??OKO??B? Hð ÂU?JŠQÐ Âö??Ýù« ¡U??łË ¨WM¹b*« W??H? O? ×? tð—d?? U??L? ¨t?MÞuÐ ÊU??½ù«
ÆôuD t−¹dð wðQOÝ ©±®
192

∫vC ¤ tK« ‰u?Ý— Ê√ bNý√® ∫dOÐe« sÐ …Ëd?Ž ‰U bI ¨U¼UO?Š√ «–≈ ÷—_« w ÊU½ù«
U½¡U?ł ∫…Ëd?Ž ‰U? ¨©U?NÐ oŠ√ u?N Uð«u? U?O?Š√ s Ë ¨tK« œU?³?Ž œU?³?F«Ë ¨tK« ÷—√ ÷—_« Ê√
©±®ÆtMŽ  «uKBUÐ «Ë¡Uł s¹c« ¤ w³M« sŽ «cNÐ
w U?L? ¨W ú W? U?F« `U?B?LK ô≈ ¨U?NM ¡wý vL?Š ÂdŠË ¨U?NK ÷—_« ÕUÐ√ U?L?
©≤®Æ©tuÝdË tK ô≈ vLŠ ô® `O×B« Y¹b(«
W¹—u??²? ?Ýœ WËœ ‰Ë√Ë ¨Íœb??Fð w?½U??½≈ lL?? ²? −? ‰Ë√ fO?? ÝQð w Âö??Ýù« `?$ pcÐË
5Ð W? öF« rOEMð t?O? -Ë ¨W _«Ë ¨WDK«Ë ¨rOK ù« œËb?Š b¹b?% U¼—u²?Ýœ w - ¨WO½u½U?
oŠ vKŽ ¡UMÐ ¨W?MÞ«u*« √b?³? d¹d?IðË ¨W?OM¹b« W¹d?(« √b?³? aO?ÝdðË ¨lL?²?:«  U½uJ lO?L?ł
U?C¹√ —u²?Ýb« «c¼ w - U?L ¨U?N?O gO?F¹Ë ¨U?NOKŽ bË w²?« ÷—_UÐ ◊U³ð—ô« w ÊU?½ù«
vKŽ lO??L?'« U??N?O? g¹U??F?²¹ Y?O?Š ¨ U?³? ł«Ë s rN?OK?Ž U? Ë ‚u?I? Š s lO?L? −K U? b?¹b?%
‰bF?« vKŽ rNMOÐ UL?O Êu½ËU?F²¹Ë ¨Á«d?≈ öÐ WOM¹b« rN?Hz«uÞË WO?ŽUL?²łô« rNðU?¾ ·ö?²š«
ÆÊ«ËbŽ Ë√ rKþ öÐ ¨ÊUŠù«Ë
WM¹b*« tu?Ë b?FÐ ¤ w³M« tÐ ÂU? wÝU?O?Ý qL?Ž ‰Ë√ w½b*« —u²?Ýb« l{Ë ÊU? b?I
¨tÐ «uM R¹ r ¡ôR¼Ë ¨œu?N?O« s 5LK*« d?O?ž s nz«uÞ U?NO? b?łË YO?Š ¨…dýU?³? …—uM*«
WËb?« 5ÐË rN?MOÐ W?? ö?? F?« rEM¹ —u?? ?²? ?Ýœ l{Ë s b?Ð ô ÊUJ ¨W?? ³? ?I? ?F?« w Áu?? F¹U?? ³?¹ rË
w ‚U?×Ý« sЫ ‰U b? Ë ¨lL²?:«  U¾? qJ W U?F«  U³?ł«u«Ë ‚uI?(« UN?O œb?% ¨…b¹b'«
t?O Ÿœ«Ë ¨—U?B½_«Ë s¹d?łUN*« 5Ð UÐU?²? ¤ tK« ‰uÝ— V²?Ë® W?HO?×?B« Ác¼ sŽ …dO?«
‚UÝ rŁ©a«ÆÆÆrNOKŽ ◊d²ý«Ë ¨rN ◊dýË ¨rN«u √Ë rNM¹œ vKŽ r¼d √Ë ¨r¼b¼UŽË ¨œuN¹
s U?N?O? œ—Ë U? Ë W??H?O?×?B« Ác¼ Í—u?²?Ýb« Êu½U??I« ¡U?LKŽ b?Ž b? Ë ¨ôuD W??H?O?×?B« h½
w²« W¹—u??²?Ýb« ∆œU?³*« W?U? s?L?Cð b? Ë ¨rU?F« t??d?Ž ÊËb? —u?²?Ýœ ‰Ë√ W¹—u??²?Ýœ ∆œU?³?
¨U?N?OMÞ«u? W?¹u¼ b¹b?%Ë ¨…b¹b?'« WËb« œËb?Š b¹b??×?²? ¨…d?U?F*« d?OðU?Ýb« U?N? OKŽ XB½
WOB?ý vKŽ XB½ UL? ¨UNO≈ rJ²×¹ w²« WDK?« vKŽË ¨WO½u½UI« WO?Fłd*« vKŽ XB½Ë
œ«d√ 5Ð w?ŽUL²?łô« qUJ²« √b?³ vKŽË ¨lO?L'« 5Ð …«ËU?*«Ë ‰bF« √b³? vKŽË ¨WÐu?IF«
Æa« ÆÆÆÆWM¹b*« v≈Ë s qIM²« oŠË ¨WOM¹b« W¹d(«Ë W¹œbF²«  —d UL ¨lL²:«
s U?? ŠuM2 «—u?? ²? Ýœ s?Jð rK ¨W?¹—u??²? ?Ýb« ozUŁu?« Ÿ«u½√ v —√ w¼ W?M¹b*« W?? H? O? ?×? Ê≈
U?{— sŽ «b??I?Ž ÊU? qÐ ¨W??O?I?«uð W??O?³?F? ý W?¾?O¼ s U??Žu?{u? «—u??²?Ýœ ôË ¨VF?AK W?DK«
l ¨rN?OKŽ WD?K« U?N?O? Áu?×M s¹c« rN? ¨¤ w³M«Ë W?M¹b*« q¼√ 5Ð ¨5K U? —U?O?²?š«Ë
Æ`O× œUMÝSÐ ≥∞∑∂ Õ 4« w œË«œ uÐ√ ©±®
Æ`O× œUMÝSÐ ≥∞∏≥ Õ 4« w œË«œ uÐ√ ©≤®
193

Æ…uI«Ë WuA« »U×√Ë ¨—«b« q¼√ r¼ rN½√
ʬd??I« Èb¼ v?KŽ d??O? ¹ ÊU?? U/≈ ¨W?M¹b*« t??O? qšœ Âu?¹ ‰Ë√ cM ¤ w³M?« ÊU?? b??I
fO ¤ w³M« ÊQÐ wJ*« tÐUDš w ʬdI« —d? b Ë ¨U¼d– o³Ý UL ¨WO?ÝUO« tðU¹«b¼Ë
…dDO?K vF?¹ «—U?³?ł ôË UJK fOË ¨j?I«Ë ‰b?F«Ë o×K W?O?Ž«œ u¼ qÐ ¨dDO?0 rN?OKŽ
s bÐ ô ÊU? ¨wÝU?O?Ý bI?Ž vKŽ ¡UM?ÐË ¨UNK?¼√ U{dÐ WM?¹b*« ¤ qšœ U?LJ ¨oK)« vKŽ
lO?L?'« U?{dÐ ÊuJ¹ ‚U?H?ð«Ë …b¼U?F? vKŽ ¡UMÐ ¨U?N?O? lL?²?:«  U½uJ? q l W? ö?F« b¹b?%
¨ÁuF¹UÐ Ê√ rN? o³¹ rË ¨tÐ «uM R¹ r œu?NO« s UN?O 5LK*« d?Ož Ê√ WU?š ¨r¼—UO?²š«Ë
—u?²Ýb« w¼ ©W?M¹b*« WH?O?×® X½UJ ¨r?N eKð Ë√ rNK?¦9 W³?I?F« w —UB½_« W?F?OÐ sJð rË
¨¤ w³M« w¼ U?N r?U?×?²« r²¹ w²« WDK« ÊQ?Ð t?O? «Ëd? √Ë ¨lO?L?'« ÁU?Cð—« Íc« w½b*«
÷dH¹ Ê√ ÊËœ ¨…b?Ou« WŽU?L−K U? U ≈Ë ¨…b¹b'« WËb?K «bzU ÊuJ¹ Ê√ ¤ t oI?% «cNÐË
rN??OKŽ X˚ wJ*« w?ÝU?O? « »UD)« ‰u?√ ¤ V?×?B? ²?ÝU? ¨…u??IUÐ tðdD?O?Ý rN??OKŽ
ÊUJ ¨˝—U?³−Ð rN?OKŽ X½√ U? Ë˚ ¨˝UEO?HŠ rN?OKŽ „UMKÝ—√ U?L «u?{d?Ž√ ÊS˚ ¨˝dDO?0
rŁ ¨W??U?š WM?¹b*« q¼√ s 5M R*« l? W?³? I?F« W??F? OÐ b?I? Ž ”U?Ý√ vK?Ž W¹u?³M?« WËb« ÂU?O?
w½¬d?I« wÝU?O« »UD)« ∆œU?³? sŽ «d?O³?Fð ¨W? UŽ U?N?O 5M?Þ«u*« WU? l WM¹b*« W?H?O×?
wKL?Ž oO??³Dð u¼ qÐ ¨U?œU? «d? √ ôË ¨U?{—U?Ž U?Łb?Š W?H?O?×?B«Ë W?F?O?³« s?Jð rË ¨tu?√Ë
Ác??N?Ð d??AÐ U*U?ÞË ¨WJ0 WMÝ d?? A? Ž WŁö?Ł …b?? ¤ w³M?« t??O≈ U??Žœ U?*UÞ ¨ÍËU??L? ?Ý »UD)
ÆWH¹dA« t²¦FÐ cM WO½¬dI« WO½UÐd«  U¹«bN«Ë ¨WO½U½ù« WOÝUO« ∆œU³*«
∫Wö)« »ułËË È—uA« …—Ëd{ ∫lЫd« q_«

WËb« …—Ëd{ »UD)« «c¼ w X³Ł ULJ? ¨Íu³M« »UD)« ‰u√ s lЫd« q_« u¼Ë
»u??łËË È—u??A?« …—Ëd??{ b??√ b??I? ¨W?? ŽUD« »u??łËË WD?K« …—Ëd??{Ë ¨W??ŽU?? L? '« »u??łËË
WDK« —UO²š« WI¹dD tðdE½Ë ¨w öÝù« wÝUO?« »UD)« WFO³Þ sŽ d³F¹ ÂUEM ¨Wö)«
»UD)« w? U¼d??– o³?? Ý w²« tzœU??³? ? Ë tu??√ l o?H? ²¹ U0 U??N?KOJAð W?? O? H? O? Ë ¨W?Ëb« w
o(« pK?*« u¼Ë ¨tK p?K*« Ê√ b??O? ?Šu??²?« q√ w  —d?? b?? ‰u??_« p?Kð Ê√ U0Ë ¨w½¬d?? I«
w tK W?H?OKš ÊU?½ù« Ê√ t?ö??²?Ý«Ë ÊU?½ù« .dJð q√ w  —d? Ë ¨t p¹d?ý ô Áb?ŠË
Íc« rNM¹œ rN sJ1 Ê√Ë ¨÷—_« w ·ö²ÝôUÐ U?FOLł 5M R*« bŽË tK« Ê√Ë ¨÷—_«
d¹d?% …—Ëd??{ d¹d?×?²?« q√ w  —d? «c?Ë ¨UM? √ rN?u?š b??FÐ s rNb?³¹ Ê√Ë ¨r?N vCð—«
‰U??ł—Ë …dÐU?³? '«Ë „uKLK W¹œu??³? F« s W?U??š ¨tK« d??O?G W?¹œu?³? F« ‰UJý√ q s ÊU??½ù«
rN?C?F?³ q?C? ô ¡«u?Ý  U?³?ł«u«Ë ‚u?I?(« w lO?L?'« Ê√ …u??š_« q√ w  —d? Ë ¨s¹b«
ÂUEM ¨È—u??A«Ë W?ö??)« q√ w ‰u?I« qO??B?H?²?Ð Íu?³M« »UD)« ¡U??ł b?I? ¨i?FÐ vKŽ
194

¨U?NO? «d tÐ oI?ײ?ðË ¨UN?O½UF? tO? vK−?²ðË ¨W¹bzUI?F« ‰u_« p?Kð q sŽ d³?F¹ wÝUO?Ý
ô –≈ ¨W¹bzU??I?F?« tu?√ q l? t?{—U??F?² ¨w?JK*« ÂUEM« w½¬d??I« »UD)« d??I¹ Ê√ sJ1 ö??
p?K Æ”U?M?« »—˚ vU?? ? ? Fð ‰U?? ? ? U?? ? ? L? ? ? ¨t?K« ô≈ ”U?M?K p?K? ôË ¨tK?« ô≈ ÷—ú? pK?
¨tK« ÷—√ ÷—_« Ê√ ∫v?C? ¤ tK« ‰u??Ý— Ê√ b??N? ?ý√® ∫d??OÐe« sÐ …Ëd??Ž ‰U?? ¨˝”UM«
©±®ÆtMŽ  «uKBUÐ «Ë¡Uł s¹c« ¤ w³M« sŽ «cNÐ U½¡Uł ∫…ËdŽ ‰U ¨©tK« œU³Ž œU³F«Ë
vKŽ Ë√ ¨5LK*« vK?Ž UJK ÊuJ¹ Ê√ w b?Š_ ÂöÝù« w W?O?I?Š√ ôË ‚UI?×?²Ý« ö?
ÊU? U??L?O? ô≈ ÊuJ?¹ ô À—«u?²« ÊuJ ¨WD?K«Ë rJ(« À—«uð d??I¹ Ê√ sJ1 ô U?L? ¨rN?{—√
X³Ł b?? Ë W?OJK*« W?L?E½_« t?OKŽ Âu??Ið U? u¼Ë ¨t?²? OÐ q¼√Ë t?²¹—c ÊU??½ù« tŁ—u¹ U?U??š UJK
¨WO?IŠ_«Ë ‚U?I×?²Ýô« vKŽ U?LzU U?NO? À—«u²« ÊuJË ¨U?N ÂöÝù« i— X³ŁË ¨U?N½öDÐ
¨ U?³ł«u«Ë ‚u?I(« w ¡«u?Ý U?FO?Lł W? _« qÐ ¨b?Š√ vKŽ UN?O? bŠ_ oŠ ô t½√ X³Ł b? Ë
d??N?I« w?C?²? I¹ À—«u??²« Ê_Ë ¨r¼d?? √ d? _«Ë ¨rN??{—√ ÷—_U?? ¨·ö?? ²? Ýô«Ë pK*« wË
»UD)« ¡U?−? ¨Íu?³M?«Ë w½¬d?I« »UD)« ‰u?√ ÷—U?F¹ U? u¼Ë ¨W?Ž“U?M*«Ë W?³U?G*«Ë ¨d?³?'«Ë
wN ¨U?NÐ t²?LE½√Ë rUFK b?NŽ ô U0 ¨È—u?A«Ë W U? ù«Ë Wö)« ÂU?EMÐ w öÝù« wÝU?O«
w¼ w²K? Íb?N¹ ʬd?I« «c?¼ Ê≈˚ tÐU?²? ÊQ??ý w vU?Fð ‰U?? U?L?Ë ¨U?N? ²¹«b¼Ë ¡U?L? « W¹b¼
oI?×¹ U? q wË ¨W?O½U?½ù« …U?O(« Êu?¾?ý q w W? U?I?²?Ý« d¦?_«Ë Âu? _« Í√ ¨©≤®˝Âu √
s ”UM« Ãd² pO≈ ÁUMe½√ »U²˚ vUFð ‰U ULË ¨U?NË UNO ‰bF«Ë ¨U¼dOšË UNðœUFÝ
 «u?? ?L? ??« pK t? Íc« tK?«Æb?? O? ? L? ? (« e¹e?? ?F« ◊«d?? ? v≈ rN?З Ê–SÐ —u?M« v≈  U?? ?LK?E«
©≥®Æ˝÷—_«Ë
U¼U?¹≈ Á–U?? ð«Ë ¨…—uM*« W?M¹b*« w? W¹u?? ³M« W?Ëb« W?? U?? ≈ w ¤ w³?M« ÕU?? $ ÊU?? b?? I
w  «uMÝ d?A?Ž ‰ö?š t?ŠU?$ r?Ł ¨WJ w …u?Žb« s WMÝ …d?A?Ž W?ŁöŁ b?FÐ ¨t W?L?U?Ž
U0 »dF?« …UOŠ w Í—c?ł ‰u% À«b?Š≈Ë ¨UO?ŽUL²?ł«Ë UO?ÝUO?ÝË UOM¹œ ¨»d?F« …d¹eł b?OŠuð
WM¹b*« d?B?Ž v≈ …Ë«b?³«Ë nK?²?«Ë WO?K¼U?'« d?B?Ž s «uu?×?²?O ¨3_« a¹—Uð w t qO?¦? ô
Á«Ë—Ë ¨±±µµ≥ r — Õ wI??N?O?³« t??I¹dÞ s Ë ¨d?O?Ðe« sÐ …Ëd?Ž v≈ `O??×? œUMÝSÐ ≥∞∑∂ Õ 4?« w œË«œ uÐ√ ©±®
d?O? ³J« r−?F*« w w?½«d?³D« Á«Ë—Ë ¨…Ëd?Ž v≈ `?O?×? œUMÝSÐ µµ≤ r? — Õ w½U?¦*«Ë œU?Šô¬ w r?U?Ž wÐ√ sЫ
bMŽ b??O? ³? ?Ž sÐ WU??C? Y¹b??Š s s?? Š b¼U??ý tË ¨Áu??×M?Ð U??Žu??d?? «u??F« sÐ d??OÐe?« Y¹b??Š s ±≤¥Ø±
tUł—® bz«Ëe« lL− w wL?¦ON« ‰U ¨≤∏∏ r — Õ 5O UA« bM Ë ¨≥±∏ ر∏ d?O³J« r−F*« w w½«d³D«
Æ©t wN Uð«u UOŠ√ s tK« œU³Ž œU³F«Ë tK« ÷—√ ÷—_«® ¤ tK« ‰uÝ— ‰U tEHË ¨©`O×B« ‰Uł—
Æ π ¡«dÝù« ©≤®
Æ ≤≠± rO¼«dÐ≈ ©≥®
195

W¹—uÞ«d?³? ù« rOU √ r{ s? Èdš√  «uMÝ d?A?Ž b?FÐ tMŽ Z²½ U? Ë ¨…—UC?(«Ë W?O½b*«Ë …—uM*«
qOœ `{Ë√ uN ¨U?OI¹d√Ë WOÐdF« U?Oݬ w WO½U Ëd« W¹—uÞ«d?³ ù« rOU √ qË ¨UNK W?OÝ—UH«
U? w²« ¨t«b¼√Ë tðU¹«b?¼Ë tu√ Õu?{ËË ¨WJ w wÝU?O« »UD)«Ë …u?Žb« W?FO?³Þ vKŽ
Ê√ q³ ¨WJ w r¼Ë tÐU×√Ë ¤ w³MK UNŠu{Ë ôu u×M« «c¼ vKŽ oIײð Ê√ UN ÊU
»UD)« ÊuJ¹ Ê√ —uB?²¹ ôË ¨oK)« «Ë—d×¹Ë ¨‰bF« UN?O «uLO?I¹Ë ¨÷—_« «uײHO? «ËdłUN¹
Ãd?¹ …Q−? rŁ ¨ÊUŁË_« …œU³?Ž „dðË ¨ÁbŠË tK« …œU?³Ž v?≈ …uŽb« vKŽ jI? «dU? WJ w
rŁ ¨U?NK »dF« …d¹e?ł w rŁ WM¹b*« w …b¹b'« W?O ö?Ýù« WËb« «uL?OI?O tÐU×?√Ë w³M«
¨…b¹b?ł WDK?Ý «u??ÝR¹Ë rE½Ë …—U?C?Š s? t?OKŽ U?²½U? U0 ÂËd?«Ë ”—U? ÷—√ XŁ—Ë WËœ w
Íc« wÝU?? O? « »UD?)« Õu??{u« q r?N `Cð« Êu?J¹ Ê√ q³?? ¨…b?? OË W?? √ Êu??¾? ?ý «Ëd¹b¹Ë
rEM?«Ë b??Ž«u?? I«Ë ‰u??_«Ë ¨U?? N? O≈ Êu?? ×? LD?¹ w²«  U¹U?? G«Ë ·«b¼_«Ë ∆œU?? ³*« rN œb?? ×¹
°…b¹b'« WËb« Ác¼ Êu¾ý UNIË ÊËd¹b¹ w²« ÂUJŠ_«Ë
∫UNUJŠ√Ë Wö)« WFO³Þ

¨U?? NÞËd?? ýË ¨U?? N? ?? ?Ý√Ë ¨W?? ö?? )« rU?? F? ? q?O? ?B? ?Hð qJ?Ð Íu?? ³M« »UD?)« œb?? Š b?? I
…d?O?¦? Y¹œU?Š√ w ¨tO?KŽ W? _« WÐU —Ë ¨t?ðUO?Šö?Ë ¨W?H?OK)« —U?O?²?š« W?OH?O?Ë ¨U?N? UJŠ√Ë
Ÿu{u? ÊuL?×¹ ¤ w?³M« …UË b?FÐ WÐU×?B« XKFł ¨U¹uMF? «dð«uð UN?Žu{u? w …dð«u?²
Õu?{Ë Èb? b?R¹ U2 ¨‚u?³? d?O?ž u?×½ vKŽ ¤ t?O? wuð Âu¹ ‰Ë√ w? t²?H?OK) —U?O?²?šô«
U?N? O? œ—Ë …d??O?¦? Y¹œU?Š√  œ—Ë b?? Ë U?I? Šô tKO?B? Hð wðQ?O? Ý U?L? r¼bMŽ W??ö?)« Ÿu??{u?
∫p– s Ë ¨ÂU ù«Ë ¨WHOK)« `KDB
U??LK ¨¡U??O?³½_« rN??Ýu??ð qOz«d??Ý≈ uMÐ X½U??® U?Žu??d?? …d¹d¼ wÐ√ sŽ ∫‰Ë_« Y¹b??(«
∫‰U? øU½d? Qð UL? ∫«uU? ¨d?¦J²? ¡UH?Kš ÊuJ²?ÝË ¨ÍbFÐ w³?½ ô t½≈Ë ¨w³½ t?HKš w³½ pK¼
Æ©±®©r¼UŽd²Ý« ULŽ rNKzUÝ tK« ÊS ¨rNIŠ r¼uDŽ√Ë ¨‰Ë_U ‰Ë_« WFOÐ «u
∫‰U?? øtK?« ‰u??Ý—U¹ ÊuJ?¹ U?? Ë ∫«uU?? Æw?³½ Íb??FÐ s?zU?? fO t?½√Ë ÆÆÆÆ® ∫W¹«Ë— wË
¨rJOKŽ Íc« «Ëœ√ ¨‰Ë_U? ‰Ë_« W?F?OÐ «u?Ë√ ∫‰U? ølMB½ nO? «uU? Æ«Ëd?¦JO? ¡U?HKš ÊuJ¹
©≤®Æ©rNOKŽ Íc« sŽ tK« rNQO
rJ?(« Ê√Ë ¨¤ w³M« …U?? Ë b?? FÐ r?J(« W?? F? ?O? ³?D ÊU?? OÐ `O?? ×? ?B« Y?¹b??(« «c?¼ wË
Ƥ w³M« bFÐ WËb«Ë W _« WÝUOÝ w¼ rN²LN Ê√Ë ¨¡UHK)« tOK¹ ¨Wöš ÊuJOÝ
Æ ±∏¥≤ Õ t×O× w rK ©±®
Æ ≤∏∑± Õ tłU sЫ ©≤®
196

U/≈Ë ¨rN²OK¼Uł w »dF« UNdF¹ r w?²« WO öÝù«  U×KDB*« s Wö)« `KDB Ë
¨W¹u?³½Ë WO½¬d? W?OŽd?ý ÿU?H√ wN ¨W?H?OK)«Ë Wö?)« U? √ ¨dO? _«Ë ¨pK*« kH Êu?dF¹ «u½U?
Æ©±®˝WHOKš ÷—_« w qŽUł w½≈˚ vUFð ‰U UL
Æ÷—_« —ULF²Ý« w ¨w½U½ù« ŸuM«Ë fM−K ÂUŽ ·ö²Ý« «c¼Ë
w r?NMHK?? ²? ?? ?O  U?? (U?? B« «uK?L? ŽË r?JM «uM? ¬ s¹c« t?K« b?? ŽË˚ t½U?? ×? ³? ?Ý ‰U?? Ë
Æ©≤®˝÷—_«
w te?½√ Íc« j??I«Ë tK?« rJŠ rO??I? O w½U?1ù« lL??²? −? LK ’U??š ·ö??? ²? Ý« «c¼Ë
5Ð rJ?ŠU? W??H? OKš „UMK?F?ł U?½≈ œË«œ U¹˚ œË«œ sŽ vU??Fð ‰U?? Ë ¨tu??Ý— vKŽ te½Ë ¨t?ÐU?²? 
©≥®Æ˝o(UÐ ”UM«
ÂU?? ù« ‰U?? ? ¨‰b?? FU?Ð rJ(«Ë o?(« W?? U?? ≈ u?¼ wÝU?? O? ? Ý ÂUEM? W?? ö?? )« s? W¹U?? G?U?? 
¨vUFð tKUÐ ÊU1ù« bFÐ iz«dH« Èu √ s o(UÐ ¡UCI« ÊQÐ rKŽ«® ∫◊u³*« w wšd«
qł ‰U?I? W?ö??)« rÝ« Âö?« t?OKŽ Âœü vU??Fð tK« X³Ł√ tKł_  «œU?³? F« ·d?ý√ s u¼Ë
U¹˚qłË eŽ ‰UI? Âö« tOKŽ œË«b p– X³Ł√Ë ¨˝WH?OKš ÷—_« w qŽUł w½≈˚töł
rN??OKŽ ¡U??O?³½_« -U??š v²?Š q?Ýd? w³½ q? d? √ tÐË ¨˝÷—_« w W??H? OKš „UMKF??ł U½≈ œË«œ
tK« ‰U Ë˝ÊuO³M« UNÐ rJ×¹ —u½Ë Íb¼ UNO? …«—u²« UMe½√ U½≈˚vUFð tK« ‰U Âö«Ë …öB«
—U??Nþ≈ o(UÐ ¡U??C? I« w Ê_ «c¼Ë˝r¼¡«u¼√ l?³?²ð ôË t?K« ‰e½√ U0 rNM?OÐ rJŠ« Ê√Ë˚vU??Fð
¨q U?Ž q qI?Ž tO≈ u?Žb¹ U? u¼Ë ¨rKE« l—Ë ¨÷—_«Ë  «u?L?« X U ‰b?FUÐË ¨‰b?F«
¨dJM*« sŽ w?N½Ë ¨·Ëd?F*UÐ d? √Ë ¨o×?²??*« v≈ o(« ‰U?B¹≈Ë ¨rUE« s Âu?KE*« ·U?B½≈Ë
tK« Ê«u?{— ÊËbý«d« ¡U?HK)« qG?²ý« tÐË ¨rN?OKŽ tK«  «uK qÝd?«Ë ¡UO?³½_« YFÐ tKł_Ë
ÆvN²½«©rNOKŽ
¨tK« rJ×Ð U?NO? qL?F« ÁUMF Ë ÷—_« w ·ö??²Ýô« œu?BI? w?šd« œb?Š bI?
ƉbFUÐ t²F¹dAÐ œU³F« 5Ð ¡UCI«Ë
b?I? ¨5F?L?ł√ oK)« vKŽ W?LzU? tK« W?−?Š vI?³ð Ê√ 5M R*« ·ö??²?Ý« s œu?B?I*«Ë
u?Žb² Áb?FÐ s t?² √ ·ö?²?Ý« vC?² U? ¨W¹ËU?L« WU?ÝdK -U?)« ‰uÝd« ¤ w³M« ÊU?
‰U? U?L? ¨W?−Š t?K« vKŽ ”UMK ÊuJ¹ ö?¾ ¨W?ŽU?« ÂU?O? v≈ U?NðU¹«b¼Ë ¡U?L?« WU?Ý— v≈

Æ ≥∞ …dI³« ©±®
Æ µµ —uM« ©≤®
Æ ≤∂ ’ …—uÝ ©≥®
197

rJ?OKŽ ‰u?? Ýd« ÊuJ?¹Ë ”UM« vK?Ž ¡«b??N? ?ý «u½uJ?² UD?ÝË W?? √ rU?MKF?? ł pc?? Ë˚ vU?? Fð
Æ©±®˝«bONý
∫W U ù«Ë Wö)« vMF w ∫ÊËdAF« Ë f U)« qBH«® t² bI w ÊËbKš sЫ ‰U Ë
s UL¼ Ê«cK« dNI«Ë VKG²« ÁUC²I Ë ¨dA³K Í—ËdC« ŸUL²łö t½√ pK*« WIOIŠ X½U U*
X% s0 WH×− ¨o(« sŽ …dzUł VUG« w t³ŠU ÂUJŠ√ X½U ¨WO½«uO(«Ë VCG« —UŁ¬
s r?N? ? uÞ w f?O U?? vK?Ž VU?? G« w? r¼U¹≈ tK?L? ?( ¨r¼U?? O½œ ‰«u?? Š√ w? oK)« s? Áb¹
d?F?²O? ¨rNM nK«Ë nK)« s b?U?I*« ·ö²?šUÐ p– w nK²?¹Ë ¨tð«uN?ýË t{«d?ž√
v≈ p– w l?łd¹ Ê√ Vłu? ¨q²??I«Ë Ãd?N« v?≈ W?O?C? H*« W?O? ³?B? F« ¡w&Ë ¨pc t?²? ŽUÞ
”d?H?K p– ÊU? U??L? ¨U?N? UJŠ√ v≈ ÊËœU??IM¹Ë W?UJ?« U?N?LK?¹ W?{Ëd??H? W?O? ÝU?O?Ý 5?½«u?
r²?¹ rË ¨U¼d?? √ V²?? ²? ?¹ r W?? ÝU??O? ?« Ác?¼ q¦?? s WËb« X?Kš «–≈Ë ¨3_« s r?¼d??O? ?žË
s W??{Ëd??H? ? 5½«u??I« Ác¼ X?½U?? «–S?? ¨˝q³?? s «u?Kš s¹c« w? tK« WMÝ˚U?¼ƒö??O? ²? Ý«
Ÿ—U?AÐ tK« s? W?{Ëd?H? X½U? «–≈Ë ¨W?OKI?Ž W??ÝU?O?Ý X½U? U?Nz«d?BÐË WËb?« dÐU?√Ë ¡ö?I?F«
oK)« Ê√ p–Ë ¨…d??šü« wË U?O½b« …U?O?(« w W??F?U½ W?OM¹œ W?ÝU??O?Ý X½U? U?N?Žd?A?¹Ë U¼—d?I¹
tK?«Ë ¡UMH«Ë  u?*« U??N? ?²¹U?? ž –≈ qÞUÐË Y?³? Ž U?? NK? U??N?½S?? ¨jI?? r¼U?? O½œ r?NÐ œu?? B? I*« f?O
…œU?F« v≈ r?NÐ wCH*« r?NM¹œ u¼ U/≈ rNÐ œu?BI*U? ¨˝U?¦³?Ž rUMIKš U/√ r?²³??×√˚‰u?I¹
lz«d?? A«  ¡U?? −? ¨˝÷—_« w U?? Ë  «u?? L? « w? U?? t Íc?« tK« ◊«d?? ˚rNðd?? š¬ w
wF?O³Þ u¼ Íc« p?K*« w v²Š ¨WK U?F? Ë …œU³?Ž s rN«u?Š√ lOL?ł w p– vKŽ rNKL?×Ð
ÊU? UL? Ÿ—UA« d?EMÐ UÞu×? qJ« ÊuJO ¨s¹b« ÃU?NM vKŽ tðd?łQ ¨w½U?½ù« ŸU?L²?łö
vC?²?I? u¼ U?L? ¨ÁbMŽ Âu? c? Ë Ê«ËbŽË —u?−? W?O?³?B?F« …u?I«Ë VKG?²«Ë d?N?I« vC?²?I0 tM
—u½ dOG?Ð dE½ t½_ UC¹√ Âu cL? UN UJŠ√Ë WÝU?O« vC²I0 tM ÊU? U Ë ¨WOÝUO?« WLJ(«
u¼ U?L?O? W?UJ« `U?B0 r?KŽ√ Ÿ—U?A« Ê_ ¨˝—u½ s t U?L? «—u½ t tK« qF?−?¹ r s Ë˚tK«
Ë√ pK s r?¼œU?F? w rN??OKŽ …bzU?Ž U??NK d?A?³« ‰U??L?Ž√Ë ¨rNðd??š¬ —u? √ s rNMŽ VO??G?
U/≈ W??ÝU?O? « ÂUJ?Š√Ë ¨©rJOKŽ œdð rJ?U?L? Ž√ w¼ U/≈® ∫ rK?Ý Ë t?OKŽ t?K« vK ‰U?? ¨Ád?O? ž
”UMUÐ Ÿ—U?A« œu?B?I? Ë ¨˝U?O½b« …U?O?(« s «d¼Uþ Êu?LKF¹˚ j?I U?O?½b« `U?B? vKŽ lKDð
‰«u??Š√ w W??O?Žd??A« ÂU?JŠ_« vKŽ W??UJ« qL??Š lz«d??A« vC??²? I0 Vłu?? rNðd??š¬ Õö??
r¼Ë rN?? U?I? t??O? ÂU? s Ë ¡U??O?³½_« r¼Ë W?F?¹d?A« q¼_ rJ(« «c?¼ ÊU?Ë ¨rNðd?š¬Ë r?¼U?O½œ
vKŽ W??UJ« q?L?Š u?¼ wF?O? ³D?« pK*« Ê√Ë W??ö?)« v?MF?? p– s p 5³ð b??I? ¨¡U??HK)«
W?UJ?« qL?Š w¼ W?ö??)«Ë ¨—U?C*« lœË W¹u??O½b« `U?B?*« VKł w wKI?F?« dEM« vC?²? I?
Æ ±¥≥ …dI³« …—uÝ ©±®
198

UO½b« ‰«uŠ√ –≈ ¨U?NO≈ WFł«d« W¹uO½b«Ë W¹Ëd?š_« rN(UB w wŽdA« dEM« vC?²I vKŽ
VŠU? sŽ W?ö?š WI?O?I?(« w wN? ¨…dšü« `U?B0 U¼—U?³?²?Ž« v≈ Ÿ—U?A« bMŽ U?NK lłdð
Æ©±®©tÐ UO½b« WÝUOÝË s¹b« WÝ«dŠ w ŸdA«
w ¡U?ł UL? ¨«dð«u²? UŽu?Oý Íu?³M« »UD)« w lzU?ý Íu³½Ë w½¬d? kH Wö?)« kHË
Íb?FÐ W?ö)«® Y¹b?ŠË ¨©≤®©…u?³M« ÃU?NM vK?Ž Wö?š Êu?Jð rŁ® Y¹b?Š U?NM ¨Y¹œU?Š¬
©≥®Æ©WMÝ ÊuŁöŁ …u³M« Wöš® W¹«Ë— wË ¨©ÊuŁöŁ
¨WK*« W?? U?? ≈Ë ¨W?? _« W??ÝU??O? Ý w ¤ w³M?« nK¹ t½u?J ¨W??H? OKš W??H? O?K)« wL??ÝË
·dŽ b? Ë ¨s¹b« ÂUJŠ√ W? U ≈Ë ¨WËb« Êu?¾ý W?ÝUOÐ ÂU?OI«Ë ¨5M? R*« …—U ≈ w¼ W?ö)«Ë
W?Ý«dŠ w …u?³M« W?ö?) WŽu?{u? W U? ù«® ∫‰U?I Âö?Ýù« w W? U? ù«Ë ¨Wö?)« Íœ—ËU*«
Æ©¥®©ŸULłùUÐ Vł«Ë W _« w UNÐ ÂuI¹ s* U¼bIŽË ¨UO½b« WÝUOÝË ¨s¹b«
»d √ t?F ”UM« ÊuJ¹ qF? q® UN½QÐ WO?ŽdA« WÝU?O« wK³M(« qO?IŽ sЫ ·dŽ U?L
Æ©‰uÝd« tÐ ¡Uł ôË »U²J« tÐ ‰eM¹ r Ê≈Ë ÕöB« v≈
s Í√ bO?Hð ôË ¨dN? Ë√ ‚UI?ײݫ Ë√ pK v?KŽ UNO? Wôœ ô ÿUH√ W?ö)«Ë W?HOK)«Ë
¡U?LÝQÐ ¡U?ł «c?NË ¨UNUD?Ð≈Ë ¨UNKODF?² w ö?Ýù« wÝU?O« »UD)« ¡U?ł w²« w½U?F*« Ác¼
Âb?²¹ rË ¨tðU¹«b¼Ë tu√Ë w½¬d?I« »UD)« ÊuLC* U?Nðôôœ w WI«u? …b¹bł WO?Ždý
kH ôË ¨W?? _«Ë WËb?« w ·d??B? ²« oŠË pKL??²?« vMF?? b??O? H¹ Íc« ¨pK?*« kH Ÿ—U??A«
¡wý vKŽ U?NO Wôœ ô UþU?H√ Âb?²Ý« U/≈Ë ¨d?³'«Ë dN?I«Ë …uI« vMF? bO?H¹ Íc« ÊUDK«
∫w¼Ë p– s
ÆtI³Ý s nK¹ Íc« u¼Ë WHOK)«Ë Wö)« kH ∫ôË√
Æ5KBLK ÂU ù« W U S ¨…œUOIK ÂbI²¹ Íc« u¼Ë ¨ÂU ù«Ë W U ù« kH ∫UO½UŁ
s¹b« kH??Š w W?F¹d?A« V?ŠU? sŽ WÐU?O½ t?½√® W?ö?)« ÂUE½ sŽ ÊËb?Kš sЫ ‰U?
t²?OL?ð U Q? ¨U U? ≈Ë WH?OKš tÐ rzUI«Ë ¨W? U ≈Ë W?öš vL?ðË ¨tÐ UO?½b« WÝU?OÝË
¨Èd?³J« W? U ù« ‰U?I¹ «c?NË ¨tÐ ¡«b?² ù«Ë t?ŽU?³ð√ w …ö?B« ÂU SÐ U?N?O³?A?²? U U? ≈
W?H?OK?šË ‚öÞSÐ W?H?OKš ‰U??I?O? t?²? √ w w³?M« nK¹ t½uJK W??H?OKš t?²?O? L?ð U? √Ë

Æ ≤≥∑ر ÊËbKš sЫ W bI ©±®
Æ ©µ® Õ W×O×B« WKK« dE½«ËÆœUMÝù« `O× u¼Ë ¨≤∑≥Ø¥ bM*« w bLŠ√ Á«Ë— ©≤®
Æ ¥∂¥∂Õ 4« w œËœ« uÐ√Ë ¨Õ Íc d²«Ë ¨bM*« w bLŠ√ Á«Ë— ©≥®
Æ µ ’ WO½UDK« ÂUJŠ_« ©¥®
199

Æ©±®©tK« ‰uÝ—
ÊU? w ‰U? ¨…—ËU?A*« vMF? t?O?Ë ¨ÊQ?A«Ë d? _« Ë– u¼ Íc« d?O? _«Ë ¨…—U? ù« kH ∫U?¦UŁ
¨—ËU?A? ²« d? P?²«Ë ¨…—ËU??A*« ∫—U?L?¾? ²?Ýô«Ë —U?L? ²zô«ËÆÆÆd? _« Ë– ∫d?O? _«® ∫»d?F«
s qË ¨tð—ËU?ý «–≈ …d «R d? _« w tðd ¬Ë ¨Á—ËU?ý Ád Q²?Ý«Ë Ád «ËË Ád? √ w Ád ¬Ë
©sN?H½√ w ¡U?M« «Ëd ¬® Y¹b?(« tM Ë ¨„dO? √ uN? tðd «R Ë t?ð—ËUA v≈ X?Že
¨bzU?I« dO? _«Ë ÆÆÆ©d Q?²?ð VO¦«Ë ¨Ê–Q?²ð d?J³«® Y¹b(« tM Ë ¨s¼Ë—ËU?ý Í√
ÊË—ËU?A? ²¹ Í√©pÐ ÊËd9Q¹ ú*« Ê≈® v?U?Fð tu? ËÆÆÆr?KF« q¼√Ë ¡U?݃d?« d? _« «uË√Ë
Æ©r¼¡«—¬ «uFLł√Ë «Ë—U9 ∫«ËdL²z«Ë d _« vKŽ «Ëd PðË ¨„d √ w
¨t??O?KŽ ÊËd??O? A?¹Ë ¨rN??OK?Ž d??O? A?¹Ë ¨r¼—u?? √ w r?¼—ËU??A¹ Íc« r?¼bzU?? u¼ 5?M R*« d??O? ? Q??
¨˝rNMOÐ È—u?ý r¼d? √Ë˚ vU?Fð ‰U U?L? ¨rN½u?¾ýË r¼—u? √ q w r¼d?O?A²?¹Ë t½Ëd?O?A²?¹Ë
Æ©5LK*« 5Ð È—uý …—U ù«® dLŽ ‰U ULË ¨Í√— ŸULł≈Ë —ËUAð bFÐ t½Ë—U²¹ Íc« u¼Ë
d??N?I?« Ë√ ¨‚U?I? ×? ²?Ýô« Ë√ ¨œ«b??³? ²?Ýô« Ë√ ¨pK?*« vMF?? U?N? O? fO ÿU??H_« Ác¼ qË
`{Ë√  ¡UłË ¨d?O³?Fð sŠ√ Íu?³M«Ë w½¬dI« wÝU?O« »UD)« ‰u?√ sŽ  d³?F ¨d?³'«Ë
ÆÁbUI Ë tðU¹UžË tMO UC* ÊUOÐ
5²??H? OKš œu??łË –≈ ¨b??Š«Ë W?H? OKš ô≈ 5?M R?L?K ÊuJ¹ ô t½√ Íu??³M« »U?D)« —d?? U?L? 
X dŠË ¨·ö?²zô«Ë WŽU?L'« X³łË√ w²?« »UD)« ‰u√ i UM¹ ¨bŠ«Ë X? Ë w 5 U ≈Ë
¡Uł ULMOÐ ¨rNMMÝ s Ë ¨W?OK¼U'« q¼√ ‰UŠ s u¼ Íc« ¨·ö²šô«Ë ‚«d²?ô« UFÞU U1d%
ôË U?FO?Lł tK« q³?×Ð «u?LB?²Ž«Ë˚ vU?Fð ‰U U?L ¨ŸU?L?²łô«Ë b?OŠu?²«Ë …bŠuUÐ Âö?Ýù«
Æ˝U½«uš√ t²LFMÐ r²×³Q rJÐuK 5Ð nQ ¡«bŽ√ r²M –≈ rJOKŽ tK« WLF½ «Ëd–«Ë «u dHð
VB½® ∫©≤®˝W?H? OKš ÷—_« w qŽU??ł w½≈˚ vU??Fð tu? d??O?? Hð w d??O?¦? s?Ы ‰U?
‚d?H¹ Ê√ b¹d¹ ¨lO?L?ł rd? √Ë r¡U?ł s ® ¤ tu?I ¨“u?−¹ ô d?¦?√ Ë√ ÷—_« w 5 U? ≈
rNM b?Š«Ë dO?ž tO?KŽ ŸUL?łù« vJŠË ¨—uN?L?'« ‰u «c¼Ë ¨©ÊU? s UMzU? ÁuK² U? ¨rJMOÐ
Æ©ÆÆÆ5 d(« ÂU ≈
Ê√ “u−¹ ô t½√ ¡U?LKF« oHð«® ∫©ÊËd¦JO ¡U?HKš ÊuJOÝ® Y¹bŠ Õd?ý w ÍËuM« ‰U Ë
w 5 d?(« ÂU? ≈ ‰U? Ë ¨ô Â√ Âö??Ýù« —«œ XF?ð« ¡«u?Ý ¨b?Š«Ë d?B?Ž w ¨5²?H? OK) b?I?F¹
5MŁô U¼bIŽ “u?−¹ ô t½√ ÍbMŽË ¨5BA U¼bI?Ž “u−¹ ô ∫UMÐU×√ ‰U ∫œU?ý—ù« tÐU²
Ÿu??? ý U?L? NMO?Ð XKKðË ¨5? U? ù« 5?Ð U? b??FÐ ÊS?? ¨t??OKŽ lL??−? «c¼Ë ¨b??Š«Ë lI?? w
Æ ≤≥πر ÊËbKš sЫ W bI ©±®
Æ ≥∞ …dI³« ©≤®
200

Æ©lÞ«uI« s ×Uš u¼Ë ¨‰U− tO ‰UL²ŠöK
Ê≈Ë v²?? Š ¡U??HK?)« œb??Fð Êö?D³Ð rJŠË …d?? O? š_« …—U?? ³? F« Ác?¼ ÍËuM« t?? OKŽ „—b?? ²? Ý«Ë
d¼«u?þË ¨nK?)«Ë nK?« t?? ?O?KŽ U?* nU?? ?? ? ? ¨b?? ?ÝU?? ? ‰u?? ? u¼Ë® ∫tu?? ? IÐ —U?¹b«  b?? ?ŽU?? ? ³ð
Æ©Y¹œUŠ_«
vKŽ W U ù« ÷d Èd¹ s2 U½d– s oHð«® W?Lz_« œbFð ÊöDÐ ÊUOÐ w ÂeŠ sЫ ‰U Ë
sÐ b?L?×? ô≈ ¨bŠ«Ë ÂU? ≈ ô≈ “u?−¹ ôË ¨rU?F« w b?Š«Ë X Ë w 5 U? ≈ Êu? “u?−¹ ô t½√
w d?¦√Ë 5? U ≈ Êu? «Ë“U?ł√ rN½S U?L?NÐU?×√Ë ÍbM d?L?« ÕU?³B« UÐ√Ë w½U?²??−« «d?
d?O? √ UM ® s¹d?łU?N?LK W?H?O?I?« Âu¹ rNM ‰U? s Ë —U?B½_« ‰u?IÐ ¡ôR¼ Z²?Š«Ë ¨b?Š«Ë X Ë
ÆrNMŽ tK« w{— W¹ËUF l s(«Ë wKŽ d QÐ UC¹√ «u−²Š«Ë ©dO √ rJM Ë
U? v≈ tO? «u?Ž“UMð U? œ— Vł«u ¨t?O? rN W?−Š ô «c¼ qË ∫Âe?Š sÐ b?L?× uÐ√ ‰U?
ÁËœd? ¡wý w r²Ž“U?Mð ÊS˚ vU?Fð tK« ‰u?I¹ –≈ Ÿ“UM²« bMŽ t?O≈ œd« qłË e?Ž tK« ÷d²?«
tK« ‰u?? Ý— U½b?? łu?? p– w U?½dEM˝d?? šü« Âu??O«Ë t?KUÐ ÊuM? Rð r²M? Ê≈ ‰u??Ýd«Ë t?K« v≈
«u? dHð s¹cU? «u½uJð ôË˚ vU?Fð ‰U Ë©U?LNM d?šü« «uK²? U 5 U? ù l¹uÐ «–≈® ‰U b? ¤
‚d?H²?« qłË eŽ tK?« Âd×? ˝rJ×¹— V¼cðË «uK?AH?²? «u?Ž“UMð ôË˚ vU?Fð ‰U Ë ˝«u?HK²?š«Ë
¨vUFð tK WOBF*« XF ËË Ÿ“UM²« błu ¨Âd;« ‚dH²« qBŠ bI ÊU U ≈ ÊU «–≈Ë ¨Ÿ“UM²«Ë
ÊuJ¹ Ê√ “U' ÊU U ≈ tO ÊuJ¹ Ê√ “Uł uK W×KB*«Ë dEM« o¹dÞ s U √Ë ¨UM q×¹ ô U UMK Ë
qOœ öÐ U??O?Žb? Ë ÊU¼dÐ öÐ U??LJ×?²? ÊU?? l½U? p– s lM ÊS?? ¨d?¦?√Ë W?FЗ√Ë WŁö?Ł t?O?
ÂU ≈ WM¹b q w ÊuJ¹ v²Š d _« œ«“ p– “Uł Ê≈Ë ¨bŠ√ tMŽ e−F¹ ô Íc« qÞU³« «c¼Ë
s¹b« „ö¼Ë i;« œUH« u¼ «c¼Ë ¨teM w WH?OKš bŠ√ q ÊuJ¹ Ë√ ÂU ≈ W¹d q w Ë√
tMŽ «u?F?ł— QDšË WK¼Ë d?O? √ rJM Ë d?O? √ UM r?NMŽ tK« w{— —U?B½_« ‰u? Ê√ `B? ¨U?O½b«Ë
` b?I? W¹ËUF? Ë s?(«Ë wKŽ d? √ U? √Ë ¨t?OKŽ ÍœUL?²« s vU?Fð tK« r?NL?B?ŽË o(« v≈
¨o(UÐ 5²?HzUD« vË√ U?NK²?I¹ t?² √ s 5²?HzUÞ s Ãd?ð W?ł—U?Ð —c½√ t½√ ¤ w³M« sŽ
—c½√ pc?? Ë ¨pý öÐ o(« V?ŠU?? u??N? ? rNMŽ t?K« w{— wK?Ž W??HzUD?« pKð qðU?? ÊUJ
oÐU« wKŽ ÊUË ¨o(« VŠU u¼ UOKŽ Ê√ `B WOžU³« W¾H« tK²Ið «—ULŽ ÊQÐ Âö« tOKŽ
tK« t?L? Š— W¹ËU?F?L? ¨TD?L? U?N?O? t?Ž“U½ s Ê≈Ë ¨U??N?³?ŠU? t½√ b?FÐ `B?? ¨W? U? ù« v≈
U?C¹√Ë ¨W?HzUD« Ác¼ ‰u? qD³? ¨TD<« Q?Dš w W?−?Š ôË bN?²?−? t½_ …d? —u?łQ? TD?
wK¹ Ê√ «Ëœ«—√ U/≈ r?N½√ vKŽ Ãd?¹ ©d??O? √ rJM Ë d??O? √ UM ® rNM?Ž tK« w{— —U?B½_« ‰u?? ÊS?
w ÊU?? U?? ≈ ÊuJ?¹ Ê√ vKŽ ô ¨«bÐ√ «c?J¼Ë ¨d??š¬ s?¹d??łU?? N*« s wË  U?? «–S?? ¨r?NM ‰«Ë
j rK?Ý U??L? ? U??L? ?NMŽ tK?« w{— W¹ËU?? F? Ë wK?Ž U?? √Ë ¨rN?? ö?? s? d??Nþ_« u?¼ «c¼Ë ¨X Ë
v≈ tMŽ tK« w{— s?(« ÊU? pcË ¨o;« t½√ rŽe¹ U?LN?M bŠ«Ë q qÐ d?šx UL¼b?Š√
201

wÐ√Ë Â«d sЫ ‰u? ÊöDÐ vKŽ ŸULłù« ` bI? pc «c¼ «–S W¹ËUF? v≈ d _« rKÝ√ Ê√
Æ©±®©ö√ ¡wý w oKFð rN ÊuJ¹ Ê√ qDÐË ÕU³B«
d?šü« «u?K²? U? ¨5?²?H?OK?K l¹uÐ «–≈® U?Žu??d? Í—b??)« b?O?F? Ý wÐ√ sŽ ∫w½U?¦?« Y¹b?(«
©≤®Æ©ULNM
Ê√Ë ¨WF?O³UÐ r²¹ p– Ê√Ë ¨WH?OK)« —UO²š« w W? _« oŠ  U³Ł≈ `O×?B« Y¹b(« «c¼ wË
u¼Ë ÂuKF?*« qŽU?H?« ·c?ŠË ¨©l¹u?Ю ‰u?N? −?L?K wM³*« qF??HUÐ ¡U??ł b?? Ë ¨W? _« r¼ t??F¹U??³¹ Íc«
ô≈ pc? ÊuJ¹ ô WH?OK)« Ê√ bR?O WF?O³« vKŽ rJ(« Vð—Ë ¨Ád?– sŽ vMžQ tÐ rKFK? ¨W _«
w½U?¦« ÊuJ? W? _« VÞU?šË ¨w½U?¦« W?H? OK)« q²? w W? _« oŠ —d?? U?L? ¨U?NK³? ô W?F? O?³« b?FÐ
ÆW UF« WOŽdA« ÂUJŠ_UÐ ¡«b²Ð« W³ÞU<« w¼Ë ¨UN tK« tKFł Íc« U¼d √ w UNOKŽ  Q²«
¨Áb¹ W?I?H? ÁUDŽQ? ¨U? U? ≈ l¹U?Ð s ® U?Žu?d? Ëd?L? Ž sÐ tK«b?³?Ž sŽ ∫YU??¦« Y¹b?(«
©≥®Æ©dšü« oMŽ «uÐd{U ¨tŽ“UM¹ dš¬ ¡Uł ÊS ¨ŸUD²Ý« Ê≈ tFDOK ¨t³K …dLŁË
¨W??H?OK)« v?KŽ ÂU? ù« rÝ« ‚ö?Þ≈ t?O? Ë ¨tK³? Íc?« Y¹b?(« w U?? Y¹b??(« «c¼ wË
X??OË ¨5?dÞ 5Ð W??I? H? t½√Ë ¨W??F? O? ³« b??I? Ž vK?Ž ¨W??ŽUD« »u??łË rJŠ V?Oðdð t??O? Ë
t½Ëd¹ s «u??F¹U??³¹ Ê√ w U¼œ«d??√Ë W? _« o?Š  U?³Ł≈ t??O?Ë ¨‚U??I?×? ²? ÝôUÐ W?ö??)«Ë W? U?? ù«
tK «c¼Ë ¨Y¹b(« ‰Ë√ w ◊dA« WGO tOC²Ið UL ¨«uKFH¹ ô Ê√ rNË ¨UN ö¼√Ë U³ÝUM
vUF?ð tuI ¨UIK?D ô ULNÞËd?ý tO?  duð s2 W? U ù«Ë ·ö?²Ýö q¼√ u¼ s? ÊQý w
¨˝5*UE« Íb?N?Ž ‰UM¹ ô ‰U? w²¹—– s Ë ‰U? U U? ≈ ”UMK pK?ŽUł w½≈˚ rO?¼«dÐ≈ U³ÞU??
ÂU? ù« Ê√ vK?Ž W¹ü« Ác?NÐ ¡U?L?KF« s W?ŽU??L?ł ‰b?²? Ý«® W¹ü« Ác¼ d?O?? Hð w w³Þd??I« ‰U?
d √ Íc« u¼Ë ¨pcÐ ÂUO?I« vKŽ …uI« l qCH«Ë ÊU?Šù«Ë ‰bF« q¼√ s ÊuJ¹ Ê√ V−¹
—u??'«Ë ‚u??? H« q¼√ U?? Q?? ¨t??O? ‰u??I« s Âb??Ið U?? v?KŽ tK¼√ d?? _« «u??Ž“UM¹ ô√ ¤ w?³M«
d??OÐe« s?Ы Ãd??š «c??NË ¨˝ 5*UE?« Íb??N? Ž ‰UM¹ ô˚ vU?? Fð tu??I q¼Q?Ð t «u??? OK r?KE«Ë
Ãdš√Ë ¨ÃU?−(« vKŽ r¼ƒU?LKŽË ‚«dF« q¼√ —U?Oš ÃdšË ¨rNMŽ tK« w{— w?KŽ sÐ s(«Ë
ÆW³IŽ sÐ rK rNÐ UNF Ë√ w²« …d(« X½UJ ¨rNOKŽ «u U Ë WO √ wMÐ WM¹b*« q¼√
ôË ¨U??L?U??Š ôË ¨W??H?O?Kš ôË ¨U?O? ³½ sJ?¹ r U*Uþ ÊU?? s qË ∫œ«bM e?¹u?š sЫ ‰U??
w tðœU?N?ý q³?Ið ôË ¨WF?¹dA« VŠU? sŽ t¹Ëd¹ U? tMŽ q³?I¹ ôË ¨…ö? ÂU? ≈ ôË ¨U?O²?H?
UI«u t UJŠ√ s ÂbIð U Ë ¨bIF«Ë q(« q¼√ t?eF¹ v²Š tIHÐ ‰eF¹ ô t½√ dOž ¨ÂUJŠ_«
Æ ∑¥Ø¥ q×M«Ë qK*« w qBH« ©±®
Æ ±∏µ≥ Õ t×O× w rK ©≤®
Æ ±∏¥¥ Õ t×O× w rK ©≥®
202

ô rN? UJŠ√ Ê√ …U??G?³«Ë ׫u?)« w «c¼ vKŽ p?U? h½ b? Ë ¨÷u?IM d?O? ž ÷U? »«u?BK
UMK U/≈Ë ¨’u?BM« «uHU¹ Ë√ ŸU?Lłù« «u? d¹ rË œUN?²łô« s U?NłË UNÐ «u?ÐU√ «–≈ iIMð
«u?F?³?²ð W?Lz_« Ê√ qIM¹ rË rN? U¹√ w «u?łd?š b? ׫u?)« Ê√ p–Ë ¨WÐU?×?B« ŸU?L?łù p–
«Ëc??š√ w²« œËb??(« W?? U?? ≈ ôË ¨…U??e« c??š√ «ËœU??Ž√ ôË ¨U??NM U??¾? O? ý «u?C? I?½ ôË ¨rN?? UJŠ√
Æ©±®©rN UJŠ_ ÷dF²¹ r œUN²łô« tłË «uÐU√ «–≈ rN½√ vKŽ ‰b ¨«u U √Ë
q¼Ë® ∫¤ w³MK ‰U?I t?OË 7H« Y¹b?Š w ÊULO« sÐ W?H¹cŠ sŽ ∫lЫd?« Y¹b(«
ÆU?N?O? Áu?c? U??N?O≈ rNÐU?ł√ s rMN??ł »«uÐ√ vKŽ …U?Žœ °rF½ ∫‰U? ød?ý s d??O?)« p– b?FÐ
‰u??Ý—U¹ ∫XK ÆUM²M?QÐ Êu?L?KJ²¹Ë ¨UMðbK?ł s Âu? ∫‰U?? °tK« ‰u??Ý—U¹ UM rN??H? ∫XKI??
sJ¹ r ÊS ∫XKI ÆrN U ≈Ë 5LK*« WŽU?Lł ÂeKð ∫‰U øp– wM—œ√ Ê≈ w½d Qð UL °tK«
v²Š ¨…d?−ý q√ vKŽ iFð Ê√ uË ¨U?NK ‚dH« pKð ‰e?²ŽU ∫‰U? øÂU ≈ ôË WŽU?Lł rN
©≤®Æ©pc X½√Ë ¨ u*« p—b¹
…bŠ«Ë WŽULł rN sJ¹ r ÊS ¨UL¼œu?łË ‰UŠ UN U ≈Ë W _« ÂËe »ułË Y¹b(« «c¼ wË
ôË ¨¡«d? _« s b??Š√ W?ŽUÞ w ‰u?šb« rK?*« ÂeK¹ ö? ¨WM²??Ë W? d? ÊU? “ u?N? ¨b?Š«Ë ÂU? ≈ ôË
Æ©≥®tuÝdË tK WŽUÞ ÊU U0 ÊUDKÝ s rN U* WOŽdý ô W¹dN WŽUÞ ÊuŽUD¹ U/≈Ë ¨t²F¹U³
∫UNðöJA qŠË UNO½UF ÊUOÐË …—Uù« Y¹œUŠ√

Õ«d?? ý iFÐ vK?Ž U??N? ?C? FÐ q?Jý√ ¨…—U?? ù« »U?Ð w …d??O? ?¦? Y?¹œU??Š√  œ—Ë b?? Ë «c¼
d¼Uþ tOKŽ ‰b¹ Íc« t?łu« dOž vKŽ U?NK¹ËQðË ¨UNL?N w nKJ²« v≈ rNÐ vC?√ ¨Y¹b(«
Wœ√ v≈ dI²Hð U?NH½ w¼ w²« ¨W¹bzUIF« rNu√ vKŽ Ÿ—UA« Âö ÷d?Ž V³Ð ¨UNþUH√
¨t?²?ŽUÞ »u?łËË ¨dzU?'« W U? ≈ W?×?BÐ rNu?I? ¨W¹bzU?I?Ž ôu?√ ÊuJð Ê√ U?NÐ `KBð W?O?FD
…dð«u²*« ’uBM« q q¹ËQð v≈ «ËdD{U ¨—UłË rKþ ULN UIKD ÂU ù« vKŽ ÃËd)« W d×ÐË
U?? ?N?þU?? ?H√ W?ôœ W?? ?d?? ?F* ¨U?M¼ U¼œ«d?¹≈ wC?? ?²? ? ?I¹ U?? ? u¼Ë ¨q?_« «c¼ i? UM?ð w²« …d?ŁUJ?²*«
∫‰u√ WFЗ√ vKŽ —Ëbð w¼Ë ¨UNO «d Ë U¼bUI vKŽ ·u u«Ë ¨UNO½UF Ë
Æ π≥Ø≤ w³ÞdIK ÂUJŠ_« l Uł ©±®
Æt kHK«Ë ±∏¥∑ Õ t×O× w rK Ë ¨∑∞∏¥Õ Í—U³« `O× ©≤®
ÊuJð ô WFO³« °øÂuO« WF?OÐ tO t½√ p ‰U s ® ‰UI WOU(«  U uJ×K WF?O³« sŽ w½U³_« aOA« q¾Ý b Ë ©≥®
°©“u−¹ U? “u−¹ U ô® ‰U?I WLz_«Ë ÂUJ(« œb?Fð “u−¹ q¼ q¾? ©ÎUFO?Lł ÊuLK?*« Á—U²¹ Íc« W?HOKK ô≈
u¼ w½U?? ³_« aO??A« Ád??– U?? Ë Æ≥π∞Ë ≥≥∑Ë ≤∏∏Ë ≤≤πË ≤±≤Ë ≤∞∞Ë µ∏ j¹d??ý —uM«Ë Èb?? N« WKK?Ý dE½«
ÆW _« nKÝË WLz_« ŸULł≈ qÐ bLŠ√ ÂU ù« h½
203

∫WŽUD«Ë lL« »ułË ∫‰Ë_« q_«

s Ë ¨tK« vBŽ b?I w½UBŽ s Ë ¨tK« ŸU?Þ√ bI wMŽUÞ√ s ® ∫UŽu?d …d¹d¼ wÐ√ sŽ ≠±
s ® ∫Èd?š√ W¹«Ë— wË ¨©w?½U?B?Ž b?I? Íd?O? √ vB?Ž s Ë ¨wMŽU?Þ√ b?I? Íd?O? √ ŸUÞ√
¨wMŽUÞ√ b?I? d?O? _« l?D¹ s Ë ¨tK« vB?Ž b?I? w½U?B?Ž s Ë ¨tK?« ŸUÞ√ b?I? wMŽUÞ√
©±®Æ©w½UBŽ bI dO _« hF¹ s Ë
W?O?½U?¦«Ë ¨…d¹d?¼ wÐ√ sŽ W?LK?Ý sÐ sL?Šd« b??³?Ž w?Ð√ sŽ Íd¼e« W¹«Ë— vË_« W¹«Ëd?U?
w 5²¹«Ëd?« ö?Ë ¨…d¹d¼ w?Ð√ sŽ Ãd?Ž_« e?? d¼ sÐ sL??Šd« b??³?Ž sŽ œU?½e« wÐ√ W¹«Ë—
Æt²¹«Ë— vKŽ lÐuð UL¼öË ¨rK Ë Í—U³«
d Q¹ s q ÊS? ¨bŠ«Ë vMF* 5EHK« œ— sJ1Ë® ∫`²H?« w d−Š sЫ kU(« ‰U? b Ë
s Ë g¹d X½U?ËÆÆÆt²F¹d?AÐË Ád QÐ vuð t½_ ¨Ÿ—UA« d?O √ uN ¨ôœU?Ž ÊUË ¨o×Ð
rN¦?×¹ ‰uI« «c¼ ‰U?I ¨¡«d? _« sŽ ÊuFM²1 «u½UJ ¨…—U? ù« Êud?F¹ ô »dF« s U?NOK¹
¨œö?³« vKŽ …ôËË ¨U¹«d??« w rN?¦?FÐ «–≈ rN œU?O?I½ô«Ë rN?OKŽ r?¼d? R¹ s W?ŽUÞ vKŽ
©≤®Æ©W¹ü« ‰Ëe½ V³Ý w Â_« w wFUA« ‰u u¼Ë
sŽ Íd¼e« W¹«Ë— Ê≈ ∫‰U?I¹ Ê√ s?J1Ë ¨`O?×? lL?−K t?łË d?−?Š sЫ Ád?– Íc« «c¼Ë
Y(« u¼ kH?K« s d¼UE« –≈ ¨‰U??(« vC?²?I?* »d? _« U?N½√ Y?O?Š s `ł—√ W??LKÝ wÐ√
W?ŽUÞ rN?²?ŽUÞ Ê√Ë ¨r¼d? R¹ ¤ w³M?« ÊU s?¹c« ¡«d? _« W?ŽUÞ vKŽ b¹b?A« i(«Ë
kU??(« ‰U?? b?? Ë ¨¤ w³M?« UM¼ u¼Ë ¨Ê«b?K³« Ë√ U¹«d???« vKŽ rN?? ¦? FÐË r¼—U?? ²? š« s*
¤ w³M« ÊU? ∫‰U? d?L?Ž s?Ы Y¹b?Š s w½«d?³D«Ë vKF¹ w?Ð√Ë b?L?Š√ bMŽË® ∫U?C¹√
tK« W?ŽUÞ Ê≈Ë ¨tK« ŸUÞ√ bI? wMŽUÞ√ s Ê√ ÊuLKFð r²?√ ‰UI? ¨tÐU×√ s d?H½ w
rN?¦FÐ√ s¹c« Í√©r¡«d? √ «u?FODð Ê√ w²?ŽUÞ s ÊS? ∫‰U ¨b?NA?½ vKÐ ∫«uU øw²?ŽUÞ
ÆrJOKŽ
œu?? ?N? ? ?F*« d?? ?O? ? ? _« tÐ œ«d?*« ©d?? ?O? ? _«® k?HKÐ …d?¹d¼ w?Ð√ sŽ  U?¹«Ëd« p?Kð w œ—Ë U?? ? L? ? 
Íc« d?O? _« ŸUÞ√ s? Í√ ¨b?N?FK w¼ qÐ ¨Âu?L?FK? UM¼ ‰√ X?OK ¨„«c½¬ 5³?ÞU??LK
ÆwMŽUÞ√ bI rJOKŽ tðd √
ÆrJOKŽ rNðd √ Íc« r¡«d √ œuBI*U ¨©r¡«d √® tu «cË
¡«d √ w v²?Š ¨Èdš√ Y¹œUŠ√ tðbO? qÐ ¨t öÞ≈ vKŽ fO UC¹√ Y¹b?(U p– l Ë
¨tuÝ—Ë tK« W?OB?F w rN WŽU?Þ ôË ¨·ËdF*UÐ w¼ U/≈ rN²?ŽUÞ Ê√ u¼Ë ¨¤ w³M«
Ʊ∏≥µÕ rK Ë ¨∑±≥∑Ë≤πµ∑Õ Í—U³« ©±®
Æ ∑±≥∑ Õ Í—U³« `² ©≤®
204

Æt½UOÐ wðQOÝ UL
¨W¹d?Ý ¤ w³M« YFÐ ∫‰U? tM?Ž tK« w{— wKŽ sŽ `O?×?B« Y¹b?(« w ¡U?ł U?L? ≠≤
d √ b fO√ ∫‰U? Ë ¨rNOKŽ VCG ¨«u?FOD¹ Ê√ r¼d √Ë ¨—UB½_« s ö?ł— rNOKŽ d √Ë
-b Ë√Ë ¨U³DŠ XFLł U* rJOKŽ X e?Ž b ∫‰U ¨vKÐ ∫«uU øw½uFODð Ê√ ¤ w³M«
U/≈ ¨U??NM «u??łd?š U?? U¼uK?šœ u® ∫‰U?I? ¤ w³M?K p– d??c? ¨U??N? O? r²?Kšœ rŁ «—U½
©±®Æ©·ËdF*« w WŽUD«
…d¹d¼ wÐ√ Y¹bŠ kH Ê√  U³?Ł≈ w Í√ ¨UFOLł s¹d? _«  U³Ł≈ w d¼Uþ Y¹b(« «c¼Ë
W?U?š ¤ w³M« ¡«d? √ w u¼ qÐ ¨rN? u?L?Ž vKŽ ¡«d? _« w ôË ¨t? u?L?Ž vKŽ fO
tÐU×√ i×¹ ÊU ¤ w³M« ÊQÐ bR¹ U2 ¨wKŽ Y¹bŠ w Í—UB½_« ‰u ÁœU√ UL
u¼ «c¼Ë ¨U?Ëd??F? ÊU? U?L? O? u¼ U/≈Ë ¨U?N? u?L?Ž vKŽ W??ŽUD« w ôË ¨tz«d? √ W??ŽUÞ vKŽ
ÊS?? rJM d?? _« wË√Ë ‰u??Ýd« «u??F?O?Þ√Ë tK« «u??F?O?Þ√Ë˚ ∫vU?F?ð ‰U? U??L? ʬd?I?« d¼Uþ
Vł«uU?? rƒ«d? √Ë r²½√ r²??Ž“UMð ÊS? Í√ ¨˝‰u?Ýd«Ë t?K« v≈ ÁËœd? ¡wý w r²??Ž“UMð
ÆtuÝ—Ë tK« rJŠ v≈ œd« rJOKŽ
ö WOBF0 d √ «–S ¨WOBF0 d R¹ r U ¨oŠ WŽUD«Ë lL«® UŽud dLŽ sЫ ÈË— b Ë ≠≥
©≤®Æ©WŽUÞ ôË lLÝ
ôË ¨W?? U?? ≈ öÐ WËœ ö?? ¨WD?K« ÂU??O? vC??²? I? p– ÊuJ ¨©o?Š W?ŽU?D«Ë® ∫tu?? Ë
ôË ¨W?IKD WŽU?Þ XOK ¨W?O?Fłd*«Ë W?O?ŽËdA*UÐ WÞuM? UN W?ŽUD« Ê≈ ô≈ ¨W?ŽUÞ öÐ W U? ≈
‰b?F« U?L¼Ë ¨tu?Ý—Ë tK« rJŠ W? U? ≈ u¼Ë b?B? Ë W¹U?G W?ŽËd?A? W?ŽUD« q?Ð ¨WDK«  «c
¨tuÝ—Ë tK« WŽUD UF?³ð UN²ŽUÞ X³łË U/≈ w²« ¨WDK« UL¼“ËU−²ð Ê√ —u?B²¹ ö ¨jI«Ë
…UOŠ w ô ¨÷—_« w tuÝ—Ë tK« ÂUJŠ√ ÂuIð Ê√ sJ1 ô –≈ ¨tu?Ý—Ë tK« WŽUÞ oOIײË
tK W?ŽUÞ rN?²ŽUÞ  —U?B? ¨U¼cO?HM²Ð Êu? uI¹ ¡«d? √Ë WDKÝ öÐ ¨tðU?Ë b?FÐ ôË ¨¤ w³M«
ŸUD¹ Ê√ sJ?1 ö? ¨tK« s?Ž mK³*« t½uJ? ¤ t?? H½ ‰u?Ýd?« W?ŽUÞ X³??łË U/≈ qÐ ¨tu??Ý—Ë
d? _« wË√Ë ‰u?Ýd«Ë «u?FOÞ√Ë t?K« «uF?OÞ√˚ vMF? «c¼Ë ¨t?²?ŽUÞË ¤ tu?Ý— ŸU?³ðUÐ ô≈ tK«
ÊuJ ¨˝t?K« rJ³??³? ×?¹ w½u??F? ³ðU?? t?K« Êu??³? % r²?M Ê≈ q ˚ vU??F?ð tu?? vMF?? Ë ¨˝r?JM
WÞuM WDK« W?ŽUÞ «c?Ë ¨¤ ‰uÝd« ŸU?³ðUÐ ô≈ U?LN?²d?F? sJ1 ô t³?×¹ U? Ë tK« …U{d?
‰U? UL? ¨tu?Ý—Ë tK« UL¼Ë ¨ÊU?J Ë ÊU “ q w ¨W?U? 5M R*« vKŽ W?IKD*« W¹ôu« t s0

Æ ±∏¥∞Õ rK Ë ¨∑±¥µ Õ Í—U³« ©±®
Æ ±∏≥πÕ rK Ë ¨≤πµµ Õ Í—U³« ©±®
205

©±®Æ˝«uM ¬ s¹c« wË tK«˚ vUFð
©≤®Æ˝dOBM« rF½Ë vu*« rFM rôu u¼ tKUÐ «uLB²Ž«Ë˚ UC¹√ ‰U Ë
©≥®Æ˝rNðUN √ tł«Ë“√Ë rNH½√ s 5M R*UÐ vË√ w³M«˚ t½U×³Ý ‰U ULË
©¥®Æ˝«uM ¬ s¹c«Ë tuÝ—Ë tK« rJOË U/≈˚ UC¹√ ‰U Ë

qł t?? ?²¹ôu l?³ð ¤ tu?? Ý— W?¹ôË Ê√Ë ¨tK w?¼ W?? IK?D*« W¹ôu« Ê√ X?³? ?¦ð W?¹ü« Ác¼Ë
Í√ ≠ Ê≈ °ÁbOÐ b?L×? fH½ Íc«Ë® ¤ t?H½ sŽ `O×?B« Y¹b(« w ‰U? UL? ¨töł
¨Áôu U½Q? UŽU?O{ Ë√ UM¹œ „dð U rJ?¹Q ¨tÐ ”UM« vË√ U½√Ë ô≈ s R? s ÷—_« vKŽ ≠ U
¨tK« »U??²? w? 5M R*UÐ ”U?M« vË√ U½√® W¹«Ë— w?Ë ¨©ÊU?? s W??³? B? FKK ôU?? „d?ð rJ¹√Ë
©µ®Æ©tOË U½Q ≠ «—UG «œôË√ Í√ ≠ WFO{ Ë√ UM¹œ „dð rJ¹Q
s¹c?«Ë tu?? ? Ý—Ë t?K« r?JO?Ë U/≈˚ W?¹ü« hM?Ð W?? ?U?? ? 5?M R?? ? LK? p– b?? ? F?Ð W¹ôu?« rŁ
r¼d?? √Ë˚ vU?Fð ‰U?? U?L? Ë ¨˝iFÐ ¡U??OË√ rN?C? FÐ  UM R*«Ë Êu?M R*«Ë˚ tu??IÐË ¨˝«uM ¬
s U??Nu??Ý— b??FÐ W?? _« —U?²? ð ¨5M? R?LK? W?O? ŽU??L? '« W¹ôu« Ác¼ Vłu?0Ë ¨˝rNMOÐ È—u??ý
ÆUN½Ëœ d _UÐ UNOKŽ  Q²H¹ ôË ¨U¼d √ UN ”u¹
W?O½¬dI« W?O?Fłd?LK WI?«u? U¼d «Ë√ Êu?Ë ¨W?OŽËd?A*UÐ …b?OI? WDK« W?ŽUÞ X½U «c?NË
ô≈ 5LK*« dOž ÷—_« 3√ t?dFð r Íc« w½u½UI«Ë Í—u²Ýb« √b?³*« u¼Ë ¨W¹—uA«Ë W¹u³M«Ë
¨pK*« s ÁbM²? Ë t?²O?ŽËdA? Ë tðu b?L²?¹ U/≈ Êu½U Í√ ÊU? YOŠ ¨W?O½d?H« …—u¦« b?FÐ
°t²OŽ— vKŽ ÁcOHMð »ułË w ·U tÐ d √ b t½uJ
u¼ »U?²J« Ê√ u?¼Ë ¨rNMŽ tK« w{— WÐU?×? B« Èb U?OKł U?×?{«Ë q?_« «c¼ ÊU? b?I
œU¹“ V²?® b?I ¨ U?³?ł«u«Ë ‚uI?(«Ë œËb?(« œb×¹ Íc?« vLÝ_« lłd*«Ë vK?Ž_« —u²?Ýb«
t wHDB¹ Ê√ V²? W¹ËUF? 5M R*« d?O √ Ê≈ ÊU?Ý«dš vKŽ u?¼Ë Í—UH?G« ËdL?Ž sÐ rJ(« v≈
Ê√ d?cð pÐU?²? wMGKÐ t?O≈ V²J ¨W?C? ôË U?³¼– ”UM« 5Ð r?I?ð ö ¡«d?H?B«Ë ¡U?C?O?³«
dO √ »U² q³ tK« »U²  błË w½≈Ë ¨¡«dHB«Ë ¡UCO³« t vHDB¹ Ê√ V² 5M R*« dO √
t tK« qF?ł tK« vIð« r?Ł b³?Ž vKŽ U?Ið— U?²½U? ÷—_«Ë  «ËU?L« Ê√ u? tK«Ë t½≈Ë ¨5M R*«

Æ ≤µ∑ …dI³« ©±®
Æ ∑∏ Z(« ©≤®
Æ ∂ »«eŠ_« ©≥®
Æ µµ …bzU*« ©¥®
Æt kHK«Ë ±∂±πÕ rK Ë ¨≤≤π∏ Õ Í—U³« ©µ®
206

©±®Æ©rNMOÐ tLI «ËbG rJU vKŽ «Ëbž« ”UMK ‰U rŁ ¨rJOKŽ Âö«Ë Ułd

rzUMG?« rO?? Ið Âb?FÐ W?¹ËU?F? d? √ v≈ Í—U??H?G« Ëd??L?Ž sÐ rJ?(« wÐU?×? B« XH?²?K¹ rK
U?I?Š Áu??LMž U? ”U?L?š√ W??FЗ√ rN qF?ł Íc« ʬd??IK U?{—U?F? t½uJ ¨5%U?H« 5Ð W?u?IM*«
Æ©dO _« »U² q³ tK« »U²® …bŽUIÐ W¹ËUF d √ ÊöDÐ vKŽ Z²ŠU ¨U uKF
∫s¹bOIÐ WOŽdA« WDKK WŽUD« Íu³M« »UD)« bO bI
¨tuÝ—Ë tK« rJ( nU d √ w Ë√ ¨WOBF w WŽUD« ÊuJð ô√ u¼Ë ∫w³KÝ bO ∫‰Ë_«
Æ©oU)« WOBF w ‚uK< WŽUÞ ô® Y¹bŠ w UL
W?? ŽU?D« U/≈® Y¹b?? ?Š w U?? L? ? ¨·Ëd?? ?F*UÐ W?? ŽU?D« ÊuJ?ð Ê√ u¼Ë ∫wÐU?? −?¹≈ b?? O? ? ∫w½U?? ?¦«Ë
Æ©·ËdF*UÐ
 ¡Uł U q u?¼Ë ¨UËdF «d √ ÊU? ULO W?³ł«Ë WDK« WŽUÞ  —U 5¦¹b?(« s¹cNÐË
W?ŽuM2Ë …—uE×? U?N?²?ŽUÞ Ê√ U?L? ¨t?²?ŠUÐ√ U? Ë√ ¨W?³?×?²?? Ë√ ¨W?³?ł«Ë d? «Ë√ s W?F¹d?A« tÐ
ô w²«  U?N?³?²?A*« s ÊU? U?L?O? U?N?²?ŽUÞ V& ô «c?Ë ¨U? «d?ŠË «dJM ÊU? U?L?O? WÐuK? Ë
¨©·d?? F*UÐ W?? ŽUD« U?/≈® Y¹b?? Š w œ—«u« d?? B? ?×K ¨‰ö?? Š Â√ «d??Š w?¼ q¼ nKJ?*« Í—b¹
 U?N³?²A? —u? √ UL?NMOÐË ¨sOÐÒ Â«d?(«Ë ¨sOÐÒ ‰ö(«® Y¹b?(Ë ¨t?³²?A*«Ë ¨dJM*« U?NM Ãd?
©≤®Æ©t{dŽË tM¹b √d³²Ý« bI  UN³A« vIð« sL
w W?ŽUD«Ë l?L?« Í√ U?NÐu?łË vKŽ ¡U?L?KF« lL?ł√® ∫rK? Õd?ý w? ÍËuM« ‰U? b? Ë
…ôË WŽUÞ »ułu WIKD*« Y¹œUŠ_« qLײ ÆÆÆWO?BF*« w UN1d% vKŽË ¨tK« WOBF dOž
Æ©WOBF*« w WŽUÞ ôË lLÝ ô t½QÐ WŠdB*« Y¹œUŠ_« pKð WI«u vKŽ —u _«
Ê√ u¼Ë 5IÐU« s¹bOIK WU{ùUÐ W _« vKŽ WDK« d «Ë√ –uHM dš¬ «bO „UM¼ Ê√ UL
tK« VłË√ –≈ ¨U?NM d?¦_«Ë ú*« Ë√ ¨W? _« Í√— tOK?Ž lL²?ł« UL?O?Ë ¨È—uý sŽ d? _« ÊuJ¹
wË√Ë ‰u?Ýd?« «u?F?OÞ√Ë t?K« «u?F?OÞ√Ë˚ t?u? w ‚U?Hðô« ‰U??Š w d? _« wË√ W??ŽUÞ t½U?×? ³?Ý
Ÿu Ë bMŽ t½≈ Í√ ¨˝‰u?Ýd«Ë tK« v≈ ÁËœd ¡wý w r²Ž“UMð ÊS˚ ‰U? rŁ ¨˝rJM d _«
¨W _« 5ÐË rNMO?Ð Ë√ ¨W _« q¦1 s Ë ¨WËb« …œU Ë ¨W?HOK)« r¼Ë ¨d? _« wË√ 5Ð ·ö)«
t½√ vKŽ p– ‰b? ¨vKŽ_« U?N½u½U Ë WËb« —u?²?Ýœ UL¼Ë ¨WM«Ë »U?²J« v≈ œd« Vł«uU?
v≈ d? _« œ— V−?O? ¨U?N?F? Ë√ U?NMOÐ ·ö?)« Ÿu? Ë bMŽ U?N½√Ë ¨U?IKD WD?K« W?ŽUÞ V−¹ ô
È—u??ý r¼d?? √Ë˚ 5M R*« 5?Ð È—u??ý d?? _« qF??ł b?? tK« Ê√ X³Ł b?? Ë ¨jI?? tu?? Ý—Ë tK«
rJOË U/≈˚ ‰U YO?Š ¨tuÝ—Ë tK« W¹ôË bFÐ ¨W? UF« W¹ôu« rN tK« qFł U?L ¨˝rNMOÐ
Æ5OA« ◊dý vKŽ `O× œUMÝSÐ ¨≥∞∂∂∞ r — nMB*« w W³Oý wÐ√ sЫ ©±®
Æ ±µππ Õ rK Ë ¨µ≤ Õ Í—U³« `O× ©≤®
207

qLAO ¨·öš öÐ ÂuL?F« ÿUH√ s ©s¹c«® ‰uu*« rÝô«Ë ¨˝«uM ¬ s¹c«Ë tuÝ—Ë tK«
w rN??OK?Ž  U?¾? ²? ô« Âb??ŽË ¨d?? √ q w 5M? R*« Ê–≈ ◊«d??²?ý« v?KŽ ‰b?? ¨5M R*« lO??L? ł
ÆtuÝ—Ë tK« bFÐ rN q_« w W¹ôu«Ë ¨r¼d √ d _« –≈ ¨r¼d √
«d?? √ ÊU? U??L? O? W?? _« È—u?ý ÊËœ «d?? √ lDI?¹ ô ÊUJ ¨tKF??H¹ ¤ w³M?« ÊU? U?? «c¼Ë
w p– qF? UL ¨wŠu« t?OKŽ ‰e‡M¹ r U? rN½u¾ý l?OLł w tÐU?×√ —ËU?A¹ ÊUË ¨U? UŽ
¨‰U?²? I« v≈ «u??łd?¹ Ê√ d??¦?_« Í√— ÊU?Ë ¨W?M¹b*« w vI??³¹ Ê√ t¹√— ÊU? b??I? ¨b??Š√ …Ëe?ž
«u¼UM²¹ rË ¨Ëb?F« v?≈ ÃËd)« ô≈ ”U?M« s d?O?¦? vÐ√Ë® ∫d?O¦? sЫ ‰U? ¨rN?¹√— vKŽ ‰e‡M
qšœ v?²? Š ¤ tK?« ‰u??ÝdÐ ”U?M« ‰e¹ rK?® U??C¹√ ‰U?? Ë ©t¹√—Ë ¤ tK?« ‰u??Ý— ‰u?? v≈
UM sJ¹ rË ¤ t?K« ‰u?Ý— UM¼dJ²?Ý« ∫«uU? Ë ”UM« Âb½ b? Ë rN?OKŽ Ãd?š rŁ t?²? _ f³Ë
Æ©±®©p–
«dIÐ ÊQ È√— oŠ ¡UO³½_« U¹ƒ—Ë WO UM U¹ƒ— È√— t½√ l Ë ¨ÃËdK U¼—U ¤ t½u lL
t½√ ô≈ °WM¹b*« U?NË√Ë ¨WMO?B?Š Ÿ—œ w Áb¹ qšœ√ t½√Ë ¨U?LKŁ t?H?O?Ý »UЖ w Ê√Ë ¨`Ðcð t
w r¼—ËU?ýË˚ W¹¬ Xe?½ b? Ë ¨rN?H? u? vKŽ «Ëd?√ s¹c« ”UM?« d?¦?√ Í√— vKŽ ÎôËe½ Ãd?š
Íc« u??×?M« vKŽ ZzU?? ²M« X½U?? Ê≈Ë È—u??A?« …—Ëd??{ b??R??²ªW??d??F?*« Ác¼ w ¨©≤®˝d? _«
∫«uU? d?O??H?²« q¼√ iFÐ sŽ vMF*« «c¼ Íd?³D« d¹d?ł sЫ d?– b? Ë ¨W?d?F*« tMŽ  d?H?Ý√
Æ©≥®©r¼RK tOKŽ lL²ł« ULŽ «Ë—bB¹ rŁ rNMOÐ «—ËUA²¹®
vU??Fð ‰U?I? ÊU1ù« q¼√ qłË e??Ž tK« nË «c??Ë ¨r¼d?¦? √Ë ”UM« W??ŽU?L? ł r¼ ú*«Ë
Æ©¥®˝ÊuIHM¹ r¼UM “— U2Ë rNMOÐ È—uý r¼d √Ë …öB« «u U √˚
w U??N? ²?½UJ b??R??O ¨Âö??Ýù« ÊU??—√ s? U??L¼Ë ¨…U??e«Ë …ö??B« 5Ð È—u?? A« qF??−? 
s ¤ w³M« ÊU b Ë ¨tBzUBš “dÐ√Ë rK*« lL²:« w t½U—√Ë tCz«d s UN½√Ë ¨s¹b«
dO?A²?¹ ÊU? qÐ ¨W U?F« —u _« w È—u?A« s «bŠ√ wM¦?²¹ ô ÊU?Ë ¨…—ËUA? ”UM« d?¦√
sЫ wÐ√ sÐ tK«b³Ž Í√d lL²Ý« b? Ë ¨»d(« Ë√ rK« w 5LK*« s «d{UŠ
ÊU s q
Î
©µ®
nË b?? Ë ¨t?ðË«b??ŽË t?? U??H?½ s rKF?¹ ÊU?? U?? l t?¹√— v≈ ‰U?? Ë ¨ b??Š√ …Ëe??ž w? ‰uKÝ

Æ ≥¥∂Ø∑ Í—U³« `²Ë ¨∏Ø¥ ÂUA¼ sЫ V¹cNð ‚U×Ý≈ sÐ bL; …dO« dE½«Ë ¨±¥Ø¥ W¹UNM«Ë W‡‡‡¹«b³« ©±®
Æ ±µπ Ê«dLŽ ‰¬ ©≤®
Æ ¥π∂Ø≥ d¹dł sЫ dOHð ©≥®
Æ ≥∏ È—uA« ©¥®
Æ ±¥Ø¥ W¹UNM«Ë W¹«b³« dE½«Ë ¨∏Ø¥ ÂUA¼ sЫ V¹cNð ‚U×Ý≈ sÐ bL; …dO«©µ®
208

w³M« Ê_ ô≈ „«– U? Ë ¨©±®˝rNu??I lL??ð «uu?I?¹ Ê≈Ë˚ ∫vU?Fð t?u? w U??L? p– ʬd??I«
‰«u? √ œ— w ”UM« —UA?²Ý« b? Ë ¨W U?F« —u? _« s ÊU U?LO? È—uAUÐ «b?Š√ h¹ ô ¤
b? w½≈Ë ¨5³zUð U½Ë¡Uł b? rJ½«u?š≈ ÊS ¨b?FÐ U √® ∫‰U?I U?γOD?š rNO? ÂU Ë ¨rN?OKŽ Ê“«u¼
Ê√ rJM VŠ√ s Ë ¨qF?HOK pcÐ V=OD¹ Ê√ rJ?M VŠ√ sL ¨rN?O³Ý rN?O≈ œ—√ Ê√ X¹√—
b?? ∫”UM« ‰U??I? ¨©qF??H? OK U?MOKŽ tK?« ¡wH¹ U?? ‰Ë√ s ÁU¹≈ t??OD?F½ v²??Š tEŠ vK?Ž ÊuJ¹
r s2 p– w rJM Ê–√ s Í—b½ ô U½≈® ∫¤ tK« ‰u?Ý— ‰UIÆtK« ‰u?Ý— U¹ p– UM³OÞ
]
«uFł— rŁ ¨r¼ƒUdŽ rNLKJ ¨”UM« lłd ¨©rd? √ rƒUdŽ UMO≈ ld¹ v²Š «uFł—U ¨Ê–Q¹
Æ©≤®©«u³OÞ b rN½√ ÁËd³šQ ¤ tK« ‰uÝ— v≈
wDF¹ Ê√ rJM? VŠ√ sL?® ∫W?³?IŽ s?Ð vÝu? W¹«Ë— s b?O?ł œUMÝSÐ Èd?š√ W¹«Ë— wË
Æ©r¼ƒ«b wKF
wDF¹ Ê√ Ád s Ë ¨qFHOK ÁdJ dOž
]
Æ¡«bH« «uQÝ ”UM« s ÎöOK ô≈ ¨rN¹b¹QÐ U ”UM« vDŽQ
XU?? Ë ¨tK« ‰u??Ýd u??N? UM ÊU?? U?? ∫ÊËd??łU?N?*« ‰U?I? ∫VO??F? ý sÐ Ëd??L? Ž W¹«Ë— wË
…—«e uMÐË U½√ U? √ ∫WMOO?Ž ‰U Ë °ö rO?9 uMÐË U½√ U √ ∫fÐUŠ sÐ Ÿd? _« ‰U Ë ¨pc? —UB½_«
u?N? UM ÊU? U? qÐ ∫rO?KÝ uMÐ XU?I? °ö? rOKÝ uM?ÐË U½√ U? √ ∫”«œd? sÐ ”U?³?F« ‰U? Ë °ö?
iz«d? X?Ý ÊU?½≈ qJÐ tK? t?I?×Ð rJ?M p9 s ® ∫¤ tK« ‰u??Ý— ‰U?I?Æ tK?« ‰u?Ýd
Æ©≥®©r¼¡UMÐ√Ë r¼¡U½ ”UM« v≈ «Ëœd ¨t³OB½ ¡w ‰Ë√ s
WJ `²?? b?FÐ ô≈ «u?L?K¹ r s¹c« rN?ÐuK W?HR*« rN??O? ÊU?Ë ¨r?NK ”UM« —ËU?ý b??I?
w³M« d? √ vKŽ «u?{d?²Ž« b? Ë ¨¤ w³M« …U?Ë b?FÐ bð—« s rNM Ë ¨ÂU¹QÐ WŁœU?(« Ác¼ q³? Ë
s Í—b?½ ô U½≈® ∫‰U?? ? Ê√ ô≈ ¤ t?M sJ?¹ r p?– l Ë ¨Ê“«u¼ v?≈ w³?? ??« œ— w ¤
¡U?d?F«Ë ¨r¼U?{— ◊d?²?ýU? Æ©rd? √ rƒU?dŽ U?MO≈ ld¹ v²?Š «u?F?ł—U? ¨÷d¹ r s2 w{—
u¼Ë ¨n¹dŽ l?Lł ¡Ud?F«® ∫dOŁ_« sЫ ‰U? ¨Y¹b(« dB?F« w VFA« wK¦2Ë »«u?MU r¼
Æ©¥®©rN«uŠ√ tM dO _« ·dF²¹Ë ¨r¼—u √ wK¹ ”UM« s WŽUL'« Ë√ WKO³I« —u QÐ rOI«
=
·—UŽ U½Q ÂuI« vKŽ XdŽË ¨”UM« s WHzUÞ d? QÐ rzUI« u¼® ∫d−Š sЫ kU(« ‰U Ë
s U?NÐ ·d?F?¹ v²?Š r¼—u? √ ·d?F?²¹ t½uJ? U¼—u? √ kH?ŠË rN?²?ÝU?O?Ý d?? √ XOË ∫Í√ n¹d?ŽË

Æ ¥ ÊuIUM*« ©±®
Æ ¥≥±π Õ ≥≥Ø∏ `²H« l Í—U³« `O× ©≤®
Æ ≥¥Ø∏ Í—U³« `² dE½« Ë ¨±∂≤ص ÂUA¼ sЫ V¹cNð ‚U×Ý≈ sÐ bL; …dO«©≥®
Æ ≤±∏Ø≥ Y¹b(« V¹dž w W¹UNM« ©¥®
209

Æ©±®©ÃUO²Šô« bMŽ t u
rJOKŽ qLF?²Ý« Ê≈Ë ¨«uFOÞ√Ë «uF?LÝ«® ‰U ¤ w³M« v≈ UŽu?d pU sÐ f½√ sŽË ≠¥
©≤®Æ©W³OГ tÝ√— ÊQ wA³Š b³Ž
ŸÒb??−? ? U??O? ?A? ³? ?Š «b??³? ?Ž ÊU?? Ê≈Ë ¨lO?Þ√Ë lL??Ý√ Ê√ w?KOKš w?½U??Ë√® ‰U?? —– wÐ√ sŽË ≠µ
©≥®Æ©·«dÞ_«
rK?? 5Ð ‚d?? ô t½√Ë ¨5M? R*« 5Ð …«ËU??*« √b?³? d¹d??I? ²  ¡U??ł U/≈ Y¹œU??Š_« Ác¼Ë
¨WO?I³D« UNL?O Ë WOK¼U?'« ÷UI½√ vKŽ rzUI« ¨b¹b?'« w öÝù« lL²?:«Ë WËb« w rK Ë
b³F«Ë ¨wýdI« n¹dA« d(« 5Ð ‚d ö ¨¡«uÝ t?K« s¹œ w lOL'« qÐ ¨WO³BF« UNŠË—Ë
w »d??F« t?Ð q³??Ið sJ?ð r Íc« d?? _« u¼Ë ¨ U??³? ł«u?«Ë ‚u??I? (« w wA??³? (« n?O? F? C«
vKŽ rN?CFÐ tÐ qOD?²¹ ÊU? U0Ë ¨rNÐU½Q?Ð iFÐ vKŽ rNC?FÐ tÐ d?H¹ ÊU? U0 ¨WOK¼U?'«
d?H« ÆÆ w² √ U?NŽbð ô W?OK¼U'« d? √ s ÀöŁ® Y¹b(« w ¡U?ł v²Š ¨rNÐU?ŠQÐ iFÐ
U¼dË ¨WOK¼U?'« WOÒ ³Ž
Ò rJMŽ V¼–√ b tK« Ê≈® UC¹√ ‰U? Ë ¨©»U½_UÐ sFD«Ë »UŠ_UÐ
r¼d?? ? ‰U?? ł— sŽb?? O ¨»«dð s Âœ¬Ë ¨Âœ¬ u?MÐ r²½√ ¨w?I? ý d?? łU??Ë ¨wI?ð s R?? ¨¡U?ÐüUÐ
Æ©¥®©ÊöF'« s tK« vKŽ Êu¼√ s½uJO Ë√ ¨rMNł r× s r× r¼ U/≈ ¨Â«u QÐ
n½Q¹ ÊU? U «c¼Ë wÐd?F« d(« d?O ú W?ŽUD«Ë lL« jI? fO b¹b'« s¹b« w Vł«u?U
…—u? `³ √ Ác¼Ë ·«dÞ_« Ÿb?− œu?Ý_« wA³?(« b³?FK v²Š V?& qÐ rN²?OK¼Uł w »d?F« tM
sL?Ž ·dD« iGÐ WDKK W?ŽUD« √b³* U?O?ÝdðË ¨5M R*« 5Ð …«ËU?LK «b?OQð wÐd?F« U¼—uB?²¹
»U?²J«®  U¹U?ž oI?% w²« ¨‰U?LŽ_«Ë ‰U?F?_UÐ qÐ ¨’U??ý_UÐ X?O …d?³FU? ¨U¼d? √ vu?²¹
U??NÐ r¼¡U??ł w²« ¨j??I«Ë …«ËU??*«Ë ‰b??F« Ê«e??O*«Ë ¨o(«Ë —uM?«Ë rKF« u¼ »U??²JU?? ¨©Ê«e??O*«Ë
ÆrNðUOŠ l «Ë w rN UNLOIO b¹b'« s¹b«
v≈ dEM¹ sJË ¨rJu √Ë r—u? v≈ dEM¹ ô tK« Ê≈® `O×B« Y¹b?(« w ¡Uł «cNË
©µ®Æ©rJULŽ√Ë rJÐuK
¨U?N?O? «d? „—bð sË ¨U?N?O½U?F? „«—œ≈ lOD²?ð s? Y¹œU?Š_« Ác¼ rN?H WËU?×? q Ê≈Ë
ZU?? ?F? ? ²? Y¹œU?? ?Š_« Ác?¼  ¡U?? ?ł w²?« ¨wŽU?? ?L? ? ²? ? łô« l?{u«Ë ¨w?¹—U?? ?²« ·d?E« ×U?? ?š
Æ ±∂πر≥ Í—U³« `² ©±®
Æ ∑±¥≤ Õ Í—U³« `O× ©≤®
Æ ±∏≥∑ Õ t×O× w rK ©≥®
Æ µ±±∂Õ œË«œ uÐ√ ©¥®
Æ ≤µ∂¥ Õ rK `O× ©µ®
210

ÆUN W³ÝUM*« ‰uK(« lCðË ¨tðöJA
WDK?« ö?√ Êu??d??F¹ ô rN??²? OK¼U??ł w ¨W??U??š rNM W??O½U½b??F«Ë ¨»d??F« ÊU?? b??I
s «b??³? ?Ž f _UÐ ÊU?? ¨W??I?K)« Áu??A? wA?? ³? Š œu??Ý_ ÊuJð Ê√ s?Ž ö??C? ¨U??N W?? ŽUD«Ë
°r¼bO³Ž
ÂU??O? q³?? WJ w U??N?O?≈ U?Žœ w²« …«ËU??*«Ë ¨b¹b??'« s¹b« U??NÐ ¡U?ł w?²« …u?š_« U??N½≈
w³M« 5Ð Ÿ«dB« U¹U?C ÈbŠ≈ w¼Ë ¨WM¹b*« w UN? UO bFÐ UI?O³DðË öLŽ U?NÝ—Ë ¨WËb«
öC ¨r¼bO?³ŽË rNzUHF{ l bŠ«Ë ÊU?J w «uK−¹ Ê√ «uÐ√ s¹c« ¨g¹d s ú*«Ë ¤
°rNOKŽ «Ëd Q²¹ Ê√ sŽ
s¹d??łU??N*« s ·«d??ý_« v?KŽ «d??O? √ vu*« WŁU??Š sÐ b?¹“ b¹b??'« lL??²? :« w —U?? b??I
Ãdš 5Š ¨WM¹b*« vKŽ «dO √ nOFC« vLŽ_« Âu²J Â√ sЫ —UË ¨WðR …Ëež w —UB½_«Ë
d?LŽ ‰U? v²?Š ¨WM¹b*« w 5M R*UÐ wKB¹ U? U? ≈ WH¹c?Š vu? rUÝ —U?Ë ¨b?Š√ v≈ w³M«
°©t²HK²Ýô UOŠ WH¹cŠ vu rUÝ ÊU u®
∫wU²« Y¹b(« vMF*« «c¼ `{u¹ U2Ë
b??³? Ž rJOKŽ d?? √ Ê≈® ∫Ÿ«œu« W??−? Š w ‰u??I¹ ¤ w?³M« XF??L? Ý U??N½√ 5B??Š Â√ sŽ ≠∂
° ”UM« UN¹√ U¹® W¹«Ë— wË ©±®Æ©«uFOÞ√Ë t «uFLÝU ¨tK« »U²JÐ rœuI¹ ¨œuÝ√ Ÿb−
»U² rJ ÂU? √ U ¨«uFOÞ√Ë t «uFLÝU? ¨Ÿb−
Ò wA³Š b³?Ž rJOKŽ d √ Ê≈Ë ¨tK« «uIð«
©≥®Æ©tK« »U²JÐ rœU U ® W¹«Ë— wË ¨©≤®©tK«
b??O? I¹ ◊d??ý u¼Ë ¨t?zu??{ vKŽ W??ŽUD?« Y¹œU??Š√ rN?? V−¹ ¨w?¼bÐ Í—Ëd??{ b??O? «c¼Ë
vKŽ oKD*« qL?Š s ‰u?_« rKŽ w —d?Ið U* ¨W?ŽUD«Ë lL?« Y¹œU?Š√ w œ—«u« ‚öÞù«
ʬd?? I«  U??L?J×?? w? ÊUJ Y¹b?? (« «c¼ b?? łu¹ r u q?Ð ¨Á—u?? `{Ë√ s? «c¼Ë ¨b??O? ?I*«
Í√ ¨t rNLOJ%Ë ¨»U²J?K rN² U SÐ WÞËdA WLzú W?ŽUD« Êu w ¨tMŽ wMG¹ U WM«Ë
u¼ œU?N'« l¹d?AðË ¨W _« b?O?ŠuðË ¨WËb« W U? ≈ s ö√ œu?B?I*« –≈ ¨jI«Ë ‰b?F« W U? ≈
p¹d?ý ô Áb?ŠË ©¥®˝tK tK s?¹b« ÊuJ¹Ë WM²? ÊuJ?ð ô v²?Š r¼uKðU? Ë˚ vU?F?ð ‰U? U?L?
Ÿ—UA« ⁄u¹ Ê√ —uB²¹ ö ¨»d?F« WG w WŽUD« u¼ s¹b«Ë ¨¡U݃dK ôË „uKLK fO ¨t
°ÁbŠË tK ô ¨t WŽUD« qFłË ¨»U²J« qDŽ s* WŽUD«
Æ ±∏≥∏ Õ t×O× w rK ©±®
Æ ©`O× sŠ Y¹bŠ® ‰U Ë ±∑∞∂ Õ Íc d²« ©≤®
Æ5OA« ◊dý vKŽ `O× œUMÝSÐ ≤∏∂± Õ wzUM« ©≥®
Æ ≥π ‰UH½_« ©¥®
211

»U?²?JÐ rœU? U?? ® Ë√©tK« »U?²? rJ ÂU?? √ U? ® `O??×?B« Y¹b??(« «c¼ w ¤ tu??I?
W? U?? ≈ œu?B?I*U? ¨W??ŽUD«Ë lL?« r?JŠ l¹d?Að s wK?_« œu?B?I*« u¼ «c¼ Ê√ b??R¹ ¨©tK«
vu? Ë√ ¨w?ýd? d?Š b¹ vK?Ž ¡«u?Ý ¨»U?²J« t?Ð ¡U?ł U?L? ”U?M« 5Ð j?I«Ë ‰b??F«Ë o(«
ÆwA³Š
U? «u?F?OÞ√Ë t «u?F?L?Ý«® ÁbN?Ž w V?² ö?ł— qL?F?²?Ý« «–≈ ÊU? t½√ d?L?Ž sŽ X³Ł b? Ë
Æ©±®©rJO ‰bŽ
ÆWŽUD« XDIÝ ‰bF« nKð «–S ¨UN²¹UžË WŽUD« bO ‰bF« qF−
∫WŽUL'« ÂËe »ułË ∫w½U¦« q_«

ÊUDK« s Ãd?š s t½S? ¨d?³?B?OK U?¾?O?ý Ád?O √ s? Ád s ® ∫U?Žu?d? ”U?³?Ž sЫ sŽ ≠∑
©≤®Æ©WOK¼Uł W²O  U «d³ý
‚—U?? s? t½S??® ∫k?HKÐ ”U?? ³? Ž sЫ s?Ž U??C¹√ r?K?? Ë Í—U?? ? ³?« bMŽ Èd?? š√ W¹«Ë— wË
©≥®Æ©WOK¼Uł W²O  U ô≈  UL «d³ý WŽUL'«
sŽ b¹“ sÐ œU?L?Š W¹«Ë— s U?N½S ¨`√Ë `?ł—√ ©WŽU?L?'«® d– U?N?O? w²« W¹«Ëd« Ác¼Ë
¨bF'« sŽ À—«u?« b³Ž o¹dÞ s ©ÊUDK«® d– U?NO œ—Ë w²« vË_« W¹«Ëd« ULM?OÐ ¨bF'«
öÐ À—«u« b??³? Ž s t??I? √Ë kH??Š√ b¹“ sÐ œU??L? ŠË ¨”U??³? Ž sЫ sŽ ¡U??ł— wÐ√ sŽ U??L¼ö??
ÆtOKŽ kH(« w 5F sÐ w×¹Ë ¨q³MŠ sÐ bLŠ√ t b Ë ¨·öš
¨‚«d²?ô« ÂbŽË ŸU?L²?łô« UN?OKŽ tK« VłË√ b Ë ¨W? _« w¼ UM¼ WŽU?L'« Ê√ `O?×B«Ë
ôË ¨W?ŽUL?'« b?Š√ „d?²¹ ö ¨˝«u? d?Hð ôË U?FO?L?ł tK« q³?×Ð «u?LB?²?Ž«Ë˚ vU?Fð ‰U? UL?
W¼«dJ« –≈ ¨WŽUD« w tIŠ jIð ô t W¼«dJ« ÊS ¨U¾?Oý ÂU ù« s Ád u v²Š ¨UN —UH¹
ÊU? b?I? ¨WO?Žd?A« ÂUJŠ_« tÐ ◊UM?ð UD³?CM «d¼Uþ U?H?Ë XO?Ë ¨UN j?ÐU{ ô W?O??HM«
s VKÞ 5Š d?L?Ž l VF? sÐ wÐ√ W?B? w U?L? ¨tðb?ý d?L?Ž s ÁdJ¹ WÐU?×?B« iFÐ
bN?A ¨UŁöŁ Ê«c?¾²?Ýô« Y¹bŠ ¤ w³M« s lL?Ý t½√ vKŽ «b¼U?ý ÍdFý_« v?Ýu wÐ√
tK« ‰u??Ý— »U??×? √ vKŽ UЫc??Ž sJ?ð ô d?L? Ž U¹® ∫V?F? s?Ð wÐ√ ‰U??I? ¨V?F? s?Ð wÐ√ t

v≈ `O× œUMÝSÐ ¨µµ dŁ√ ‰öK WM«Ë ¨µ¥¥ Ø∂ nMB*« w W?³Oý wÐ√ sÐ«Ë ¨±∏± ’ b¼e« w bLŠ√ ©±®
Æ a«ÆÆdLŽ ÊU s¹dOÝ sÐ bL×
Æ ±∏¥πÕ rK ËÆ ∑∞µ≥ Õ Í—U³« ©≤®
Æ ±∏¥πÕ rK ËÆ ∑∞µ¥ Õ Í—U³« ©≥®
212

©±®Æ©X³¦ð√ Ê√  œ—Q U¾Oý XFLÝ °tK« ÊU×³Ý ∫‰UI ¨¤

s ÁdJ¹ rN?C?FÐË ¨tMOË t?× U?ðË tK¼U?ð ÊU?L¦?Ž s ÁdJ¹ WÐU?×?B« iFÐ ÊU? UL?
gO??ł vKŽ b¹“ s?Ð W? U??Ý√ ¤ w³?M« d??O? Q?ð rN?C? FÐ ÷d?¹ r qÐ ¨tðb??ŠË t??²Ðö?? wKŽ
WD?K« W?? Ý—U?? L? ?L? ? ¨U?? N? ?OK?Ž d?? ³? ?B« V−?¹ —u?? _« Ác¼ q¦?? L? ? ¨p?– w «u?? LKJ?ðË ¨WðR??
Æ”UM« q UNMŽ v{d¹ …—ËdCUÐ fOË ¨ÍdAÐ œUN²ł« UNðUOŠöB
WM?O? ? G? ?C?« À—uð w²?« ¨W¹œd?? ?H« W?? ?U?? ?)« —u?? ? _« w «c¼ ”U?? ?³? ? Ž sЫ Y?¹b?? Š d?¼UþË
Ád?? _ «dJ?M ÂU?? ù« s t¼d?? U?? ÊU?? uË ¨d?? ³? ?B?UÐ Ád?? √ t½√ p– b?? R?¹ U2Ë ¨¡U?? C? ?G? ?³«Ë
—u?? _« œu?B? I*« Ê√ vK?Ž p– ‰b?? ¨dJM*« sŽ ÁU??NM¹Ë ¨·d??F*UÐ Ád?? Q¹ Ê√ Ë√ ¨t W??×? O?B?MUÐ
Âu?Ið v²Š ¨U?N?² —U?H Âb?ŽË ¨W?ŽUL?'« l d?³B« Vł«uU? ¨W¼«dJ« VK−?²?ð w²« WU?)«
‚U?IA½ô«Ë W?ŽUL?'« „dð –≈ ¨p– wC?²I¹ ÂU? ù« s t¼dJ¹ U? ÊU Ê≈ ¨Ád?O?OG?²Ð UNK W? _«
VłË√Ë ¨b?O?Šu?²UÐ rNM¹œ ¡U?ł Íc« ¨Âö?Ýù« q?¼√ ô ¨W?OK¼U?'« q¼√ ‰U?ŠË qF? s U?NMŽ
U?L?  U? b??I? ‰U?(« pKð vKŽ  U? s?L? ¨·ö?²?šô«Ë W? d?H« Âd?ŠË ¨·ö??²zô«Ë …b?Šu«
UŠ«uÐ «dH WDK« sŽ —b U ÊuJ¹ Ê√ ô≈ ¨rN?Ð t³A²« sŽ wN½ «c¼Ë ¨WOK¼U'« q¼√  u1
Æt½UOÐ wðQOÝ UL
W??²?O?  U? ¨ U??L? ¨W??ŽU??L?'« ‚—U??Ë ¨W?ŽU?D« s Ãd?š s? ® U?Žu??d? …d?¹d¼ wÐ√ sŽË ≠∏
d?BM¹ Ë√ ¨W?³? B?Ž v≈ u?Žb¹ Ë√ ¨W?³?B?F VC??G¹ ¨W?O?L?Ž W¹«— X% qðU? s? Ë ¨W?OK¼U?ł
ôË ¨U¼d??łU??Ë U¼dÐ »d??C¹ ¨w²?? √ vK?Ž Ãd?š s? Ë ¨W?O?K¼U??ł WK²??I? ¨q²??I? ¨W?³? B? Ž
©≤®Æ©tM XË ¨wM fOK ¨ÁbNŽ bNŽ Íc wH¹ ôË ¨UNM R s výUײ¹
.d?%Ë ¨W?DK«Ë WËb« b??O?ŠuðË ¨©W??ŽUD«® »u?łË vK?Ž ÊU?OÐ `{Ë√ Y¹b??(« «c¼ wË
¨U?NMŽ ‚U?I?A½ô« .d?%Ë ¨W? _« bO?Šu?²Ð ¨©W?ŽU?L?'«® »u?łËË ¨U?N?LO??Ið Ë√ ¨U?N?OKŽ ÃËd?)«
U?N? LK?? ¨U¼œ«d?√ qJ? WMÞ«u*« √b?³? d¹d?I?ð t?O? Ë ¨U?NKL??ý r{Ë ¨U?N? ²?LK? b?O?Šu?ð »u?łËË
t?OKŽ ÊU? U? v≈ …œu?F« .d?% t?O?Ë ¨sÞu?«Ë WËb« w W? _« s ¡e?ł W? c« q¼Q? ¨U?N?O? –Ë
ÆrKþË ‰U²² «Ë W dË WO³BŽ s WOK¼U'« q¼√
‰U? Ë ¤ w³M?« tÐ r¼U?Ë√ U0 r¼U?ËQ?? W?OÐU?'UÐ rN??³Dš t½√ d?L?Ž sŽ d??L?Ž sЫ sŽË ≠π
¨bFÐ√ 5MŁô« s u¼Ë ¨bŠ«u« l ÊUDOA« ÊS ¨W dH«Ë rU¹≈Ë ¨WŽUL'UÐ rJOKŽ ÆÆ®
©≥®Æ©WŽUL'« ÂeKOK WM'« WŠu³×Ð œ«—√ s Ë
Æ ≤±µ¥ Õ rK `O× ©±®
Æ ±∏¥∏ Õ t×O× w rK ©≤®
Æ ©tłu« «c¼ s V¹dž `O× sŠ Y¹bŠ® ‰U Ë ≤±∂µÕ Íc d²« ©≥®
213

t?I?H« q¼√ r¼ rKF« q¼√ bMŽ W?ŽU?L'« d?O??HðË® ∫Y¹b?(« «c¼ W¹«Ë— b?FÐ Íc d?²« ‰U?
°°©Y¹b(«Ë rKF«Ë
ÿU??H?√ Wôœ sŽ ÊuJ?¹ U?? b??F?Ð√ Íc?? d??²?« Ád??– Íc« vM?F*« «c??NÐ W?? ŽU??L? ?'« d??O? ? ?HðË
q¼√Ë Íc?? d?²« t??O≈ V¼– Íc« vM?F*« «c¼ d?L? Ž ‰U?³Ð d?D¹ rË ¨Ÿ—U??A« œ«d? Ë ¨’u??BM«
ÂËe vKŽ Y(« ’u??BM« Ác¼ s œu?B?I*«Ë ¨W? _« w?¼ U?N? ËeKÐ —u? Q*« W?ŽU?L? '« qÐ ¨rKF«
ÆUNKLý o¹dHð Ë√ ¨UNH oý .d%Ë ¨UN²LK ŸUL²ł«Ë ¨UNðbŠË vKŽ WEU;«Ë ¨W _«
∫UN UN uIŠ ¡«œ√Ë WDK« ·dBð vKŽ d³B« ∫YU¦« q_«

«—u?? √Ë …dŁ√ Íb?? FÐ ÊËd?? ²? ?Ý rJ½≈® ∫¤ t?K« ‰u?? Ý— UM ‰U?? ∫‰U?? œu?? F? ?? s?Ы sŽ ≠±∞
tK?« «uKÝË ¨r?N? ?I? ?Š r?N? ?O≈ «Ëœ√® ∫‰U?? ? °tK« ‰u?? ?Ý—U¹ U½d?? ? Qð U?? L? ? ∫«uU?? ¨©U?? ?N½ËdJ?Mð
©±®Æ©rJIŠ
Íc« t?K« ÊuQ?? ?ðË ¨rJ?OKŽ Íc?« o(« ÊËœRð® U?? ?C¹√ Í—U?? ? ?³?« w Èd?? š√ W?¹«Ë— wË
©≤®Æ©rJ
Õ«d?ý s d?O?¦ U?N?O? jKšË ¨U?NÐ j³?š w²« W? U? ù« Y¹œUŠ√ s? ÁdO?G? Y¹b?(« «c¼Ë
œU??N? ²? ł« w¼ qÐ ¨W??O? F?D ôu??√ ÊuJð ô b?? W?¹bzU??I? Ž ôu??√ «uK√ rN?½√ p–Ë ¨Y¹b??(«
°‰u_« pKð l o«u²¹ U0 W¹u³M« Y¹œUŠ_« ÊËdH¹ «Ëcš√ rŁ ¨Í√—Ë
…dŁ_«Ë ¨…dŁ√ ÊËd??O?Ý rN?½QÐ r¼d?³? ¹Ë WÐU??×?B« ¤ w³?M« VÞU??¹ Y¹b?(« «c¼ w?H?
jAM*« w W?ŽUD«Ë lL«® vK?Ž W³?IF« w rN?F¹UÐ b Ë ¨’U?B²?šô«Ë ¨¡wAUÐ —U¦?¾²?Ýô«
Æ©UMOKŽ …dŁ√Ë ¨ÁdJ*«Ë
¨Á¡«d?? √Ë ¨Á¡«—“Ë ÂU?? ù« —U??²??¹ b?I? ¨…dŁ_« s?Ž pHMð ô WD?K«  U??d??Bð Ê√ ÂuKF?? Ë
pcÐ v{d¹ ULK Ë ¨r¼dOž s¹dš¬ vKŽ r¼dŁR¹Ë ¨—UO²šô« «cNÐ U u h¹Ë ¨týuOł …œU Ë
Ác¼ w d?³?B« u¼ Vł«u« Ê√ ô≈ ¨o(« rC¼Ë ¨6GUÐ ÊËd?F?A¹ b? Ë ¨r¼—UO?²?š« r²¹ r s
¨eO?O9 öÐ 5LK*« QH?√ —UO²?š« Vł«u« qÐ ¨t²Ð«dI «b?Š√ dŁR¹ Ê√ ÂU ù« vKŽ Âd?×¹Ë ¨‰U(«
¨tK¦ r¼ s vKŽ —UO?²šô« «cNÐ ÁdŁ¬ bI r¼Q?H√ —U²š« Ê≈Ë v²Š ‰«u?Š_« lOLł w t½≈ ô≈
qO?CH?²« ∫»dF« W?G w …dŁ_« vMF?L ¨…d?Ł√ tOKŽ oKD¹ «c¼Ë ¨r?N½Ëœ VBM*UÐ tB?š t½_
tK« „dŁ¬ b??I tKUð «uU? ˚ n?Ýu¹ …u?š√ W?B? w? vU?Fð tu? t?M Ë ¨’U?B?²?šô«Ë .b??I?²«Ë
vKŽ W??³? I? F?« Âu¹ —U??B½ú ¤ w³?M« W??F¹U??³? vMF?? «c?¼Ë ¨pKC??Ë pB??š Í√ ¨˝UM?OKŽ
Æ ∑∞µ≤ Õ Í—U³« `O× ©±®
Æ ±∏¥≥ Õ rK Ë ¨≥∂∞≥ Õ Í—U³« `O× ©≤®
214

rN?F¹U?³¹ v²Š U? u? c U?¾?O?ý ¤ w³M« s lI¹ Ê√ —u?B²¹ ôË ¨rN?OKŽ …dŁ√Ë W?ŽUD«Ë lL?«
U vKŽ d³B« UC¹√Ë ¨WŽUD«Ë lL« v≈ ÃU²% WDK« Ê√ vKŽ p– ‰b ¨tOKŽ d³B« vKŽ
rN?1b??I?ðË ¨r¼d?? O? ?ž vKŽ rN?KO?? C? ?HðË ¨W?? U?? F« nzUþu?UÐ ”UM?« iFÐ nO?KJð s? tÐ Âu?? Ið
Ác¼ q¦? vKŽ d?³?BUÐ d? Q? ¨¡UH?_« 5Ð ižU?³ðË b?ÝU?% s p– V³?Ð lI¹ U? Ë ¨rN?OKŽ
…dŁ_« vKŽ d??³?B« vKŽ ¤ w³?M« rN?F¹UÐ «c??NË ¨U?NM WD?K«  U?d?Bð p?HMð ô –≈ …dŁ_«
Y¹b?(« Ád?H¹Ë ¨iFÐ ÊËœ r¼—u? √ w tKLF?²?¹Ë rNC?FÐ h¹ 5Š ¨tM ÊuJ²?Ý w²«
∫wU²«
tK« ‰u??Ý—U¹ ∫‰U?I? ¤ w³M« v?≈ ¡U?ł —U?B?½_« s ö?ł— Ê√ d??O?C? Š sÐ b?O? Ý√ sŽ ≠±±
v²?? Š «Ëd?? ³? ?U?? …dŁ√ Íb?? FÐ ÊËd?? ²? Ý® ∫‰U?? I? ? øwM?KL?? F? ?²? ?ð rË ¨U½ö?? XK?L? F? ?²? ?Ý«
©±®Æ©w½uIKð
¨W?H?OþË tu¹ rË ¨tU?L?Ž√ w? tKL?F?²?¹ r t½√ ¤ w³M« v≈ Í—U?B?½_ wJ²?A¹ UMN?
°rNKLF²Ý« s¹c« WÐU×BU
UNM ÊËd?²Ý ¨W?³IF?« w UNOKŽ d?³B« vKŽ rJ²?F¹UÐ w²« …dŁ_« ÊQÐ ¤ w³M« t ‰U?I
–≈ ¨W? U?O?I« Âu¹ w½u?IKð v²?Š ÍU¹≈ rJ²?F?OÐË ¨w rb?N?Ž vKŽ «Ëd?³U? ¨b?ý√ u¼ U? Íb?FÐ
‰«R?Ý sŽ »«u?'« sŽ ¤ w³?M« ÷d?Ž√Ë ¨…UÐU?;«Ë qÞU?³UÐ …dŁ√ ÊuJ?²?ÝË ¨o(UÐ …dŁ√ Ác¼
tð«– bŠ w u¼ rN? ¤ w³M« ‰ULF?²Ý« Ê_ ¨tOKŽ p¾Ë√ dŁR¹ r? t½≈ qI¹ rË ¨Í—UB½_«
r¼d Q ¨UN½ËdJMOÝ bý√ …dŁ√ ÁbFÐ ÊËdOÝË ¨o(UÐ …dŁ√ UN½√ ô≈ ¨…dŁ√Ë ’UB²š«Ë rN .bIð
¨rNðd √ «–≈ U?N WŽUDU ¨WDKK rN?OKŽ Íc« o(« «ËœR¹ Ê√Ë ¨—u _« Ác¼ q¦ vKŽ d?³BUÐ
ÆrNðdHM²Ý« «–≈ UNðdB½Ë ¨rN²Žœ «–≈ UN²ÐUł≈Ë
Ê√ œu?B? I*« ¨©rJ Íc«® Ë√©rJ?I?Š tK« «uQ??Ý«Ë® œu?F?? sЫ Y¹b?Š w? ¤ tu? Ë
vË sL ¨p– vKŽ w³M« «uF¹UÐ b rN½S ¨…dŁ_« Ác¼ vKŽ r¼d³ vKŽ »«u¦« tK« «uQ¹
e?Ž tK?« l W?F?OÐ ¤ w³?M« l W?F?O? ³« Ê_ ¨qłË e?Ž tK« v?KŽ tЫuŁË Ád?łQ? t??²?F?O?³?Ð rNM
YJ½ sL? rN¹b¹√ ‚u t?K« b¹ tK« ÊuF¹U?³¹ U/≈ p½u?F¹U³¹ s¹c?« Ê≈˚ vUFð ‰U? UL? ¨qłË
vKŽ ÁuF¹UÐ b? Ë ¨˝UL?OEŽ «dł√ tOðR?O tK« t?OKŽ b¼UŽ U0 vË√ s Ë t?H½ sŽ YJM¹ U? S
rOEF« d?ł_«Ë tЫuŁ tK?« «uQ?¹Ë ¨oŠ s rN?OKŽ Íc« «ËœR¹ Ê√ r¼d? Q? ¨…dŁ_« vKŽ d?³?B«
¨U?N??H½ …dŁ_« w¼ U?N½ËdJM¹ w?²« —u? _«Ë ¨rN?O?³½ l rN?²?F?O?³Ð rNzU?Ë ¡«e?ł ¨r¼b?ŽË Íc«
«—u?? ? √ …dŁ√ Íb?? ? FÐ ÊËd?? ? ²? ? Ý® ‰b?Ð U?? ?N?½√ vK?Ž Ë«u« ◊U?? ? I? ? ÝS?Ð  U¹«Ëd?« iFÐ w? œ—Ë U?? ?L? ? ?

Æ ±∏¥µ Õ rK Ë ¨∑∞µ∑ Ë≥∑π≤Õ Í—U³« `O× ©±®
215

Ád??O? ?O? G? ²?Ð r¼d?? _ «dJ?M ÊU?? u –≈ U?? d??×? W?? F¹d??A« w? «dJM œ«d?*« fOË ¨ ©±®©U?N?½ËdJMð
ÊuKFH¹ ¡«d √ ÊuJ¹® Y¹bŠË ¨©ÁbOÐ ÁdOGOK «dJM rJM È√— s ® Y¹bŠ w UL ¨Á—UJ½≈Ë
r rNOK?Ž dOG?²²Ý «—u? √Ë …dŁ√ ÁbFÐ ÊËdO?Ý U/≈Ë ¨©s R u?N ÁbOÐ r¼b¼U?ł sL ÊËd? R¹ ô U
d??³?BU?Ð r¼d? Q?? rN??OKŽ ‰«u??Š_« d?O? G?²? ¨r²½√ Í√ ©U??N½ËdJMð® ‰U?? «c?N?Ë q³? s U?¼Ëb?N? F¹
d?³?B« Vł«uU? Âu?L?F« `O?×?B«Ë ¨WÐU?×?BU?Ð qO? Ë —U?B½_UÐ ’U?š «c¼ qO? b? Ë ¨U?N?OKŽ
ÆWËb« Êu¾ý wu² Á«dð s —UO²šUÐ UN UN* WDK« WÝ—U2 V³Ð …dŁ√ s lI¹ U vKŽ
w «u?? B? F?ð ôË ÆÆ® tEHË v?Ë_« W??³? ?I? F« W?? F? ?OÐ h½ X U?? B« sЫ …œU?? ³? Ž ÈË— b?? Ë
©≤®Æ©ÆÆtK« vKŽ ÁdłQ rJM vË sL ¨·ËdF
¨ø¡wH« «cNÐ ÊËdŁQ?²¹ Íb?FÐ s WLz√Ë r²½√ nO® ∫‰U? ¤ w³M« sŽ —– uÐ√ ÈË—Ë
∫‰UI?ÆpI(√ v²?Š tÐ »d{Q? wIðUŽ vKŽ wH?OÝ l{√ o(UÐ p?¦FÐ Íc«Ë U √ ∫X?K ‰U
©≥®Æ©w½UIKð v²Š d³Bð p– s dOš vKŽ pœ√ ôË√®
vIK¹ v²Š d³B« u¼Ë ¨‰«u? _UÐ —U¦¾²Ý« ÀbŠ «–≈ ¨‰U²I« s d?Oš u¼ U vKŽ tœ UMN
d?O?š d?³?B« qF?ł U/≈Ë ¨‰U?(« p?Kð w ‰U?²?I« W?O?ŽËd?A? ¤ w³M« dJM?¹ rË ¨¤ w³M«
‰u?? ?√ s ‰U?? (« Ác?¼ w rJ?(« Êu?? d?? ?F¹ «u½U?? ? rN?½√ vKŽ q?Oœ —– wÐ√ »«u?? ?ł wË ¨t?M
«c¼ Õu?{u ¨tK« ‰uÝ—U¹ w rKŽ ô qI¹ rË ¨«—u? —– uÐ√ »UłQ? ¨Íu³M«Ë w½¬d?I« »UD)«
ÆrNMŽ tK« w{— —– wÐQ WÐU×B« ¡ULKŽ bMŽ q_«
d?³?B« qÐ ¨t t?³KÞ Âb?Ž Ë√ ¨t?I?( ÊU?½ù« „dð w?C?²?I¹ ô UM¼ d?³?BUÐ —– wÐ_ d? _«Ë
¨‰œU?Ž ¡U??C? rŁ ÊU?? Ê≈ ¡U?C?I?K ¡u?−K«Ë ¨p– v?KŽ d?³? B«Ë ¨‰U?²?I?« „dð tÐ œu?B? I*« UM¼
Ê√ vKŽ ‰b ¨©p– s d?Oš vKŽ pœ√ ô√® ‰U «c?NË ¨WŽËdA*« qzU?ÝuUÐ o×K qu²«Ë
ÊQ?ý w tK «c¼Ë ¨‰U?²?I« s d?O?š d?³B« Ê√ d?O?ž ¨U?C¹√ d?O?š u¼ ‚u?I(« s?Ž UŽU?œ ‰U?²?I«
5Ð WDK« t?L??Ið ô b Íc«Ë ¨¡wH?« ‰UL? ¨U?NL?O??IðË UN? U?I×?²?Ý« q³? WOU?*« ‚uI?(«
‰U?²IUÐ Ÿ—U?A« Ê–√ «c?N ¨Áb¹ wË t?³?ŠU …“u?Š w `³?√ Íc« ‰U*« ·öÐ ¨t?O?I×?²?
Æ©bONý uN q²I tU ÊËœ qðU s ® ‰U Ë ¨t½Ëœ
pD?AM Ë ¨„d?? ?¹Ë „d?? ?? ?Ž w? ¨W?? ŽUD?«Ë lL?? ?« pO?KŽ® U?? ?Žu?? d?? ? …d¹d¼ w?Ð√ sŽË ≠±≤
©¥®Æ©pOKŽ …dŁ√Ë ¨p¼dJ Ë
Æ ∂ر≥ Í—U³« `O× vKŽ Í—U³« `² dE½« ©±®
Æ ∑≤±≥Õ Í—U³« `O× ©≤®
Æ ¥∑µπ Õ œË«œ uÐ√ ©≥®
Æ ±∏≥∂ Õ t×O× w rK ©¥®
216

¨ÂuLF« tM rN b …d¹d¼ uÐ√ ÊuJ¹ bI ¨U U9 WFO³« Y¹bŠ kHK oÐUD Y¹b(« «c¼Ë
fOK ‰U?Š q vKŽË ¨WM¹b*« w v²?Š p– vKŽ ”UM« l¹U?³¹ ÊU ¤ w?³M« Ê√ qL²?×¹Ë
Ê≈Ë ¨‰«u?Š_« lO??L?ł w WDKK W??ŽUD« »U?−¹≈ s Y¹œU??Š_« s o³?Ý U? w U?? ô≈ t?O?
fOË ¨t??OK?Ž jAMð U??L? O? jI?? ô ¨ÁdJðË V?% U?L? O? Ë ¨”u??HM« Èu?¼ ·ö??š vKŽ X½U??
°r¼¡«u¼√ o«Ë ULO ô≈ t½uFOD¹ ö ¨tMŽ ÊuK²¹ rŁ ¨ÁuF¹U³¹Ë ¨ÂU ù« «Ë—U²¹ Ê√ ”UMK
w³M« ÊU? U?L? ¨«uŽU?D²Ý« U?L?O? ÊuJð Ê√Ë ¨·Ëd?F*UÐ t?²?ŽUÞ ÊuJð Ê√ ◊d?AÐ tK «c¼Ë
sЫ Y¹b?Š w U?L? ¨«u?ŽUD²?Ý« U?L?O W?ŽUD?«Ë lL?« vKŽ rN?F¹U?³¹ 5Š ¨rN ◊d?A¹ ¤
U?? L? ? O? ? ∫U?M ‰u?? I?¹ ¨W?? ŽU?D«Ë lL?? ?« vK?Ž ¤ tK« ‰u?? ?Ý— UMF?¹UÐ «–≈ U?M® U?? Žu?? ?d?? d?? ?L? ?Ž
©±®Æ©r²FD²Ý«
WDK« W?ŽUÞ ÊuJðË ¨W?ŽUD²?Ýô« V?×Ð tö?ł qł tK W?ŽUD« ÊuJð Ê√ —u?B?²¹ ô –≈
°rNð—b Ë ”UM« W UÞ …UŽ«d ÊËœ WIKD
¡«d? √ U?MOKŽ X U?? Ê≈ X¹√—√ ∫¤ w³M« ‰Q??Ý b¹e¹ sÐ W?L?KÝ Ê√ d?−? Š sÐ qz«Ë sŽË ≠±≥
U/S? ¨«u?F?OÞ√Ë «u??F?L?Ý«® ¤ w³M« ‰U?I? øU½d? Qð U??L? ¨UMI?Š U½u?FM1Ë ¨rN??I?Š U½uQ?¹
©≤® Æ©r²KLŠ U rJOKŽË ¨«uKLŠ U rNOKŽ
u¼Ë ¨»d??Š sÐ „U??L? Ý Y?¹b??Š s t½≈ ô≈ rK?? `O??×? w? ÊU?? Ê≈Ë Y¹b??(« «c¼Ë
rK Í—U?³« t?³M& b? Ë ¨t²«b?ŽË t?²öł l ¨W?Lz_« iFÐ t?HF?{ b Ë ¨t?EHŠ w rKJ²?
Æt×O× w t Ãd¹
¨fO? sÐ Y?F?ý_« u¼  U?LKJ« «c¼ ‰U?? Íc« Ê√ t?O?Ë ôË√ Y¹b?(« r?K? ÈË— b? Ë
‰U? Ë ¨q?łd« ¡«œ— YF?ý_« »c??−? ¨tMŽ ÷d??F¹ u¼Ë ¨UŁöŁ ¤ w³M?« qłd« ‰Q?Ý b??I?
Æ©a«ÆÆ «uFOÞ√Ë «uFLÝ«®
¨„U??L?Ý sŽ W??³? F?ý sŽ d??H?F? ł sÐ b??L?×? W¹«Ë— s wN?? ¨«œUMÝ≈ `?ł—√ W¹«Ëd« Ác¼Ë
bMŽ W³Fý w ”UM« kHŠ√ dHFł sÐ bL× Ë ¨„ULÝ sŽ W³Fý sŽ WÐU³ý sŽ WO½U¦« ULMOÐ
Æ·öš öÐ ·ö²šô«
o³?? Ý w²« ‰u?? _« ¡u?? { vKŽ q?JA¹ ô vM?F*U?? ¨WÐU?? ³? ý W¹«Ë— W?? ×? ? ÷d?? v?KŽË
U? rN?OKŽ U/S?® tu? Ë ¨W?ŽUD« w WDK?« oŠ √b?³* b?OQ?ð©«uF?OÞ√Ë «u?F?L?Ý«® tu?I? ¨U¼d?–
¨tÐ ÂU?O?I« t?OKŽ V−¹ U0 ÂU?O?I« ·dÞ q vKŽ –≈ ¨U?C¹√ oŠ ¨©r²KL?Š U? rJOKŽË ¨«uKL?Š
qL?×?²¹ ·dÞ q q?Ð ¨t?OKŽ U* w½U?¦« ·dD« ¡«œQÐ UÞËd?A? ¨t?O?KŽ V²? U? ¡«œ√ qF?−¹ ôË
Æ ∑≤∞≤Õ Í—U³« `O× ©±®
Æ ±∏¥∂ Õ t×O× w rK ©≤®
217

ÂUF« ‰U*« ÊQ?ý w tK «c¼Ë ¨t½UOÐË t×O?{uð wðQOÝË ¨WKÐUI*« ◊«d?²ý« ÊËœ WK U WOu?¾*«
Ætd sŽ WDK« lM²9 5Š ¨tOIײ vKŽ tLOIð q³
t?HKš w³½ pK¼ U?LK? ¨¡U?O³?½_« rN?Ýu?ð qOz«d?Ý≈ uMÐ X½U?® U?Žu?d? …d¹d¼ wÐ√ sŽË ≠±¥
W?F? OÐ «u? ∫‰U?? øU½d? Qð U??L? ∫«uU?? ¨d?¦J²?? ¡U?HKš ÊuJ²??ÝË ¨Íb?FÐ w³?½ ô t½≈Ë ¨w³½
Æ©±®©r¼UŽd²Ý« ULŽ rNKzUÝ tK« ÊS ¨rNIŠ r¼uDŽ√Ë ¨‰Ë_U ‰Ë_«
∫‰U?? øtK« ‰u?? Ý—U¹ ÊuJ¹ U?? Ë ∫«uU?? Æw³½ Íb?? FÐ szU?? fO t½√ËÆÆÆÆ® ∫W?¹«Ë— wË
¨rJOKŽ Íc« «Ëœ√ ¨‰Ë_U? ‰Ë_« W?F?OÐ «u?Ë√ ∫‰U? ølMB½ nO? «uU? Æ«Ëd?¦JO? ¡U?HKš ÊuJ¹
©≤®Æ©rNOKŽ Íc« sŽ tK« rNQO
vKŽ w²?« W?Ou?¾? *«Ë ¨W?Lz_« ÁU??& W? _« vK?Ž w²« W?Ou??¾??L?K ÊU?OÐ Y¹b??(« «c¼ wË
Y¹b?(« w X³Ł U?L? ¨U?N?OKŽ l?¹UÐ w²« W½U? _« sŽ ‰u?¾?? lO?L?'« Ê√Ë ¨W? _« ÁU?& ÂU? ù«
u¼Ë Ÿ«— ”UM?« vKŽ Íc« ÂU?? ùU?? ¨t??²? O? Ž— sŽ ‰u?? ¾? ? rJK?Ë ¨Ÿ«— rJK ô√® `O?? ×? B«
UNłË“ XOÐ w WO?Ž«— …√d*«Ë ¨t²OŽ— sŽ ‰u¾ u¼Ë tK¼√ w Ÿ«— qłd«Ë ¨t²?OŽ— sŽ ‰u¾
©≥®Æ©t²OŽ— sŽ ‰u¾ u¼Ë ÁbOÝ ‰U w Ÿ«— ÂœU)«Ë ¨UN²OŽ— sŽ Wu¾ w¼Ë
¨U?NðUł—œ  ËU?Hð vKŽ W?d²?A*« W?Ou?¾*« w W?L?OEŽ …bŽU? —d?I¹ rOEF« Y¹b?(« «cN?
V×Ð WOu¾*« w ÊuðËUH²¹ U/≈Ë ¨‰u?¾ Ë Ÿ«— …b¹b'« W _«Ë WËb«Ë lL²:« w œd qJ
W?Ou?¾?*« √b?³ Ë ¨t?²?O?Ž— sŽ ‰u?¾? Ë Ÿ«— o?O d« b?³?F« v²?Š `³?Q? ¨rNÐ WÞuM*« ‰U?L?Ž_«
ô˚ vU?Fð ‰U?? U?L? ¨tK« ô≈ qF?H?¹ U?L?Ž ‰Q?¹ ô b?Š√ b?łu?¹ ôË ¨W?³?ÝU?;« √b?³? w?C?²?I¹
ÂU?? √ œ«d?_«Ë ¨XO??³« »— ÂU?? √ ‰u?¾? ? ÂœU??)« Ê≈ U??L?Ë ¨˝ÊuQ??¹Ô r¼Ë qF??H¹ U??L?Ž ‰Q??¹Ô
Ác¼ s rN??H¹ ôË ¨t? u?IðË ¨t?³? ÝU?% w²« wN? ¨W?? _« ÂU? √ ‰u?¾?? ÂU? ù« p?c? ¨ÂU? ù«
q i UM¹ «c?N? ¨t?OKŽ W ú? WDKÝ ô t½√Ë ¨tK« ÂU? √ ô≈ ‰u¾?? d?Ož ÂU? ù« Ê√ Y¹œU?Š_«
¡U?? ł w²?« W¹Ëd?? J?«Ë W¹d?? B? ?O? ?I?« w¼ Ác¼Ë ¨Íb?? ý«d?«Ë Íu?? ³M?«Ë w½¬d?? I« »U?D)« ‰u?? √
°UN bN ÂöÝù«
¨ÂU?? ù« ‚u??I? Š ¡«œQÐ W??O? C? I« Ác?¼ sŽ ‰Q??Ý s d?? Qð  ¡U??ł w²?« Y¹œU??Š_« Ác¼ Ê≈
∫UNM »U³Ý_ u×M« «c¼ vKŽ  ¡Uł U/≈ ¨rN Íc« tK« ‰«RÝË
ÂU?? ù« r?N? FM? «–≈ U?? WU?? Š sŽ ‰Q??Ý s?* UЫu??ł Ãd?? š ¨œ«d??ú »U?Dš «c¼ Ê√ ∫‰Ë_«
VÞU?š Èdš√ Y¹œU?Š√  ¡U?ł ULMOÐ ¨W? ú ¤ w³M« s √b?²?³ UÐUDš s?J¹ rË ¨rNI?Š
Æ ±∏¥≤ Õ t×O× w rK ©±®
Æ ≤∏∑± Õ tłU sЫ ©≤®
Æ ±∏≤πÕ rK Ë ¨≤¥∞πË ∏π≥Õ Í—U³« `O× ©≥®
218

ÁdÞ√Ë ¨rUE« b?¹ vKŽ c?š_«Ë ¨rKEK Íb??B?²UÐ √b?²?³? U?? U?Ž UÐUDš W? _« U?N? O? ¤ w³M«
tK« w ·u??½ ô UM U?L?¦?O?Š o?(UÐ Âu?I½ Ê√Ë® W?³?I?F« W??F?OÐ Y¹b?Š U?NM? Ë ¨«dÞ√ o(« vKŽ
Æ©rzô W u
fOË ¨W¹œd WOu¾ X?OË ¨W _« WOu¾ w¼ ÂU ù« W³ÝU×? WOu¾ Ê√ ∫w½U¦«
b?I? W? U?F« Y¹œU?Š_« ·ö?Ð ¨tMþ U?L?O? U? œU? ÂU? ù« tM t? d?Š U?I?Š t Ê√ sþ s q
nË u¼ rUE?« «c?Ë ¨j³?CM d¼Uþ nË dJM?*«Ë ¨rUE« dÞ√Ë ¨dJM*« d?O?O?G?ð vKŽ XB½
ÂU? ù« qłR¹ b?I? ¨ULz«œ U?LKþ ÊuJ¹ ô b?I? ¨‚u?I?(« lM ·ö?Ð ¨rKEUÐ nBð« s0 rzU?
XDÝ b Ë ¨U*Uþ ÊuJ¹ ö ¨tKO?łQð wC²Ið W UŽ W×KB* Ë√ ¨Êü« tFœ s?Ž Áe−F ¨UIŠ
¨„b?? ÷—√ w U?I? Š U?N Ê√ U??NM UMþ ¨…b?? o¹b??B« dJÐ wÐ√ vK?Ž U?NMŽ t?K« w{— W?LÞU??
U½≈® ∫‰U? ¤ w³M« Ê≈ ô≈ ¨©w?²Ð«d? s oŠ√ ¤ tK« ‰u?Ý— WЫd?I t?K«Ë® U?N ‰U? v²?Š
Æ©±®©W b ÁUMdð U ¨À—u½ ô ¡UO³½_« dýUF
XLJ?( dJÐ wÐ√ ÊUJ? XM uK U½√ U?? √® w?KŽ sÐ 5??(« sÐ wK?Ž sÐ b¹“ ‰U?? «c??NË
Æ©≤®©„b w dJÐ uÐ√ tÐ rJŠ U q¦0
¨U¼dOžË „b? w „dð U2 U¾O?ý ¤ w³M« ¡U½ ôË WAzUŽ t?²MЫ dJÐ uÐ√ À—u¹ r «cNË
Ê√ ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž s Êœ—√ s b Ë ¨À—u¹ ¤ w³M« ÊU u À—ù« w oŠ sN sN½√ l
5I?²?ð ô√ ∫W?AzU?Ž s?N XU?I? ¨¤ w³M« s sNŁ«d??O? sN??OKŽ r?I? O dJÐ UÐ√ sN? rKJ¹
Æ©≥®©W b uN ÁUMdð U À—u½ ô U½≈® ‰uI¹ ¤ tK« ‰uÝ— sFLð r√ øtK«
t?{—√ w?¼Ë ¤ w³M« W? b?? d? √ W?¹ôË w ”U?³? F« t?L? Ž l Ÿ“UMð U??OKŽ Ê√ X³Ł U??L?
tK« ‰u?Ý— ÊU U0 U?NO? ö?LF?O ¨UL?N U?NF?œ Ê√ bFÐ ¨d?LŽ b?N?Ž w p–Ë ¨WM¹b*« w w²«
wÐ√ sÐ b??F?ÝË d?OÐe«Ë W??×KÞË ÊU?L? ¦?Ž qšb??® U9U?AðË UÐU??ð v²?Š U?ö??²?šU? ¨q?L?F¹ ¤
U¹ ∫”U³Ž ‰U?I ¨ULN Ê–Q ¨rF½ ‰U? ø”U³ŽË wKŽ w p q¼ ∫t «uUI d?LŽ vKŽ ’U Ë
wMÐ ‰U? s tu?Ý— vKŽ tK« ¡U?√ UL?O? ÊUL?B?²¹ U?L¼Ë ¨«c¼ 5ÐË wMOÐ i « 5?M R*« dO? √
s U??L¼b?Š√ Õ—√Ë ¨U?L? NMOÐ i « 5M? R*« d?O? √ U¹ ∫t?F? s? Ë ÊU?L?¦? Ž ‰U?I? W?M¹b*UÐ d?O? CM«
‰uÝ— Ê√ ÊuLKFð q¼ ¨÷—_«Ë  «ËUL« ÂuIð t½–SÐ Íc« tKU?Ð rbA½√ ∫dLŽ ‰UI °dšü«
vKŽ q³? Q?? ° rF½ ∫«uU? øt??H½ tK?« ‰u?Ý— b¹d¹ ©W? b? UMdð U?? ¨À—u½ ô® ‰U? ¤ tK«
Ʊ∑µπ Õ rK Ë ¨≥∞π¥≠≥∞π≤ Õ Í—U³« Á«Ë— ©±®
œË«œ sÐ tK?«b??³? ?Ž Y¹b??Š s? ¨≥µ¥ ’ œU??I? ²? ?Žô« wË ¨UD?Ž ◊ ≥∞≤Ø∂ Èd??³J« 4?« w wI?? N? O? ?³« Á«Ë— ©≤®
Æ`O× wu œUMÝ≈ «c¼Ë ¨5(« sÐ wKŽ sÐ b¹“ sŽ ‚Ë“d sÐ qOC sŽ w³¹d)«
Æ ≤π∑∂ Õ œË«œ uÐ√Ë ¨±∑µ∏ Õ rK ©≥®
219

dL?Ž ‰UI? øp– ‰U b ¤ tK« ‰u?Ý— Ê√ ÊULKFð√ tK« U?Lb?A½√ ∫ULN ‰U?I ”U?³ŽË wKŽ
tDF¹ r ¡wAÐ ¡wH« «c¼ w ¤ tuÝ— hš b tK« Ê≈ ¨d? _« «c¼ sŽ rJŁbŠ√ w½S ∫
¨¤ tK« ‰u?Ýd W?BUš Ác¼ X½U?J ¨©rNM tu?Ý— vKŽ tK« ¡U?√ U ® √d? rŁ ¨Ád?Ož «b?Š√
U?NM wIÐ v²Š ¨r?JO U?N¦ÐË U¼u?L?UDŽ√ b ¨rJ?OKŽ UNÐ dŁQ?²?Ý« ôË ¨rJ½Ëœ U¼“UŠ U? tK«Ë
wIÐ U cšQ¹ rŁ ¨‰U*« «c¼ s rN²MÝ tK¼√ vKŽ UNM oHM¹ ¤ tK« ‰uÝ— ÊUJ ¨‰U*« «c¼
Êu?LKFð q¼ t?KUÐ rb?A½√ ¨tðU?O?Š pcÐ ¤ tK« ‰u?Ý— q?L?F? ¨tK« ‰U? qF?−? tKF?−?O?
tK« ‰u?? Ý— wË U½√ ∫d?JÐ uÐ√ ‰U??I? ? ¤ t??O? ³?½ tK« vuð r?Ł ∫d??L? Ž ‰U?? ° rF½ ∫«uU?? øp–
—UÐ ‚œUB U?NO? t½≈ rKF¹ tK«Ë ¨¤ tK« ‰uÝ— qL?Ž U0 UN?O qLF? dJÐ uÐ√ UN?C³?I ¨¤
s 5?²MÝ U?? N? ?²? C? ?³? ?I? ? ¨dJÐ wÐ√ w?Ë U½√ XMJ? ¨dJÐ U?Ð√ tK« vu?ð rŁ ¨o×K? lÐUð b?? ý«—
w½ULKJð w½UL²¾ł rŁ ¨dJÐ uÐ√ UNO qL?Ž U Ë ¨¤ tK« ‰uÝ— qLŽ U0 UNO qLŽ√ ¨wð—U ≈
Í√ ≠ pO?š√ sЫ s p³O?B½ wMQ?ð ”U?³Ž U¹ wM²?¾?ł ¨bŠ«Ë U?Ld? √Ë ¨…b?Š«Ë ULJ²?LKË
‰uÝ— Ê≈ ULJ XKI? ¨UNOÐ√ s tð√d « VOB½ b¹d¹ ≠U?OKŽ b¹d¹ ≠ «c¼ w½¡UłË ≠ ¤ w³M«
U?L?²?¾?ý Ê≈ ∫X?K U?LJO≈ U?N?F?œ√ Ê√ w «b?Ð U?LK ¨©W? b? UMdð U?? À—u½ ô® ‰U? ¤ tK«
tK« ‰u?Ý— U?N? O? qL?Ž U0 U?N?O? Êö?L?F? ² t? U?¦?O? Ë tK« b?N?Ž U??LJOKŽ Ê√ vKŽ U?LJ?O≈ U?N?²?F?œ
U?N?²F?b? ¨UMO≈ U?N?F?œ« UL?²KI? ¨U?N?²?OË cM U?N?O XKL?Ž U0Ë ¨dJ?Ð uÐ√ UN?O? qL?Ž U0Ë ¨¤
° rF½ ∫tF s Ë ÊUL¦Ž j¼d« ‰UI øpcÐ UL?NO≈ UN²Fœ q¼ tKUÐ rbA½Q ¨pcÐ ULJO≈
ÊUL²Kð√ ∫dLŽ ‰U?I °rF½ ∫ ôU øpcÐ ULJO≈ UN²Fœ q¼ tKUÐ rbA½√Ë ∫U?LN dLŽ ‰UI
d?O?ž ¡U?C? U?N?O? wC? √ ô ÷—_«Ë  «u?L?« Âu?Ið t½–SÐ Íc?« tK«u? øp– d?O?ž ¡U?C? wM
©±®Æ©U¼ULJOH√ w½S w≈ U¼UFœU UNMŽ U9e−Ž ÊS ¨p–
¨W?Šu²?H*« ÷—_« r?I¹ Ê√ vÐ√ U* ¨d?LŽ vK?Ž tF? WÐU?×B« iF?ÐË ‰öÐ jÝ «c?Ë
wKŽË ÊUL¦Ž l p– q¦ ÀbŠË ¨rNIŠ rN?FM t½√ rNM UMþ ¨UNK W _« vKŽ UNH Ë —d Ë
¨¡U?CIK? ¡u−KU? W?OŽd?A« ‚dDUÐ rN? u?I( Êu?Ku²¹ U/≈ œ«d?_U? ¨U?FO?L?ł rNMŽ tK« w{—
dJ?Ð uÐ√ ‰U?? U?? L? ¨.u?? I? ²?« WDKÝ ÂU?? ù« vK?Ž U??N w?²« wN?? W?? _« ·ö?? Ð ¨«Ëd??³? ? ô≈Ë
°©w½u uI  QÝ√ ÊS® ∫W _« VÞU¹ u¼Ë ¨o¹bB«
U½u?? FM1® kH? u¼Ë ¨qL?? −? ‰«R?? Ý vKŽ Ãd??š Y?¹œU??Š_« Ác¼ w? »«u??'« Ê√ ∫YU?? ¦«
Ë ¨ÁUŽœ« s* tðu³Ł w qBH¹ rJŠ v≈ ÃU²?×¹ o(« ¡UŽœ« Ê√ ÂuKF Ë ¨©UM Íc«® Ë√©UM uIŠ
¨©≤®`O?×?B« Y¹b?(« w U?L?©rN«u? √Ë ‰Uł— ¡U? œ ”U½ vŽœô r?¼«uŽbÐ ”U?M« vDF¹ u®
Æ ¥µ∑∑ Ø ±∑µ∑ Õ rK Ë ¨¥∞≥≥Ë ≥∞π¥ Õ t×O× w Í—U³« Á«Ë— ©±®
Æ ±∑±± Õ rK Á«Ë— ©≤®
220

rKJ« l «u?ł s u¼Ë ¨ÂUJŠù« W¹Už U?LJ× »«u'« ¡U?ł «cNË ¨vŽœ« s vKŽ WM?O³« U/≈Ë
rƒUŽœ« ÊuJ¹ ö ¨©«uKL?Š U rNOKŽË ¨r²KLŠ U rJOK?Ž® ¨rNOKŽ Íc« «ËœR¹ ÊQÐ ¨Íu³M«
¨rN?O≈ …Ue« lœË ¨rN? WŽUD«Ë lL?« u¼Ë U?{ËdH? U³?ł«Ë r¼U¹≈ rJFM* U?³?³Ý ¨U?ŽuM2 UI?Š
ÆrJOKŽ WDKK w²« ‚uI(« s p– dOžË
¨WŽU?ÞË W U? ≈Ë ¨WŽU?LłË WËbÐ b?NŽ w¦¹b?Š U u? VÞU¹ ÊU? ¤ w³M« Ê√ ∫lЫd«
¨U?NKI?Ž s XKH?²ð rN?ŽU³Þ ‰eð r?K ¨UN?OKŽ «u½U? w²« ‰U?(« vC?²?I U?O?Ž«d? »«u'« ¡U?−?
ÊUJ ¨U?N²?OK¼Uł v≈ »d?F« œ«bð—UÐ ¤ w³M« …UË b?FÐ p– oI% b? Ë ¨UNð«œU?Ž v≈ s%Ë
wŽb¹ b?? w²« W¹œd??H« ‚u??I?(« w ‰u??I« qO??B?Hð s r?¼√ W?ŽUD«Ë W??ŽU?L? '« vKŽ b??O?Q??²«
ÆUNOKŽ p– bFÐ «ułdO ¨U¼U¹≈ rN²FM WDK« Ê√ œ«d_«
iF³ ‰«u _« lbÐ WDK« ÂUO ÂbŽ ÊQý w  œ—Ë UNK Y¹œUŠ_« Ác¼ Ê√ ∫f U)«
iFÐ ÁU& UN²Ou¾0 UN UOIÐ WDK« dO?BIð w Í√ ¨©…dŁ√ ÊËd²Ý® ©UMIŠ U½uFM1® UNOIײ
s ŸUM²? ôUÐ ”UM« Ÿ—U?A« d √ Ác?N? ¨UNÐU?B?²ž« Ë√ ”UM« ‰«u? √ WDK« …—œU?B ô ¨œ«d?_«
Æt½UOÐ wðQOÝ UL rN¹b¹√ w w²« rN«u √ vKŽ UN½«ËbF ÍbB²«Ë WDK«
∫UNOKŽ ÃËd)« .d%Ë WUù« Êu ∫lЫd« q_«

¨t W?−?Š ô W? U?O?I« Âu¹ tK« wI ¨W?ŽU?Þ s «b¹ lKš s ® U?Žu?d? d?L?Ž sЫ sŽ ≠±µ
©±®Æ©WOK¼Uł W²O  U WFOÐ tIMŽ w fO  U s Ë
vK?Ž ÃËd?? ? )« .d?? ?% u?¼Ë ¨Íu?? ? ³M?« »UD?)« ‰u?? ?√ s? rO?EŽ q?√ Y¹b?? ? (« «c?¼ wË
Ê√ UL? –≈ ¨UNOK?Ž Ãdš s* —cŽ ôË W?−Š ôË ¨UN?²ŽUÞ ÂËeË ¨U?N WFO?³« bIŽ b?FÐ ¨WDK«
¨UNFKš Ë√ U¼d?OOGð bMŽ È—uý d? _« pcJ ¨WDK« —UO²š« bMŽ 5L?K*« 5Ð È—uý d _«
‰U?Š u¼ U?L? ¨W? _« È—u?ý ÊËœ ¨W?×?O?×?B« W?O?Žd?A« W?F?O?³« s? Áb¹ ŸeM¹ Ê√ b?Š_ fOË
ÆWOK¼U'« q¼√
ô t½√Ë ¨W?ŽUD«Ë lL?« œUI?²?Ž«Ë ¨WŽU?L?'« ÂËe …—Ëd?{ u¼Ë ÊUŁ q√ Y¹b?(« w UL?
ÆWOK¼U'« q¼√ ‰UŠ u¼ UL ¨WŽUL'« sŽ Ãd¹ Ê√ rKLK q×¹
sJð r U Ë ¨bŠ«Ë ÂU ≈ vKŽ WŽULł W _« X½U «–≈ U ‰UŠ w tK p– w œuBI*«Ë
W? _« ÂeKð W?F?OÐ ö?? ¨Âu?O« W? _« ‰U?Š u¼ U?L? ¨WM²? s “ ÊU? ÊS?? ¨·ö?²?š«Ë W? d?Ë WM²?
tIMŽ w fO?Ë  U s ® Y¹b(« «c¼ sŽ q³MŠ sÐ b?LŠ√ q¾Ý b?I ¨5HK²?<« s bŠ«u
W¹«Ë— wË ¨©ÂU?? ù« u¼ «c¼ r?NK Êu??LK*« ‰u??I¹ Íc« „«– ¨„«– s? Í—bð√® ∫‰U??I?©W??F? OÐ
Æ ±∏µ± Õ t×O× w rK ©±®
221

ÂU? ≈ «c¼ ‰u?I¹ rNK t?OKŽ Êu?LK*« l?L−?¹ Íc« ÂU? ù« øÂU ù« U? Í—bð® b?L?Š√ ‰U? Èd?š√
ô® ∫‰u?I?¹ ÊU? t½S?? ¨Y¹b?(« «c¼ ÍË«— ¨t???H?½ d?L?Ž s?Ы qF?HÐ Z?²?Š«Ë ¨©±®©ÁUMF?? «c?N?
XM® ∫‰U? Íb³?F« »dŠ sÐ b?OF?Ý sF ¨©W?ŽUL?ł w UN?FM √ ôË ¨W d? w w²F?OÐ ‰cÐ√
”˃— d?OÐe« s?Ы W?ŽUÞ wË ¨d?OÐe« sЫ s? “ ¨Â«d?(« b?−?*« w d?L? Ž sÐ tK« b?³?F U???OKł
sÐ tK« b³?Ž v≈ UÐUý rNC?FÐ Ë√ «u¦F³? ¨…b$Ë ¨œuÝ_« sÐ W?ODŽË ¨‚—“_« sÐ lU½ ׫u)«
w¼Ë Áb¹ b? 5Š t??²¹√d? ø5M R*« d?O? √ d??OÐe« sÐ tK« b?³?F? l¹U?³ð Ê√ pFM1 U? ∫tQ??¹ d?L?Ž
Æ©≤®©WŽULł s UNFM √ ôË W d w w²FOÐ wDŽ_ XM U tK«Ë ∫‰UI nFC« s nłdð
5‡‡M R?*« d?O? √ l¹U?³ð Ê√ pFM1 U? sL?Šd« b??³?Ž UÐ√ U¹® Ê«u?H? s‡‡Ð t‡‡K?« b?³?Ž t‡‡Q?ÝË
∫‰U‡‡?I? øÂU?‡‡A« q¼√ W?? U??ŽË ¨‚«d??F« q¼√Ë ¨÷Ëd??F« q?¼√ t l¹UÐ b??I? ød??OÐe« sЫ w?MF¹
¡U?? ? œ s? rJ?¹b¹√ V?³? ? ?Bð r?JI?ð«u?? ? Ž v?KŽ r?Ju?? ? O? ? ? Ý «u?? ? F? ? ?{«Ë r²?½√Ë rJ?F¹U?Ð√ ô t‡?‡K?«Ë
Æ©≥®©5LK*«
ÂU?Ž ÊU? v²?Š l¹U?³?¹ rË ¨Á—«œ d?L?Ž sÐ tK«b?³?Ž Âe W¹ËU?F? Ë w?KŽ 5Ð ·ö?)« l Ë U*Ë
vK?Ž ”UM« lL?? ²? ?ł« v²?? Š ¨pK*«b?? ³? Ž t?? HU?? š 5Š d?? OÐe?« sЫ l¹U?? ³¹ r «c?? Ë ¨W?? ŽU??L? ?'«
ÆpK*«b³Ž
sЫ tM œ«—√ b??I? ¨W?O? HM(« sÐU?Ð —u?N? A*« tMŽ tK?« w{— wKŽ sÐ b??L?×? V¼c?? «c¼Ë
rO?Šd« sL?Šd« tK« rЮ WU?ÝdÐ t?OKŽ œd? WF?O?³« pK*« b?³?Ž tM œ«—√Ë ¨vÐQ? WF?O?³« d?OÐe«
ô Íc« tK« pO?≈ b?L?Š√ w½S? ¨pOKŽ Âö?Ý Ê«Ëd?? sÐ pK*« b?³?Ž v≈ wKŽ s?Ð b?L?×? s
tK«Ë ¨bŠ√ vKŽ tNHÝ√ X w½≈Ë ¨U1b d? _« «c¼ w w¹√— XdŽ bI bFÐ U √ ¨u¼ ô≈ t≈
¨«u?F?L?²?−¹ v?²?Š rN?²e?²?ŽôË ¨«bÐ√ rN?²?KðU? U? ¡U? —e« q¼√ ô≈ wKŽ W? _« Ác?¼ XF?L?²?ł« u
XOÐQ? tF¹UÐ√ Ê√ wM œ«—√Ë Í—«u?ł ¡UÝQ? dOÐe« s?Ы  —ËU−? WM¹b*UÐ ÊU U2 «—«d? WJ Xe½
qłd?? Êu?? Q?? ”UM« t?? O? qšœ U??L? ?O? qšœ√ rŁ t?? OKŽ Ë√ pO?KŽ ”UM« l?L? ²? −¹ v?²? Š p–
Æ©¥®©rNM
w{U?IK WO½U?DK« ÂUJŠ_« UC?¹√ dE½«Ë ¨bL?Š√ ÂU ù« s?Ž `O×? œUMÝSÐ ¨±∞ r — dŁ√ WM« w ‰ö?)« Á«Ë— ©±®
Æ ±±≤ر WM« ÃUNM Ë ¨≤≥’ wK³M(« vKF¹ wÐ√
s Ë ¨s?Š œUMÝSÐ UDŽ ◊ ±π≥Ø∏ Èd?³J« 4« w wI?NO?³«Ë ¨∑π¥ r — d?OG?B« a¹—U?²« w Í—U?³« Á«Ë— ©≤®
Æ ±π∞Ø≥± oA œ a¹—Uð w dUŽ sЫ tI¹dÞ
d?U?Ž sЫ t?I¹dÞ s Ë ¨Í—U?³« ◊d?ý vKŽ `O?×? œUMÝSÐ UDŽ ◊ ±π≤Ø∏ Èd?³J« 4« w wI?NO?³« Á«Ë— ©≥®
Æ ±π∞Ø≥± oA œ a¹—Uð w
Æ ±∞∏ ص bFÝ sЫ  UI³Þ ©¥®
222

¨W? _« Ác¼ d? √ ‚d?H¹ Ê√ œ«—√ sL? ¨ UM¼Ë  U?M¼ ÊuJ²?Ý U?N½≈® U?Žu?d? W?−?d?Ž sŽË ≠±∂
vKŽ ¨l?O?L? ł rd?? √Ë ¨rUð√ s ® W¹«Ë— w?Ë ¨©ÊU? s U?MzU?? ¨ÁuK²?? U? ¨lO??L? ł w¼Ë
©±®Æ©ÁuK² U ¨rJ²ŽULł ‚dH¹ Ë√ ¨rUBŽ oA¹ Ê√ b¹d¹ ¨bŠ«Ë qł—
©≤®Æ©ULNM dšü« «uK² U ¨5²HOKK l¹uÐ «–≈® UŽud Í—b)« bOFÝ wÐ√ sŽË ≠±∑
tFDOK ¨t³K …dLŁË ¨Áb¹ WIH ÁUDŽQ ¨U U ≈ l¹UÐ s ® UŽud ËdLŽ sÐ tK«b³Ž sŽË ≠±∏
©≥®Æ©dšü« oMŽ «uÐd{U ¨tŽ“UM¹ dš¬ ¡Uł ÊS ¨ŸUD²Ý« Ê≈
UN?H½ W _« ÍbBð »ułËË ¨WËb«Ë W? _« bOŠuð …—Ëd{ ÊUOÐ WŁö?¦« Y¹œUŠ_« Ác¼ wË
©«uK² «® Ë ¨©«uÐd{«® tuI ¨UNðbŠË o¹e9Ë ¨UN²ŽULł XO²AðË ¨UN²LK o¹dH𠜫—√ s*
W?ö?)« ÂU?I? kH?ŠË W½U?O? sŽ W?u?¾?*« w¼ U?N½√Ë ¨W?? ú W?H?OK)« —U?O?²? š« oŠ b?R¹
Ê√ vKŽ qOœ ¨©tŽ“UM¹ dš¬ ¡Uł ÊS® tu Ë ¨pcÐ W _« Ÿ—UA« VÞUš bI ¨W U ù«Ë
¨©tK¼√ d? _« Ÿ“UM½ ô Ê√Ë® W?³?IF« W?F?OÐ w U?L? ¨W?³UG*U?Ð ôË WŽ“UM*U?Ð XO W? U? ù«
t?²Ž“UM0 ¨U?N½U?O œb¼Ë ¨W? _« oŠ vKŽ  Q?²« t½uJ ¨tK?² Ë tU?² qŠ U?N?O Ÿ“U½ sL?
ÆUNMOÐ È—uý d _« –≈ ¨U¼—UO²š«Ë U¼U{dÐ t²F¹UÐ Íc« UN U ≈
oKD¹ b? q²I?U ¨W?O½U¦« W?¹«Ëd« t²MOÐ U?L? ¨ÁuFM «Ë ©ÁuÐd?{«® Í√©ÁuK²? U® ¤ tu? Ë
XKB?Š «–≈ Í√ ¨©¥®©t??łu« VM²??−?OK? ÁU?š√ rb??Š√ qðU?? «–≈® Y¹b?×? ¨»d??C« tÐ œ«d¹Ë
ÆÊU½ù« tłu U1dJð tłu« »d{ VM²−OK ÁUš√ rbŠ√ »—U{Ë WM²
∫WLz_« vKŽ ÂUOIUÐ W_« oŠ ∫fU)« q_«

dJ½√ s Ë ¨∆dÐ ·d?Ž sL ¨ÊËdJMðË ¨Êud?F²? ¨¡«d √ ÊuJ²Ý® U?Žud? WLKÝ Â√ sŽ ≠±π
Æ©«uK U °ô® ∫‰U ønO« r¼cÐUM½ ô√ ∫«uU ©lÐUðË w{— s sJË ¨rKÝ
¨ÊËdJMðË ¨Êu??d??F?²? ¨¡«d? √ r?JOKŽ qL??F?²? ¹® ∫‰U?? ¨«bMÝ `√ ¨Èd??š√ W¹«Ë— wË
‰uÝ—U¹ rNKðUI½ ô√ ∫«uU? ¨©lÐUðË w{— s sJË ¨rKÝ bI dJ½√ s Ë ¨∆dÐ bI? Ád sL
©µ®Æ©«uK U ° ô® ∫‰U øtK«
pcÐ U?? {d« W?? d??ŠË ¨U??N? ?«d??×½« bM?Ž WDK« W?? FÐU??²? W?? d?? Š ÊU??OÐ Y¹b?? (« «c¼ wË
Æ ±∏µ≤ Õ t×O× w rK ©±®
Æ ±∏µ≥ Õ t×O× w rK ©≤®
Æ ±∏¥¥ Õ t×O× w rK ©≥®
Æ ≤∂±≤ r — Õ rK ©¥®
Æ ±∏µ¥ r — Õ t×O× w rK ©µ®
223

l Ë U? —UJ½≈Ë ¨U?N Íb?B²?UÐ W1eF?UÐ cš_« W?O?ŽËd?A? tO?Ë ¨U?I? Ë√ ÊU? U?LKþ ·«d?×½ô«
b?O?F? Ý wÐ√ Y¹b?Š w U?L? ¨p– v?KŽ —b? s* Ád?O?O?G?ðË ¨p– w tK« rJŠ ÊU?O?ÐË ¨U?NM
lD²??¹ r ÊS?? ¨Áb??OÐ Ád??O?G? OK «dJ?M rJM È√— s? ® ∫U?Žu??d?? rK?? `O?×? w Í—b??)«
WH?OK)« vKŽ dJ½√Ë qł— ÂU 5Š b?OFÝ uÐ√ tÐ Z?²Š« b Ë ¨©t?³KI³ lD²?¹ r ÊS ¨t½U?K³
XFLÝ ¨tOKŽ Íc« vC bI qłd« «c¼ U √ ∫b?OFÝ uÐ√ ‰UI ¨Ê«Ëd sÐ pK*«b³Ž Íu _«
©±®ÆY¹b(« dc ¤ w³M«
w W? _« oŠ u¼Ë Íu?³?M« wÝU?O?« »UD)« ‰u?√ s q√ d¹d??Ið U?C¹√ Y¹b?(« wË
Æ…uIUÐ v²Š WLz_« vKŽ ÂUOI«
w W?? _« oŠ W?O? ŽËd?A? vKŽ Êôb¹ ¨©«uK? U? ô® tu?? Ë ¨© ørNKðU??I½ ô√® ∫rNu??I?
w ô≈ ‰U?²IUÐ ¤ w³M?« Ê–Q¹ rË ¨‰«uŠ_« iFÐ w U?N?²KðUI? bŠ v≈ W?DKK ÍbB?²«
„dð bM?Ž ¤ w³M« tÐ Ê–√ U* W??OK? U?Žu?M2 ÃËd??)« ÊU? u?Ë ¨…—Ëd?C« b?MŽË ¨W??I?O? { œËb??Š
Æt1uIðË ÂU ù« W³ÝU×0 W _« ÂUO WOŽËdA w q√ tKUý U Ë Y¹b(« «cN ¨…öB«
¡U?HK)« vKŽ ÃËd?)« “u?−¹ ô t½√ t?O?® ∫rK? w Y¹b?(« «c?N t?Šd?ý w ÍËuM« ‰U?
Æ©ÂöÝù« bŽ«u s U¾Oý «ËdOG¹ r U ¨oH« Ë√ rKE« œd−0
qFł b?I ¨©∆dÐ Ád s Ë® ¨©rKÝ bI? dJ½√ sL® tu w WO½U?OÐ XJ½ Y¹b(« wË
¨Uz—UÐ w½U?¦« q?F?ł U?LMOÐ ¨¡«d? _« t?O? l Ë Íc« rKE« ÂR?ý s? ¡wý t?³?B¹ r U*U?Ý ‰Ë_«
°t¼d Ê≈Ë ÁdJM¹ r s vKŽ ÁdOŁQðË rNLKþ ÂRý ÍbF² ÷d Ë WKŽ bFÐ ô≈ ÊuJ¹ ô ¡d³«Ë
s Ë ¨U$ r¼cÐU½ sL ¨ÊËdJMðË ÊudFð ¡«d √ ÊuJOÝ® UŽud ”U³Ž sЫ Y¹bŠ tK¦ Ë
©≤®Æ©pK¼ rNDUš s Ë ¨rKÝ rNe²Ž«
b?F?²?Ý«Ë r¼cÐU½ s qF?−? ¨»d?(« w 5I¹d?H« s b?Š«Ë q e?O?% WG?K« w …cÐUM*«Ë
ÆUJU¼ rNDUš s Ë ¨U*UÝ rNe²Ž« s Ë ¨UOłU½ rNU²I
sЫ Y¹b?? Š o(« sŽ «Ë—U?? łË «u??d??×?½« «–≈ ¨W??Lz_« vK?Ž ÂU??O? I?« w W?? _« oŠ b?? R¹Ë
Êu¹—«u??Š t??²? √ w t ô≈ wK?³? W? √ w? tK« t??¦? FÐ w³½ s? U? ® ∫U??Žu??d?? `O??×? B« œu??F? ?
n«uš W¹«Ë— wË ·u?Kš r¼bFÐ s nKð rŁ ¨Ád? QÐ ÊËb²I¹Ë ¨t?²MÐ ÊËcšQ¹ ¨»U?×√Ë
s Ë ¨s R?? u??N? Áb??O?Ð r¼b¼U??ł sL?? ÊËd?? R¹ ô U?? Êu?KF??H¹Ë ¨ÊuKF??H?¹ ô U?? Êuu??I¹ ¡«d?? √
W³Š ÊU1ù« s p– ¡«—Ë fOË ¨s R uN t³KIÐ r¼b¼Uł s Ë ¨s R uN t½UKÐ r¼b¼Uł

Æ ¥π r — Õ t×O× w rK ©±®
Æ ≥∂∂±Õ w½U³ú l U'« `O× ©≤®
224

°ÊU1ù« Vð«d vKŽ√ u¼Ë bOUÐ r¼œUNł WOŽËdA vKŽ ‰b ¨©±®©‰œdš
W? U ù« »UÐ w? tMMÝ w¼Ë U?N¹bNÐ ¡«b?²¼ô«Ë U?NÐ ¡«b?² ô« V−¹ w?²« WM« ÊU?OÐ tO?Ë
¨t?²MÝË t¹b¼ Êu?HU?O?Ý s¹c« r¼ n«u?)« ¡«d? _« ÊQÐ d?³?š√ «cNË ¨W? _« Êu?¾?ý WÝU?O?ÝË
ÆrKE«Ë —u'« rNM l Ë U/≈ ¡«d _« Ê√ ÂuKF Ë
¨rNOKŽ ÊuKBðË ¨rJ½u³×¹Ë rN½u³% s¹c« rJ²Lz√ —UOš® UŽud pU sÐ ·uŽ sŽË ≠≤∞
¨rN?½uM?FKðË ¨r?J½u?? ?C? ? G? ? ³?¹Ë ¨rN?½u?? ?C? ? G? ? ³ð s¹c?« rJ?²? ? Lz√ —«d?? ?ýË ¨r?JOK?Ž ÊuK?B¹Ë
rJ?O? «u?? U?? √ U?? ° ô® ∫‰U?? øn?O? ?« r¼cÐU?M½ ö?? √ °tK« ‰u?? Ý—U¹ ∫u?U?? ¨©r?J½uMF?K¹Ë
s «b?¹ «u??Že?Mð ôË ¨tKL?? Ž «u?¼d??U?? ¨t½u?¼dJð U?? ¾? ?O? ?ý rJðôË s r?²¹√— «–≈Ë ¨…ö?? B«
©≤®Æ©WŽUÞ
©≥®Æ©fL)«  «uKB« «u U √ U ô® ∫W×O× W¹«Ë— wË
iFÐ w …u??IUÐ W?Lz_« v?KŽ ÂU?O?I?«Ë ¨nO?UÐ …cÐU?M*« W?O?ŽËd??A?  U?³Ł≈ Y?¹b?(« wË
q_« b?R¹ U? u¼Ë ¨W? _« w ÂöÝù« dzU?F?ý w¼Ë  «uKB« «u?L?O?I¹ r «–≈ UL? ¨‰«u?Š_«
ÆWLz_« vKŽ rO Ë
Ò W³O — W _« Ê√ u¼Ë ¨5dD« 5Ð W öF« w
qJA? ©fL?)«  «uKB« «u? U? √ U ô® Ë ¨©«uK U? ô® ∫5IÐU?« 5¦¹b?(« w tu? Ë
Y¹b?? (« w U?? L? ? ¨Èd?? š√ ‰«u??Š√ w? rN?? OKŽ ÃËd?? )UÐ X½–√ w?²« Èd?? š_« Y¹œU?? Š_« l
∫wU²«
WŽUD«Ë lL?« vKŽ ¤ tK« ‰uÝ— UMF¹UЮ WF?O³« Y¹bŠ w X UB« sÐ …œU?³Ž sŽ ≠≤±
©¥®Æ©ÊU¼dÐ tO tK« s rbMŽ ¨UŠ«uÐ «dH «Ëdð Ê√ ô≈ ¨tK¼√ d _« Ÿ“UM½ ô Ê√ËÆÆÆ
Æ©µ®©UŠ«uÐ tK WOBF ÊuJð Ê√ ô≈® ÊU³Š sЫ `O× w dš¬ kH wË
s ÊUŁ ◊d?ýË ¨d??š¬ b?O? ¨©ÊU¼dÐ t?O? tK?« s rbMŽ U?Š«uÐ «d?H? «Ëdð Ê√ ô≈® ∫tu? Ë
ÍËuM« ‰U? ¨n?O?UÐ rN …cÐU?M*«Ë ¨d? _« rN?²?Ž“U?M Ë ¨W?Lz_« vKŽ ÃËd?)« s? lM*« ◊Ëd?ý
Í√ ¨ÊU¼dÐ t?O? tK« s rbMŽ v?MF Ë ¨w?UF?*« UM¼ d?HJUÐ œ«d*«® ∫rK? vKŽ t?Šd?ý w
ô≈ ¨rNOKŽ «u{d²Fð ôË ¨rN²¹ôË w —u _« …ôË «uŽ“UMð ô Í√ ¨vUFð tK« s¹œ s t½uLKFð
¨rN?OKŽ ÁËd?J½Q? p– r²¹√— «–S? ¨Âö?Ýù« b??Ž«u? s t½u?LKFð U??I?I?×?²? «dJM? rNM «Ëdð Ê√
Æ«dB² `O× œUMÝSÐ ¥∂≤ر bM*« w bLŠ√Ë ¨t kHK«Ëµ∞ Õ t×O× w rK ©±®
Æ ±∏µµ Õ t×O× w rK ©≤®
Æ ¥¥ππ Õ t×O× w ÊU³Š sЫ ©≥®
Æ ±∑∞π Õ t×O× w rK Ë ¨∑∞µ∂Õ Í—U³« `O× ©¥®
Æ ¥¥∑∂ ÊU³Š sЫ `O× ©µ®
225

«u½U?? Ê≈Ë ¨5LK*« ŸU??L?łSР«d??×? rNU?²? Ë rN??OKŽ ÃËd?)« U?? √ ¨r²M Y?O?Š o(UÐ «uu?? Ë
©±®Æ©5*Uþ WI
wðQOÝË ¨ÂeŠ sЫ Áœ— ULË ¨d−Š sЫ k?U(« ‰U UL ¨dE½ Ác¼ ŸULłù« ÈuŽœ wË
U? u¼ Ád– U? Ë ¨W?II?×?² W?O?BF? Í√©U?Š«uÐ «dH?® tu? Ê√ ÍËuM« h½ œuB?I*« U/≈Ë ¨t½U?OÐ
tK W??O? B?F? ÊuJð Ê√ ô≈® ∫U??N? O?Ë ¨ÊU??³? Š sЫ bMŽ U??L? ¨Y¹b?×?K Èd?š√  U?¹«Ë— tðd?? 
U??Š«u?Ð «d??H? ? Ê√ vMF*« «c?¼ b??R¹ U?2Ë ¨…d¼Uþ wU?? F? Í√ ¨—u?? NE« u¼ Õ«u?? ³«Ë ¨©≤®©U??Š«uÐ
œ«d*« Ê√ ô≈ ¨©d?H? tU?² Ë ¨‚u?? rK*« »U?³?Ý® tu?I? wN? ¨Wd?F? X?OË …dJ½  ¡U?ł
tu? ÁbO?H¹ UL?Ë ¨‚UO?« ÁbO?H¹ UL? …dO?³ ’U?F qÐ ¨wU?F*« oKD fO Y¹b(« «c?NÐ
«cNÐ ôb?²? ͜˫b« ‰U b? Ë ¨UN?O d? _« kKG¹ t½QË ¨©ÊU¼dÐ tK« s r?bMŽ tO? UŠ«uЮ
rKþ ôË W?M²?? d??O? ?GÐ t??F?Kš vKŽ —b?? Ê≈ t½√ —u??'« ¡«d?? √ w? ¡U??LKF?« t??OKŽ Íc«® ∫Y?¹b??(«
Æ©≥®©d³B« VłË ô≈Ë ¨VłË
¡ULKF« lL?ł√® ∫÷UOŽ w{U?I« ‰U ¨ŸUL?łùUÐ tOKŽ ÃËd)« V−?O ÂU ù« dH? Ê≈ U √
¨t²ŽUÞ XDIÝË ¨W¹ôu« rJŠ sŽ Ãdš ¨WŽbÐ Ë√ ŸdA?K dOOGð Ë√ dH tOKŽ √dÞ u t½√ vKŽ
lI¹ r? ÊS? ¨p– r?NMJ √ Ê≈ ‰œU??Ž ÂU?? ≈ VB½Ë t??FKšË t??OKŽ ÂU??O? I« 5LK*« v?KŽ VłËË
d??H?JUÐ ‰e??F?M¹® ∫d??−? Š s?Ы ‰U?? Ë Æ©¥®©d??U?J« lK?Ð ÂU??O? I« r?N? OKŽ V?łË W??HzU?D ô≈ p–
ÊUDK« s l Ë «–≈® ‰UDÐ sЫ ‰U? Ë ¨©µ®©p– w ÂU?O?I« rK? q vKŽ V−?O? ¨UŽU?L?ł≈
Æ©∂®©UNOKŽ —b s* tðb¼U− V& qÐ ¨p– w t²ŽUÞ “u& ö `¹dB« dHJ«
Ê√ ˝5*UE« ÍbNŽ ‰UM¹ ô˚ W¹ü« wË® ∫d¹uM²«Ë d¹dײ« ÁdOHð w —uýUŽ sЫ ‰U Ë
Wö?)« ∫5LK*«  U¹ôË dzUÝ vMŽ√ ¨t?O≈ W U? ù« œUMÝù UI×?²? fO …dO³J?UÐ nB²*«
‰U?? s¹b?« d??? ‰U?? ¨p– u??×½Ë …ö?? B« W?? U?? ≈Ë rK?F« W¹«Ë—Ë Èu??²? H«Ë ¡U?? C? I«Ë …—U?? ù«Ë
d?O?Hð wË ¨t W? U ù« b?I?Ž “u−¹ ô t?I? ‰U?Š oÝU?H« ∫5LKJ²*«Ë ¡U?NI?H« s —u?NL?'«
ÂU? û b?I?Ž «–≈ ∫—u?N?L?'« sŽ w³Þd?I«Ë Í—“U*« sŽ W?d?Ž sЫ qI?½Ë ¨p– rOKð W?d?Ž sЫ
wU?F*« s ÁdO?GÐ U √Ë ¨t?FKš VłË dH?JÐ tI? ÊU? ÊS —U?łË o rŁ `O?× t?łË vKŽ
Æ ≤≤πر≤ rK Õdý ©±®
Æ ¥¥∑≥Ë ¥¥∑∂ Õ t×O× w ÊU³Š sЫ ©≤®
Æ ∏ر≥ Í—U³« `² ©≥®
Æ ≤≤πر≤ ÍËuMK rK Õdý ©¥®
Æ ±≤≥Ø≥ Í—U³« `² ©µ®
ÆoÐU« —bB*« ©∂®
226

o?H?UÐ lK¹ ô WM?« q¼√ —u?N?L? ł ‰U? Ë ¨lK¹ WM?« q¼√ iFÐË We??²?F*«Ë ׫u?)« ‰U??I?
…—b?I« l «c¼Ë ¨W?ŽUÞ t?O V& ô U?L?O? t²?ŽUÞ „dðË tE?ŽË V−¹Ë ¨œËb(« q?ODFðË rKE«Ë
vKŽ d³B« Ê√Ë ¨tOKŽ ÂUOI« lM vKŽ «uIHðU »dŠË WM²HÐ ô≈ tOKŽ —bI¹ r ÊS ¨tFKš vKŽ
w ‚U?? H«Ë ¡U?N?H?« Íb?¹√ ‚öD½«Ë ¡U? b« W? «—≈Ë ·u??)UÐ s _« ‰«b?³?²? Ý« s vË√ Á—u?ł
Êu “«uł s WHOMŠ w?Ð√ sŽ qI½ U Ë ¨WM« ¡ULKŽ ‰u w W¹ôË q rJŠ «c¼Ë ¨÷—_«
Æ©±®©qIM« w QDš u¼ ’UB'« Í“«d« dJÐ uÐ√ ‰U UO{U t½u “«uł ÂbŽË WHOKš oÝUH«
qÐ ¨ «uK?B« W?? U?? ≈ „dð vK?Ž ÃËd??)« »U??³? Ý√ w «Ëd??B? ²? ?I¹ r ¡U??LKF?« Ê√ qU??(«Ë
bð—« «–≈ ÃËd?)« »u??łË vKŽ «u?F? L?ł√Ë ¨U??N? UJŠ_ tK¹b??³ð Ë√ ¨W?F¹d??AK tKO?DFð U?N «u??U?{√
¨© «uKB?« «u? U?? √ U?? ô® Ë ¨©«uK U?? ô® Y¹œU??Š√ w ¡U??ł U?? Ê√ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë ¨ÂU?? ù«
Ê√ d¼UE«Ë ¨UŠ«uÐ W?OBF? Ë «dH «uðQ¹ r U? UC¹√Ë ¨ «uKB« «u U? √ U qÐ ¨Ád¼Uþ vKŽ fO
¨…öB« w oKFð t U ¨©ÊËdJMðË ÊudFð® tu wH ¨d¹b?Ið v≈ ÃU²×¹ «dLC ‚UO« w
Áb?FÐ ÊuJO?Ý t½√ Y¹œUŠ√ …b?Ž w ¤ w³M« d?³?š√ b Ë ¨©«uK U? ô ® »«u?'« ¡Uł «c?NË
∫wU²« Y¹b(« w UL ¨UN² Ë sŽ …öB« ÊËdšR¹ ¡«d √
¨WM« s Êu?¾?HD¹ ‰U?ł— ÍbFÐ r—u? √ wKO?Ý® ∫‰U? ¤ w³M« Ê√ œuF?? sЫ sŽ ≠≤±
rN?²?—œ√ Ê≈ t?K« ‰u?Ý—U¹ ∫XKI? ¨©U??N?²?O? «u? sŽ …ö??B« ÊËd?šR¹Ë ¨W?Žb?³UÐ Êu?KL?F¹Ë
©≤®Æ©tK« vBŽ s* WŽUÞ ô øqFHð nO b³Ž Â√ sЫU¹ wMQð® ∫‰U øqF√ nO
rNU??L? Ž√ iFÐ WÐU??×? B« rNM? ·d?F? O? Ý s¹c« ¡«d?? _« W??H? d??– Y¹b??(« «c¼ wH??
«–≈ lMB¹ U œuF sЫ tQÝ U* UM¼ ‰UI ¨UN² Ë sŽ  «uKB« dOšQð UNM Ë ¨UNCFÐ ÊËdJM¹Ë
Æ©tK« vBŽ s* WŽUÞ ô® t ‰UI ¨rN—œ√
uÐ√ UC¹√ Á«Ë— bI ¨WÐU?×B« s WŽULł …öB« ÊËd?šR¹ s¹c« ¡«d _« Y¹bŠ ÈË— b Ë
øw½d? Qð UL? XK øU?N²? Ë sŽ …ö?B« ÊËdšR?¹ ¡«d √ pOKŽ X½U? «–≈ X½√ nO?® ∫tEHË —–
Æ©UN² u …öB« q ∫‰U
¨·«dÞ_« Ÿb− «b?³Ž ÊU Ê≈Ë ¨lOÞ√Ë lLÝ√ Ê√ w½U?Ë√ wKOKš Ê≈® UC¹√ t kH wË
©≥®Æ©ÆÆUN² u …öB« wK√ Ê√Ë
sŽ ¡U?O?ý√ rNKG?Að ¡«d? √ Íb?FÐ rJO?KŽ ÊuJ²?Ý® ∫tEHË X U?B« sÐ …œU?³?Ž Á«Ë— «c?Ë

Æ ¥∞∂ر d¹uM²«Ë d¹dײ« ©±®
Æ ≤∏µ∂ Õ tłU sЫ ©≤®
∂¥∏[ Õ rK `O× ©≥®
227

©±®Æ©UN² u …öB« «uKB ¨UN² Ë V¼c¹ v²Š …öB«

ÊËd?šR¹Ë ¨o?K)« —«d?ý ÊuÐd??I¹ ¡«d? √ rJOK?Ž 5ðQ?O® Í—b?)« b??O?F?Ý u?Ð√Ë …d¹d¼ uÐ√ Á«Ë—Ë
¨U?OÐU?ł ôË ¨U?OÞd?ý ôË ¨UH¹d?Ž rN s?J¹ ö? rJM p– „—œ√ sL? ¨U?N²?O? «u? sŽ …ö?B«
Æ©≤®©U½“Uš ôË
ÊËd?? šR¹ s¹c« ¡«d?? _« ¡ôR¼ s?Ž «d??O? ?¦? d?? ³? ?š√ ¤ w³M« Ê√ 5?³ð Y¹œU?? Š_« Ác??N? ?
«uK® ‰uI?O øÊuKFH¹ «–U? tÐU×√ tQ?¹ …—U²? ¨rN½u—bO?Ý tÐU×√ ÊQÐ d?³š√Ë ¨ «uKB«
ö? r?N?F?  «uKB« «Ëd?šR?ð ô Í√ ¨©tK« vB?Ž s?* W?ŽUÞ ô® ‰u??I¹ …—UðË ¨©U?N? ²? u …ö??B«
‰u?I?O ¨© ønO?« r¼cÐUM½ ö?√® t Êuu?I¹ …—UðË ¨U?N?²? Ë w  «uKB« «uK qÐ ¨rN W?ŽUÞ
¨U??N? ²? Ë sŽ  «uKB?« r¼d??O? šQð œd??: nO??« r¼ËcÐU?Mð ô Í√ ¨©…ö??B« «u?? U?? √ U?? ô® rN
Æ…öB« «ud²¹ rË ÊuKB¹ «u «œU
—u?? √ s ¡wý v?KŽ rNMO??F?¹ ô YO??×Ð W??O? ³K« W?? ËU??I?*« w¼Ë rN«e??²? ŽUÐ r?¼d?? Q¹ …—UðË
Æ”UM« vKŽ UNÐ ÊËuI²¹ w²« rN²DKÝ
vKŽ ÂU??O?I« l?M1 ¨U? U??Ž UÞd?ýË «b??O? ¨©«uK U?? ô® tu?? fOK ¨‰UJýù« ‰Ëe¹ «c??NÐË
œ—Ë ¨‰«R?Ý sŽ »«u?ł u¼ qÐ ¨«uKDŽË «u?LKþË ¨«ub?ÐË «ËdO?ž U?L?N? ¨ÊuKB¹ «u? «œ U? W?Lz_«
s d?NE¹ U??L? u¼ ¨©«uK U? ô® tu?I? ¨t??O? ‚öÞ≈ ôË Âu?L?Ž ö? ¨—U?L?{≈ U?N? O? W?B? w
V³??Ð rNU?²? q×¹ ö? ¨U??N?²? Ë sŽ  «uKB« ÊËd??šR¹ s¹c« ¡«d? _« w?  U¹«Ëd« Ÿu?L? −?
ÆUNdð bŠ  «uKB« w rN½ËUNð qB¹ r U UN² Ë sŽ UN dOšQ²«
¨‰ËR*« t?I?H« v²Š t?OKŽ d?I?²Ý« U?L? U?IKD UŽu?M2 fO rN?OKŽ ÃËd)U? ‰U?Š q vKŽË
∫w¼ —u QÐ …bOI rN²ŽUÞ Ê√Ë ¨…—uc*« —uB« w rNOKŽ ÃËd)« oŠ W ú qÐ
Æ©·ËdF*UÐ WŽUD« U/≈® Y¹b( ¨·ËdF*UÐ ÊuJð Ê√ ∫ ôË√
tÐ  ¡U??łË ʬd??I« tÐ ¡U??ł Íc« j??I«Ë ‰b??F«Ë lz«d??A« Í√ »U??²J« «u?? U?? √ U?? Ë ∫ U??O½UŁ
Æ©tK« »U² rJO ÂU √ U ® Y¹b( ¨WM«
ÆdzUFA« w¼Ë fL)«  «uKB« «u U √ U Ë ∫ U¦UŁ
Æ©UŠ«uÐ «dH «Ëdð r U ® Y¹b( ¨Õ«uÐ WOBF Ë dH rNM sJ¹ r U Ë ∫ UFЫ—
ÆÊU½ù« tFOD²¹ ULO X «œ U Ë ∫U Uš

Æ ¥≥≥Õ œË«œ uÐ√ ©±®
sÐ sL?Šd« b?³Ž ö?š `O?×?B« ‰Uł— tU?ł—® bz«Ëe« lL?−? w wL?¦O?N« ‰U? Ë ¨¥¥π∂ Õ ÊU?³Š sЫ `?O×? ©≤®
Æ©WIŁ u¼Ë œuF
228

¨dO)« «cNÐ tK« U½¡U?− ¨dýË WOK¼Uł w UM U½≈ tK« ‰uÝ—U?¹ XK ® ∫‰U WH¹cŠ sŽË ≠≤¥
rF½ ∫‰U ød?Oš s d?A« p– bFÐ qN ∫X?K °rF½ ∫‰U ødý s d?O)« «c¼ b?FÐ qN
¨w¹b¼ d??O?GÐ ÊËb??²?N¹Ë ¨w²M?Ý d?O?G?Ð ÊuM²?¹ Âu?? ∫‰U? øtMšœ U?? Ë ∫XK °sšœ t??O?Ë
»«uÐ√ vKŽ …U?Žœ °rF½ ∫‰U? ød?ý s d?O?)« p– bF?Ð q¼Ë ∫XKI? ÆdJMðË rNM ·d?Fð
s Âu?? ∫‰U? °tK?« ‰u?Ý—U¹ U?M rN?H? ∫XKI?? ÆU?N? O? Áu?c?? U?N? O≈ rNÐU??ł√ s rMN??ł
∫‰U?? øp– wM—œ√ Ê≈ w?½d?? Qð U??L? °tK« ‰u??Ý—U¹ ∫XK ÆU?M²MQ?Ð Êu?L?KJ²¹Ë ¨UM?ðbKł
‰e²ŽU ∫‰U øÂU ≈ ôË WŽULł rN sJ¹ r ÊS ∫XKI ÆrN U ≈Ë 5LK*« WŽULł ÂeKð
X?½√Ë ¨ u*« p?—b¹ v?²? ? ?Š ¨…d?? ? ?−? ? ? ý q√ v?KŽ i?Fð Ê√ u?Ë ¨U?? ? ?NK? ‚d?? ? H?« pK?ð
©±®Æ©pc
ÊuM²??¹ ôË ¨w¹b??NÐ ÊËb??²? N¹ ô W?L?z√ Íb?FÐ Êu?J¹® ∫‰U? r?K? b?MŽ W?O?½UŁ W¹«Ë— wË
lM√ nOË ∫XK ¨©f½≈ ÊUL¦ł w 5ÞUO?A« »uK rNÐuK ‰Uł— rJO ÂuIOÝË ¨w²MÐ
Æ©pU cš√Ë ¨„dNþ »d{ Ê≈Ë ¨dO ú lODðË lLð® ‰U øtK« ‰uÝ—U¹
¨WŽUL'«Ë W? _« ÂËe u¼Ë ¨wÝUO« »UD)« ‰u√ s q√ tO «c?¼ WH¹cŠ Y¹bŠË
sJð r «–≈ t½√Ë ¨‚«d?²?ô«Ë ·ö)« „dðË ¨wÝU?O?« b?OŠu?²« oO?I% Í√ ¨W? U? ù«Ë WËb«Ë
¨5HK²<«Ë 5Ž“UM²*« s b?Š«u tO WF?OÐ ô ¨WM² ÊU “ uN ¨b?Š«Ë ÂU ≈ UN ¨…bŠ«Ë W?ŽULł
Æ«uFL²−¹ v²Š
¨dE½ U?N?O?H W?O½U?¦« W¹«Ëd« U? √ ¨U?N?OKŽ oH?²*« Wþu?H?;« w¼ Y¹b?(« «c?N vË_« W¹«Ëd«Ë
ÆU¼œUMÝ≈ w ôUÝ—≈ UNO Ê_ ¨rK vKŽ UN—b²Ý«Ë ¨l³²²« w wMD —«b« UNHF{ bI
vC? ÊQÐ o?(UÐ Í√ ¨©„d?Nþ »d?{Ë ¨pU? c?š√ Ê≈Ë® v?MF?L? U?N?²?×? ÷d? vKŽË
Ë√ ¨tK« œËb?Š s bŠ w „d?Nþ »d{ Ë√ ¨q¹ËQ?²Ð Ë√ ¨WOzU?C W? uJŠ w pLB?) pU0
lL??Ý«® U?NEHË ¨Y?¹b?(« «c?N? ÊU?³? Š sЫ W¹«Ë— p– `łd¹ U2Ë ¨”U?M« ‚u?I? Š s oŠ w
ÊuJ?ð Ê√ ô≈ ¨„d?? Nþ «u?Ðd?? {Ë ¨pU?? ? «uK√ Ê≈Ë ¨p?OKŽ …d?Ł√Ë ¨p¼dJ? Ë „d?? ? ?Ž w? lÞ√Ë
©≤®Æ©UŠ«uÐ tK WOBF
Ë√ ¨qÞU?³?UÐ tU? «uK√ «–≈ U??L?O? p?ý öÐ t?O? qšb?¹ ¨©W?O?B? F? ÊuJð Ê√ ô≈® ∫tu??I?
U?LKþ tÐd?C¹ Ë√ U?LKþ Ád?Ož ‰U? c?šQ¹ Ê√ ÁËd? √ uK ¨rN?²ŽU?Þ V& ö ¨U½«Ëb?ŽË U?LKþ ÁuÐd?{
ÆtH½ vKŽ p– lI¹ 5Š vË√ »UÐ sL ¨p– tOKŽ Âd(
qB??H« tÐU??²? w qO??B?H?ð s?Š√ Y?¹b?(« «c¼ v?MF?? w ‰u?I?« Âe?Š sЫ q?B? b?? Ë
Æt kHK«Ë ±∏¥∑ Õ t×O× w rK Ë ¨∑∞∏¥Õ Í—U³« `O× ©±®
Æ ¥¥∑∂ Õ ÊU³Š sЫ `O× ©≤®
229

wË ¨©«uK U? ô ‰U?? tK« ‰u?Ý— U¹ rNKðU?I?½√® U?N?O? Y¹œU?ŠQÐ ôË√ W?HzUÞ X?−?²?Š«® ∫‰U?I?
Ê≈Ë® d³?B« »ułË U?NC?FÐ wË ¨©ÊU¼dÐ tK« s t?O rbMŽ U?Š«uÐ «dH? «Ëdð Ê√ ô≈® UN?CFÐ
ÕdÞU? nO?« ŸU?F?ý „d?N?³¹ Ê√ XO?A?š ÊS?® U?N?C?FÐ wË ¨©tU? c?š√Ë U½b?Š√ d?Nþ »d?{
wË ¨©—U?M« »U?? ×? √ s? ÊuJ²?? pLŁ≈Ë w?LŁSÐ ¡u?? ³ð Ê√ b¹—√ w?½≈ q Ë pN?? łË vKŽ p?ÐuŁ
Q?³½ rN??OKŽ qð√Ë˚ vU?Fð t?u?IÐË ¨©qðU?I« tK« b??³?Ž sJð ôË ‰u?²?I?*« tK« b?³?Ž s® U??N?C?FÐ
°W¹ü« ˝dšü« s q³I²¹ rË UL¼bŠ√ s q³I² U½UÐd UÐd –≈ o(UÐ Âœ¬ wMЫ
‰U*« c?? š√ vKŽ d?? ³? BUÐ ¤ Ád?? √ U?? √ ¨t?? O? rN? W??−? Š ô «c?¼ qË ∫ Âe??Š s?Ы ‰U??
÷d t½√ tO pý ô U «c¼Ë ¨o×Ð p– ÂU ù« vuð «–≈ pý öÐ p– U/S ¨dNE« »d{Ë
ÊU Ê≈ U √Ë ¨vUFð tK ’UŽ oÝU u?N tOKŽ VłË s p– s lM² « Ê≈Ë ¨t d³B« UMOKŽ
e??Ž tK« ‰u?? «c¼ ÊU¼dаp– v?KŽ d?³? BUÐ ¤ t?K« ‰u??Ý— d? Q¹ Ê√ t?K« –U?F? L? qÞU??³Ð p–
Âö?? Ê√ UML?KŽ b?? Ë ˝Ê«Ëb??F«Ë rŁù« v?KŽ «u½ËU??Fð ôË Èu??I? ²?«Ë d??³« vKŽ «u?½ËU??FðË˚ qłË
u¼ Ê≈ Èu?N?« sŽ oDM¹ U? Ë˚ qłË e??Ž tK« ‰U? vU??Fð tЗ Âö? nU??¹ ô ¤ tK« ‰u?Ý—
¨˝«d?O?¦? U?ö?²?š« t?O? «Ëb?łu tK« d?O?ž bMŽ s ÊU? u?Ë˚ vU?Fð ‰U? Ë ¨˝wŠu¹ wŠË ô≈
ôË t?O? ·ö?²?š« ôË qłË e?Ž tK« bMŽ s? wŠË u?N? ¤ tK« ‰u?Ý— tU? U? q Ê√ `B?
‰U? c?š√ Ê√ rK? q Í—b¹ t?O p?ý ô 5IO? pc? «c¼ ÊU? «–S? ¨i UMð ôË ÷—U?Fð
Ê≈® ¤ tK« ‰uÝ— ‰U? ¨Â«dŠË Ê«ËbŽË rŁ≈ oŠ dO?GÐ ÁdNþ »d{Ë oŠ dO?GÐ w – Ë√ rK
s b?Š√ s ·ö?²š« ôË «c¼ w? pý ô –S ¨©rJ?OKŽ «dŠ rJ?{«dŽ√Ë rJ«u? √Ë r¡U? œ
p– s ŸUM² ô« vKŽ —bI¹ u¼Ë ¨ULKþ »dCK Ád?NþË ¨ULKþ cšx tU rK*U ¨5LK*«
dzU?? Ý U?? √Ë ¨Ê¬d?? I« hM?Р«d??Š «c¼Ë ¨Ê«Ëb?? F«Ë rŁù« v?KŽ t*UE? ÊËU??F? ? tMJ √ t?? łË ÍQÐ
pK²?? Âœ¬ wMЫ W?B? U? √ ¨U?NM? ¡wý w W?−?Š ö?? Âœ¬ wMЫ W?B? Ë U½d?– w²?« Y¹œU?Š_«
U? √Ë ¨˝U?łU?NM Ë W?Žd?ý rJM? UMKF?ł qJ˚ qłË e?Ž tK« ‰U? U?M²?F¹d?ý d?O?ž Èd?š√ W?F¹d?ý
ÊS ŸUD?²Ý« Ê≈ ÁbOÐ Ád?OG?OK «dJM rJM È√— s ® ¤ tK« ‰u?Ý— sŽ ` bI? Y¹œUŠ_«
ÊU1ù« s p?– ¡«—Ë fO ÊU1ù« nF??{√ p–Ë t??³KI??³? lD²??¹ r ÊS?? t½U??K³?? lD²??¹ r
vKŽ®Ë ¨©·Ëd?F?*« w W?ŽUD« U/≈ W?O? B?F? w W?ŽUÞ ô® ¤ tK« ‰u??Ý— sŽ `Ë ¨©¡wý
t?OKŽ t½√Ë ¨©W?ŽUÞ ôË lLÝ ö? W?O?BF0 d? √ ÊS? WO?B?F0 d? R¹ r U? WŽUD«Ë lL?« rb?Š√
W?L?KE ÊËœ ‰u?²? I*«Ë b?O?N? ý tM¹œ ÊËœ ‰u?²? I*«Ë b?O? N?ý u??N? tU? ÊËœ q?²? s ® ‰U? Âö??«
s »«cFÐ tK« rJ?MLFO Ë√ dJM*« sŽ Êu?NM²Ë ·ËdF*UÐ Êd? Q²® Âö« t?OKŽ ‰U Ë ¨©bO?Ný
W?? ÝU½ 5²KL??'« 5ðU¼ Èb?Š≈ Ê√ `B?? ¨d?šx U??{—U?F? —U??³?š_« Ác¼ d¼Uþ ÊU?J ¨©ÁbMŽ
w²« Y¹œUŠ_« pKð U½błu ¨aÝUM« u¼ ULN¹√ w dEM« Vłu ¨p– dOž sJ1 ô Èdšú
öÐ Âö??Ýù« ‰Ë√ w t??OK?Ž ‰U??(« X½U?? U*Ë q_« œu??N? F* W??I? «u?? ‰U??²? I« sŽ wNM?« U??NM
230

¨tO pý ô U «c¼ ¨‰U²I« w¼Ë …bz«“ W?F¹dAÐ …œ—«Ë Èdš_« Y¹œUŠ_« Ác¼ X½UË ¨pý
öÐ dš_« Ác?NÐ Âö« tOKŽ t?ID½ 5Š UNLJŠ l?—Ë ¨Y¹œUŠ_« pKð vMF a½ ` b?I
¨5I?O« „d??²¹Ë pA« c?šR¹ Ê√Ë ¨a?ÝUM« „d?²¹Ë Œu?M?*UÐ c?šR¹ Ê√ Âd?;« ‰U??;« sL? ¨pý
¨qÞU³« vŽœ« bI ¨W?šuM  œUF WÝUM« w¼ X½U? Ê√ bFÐ —U³š_« Ác¼ Ê√ vŽœ« s Ë
eŽ tK« vKš√ U* «c¼ ÊU? uË ¨q×¹ ô «c¼Ë rKF¹ r U tK« vKŽ ‰U?I ¨tÐ t rKŽ ô U U?H Ë
ʬd?? I« w v?U??F?ð tu?? I U?? ? ÝU?½ Œu???M*« Ÿu?? ł— tÐ 5³?¹ ÊU¼dÐË qO?œ sŽ rJ(« «c?¼ qłË
Æ˝¡wý qJ U½UO³ð˚
UL?NMOÐ «u×KQ «uK²?² « 5M R*« s ÊU?²HzUÞ Ê≈Ë˚ ‰U qłË e?Ž tK« Ê√ u¼Ë dš¬ ÊU¼dÐË
Ê√ w ÊULK nK²¹ r ¨˝¡wHð v²Š wG³ð w²« «uK?ðUI Èdš_« vKŽ UL¼bŠ√ XGÐ ÊS
w WL?U(« UN½√ `B? ¨WšuM d?Ož WLJ×? WOžU³« W?¾H« ‰U²? ÷d UN?O w²« W¹ü« Ác¼
u?N? U?N U?HU?? ÊU? U? Ë ¨XÐU?¦« aÝUM« u?N? W¹ü« Ác?N U?I?«u? ÊU? U?L? ¨Y¹œU?Š_« pKð
°ÊUDK« ÊËœ ’uBK« w Y¹œUŠ_« Ác¼Ë W¹ü« Ác¼ Ê√ Âu vŽœ« b Ë ¨Ÿud*« ŒuM*«
pKð w wŽb¹ Ê√ Ÿb e−F¹ U Ë ¨ÊU¼dÐ öÐ ‰u t½_ sIO² qÞUÐ «c¼Ë ∫ÂeŠ sЫ ‰U
¨`B?ð ô ÊU¼dÐ ÊËœ Èu?? ?Žb?«Ë ¨ÊU?? “ ÊËœ ÊU?? ? “ wË ¨Âu?? ? ÊËœ Âu?? ? w U?? ?N½√ Y¹œU?? ?Š_«
sŽ ¡U?ł b?? Ë ¨rKŽ öÐ vU??Fð tK« vKŽ ‰u? t?½_ ¨“u?−¹ ô Èu?ŽbU?Ð ’u?BM« hO??B?ðË
‰U? °tDFð ô® Âö?« t?OKŽ ‰U?I? oŠ d?O?GÐ tU? VKÞ sL?Ž tQ?Ý özU?Ý Ê√ ¤ tK« ‰u?Ý—
¨©WM'« w X?½Q? ‰U? w?MK²? ÊS?? ‰U? °—UM« v?≈ ‰U? tK²?? ÊS? ‰U?? ° tKðU? ‰U?? øwMKðU?? ÊS?
t?OKŽ t½√ ` b Ë ¨©t?LKE¹ ôË t?³K¹ ô rK*« u?š√ rK*«® ‰U t½√ Âö?« t?OKŽ tMŽ `Ë
ö? U??N?N?łË d??O?ž vKŽ U??NQ?Ý s Ë U??NDF?OK U??N?N?łË v?KŽ U?NQ?Ý s? ® …U?e« w ‰U?? Âö?«
o¹b?B« dJÐ wÐ√ s?Ž pU? sÐ f½√ sŽ  U?I?¦« o¹dÞ s ÁUM¹Ë— X?ÐUŁ d?³?š «c¼Ë ¨©U?NDF¹
Æ’uBK« vKŽ ‰U*« sŽ ‰U²I« Y¹œUŠ√ ‰ËQð s q¹ËQð qD³¹ «c¼Ë ¤ tK« ‰uÝ— sŽ
r¼«d¹ ÊU? U/≈Ë ¨q²?I¹ t½√ j rKŽ U?L? ÊUL?¦?Ž qF s? tÐ «u{d?²?Ž« U Ë ∫Âe?Š sЫ ‰U?
ö? ¨U{d? t½ËœË tF? ‰U²?I« ÊËd¹ qÐ ‰b?F« ÂU û Âu?O« «c¼ ÊËd¹ ô r¼Ë ¨jI? ÊËdU?×¹
Æ ‰U²I« ÂbŽ —«b« w tF «u½U s tMŽ tK« w{— ÊUL¦Ž d √ w rN W−Š
pH??ÝË .d?(« W??ŠUÐ≈ dJM*« d??O?O? Gð Ë fHM« sŽ l?bUÐ Í√ ÂU?O? I« w Ê√ rN??C?F?Ð ‰U? Ë
°d _« —UA²½«Ë —U²Ý_« p²¼Ë ‰«u _« cš√Ë ¡U b«
¨U1dŠ p²N¹ Ê√ dJM*« sŽ vN½Ë ·ËdF*UÐ d √ s* q×¹ ô t½_ ö ∫ÊËdšü« rN ‰UI
Íc« uN? «c¼ s U¾?Oý qF? ÊS ¨tKðUI¹ ô s* ÷d?F²¹ Ê√ ôË ¨oŠ d?OGÐ ôU? cšQ¹ Ê√ ôË
q²? U √Ë ¨tO?KŽ ÷d «c?N «Ëd?¦ Ë√ «uK dJM*« q¼√ tU?² U? √Ë ¨tOKŽ d?OG¹ Ê√ wG?³M¹ U q?F
ÆÁdOOGð ”UM« ÂeK¹ Íc« dJM*« s tK rN1dŠ rNJ²¼Ë rN«u √ r¼cš√Ë ”UM« dJM*« q¼√
231

tMOFÐ «c¼ ÊUJ ·ËdF*UÐ d _« s Ë dJM*« dOOGð s UF½U «Ëd– U ·uš ÊU uK UC¹√Ë
5M R*« ¡U?½ w³?Ý v≈ p– Èœ√ Ê≈Ë ¨rK tu?I¹ ôU? «c¼Ë ¨»d(« q¼√ œU?N?ł s UF½U?
Ê√ w 5?LK*« 5?Ð ·ö?? š ôË ¨rN1d?? Š p²?¼Ë rNzU?? œ pH?? ÝË r?N«u?? √ c?? š√Ë r¼œôË√Ë
ʬd?I?« v≈ ¡U?ŽœË œU??N?ł p– q?Ë s¹d? _« 5Ð ‚d?? ôË ¨tK «c¼ œu??łË l Vł«Ë œU??N?'«
ÆWM«Ë
Âe√Ë øÁbMłË Ád √ »U×?√ œuNO« qFł ÊUDKÝ w ÊuuIð U rN ‰U?I¹Ë ∫ÂeŠ sЫ ‰U
nO« qLŠË øU½eK  ULK*« ÕUÐ√Ë ø5LK*« ‰U?HÞ√ vKŽ nO« qLŠË øW¹e'« 5LK*«
q w u?¼Ë rNÐ Y³??F« sKŽ√Ë ørN?U?HÞ√Ë r?¼¡U?½ p?K Ë ø5LK*« s? b?łË s q? vKŽ
ø…öB« Ÿb¹ ô tÐ UMKF ÂöÝùUÐ dI p–
¨WKL??ł Âö??Ýù« «u??HU??š ¨«c¼ vKŽ d??³? B« «Ë“U??ł√Ë ¨t??OKŽ ÂU??O? I« “u??−¹ ô ∫«uU?? ÊS??
—U?AŽ√ W?F?ð q² ÊS? ∫rN UMK ¨rNu? u¼Ë qðU?I¹Ë ¨tO?KŽ ÂUI¹ qÐ «uU? Ê≈Ë ¨tM «u?K½«Ë
øpc rN«u √ s cš√Ë ¨pc rNzU½ s v³ÝË ¨rNM bŠ«Ë ô≈ rNFOLł Ë√ 5LK*«
‰«e½ ôË ¨p– s q? √ sŽ r¼UMQ??Ý «u?³? łË√ Ê≈Ë ¨«u?C? UMð t?OK?Ž ÂU?O?I?« s «u?FM? ÊS?
Ë√ ¨‰U cš√ vKŽ Ë√ ¨…bŠ«Ë …√d « vKŽ Ë√ ¨b?Š«Ë rK q² vKŽ rNÐ nI½ Ê√ v≈ rNDO×½
«c¼Ë ¨qOœ ö?Ð «u?LJ%Ë ¨«u??C? UM?ð p– s ¡wý 5Ð «u?? d? ÊU?? ¨rKEÐ …d?A?Ð „U?N? ²½« vKŽ
Æo(« v≈ «uFł— p– q —UJ½≈ «u³łË√ Ê≈Ë ¨“u−¹ ôU
tÐ oHO Ë√ rNÐ oH?O tMÐ«Ë t²MÐ«Ë t²łË“ dłUH« dzU'« t?½UDKÝ VBž sLŽ rNQ½Ë
lb¹ Ê√ t?OKŽ ÷d Â√ øW?AŠU?HK t²MÐ«Ë Áb?ËË tð√d «Ë t?H½ Âö?Ý≈ s WF?Ý w u¼√ t?HMÐ
ørNM p– œ«—√ s
qÐ ∫«uU? Ê≈Ë ¨rK? U?Nu?I¹ ô W?L?OEFÐ «uð√ tK¼√Ë t??H½ Âö?Ý≈ t?OKŽ ÷d? ∫«uU? ÊS?
rK? q w rK? q p– ÂeË ¨o(« v≈ «u?Fł— ¨qðU?I¹Ë p– s lM²?1 Ê√ tOKŽ ÷d?
Æpc ‰U*« wË
lMLÔ¹Ë ¨p– w ÂU ù« rKJÔ¹ Ê√ q Ê≈Ë —u'« s ¡wý l Ë Ê√ Vł«u«Ë ∫ÂeŠ sЫ ‰U
U½e« b?Š W?? U? ùË ¡U?C?Ž_« s? Ë√ ¨…d?A?³« s œu?I?K sŽ–√Ë ¨o(« lł«—Ë ¨lM²?? « ÊU? ¨tM
lM²? « ÊU? ¨t?FKš q×¹ ô ÊU? U?L? ÂU ≈ u?¼Ë ¨tF?Kš v≈ qO?³Ý ö? ¨t?OKŽ d?L?)«Ë ·c?I«Ë
Âu??I¹ s2 Ád??O? ž W?? U?? ≈Ë ¨t??FK?š VłË lł«d¹ rË ¨t??O?KŽ  U??³? ł«u« Ác¼ s ¡w?ý –U??H½≈ s
“u??−¹ ôË©Ê«Ëb?F?«Ë rŁù« vKŽ «u½ËU??Fð ôË Èu??I?²?«Ë d?³« v?KŽ «u½ËU??FðË˚ vU??Fð tu??I o(UÐ
Æ©±®˝lz«dA«  U³ł«Ë s ¡wý lOOCð
Æ ±≥µ ±≥≤Ø¥ q×M«Ë qK*« w qBH« ©±®
232

W?? O?U*« œ—«u*« k?H? ?Š ∫Íu?? ³M?« wÝU?? O? ? « »UD?)« ‰u?? √ s fU?? ?)« q_«
∫W¹uUÐ UN²L Ë

¨U¼—UO?²š« WOH?OË ¨WDK« WOC? W'UF0 Íu³M?«Ë w½¬dI« wÝUO« »UD)« ¡U?ł ULJ
W?I?³D« …dDO?Ý lM? Ë ¨U?N?F¹“uð »u?łËË ¨…Ëd?¦« W?O?C? W?'U?F0 ¡U?ł pc? ¨U?N?²?ŽUÞ œËb?ŠË
Ÿu?{uL? ¨ ©±®˝rJM ¡U?OMž_« 5Ð WËœ ÊuJ¹ ô w?˚ vUFð ‰U? U?L? ¨U?NOK?Ž WOU?L?Ý√d«
WDK?«Ë s¹b«® w?¼Ë W??O? ? O?zd« Àö??¦« U?¹U??C? I« b?? Š√ u¼ lL??²? ?:«Ë WËb« w …Ëd?? ¦«Ë ‰U*«
‰uK(« l{ËË U?N?²N?ł«u? ¨WO?ÝU?O« rE?M«Ë ¨WO?F?{u«  UH?KH« q XËU?Š w²« ©…Ëd?¦«Ë
V³??ÝË ¨d??A? ³« 5?Ð W?O? ? O?zd« Ÿ«d??B« »U??³? Ý√ b??Š√ U??N½uJ ¨U??N?ðôUJý≈ ZU??Fð w?²« ¨U??N
3_«Ë »u??F? ?A« a¹—U?? ²? ¨b?? Š«u« lL?? ²? :«  U??¾? ? 5Ð v²?? ŠË qÐ ¨‰Ëb«Ë 3_« 5?Ð »Ëd??(«
ÆU¹UCI« Ác¼ s d¦√ Ë√ …bŠ«Ë ‰uŠ UNK —Ëbð Èd³J« tŁ«bŠ√Ë
¨˝s¹b« w Á«d?≈ ô˚ √b?³0Ë WO?M¹b« W¹œbF?²UÐ w½¬d?I« wÝU?O?« »UD)« ¡U?ł UL?Ë
dJË s¹œ q q¼√ t?Ý—U1 Íc« rUE²«Ë ¨WO?M¹b« »Ëd(«Ë wM¹b« œU?ND{ô« WKJA q×?O
¨U¹d?AÐ U?O?F?{Ë UM¹œ Ë√ ¨U¹ËU?L?Ý UM¹œ ÊU? ¡«u?Ý ¨r¼œU?I?²?Ž«Ë rNM¹œ nU?š s vKŽ …b?O?I?ŽË
¨5F »e?Š Ë√ …dÝ√ Ë√ WI?³Þ 5Ð WËœ WDK« ÊuJð Ê√ s lMLO ¨È—u?A« √b³0 ¡Uł U?LË
È—u?ý r¼d √Ë˚ vU?Fð tu w U?L ¨W?DKK wLK« ‰Ë«b?²«Ë W¹œbF?²« ÂU √ ‰U?:« `²H?OË
vKŽ b??Š√ s …dDO??Ý ÊËœ ¨U¼—U?O? ²?š«Ë U?¼U?{— oË W?? _« 5Ð WDK« ‰Ë«b?ð r²?O ¨˝r?NMOÐ
vKŽ dDO??ð W¹œ«b?³?²?Ý« WD?KÝ ÂU?O? s lML?O?˪U?N?O? W? _« o( b?Š√ »U??B?²?ž« ÊœË ¨b?Š√
ÆUOÝUOÝ W _«
r²??O ¨˝r?JM ¡U??OMž_« 5?Ð WËœ ÊuJ¹ ô w˚ ∫√b??³? ? W??OU*« …Ëd??¦« w —d?? p?cJ
W? _«  «—b?I? vKŽ ‰U*« ‰U??ł— …dDO?Ý s lML?OË ¨lL?²?:« œ«d??√ lO?L?ł 5Ð ‰«u? _« ‰Ë«bð
ÆW¹œUB² ô«
‰U??ł— ÊU?O? GÞË ¨W?DK« ‰U??ł— ÊU??O?G?Þ Íu?³M?«Ë w½¬d??I« wÝU??O??« »UD)« r' «c??NÐË
b? Ë ¨ UF?L?²?:«Ë œ«d_« vKŽ «dD?š ÊUO?GD« —u? b?ý√ Ác¼ –≈ ¨‰U*« ‰Uł— ÊU?O?GÞË ¨s¹b«
°wU*« ÊUOGDK ÊË—U Ë ¨wM¹b« ÊUOGDK ÊU U¼Ë ¨wÝUO« ÊUOGDK ö¦ ÊuŽd ʬdI« qFł
¨¡wH«Ë ¨Y?¹—«u*«Ë ¨…U??e?U?? ¨W?? OU*« U¹U?? C? I?« w W??F?¹d??A« ÂU?JŠ√ q  ¡U?? ł b?? Ë
¨W¹UG« Ác¼ oO?Iײ ¨Âd×¹ U? Ë UNM q×¹ UL?O ¨UNK W¹—U?−²«Ë WOU*«  ö U?F*«Ë ¨Ã«d)«Ë
V?×Ð lL?²?:« œ«d?√ 5Ð U?NL?O??IðË ¨U¼—U?L?¦?²?Ý«Ë UN?²?O?LMðË ¨ «Ëd?¦«Ë ‰«u? _« kH?Š w¼Ë
¨rKE«Ë qÞU?³UÐ ”U?M« ‰«u? √ q√ s lM*«Ë ¨j?I«Ë ‰b?FUÐ ¨rNðU? U?I?×?²?Ý«Ë ¨rNðU?łU?Š
Æ ∑ dA(« ©±®
233

W?OŽd? ‰u√Ë ¨W?OŽd?ý b?Ž«u oË p–Ë ¨W¹U?G« Ác¼ oO?I% vKŽ qL?F« u¼ WDK« W?LN? Ë
∫w q¦L²ð
∫rN²łUŠ —b ô≈ WLz_« vKŽ W_« ‰«u√ WdŠ ∫vË_« …bŽUI«

w ôË ¨…Ëd?¦« w ôË ¨÷—_« w? ô ¨oŠ W? _« ‰«u? √ w ÂU? û ôË WDK?K fOK
«c¼ ¤ w³?M« b??√ b?? Ë ¨tK?L? Ž w tK?¦? …d??ł√ ‰œU??F¹ U?? Ë ¨t??²? łU??Š —b?? ô≈ ¨‰U?*« XOÐ
U½√ U/≈® W¹«Ë— w?Ë© d? Ô√ YO??Š l{√ rÝU? U½√ U?/≈ ¨rJFM √ ôË rJOD?Ž√ U? ® ∫‰U?I? q_«
©≤®Æ©rJMOÐ r √ ULÝU X¦FЮ dš¬ Y¹bŠ wË ¨©±®©wDF*« tK«Ë ¨Ê“UšË rÝU
Ô
rÝU jI uN? ¨tÐU² w t tK« t{d U ô≈ ‰«u? _« w oŠ tH½ ¤ w³MK fOK
‚u?? I? (« —d?? Íc« u¼Ë ¨t?? I? Š oŠ Í– q? vDŽ√ Íc« u?¼ tö??ł q?ł tK«Ë ¨5M? R*« 5Ð
vKŽ œd¹ ëdš q wË ¨rzUMG«Ë ¨¡wH« w Ë√ ¨Y¹—«u*« w Ë√ ¨…Ue« w ¡«uÝ ¨U¼œbŠË
¨UN?³ÝUJ Ë …—U−?²«Ë ¨U¼—ULŁË —U−?ý_«Ë ¨UNÐu³?ŠË ŸË—e«Ë ¨UN½œU?F Ë ÷—_« s ‰U*« XOÐ
ÆUN&U½Ë ÂUF½_«Ë
fO t½≈°”UM« U?N¹√® ∫ tO?F³√ 5Ð U?NF?d d?OFÐ ÂUMÝ s …dÐË c?š√ b Ë ¤ ‰U? b Ë
œËœd?? fL?? )«Ë ¨f?L? ?)« ô≈ t?? O? ?F? ?³? ?√ 5Ð …d?ÐuUÐ —U?? ý√Ë «c¼ ôË ¡w?ý ‰U*« «c¼ s? w
©≥®Æ©rJOKŽ
v≈ Áb?OÐ Èu¼Q? ‰U? ¤ tK« ‰u?Ý— vK?Ž W b?B?« qÐ≈  d? ® ‰U? wKŽ sŽ W¹«Ë— wË
Æ©¥®©5LK*« s qł— s …dÐu« ÁcNÐ oŠQÐ U½√ U ∫‰UI dOFÐ VMł s …dÐË
t??? L? ?š tK ÊS?? ¡w?ý s r²??LM?ž U/√ «u??LK?Ž«Ë˚ vU??Fð tu?? w —u??c*« u?¼ fL??)«Ë
©µ®Æ˝qO³« sÐ«Ë 5U*«Ë v U²O«Ë vÐdI« ÍcË ‰uÝdKË
U??N? ÝU??L? š√ W??FЗ√Ë ¨U??N? ? L? š tK® ∫‰U??I? ¨W??L? O?MG« sŽ ¤ w³?M« qł— ‰Q??Ý b?? Ë
s t?łd???²??ð rN?« ôË° ô® ∫‰U?I? øb?Š√ s tÐ vË√ b??Š√ U?L? ∫q?łd« ‰U?I?©gO??−K
Æ ©±∞≥∑® Õ rK Ë ¨©≥±±∑® r — Õ Í—U³« `O× ©±®
Æ ≤±∏Ø∂ Í—U³« `² dE½«Ë ¨≤±≥≥ Õ rK Ë ¨≥±±¥ Õ Í—U³« `O× ©≤®
œUMÝSб∏¥Ø≤ bM*« w bLŠ√Ë ¨¥µ∏Ø≤ Q?Þu*« w pU Ë ¨≤∂≤Ø∂ wzUM«Ë ¨©≤∂π¥® r — Õ œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©≥®
¨µ±Ø≥ „—b²?*« w rU(«Ë ¨±π≥ر± t×?O× w ÊU?³Š sЫ Á«Ë—Ë ¨ËdL?Ž sÐ tK«b³Ž Y¹b?Š s sŠ
ÆX UB« sЫ …œU³Ž Y¹bŠ s
Æ ∏∏ر bM*« w bLŠ√ Á«Ë— ©¥®
Æ ¥± ‰UH½_« ©µ®
234

©±®Æ©rK*« pOš√ s tÐ oŠ√ X½√ fO ¨p³Mł

ô≈ ¨oŠ UN?O bŠ_ fO ¨tu?Ý—Ë tK« rJ×Ð W _« vKŽ …œËœd? UNK ‰«u _«  —U?B
ÆtÐU² w tK« ÷d U
∫WËb« w œ«d_« W¹UŽ— sŽ WDK« WOu¾ ∫WO½U¦« …bŽUI«

¨tðU?łU??O?²?Š« 5 Q?ðË WËb« w œd? q W¹U??Ž— sŽ WDK« W??Ou?¾?? Ÿ—U?A« œb?Š b??I?
©≤®Æ©wKŽË wS ÎôUOŽË ÎÒö „dð s Ë ¨t²Ł—uK ÎôU „dð s ® ∫‰UI
w t tK« t{d UL? ÊU½≈ q VOB½ V×Ð ¨t²Ł—u uN ôU? „dðË ÊU½≈  U «–S
rNðU?? O? Š 5 QðË ¨tU??O? Ž  U??I? ?H½ qL??% W??Ou??¾? ?? WDK?« vKF?? ¨ôU??O? Ž „dð s? Ë ¨tÐU??²? 
ÆrNAOŽ V «uFOD²¹Ë «uGK³¹ v²Š ¨rNðUłUO²Š«Ë
q¼ü« wDF¹Ë ¨«bŠ«Ë
UÎÒEŠ »eF« wDF¹® ÊUJ œd q WłUŠ wŽ«d¹ ¤ w³M« ÊUË
Î
©≥®Æ©5EŠ ÃËe²*«
¨rN²?łUŠ …b?A …UŽ«d ¨—«d?Š_« q³ w«u*« s s¹—d?;UÐ ¡UDF« ·d bMŽ √b?³¹ ÊUË
∫‰U?I? øsL?Šd« b?³?Ž UÐ√ U¹ p²?łU?Š U? ∫t? ‰U?I? ¨W¹ËU?F? v≈ d?L?Ž sÐ tK«b?³?Ž ¡U?ł b?I?
©¥®Æ©s¹—d;UÐ √bÐ ¨¡wý Á¡Uł U ‰Ë√ tK« ‰uÝ— X¹√— w½S ¨s¹—d;« ¡UDŽ®
©µ®ÆW _«Ë …d(« 5Ð ¡UMK ¡UDF« w ÍËU¹ ¤ ÊU UL
ÂUE½ lC?ð w½U??½ù« a¹—U?²« w? WËœ ‰Ë√  U?F¹d??A? ²« Ác?NÐ W??O? ö?Ýù« WËb?« X½UJ
vË√Ë WDK«  U?Ou¾? r¼√ s p– qF?&Ë qÐ ¨UN?OMÞ«u* WO?ŽUL?²łô« W¹U?Žd«Ë  UMO Q?²«
ÆdOGË dO³Ë ¨vu Ë dŠË ¨…√d «Ë qł— 5Ð eOO9 ÊËœ ¨U¼U¹UŽ— ÁU& UNðU³ł«Ë
∫rN²³ÝU×Ë UNOHþu sŽ WDK« WOu¾ ∫W¦U¦« …bŽUI«

 U¹—Ëd?{ s tłU?²?×¹ U q W?Ëb« w q UŽË nþu? qJ d?u¹ ¤ w³M« ÊU? bI?
qG??²? ?A¹ ô v²??Š ¨»u?KD*« t??łu?« vKŽ tÐ ◊u?M*« qL??F?« ¡U??³? ŽQÐ ÂU?? O? I« lOD?²? ? O ¨…U?? O? («
Æ ©`O× œUMÝ≈® ‰U Ë W¹ü« Ác¼ dOHð w dO¦ sЫ Áœ—Ë√Ë ¨4« w wINO³« Á«Ë— ©±®
©≤µπ¥® Õ ≥∂± ≠ ≥∂∞Ø≥ œË«œ uÐ√Ë ¨©∏∂∑® r — Õ ¨µπ≤Ø≤ rK? Á«Ë—Ë ¨©¥∑∏±® r — ¨µ±∑Ø∏ Í—U?³« ©≤®
Æ ©≤πµµ® Ë
Æ ©¥∏±∂® r — Õ ¨±¥µØ±± ÊU³Š sЫ t××Ë ¨©≤πµ≤® Õ ¨≥µπØ≥ œË«œ uÐ√Ë ¨≤µØ∂ bM*« w bLŠ√ ©≥®
Æ ≤πµ± Õ œË«œ uÐ√ ©¥®
Æ ≤πµ≤ Õ œË«œ uÐ√ ©µ®
235

w³M« qFł YOŠ ¨UN?² bš w qLF¹ w²« W _«  UłUŠ sŽ ¨U¼dO?uðË W¹—ËdC« tðUłU×Ð
UMJ? c?²¹ Ê√Ë ¨UÐe?Ž ÊU? Ê≈ W?łË“ c?²¹ Ê√® 5LK*« `U?B? w öL?Ž qL?Ž s* ¤
wË s ® W¹«Ë— wË ¨©±®©Vd? t sJ?¹ r Ê≈ «d?NþË WЫœ c??²¹ Ê√Ë ¨sJ?Ý t sJ¹ r Ê≈
c???²? OK ÂœU??š t fOË√ ¨ÃËe??²?OK? W?łË“ t f?O Ë√ ¨ôeM c???²? OK ‰eM t? fOË ö?L? Ž
©≤®Æ©‚—UÝ Ë√ ‰Už uN p– ÈuÝ U¾Oý »U√ s Ë ¨WЫœ c²OK WЫœ t fO Ë√ ¨U œUš
ÆW _« `UB0 rN UOI ‰U*« XOÐ w rN uIŠ s p– qFłË
Y¹b?(« w U?L? WH?Oþu« ¡U?MŁ√ ‰U s «u?³?? U? vKŽ t?O?Hþu Ë t?UL?Ž VÝU?×¹ ÊU?Ë
s ® ‰U? Ë ©≥®Æ©t??³?ÝU??Š ¡U??ł U??LK rOKÝ w?MÐ  U? b?? vKŽ ö??ł— ¤ w³?M« qL??F?²? Ý«®
©¥®Æ©‰uKž uN p– bFÐ cš√ UL ¨U “— ÁUM “d ¨qLŽ vKŽ ÁUMKLF²Ý«
¨rNU??L?Ž√ rN?Ouð ¡U?MŁ√ U¹«b?N« s ¡w?ý c?š√ U?N?O? Hþu? Ë WËb« ‰U??L?Ž vKŽ Âd?Š U??L?
vKŽ ö??ł— ¤ w³M« qL??F?²?Ý«® Y¹b??(« w U?L? ¨‰U*« XOÐ v≈ r¼¡U??ł U? œdÐ rN?? e√Ë
‰UÐ U? ∫‰UI? VDšË ¤ w³M« ÂU?I ¨w?≈ Íb¼√ «c¼Ë ¨rJ Ác¼ ∫‰U Âb? U?LK ¨W b?
∫‰u?I?O w?ðQO? tK« w½ôË U?2 —u √ vK?Ž rJM ôU?ł— qL?F²?Ý« w½≈ ∫W¹«Ë— wË t?¦?F?³½ q U?F«
øô Â√ t Èb?N?¹√ dEMO? ¨t? √Ë t??OÐ√ XOÐ w fKł ö??N? øw X¹b¼√ W¹b?¼ Ác¼Ë ¨rJ «c¼
¡Uł ô≈ tIŠ dOGÐ U¾Oý UNM rbŠ√ cšQ¹ ô ∫W¹«Ë— wË ¡wAÐ wðQ¹ ô ¨ÁbOÐ wH½ Íc«Ë
©µ®Æ©bNýU rNK« XGKÐ q¼ rNK« ¨t²³ — vKŽ tKL×¹ tÐ
W??F? O?³?Þ vKŽ qOœ `{Ë√©t?K« w½ôË U2 —u?? √ vKŽ rJ?M ôU??ł— qL?F? ²? Ý√® ¤ tu?? Ë
”UM« 5Ð rJ×¹Ë ¨…U³'« qÝd¹Ë ¨…ôu« wu¹ ¨W? ú ÂU ≈Ë d √ wË t½√Ë ¨WOÝUO« t?²LN
ÆWU ”UM« v≈ tÐ tK« t¦FÐ Íc« ÂöÝù« u¼ «cN ¨…«ËU*«Ë jI«Ë ‰bFUÐ
∫U¼—UL¦²Ý«Ë UNŠö≈Ë UNzUOŠ≈ WŠUÐ≈Ë ÷—_« WdŠ ∫WFЫd« …bŽUI«

¨W?? U??F« `U??B? LK jI?? Í√ tu??ÝdË tK? ô≈ ÷—_« w vL??Š ô t½√ ¤ rJŠ b??I? 
vKŽ ‰U Ë rU?(«Ë W1eš sЫ t?××Ë t kHK«Ë ≤∑π ’ b?O³Ž w?Ð_ ‰«u _«Ë ¨≤π¥µ Õ 4« w œË«œ uÐ√ ©±®
Æ Í—U³« ◊dý
ÆsŠ œUMÝSÐ ≤≤πØ¥ bM*« w bLŠ√ ©≤®
q√Ë ¨¥µ±µ t?×?O×? w ÊU?³?Š sÐ«Ë ¨≤≥¥∞ Õ t?×O?×? w W1e?š sÐ«Ë ¨µ¥Ø¥ nMB*« w ‚«“d« b?³?Ž©≥®
Æ5×O×B« w WBI«
Æ 5×O×B« ◊dý vKŽ ‰U Ë rU(«Ë W1eš sЫ t××Ë ¨`O× œUMÝSÐ ≤π¥≥ Õ œË«œ uÐ√ ©¥®
Æ ±∏≥≤Õ rK Ë ¨∑±π∑Ë∑±∑¥ Õ Í—U³« `O× ©µ®
236

w ô≈ ÷—_« s U?¾?O?ý wL?% Ê√ WDK« pcÐ lML? ¨p– d?O?G U?NM ¡wý vL?Š Âd?×?O?
U¾?Oý t?HM wL×¹ ôË ¨÷—_« s bŠ«Ë d?³ý w oŠ ÂU û fOË ¨W? UF« W _« `U?B
©±®Æ©tuÝdË tK ô≈ vLŠ ô® Y¹b(« w ¡Uł UL ¨5LK*« ÷—√ s
t?O?Ë ¨t?HM wL?×¹ Ê√ t fO ¤ w?³M« d?Ož Ê√ vKŽ ‰b?¹ dŁ_« «c¼ ® wI?NO?³« ‰U?
U? q¦ vK?Ž ô≈ vLŠ ô Ê√ tÐ œ«—√ ¨tu?Ý—Ë tK ô≈ vL?Š ô ¤ w³M« ‰u? Ê√ vKŽ Wôœ
Æ©≤®©5LK*« Õö w tuÝ— tOKŽ vLŠ
©≥®Æ©oŠ rUþ ‚dF fOË ¨t wN Uð«u U{—√ UOŠ√ s ® Ê√ ¤ rJŠ UL
÷—_« Ê√ ∫vC?? ¤ t?K« ‰u??Ý— Ê√ b??N? ý√® d??O?Ðe« sÐ …Ëd??Ž sŽ Y?¹b??(« w ¡U??łË
s¹c« w³?M« sŽ «c?NÐ U½¡U??ł ¨U?NÐ oŠ√ u??N? Uð«u? U??O?Š√ s Ë ¨tK« œU??³?Ž œU?³? F«Ë ¨tK« ÷—√
©¥®Æ©tMŽ  «uKBUÐ «Ë¡Uł
¨t wN ¨bŠ_ UJK X?O ¨Uð«u U{—√ UOŠ√ s Ê√Ë ¨W? ú ÷—_« Ê√ ¤ vCI
ÆVBG«Ë rUE*« ‰UDÐ≈Ë ¨UNÐU×_ WÐuBG*« ÷—_« œ— V−¹ qÐ ¨rUþ ‚dF oŠ ô t½√Ë
ëd??? ²? Ý«Ë U??N? ¡U??O? Šù«Ë  «u*« ÷—_« ÂUJŠ√ ÊU??O?Ð w wF??U??A?« ÂU?? ù« qB?? b?? Ë
s b??Š√ tJ?K1 ô U?? ® ∫Â_« tÐU??²? w ‰U??I? ⁄u??¹ ô U?? Ë vL??(« U??N? O? ⁄u??¹ U?? Ë ÊœU??F*«
∫ÊUHM 5LK*«
¨”«d??G«Ë Ÿ—eK c???²ð ÷—_« ∫q?¦? p–Ë t??O?O? ×¹ s tJ?K1 Ê√ “u?−?¹ ∫‰Ë_« nMB«
t²F?HM VK& U/≈ «c¼Ë ¨tÐ ô≈ tŠö qLJ¹ ô Íc« «c¼ o«d Ë ¨ÁU?O*«Ë ¨ÊuOF«Ë ¨—UÐü«Ë
Ád?? √ d?O? ž Ë√ ‰«Ë d? QÐ qł— ÁU??O?Š√ «–≈ «c¼Ë ¨t???H?½ u¼ t?O? W?F? HM d??O?³? ô Ád?O? ž s ¡wAÐ
ÆÁb¹ s ÁUOŠ√ s tłd¹ Ê√ ô≈ «bÐ√ pK1 rË ¨tJK
s t??O? q?F?−¹ ¡w?ý ô U?N? O≈ hK??O t???H?½ tM W?F? HM*« V?KDð U?? ∫w½U?¦?« nMB«Ë
¨X¹d??³J«Ë ¨q×?J«Ë ¨d?³? ²«Ë ¨V¼c?« s ¨WMÞU??³«Ë …d¼UE?« ∫U?NK? ÊœU?F*« p?–Ë ¨Ád?O? ž
Æp– dOžË `K*«Ë
«c?N ¨”UM?« tÐU²M¹ ‰U?³?'« w ÊuJ¹ Íc« `K*U? «d¼Uþ ÊU? U ∫ÊU?HM ÊœU?F*« q√Ë
≠ ¡U??d?? ý Í√ ≠ ŸÓd??ý t??O? ? ”UM«Ë ¨‰U?? ×Ð «b??Š√ ≠ t??×?M1 Í√ ≠ t??FD?I¹ Ê√ b??Š_ `?KB¹ ô
tJK1 ô U??L? O?  U??³MU?? «c¼Ë ¨¡U??d?ý r?NK «c¼ w Êu??LK*U?? ¨d¼UE?« ¡U*«Ë d?N?M« «cJ¼Ë
Æ ≤≥∑∞ Õ Í—U³« `O× ©±®
±¥∑[Ø∂ UDŽ ◊ Èd³J« 4« w wINO³« ©≤®
ÆW×O× …dO¦ ‚dÞ s ≥∞∑∑≠≥∞∑≥ Õ œË«œ uÐ√ ©≥®
ÆdOÐe« sÐ …ËdŽ v≈ 5OA« ◊dý vKŽ `O× œUMÝSÐ ≥∞∑∂ Õ œË«œ uÐ√ ©¥®
237

ÆbŠ√ tJK1 ô ULO ¡U*UË ¨bŠ√
tK« ‰uÝ— ‰QÝ ‰ULŠ sÐ iOÐ_« Ê≈] ∫qO øXHË U vKŽ qOb« U ∫qzU ‰U ÊS
b??F« ¡U*U?? t½≈ ∫t qO??I? ÆÁU¹≈ t??FD √ ∫‰U?? Ë√ t?F?DI¹ Ê√ œ«—Q?? ¨»—Q? `?K t?F?DI¹ Ê√ ¤
Æ[Ê–≈ ö ∫‰U
∫¤ tK« ‰u?Ý— vC? b? Ë ¨v?L?Š «c¼ U/S? ¨«c¼ q¦? ŸUD ≈ t?FML?M ∫wF?U?A« ‰U?
Æ[tuÝ—Ë tK ô≈ vLŠ ô]
s tO? WFH?M*« ÊuJð U¾O?ý tO Àb?×¹ ô u¼ ∫qO øvL?Š ÊuJ¹ nOJ ∫qzU ‰U? ÊS
¡U*« —uNþ «d¼Uþ U?¾Oý t?O „—b?²¹ U/≈ ¨tOKŽ W½R*UÐ ô≈ t?—b¹ ô U¾O?ý tO V?KD¹ ôË ¨tKLŽ
tMJË ¨t p– f?OK ¨t??H½ W?U?) wL?Š b?I? ¨«c¼ s tK« oKš U? d?−?% «–S? ¨úJ«Ë
ÆbŠ√ pK w fO Íc« úJ«Ë ¡U*« w t²dA tO p¹dý
øvLŠ fO ”«dG«Ë ¡UM³K ÷—_« ŸUD S ∫qzU ‰U ÊS ∫wFUA« ‰U
u¼ t?Ð lH?? ²M?¹Ë ¨tÐ wM?G? ?²? ?¹ U?? Ë ¨”U?MUÐ d?? C?¹ ô U?? ÷—_« s lD?I¹ U/≈ t?½≈ ∫qO??
tU? s Àb×?²?Ý« U0 t²?F?HM ÊuJ²? ¨tU s t?O? u¼ tŁb×¹ U?0 ô≈ p– ÊuJ¹ ôË ¨ÁdO?žË
ô≈ w œ¬ tO≈ qË sJ¹ rË ¨ÁdH²Š« ¡U Ë ¨w œü sJ¹ r Ÿ—“ Ë√ ”dž Ë√ ¨tŁbŠ√ ¡UMÐ s
tMŽ vN½ Íc?« vL?(« Ê√ vKŽ ‰b? ¨5{—_«Ë —Ëb?« ¤ tK« ‰u?Ý— lD √ b? Ë ¨Á—U??H?²?ŠUÐ
t?? I? HM?¹ ‰U?? öÐ Ád?? O? G? ôË ¨t UJK? sJð r ÷—_« q?łd« wL?? ×¹ Ê√ u¼ ¤ tK?« ‰u??Ý—
vL?Š ô t?O ÊË–Q? lOD v?MF «c?N? ¨U?NO? sJð r U?N?O? U?NÐ UN?Łb×?²?¹ W?F?HM ôË ¨UN?O?
ÆtMŽ wNM
ÊU U U? √Ë ¨tU s WI?HMUÐ tO Àb×?²Ý« Íc« tO ÊË–Q? u¼ Íc« b¹d¹ ∫lOÐd« ‰U
ÆtOL×¹ Ê√ t fOK ÁULŠ s vKŽ WIH½ öÐ WFHM tO
¡«Ëœ≠ U?O? u? Ë√ ¨X¹d?³? Ë√ ¨—U Ë√ ¨j?HM ¨…d¼Uþ 5Ž q «c¼ q¦? Ë ∫wF?U?A« ‰U?
¨b?Š_ pK? d?O?ž w U??O? u?L? …d¼Uþ …—U?−?Š Ë√ ≠ ¡U?*« ‚Ëd?Ž s ·u?NJ?« w —uK³?²¹ `?K*U?
¨”UM« s ’U?) ôË ¨t??HM U?N?FM1 Ê√ ÊU?DK ôË ¨Ád?O?ž ÊËœ U¼d?−?×?²¹ Ê√ b?Š_ fOK
tM? VK²?? ?×¹ d?? −? ? A« s Ÿ«u?½√ ≠ ÷—_« ÁU?? C? ?Ž «c?J¼Ë ¨úJ?«Ë ¡U*U?? d?¼Uþ tK? «c¼ Ê_
U??{—√ t?FD √ u?Ë …d¼Uþ U?N½_ ¨Ád??O? ž ÊËœ U¼d?−? ×?²¹ s?* U?N? FDI¹ Ê√ ÊUDK?K fO ≠ mL??B«
lH½√ u¼ U2 tU0 XHË U UNO Àb×¹ c¾MOŠ t½_ ¨t p– ÊU ¨U¼dLF ÁUCŽ UNO U¼dLF¹
ÆUNO ÊU U2
Ád?O? ž lM Ë U¼U?¹≈ t?×M Í√ ≠ ÊUD?KÝ t t?F?M Ë√ ¨U?¾? O?ý «c¼ s t???H?M qł— d?−? % uË
„d?A¹ t½√ ô≈ ¨Áœd¹ Ê√ tOKŽ sJ?¹ r U¾?Oý «c¼ s ‰U?(« «c¼ w c?š√ uË ¨U*Uþ ÊU ≠ U?NM
ÆtM tFM s tO
238

Àb??Š√ U?? L? O? ? t W??L? ?O? ôË „¡UMÐ ‰u?? Š ∫t qO?? ¡UMÐ «c¼ s? ¡wý vKŽ Àb?? Š√ uË
lM?1 ô 5Ž w ¡UM?³« Àb??Š√ ÊU?? ÊS?? ¨Ê–≈ d??O? ?GÐ t? fO U?? L? O? ? Àb?? Š√ t½_ ¨tK¹u?? ×? ?²Ð
¨pFM1 ôË ¨W?F? HM*« Ác¼ s «b?Š√ lM9 ôË „ƒUMÐ p? ∫t qO? Ë ¨ÁƒUMÐ ‰u?×¹ r ¨U??N?²?F?HM
ÆŸdý UNO r¼Ë X½√Ë
¨WFMBÐ ô≈ U?NO b?łu¹ ô ¨`KLK `KBð UN½√ Èd¹ ÷—_« Ë√ q?ŠU« s WF?IÐ ÊU uË
¨pcÐ UN×K d?NEO UNKšbO ¨¡U? UNO≈ »d¹ rŁ v×MO ¨U¼ö?Ž√ s UЫdð dH×¹ Ê√ p–Ë
ÊUDKK ÊU ¨`K UNO dNE¹ rŁ ¨¡U  U Ë_« s X Ë w UNO dNEO »«d²« UNMŽ dH×¹ Ë√
Ê√ p–Ë ¨¡UM?³«Ë Ÿ—eUÐ ÷—_« t ÊuJ?ð U?L? t ÊuJ?ð rŁ U¼d??L?F?¹ Ê√ qłdKË ¨U??N?F?DI¹ Ê√
¨rz«b?Ð fO X Ë w?Ë ¨W??FM?BÐ ô≈ t?? ²? F? ?HM w?ðQð ô ¡wý «c¼ Ê√Ë ¨U?? Nð—U?? L? ?Ž d??¦? ?√ «c¼
÷—_U «cN ¨p– t?FM ¡U*U rz«œ t½√ d³š√ ULK `K*« lD √ ¤ w³M« Ê√ d?LF Y¹bŠË
qI?² UN?O qL?F¹ b Ë ¨tKL?FÐ ô≈ UN½Ëœ ôu?× X½U? WF?HM*« Ê_ ¨d¾?³« UN?O d?H×?O UN?FDI¹
ÆnK¹ ôË nK¹Ë ¨d¦JðË WFHM*«
ÁU?O?ŠQ? qłd?« t?FD √ «–≈ U2 XH?Ë U0 ÊuJ²?? ¨5 d? lzUDI« ‚d?Hð r?Ł ∫wF?U?A« ‰U?
«bÐ√ pK1 r tJK «–S? ¨«c¼ t³?ý√ U Ë `K*«Ë —UÐü«Ë Ÿ—e«Ë ”«d?G«Ë ¡UM³UÐ ÷—_« s tJK
¨ÁUOŠ√ ¤ tK« ‰u?Ý— lDI³ Uð«u UOŠ√ s q Ê_ ¨t?FDI¹ rË ÁUOŠ√ «–≈ «cJ¼Ë ¨tMŽ ô≈
¡wý Êu?J¹ rŁ ¨Ád?? O? žË ÊUD?KÝ s Áb?? FÐ b??Š√ q? ¡UDŽ s d?? ¦? √ ¤ t?K« ‰u??Ý— ¡U?DŽË
r t? —U? «–S? ¨t qO?Ë Ë√ t?O? ÂU? √ U? ¨Ád?O?ž s t?FM Ë ¨tÐ ŸU?H?²½ô« t Êu?JO? ¡d*« t?FDI¹
b??ŽU??I*« q¦?? p–Ë ¨pO?K9 ô ‚U??—≈ ŸUD ≈ t½√ p–Ë t??F? O? ³¹ Ê√ t Êu?J¹ ôË ¨t UJK? sJ¹
U —bIÐ tÐ oŠ√ ÊU? lO³ UNM l{u w b?F sL ¨WU? 5LK*« ‚dÞ w¼ w²« ‚«uÝ_UÐ
ÆÁdOž s tFM1 Ê√ t sJ¹ r tMŽ ÂU v² Ë ¨t `KB¹
dF?A« s rN²OMÐ√ w ÷—_« s l{u*« ÊuK×¹ »d?F« s ÂuI« «cJ¼Ë ∫wFU?A« ‰U
Æ«ue½ YOŠ UNÐ ÊuJK1 …—ULŽ Ác¼ ÊuJð ô tMŽ ÊuF−²M¹ rŁ ÁdOžË
s Ê_ ¨÷—_« ŸUD ù nU? t½√ UL¼b?Š√ ∫Êôu ÊœU?F*« ŸUD ≈ wË ∫wFU?A« ‰U
ÊœU?F*« X½U? ¡«u??ÝË ¨tK p– w ¡«u?? ¨b?Š_ fO?Ë U?NKL?Ž Ë√ ÊœU?F? U?N? O? U?{—√ lD √
¨W½R0 ô≈ hK¹ ô U?2 WC?H«Ë V¼c?« vMF? w U?¾?Oý Ë√ «b¹b?Š Ë√ U?ÝU?×½ Ë√ W?C? Ë√ U?³¼–
Ác¼ X½U??Ë ¨tÐ Âu??I¹ s?2 U¼U¹≈ t??FDI??²? Ý« s U??N?F?DI¹ Ê√ ÊUDK?KK ¨b??Š_ UJK s?J¹ rË
XOO?Š√ «–≈  «u*« Ê√Ë ¨5uI« b?Š√ w  «uLK WHU? Ë ¨U¼U¹≈ tFD?I¹ Ê√ t Ê√ w  «u*U
√b?²?³? Âu¹ q w X?½U?Ë ¨U¼ƒU?O?Š≈ dŁœ Xdð rŁ …d? XO?O?Š√ «–≈ Ác?¼Ë ¨U¼ƒU?O?Š≈ X³Ł …d?
wG³M¹ ôË ¨UJK? t t²³¦?¹ tOO×?O  «u*« tŽUD S? ¨ÊœUF*« w VKD¹ U2 UN?O Êu³KD¹ ¡U?OŠù«
«–S ¨U?NO? qLF?« W «œ≈ U¼ƒU?OŠ≈Ë ¨U¼U?OŠ√ U? UN?²FH?M t ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ô≈ ÊœUF*« t?FDI¹ Ê√
239

X Ë ôË ¨qLF¹ ô U U?NM tFDI¹ Ê√ wG³M¹ ôË ¨UN?O qLŽ bŠ√ s UN?FM t fOK UNKDŽ
Ê√ ÊœUF?LK qODF²«Ë ¨d¦? Ë√ qLŽ U UNM q? ¨tKLŽ qL²Š« U? ô≈ UNM tFDI¹ U? —b w
ÆUNMŽ  e−Ž b ‰uI¹
t²−Š s ÊuJ¹ Ê√ vG³½« Ÿ—eK 5{—_«Ë ÊœU?F*« ŸUD ≈ 5Ð nUš sL ∫wFUA« ‰U
sŽ VzU??ž u?¼ U2 p– d??O? ž Ë√ W??C? Ë√ V¼– t??O? V?KD¹ ¡wý w¼ U?/≈ ÊœU??F*« Ê≈ ∫‰u??I¹ Ê√
t??ÝU?L? ²«Ë ¨t½u??BK¹Ë t?½u?? L? ²K¹ U/≈ ¨W??FM t??O? 5O?? œx X??O ¨t??O? ‚uK?? VUD«
¨t?O qL?F¹ ÊU? U ô≈ ¨b?Š√ vKŽ Ád?−²?×¹ Ê√ b?Š_ ÊuJ¹ ö ¨t?O? WFM fO? tB?OKðË
lDI¹ ô Ê√ ÊU?DKK X¹√— b??IË ¨t fOK t??O? u¼ qL??F¹ ôË Ád?O?ž t??O? W?F? HM*« lM1 Ê√ U?? Q?
t? “— UL? UN?O qL?F¹ Ê√ vKŽ ¨«c? ÊœUF? U½ö lD √ ∫‰u?I¹ Ê√ s n√ U? vKŽ ô≈ U½bF?
¨UN?O qL?F« UN?OO?×¹ s* ÊU UNK?DŽ «–≈Ë ¨tM Ãd¹ U?LO …U?e« Í√ tOKŽ V−¹ U? Èœ√ tK«
Æt UNFO³¹ Ê√ t fOË
t fO? ∫‰u??I¹ Ê√ ÷—_« pK 5ÐË U??N?JK 5Ð ‚d?? s W??−? Š s? Ë ∫wF??U??A« ‰U??
u¼Ë ÊUDK« U¼U¹≈ t?JK uË ∫‰U «c¼ ‰U? s Ë ∫‰U? ¨UN?O? ÊbF? ô ÷—_« lOÐ ôË U?NF?OÐ
¨œd¹ ÊUDK?« s «—u?ł «c?¼ ÊU?Ë ¨XH??Ë U? vK?Ž ô≈ t sJ¹ r ‰U??Š qJÐ UJK? U?NKL??F¹
Æ©±®©UNKDF¹ v²Š t X½U ÊUDK« s ¡UDŽ dOGÐ u¼ UNKLŽ Ê≈Ë
’uB½ vKŽ ¡UMÐ ‰uI« UNO qBË wFUA« UNOKŽ h½ w²« ÂUJŠ_« Ác¼ s bBI«Ë
¨U?N?KODFð Âb?ŽË ¨U?¼—U?L?¦? ²?Ý«Ë U?N?zU?O?Š≈Ë ÷—_« Õö??B?²?Ý« v?KŽ Y(« u¼ WM«Ë »U??²J«
jHM?U? ÷—_« w? W??O?F? O? ³D?«  «Ëd??¦« w ¡U??d??ý lO??L? '« Ê√Ë ¨U??NK¼√ sŽ U¼d??−? Š Âb??ŽË
vKŽ WO?FO³D«  «Ëd¦« w? —UL¦²?Ýô« oŠ t×M9Ë «bŠ√ wÐU% Ê√ W?DKK fO t½√Ë ¨ÊœUF*«Ë
WDKK U/≈Ë ¨U?NO? ¡Ud?ý lOL?'« –≈ ¨W U?F« lUM*« «bŠ√ `M9 Ê√ U?N fO U?L ¨…UÐU?;« tłË
U? ÊuJ¹ ôË ¨W? U?F« W?×KB?LK U?I?O?I?% ÊœU?F*«Ë o«d*« —U?L?¦?²?Ý« lOD?²?¹ s `M oŠ jI?
XF??ł— ô≈Ë ¨p– wC??²?Ið W?? U?F« W??×KB?*« X «œU? X R?? oŠ qÐ ¨U??Lz«œ U?I? Š t t??×M9
—u?ł u?N? XK?F? ÊS? ¨W? U?F« W?×K?B*« d?O?ž w ·d?B?²ð Ê√ WD?KK fO U?L? ¨ÂU??F« ‰U?LK
≠ ¡UNIH« W U?Ž ‰u u¼Ë wFUA« h½ UL ≠ ÊUDKK fO UL ¨tÐ …d?³Ž ôË ¨UNOKŽ œËœd
p– qJ ¨t²?Uš s bŠ√ Ë√ ¨tH?½ W×KB Ë√ t?H½ WU) ÷—_« s U¾O?ý wL×¹ Ê√
ôË —U×?³«Ë —UN½_« Ë√ ¨÷—_« ú ”UM« lM1 Ê√ t fOË ¨tu?Ý—Ë tK« rJ×Ð qÞUÐ vL(«
ÆUNO —UL¦²Ýô«Ë bOB« rNFM1
¨t?IH« w W?OU*«  ö U?F*«Ë  «œU³?F« »«uÐ√ q w W?OF¹d?Að ÂUJŠ√ s ¡Uł U? qË
Æ ¥∑Ø¥ wFUAK Â_« ©±®
240

¨·U?? Ë_«Ë ¨ U?³? N«Ë ¨”ö??ù«Ë ¨d?−? («Ë ¨ «—U??łù«Ë ¨ U?d??A«Ë ¨Ÿu??O?³?«Ë ¨…U?eU??
vKŽ U??N?O? ÂUJŠ_« —Ëbð U?/≈ ¨»«uÐ_« s U¼d?O? žË ¨Ã«d??)«Ë ¨¡wH«Ë ¨Y¹—«u*«Ë ¨U¹U??u«Ë
∫w¼ ‰u√ WFЗ√
∫‰«u_« kHŠ …—Ëd{ ∫‰Ë_« q_«

w²« rJ«u √ ¡UN?H« «uðRð ôË˚ vUFð ‰U UL ¨W?O½U½ù«  UFL²:« …U?OŠ «u UNÐ –≈
UN? «u tÐ t½uJ ¨W ú ‰U*« tK« qF?− ¨©±®˝r¼u?«Ë UNO r¼u? “—«Ë U UO? rJ tK« qFł
÷—_« w ¡UHKš rN½√ ULJ ¨©≤®˝tO 5HK² rJKFł U2 «uIH½√Ë˚ UC¹√ ‰U Ë ¨UN UO Ë
 U??(U?B?« «uKL??ŽË rJM «uM? ¬ s¹c« tK« b??ŽË˚ vU??Fð tu?? w U??L? WDK« w? ¡U?d??ýË
WF¹dA«  ¡U?łË ¨tO ¡UdýË ‰U*« w Êu?HK² r¼ pcJ ¨˝÷—_« w rNMHK?²O
w Y³F¹ Ê√ t?OH« vKŽ d−?Š
Ô «cNË ¨…Ëd¦«Ë WDK« w ·ö?²Ýô« «c¼ ÂUJŠ√ qOB?H²
v²Š ¨«dO³? Ë√ ÊU «dOG ¨UN?O ·dB²« t o×¹ Ê√ ÊËœ ¨UNM tOKŽ ‚U?H½ùUÐ d √Ë ¨t«u √
¡«dI?HK qÐ ¨t U?C×? UI?Š fO tU ÊuJË ¨‰U*« Ÿu?{u …—uD) ¨U?Nð—«œ≈ s×¹Ë ¨b?ýd¹
ÆtO W UŽ ‚uIŠ W úË ¨‰U*« «c¼ w ÷ËdH VOB½
«uKË˚ vUFð ‰U UL ¨‰U*« WŽU{≈ s tO U* ¨d¹c³²«Ë ·«dÝù« Ÿ—UA« ÂdŠ pcË
W??ŽU??{≈Ë ‰«R???« …d??¦? sŽ rU??N?M¹ tK« Ê≈® Y?¹b??(« w ¡U??łË ¨©≥®˝«u??d???ð ôË «uÐd??ý«Ë
p–Ë W UF« U?N²¹ôË rJ×Ð W ú tK« tKFł b? Ë ¨tK« ‰U q_« w ‰U*« ÊuJ ¨©¥®©‰U*«
ÊU?ŠSÐ «bOI? UJK rN«u √ œ«d?_« pK1 U/≈Ë ¨˝U UO? rJ tK« qFł w²« rJ«u? √˚ tuIÐ
tu w …Ue« W¹¬ w? rNOKŽ ’uBM*« UNÐU×?_ tO w²« ‚uI?(« ¡«œ√Ë ¨‰U*« w ·dB²«
»U?? d« wË r?NÐuK W?? HR?*«Ë U??N? ?OK?Ž 5K U?? F«Ë 5?U???*«Ë ¡«d??I? ?HK?  U?? b?? B« U?/≈˚ vU?? Fð
¡U?ł b Ë ¨©µ®Æ˝rOJŠ rOK?Ž tK«Ë tK« s W?C¹d? qO?³?« sÐ«Ë t?K« qO?³?Ý wË 5 —U?G«Ë
¨u¼ U??N? ?O? rJŠ v?²? Š  U?? b??B?« w Ád??O? ž ôË w?³½ rJ×Ð ÷d?¹ r tK« Ê≈® Y?¹b??(« w
©∂®Æ©pIŠ p²ODŽ√ ¡«eł_« pKð s XM ÊS ¨¡«eł√ WO½ULŁ U¼√e−
Æ µ ¡UM« ©±®
Æ ∑ b¹b(« ©≤®
Æ ≥± ·«dŽ_« ©≥®
Æ ∑≤π≤ Õ t×O× w Í—U³« ©¥®
Æ ∂∞ WÐu²« ©µ®
Æ ‰u³I œUMÝSÐ ±∂≥∞ Õ œË«œ uÐ√ ©∂®
241

∫‰bFUÐ UNF¹“uðË ‰«u_« rOIð ∫w½U¦« q_«

¡«d?? ?I? ?HK? VłË «c?? ?NË ¨˝rJ?M ¡U?? ?OMž_« 5?Ð WËœ ÊuJ?¹ ô w˚ vU?? ?Fð ‰U?? ? U?? L? ? 
VłË UL ¨¡U¹u _« t³ U u¼Ë ¨WLOMG«Ë ¡wH« w oŠ qO³« sÐ«Ë v U²O«Ë 5U*«Ë
rN??O≈  —U? U/≈ ¡U??OMž_«Ë —U?−? ²« ‰«u? √ ÊuJ ¨¡U??OMž_« V??Ë ‰«u? √ w …U?e?« oŠ rN
s œu?? łË ôuË ¨’d?? H« ÂUM?²? ž« s?? Š v?KŽË ¨6G?« vKŽ Âu?? Ið w²?« WЗU?? C*«Ë W??F?¹U??³?*UÐ
¨‰«u _« Ác¼ w VO?B½ WO½U?L¦« ·UMúË ¡«dI?HK —UB? ¨«—U& «u×?³√ U* ¨rNM Íd?²A¹
—dC« œuFO ¨…œb× W¾ bOÐ tÝbJ²Ð ¨tË«bðË t²dŠ n u²ð ôË ‰U*« …—Ëœ qDF²ð ô v²Š
¡U¹u _« „—UAð lL²?:« w …dOIH« WHOF?C«  U¾H«  —UB ¨5U*«Ë ¡«d?IH« vKŽË ¨UNOKŽ
¨W?Ž«—e«Ë ¨…—U?−?²« s rN??³?? w ¡U?OMž_« „—U?Að U?L? ¨W?L?OMG«Ë ¡w?H« w rN?³?? w
ôË® W¹«Ë— wË ©ÍuI ôË wMG …Ue« Í√ UNO kŠ ô t½≈® Y¹b(« w ¡Uł «cNË ¨WOýU*«Ë
©±®Æ©ÍuÝ …d Í–
Ò
©≤®
ÊËdBM¹ ¡U¹u _U Æ©rJzUHF?CÐ Êu “dðË ÊËdBMð U/≈® `O×B« Y¹b?(« w ¡Uł b Ë
¡U?OMž_« ‚“d¹ U?L? ¨W?L?OMG«Ë d?BM« w r?N½u?—U?A?O? rN?HKš ¡U?H?F? C« ¡U?ŽbÐ »Ëd?(« w
¡Uł U?L ¨…—U?−²«Ë wŽd?«Ë WŽ«—e« «u? tOKŽ Íc« dD*UÐ ”UM« tK« WŁU?žSÐ ¨¡UH?FC« ¡U?ŽbÐ
ÆrNð—U&Ë rN³ w rN ¡Udý «Ë—UB ¨Y¹b(« w
∫‰«u_« vKŽ ¡«b²Žô« WdŠ ∫YU¦« q_«

Ác¼ oO??I? ?×? ²Ë ¨q_« «c¼ vK?Ž ¡UMÐ W??F¹d??A?« w W??OU*« ÂU?JŠ_« d??¦? √  ¡U??ł b?? Ë
w²UÐ ô≈ rO?²?O« ‰U? «uÐd?Ið ôË˚ vU?Fð ‰U?I? rO?²?O« ‰U? vKŽ ¡«b?²?Žô« Âd?Š «c?NË ¨W¹U?G«
ÊuKQ¹ U/≈ v U²O« ‰«u √ ÊuKQ¹ s¹c« Ê≈˚ t½U×³Ý ‰U Ë ¨©≥®˝Ábý√ mK³¹ v²Š sŠ√ w¼
YO³)« «ub³²ð ôË rN«u √ v U²O« «uð¬Ë˚ UC¹√ ‰U Ë ¨©¥®˝«dOFÝ ÊuKBOÝË —U½ rN½uDÐ w
«uK²Ð«Ë˚ t?½U?×?³? Ý ‰U? Ë ¨ ©µ®˝«d?O? ³? UÐu?Š ÊU?? t½≈ rJ«u? √ v?≈ rN«u? √ «uKQð ôË V?ODUÐ
U«dÝ≈ U¼uKQð ôË rN«u √ rN?O≈ «uFœU «bý— rNM r²½¬ ÊS ÕUJM« «u?GKÐ «–≈ v²Š v U²O«
rNO≈ r²F?œ «–S ·ËdF*UÐ qQOK «d?OI ÊU s Ë nH?F²OK UOMž ÊU? s Ë «Ëd³J¹ Ê√ «—«bÐË
Æ©sŠ Y¹bŠ® ‰U Ë ¨jI w½U¦« kHK« ∂µ≤Õ Íc d²«Ë ¨±∂≥¥ Ë ±∂≥≥ Õ œË«œ uÐ√ ©±®
Æ ≤∏π∂ Õ Í—U³« ©≤®
Æ ≥¥ ¡«dÝù«Ë ¨±µ≤ ÂUF½_« ©≥®
Æ ±∞ ¡UM« ©¥®
Æ ≤ ¡UM« ©µ®
242

Æ©±®˝U³OŠ tKUÐ vHË rNOKŽ «ËbNýQ rN«u √
«uð¬Ë˚ sN «b?Ë s¼—uN ÊQý w? t½U×³Ý ‰U?I ¡UM« ‰«u? √ vKŽ ¡«b²Žô« ÂdŠ U?L
q×¹ ô˚ ‰U Ë ¨©≤®˝U¾OM¼ ÁuKJ? UH½ tM ¡wý sŽ rJ 6Þ ÊS WK×½ sNðU? b ¡UM«
r²?Oð¬Ë˚ ‰U Ë ¨©≥®˝s¼u?L?²?Oð¬ U? iF?³?Ð «u?³¼c?² s¼uKC?Fð ôË U¼d? ¡U?M?« «uŁdð Ê√ rJ
s¼uð¬Ë˚ ‰U? Ë ¨©¥®˝UMO??³? U?LŁ≈Ë U?½U?²? NÐ t½Ëc??šQð√ U??¾?O? ý tM «Ëc??šQð ö?? «—UDM s¼«b??Š≈
Æ©∂®˝·ËdF*UÐ s¼—uł√ s¼uð¬Ë˚ ¨©µ®˝WC¹d s¼—uł√
ÊU? «c?NË ¨lL?²:« w nF?{_« U?L?N½uJ ¡U?M«Ë ÂU?²¹_« ‰«u? √ W d?Š ʬd?I« b?√ U/≈Ë
w½≈ rNK«® Y¹b?(« w ¡Uł U?L ¨n?OF?C«Ë …√d*« 5HO?FCU?Ð tðUË q³? wu¹ ¤ w³M«
Æ©∑®©rO²O«Ë …√d*« 5HOFC« oŠ ÃdŠ√
‰U?I? ¨oŠ t?łË ÊËœ qÞU?³UÐ U?N?K√ Âd?ŠË ¨W? U?Ž ‰«u? _« vKŽ ¡«b?²?Žô« pc? Âd?ŠË
‰«u? √ s U??I¹d? «uKQ?² ÂU?J(« v≈ U?NÐ «ubðË q?ÞU?³UÐ rJMOÐ r?J«u? √ «uKQð ôË˚ t½U??×?³?Ý
Æ©∏®˝ÊuLKFð r²½√Ë rŁùUÐ ”UM«
sŽ …—U?& Êu?Jð Ê√ ô≈ qÞU?³UÐ r?JMOÐ rJ«u?? √ «uKQð ô «uM ¬ s¹c?« U?N¹√U¹˚ U??C¹√ ‰U? Ë
U??LKþË U?½«Ëb??Ž p– qF??H¹ s ËÆU??L? O? Š— rJ?Ð ÊU?? tK« Ê≈ rJ??H?½√ «uK²??Ið ôË rJ?M ÷«dð
Æ©π®˝«dO¹ tK« vKŽ p– ÊUË «—U½ tOKB½ ·u
¡«e??ł qF??łË ¨U??NK²?? tK« Âd??Š w²« fH?M« q²??I? d?O? G« ‰«u?? √ vK?Ž ¡«b?²? Žô« qF??−? 
w u¼ .d??×?²« p?– qË ¨fH½_« vKŽ Ê«Ëb??F« ¡«e?−? W? U??O?I« Âu?¹ ‰«u? _« vKŽ Ê«Ëb??F«
Ÿu?OÐË ¨—U?L?I« œu?I?F? ¨U?{d«Ë b? U?F?²UÐ Ë√ ¨U?ýd« lœË q¹U?×?²U?Ð r²¹ Íc« wH?)« Ê«Ëb?F«
ÆUÐd«
U¹˚ vU?Fð ‰U U?L ¨ÍuMF*« t½UDKÝË s¹b« rÝU?Ð ‰«u _« vKŽ ¡«b?²Žô« pc? ÂdŠË
Æ ∂ ¡UM« ©±®
Æ ¥ ¡UM« ©≤®
Æ ±π ¡UM« ©≥®
Æ ≤∞ ¡UM« ©¥®
Æ ≤¥ ¡UM« ©µ®
Æ ≤µ ¡UM« ©∂®
ÆrK ◊dý vKŽ u¼Ë ¨`O× œUMÝ≈ ∫ ÍdOu³« ‰U Ë ≥∂∑∏ Õ WłU sÐ«Ë ¨¥≥π Ø≤ bLŠ√ Á«Ë— ©∑®
Æ ±∏∏ …dI³« ©∏®
Æ ≥∞≠≤π ¡UM« ©π®
243

sŽ ÊËb??B¹Ë qÞU?³?UÐ ”UM« ‰«u? √ Êu?KQ?O ÊU??³¼d«Ë —U??³?Š_« s «d??O?¦? Ê≈ «uM ¬ s¹c« U??N¹√
»«c??FÐ r¼d??A? ³? tK« qO??³? Ý w U??N½u??I?H?M¹ ôË W??C?H?«Ë V¼c« ÊËeMJ?¹ s¹c«Ë tK« qO??³? Ý
Æ©±®˝rO√
rN?²ÝU¹—Ë rN?³U?M0Ë ¨s¹bUÐ UO½b« ÊuK?Q¹ rN½√ p–Ë® W¹ü« dO??Hð w dO?¦ sЫ ‰U?
rNË ¨·dý W?OK¼U'« q¼√ vK?Ž œuNO« —U?³Š_ ÊU? UL ¨pcÐ r?N«u √ ÊuKQO? ¨”UM« w
«ËdL²Ý« ¨tOKŽ tK«  «uK tu?Ý— tK« YFÐ ULK ¨rNO≈ ¡w& Vz«d{Ë U¹«b¼Ë Ãdš r¼bMŽ
Æ©rN²ÝUz— rN vI³ð Ê√ rNM UFLÞ ¨r¼œUMŽË r¼dHË rN²ö{ w
»cJK Êu?ŽU?L?ÝÆÆÆ tF?{«u? sŽ rKJ« Êu?d?×¹ ˚ rN½QÐ rN? –Ë Ê¬d?I« rNH?Ë b? Ë
Æ©≤®˝X×K ÊuUÒ√
—U?³?Š_«Ë ÊuO?½UÐd« r¼U?NM¹ ôuÆÆX×?« rNK√Ë Ê«Ëb?F«Ë rŁù« w Êu?Ž—U?¹˚ rN½√Ë
Æ©≥®˝ÊuFMB¹ «u½U U f¾³ X׫ rNK√Ë rŁù« tu sŽ
V×¹ ô tK«Ë «œU??? ÷—_« w Êu?F?¹Ë tK« U?¼Q?HÞ√ »d?×K «—U½ «Ëb? Ë√ U??LK˚ rN½√Ë
Æ©¥®˝s¹bH*«
vKŽ t?²F¹UA? qÐUI? ÊuJð w²« ¨oŠ dO?GÐ dzU'« ÊUDK« W?ODŽ cš√ Ÿ—U?A« ÂdŠ U?L
kF¹ u¼Ë Ÿ«œu« W?−?Š w ‰U? ¤ tK ‰u?Ý— Ê√ œË«œ wÐ√ 4Ý w ¡U?ł b?I? ¨t?LKþË Á—u?ł
vKŽ g¹d XHŠU& «–S ¨¡UDŽ ÊU U ¡UDF« «Ëcš ”UM« UN¹√ U¹® ∫r¼UNM¹Ë r¼d Q¹Ë ”UM«
Æ©µ®©ÁuŽb rbŠ√ s¹œ sŽ ÊUË ≠ XKðUIð v²Š pK*« XŽ“UMð b¹d¹ ≠ pK*«
¨¡UDŽ «œU? ¡UD?F« «Ëc?š® ∫‰u?I¹ ¤ tK« ‰u?Ý— XF?L?Ý ∫‰U? q?³?ł sÐ –U?F? sŽË
vŠ— Ê≈ ô√ ¨W?łU(«Ë d?I?H« rJFM1 t?O?—U²Ð r²?Ë ¨ÁËc?šQð ö? s¹b« vKŽ …u?ý— —U «–S?
«u —U?Hð ö ¨ÊU d²?HOÝ ÊUDK«Ë »U?²J« Ê≈ ô√ ¨—«œ YOŠ »U²J« l «Ë—Ëb? …dz«œ ÂöÝù«
r¼u?L?²O?B?Ž Ê≈ ¨rJ Êu?CI¹ ô U? rN??H½_ ÊuC?I¹ ¡«d? √ rJOKŽ ÊuJO?Ý t½≈ ô√ ¨»U?²J«
»U?×√ lM U?L? ∫‰U ø lM?B½ nO tK« ‰u?Ý— U¹ «uU? ÆruK{√ r¼u?L²?FÞ√ Ê≈Ë ¨ruK²?
w …U?OŠ s d?Oš tK« W?ŽUÞ w  u ¨VA?)« vKŽ «uKL?ŠË dO?ýUM*UÐ «ËdA½ .d? sÐ vO?Ž

Æ ≥¥ WÐu²« ©±®
Æ ¥≤≠¥± …bzU*« ©≤®
Æ ∂≥≠∂≤…bzU*« ©≥®
Æ ∂¥ …bzU*« ©¥®
ÆÁb¼«uAÐ ÈuI²¹Ë ¨nF{ tO ÁœUMÝ≈Ë ¨≤πµ∏ Õ œË«œ uÐ√ ©µ®
244

Æ©±®©tK« WOBF
‰u?I¹ rN??C?FÐË ¨ÊUDK?« s W?ODF« ‰u?³? Âd?×¹ ‰u?I¹ rN??C?FÐ ÊU?® ∫d?−? Š sЫ ‰U?
vKŽ Wu??L? ×? W¼«dJ?«Ë ¨dzU?'« ÊU?DK« s W??ODF« X½U?? «–≈ U?? vKŽ ‰u?L? ×? u¼Ë ¨ÁdJ¹
ö ôö?Š tU Êu? rKŽ s Ê√ WQ?*« w oOI?ײ«Ë ¨nK« ·d?Bð s —uN?A*« u¼Ë Ÿ—u«
u¼Ë Áœ— ◊U?O? ²?ŠôU? t?O? pý s? Ë ¨t?²?ODŽ Âd?×? ²? U? «d?Š tU?? Êu? rKŽ s Ë ¨t?²? ODŽ œdð
©≤®Æ©q_UÐ cš√ tŠUÐ√ s Ë ¨Ÿ—u«
dOž vKŽ s?¹œbA ‰U*« XOÐ w ‚uI(«  U?³Ł≈ w ¡ULKF« ‰U U/≈Ë® Í—U?I« …bLŽ wË
Ê√ p– vKŽ ‰b¹Ë ¨qÞU³UÐ 5LK*« ‰«u √ v≈ œ«b²? ô« »UÐ «uIKGO 5Þö« s w{d*«
q³ WIOI(« vKŽ U¾Oý ¡wH« w Ë√ ‰U*« XOÐ w oײݫ uË ¨lDI¹ t½√ ‰U*« XOÐ ‚dÝ s
Ê√ vKŽ W?? _« —u?N?L? ł ≠wMO?F?« Í√≠ XK ÆtMŽ b?(« √—b?ð W?N?³? ý X½UJ t ÊUDK?« ¡UDŽ≈
ÆÆƉU*« XOÐ w UIŠ 5LKLK
Ê≈ ∫‰U?I? ÊUD?K« U¹«b¼ sŽ 5?(« s?Ð wKŽ sÐ b?L?×? d??H?F?ł uÐ√ q¾?Ý Íd??³D« ‰U?
‰u Ë …d¹dÐ W?B d?– rŁ tK³ U? p– ·dFð r Ê≈Ë ¨tK³?Ið ö X×ÝË VB?ž s t½√ XLKŽ
Æp uN QMN s ÊU U Ë rNOKŽ uN rŁQ s ÊU U ‰U Ë ¨W¹b¼ UM u¼ ∫ Ÿ—UA«
bUš Ê√ ÍË—Ë ¨UN¼d rNCFÐË ¨t²ODŽ ‰u³? «dŠ ‰uI¹ ÊU rNCFÐ ÊS ÊUDK« U Q
u t q?O? I? ¨U??N?K³??I¹ Ê√ vÐQ?? U??H√ 5Łö?Ł Ÿb?ł_« s?Ð ‚Ëd??? vDŽ√ U??O«Ë ÊU??Ë b??O? Ý√ sÐ
 c?š√ Ë√ U?N?ðc?š√ wUÐ√ U? U??²?OÐ VI½ U?B? Ê√ u X¹√—√ ‰U?I? øpL??Š— U?NÐ XKu? U??Nðc?š√
ÆÊUDK« s e¹dO× sЫ ôË s¹dOÝ sЫ q³I¹ rË °p–
©≥®
Æ ©bLŠ√Ë „—U³*« sÐ«Ë Í—u¦«Ë lÝ«Ë sÐ bL× ÊUDK« ez«uł Ád —cM*« sЫ ‰U Ë
…—U?−? ²« ∫b??L?Š√ ‰U? ® ∫»U??³« «c¼ w b??L?Š√ V¼c?? ÊU?O?Ð w wK³M(« Vł— s?Ы ‰U?
d?L?Ž U?N?H? Ë b? Ë U?N?²¼d? r t qO?I? ¨—«dD{ô« vKŽ U¼c?š√ U/≈Ë ¨œ«b?G?Ð WKž s w≈ VŠ√
Æ—u'« ¡«d √ Í√ ¨¡ôR¼ dOž U qł√ s ‰UI øtMŽ tK« w{—
W??ŽU??L? ł vKŽ n? Ë U??N½√ ÷—_« Ác¼ rJŠ Ê√ u?¼Ë W¼«dJ« WKŽ 5?Ð b??I? w{U??I« ‰U??
qÐ ¨«c¼ d³?²F¹ r s ÀbŠ b Ë ¨W?łU(« vKŽ …œU¹eÐ UNM œdHM¹ Ê√ b?Š_ “u−¹ ô 5LK*«
ÆvN²½« t¼d «cNË ¨oŠ dOGÐ ÷—√ w ÊuJ¹ UN²Kž s ÊuJ¹ UL ¨UNM d¦J²Ý«Ë UNJK1
b¹e¹Ë ¨ U?IŁ tUł—® bz«Ëe« lL?−? w ‰U Ë ¨∑¥π Õ d?OG?B« r−F*«Ë ¨ππØ ≤∞ d?O³?J« r−F*« w w½«d?³D« ©±®
Æ©–UF s lL¹ r bŁd sÐ
Æ ±¥∞¥ Õ ≥≥∏ Ø≥ Í—U³« `² ©≤®
Æ µµ µ≥Øπ wMOFK Í—UI« …bLŽ ©≥®
245

Æ UłU(« w ·dB¹ ¡wH« Ê√ vKŽ ‰b¹ «c¼ bLŠ√ Âö ∫·ö)« »U² w ‰U Ë
r Ê≈Ë ¨”UM?« ÁUDŽ√Ë ¨ÂU?? ù« Á¬— Ê≈ ¨o?Š t??O? rK?? qJ ¡wH« ∫ b?? L? Š√ Í√ ‰U?? Ë
ÆbN²−¹Ë tO Èd¹ U vKŽ uN ¨ôbŽ ÊUË ÂU ù« jF¹
—bIÐ  U?łU(« ËË– t?O Âb?I²¹ ÁbMŽ ¡wH« Ê√Ë ¨tK³? U2 bL?Š√ ÂöJÐ t³ý√ q?L;« «c¼Ë
w Áœu?łË —c?F?²?¹ ‰œU?F« ÂU? ù« sJË ¨‰œU?F« ÂU?? ù« œU?N?²?ł« V?Š vKŽ t?½√Ë ¨rNðU?łU?Š
vKŽ …œU¹e« t? fOË …—Ëd?C« bMŽ t??²?łU?Š —b?I?Ð tM o×?²?? q c?šQ?O? ¨ U? Ë_« VKž√
vK?Ž t??H? ? Ë√ tMŽ t?K« w{— d?? L? ?Ž ÊS?? ¨œ«u?? « s? qłd« ‰u?? L? ?²¹ ô ‰U?? «c??N?Ë ¨W??łU?? («
ÂuL?Ž 5Ð U ≈ W?d²A*« ‰«u? _« Ê√ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë ¨tUO?Ž  u Ë tðu t “u?−¹ U/≈Ë ¨5LK*«
cšQ¹ U/≈Ë ¨tM ‰uL?²¹ ô r¼u×½Ë ¡UNI?H« vKŽ n uU WHBÐ 5uu? Âu 5Ð Ë√ 5LK*«
u¼ p–Ë ¨‰bFUÐ tLI¹ ‰œUŽ ÂU √ błu¹ r Ê≈ ULOÝô ¨tUOŽ  u Ë tðu —b tM ÊU½ù«
°VUG«
°Áu×½Ë f¹—b²U qLŽ sŽ …dł√ błu¹ U tM Ê≈ ‰UI¹ ôË
UC¹√Ë ¨‰«u? _« ÁcNÐ rKF« v?KŽ W½UŽ≈Ë ‚“— u¼ qÐ W?C× …d?ł√ p– Ê√ rK½ ô ∫ôË√
ö? ¨Ád??A½Ë Ád?O?¦J?² ö?¦? rKF?« W?³KÞ fMł W?½U?Ž≈ tÐ «Ëœ«—√ U/≈ Êu?H? «uU? …d?ł√ t½√ r?KÝ uK
‰UL?F« s Âu ÊU? uK UC¹√Ë ¨œuB?I*« tÐ fJFM¹ «c¼ ÊS lO?L'UÐ œ«b³?²Ýô« b?Š«u “u−¹
‰U?LŽ_« lO?L?ł q³?I²¹ Ê√ rN?M bŠ«Ë VKD? rNKLF?²?¹ s ¡U?− l{u? w qL?F« Êu?³KD¹
¨t1d%Ë t×?³ vH¹ ô «c¼ ÊS ¨qLF« s tzUI?— WOIÐ lM1Ë ¨UNKLF¹ s rO?I¹Ë ¨t² – w
¨ÍœU³K d{U(« lOÐË ¨»öł_« wIKð s Ë ¨UNO≈ ÃU²;«  «u _« —UJ²Š« s U1d% bý√ u¼Ë
5Ð „d²A? ¡wH« Ê√ bLŠ√ sŽ —uN?A*« sJË ¨”UM« vKŽ oOOC?²K tMŽ wN½ U2 p– u×½Ë
wMGK tM? c?š_« “u?−¹ Ê√ wG?³M¹ «c¼ vKF? ¨UMÐU?×?√ s W?ŽU?L?ł tMŽ t?KI½ d?O?I?H«Ë wMG«
«cNË ¨…d³²F*« WLI« błuð r ÂU ù« hOBð l sJ ¨ÂU ù« ÁUDŽ√ Ê≈ ULOÝô ¨dOIH«Ë
«uK?L? F?¹ r rN?½uJ c?? š_« s s?¹d?? O? Ý s?Ы Ÿ—u?? ²? s?¹d?? O? ?Ý sÐ«Ë s?? (« p– w? nK²?? š«
UMN¼ Ê≈ rŁ ¨‰b??Ž d?O?ž ÊU? Ê≈Ë ¨hO?B?? ²« W¹ôË t ÂU? ù« Ê_ s?(« c?š√Ë ¨W??L??IUÐ
n uð UMN ¨‰œUŽ dOž u¼ s WLIÐ ‰U*« XOÐ ‰U s ÊU½û qB×¹ Ê√ UL¼«bŠ≈ 5²UŠ
¨„uK*« s ¡UDF« cš√ w «uH uð U?L ¨s¹dOÝ sÐU Ÿ—u« w oO b²« q¼√ s Ád?OžË bLŠ√
¡wH« Ê_ «c¼Ë ¨tK¼√ 5Ð Âu?I? dO?ž ¡wH«Ë ¨W½u×?A d?Ož WKDF? —uG?¦« ÊQÐ bL?Š√ qKŽË
W¹«Ë— vKŽ 5LK?*« ÂuL?Ž 5Ð r?I¹ w U?³« rŁ ¨W? U?F« 5LK?*«  UL?N0 …¡«b?³« t?O? V−¹
Èb?Š≈ vKŽ q{U?Hð d?O?ž s W¹u?UÐ r??I¹Ë U¼—b?IÐ  U?łU?(« ËË– Âb?I¹ Èd?š√ vKŽË ¨tMŽ
¨Ácš√ U —b?IÐ oײ¹ t½√ rKF¹Ô r 5LK*«  UL?N bÝ q³ rNC?FÐ hš «–S ¨5²¹«Ëd«
X³?¦¹ «cNË ¨ezU?ł dO?ž u¼Ë iFÐ ÊËœ ¡UDFUÐ tzU d?ž iF³ s?¹b*« hOB?²? uN U?C¹√Ë
246

ÆtOKŽ Ÿułd« oŠ dšx
t?²? L?? “u??−¹ UMK Ë  U?L? N*« sŽ ö?C? t?O? Ê√ rK?Ž «–≈ ¡wH« ÊQÐ «c¼ sŽ »U??−¹ b? Ë
Æcš_« s c¾MOŠ l½U ö q{UH²« vKŽ
t½U?? “ w? ÊU?? VU?? G« Ê_ vË_« W?U?? (« vKŽ b?? L? ?Š√ Âö?? w? W¼«dJ« X?F? ? Ë U/≈Ë
Ÿ—u« q¼√ ÊU «c?NË ¨rN½«uŽ√Ë rNH½_ ÁƒU?HB²Ý«Ë tŽUD?I²Ý«Ë œ«u« vKŽ „uK*« ¡ö?O²Ý«
rN??«u??Ë ¡«d?? _« lzUD w? ÊËœb?A? ²¹ b??L? Š√Ë Í—u??¦«Ë s¹d??O? Ý sÐU?? ¡U??LKF?« s oO?? b«
¨VBGU rN¹b¹√ w UN½_ ¨UNŽ—“ s q_« ôË UNO vMJ« ÊËd¹ ôË rN½«uŽ√Ë rNH½_
ôË Ã«d?? Ð 5L?K*« ÊuD?F¹ ôË ¨oŠ d?? O? ?GÐ U?? N? O?KŽ Êuu?? ²? ?? r¼Ë ¨¡w?H« ‰U?? s U?? N½_
Æ©±®©ÁdOž
bFÐ —UM¹œ WzU ÁUDŽ√ b Ë pK*«b³Ž sÐ ÊU?LOK b¼«e« —UM¹œ sÐ WLKÝ Â“UŠ uÐ√ ‰U b Ë
‰U?Š w d¹eM)« r(Ë Âb«Ë W²?O*U p²?ŁbŠ U?LŽ U?{uŽ —UM¹œ WzU*« Ác¼ X½U? Ê≈® ∫tEŽË Ê√
ö? ô≈Ë rN?²¹“«Ë Ê≈ ¡«dE½Ë ¡U?dý U?N?O? wK 5LK*« ‰U? s ÊU? Ê≈Ë ¨tM qŠ√ —«dD{ô«
v≈ ÊuðQ¹ r¼ƒ«d √ X½U YOŠ vI²«Ë ÈbN« vKŽ «u«e¹ r qOz«dÝ≈ wMÐ Ê≈ ¨UNO w WłUŠ
 užUD«Ë X³'UÐ «uM ¬Ë vU?Fð tK« 5Ž s «uDIÝË «uJ½ ULK ¨rNLKŽ w W?³ž— rNzULKŽ
Æ©≤®©rNK² w rNF «udýË r¼UO½œ w rN½u—UA¹Ë rNz«d √ v≈ ÊuðQ¹ r¼ƒULKŽ ÊU
W? dŠË ¨oŠ t?łË ÊËœ WËbK ÂUF« ‰U*« s c?š_« ÊöDÐ ÊU?OÐ Ád– o³?Ý U2 œuB?I*«Ë
–≈ ¨rN?LKþË r¼dJM sŽ  uJU? ¨Âd?× ÷d?G ÊU? U W?U?š ¨—u'« „uK? WODŽ c?š√
t?F?œ t?OKŽ VłË U?¾?O?ý U?NM c?š√ s Ë ¨W? _« ‰«u √ s? w¼ rN¹b¹√ w w²« rN«u? √ W? U?Ž
¡«d? _« s ÊËc?HM?²*« p¾Ë√ U?N?OKŽ q?B?×?²¹ r WÐu?B?G? ‰«u? √ U?N½_ ¨5I?×?²??*«Ë ¡«d?I?HK
sÐU ¡ULKF« s oO b« Ÿ—u« q¼√ ÊU «cNË® Vł— sЫ ‰U UL ¨ŸËdA tłuÐ rN²OýUŠË
ÊËd¹ ôË rN½«u?Ž√Ë r?N??H½_ rN?«u?Ë ¡«d? _« lzU?D w ÊËœb?A?²¹ b?L?Š√Ë Í—u??¦«Ë s¹d?O?Ý
r¼Ë ¨¡wH« ‰U s U?N½_ ¨VBGU? rN¹b¹√ w UN½_ ¨UN?Ž—“ s q_« ôË UN?O vMJ«
Æ©≥®©ÁdOž ôË Ã«dÐ 5LK*« ÊuDF¹ ôË ¨oŠ dOGÐ UNOKŽ Êuu²
”UM« ‰«u?? √ rNK√Ë tM?Ž «u??N½ b?? Ë UÐd?« r¼c??šQÐ˚ œu??N? ?O« Â–Ë UÐd« ʬd??I?« Âd??Š U??L? 
Æ©¥®˝ULO√ UЫcŽ rNM s¹dUJK U½b²Ž√Ë qÞU³UÐ
Æ ±±µ ≠ ±±≤ ’ wK³M(« Vł— sЫ kU×K ëd)« ÂUJŠ√ w ëd²Ýô« ©±®
Æ ≤≥∂ Ø≥ ¡UOË_« WOKŠ ©≤®
Æ ±±µ ≠ ±±≤ ’ wK³M(« Vł— sЫ kU×K ëd)« ÂUJŠ√ w ëd²Ýô« ©≥®
Æ ±∂± ¡UM« ©¥®
247

¨—UM« w œu?K)UÐË ¨»d?(U?Ð t?OKŽ b??ŽuðË ¨tÐ „d??AU? UÐd?« W1d?ł t½U??×?³? Ý qF??ł b? Ë
Á¡U??ł sL?? UÐd?« Âd??ŠË lO??³« tK« q?Š√Ë UÐd« q¦?? lO??³« U?/≈ «uU?? rN½QÐ p?–˚ vU??Fð ‰U??I? 
U?? ?N? ?O? ? r¼ —UM?« »U?? ×? ? √ p¾?ËQ?? œU?? ?Ž s Ë t?K« v≈ Ád?? ? √Ë nK?Ý U?? t?K tЗ s? WEŽu?? ?
«uM ¬ s¹c?« U?N¹√U¹ ÆÆrOŁ√ —U??H? q V×¹ ô t?K«Ë  U? b?B« w?Ðd¹Ë UÐd« tK« o×?1ÆÊËbU?š
tu?Ý—Ë tK« s »d×Ð «u½–Q? «uKFHð r ÊS?Æ5M R r?²M Ê≈ UÐd« s wIÐ U «Ë—–Ë tK« «u?Ið«
Ê√Ë …dO? v≈ …dEM …dŽ Ë– ÊU Ê≈Ë ÊuLKEÔð ôË ÊuL?KEÓð ô rJ«u √ ”Ë¡— rJK r²³ð Ê≈Ë
UÐd« «uKQð ô «u?M ¬ s¹c« U?N¹√ U¹˚ t½U?×?³?Ý ‰U? Ë ¨©±®˝Êu?LKFð r²M Ê≈ rJ? dO?š «u? b?Bð
Æ©≤®˝Êu×KHð rJKF «uIð«Ë WHŽUC UUF{√
w «uÐd??O UЗ s r²?O?ð¬ U? Ë˚ vU?Fð ‰U?? U?L? …d??−?N« q³? W?J w UÐd« tK« Âd??Š b? Ë
Æ©≥®˝ÊuHFC*« r¼ p¾ËQ …U“ s r²Oð¬ U Ë tK« bMŽ uÐd¹ ö ”UM« ‰«u √
X% W?? OK¼U?? '« d?? √ s ¡wý q ô√® ‰U?? I? Ÿ«œu?« W??−? ?Š w ¤ w³?M« VDš b?? Ë
t½S? VKD*« b?³?Ž sÐ ”U³?Ž wL?Ž UЗ t?F{√ U?З ‰Ë√Ë ¨Ÿu{u? W?OK¼U?'« UÐ—Ë ¨Ÿu{u? w b?
Æ©¥®©tK Ÿu{u
∫©tu?Ý—Ë tK« s? »d?×Ð «u½–Q? «uKF?Hð r ÊS??® vU?Fð tu? d?O??Hð w? ”U?³?Ž sЫ ‰U?
ô≈Ë »Uð ÊS ¨t?³O?²²?¹ Ê√ 5LK*« ÂU ≈ vKŽ o×? ¨tMŽ ŸeM¹ ô UÐd« vKŽ UL?OI? ÊU s ®
Æ©µ®©q²I¹ V²¹ r «–≈® wЫd*« Ê√ f½√ sÐ lOÐd«Ë s¹dOÝ sÐ«Ë s(« ‰U «cË ¨©q²
wÐdð Ë√ wC?Ið Ê√ U ≈ s¹b?LK ‰U? Ë ¨s¹b« VK wЫd*« q×?²Ý« v²? Ë® rOI« sЫ ‰U? Ë
U?¾? O? tU? c??š√Ë ¨q²? ô≈Ë »Uð ÊS?? ¨»U?²?²? ¹ Ê√ V−¹ d?U?? u?N? ¨…b*«Ë s¹b?« w b¹eðË
Æ©∂®©‰U*« XO³
Ê–Qð U?? L? b?? Š√ »d??×Ð Ê–Q?? ²¹ r t?K« Ê√ v²?? Š UÐd« ÊQ?? ý w b¹b?? A« rJ(« «c?¼ U?? Ë
¡«b²Žô« Ÿ«u½√ b?ý√ u¼Ë ¨WO½U½ù«  U?FL²:« vKŽ tð—uDš …b?A ô≈ UÐd« ÊuKQ¹ s »d×Ð
 u*«Ë  UŽU?:« rŁ s Ë Ÿu'«Ë dI?H« v≈ wCH¹ YOŠ ¨r?¼œUB² «Ë ”U?M« ‰«u √ vKŽ «dDš
UÐdK W?O*U?F« „uM³« Èb ‰«u? _« ”bJð V³?Ð rUF« w? 5¹öLK Àb?×¹ U?L? ¨wŽUL?'«
Æ ≤∏∞≠≤∑µ …dI³« ©±®
Æ ±≥∞ Ê«dLŽ ‰¬ ©≤®
Æ ≥π ÂËd« ©≥®
Æ ±π∞µ Õ œË«œ uÐ√Ë ¨±≤±∏ Õ rK `O× ©¥®
Æ ≤∏∞ W¹¬ dO¦ sЫ dOHð ©µ®
Æ ≤≤± ’ WOLJ(« ‚dD« ©∂®
248

ô≈ U?N r¼ ô WM¹b?*« ‰Ëb«  —U? v²?ŠË ¨tÐu?F?ýË rU?F« ‰Ëœ d?¦?√ œU?B?²? « XLDŠ v²?Š
rU?? ?F« w? UÐd« „u?MÐ ÂU?? ?O? ? Ê≈Ë ¨U?? ?NÐu?? F? ? ý  u?? s? W¹u?Ðd« U?? N?½u¹œ ÷Ëd?? ? bz«u?? œ«b?? ?Ý
tK …d¼Uþ …œU?× ¨U?N½u¾?A WLEM*« 5½«u?I« l{ËË ¨UNU?LŽ√ qO?NðË U?N²?¹ULŠË ¨w? öÝù«
‰Ëb« X U? b?I? ¨W¹œU?B?²? ô« …—Ëd?CUÐ tMŽ —c?²?F¹ ôË ¨Ê¬d?I« hMÐ U?L?N »d?ŠË tu?Ý—Ë
 U?F?L?²?:« vKŽ Á—d?{Ë tð—uDš X—œ√ Ê√ b?FÐ t?O?≈ dDCð Ê√ ÊËœ ÁdEŠË t?FM0 W?O?«d?²?ýô«
°t1d%Ë tFM WO öÝù« ‰Ëb« lOD²ð ô nOJ ¨WO½U½ù«
»U??B½_«Ë d?? O*«Ë d??L? )« U/≈˚ vU??Fð ‰U? U??L? Á—u? q?JÐ —U?L? I« Ÿ—U??A« Âd??Š U?L? 
Æ©±®˝Áu³M²łU ÊUDOA« qLŽ s fł— Âô“_«Ë
r²?¹ U/≈ w²?«Ë ¨‰«u?? _« v?KŽ Ê«Ëb?? ?F« ‰UJ?ý√ qJ l?ÞU?? .d?? ?%  U¹ü« Ác?¼ q wH?? ?
v U?²?O« ‰«u? √ v?KŽ ¡«b?²?ŽôUÐ qB?×¹ U?L? wŽU??L?²?łô« –u?HM« ÊUDKÐ U? ≈ U??N?OKŽ ¡«b?²?Žô«
X% r?¼ s ¡«b?? ²? ?Ž« rN«u?? √ sŽ Êu?? F? ?b¹ ô s?¹c« ¨…u?? ôË rN ‰u?? Š ô s?¹c« —U?? G? ?B«
s d?¦?√ W?{d?Ž Y¹b?(« d?BF?« w s¹d?U?I« W¹U?Ž—  U?ÝR? w U?L? rN«u? Q? ¨t?²U?H?
°rN UN½Ëd¹b¹ s q³ s Ê«ËbFK U¼dOž
sN?I?Š s sN?FML? ¨sN?ł«Ë“√ Ë√ sN?OK¼√ W?N?ł s ¡U?M« ‰«u? √ vKŽ ¡«b?²?Žô« tK¦? Ë
ÆdN*« w sNIŠ sNFM Ë√ ¨r¼dOž s UNł«ËeÐ …dÝ_« s …Ëd¦« ÃËdš WOAš À«dO*« w
Æ©≤®©rO²O«Ë …√d*« 5HOFC« oŠ ÃdŠ√ w½≈ rNK«® ¤ w³M« ‰U «cNË
Æ©≥®©«dOš ¡UMUÐ «uu²Ý«® Ÿ«œu« W−Š W³Dš w ‰U Ë
s¹b« ‰U?ł— t?Ý—U1 Íc« w?M¹b« –u?HM« ÊUDKÐ d?O?G?« ‰«u? √ vKŽ ¡«b?²?Žô« r²¹ Ê√ U? ≈Ë
b?FÐ U?NKQ?O ¨”UL?š_«Ë  U? b?B«Ë 5Ыd?I«Ë —ËcM«Ë U¹«b?N« rN Êu? b?IO? ¨rN?ŽU?³ð√ vKŽ
°X׫ u¼ «c¼Ë ¨r¼¡UMÐ√ UN½uŁ—u¹Ë ¨rNð«dšb Ë r¼“uM w UN½uKšb¹Ë ¡u« ¡ULKŽ p–
U?Nð«ËdŁË U?Nð«“U?O?²? « qJÐ ¡UÐü« sŽ ¡UMÐ_« U?NŁ—«u?²¹ WŁ«—Ë W?OM¹b« W?O?F?łd*«  —U? v²?Š
w ¡U??ł U?L? 3_« s r?NK³? s* l Ë U?? 5LK*« w? l ËË ¨s¹b« rÝUÐ U??N½UDKÝË U?N?¼U?łË
°©rJK³ ÊU s 4Ý sF³²²® `O×B«
t?? Ý—U1 Íc« ÍœU?? B? ?²? ? ô«Ë wU*« –u?? HM?« ÊUDK?Ð ‰«u?? _« vKŽ ¡«b?? ²? ?Žô« r²¹ Ê√ U?? ≈Ë
u¼ «c¼Ë ¨W? U?H« Ë√ …—Ëd?C« Ë√ W?łU?(« …QÞË X% rN?²K U?F* ÊËd?DC¹ s2 ¡«d?I?H« l ¡U?OMž_«
ÆUÐd«
Æ π∞ …bzU*« ©±®
ÆrK ◊dý vKŽ u¼Ë ¨`O× œUMÝ≈ ∫ÍdOu³« ‰U Ë ≥∂∑∏ Õ WłU sÐ«Ë ¨¥≥π Ø≤ bLŠ√ Á«Ë— ©≤®
Æ ±≤±∏ Õ rK `O× ©≥®
249

rU?? ×K ‰«u?? _« lbÐ ¨W?DK« …u?? Ë wzU?? C? I?« –u??HM?« ÊUDK?Ð ¡«b??²? ?Žô« r²¹ Ê≈ U?? ≈Ë
w W?OzUC?I«Ë WOb?F«  U?ÝR*« w lzUý u¼ U?L ¨U?ýd« u¼Ë dO?G« oŠ vKŽ tM ‰uB?×K
°¡UCI« ‰öI²Ý« ÂbŽ V³Ð ¨ÂuO« WO öÝù«Ë WOÐdF« ‰Ëb«
U?¦?³?ŽË UF?LÞË «dDÐ Èu?N« ÊUD?KÝ –u?H½ X% ‰«u? _« »U×?√ 5Ð ¡«b?²?Žô« r²¹ Ê√ U? ≈Ë
w 5¹ö*UÐ ÊuD U« U?NÐ Y³F¹ UŠU³ U?³N½ W _« ‰«u √  —U v?²Š dO*«Ë —UL?I« w UL
°w*UF« —ULI« —UË√
W?? _« ‰«u?? √ w Êu??¦?³? F¹ s?¹c« —u??'« W?L?z√ ¡«b?²? Ž« ‰«u?? _« vKŽ ¡«b??²? Žô« Ÿ«u½√ b??ý√Ë
¨ôu??š tK« œU??³? Ž «Ëc??ðU?? ¨o?K)« vKŽ tÐ «u?UD²??Ý« Íc« rN?½UDKÝË ¨wÝU??O? « r?¼–u??HMÐ
ÆôËœ rN«u √Ë
tKF?ł p?– q …—uD)Ë ¨d?O?G?« ‰«u? √ vKŽ ¡«b?²?Žô« —u?? q vKŽ  U¹ü« XKL??²?ýU?
fHM« q?²? Ë ¨tKUÐ „d?A?«  U?IÐu*« l³??« «u?³M²?ł«® `?O?×?B« w U??L? tÐ „d?A« s¹d?? tK«
Æ©±®©ÆÆÆrO²O« ‰U q√Ë ¨UÐd« q√Ë ¨tK« ÂdŠ w²«
sŽ tOON½ w UL? ¨rKþ tO Ë√ ¨WÐöšË gž Ë√ ¨©≤®—dž tO lOÐ q Ÿ—U?A« ÂdŠ UL
rbŠ√ c?šQ¹ U0 ¨…dL¦« tK« lM «–≈ X?¹√—√® tuIÐ p– qKŽË ¨UN?Šö ËbÐ q³ —U?L¦« lOÐ
Æ©≥®©tOš√ ‰U
w²« `z«u?'« V?³?Ð —U?L?¦« s V¼– U? W??L?O? ◊U?I?Ý≈ Í√ ¨©¥®`z«u?'« l{uÐ d? √ U?L?
¡Uł w?²« WO?NI?H« WOKO?BH?²« ÂUJŠ_« s p– dO?ž v≈ ¨Íd²?A*« UN?LK²¹ Ê√ q?³ UN?³O?Bð
ÆUNOKŽ ¡«b²Žô« ‰UJý√ q s WU)«Ë W UF« ‰«u _« W¹UL(
∫UN²OLMðË ‰«u_« —UL¦²Ý« …—Ëd{ ∫lЫd« q_«

U?NM W¹U?G« ¨…d?O?¦? W?OKO?B?Hð W?O?Žd?ý ÂUJŠQÐ ¨W¹u?³M«Ë W?O½¬d?I« ’u?BM«  ¡U?ł b?I?
∫UNM Ë ¨W¹œUB² ô«Ë WOU*« …bŽUI« Ác¼ oOI%
…U?“Ë ¨ÂUF½_« …U?“Ë ¨b?IM«Ë W?CH«Ë V¼c?« …Ue? ¨W?O UM« ‰«u? _« w …U?e« VłË√ ≠±
Ÿ«u½√ q W?³¹dC« XKL?A ¨“U?d«Ë ÊœUF*« …U?“Ë ¨…—U−?²« …U“Ë ¨—U?L¦« …U?“Ë ¨ŸË—e«
…UeK «œb× UÐUB½Ë «—b UNM Ÿu½ qJ Ÿ—UA« qFłË ¨¡ULMK WKÐUI« Ë√ WO UM« ‰«u _«
Æ ≤∑∂∂ Õ Í—U³« `O× ©±®
Æ©—dG« lOÐ sŽ ¤ tK« ‰uÝ— vN½® tEHË ¨±µ±≥ Õ rK `O× ©≤®
Æ ±µµµ Õ rK Ë ¨≤±π∏ Õ Í—U³« `O× ©≥®
≥π∏∞[ Ø ±µµ¥ Õ rK `O× ©¥®
250

¨W¾*UÐ nB?½Ë ÊUMŁ« u¼Ë dAF« lЗ …—U?−²«Ë b?IM« …U“ w qF?− ¨UN?O ¡UL?M« V×Ð
Íd« w W?½ËR?? t??O? ÊU?? U??L? O? ? ¨W??¾*UÐ W??? L? š Í√ d?? A? F« nB½ ŸË—e?« …U??“ qF??łË
w qF?łË ¨b?N?łË W½R?? öÐ ¡U?L?« XI?Ý U?L?O? ¨W?¾*UÐ …d?A?Ž Í√ d??A?F«Ë ¨W¹U?I?«Ë
p¹d??×?² p– qË a?«ÆÆÆÆW?HKJ?« d¹b?Ið l ¨U??NzU/ l VÝU?M²¹ U? W??O?ýU*«Ë ÂU??F½_«
vKŽ U?¼—U??L? ¦? ²? Ý«Ë ‰«u?? _« Õö??B? ²? ÝôË ¨¡U??OM?ž_« 5Ð WËœ ÊuJ?¹ ô w ¨‰U*« …—Ëœ
Æ»uKD*« tłu«
Ÿ—e¹ Ë√ U??Ýd?ž ”d??G¹ rK? s? U? ® ‰U??I? ¨U?N? ²?Ž«—“Ë ÷—_« Õö??B?²? ÝUÐ Ÿ—U?A?« d? √Ë ≠≤
X U? «–≈® ‰U? Ë ¨©±®©W? b?? tÐ t ÊU? ô≈ W??L?O?N?Ð Ë√ ÊU?½≈ Ë√ d?O?Þ tM qQ?O? ¨U?Ž—“
Æ©≤®©UNÝdGOK WKO rbŠ√ b¹ wË WŽU«
Æ©≥®UNŽ—e¹ s* UN×M1 Ë√ ¨UNŽ—e¹ Ê√ ÷—√ ÁbMŽ s d √Ë ≠≥
Uð«u? U?{—√ U?O?Š√ s Ê√Ë ¨©¥®©U?NÐ oŠ√ u??N? b?Š_ X??O U?{—√ d?L?Ž√ s? ® ÊQÐ vC? Ë ≠¥
Æt wN
qC ŸU?³¹ ô® kH wË ¨©úJ« tÐ «uFML² ¡U*« qC? «uFM9 ô® ‰UI ¨¡U*« d?−Š ÂdŠË ≠µ
Æ©µ®©úJ« tÐ ŸU³O ¡U*«
U½√ vUFð t?K« ‰U ® Y¹b(« w U?L ¨qL?F«Ë …—U−²« w W?—UA*«Ë Wd?A« vKŽ YŠË ≠∂
Æ©∂®©t³ŠU UL¼bŠ√ s¹ r U ¨5J¹dA« YUŁ
∫rO?? I« s?Ы ‰U?? ¨W?? Ž—«e*« Ÿd?? ýË ¨W?? uKF?? …d?? ł√ vKŽ W?? Ž«—eK? ÷—_« …d?? ł«R?? Ád?? Ë ≠∑
d?łQ?²?*«Ë ÷—_« VŠU? Í√ U?L?N½S? ¨‰b?F« v≈ »d? √Ë ¨…d?ł«R*« s qŠ√ W?Ž—«e*«®
¨…d?ł_« t r?Kð ÷—_« VŠU? ÊS?? ¨…d?ł«R*« ·ö??Ð ¨rMG*«Ë Âd??G*« w ÊU?d??²?A¹
©∑®Æ©qB×¹ ô b Ë Ÿ—e« t qB×¹ b dłQ²*«Ë
»UD)« U?? NÐ ¡U?? ł w²« W?? ? Ozd?« W??OU*«Ë W?¹œU??B? ?²? ô« b??Ž«u?? I«Ë ‰u?? _« iFÐ Ác?? N? 
¨UNOKŽ WEU;« vKŽ ÂuIð lL²:« w …Ëd¦«Ë ‰«u _« Ÿu{u W'UF* Íu³M«Ë w½¬dI« wÝUO«
Æ ±µµ≥ Õ rK Ë ¨≤≥≤∞ Õ Í—U³« `O× ©±®
Æ ±∏¥ Ø≥ bLŠ√ Á«Ë— ©≤®
Æ ≥π±∑رµ≥∂ Õ rK Ë ¨≤≥¥∞Ë ≤≥≤π Õ Í—U³« `O× ©≥®
Æ ≤≥≥µ Õ Í—U³« `O× ©¥®
Æ ±µ∂∂ Õ rK Ë ¨≤≥µ¥ Õ Í—U³ `O× ©µ®
Æ ≥≥∏≥ Õ œË«œ uÐ√ ©∂®
Æ ≤≥± WOLJ(« ‚dD« ©∑®
251

.d% vKŽË ¨U¼—UL¦²Ý«Ë UN²OLMðË UNŠö≈ vKŽË ¨d¹c³²«Ë ·«dÝù« ÂbŽË ¨UNO œUB² ô«Ë
Ë√ ¨wŽU??L? ²? ł« ¨ÊUDKÝ Ë√ W??F¹—– Í√ X%Ë ¨Ê«Ëb??F« —u?? s …—u?? ÍQÐ U??N? OKŽ ¡«b??²? Žô«
ÆwH½ Èu¼ Ë√ ¨w½u½U Ë√ ¨wzUC Ë√ ¨wÝUOÝ Ë√ ¨wU Ë√ ¨wM¹œ
V??Š q ¨W¹u??«Ë ‰b??F?UÐ U??N?L? O? ? IðË  «Ëd??¦«Ë ‰«u?? _« l¹“u?ð vKŽ Âu??I¹ pc??Ë
dNþ qC t ÊU? s ® `O×B« Y¹b(« w ¡Uł UL?Ë ¨tO≈ W _« WłUŠ V?ŠË ¨t²łUŠ
ÍË«d« ‰U? ©t œ«“ ô s vKŽ tÐ b?FOK œ«“ qC? t ÊU? s Ë ¨t dNþ ô s v?KŽ tÐ bF?OK
oŠ ô t½√ UM¹√— v²Š ¨d– U? ‰U*« ·UM√ s ¤ w³M« Í√ dc® Í—b)« b?OFÝ uÐ√ u¼Ë
©±®Æ©qC w UM bŠ_
qO?B?H? ²Ð WM«Ë ʬd?I« w? W¹œU?B?²? ô«Ë W?O?U*«  ö? U?F*« Y¹œU??Š√Ë  U¹¬  ¡U?ł b? Ë
‚œ_«Ë lÝË_« »U?³?« «c¼ w W?O? ö??Ýù« W?O?N? I?H« W?Žu??Ýu*« s qF?ł u??×½ vKŽ U?N? UJŠ√
W??H?OþËË W?? _« oŠË ¨W?N? ł s rNðUJ?K²2Ë œ«d?_« ‚u??I?Š X?Ž«d? ¨‚öÞù« vKŽ ‰b??Ž_«Ë
ÆÈdš√ WNł s WOŽUL²łô« ‰U*«
∫oK)« d¹d%Ë o(« dBM œUN'« …—Ëd{ ∫”œU« q_«

W?O? U?Ý ·«b¼√Ë ¨W?L?OEŽ W?O½U?½≈  U¹U?G ¨5?M R*« vKŽ t?{d?Ë œU?N?'« tK« Ÿd?ý b?I?
∫w q¦L²ð WKO³½
∫÷dF«Ë ÷—_«Ë fHM« sŽ Ê«ËbF« œ— ∫‰Ë_« œuBI*«

s¹c«Æd?¹b??I r¼d??B?½ vKŽ tK« Ê≈Ë «u?? LKÔþ rN½Q?Ð ÊuKðU??I¹ s?¹cK Ê–Ô√® vU??F?ð ‰U?? U??L? 
iF?? ³Ð rN??C? ?FÐ ”UM?« tK« lœ ôu?Ë tK« UMЗ «u?u??I¹ Ê√ ô≈ o?Š d??O? G?Ð r¼—U¹œ s «u?? łd??š√
Ê≈ ÁdBM¹ s tK« ÊdBMOË «dO?¦ tK« rÝ« UNO dc¹ błU? Ë  «uKË lOÐË l «u X bN
«uN½Ë ·ËdF*UÐ «Ëd? √Ë …Ue« «uð¬Ë …öB« «u U √ ÷—_« w r¼UMJ? Ê≈ s¹c«Æe¹eŽ ÍuI tK«
©≤®Æ©—u _« W³ UŽ tKË dJM*« sŽ
…d−N« ¡UMŁ√ Ë√ bFÐ Xe½Ë ¨tK« qO³Ý w œU?N'«Ë ‰U²IUÐ X½–√ W¹¬ ‰Ë√ w¼ W¹ü« ÁcN
Ÿu?? Ë u¼Ë ¨‰U?²? I« «c¼ l?¹d?Að s? W?LJ(«Ë V?³?« W?¹ü«  d?– b?? Ë ¨WM¹b*« v?≈ WJ s
“U−? ¨oŠ dOG?Ð ULKþ bý√ Ë√ fHM« q²?I u¼Ë rN?{—√ s rNł«dšSÐ 5M R?*« vKŽ Ê«ËbF«
wN W?LJ(« U √Ë ¨wNù« ‰b?F« vC²?I «c¼Ë ¨Ê«Ëb?F«Ë rKE« œ—Ë rN?H½√ sŽ lb« rN
¨ÊU¹œ_« q¼√ w?GÐ V³??Ð p–Ë ¨t??Žu?? Ë ÊËœ W?uKO??(«Ë ¨wM¹b?« ÍœU??ND{ô«Ë WM²??H?« lM
Æ ¥µ±∑ Ø ±∑≤∞ Õ rK `O× ©±®
Æ ¥±≠≥π Z(« ©≤®
252

Ÿd?A ¨œU?I?²?Žô«Ë s¹b« V³Ð Ê«Ëb?Ž s r¼d?O?ž s Ë rNM lI¹ U? Ë ¨U?CFÐ rN?C?FÐ rKþË
 «uK? ôË ¨È—U??B?M« fzUM? ôË ¨”u??:« l? «u?? Âb?? Nð ô v?²? Š ¨œU?? N? ?'«Ë ‰U??²? ?I« t?K«
sЫ t׳— UL ¨«dO¦ tK« rÝ« UNO d?c¹ bÐUF UNK UN½uJ ¨5LK*« błU ôË ¨œuNO«
4Ý U?NK W?O?½U?½û rO?I?O ¨W?U? 5*U?F?K W?L?Š— tu?Ý— YFÐ U/≈ tKU? ¨Ád??O??Hð w d¹d?ł
Âu¹ rNMOÐ wC?I¹ tK« r?Ł ¨s¹b« w Á«d≈ ö? ¨rK«Ë s? _« rN oI?×¹Ë ¨WL?Šd«Ë ‰b?F«
u¼ ¨5M RLK ÷—_« w 5JL?²«Ë dBM« s œuBI*« U/≈Ë ¨Êu?HK²¹ tO «u½U? ULO W? UOI«
«Ëd?? √Ë® vU?? Fð tu?? tKL?? A¹ t?KË ¨wG?? ³« œ—Ë ¨rK?E« l—Ë ¨j?? I«Ë o?(«Ë ‰b??F?« W?? U?? ≈
b??²? F?¹ r s ‰U??²? s?Ž nJUÐ 5M? R*« qłË e??Ž tK?« d?? √ «c??NË©dJ?M*« sŽ «u??N½Ë ·Ëd?? F*UÐ
ô tK« Ê≈ «Ëb?²?Fð ôË rJ½uKðU?I¹ s?¹c« tK« qO?³?Ý w «uKðU? Ë˚ vU?Fð tu? w U?L? ¨rN?OKŽ
‰U?I? ¨s¹b?« w r¼u?HU?š Ê≈Ë v²??Š rN?O≈ ÊU??Šù«Ë d?³?UÐ d? √Ë qÐ ¨©±®˝s¹b?²?F*« V×¹
Ê√ r—U¹œ s? ru??łd??¹ rË s?¹b« w ruK?ðU??I¹ r s¹c« s?Ž tK« rU??NM?¹ ô˚ t½U??×? ³? Ý
s¹b« w ruK?ðU s?¹c« sŽ tK« rU?NM¹ U/≈Æ5D?I*« V×¹ t?K« Ê≈ rN?O≈ «uD?IðË r¼Ëd?³ð
r?¼ p¾?ËQ?? ? ? r?N?u?? ? ?²?¹ s Ë r?¼u?uð Ê√ r?J?ł«d?? ? ?š≈ v?KŽ «Ëd?¼U?þË r—U?¹œ s? ru?? ? ? łd?? ? ?š√Ë
Æ©≤®˝Êu*UE«
¨r¼—U¹œ s 5?M R*« «u?łd??¹ r s¹c« r¼Ë ‰Ë_« n?MB« ‰U?²? sŽ 5M R*« tK?« vNM
¨rN?O≈ ÊU??Šù«Ë d??³«Ë qÐ ¨rN?F? ‰b?F«Ë j?IU?Ð d? √Ë ¨rN½U1≈Ë rN½U¹œ√ w r¼u?M²?H¹ rË
s? r¼u?? ? łd?? ? ?š√ Ë√ ¨rN?M¹œ w? 5M? R*« «u?M²?? ? ? s¹c?« r¼Ë w?½U?? ? ¦?« nM?B« w?uð s?Ž vN?½Ë
v²?ŠË ¨j?I«Ë ‰bF?UÐ d √ U/≈ tK?«Ë UO?GÐË U?LKþ ‰U?(« «c¼ vKŽ r¼Ë rN?Ouð ÊuJ ¨rN?{—√
¨rNLKþË rNOKŽ ¡«b²Žô« 5M R*« vKŽ tK?« ÂdŠ ¨rNU²IÐ tK« Ê–√ s¹c« w½U¦« nMB« «c¼
‰U U?L ¨÷—_« w œU?ù« ô ¨o(« W U ≈Ë Ê«Ëb?F« lœË rKE« œ— ‰U²I« s œu?BI*« «–≈
tK«Ë qM«Ë Àd(« pKN¹Ë UN?O bHO ÷—_« w vF?Ý vuð «–≈Ë˚ rUE« ÊQý w vUFð
qO³Ý w «Ëež«® ‰U?I r¼UË√ UAOł e?Nł «–≈ ¤ w³M« ÊU «cNË ¨©≥®˝œUH« V×¹ ô
wË ¨©¥®©l «u?B« »U?×√ ôË ¨Ê«b?u« «uK²I?ð ôË ¨«uK¦9 ôË ¨«Ë—b?Gð ôË ¨«uKGð ôË ¨tK«
©µ®Æ©…√d « ôË ¨«dOG ôË ¨öHÞ ôË ¨UO½U UOý «uK²Ið ô® dš¬ Y¹bŠ
Æ ±π∞ …dI³« ©±®
Æ π≠∏ WMײL*« ©≤®
Æ ≤∞µ …dI³« ©≥®
Æ t kHK«Ë bM*« w bLŠ√Ë ¨±∑≥±Õ rK `O× ©¥®
Æ ≤∂±¥ Õ œË«œ uÐ√ ©µ®
253

∫÷—_« w 5HFC²*« dBM ‰U²I« ∫w½U¦« œuBI*«

‰U??²? I« q?F? łË ¨rNMŽ r?KE« l—Ë ¨5H??F? ?C? ²? *« d??B½ 5M? R*« vKŽ tK?« VłË√ b??I? 
tK« qO?³Ý w? ÊuKðUIð ô rJ U? Ë˚ t½U?׳?Ý ‰U? UL? ¨U?ŽËdA? «œU?Nł W¹U?G« Ác¼ oO?I×?²
rUE« W¹d?I?« Ác¼ s UMłd?š√ UMЗ Êuu?I?¹ s¹c« Ê«bu«Ë ¡U?M«Ë ‰U?łd« s? 5H?F?C?²?*«Ë
qO?³?Ý w Êu?KðU?I¹ «uM ¬ s¹c«Æ«d??O?B½ p½b s UM qF??ł«Ë U?OË p½b s UM q?F?łË U?NK¼√
ÊU? ÊUDO?A« b?O? Ê≈ ÊUDO?A« ¡U?OË√ «uKðU?I?  u?žUD« q?O?³Ý w? ÊuKðU?I¹ «Ëd?H? s¹c«Ë tK«
Æ©±®˝UHOF{
‰U²I« s ¨rNMŽ œUND{ô«Ë rKE« l—Ë 5HFC²*« d¹d% qO³Ý w ‰U²I« tK« qF−
¨tK« qO?³? Ý w ‚U?H½ù« s rN?O?≈ …U?e« lœË ‰U*UÐ rNðU??Ý«u? qF?ł U?L? ¨tK« q?O?³?Ý w
»«c?FÐ r¼d?A?³? tK« qO?³?Ý w U?N½u?I?HM¹ ôË W?C?H«Ë V¼c« ÊËe?MJ¹ s¹c«Ë® vU?Fð tu?I?
Æ©≤®©rO√
¡«d?I?H« vKŽ ‚UH?½ô« UC¹√ qL?A¹Ë ¨5H?F?C?²*« s?Ž UŽU?œ ‰U?²?I« qLA?¹ tK« qO³??
Æ©≥®˝WJKN²« v≈ rJ¹b¹QÐ «uIKð ôË tK« qO³Ý w «uIH½√Ë˚ vUFð ‰U UL ¨5U*«Ë
vK?Ž ‚U??H?½ù« u¼ W¹_« Ác?¼ w tK« q?O? ?³? Ý w? ‚U??H?½ù« ÊQÐ nK?« iFÐ Ád?? ? ? b?? Ë
Æ5łU²;«Ë ¡«dIH«
∫tK tK s¹b« ÊuJ¹ v²Š ‰U²I« ∫YU¦« œuBI*«

rN?K ”UM« Âu?? I? ?O ¨…d?ÐU?? ³? −?K ôË ¨XO?? ž«uD?K ô ¨tK W?? ŽU?D« ÊuJð Ê√ q?ł√ s Í√
¨©¥®˝tK tK s¹b« ÊuJ¹Ë WM² ÊuJð ô v²?Š r¼uKðU Ë˚ vUFð ‰U UL? ¨‰bF«Ë jIUÐ
s r¼ułdš√Ë˚ t½U?×³Ý ‰U Ë ¨©µ®˝tK s¹b« ÊuJ¹Ë WM² ÊuJð ô v²?Š r¼uKðU Ë˚ ‰U Ë
‰U² «d?(« dNA« sŽ p½uQ?¹˚ UC¹√ ‰U Ë ¨©∂®˝q²I« s b?ý√ WM²H«Ë rułd?š√ YOŠ
bMŽ d?³?√ tK¼√ ëdš≈Ë Â«d?(« b?−?*«Ë tÐ dH?Ë tK« qO?³?Ý sŽ b?Ë dO?³? tO? ‰U?²? q tO?

Æ ∑∂ ≠∑µ ¡UM« ©±®
Æ ≥¥ WÐu²« ©≤®
Æ ±πµ …dI³« ©≥®
Æ ≥π ‰UH½_« ©¥®
Æ ±π≥ …dI³« ©µ®
Æ ±π± …dI³« ©∂®
254

©±® Æ˝q²I« s d³√ WM²H«Ë tK«

qFH¹ ÊU UL ≠ tM¹œ V³Ð ÊU?½ù« V¹cFðË ¨wM¹b« œUND{ô«Ë ¨WM²H« tK« qF−
≠ W¹d?(«Ë ‰bF?« v≈ uŽb¹ Ë√ o(« v?≈ uŽb¹ t½uJ? t³¹c?Fð Ë√ ≠ WJ w 5M R*U?Ð Êud?A*«
w œU??N?'« tK?« ÷d? «c??NË ¨q²?I?« s «dDš b??ý√ ≠ …U?GD« Êu??−?Ý w? Âu?O« Íd??−¹ U?L? 
W??LKË ¨U?O?KF« w¼ tK« W??LK ÊuJ?ð Ê√Ë ¨tK tK ≠ W??ŽUD« Í√ ≠ s¹b« Êu?J¹ v²??Š tKO?³? Ý
UOKF« w¼ tK« WLK ÊuJ² qðU s ® `O×B« w ¡U?ł ULË ¨vKH« w¼ s¹d³J²*«Ë …UGD«
Æ©≤®©tK« qO³Ý w uN
ÊU?? u –≈ ¨Âö??Ýù« w? ”UM« q q?šb¹ Ê√ tK t?K s¹b« Êu?J¹ ÊQÐ œu?? B? I*« f?OË
¨W?OM¹b« W¹œb?F?²« Âö?Ýù« d? √ U*Ë ¨©s¹b« w Á«d?≈ ô® vU?Fð tu? ÷—U?F «œu?B?I? p–
ÊuJð Ê√ u¼ œu??B?I*« qÐ ¨t??²?F¹d??ýË tb?Ž qþ X% Èd??š_« ÊU¹œ_« q¼√ œu?łË “U??ł√ U? ôË
t WŽUD«Ë ¨rNdA? Ë rNM R œU³F« 5Ð WLU(« w¼ j?I«Ë ‰bFUÐ  d √ w²« tK« WLK
…dUOI«Ë …d?ÝU_« s «u½U ¡«uÝ ¨…dzU'« XOž«uDK ôË ¨W*UE« W¹d?A³« WNx ô ¨ÁbŠË
ÆÊUDK« ¡ULKŽË ÊU³¼d«Ë —U³Š_« s s¹b« ‰Uł— Ë√ ¨…dÐU³'«Ë
tK« ‰U?? b?? Ë qðU??Ið ô U* ∫5?LK*« 5Ð X?Łb??Š w²« WM?²? H« w d??L? Ž s?Ы q¾??Ý b?? Ë
Ê√ U?? ≈ ¨tM¹œ w 7H?¹ qłd« ÊU?? øWM²??H« U? Í—b?ð√ ∫‰U?I? ø©WM²?? ÊuJð ô v²??Š «uKðU?? Ë®
¨WM²? sJð r v²?Š UMKðU? b?I? ≠ WJ w g¹d? —UH? tM−?¹ Í√ ≠ Áu?IŁu¹ Ê√ U? ≈Ë ¨ÁuK²?I¹
wË ¨tK« dO?G s¹b« ÊuJ¹Ë ¨WM² ÊuJð v?²Š «uKðUIð Ê√ ÊËb¹dð r²½√Ë ¨tK? tK s¹b« ÊUË
vKŽ rJ?U?²? IÐ fOË ¨WM²?? rN??OKŽ ‰u?šb?« ÊU?Ë ¨5d??A*« qðU??I¹ ¤ w³M« ÊU?? ∫W¹«Ë—
©≥®ÆpK*«
ÊuJOË WM²? ÊuJ² ‰U?²?I« s u¼ pK*« v?KŽ …dDO?K „uK*« l ‰U?²?I« dL?Ž sЫ qF?−?
°tK tK s¹b« ÊuJO ôË ¨UOKF« w¼ tK« WLK ÊuJ² ô ¨tK« dOG s¹b«
s ‰U?²?I« Ê√Ë ¨W?ŽUD« t½√Ë UM¼ œ«d*« s?¹b« vMF? vKŽ qOœ `{Ë√ d?L?Ž sЫ ‰u? wË
Êu?H?I¹ Ë√ „u?K*« l ÊuKðU?I¹ s Ê√Ë °t?K ô „uKLK W?ŽUD?«Ë s¹b« ÊuJO ‰U?²? u¼ pK*« qł√
Æ„uKLK s¹b« ÊuJO ÊuKðUI¹ U/≈ U¼dË «dN rNÐuFý vKŽ rN½UDKÝ j³ r¼¡«—Ë
rKE« lb? U? ≈ ¨U?NKO??³?Ý w ‰U?²?I«Ë ¨U??N œU?N?'« tK?« ÷d? w²« »U?³?Ý_« w?¼ Ác?N?
Ê«b?u«Ë ¡U?? ? ?M«Ë ‰U?? ? łd?« s ¨5? uK?E*« s?Ž œU?? ? ND?{ô« ld? Ë√ ¨5M? R*« s?Ž Ê«Ëb?? ? F«Ë
Æ ≤±∑ …dI³« ©±®
Æ ±π∞¥ Õ rK Ë ¨≤∏±∞ Õ Í—U³« `O× ©≤®
Æ ¥∂µ±Ë ¥µ±¥ Ë ¥µ±≥ Õ Í—U³« `O× ©≥®
255

s Ád?? O? G ô ¨s¹b?«Ë W??ŽUD« Áb?? ŠË tË ¨U??O?KF« w¼ tK?« W??LK? ÊuJ² Ë√ ¨5H?? F? C? ²? ?*«Ë
Æs¹b³²*« …dÐU³'«Ë XOž«uD«
…U??GD?«Ë ÊU??O? GD?« W??N? ł«u* q?Ð ¨Õ«Ë—_« ‚U¼“≈Ë ¨”u??HM?« q²??I ô œU?? N? '« tK« Ÿd?? ý b??I
U?? rN «Ëb?Ž√Ë˚ v?U?Fð tu?? p– b??R¹ U2Ë ¨j??I«Ë W¹d??(«Ë o(« WËœ W? U?? ≈Ë ¨XO??ž«uD«Ë
Æ©±®˝rËbŽË tK« ËbŽ tÐ Êu³¼dð qO)« ◊UЗ s Ë …u s r²FD²Ý«
ô v²?Š ¨¡«b??Ž_« »U¼—≈Ë ¨w?HM?« Ÿœd« oO?I? % u¼ œ«b?F?²? Ýô«Ë œ«b?Žù« s W¹U??GU?
«–S ¨W?OU?F« tK« «uQÝ«Ë Ëb?F« ¡UI «uML?²ð ô® Y¹b(« w ¡U?ł b Ë ¨5LK*« vKŽ «Ëb?²F¹
Æ©≤®©«Ëd³U r²OI
¨5 uKEL?K d?B½ s tÐ oI??×?²¹ U* qÐ ¨tð«c «œu?B? I? fO ‰U?²?I« Ê√ v?KŽ p– ‰b?
ö? ¨5*UF« »d j?IUÐ ”UM« Âu?I?O ¡Uł Íc« ¨s¹b?« ÂUJŠ_ —uNþË ¨s¹b?²?FLK b?Ë
‰bŽ qþ X% ÍœuNO« vI³OË ¨«bŠ√ b?Š√ q²I¹ ôË ¨«bŠ√ bŠ√ 7H¹ ôË ¨«bŠ√ bŠ√ rKE¹
¨t??²? O? Ýu?? −? vKŽ wÝu??:«Ë ¨t?? ²? O½«d??B½ vK?Ž w½«d??BM«Ë ¨t?? ²¹œu??N¹ vK?Ž t??²ËœË Âö??Ýù«
s¹c« Ê≈˚ vU?Fð ‰U? U?L? ¨W? U?O?I« Âu¹ tK« v≈ r?NL?JŠ vI?³¹Ë ¨t?²?O?¾ÐU? vKŽ TÐU?B«Ë
Âu¹ rN?MOÐ qB?? H¹ tK?« Ê≈ «u??d?? ý√ s¹c«Ë ”u?? :«Ë È—U??BM?«Ë 5¾ÐU?? B«Ë «ËœU¼ s¹c?«Ë «uM ¬
Æ©≥®˝W UOI«
rN Ê√® ∫rN?½U?³¼—Ë rN?F? ³ð s Ë rN?²?MN?Ë Ê«d?$ W??H? U?Ý√ l ¤ w³?M« b?N?Ž w U??L?
ô ¨tuÝ—Ë tK« —«ułË ¨rN²O½U³¼—Ë rNð«uKË rNFOÐ s dO¦Ë qOK s rN¹b¹√ X% U vKŽ
s oŠ dOG¹ ôË ¨t²½UN? sŽ s¼U ôË ¨t²O½U³¼— sŽ V¼«— ôË ¨t²OH?IÝ√ sŽ nIÝ√ dOG¹
5KI¦ d?Ož rNOKŽ ULO «u?×K√Ë «u×B½ U tOKŽ «u½U U2 ¡wý ôË ¨rN½UDK?Ý ôË ¨rN uIŠ
Æ©¥®©5*Uþ ôË rKEÐ
rJ dOš u¼Ë U¾Oý «u¼dJð Ê√ vŽË rJ Ád u¼Ë ‰U²I« rJOKŽ V²˚ vUFð ‰U b Ë
©µ®Æ˝ÊuLKFð ô r²½√Ë rKF¹ tK«Ë rJ dý u¼Ë U¾Oý «u³% Ê√ vŽË
”u?HM« t¼dJð U2 ¨‰cÐË b?Nł s? tO? U? Ë ¨fHM« vKŽ W?IA? s t?O U? l œU?N'U?
…U?O?( W¹—Ëd?C« »U?³?Ý_«Ë ¨W?OKJ« `U?B*« s? t?O? U* tK d?O?š t½√ ô≈ ¨W¹d?A?³« U?N?²?F?O?³DÐ
Æ ∂∞ ‰UH½_« ©±®
Æ ±∑¥≤ Ë ±∑¥± Õ rK Ë ¨≥∞≤∂ Ë ≥∞≤¥ Õ Í—U³« `O× ©≤®
Æ ±∑ Z(« ©≥®
Æ ≤∂∂ر bFÝ sЫ  UI³Þ ©¥®
Æ ≤±∂ …dI³« ©µ®
256

¡u?Ý »u?F?A« Êu? u?¹ ÊU?O?GDK W?Lz√ s d?B?Ž Í√ w u?Kð ô w²« ¨W?O½U?½ù«  U?F?L?²?:«
ÊU?OGD« œu?FO ¨ «d? «R*« rN ÊuJO?×¹Ë ¨dz«Ëb« rNÐ Êu?BÐd²¹Ë ¨5?M R*« ÊuM²H¹Ë ¨»«c?F«
¨rNðU¹U?žË rNDDš ‰UDÐ≈Ë ¨rN Íb?B?²K ¨W? UO?I« Âu¹ v≈ ÷U? œUN?'« ÊUJ ¨b¹b?ł s
¨©WOK¼U?ł W²O?  U ËeG?UÐ tH½ Àb?×¹ rË ËeG¹ r s ® `O×?B« Y¹b(« w ¡U?ł «cNË
WNł«u* œ«bF²Ýô« W³¼√ vKŽ ULz«œ ÊuM R*« qEO ¨©±®©‚UH½ s W³Fý vKŽ  U ® W¹«Ë— wË
ÆdHJ« WLz√Ë …UGD«
U?N¹√ U¹˚ v?U?Fð ‰U?I? d??B?O? Ë Èd?? ‰U?²?IÐ 5M R?*« d? √ vU?Fð tK?« Ê√ p– `{u¹ U2Ë
Æ©≤®˝WEKž rJO «Ëb−OË —UHJ« s rJ½uK¹ s¹c« «uKðU «uM ¬ s¹c«
5²Ëb« 5ðU?¼ œU?N?ł vKŽ i¹d?×?²«Ë ¨hO?B??²« vMF? t?O? ©rJ?½uK¹ s¹c«® tu?I?
¨ÂUA«Ë WOMODMDI« w? …dUOI«Ë ¨”—U w …dÝU_« tOKŽ X½U? U* ô≈ „«– U Ë ¨WUš
n?? Ž s 5²¹—u?Þ«d??³? ? ù« pKð »u??F? ?ý t??O?½U??Fð X½U?? U?? Ë ¨ÊU?? O? GÞË  Ëd?? ³? łË r?Kþ s
·bN« p– ÊU?Ë ¨5LKLK U?OOz— U?b¼ ULNÐu?Fý d¹d% ÊU? «cNË ¨t d?OE½ ô œUND{«Ë
‰UI rJÐ ¡Uł U tQÝ 5Š ¨”dH« r²Ý— l d UŽ sÐ wFЗ WB w UL WÐU×BK U×{«Ë
‰bŽ v≈ ÊU¹œ_« —uł s Ë œU?³F« »— …œU³Ž v≈ œU³?F« …œU³Ž s œU³F« Ãd?M UM¦FÐ tK« Ê≈®
r¼_« w¼ WO½U Ëd«Ë WOÝ—UH« 5²¹—uÞ«d³ ù«Ë 5LK*« 5Ð WNł«u*« X½U «cNË ¨©ÂöÝù«
5?ÐË rN?MO?Ð qB?? ? ×?¹ r? U?? ? LM?OÐ ¨t?K? rU?? ? F?« a¹—U?ð wË q?Ð ¨5?LK?*« a?¹—Uð w? b?? ? ý_«Ë
¤ w³M« QÒÞË b? Ë ¨5OË_« l qBŠ U?L «b?B« s ¨Èdš_« 3_«Ë ¨„d?²«Ë ¨WA?³(«
WÐU×?BK ‰U Ë ¨tJK tK« ‚e1 Ê√ Èd? vKŽ UŽœ b? Ë ¨tðUOŠ w U?N bN Ë W?Nł«u*« pK²
¨ÁbFÐ d?BO ö d?BO pK¼ «–≈Ë ¨ÁbFÐ Èd? ö Èd? pK¼ «–≈® ULN«Ë“ »dIÐ r¼d?A³¹
d?BO? Ë Èd? s b?ý√ u¼ s „UM¼ fO t½Q?Ë ¨©≥®©tK« qO?³Ý w U?L¼“uM sI?HM² tK«Ë
UL?N ÂuIð sË ¨ÂöÝù« —u?NEÐ ÊUOGD« d?BŽ vN²?½« bI UJK¼ «–S? ¨ULN?LKþË ULN½U?OGÞ w
Ê√ cM Ë ¨Âu?O« «c¼ v≈ WL?zU t rIð r Èd?? pK¼ Ê√ cML ¨ö?F q?BŠ U? u¼Ë ¨WLzU?
°ÊË—U³ł „uK Ë ¨ÊËdš¬ …UGÞ ULN½UOGÞ À—Ë Ê≈Ë ÂuO« «c¼ v≈ WLzU t rIð r dBO pK¼

Æ ±π±∞ Õ rK `O× ©±®
Æ ±≤≥ WÐu²« ©≤®
Æ t−¹dð o³Ý ©≥®
257

258

∫YU¦« qBH«
Íbý«d« wÝUO« »UD)« ‰u√
U?O?N≈ U?O?ŠË Íu?³M« »U?D)«Ë ¨U¹ËU?L?Ý U?O?N≈ UÐUDš w½¬d?I?« wÝU?O?« »UD)« ÊU? «–≈Ë
W?ÝU??O?ÝË W? U?? ù« »UÐ w s¹b?ý«d« ¡U??HK)« 4ÝË Íb?ý«d?« »UD)« ÊS? ¨U¹d??AÐ U?I?O? ³DðË
¤ w³?M« d?? √ b?? Ë ¨w ö?? Ýù« wÝU?? O? ?« »UD?K i;« Íd?? A? ?³« Öu?? LM« w¼ W?? _«
Uö?²š« Èd?O rJM gF¹ s ® ‰U?I Áb?FÐ s 5¹bN*« s¹b?ý«d« ¡UHK)« 4Ð p?L²UÐ
«u??C?ŽË ¨U??NÐ «uJ9 ¨Íb??FÐ s 5¹b??N*« s¹b?ý«d?« ¡U?HK)« W?MÝË w²MÐ rJ?OKF? ¨«d??O?¦? 
qË ¨Wö{ W?ŽbÐ qË ¨WŽbÐ WŁb?× q ÊS ¨—u? _«  UŁb×? Ë rU¹≈Ë ¨cł«uMUÐ U?NOKŽ
Æ©±®©—UM« w Wö{
Wö?š® W¹«Ë— wË ¨©≤®©WMÝ ÊuŁöŁ Íb?FÐ W?ö?)«® UŽu?d? d?š¬ Y¹bŠ w? ¡Uł b? Ë
pOKŽ p « ∫Y¹b?(« ÍË«— WMOH?Ý ‰U ¨©¡UA¹ s pK*« tK« wðR¹ rŁ ¨W?MÝ ÊuŁöŁ …u³M«
WöšË ¨WMÝ d?AŽ wMŁ« ÊUL¦?Ž WöšË ¨5MÝ dA?Ž dLŽ WöšË ¨5²MÝ d?JÐ wÐ√ Wöš
©≥®Æ5MÝ XÝ wKŽ
X½U? b? Ë …u?³½ W?ö?š w¼ W¹u?³M« WM?¹b*« w  b?I?Ž W?F?OÐ q Ê≈ oO?I?×?²« q¼√ ‰U? Ë
ô≈ qLJð ô WMÝ 5?Łö¦?« Ê≈ qO? Ë ¨tMŽ tK« w{— wKŽ W?F?OÐ WM¹b*« w  b?I?Ž W?F?OÐ d?š¬
ÆU³¹dIð WMÝ nB½ w¼Ë s(« WöÐ
pK*« rÝ« U?N?OKŽ oKD¹ t½S? ¨WDK«Ë W?ö?)« Í√ ©¡UA?¹ s pK*« tK« wðR¹ rŁ® tu? Ë
bF? ¡Uł 5Š ’U Ë wÐ√ sÐ b?FÝ sÐ VF?B ‰u w U?L ¨UŽd?ýË WIO?IŠ ô Ud?ŽË WG
ÆWDK«Ë Wö)« vKŽ Í√ ¨©¥®©rNMOÐ pK*« vKŽ ÊuŽ“UM²¹ ”UM« Xdð® t ‰U Ë tOÐ√
s?Š® ∫ Íc d?²« ‰U Ë ¨©¥≤® r — Õ t?łU? sÐ«Ë ¨©≤∂∑∏® r — Õ Íc d?²«Ë ¨©¥∂∞∑® r — Õ œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©±®
Æ ©`O×
‰ö?K WM« w U?L t?×?×Ë ≤≤∞ص bM*« w? bL?Š√Ë ¨tM?ŠË ≤≤≤∂ Õ Íc d?²«Ë ¨¥∂¥∂ Õ œË«œ uÐ√ ©≤®
Æ ∂≤∂ r —
Æ UHOFCðË U×O×Bð tO Y¹b(« q¼√ nK²š« b ËÆ ¥∂¥∂Õ œË«œ uÐ√ ©≥®
Æ ≤π∂π Õ rK Á«Ë— ©¥®
259

s ‰u??×?²? ²?ÝË ·«d??×½« U??N?OKŽ √d?DO?Ý W??ö?)« Ê√ v≈ …—U??ý≈ Y¹b??(« «c¼ w Ê≈ U?L? 
ÆW¹d³ł UNO Wöš v≈ U öÞ≈ UNO d³ł ô …bý«— …u³½ Wöš
5Łö¦« Ê√ l ¨g¹d? s rNK WHOKš dA?Ž UMŁ« ÊuJ¹ t½√ `O×B« w U?C¹√ X³Ł b Ë
wðR¹ rŁ® tu? Ê√ vKŽ p– ‰b? ¨rN?? Uš 5?(«Ë ¡U?HKš W?FЗ√ ÈuÝ U?N?O? sJ¹ r WMÝ
t?³? Að b? ¨W?? U?Ž W??ö?š qÐ …u??³M« W?ö??š X?O U??N½√ ô≈ W?ö??)« Í√©¡U?A¹ s p?K*« tK«
…bý«— ÊuJ² ¨Íbý«d« rNÐUDšË ¨WOÝUO« rNu?QÐ UN «e²« w s¹bý«d« ¡UHK)« Wöš
d??³?ł W??ö??š ÊuJ²? „u?K*« ÊUDKÝ t??³? Að b? Ë ¨e?¹e?F« b??³? Ž sÐ d?L? ŽË ¨d??OÐe« sЫ W??ö?? 
°UC× U{uCŽ UJK Ë√ ¨UC× U¹d³ł UJK ÊuJð b Ë ¨„uK*« 4Ð UNN³A²
vKŽ Âö?? Ýù« vŠ— —Ëbð® ÊU?? ³? Š sЫ `O?? ×? w œu?? F? ? s?Ы Y¹b??Š w ¡U?? ł b?? Ë
rNM?¹œ rN wIÐ «u??I?Ð Ê≈Ë ¨pK¼ s qO??³? ? ³? «uJ?K¼ ÊS?? ¨5ŁöŁË XÝ Ë√ 5?ŁöŁË fL??š
Æ©5ŁöŁË XÝ WMÝ 5LJ(« d √ ÊU® W¹«Ëd« Ác¼ bFÐ ÊU³Š sЫ ‰U ¨©±®©WMÝ 5F³Ý
¨©≤®©5ŁöŁË l³Ý Ë√ 5ŁöŁË XÝ Ë√ 5ŁöŁË fL?)® œË«œ wÐ√Ë bLŠ√ bMŽ W¹«Ë— wË
Æ©vC U2 U UŽ 5F³Ý rN rI¹ rNM¹œ rN rI¹ Ê≈Ë® UNOË
ÊU?? U? ˚ n?Ýu¹ W?B? w vU??Fð t?u? w U??L? ÊUDK«Ë p?K*« tÐ œ«d¹Ë oKD?¹ s¹b«Ë
«c¼ w? UM¼ œu?? B? ?I*« u¼Ë ¨t?? ²ËœË p?K*« ÊUDK?Ý w Í√ ¨©≥®˝pK?*« s¹œ w ÁU?? š√ c??šQ?? O
ÆY¹b(«
∫wK¹ U Y¹œUŠ_« Ác¼ wH
¡U??HK)« W??ö??š w¼Ë ¨…u??³M« ZN½ v?KŽ …b??ý«— W?ö??š u¼ U?? U??NM W??ö??)« Ê√ ÊU??OÐ ∫ôË√
5(« rN U?šË ¨…u³M« bNŽ bFÐ WMÝ ÊuŁöŁ UNðb? Ë ¨5¹bN*« WFЗ_« s¹bý«d«
U?N?O Ê√ d?O?ž …b?ý«d« W?ö)UÐ W?N?O?³?ý Wö?š u¼ U? U?NM Ë ¨oO?I?×?²« vKŽ wKŽ sÐ
fL?š vKŽ Âö?Ýù« vŠ— —Ëbð® œu?F? sЫ Y?¹bŠ w U?L? ¨5F?³?« v≈ UMšœ
U/≈ p?–Ë ¨©5F?? ?³? ??« v≈ rN?M¹œ rN? wIÐ «u?? ?IÐ Ê≈Ë ÆÆÆ 5?ŁöŁË XÝ Ë√ 5?ŁöŁË
w rOJ?×?²«Ë WM?²?H« X½U?? b?I? ¨tMŽ tK?« w{— wKŽ vKŽ ·ö??)« Ÿu? Ë w ÊU??
ÆÊU³Š sЫ Ád UL ¨5ŁöŁË l³ÝË ¨5ŁöŁË XÝË ¨5ŁöŁË fLš WMÝ
W?ö?š …b? w¼ ÁcN? ¨5F?³?« v≈ «b?²?Ý«Ë ¨5FЗ√ WMÝ Ãu?Ž vKŽ d? _« ÂU? rŁ
wÐU??×? d??š¬ ÊUJ? ¨Y¹b??(« «c¼ w Êu??³?ÞU??<« r¼Ë ¨¤ w³M« b??F?Ð WÐU??×? B«
Æ ∂µµ∞ Õ ÊU³Š sЫ `O× ©±®
Æ`O× œUMÝSÐ ¥≤µ¥ Õ œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©≤®
Æ ∂∑ nÝu¹ ©≥®
260

pK Ë ¨Ê«Ëd?? sÐ p?K*«b??³? Ž d? √ d??N?þ U¼b??FÐ YO??Š ¨d??OÐe« sÐ tK?« b??³?Ž u?¼ rJŠ
sÐ tK«b?³Ž ÃU?−(« q²? rŁ ¨5F?³ÝË Èb?Š≈ WMÝ dO?Ðe« sÐ VFB? q² Ë ¨‚«d?F«
Ê√ b??FÐ wzU?N?½ qJAÐ W??ö?)« Xu??% tK²??IÐË ¨5F??³?ÝË ÀöŁ W?MÝ WJ w d??OÐe«
v≈ qKšË sšœ vKŽ XOIÐË ¨‡¼¥± WMÝ W¹ËUF* s(« ‰“UM²Ð wzeł qJAÐ Xu%
X×??³?√Ë ‡?¼∑≥ WMÝ d?O?Ðe« sÐ tK«b??³? Ž u¼Ë WÐU?×? B« s W??H? OKš d??š¬ œU?N? A?²? Ý«
¨nOUÐ W _« dN s ‰Ë√ uN ¨Ê«Ëd sÐ pK*«b³Ž b¹ vKŽ ÷uCŽ pK Wöš
Ê√ bFÐ ¨WŽU?L'« ÂUŽ tOKŽ ”UM?« lL²ł« Íc« W¹ËUF? ·öÐ ¨…uIUÐ WF?O³« cš√Ë
¨t s(« W?FO³ ‚«dF« q¼√ t?F¹UÐË ¨tF¹UÐË ¨Wö?)« sŽ t wKŽ sÐ s(« ‰“UMð
»dD{U?? ¨sšœ U?N?O? W?F?O?Ð b¹e¹ tMЫ l¹uÐ rŁ ¨W?MÝ s¹d?A? Ž …b? t?²? ö?š X «œË
vKŽ ¡UHK)« œ«bŽ w qšb¹ ôË ¨tðb qDð rË ¨WLKJ« t lL²& rË ¨tOKŽ d _«
ÆoOIײ«
¨—U?³? ł≈ ôË U?N? O? Á«d?≈ ô ¨—U??O?²? š«Ë U?{— W??F?OÐ d?O?Ðe« sÐ tK«b??³?Ž W? _« X?F¹UÐ rŁ
v²Š ¨5MÝ d?AŽ u×½ W?HOKš qþË ¨—U?B _« WU s? WJ w u¼Ë WFO?³« tð¡UłË
qO?ł v≈ WÐU?×?B« qO?ł s W?ö?)« Xłdš t?ðu0Ë ¨ÃU−?(« b¹ vK?Ž «bO?N?ý q²?
Æ5FÐU²«
¨¡U?HKšË W?ö?š t½√Ë Âö?Ýù« w rJ(« ÂUE?½ W?F?O³?D ÊU?OÐ Y¹œU?Š_« Ác¼ w U?L? ∫U?O½UŁ
5Ð Íd¼UE« ‰UJýù« qŠ ‰ËU?ŠË Y¹œUŠ_« Ác¼ t?×O×? w ÊU³?Š sЫ œ—Ë√ b Ë
d³)« vMF ® ∫©„uK r¼dzUÝË 5ŁöŁ ÍbFÐ Wö)«® Y¹bŠ sŽ ‰U YOŠ UNþUH√
Ê≈Ë ¨—«dD{ô« qO?³Ý vK?Ž UC¹√ ¡U?HKš rN ‰U?I¹ Ê√ “u−¹ WM?Ý 5Łö¦« b?FÐ s Ê√
¨e¹e?F«b?³?Ž sÐ dL?Ž ÊU? ¡U?HK)« s d?A?Ž wMŁô« d?š¬Ë ¨W?IO?I?(« vKŽ U?uK «u½U?
¨e¹eF«b³?Ž sÐ dLŽ dA?Ž wMŁô« dš¬ ÊUË ¨WMÝ 5ŁöŁ Wö)« vH?DB*« d– ULK
r?Ý« ‰Ë_« W?? ? ? ?FЗ_« 5?ÐË t?M?O?Ð s v?K?Ž o?K?Þ√ ¨s¹b?? ? ? ?ý«d?« ¡U?? ? ? ?H?K)« s? ÊU?? ? ? ?Ë
Æ©±®©¡UHK)«
¡UHK)« rÝ« rN?OKŽ oKD¹ „uK*« ÊQÐ ÊUO³«® Ê«uMFÐ UÐUÐ t×?O× w ÊU³?Š sЫ »uÐ UL
ô U?? Êu?KF?? H¹Ë ¨Êu?? ?LKF¹ ô U?? ? ÊuKL?? ?F¹ ¡U?? HK?š ÊuJO?? Ý® Y?¹b?? Š Ãd?? š√Ë ¨©…—Ëd?? C?« w
Æ©≤®©ÆÆÆÊËd R¹
r Y¹b(« «c¼ …«Ë— d¦Q ¨`Bð ôË X³¦ð œUJð ô ©„uK r¼dzUÝË® …œU¹“ Ê√ `O×B«Ë
Æ ∂µ¥≥ Õ ÊU³Š sЫ `O× ©±®
Æ ∂µ¥¥ Õ ÊU³Š sЫ `O× ©≤®
261

tM ÊU??³? Š sЫ U??NME? ¨Y¹b?(« d??š¬ U??N? ł—œ√ …«Ëd« b??Š√ s «d??O? ?H?ð ÊuJð b?? Ë ¨U¼Ëd??c¹
Æpc XOË
XÝ Ë√ 5?ŁöŁË f?L? ? š vK?Ž Âö?? ?Ýù« v?Š— —Ëbð® œu?? ?F? ? ?? ? sЫ Y?¹b?? ?Š w? ‰U?? ? Ë
ô ¡wý t??²?MÝ w ôË ¨tMŽ q?I? F¹ r ¡wA?Ð j t??²? √ VÞU?? š U?? vHDB?*« Ê≈® ∫©5ŁöŁË
d?? ? ?Hð Ê√ d?? O? ?ž s U?? NÐ s R?¹Ë ÈËdð Ê√ V−¹ X?×? ? «–≈ 4« Ê√ rŽ“ s? Ë ¨ÁUMF?? rK?F¹
 UH? UNO w²« —U?³š_« s 4« ÊuJð Ê√ ô≈ rNK« ¨WUÝd« w? Õb bI U¼UMF? qIF¹Ë
Æ©±®©UNÐ ÊU1ù« ”UM« vKŽ qÐ nOOJ²« UNO lI¹ ô w²« öŽË qł tK«
qL??'« »d??ŠË ÊU??L? ¦? Ž q²??I?Ð 7 s Èd??ł U?? Y¹b??(« «c¼ w œu??B? I?*« ÊQÐ d??– rŁ
Æ5ŁöŁË XÝ WMÝ rOJײ« rŁ 5HË
w³M« …U??Ë b??FÐ WMÝ 5ŁöŁË f?L?š t½√ vK?Ž Y¹b?(« «c?¼ q³MŠ sÐ b??L?Š√ d??? b?? Ë
…b? ¤ w³M« b?FÐ o(« vKŽ X³?¦¹ r¼d? √ Ê√Ë ¨ÊU?³?Š sЫ È√— U?L? tðd?−¼ s ô ¨¤
Æ©≤®U¾Oý tOKŽ ”UM« dJM¹ ô 5MÝ fLš qþ W¹ËUF Ê√Ë ¨WMÝ 5ŁöŁË fLš
rŁ ¨…d??−? N« s 5F?З√Ë fL??š WMÝ v≈ W?? U??I? ²?Ýô« v?KŽ ÂËbð Âö??Ýù« vŠ— Ê√ Í√
Æ·«d×½ô« √dD¹
Ê√Ë ¨WMÝ ÊuŁöŁ …u?³M« W?ö?š Ê√ ¨W _« nKÝË W?Lz_« 5Ð ·ö?š ô ‰U?Š q vKŽË
ULO? rNÐ ¡«b² ô« V−¹ Èb¼ WLz√ W¹u?³M« WM¹b*« w WÐU×B« rNF¹UÐ s¹c?« ¡UHK)« WFЗ_«
¨dJÐ uÐ√ ¨Êu¹b?N*« WFЗ_« ¡U?HK)« ÊU? bI? ¨UN?O «u?HK²¹ rË U?N?OKŽ «uI?«uð 4Ý s ÁuMÝ
Wöš w¼Ë ¨W?MÝ ÊuŁöŁ rN²öš …b? Ë ¨WÐU×B« —U³? qOł s ¨wKŽË ¨ÊUL¦?ŽË ¨dLŽË
w rNMMÝ v?KŽ —U?ÝË rNÐ t?³?Að s qË ¨hM« U?N?O? œ—Ë w²« ¨…b?ý«d« W?ö?)«Ë ¨…u?³M«
u¼ qÐ ¨rNOKŽ UÝUO ¨bý«— WHOKš uN ¨U¼«—uýË W _« U{— sŽ Á—UO²š« ÊUË ¨W U ù« »UÐ
UJK ÊuJð rŁ …u?³M« ZN½ vKŽ W?ö?š ÊuJð rŁ® Y¹b?Š w UL? Ÿ—U?A« hMÐ b?ý«— WH?OKš
Æ©…u³M« ZN½ vKŽ Wöš œuFð rŁ U¹d³ł rŁ U{uCŽ
∫r¼Ë WÐU×B« s —UGB« qOł w WFЗ_« ¡UHK)« bFÐ Wö)«  —U rŁ
s¹bý«d« ¡UHK)« s oOIײ« q¼√ ÁbŽ b Ë ¨dNý√ W²Ý t²öš …b Ë ¨wKŽ sÐ s(« ≠±
Æ©WMÝ ÊuŁöŁ …u³M« Wöš® Y¹bŠ w rNOKŽ ’uBM*«
¨t s?(« WF?O?³ W? _« t²?F¹UÐË ‡¼¥± WMÝ s?(« t?F¹UÐ b Ë ¨ÊU?O?HÝ w?Ð√ sÐ W¹ËUF? Ë ≠≤
WM²??H« s 5MÝ ÀöŁ b?F?Ð Èd?š√ …d? Êu?LK?*« lL?²?ł« YO??Š ¨W?ŽU?L?'« ÂU??Ž wL?ÝË
Æ ∂µµ∞ Õ ÊU³Š sЫ `O× ©±®
Æ ∂¥π r — ‰öK WM« ©≤®
262

t?²ö?š  «uMÝ ‰Ë√ w ÊU? b? Ë ¨WMÝ s¹d?AŽ W?¹ËUF? b?NŽ «œË ¨W?OKš«b« »Ëd?(«Ë
sÐ d??L? Ž …d?O? Ð W¹ËU??F? qL??Ž® Íd¼e« ‰U?? ¨tK t?½Q?ý w »U?D)« sÐ d??L?F?Ð t?³? A? ²¹
rË ¨b¹e¹ Ábu? W?F?O?³« VKÞ Áb??N?Ž d?š¬ wË Æ©±®©U?¾?O?ý U?NM Âd??¹ ô 5MÝ »UD)«
s W? _« d? √ »dD{« ‡¼∂∞ WMÝ W¹ËU?F? wuð U?LK ¨s?šb« √bÐË ¨WÐU?×?B« s sJ¹
wuðË ¨·ö?²?š«Ë WM²? s “ Ád?BŽ ÊU? qÐ ¨d? _« t r²¹ rË ¨b¹e¹ W?ö?š w b¹b?ł
Æ`O×B« vKŽ Wöš t bIFMð rË ¨‡¼∂¥ WMÝ p–Ë 5MÝ lЗ√ bFÐ b¹e¹
WMÝ v≈ 5MÝ lð u?×½ W?H?OKš dL?²?Ý«Ë ¨È—u?ýË U{— sŽ ¨d?OÐe« sÐ tK«b?³?Ž l¹uÐ rŁ ≠≥
Æf U)« bý«d« WHOK)« bŽ v²Š ¨s¹bý«d« ¡UHK)UÐ t³A²¹ ÊUË ¨‡¼∑≥
¨U?C¹√ WMÝ ÊuŁöŁ ¨¨d?OÐe« sÐ«Ë ¨W¹ËU?F? Ë ¨s?(« r¼Ë WÐU×?B« —U?G? Wö?š …b? Ë
¡U?ł UL? ¨WMÝ Êu?F³?Ý Ác?N ¨5MÝ d?A?Ž …u³M« b?N?Ž l Ë ¨WMÝ Êu?²Ý lO?L?'« …b ÊuJO?
d?NE¹ UM?¼Ë ¨U¼d?š¬ w qK)« iFÐ v?KŽ U?N?O? r¼d? √ r?N ÂU?I?²?Ý« ¨œu?F?? sЫ Y¹b?Š w
Íb?ý«d« »UD)« lł«dð …d?²?Ë ¨‡¼¥∞ WMÝ v≈ b?²1 Íc« s¹b?ý«d« ¡UH?K)« bN?Ž 5Ð ‚d?H«
Ác¼ W?¹U??N?½ W¹«bÐ q¦?1 »«dD{«Ë sšœ s? U?? N? O? ? U?? vKŽ U?? ³¹d?? Ið ‡?¼∑∞ WMÝ v≈ b?? ²9 w?²«
»UD)« rOU?Fð q¦1 Íc?« Íbý«d?« wÝUO?« »UD?)« …d²? XN?²½« 5F?³?« b?FÐ –≈ ¨…d?²?H«
wÝU?O?Ý »UDš `{«Ë qJAÐ v?K&Ë ¨d?OÐe« sÐ tK«b?³?Ž u¼Ë wÐU?×? W?H?OKš d?š¬ l ‰eM*«
ô …u?I«Ë nOUÐ d? _« c?š√ u¼Ë Ê«Ëd sÐ pK*«b?³?Ž b¹ vKŽ q³ s? W _« Áb?NFð r ‰ËR?
ÆU{d«Ë È—uAUÐ
∫UL¼Ë 5ðd² v≈ UC¹√ w¼ rIMð …u³M« ZN½ vKŽ w²« …bý«d« Wö)« Ê≈ UL
∫dLŽË dJÐ wÐ√ 5 OA« Wöš ∫‰Ë_« dBF«

ŸU?? ³ðU?Ð W?? U?? )« Y¹œU?? Š_« œË—Ë p– s Ë ¨U?¼d?? O? ?G fO? U?? W??O? ?u?? B? ?)« s? U?? NË
«uFOD¹ Ê≈® Y¹bŠ p– s Ë ¨»U³« «c¼ w ULNMMÐ pL²«Ë ¨ULNÐ ¡«b² ô«Ë ¨5OA«
ÍbFÐ s s¹cKUÐ «Ëb?² U rJO wzU?IÐ U Í—œ√ ô w½≈® Y¹bŠË ¨©≤®©«Ëbýd¹ dLŽË dJÐ UÐ√
©≥®Æ©dLŽË dJÐ wÐ√
Æ `O× œUMÝSÐ ∂∏≥ dŁ√ ‰öK WM« ©±®
Æ ≤π∏ص bM*« w bLŠ√Ë ¨∂∏± Õ rK Á«Ë— ©≤®
≠ ¥¥µ± Õ t??×?×? Ë rU?(«Ë ¨∂∑∏∏ Õ ÊU??³?Š s?Ы `O?×? Ë ¨©s??Š Y¹b?Š® ‰U?? Ë ¨≥∂∂≤ Õ Íc? d??²« ©≥®
Æ ¥¥µµ
263

¨WM¹b*« w s¹d?«u?² W?ÐU×?B« —U?³ ÊUJ? ¨WH√Ë ŸU?L?²ł« d?B?Ž ÊU U?L¼d?B?Ž Ê≈ UL?
¨q UJ« Öu??LM« q¦1 U?L?¼d?B?Ž —U? «c??NË ¨WM²? ôË ·ö??²?š« ôË W? d? „«c?½¬ Àb?% rË
X½UJ ¨5?OA« WM?Ð qLF«Ë «e?²ô« ◊dý vKŽ ô≈ ÊU?L¦?Ž «u?F¹U³¹ r WÐU?×B« Ê√ v²?Š
»UÐ w WMÝ „U?M¼ X½U? «–S? ¨ŸU?L? łù«Ë hMUÐ ŸU?³ðô« W?³? ł«Ë W? U? ù« »UÐ w U?L? NMMÝ
vË√ U?L?N? ²MÝ X½U? ¨U?L?¼b?FÐ s b?N?Ž w W?MÝ U?N?²?HU??šË ¨U?L¼b?N?Ž w  —d??Ið W? U? ù«
tK« w{— wKŽ bNŽ w t?OIH« w{UI« w½ULK« …bO?³Ž ‰U UL ¨UL¼d?Ož WMÝ s ŸU³ðôUÐ
t?OKŽ ÷d?²? ŽU? ¨d?L?Ž b?N?Ž w  —d?Ið WM?Ý w ¡U?C?I« w nU?¹ Ê√ wK?Ž œ«—√ b?I? ¨tMŽ
wKŽ ‰UI? ¨©W dH« w „b?ŠË p¹√— s UMO≈ VŠ√ WŽU?L'« w dL?Ž l p¹√—® ‰U Ë …bO?³Ž
U?L?  u? √ Ë√ W?ŽU?L?ł ”UM?« ÊuJ¹ v²?Š ¨·ö?)« Ád?√ w½S? Êu?C?Ið r²?M U?L? «u?C? «® t
©±®Æ©wÐU×√  U
W U? ù« »UÐ w W?Uš 5?OA« b?NŽ w W¹œU?N²?łô« WO?F¹dA?²« oЫu« ÊuJð «c?NÐË
«cNË ¨·ö)«Ë WM²?H« q³ ¨È—uA«Ë WŽUL'« ‰U?Š  —dIð UN½uJ ¨U¼dOž s W?O−Š Èu √
s 5²HOK)«Ë tuÝ—Ë tK« WMÝ vKŽ® ÁuF¹UÐË ÊUL¦Ž vK?Ž `O×B« w UL WÐU×B« ◊d²ý«
¨œUM?ł_« ¡«d?? √Ë ¨—U?? B½_«Ë ¨ÊËd?? łU?? N?*« ¨”UM« t?? F?¹UÐË ¨sL?? Šd?«b?? ³? ?Ž t?? F¹U?? ³? ? ¨Áb?? FÐ
Æ©≤®©ÊuLK*«Ë
ÆrNŽULł≈Ë WÐU×B« È—uý sŽ X½U 5OA« 4Ý Ê_ p– tOKŽ «uÞdý U/≈Ë
ÁU?³?ŠU?Ë ¤ tK« ‰u?Ý— sÝ U? Ê≈ ô≈® ‰U?I? ”UMU?Ð e¹e?F«b?³?Ž sÐ d?L?Ž VDš b? Ë
Æ©≥®©t¾łd½ U½S UL¼«uÝ sÝ U Ë ¨tO≈ wN²M½Ë ¨ tÐ cšQ½ s¹œ uN
∫wKŽË ÊUL¦Ž s¹dNB« Wöš ∫w½U¦« dBF«

ô≈ ¨U?NŽU?³ð« V−¹ ¨Èb¼ 4Ý W? U ù« »U?Ð w UL?NMMÝË ¨…b?ý«— Wö?š b?NŽ U?C¹√ u¼Ë
‰ËQð b?I ¨W?M² ÀËb?Š v≈ Èœ√ ¨q¹ËQð U?L?N¹bN?Ž w l Ë b?I? ¨5O?A« WMÝ t?O? U?HUš U?
rŁ WO?LOð sЫ ÂöÝù« aOý p– vKŽ h?½ UL ¡U b« w wKŽ ‰ËQð U?L ¨‰«u _« w ÊUL?¦Ž
5Ð lI?ð w²« 7H?« W??N? ?ł«u?? W?? O? H? ?O? w ¨s?¹b??ý«d« ¡U?? HK)« Íb?¼ s w¼ UM?MÝ W?? ú? UMÝ
ÆUNÐ ¡«b² ô« V−¹ ¨WO öÝù« WËb« w 5LK*«
«uDŽ√ U? ¨‰b??F« W?Lz√ ¡ôR¼ ¨wKŽË ÊU??L?¦?ŽË d?L?ŽË d?JÐ uÐ√® ∫q³MŠ sÐ b?L? Š√ ‰U? b? Ë
Æ ∑±Ø∑ Í—U³« `² dE½«Ë ¨≥∑∞∑Õ Í—U³« ©±®
Æ ∑≤∞∑Õ Í—U³« `O× ©≤®
ÆsŠ œUMÝSÐ ≤π∏ص ¡UOË_« WOKŠ ©≥®
264

Æ©±®©—«eÐ_«Ë ÊU d« r t½√ tK« tLŠ— wKŽ ‰bŽ s mKÐ bIË ¨…ezUł rN²ODF
∫WOÝUO« tðUOK&Ë Íbý«d« »UD)«

v≈ Èœ√ U2 ¨Âö?Ýù« a¹—Uð s W??Oz— À«b?Š√ w? Íbý«d?« »UD)« ‰u?√ XK& b?I
m¹u??ð pUM¼ U?? W¹U??ž U/≈Ë ¨U?N?K¹ËQð Ë√ ¨U??N?O? H½ sJ1 ô YO??×Ð ¨U¹dE?½ ‰u?_« pKð Œu??Ý—
w²« W??Ozd« Àœ«u(« pK?ð XK¦9 b Ë ¨‰ËR?*« »UD)« w ÀbŠ U?L? ¨U?NOKŽ U?ÝU?O? U¼dO?ž
∫WOðü« Àœ«u(« w Íbý«d« »UD)« UNO vK&
∫WOË ôË ·ö ²Ý« ÊËœ ¤ w³M« …UË ∫ôË√

w³M« …UË cM ¨Íbý«d« w?ÝUO« »UD)« ‰u√Ë ¨s¹bý«d« ¡U?HK)« 4Ý XK& bI
¨ÁbFÐ W?HOK)« ÊQ?ý w tÐU×?√ Àb% …U?u« tðdC?Š 5× ¨tðU?Ë qO³? qÐ ¨…dýU?³ ¤
¨tMÐ«Ë d?JÐ wÐ√ v≈ qÝ—√ Ê√  œ—√ Ë√ X?L? L¼ b??I® ∫‰U??I? rNMO?Ð Ÿu??{u*« r??×¹ Ê√ œ«—Q??
©≤®Æ©ÊuM R*« lb¹Ë tK« vÐQ¹ ∫XK rŁ ¨ÊuML²*« vML²¹ Ë√ ¨ÊuKzUI« ‰uI¹ Ê√ ¨bNŽQ
¨UÐU??²? V²??√ v²?Š ¨„U??š√Ë ¨„UÐ√ dJÐ UÐ√ w w?Žœ«® W?AzU??F ‰U? w³?M« Ê√ W¹«Ë— wË
©≥®Æ©dJÐ UÐ√ ô≈ ÊuM R*«Ë tK« vÐQ¹Ë ¨vË√ U½√ ∫qzU ‰uI¹Ë ¨sL² vML²¹ Ê√ ·Uš√ w½S
œ«—√ rŁ ¨‰U?O d??A?Ž w³M« lłË ÂU¹√ rNÐ v?KB? ¨”UM« w wKB?¹ Ê√ dJÐ UÐ√ ¤ d? √Ë
b?²ý« U?* t½√ WAzU?Ž sŽ W¹«Ë— wË ¨rN?Žœu¹Ë ¨rN?O≈ b?N?F¹Ë ¨rNO?u?O ”UM« v≈ Ãd?¹ Ê√
U¼b??−¹ w²« …—«d??(« …b??A ¡U*« s Í√ ≠ »d?? l³??Ý s wK?Ž «u?I¹d?¼√® ‰U? ¤ t??F? łË tÐ
‰U??I? ¨ ©¥®ÆrN??³?DšË ¨rNÐ vK?B? ¨”UM« v≈ Ãd??š r?Ł ¨©”UM« v≈ b??N? Ž√ w?KF ≠ ¤
wKŽ ÊuJ9 U? tK«Ë w½≈Ë°rKE*« q?OK« lDI 7?H« XK³ √Ë ¨—U?M«  dF?Ý°”UM« U?N¹√® ∫rN
©µ®Æ©Ê¬dI« ÂdŠ U ô≈ ÂdŠ√ rË ¨Ê¬dI« qŠ√ U ô≈ qŠ√ r w½≈ ¨¡wAÐ
©∂®ÆtK« »U²JÐ vË√ ¤ tK« ‰uÝ— Ê√ vË√ wÐ√ sЫ «dB² Á«Ë— U u¼Ë
ÆʬdI« UNÐ ¡Uł w²« È—uAK r¼œd¹ Ê√ ¤ œ«—Q
Æ tMŽ `O× œUMÝSÐ ∂≤∂ dŁ√ ‰öK WM« ©±®
Æ ∑≤±∑Ë µ∂∂∂ Õ Í—U³« `O× ©≤®
Æ ∂±∏±Ø≤≥∏∑ Õ t×O× w rK Á«Ë— ©≥®
Æ ¥¥¥≤ Õ Í—U³« `O× ©¥®
ÆÂUA¼ sЫ dB² w UL …dO«Ë Í“UG*« w ‚U×Ý≈ sЫ ©µ®
Æ ¥¥∂∞ Õ Í—U³« `O× ©∂®
265

fO?L?)« Âu¹ t?F?łË tK?« ‰u?ÝdÐ b?²?ý«® ‰U? ”U?³?Ž sЫ sŽ tK«b?³?Ž s?Ð tK«b?O?³?Ž sŽË
¨lłu« t³Kž b tK« ‰uÝ— Ê≈ rNCFÐ ‰UI ¨©Áb?FÐ «uKCð ô UÐU² rJ V²√ «uLK¼® ∫‰UI
«uÐd ∫‰uI¹ s rNML ¨«uLB²šU XO³« q¼√ nK²šU ¨tK« »U² UM³Š ¨Ê¬dI« rbMŽË
rN ‰U? ¨j?GK« «Ëd?¦?√ U?L?K ¨p– d?O?ž ‰u??I¹ s rNM Ë ¨Áb?FÐ «u?KCð ô UÐU?²? r?J V²J¹
¤ tK« ‰u?Ý— 5Ð ‰U?Š U? W¹“d« q W¹“d« Ê≈ ∫”U?³?Ž sЫ ‰U ¨©«u? u? ® ¤ tK« ‰u?Ý—
©±®Æ©rNDGË rNö²šô ¨»U²J« p– rN V²J¹ Ê√ 5ÐË
¨lłu« t?³Kž ¤ w³M« Ê≈ ∫dL?Ž ‰U ® U?NO?Ë ¨U¼u×½ ”U?³Ž sЫ sŽ Èd?š√ W¹«Ë— wË
ÍbMŽ wG??³M¹ ôË ¨wM?Ž «u? u?? ∫‰U? ¨jG?K« d?¦? Ë ¨«u?H?K²?šU?? ¨UM³???Š tK« »U??²? U½bMŽË
©≤®Æ©Ÿ“UM²«
r¼UË√Ë rN³?DšË ¨‰UOKÐ UNK³ rN?OKŽ Ãdš b ÊU ¤ w³M« Ê_ p– d?LŽ ‰U U/≈Ë
qŠ√ U?? ô≈ qŠ√ r w?½≈ ¨¡wAÐ wKŽ ÊuJ?9 U?? tK«Ë® rN ‰U?? Ë ¨tÐ qL??F«Ë t?K« »U??²JÐ
©≥®Æ©Ê¬dI« ÂdŠ U ô≈ ÂdŠ√ rË ¨Ê¬dI«
¨…b¹b?ý lłË ‰U?Š w u¼Ë tO?KŽ «uI?A¹Ë WÐU?²J« ¡UMŽ ¤ w³M« «u?HKJ¹ Ê√ d?L?Ž ÁdJ
s œb¼ t½≈ qÐ ¨„«– t??{d? w vKŽ_« oO??d« v≈ qI?²MO??Ý ¤ w³M« ÊQÐ d?L? Ž sE¹ rË
Æt½UOÐ wðQOÝ UL wuð b ¤ w³M« ÊQÐ ‰U
«uU?I? ¨«u?Ž“UM²?® U?N?O?Ë ¨o³?Ý U? u?×½ ”U?³?Ž s?Ы sŽ d?O?³?ł sÐ b?O?F?Ý sŽ W¹«Ë— wË
vËQ? ¨©tO≈ w½u?Žbð Íc« s d?Oš t?O U½√ ÍcU? w½u?Žœ® ∫‰UI? ¨¤ tK« ‰uÝ— d?−¼
©¥®Æ©ÆÆ»dF« …d¹eł s 5dA*« «ułdš√ ∫Àö¦Ð tðu bMŽ
U½√ ÍcU w½Ë—–® ‰UI? °ÁuLNH²Ý« ød?Ó −
Ó Ó¼Ó√ t U ∫«uUI ® dO?³ł sЫ W¹«Ëd dš¬ kH wË
«Ëe?O?ł√Ë ¨»d?F« …d¹e?ł s? 5d?A*« «u?łd?š√ ¨Àö?¦Ð r¼d? Q? ¨©t?O≈ w?½u?Žbð U2 d?O?š t?O?
©µ® Æ©UN²O½√ Ë√ ¨UNMŽ XJÝ U ≈ ÍË«d« ‰U W¦U¦«Ë ¨r¼eOł√ XM U0 bu«
¨dJÐ w?Ð√ v≈ d?? _UÐ b??N? F?¹ œU?? Ê√ b??FÐ U??NMŽ X?JÝ b??I? ¨W??ö??)« U??N½√ `?O? ×? B«Ë
rNU?Š√Ë ¨©dJÐ UÐ√ ô≈ ÊuM R*«Ë tK?« vÐQ¹® ‰U?I p– sŽ t?K« td?B? ¨UÐU?²? pcÐ V²J¹Ë
ÆÈ—uA« tK« VłË√ YOŠ ¨UN½Qý w ʬdI« vKŽ
Æ ¥¥≥≤Ë¥¥≥± Õ Í—U³« `O× ©±®
Æ ±±¥ Õ Í—U³« `O× ©≤®
ÆÂUA¼ sЫ dB² w UL …dO«Ë Í“UG*« w ‚U×Ý≈ sЫ ©≥®
Æ ≥∞µ≥ Õ Í—U³« `O× ©¥®
Æ ≥±∂∏ Õ Í—U³« `O× ©µ®
266

wŽu« sŽ »U?ž√ ∫vMF0 ¨U¹—UJ?M²Ý« Ë√ U?¹—U³??²?Ý« ÊuJ¹ b? ÂU?NH?²?Ý« ød?−¼√ ∫ rNu? Ë
° ørNH¹Ô ô U0 rKJ²¹ —U v²Š vL(« …bA
÷d*« V³Ð t ö nK²š« Í√ © ød−¼√ t½Qý U «uU ® Y¹b(« w® »dF« ÊU wË
Æ©jK²š«Ë t ö dOGð q¼ Í√ ¨ÂUNH²Ýô« qO³Ý vKŽ
U??  u*« ÷d?? ‰U??Š w ¤ t¹d??²? ?F¹ d??AÐ t½√ r?NMŽ tK« w?{— rNM «œU??I? ?²? Ž« p–Ë
ÆŸeM« bMŽ ◊ö²šô«Ë wŽu« bI s dA³« dzUÝ Íd²F¹
w³M« XL? 5?Š rNMOÐ «u¡U?ð rN?½QJ ¨»U?ž v²?Š ÈQ½Ë b?ÔFÐ vMF?0 d?−¼ wðQð b? Ë
ÁË√— U?LK ¨vKŽ_« oO?d?« —U?²?šU d?O?Ò š
Ô Y?O?Š ¨tЗ ¡U?IKÐ t?Šd? t??H½ w œœd¹ c?š√Ë ¨¤
w½Ë—–® ‰U??I? ¤ rN??OKŽ œd?? øwŽu« sŽ »U??ž√ ∫«uU? ¨¤ r?²?L? ²¹ u¼Ë ‰U??(« Ác¼ vKŽ
Æ©tO≈ w½uŽbð U2 dOš tO U½√ ÍcU
wuð Íc?« t?F? łË w t?K« ‰u??Ý— bMŽ s VU?Þ wÐ√ sÐ wKŽ Ãd??šË® ”U??³? Ž sЫ ‰U??
vu²¹ ·u?Ý ¤ tK« ‰uÝ— È—√ tK«Ë w½≈ ∫t ‰U?I VKD*«b³?Ž sÐ ”U³Ž Áb?OÐ cšQ ¨t?O
Ê≈Ë ¨p– UML?KŽ UMO? ÊU?? Ê≈ ¨d? _« «c¼ s?L?O? t?Q?MK ¨t??O≈ UMÐ V¼–U?? ¨«c¼ t?F? łË s
¤ tK?« ‰u?? Ý— U¼UMQ?? Ý s?¾ tK?«Ë U½≈ ∫wK?Ž ‰U??I? ? ¨U?MÐ vËQ?? ¨ÁU?MLKŽ U?½d?? O? ?ž w ÊU?? 
©±®Æ©¤ tK« ‰uÝ— UNQÝ√ ô tK«Ë w½≈ ¨ÁbFÐ ”UM« U¼UMODF¹ ô ¨U¼UMFML
„dð ôË ¨U¾O?ý tł«Ë“√Ë t¬ À—u¹ rK ¨UO³½ «b³?ŽË ¨UOH ôuÝ— ¤ tK« ‰u?Ý— wu²
ÁUMd?ð U? À—u?½ ô U½≈® `O??×?B?« Y¹b??(« w U??L? ¨W??ö??š ôË UJK r?NŁ—Ë ôË ¨ôU?? rN
©≤®Æ©W b
¨W √ ôË ¨«b?³Ž ôË ¨UL¼—œ ôË ¨«—UM¹œ ¤ tK« ‰u?Ý— „dð U ® À—U(« sÐ Ëd?LŽ sŽË
©≥®Æ©W b UNKFł U{—√Ë ¨tŠöÝË ¨¡UCO³« t²KGÐ ô≈
s U??ŽU?? 5?Łö??¦Ð Íœu??N¹ b?MŽ W½u¼d?? t??Ž—œË w?uð ¤ tK« ‰u??Ý— Ê√ W??A?zU??Ž sŽË
©¥®ÆdOFý
È—u?ý d _« „dð qÐ ¨b?Š√ v≈ d? _UÐ bN?Ž ôË ¨Áb?FÐ «bŠ√ nK?²?¹ rË ¤ wuðË
ÆrNЗ r¼d √ UL ¨rNMOÐ
UDŽ rO? dð wI?N?O?³«Ë ¨5×?O×?B« ◊d?ý vKŽ œUM?ÝSÐ ≤∂≥ر bM*« w b?L?Š√Ë ¨¥¥¥∑ Õ Í—U?³« `O?×? ©±®
Æ ±¥πØ∏
Æ ¥≤¥∞ Õ Í—U³« `O× ©≤®
Æ ¥¥∂± Õ Í—U³« `O× ©≥®
Æ ¥¥∂∑ Õ Í—U³« `O× ©¥®
267

¤ w³M« i³ ® U¼—b vKŽ tÝ√—Ë UN²?OÐ w ¤ w³M« wuð b Ë WAzUŽ XU b Ë
Æ©±®©dLŽ Ë√ dJÐ UÐ√ UHK² ÊUJ «bŠ√ UHK² ÊU uË ¨«bŠ√ nK²¹ rË
U? Ë U?O½b« s? w≈ VŠ√ ¨UM sNMOÐ t?K« ‰u?Ý— ÊuJ¹ Ê_ ÀöŁ ∫d?³M*« v?KŽ d?L?Ž ‰U? Ë
Æ©≤®UÐd«Ë Wö)«Ë WöJ« ∫UNO
rN 5³¹ r Í√ ¨ U¹«Ëd« iFÐ U?Nðd? UL ¨©Áb?FÐ s WH?OK)«® Í√ ©Wö?)«® tu Ë
ÆrNMOÐ È—uý d _« „dð U/≈Ë ¨ÁbFÐ s WHOK)« s ¤
 U¹«Ëd?« tðd?? ? ? U?? L? ? ¨U?Ðd« —u?? Ë »«uÐ√ q? rN 5?Ð u UM?¼ œu?? B? ?I?*« ©UÐd«® t?u?? Ë
5Ð ·ö??²?š« t?O? l Ë U? tM? Ë ¨qC?H« UÐd?? ¨t?OKŽ l?L?−? u¼ U?? UÐd« s –≈ ¨W??×?O?×? B«
ÆrNMŽ tK« w{— WÐU×B«
„dð√ Ê≈Ë ¨dJÐ uÐ√ wM d?Oš u¼ s nK?²Ý« bI? nK²?Ý√ Ê≈® ‰U t½√ d?LŽ sŽ `Ë
Æ©≥®©¤ tK« ‰uÝ— „dð bI
tK« ‰uÝ— rJdð U v≈ rJdð√ qÐ ô ∫‰UI ønK²ð ô√ ∫tK« w{— wKF qO b Ë
pO≈ wM²C?³ rŁ rNO wM²?dð rNK«® ‰u √ ∫‰UI ° øt?²OI «–≈ pÐd ‰uIð U?L ∫«uU ¨¤
Æ©¥®©rNðb√ X¾ý Ê≈Ë ¨rN²×K√ X¾ý ÊS ¨rNO X½√Ë
‰u?Ý— nK?²?Ý« U? ‰U?I?°UMOKŽ nK?²?Ý« ∫tMŽ tK?« w{— wKF qO? ® Èd?š√ W¹«Ë— wË
bFÐ rNF?Lł UL r¼d?Oš vKŽ rNFL?ł «dOš ”UMUÐ tK« œd¹ Ê≈ sJË ¨nK?²ÝQ ¤ tK«
©µ®Æ©r¼dOš vKŽ ¤ rNO³½
øb?NŽ „bMŽ q?¼ ∫ÁôQ? tMŽ tK« w{— wKŽ v≈ ¡«uJ?« sÐ«Ë œU³?Ž sÐ fO? ¡Uł b? Ë
U? tK?«Ë ¨t?OKŽ »c? s ‰Ë√ Êu??√ ô ¨t? b? s ‰Ë√ XM? Êù tK«Ë ¨tK« –U?F? ® ∫‰U?I?
t?OK?Ž XKðU?I b??N?Ž tM ÍbMŽ ÊU?? uË ¨b?N?Ž s? d? _« «c¼ w ¤ tK« ‰u??Ý— s ÍbMŽ
Æ©∂®©5ðU¼ ÍbOÐ
Æ ∂≥Ø∂ t kHK«Ë bM*« w bLŠ√Ë ¨±∏µ∂ Ø¥ rK `O× ©±®
W×O×B«  U¹«Ëd«Ë ¨ŸUDI½≈ tO?Ë  UIŁ tUł— œUMÝSÐ ¨≥≥± r — WM« w ‰ö)«Ë ¨≤∑≤∑ r — Õ tłU sЫ ©≤®
UMO≈ b?N? F¹ v²?Š UM —U?H¹ r? ¤ tK« ‰u?Ý— Ê√  œœË ÀöŁ® ∫‰U? U?L¼d??O?žË 5×?O?×?B« w U?L? d?L?Ž sŽ
Æ©UÐd« »«uÐ√ s »«uÐ√Ë WöJ«Ë b'« ∫tO≈ wN²M½ «bNŽ
Æ ±∏≤≥ Õ rK `O×Ë ¨∂∑π≤ Õ UG³« rO dð Í—U³« `O× ©≥®
ÆsŠ ÁœUMÝ≈Ë ≥≥≤ r — WM« w ‰ö)«Ë ¨≥¥Ø≥  UI³D« w bFÝ sЫ ©¥®
Æ ±¥πØ∏ 4« w wINO³«Ë ¨œUMÝù« `O× ‰U Ë ∏¥Ø≥ „—b²*« w rU(« Á«Ë— ©µ®
Æ ≥¥π r — ‰öK WM« ©∂®
268

w¼Ë W??O? ?C? I« Ác¼ Ê√ vK?Ž qOœ ©Áb??FÐ s? d?? _« s* tQ??½® w?KF ”U??³? F?« ‰u?? wË
…d?−N« q?³ ‰b?'« U?NuŠ —UŁ w?²« U¹UC?I« Èb?Š≈ X½U? W U? ù« w o(« s*Ë d? _« W?OC?
v²?Š ¨tðU?Ë b?FÐË rKÝË t?OKŽ t« vK w³M« …U?O?Š w ¨WM¹b*« w …d?−?N« b?FÐË ¨WJ w
°W U ù« Ÿu{u w XKÝ UL WOM¹œ WOC vKŽ ·uO« qð r t½√ w½U²ÝdNA« ‰U
È—u?ý r¼d? √Ë˚ vU?Fð tu?IÐ œ«d*« u¼Ë W? U? ù«Ë W?ö?)«Ë …—U? ù« tÐ œ«d¹Ë oKD¹ d? _U?
qL?? ?F«Ë t?K« »U?? ?²J?Ð r¼U?? ?Ë√ 5Š tðU?? ?Ë qO?? ?³? ? ¤ w³M?« tÐ v?Ë√ U?? u?¼Ë ¨˝rNM?OÐ
ÆtðU¹«bNÐ
ULN sJ?¹ r v²Š ¨Ÿu{u*« «c¼ …—uDš vKŽ wKł qOœ wKŽË ”U³?F« 5Ð …—ËU;« wË
w W? U?? ù« …—uD) ô≈ „«– U? Ë ¨U?L? N?²½UJ0 p– Õb?I?¹ rK ¨¤ w³M« …U?Ë b?MŽ Á«u?Ý r¼
Ò
Ætu√ s q√ UN½√Ë ¨s¹b« w UN²½UJ Ë ¨UO½b« WÝUOÝ
—U??O? ?)«Ë 5M R??LK? d?? _« Ê√ vKŽ q?Oœ `{Ë√©dJÐ U?Ð√ ô≈ ÊuM R*«Ë t?K« vÐQ¹® t?u?? wË
o(« t s ÊS ¨—UO²šô« w rNIŠ  U³Ł≈ w `¹d ¡UÐù« kHË ¨rN²HOKš —UO²š« w rN
U??L? O? r?KŽ rKÝË t??O? tK« vK w?³M« ÊQJ? ¨¡UDF«Ë ‰c??³?« w o(« t ¡UÐù«Ë i?d« w
¡U?C? tK« Áœ«—√ U u?¼ «c¼ Ê√Ë ¨dJÐ UÐ√ —U?²?²?Ý Áb?FÐ W? _« Ê√ VOG?« d √ s t? tK« tH?A?
UÐ√ nK²Ý« t½√ Âu? r¼uð b Ë ¨öF oI% U? u¼Ë ¨«dE½Ë «—UO²š« ÊuM R*« Á—dIO?Ý U Ë ¨«—b Ë
UNU WU?I ôu® ∫‰U dJÐ sÐ bL×? sÐ rÝUI« sŽ Í“UG*« w ‚U×?Ý≈ sЫ Á«Ë— UL ¨dJÐ
≠ dLŽ Í√ ≠ tMJ dJÐ UÐ√ nK²Ý« b ¤ tK« ‰uÝ— Ê√ ÊuLK*« pA¹ r tðUË bMŽ dLŽ
u¼ s rNdð bI? rNdð√ Ê≈Ë ¨wM dOš u¼ s nK?²Ý« bI nK²?Ý√ Ê≈ ∫tðUË bMŽ ‰U
vKŽ rN?²? dO?ž d?L?Ž ÊUË ¨«b?Š√ nK?²?¹ r ¤ tK« ‰u?Ý— Ê√ ”UM« ·d?F ¨wM? dO?š
©±®Æ©dJÐ wÐ√
w 5LK??LK? U? U?? ≈ t?? b? YO??Š ¨dJÐ U?Ð√ nK??²?Ý« b?? ¤ t½QÐ W??HzUÞ XŽœ« b?? Ë
b?I? ¨tM kH?Š√ u¼ s rN?O ÊU? qÐ ¨Ê¬d?IK WÐU?×?B« √d? √ sJ¹ rË ¨tðU?Ë bMŽ rNðö?
dJÐ UÐ√ Âb? U?LK ¨©tK« »U²?J r¼ƒd √ Âu?I« ÂR¹® ¤ ‰U? b Ë ¨rN?EHŠ√ œu?F? sЫ ÊU?
tKF?ł UL? ¨©≤®W?ö?)« w¼Ë W U?F« W? U? û t1b?I𠜫—√ t½√ vKŽ p– ‰œ U? U? ≈ rNÐ wKB?O
Æ ∑∞Ø∂ ÂUA¼ sЫ dB² w UL dO«Ë Í“UG*« w ‚U×Ý≈ sЫ ©±®
l ”UM?UÐ wKB?? O dJÐ wÐ√ .b?? Ið Ê√ Èd¹ YO?? Š q³MŠ sÐ b?? L? Š√ sŽ ö??I½ ¨≥∂∑ ≥∂µ r? — ‰ö??K W?M« ©≤®
«c¼ ¨Wö?)« w¼Ë W U?F« W U? û t1bIð œu?BI*« qÐ W?U)« W U? ù« tM œuB?I*« fO tM √d √ u?¼ s œułË
UÐ√ t1bIð w Ê√ ô≈ ¨È—u?ý ÊU d _« Ê√ Èd¹Ë ¨ÁbFÐ «b?Š√ nK²¹ r ¤ w³M« ÊQÐ Èd¹ b?LŠ√ Êu l
ΩΩ X²?? ³Ł dJÐ wÐ√ W?? ö??š Ê√ rKF?« q¼√ s o¹d?? V¼–Ë ¨pc t?? ²? OK¼√Ë t?? ²? OKC?? QÐ ¤ tM …—U?? ý≈ dJÐ
269

”UM« w wKB¹ U? U ≈ dJÐ UÐ√ t1bI?² vMF ôË ¨WF?ÝU²« WM« w rN?−Š w rNOKŽ «d?O √
ÆÁbFÐ rN t×OýdðË ¨t²½UJ Ë tKC v≈ …—Uýù« ô≈ ÂU¹√ …dAŽ …b t{d …d² ‰«uÞ t½UJ
qO?œ ô 5u?? I« ö??Ë ¨t?MŽ tK?« w{— wKF? d?? _U?Ð vË√ t½√ Èd?? š√ W?? HzUÞ XL?? Ž“Ë
b?N?F¹ r U?L?N½QÐ U?L?NMŽ dð«uð U? l ÷—U?F?²¹ t½u?J ô ¨fH½_« Èu?Nð U? Ë sE« ô≈ U?L?N?OKŽ
‰u q —UB½√ nKJð ULN ¨UFÞU UOH½ p– wHMð lzU u«Ë À«bŠ_« Ê_ ôË ¨¡wAÐ ULNO≈
v≈ d? _U?Ð b?N?F«Ë ·ö???²?Ýô« Êu?J qÐ ¨r¼«u?ŽœË rN??²?−?Š sŽ i?IM« lb U?N?K¹ËQð w
¨È—u?AUÐ «¡U?ł s¹cK?« ¨Íu?³M«Ë w½¬d?I« 5ÐUD)« ‰u?√ q? l ÷—U?F?²¹ ¤ Áb?FÐ b?Š√
u¼ t½≈ qÐ ¨—U³?ł≈ ôË Á«d≈ öÐ ¨—U?O²š«Ë È—u?ý sŽ ÁU{dð s —UO?²š« w W? _« oŠ  U³Ł≈Ë
¨UJK ôË «—U³ł sJ¹ rË ¨UNK¼√ U{— bFÐË W³IF« WFOÐ bFÐ ô≈ ÂU S WM¹b*« qšb¹ r ¤
°tÐU×√ s Ë√ t²OÐ q¼√ s bŠ√ vKŽ ÁbFÐ W _« d³−¹ Ê√ —uB²¹ nOJ
s v≈ d _UÐ bN?F¹Ë ¨tO ”UM« wu¹ »U² WÐU²? d _« ‰Ë√ w ¤ w³M« œ«—√ bI
¨rN?MOÐ È—u?? ý d?? ? _« ÊuJ¹ Ê√ ¨r?NM Áœ«—√Ë ¨rN? tK« t?? ?Žd?? ý U?? L? ? rN?? d?ð rŁ ¨t?? O? ?C?ðd¹
ÆU Uð UI«uð ʬdI« tÐ ¡Uł U l ¨WOKLF« t²MÝ XI«u²
r¼b?N?ý√ v²?Š t?²? √ t?G?K³¹ r s¹b«Ë WU?Ýd« s U?¾?O? ý Ÿb?O ¤ tK« ‰u?Ý— ÊU? U? Ë
ÆŸ«œu« W−Š w p– vKŽ
U/≈Ë® ‰U?I hMUÐ dJÐ w?Ð_ ¤ w³M« ·ö?²ÝUÐ ‰u?I« Íd¼UE« Âe?Š sЫ dB½ b? Ë
t?²? ö?š ÁôËË t??OKŽ h½ ¤ w³?M« Ê√ U?L¼b??Š√ ∫5u? vK?Ž dJÐ wÐ√ W??ö?š w ¡U??LKF«
lO??L?ł vK?Ž «d?O? √ tKF?łË ¨U??NË U??N?OK?Ž dEM« w ¤ t?? U?I? tðu? b??FÐ t?? U? √Ë W?? _« vKŽ
vU?Fð tK« ¡U?ý Ê≈ ÁU?IK½Ë ¨tÐ vU?Fð tK« s¹b½ Íc« UMu? u¼ «c¼Ë ¨¤ tðU?Ë b?FÐ 5M R*«
U?F?OL?ł c?¾MO?Š W _« ŸU?L?ł≈ p– w W?×?{«u« UM²?−ŠË ¨b?O?Šu?²« …œU?NAÐ UM U?½ËdI? t?OKŽ
ÊUJ …ö?B« vK?Ž W?H?OKš t½√ pcÐ «Ëœ«—√ «u½U? uË ¨¤ tK?« ‰u?Ý— W?H?OKš Áu?L?Ý Ê√ vKŽ
w³M« …U??Ë q³?? ‰U?O d??A?Ž rN?Ð vK t½_ ? w³M« …U??O? Š w rÝô« «c??N U?I? ×?²? ? dJÐ uÐ√
U/≈ t½√Ë ¨¤ w³M« …U?O?Š w rÝô« «c?¼ dJÐ uÐ√ o×?²?¹ r t½√ vKŽ W?F?L?−? U?NK W? _«Ë
rN²O?L²Ð œ«d*« ÊU uK UC¹√Ë ¨W?IOI(« vKŽ t²?öš wË –≈ ¤ w³M«  u bFÐ tI?ײݫ
X u« p– w? rÝô« «c?N?Ð ÊU? U* W?? _« vKŽ ô …ö??B« vKŽ ¤ t?K« ‰u?Ý— W??H? OKš ÁU¹≈
¨WM¹b*« vKŽ ¤ w³M« rNHK²?Ý« b ¡ôR¼ qJ ¨wKŽË Âu²J Â√ sÐ«Ë r¼— wÐ√ s vË√
vKŽ ¤ t?HK?²?Ý« b? Ë fL?ý b?³?Ž sÐ W?O? √ s?Ð hO?F« wÐ√ sÐ b?O?Ý√ sÐ »U?²?Ž s ôË
׫u)«Ë W¹d?Fý_«Ë We²F*« s? 5LKJ²*«Ë Y¹b(« q¼√Ë ¡UN?IH« W UŽ ‰u? ·öš u¼Ë ¨—UO?²šôUÐ ô hMUÐ ΩΩ
Æ ¥∑Ø≥µ WOLOð sЫ ÂöÝù« aOA ÈËU²H« dE½« ¨hMUÐ ô —UO²šôUÐ X½U UN½√ ÊËd¹ s¹c« WO{UÐ_«Ë
270

bUš s ôË ¨nzUD« vKŽ ¤ tHK²Ý« bI wHI¦« ’UF« wÐ√ sÐ ÊUL¦Ž s ôË ¨WJ
XIHð« ULK ¨¡U?FM vKŽ ¤ tHK²Ý« bI fL?ý b³Ž sÐ WO √ sÐ ’UF« s?Ð bOFÝ sÐ
ôË ¤ w³M« …U?O?Š w ô tK« ‰u?Ý— W?H?OKš U?½d– s?2 b?Š√ vL?¹ ô t½√ vKŽ U?NK W? _«
vKŽ t?? HK?? ²? Ý« t½_ ¤ t?K« ‰u??Ý— W?? H? OK?š dJÐ uÐ√ w?L? Ý t½√ …—Ëd?? { UMLK?Ž ¨tðu?? b?? FÐ
ÆsÒOÐ «c¼Ë W _« —u √ lOLł W¹ôË w tðu bFÐ W U²« Wö)«
W? U? ù« rJŠË ¨rNKC?√ ÊU? t½_ ÊuL?K*« t? b U/≈ t½√ w?½U¦« ‰u?I«Ë ∫Âe?Š sЫ ‰U?
bI nK²?Ý√ Ê≈ dLŽ ‰uIÐË ¨d _« ‰Ë√ w —UB½_« ŸUM² UÐ «u?−²Š«Ë ¨qC_« w ÊuJ¹ Ê√
w³M« w?MF¹ wM d??O?š u¼ s? nK?²? ¹ rK n?K?²? Ý√ ô Ê≈Ë ¨wM d??O?š u¼ s? nK?²? Ý«
Ƥ
r —UB½_« Ê_ ¨rNOKŽ bzUŽ tCFÐ qÐ tO? rN W−Š ô «c¼Ë ∫ÂeŠ sЫ bL× uÐ√ ‰U
‚d??A*« q¼√ W??H?U??0 «uU??³¹ r s¹c?« W??IÐU??«Ë W??FM*«Ë —«b?« q¼√ r¼Ë rN¹√— «u??d??²? O «u?½uJ¹
w³M« s hM ô≈ ¨U¼dË UŽuÞ ÂöÝù« w r¼uKšœ√ v²Š »dF« lOLł «uЗUŠË ¨»dG*«Ë
Æs¹dłUN*« l rNO≈ Ÿ«eM« rNU{√ Í√d ô ¤
dLŽ s «c¼Ë ¨dJÐ wÐ√ vKŽ ¤ w³M?« h½ tOKŽ wHš bI ¨tM s
Ï E dL?Ž ‰u U √Ë
‰u??Ý—  U?? U?? t?K«Ë® ∫¤ w³M«  U?? Âu¹ tu?? v≈ ·U??C? Ë ¨U?? H½¬ UMK U?? v≈ ·U??C?
∫tO  U Íc« t{d w V²J¹ Ê√ ¤ tK« ‰uÝ— œ«—√ Âu¹ tu v≈Ë ¨©tK«
w½u??²z«® ‰U?? t?F? łË ¤ tK« ‰u??ÝdÐ b?²? ý« U* ‰U?? ”U?³? Ž sЫ sŽ Í—U???³?« w U?L? 
U½bMŽË ¨lłu?« t?³Kž ¤ w³M« Ê≈ d??L?Ž ‰U?I? ¨©Íb?FÐ «uK?Cð ô UÐU?²? rJ V²??« »U?²JÐ
Ãd ¨©Ÿ“UM²« ÍbMŽ wG?³M¹ ôË wMŽ «u u ® ‰UI jGK« d?¦Ë «uHK²šU ¨UM³?Š tK« »U²
ÆtÐU² 5ÐË tK« ‰uÝ— 5Ð ‰UŠ U W¹“d« Ê≈ ‰uI¹ ”U³Ž sЫ
w³M« sŽ «uU U? u Ê≈ tO?Ë Y¹b(« d?c ”U³Ž s?Ы sŽ dO³?ł sÐ bOF?Ý sŽ ÁUMŁbŠË
ød−¼ t½Qý U ÂuO« p– w ¤
u Íc« »U²JUÐ dO)« ÊU? dŠ v≈ U³³Ý ÊU U2 tÐ «uID½ U0 t?I«Ë s Ë dLŽ oD½ pcK
rQ½ W?B?žË ¨UMÝu?H½ w v?−ýË ¨U?M U?L?N? Y¹b?(« «c¼ d? √ ‰e¹ rË ¨Áb?FÐ qC¹ r t?³?²?
sK t??³? ²J¹ Ê√ ¤ t??O? ³½ œ«—√ Íc« »U??²J« Ÿb¹ ô v?U?Fð t?K« Ê√ s 5I¹ v?KŽ UMË ¨U??N
XK$U? ¨ÁU½błË√ ÊQÐ vU?Fð tK« Òs Ê√ v≈ ¨WMOÐ sŽ wŠ s U?O×?O ÊUOÐ ÊËœ ¨Áb?FÐ qC¹
w ¤ tK« ‰u?Ý— w ‰U? XU? WA?zUŽ sŽ …Ëd?Ž sŽ ÁUMŁb?Š U? u¼Ë ∫œu?L?;« tK«Ë WÐdJ«
‰u?I¹Ë sL?²? vML?²¹ Ê√ ·U?š√ w½S? ¨UÐU??²? V²?√ v²?Š ¨„U?š√Ë dJÐ U?Ð√ w wŽœ«® t?{d?
Æ©dJÐ UÐ√ ô≈ ÊuO³M«Ë tK« vÐQ¹Ë ¨qzU
∫Èd??š√ Â√> wË ¨nÝu¹ sÐ tK« b??³?Ž s?Ž wÐU?²? w «cJ¼ ∫Âe??Š sЫ b?L? ×? uÐ√ ‰U??
271

Æ©ÊuM R*«Ë tK« vÐQ¹Ë®
tOË tK¦0 ¤ w³M« sŽ WAzUŽ sŽ …ËdŽ sŽ Íd¼e« sŽ ÊUO sÐ `U sŽ «cJ¼Ë
Æw √Ë u¼ wÐQÐ tO  U Íc« tFłuÐ Âö« tOKŽ tO ¡ÈbÐ Íc« ÂuO« w ÊU p– Ê≈
W?FЗQÐ ¤ tðu q³? ¨fO?L)« Âu¹ œ«d*« »U?²J« Ê√ UMLKF? ∫Âe?Š sЫ bL?× uÐ√ ‰U?
œ«—√ Íc« »U²J« vMF? w ÊU U/≈ ¨U½d– U d?LŽ ‰U Âu¹ ¨”U³Ž sЫ sŽ U?M¹Ë— UL ¨ÂU¹√
t?FłË Á√b?²Ð« ¤ t½_ ¨‰UO l³?Ð —u?c*« fOL?)« Âu¹ q³? t{d? ‰Ë√ w t³?²J¹ Ê√ ¤
¤ t?²KŽ …b? X½U?Ë ¨5MŁô« Âu¹ ¤ wuðË ¨5M R*« Â√ W½u?L?O? XOÐ w fO?L?)« Âu¹
w ‰ö?{ lI?¹ ö?¾ ¨dJÐ wÐ√ ·ö?? ²?Ý« w ÊU? »U?²J?« p– Ê√ `B? ¨U? u¹ d??A?Ž wMŁ«
Ƥ ÁbFÐ W _«
u U??HK?²? ? tK« ‰u?Ý— ÊU?? s ∫XK¾??Ý –≈ W?AzU??Ž sŽ ÍË— U?? vMF? d??«– d?– ÊS??
Æp– w »U²J« V² u ÁUMF U/S ønK²Ý«
U½ö?O?²Ý« dJÐ uÐ√ n?K²?Ý« U/≈ W¹b¹e« XU? Ë ¨ÊUŁ ‰u? «c?N ∫Âe?Š sЫ b?L?× uÐ√ ‰U?
v≈ d _« rK¹ Ê√ VGA« lD Ê√ wKŽ È√d UOKŽ ÊËdUM¹ Âu pUM¼ ÊU t½_ ¨rNK ”UMK
Æ©±®©ÆÆÆÆÆqCH« w t½Ëœ ÊU Ê≈Ë dJÐ wÐ√
»U³« «c¼ w Íu³?M«Ë w½¬dI« »UD)« ‰u√ ¡UHš Í√d« «c¼ v?KŽ ÂeŠ sЫ qLŠ U/≈Ë
…—u??Ý ‰Ëe½ cM? Ë ¨WJ w ¤ w³M?« U??Žœ Ê√ cM U¼d??C? ×? ²? Ý«Ë U??N? ³? ×? B? ²?Ý« u?Ë ¨t??OKŽ
Âb??Ž v?KŽ ¤ w³M?« qL??Š Íc« V?³? « –≈ ¨nK?J²« «c¼ q? nKJð U* ¨U?? N? O? È—u?? A«
ô v²??Š d?JÐ UÐ√ U??N? `ýd¹ Ê√ œ«—√ b?? Ë ¨˝rN?MOÐ È—u??ý r?¼d?? √Ë˚ vU??Fð t?u?? u¼ WÐU?? ²J«
ÊuJ¹ Ê√ u¼Ë ¨U??Žd?ýË «—b?? rNË t tK« œ«—√ U??L? rN??dð ÁbMŽ «u??Ž“UMð U* rŁ ¨t?O?KŽ «u?HK²??¹
w «—b oI% U? Ë ¨©rNMOÐ È—uý r¼d √Ë® vUFð tu? w UŽdý t³łË√ U? u¼Ë ¨È—uý d _«
Æ—U³ł≈ ôË Á«d≈ öÐ —UO²š«Ë —ËUAð s UNO Èdł U Ë WHOI« WŁœUŠ
t?łd??š√ U?L? t??Šd?√Ë »«u??ł `{Ë√ W?O? C?I« Ác¼ sŽ tM?Ž tK« w{— wKŽ »U??ł√ b? Ë
sÐ …b?? ³? Ž UM?Ł ÁbM?? w? wKEM?(« rO¼«dÐ≈ s?Ð ‚U??×? Ý≈ U?MŁ ÆÆÆ® ∫œU??I? ?²? Žô« w w?I? N? O? ?³«
dŁ≈ w …d?B? ³« wKŽ Âb? U* ∫‰u?I¹ s??(« XF?L?Ý ‰U? ¡ö??F« uÐ√ Íœ«d*« rU?Ý UMŁ ÊU??L?OKÝ
„dO sŽ U½d³š√ 5M R*« dO √ U¹ ∫t ôUI? œU³Ž sÐ«Ë «uJ« sÐ tK« b³Ž ÂU tÐU×√Ë W×KÞ
W _« X dHð 5Š t²¹√— Í√— Â√ øpO≈ ÁbNŽ bNŽ Â√ ø¤ tK« ‰uÝ— UNÐ „UË√ WOË√ «c¼
øUN²LK XHK²š«Ë
q²?? ôË ¨…Q?−?  u? ¤ tK« ‰u??Ý—  U? U?? tK«Ë ¨t?O?KŽ »–U? ‰Ë√ Êu??√ U? ‰U??I?
Æ ¥≥µ ¥≤∑ Ø∑ ÂUJŠ_« ÂUJŠ≈ w ÂeŠ sЫ ©±®
272

wKBO dJÐ UÐ√ «Ëd ∫‰uIO …öBUÐ Ê–RO Ê–R*« tOðQ¹ p– q t{d w YJ bIË ¨ö²
p– w X{dŽ v²Š ¨tÐ XLI U¾Oý w≈ bNŽ uË ¨w½UJ Èd¹ u¼Ë wMdð bIË ¨”UMUÐ
Ê√ dLŽ  d √ uK ”UM?« lL¹ ô p UI ÂU –≈ oO — qł— dJÐ UÐ√ Ê≈ XU?I tzU½ s …√d «
Êu?LK*« dE½ ¤ t?K« ‰u?Ý— i³? U?LK ¨nÝu¹ VŠ«u? sJ½≈ ∫U?N ‰U? ø”U?MUÐ wKB¹
Êu?LK*« t?F¹U?³? r¼U?O½œ d? √ Áuu? rNM?¹œ d √ d?JÐ UÐ√ vË b? ¤ tK« ‰u?Ý— «–S? r¼d? √ w
W? U ≈ w t¹b¹ 5Ð UÞu?Ý XMË ¨w½UDŽ√ «–≈ c?š¬Ë ¨w½«ež√ «–≈ Ëe?ž√ XMJ ¨rNF? t²?F¹UÐË
t??F¹U?³? ¨‰Q¹ rË d??L?FÐ —U??ýQ? ¨Áb?u U?NK?F?' tðu?? —u?C? Š bMŽ …UÐU??×? X?½U? uK ¨œËb??(«
t¹b¹ 5Ð UÞu??Ý XMË ¨w½UDŽ√ «–≈ c?š¬Ë w?½«e?ž√ «–≈ Ëe?ž√ XMJ ¨rN??F? t?²?F¹UÐË Êu??LK*«
UM V??²M¹ Ê√ Ád??Ë ¨Ábu U?NK?F?' tðu?? —u?C?Š b?MŽ …UÐU?×? X½U? uK? ¨œËb?(« W? U?? ≈ w
¨Ád?³ w d?L?Ž XI( ô≈ Áb?FÐ s* …¡U?Ý≈ tO? ÊuJ¹ ö? W _« d? √ t?OuO? öł— g?¹d d?AF?
·uŽ sÐ sL?Šd« b³?Ž VŁË UMFL?²ł« ULK ¨UM ö?ł— W ú —U?²M rN?O U½√ W²?Ý UM —U²?šU
d? √ t?Ou?O? ö?ł— W?L?)« s —U?²?¹ Ê√ vKŽ U?MI?OŁ«u? tO?DF½ Ê√ vKŽ U?NM t?³?O?B½ UM V¼u?
U?LK p– bMŽ w?H½ w? ÷dŽ b?IË ¨t?F¹U?³? ÊU?L?¦?Ž b?OÐ c?šQ? UMI?OŁ«u? ÁUMODŽQ? ¨W? _«
cš¬Ë w½«ež√ «–≈ Ëe?ž√ XMJ ¨XLKÝË XF¹U³ w²F?OÐ o³Ý b ÍbN?Ž «–S Íd √ w  dE½
w d?L? ŽË dJÐ wÐ_ X½U?? w²« W?IÐd?« «–S? Íd? √ w  dE?½ ÊU?L?¦? Ž q²? U?LK? ¨w½UDŽ√ «–≈
b?Š_ fO 5L?K*« s qł— U½√ «–≈Ë ¨tÐ XO?Ë b?? ÊU?L?¦?F b?N?F« «–≈Ë ¨XK×?½« b? wIMŽ
ôË ¨w²Ð«d?I t?²Ð«d ô ¨W¹ËU?F wMF¹ ¨wK?¦ fO s U?NO? VŁu ¨VKÞ ôË Èu?Žœ ÍbMŽ
ÆtM UNÐ oŠ√ XMË ¨w²IÐU t²IÐUÝ ôË ¨wLKF tLKŽ
w „U?³ŠU? ¨d?OÐe«Ë W?×KÞ ÊUOM?F¹ ¨5Kłd« s¹c¼ pU?² sŽ U?½d³?šQ?°X b ∫ôU?
ø…—uA*« w „U³ŠUË ¨Ê«u{d« WFOÐ w „U³ŠUË ¨…d−N«
¨ÁUMKðU?I t?FKš dJÐ UÐ√ l¹UÐ s?2 öł— Ê√ uË ¨…d?B?³UÐ w½U?HU?šË WM¹b*UÐ w½U?F¹UÐ ∫‰U?
Æ©±®©ÁUMKðUI tFKš dLŽ l¹UÐ s2 öł— Ê√ uË
b?FÐ È—u?ý ÊU? dJÐ wÐ√ ·ö??²?Ý« Ê√ ÊU?OÐ `{Ë√ wKŽ s?Ž `O?×?B« hM« «c¼ wË
«c?Ë ¨`O?×? œUMÝSÐ t¹u¼«— sÐ ‚U?×?Ý≈ bM? o¹dÞ s ¨‚U?ü« —«œ ±◊ ¨≥∑± ’ œU?I?²?Žô« w wI?N?O?³« ©±®
r — ‰U??L? F« eM w? Á«e?ŽË ¨U?M¼ U??L? ‚U??×? Ý≈ bM?? o¹d?Þ s ¥¥≤Ø¥≤ oA?? œ a¹—Uð w d??U??? Ž sЫ Á«Ë—
Íœ«d*« b??Š«u« b?³? Ž sÐ rU?Ý ¡ö??F« uÐ√Ë ¨`×?? ∫‰U? Ë UM¼ U??L? t?? U?ÝË t¹u?¼«— sÐ ‚U?×? Ý≈ bM* ≥±∂µ∞
oA œ a¹—Uð w dUŽ sЫ Á«Ë—Ë ¨dð«u?²« bŠ qBð …dO¦ b¼«uý tË ¨wK−F«Ë ÊU³?Š sЫ tIŁË wFOý wu
tÐ s??(« s?Ž b?Š«u?«b??³?Ž s?Ð rU??Ý sŽ kU??(« w??UM?D« b??O? ³? Ž sÐ vKF¹ s?Ž Èd?š√ o?¹dÞ s ¥¥∞Ø¥≤
ÆÁu×½
273

WFO³Ð dI²Ý«Ë bQðË ¨dJÐ wÐ√ s `O?ýdðË …—UýSÐ ÊU dLŽ ·ö²Ý« Ê√Ë ¨¤ w³M« …UË
WÐU?²? Ë√ ¨t dJÐ wÐ√ `?O?ýdð œd?−0 W?H?OKš d?L?Ž `³?B¹ rK ¨dJ?Ð wÐ√ …U?Ë b?FÐ t WÐU?×?B«
ÆtO≈ bNF«
sЫ t?? O≈ ÂU?? …d??B? ?³« wKŽ Âb?? U*® tEH?Ë s??(« sŽ d?? š¬ œUMÝSÐ dŁ_« «c?¼ ÍË— b?? Ë
W _« vKŽ vu²ð tO  dÝ Íc« «c¼ „dO sŽ U½d³ð ô√ ∫t ôUI œU³Ž sÐ fO Ë ¡«uJ«
Êu? Q*« ‚uŁu*« X½Q UMŁb?×? pO≈ ÁbN?Ž ¤ tK« ‰uÝ— s b?N?Ž√ ¨iF³Ð rN?CFÐ »d?Cð
øXFLÝ U vKŽ
s ‰Ë√ X?M Ê≈ tK«Ë ö?? p– w ¤ w?³M« s b?? N? Ž Íb?MŽ ÊuJ¹ Ê√ U?? √ ∫‰U??I? ?
U?? p– w b??N?Ž ¤ w³?M« s ÍbMŽ ÊU?? uË ¨t??OKŽ »c?? s ‰Ë√ Êu??√ ö? tÐ ‚b??
r uË Íb?OÐ U??L?N?²KðU?IË ¨Ád?³?M vKŽ ÊU? u?I¹ »UD?)« sÐ d?L?ŽË …d? sÐ rOð w?MÐ U?š√ Xdð
t?{d w YJ? ¨…Q−? X1 rË ¨ö?² q²?I¹ r ¤ tK« ‰u?Ý— sJË ¨«c¼ ÍœdÐ ô≈ b?ł√
rŁ ¨w½UJ Èd?¹ u¼Ë ”UMUÐ wKB?O? d?JÐ UÐ√ d? Q?O? …ö?BU?Ð t½–R?O? Ê–R*« t?OðQ¹ w?U?OË U? U¹√
…√d «  œ«—√ bIË ¨w½UJ Èd¹ u¼Ë ¨”UMUÐ wKBO dJÐ UÐ√ d QO …öBUÐ t½–RO Ê–R*« tOðQ¹
dJÐ UÐ√ «Ëd? nÝu?¹ VŠ«u? 7½√ ® ∫‰U? Ë VC?žË vÐQ? dJÐ wÐ√ sŽ t??d?Bð Ê√ tzU?½ s
¨UMM¹b tK« w³½ tO{— s U½UO½b U½d²šU U½—u √ w U½dE½ tO³½ tK« i³ ULK©”UMUÐ wKB¹
ö¼√ pc ÊUË dJÐ UÐ√ UMF¹U³ ¨s¹b« «u? Ë d _« rEŽ√ w¼Ë ÂöÝù« q√ …öB« X½UË
v≈ X¹œQ ¨…¡«d?³« tM lDI½ rË ¨iFÐ vKŽ UMC?FÐ bN?A¹ rË ¨ÊUMŁ« UM tOKŽ nK?²¹ r
«–≈ Ëež√Ë ¨w½UDŽ√ «–≈ cš¬ XMË ¨ÁœuMł w tF  Ëe?žË ¨t²ŽUÞ t XdŽË tIŠ dJÐ wÐ√
U? Ë t³?ŠU? WMÐ c?šQ? dL?Ž U¼ôË i³? U?LK ¨wÞu?Ð œËb(« t¹b¹ 5Ð »d?{√Ë ¨w½«e?ž√
rË ¨iFÐ vKŽ UMC?FÐ b?NA¹ rË ¨ÊUMŁ« U?M tOKŽ nK²?¹ r d?LŽ UMF?¹U³? ¨Ád √ s ·d?F¹
XMË ¨t?ýu?O?ł w tF?  Ëe?žË ¨t?²?ŽUÞ Xd?ŽË tI?Š d?L?Ž v≈ X¹œQ? ¨tM …¡«d?³« lDI½
 d?cð i³ U?LK ¨wÞu?Ð œËb?(« t¹b¹ 5Ð »d?{√Ë ¨w½«ež√ «–≈ Ëe?ž√Ë ¨w½UDŽ√ «–≈ c?š¬
ô Ê√ wAš sJË ¨wÐ ‰b?F¹ ô Ê√ sþ√ U½√Ë ¨wKCË w²HU?ÝË w²IÐUÝË w²Ð«d? wH½ w
tM …UÐU?×? X½U? uË ¨ÁbËË t??H½ UNM? ÃdšQ? Ád?³? w t?I( ô≈ U?³½– Áb?FÐ W?H?OK)« qL?F¹
 d?cð j¼d« lL?²ł« U?LK ¨r¼b?Š√ U½√ W?²?Ý g¹d s? j¼— v≈ UN?M ∆d³? ¨ÁbË U?NÐ dŁü
UMIŁ«u? sL?Šd?« b?³?Ž c?šQ? ¨wÐ «ub?F¹ ô Ê√ sþ√ U½√Ë wKC?Ë w²?IÐU?ÝË w?²Ð«d? w?H½ w
¨Áb¹ vK?Ž Áb??OÐ »d??C? ? ÊU??H? Ž sЫ b??O?Ð c??š√ rŁ ¨U½d?? √ tK« ÁôË s* lO?D½Ë lL???½ Ê√ vKŽ
ÊUL¦Ž UMF¹U?³ ¨ÍdOG cš√ b w U¦?O «–≈Ë ¨w²FOÐ XI³Ý b w?²ŽUÞ «–S Íd √ w  dEM
Ëež√Ë ¨w½UDŽ√ «–≈ c?š¬ XMË ¨týuO?ł w tF?  ËežË ¨t²?ŽUÞ t XdŽË tI?Š t X¹œQ
ÊU?²H?OK)« «–S? Íd? √ w  dE½ VO?√ U?LK ¨wÞu?Ð œËb(« t¹b¹ 5Ð »d?{√Ë ¨w½«e?ž√ «–≈
274

‚U¦O*« t cš√ b Íc« «c?¼Ë ¨UOC b …öBUÐ ULNO≈ ¤ tK« ‰u?Ý— bNFÐ U¼«cš√ Ê«cK«
Æ©±®©s¹dB*« s¹c¼ q¼√Ë 5 d(« q¼√ wMF¹U³ ¨VO√ b
Êu?LK*« lL?²łU? ¨d? _« «cNÐ oŠ√ w½√ È—√ U?½√Ë ¤ w³M« i³ ® ∫U?C¹√ wKŽ ‰U? Ë
w UNKF− wMŽ UNbF¹ ô t½√ XMME VO√ dJÐ UÐ√ Ê≈ rŁ ¨XFÞ√Ë XFL dJÐ wÐ√ vKŽ
U½√ W²?Ý w UNKF?− wMŽ UNb?F¹ ô t½√ XMME VO√ «d?LŽ Ê≈ rŁ ¨XFÞ√Ë XF?L ¨d?LŽ
d?Ož 5?FzUÞ w½u?F¹U³? «Ë¡U?−? q² ÊU?L?¦?Ž Ê≈ rŁ ¨XFÞ√Ë XF?L? ÊU?L?¦Ž U¼uu? ¨r¼b?Š√
vKŽ qłË e?Ž t?K« ‰e½√ U0 d?HJ« Ë√ nO?« ô≈  b??łË U? tK«u? w²?F?OÐ «u?FK?š rŁ ¨5¼dJ
©≤®Æ©¤ bL×
…—U?? ù« w UMO≈ b??N? F¹ r ¤ tK« ‰u??Ý— Ê≈® ∫‰U??I? q?L?'« b??FÐ ”UM« w?KŽ VDšË
uÐ√ nK?²?ÝU?? dJÐ UÐ√ nK?²?½ Ê√ Í√d« s? UM¹√— v²?Š ∫W¹«Ë— wË ÁUM¹√— Í√— t?MJË U?¾?O?ý
U? «u? √ Ê≈Ë ¨t½«d?−Ð s¹b« »d?{ r?Ł ¨ÂU?I?²?Ý«Ë ÂU?I? d?L?Ž nK?²?Ý√ rŁ ¨ÂU?I?²?Ý«Ë ÂU?I? dJÐ
©≥®Æ©rŠ— rŠd¹ Ê√ ¡Uý s Ë »cŽ »cF¹ Ê√ rNM tK« ¡Uý sL UO½b« «u³KÞ
b?N?Ž «c¼ płd??? sŽ w½d?³?š√ 5M R?*« d?O? √ U¹® ‰U?I? 5H? Âu¹ w?KŽ v≈ qł— ÂU? Ë
¨¥¥≤Ø¥≤ oA œ a¹—Uð w dU?Ž sÐ«Ë ¨µ±¥ r — Õ W¹ƒd« »U² w w½UN³_« bŠ«u« b³?Ž sÐ bL× Á«Ë—©±®
¨Íd?B? ³« s??(« sŽ wc??N« dJÐ wÐ√ sŽ ÊU??³?O? ý o¹dÞ s rNK? ¨¥∏∑ ’ Âö?Ýù« a¹—Uð w? w³¼c« Ë
b? Ë ¨dŁ_« «c?N t?OKŽ lÐu?ð UL?O? ‰u?³I? u¼Ë ¨Y¹b?(« w nO?F?{ ¨”UM« ÂU¹√Ë —U?³?š_UÐ rU?Ž «c¼ dJÐ uÐ√Ë
sÐ t?K«b?? ³? ŽË ¨¥∂∂∂ r — 4?« w œË«œu?Ð√ › wKŽ sŽ œU?? ³? ?Ž sÐ fO?? sŽ s?? (« sŽ d?Ł_« «c¼ ÈË—
vKŽ `O?×? tK«b?³ŽË œË«œ w?Ð√ œUMÝ≈Ë ¨∑∞Ø∂ ÁdO??Hð w Íd?³D« d¹d?ł sÐ«Ë ¨±≤∂∂ r — WM« w b?L?Š√
œU?³?Ž sÐ fO? Ê√ q¹u?D« b?O?L?ŠË w½UM³« XÐU?Ł W¹«Ë— s t½√ ô≈ `O?×? Íd?³D« œUM?Ý≈Ë ¨5×?O?×?B« ◊d?ý
ÆtMŽ s(« sŽ ÁU¹Ë— U½uJ¹ b Ë `O× œUMÝ≈ «c¼Ë ¨dŁ_« «dc
WÐU?G« b?Ý√ w d?O?Ł_« sÐ«Ë ¨kU?(« rU?(« b?L?Š√ wÐ√ o¹dÞ s ¥≥πØ≤¥ oA? œ a?¹—Uð w d?U??Ž sЫ Á«Ë— ©≤®
¨WIŁ wu u¼Ë wdOB« nÝu¹ sÐ rO¼«dÐ≈ o¹dÞ s t½U¹Ëd¹ UL¼öË ¨kU(« rOF½ wÐ√ o¹dÞ s ¨∏∞∞ر
¨Íœ«d*« …Ëd?Ž sÐ vO?×¹ sŽ ¨WI?Ł wu u¼Ë ¨Íœ«d*« wd?O?B« W?FOЗ sÐ w? √ sŽ Õd−Ð ·d?F¹ ôË t?OÐ√ sŽ
wKŽ sŽ tK³ Íc« dŁú b¼UýË `O?× sŠ œUMÝ≈ «c¼Ë ¨VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ XFLÝ ‰U? ¨WIŁ wu u¼Ë
ÆtMŽ tK« w{—
qzôœ w wI??N?³?«Ë Á«Ë—Ë ¨±≤±∏ r — WM« w rU??Ž wÐ√ sÐ«Ë ¨«d??B?²? ? π≤± r — b?M*« w b??L?Š√ Á«Ë— ©≥®
Í—u?¦« ÊU?O?HÝ sŽ …d?O?¦? ‚dÞ s rNK ¨¥≥∏Ø¥≤ Ë ≤π≥‡ ≤π±Ø≥∞ oA? œ a¹—Uð w d?U??Ž sÐ«Ë ¨…u?³M«
Í—u??H?—U??³*« s??ŠË ¨»«dD{« ÁœUMÝ≈ w?Ë ¨wKŽ sŽ t??OÐ√ sŽ b??O?F? Ý sÐ Ëd??L?Ž sŽ fO?? sÐ œu??Ý_« sŽ
Æ ≥π∂Ø∂ Í–uŠ_« WH% w ÁœUMÝ≈
275

øt²¹√— Í√— Ë√ ¤ tK« ‰uÝ— pO≈ bNŽ
tðd?C?Š U* ¤ tK?« ‰u?Ý— Ê≈ ¨U?C?³? i³?I¹ rË …Q?−? X1 r? ¤ tK« ‰u?Ý— Ê≈ ‰U?I?
¨XFÞ√Ë XF??L?? dJ?Ð UÐ√ nK?²? ÝU? ¨s?(« wzö??³Ë tM w²Ð«d??I wMHK??²?¹ t?²?¹√— …U?u«
t??²¹√— …U??u?« tðd??C? Š U??LK ¨t?¹b¹ 5Ð œËb??(« rO?? √Ë w?½«e??ž√ «–≈ Ëe??ž√Ë w½UDŽ√ «–≈ c??š¬ X?MJ
XMË ¨XFÞ√Ë XF?L?? d?L?Ž vu? s?(« wzö?³Ë ¤ tK« ‰u?Ý— s w²Ð«d?I wMHK?²?¹
t½√ dL?Ž È√— …Uu« dL?Ž  dC?Š ULK ¨t¹b¹ 5Ð œËb(« rO? √Ë w½«ež√ «–≈ Ëe?ž√Ë w½UDŽ√ –≈ cš¬
5Ð È—u?ý U?NKF?−? ¨t?I?×K²?Ý U?N½√ tK« W?O?B?F0 Áb?FÐ W?H?OK)« p– qF?Ë W?H?OKš nK?²?Ý« Ê≈
sÐ sL??Šd« b?³? ŽË d?OÐe«Ë W??×KÞË ÊU?L? ¦?Ž ÷«— rNM?Ž u¼Ë ¤ tK« ‰u?Ý—  U?? s¹c« W?²? «
·uŽ sÐ sLŠd« b³?Ž p– È√— ULK ¨tHM UM qł— q U¼œ«—√ UM−−²Š« U?LK ¨bFÝË ·uŽ
ÊU?L¦?Ž vu? ¨oOŁ«u? Ë «œu?NŽ UMOK?Ž cšQ? UMKF?H? ¨wH?½ UNM Ãd?š√Ë w½uË ”UM« U?N¹√ U¹ ‰U?
tK« ‰u?Ý— s w²Ð«d?I wM U?NÐ vË√ «b?Š√ —√ r t?OKŽ tK?« WL?Š— q²? U?LK ¨XFÞ√Ë XF?L??
Æ©±®©¤
¤ tK« ‰u?Ý—  d?C?Š U*® ∫‰U?I? d?L?ŽË dJÐ wÐ√ sŽ wH?F?'« WKH?ž sÐ b¹u?Ý tQ?ÝË
w ÂU¹√ W??F? ?³? Ý ”UMUÐ vK?B? ¨w½UJ Èd?¹ u¼Ë ”UMUÐ w?KB¹ Ê√ dJÐ U?Ð√ «Ëd?? ∫‰U?? …U??u«
ôË wKB?½ ∫«uU?I? ¨Âö??Ýù« sŽ ”UM« b?ð—« t?O? ³½ tK?« i³? U??LK ¨¤ t?K« ‰u??Ý— …U?O? Š
rN¹√— t¹√dÐ `łd? t¹√d?Ð «œdHM? dJÐ uÐ√ vÐ√Ë ¨¤ tK« ‰u?Ý— »U?×?√ w{d? …U?e« vDF½
r¼b¼U?ł√ U?L? t?OKŽ rNðb?¼U?' tu?Ý—Ë tK« ÷d? U? ôU?I?Ž w½u?FM u tK«Ë ∫ ‰U? Ë U?F?O?L?ł
b??³?Ž bË s? p– w o³??Ý s ‰Ë√ ÊUJ ¨5F?zUÞ W?F? O? ³« Êu?L?K*« vDŽQ??Æ…ö??B« vKŽ
UMO? —U??? U?L?OKÝ U?N?M Ãd?? WK³?I? w¼Ë U?O½b« „dðË t?OK?Ž tK« W?L?Š— vC?L? ¨U½√ VKD*«
UN?OKŽ Èu √ dLŽ Ê√ È√d? ¨…Uu« tðdC?Š v²Š U¾O?ý Ád √ s dJM½ ô ¤ tK« ‰uÝ— …d?OÐ
Ád s rNM Ë w{— s rNML? p– w 5LK*« —UA²Ý«Ë ¨ÁbË UNÐ dŁü …UÐU?× X½U uË
‰u? √ ∫‰U?? t?OK?Ž X b? «–≈ pÐd ‰u??Ið «–U??L? wŠ X½√Ë U½U?MŽ ÊU? s UM?OKŽ d? Rð√ ∫ «u?U? Ë
d?? QÐ UMO?? ÂU??I? ¨d??L?Ž U?MOKŽ d?? Q?? ¨pK¼√ d??O? š rN??OKŽ  d?? √ wN≈ ∫ t??OK?Ž X b?? «–≈ wÐd
¨5{—_« tÐ tK« `² UO½b«Ë s¹b« w Âu¹ q …œU¹e« t?O ·dF½ U¾Oý tM dJM½ ô t?O³ŠU
¨o(«Ë ‰b?F« w ¡«u??Ý V¹d?I«Ë b?O?F?³« ¨r?zô W? u tK« w Ác?šQð ô ¨—U??B? _« tÐ d?B? Ë
Ê√Ë t½U?? vKŽ oD?Mð WMO?J« Ê√ sE?M UM Ê≈ v²?? Š t??³K? Ë t½U?? v?KŽ o(UÐ tK?« »d??{Ë
sÐ W??³? F? ý sŽ Íb??³?F?« Ëd?L? Ž sÐ s??(« v?≈ `O??×? œU?MÝSÐ ¨¥≥∏Ø¥≤ oA?? œ a¹—Uð w d??U??? Ž sЫ Á«Ë— ©±®
b?? Ë ¨ U??IŁ tð«Ë— qB??²? œU?MÝ≈ «c¼Ë ¨tÐ Íb??³? F« …d??C½ w?Ð√ sŽ Íd¹d??'« sŽ Íd??H? (« œË«œ wÐ√Ë ÃU??−? («
ÆÁb¼«uAÐ ÈuI²¹Ë ¨ÍbŽ sÐ«Ë ÊU³Š sÐ«Ë 5F sÐ vO×¹ tIŁËË ËdLŽ sÐ s(« w nK²š«
276

Æ©±®©tIu¹Ë Áœb¹ tOMOŽ 5Ð UJK
XM s? ® ¤ w³M« qI¹ r?√ ∫tMŽ tK« w?{— wKŽ sÐ s??(« sÐ s??(« q¾??Ý b?? Ë
ø©Áôu wKF Áôu
ÊU? U? Ë ¨rN `B?_ ÊUDK«Ë …—U? ù« ¤ tK?« ‰uÝ— w?MF¹ u tK«Ë U? √°vKЮ ∫‰U?I?
¨rd?? √ wË «c¼ Ê≈ ”U?M« U?? N¹√ ∫rN ‰U?? IË ¨¤ t?K« ‰u?? Ý— s 5LK?? L?K `B½√ b?? Š√
Ê≈ tK«Ë ¨¡wý s «c¼ ¡«—Ë s ÊU? U tK«Ë ¨«u?FOÞ√Ë t «u?FLÝU? ¨ÍbFÐ s rJ r?zUI«Ë
w{— wKŽ „dð r?Ł ¨Áb?FÐ s tÐ 5LK?LK ÂU?O?I«Ë d? _« «c?N? U?OKŽ «—U?²?š« tu?Ý—Ë tK« ÊU?
U Í√ ≠ ÊU Ê≈ ¨5LK*« v≈ t?O —cF¹ v²Š ¨tÐ ÂuI¹ Ê√ tuÝ—Ë t tK« Á—U?²š« U tMŽ tK«
tÐ Âu?I¹ v²??Š tu?Ý—Ë t tK« Á—U?²?š« U?? „dð «–≈ ¨wKŽ s W?ODš ôË U?³?½– rEŽ√ b?Š√ ≠ ÊU?
pc?Ð wMF¹ ÊU?? Ê≈ ¤ t?K« ‰u?? Ý— Ê≈ tK«Ë U?? √® ∫W¹«Ë— w? œ«“Ë©tu?? Ý—Ë tK« Ád?? √ U?? L? ?
…Ue?«Ë …öBUÐ rN `B?√ UL? pcÐ rN `B?_ ÁbFÐ ”UM« vKŽ ÂU?OI«Ë ÊUDK?«Ë …d ù«
¨«u?FO?Þ√Ë t «uF?L?ÝU Íb?FÐ s rd? √ wË «c¼ Ê≈ rN ‰U?IË ¨XO?³« ZŠË ÊU?C? — ÂUO?Ë
©≤®Æ©¤ tK« ‰uÝ— 5LKLK ÊU ”UM« `B½√ ÊS ¡wý «c¼ ¡«—Ë s ÊU UL
‰U? t?ze?ł w w½U??N?³?_« r?U?Ž sÐ b??L?×? kU??(«Ë ¨ U?I? ³D« w b?F? Ý sЫ ÈË—Ë
wL??Ž wKŽ sÐ 5??ŠË wKŽ sÐ d??L?Ž X?Q?Ý ∫‰U?? ‚Ë“d? sÐ q?O?C? H« sŽ WÐU??³?ý UMŁb??Š®
t Êu?d?Fð t?²?ŽUÞ ÷d?²?H? b?Š√ XO?³« q¼√ s ÊU?½≈ rJO? q¼ XK ‰U? ¨‚œU?B« d?H?F?ł
øWOK¼Uł W²O  U  UL p– t ·dF¹ r s Ë ¨p–
Æ»«c uN UMO «c¼ ‰U s ¨UMO «c¼ U tK«Ë ô ∫ôUI
UOKŽ Ê√Ë ¨wKŽ v≈ vË√ w³M« Ê√ ÊuLŽe¹ rN½≈ tK« pLŠ— ∫wKŽ sÐ dLF XKI ‰U
sÐ wK?Ž tMЫ v≈ v?Ë√ 5??(« Ê√Ë ¨5?? (« v≈ vË√ s?? (« Ê√Ë ¨s?? (« v≈ vË√
øwKŽ sÐ bL× tMЫ v≈ vË√ 5(« sÐ wKŽ Ê√Ë ¨5(«
rłU??F*« VŠU? kU??(« w½«d?³D« s?Ž kU?(« t¹Ëœd?? sЫ o¹dÞ s ¨∏≤µØ± WÐU??G« b?Ý√ w d??OŁ_« sЫ Á«Ë— ©±®
‚U?×? Ý≈ wÐ√ sŽ ¨W?I?Ł u¼Ë ¨¡«d?H« `U?? uÐ√ vÝu? s?Ð »u?³?×? sŽ ¨kU?Š W??IŁ u¼Ë ¨bŁd? s?Ð rýU¼ sŽ
sÐ tK«b³Ž ¡«dŽe« wÐ√ tUš sŽ qON sÐ WLKÝ sŽ ÃU?−(« sÐ W³Fý sŽ ¨Í“UG*« VŠU kU(« Í—«eH«
¨W?IŁ Âd??C?? wu?? U?C¹√ u¼Ë V¼Ë sÐ b?¹“ sŽ Ë√ ¨wKŽ »U?×? √ s W?IŁ Âd?C? ? u¼Ë ¨w d?C? (« T½U¼
Æ U³Ł√  UIŁ tð«Ë— `O× wu œUMÝ≈ «c¼Ë
rNK ¨∑∞ ‡∂πر≥ oA œ a¹—Uð w dU?Ž sÐ«Ë ¨≥µ∞ ’ œUI²Žô« w wIN?O³«Ë ¨¥∂µ r — ‰öK WM« ©≤®
œUMÝ≈ «c¼Ë ¨s(« XFLÝ ‰U ‚Ë“d? sÐ qOCH« sŽ ULNOK —«uÝ sÐ WÐU³?ýË ÊuŽ sÐ dHFł sŽ ‚dÞ s
Æ`O×
277

5KQ?²? ô≈ ¡ôR¼ Ê≈ tK?« rNKðU? rNU? ¨5d?×Ð w½U?Ë√ U?L? wÐ√  U? b?I tK«Ë ‰U?
°ƒd)« fOMš U Ë ¨ƒd)« fOMš «c¼ ¨fOMš «c¼ °UMÐ
øfOMš sÐ vKF*« «c¼ ∫ t XK ‰U
f³ Âu s V−Fð√ ö¹uÞ wý«d vKŽ  dJ√ bI tK«Ë ¨fOMš sÐ vKF*« rF½ ∫‰U
Æ©±®©°fOMš sÐ vKF*« rNK{√ v²Š rNuIŽ qłË eŽ tK«
UMŁbŠ WÐU³ý UMŁbŠ® UC¹√ w½UN³_« rUŽ sÐ bL× Ë ¨ UI³D« w bFÝ sЫ ÈË—Ë
qłd ‰uI¹ u¼Ë s(« sÐ tK« b?³Ž Uš√ s(« sÐ s(« XFLÝ ∫‰U? ‚Ë“d sÐ qOCH«
ÆU½uCGÐQ tK« UMOBŽ Ê≈Ë ¨U½u³ŠQ tK« UMFÞ√ ÊS tK U½u³Š√ rJ×¹Ë ∫rNO uKG¹ s2
°t²OÐ q¼√Ë tK« ‰uÝ— WЫd Ë– rJ½≈ ∫qł— t ‰UI ‰U
pcÐ lHM t²ŽUDÐ qLŽ dOGÐ tuÝ— s WЫdIÐ UFU½ qłË eŽ tK« ÊU u rJ×¹Ë ∫‰UI
¨5HF?{ »«cF« UM wUFK nŽU?C¹ Ê√ ·Uš_ w½≈ tK«Ë ¨t √Ë ÁUÐ√ UM t?O≈ »d √ u¼ s
Ê≈ UMðUN √Ë U½ƒUЬ UMÐ ¡U?Ý√ bI ∫‰U rŁ ‰U ¨5ðd Ád?ł√ UM s;« vðR¹ Ê√ uł—_ w½≈ tK«Ë
¨t?O? U½u?³?žd¹ rË ¨t?OKŽ U½u?FKD¹ rË ¨tÐ U?½Ëd³?¹ r? rŁ tK« s¹œ w Êuu?Ið U?L? U½ƒUЬ ÊU?
¨rJM tO U½u?³žd¹ ÊQÐ oŠ√Ë ¨UIŠ rNOKŽ VłË√Ë ¨rJM WЫd? rNM »d √ UM tK«Ë s×M
Ê≈ ¨b?Ô FÐ ”UM« vKŽ ÂUO?I«Ë d? _« «cN U?OKŽ «—U?²š« tu?Ý—Ë tK« Ê√ Êuu?Ið UL? d _« ÊU? uË
Ë√ Ád √ UL? tO ÂuI¹ Ê√ tK« ‰uÝ— d? √ „dð –≈ U dłË W¾ODš p– w ”U?M« rEŽ_ UOKŽ ÊU
Æ”UM« v≈ tO —cF¹
ø©Áôu wKF Áôu XM s ® wKF tK« ‰uÝ— qI¹ r√ ∫t ‰UI ‰U
”UM?« vK?Ž ÂU?? O? ? I«Ë ¨ÊU?DK?«Ë …d?? ? ù« pc?Ð tK« ‰u?? ?Ý— w?MF¹ u? Ê√ tK«Ë U?? ? √ ∫‰U?? ?
rN ‰U?IË ¨XO?³« ZŠË ÊU?C? — ÂU?O?Ë …U?e«Ë …ö?BUÐ r?N `B?√ U?L? pcÐ rN `B?_
¨U?¾O?ý «c¼ ¡«—Ë s ÊU? UL? ¨«uF?OÞ√Ë t «u?FL?ÝU? ÍbFÐ s rd? √ wË «c¼ Ê≈ ”UM« U?N¹√
Æ©≤®©tK« ‰uÝ— 5LKLK ÊU ”UM« `B½√ ÊS
b? Ë ¨rš d¹b?ž WŁœUŠË ¨©Áôu? XM s ® Y¹b?×Ð wKF W?O?uUÐ «uU s? Z²Š« b? Ë
t?OK?Ž lł— U*Ë® ∫‰U?I? U??NÐU?³?Ý√Ë r?š d¹b?ž WŁœU?Š qO??B?Hð t??¹—Uð w d?O?¦? sЫ Œ—R*« œ—Ë√
s Ë ¨÷U¹d« ± ◊ ¨¥± r — dŁ√ t?ze?ł w w½U?N?³?_« rU?Ž sÐ b?L?×? Ë ¨≥≤¥ ص  U?I?³D« w b?F?Ý sЫ ©±®
w d?−? Š sЫ Áœ—Ë√Ë ¨≥π∂Ø≤∞ ‰U?LJ?« V¹c?Nð w Íe*« Ë ¨≥π≤Ø¥± o?A? œ a¹—Uð w d??U??Ž sЫ t??I¹dÞ
Æ`O× wu œUMÝ≈ «c¼Ë ¨∂≥Ø∂ Ê«eO*« ÊU
w Íe*« t??I?¹dÞ s Ë ¨¥≤ r — dŁ√ w?½U??N? ³? _« rU??Ž sÐ b??L? ×? ¡e??łË ¨≥±πص  U??I? ³D?« w b??F? Ý sЫ ©≤®
Æ`O× wu œUMÝ≈ «c¼Ë ¨≥πµØ≤∞ ‰ULJ« V¹cNð
278

”UM?« VDš ¨r?š d¹b?? ž t? ‰U?? I¹ ÊU?J0 WM?¹b*«Ë WJ? 5Ð ÊU?J Ÿ«œu« W?? ?−? ?Š s Âö?? ?«
¨©Áôu wKF? Áôu XM s ® t²?³Dš w ‰UI W−?(« Í– s dAŽ s U?¦« ÂuO« w pUM¼
s? ‰c?? ? š«Ë Ád?? ? B½ s? d?? ? B½«Ë Á«œU?? ? Ž s? œU?? ? ŽË Áô«Ë s ‰«Ë r?NK?«®  U¹«Ëd?« iF?Ð wË
tKC? vKŽ t?O?³M²«Ë W?³D)« Ác¼ V³?Ý ÊU? U/≈Ë Áôu? XM s Í√ ‰Ë_« ÿu?H?;«Ë ¨©tc?š
sÐ bU??šË u?¼ «d?O? √ s?L? O« v≈ ¤ tK« ‰u??Ý— t??¦? FÐ U?* U?O?KŽ Ê√ s ‚U??×? Ý≈ sЫ Ád??– U??
¨WU??I*« t?O?  d?¦? b?? Ë ¨Ÿ«œu« W?−? Š w WJ0 ¤ tK« ‰u??Ý— v«u?? wKŽ lł—Ë ¨b??Ou«
U* ¨rN?OKŽ t??³zU½ U?N?FKš ÊU? U?FKš rN?M t?ŽU?łd?²?Ý« V³?Ð t?F? ÊU? s iF?Ð t?O? rKJðË
¡Èd?³?¹ Ê√ VŠ√ Ÿ«œu« W?−? Š s tK« ‰u??Ý— ⁄d?Hð U??LK ¨¤ tK« ‰u??Ý— v≈ d??O?« q−??Fð
Æ©±®©t q√ ô Íc« ‰uI« s tO≈ V½ U0 wKŽ WŠUÝ
U* ∫©≤®Ÿ«œu« W?−Š ‚U?OÝ w ‚U?×Ý« sÐ b?L?× ‰U? ® ∫dš¬ l{u? w dO?¦ sЫ ‰U? Ë
vKŽ n?K??²? Ý«Ë ¨tK« ‰u??Ý— v?≈ q−??Fð WJ0 ¤ t?K« ‰u??Ý— vIKO? sL??O« s w?KŽ q³?? √
s WKŠ Âu??I« s qł— q U??J qłd« p– b?L? F? tÐU?×? √ s ö?ł— t?F? s?¹c« ÁbMł
U?? pK¹Ë ‰U?? ¨qK(« r?N? OKŽ «–S?? r¼U??IKO Ãd??š t??A? O? ł U½œ U??LK ¨w?KŽ l ÊU?? Íc« e??³«
tÐ wN?²M¹ Ê√ q³? Ÿe½« p?K¹Ë ‰U? ¨”UM« w «u? b? «–≈ tÐ «uKL?−?²?O Âu?I«  u?? ‰U? °ø«c¼
Á«uJý gO?'« d?Nþ√Ë ‰U ¨e?³« w U¼œd? ”UM« s qK(« Ÿe?²½U ‰U? Ƥ tK« ‰u?Ý— v≈
ÆrNÐ lM U*
UMO?? ¤ tK« ‰u?Ý— ÂU??I? ¨U?OKŽ ”U?M« vJ²?ý« ‰U?? b?O?F? Ý wÐ√ sŽ ‚U?×? Ý« sЫ ‰U?
w Ë√ tK«  «– w s?A?š_ t½≈ tK«u? ¨U?OK?Ž uJAð ô ”UM« U?N¹√ ∫‰u??I¹ t?²?F?L?? ¨U??³?ODš
ÆtK« qO³Ý
sÐ b?O?F?Ý sŽ rJ(« sŽ W?OMž wÐ√ sЫ UMŁ 5œ s?Ð qCH?« UMŁb?Š bL?Š√ ÂU? ù« ‰U? Ë
X b? U?LK ¨…u?H?ł tM X¹√d? sL?O« wKŽ l  Ëe?ž ∫‰U? …b¹dÐ sŽ ”U?³?Ž sЫ sŽ d?O?³?ł
…b¹dÐ U¹ ‰U?I? ¨d?O?G?²¹ tK« ‰u??Ý— t?łË X¹√d? ¨t?²?B?I?M²? U?OKŽ  d?– ¤ t?K« ‰u?Ý— vKŽ
ÆÁôu wKF Áôu XM s ‰U ¨tK« ‰uÝ— U¹ vKÐ XK rNH½√ s 5M R*UÐ vË√ X√
pK*« b?³?Ž sŽ 5œ sÐ qCH?« rOF½ wÐ√ s?Ž w½«d(« œË«œ wÐ√ sŽ wzU?M« Á«Ë— «c?Ë
Æ©≥®© UIŁ rNK tUł— Íu bOł œUMÝ≈ «c¼Ë Áu×½ ÁœUMÝSÐ WOMž wÐ√ sÐ
…œU¹“ Ê√Ë ¨dð«u?²? Y¹bŠ ©Áôu? wKF? Áôu? XM s ® Y¹b?Š ÊQÐ dO?¦? sЫ rJŠ rŁ
Æ ≥≥µØ∑ W¹UNM«Ë W¹«b³« ©±®
Æ ∏Ø∂ ÂUA¼ sЫ V¹cNð dO«Ë Í“UG*« w ©≤®
≤±∏[ ≤±≤ ص W¹UNM«Ë W¹«b³« ©≥®
279

Èd?? š√  «œU¹“ s œ—Ë U?? U?? √Ë ¨œU?MÝù« …b?? O? ł ¨©Á«œU?? Ž s ÍœU?? ŽË Áô«Ë s w«Ë rN?K«®
Æ©±®`Bð ö UNOKŽ
wKŽ W?¹ôË vKŽ h½ ÁœU?MÝ≈ ` Ê≈ t?? O? fOK? …ô«u*« Y¹b?? Š U?? √Ë® wI?? N? O? ³?« ‰U?? Ë
u¼Ë ¨p– s ¤ w³M« œuBI vKŽ ‰œ U qzUCH« »U² w t dÞ s U½d– bI ¨ÁbFÐ
d?? c¹ Ê√ ¤ w³?M« œ«—Q?? ¨t??C? ?GÐ «Ëd?? Nþ√Ë ¨t?MŽ …UJA?«  d??¦? ? sL?? O« v?≈ t??¦? ?FÐ U?* t½√
XM s ® ‰UI tð«œUF „dðË tðô«u Ë t²³× vKŽ pcÐ rN?¦×¹Ë ÁU¹≈ t²³× Ë tÐ tUB²š«
œUŽË Áô«Ë s ‰«Ë rNK« Áôu? wKF Áôu XM s ®  U¹«Ëd« iFÐ wË ¨©tOË w?KF tOË
ÍœUF¹ ôË U?CFÐ rNC?FÐ w«u¹ Ê√ 5LK*« vKŽË ¨tðœu Ë Âö?Ýù« ¡ôË tÐ œ«d*«Ë©Á«œUŽ s
W?³? (« oK Íc«Ë ∫‰U? t?½√ tMŽ tK« w{— wK?Ž sŽ X³Ł U? vM?F? w u¼Ë ¨U??C?FÐ rN??C?FÐ
ô≈ wM?C? ?G? ?³?¹ ôË s R?? ô≈ w?M³?? ×?¹ ô t½√ w?≈ ¤ w _« w³?M« b?? N? ? F t½≈ W?? ?L? ?M?« √dÐË
ô ∫‰U?I?° rF½ XKI?ø U?OKŽ iG?³ð√® ¤ w³M« ‰U?I? U?OKŽ UJý …b?¹dÐ Y¹b?Š wËÆoUM
‰u b?FÐ wKŽ s w≈ VŠ√ bŠ√ ”UM« s ÊU? UL …b¹dÐ ‰U ©U?³Š t œœ“«Ë t³?³Š√Ë tC?G³ð
Ƥ tK« ‰uÝ—
¤ w³M« ‰u?? vMF? w? ‰u?I¹ tK« t??L?Š— wF??U?A« XF??L?Ý ÊU?L? OKÝ sÐ lOÐd?« ‰U?
Âö?Ýù« ¡ôË pcÐ wMF¹ ©Áôu? wKF? Áôu? XM s ® tMŽ tK« w{— V?UÞ wÐ√ sÐ wKF
U? √Ë ˝rN vu? ô s¹d?UJ« Ê√Ë «uM ¬ s¹c?« vu? tK« ÊQÐ p–˚ qłË e?Ž tK« ‰u? p–Ë
Æ©≤®©rK q wË ∫‰uI¹ s R q vu X׳√ wKF »UD)« sÐ dLŽ ‰u
q¼√ s tÐU?×?√ o×Ð tM l Ë U? Ê√Ë ¨tMŽ tK« w{— wKŽ W½UJ ÊU?O?³ UNK? WŁœU(U?
Z×K? «u?? b?? s¹c?« sL??O« q?¼√ vKŽ V−?¹ t½√Ë ¨tÐ ¤ tK?« ‰u??Ý— W??IŁ h?IM¹ r sL?? O«
Ætðô«u Ë t³Š rNOKŽ V−¹ t½√Ë ¨t²ŽUÞ ÂËe tM «uJ²ý«Ë
h½ ôË vË√ ôË ¨WHzUÞ ‰uI?ð UL ¨dJÐ UÐ√ nK²¹ r ¤ w?³M« Ê√ u¼ œuBI*«Ë
¨ÁU?{dð s Áb?FÐ W? _« —U?²??² ¨È—u?ý d? _« „dð qÐ ¨Èd?š√ W?HzUÞ XU? U?L? ¨wKŽ vKŽ
w½U1ù« lL²:« ÂU?OIÐ  dAÐ w²«Ë ¨Íu³M«Ë w½¬d?I« wÝUO« »UD)« ‰u√ tÐ  ¡U?ł UL
rNMOÐ È—uý r¼d? √Ë …öB« «u U? √Ë rNÐd «uÐU−²Ý« s¹c«˚ v?UFð tuIРʬdI« t?HË Íc«
Æ˝ÊuIHM¹ r¼UM “— U2Ë

Æ ≤±¥ ≤±≤ص W¹UNM«Ë W¹«b³« ©±®
Æ ≥µµ ’ wINO³K œUI²Žô« ©≤®
280

∫UNO Èdł UË WHOI« WŁœUŠ ∫UO½UŁ

Íb??ý«d« wö??Ýù« wÝU??O? « »UD)« U??N? O? v?K& w²« W??? Ozd« lzU??u« Èb??Š≈ w¼Ë
«u½U?? w²?« w¼Ë W??H? ?O? ?I? ?« v≈ —U?? B½_« —œUÐ v?²? Š ¤ w?uð Ê≈ U?? L? ¨t?zœU??³? ?Ë tu?? √Ë
dJÐ uÐ√ rN?Ý√— vKŽË ÊËd?łU?N*« r?KF? ¨ÂöÝù« q?³ W?U?F« r¼—u?√ W?A?UM* U?N?O? Êu?F?L?²?−¹
p– ÊU?Ë ¨W?ö?)« Ÿu?{u? w lO?L?'« YŠU?³?ðË ¨W?H?O?I?« v≈ «Ë—œU?³? …b?O?³?Ž uÐ√Ë d?L?ŽË
ÂU v²Š ¨ «u_« ŸUHð—« bŠ rNMOÐ ‰b'« mKÐË ¨©rN?MOÐ È—uý r¼d√Ë® √b³* UIO³Dð rNM
W³?O²?Ë ¨tK« —UB½√ s×M b?FÐ U√® ‰UI? rNO V?D ¨Ã—e)« b?OÝ ÊUË ¨…œU?³Ž sÐ b?FÝ
ÊËb¹d¹ r¼ «–S ¨rJM W?«œ UMO≈ ≠  bË Í√ ≠ Xœ b ≠ s¹dłU?N*« Í√ ≠ r²½√Ë ¨ÂöÝù«
W?O? L?(« t?ðc?š√Ë ¨«b¹b??ý U?ö?? ‰U? rŁ ¨d??_« s UM½uMC??×¹ Ê√Ë ¨UMK√ s? U½ue?²? ¹ Ê√
rJMË d?O?√ UM ¨Vłd?*« U?NI?¹cŽË ¨p?J;« U?NK¹c?ł U½√ ∫—cM*« sÐ »U?³?(« ‰U?I? ¨W?OK¼U?'«
©±®°s¹dłUN*« dAF U¹ dO√
XM® ”U?³?Ž sЫ ‰U? U?N?O?Ë U?NuDÐ W?H?O?I?« WŁœU?Š t?×?O?×? w Í—U? ?³« ‚U?Ý b?Ë
bMŽ u¼Ë vM0 t?eM w U½√ U?LMO?³? ¨·uŽ sÐ s?LŠd« b?³?Ž rNM s¹d?łU?N*« s ôU?ł— ∆d?√
vð√ ö?ł— X¹√— u ∫‰U?I? sL?Šd« b?³?Ž w≈ lł— –≈ U?N?−?Š W?−?Š d?š¬ w »UD)« sÐ d?L?Ž
XF¹UÐ bI dL?Ž  U b u ‰uI¹ øÊö w p q?¼ 5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI Âu?O« 5MR*« dO√
tK« ¡U?ý Ê≈ w½≈ ∫‰U? rŁ d?L? Ž VC?G?°XL?²? W?²K ô≈ dJÐ wÐ√ W?F?OÐ X?½U? U? tK«u? U½ö?
b??³? Ž ‰U?? °r¼—u??√ r¼u??³? B?G?¹ Ê√ ÊËb¹d¹ s¹c« ¡ôR?¼ r¼—c??×? L? ”U?M« w W??O? A? F« rzU??I
r¼ rN½S ¨r¼¡Užu?žË ”UM« ŸUŽ— lL−¹ rÝu*« ÊS°qFHð ô 5MR*« dO?√ U¹ ∫XKI sLŠd«
pMŽ U¼dOD¹ WUI ‰uI² ÂuIð Ê√ vAš√ U½√Ë ¨”UM« w ÂuIð 5Š pÐd vKŽ Êu³KG¹ s¹c«
—«œ UN½S? WM¹b*« ÂbIð v²?Š qNQ? ¨UNF?{«u vKŽ U¼u?FC¹ ô Ê√Ë ¨U¼uF?¹ ô Ê√Ë ¨dOD q
rKF« q¼√ wFO? UMJL² XK U? ‰uI²? ¨”UM« ·«dý√Ë tI?H« q¼QÐ hK ² WM«Ë …d?−N«
ÆUNF{«u vKŽ UN½uFC¹Ë p²UI

t×O?× w rKË ¨”U?³Ž sЫ Y¹bŠ s ∂∏≥∞Ë ¨WAzU?Ž Y¹bŠ s ≥∂∂∏ Ë ≥∂∂∑ Õ Í—U ³« `?O× ©±®
‚«“d« b?³?ŽË ¨∑∑Ø∂ ÂU??A¼ sЫ V¹c?Nð w U?L? ôuD d?O?«Ë Í“U?G*« w ‚U??×?Ý≈ sЫ Á«Ë—Ë ¨±∂π± r— Õ
w b?? L? Š√Ë ¨¥≥±Ø∑ nMB?*« w W??³? O? ?ý wÐ√ sÐ«Ë ¨5×?? O? ×? B?« ◊d??ý vKŽ œU?MÝSÐ ¨¥≥πص nM?B*« w
s¹œUM?ÝSÐ ¨¥±¥Ë ¥±≥ r— Õ t??×? ?O? ×? w? ÊU??³? Š sÐ«Ë ¨r?K?? ◊d??ý v?KŽ `O??×? ? œUMÝSÐ µµØ± b?M*«
4« w wIN?O³«Ë ¨5 OA« ◊d?ý vKŽ œUMÝSÐ ±π± Õ ÁbM w —«e³«Ë ¨5 ?OA« ◊dý vKŽ 5×?O×
ÆÍ—U ³« ◊dý vKŽ `O× œUMÝSÐ ±¥≤Ø∏ Èd³J«
281

∫”U?³?Ž sЫ ‰U? ÆWM¹b*UÐ t?u?√ ÂU?I? ‰ Ë√ pc?Ð su?_ tK« ¡U?ý Ê≈ tK«Ë d?L?Ž ‰U?I?
fLA« Xž«“ 5Š Õ«Ëd« XK−?Ž WFL?'« Âu¹ ÊU ULK W?−(« Í– VIŽ w WM¹b*« UMb?I
f9 tu??Š XK−?? ¨d?³?M*« s— v≈ U??U?ł q?O?H½ sÐ Ëd??L? Ž sÐ b¹“ sÐ b??O?F? Ý b?ł√ v²??Š
sÐ b¹“ sÐ bOF? XK ö³I t²¹√— ULK? »UD)« sÐ dLŽ Ãdš Ê√ VA½√ rK ¨t²³?— w²³—
Ê√ XOŽ U ‰UË wKŽ dJ½Q? ¨nK ²Ý« cM UNKI¹ r WUI WOAF« su?IO ∫qOH½ sÐ ËdLŽ
u¼ U0 tK« vKŽ v?MŁQ ÂU? Êu½–R*« XJ?Ý ULK d?³M*« v?KŽ dL?Ž fK−?°øtK³? qI¹ r U? ‰u?I¹
Íb¹ 5Ð U??NKF Í—œ√ ô U??Nu??√ Ê√ w —b? b?? WU??I? rJ q?zU? w½S?? b?FÐ U??√ ‰U?? rŁ ¨tK¼√
U?NKIF?¹ ô Ê√ wAš sË ¨t?²KŠ«— tÐ XN?²½« YO?Š UNÐ Àb?×?OK U¼U?ŽËË UNKI?Ž sL? ¨wKł√
d?? L? Ž  U?? b?? u t?K«Ë ∫‰u??I?¹ rJM q?zU?? wM?GKÐ t½≈ r?Ł ¨wKŽ »cJ?¹ Ê√ b??Š_ qŠ√ ö?? 
X½U? b? U?N½≈Ë ô√°X9Ë W?²K dJÐ wÐ√ W?F?OÐ X½U? U/≈ ‰u?I¹ Ê√ ƒd?« Êd?²?G¹ ö?°U½ö? XF¹UÐ
l¹UÐ s® ∫ dJÐ wÐ√ q¦ tO≈ ‚UMŽ_« lDIð s rJO fOË ¨U¼dý vË tK« sJË ¨pc
ÊU b? t½≈Ë ¨©ö²I¹ Ê√ …d?Gð tFÐUð Íc« ôË u¼ lÐU?²¹ ö 5LK*« s …—u?A dO?ž s öł—
wMÐ W?H?OI?Ý w r¼d?ÝQÐ «u?F?L²?ł«Ë U½u?HU?š —UB½_« Ê√ ¤ t?O?³½ tK« vuð 5Š U½d?³?š s
wÐ_ XKI? dJÐ wÐ√ v≈ ÊËd?łUN*« lL?²?ł«Ë ¨UL?NF? sË d?OÐe«Ë wKŽ UMŽ nU?šË ¨…bŽU?Ý
rNM? U½u½œ U?? LK r¼b¹d?½ UMIK?D½U?? ¨—U?? B½_« s ¡ôR¼ U?M½«u??š≈ v≈ U?MÐ oKD?½« dJÐ UÐ√ U?¹ dJÐ
øs¹dłUN?*« dAF U¹ ÊËb¹dð s¹√ ∫ ôU?I ÂuI« tOKŽ _U9 U? «dc ÊU(U Êö?ł— rNM UMOI
¨XKI? rd√ «uC?« r¼uÐdIð ô Ê√ rJOK?Ž ô ∫ ôUI ¨—U?B½_« s ¡ôR¼ UM½«uš≈ b¹d½ U?MKI
rNO½«dNþ 5Ð qe qł— «–S ¨…bŽUÝ wMÐ WHOIÝ w r¼UMOð√ v²Š UMIKD½U ¨rNMOðQM tK«Ë
bNA?ð öOK UMKł ULK ¨pŽu¹ «uU? øt U XKI …œU³?Ž sÐ bFÝ «c¼ «uUI?ø«c¼ s XKI
r²½√Ë ÂöÝù« W³O²Ë tK« —UB½√ s×M ∫bFÐ U√ ‰U rŁ ¨tK¼√ u¼ U0 tK« vKŽ vMŁQ rN³ODš
Ê√Ë UMK√ s U½u?e?² ?¹ Ê√ ÊËb¹d¹ r¼ «–S? rJu? s W?«œ Xœ b?Ë j¼— s¹d?łU?N*« d?A?F?
Ê√  œ—√ wM²?³?−?Ž√ WU?I?  —Ë“ b? X?MË rKJð√ Ê√  œ—√ XJÝ U?LKÆ d?_« s? U½uMC?×¹
dJÐ uÐ√ ‰U? r?KJð√ Ê√  œ—√ U?LK ¨b?(« iF?Ð tM Í—«œ√ XMË ¨dJÐ wÐ√ Íb¹ 5?Ð U?N?b?√
s „dð U? tK«Ë ¨d?Ë√Ë wM rKŠ√ u¼ ÊU?J dJÐ uÐ√ rKJ²? ¨t?³?Cž√ Ê√ X?¼dJ°pKÝ— vKŽ
U? ‰U?I? ¨XJÝ v²?Š UN?M qC?√ Ë√ UNK?¦ t?²?N¹bÐ w ‰U? ô≈ Íd¹Ëeð w wM?²³?−?Ž√ W?LK
r¼ ¨g¹d?? s w(« «c??N? ô≈ d??_« «c¼ ·d?? F¹ sË ¨q¼√ t r?²½Q?? d??O? ?š s rJO?? -d??–
c?šQ?°r²?¾? ý U?L?N¹√ «u?F¹U?³? 5Kłd?« s¹c¼ b?Š√ rJ XO?{— b?Ë ¨«—«œË U?³? ½ »d?F« jÝË√
Ê√ tK«Ë ÊU? ¨U¼d?O?ž ‰U? U2 Ád?√ rK ¨UM?MOÐ fU?ł u¼Ë ¨Õ«d?'« sÐ …b?O?³?Ž wÐ√ b?OÐË Íb?OÐ
dJÐ uÐ√ r?N?O? Âu? vKŽ d??Qð√ Ê√ s w≈ VŠ√ rŁ≈ s? p– wMÐd??I¹ ô wIMŽ »d??C?²? Âb?√
U½√ ∫ —U??B½_« s qzU?? ‰U??I?ÆÊü« Áb??ł√ ô U??¾?O? ý  u*« bM?Ž w?H?½ w ‰u??ð Ê√ ô≈ rNK«
282

¨jGK« d??¦J ¨©g?¹d? d??A? F? U¹ d??O? √ rJMË d??O?√ U?M® Vłd*« U??N?I¹c??ŽË pJ;« U??NK¹c??ł
Áb¹ j??³? °dJÐ UÐ√ U¹ „b¹ j?Ы XKI?? ¨·ö?²? šô« s Xd?? v²?Š ¨ «u??_« XF??Hð—«Ë
rNM qzU ‰UI ¨…œU³?Ž sÐ bFÝ vKŽ U½Ëe½Ë ¨—UB½_« t²F¹UÐ rŁ ¨ÊËdłUN*« t?F¹UÐË ¨t²F¹U³
U½dCŠ ULO U½błË U tK«Ë U½≈Ë dLŽ ‰U°…œU³Ž sÐ bFÝ tK« q² XKI°…œU³Ž sÐ bFÝ r²K²
ö?ł— «u??F¹U?³¹ Ê√ W??F?OÐ sJð rË Âu??I« UM—U?? Ê≈ UMO?A? š ¨dJÐ wÐ√ W?F¹U??³? s Èu??√ d?√ s
ö?ł— l¹UÐ sL?® œU?? ÊuJO? rN?HU? ½ U?≈Ë ¨v{d½ ô U? vKŽ r¼U?MF¹UÐ U?S? ¨U½b?FÐ rNM
Æ©ö²I¹ Ê√ …dGð tF¹UÐ Íc« ôË u¼ lÐU²¹ ö 5LK*« s …—uA dOž vKŽ
b? u ‰u??I¹ U½ö? XF?L?Ý w?½≈ 5MR*« d?O?√ U¹ ‰U??I? qł— ÁUðQ?® ‚«“d« b??³?Ž W¹«Ë— wË
¡ôR¼ r¼—c?×L? ”UM« w W?OA?Ž rzU?I w½≈ ∫d?LŽ ‰U?I°U½ö? XF¹UÐ b? 5MR*« d?O√  U?
Æ©r¼d√ 5LK*« «u³B²G¹ Ê√ ÊËb¹d¹ s¹c« j¼d«
VC?ž b?® ”U³?Ž sÐ tK«b?³?F ‰U ·u?Ž sÐ sL?Šd«b?³?Ž Ê√ W³?O?ý wÐ√ sЫ W¹«Ë— wË
Ê√ tGKÐ ‰U?ø„«– r XK ‰U°ÊU cM tK¦? VCž t²¹√— U U?³Cž ÂuO« «c¼ 5MR*« d?O√ Í√
pK¼ Ê≈ ∆d?« lM1 UL ¨W?²K ô≈ X½U U? tK«Ë ôUI? dJÐ wÐ√ WF?OÐ «d– —U?B½_« s 5Kł—
rKJ?¹ Ê√ d?L? Ž r?N? ‰U?øX?½U?? U?L? Êu?J²?? Áb¹ vKŽ »d??C? O? V×¹ s? v≈ Âu??I¹ Ê√ «c¼
¨UNK »dF« ¡UM√ tO≈ XFL²ł« b? bK³Ð p½S 5MR*« dO√ U¹ qFHð ô ∫ XKI ‰U ¨”UM«
Æ©p– w ÊuJ¹ U —bð rK UNK ÷—_« w  dA²½«Ë pMŽ XKLŠ WUI XK Ê≈ p½≈Ë
¨rJKC? dJM½ U? tK«Ë U½≈ —U?B½_« d?A?F? U¹ ‰U?® —U?B½ú dJÐuÐ√ ‰U? U?C¹√ t?²¹«Ë— wË
s w(« «c?¼ Ê√ r²??d?? Ž b?? rJM?JË ¨UMO?KŽ Vł«u« rJ?I? Š ôË ¨Âö??Ýù« w? r¡öÐ ôË
s×M ¨rNM? qł— vKŽ ô≈ lL?²?& s »d?F« Ê≈Ë ¨r¼d?O?ž UN?Ð fO »d?F« s WeM0 g¹d?
w Àb?? Š√ s ‰Ë√ «u?½uJð ôË ¨Âö?? Ýù« «u?? Žb?? Bð ôË tK« «u?? I?ðU?? ¨¡«—“u?« r²½√Ë ¨¡«d?? _«
Æ©Õ«d'« sÐ …bO³Ž wÐ_Ë w 5Kłd« s¹c¼ bŠ√ rJ XO{— bË ô√ ¨ÂöÝù«
ôË t W?F?OÐ ö? 5LK*« …—u?A? d?O?ž sŽ «d?O√ l¹U?Ð sL?® ∫dL?Ž ‰U? b?L?Š√ W¹«Ë— wË
Æ©ö²I¹ Ê√ …dGð tF¹UÐ ÍcK WFOÐ
”UM« w W??O?A? F« tK« ¡U??ý Ê≈ rzU?I w?½≈® ∫d?L? Ž ‰U?I? ¨W??O½U??¦« ÊU?³? Š sЫ W¹«Ë— wË
Æ©r¼d√ W_« Êu³B²G¹ s¹c« ¡ôR¼ r¼—c×L
s¹c« j¼d« ¡ôR¼ rN½—c?Šú ”UM« w W?OAF« su?_ ∫dL?Ž ‰UI® —«e?³« W¹«Ë— wË
Æ©r¼—u√ ”UM« «u³B²G¹ Ê√ ÊËb¹d¹
¨rJIŠ d?JM½ ô U½≈ —UB½_« dA?F U¹ dJÐ uÐ√ ‰U?I® d?š¬ o¹dÞ s W³?Oý wÐ√ sЫ ÈË—Ë
v{dð ô sJ?Ë ¨t?O? U?½u?L?²? —U?ý U?? ô≈ «d?O? š UM³?√ U?? tK«Ë U½≈Ë ¨sR?? rJI??Š dJM¹ ôË
”UM?« s?? ? Š√Ë ¨WM?√ ”UM?« `B?? ?√ r?N½_ ¨g?¹d?? ? s q?ł— vK?Ž ô≈ d?? ?Ið ôË ¨»d?? ? F«
283

Æ©±®©»dF« w WO−Ý ”UM« d¦√Ë ¨«—«œ »dF« jÝË√Ë ¨U¼ułË
WdŠ √b?³ rNŽULłSÐË WÐU×?B« dC× w Ác¼ dL?Ž W³Dš wË WHOI« w —d?Ið bI
¨©r¼d?√ W?_« «u?³?B?²?G¹ Ê√ ÊËb¹d¹ s¹c« ¡ôR¼ ”UM?« —c×?L?® W?ö?)«Ë …—U?ù« »U?B?²?ž«
5LK*« È—uý ÊËœ «dO√ l¹UÐ s® UN³B²ž« s* WŽUÞ ôË WFOÐ ô t½√Ë È—uý d_« Ê√ √b³Ë
q×¹ ö? È—u?ý ÊËœ l¹UÐ s® W¹«Ë— wË ¨©ö?²?I¹ Ê√ …d?Gð® q²?I« Á¡«eł Ê√Ë ¨©t? WF?OÐ ö?
Ê≈® W?_« U?{— …—Ëd{Ë ¨©5?Kłd« s¹c¼ b?Š√ «Ë—U?²š«® `O?ýd?²« √b?³?Ë ¨©ÁuK²?Ið Ê√ ô≈ rJ
W¹œb?F²?« √b³?Ë ¨©w(« «c¼ vKŽ ô≈ lL?²?& ô Ë√ ¨dIð ô Ë√ ¨v{dð ô Ë√ ¨·d?Fð ô »d?F«
XË w Ê«d?O√ „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ —u?B²?¹ ôË ¨©dO?√ rJMË dO?√ UM® WDKK wLK« ‰Ë«b?²«Ë
œuBI*« qÐ ¨Í√d« «c¼ q¦ «uŠdD¹ Ê√ s qIŽ√ WÐU×B«Ë ¨tŁËbŠ sJ1 ô U «cN ¨bŠ«Ë
UL? ¨WHOKš UM —U?² ½ …—UðË ¨WH?OKš rJM —U² ½ …—Uð Í√ ¨©d?O√ rJMË dO?√ UM® rNu w
¨s¹dłUN*« s ö?ł— —U² ½ ¨dO?√ rJMË dO√ UM —UB½_« ‰U® ∫U?NOH Íd¼e« W¹«Ë— U?Nðd
«cJ¼Ë ¨s¹dłU?N*« s öł— U½d?²š«  U «–≈ v²?Š ¨—UB½_« s ö?ł— U½d²š«  U? «–≈ v²Š
iIM¹ Ê√ ⁄«“ «–≈ Í—U?B½_« oH?A¹Ë ¨—U?B½_« t?OKŽ iIM¹ Ê√ ⁄«“ «–≈ Íd?łU?N*« oH?A¹ v²?Š
Æ©≤®©ÍdłUN*« tOKŽ
ÊU?UM²¹ 5?OÝU?OÝ 5Ðe?Š 5Ð WDKK w?LK« ‰Ë«b²«Ë W¹œb?F?²« √b³? u¼ tMO?FÐ «c¼Ë
‰b'« b?FÐË ¨—UB½_«Ë s¹d?łUN*« UL¼ 5I?¹d 5Ð ·ö)« lË –≈ ¨WDK« v?≈ ‰uu« vKŽ
»dF« Ê≈® ∫tuIÐ rNOKŽ Z²Š« t½≈ ô≈ ¨rN²½UJË —UB½_« qCHÐ d√Ë dJÐ uÐ√ rKJð ¨jGK«Ë
«—«œ »dF« jÝË√ rN ¨g¹d s w(« «c?NÐ ô≈ ‡dIð ô Ë√ `KBð ô Ë√ v{dð ô Ë√ ·dFð ô
Æ©ÂöÝù« vBŽ «uIAð ôË tK« «uIðU ¨U³½Ë
v{d¹ sË ¨5LK*« 5?Ð È—uý …—U?ù«Ë d_« Ê√ u?¼Ë ¨t?H½ √b?³*UÐ rNOK?Ž Z²Š« b?I
sË ¨g¹d s W?HOK Ð ô≈ ≠ »dF« ô≈ „«c½¬ 3_« s rK¹ r –≈ 5?LK*« wMF¹ ≠ »dF«
«u??OË ¨W?U? Êu?L?K*« UMN¼ r¼Ë ¨tK¼√ v?≈ d?_« dJÐ uÐ√ œd? ¨—U?B½_« s W?H?O?K Ð «u?{d¹
s rN?½uJ ¨rNM? qłdÐ q³??Ið ô »d??F« Ê√ —U??B½_« r?KŽ b??Ë ¨—U??B½_«Ë s¹d??łU??N*« jI??
rN?CFÐ q³?I¹ ô UN?²OK¼U?ł w »dF?« X½UË ¨ÊU½b?Ž s b$Ë “U?−(« »d?Ž ULMOÐ ¨ÊUD×?
»dF« jÝË√Ë® «d?(« XO³« q¼√ rN½uJ g¹d Êu?{d¹ «u½U U/≈Ë ¨iF³ W?OF³?²«Ë WŽUDUÐ
vKŽ ÊUJ q? s ¨Èd?I« Â√ WJ v≈ Z% »d?F?« X½UJ ¨dJÐ uÐ√ ‰U? U??L? ¨©U?³?½Ë «—«œ
s¹dO?Ý sÐ bL× 5F?ÐU²« ÂU≈ v≈ 5×O?×B« ◊dý vKŽ `O?× œUMÝSÐ ¥≥≥Ø∑ nMB*« w W³?Oý wÐ√ sЫ ©±®
Æ—UB½_« s qł— sŽ
Æ≥±Ø∑ Í—U ³« `O× vKŽ Í—U³« `² w UL ¨Íd¼e« t Oý sŽ Í“UG*« w W³IŽ sÐ vÝu Œ—R*« U¼«Ë— ©±®
284

¨rNð«—UŁË rNð«—U?ž …d?¦J rNMOÐ U?L?O …Ë«b?F« …b?ý vKŽË ¨rN½b? bŽU?³ðË ¨rNKzU?³? ·ö²?š«
œu?u« q³?I?²?ðË ¨t?O?I??ðË ÃU?(« rFDð g¹d? X½U?Ë ¨U?C?FÐ rN?C?FÐ s?√ WJ «uKšœ «–S?
Ê√ w W??{U??C?ž ÊËb??−¹ »d??F« sJ?¹ rK ¨r¼U??{—Ë »d??F« ‰u??³? q×?? «u½U?J ¨rN??dJðË
bË ¨…e?O WOK¼U'« w »d?F« vKŽ rN sJð r t½S —UB½_« ·ö? Ð ¨rNM WHOKš «Ë—U?² ¹
»d?? F?« s W?? O? ? ³Kž_« Ê√Ë ¨„«c?½¬ l«u« u?¼ p– Ê√Ë ¨dJ?Ð wÐ√ ‰u?? ? W?? ×? ? —U?? ?B½_« „—œ√
¨«u{—Ë ¨«u?LK ¨g¹d s qłdÐ ô≈ v{dð s —U?O²šô« w o(« »U?×√ r¼Ë 5LK*«
«Ëœd¹ rË ¨dJ?ÐuÐ√ tU?? U? vKŽ «u??{d??²?F¹ r?Ë ¨l«u« u¼ «c¼ –≈ Ÿu??{u*« «c¼ w «Ëd?ÐUJ¹ rË
Æ„«c½¬ »dF« ‰U×Ð rN²dF* Á«uŽœ tOKŽ
tMŽ …—uN?A*« W×?O×B«  U¹«Ëd?« w œd¹ rË ¨WuKF Wu?IF dJÐ wÐ√ W?−Š X½U? bI
s »d??F« Ê√ vKŽ t??²? −?Š w? d?B? ²? « qÐ ¨©g¹d?? s W??Lz_«® Y¹b??×Ð rN??OKŽ Z²??Š« t½√
ÆU³½Ë «—«œ »dF« jÝË√ rN½uJ g¹dIÐ ô≈ v{dð
∫U¼bI½Ë ÂUù« WOýd Y¹œUŠ√

w …œ—«u« Y¹œU??Š_« Ê√Ë ¨ÂU??ù« —U?O? ²?š« w? rJ(«Ë qB??O?H« w?¼ W?_« Ê√ b??R¹ U2Ë
ô ¨q³?I?²*« w Àb?×?O?Ý U0Ë ¨l«Ë u¼ U?L?Ž —U³?šù« vKŽ Wu?L?×? g¹d s W?Lz_« Êu?
∫wK¹ U ¨rJ(«Ë l¹dA²« vKŽ
©±®Æ©dA«Ë dO)« w g¹dI l³ð ”UM«® tK«b³Ž sÐ dÐUł Y¹bŠ ≠±
r¼d??U??Ë ¨rN??LK?* rN??LK?? ¨ÊQ??A« «c¼ w g?¹d?I? l³ð ”UM«® …d?¹d¼ wÐ√ Y¹b??ŠË ≠≤
©≤®Æ©r¼dUJ
¨5L v≈ »dF« rI½« YOŠ …d²H« pKð w l«Ë u?¼ ULŽ —U³šù« w W×¹d ÁcN
l³ð »d?? F« s „d?? A*«Ë ¨WM¹b?*« w g¹d?? s tÐU??×? ?√Ë ¤ w³M?« l rNM? sR*«
¨ÂöÝù« w rNK »d?F« qšœ ¨`²H« bFÐ WJ q¼√ rKÝ√ ULK ¨WJ0 g?¹d wdA*
»dF« s? ÊudA*« l³?²¹Ë ¨UA¹d? rNM ÊuMR*« l³?²¹ ÊQÐ Wú l¹d?A²« œuB?I*« fOK
ÆUA¹d
W?H? OKš d?A? Ž UMŁ« rN??O? ÊuJ¹ v²??Š wC?IM?¹ ô d?_« «c¼ Ê≈® …d?L? Ý sÐ dÐU?ł Y?¹b?ŠË ≠≥
rNK ö?ł— d?A?Ž UMŁ« rN?OË U? U?O?{U? ”UM« d?√ ‰«e¹ ô® kH? wË ¨©g¹d? s rNK
s r?NK W?? ?H? ?O?Kš d?? ?A? ?Ž wM?Ł« v≈ «e¹e?? ?Ž d?? _« «c?¼ ‰«e¹ ô® W¹«Ë— w?Ë ¨©g¹d?? ? s
Æ ±∏±πÕ rK `O× ©±®
Æ ±∏±∏Õ rK `O× ©≤®
285

s rN?K W??H? O?Kš d??A? Ž wM?Ł« v≈ U??F? OM? «e¹e??Ž s¹b« «c?¼ ‰«e¹ ô® kH w?Ë ¨©g¹d??
Æ©±®©g¹d s rNK WHOKš dAŽ wMŁ« v≈ «e¹eŽ ÂöÝù« ‰«e¹ ô® W¹«Ë— wË ¨©g¹d
rŁ g¹d? s rNK? WH?OK?š d?AŽ U?MŁ« Íb?FÐ ÊuJ¹® kHKÐ t?×?O?×? w ÊU?³?Š sЫ Á«Ë—Ë
r¼√ËU½ s vKŽ ÊËd?BM¹ U?FOM «e¹e?Ž s¹b« «c¼ ‰«e¹ ô® Èd?š√ W¹«Ë— wË ¨©≤®©ÃdN« ÊuJ¹
Æ©≥®©WHOKš dAŽ wMŁ« v≈ tOKŽ
d?AŽ w½U?¦« WH?OK)« Ê√ v≈ ÊU?³Š sЫ V¼– b?Ë ¨l¹dA?ð ô `¹d —U?³š≈ Y¹b?(« «cN?
Æe¹eF«b³Ž sÐ dLŽ u¼
¨ÊUDK?« Í√©U?F? OM «e¹e??Ž s¹b« ‰«e¹ ô® Y¹b??(« «c¼ w s¹bUÐ œu??B?I?*« Ê√ d¼UE«Ë
W?ö?)«Ë …—U?ù« u¼ UM¼ d?_«Ë ¨©”UM« d?√ ‰«e?¹ ô® Ë©d?_« «c¼ ‰«e¹ ô® W¹«Ë— p– b?R¹Ë
u¼Ë Ãd??N«Ë qK)« U??N?³? O?B?¹ rŁ W?H? OKš d??A?Ž wM?Ł« v≈ W?F? OM …e¹e??Ž qE²??Ý U?N½√Ë ¨W?DK«Ë
rJOKŽ ÊuJ¹ v²?Š ULzU s¹b« «c¼ ‰«e¹ ô® œË«œ wÐ√ W?¹«Ë— t×{u¹Ë ¨‚«d?²ô«Ë »«dD{ô«
W¹Ëd? wN?©«e¹eŽ Âö?Ýù« ‰«e¹ ô® W¹«Ë— U?√ ¨©¥®©W?_« t?OKŽ lL?²& rN?K WH?OKš d?A?Ž UMŁ«
ô® kHKÐ U?C¹√ Y?¹b?(« ÈË— b?Ë ¨Y¹b?(« »dDC? u¼Ë ¨»d?Š sÐ „U?L?Ý U?¼«Ë— ¨vMF*UÐ
ÆÿUH(«  U¹«Ëd WI«u*« —uNA*« W¹«Ëd« w¼Ë ¨©”UM« d√ ‰«e¹
¨U?F?L?²?− ”U?M« d√Ë ¨…b?Š«Ë WD?K«Ë ¨W¹u? W?ö)« X?Kþ b?I ö?F? Àb?Š U? «c¼Ë
UMŁ« vC??Ë ¨W¹u?_« WËb« XC??I½« v²?Š ¨v«u??²ð Õu?²?H«Ë ¨U??LzU? œU?N?'«Ë ¨«e?¹e?Ž s¹b«Ë
Ê≈Ë ¨U?OKF? WËb« WDKÝ s fb½_« X?łdš ¨W?O?ÝU?³?F« WËb« ÂU?O? bF?Ð –≈ ¨WH?OKš d?A?Ž
s r¼dOžË ¨fb½_UÐ Êu¹u_« √bÐË ¨wÝUO« ‚«d²?ô« √bÐË ¨UOLÝ« Wö K WFÐUð XOIÐ
W?O?ÝU?³?F« W?ö?)« sŽ r¼—u?QÐ ÊuKI?²?¹ ¨W?U?š w½U?¦« wÝU?³?F« d?B?F« w rOU?_« ¡«d?√
ÆWËb«Ë WDK« d√ nFC ¨U¾OA U¾Oý
w{UI« ‰U® ‰U rŁ Y¹b(« «c¼ Õ«dý Âö Í—U³« `² w d−Š sЫ kU(« œ—Ë√ bË
¨Âö?Ýù« …u?Ë ¨W?ö)« …e?Ž …b? w d?A?Ž UMŁô« ÊuJ¹ Ê√ œ«d*« ÊuJ¹ Ê√ q?L²?×¹Ë ∫÷U?O?Ž
rNK® ‚dD?« iFÐ w tu? Áb¹R¹Ë ¨W??ö?)UÐ Âu?I¹ s vK?Ž ŸU?L?²?łô«Ë ¨Á—u?√ W?U??I?²?Ý«Ë
W?O? √ wMÐ d??√ »dD{√ Ê√ v≈ ”UM« t??OKŽ lL??²?ł« sL?O? b?łË b?? «c¼Ë©W?_« t??OKŽ lL??²?&
W??O? ?ÝU??³? F?« WËb« XU?? Ê√ v≈ rNM?OÐ XKBðU?? b¹e¹ sÐ b?? Ou« s“ W?M²??H?« rNMOÐ X?F? ËË
Æ ±∏≤± Õ rK `O× ©±®
Æ ∂¥µ∑ Õ ÊU³Š sЫ `O× ©≤®
Æ ∂∂∂≥ Õ ÊU³Š sЫ `O× ©≥®
Æ ¥≤∑π Õ œË«œ wÐ√ 4Ý ©¥®
286

Æd³²Ž« «–≈ `O× œułu œbF« «c¼Ë ¨r¼d√ «uKQ²ÝU
b?? ?F?ÐË Áb?? ?FÐ Êu?J¹ U?? ? v?≈ ¤ w³M?« —U?? ?ý√ ∫qJ?A*« n?A? ? w Í“u?? ?'« s?Ы ‰U?? ?Ë
t½QJ ¨r¼b??FÐ W?F?«u«  U?¹ôu« sŽ d?³?šQ?? ¨t?LJ×Ð j³ðd?? tÐU?×?√ rJŠ Ê√Ë ¨t?ÐU?×?√
wK¹ Ê√ v≈ W¹ôu« Í√ ©s¹b« ‰«e¹ ô® tu ÊQË ¨WO√ wMÐ s ¡UHK)« œbŽ v≈ pcÐ —Uý√
sÐ b¹e?¹ W??O? √ w?MÐ ‰Ë√Ë ¨vË_« s b?? ý√ Èd??š√ W?? H? v≈ qI?? ²M¹ r?Ł ¨W??H? O?Kš d??A? ?Ž UMŁ«
dOÐe« sЫ ôË ¨W¹ËUFË ÊUL¦Ž bF¹ ôË ¨dA?Ž WŁöŁ rNðbŽË ¨—UL(« Ê«Ëd r¼dš¬Ë ¨W¹ËUF
ÊU? t?½_ Ë√ t?²?³? ×? w ·ö??²?šö rJ(« s?Ð Ê«Ëd? rNM UM?DI?Ý√ «–S?? ¨WÐU?×? r?N½uJ
W?ö?)« ÃËd?š bMŽË ¨…b?F« X×? ¨d?OÐe« sÐ tK« b?³?Ž vKŽ ”UM« lL?²?ł« Ê√ b?FÐ U?³KG?²?
¨”U??³? F« wMÐ WËœ  d??I? ²?Ý« v?²?Š …d??O? ¦J« rŠö?*«Ë W?L? OE?F« 7H« XF??Ë W??O?√ w?MÐ s
sÐ Y¹b?Š s œË«œ uÐ√ t?łd?š√ U «c?¼ b¹R¹Ë ¨UMOÐ «d?O?Gð tO?KŽ X½U U?L?Ž ‰«u?Š_«  d?OG?²?
«uJK¼ ÊU 5ŁöŁË l³Ý Ë√ 5ŁöŁË XÝ Ë√ 5ŁöŁË fL) Âö?Ýù« vŠ— —Ëbð® tF— œuF
«uU?I? ∫w?ÐUD)«Ë w½«d?³D« œ«“ ©U?U?Ž 5?F?³?Ý rN rI¹ rN?M¹œ rN rI¹ Ê≈Ë pK¼ s q?O?³??
vŠdUÐ U?NN?³ý »d?(« sŽ W¹UM Âö?Ýù« vŠ— wÐUD)« ‰U? ¨©rF½ ∫‰U øvC? U Èu?Ý®
rN?M¹œ rN r?I¹ tu?? w? s¹bUÐ œ«d?*«Ë ¨Õ«Ë—_« nKð s? U?? N? O? ? Êu?J¹ U* V?(« s×Dð w?²«
wMÐ v?≈ rNMŽ t?U??I? ?²½«Ë pK*« w? W??O? √ w?MÐ …b?? v?≈ …—U??ý≈ ÊuJ¹ Ê√ t?? ³? A? ?O? ‰U?? ¨pK*«
ÆWMÝ 5F³Ý s u×½ tO s¼u« —uNþË WO√ wM³ pK*« —«dI²Ý« 5Ð U ÊUJ ¨”U³F«
w{U?I« t?łË√ s YU¦?« UN?×?ł—√ tłË√ Á«d?– U? Ÿu?L−? sË ∫d?−Š s?Ы kU(« ‰U?
¨©”UM« t??OKŽ lL??²?−?¹ rNK® W??×?O? ×?B« Y?¹b?(« ‚dÞ iF?Ð w tu?I?Ð Áb?O¹Q??² ¨÷U?O? Ž
wÐ√ vKŽ «u?F?L²?ł« ”UM« Ê√ lË Íc«Ë ¨t?²?F?O³ r¼œU?O?I½« ŸU?L²?łôUÐ œ«d*« Ê√ p– ÕU?C¹≈Ë
c?¾? u¹ W¹ËU?F? wL?? 5H? w 5LJ?(« d?√ lË Ê√ v≈ wK?Ž rŁ ÊU?L?¦? Ž rŁ d?L? Ž rŁ dJÐ
rË ¨b¹e¹ ÁbË vKŽ «uFL²ł« rŁ ¨s(« `K bMŽ W¹ËU?F vKŽ ”UM« lL²ł« rŁ ¨Wö)UÐ
vKŽ «uF?L²?ł« Ê√ v≈ ·ö²šô« lË b?¹e¹  U U* rŁ ¨p– q³ q?² qÐ d√ 5?×K rE²M¹
ÊU?LOKÝ rŁ b?Ou« WFЗ_« ÁœôË√ vKŽ «u?FL?²ł« r?Ł ¨dOÐe« sЫ q²? bFÐ Ê«Ëd? sÐ pK*« b³?Ž
¡UHK)« b?FÐ WF³?Ý ¡ôRN ¨e¹eF?« b³Ž sÐ dL?Ž b¹e¹Ë ÊULOKÝ 5Ð qK? ðË ¨ÂUA¼ rŁ b¹e¹ rŁ
t?L?Ž  U? U* t?OKŽ ”UM« lL?²?ł« pK*« b?³?Ž sÐ b¹e?¹ sÐ b?Ou« u¼ d?A?Ž w½U?¦«Ë ¨s¹b?ý«d«
s ‰«u?Š_«  d??O?GðË 7H«  d??A?²½«Ë ¨ÁuK²??I? t?OK?Ž «u?U? rŁ ¨5M?Ý lЗ√ u?×½ wu?? ÂU?A¼
vKŽ ÂU Íc« bOu« sÐ b¹e¹ Ê_ ¨p– b?FÐ WHOKš vKŽ ”UM« lL²−¹ Ê√ oH?²¹ rË ¨c¾u¹
bL×? sÐ Ê«Ëd tOÐ√ rŽ sЫ  u1 Ê√ q³? tOKŽ —UŁ qÐ tðb qDð r b¹e¹ sÐ bOu?« tLŽ sÐ
v≈ ”U?³?F« uMÐ Ê«Ëd? vKŽ —UŁ rŁ ¨Ê«Ëd? t?³KG? rO¼«dÐ≈ Áu?š√ wË b¹e¹  U? U*Ë ¨Ê«Ëd? sÐ
—UŁ s …d¦? l tðb qDð rË ¨ÕUH?« ”U³F« uÐ√ ”U?³F« wMÐ ¡UHKš ‰Ë√ ÊU? rŁ ¨q² Ê√
287

5O½«Ëd*« ¡öO²ÝUÐ vB_« »dG*« rNMŽ Ãdš sJ tðb XUD —uBM*« Áuš√ wË rŁ ¨tOKŽ
p– b??FÐ W??ö??)UÐ «u??L? ?ð Ê√ v≈ U??N? OKŽ 5³K?G? ²? rN¹b¹√ w  d??L? ²? Ý«Ë ¨fb?½_« vKŽ
œö?³« iFÐ w rÝô« ô≈ Wö?)« s o³¹ r Ê√ v≈ ÷—_« —UD√ l?OL?ł w d_« ◊d?H½«Ë
Udý ÷—_« —UD√ lO?Lł w WHOK K VD ¹ Ê«Ëd sÐ pK*« b³?Ž wMÐ ÂU¹√ w «u½U Ê√ bFÐ
…—U?ù« U?NK œö?³« s bKÐ w b?Š√ vu?²¹ ôË ¨Êu?LK?*« tO?KŽ VKž U2 UMO1Ë ôU?L?ýË UÐd?žË
ÊuJ¹ «c¼ vK?F? p– W?×? ·d?Ž r¼—U?³?š√ w d?E½ sË ¨W?H?OK)« d?QÐ ô≈ U?N?M ¡wý vKŽ
œ«œe¹Ë d?L?²?¹Ë u?AH?¹ UO?ýU? U?Žu?Ë 7H« sŽ TýUM« q²?I« w?MF¹ Ãd?N« ÊuJ¹ rŁ tu?IÐ œ«d*«
ÆÂU¹_« Èb vKŽ
lOLł ÊS ¨W¹bF?³« WIOIŠ vKŽ ©WHOKš dAŽ UMŁ« Íb?FÐ ÊuJ¹® tu qL×¹ Ê√ vË_U
`Bð r ÊUMŁ« rNM ¨U?H½ d?AŽ WFЗ√ e¹e?F« b³?Ž sÐ dL?Ž v≈ o¹bB« s W?ö)« wË s
U?H½ d?AŽ UMŁ« Êu?U³«Ë ¨rJ(« sÐ Ê«Ëd?Ë b¹e¹ sÐ W¹ËU?F U?L¼Ë UL?Nðb qDð rË U?LN?²¹ôË
 d?OGðË ¨W?zUË Èb?Š≈ WMÝ e¹e?F« b?³Ž sÐ d?L?Ž …UË X½U?Ë ¨¤ d?³š√ U?L? ¨¡ôu« vKŽ
lL?²?−¹® tu? p– w Õb?I¹ ôË ¨ÊËd?I« dO?š u¼ Íc« ‰Ë_« Êd?I« vC?I½«Ë Áb?FÐ ‰«u?Š_«
w ô≈ ¨rN?M b??I? Hð r W??H? B« Ác?¼ Ê_ VKž_« d??¦? _« vKŽ q?L? ×¹ t½_ ¨©”UM« r?N? OKŽ
X³?¦¹ r UL?NHU?š s ÊQÐ rJ(«Ë ¨U?LN?²¹ôË W?× l d?OÐe« sÐ tK« b?³ŽË wKŽ sÐ s?(«
VU?ž w —u?_« X½U?Ë ¨rK?Ž√ tK«Ë d?OÐe« sÐ q²? b?FÐË s?(« r?OKð b?FÐ ô≈ t?U?I?×?²?Ý«
v≈ W?³?M?UÐ u?N? p– ·ö?š rNðb? iF?Ð w b?łË Ê≈Ë W?LE²M d?A?Ž v?MŁô« ¡ôR¼ WM“√
Æ©±®©—œU½ WUI²Ýô«
sŽ —U??³?šù«® ‰U?I? ¨Y¹b?(« «c¼ vM?F? ÊU?OÐ w? UÐUÐ t? ¹—Uð w? d?O?¦? sЫ b?I? Ž b?Ë
wKŽË ÊUL?¦ŽË dL?ŽË dJÐ uÐ√ WFЗ_« WLz_« r¼Ë ∫g¹d? s rNK s¹c« dA?Ž wMŁô« WLz_«
q¼_ 5u?I« ö? vKŽ W?Lz_« 5Ð ·ö?š öÐ e¹e?F« b?³?Ž sÐ d?L?Ž rNMË ¨r?NMŽ tK« w{—
ÆY¹b(« œ«d¹≈ bFÐ ÁdcMÝ UL dAŽ wMŁô« dOHð w WM«
¨WMO?O?Ž sÐ ÊUO?H?Ý Y¹b?Š s rKË ¨W?³?F?ý Y¹bŠ s Í—U? ?³« `O?× w? X³¦?
‰u?I?¹ ¤ tK« ‰u?Ý— X?F?L? Ý ‰U? …d?L? Ý sÐ dÐU??ł sŽ d?O? L?Ž sÐ p?K*« b?³? Ž sŽ U?L?¼ö?
s rNK® ‰U ‰U?ø‰U U wÐ_ XKI? ¨UNF?LÝ√ r WLK ‰U? rŁ ¨©WHOKš d?AŽ UMŁ« ÊuJ¹®
VF??Ë ”U??³?Ž sÐ«Ë W??H¹c??ŠË d??L?Ž s?Ð tK« b??³?Ž s?Ž Y¹b?(« «c?¼ q¦? ÍË— b??Ë ¨©g¹d??
ÆrNu s —U³Š_«
d_« «c¼ ‰«e¹ ô® ‰uI¹ ¤ tK?« ‰uÝ— XFLÝ ‰U …d?LÝ sÐ dÐUł sŽ œË«œ uÐ√ ÈË—Ë
Æ ∂∑π∂Õ ≤±¥ ≤±≤ر≥ Í—U³« `² ©±®
288

XF?L?ÝË ¨©W?_« rN?O?KŽ lL?²?−¹ rNK «d?O?√ Ë√ W?H? OKš d?A?Ž wMŁ« rN?OKŽ Êu?J¹ v²?Š U?LzU?
Æ©g¹d s rNK® ‰U ‰uI¹ U wÐ_ XKI tLN√ r ¤ w³M« s Uö
W??_« Ác¼ ‰«eð ô® ¤ t?K« ‰u??Ý— ‰U?? ‰U?? …d??L? Ý sÐ dÐU??ł s?Ž U??C¹√ œË«œ uÐ√ ‰U??Ë
U?LK ‰U? ©g¹d? s rNK W?H?OKš d?A?Ž UMŁ« wC1 v²?Š U¼Ëb?Ž vK?Ž …d¼Uþ U¼d?√ U?LO?I?²??
Æ©ÃdN« ÊuJ¹ rŁ® ‰U «–U ÊuJ¹ rŁ «uUI g¹d t²ð√ teM v≈ lł—
wË ¨œb??FUÐ œ«d?*« ÊU??OÐ W??O½U??¦« wË ¨œb??F« ÊU??OÐ v?Ë_« W¹«Ëd« wH?? ∫wI??N? O? ³« ‰U??
XË v≈ …—u?c*« W?HBUÐ œb?F« «c¼ b?łË b?Ë ¨r¼bFÐ q²?I« u¼Ë ¨Ãd?N« Ÿu?Ë ÊUOÐ W?¦U?¦«
rŁ W¹«Ëd« Ác¼ w d?³?š√ UL? ¨WL?OEF« WM²?H«Ë Ãd?N« lË rŁ ¨pK*« b³?Ž sÐ b¹e¹ sÐ b?Ou«
d³)« w? —uc*« œbF« vKŽ ÊËb¹e¹ U/≈Ë ¨tK³ »U?³« w tO≈ —Uý√ UL? ¨WOÝU³?F« pK dNþ
w³M« ‰U?? b?Ë ¨t?O? —u?c*« Ãd?N?« b?FÐ ÊU? s rNM? b?Ž Ë√ t?O? …—u?c*« W?H? B« Xdð «–≈
sÐ rU?Ž Y¹bŠ s t?U?Ý rŁ ©ÊUMŁ« ”UM« s wIÐ U? g¹d w d?_« «c¼ ‰«e¹ ô® ¤
Íd¼e« o¹dÞ s Í—U ³« `O× wË ¨Ádc ¤ w³M« sŽ dLŽ sЫ sŽ tOÐ√ sŽ bL×
d_« Ê≈® ¤ tK« ‰u?Ý— ‰U ‰U ÊUO?HÝ wÐ√ sÐ W¹ËUF sŽ rFD sÐ d?O³ł sÐ bL?× sŽ
«uU?√ Í√ wIN?O³« ‰U? ¨©s¹b« «uU√ U? tN?łË vKŽ tK« t³? ô≈ bŠ√ rN¹œUF?¹ ô g¹d w
ÆrNH½√ ‰ULŽ√ w r¼ «ËdB Ê≈Ë t*UF
Y¹b(« «c¼ w? s¹—uc*« dA?Ž wMŁô« ¡UHK)UÐ œ«d*« Ê√ s? wINO?³« tJKÝ Íc« «c¼Ë
ÂcUÐ t?O? Y¹b?(« UMb Íc?« oÝUH« p?K*« b³?Ž sÐ b¹e¹ sÐ b?Ou« s“ v≈ Êu?FÐU?²?²*« r¼
wMŁ« s d?¦?√ «c?¼ b¹e¹ sÐ b?Ou« s“ v≈ ¡U??HK)« Ê√ p– ÊU?OÐË ¨dE½ t?O? p?K? b?O?Žu«Ë
rN??²? ö?š wK?ŽË ÊU?L? ¦? ŽË d?L? ŽË dJÐ u?Ð√ W?FЗ_« ¡U??HK?)« Ê√ t½U¼dÐË ¨d¹b??Ið q vK?Ž d?A? Ž
UL? wKŽ sÐ s?(« r¼bFÐ rŁ ¨©WMÝ ÊuŁöŁ Íb?FÐ Wö?)«® WMOH?Ý Y¹bŠ hMÐ W?II?×
v²??Š ÂU??A« q¼√ ‰U??²? I? t?F? «u??³? —Ë V—Ë ¨‚«d??F?« q¼√ t??F¹UÐË t??O≈ vË√ U??O?KŽ Ê_ lË
Ê«Ëd? rŁ ¨b¹e¹ sÐ W¹ËU?F tMЫ rŁ ¨W¹ËU?F? sÐ b¹e¹ tMЫ rŁ W¹ËU?F rŁ ¨W?¹ËUF?Ë u¼ `KD«
b³?Ž sÐ ÊU?LOKÝ rŁ ¨pK*« b?³Ž sÐ b?Ou« tMЫ rŁ ¨Ê«Ëd? sÐ pK*« b³?Ž tMЫ rŁ ¨rJ(« sÐ
¡ôR?N? ¨pK*« b?³? Ž sÐ ÂU?A¼ r?Ł ¨pK*« b?³? Ž sÐ b¹e¹ rŁ ¨e¹e??F« b?³? Ž sÐ d?L? Ž rŁ ¨pK*«
pK*« b??³?Ž q³? d??OÐe« W¹ôË U½d?³? ²?Ž« ÊS? ¨p?K*« b?³?Ž sÐ b?¹e¹ sÐ b?Ou« rŁ ¨d??A?Ž W?? L?š
tJKÝ Íc« «cN ¨e¹eF« b³?Ž sÐ dLŽ q³ dAŽ UMŁ« rN d¹bIð q vKŽË ¨d?AŽ W²Ý «Ë—U
e¹e?F« b³?Ž sÐ d?LŽ rN?M Ãd ¹Ë ¨W¹ËU?F? sÐ b¹e¹ dA?Ž wMŁô« w qšb¹ d¹b?I?²« «c¼ vKŽ
”UM« l?L? ł√Ë ¨s¹b??ý«d« ¡U?? HK)« s ÁËb??ŽË t?? Šb?? vKŽË ÁdJ?ý vKŽ W??Lz_« o?³Þ√ Íc«
XF?L?²ł« s ô≈ d?³?²?Ž√ ô U½√ ‰U ÊS? ¨ÂU¹_« ‰b?Ž√ s X½U? tU?¹√ Ê√Ë ¨tbŽ vKŽ W?³ÞU?
r ”U?M« Ê_ ¨tM?Ы ôË ¨VUÞ w?Ð√ sÐ wK?Ž b?? F¹ ô Ê√ ‰u?? I?« «c¼ vKŽ t?? ?e t?? OK?Ž W?? _«
289

b¹e¹ tMÐ«Ë W¹ËUF VO³Š
bŽË ¨UL¼uF¹U³¹ r rNULJÐ ÂUA« q¼√ Ê√ p–Ë ¨ULNOKŽ «uFL²−¹
Ô
vKŽ l?L?²? & r W??_« ÊQ?? ¨d??OÐe« s?Ы ôË Ê«Ëd? ÂU?¹QÐ b??O? I¹ rË b¹e¹ s?Ð W¹ËU??F? t?MЫ sЫË
¡ôR¼ s s(« tMÐ«Ë wKŽ ëdš≈ tM ÂeK¹ t½_ pK¹ Ê√ s?J1 ô «c¼ sJË ¨ULNM bŠ«Ë
U?B½ t?OKŽ ‰œ U? ·ö?š u¼ rŁ ¨W?FO?A«Ë WM« W?Lz√ t?OKŽ h½ U? ·ö?š u¼Ë d?A?Ž wMŁô«
WMO??H?Ý d??– b?Ë©WMÝ ÊuŁö?Ł Íb?FÐ W??ö?)«® ‰U? t½√ ¤ t?K« ‰u?Ý— sŽ WM?O?H?Ý Y?¹b?Š
X½UË s(« W?öš ‰ušœ UMOÐ bË W?FЗ_« Wöš s UN?FL− WMÝ 5Łö¦?« Ác¼ qOBHð
¨wKŽ sÐ s(« tO≈ d_« rKÝ U* W¹ËUF v≈ pK*« —U rŁ ¨U?C¹√ UNO dNý√ W²Ý s «u×½
5Łö¦« bFÐ XFDI½« b Wö)« Ê√ ÊUOÐË ¨WHO?Kš W¹ËUF WOLð s lM*« tO Y¹b(« «c¼Ë
t?O?KŽ ‰œ U?L? p– b?FÐ s?¹b?ý«— ¡U?H?Kš œu?łË wHM?¹ ôË ¨U?N? FÐU?²ð lD?I½« qÐ U?IK?D ô WMÝ
d?AÐ vU?Fð tK?« Ê≈ ∫ÁUMF? U? »U?²J« q¼√ Íb¹QÐ w²« …«—u?²?« wË ¨…d?L?Ý sÐ dÐU?ł Y¹b?Š
UM ??O?ý ‰U?? ¨U??L?OE?Ž d?A? Ž wMŁ« t??²¹—– s qF??−¹Ë Ád?¦?J¹Ë t?O? LM¹ t½≈Ë q?O?ŽU??L?ÝS?Ð rO¼«dÐ≈
rN½√ —d?Ë ¨…d?L?Ý sÐ dÐU?ł Y¹b?Š w rNÐ d?A?³*« r¼ ¡ôR¼Ë W?OL?Oð sÐ ”U?³?F« uÐ√ W?ö?F«
Æ©±®©«Ëbłu¹ v²Š WŽU« ÂuIð ôË ¨W_« w 5dH Êu½uJ¹
W¹ËU?F?Ë wK?ŽË ÊU?L?¦?ŽË d?L?ŽË dJÐ uÐ√ ∫d?A? Ž wMŁô« ¡U?HK)UÐ œu?B?I*« ÊQ?Ð ‰u?I« sJ1Ë
sÐ d??L? ŽË pK*«b??³? Ž sÐ ÊU??L?OK?ÝË pK*«b??³? Ž sÐ b??Ou«Ë Ê«Ëd?? sÐ pK*« b??³? ŽË d?O?Ðe« sЫË
ÆpK*«b³Ž sÐ ÂUA¼Ë pK*«b³Ž sÐ b¹e¹Ë e¹eF«b³Ž
¨UFL?²− ÊuJ¹ ”UM« d?√ ÊQÐ —U³š≈ tO? qÐ ¡UHK)« ¡ôRN WOKC?√ Y¹b(« w fO –≈
¨pK*«b??³?Ž s?Ð ÂU?A¼ b??FÐ —u?_« X?ÐdD{« b?Ë ¨U??F?O?M «e¹e?Ž Êu?J¹ WDK«Ë W??ö?)« d??√Ë
…b? X½U? b?I? ¨W?_« rN?O?KŽ XF?L?²?ł«Ë ¨W?ö?)« rN  d?I?²?Ý« s¹c?« ¡U?HK)« d?š¬ ÊUJ
W?O?√ wM?Ð pK  U? pK*« b?³?Ž s?Ð ÂU?A¼  U? U*® ∫d?O?¦? sЫ ‰U? ¨WMÝ s¹d?A? Ž t?²?ö?š
rN?U¹√  d?šQð b? X½U? Ê≈Ë «bł r¼d?√ »«dD{«Ë ¨tK?« qO³?Ý w œU?N?'« d?√ dÐœ√Ë vuðË
rN?OKŽ Xłd?š v²?Š pc? «u«“U?Ë ¨ZO?¼Ë ·ö²?š« w s?JË ¨5MÝ l³?Ý s u?×½ Áb?FÐ
Æ©≤®©Wö)« r¼u³KÝË ¨UIKš rNM «uK²Ë ¨rNJKË rN²LF½ r¼u³K²ÝU ”U³F« uMÐ
s W?Lz_«® «uU??I? U¼Ëd?B?²?š« ¤ w³M?« sŽ Y¹œU?Š_« Ác¼ «u?F?L?Ý s? iFÐ qFË
rK??Ë Í—U?? ? ³« Ãd??š U/≈Ë ¨k?HK« «c¼ U??L? N? O? ×? O? ×? w ÊU?? ? O?A?« Ãd?? ¹ rË ¨©g¹d??
∫Y¹bŠ

Æ ≤¥∏Ø∂ dO¦ sЫ a¹—Uð ©±®
Æ ≥µ¥Øπ dO¦ sЫ a¹—Uð ©≤®
290

wIÐ U?® kH wË ¨©±®©ÊUMŁ« rNM w?IÐ U? g¹d? w d?_« «c¼ ‰«e¹ ô® d?L?Ž sЫ sŽ ≠¥
Æ©≤®©ÊUMŁ« ”UM« s
sÐ«Ë …d¹d¼ w?Ð√Ë dÐU?ł Y¹b??Š l o«u?²? O ¨q¹ËQð v≈ ÃU??²?×¹ t½≈ ô≈ U??C¹√ —U?³? š≈ «c¼Ë
b?Š«Ë q sŽ Á«Ë— b??I? ¨d?N?ý√Ë d?¦?√ WÐU??×?B« ¡ôR¼ sŽ Y¹œU?Š_« pK?ð …«Ë— ÊS? ¨…d?L?Ý
o¹dÞ s ô≈ tMŽ  Q¹ r dLŽ sЫ Y¹bŠ ULMOÐ ¨»U²J« ÿU?H(« tÐU×√ s WŽULł rNM
iFÐ w? uË ”UM« d??√ wK¹ s r?N?O? ‰«e¹ ô t?½√ vKŽ qL??×¹Ë ¨tMŽ d??N? ²? A¹ rË ¨…b??Š«Ë
dB?0 wÝU³F?« WHOK?)« ‰“UMð cM g¹d s Xłd?š b W?UF« W?Uù«Ë W?ö)« –≈ ¨÷—_«
‰¬ s ‰e¹ r t½≈ ô≈ ¨Íd?−?N« d?ýU?F« Êd?I« lKD w ‰Ë_« rOKÝ w½U?L?¦?F« W?H?OK K U?NMŽ
ÆÂuO« v≈ Ê«bK³« iFÐ w rJ(« ÊuK¹ s XO³«
t³? ô≈ bŠ√ rN¹œUF¹ ô ¨g¹d? w d_« «c¼ Ê≈® U?Žud W¹ËU?F sŽ Í—U ?³« ÈË— bË ‡µ
Æ©≥®©s¹b« «uU√ U ¨—UM« w tK«
dO³ł sÐ bL× ÊU kH wË dO³ł sÐ bL× Ê≈ ‰UI Íd¼e« Á«Ë— –≈ ¨dE½ ÁœUMÝ≈ wË
t½QÐ —U³šù« ÁUM?FL tðu³Ł ÷d vKŽË ¨tM? ŸULUÐ Íd¼e« ÕdB¹ rË ¨W¹ËU?F sŽ Àb×¹
W?U?≈ v?KŽ pc? «u?«œU? b??Š√ rN¹œU?F¹ ô rN½√Ë ¨s?¹b« «u?U?√ U? g¹d?? w d?_« ‰«e¹ ô
¨ö?F? Àb?Š U? «c?¼Ë ¨d?_« rNM Ÿe½ s?¹b« «u?L?O? I¹ r «–S? ¨—UM?« w tK« t?³? ô≈ s¹b«
»dF« s Xłd ? ¨rNM Wö)« tK« Ÿe½ ÂöÝù« d√ W?U≈ sŽ «Ëe−ŽË ¨«uH?F{ U* rN½S
°ÊËd WFЗ√ …b „d²« v≈
—U?B½_« —U³? rN?OË ¨U?F¹d?Að d?_« ÊU u W?H?OI?« Âu¹ d?_« «c¼ q¦ vH? ¹ nO? rŁ
Z²?×¹ r nO?Ëøh½ d_« w? ÊU u b?(« «c¼ v≈ rNMOÐ ‰b?'« b?²?×¹ nOËøs?¹dłU?N*«Ë
ô »d?F« ÊuJÐ ÃU−?²Šô« …bzU? U?ËøÂuO« p– w Y¹œU?Š_« Ác¼ q¦0 s¹d?łUN*« s b?Š√
øU³½Ë «—«œ »dF« jÝË√ rN½uJ g¹d s w(« «c¼ ô≈ v{dð ôË ·dFð
©¡«—“u« s×½Ë ¡«d?_« r²½√ Xb?® WH?O?I?« Âu¹ ‰U t½√ …œU?³?Ž sÐ b?FÝ sŽ ÍË— b?Ë
t?OKŽ «e?½ v²?Š b?ŽuðË œb¼Ë d??_« i— t½√ `O?×?B« w? X³Ł U? ÷—U?Fð …d?JM W¹«Ë— Ác¼Ë
l¹UÐË°©tK?« tK²?® d??L?Ž ‰U?I? ©…œU?³? Ž sÐ b?F? Ý r²K²?® ”U?MK qO?I? pŽu¹ qe?? u¼Ë ”UM«
aOý Z²Š« bË ¨Ád³š s —uNA u¼ UL U³{UG ÂUAK V¼– qÐ u¼ l¹U³¹ rË dJÐ UÐ√ ”UM«
t½√ —d?Ë ¨Ác¼ b?F?Ý WŁœU?×Ð ŸUL?łù« W?F?O?³« W?×B? ◊d²?A¹ ô t½√ vK?Ž WO?L?Oð sЫ Âö?Ýù«
Æ ≥µ∞±Õ Í—U ³« `O× ©±®
Æ ±∏≤∞ Õ rK `O× ©≤®
Æ ∑±≥πË ≥µ∞∞Õ Í—U ³« `O× ©≥®
291

vKŽ Z?²? Š« dJÐ UÐ√ Ê√ ÷d?? u?Ë ¨W??u??A« rNÐ o?I? ×? ²ð s¹c« ”U?M« —u??N? L? ł W??F? OÐ w?HJ¹
s rN??H¹ r? t½√ vKŽ ‰b¹ U?? b??F? Ý W?H?U? ? w ÊU?J g¹d?? s W??Lz_« Y¹b??×Ð —U??B½_«
Y¹b?Š b?F?Ý œd¹ Ê√ b?F?³¹ –≈ d?š¬ vMF? vKŽ tKL?Š qÐ rN?O? …—u?B?×? W?ö?)« Ê√ Y¹b?(«
s¹dłUN*« sŽ «ËcšQ¹ Ê√ —UB½_« dQ¹ …d?−N« W¹«bÐ w ¤ w³M« ÊU bI ¤ tK« ‰uÝ—
s r¼d?O?G W?Lz√ «u½uJ¹ Ê√ s¹d?łU?N*« d?Q¹Ë Âö?Ýù« ÂUJŠ√Ë Ê¬d?IUÐ rN?M rKŽ√ «u½U? s¹c«
rN½√ «u?L?N? U0d? ¨U¼u?b?Ið ôË g?¹d? «u?b? ‰u?I¹Ë ¨Ê¬d?I« rN½uzd?I¹Ë rNÐ ÊuK?B¹ 5LK*«
Y¹b×Ð dJÐ wÐ√ ÃU?−²Š« d?cð r W×O?×B«  U¹«ËdU? ‰UŠ q vKŽË ¨WO?¦O(« Ác?NÐ WLz√
s w(« «c?NÐ ô≈ v?{dð ô Ë√ ·d?Fð ô »d?F« Ê≈ ‰U? q?Ð ¨W?H?O?I?« Âu¹ g¹d?? s W?Lz_«
WH¹cŠ vu U*UÝ nK ²¹ Ê√ œ«—√ t½√ dLŽ sŽ œ—Ë «cNË ¨ÂöÝù« vBŽ «uIAð ö g¹d
Æg¹d s UOË q³ł sÐ –UFË
‰U? U??L?  U?I?Ł tU?ł— bMÐ b??L?Š√ bM?? w U?L? ‰U? t½√ t???H½ d?L? Ž sŽ ¡U?ł b??I?
–U?FË ¨©q?³ł sÐ –U?F? XHK ?²Ý« …b?O?³?Ž uÐ√  U b?Ë wKł√ wM—œ√ Ê≈® `²?H« w kU?(«
°UOýd fOË Í—UB½√
¨s¹b?ý«d« ¡U?HK)« b?N?Ž b?FÐ v?²Š g?¹d? w —u?B?×? t½QÐ U?Ëd?F? d?_« sJ¹ r U?L?
g¹d? t?²Mð r s¾ ∫qz«Ë sÐ dJÐ s? qł— ‰U ¨W?uJ« W¹ËU?F? Âb? U* t½√ q¹e?N« wÐ√ sF?
≠ XÐc? ∫’UF?« sÐ dL?Ž ‰U?I°r?¼dO?ž »d?F« dO?¼UL?ł s —u?NL?ł w d?_« «c¼ sKF?−M
d??O? )« w ”UM« …ôË g¹d??® ‰u??I¹ ¤ tK?« ‰u??Ý— XF??L?Ý ≠ g?¹d? W??G w?  QDš√ Í√
Æ©±®©dA«Ë
w³M« Ê_ ÁUML?²ð U ÊuJ¹ s t ‰u?I¹ ’UF« sÐ d?LŽ ÊQ?Ë —U³?šù« Ãd Ãd? ¹ «c¼Ë
Æg¹d s rNK WHOKš dAŽ UMŁ« ÁbFÐ Wö)« wKOÝ t½QÐ d³š√ ¤
d?O)« w ”UM?« …ôË g¹d® kHKÐ ’U?F« sÐ Ëd?L?Ž sŽ q¹eN« w?Ð√ sŽ Ícd?²« Á«Ë—Ë
Æ©≤®©`O× V¹dž sŠ® Ícd²« ‰UË ¨©dA«Ë
°dA«Ë dO)« w g¹d ŸU³ðUÐ ¤ w³M« dQ¹ Ê√ —uB²¹ ö ¨l¹dAð ô —U³š≈ UC¹√ «c¼Ë
¨W?I?«u*« ÂU9 …d?L?Ý sÐ«Ë dÐU?łË …d¹d¼ w?Ð√ Y¹b?( o«u? Ëd?L?Ž Y¹b?( Íc?d?²« kHË
Æ…«Ëd« iFÐ ·dBð s tEH W¹«Ë— w ·ö)« ÊuJ¹ bË
qÐ ¨g¹d s? WLz_« Ÿu{u* ‚dD²?¹ r WHO?I« Âu¹ —«œ Íc« ‰b?'« Ê√ ÊUOÐ œu?BI*«Ë
Æ©rNMOÐ È—uý r¼d√Ë® vKŽ rzU tK Ÿu{u*«
Æ `O× œUMÝSÐ ≤∞≥Ø¥ bLŠ√ bM ©±®
Æ©`O× V¹dž sŠ® ‰UË ¨≤≤∂≥ Õ Ícd²« ©≤®
292

UÐ√ 5Kł— b??Š√ —U??B½_« vKŽ dJÐ u?Ð√ ÷d?Ž W??H?O? I??« w b¹b?A?« ·ö?)« p– b??FÐË
WO?ŽËdA?Ë ¨`Oýd?²« √b³? —dIO? ¨WUû U?LN?×ý—Ë ¨»UD)« sÐ d?LŽË ¨Õ«d?'« sÐ …bO?³Ž
«Ë—U²š« p– b?FÐ WÐU×B« Ê√ dOž ¨WU?û 5×ýd*« s œbŽ 5Ð W_« —U²? ² o¹dD« `²
—U?B½_« lÐU?²ð r?Ł ¨W?H?O?I?« w ÊËd?łU?N*« rŁ ¨…b??O?³?Ž uÐ√ rŁ ¨d?L?Ž t?F¹U?³? ¨t?? H½ dJÐ UÐ√
dšQð s ô≈ ¨WU ÊuLK*« tF¹U³ b−*« w bG« s ÂU rŁ ¨r¼—UO²š«Ë r¼U{dÐ t½uF¹U³¹
Æ—cF rNM
vKŽ X9 W??F?OÐ Í√ ©U¼d??ý tK« vË W??²K® U?N½√ d?JÐ wÐ√ W?F? OÐ sŽ d?L? Ž ‰u?IÐ œu?B? I*«Ë
WFOÐ XL²? tðUË qO³ »dF« iFÐ bð—« bË ¤ w³M« …U?Ë Âu¹ wzUM¦²Ý« ·dþ w q−Ž
Ÿ“UM²?« Ÿu??Ë W??O? A? š q−??Ž vK?Ž U??N? O? «Ë—œUÐË ¨‰b??łË V ?? w? W??H? O? I? « w d?JÐ wÐ√
Æ‚«d²ô«Ë
Èdł UË ¨W?HOK)« —UO²š«Ë ¨WU?ù« Ÿu{u r( WHO?IK WÐU×B« …—œU³? X½U bI
W?FO?³« b?IŽ rŁ ¨U?N?O ¡U?L?Ý_« iFÐ `O?ýdðË ¨ «u_« l?—Ë ¨‰b'«Ë ¨È—u?A« s U?NO?
wÝU??O? « »UD K W?ÐU?×? B« rN?? Èb?? vKŽ Wœ√ p– q ¨o?¹b?B« d?JÐ wÐ_ p– b??FÐ
w³M« tÐ ¡U?ł U* oO?³D?ð u¼ WH?O?I?« w - U? Ê√ –≈ ¨Áb?Ž«u?Ë tu?_ rN?«—œ≈Ë ¨wö?Ýù«
tÐ ¡«b?²«Ë ¨W?³?I?F« WF?OÐ w ¤ w³M«Ë —U?B½_« 5Ð X9 w²?« WF?O?³« bI?F b¹b?&Ë ¨¤
W??F? OÐ X½U?? b??I ¨©rN?MOÐ È—u??ý r¼d??√Ë® w½¬d??I« √b??³*UÐ ö??L? ŽË ¨»U??³« «c?¼ w t¹b??NÐË
U?N?O? W?_« ¨5?dÞ 5Ð b?I?Ž …—U?ù«Ë W?U?ù« Ê√ √b?³* «b??O?Qð ¤ w³M« W?H?OK?) WÐU?×?B«
–≈ ¨tÐ ÂU?O? I« U?N?OKŽ tK?« VłË√ U? W?U?≈ w U??NMŽ WÐU?OM?« w U?NMŽ qO?Ë ÂU??ù«Ë ¨qO?_«
ÆWú u¼ ö√ w½¬dI« »UD)«
Ê√ ÊUJùUÐ ÊU?Ë ¨¤ w³M« …UË b?FÐ WH?OI?K «Ë—œU?³¹ ô√ WÐU×?B« ÊUJSÐ ÊU b?I
Ê√ ÊUJùUÐ ÊU?Ë ¨«Ë—ËU?A?²¹ ô√ qL?²?×¹ ÊUË ¨Ÿu?{u*« w «Ëd?EM¹ v²?Š ‰UO? lCÐ «ËdE²M¹
Ê√ Ë√ ¨„«c½¬ «u?I?H?²¹ ôË «u?H?K²? ¹ Ê√ qL?²?×¹ ÊU? U?L? ¨È—u?ýË ŸU?L? ²?ł« ÊËœ r¼d?√ «u?C?I¹
Ê√ rNOHJ¹ qÐ ¨t W?FO³« bIŽ ÊËœ rNU≈Ë rN?²HOKš «Ë—U² ¹ Ê√ Ë√ ¨rNU?≈ o¹d q —U² ¹
w t W??U??F« W??F? O?³?« b?I? Ž v≈ «u??łU??²?×?¹ ô√Ë ¨W?F? OÐ b??I? Ž ÊËœ ¨rNM b??Š«Ë vK?Ž «u?I? H? ²¹
U?L? ¨UMJ2 À«b??Š_« Èd?−? d?O?Gð ÊU?Ë ¨…œ—«Ë  ôU?L?²?Šô« Ác¼ q X?½U? b?I ¨b?−?*«
øwIDM*« u×M« «c¼ vKŽ À«bŠ_« qKð v≈ Èœ√ Íc«
Êu? u¼ ¨w½U?½ù« a¹—U?²?« w U?N?Žu½ s …b¹d?H« W?F?«u« Ác¼ q?¦* b?O?Šu« d?O??H?²« Ê≈
 ôU??L?²? Šô« s U¹√ Ê√ b??Š v≈ WÐU?×? B« Èb Õu??{u« s X½U?? b??Ž«u?I«Ë ‰u??_« Ác¼
UMJ2 «d√ U?NCFÐ Ÿu?Ë Ë√ UNŽu?Ë ‰UL²?Š« Êu l ¨Àb?×¹ r UN½U×?ł—Ë UNðd¦? l Èdš_«
°WHOI« Âu¹ ÀbŠ Íc« Ÿ«dB« qþ w WUš ¨U׳«— qÐ
293

∫WFO³« bFÐ o¹bB« dJÐ wÐ√ W³Dš ∫U¦UŁ

U??N? O? XK& w²« Íb??ý«d« w?ÝU??O??« »UD)« a¹—Uð w? W?? Ozd?« W??¦U??¦« WŁœU??(« w¼Ë
t??²? ³Dš ”UM« w? VDšË dJÐ uÐ√ ÂU?? …d??ýU??³? W??U?F?« W?F? O? ³« b??F? ³? ¨»UD)« «c¼ ‰u??√
XOË w½≈ ”UM?« U?N¹√® U?N?O? ¡U?ł YO?Š U?F? O?L?ł WÐU?×? B« d?C?×? w W??×?O?×?B« …—u??N?A*«
Íu rJO nOFC« ¨w½uuI  QÝ√ Ê≈Ë ¨w½uMOŽQ XMŠ√ ÊS ¨rdO Ð XË ¨rJOKŽ
Âu? „dð UË ¨t?M o(« cš¬ v²?Š ÍbMŽ nO?F?{ rJO? ÍuI«Ë ¨t o(« c?š¬ v²?Š ÍbMŽ
tK« XF?Þ√ U? w½u?F?O?Þ√ ¨¡ö?³« rN?L? Ž ô≈ Âu? w W?A?ŠU??H« lO?Að ôË ¨«u– ô≈ j? œU?N?'«
©±®Æ©rJOKŽ w WŽUÞ ö t²OBŽ ÊS ¨rJO
UL? Íu³M«Ë w½¬d?I« wÝUO?« »UD)« ∆œU³? q vKŽ bO?Qð …ełu*« W³D?)« Ác¼ wH
∫p– sË rNMŽ tK« w{— WÐU×B« ULN
ô nOK?Jð WDK?«Ë W??U??ù« Ê√ √b??³* b?? O? Qð u??N? ©rd?? O? Ð XË r?JOKŽ XO?Ë® tu?? ‡±
rN?OKŽ t W?OKC?√ ôË ¨b?Š√ s U?NO? oŠ√ b?Š√ ôË ¨U?N?O? ‚UI?×?²?Ý« ô t½√Ë ¨n¹d?Að
‰u?N? −?LK wM³*« Ÿ—U??C*« qF?H« W??G?O?BÐ ¡U??ł «c?NË ¨r¼d??√ ÁËuË s¹c« r¼ qÐ ¨U?N? O?
w²« W??IÐU?«  U¹dE?M« qJ ‰UDÐ≈ «c¼ w?Ë ¨w½u?L?²? OË s r²½√ Í√ ¨©rJO?KŽ XOË®
¨W_« s WŽUD« oײð tOKŽ ¡UMÐ Íc« ”UÝ_«Ë ¨WDK« ÂUO …d¼Uþ dOHð XËUŠ
sŽ ʬdI« vJŠ U?L ¨W¹œ«b³²Ýô« W?LE½_« UNOKŽ XU w²« pK*«Ë …u?I« W¹dE½ ¡«uÝ
Ác¼Ë d??B? pK w? fO√˚ ∫…u??I«Ë pK*« W??−? ×Ð W??ŽU?D« ‚U??I?×? ²? Ý« Á«u??ŽœË Êu??Žd??
œUJ?¹ ôË 5N?? u¼ Íc« «c?¼ s d?? O? ?š U½√ Â√ ¨ÊËd?? B? ?³ð ö?? √ w?²? ?% s Íd?? & —U?? N½_«
s pMKF?ł_ dOž U?N≈  c ð« s¾˚ t?MŽ ʬdI« vJŠ U?L vÝu* ‰U «c?NË ¨˝5³¹
Æ˝5½u−*«
vKŽ …—b?? I« pK?1 t½uJ ¨t?½UDKÝ s?Ž ÃËd??)« Âb?? ŽË W??ŽUD?« vÝu?? s? Êu??Žd?? œ«—Q??
°WŽUD«Ë ŸuC)«Ë pKLK tUIײݫ w ·U p– Ê√Ë ¨q²I«Ë s−«
YOŠ ¨UЗË√ w? WOÞ«du?O¦« t?O≈ X³¼– UL? ¨wNù« i¹uH²?UÐ XO WDK« Ê√ U?L
ÊËœdD¹Ë ¨„uK*« s «Ë¡U?ý s* Êu?—U³¹ ¨tK?« ÊËœ s UÐUЗ√ rN?H½√ s¹b« ‰U?ł— VB½
b?³ŽËÆ tMŽ t?K« w{— f½√ sŽ Íd¼e« sŽ ∏≤Ø∂ w ÂU?A¼ sЫ bMŽ U?L …d?O?« w ‚U×?Ý≈ sÐ b?L×? Á«Ë— ©±®
t?OÐ√ sŽ …Ëd?Ž sÐ ÂU?A¼ o¹dÞ s ±≥∂Ø≥  U?I?³D?« w b?F?Ý sÐ«Ë ¨d?LF? s?Ž ≥≥∂ر∂ nMB*« w ‚«“d«
qOŽULÝ≈ o¹dÞ sË ¨dO?Ðe« sÐ …ËdŽ tOÐ√ sŽ ÂUA¼ o¹dÞ s ±≤ ’ ‰«u_« w bO³Ž uÐ√ËÆW?FO³« WB w
œUMÝ≈ sŽ ≥∞∂Ø∂ ∫W¹U??NM«Ë W¹«b?³« w d??O?¦? sЫ ‰U?Ë ÆdJÐ w?Ð√ sŽ “U?Š wÐ√ sÐ fO? sŽ b?U?š wÐ√ sÐ
Æ ‰U UL u¼ËÆ©`O× œUMÝ≈ «c¼Ë ® ∫‚U×Ý≈ sÐ bL×
294

°¡UL« w bIF¹ ¨÷—_« w t½ËbIF¹ U Ê√ ÈuŽbÐ ¨«Ë¡Uý s
UÐUЗ√ rN½U?³¼—Ë r¼—U?³?Š√ «Ëc? ð«˚ vUF?ð tu w U?L? ʬd?I« U?Nb¼ w?²« W¹dEM« w¼Ë
‰UI? °UÐUЗ√ r¼c ²½ r tK?« ‰uÝ—U¹ ∫UO½«d?B½ ÊUË -UŠ sÐ Íb?Ž ‰U ¨˝tK« ÊËœ s
¨©ørN½uFO?D² ¨‰ö(« rJOKŽ Êud×?¹Ë ¨Â«d(« rJ ÊuK×¹ sJ¹ r√® ∫¤ w³M« t
Æ©rNðœU³Ž pK²® ¤ w³M« ‰UI°vKÐ ∫ÍbŽ ‰U
ÊËœ s «œ«b½√Ë UÐUЗ√ r¼–U? ?ð« sË ¨rN …œU?³?Ž ÊU?³¼d«Ë —U?³?Š_« W?ŽUÞ Ê¬d?I« b?Ž b?I
Æt²ŽUD l³ð Á«uÝ s WŽUÞ U/≈Ë ¨t p¹dý ô ÁbŠË WŽUD« t Íc« tK«
‚d?Ž_«Ë ¨U³?½ ·d?ý_« W¹dE½ Íbý«d?«Ë Íu³M«Ë w½¬d?I« wÝU?O?« »UD)« Âb¼ UL?
¨»«dð s Âœ¬Ë ¨Âœü ”U?MU?? ¨s¹d??šü« rJŠË WDK?« ‚U?I? ×? ²? Ý« Èu??Žœ w U??Mł
°r¼UIð√ tK« bMŽ ”UM« Âd√Ë
Ë√ W?? Nü« ¡UMÐ√ r?N½QÐ «œU?? I? ?²? Ž« W?? ŽUD?«Ë Ÿu??C? ?)UÐ U?? N? u?K* s¹b?ð 3_« iFÐ X«“ U?? Ë
°U¼ƒUOH√
vKŽ W?_« WÐU??— √b?³? b?O?Qð ©w½u?u?I?  Q?Ý√ Ê≈Ë ¨w½uMO?ŽQ? XM??Š√ ÊS?® tu? wË ‡≤
WŽU?Þ WDKK fOK ¨t«d?×½« bMŽ ÁU¹≈ U?N²³?ÝU×?Ë ¨tłU?łuŽ« bMŽ t U?N1uI?ðË ¨ÂUù«
ÆXLKþ Ë√ ¨ ¡UÝ√ «–≈ UN1uIð V−¹Ë ¨XbŽË ¨XMŠ√ «–≈ UN²ŽUÞ V& qÐ ¨WIKD
b?O?Qð t?O ¨©r?JOKŽ w W?ŽUÞ ö? t?²O?B?Ž ÊS? ¨rJO? tK« XFÞ√ U? w½u?F?OÞ√® ∫tu?Ë ‡≥
¨WËbK WO½u½UI« WOFłd*« nU ð ô√Ë ¨d«Ë√ s WDK« sŽ —bB¹ ULO WOŽËdA*« √b³*
WO?ŽËdA Ê√ ÊËd¹ „uK*« ÊU b?I ¨«dšQ?² ô≈ WOÝU?O« rEM« td?Fð r Íc« √b³*« u¼Ë
¨UNOKŽ WOŽËdA*« ¡UH{≈ w ·U ÁbŠË «cN ¨rNMŽ …—œU UN½u s …bL² r¼d«Ë√
sŽ d³Ž UL ¨UNÐ W_« ‰u³Ë UN²OŠöË UN²«bŽ Èb v≈ dEM« ÊËœ U¼cOHMð …—Ëd{Ë
¨÷—_« ‰e??²?šU?? ¨©WËb« U½√® …d??O?N? A« tð—U??³?FÐ d??A? Ž lЫd« f¹u U??½d?? pK p–
W¹u?b« W?O?½d?H« …—u?¦« ÂU?O?I U?³?³Ý p?– ÊUJ ¨t?B? ý w? UNK? WDK«Ë ¨VF?A«Ë
¨…—u?¦« q³? w½d?H« VF?A« U?N?AO?F¹ ÊU? w²« W?C?O?G?³« W¹œu?³?F« pKð s ’ö? K
°ÂuO« »dF« UNAOF¹Ë
`¹—√ v²??Š Íu? rJO? nO??F?C«Ë tM o(« c??š¬ v²?Š nO?F? { rJO? Íu?I?«® tu? wË ‡¥
o(« ÂU??√ lO??L?'U?? ¨lL??²? :« œ«d?√ lO??L? ł 5Ð …«ËU??*«Ë ‰b?F?« √b?³* b??O? Qð©t??O≈ o(«
s W¹UG« u¼ –≈ ¨¡«u?Ý bŠ vKŽ ¨¡«dIH«Ë ¡U?OMž_«Ë ¨¡UHFC«Ë ¡U¹u?_« ¨¡«uÝ ‰bF«Ë
ÆtH½ WHOK)« v²Š ôË ¨¡UCI«Ë Êu½UI« WDKÝ ‚u bŠ√ ö ¨WDK«Ë WUù« WU≈
©¡ö³« rN?LŽ ô≈ Âu w? WAŠU?H« lOAð ôË ¨«u– ô≈ j œUN?'« Âu „dð U?Ë® tu wË ‡µ
W??_« W¹U??L? ×Ð p–Ë ¨‰b??F« o?O? I? %Ë ¨ÂUEM« aO??Ýdð b??F?Ð WDK« nzU?þË r¼_ ÊU??OÐ
295

lL²:« rO W½UO pcË ¨œUN'« …—Ëd{ vKŽ bOQ²«Ë ¨WOł—U)« —UDš_« s WËb«Ë
Æt²O½U½≈Ë t²OuBšË t²¹u¼ kH% w²« WOöš_«
s¹bý«d« ¡U?HK)« a¹—Uð w W?Oz— À«bŠ√ s U¼b?FÐ UË W?HO?I« WŁœUŠ w X?K& bI
∫w q¦L²ð w²«Ë ¨Íbý«d« wÝUO« »UD)« UNOKŽ ÂuI¹ w²« ‰u_« r¼√
∫WËœ öÐ s¹œ ô t½√ ∫‰Ë_« q_«

œËcðË ¨t?O?L?%Ë tÞu?%Ë ¨ÁdB?MðË tÐ Âu?Ið …b?Š«Ë WËœË ¨…b?Š«Ë W√ öÐ Âö?Ýû ÂU?O? ö?
s tÞU??Š√ s ô≈ `KB?¹ ô s¹b« «c¼ Ê≈® `O??×?B?« Y¹b?(« w? U?L? ¨t?U?JŠ√ rO??IðË ¨tMŽ
rNM U½U1≈ ¨W?HOI?K ¤ w³M« sœ q³ WÐU?×B« …—œU³? s œUH?²¹ U u¼Ë ¨©t?³½«uł lO?Lł
w U?L ª·b¼Ë W¹U?G …d?O¦?  U¹¬ w WËb« …—Ëd?{ ʬdI« b?√ bË ¨WËœË s¹œ Âö?Ýù« ÊQÐ
U??L? ? ÷—_« w rN?MHK ?? ²? ? ?O  U??(U?? B« «uKL?? ŽË rJM? «uM¬ s¹c?« tK« b??ŽË® v?U??Fð t?u??
UM¬ rNuš bFÐ s rNMb³OË rN vCð—« Íc« rNM¹œ rN 4JLOË rNK³ s s¹c« nK ²Ý«
Æ©±®©U¾Oý wÐ ÊudA¹ ô wM½Ëb³F¹
Ê≈ s¹c«® v?U?Fð ‰U?? U??L? ªvL??Ý√ Èd?š√ W?¹U?G W?KO??Ýu? WËb?« …—Ëd?{ b??√ pc??Ë
Æ©≤®©dJM*« sŽ «uN½Ë ·ËdF*UÐ «Ëd√Ë …Ue« «uð¬Ë …öB« «uU√ ÷—_« w r¼UMJ
¨ö√ U¼ƒ«œ√ sJ1 ô qÐ ¨qL_« tłu« vKŽ U¼ƒ«œ√ sJ1 ô  U³ł«u« d¦√ Ê√ ÂuKFË
d_«Ë ¨œUN'«Ë ¨…UeU ¨tUJŠ√Ë t?²F¹dý rOIðË ¨tÞu%Ë ÂöÝùUÐ rJ% WËœ qþ w ô≈
Æa≈ ÆÆÆÆœËb(«Ë ¨·ËdF*UÐ
¤ w³M« qL??Ž b?Ë ¨…—Ëd?{ Vł«Ë u?N? t?Ð ô≈ Vł«u« r²¹ ô U? Ê√ U?Žd??ý —d?Ið b?Ë
ÁdBM¹ sLŽ Y׳¹ rÝ«u*« w qzU³I« v≈ Ãd ¹ ÊUJ ¨WJ w u¼Ë W¹UG« Ác¼ oOI% vKŽ
j?I«Ë o(« W?U?≈ w q¦?L?²ð ¨vL?Ý√ ·«b¼_ WKO?ÝË U?C¹√ u¼ Íc« ·b?N« «c¼ oO?I?×?²
r¼b?O?Ý ‰U?I ÊU?³?O?ý wMÐ vKŽ tðu?Žœ ¤ w³M?« ÷dŽ b?I? ¨Ê¬d?I« tÐ ¡U?ł Íc« ‰b?F«Ë
ÍËR½ ôË ¨UÎŁb?? Š Àb??×½ ô√ ªU?MOKŽ Èd?? ? Ác??š√ b?? N? Ž vK?Ž UMe½ U/≈® ∫W?Ł—U??Š sÐ v?M¦*«
„dBM½Ë „b¹R½ Ê√ X³³Š√ ÊS ¨„uK*« t¼dJð U2 tO≈ uŽbð Íc« d_« «c¼ È—√ w½≈Ë ¨UÎŁb×
Ê≈Ë ¨‚b?BUÐ r²×?B?√ –≈ œdUÐ -QÝ√ U?® ∫¤ tK« ‰u?Ý— ‰UI? ¨UMKF? »d?F« ÁUO? wK¹ U2

Æ µµ —uM« ©±®
Æ ¥± Z(« ©≤®
296

Æ©±®©t³½«uł lOLł s tÞUŠ√ s ô≈ ÁdBM¹ s tK« s¹œ
Wze?& q³Ið ôË ¨t?³½«u?ł lOL?ł s tÞu?% W?√Ë WËœ öÐ s¹bK ÂUO? ô t½QÐ `¹d? «c¼Ë
°UNCFÐ „d²ðË ¨UNCF³Ð sR² ¨tUJŠ√
ô „uK*« Ê√ ÊU³Oý uMÐ „—œ√ «cNË ªWËœË s¹b uŽb¹ U/≈ ¤ w³M« Ê√ U×{«Ë ÊU bI
—U?B½_« l¹UÐ ¤ w³M« Ê√ p– b?R¹Ë ¨¤ w³?M« tÐ r¼¡U?ł Íc« d?_« «c¼ q¦0 v{dð
»d(« WFOÐ w¼Ë ¨ÁdJ*«Ë jAM*«Ë ¨dO«Ë dF« w WŽUD«Ë lL« vKŽ WJ0 WO½U¦« WFO³«
¨tK« ‰u?Ý— U¹ ∫UMK® t?K« b?³?Ž sÐ dÐU?ł Y¹b?Š wH? ¨WDK«Ë WËb« W?U?≈ U?N?O?C?²?Ið w²«
dF« w W?IHM«Ë ¨qJ«Ë ◊UAM« w WŽUD?«Ë lL« vKŽ wM½uF¹U³ð ∫‰U? øpF¹U³½ ÂöŽ
¨rzô W??u tK« w? wU?³?¹ ô U?Nu??I¹ Ê√Ë ¨dJ?M*« sŽ wNM«Ë ·Ëd??F*UÐ d??_« vKŽË ¨d??? O«Ë
r?Jł«Ë“√Ë r?J?? ? ? ?H?½√ t?M Êu?? ? ? ?FM?9 U?2 r?JO?K?Ž Xb?? ? ? ? «–≈ w½u?? ? ? ?FM?9Ë w?½Ëd?? ? ? B?M?ð Ê√ vK?ŽË
W??Ž“UM Âu?O?« t?ł«d??š≈ Ê≈® ∫…—«—“ sÐ b?F? Ý√ r¼b??O?Ý ‰U??I? —U??B½_« «c¼ „—œ√ b??Ë©r¡UMÐ√Ë
Æ©≤®©·uO« rJCFð Ê√Ë ¨r—UOš q²Ë ¨WU »dF«
∫WŽUÞË WU≈ öÐ WŽULł ôË WËœ ô t½√ ∫w½U¦« q_«

”uð …b?Š«Ë WDKÝ ÂUO? …—ËdCÐ rNMŽ tK« w{— WÐU?×B« ÊU1≈ Èb U?×{«Ë ÊU b?I
W?Ou¾?? qL×?²¹ Íc« ÂU?ù« —UO?²š«Ë b?¹b×?² WH?O?I« w r?NŽU?L²?ł« ÊU? «cNË ¨r¼—u?√
Áu?b v?²Š ¨W?O?Žd?A«  U³?ł«u« VłË√ s p– «Ë√—Ë ¨W?_«Ë WËb« Êu?¾?ý W?ÝUO?ÝË …—«œ≈
Ƥ w³M« sœ vKŽ
¨U?O?½b« W?ÝU?O? ÝË ¨s¹b« W??Ý«d?Š w …u?³?M« W?ö??) W?Žu?{u?? W?U?ù«® ∫Íœ—ËU?*« ‰U?
Æ©≤®©ŸULłùUÐ Vł«Ë W_« w UNÐ ÂuI¹ s* U¼bIŽË
 U?? ŽU??L? ?łù« Èu?? √ u¼Ë rNM?Ž tK« w{— W?ÐU??×? ?B« ŸU?? L? ł≈ ŸU?? L? ?łùUÐ UM¼ œu?? B? ?I*«Ë
ÆUN×√Ë
XF?? L? ?ł√Ë ¨W?? Lz_« 5?Ð ôË W?? _« 5Ð p– »u?? łË w ·ö?? š ô® ∫w?³Þd?? I« ‰U?? Ë
…u³M« qzôœ w wI?NO³«Ë ¨©≤±¥® Õ ¨≤∏≤’ …u³M?« qzôœ w rOF½ uÐ√Ë ¨∏∞ر  UI¦« w ÊU?³Š sЫ Á«Ë— ©±®
sŽ VK?Gð sÐ ÊUÐ√ sŽ wK?−? ³« tK« b??³? Ž sÐ ÊUÐ√ sŽ ‚d?Þ s ¨≥∑ر »U??½_« w w½U??F? L? «Ë ¨¥≤≤Ø≤
rU?? (« t??łd??š√® ∫W??O?½bK« V¼«u?*« w w½öD?? I« ‰U??Ë ¨t?MŽ tK« w{— w?KŽ sŽ ”U??³? ?Ž sЫ sŽ W?? dJŽ
Æ ©≥∏π® Õ ¨≤∑πØ∑ `²H« w kU(« ‰U «cË ¨©sŠ œUMÝSÐ rOF½ uÐ√Ë wINO³«Ë
Æ`O× ÁœUMÝ≈Ë ¨©∂≤∑¥® Õ ¨±∑≤ر¥ t×O× w ÊU³Š sÐ«Ë ¨≥≤≤Ø≥ bLŠ√ Á«Ë— ©≤®
Æ µ ’ WO½UDK« ÂUJŠ_« ©≥®
297

÷d?? ÊU? uK? ¨—U?B½_«Ë s?¹d?łU??N*« 5Ð lË ·ö??²? š« b?FÐ o?¹b?B« .b??Ið vKŽ W?ÐU?×? B«
‰b? ¨rNMOÐ …—ËU?;«Ë …dþUM*« Ác¼ XžU?Ý U* r¼d?Ož w ôË g¹d? w ô Vł«Ë d?O?ž WU?ù«
Æ©±®©5LK*« «u tÐ Íc« s¹b« ÊU—√ s s— UN½√Ë UNÐułË vKŽ
ÂUO? ô qÐ ¨s¹b«  U³ł«Ë rEŽ√ s? ”UM« d√ W¹ôË® ∫WO?LOð sЫ ÂöÝù« aO?ý ‰UË
¨iFÐ v≈ rN??C?FÐ W?łU?( ¨ŸU?L?²?łôUÐ ô≈ rN??²?×KB? r²ð ô Âœ¬ wMÐ ÊS? ¨U??NÐ ô≈ s¹bK
ôË ¨dJM*« s?Ž wNM«Ë ·Ëd??F*UÐ d?_« VłË√ t?K« Ê_ ª”√— s ŸU?L? ²?łô« bM?Ž rN bÐôË
lL??'«Ë Z(« W?U??≈Ë ‰b??F«Ë œU?N? '« U? t??³? łË√ s dzU??Ý pc?Ë ¨…—U??≈Ë …u?I?Ð ô≈ p– r²¹
Æ©≤®©…—Uù«Ë …uIUÐ ô≈ r²ð ô œËb(« WU≈Ë ¨ÂuKE*« dB½Ë ¨œUOŽ_«Ë
ÂUJŠ_« s tK« t³łË√ U0 ”UM« ÂUO Ê√ t²?N¹bÐË qIF« …—ËdCÐ UMLKŽ® ∫ÂeŠ sЫ ‰UË
¨ÂuKE*« ·U?B½≈Ë ¨rKE« lM?Ë ¨‚öD«Ë ¨ÕUJM«Ë ¨¡U?b«Ë ¨ U¹UM'«Ë ‰«u?_« w rN?OKŽ
¨UN fOz— ô w²?« œö³« w b¼UA? «c¼Ë ≠ ÂU≈ ÊËœ Í√ ≠ sJ2 dO?ž lM²2 ’UB?I« cš√Ë
s¹b« WU≈ `Bð ö ¨U¼d¦?√ w s¹b« V¼– v²Š ¨bŠ ôË ¨oŠ rJŠ „UM¼ ÂUI¹ ô t½S
Æ©≥®©d¦√ Ë√ bŠ«Ë v≈ œUMÝùUÐ ô≈
Æ©¥®©WU≈ öÐ WŽULł ôË ¨WŽULł öÐ ÂöÝ≈ ô ® aOA« ‰¬ nODK« b³Ž aOA« ‰UË
‰u?Ë ¨©b?Š«Ë v≈ œUM?ÝùUÐ ô≈ s¹b« W?U?≈ `Bð ô® ∫W?U?ù« s?Ž Âe?Š sЫ ‰u? wË
s¹b« ÊU?—√ s s—® UN½≈ W?U?ù« sŽ w³ÞdI« ‰u?Ë ¨©U?NÐ ô≈ s¹bK ÂU?O ô® ∫W?OL?Oð sЫ
p– q ¨©W?U≈Ë W?ŽUL?−Ð ô≈ ÂöÝ≈ ô® nODK« b?³Ž aO?A« ‰uË ¨©U?NÐ ô≈ Wú? «u ô
s¹bð Ê√Ë ¨WUù«Ë WËb« ÂUO?IÐ ô≈ rOI²¹ ôË ÂöÝù« s¹œ ÂuI¹ ô t½QÐ ‰u?I« W× bR¹
w³M« ‰U??Š ÊU? U?L? ¨t??UJŠ√Ë Âö?Ýù« ÂU?O? wC?²?I¹ ô ¨rN???H½√ w rN??Šö?Ë ”UM«
dNEð rË ÂöÝù« rI¹ rË ¨U?½U1≈Ë UM¹œ ÷—_« q¼√ dOš «u½U bI? ¨WJ w tÐU×√Ë ¤
ÆWËœË s¹œ t²IOIŠ w ÂöÝù« Ê√ pcÐ X³¦ ¨WM¹b*« w ô≈ tUJŠ√
vKŽ tK« V?łË√ U0 ÂU?O?I« ô≈ rN?OKŽ V?−¹ ö? Âö?Ýù« —«œ d?O?ž w Êu?L?K*« ÊU? «–S?
¨tK?« v≈ …u?? Žb«Ë ¨‚u?? I? ? («Ë ¨iz«d?? H« ¡«œ√ s? ¨U?? O? ?ŽU?? L? ?ł Ë√ U¹œd?? t?Ð ÂU?? O? ?I« 5M?R*«
w ¤ t?O?³M vU?Fð tu?IÐ ÊuKL?F¹Ë ¨WËœË WU?≈ v≈ ÃU?²?×¹ ô U2 ¨Ád?√ vKŽ W?UI?²?Ýô«Ë

Æ ≤∂¥Ø± ʬdI« ÂUJŠ_ lU'« ©±®
Æ ±∑∑ ≠ ±∑∂ ’ WOŽdA« WÝUO« ©≤®
Æ ∏∑Ø¥ q×M«Ë qK*« w qBH« ©≥®
Æ ±∑∞Ø≥ W¹b−M« qzUÝd« ©¥®
298

©≤®Æ˝r¼¡«u¼√ l³²ð ôË  d√ UL rI²Ý«Ë ŸœU˚ tuË ¨©±®˝dDO0 rNOKŽ X˚ WJ

VłË√ U0 ÂU?O?I« ô≈ W?ú q×¹ ö? ¨ÂU?JŠ_«Ë lz«d?A« ‰Ëe½ b?FÐË Âö?Ýù« —«œ w U?√
œU?N'«Ë ¨oK)« d¹d?%Ë ¨o(« W?U≈Ë ¨W?U?ù« VB½Ë ¨WËb« WU?≈ s tÐ ÂU?OI?« UN?OKŽ tK«
©≥®Æ˝tK tK s¹b« ÊuJ¹Ë WM² ÊuJð ô v²Š r¼uKðUË˚ vUFð ‰U UL ¨tK« qO³Ý w
ÂUJŠQÐ Z²?×Ô¹ ôË ¨‰«u?Š_« s ‰UŠ ÍQÐ Âö?Ýù« —«œ w rJ(« «c¼ rNMŽ jI?¹ ôË
ÂUJŠQ?Ð qL??F¹ ôË ¨©¥®˝rJM?¹œ rJ XK?L? √ Âu??O«˚ vU?? Fð tu?? ‰Ëe½ b?? FÐ wJ*« b?? N? F«
s oŠ w ¨`O?×B« ‰uI« vKŽ W?šuM d?Ož UN?½S ¨ÂöÝù« —«œ d?Ož w ô≈ wJ*« b?NF«
ö?? ¨b??N? F« —«œ Ë√ »d??(« —«œ w 5?LK*« oŠ w Í√ ¨W?J0 5LK?*« ‰U??Š q¦?? w ÊU??
—«œ q¼√ vKŽ V−¹ U q rNOKŽ V−¹ ô UL ¨ÂöÝù« —«œ w 5LK*« ‰UŠ rNOKŽ ”UI¹
ÆÂUJŠ√ s ÂöÝù«
∫WFO³« bIŽ öÐ WU≈ ô t½√ ∫YU¦« q_«

«c¼ vK& b?Ë ¨UNMŽ qO?u« tO? ÂU?ù«Ë ¨qO_« t?O W?_« ¨5dÞ 5Ð bI?Ž WF?O³U?
¨W?H?O?I?« w W?U?)« W?F?O?³« w ¨dJÐ wÐ√ W?F?¹U³?* È—u?A« b?FÐ WÐU?×?B« …—œU?³? w √b?³*«
dO³F²« r²?¹ bIŽ UN½√Ë ¨rNU≈ 5ÐË rNMOÐ WöF« W?FO³Þ bOQ² ¨b−*« w W?UF« WFO³«Ë
U?N?F?O?Ð œu?I?Ž w »d?F« …œU?Ž w¼ U??L? ¨U?{d«Ë W?I?«u*« vK?Ž WôbK ¨b?OUÐ b?O?« l{uÐ tMŽ
i¹u?H?²UÐ ôË ¨W?Ž“UM*«Ë W?³U?G*«Ë …u?IUÐ ôË ¨W?Ł«—uUÐ WDK«Ë W?U?ù« X?OK ¨U?NðU?I?H?Ë
W_« s W?ŽUD«Ë lL« w¼Ë ¨…œb×? ◊Ëdý vKŽ 5dÞ 5Ð ‚UHð«Ë b?IŽ w¼ qÐ ¨wNù«
‰b?F«Ë j?IUÐ W?_« —u?√ W?ÝU?OÝË W?Ëb« Êu?¾ý …—«œ≈Ë q?LFU?Ð ÂUù« ÂU?O? qÐU?I? ¨ÂU?û
«e?²ô«Ë ¨U?L?N?UJŠ√ vKŽ ÃËd?)« Âb?ŽË ¨U?L?NР«e?²ô«Ë ¨WM?«Ë »U?²J« w ¡U?ł U? vKŽ
◊d?²A?O ¨U?N?OKŽ √dD¹ UË œu?I?F« W¹dE½ ÂUJŠ√ t?OKŽ Íd& b?I?F« «c¼Ë ¨W_« Í√—Ë È—u?AUÐ
oË 5dD« ö? s t ? ⁄u¹ U?L ¨—U³?ł≈ ôË Á«d≈ öÐ —U?O²šô«Ë U?{d« 5dD« s t
a?H« VKÞ ÂU?ûK ¨U?d?Bð œu?IF« lÝË√ w?¼ w²« WU?u« bI?FÐ t?³?ý√ u?N? ¨…—dI? jЫu?{
tłËd? ÐË ¨ÂUù«  u0 a?HM¹ bIF« Ê√ U?L ¨b?IF« a te?Ž  œ«—√ v² W?úË ¨‰eF«Ë
d?Ý√ Ë√ ÷d* tÐ W?ÞuM*« W?Ou?¾? *UÐ ÂU?O?I« s?Ž ÂU?²« Áe?−?FÐË ¨Áu??×½Ë ÊuM−Ð W?O?K¼_« b?Š sŽ
Æ ≤≤ WOýUG« ©±®
Æ ±µ È—uA« ©≤®
Æ ≥π ‰UH½_« ©≥®
Æ ≥ …bzU*« ©¥®
299

ÆtðUOFD vKŽ tłËdšË ÂöÝù« sŽ tðœdÐË ¨Áu×½Ë
W??_« 5Ð W??ö??FU?? ¨Íb??ý«d« wÝU??O? « »UD)« ‰u??√ s YU??¦« q?_« u¼ «c¼Ë
qO?u« u¼ ÂUù«Ë ¨qO?_« w¼ t?O W?_« ÊuJð ¨5dÞ 5Ð b?IŽ ”U?Ý√ vKŽ ÂuIð ÂU?ù«Ë
ôË ¨ÀË—u*« o(UÐ U?OË ¨wNù« i¹u?H²UÐ U?O WDK«Ë rJ?(U ¨UN½u?¾ý …—«œ≈ w U?NMŽ
b¹b% w »d?G« ÂöÝù« o³Ý «cNÐË ¨ÂU?ù«Ë W_« 5Ð WFO?³« bIFÐ qÐ ¨W³U?G*«Ë WŽ“UM*UÐ
b?? ?I? ? F« W¹d?E½ oË U?? ?N?ðU?? O? ? Šö?? ?B W?DK?« W?? ?Ý—U2 t?? ?³? ?łu?0 r²?¹ Íc« wH?? ?K?H« ”U?? ?Ý_«
rOEM?ð qÐU?I? WDK?K rNðU¹d??Š iFÐ sŽ t??³? łu0 lL??²?:« œ«d??√ ‰“UMð YO??Š ¨wŽU??L?²? łô«
 ® „u Êu?ł ÍeOK$ù« ·u?KOH« Èd¹ U?L ¨Ÿu?L−?LK W?×KB*« oI×¹ U0 U?Nð—«œ≈Ë rN½u¾?ý
b??I? F«® tÐU??²? w©Â±∑∑∏  ® u?Ý— „U??ł ÊU??ł w½d??H« ·u??K?O?H«Ë ¨t??³? ²? w©Â±∑∞¥
Àb?Š v²Ë ¨wH?KH« ”UÝ_« «c¼  U?³Ł≈ sŽ W¹dEM« Ác¼ »U?×√ e?−Ž l©wŽU?L²?łô«
ÆwŽUL²łô« bIF« «c¼
”UÝ√ vKŽ qÐ ¨ÍdE½ wHK ”UÝ√ vKŽ ô bIF« √b³ aOÝdð v≈ ÂöÝù« o³Ý bI
vKŽ Íc« W?³?I?F?« W?F?OÐ b?I?Ž u¼ W?O?ö?Ýù« WËb« w b?I?Ž ‰Ë√ ÊU? Y?O?Š ¨wKL?Ž wF?«Ë
”—U?? L? O? ªWM¹b?*« v≈ Áb?? FÐ ¤ w³M?« d??łU?¼ YO?? Š ¨W??O? ?ö?? Ýù« WËb?« XU?? t??ÝU?? Ý√
¤ w³M« ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ¨WM¹b*« q¼√ U?{dÐ - Íc« ‚UH?ðô«Ë bIF« «c?¼ Vłu0 tðUO?Šö
¨©WM¹b*« W??H?O?×? ® WÐU?²? - U?L? ¨ÁdJ?*«Ë jAM*« w W?ŽU?D«Ë lL?« oŠ r?N?OKŽ t U??U?≈
rEM¹ —u²ÝbË ¨5?MR*« dOž rNO s0 WM¹b*« w lL²?:«  U½uJ lOLł l WOÝUO?Ý WIOŁu
ÆrNðU³ł«ËË rNuIŠË ¨WDKUÐ lOL'« WöŽ
W?F?OЮ bI?Ž w XK& W?O? ¹—Uð W?IO?I?Š W?O?öÝù« WËbK©w?ŽUL?²?łô« b?IF«® ÊU? b?I
¤ w³M« 5?Ð ‰Ë_« ¨5dD« U??{dÐ U??L?NM? q -Ë ¨©WM¹b*« W??H?O? ×? ® b?I? ŽË ¨©W??³?I? F«
b? —U??B½_« ÊU?Ë ¨sR¹ r sË t?Ð s¬ s rNK WM¹b?*« q¼√ 5ÐË tMOÐ w½U??¦«Ë ¨—U?B½_«Ë
s rNMO?Ð Âu? ôË UMu? UMdð b?? U½≈® ∫WJ w t?F? r?N ŸU?L?²?ł« ‰Ë√ w ¤ w³M?K «uU?
¨„d?√ v≈ r¼uŽb?½Ë rNOKŽ Âb?IM? ¨pÐ tK« rN?FL?−¹ Ê√ v?F? ¨rNMOÐ U? dA«Ë …Ë«b?F«
e??Ž√ qł— ö? pO?KŽ tK« rN??F?L? −¹ ÊS?? ¨s¹b« «c¼ s t??O≈ „UM³??ł√ Íc« rN??OKŽ ÷d??F½Ë
ÆlOL'« s U{d« oIײO …uŽbK rN²ÐUł≈Ë rNu WI«u «uÞd²ý« bI ¨©±®©pM
t?I? WO?ýU?Š w w½U?³_« aO?A« ÁœUMÝ≈ s?ŠË ¨≤∑∂Ø≤ ÂU?A¼ sЫ V¹c?Nð w U?L Í“U?G*« w ‚U?×?Ý≈ sЫ ©±®
d?O? « w W??−?Š ÂU??≈ u¼Ë ¨‚U?×? Ý≈ sÐ b?L? ×? Á«Ë— b??I? ª`O??×? ÁœU?MÝ≈ Ê√ `O?×? B«Ë ¨±¥∂ ’ …d?O? «
«Ëb?Ný s2 —U?B½_« s W?ŽU?Lł sŽ ¨d?O?UÐ rU?Ž WIŁ u¼Ë ¨Í—U?B½_« d?LŽ sÐ r?UŽ t? ?Oý sŽ ªÍ“U?G*«Ë
ÆœUMÝù« `O× uN ªWFO³«
300

ÊU1ù« vKŽ wN vË_« W?FO³« U?√ ∫5²HK²? 5²F?OÐ —UB½_« l ¤ w³M« bI?Ž bË
ŸUb«Ë WO?öÝù« WËb« WU≈ vKŽ wN WO½U?¦« WFO³« U√Ë ¨t²?ŽUÞË tÐ „«dýù« ÂbŽË tKUÐ
WOöÝù« WËb« XU WFO³« bIŽ w q¦L²*« ”UÝ_« «c¼ vKŽË ¨»d(« WFOÐ w¼Ë ¨UNMŽ
b?? I? ?FÐ U/≈Ë ¨W?? O? ?³? F? ?ý …—u?? ¦Ð ôË ¨Íd?J?? Ž »ö??I?½UÐ ¤ w³M?« U?? NKšb¹ r?K ¨WM¹b?*« w
„u?L?J×¹ v²??Š ÊuMR¹ ô pÐ—Ë ö??˚ vU?Fð t?u? w U??L? ʬd??I« p– b?√ b??Ë ¨Ì÷«dðË
©±®Æ˝rNMOÐ d−ý ULO
tO≈ rN?LU×?²Ð ¤ w³M« ÊuL=J×¹ s¹c« r¼ WM¹b*« w 5LK*« Ê√ ʬd?I« X³Ł√ bI
v≈ rU×?²« vKŽ …—bI« ÊuJK1 rN½√Ë ¨…u³MUÐ t …œU?NA« bIŽ vC?²I0 «c¼ Ê√Ë ¨tÐ rN½U1≈Ë
rNOKŽ X˚ rN½Qý w vUFð tK« ‰U bË ¨WJ? q¼√ ÷«dŽ√ UL ¨tMŽ ÷«dŽù«Ë ÁdOž
l¹UÐ b??Ë ¨tKUÐ „d?A« …d?z«œ v≈ ÊU1ù« …dz«œ sŽ rN?łd?? ¹ ÷«d?Žù« «c¼ Ê≈ ô≈ ¨˝dD?O?0
vKŽ ¡UM?Ð W?ŽUD«Ë l?L?« √b??³? u?¼Ë ¨q_« «c¼ b?R??O ¨ «d?? …b?Ž WÐU??×?B?« ¤ w³M«
ÆWFO³« bIŽ
U??ŽuÞ Âö??Ýù« qšb?ð w²« Êb*«Ë qzU??³? I?« œu??Ë l¹U??³¹ p– b??FÐ ¤ w?³M« ÊU?? b??Ë
¨5dD« 5Ð ‚UHðô« ”U?Ý√ vKŽ WLzU WöF« Ê√ b?RO ªWOöÝù« WËbK W?ŽUDUÐ Âe²KðË
bËË ¨VF sÐ qO?IŽ bËË ¨WFBF sÐ d?UŽ bËË ¨W½UM bË lË ¨œuu« ÂU?Ž qF UL
Æ©≤®a≈ WM¹e
rNMŽ tK« w{— WÐU×?B« —œUÐ ¨WFO³« b?IŽ bFÐ ô≈ WU?≈ ô t½√Ë ¨q_« «c¼ Õu{uË
rË ¨t WFO³« bIŽ bFÐ ô≈ WHOKš dJÐ uÐ√ `?³B¹ rK ¨‰Ë_« WHOK)« ·ö ²Ý« bMŽ U¼bIF
ô≈ 5LK??LK? W?H? OK ?? t??²? O?Šö?? ”—U1 Ê√ tÐ l?OD²??¹ U?? …u?I« Ë√ W?DK« s t¹b? sJ¹
wMÐ W?H?OI?Ý w rN?M bI?F«Ë q(« q¼√ ¨U?F?O?Lł W?ÐU×?B« U?{dÐ - Íc« b?I?F« «c¼ Vłu0
Æ©≥®b−*« w WUF« WFO³« w WÐU×B« WUŽË ¨…bŽUÝ
Êu?LK*« È√— U??Ë ¨s?Š tK« bMŽ u?N? U?M?Š Êu?LK*« È√— U?® œu?F? ? sЫ ‰U? b?Ë
Æ©¥®©dJÐ UÐ√ «uHK ²¹ Ê√ UFOLł WÐU×B« È√— bË ¨¡wÝ tK« bMŽ uN ¨U¾OÝ
ôuË ¨rN tK« ÁU?Cð—« Íc?« s¹b« s u¼ È—u?ýË U?{— sŽ W?H?OK K 5LK*« —U?O?²?šU?
tK« ‰uÝ— sœ sŽ tÐ rN?H½√ WÐU×B« qGý√ U* tð—Ëd?{Ë bIF« «c¼Ë ¨—UO²?šô« «c¼ WOL¼√
Æ ∂µ ¡UM« ©±®
Æ ≤≤ر bFÝ sЫ  UI³Þ dE½« ©≤®
Æ ∑≤±π Õ ≤∞∂ر≥ ≠ `²H« l ≠ Í—U ³« `O× dE½« ©≥®
Æw³¼c« tI«ËË ¨`O× ÁœUMÝ≈ ‰UË ¨¥¥∂µ Õ 5×O×B« vKŽ „—b²*« w rU(« Á«Ë—©¥®
301

ÆUNð—Ëd{ ôu b−*«Ë WHOI« w dCŠ s q U¼bIF¹ Ê√ Ÿ«œ „UM¼ ÊU U*Ë ¨¤
u¼Ë t dJ?Ð wÐ√ `O?ýd?ð œd?−0 p– b??FÐ 5LK?*« vKŽ W??H?OKš d??L?Ž `?³?B¹ r pc??Ë
bFÐ t?{d w ”UM« vKŽ Ãdš bI? ¨tÐ «u{d WÐU×?B« —UA²Ý« Ê√ b?FÐ ¨ u*« ‘«d vKŽ
ôË ¨ uKð ôË ¨ u√ U?? tK«u? ¨r?JOKŽ nK ??²?Ý√ s0 Êu??{dð√® rN ‰U?I? ¨r¼—U?A? ²?Ý« Ê√
Æ©±®©WЫd «– XOË ôË ¨Í√d« bNł sŽ  u√
U¹ vKÐ ∫«uU ølM√ U0 Êu?{dð fO√® ‰UI t{d w tÐU?×√ vKŽ lKÞ√ t½√ W¹«Ë— wË
Æ©≤®©tK« ‰uÝ— WHOKš
d?L?Ž —U?Ë ¨`ýd?²« «c?NÐ WÐU?×?B« U?{— b?FÐË È—u?A« b?FÐ ô≈ d?L?Ž dJ?Ð uÐ√ `ýd¹ rK
¨rNMŽ tK« w{— WÐU?×B« s U{dÐ dJÐ wÐ√ …U?Ë bFÐ t WF?O³« bI?Ž bFÐ 5LKLK W?HOKš
∫WFO³« bFÐ ô≈ WHOKš `³B¹ r t½√Ë dJÐ wÐ√ Wöš sŽ WOLOð sЫ ÂöÝù« aOý ‰U «cNË
U/≈Ë ¨U?U?≈ pcÐ d?B¹ r W?F?O?³« sŽ W?ÐU?×?B« lM²?«Ë Áu?F¹UÐ t?F? W?HzUÞË d?L?Ž Ê√ —b?= Ô uË®
Æ©≥®©WuA«Ë …—bI« q¼√ r¼ s¹c« WÐU×B« —uNLł WF¹U³0 UU≈ dJÐ uÐ√ —U
Áu?F¹UÐ U* UU?≈ —U? U/≈ dJÐ uÐ√ t?O≈ bN?Ž U* d?LŽ pc?Ë® ∫U?C
Î ¹√ dL?Ž W?öš sŽ ‰U?Ë
Æ©¥®©UU≈ dB¹ r ÁuF¹U³¹ rË dJÐ wÐ√ bNŽ «ËcHM¹ r rN½√ —bÔ= uË ¨ÁuŽUÞ√Ë
¨—uNL'« Ê√Ë ¨tC—Ë Áœ— Ë√ Á—«d≈Ë tu³? Wú o×¹ `Oýdð œd− bNF« Ê√ bR¹ «c¼Ë
Í√— vKŽ UN?UHð« Âb?ŽË W_« ·ö²?š« bMŽ —UO²?šô« WH Êu?׳d¹ s¹c« r¼ ¨W¹d?¦_« r¼Ë
ÆÂUù« —UO²š« Ÿu{u w
U??{dÐ ôË ¨W?²? « w t d??L?Ž `O??ýdð œd?−?0 W?H? OKšË U?U??≈ `³??B¹ r ÊU?L? ¦?Ž pc??Ë
b?−??*« w t WÐU?×?B« U?¼b?I?Ž Ê√ b?FÐ 5LK??LK W?H?O?Kš —U? U/≈Ë ¨tÐ s¹d?šü« W???L?)«
qÐ rNCFÐ —UO²šUÐ U?U≈ dB¹ r ÊUL¦Ž® ∫WOLOð sЫ ÂöÝù« aOý ‰U U?L ¨WUF« WFO³UÐ
ÂU?ù« ‰U?? ¨b?Š√ t?²? F?OÐ sŽ nK ??²¹ r ÊU?L? ¦?Ž «u?F¹UÐ 5?LK*« lO?L? łË ¨t ”UM« W?F?¹U?³0
Æ©µ®©rNŽULłSÐ X½U ¨ÊUL¦Ž WFOÐ s bË√ ÂuI« w ÊU U ∫bLŠ√
X½U? ¨ÊU?L?¦?Ž s W?ö?)« w «b?I?Ž X³Ł√ Âu?I?« w ÊU? U?® f¹—œ≈ sÐ tK«b?³?Ž ‰U?

Æ`O× œUMÝSÐ ¨≥µ≤Ø≤ Íd³D« d¹dł sÐ«Ë ¨±¥∏Ø≥ bFÝ sЫ  UI³ÞË ¨≥≥∏ r— ‰ö K WM« ©±®
Æw³¼c« tI«ËË ¨rK ◊dý vKŽ `O× ‰UË ¨¥¥∂π Õ ∏µØ≥ 5×O×B« vKŽ „—b²*« w rU(« Á«Ë— ©≤®
Æ µ≥∞ر WM« ÃUNM ©≥®
oÐU« —bB*« ©¥®
Æ µ≥≤ر oÐU« —bB*« ©µ®
302

Æ©±®©—bÐ q¼√ s W²Ý …—uA0 t²öš
Æt WFO³« bIŽ bFÐ ô≈ WHOKš `³B¹ r tMŽ tK« w{— wKŽ bý«d« WHOK)« pcË
¨i³ ¤ tK« ‰u?Ý— Ê≈® ∫ÊUL¦?Ž dBŠ 5Š ‰U t½√ d?LŽ sÐ tK«b³?Ž sŽ X³Ł bË
r¼d?O?š ÊuLK?*« dE½ ¨dJÐ uÐ√ i³? U?LK ¨dJÐ uÐ√ u¼Ë ¨Áu?HK ?²ÝU? r¼d?O?š Êu?LK*« dEM
ÊS? ¨ÊUL?¦?Ž u¼Ë Áu?HK ²?ÝU? r¼d?Oš Êu?LK*« dE½ ¨d?L?Ž i³? ULK? ¨dL?Ž u¼Ë Áu?HK ?²ÝU?
Æ©≤®©tM «dOš «uðUN ÁuL²K²
w²« qzUÝu« XHK²š« Ê≈Ë ¨UFOLł ¡UHK)« ¡ôR¼  —U²š« w²« w¼ W_« Ê√ bR¹ «c¼Ë
W?H?O?I??« w dJÐ UÐ√ WÐU?×?B« n?K ?²?Ý« b?I? ¨r¼—U?O?²? š« W?I¹dÞ w WÐU?×?B« U??N?b? ?²?Ý«
r¼bIŽË ¨d?LŽ t×Oýd²Ð r¼U?{—Ë tðUË q³ dJÐ wÐ√ l r¼—ËUA?²Ð dLŽ «uHK ²Ý«Ë ¨…d?ýU³
«uŠd?²« W?²Ý `O?ýdð o¹dÞ sŽ ÊUL?¦Ž «uHK? ²Ý« U?L ¨Á«d?≈ öÐ dJÐ wÐ√ …UË b?FÐ t WF?O³«
¨ÊUL?¦Ž W_«  —U²?š«Ë ¨rNMOÐ ¡U²H?²Ýô« -Ë ¨rNMOÐ d_« qF?− ¨dLŽ vKŽ r¼¡U?LÝ√ r¼
ÆdLŽ sЫ sŽ W¹«Ëd« Ác¼ w UL ¨lOL'« XHK ²Ý« w²« w¼ W_« X½UJ
œd?−?0 U?U?≈ Êu?J¹ ô t?? H½ ‰ËR*« »UD)« w v²??Š ÂU?ù« q³?? s t?O?≈ œu?N?F?*« «c?Ë
vKF¹ uÐ√ ‰U?? ¨W?_« s t W?F?O? ³« b?I?FÐ ô≈ U?U?≈ Êu?J¹ ô qÐ ¨‰Ë_« …U?Ë b?FÐ t?O?≈ b?N?F«
¨©≥®©5LK*« b??I?FÐ b?I?FM?ð U/≈Ë ¨b?N?F« fHMÐ t??O≈ œu?N?F?LK? b?I?FMð ô W?U??ù«® ∫wK³M(«
t W_« b?IŽ vKŽ nu²¹ `Oýdð u?N ¨ ©¥®©WUû b?IFÐ fO ÁdOž v≈ ÁbN?Ž® ∫UC¹√ ‰UË
Æp– bFÐ
WOŽdA« ¡UH{≈ vKŽ Êud×¹ p– bFÐ ¡UHK)« lOLł qþ UN²OL¼√Ë WFO³« Ác¼ …—uD)Ë
°øU¼d uË W_« s WFO³« cšQÐ rN²DKÝ vKŽ
t?³ý√ u¼Ë ¨W?KL'« YO?Š s U?N?O ◊d?²?A¹ U? tO? ◊d?²A¹ ¨œu?I?F« dzU? W?F?O?³« bI?ŽË
Á«d?ł√ Íc?« ÂU?F« ¡U??²?H? ²?Ýô« ‰ö??š s rNK WÐU??×?B« …—ËU??A0 - ÊU?L? ¦?Ž —U??O?²? š« Æ¥∞π r— ‰ö? K? WM« ©±®
YOŠ U?NO «u?UMð s¹c« W²?« WI«u0 X9 ÊU?L¦Ž W?FOÐ Ê√ UM¼ f¹—œ≈ sЫ bB? U/≈Ë ¨·uŽ sÐ sLŠd«b?³Ž
ÆbŠ√ tMŽ nK ²¹ r rNK ÁuF¹UÐ
rýU¼ wÐ√ s?Ž Á«Ë— b?I? ¨s?Š œU?MÝSÐ ≥π≤ r— WÐU??×?B« q?zU?C? vKŽ tð«œU¹“ w b??L?Š√ s?Ð tK«b?³? Ž Á«Ë— ©≤®
W??Lz_« s U??L¼Ë ¨bU??š sÐ …d?? sŽ Íb??N? sÐ sL??Šd«b??³? Ž sŽ ¨rK?? ‰U??ł— s u¼Ë ¨b¹e¹ s?Ð b?L? ×? 
sŽ ¨ÊU?³? Š sÐ«Ë W?Ž—“ uÐ√Ë 5F? s?Ð w×¹ t?IŁË b?Ë ¨Íb??Ý_« rÝU?I« sÐ b?L? ×? pO?N½ wÐ√ s?Ž ¨ÿU?H?(«
Æ»UD)« sÐ dLŽ sÐ tK«b³Ž tOÐ√ sŽ tK«b³Ž sÐ rUÝ
Æ ≤µ ’ WO½UDK« ÂUJŠ_« ©≥®
Æ oÐU« —bB*« ©¥®
303

w U?NMŽ qO?u« u¼ U?N U?U?≈ Á—U?²? ð sË ¨qO?_« w¼ W?_« YO?Š ¨WU?u« b?I?FÐ œu?I?F«
w²« `UB*«Ë œËb?(«Ë ‚uI(«Ë ‰b?F« WU≈ s tÐ ÂU?OI« 5LK*« vKŽ tK« VłË√ U0 ÂU?OI«
qO?_« sŽ qO?u« s WÐU?O½ WU?u«Ë ¨W?FO?³« b?I?Ž Vłu0 W?_« sŽ WÐUO?½ ÂUù« U?NÐ Âu?I¹
WU??u« 5?Ð ‚d? t??I? H?« V²?? w b??łu¹ ôË ¨tÐ ÂU??O? I« w½U??¦?K o×¹ Ë√ V−?¹ U0 ÂU??O? I« w
°WÐUOM« w¼ ö√ WUu« –≈ ¨WÐUOMK UUš UÐUÐ ¡UNIH« »u³¹ rË ¨WÐUOM«Ë
ô ¨¡U?A?ð sL?Ž t?d??BðË ¡U?Að s?* Áb?I?Fð W??ú u¼ W?F? O?³« b??I?Ž w o(« Ê√ b??R¹ U2Ë
≠ W?Uù« Í√ ≠ U¼U?Ž“UMð ÊS?® ∫Íœ—ËU*« ‰u? ‰ËR*« »UD)« w v²?Š bŠ√ p– w? UN?Ž“UM¹
h²? ?¹ ô t½_ ¨U?N?OK?Ž nK×¹ rË ¨Á«u?Žœ lL??ðÔ r ¨o³?Ý_« t?½√ U?L?NM b??Š«Ë q vŽœ«Ë
UL¼bŠ√ d√ uË ¨tMŽ tuJ½ ôË tMOLO rJŠ ö ¨U?FOLł 5LK*« oŠ u¼ U/≈Ë ¨UNO o(UÐ
Æ©±®©5LK*« oŠ w dI t½_ ªdšx dI²ð rË dI*« UNM Ãdš ÂbI²UÐ dšx
lL?ð ô t½√Ë ¨UL?NM oÐU« W?dF? ÊËœ 5Kłd W?FO?³« bI?Ž rJŠ Íœ—ËU*« sOÐÒ UMNN?
fO U?? vKŽ nK×¹ Ê√ t? fO t½_ ªpcÐ t?MO1 q³?I?ð ôË ¨o³?Ý_« t½√ U??L?NM? Í√ Èu?Žœ
u¼ t½Q?Ð d?šx U??L¼b??Š√ d??√ u «c?Ë ¨U??F? O?L? ł 5LK??LK? oŠ W?U??ù« b??I?Ž –≈ ªt??I? Š s
X³??¦ð ôË ¨o³??Ý_« fO? t½√ t??«d??²?ŽU?Ð W?U??ù« s u?¼ Ãd?? ¹ qÐ ¨Á—«d??≈ q³??I¹ ô o³??Ý_«
w¼ UMN¼ o(« VŠU? –≈ ªdŁ√ Í√ d?šx U?L¼bŠ√ s —«d?ù« «c?N fO t½_ d?šx WU?ù«
ÆW_«
U??U?≈ ÊuJ¹ ô t?½S? ¨jI?? b??Š«Ë qł— w U?N?ÞËd?ýË W??U?ù«  U??H?  d?«uð u «c??Ë
sJ¹ r «–≈ ¡U??C?IU?? ¨b?U?FÐ ô≈ r?²¹ ô b?I?Ž W??U?ù« Ê_® ∫Íœ—ËU*« ‰U?? U?L? p?– œd?−0
Æ©≤®©Áôu¹Ô v²Š UO{U dB¹ r bŠ«Ë ô≈ t `KB¹
bUFÐ ô≈ r²¹ ô b?IŽ t½_ WUù« b?IŽ pc® ∫‰U YOŠ wK³M?(« vKF¹ uÐ√ ‰U «cË
pc?? ªt??²? H?  b??łË Ê≈Ë U??O? {U?? d??O? B¹ ôË ¨vÒu?¹Ô v²??Š U??O? {U?? d??O? B¹ ô ¨¡U??C? IU??
Æ©≥®©WUù«
ö b?IŽ WU?ù« Ê_ ªbIF«Ë q(« q¼√ b?IFÐ ô≈ WU?ù« bIFMð ô® ∫ÍbMA?IKI« ‰UË
b??L?²? F*«Ë ¨ÍËuM«Ë w?F?«d« d??B? ²?« t??OKŽË ¡U??N? I?H« —u??N? L?ł t??OKŽ U?? u¼Ë ¨b??U??FÐ ô≈ `B¹
Æ©¥®©ULNOKŽ
Æ ±∞ ’ WO½UDK« ÂUJŠ_« ©±®
Æ π ’ WO½UDK« ÂUJŠ_« ©≤®
Æ ≤¥ ’ WO½UDK« ÂUJŠ_« ©≥®
Æ ¥∏ ≠ ¥∑Ø ¨± Wö)« rUF w WU½ù« dŁP ©¥®
304

tO? »uM¹ ¨WU?u« bI?FÐ t³?ý√ u¼Ë ¨œuI?F« s ÁdO?G W?Uù« b?IŽ Ê√ b?R¹ p– qË
s q_« «c¼Ë ¨te?Ž w o(« U?N w²« w¼ U?N½√ U?L Á—U?²? ð w²« wN? ¨W_« sŽ ÂU?ù«
U2 u¼ qÐ ¨s¹b?ý«d« ¡U?H?K)« b?N?Ž w U?OKł U?×?{«Ë ÊU? Íb?ý«d« wÝU?O?« »UD)« ‰u?√
WMÝ s r?JŠ Íc« ÊU?O?H? Ý wÐ√ sÐ W¹ËU?F? v?²?ŠË ¨U?O?FD? U?ŽU?L?ł≈ WÐU??×?B« t?OK?Ž lL?ł√
¨t?OKŽ W_« XF?L²?ł« Ê√ bFÐ ¨W?ŽUL?'« ÂUŽ w ô≈ W?ú W?HOKš `³?B¹ r ¨‡¼∂∞ ≠ ‡¼¥±
rK?? uÐ√ t??O?KŽ qšœ b??Ë U??L? NMŽ tK« w?{— wKŽ sÐ s??(« t??F¹U?Ð Ê√ b??FÐ lO??L? '« t??F¹UÐË
X½√ qÐ ∫‰UI ¨dO_« q ∫t qOI° dOł_« UN¹√ pOKŽ Âö«® ∫‰UI tOKŽ rK w½ôu)«
©±®Æ©dOł√
ÂU?ù«Ë ¨WUuUÐ t?³?ý√ bI?Ž u¼ 5FÐU?²«Ë WÐU?×B« dE?½ w WU?ù« b?IŽ Ê√ b?R¹ «c¼Ë
s b¹e¹ tMЫ v≈ bNF¹ Ê√ W¹ËUF œ«—√ UbMŽ dLŽ sÐ tK« b³Ž ‰U «cNË ªdOł_« Ë√ qOuU
¨5LK*« s q?ł— U½√ U/≈® ∫t ‰U? p– vKŽ l¹U?³¹ Ê√ d?L?Ž sÐ tK« b?³?Ž s VKÞË ¨Áb?FÐ
wA³Š b³Ž vKŽ „b?FÐ XFL²ł« W_« Ê√ u tK«Ë® ∫‰UË ¨©ÊuLK*« t?O qšœ ULO qšœ√
Æ©≤®©W_« tO qšbð ULO XKšb
—UO?²š« oŠ Ê√ bR¹ U2 ¨ÁU?{dðË Á—U² ð U?LO UN?F qšb¹ ¨Wú d?_« dLŽ sЫ qF?−
b¹eO W?FO?³« cš√ vKŽ tMŽ tK« w{— W?¹ËUF ’d?Š ‰b¹ UL? ¨U¼bŠË Wú? oŠ u¼ ÂUù«
W??H? OKš t½u?? Ê√Ë ¨tÐ ô≈ r²ð ô ÂU??≈ Í√ W??O? Žd?ý Ê√Ë ¨t??²? O? L¼√Ë W??F?O? ³« b??I? Ž …—Ëd??{ vKŽ
ô t W?F?O? ³« b?I?Ž ÊËœ tMЫ v≈ Áb??N?Ž Ê√Ë ¨W?_« vKŽ tM?Ы ÷d? oŠ tu? ¹ ô 5LK??LK
ÆUNð—ËdC tMÐô U¼bIŽ vKŽ ’dŠ «cNË ¨t WLO
sŽ ŸUMI« ·U?A?® w ¡U?ł b?I? ¨W?_« sŽ ö?OË ÂU?ù« Êu? vKŽ ¡U?N?I?H« h½ b?Ë
u?N? ¨rN WU?u« o¹dDÐ ”UM« vKŽ ≠ ÂU?ù« Í√ ≠ t?d?BðË® ∫WKÐUM(« t?I? w©ŸUMù« 7
‰uI ª‰e?F« ‰QÝ Ê≈ te?Ž ≠ bI?F«Ë q(« q¼√ Í√ ≠ rNË ¨t?H½ ‰eŽ tK ¨5LK?*« qOË
Æ©≥®©pKOI½ ô ∫«uU ° w½uKO√ w½uKO√ ∫≠ tMŽ tK« w{— ≠ o¹bB« dJÐ wÐ√
s ∫‰U?? ?I? ? ¨Àö?? ?¦Ð nK? ? ?²? ?Ý« U?? ?b?? FÐ d?JÐ uÐ√ ÂU?? ? ∫tM?Ž tK« w?{— wKŽ ‰U?? ? b?? Ë
b?Ë „d?šR¹ Íc« «– s? ¨pKO?I?²?½ ôË pK?O?I½ ô tK«Ë ∫‰u?Q? ¨tKO??Q? w²?F?OÐ wMK?O?I?²?¹
Æ©¥®¤ tK« ‰uÝ— pb
Æ ±≥Ø¥ ÂöŽ_« dOÝË ¨≥≤≥Ø∑ oAœ a¹—Uð V¹cNð dE½«Ë ¨±≤µØ≤ ¡UOË_« WOKŠ w rOF½ uÐ√ Á«Ë— ©±®
Æ ≤¥∏Ø≥ Íd³D« d¹dł sЫ ©≤®
Æ ≤∂µØ∂ WKÐUM(« tI w vNM« wË√ VUD UÎC¹√ dE½«Ë ¨±∂∞Ø∂ ŸUMI« ·UA ©≥®
ÆnF{ tO œUMÝSÐ ≥∑≤ r— WM« w ‰ö)«Ë ¨±≥≤ر WÐU×B« qzUC w bLŠ√ ©¥®
305

sŽ qO??Ë t½_ ¨Áu??F¹UÐ s?¹c« b??I?F?«Ë q(« q¼√  u0 ‰e??FM¹ ô ÂU??ù« Êu?? «uKKŽ b??Ë
s  u0 ‰eFM¹ ôË® ∫ŸUM?I« ·UA w ¡U?ł bI ¨jI? bIF«Ë q(« q¼√ sŽ ô U?NK W_«
Æ©±®©5LK*« sŽ qÐ tMŽ öOË fO t½_ tF¹UÐ
sŽ qO??Ë t½QÐ te??Ž wC?²? I¹ V³??Ý ÊËœ te?Ž W??_« s ÂU?ù« VK?Þ “«u?ł «uKK?Ž «c?Ë
5LK?LK qO?Ë t½_® ∫wK³M(« vKF¹ uÐ√ ‰U? UL? ¨tKu? s ‰eF« V?KÞ qOuKË ¨W?_«
Æ©≤®©tH½ ‰eŽ qOuKË
‰«e?F½« Âb??Ž «c?Ë ¨W?H?O?K)«  u0 W?H?OK?)« Á—U?²? ¹ Íc« d??O?_« ‰«e?F½« Âb?Ž «u?KKŽ «c?Ë
sŽ WÐU?O½ u¼ U/≈ UN?O ¡U?CI«Ë Ê«bK³« vK?Ž …—Uù« U?L¼U¹≈ ÁbOKIð Ê_ ªW?HOK)«  u0 w{U?I«
Æ©≥®tMŽ VzU½ t½_ WHOK)«  u0 ‰eFM¹ t½S d¹“u« ·ö Ð ¨¡UOŠ√ r¼Ë 5LK*«
‰e?FMO? ¨W?H? OK)« sŽ U?³zU½ d¹“u« Êu?J ¨Ád¹“Ë ‰«e?F½« t?OKŽ Vðd?²?¹ W?H?OK)«  u? Ê√ Í√
ULN?Ouð Ê_ ¨WHOK)« …UuÐ Êue?FM¹ ô ¨rOU_«Ë Ê«bK³« ¡«d√Ë …UCI?« ·ö Ð «c¼Ë ¨tðUuÐ
»uM¹ s ‰e?FM¹ ö ¨¡UO?Š√ ÊuLK*«Ë ¨W?HOK)« sŽ ô ¨5LK*« sŽ WÐU?O½ …—Uù«Ë ¡U?CI«
W?H? OK)« …U??Ë œd?−0 ô ¨p– w?C?²? I¹ V³?? b¹b?'« W??H?OK)« t?e?F¹ Ë√ ¨Áue??F¹ v²??Š rNMŽ
ÆoÐU«
∫—U³ł≈Ë Á«d
≈ l ôË —UO²š«Ë U{— öÐ bIŽ ôË ∫lЫd« q_«

ô W??U?ù« X½U?? «–S?? ¨Íb?ý«d« w?ÝU?O? « »UD)« ‰u??√ s lЫd?« q_« u¼ «c¼Ë
U?NO? bÐô t½S? ¨œu?I?F« s «b?Î IŽ W?F?O?³« X½U «–≈Ë ¨ÂU?ù«Ë W?_« 5Ð W?FO?³« b?I?FÐ ô≈ r²ð
Ë√ Á«d?≈ ÊËœ U?{d?UÐ ô≈ œu?I?F« s b??I?Ž `B¹ ô –≈ ªb?I?F?« wdÞ s —U?O?²? šô«Ë U?{d« s
◊Ëd?ý s UÞdý Ë√ b?I?F« ÊU?—√ s UM—  öU?F*«Ë lO?³« œu?IŽ w U?{d« ÊU? «–≈Ë ¨—U³?ł≈
°øWUù« bIFÐ nOJ ©¥®˝rJM ÷«dð sŽ …—U& ÊuJð Ê√ ô≈˚ ∫vUFð ‰U UL ¨t²×
∫p– sË ¨Á—uË Á«dù« Ÿ«u½√ lOLł WF¹dA« XKDÐ√ bI
sŽ vN½Ë ¨Á«d?ùUÐ ÊuJð …œU³?ŽË WŽUÞ q qD?Ð√Ë ¨WŽUD«Ë s¹b« w Á«d?ù« tK« vH½ ≠±
tO³M t½U?×³Ý ‰UË ¨©µ®˝s¹b« w Á«d≈ ô˚ t½U?×³Ý ‰UI? ¨t²ŽUÞ vKŽ ÁœU³?Ž Á«d≈
Æ 5IÐU« s¹—bB*« ©±®
Æ ≤¥∞ ’ s¹b« ‰u√ w bL²F*« ©≤®
Æ ≥∑ ’ Íœ—ËULK WO½UDK« ÂUJŠ_« ©≥®
Æ ≤π ¡UM« ©¥®
Æ ≤µ∂ …dI³« ©µ®
306

qO?? ³? Ý vKŽ t?? u??I Õu?½ ‰U??Ë ¨©±®˝5MR?? «u½uJ¹ v?²? Š ”UM« ÁdJ?ð X½Q??√˚ ¤
XO?L? F? ÁbMŽ s W?L? Š— w½Uð¬Ë wЗ s WMOÐ v?KŽ XM Ê≈ r²¹√—√ Âu?U?¹ ‰U?˚ —UJ½ù«
©≤®Æ˝Êu¼—U UN X½√Ë U¼uLJeK½√ rJOKŽ
Í√ t?OKŽ V?ðd¹ rË ¨Á—UŁ¬ qDÐ√Ë ¨Á«d?ù« l ÊU??½ù« sŽ —b?B¹ qF? q? Ÿ—U?A« l—Ë ≠≤
«u¼d?J²?? ?Ý« U?? ?Ë ¨ÊU?? ?O? ? M?«Ë ¨QD)« w?²? ? √ sŽ l{Ë t?K« Ê≈® Y?¹b?? (« w? U?? ?L? ? ¨dŁ√
©≥®Æ©tOKŽ
‰U??I? ¨5dD?« s U?{d?« U?N? ²?×? B ◊d??²?ý«Ë ¨W¹—U??−?²?«  ö?U??F*« w Á«d??ù« qDÐ√Ë ≠≥
sŽ lO?³« U/≈® Y¹b?(« w ¡U?łË ¨©¥®˝rJM ÷«dð s?Ž …—U?& ÊuJð Ê√ ô≈˚ t½U?×?³?Ý
Æ©tM fH½ VODÐ ô≈ ∆d« ‰U cš√ q×¹ ô® UC¹√ tO ¡UłË ¨©µ®©÷«dð
ö?˚ vUFð ‰U? UL? ¨t?²F?ł«d0 XO?{— «–≈ UN?łË“ W—U?H v?KŽ WłËe« Á«d?≈ sŽ vN½Ë ≠¥
©∂®Æ˝·ËdF*UÐ rNMOÐ «u{«dð «–≈ sNł«Ë“√ s×JM¹ Ê√ s¼uKCFð
U¼uÐ√ UNłË“ W¹—U?B½_« ¡UMš Ê√® Y¹b(« w ¡UłË ¨…√d*« Á«d?≈ l ÕUJM« bIŽ qDÐ√Ë ≠µ
∫¤ w³M« q?¾?ÝË ¨©∑®©U??N? ŠUJ½ œd?? ¤ w³M?« XðQ?? ¨U??³?O?Ł X½U??Ë ¨W¼—U?? w¼Ë
øXJ²? wײ?² dQ²?ð dJ³« ÊS ∫qOI? °rF½ ∫‰U øsNŽU?CÐ√ w ¡UM« dQ?²¹√
._« `JMð ô® U?C¹√ ‰U?Ë ¨©π®©U?N?²?L? U¼U?{—® W¹«Ë— wË ¨©∏®©U?N½–≈ U?NðUJÝ® ‰U?I?
©±∞®Æ©Ê–Q²ð v²Š dJ³« ôË ¨dQ²ð v²Š
ÊS?˚ vU?Fð ‰U?I ¨s?¹b«u« s È—u?A«Ë U?{d« bF?Ð ¨5²M« q³? qHD« ÂUD “U?ł√Ë ≠∂

Æ ππ f½u¹ ©±®
Æ ≤∏ œu¼ ©≤®
5 ?O?A« ◊dý vKŽ ‰U?˱π∏ Ø≤ rU?(«Ë ¨∑≤±π Õ t?×O?×? w ÊU?³Š sÐ«Ë ¨≤∞¥µË≤∞¥≥ Õ t?łU? sЫ ©≥®
Æ w³¼c« tI«ËË
Æ ≤π ¡UM« ©¥®
¥π∂∑[ Õ t×O× w ÊU³Š sÐ«Ë ¨≤±∏µ Õ tłU sÐ«Ë ¨¥≤µ ص bLŠ√ Á«Ë— ©µ®
Æ ≤≥≤ …dI³« ©∂®
Æ ∂π¥µ Õ Í—U ³« `O× ©∑®
Æ ∂π¥∂ Õ Í—U ³« `O× ©∏®
Æ µ±≥∑ Õ Í—U ³« `O× ©π®
Æ µ±≥∂ Õ Í—U ³« `O× ©±∞®
307

©±®Æ˝ULNOKŽ ÕUMł ö —ËUAðË ULNM ÷«dð sŽ ôUB «œ«—√

Ê√ U?N?łË“ wuð s? Ë√ ¨…d?O?G?B« …√d?LK rN?¼«d?≈ s W?OK¼U?'« q¼√ t?OK?Ž ÊU? U? qDÐ√Ë ≠∑
«uŁdð Ê√ rJ q×¹ ôË˚ vUFð ‰U U?L ¨rN UNU ‰ËR¹ v²Š ¨r¼dO?ž s «bŠ√ ÃËe²ð
©≤®Æ˝s¼uL²Oð¬ U iF³Ð «u³¼c² s¼uKCFð ôË U¼d ¡UM«
W?? ×? Ë ¨œu?? I? F« W?? ×? B? 5dD« s? U??{d« ◊«d?? ²? ý« w? pc?? p?– q ÊU?? «–S?? 
«–≈ b?I?F« a? w o(« U?N qF?łË ¨U?N?ŠUJ½ b?I?Ž w …√d*« —U?L¾?²?Ý« “U?ł√Ë qÐ ¨ ö?U?F*«
W?_« Êu?¾?AÐ t??³?łu0 ÂU?ù« ·d?B?²¹ Íc« W?F?O? ³« b?I?Ž lI¹ nOJ ¨U??N½–≈Ë U¼U?{— ÊËœ lË
°øÁ«dù« l UNK
°øpc lË «–≈ t Ë Áœ— Wú q×¹ ô nOË
rŁ ¨rNOK²³?O «—«dŠ√ rNIKš t½_ t²ŽUÞ vKŽ ÁœU³?Ž ÁdJ¹ Ê√ töł qł tK« vÐQ¹ nOË
°ø«dNË U¼d rNK¦ dA³ rN²ŽUÞ «uc³¹ Ê√ ≠ p– sŽ vUFð ≠ v{d¹
¨VBG« ‰U?DÐSÐ d√Ë ¨©≥®©oŠ rUþ ‚d?F fO® t½√ Y¹b(« w U?L Ÿ—U?A« —d b?I
s® W¹«Ë— w?Ë ¨©œ— u??N? ? U½d??√ t?? OKŽ f?O ö??L? ?Ž qL??Ž s?® ‰U??Ë ¨U?? NK¼√ v≈ r?UE*« œ—Ë
tK« v≈ ”U?M« iGÐ√® `O??×?B« w? ¡U?łË ¨©¥®©œ— u??N? tM f?O U? «c?¼ U½d?√ w Àb??Š√
oŠ√ U?? NK? W??_« V?B? ?ž s qL?? Ž œd¹ ô nO?J ¨©µ®©W?? OK¼U?? '« W?MÝ Âö?? Ýù« w m²?? ³? ?
w vG²Ð«Ë ¨U¼dQÐ ·dB?²«Ë UN²¹dŠ w UNIŠË ¨—U?O²šô«Ë È—uA« w UNIŠ u¼Ë ¨U?NuIŠ
°øW¹dBOI«Ë W¹ËdJ« WOK¼U'« 4Ý ÂöÝù«
Y¹bŠ w UL ¨WU?ù«Ë d_« »UÐ w  UŁb;« w¼ œdUÐ  UŁb;« oŠ√ ÊQÐ pý ôË
”d??H?« 4Ý w¼Ë ¨©—u??_«  U?Łb??×? Ë r?U¹≈ËÆÆ s¹b?? ý«d« ¡U??HK?)« WMÝË w²?MÐ rJ?OKŽ®
Æ¡UHK)« 4ÝË ¡UO³½_« Íb¼ nU ð w²« ÂËd«Ë
iUM?¹ rN œU??³? F? ²? Ý« u¼ ¨U¼d?? rN?½u??¾? ý w ·d??B? ²«Ë ¨nO??UÐ ”U?M« d??N? Ê≈ qÐ
qD³¹ Ê√ —u??B?²¹ ö? ¨W??F¹d?A« t??²KDÐ√ Íc« VB??G« —u? `{Ë√ u¼Ë ¨r¼b??O?ŠuðË rN??²¹d?Š
UNK? W_« Êu³?B²?G¹ 5Š …dÐU³?'« ·dBð `B¹ U?LMOÐ ¨»uBG?*« ŸU²*« w VUG?« ·dBð
°øUNK³I²Ë U¼d{UŠË UNð«ËdŁË UN{—√Ë UNÐuFAÐ
Æ ≤≥≥ …dI³« ©±®
Æ ±π ¡UM« ©≤®
Æ©V¹dž sŠ Y¹bŠ® ‰UË ±≥∑∏\ Õ Ícd²«Ë ¨≥∞∑≥ Õ œË«œ uÐ√ ©≥®
Æ ±∑±∏ Õ rK `O× ©¥®
Æ ∂¥∏∏ r— Õ Í—U ³« `O× ©µ®
308

W?_« »UB?²?ž« vË√ »UÐ sL? ¨tF?OÐË tÐU?B²?ž« Ë√ ¨d?(« œU³?F?²Ý« ŸU?L?łùUÐ qDÐ «–≈Ë
vU?Fð ‰U? UL? ¨Áb?³Ž t½QÐ pK?* Ê«œ s vKŽ oKDð »d?F«Ë ¨UN?²¹d?Š …—œU?BË U¼œU?³?F²?Ý«Ë
vL??? ¨˝ÊËbÐU??Ž UM U??L? N?u??Ë UMK?¦? s?¹d?A? ³ sR?½√˚ ú*« ‰u??Ë qOz«d??Ý≈ wMÐ ÊQ??ý w
ÆrN …œU³Ž t½QÐ U¼dË «dN t¾KË ÊuŽd ÊUDK qOz«dÝ≈ wMÐ ŸuCš
U¼d?? W??ŽUD« ÊuJð Ê√Ë ¨tK?« d?O? G W¹œu??³? F« ÊuJð Ê√ b??O? Šu?²?« s¹œ w —u??B?²¹ n?OJ
°ørN{—√Ë rNH½√ w 5MR*« b³F²Ý« s ·dBð `B¹ Ê√Ë ¨ÁdOG
ÊËœ ¨U¼—UO?²š«Ë W_« U{— s W?FO³« W?×B bÐô t½√ w WÐU×?B« 5Ð ·öš ôË «c¼
tK«Ë w½S?ørJOKŽ nK ²?Ý√ s0 Êu?{dð√® ∫WÐU×?BK dJÐ uÐ√ ‰U «c?NË ªU¼—U³?ł≈ Ë√ UN?¼«d≈
«uFLÝU ¨»UD)« sÐ dLŽ XHK ²Ý« b w½≈Ë ¨WЫd «– XOÒË ôË ¨Í√d« bNł s  u√ U
∫‰U rŁ —U?B½_«Ë s¹dłU?N*« —UA²?Ý« t½√ W¹«Ë— wË Æ©±®©UMFÞ√Ë UMF?LÝ® ∫«uUÆ©«u?FOÞ√Ë t
pc?Ð «Ëd??Q?? ÆtÐ UML?KŽ b?? ∫r?N? C? ?FÐ ‰U?? ËÆrF½ ∫«uU?? I? ?ø»U??²J?« «c¼ w s* Êu?? F¹U?? ³ð√®
Æ©≤®©«uF¹UÐË ¨tÐ «u{—Ë ¨UFOLł
Æ©≥®©tK« ‰uÝ— WHOKš U¹ vKÐ «uU ølM√ U0 Êu{dð fO√® W¹«Ë— wË
bMŽ b?I?F«Ë q(« q¼√ U?{— ◊d²?A¹ q¼ ∫t½√ w ¡U?N?I?H« 5Ð ·ö)« Íœ—ËU?*« d– b?Ë
q¼√ U?{— Ê√ v≈ …dB?³« q¼√ ¡U?LKŽ iFÐ V¼–® ∫‰U?I øÁb?FÐ s Ád?OG ÂU?ù« ·ö? ²?Ý«
q¼√ U?{dÐ ô≈ rN?eK?ð rK ¨rNÐ oKF?²¹ oŠ U?N½_ ¨W?ú? U?N?Ëe w ◊d?ý t?²?F?O?³ —U?O?²?šô«
w{— WÐU×B« t?OKŽ ÊU U u¼Ë ¨ÁdOž ⁄u?¹ ô Íc« `O×B« u¼ «c¼Ë ¨©¥®©rNM —UO²šô«
Æ rNMŽ tK«
¨wKŽ rŁ ¨ÊU?L?¦?Ž rŁ ¨dL?Ž rŁ ¨dJÐ wÐ_ W?F?O?³« rNMŽ tK« w{— WÐU?×?B« b?IŽ b?I?
ô≈ U¼b×?−¹ ô w²« WO?FDI« …—ËdCUÐ W?_« a¹—Uð s ÂuKF*« s «c¼Ë ¨—U³?ł≈ ôË Á«d≈ ÊËœ
Æp– vKŽ Wú dNI« Ë√ …uI« Ë√ nOUÐ WHOKš rNM bŠ√ `³B¹ rK ¨dÐUJ
b?IŽ W?×?Ë ¨5dD« b?Š√ U?{— «bF½« b?MŽ —UM¹œ lЗ w lO?³« b?IŽ ÊöDÐ —u?B?²¹ ôË
W?×B ◊d?²?Að w²« W?Oö?Ýù« W?F¹dA?« w œuI?F« W¹dEMÐ ÂbDB?¹ «cN?°Á«d?ù« l WU?ù«
vKŽ t??²?ŽU?Þ VłË√ Íc« qłË e??Ž tK« ÊU? «–≈Ë ¨Ád?J* b?I? Ž ô –≈ ª5dD« U??{— Ìb?I? Ž q
w Á«d?? ?≈ ô˚ ∫vU?? ?Fð ‰U?? v?²? ?Š t?? ²? ? ŽUÞ v?KŽ rN?¼«d?? ≈ ôË r¼—U?? ?³? ?ł≈ ÷d¹ r? œU?? ³? ? F«
Æ  UIŁ tUł— œUMÝSÐ ≥µ≤Ø≤ Íd³D« d¹dł sЫ ©±®
Æ ¥±±Ø≥∞ oAœ a¹—Uð w dUŽ sЫ tI¹dÞ sË ¨…bŽ ‚dÞ s ±¥πØ≥  UI³D« w bFÝ sЫ ©≤®
Æw³¼c« tI«ËË rK ◊dý vKŽ `O× ‰UË ∏µØ≥ „—b²*« w rU(« Á«Ë— ©≥®
Æ ±± ’ Íœ—ËULK WO½UDK« ÂUJŠ_« ©¥®
309

U??{— ÊËœ ≠ ÂU?û W??ŽUD« wC??²?Ið w?²« ≠ W?U??ù« b?I? Ž “«u?ł —u??B?²?¹ nOJ ¨©±®˝s¹b«
°øÁ«dù« X% ÁUC²I0 UN«e²« rŁ ÁbIŽ vKŽ UN¼«d≈Ë ¨W_«
s ≠ b?? I? F?«Ë q(« q¼√ Í√ ≠ rN? 5Fð «–S?? ® ∫‰U??I? ? p– vK?Ž Íœ—ËU*« h½ «c?? NË
 b??I?F½«Ë ¨U??N?OK?Ž Áu?F¹UÐ U??N?O?≈ »U?ł√ ÊS?? ¨t?OKŽ U?¼u?{d??Ž ¨Á—U?O? ²?š« v≈ œU??N?²? łô« r¼«œ√
…U{«d bIŽ UN½_ ªUNOKŽ d³−¹ r UNO≈ V−¹ rË WUù« s lM²« Ê≈Ë ¨WUù« t rN²FO³Ð
Æ©≤®©—U³ł≈ ôË Á«d≈ tKšb¹ ô ¨—UO²š«Ë
UbMŽ p–Ë ¨ÁdJ* WFOÐ ô t½QÐ Á«u² vU?Fð tK« tLŠ— pU v²√ q_« «c¼ Õu{uË
—uBM*« d?HF?ł wÐ√ vKŽ ¨‡¼±¥µ WMÝ WO?e« fHM« Ë– s(« sÐ tK?« b³Ž sÐ b?L×? Ãdš
l ¨t?F? ÃËd?)« w f½√ sÐ pU? U?NK?¼√ v²?H?²?ÝU? ¨WM¹b*« w Ãd?š b? ÊU?Ë ¨wÝU?³?F«
vKŽ fOË ¨5?¼dJ r²?F¹UÐ U/≈® ∫pU? ‰U?I? ¨—u?BM*« d?H?F?ł UÐ√ «u?F¹UÐ Ê√ r?N o³?Ý rN½√
Æ©≥®©t²OÐ pU ÂeË ¨bL× v≈ ”UM« ŸdÝQ ¨51 ÁdJ
WHOI?« w dJÐ wÐ√ WFOÐ w UMOI¹ oI% U u¼Ë ¨q_« «c¼ vKŽ WÐU?×B« lLł√ bË
Á«d?≈ ÊËœ ÊU? - U Ê√ tÐ Ÿu?DI*« –≈ ¨W?UF« W?F?O?³« w b?−?*« w rŁ ¨W?U)« W?F?O?³« w
ÊU?? YO?Š ¨W?M¹b*« w WK√ r?¼Ë ¨s¹d?łU??N*« s d?JÐ uÐ√ ÊU?? b?I q?Ð ¨W?ú d?JÐ wÐ√ s
Ê≈ UL ¨tu?Ý—Ë tK« —UB½√Ë ¨¤ w³M« W³O?²Ë ¨ÂöÝù« ·uOÝ r¼Ë ¨—U?B½_« r¼ d¦_«
Ë√ ¨–u?HM« s? t sJ¹ rË ¨…b?ŽË «œb?Ž g?¹d? qzU?³? q√ w¼Ë ¨r?Oð WKO?³? s ÊU?? dJÐ UÐ√
b?I? ¨W?H?O?I?« w t?O≈ ”U?M« Áu?łË qO?L?²?¹ Ê√ tÐ lOD²?¹ U? ¨W?DK« Ë√ ¨ÁU?'« Ë√ ¨‰U*«
wM³ ÊU? U ·dA« s t s?J¹ r UL ¨¤ w³?M« …UOŠ w tK?« qO³Ý w tK? tU ‰cÐ
Ê≈ U??L? ¨Âö?Ýù«Ë W??OK¼U??'« w g?¹d? …œU??Ý r¼Ë ¨W??O? √ wMÐË rýU?¼ wMÐ s ·UM b??³? Ž
XFHð—« ¨‰b?łË ‘UI½ ŸUL²?ł« ÊU qÐ ¨WKU−?Ë W½œUN ŸUL?²ł« sJ¹ r WH?OI« ŸUL?²ł«
×e?)« b?OÝ s? WU?š ¨‰U?F?H½«Ë VC?ž t?O? ÀbŠË ¨‰«b?'« t?O? b?²?Š«Ë ¨ «u_« t?O?
s —U?O?²š«Ë U?{— sŽ dJÐ wÐ_ W?F?O?³« bI?Ž ÊËœ q×¹ r p– q Ê√ d?O?ž ¨…œU?³Ž s?Ð bF?Ý
‰œ√ ôË ¨t WFO³« bIŽË ¨·ö)« rŠ w ·U d¦_« U{— ÊU bË ¨—UB½_«Ë s¹dłUN*«
ÂU?S? t?ðU?Ou?¾?? ”—U??L?O ¨t W?ŽUD?«Ë lL?« v≈ p– b?F?Ð lO?L?'« …—œU?³? s p– vKŽ
w t?²?ŽUÞ rŁ ¨t?F? …œd« q?¼√ ‰U?²?Ë t?²?ŽUÞ sŽ WÐU?×?B« s b?Š√ nK ?²?¹ r YO?Š ¨rN
U? l ¨t?²?öš …b? W?OKŽ rN?ö?²?š« Âb?ŽË ¨…d?ýU³? …œd« »Ëd?Š XKð w²« Õu?²?H« »Ëd?Š
Æ ≤µ∂ …dI³« ©±®
Æ ∏ ’ Íœ—ËULK WO½UDK« ÂUJŠ_« ©≤®
Æ ∏∞Ø∏ ¡ö³M« ÂöŽ√ dOÝË ¨‡¼±¥µ WMÝ Àœ«uŠ ¨¥≤∑Ø¥ Íd³D« d¹dł sЫ ©≥®
310

ô Ë√ ¨t??³?žd?ð ôË t?³? % ô s* U¼d?? U??N? ²?ŽUÞ ‰c??³ð Ê√ ¡UÐ≈Ë …e??ŽË W??H½√ s »d??F« sŽ ·d??Ž
rNM¹œ qO?³Ý w …d?O?AF«Ë q¼_« «uЗU?Š s¹c« WÐU?×B« sŽ ö?C ¨t?²?UŽ“Ë t?²U?≈ v{dð
tÐ lOD²?¹ U …uI« »U?³Ý√ s pK1 sJ¹ r dJÐ UÐ√ Ê√ U?OFD Uðu³Ł X³?Ł U lË ¨rNðbO?IŽË
ô≈ …uI« »U³?Ý√ s t sJ¹ rK ¨rNÝQÐ …uË ¨rN²?Ý«dý l t²ŽUÞ vKŽ WU? »dF« qLŠ
b?I?Ž Ê√ b?R¹ U2 ¨r¼—U?O?²?š«Ë r¼U?{dÐ rN?²?ŽUÞ t «ucÐË ¨rN U?U?≈ ÁË—U?²?š« WÐU?×?B« Êu?
ÆW_« U{dÐ - t WFO³«
Èb?? sŽ «uQ?? ¹ r r?N½√ b??Š v?≈ WÐU?? ×? B?« Èb Õu??{u?« s q_« «c¼ ÊU?? b?? I
«c¼ q¦?? U?N? O? Êu??Ý—U1 w²« vË_« …d*« U??N½√ l ¨t?O? rNM b??Š√ nu?²?¹ rË ¨t?²? O?ŽËd??A?
WŽbÐ t½Ëb?F¹ U q vKŽ Êu{d?²F¹ «u½U b?I ¨¤ w³M« …UË b?FÐ dOD)« wÝUO?« qLF«
‰bł Í√ rNMOÐ sJ¹ r tð—uDš vKŽ ÂU?ù« —UO²š«Ë WF?O³« Ÿu{u w rN½≈ dO?ž ¨U«d×½« Ë√
qF? s ÁË√— U? v≈ p– w V³?« œuF¹Ë ¨tð—Ëd?{Ë tÐu?łËË qÐ ¨tK p– W?O?ŽËdA? w
»dF« s Á¡U?ł s q l¹U³¹ ÊU? 5ŠË ¨5ðd W?³IF« w —U?B½_« l¹UÐ 5Š ¨¤ w³M«
ÊU1ù« vKŽ t½uF¹U?³¹ WFÝU²« WM« w œu?u« ÂUŽ WOÐdF« qzU?³I« œuË tð¡Uł 5ŠË ¨U?LK
W??_« 5Ð b?I? F«Ë W?F? O?³« √b??³? b??O?Q??² p– qË ¨…b?¹b?'« WËb« w? ‰u?šb«Ë ¨W??ŽUD«Ë
b?I? Ž s qF??ł U? u¼Ë ¨‚U??Hð«Ë b?I? Ž vKŽ W??LzU? …b¹b??'« WËb« w W??ö?F?« Ê√Ë ¨ÂU?ù«Ë
…UË b?FÐ d_« ÊuJ¹ Ê√ ÊË—u?B²¹ ô –≈ ¨Íb?ý«d« wÝUO?« »UD)« ‰u√ s ö?√ WF?O³«
Y¹œU?Š√ s ¤ w³M?« s Áu?F?L?Ý U? pc? Áb?√ U?L? ¨q_« «c?¼ oË ô≈ ¤ w³M«
«dð«uð …dð«u??²? qÐ ¨«b??ł …d?O?¦? w¼Ë ¨W?ŽUD?«Ë lL?«Ë W??F?O?³«Ë W??ö?)« ’u??B? Ð …dð«u??²?
«uK²??U?? 5Kłd l¹u?Ð «–≈® Y¹b??ŠË ¨©…u??³M« Z?N½ vKŽ W??ö??š Êu?Jð rŁ® Y¹b??×? ¨U?¹uMF??
l¹UÐ s® Y¹b?ŠË ¨©‰Ë_U ‰Ë_« W?FOÐ «u?ËQ ÊËd?¦JO? ¡UHKš ÊuJO?ÝË® Y¹bŠË ¨©w½U?¦«
W??ö??)« Í√©WMÝ Êu?ŁöŁ Íb??FÐ W??ö??)«® Y¹b??ŠË ¨©t ·u??OK? Áb¹ W??I? H? ÁUDŽQ?? ö??ł—
b?? ³? ?Ž rJ?OKŽ wË Ê≈Ë W?? ŽU?D«Ë lL?? ?UÐ rJO?KŽ® Y¹b?? ŠË ¨…u?? ³?M« ZN?½ vKŽ w²?« …b?? ý«d«
s p– d??O? ž v?≈ ¨©tK« »U??²? rJO?? ÂU??√ U??® W?¹«Ë— wË©tK« »U??²J?Ð rœU?? U?? wA??³? Š
w wÝU??O? « ÂUEM« W??F? O? ³Þ U??NM «u??d?Ž w?²«Ë ¨¤ w³M« s U?¼u?F? L? Ý w²« Y¹œU??Š_«
lL« vKŽË ¨W?FO³« b?IŽ vKŽ ÂuIð U?N½√Ë ¨…u³M« bFÐ W?öš ÊuJ²Ý U?N½√Ë ¨…b¹b'« WËb«
w¼ U?N½√Ë ¨t??F¹U?³ð w²« w¼ W??_« Ê√Ë ¨b?Š«Ë ÂU?≈ ô≈ U?N ôË U??N?O? `KB¹ ô t?½√Ë ¨W?ŽUD«Ë
U?? {d«Ë È—u?? ?A« qÐ ¨W?? ³?U?? G*«Ë W?? Ž“U?M*« U?? N? ?O? ? `?KB¹ ô –≈ ¨t?? Ž“U?M¹ ¡U?? ł s? qðU?? Ið w?²«
»U²JUÐ r¼œuI¹ «œUË ¨rNO tK« »U² W?USÐ ◊uM ÂUû WŽUD«Ë lL« Ê√Ë ¨—UO²šô«Ë
UOýd «dŠ ÊU ¡«uÝ ¨…«ËU?*«Ë W¹d(«Ë È—uAUÐ ¡Uł Íc«Ë ¨jI«Ë ‰bF«Ë o(« u¼ Íc«
ÆUOA³Š vu Ë√
311

Õu?{Ë W?×?{«Ë W?O?C? rNMŽ t?K« w{— WÐU?×?B« bMŽ W?O?C?I« Ác?¼ s qF?ł p– q
¨—U³²š« ‰Ë√ w r¼d√ «uLŠ «cNË ¨—U²? ôË UN³−×¹ »U×Ý ô ¨—UNM« WFЫ— w fLA«
Æ‚«d²« ôË ‚UIý ÊËœ ¨ÂeŠ qJÐ ¨·dþ bý√ wË ¨rNNł«uð …dODš WOC ‰Ë√ wË
∫WFO³« bIŽ a WOŽËdA

t½√Ë ¨5dD?« U?{dÐ ô≈ b?I? Ž ôË ¨W?F? O?³« b??I?Ž öÐ W??U?≈ ô t½√Ë ¨p– q X³?Ł «–S?
oË …œb?×? ÂU??N0 ÂU?O?I« w U??NMŽ qO?u« u¼ ÂU?ù«Ë ¨q?O?_« w¼ t?O? W?_« ∫WU??Ë b?I?Ž
÷ËdHÐ ÂUOI«Ë ·UB½ù«Ë ‰b?F« WU≈ vKŽ ¨U{— WFOÐ vKŽ „UMF¹UЮ ∫UNB½ …œb?× WGO
p– X³Ł «–≈ ∫Êu?KF?H?¹ WÐU?×? B« ÊU?? U?L? ©WM«Ë »U??²J« vKŽ „U?MF¹UЮ Ë√ ¨©±®©W?U?ù«
œuI?F« lOL?ł qÐ ¨t ? sJ1 ôË W«b²?Ýô« wC²?I¹ WF¹dA« w b?IŽ błu?¹ ô t½S ¨tK
Uu?Bš ¨U?NF—Ë U?N ? sJ1 ÕUJM«Ë WUu«Ë …—U?łùU …b*« ‰uÞË W?«b²Ýô« q?³Ið w²«
wdÞ s qJ –≈ ¨»U³« «c¼ w W?OöÝù« WF¹d?A« w œuIF« lÝË√ w¼ –≈ ªWU?u« œuIŽ
‰U b?Ë ¨o(« VŠU u?¼ –≈ ¨¡Uý v²? qOu« ‰e?Ž w o(« qOú ÊS? ¨t ? bI?F«
d??O??« w «ËdE½ u® ∫b¹e?¹ vKŽ t??łËd?š w Q?Dš√ 5??(« Ê√ Èd¹ s vKŽ «ÎÒœ— Í“u??'« sЫ
tM  —bÐ b?I? t?²?ö?š W?×? U½—b? u rŁ ¨U?NÐ ”UM?« Âe√Ë W?F?O?³« t  b?I?Ž nO? «u?LKF
Æ©≤®©bIF« a Vłuð UNKË —œ«uÐ
»UD)« w U?×?{«Ë ÊU? U? «c¼Ë ¨U?N ?? sJ1 w²« œu?I?F« s Ád?O?G? W?Uù« b?I?F?
XOÒËÔ w½≈ ”UM« UN¹√® ∫W×O?×B« …—uNA*« t²³Dš w dJÐ uÐ√ ‰U UL? ¨Íbý«d« wÝUO«
[Xž“ ÊS?? ∫W?¹«Ë— wË]  Q?? Ý√ Ê≈Ë ¨w?½uM?O? ?ŽQ?? ? XM?? ?Š√ ÊS?? ¨r?d?? O? ? Ð X?Ë rJO?KŽ
Æ©≥®©rJOKŽ w WŽUÞ ö t²OBŽ ÊS ¨rJO tK« XFÞ√ U w½uFOÞ√ ¨w½uuI
vKŽ —«d??ù« v?≈ tMŽ tK« w?{— ÊU??L? ¦? Ž vKŽ «u??łd??š s¹c?« WM²??H« q?¼√ lœ U?? «c¼Ë
WÐU??×? B« tM?Ž tK« w{— ÊU??L? ¦? Ž —U??A? ²? Ý« b??Ë ¨te??Ž VKÞ w o(« r?N Ê√ «Ë√d?? ¨t??FKš
≤∂µ[Ø∂ vNM« wË√ VUDË ¨±∂∞Ø∂ ŸUMI« ·UAË ¨≤µ’ vKF¹ wÐ_ WO½UDK« ÂUJŠ_« ©±®
Æ ±∂∞Ø∂ wK³M(« `KH sÐ bL; ŸËdH« dE½« ©≤®
b?³? ŽË Æ tMŽ tK« w?{— f½√ sŽ Íd¼e« sŽ ≥∞≥ ’ d??B?²? <« w U?L? …d?O??« w ‚U?×? Ý≈ sÐ b?L? ×? Á«Ë— ©≥®
W??B? w? t?OÐ√ s?Ž …Ëd?Ž s?Ð ÂU?A¼ o?¹dÞ s ±≥∂Ø≥  U??I?³?D« w b??F?Ý s?Ð«Ë ¨d?L? F? sŽ ≥≥∂ر∂ ‚«“d«
wÐ√ sÐ qOŽU?LÝ≈ o¹dÞ sË ¨dOÐe« sÐ …ËdŽ t?OÐ√ sŽ ÂUA¼ o¹dÞ s ±≤ ’ ‰«u_« w b?O³Ž uÐ√Ë ¨WF?O³«
sÐ bL× œUMÝ≈ sŽ ≥∞∂Ø∂ ∫W?¹UNM«Ë W¹«b³« w dO¦ sЫ ‰UË ÆdJÐ wÐ√ s?Ž “UŠ wÐ√ sÐ fO sŽ bUš
Æ ‰U UL u¼Ë ¨© `O× œUMÝ≈ «c¼Ë ® ∫ ‚U×Ý≈
312

sŽ ’UË wÐ√ sÐ bFÝ ‰eŽ v≈ »UD)« sÐ dLŽ lœ U UC¹√ «c¼Ë ¨p– «uCd s¹dšü«
t½√ v²Š ¨W?_« sŽ qOË t½_ ªrN?²³ž— bMŽ ÎôËe½ t?eF ¨tM U?NK¼√ vJ²ý« U?bMŽ WuJ«
…d?ù« XÐU?√ ÊS?® ∫ u*« ‘«d v?KŽ u¼Ë ‰U?Ë ¨Wö? K rN?×?ý— s¹c« W?²?« w tKF?ł
bR¹ U2 ¨©±®©W½UOš ôË e−Ž s teŽ√ r w½S ¨d=Ô√ r?J¹√ tÐ sF²OK ô≈Ë ¨„«– uN «bFÝ
ÊU «c?NË ªW_« s ¡eł r¼ s¹c« W?uJ« q¼√ r¼Ë ¨qO_« W³?ž— bMŽ ÎôËe½ teŽ U/≈ t½√
Õu{u ¨r¼dO?√ l o(« ÊU u v²Š ÁbKÐ q¼√ tM wJ²?A¹ dO√ q ‰eŽ w œœd?²¹ ô dLŽ
q¼√ ÊU??Ë t??? H½ w?KŽ sÐ s??(« ‰e??Ž b??Ë ¨W??_« sŽ qO??Ë ÂU??ù« Ê√ u?¼Ë ¨q_« «c¼
Á—U??O? ²?šU?Ð W¹ËU??F* U??NMŽ ‰“UM²?? ¨t??OÐ√ …U??Ë b??FÐ ‡¼¥∞ WM?Ý rN??OKŽ W??H? OKš Áu??F¹UÐ b?? ‚«d??F«
©≤®ÆtMŽ tK« w{— s×K UF³ð W¹ËUF ‚«dF« q¼√ l¹UÐË ¨ÁU{—Ë
∫—U³²š«Ë È—uý öÐ —UO²š«Ë U{— ô t½√Ë ∫fU)« q_«

b¹dð s* ¨—U?³? ²?šô«Ë È—u?A« ‰u?B?Š b?F?Ð ô≈ ¨—U?O?²?šô«Ë U?{d« oI??×?²¹ Ê√ sJ1 ô –≈
ôË ¨t?C?dð Â√ W?_« tÐ v{dð q¼Ë ¨ô Â√ ◊Ëd?A« t?O?  d?uð q¼Ë ¨t W?FO?³« b?I?Ž W?_«
¨5MR*« lO?L?ł 5Ð Í√d« ‰Ë«bðË ¨W?A?UM?*« bF?ÐË ¨È—uA?« o¹dÞ sŽ ô≈ p– q oI?×?²¹
t?łË -√ vKŽ WH?OI?« WŁœUŠ w p– q oI?% bË ¨rN?M Í√d« q¼√ s rNK¦1 s 5Ð Ë√
ÂuKFË ¨˝rNMO?Ð È—uý r¼d√Ë˚ vU?Fð tuIÐ rNMŽ tK« w{— WÐU?×B« s öL?Ž ¨tKL√Ë
w ÊU?1ù« q¼√  U??H? ? “dÐ√ X?H? Ë w?²« ¨W1dJ?« W¹ü« Âu?? L? F? lO?? L? −?K oŠ È—u?? A« Ê√
—«œ® w È—uA« d?BI¹ ÊU Íc« ¨wK¼U'« lL?²:« ÷UI½√ vKŽ Âu?IOÝ Íc« b¹b'« lL?²:«
°WUF«Ë Wu«Ë WHFC« ÊËœ ¨·dA« q¼√Ë …œU«Ë ú*« vKŽ©…ËbM«
ô Íc« w½U1ù« w?½U?½ù« lL?²? :UÐ d?A?³? ² ¨WJ0 È—u?A?« …—u?Ý w È—u?A« W?¹¬ XeM
rNÐd «uÐU−?²Ý« ULJ ¨¡«u?Ý tK« s¹œ w qJU ¨wA?³(« ‰öÐË wýdI« d?LŽ 5Ð tO? ‚d
ÆUFOLł rNMOÐ È—uý r¼dQ ¨UFOLł rN«u√ «uIH½√Ë ¨UFOLł rNðö «uU√Ë ¨UFOLł
UN?O —«œ UL?O W—U?A*«Ë ¨WH?OI« —u?CŠ s lMÔ WÐU×?B« s «bŠ√ Ê√ X³?¦¹ r «cNË
◊d²?A¹ Ë√ ¨bŠ√ s WI«u? Ë√ ¨bŠ√ s U½–≈ wC²?I¹ ÊU U¼—uCŠ Ê√ X³?¦¹ rË ¨‰bł s
sŽ ÊuK¦2 WHOI« w lL²ł« bË ¨d?CŠ —uC(« œ«—√Ë d³)« tGKÐ s q ÊU qÐ ¨◊dý t
sÐ b?F?Ý Êu?F¹U?³?¹ «ËœU? v²?Š ¨U?N?ÝË√Ë U?N?ł—e?š —U?B½_« W?U?Ž U¼d??C?Š b?I? ¨ U?¾?H« q
b?F? ¨—UB½_« —U?³ s r¼d?OžË W?³I?F« Âu¹ ¤ w³M« «u?F¹UÐ s¹c« ¡U³?IM« rNO?Ë ¨…œU³?Ž
Æ ≥∑∞∞ Õ Í—U ³« `O× ©±®
Æ ∂≥ ≠ ∂±Ø±≥ Í—U³« `² dE½« ©≤®
313

UL? ¨—cM*« sÐ »U?³(«Ë ¨b?FÝ sÐ d?OAÐË ¨…b?ŽUÝ sÐ .u?ŽË ¨dO?CŠ sÐ b?OÝ√Ë ¨…œU³?Ž sÐ
 dC?Š UL ¨Õ«d'« sÐ …b?O³Ž wÐ√Ë ¨dL?ŽË ¨dJÐ wÐQ ¨r¼—U³Ë s¹d?łUN*« WUŽ U¼d?CŠ
ÆWHOI« w WFO³« rKÝ√ WKO³
”UM« sŽ «uKGA½« b?I ¨dOÐe«Ë W×KÞË wKŽ ô≈ s¹d?łUN*« s WHOI?« sŽ nK ²¹ rË
«u½U?? qÐ ¨rN?šu??O?ýË s¹d??łU?N*« —U??³? s «u½uJ?¹ r rN½√ U?L? ¨Áe?O? N?&Ë ¤ w³M« ÊQ??AÐ
¨U?¾O?ý ”UM« d?√ w dŁR?O rN?HK ð ÊU? U?Ë ¨„«c½¬ r¼—UL?Ž√ s 5Łö?¦« w ¨UÐU?³?ý rNK
Æs¹dłUN*« WUŽË …bO³Ž uÐ√Ë dLŽË dJÐ wÐQ ¨s¹dłUN*« —U³ rNMŽ dCŠ YOŠ
©±® ˝rNMOÐ È—uý r¼d√Ë˚ ∫vUFð ‰U UL ¨Î¡UN²½«Ë Ρ«b²Ð« WDK« —bB w¼ W_U
©≤®Æ˝d_« w r¼—ËUýË˚ ∫‰UË
vM?F? ? U?? ∫w ‰b?? łË ·ö?? š s p?– b?? FÐ √dÞ U?? È—u?? A« Âu?? N? ?H? ? v?KŽ √dD?¹ rË
°øWLKF Â√ WeK w¼ q¼Ë°ø ô Â√ W³ł«Ë È—uA« q¼ËøÈ—uA«
¨Wú ÂU?ù« …—ËUA jI? w¼ È—uA« Ê√ v≈ q¹b³?²«Ë q¹ËQ²« —u?BŽ w tI?H« qBO
÷d? vKŽ U?N½√Ë°`O?×?B« vKŽ W?³?ł«Ë X?O U?N½√ v≈Ë°ÂU?ù« —U?O?²?š« w W?_« oŠ fOË
 U¹PÐ U?łU−?²Š« U?ŽËdA? «d√ q¹ËQ?²« —uB?Ž w œ«b³?²Ýô« `?³B?O°°t WeK X?O UNÐu?łË
°°˝d_« w r¼—ËUýË˚ ¨˝rNMOÐ È—uý r¼d√Ë˚ UNH½ È—uA«
—U?O?²š« w W?_« oŠ u¼ È—u?A« vMF? Ê√ b?Rð U?NK WÐU?×?B«  Ud?Bð lO?L?ł Ê≈ l
uÐ√ t?׳— U?L? ¨WeK W?³?ł«Ë UN½√Ë ¨U?N½Ëœ «d?√ lDI¹ ô Ê√ w Á—U?O²?š« bFÐ U?N?IŠË ¨ÂU?ù«
UM?¼ d??_« Ê√ b?? √ –≈ ©d??_« w? r¼—ËU??ýË® ∫v?U??F?ð tu??I? Ád??O? ?? H?ð w ’U?? B? '« sÐ d?JÐ
«uU?? s v?KŽ œ—Ë ÆÈ—u?? A« q¼√ t?? O≈ qu?ð U0 qL?? F« È—u?? A« s W?¹U??G?« Ê√Ë ¨»u??łu?K
©≥®Æ»U³×²Ýô« vKŽ W¹ü« w œ—«u« d_« «uKLŠ s2 p– ·ö Ð
©r¼—ËUý® ∫tu?I ¨»ułuK d?_« d¼Uþ® ∫‰U YOŠ ÁdO?Hð w Í“«d« t×?ł— U «c¼Ë
Æ©¥®©»ułu« wC²I¹
ô U??L?O? ¡U?LK?F« …—ËU?A? …ôu« vKŽ V?ł«Ë® ∫©‡¼¥∞∞  ® œ«bM e¹u??š sЫ ‰U? «c??Ë
ÁułËË ¨»d?(« w oKF²¹ ULO? gO'« ÁułËË ¨s¹b« —u√ s? rNOKŽ qJý√ ULO?Ë ¨ÊuLKF¹
œö??³« `U??B0 oKF??²¹ U?L? O? ‰U?L? F«Ë ¡«—“u«Ë »U??²J« Áu??łËË ¨`U?B?*UÐ oKF??²¹ U?L? O? ”UM«
Æ ≥∏ È—uA« ©±®
Æ ±µπ Ê«dLŽ ‰¬ ©≤®
Æ ≥≥∞Ø≤ ʬdI« ÂUJŠ√ ©≥®
Æ ∂∑Øπ Í“«d« dOHð ©¥®
314

Æ©±®©UNð—ULŽË
bŽ«u? s È—uA«® ∫©‡¼µ¥±® W?ODŽ sЫ ‰U UL? ¨fb½_« ¡ULKŽ t?O≈ V¼– U «c¼Ë
·öš ô U «c¼ ¨Vł«Ë te?F s¹b«Ë rKF« q¼√ dOA²¹ ô s ¨ÂUJŠ_« rz«e?ŽË WF¹dA«
Æ©≤®©tO
∫s¹d_« sLC²ð Íbý«d« »UD)« w È—uAU

W¹üU?? ˝rN?MOÐ È—u??ý r¼d??√Ë˚ v?U??Fð tu??I ¨ÂU??ù« —U??O? ²? ?š« w W??_« oŠ ∫‰Ë_«
Xe½ W¹ü« Ác¼Ë ¨r¼—ËUA¹ rN ÂU≈ œułË q³ È—uA« w UFOLł 5MR*« oŠ sŽ Àbײð
Æq_«Ë √b³*«  —dI ¨WU≈Ë WËœ rN ÂuIð Ê√ q³ WJ w
s «d?Î √ lDI¹ ô Ê√Ë ¨t r¼—UO?²?š« bFÐ ¨Í√d« ÂU?ù« W—U?A? w W_« oŠ ∫w½U?¦«Ë
UM?¼Ë ¨W??O½b?? W¹¬ w¼Ë ˝d?? _« w r¼—ËU?? ýË˚ vU?? Fð tu?? I ¨U¼U?? {—Ë U¼«—u??ý ÊËœ U?¼—u??√
ÆrN½u¾ýË r¼—u√ q w rNð—ËUA0 WM¹b*« w WËb« ÂUO bFÐ ÂUû tłu »UDš
w²« w?¼Ë ¨ÂU??ù« —U??²? ð w²« w¼ W?? _« Ê√Ë ¨q_« «c¼ vKŽ W?ÐU??×? B« lL??ł√ b??Ë
U/≈˚ vU??Fð tu?IÐ t?O?KŽ U?N W?²ÐU??¦« W¹ôuK ¨U??N?O≈ Ÿu?łd« ÊËœ «d?Î ?√ lDI¹ ö? Í√d« t??—U?Að
vË√ U½√® `O??×?B« Y¹b?(« W¹ôu?« Ác¼  u?³Ł b?R¹ U?2Ë ¨˝«uM¬ s¹c«Ë tu?Ý—Ë t?K« rJOË
wS?? ôU??O? Ž Ë√ UM¹œ „dð sË ¨t??²Ł—u?K ôU?? „dð sL?? tK« »U??²? w rN??? H½√ s 5M?R*UÐ
Æ©≥®©wKŽË
tK?« W¹ôË b?? ?FÐ w?ðQð 5?MR*« W?¹ôË «c?? Ë ¨W?DK?« W¹ôË w?¼ ¤ t?? ?²¹ôË Ê√ X³?? ?¦? ? 
ÂU??ù« ÊË—U?²? ¹ ʬd?I?« rN U??N?²? ³Ł√ w²« W??U?F?« W¹ôuUÐ rN?? ¨tu?Ý—Ë t?K« rJ×Ð ¨tu??Ý—Ë
w fO?Ë ¨WÐU??OM«Ë WU??u?« 5Ð ‚d?? ôË ¨rN w²« W?¹ôu« vC??²? I0 ÂU??O? IK ¨r?NMŽ ö??O? Ë
¨WUu« »U²? ô≈ tIH« V² w błu¹ ôË ¨UL?NMOÐ ‚d tIH« V² ôË ¨W?F¹dA« ’uB½
ÂU??O?I« w U??NMŽ »u?M¹ ¨W?_« sŽ q?O?Ë W??H?O?K)« Ê√ b?R¹ U?? ¡U??N?I? H« ‰«u??√ s o³?Ý b??Ë
ÆUNÐ tK« UN³ÞUš w²« ÂUJŠ_UÐ
X³Ł U ¨U?N½–≈ ÊËœ «d√ lDI¹ ô Ê√Ë ¨ÂU?û W_« —U?O²š« b?FÐ È—uA« vMF? bR¹ U2Ë
rJM w?{— s Í—b½ ô U½≈ ”UM« U??N¹√® ∫‰U?? YO??Š Ê“«u¼ w³??Ý ÊQ?ý w ¤ w?³M« sŽ
Æ©rd√ rƒUdŽ UMO≈ ld¹ v²Š «uFł—U ¨÷d¹ r s2
Æ ≤µ∞ ≠ ≤¥πØ¥ w³ÞdI« dOHð ©±®
Æ ≤¥πØ¥ w³ÞdI« dOHð ©≤®
Æ t−¹d ð o³Ý ©≥®
315

œ—Ë√Ë ¨ÂUJ?Š_« »U?? ²? ? X% ©±®©”UM?K ¡U?? d?? F?«® ∫Ê«uMF?Ð UÐUÐ Í—U?? ? ? ?³« q?F? ?ł b?? Ë
tMJ1 ô ÂU?ù« Ê_ ª¡Ud?F« WU?≈ WO?ŽËdA? Y¹b(« w® ∫‰UDÐ sЫ ‰U? ¨oÐU« Y?¹b(«
d?_«Ë ¨tO? tL?OI?¹ U t?OHJO t½ËU?F¹ s W?U≈ v≈ ÃU?²?×O? ¨t?HMÐ —u?_« lOL?ł dýU?³¹ Ê√
q vKŽ ÂU?√ «–S ¨j¹d?H²« lË U0d? ¨rN?CFÐ s t?O qu?²« lI¹ lO?L−K t?łuð «–≈ wNM«Ë
Æ©≤®©tÐ d√ U0 ÂUOI« ô≈ bŠ√ q l¹ r UH¹dŽ Âu
d?ŽU??A« ‰U? b??Ë ¨”UM« r¼—=b??B¹Ë rN½u??¾?AÐ Êu??u?I¹ s¹c?« ”UM« ”Ë¡— r¼ ¡U?d??F«Ë
∫wK¼U'«
W??K? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ÿU??J? ?Ž  œ—Ë U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ?K? Ë√
r??Ýu?
= ? ? ? ? ? ? ? ? ²? ¹ r??N? ? ? ? ? ? ? ? ?H? ¹d?? ? ? ? ? ? ? ? Ž w??≈ «u?? ? ? ? ? ? ? ? ¦? ? ? ? ? ? ? ? ?F? Ð
Áu??łË ”UMK ‰e¹ r? t½≈ ∫Íd??F?ý_« v?Ýu? wÐ√ v?≈ d?L? Ž V²??® ∫d¹d??ł sЫ ÈË— b??Ë
Ê√ ‰bF« s nOFC« rK*« V×ÐË ¨”UM« ÁułË s pK³? s ÂdQ ¨rN−z«uŠ ÊuFd¹
Æ©≥®©rI« wË rJ(« w nBM¹Ô
s2 rN??(U?B? wC?I?¹Ë rN?−z«u?Š l?d¹Ë rNK¦1 s ”UM?K ÊuJ¹ Ê√ …—Ëd?{ b?R?¹ U? u¼Ë
Æt½uCðd¹Ë t½Ë—U² ¹
d?_« Ê√ w «u?HK²? ¹ rË ¨W?_« Êu?¾?ý W?ÝU?O?Ý w È—u?A« W?O?L¼√ WÐU?×?B« „—œ√ b?Ë
‘«d? vKŽ u¼Ë d??L?Ž ‰U? «c?NË ¨W?H?OK?)« —U?O?²?š«Ë W?U?ù« d?√ U?N? L¼√Ë —u?_« ‰Ë√Ë ¨È—u?ý
Æ©¥®©ÆÆÆÈ—uý …—Uù« ∫UÎŁöŁ wMŽ qIŽ«® ∫”U³Ž sÐ tK« b³F  u*«
U? tK«u? ¨Uνö? XF¹UÐ d?L?Ž  U? u® ∫‰U ö?ł— Ê√ vM0 u?¼Ë W−?Š d?š¬ w t?GKÐ b?Ë
rzU?I? tK« ¡U?ý Ê≈ w½≈® ∫tM?Ž tK« w{— d?L? Ž ‰U?I? ¨©XL??²? W?²K ô≈ d?JÐ wÐ√ W?F?O?Ð X½U?
WM¹b*« qË U* rŁ ¨©r¼—u?√ r¼u³?BG¹ Ê√ ÊËb?¹d¹ s¹c« ¡ôR¼ r¼—c×?L ”UM« w W?OA?F«
l¹UÐ s® ∫‰U?? rŁ ¨dJÐ wÐ√ W??ö?š ÊQ?ý w …—u??N?A*« t?²? ³Dš VD ?? W?F?L? ł ‰Ë√ w ÂU?
Æ©µ®©ö²I¹ Ê√ Î…dGð tF¹UÐ Íc« ôË u¼ lÐU²¹ ö 5LK*« s …—uA dOž s Îöł—
Æ ±∂∏ر≥ `²H« l Í—U ³« `O× ©±®
Æ ±∂πر≥ oÐU« —bB*« ©≤®
◊d??ý v?KŽ u¼Ë Æ w½u?? '« Ê«d??L? Ž w?Ð√ sŽ ÃU??−? ?(« sÐ W??³? F? ?ý sŽ `O?? ×? œUMÝS?Ð ¨µ∂∂Ø≤ Íd??³D?« a¹—Uð ©≥®
Æ 5 OA«
d?LŽ qF?ł b?Ë® ≤µ±Ø¥ ÂUJŠ_« lUł w w³?ÞdI« ‰U? bËÆ `?O×? œUMÝSÐ ≥∞≤ر∞ ‚«“d« b?³Ž nMB? ©¥®
Æ© È—uý ‰“«uM« rEŽ√ w¼Ë Wö)« tMŽ tK« w{— »UD)« sÐ
Æ ©∂∏≥∞® Õ ±¥µØ±≤ `²H« l Í—U ³« `O× ©µ®
316

tK« w{— WÐU×B« s? dC×0 X½U bË ¨U?N×√Ë dLŽ VDš d?Ný√ s W³D)« Ác¼Ë
¨o(« «c¼ UN³Bž Âd×¹ t½√Ë ¨Wú u¼ ÂU?ù« —UO²š« oŠ Ê√ vKŽ rNM UŽULł≈ ÊUJ rNMŽ
Æ©±®q²IK tH½ ÷dŽ bI 5LK*« È—uý ÊËœ öł— l¹UÐ s Ê√Ë
sŽ ô≈ Wöš ô t½≈® ∫U¼dš¬ wË ¨`O× œUMÝSÐ W³Oý wÐ√ sЫ W³D)« Ác¼ ÈË— bË
Æ©≤®©…—uA sŽ ô≈ WFOÐ ô® W³ý sЫ W¹«Ë— wË ¨©…—uA
Wöš Ê≈ ÊuuI¹ U?ÝU½√ Ê√ XdŽ b ∫dLŽ ‰U® kHKÐ W³?Fý Y¹bŠ s wzUM« U¼«Ë—Ë
l¹UÐ qł— U?1√Ë ¨…—u?A? sŽ ô≈ W??ö?š ô t½≈Ë ¨U¼d??ý tK« vË sJË ¨W??²K X½U?? dJÐ wÐ√
Ê√ …dGð U? bF XK W?³Fý ‰U? ¨ö²I?¹ Ê√ …dGð ¨UL?NM bŠ«Ë dR¹ ô …—u?A dO?ž sŽ öł—
Æ©≥®©ULNM bŠ«Ë dR¹ ô Ê√ ULN²ÐuIŽ ‰Uøö²I¹
wË ≠ Í—U?? ? ?³?« U¼«Ë— U?? L? ? ≠ Íd¼e?« o¹dÞ s? œUMÝS?Ð U?? C¹√ W?? ³? ?O? ?ý wÐ√ s?Ы U¼«Ë—Ë
5LK?*« È—u??ý ÊËœ ö??ł— l¹UÐ s?* W??F? OÐ ô ∫Í√ Æ©¥®©t??F¹U?Ð s* ôË t W??F? O?Ð ô® ∫U¼d??š¬
ÆtÐUB²ž« Âd×¹ rNuIŠ s UIŠ UN½uJ ªr¼U{—Ë
Æ©µ®©tIMŽ «uÐd{U 5LK*« s …—uA dOž vKŽ rJM dQð s® ∫W²K dLŽ ‰UË
q×¹ ö? 5LK*« …—u?A d?O?ž s t?HM …—U?≈ v≈ U?Žœ s® ∫tMŽ W?×O?×? W¹«Ë— wË
Æ©∂®©ÁuK²Ið Ê√ ô≈ rJ
Æ©∑®©tIMŽ «uÐd{U 5LK*« s …—uA dOž s …d≈ v≈ UŽœ s® W¹«Ë— wË
q¼√ w{— U?* ·u?Ž sÐ s?L?Šd?« b?³? Ž Ê√ ∫©∏®W¹U??NM?«Ë W¹«b??³« w d??O? ¦? sЫ d??– b??Ë
tK« w{— wKŽË ÊU?L?¦Ž 5?Ð `Oýd?²« d?B?×½« U* rŁ ¨rNM «b?Š«Ë —U²? ¹ Ê√ W??L)« È—u?A«
Í√— lL?−¹Ë ¨U??L?N?O? ”UM« d??O?A?²?¹ tM?Ž tK« w{— ·u?Ž sÐ sL??Šd« b?³?Ž iN½® U??L?NMŽ
v≈ hKš v²Š ¨«d?Î NłË «dÝ ¨Èœ«d?Ë vM¦ ¨UðU²?ý√Ë UFOL?ł ”UM« ”Ë¡— Í√dÐ ¨5LK*«
Æ ±µ∞ر≤ `²H« dE½« ©±®
Æ5×O×B« ◊dý vKŽ `O× œUMÝSÐ UL¼ö ¨«ÎdB² π≥≥Ø≥ W³ý sÐ«Ë ¨¥≥±Ø∑ nMB*« ©≤®
Æ5×O×B« ◊dý vKŽ œUMÝSÐ ≤∑≥Ë ≤∑≤Ø¥ Èd³J« 4« w wzUM« ©≥®
Æ ¥≥≤Ø∑ nMB*« ©¥®
sЫ t?łdš√® ∫ ∂∏Ø∑ `?²H« w kU?(« ‰U?Æ 5 ?OA« ◊d?ý vKŽ `O?×? œUMÝSÐ ≤∂≤Ø≥ b?FÝ s?Ы  UI?³Þ ©µ®
Æ dLŽ sЫ Y¹bŠ s ©`O× œUMÝSÐ bFÝ
Æ `O× œUMÝSÐ π≥∂Ø≥ WM¹b*« a¹—Uð w t³ý sЫ ©∂®
ÆbOł œUMÝSÐ ±∂∂∞ r— π≤Ø≤ ‰Ułd« WdFË qKF« w bLŠ√ ©∑®
Æ ±µ±Ø∑ W¹UNM«Ë W¹«b³« ©∏®
317

ÊU?³?d« s œd¹ s ‰Q?Ý v²?ŠË ¨VðUJ*« w Ê«bu« ‰Q?Ý v²?ŠË ¨©±®s¼—Ëbš w? ¡UM«
Æ©sNOUOKÐ ÂU¹√ WŁöŁ …b wË ¨WM¹b*« v≈ »«dŽ_«Ë
s oŠ t?½√ ôu ¨b??N? ?'« «c¼ q ”UM?« ‰«R??Ý w b?? N? ²? −? ?O sL??Šd?« b??³? Ž ÊU?? U??Ë
ÆÁU¹≈ rNÐUB²ž« Ë√ ¨rNOKŽ tð—œUB Ë√ ¨tO rNOKŽ  U¾²ô« Âd×¹ rNuIŠ
dJÐ wÐ√ W?F?OÐ X?½U? b?Ë ¨rNM b?Š√ ÁdJM¹ rË q_« «c¼ v?KŽ WÐU?×?B« lL?ł√ b?Ë
rŁ ÊËd?łUN*« rŁ d?LŽ tF¹U?Ð YOŠ ©≤®Í—U? ³« `O?× w U?L? WÐU×?B« U?{dÐ WH?OI?« w
U{dÐ dLŽ WF?OÐ X½U «cË ¨b−*« w 5LK*« wUÐ rŁ ¨…bŽUÝ wMÐ W?HOIÝ w —UB½_«
dJÐ uÐ√ U?Žœ® ∫ÊU?³?Š sЫ  U?IŁ w U?L? rNð—U?A?²?Ý« b?FÐË rNMŽ tK« w{— WÐU?×?B« lO?L?ł
Æ©≥®©dLŽ w r¼dOA²¹ —UB½_«Ë s¹dłUN*« s «dH½
Î
—U?B½_«Ë ÊËd??łU?N*« rŁ ·u?Ž sÐ s?L?Šd« b?³?Ž t??F¹UÐ YO?Š ÊU?L? ¦?Ž W?F?OÐ X?½U? «c?Ë
b?? w½≈® ∫VUÞ wÐ√ sÐ wK?F ·u?Ž sÐ s?L?Šd« b??³?Ž ‰U?? b?Ë ¨Êu??LK*«Ë œUMł_« ¡«d??√Ë
Æ©¥®©öO³Ý pH½ vKŽ sKF& ö ÊUL¦FÐ ÊubF¹ r¼—√ rK ”UM« d√ w  dE½
¡«d??√Ë —U?? B½_«Ë s¹d?? łU??N?*«Ë È—u??A« q?¼√ s d??C? ?Š s  uJÝË® ∫d?? −? Š s?Ы ‰U??
Æ©µ®©ÊUL¦FÐ U{d« vKŽË ¨‰U ULO sLŠd« b³Ž rNI¹bBð vKŽ qOœ œUMł_«
5×??ýd*« 5Ð `?O? łd??²« w W??−? Š ”UM« —U??O? ²? š« ·u??Ž sÐ sL??Šd« b??³? Ž qF??ł b??I? 
Æ wKŽË ÊUL¦Ž UL¼Ë ¨Wö K
sŽ ô≈ ÊuJð ô w?²?F?O?Ð Ê≈® ∫ÊU?L?¦? Ž q²? b??FÐ WÐU?×? BK tMŽ t?K« w{— wKŽ ‰U?? b?Ë
Æ©∂®”UM« tF¹UÐ rŁ ÁuF¹U³ —UB½_«Ë ÊËdłUN*« qšœ b−*« qšœ ULK©5LK*« U{—
oŠ t?O? b?Š_ fO? rd?√ «c¼ Ê≈ ¨”UM« U?N¹√ U¹® ∫‰U?I? V?Dš t½√ Èd?š√ W¹«Ë— wË
Æ©∑®©bŠ√ vKŽ bł√ ö ô≈Ë ¨rJ  bF r²¾ý ÊS ¨-d√ s Òô≈
lO?? L? ł s? W??F? ?O? ³?« t??OðQ?ð v²?? Š ”UM« l¹U?? ³¹ ô√ Èd¹ s?? (« t?MЫ ÊU?? b?? I? «c?¼ lË
»U³A«Ë ¡UM« ¡U²H²Ý«Ë …—UA²Ý« WOŽËdA vKŽ qOœ UNOË ¨U¾Oý UNM dJM¹ rË dO¦ sЫ U¼œ—Ë√ W¹«Ëd« Ác¼ ©±®
Æ©rNMOÐ È—uý r¼d√Ë® tOKŽ Xœ UL oŠ rNK WDK« —UO²š« d√ w ¨”UM« 5Ð eOO9 öÐ WUF«Ë —UGB«
Æ ∂∏≥∞ Õ ±¥µØ±≤ Í—U³« `² ©≤®
Æ ±π±Ø≤ ©≥®
Æ ©∑≤∞∑® Õ±π¥Ø±≥ `²H« l Í—U ³« `O× ©¥®
Æ ≥∞µ’ ¡UHK)« bNŽ w³¼cK ÂöÝù« a¹—Uð dE½«Ë ¨©∑≤∞∑® Õ±π∑ر≥ `²H« l Í—U ³« ©µ®
Æ ∂π∂Ø≤ Íd³D« d¹dł sЫ ©∂®
Æ ∑∞∞Ø≤ Íd³D« d¹dł sЫ ©∑®
318

q¼√ pO≈ YF³¹ v²Š ”UM« l¹U³ð ô√ ≠ pOKŽ dOý√ Í√ ≠ „d¬ r√® ∫Áb«u ‰UI ¨—UB_«
«c¼ lO?C¹ Ê√ XO?A ? —UB?_« W?FOÐ ¡w?− q³? w²?F¹U³? U?√® ∫‰UI?©ørN?²F?O?³Ð dB? q
ÆWM² Àbײ Í√ ©±®©d_«
bMŽ ô≈ q_« u¼ «c¼ Ê√Ë ¨ÂUù« —UO?²š« w —UB_« lOL?ł w W_« oŠ bR¹ «c¼Ë
ÆWOzUM¦²Ýô« ·ËdE«Ë …—ËdC«
WO?BF? ô U2 ◊ËdA?« s Á«dð U0 teKðË W?HOK)« vKŽ ◊d?²Að Ê√ w o?(« Wú Ê√ U?L
…dOÝË WM«Ë »U?²JUÐ öLF¹ Ê√ wKŽË ÊUL¦Ž vKŽ ·u?Ž sÐ sLŠd« b³Ž ◊d²ý« U?L ¨tO
tK« WMÝ v?KŽ pF¹UÐ√® ∫sL?Šd« b?³?Ž t? ‰U?I? ¨ÊU?L?¦?Ž w{d? ¨d?L?ŽË dJÐ w?Ð√ 5²?H?OK)«
—U?B½_«Ë ÊËd?łU?N*« ∫”UM« t?F¹UÐË sL?Šd« b?³Ž t?F¹U?³? ¨Áb?FÐ s 5²?H?OK)«Ë tu?Ý— WMÝË
Æ©≤®©ÊuLK*«Ë œUMł_« ¡«d√Ë
qL??Ž√® ∫w?KŽ ‰U?? «c??NË ªq?_UÐ U??³?Î ?ł«Ë fO? d??L? ŽË dJÐ w?Ð√ …d??O? Ð qL?? F« Ê√ l
Æ©w²UÞ
WMÝË tK« »U??²? vKŽ pF¹U?Ð√ ∫XKI? wKFÐ  √b?Ю ∫‰U? sL?Šd« b?³? Ž sŽ W¹«Ë— wË
vKŽ U??N?²?{d?Ž r?Ł ¨XFD²?Ý« U??L?O? ∫‰U?I? øU?L?NM?Ž tK« w{— d?L? ŽË dJÐ wÐ√ …d?O? ÝË tu?Ý—
Æ©≥®©UNK³I ÊUL¦Ž
rN? UNÐ Âe?²K¹ r Ê≈ t½√ v?KŽ UÞËdý tMŽ t?K« w{— ÊUL?¦?Ž vKŽ d?B q¼√ ◊d?²?ý« UL?
Æ©¥®t²ŽUÞ s qŠ w
d¹d?? ł sЫ ‰U?? ¨’U?? B? ?I« W?? U??≈ t?MŽ tK« w?{— wKŽ vK?Ž WÐU?? ×? ?B« ◊d?? ²? ý« «c?? Ë
b? U½≈ ¨wKŽ U?¹ ∫«uU?I? ¨WÐU?×?B?« s W?ŽU?L?łË d?OÐe«Ë W??×KÞ wKŽ v≈ lL?²? ł«Ë® ∫Íd?³D«
Æ©µ®©œËb(« WU≈ UMÞd²ý«
WF?O³« q³ ◊Ëd?A« s  ¡Uý U ÂU?ù« vKŽ ◊d²Að Ê√ w W?_« oŠ bR¹ p– qË
ÆUNMŽ qOË u¼ –≈ ªWFO³« bFÐË
sÐ d??L?Ž X?Oð√® ‰U? w¦??OK« W??ODŽ sÐ d??O? L?Ž W??B? w U?L? vMF*« «c?¼ d?L? Ž b?√ b??Ë
q¼√ œu?? Ë pOðQ¹ v²?? Š l¹U??³?ð Òô√ pðd??¬® tE?HË ¨±± ≠ ±∞Ø≥ Íd??³D?« d¹d??ł sÐ«Ë ¨≤¥µØ∑ d?? O? ¦? s?Ы dE½« ©±®
Æ…—ËUA*«Ë …d«R*« s UM¼ pðd¬Ë ¨© dB q WFOÐË »dF«Ë —UB_«
Æ ∑≤∞∑ Õ ±π¥Ø±≥ `²H« l Í—U ³« `O× ©≤®
Æ ±π∑ر≥ `²H« dE½«Ë ¨∑µØ± bLŠ√ bM ©≥®
Æ wðQOÝ U dE½« ©¥®
Æ ∑∞∞Ø≤ d¹dł sЫ a¹—Uð ©µ®
319

‰U?°tu??Ý— WMÝË tK« WMÝ v?KŽ pF¹UÐ√ tK« U??N?F?— „b¹ l—« 5M?R*« d?O?√ U¹ XK?I? »UD)«
Æ©±®©UMOKŽ rJË rJOKŽ UM w¼ ∫‰UË p×{Ë Áb¹ ld
p– ÊËœ U?L?O? ÊuJð pcJ ¨ÂU?ù« —U?O? ²?š« u¼Ë d?_« q√ w È—u?A« Êu?Jð U?L?Ë
ÊËœ tO? h½ ô U2 «d√ Êu?FDI¹ ô WFЗ_« ¡U?HK)« ÊU b?Ë ¨tO? h½ ô U2 W_« Êu?¾ý s
¨tK« »U² w dE½ d?√ tOKŽ œ—Ë «–≈ dJÐ uÐ√ ÊU bI ¨¤ w³MUÐ ¡«b?²« ª5LK*« È—uý
Ê≈Ë ¨tÐ vC? ¤ tK« ‰u?Ý— WMÝ s t?LKŽ Ê≈Ë ¨rNMOÐ vC? tÐ wC?I¹ U? t?O b?łË ÊS?
r¼¡U??LK?ŽË 5LK*« ”Ë¡— U??Žœ p?– ÁU??O? Ž√ ÊS?? ¨WM« sŽ 5?LK*« ‰Q??? Ãd??š rK?F¹ r
Ær¼—UA²Ý«Ë
Æ©≤®tÐ «Ëcš√ d√ vKŽ «uFL²ł« «–S tMŽ tK« w{— dLŽ qFH¹ ÊU «cË
Æ©≥®rKF« q¼√ s —UGB«Ë —U³J« ÁdC×¹ È—uý fK− t ÊUË
U0d?? ¨Îôu??N? ? Ë√ «u½U?? UÐU?Î ? ³? ý ¡«d?? I« s? U??ÎÒB? ?²? G? ? d?? L? Ž fK?−? ÊU?? ® ∫Íd¼e« ‰U?? 
©µ®ÆsN¹√dÐ cš√ U0—Ë ¨¡UM« v²Š d_« w dOA²¹ dLŽ ÊUË Æ©¥®©r¼—UA²Ý«
b?F?Ð X9 U/≈ t?O? h½ ô U?L? O? ÂUJ?Š√ s ÊËb?ý«d« ¡U??HK)« Ác?? ð« U? W??U?Ž ÊU?? b?Ë
nŠUB*« w qF U ÊU?L¦Ž qF U® ∫tMŽ tK« w{— wKŽ ‰U U?L ªú*« Í√dÐ Ìcš√Ë —ËUAð
Ær¼d¦√Ë ”UM« WŽULł r¼ UM¼ ú*UÐ œuBI*«Ë ¨©∂®©UM ú sŽ ô≈
rNœU??−¹ ‰«“ U?Ë ¨W??Šu?²?H*« ÷—_« n?Ë w ”UM« tMŽ tK?« w{— d?L?Ž —U??A?²? Ý« b?Ë
Æ©∑®tOKŽ ÁuFÐUðË t¹√dÐ rNFM√ v²Š t½Ë—ËU×¹Ë r¼—ËU×¹ ¨b−*« w ÂU¹√ WŁöŁ
”Ë_« s W??L? š U?Žb? ¨«u?HK²?šU?? s¹d?łU?N*« —U?A? ²?Ý« Ê√ b?FÐ d?L?Ž tU?? U2 ÊU? b?Ë
w «ud²Að Ê_ ô≈ rJ−Ž“√ r w½≈® ∫rN³D ¨rN«dý√Ë rNz«d³ s ×e)« s WLšË
s wMI«Ë ¨o(UÐ ÊËdIð ÂuO« r²½√Ë ¨rbŠQ bŠ«Ë w½S ¨r—u√ s XKLŠ ULO w²½U√
tK« s? rJF?? ¨Í«u¼ u¼ Íc« «c?¼ «u?F? ³? ²ð Ê√ b¹—√ X?Ë ¨wMHU??š s w?MHU??šË wMI??«Ë
Æw¦OK« dOLŽ sÐ bO³Ž t½√ d¼UE«Ë ¨`O× œUMÝSÐ ±≤µØ∑  UI³D« w bFÝ sЫ ©±®
Æ`O× œUMÝSÐ wINO³« Á«Ë— ∫ ≥¥≤ر≥ `²H« w kU(« ‰UË ¨±±µ ¨±±¥Ø±∞ wINO³« Á«Ë— ©≤®
Æ ≥≥πر≥ `²H« l Í—U ³« `O× dE½« ©≥®
Æ ±≤∞ر∞ ÍuG³K WM« Õdý ©¥®
Æ `O× œUMÝSÐ ±±≥ر∞ wINO³« ©µ®
w²« n?«u*« s «dÎ ? O? ¦? l{u*« «c¼ w? kU??(« d??– b??ËÆ s??Š œUMÝ≈ ∫ ‰U??Ë ¨≥¥≥ر≥ Í—U??³« `?²? dE½« ©∂®
Æ —ËUAð sŽ  —b
Æ ≤∑ ≠ ≤¥’ nÝu¹ wÐ_ ëd)« dE½« ©∑®
320

«c?Ë Æ©±®©X¹√— U?? rF½Ë X?K U?? rFM ¨p¹√— Í√d« ∫U??F?Î ?O? L? ł «uU??I? o?(UÐ oDM¹ »U??²? 
©≤®Æs¹Ë«Ëb« s¹Ëbð w r¼—UA²Ý«
s? wM?HU?? ? šË w?MI?? ? «Ë s? wM?I? ? ?«Ë® tu?? ? Ë ¨©r?JM? b?? ? Š«Ë U½√ U?/≈® tu?? ? v?≈ dE?½«Ë
ÁuHU ¹ Ê√ r¼dC¹ ôË ¨rNM bŠ«ËË ¨rNMŽ qOË t½QÐ dLŽ s bOQð p– qJ ¨©wMHUš
o×¹ ôË ¨l³?²¹ Ê√ oŠ√ o(« qÐ ¨WKO?C? rNz«—¬ vKŽ t¹√d fOK ¨Áu?{—U?F¹ Ê√Ë ¨Í√d« w
°Á«d¹ U0 rNeK¹ Ê√ ôË Á«u¼ rNOKŽ ÷dH¹ Ê√ t
»u?łË vKŽ ÊËdłU?N*« lL?łQ? ¨dL?Ž sÐ tK« b?O?³Ž q²? w ”UM« ÊU?L?¦Ž —U?A?²Ý« b?Ë
s W¹b« lœË ”U?M« d?¦?√ Í√dÐ ÊU?L?¦?Ž c?šQ? ¨tK²? Âb?Ž «Ë√—Ë ”UM« d?¦?√ r?N?HU?šË ¨tK²?
Æ©≥®tU
ú? sŽ ÊU? qÐ ¨U?MŽ VG¹ r U? rJ d??L?Ž l{Ë b?Ë® ∫tz«d?√ v≈ ÊU?L? ¦?Ž V²? b?Ë
Æ©¥®©UM
„—U?A¹ b−?*« d?C×¹ rK? q ÊU? qÐ ¨Âu? ÊËœ Âu w …—u?B×? È—u?A« sJð rË
È—u??A« ◊«d??²? ý« sJ?¹ rË ¨«d?Î ?O? G? Ë√ ÊU?? «d?Î ?O? ³? ¨…√d??« Ë√ ÊU?? ö??ł— ¨t?¹√dÐ ¡ôœù« w
œu?I? F« b?I?Ž b?MŽ 5LK*« d??O?ž W?U?Ž U??{— ◊d?²?A?¹ U?C
Î ¹√ qÐ ¨5LK?*« vKŽ «d?Î U?? U?{d«Ë
Æ5LK*« 5ÐË rNMOÐ
b?U?Ž 5d??A*« s WM¹b? q¼√ Ê√ u pc??Ë® ∫Âö?Ý sÐ rÝU?I« b?O?³? Ž uÐ√ ÂU?ù« ‰U?
p– ÊuJ¹ ô√ WI¦UÐË ◊uŠ_UÐ cš_« ÊS ¨`K? vKŽ r¼u(UË ¨«bIŽ 5LK*« r¼ƒU݃—
sB??Š v?KŽ Êu??LK?*« ‰e½ «–≈ ∫‰u??×?J ‰U?? ¨tÐ 5?{«— «u½uJ¹ Ê√ ô≈ «u?? F« vKŽ U??O?Î ? {U??
v²Š p?– `KB¹ r ¨UνU√ rN½uDF¹ rNM?  UOÐ√ q¼√ vKŽ 5LK*« W?(UB? ËbF« fL?²U
pcÐ «u??{— ÊS? ¨pcÐ rN??LKF¹Ë tK¼√ lL??−¹Ë sB?(« qšb??O? ö?ł— ‘u??O?'« d?O?√ Y?F?³¹
q³? 5L?K*« s ‘u?O?'« W?L?z√ ÊU? b?Ë ¨«u?(U?B¹ rË r?NMB?Š w «Ëd?√ ô≈Ë ¨rNe?‡M²?Ý«
rKŽ ÊËœ ¨tOK?Ž «u{«dð U vKŽ rNðœU?Ë sB(« q¼√ ”Ë¡— ÂU?ù« `UB¹ e¹eF«b?³Ž sÐ d?LŽ
ô√ t?ýuO?ł ¡«d√ d?√Ë ¨rJ– sŽ e¹e?F« b?³Ž sÐ d?L?Ž vNM ¨ÂËd« s sB?(« w s WO?IÐ
vKŽ «Îœu?NýË Îôu?Ý— tÐ «uN?łu¹Ë UÎÐU²? «u?³²J¹ v²?Š ¨rNOKŽ t?{d?Ž s2 ÁuK³I¹ ôË ¨tÐ «uKL?F¹
Æ sB(« q¼√ WŽULł
Æ oÐU« —bB*« ©±®
Æ ≤≤¥Ø≥ bFÝ sЫ  UI³ÞË oÐU« —bB*« ©≤®
Æ 5 OA« ◊dý vKŽ `O× œUMÝSÐ ¨≤∑±Ø≥ bFÝ sЫ  UI³Þ ©≥®
ÆW¹d¦_« Í√ ú*« Í√— u¼ U/≈ „«c½¬ —bB¹ ÊU U q Ê√ bR¹ «c¼ËÆ µπ±Ø≤ d¹dł sЫ ©¥®
321

«c¼ vKŽË ¨¡U?݃dK 5?HU? ? d?O?ž ŸU³?ð_« ÊuJ¹ Ê√ ô≈ ¨t?łu« u¼ «c¼Ë ∫b?O?³?Ž uÐ√ ‰U?
ÊU? p– Ê√ ¨r¼d?OžË Ê«d?$ q¼√ ¡U?݃— s `U?Ë b?IŽ s* ¤ w³M?« s ÊU U? qL?×¹
Æ©±®©tOKŽ 5¼dJ² ôË Í√— s rN 5ł—Uš dOž ŸU³ð_« Ê√Ë ¨rNM ú sŽ
¨U?NK WO½U?½ù« d¹d×?² ¡Uł Íc« w½¬d?I« wÝU?O« »UD)« ‰u?√ l o«u²¹ U? «c¼Ë
ÆUNMOÐ jI«Ë ‰bF« oOI%Ë ¨UNMŽ rKE«Ë —u'« l—Ë
vKŽ r?N?²? I? «u?Ë W??U??F« U?{— s? bÐô t½√Ë ¨5LK?*« d?O? ž l pc?? d??_« ÊU? «–S??
»UÐ s 5LK*« WUŽ U{d ¨—U³ł≈ ôË Á«d?≈ öÐ 5LK*« l r¼ƒU݃— U¼bIF¹ w²« œuIF«
rNM ú*« W?I?«u? sŽ ô≈ Í√— —b?B¹ ô√Ë ¨r?N½Ëœ s Í√d« w ÂU?ù« b?³?²?¹ ô t½√Ë ¨vË√
Æ W¹d¦_« r¼Ë
qF?√ ô® ∫t²?FOÐ ÊËb¹d¹ —U?B½_«Ë ÊËd?łUN*« Á¡U?ł Ê√ bFÐ t?MŽ tK« w{— wKŽ ‰U b?Ë
sŽ Vž— U¼œ— sL? ¨W?UŽ W?F?OÐ Ác¼® ∫”UM« tF?¹UÐ Ê√ bFÐ ‰U?Ë ¨©≤®©È—uýË ú? sŽ ô≈
Æ©≥®©rNKO³Ý dOž l³ð«Ë 5LK*« s¹œ
qO?³?Ý sË ¨s¹b« s u¼ È—u?ýË U?{— sŽ W?H?OK)« —U?O?²?š« W?I¹dÞË ¨d?_« «c¼ Ê√ b?R¹ U2
5³ð U b?FÐ s ‰uÝd« oU?A¹ sË˚ ∫vUFð ‰U? UL ªt?O rNÐ ¡«b²?ô« V−¹ Íc« ¨5MR*«
©¥®Æ˝«dOB  ¡UÝË rMNł tKB½Ë vuð U tu½ 5MR*« qO³Ý dOž l³²¹Ë ÈbN« t
¨©œ— u?N? U½d?√ t??OKŽ fO ö?L?Ž qL?Ž s® Y?¹b?Š q¦0Ë W¹ü« Ác¼ q¦0 Z²??×¹ nOJ
w ÊuŁb;« tŁbŠ√ U ‰UDÐ≈Ë œ— vKŽ UNÐ Z²×¹ ôË ¨WH?OH)« …dOGB«  UŁb;«Ë Ÿb³« œ— w
¨ôu?š tK« œU??³?Ž «Ëc? ?²?O ¨nO??UÐ W?_« tÐ «Ëb?³?F? ²?Ý« v²?Š ¨tð—uDš vK?Ž W?U?ù« »UÐ
Ÿb³« s d¹c?ײ« w ö?√ œ—«Ë Ÿb³« s d¹c?ײ« w œ—«u« Y¹b?(« Ê√ l ¨ôËœ rN«u√Ë
°øWö)«Ë WUù« »UÐ w  UŁb;«Ë
s u¼ tO h½ ô ULO tР«e²ô«Ë ”UM« WU?Ž Í√dÐ cš_« Ê√ Ád– o³Ý U bR¹ UL
∫¤ ‰U?? U??L? ¨U??N? HU??š U?? „dðË U??N? ŽU??³ðUÐ ¤ w³?M« d??√ w²« s¹b??ý«d« ¡U??H?K)« 4Ý
rU¹≈Ë ¨c?ł«uMUÐ U?NO?KŽ «u^C?ÓŽ ¨Íb?FÐ s 5¹b?N*« s¹bý«d« ¡U?HK)« WMÝË w?²MÐ rJOKŽ®
Æ©µ®©Wö{ WŽbÐ qË ¨WŽbÐ WŁb× q ÊS ¨—u_«  UŁb×Ë
Æ ±π≤ ≠ ±π± ’ bO³Ž wÐ_ ‰«u_« ©±®
Æ ≤∂∑Ø≤ ÊU³Š sЫ  UIŁ ©±®
Æ ≤∂∏Ø≤ ÊU³Š sЫ  UIŁ ©≤®
Æ ±±µ ¡UM« ©≥®
Æ ¥≤ Õ tłU sÐ«Ë ¨©`O× sŠ® ‰UË≤∂∑∏ Õ ¨Ícd²«Ë ¨¥∂∞∑ Õ œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©µ®
322

∫W¹d¦
_UÐ `Ołd²« √b³

¨W¹d?¦? _UÐ `O?łd?²« v≈ ÃU??²?×¹ ÂU?ù« ÊS? 5¹√— v?KŽ È—u?A« w ”UM« nK?²?š« «–S?
…dA?Ž vŽb²?Ý« bI? ¨WuMG*« ÷—_« ÊQ?ý w WÐU×?B« tOK?Ž nK²š« U?bMŽ dL?Ž qF U?L
Æ×e)« s WLšË ¨”Ë_« s WLš ∫—UB½_« s
VK?Þ Ê√ b??FÐ ¨Áb?? FÐ s W?? ö?? K W?? ²? ?« `ý— U??b?MŽ W?? I¹dD« Ác?¼ Âb?? ? ?²? Ý« «c?? Ë
t½√ vKŽ rNFÐU?Ý dLŽ sÐ t?K« b³Ž tMЫ qF?ł bI ¨Îö¼√ Á«d¹ s rN `ýd?¹ Ê√ tM ÊuLK*«
w UL  «u?_«  ËUð «–≈ U WUŠ w `Ołd²K U?³KÞ tKšœ√ U/≈Ë ¨¡wý d_« s t fO
Æ©±®©¡wý d_« s t fOË ¨dLŽ sÐ tK« b³Ž rbNA¹® ∫Í—U ³« `O×
sÐ t?K« b??³? ?Ž «u?? LJ×?? Í√— vK?Ž WŁöŁË Í√— vK?Ž WŁöŁ lL?? ²? ?ł« «–≈® ∫‰U?? W?¹«Ë— wË
Æ©≤®©·uŽ sÐ sLŠd« b³Ž tF s «ubI ¨tLJ×Ð «u{dð r ÊS ¨dLŽ
Ê≈Ë ¨d¦?_« l sJ ≠ W²« Í√ ≠ ÂuI« nK?²š« Ê≈ ¨dLŽ sÐ tK« b?³Ž U¹® ∫W¹«Ë— wË
Æ©≥®©sLŠd« b³Ž tO Íc« »e(« l³ðU WŁöŁË WŁöŁ «u½U
ÊS? ¨rd?√ w «Ë—ËU?Að ∫È—u?A« »U×?_ »UD)« s?Ð dL?Ž ‰U?® ∫Èd?š√ W¹«Ë— wË
Æ©¥®©d¦_« nM «Ëc ¨ÊUMŁ«Ë WFЗ√ ÊU Ê≈Ë ¨È—uA« w «uFł—U ÊUMŁ«Ë ÊUMŁ« ÊU
sŽ lU½ sŽ W³IŽ sÐ vÝu Y¹bŠ s ¨Í—U ³« ◊dý vKŽ œUMÝSÐ ©µ®t³ý
Ò sЫ Á«Ë—Ë
rË ¨d?_« s t ¡wý ôË ¨d??L?Ž sЫ tK« b?³?Ž d?C?Š√® ∫VO?N?B? ‰U? ¨d?L?Ž Ê√ d?L?Ž sЫ
oHð« Ê≈Ë ¨nO?UÐ tÝ√— Œb?ýU b?Š«Ë vÐ√Ë Îö?ł— «u{—Ë W?L?š lL²?ł« ÊS rN?ÝË¡— vKŽ
WŁöŁË ¨rNM Îöł— WŁöŁ w{— ÊS ¨ULNÝ˃— »d{U ÊUMŁ« vÐ√Ë ¨rNM öł— «u{d WFЗ√
r ÊS ¨rNM Îöł— «Ë—U²? OK t rJŠ 5I¹dH« ÍQ ¨dLŽ sÐ tK« b³?Ž «uLJ× rNM Îöł—
«uK²??«Ë ¨·u??Ž sÐ sL??Šd« b??³? Ž rN??O? s¹c« l «u½u?J ¨d??L?Ž s?Ð tK« b??³?Ž r?J×Ð «u??{d¹
Æ©”UM« tOKŽ lL²ł« ULŽ «u³ž— Ê≈ 5U³«
¡«d?? √Ë ”UM« ·«d?? ý√ YU?? ¦« Âu??O?« w «u?? F? L? ?ł« rŁ® ∫b?? F? Ý sЫ b?MŽ tMŽ W?¹«Ë— wË

Æ ∂∑Ø∑ kU(« ÂöË ©≥∑∞∞® Õ ¨∂±Ø∑ Í—U³« `² dE½« ©±®
Æ ∂∑Ø∑ Í—U³« `² dE½« ©≤®
Æ µ∂∞Ø≤ Íd³D« d¹dł sЫ a¹—Uð ©≥®
Æ ¥µØ≥ bFÝ sЫ  UI³Þ ©¥®
Æ π≤µØ≥ WM¹b*« a¹—Uð ©µ®
323

Æ©±®©tIMŽ «uÐd{U …—uA dOž s dQð sL ¨rbŠ√ «ËdQ
= ¨œUMł_«
W?? L?š lL?ł√ ÊS?? ¨d?L?Ž s?Ð tK«b?³?Ž «Ëd??C?Š√Ë ¨VO??N? ”UMUÐ wK?B¹Ë® W¹«Ë— wË
Æ©≤®©tIMŽ «ËbKłU bŠ«Ë vÐ√Ë
UL kOKG²« œu?BI*« qÐ Ád¼Uþ dOž vKŽ ÊuJ¹ b È—uA« W−?O²½ i— s q²IÐ d_«Ë
vKŽ v²??Š »d??F« W?G w? oKD¹ q²??I«Ë ¨wKB*« Íb?¹ 5Ð d? s ‰U??²?I?Ð d?_« Y¹b??Š w
s q²IÐ ¤ w³M« sŽ ¡Uł U? l o«u²¹Ë Ád¼Uþ vKŽ dLŽ ‰u ÊuJ¹ b?Ë ¨Áu×½Ë »dC«
kOKG??²«Ë d¹e?F?²« o?×?²?ÝU? tð—u?Dš …b?A U?N? O? WM²?H« …—U?Ł≈Ë U¼U?B?Ž oýË W??_« o¹d?H𠜫—√
vU??Fð ‰U?? U??L? pcÐ ô≈ t??O? ž s?Ž Ÿbðd¹ r «–≈ tK?²? rŁ tU??²? v≈ d?? _« qË Ê≈Ë v²??Š
d?¦?_« nU? ¹ s q²? UM¼ œu?B?I*« fOË ¨˝tK« d?√ v≈ ¡wHð v²?Š wG?³ð w²« «uKðU?I?˚
Í√— vKŽ ‰ËeMUÐ v{d¹ ô s q² œuBI*« U/≈Ë ¨bŠ√ Á—œUB¹ ô ŸËdA oŠ «cN Í√d« w
sŽ …œ—«u« …—U³F« s rN?H¹ Íc« «cN ¨UNH? o¹dHðË ¨U¼UBŽ oý b¹d¹Ë ¨U¼—UO?²š«Ë W_«
¨b?Š√ tKO?³Ý ÷d?²?F¹ rË dJÐ UÐ√ l¹U?³¹ rË ÂU?A« v≈ …œU?³?Ž sÐ bF?Ý Ãd?š b?I ô≈Ë ¨d?L?Ž
ÆnBK oý ôË WM² ÁU{— ÂbŽ vKŽ Vðd²¹ r t½uJ
U?bMŽ WuJ« q¼√ v≈ tÐU?²? w ‰U U?L ¨W?UF« Áœ«—√ U? qF?HÐ Âe²K¹ ÊU?L¦?Ž ÊU b?Ë
¨-d?²?š« s rJOKŽ  d?√Ò b?I? ¨b?FÐ U?√® ∫‰U?I? ¨’U?F« sÐ b?O?F?Ý U¼d?O?√ lK ¹ Ê√ «u?³KÞ
ôË ¨Áu?L?²Q?Ý ô≈ t?O tK?« vB?F¹ ô ÁuL?²?³?³?Š√ U?ξ?Oý «u?Žbð ô tK?«Ë ¨bO?F?Ý s rJ²?O?H?Ž√Ë
ÊuJ¹ ô v²?Š r²³?³Š√ UbMŽ t?O ‰e½√ ¨tM? r²OH?F²?Ý« ô≈ tO? tK« vBF¹ ô Áu?L²¼d? Uξ?Oý
Æ©≥®©W−Š wKŽ rJ
«–≈® ∫rN?O≈ V²J ¨WM²?H« q¼√ ëdšSÐ t½u?³UD¹ U?NðœUË W?uJ« q¼√ ·«d?ý√ V² b?Ë
…—U?≈ sŽ ‰«e?²?ŽôUÐ W¹ËU?F? «u?³UÞ U?bMŽË ¨©¥®©W¹ËU?F0 r¼u?I?(Q? p– v?KŽ rRK lL?²?ł«
¨pcÐ w≈ V²J 5?LK*« W?ŽUL?łË 5MR*« d?O?√ p– È√— u® ∫tu?IÐ rN?OKŽ Z²?Š« ÂU?A«
Æ©µ®©tKLŽ Xe²ŽU
nO t½QÐ ≠ —«u¦« …œU b?Š√ ≠ w³Š—_« fO sÐ b¹e¹ vKŽ ËdLŽ sÐ ŸUI?FI« Z²Š« bË

Æo³Ý U dE½« ©±®
Æ ≥∂≥ r— ‰ö K WM« ©≤®
Æ ∂¥¥Ø≤ d¹dł sЫ ©≥®
Æ ∂≥µØ≤ d¹dł sЫ ©¥®
Æ ∂≥∏Ø≤ d¹dł sЫ ©µ®
324

°ø©±®WUF« t²O{— d√ s WU)« wHF²¹
l s® ∫t?u??Ë ¨©”UM« t?? OKŽ lL?? ²? ł« U??L? Ž «u??³? ?ž— Ê≈ 5U??³« «u?K²??«Ë® ∫d??L? ?Ž ‰u??I? 
q ∫©p– vKŽ r?RK lL?²?ł« «–≈® ∫ÊU?L?¦? Ž ‰u?Ë ¨©d?¦?_« nM c?š® ∫t?u?Ë ¨©d?¦?_«
oŠ È—u?A?« Ê√ b?R¹ U?L? ¨Íb?ý«d« wÝU??O?« »UD?)« w q_« «c¼ Œu?Ý— b??R¹ p–
w t?OKŽ oKÞ√ U? WÐU?×?B« ·d?F¹ rË ¨Ád?O?ž s U?NÐ oŠ√ u¼ s „U?M¼ fO t½√Ë ¨lO?L?−K
‰e½√ U UÞËdý rN ¡UNIH« ◊d²?ý« s¹c« ¨bIF«Ë q(« q¼√ WO½UDK« ÂUJŠ_«Ë tIH« V²
¨WU?Ž 5MRLK Íbý«d« b?NF«Ë ¨Íu³M« b?NF« w È—uA« X½U q?Ð ¨ÊUDKÝ s UNÐ tK«
tuÝ— U?³ÞU ? vUFð tu? s p– vKŽ ‰œ√ ôË ¨WU?F« r¼—u√ s ÊU? UL?O WU? ”UMKË
w W?U tÐU?×?√ —ËUA?¹ ¤ w³M« ÊUJ ¨5MR?LK ÂUŽ u?¼Ë ˝d_« w r¼—ËU?ýË˚ ¤
ÊU? UL?O U?NÐ «bŠ√ h ¹ sJ¹ rK ¨©”U?M« UN¹√ wKŽ «Ëd?Oý√® ‰u?I¹Ë ¨»d(«Ë rK« ‰U?Š
sÐ tK«b³?Ž rNÝ√— vKŽË 5IUM*« Ê√ v²Š ¨«bÐ√ «b?Š√ wM¦²¹ sJ¹ rË ¨WU?F« r¼—u√ s
rN½uJ? ¨ÊuœU?−¹Ë ¨Êu??{—U?F¹Ë ¨È—u?A« w? rN¹√— ¡«bÐ≈ w Êu?—U??A¹ «u½U? ‰u?KÝ sÐ wÐ√
¨rNM? …U??e« c??š√ wC?? ²? I¹ «c¼Ë ¨U??N? ²?DKÝ X% «uK?šœË ¨U¹d¼Uþ W??F?¹d??A« ÂUJŠ√ «u?? e??²«
W??U?F« Êu??¾? A« w W??—U?A?*«Ë ¨È—u?A« w? rN?I? Š t??OKŽ Vðd??²¹Ë ¨rN??OKŽ œU??N?'« »u??łËË
ÆÂUF« UNUE½Ë WËb« vKŽ «dDš «u׳B¹ r U ¨Wú
tK×? dO?ž wH ¨t?O WÐU?×B« —ËU?A¹ r ¤ w³M« Ê√Ë W?O³¹b?(« `KBÐ ÃU−?²Šô« U?√
¨WÐU×?B« tO ¤ w³M?« —ËUA¹ r pcK ¨U×?² tK« ÁUL?ÝË ¨tK« s UO?ŠË `KB« ÊU –≈
©≤®Æ©qOH« fÐUŠ UN³Š U/≈Ë oK Ð UN u¼ UË ¡«uBI«  úš bI® rN ‰U bI
œ— œ«—√ 5Š ¨‚bM)« …Ëež w ¨–U?F sÐ bFÝË …œU?³Ž sÐ bFÝ s¹b?F« —UA²?Ý« «cË
U?L?N½u?J U?L?N?B?š U?/≈Ë ¨U¼—U?LŁ nB½ vKŽ r?N?F? `KB« qÐU??I? WM¹b*« —U?B?Š s?Ž ÊU?HDž
lł— `KB« U?C— U?LK ¨WU?š —UB½_« h ¹ Ÿu?{u WM¹b*« —U?LŁË ¨”Ë_«Ë ×e)« «b?OÝ
©≥®ÆrN¹√— vKŽ ôËe½ tMŽ ¤ w³M«
Èb sŽ dEM« iGÐ ¨UNO œd qJ? wFO³ÞË wŽdý oŠ u¼ È—uA« w W_« oŠ Ê≈
 U³ł«u« »UÐ s w¼ w²« WOŽdA« nOUJ²UÐ UγÞU t½uJ ¨tbŽ s tH½ w tŠö
œU?N?'«Ë ¨tK« q?O?³?Ý wË ¨5U?*«Ë ¨¡«d?I?HK l?bðË tU? s c?šRð w²« …U??eU? ¨W?U?F«
w t?I?Š s p– bF?Ð Âd×Ô¹ Ê√ —u?B?²¹ ö? ¨WËb«Ë W?_« sŽ UŽU?œ t?O? t?H½ ‰c?³¹ Íc«
Æ ∂µ∞Ø≤ d¹dł sЫ ©±®
Ʊ∏∞Ø¥ ÂUA¼ sЫ V¹cNð w UL …dO« w ‚U×Ý≈ sЫ ©≤®
Æ oÐU« —bB*« ©≥®
325

UO?FD Uðu³Ł X³Ł U nUš b?I UÞËdý È—u?A« q¼_ ◊d²ý« sL ¨t¹√— U?NO Íb³?O È—uA«
¤ w³M« Ê√ `O?×?B?« w X³Ł b?Ë ¨W?U?Ž ”UMK U?N½u? s Íb?ý«d?«Ë Íu?³M« b?N?F« w
Ê“«u¼ XF??H? A?²? Ý« Ê√ b??FÐ ¨w³??« œ— rNM? VKÞË ¨Ê“«u¼ rzUM?ž ÊQ?ý w? ”UM« —U??A?²? Ý«
¨rJ uN rýU¼ wM³Ë w ÊU U ‰UI? ¨WdF*« w rNM cš√ U rNOKŽ œd¹ Ê√ ¤ w³MUÐ
s¹c« »«d?Ž_« ”˃— t?OKŽ ÷d?²?ŽU ¨tK?« ‰uÝd u?N? UM ÊU? U? —U?B½_«Ë ÊËdłU?N*« ‰U?I?
sÐ ”U³ŽË ¨…—«e wMÐ bOÝ sBŠ sÐ WMOO?ŽË ¨rO9 bOÝ fÐUŠ sÐ Ÿd_U ¨U¦¹bŠ «uLKÝ√
sÐ ”U?³?Ž r¼b?O?Ý vKŽ rOKÝ uMÐ œd?°UM u?N? UM ÊU? U?° ô «uU?Ë ¨rOKÝ wMÐ b?O?Ý ”«œd?
”UM« t?OKŽ nK²?š« U* ¤ w³M« ‰U?I? ¨tK« ‰uÝd? uN? UM ÊU? U? qÐ «uUË ¨t?u ”«œd?
UMO?≈ ld¹ v²??Š «u??F? ł—U?? ÷d¹ r s?2 rJM w{— s? Í—b½ ô U½≈ ”UM« U??N?¹√® ∫Í√d« w
Æ©rd√ rƒUdŽ
s¹c« »«d?Ž_« ”˃— UN?O ¤ w³M« vKŽ ÷d?²Ž«Ë qÐ ¨È—u?A« pKð w „—Uý b?I
«uMRð r q UM¬ »«d?Ž_« XU˚ vUFð tu? rNO ‰e½ s¹c«Ë ¨Âö?ÝSÐ bNŽ w¦¹b?Š «u½U
…UË b?FÐ bð—« s2 ÊU rN?CFÐ Ê≈ qÐ ¨©±®˝rJÐuK w ÊU1ù« qšb¹ U*Ë UMLKÝ√ «uu sJË
ôË ¨◊dý UN?O ◊d²A¹ ô ¨UF?OLł ”UMK oŠ È—uA« Ê_ ô≈ „«– UË ¨…d?ýU³ ¤ w³M«
w pc?? o?(« rNK ¨Ê“«u¼ w? ¤ w³M« l »«d??Ž_« X?KðU?? U??LJ ¨b??Š√ U??N?M Âd??×¹
ÆrN½U1≈Ë rNKCË rN²IÐUÝ w —UB½_«Ë s¹dłUN*« s WÐU×BU «u½uJ¹ r Ê≈Ë ¨È—uA«
¡U?N?IH« b?MŽ  U×?łd*« b?Š√ w¼ ≠ È—u?A« w W¹d?¦?_UÐ `O?łd?²« w¼Ë ≠ WM« Ác¼Ë
q¼√ nK²š« «–≈ U?LO q³MŠ sÐ bL?Š√ q¾Ý bI? ¨WO×KB*« W¹œUN?²łô« qzU*« s dO?¦ w
‰u? v≈ d??O?B¹® b?L? Š√ ‰U?I? øp– vKŽ r?N?C?FÐ ÷d??²?ŽU? t?F? —Ë tzUMÐ …œU?Ž≈ w b??−?*«
sЫ ÂöÝù« aO?ý ‰U ¨©r¼d¦√ ‰u? v≈ dEM¹® ‰U Ê«dO?'« nK²š« «–S ¨©r¼U{—Ë Ê«d?O'«
U?Ë ¨s?¹d?_« `K√ `O??łdð Vł«u« Ê_ 5?KB*« s d?¦? _« —U?O? ²?š« b??L?Š√ d??³?²?Ž«® W??O?L? Oð
Æ©≤®©`ł—√ ÊuJO s¹d¦ú lH½√ ÊU r¼d¦√ Á—U²š«
È—œ√ ”UM« Ê√ U0Ë œU³F« `?UB …UŽ«d*  ¡Uł W?F¹dA« ÊuJ W¹d¦_UÐ `O?łd²« - UMN
…UŽ«d Ê_ `ł—_« u¼ d¦_« ‰uI «uHK²š« ÊS ¨ÎU×?łd r¼—UO²š« ÊU rNFHM¹ U0Ë rN(UB0
ÆULNMOÐ ÷—UF²« ŸuË bMŽ q_« W×KB …UŽ«d s vË√ WUF« W×KB

±¥  «d−(« ©±®
Æ≤±π≠≤±∑Ø≥± ÈËU²H« ŸuL− dE½« ©≤®
326

∫bIF«Ë q(« q¼√ `KDB Ÿ«d²š«

◊Ëdý rNË rNO ◊d²ý«Ë ¨wÝU³F« b?NF« w bIF«Ë q(« q¼√ `KDB Ÿ«d²š« - bI
w U?N?IŠ u?¼Ë UN?u?I?Š oŠ√ w W?_« oŠ …—œU?B -Ë ¨‰U?łd« s –«c?_« w ô≈ d?u?²ð ô
‰¬ rŁ ¨b?IF«Ë q(« q¼√ ’U?B?²š« s p– Ê√ Èu?ŽbÐ ¨ÂUù« —U?O?²š« w W?UF« È—u?A«
q¼√ —U?² ¹ Íc« u¼ ÊUDK«Ë W?HOK)« `³?√ Ê√ v≈ UN?HF?{Ë UN?HK ð —uB?Ž w W_U?Ð d_«
°ÊËdC¹ ôË ÊËd¹ ôË ÊËbIF¹ ôË ÊuK×¹ ô s2 bIF«Ë q(«
w W?ú? ‚u?I?Š s X³?Ł U* …—œU?B?Ë ¨‰u??√ s —d?Ið U??L?Ž ÃËd?šË ·«d??×½« p– qË
w³M« —cŠ w²«  UŁb;« s u¼ ·«d×½ô« «c¼Ë ¨Íb?ý«d«Ë Íu³M«Ë w½¬dI« wÝUO« »UD)«
¡U??HK?)« WMÝË w²M?Ð rJO?KF?? ¨«d??O? ¦? U?? ö??²? š« Èd??O? ? r?JM gF?¹ s® tu??IÐ U?? NM ¤
q ÊS?? ¨—u??_«  UŁb??×? Ë r?U¹≈Ë ¨c??ł«uMUÐ U??N? O?KŽ «u??C? Ž ¨Íb??FÐ s 5¹b??N?*« s¹b??ý«d«
°©—UM« w Wö{ qË ¨Wö{ WŽbÐ qË ¨WŽbÐ WŁb×
∫ W¹dŠ öÐ È—uý ôË ∫”œU« q_«

—U?B½_« ‰U? v²?Š ¨‰«b?ł s? W?H?O?I?« w —«œ U0 U¼—u? `{Ë√ w? W¹d?(« XK& b?I?
s o(« «c?¼ »U??B? ?²? ž« b¹d¹ s? —cM*« sÐ »U?? ³? (« œb¼ v?²? ŠË ¨©d?? O? √ rJM?Ë d??O? ?√ UM®
W¹dŠ qJÐ t¹√— ¡«bÐ≈ w tIŠ bŠ√ vKŽ —œUB¹ rK ¨…œU?³Ž sÐ bFÝ VCž v²ŠË ¨—UB½_«
¨tOCðd¹ ôË Á«d¹ ô nu –U ð« vKŽ bŠ√ ÁdJ¹ rË ¨…—ËU;«Ë ‰«b'« »œ√ œËbŠ “ËU& ULN
ÆWUð W¹dŠ qJÐ …dOD)« WOCI« Ác¼ WAUM w Íd& È—uA« X½U qÐ
¡«bÐ≈ W¹d?ŠË ¨UN1u?IðË WDK« bI½ w? W_« oŠ w U?C¹√ WO?ÝUO?« W¹d(« vK−?²ð UL?
«cJ ¨Í√d« t²?—UA?Ë ¨ÂUù« —UO?²š« w o(« Wú U?LJ ¨o(« WLK ‰u? W¹dŠË ¨Í√d«
fÝ_« Èb?Š≈ WO?ÝU?O« W¹d?(U? ¨t²?ÝUO?Ý vKŽ ÷«d?²Žô«Ë t?²?×UMË Áb?I½ w o(« U?N
…U??O?Š w U¼—u?? `{Ë√ w W¹d??(« XK& b??Ë ¨Íb?ý«d« wÝU??O??« »UD)« U?N? OKŽ ÂU?? w²«
w Á«d?≈ ô˚ ∫√b?³? ʬd?I« vÝ—√ b?Ë rNMŽ tK?« w{— s¹b?ý«d« ¡U?HK)« b??N?ŽË ¤ w³M«
vKŽ ÁœU?³?Ž Ád?J¹ ô qłË e?Ž tK« ÊU? «–S? ¨U?¼—u? lO?L?−Ð W¹d?(« √b??³? b?R?O ¨©±®˝s¹b«
vMF «c¼Ë ¨ÁdOG U¼d WŽUD«Ë ŸuC)« vKŽ ÁœU³Ž ÁdJ¹ Ê√ —uB²¹ nOJ ¨t²ŽUÞË tÐ ÊU1ù«
WŽUÞ ô d?AÐ p– bFÐ oK)« rŁ ¨W?O¼u_« t Íc« u¼ ÁbŠË tK« ÊS ¨©t?K« ô≈ t≈ ô® WLK
¤ w³?M« sŽ ’u?? BM«  ¡U?? ł «c?? NË ªq?łË e??Ž t?K W?? ŽUÞ ÊU?? U0 ô≈ b?? Š√ vKŽ b?? Š_
tK« W?OBF? w WŽUÞ ô® ∫¤ ‰U? UL? ªtuÝ— ŸU?³ð«Ë qłË eŽ tK« W?ŽUDÐ WŽU?D« dB×?²
Æ ≤µ∂ …dI³« ©±®
327

Ê√ pcÐ b?R?O ¨©≤®©oU?)« W??O?B?F? w ‚uK< W??ŽUÞ ô® ∫‰U?Ë ¨©±®©·Ëd?F*UÐ W??ŽUD« U/≈
lO?L? ł Âö?Ýù« o³?Ý «c??NÐË ¨tK W??ŽUÞ t½√ U?Ëd?F? ÊU? U0 ◊uM u?¼ U/≈ W?ŽUDUÐ WD?K« oŠ
 «c W?? ŽUÞ ôË ¨W??IK?D W??ŽUÞ X?? O U??N?½√Ë ¨W??ŽUD« w? WDK?« oŠ b??O? O? ?Ið w 5½«u?? I«
U?N Íb?B?²« V−¹Ë q?Ð ¨rKE« Ë√ dJM*UÐ d?Qð U?b?MŽ W?ŽUD« oŠ b?I?Hð WDK?« Ê√Ë ¨WDK«
Æ©≥®©t½UK³ lD²¹ r ÊS ¨ÁbOÐ ÁdOGOK «dJM rJM È√— s® ∫¤ ‰U UL UN1uIðË
vKŽ «Ëc??šQ¹ rK rUE?« «Ë√— «–≈ ”UM« Ê≈® ∫‰U? t½√ ¤ w?³M« sŽ dJÐ wÐ√ s?Ž ¡U?łË
ÊUDKÝ bMŽ oŠ WLK œU?N'« qC√® ∫UC¹√ Y¹b?(« w ¡UłË ¨©¥®©tÐUIFÐ tK?« rNLŽ t¹b¹
ªÁU??N½Ë Ád??Q?? dzU??ł ÂU??≈ v≈ ÂU?? q?ł—Ë ¨…e??L? Š ¡«b??N? A« b??O? ?Ý® ∫U??C¹√ ‰U??Ë ¨©µ®©dzU??ł
Æ©∑®©U??NM? Ÿœuð b??I? °r?Uþ U¹ ∫rU?EK ‰u??I?ð Ê√ »U??Nð w²?? √ X¹√— «–≈® ∫‰U??Ë ¨©∂®©tK²?? I? 
Ë√ ¨«d?Î B? o(« vKŽ t½d?B? I?²Ë ¨«dÞ√ o(« vK?Ž t½Ò dÞQ?²Ë ¨rU?E« b¹ vKŽ Êc?šQ??²® ∫‰U?Ë
œd« u¼ dÞ_«Ë ¨©∏®©rN?MF? U?? L? ? r?JMM?FKO? rŁ i?FÐ vK?Ž rJ?C? ?F?Ð »uKI?Ð tK?« sÐd?? ?C? ? O
ÆwM¦«Ë
rJK® ∫Y¹b?(« w ¡U?ł UL? W?_« q³? s UN?ðUd?Bð sŽ Wu?¾? WDK?« ÊS «c?NË
Æ©π®©t²OŽ— sŽ ‰u¾ u¼Ë Ÿ«— ÂUùU ¨t²OŽ— sŽ ‰u¾ rJKË Ÿ«—

Æ ©±∏¥∞® r— Õ rKË ¨©∑±¥µ® r— Õ Í—U ³« Á«Ë— ©±®
Æ `O× œUMÝSÐ ∂∑ ≠ ∂∂ص bLŠ√ Á«Ë— ©≤®
Æ ©¥π® r— Õ ¨rK Á«Ë— ©≥®
¨©≥∞µ∑® Ë ©`O?×? s?Š® ∫ ‰U?Ë ©≤±∂∏® Íc??d?²«Ë ¨©¥≥≥∏® r— Õ œË«œ uÐ√Ë ¨∑Ë µË≤ر b?L?Š√ Á«Ë— ©¥®
Æ ©≥∞¥® r— ÊU³Š sЫ t××Ë ¨©¥∞∞µ® r— Õ tłU sЫË
r?— Õ ¨Íc?? ? ? ?d?? ? ? ?²?«Ë ¨©¥≥¥¥® r— Õ ¨œË«œ u?Ð√Ë ¨≥±µØ¥Ë ¨∂±Ë ±πØ≥Ë ¨≤µ∂ Ë ≤µ±Øµ b?? ? ? ?L? ? ? ? Š√ Á«Ë— ©µ®
t××?Ë Æ WÐU×B« s W?ŽULł sŽ ‚dÞ s ©±∏∑Ø≤® wzUM«Ë ¨©¥∞±±® r— Õ ¨t?łU sÐ«Ë ¨©≤±∑µ®
Æ ©¥π±® r— W×O×B« w w½U³_«
Æ©≥∑¥® r— W×O×B« w w½U³_« t××Ë Æ ©œUMÝù« `O×® ∫ ‰UË ±πµØ≥ rU(« Á«Ë— ©∂®
Æ©`O×B« ‰Uł— tUł—® ©≤∑∞Ø∑® bz«Ëe« lL− w wL¦ON« ‰UË ¨±π∞Ë ±∂≥Ø≤ bLŠ√ Á«Ë— ©∑®
¨©¥∞∞∂® r?— Õ ¨t?? ? łU?? ? ? sÐ«Ë ¨©≥∞µ∞® r?— Õ ¨Íc?? ? ?d?? ? ²?«Ë ¨©¥≥≥∑® Ë ©¥≥≥∂® r— Õ ¨œË«œ u?Ð√ Á«Ë— ©∏®
‰U ¨ÍdFý_« vÝu? wÐ√ Y¹bŠ s b¼Uý tË ¨Ícd²« tMŠË œuF? sЫ Y¹bŠ s ¨≥π±Ø± bLŠ√Ë
Æ ©`O×B« ‰Uł— tUł—Ë w½«d³D« Á«Ë—® ∫ ©≤∂πØ∑® bz«Ëe« lL− w wL¦ON«
Æ ©±∏≤π® r— Õ ¨rKË ¨©µ±∏∏® r— Õ ¨Í—U ³« ©π®
328

p¹dý ô ÁbŠË WIKD*« …œ«—ùUÐ tUB²?š« sŽ vUFð tu w √b³*« «c¼ ʬdI« b√ bË
Æ©±®˝ÊuQ¹Ô r¼Ë qFH¹ ULŽ ‰Q¹Ô ô˚ ∫t
¨qF??H¹ U?L? Ž ‰u??¾?? rNKJ Á«u??Ý s U??√ ¨qF?H¹ U??L? Ž ‰Q?Ô¹ ô Íc« u?¼ Áb?ŠË tKU??
Æ W¡U*«Ë W³ÝU;« wC²Ið WOu¾*«Ë
w ¤ w?³M« l ÊU?? b?? I? ? ¨WKŠd*« Ác?¼ w U¼—u?? `{Ë√ w W?¹d??(« X?K& «c?? NË
rË ¨rN??d??F¹ ÊU?Ë ¨WM?¹b*« w 5I??UM*U?? Áb?OJ¹Ë ¤ t? …Ë«b?F« d??L? C¹ ÊU? s? WM¹b*«
∫‰uKÝ s?Ы wÐ√ sÐ tK?« b??³? ?Ž rN??L? ?O? Ž“ ÊQ?? ý w vU?? Fð tK« ‰u?? ‰e½ b??Ë ¨r?N ÷d??F? ?²¹
vKŽ rO?L? BðË Âe?Ž «c¼Ë ¨©≤®˝‰–_« U?NM? e?Ž_« słd? ?O? WM¹b*« v≈ UMF??ł— Ê_ Êuu?I¹˚
w³M« t? ÷d?F?²¹ r p?– lË ¨WM¹b*« s ¤ w³?M« ëd?š≈Ë ¨W?O? ö?Ýù« WËb« ◊U??I?Ý≈
ô® ∫tK² WÐU?×B« iFÐ œ«—√Ë ¨‰uKÝ sЫ sŽ d?³)« «c¼ tGKÐ Ê√ b?FÐ ‰U qÐ ¨¡wAÐ ¤
Æ©≥®©tÐU×√ q²I¹ «bL×
Ê√ ”UM« Àbײ¹ ô® ∫‰UË ¨©t²³× s×½ qÐ
Î
w u¼Ë ¤ w³M« „dðË ¨b?Š√ Âu¹ gO?'« YK¦Ð V×½« Ê√ ‰u?KÝ sÐUÐ d_« mKÐ b?Ë
°ø©¥®‰U²I« v≈ tI¹dÞ
ÊU1ù« —U?NþSÐ tÐU?²? s? ͬ œb?Ž w 5I?UM*« sŽ ÁƒUMŁ qł t?K« d?³?š√Ë® wF?U?A« ‰U?
Ê≈˚‰UI? —UM« s qHÝ_« „—b?UÐ rNMŽ tLKFÐ r¼«e?ł b ÊQÐ U½d?³š√Ë ¨„d?AUÐ —«d?²Ýô«Ë
—UM« …dšü« w rNLJŠ Ê√ rKŽQ ˝«dO?B½ rN b& sË —UM« s qHÝ_« „—b« w 5IUM*«
W?HzU?Þ sŽ d?³?š√Ë ¨r?N WMł ÊU1ù« «Ëd?N?þ√ Ê≈ U?O½b« w r?N?OKŽ t?L?JŠ Ê√Ë r¼—«d?Ý√ t??LKFÐ
˝«—Ëd?ž ô≈ tu?Ý—Ë tK« U½b?ŽË U ÷d? rNÐuK w s¹c?«Ë ÊuI?UM*« ‰u?I¹ –≈Ë˚‰U?I r?¼dO?ž
Ê√ s vJŠË ¨«œdHM 5I?UM*« dH s vJŠ U? l rNF W?HzUD« sŽË rNMŽ W¹UJŠ Ác¼Ë
U2 d?? Nþ√ U0 U??O?½b« w t??œ s?I? Š s qË ¨»«d?? Ž_« s vJŠ s? »uK qšb?¹ r ÊU1ù«
b?? Ê√Ë ¨Ád?O? ž dz«d??« vKŽ rJ(« ‰u?¹ r t½√ ÊUÐ√ t½_ rN??d??ý s t?ö??š ÁƒUMŁ q?ł rKF¹
rË ¨t?³×¹ rË ¨«bŠ√ rNM q²?I¹ rË ¤ w³M« r¼dýUŽË ¨d¼UE« vKŽ rJ(« t?O³½ vË
rN??²Ł—«u?Ë 5M?R*« W?×? UM ôË ¨‰U??²?I« d??C?Š «–≈ Âö??Ýù« w t?L? N?Ý t??FM1 rË ¨t??³?U??F¹
÷d? rNÐuK w s¹c«Ë 5I?UM*« s ¡ôR¼Ë ¨Âö?Ýù« rJŠ l?OL?łË r¼Uðu? vKŽ …ö?B«Ë
tK« ‰U ¨qODF?²«Ë „dAUÐ ÊuH? ²¹Ë Âö?Ýù« ÊËdNE¹ qÐ ¨dN?E¹ UM¹œ ÊuM¹b¹ ô »«dŽ_«Ë
Æ ≤≥ ¡UO³½_« ©±®
Æ ∏ ÊuIUM*« ©≤®
Æ ∂µ∞ ≠ ∂¥πØ∏ Í—U³« `²Ë ©¥π∞µ® r— Õ Í—U ³« ©≥®
Æ ±¥Ø≥ W¹UNM«Ë W¹«b³« dE½« ©¥®
329

s v{d¹ ô U? Êu²?O?³¹ –≈ rNF? u¼Ë tK« s Êu?H ?²?¹ ôË ”UM« s ÊuH? ?²¹˚qłË e?Ž
tK« d??³?š√ U/≈Ë wœ¬ t?M t?F?L? Ý U?d??ý d?NE¹ r? XO?L? Ý s qFK ∫qzU?? ‰U? ÊS? ˝‰u??I«
«c¼ qFK? qO? ÊS?Ƥ w?³M« bMŽ tÐ b??N?ÔýË ¨„d?A« r?NM œb?Ž s lL??ÔÝ b?I? ør¼—«d?Ý√
rNMŽ tK« w{— wKŽ ôË ÊUL?¦Ž ôË dLŽ ôË dJÐ uÐ√ q²I¹ r rK ∫qO? øWUš ¤ w³MK
w³M« Ê√ UN?MŽ tK« w{— WAzUŽ XLK?Ž√ bË ÂöÝù« rJŠ t?FM1 rËø«bŠ√ rNM r¼d?Ož ôË
Æ©±®©WM¹b*UÐ ‚UHM« »√dý« wuð U* ¤
r p½S?? ¨b??L? ?×? U¹ ‰b?? Ž« ∫W??L? ? ? w t??OK?Ž U??{d??²? ?F? ¤ w³?MK qł— ‰U?? b??Ë
r Ê≈ ‰b?F¹ s ° p׹ˮ ∫¤ w³M« ‰U?I?°ø tK« tłË U?NÐ b¹—√ U? W?L?I« Ác¼ Ê≈Ë°‰b?Fð
q²?? ?√ w?½√ ”UM« Àb?? ?×? ? ²¹ Ê√ t?K« –U?? ?F? ?® ∫¤ ‰U?? ?I? ? tÐd?? ?{ W?ÐU?? ×? ? B« œ«—Q?? ?©ø‰b?? ?Ž√
Æ©≤®©wÐU×√
¨VKD*« b³Ž wMÐ U¹® ∫‡ tÐU×√ l f?K− w ¤ w³M« ÊUË ÍœuN¹ qł— t ‰UË
d?L?Ž rN? ¨ÎôU? tM nK?²?Ý« b? ¤ w³?M« ÊU?Ë ¨‚u?I?(« ÊËœRð ô ∫Í√©qD Âu? rJ½≈
ÁdQð Ê√ ¨dLŽ U¹ pM «c¼ dOž v≈ ÃuŠ√ UM U½≈°dLŽU¹ ô ® ∫¤ w³M« t ‰UI ¨ÍœuNOUÐ
Æ©≥®©¡«œ_« s×Ð w½dQðË ¨VKD« s×Ð
w WO½b« wDF½ ÂöŽ ∫t ‰U?Ë ¨WO³¹b(« `K w ¤ w³M« vKŽ dL?Ž ÷d²Ž« bË
Æ©¥®°øUMM¹œ
¡ôR¼ l ¤ w³M« U?N?ÝUÝ w?²« WÝU?O?« Ác¼ q Ê√ vKŽ wF?UA?« ÂUù« h½ b?Ë
¡ôR¼ q¦?? ¡U?œ q×?²? ¹ Ê√ b?Š_ fOK? ¨tK« ‰u?Ý— b?F?Ð rJ(« vuð s vK?Ž ÷d? w¼
¨rN?O tK?« ‰uÝ— tKF?H¹ r U? rN?O Áb?FÐ s* q×?O ¨W?×KB* rN?dð ¤ w³M« Ê√ Èu?ŽbÐ
ÊUOÐ w wF?UA« ÂUù« ‰U? ¨»U³« «c¼ w tLJŠ ÂËeË t?²F¹dý ŸU?³ð« Vł«u« ÷dH« qÐ
¨d¼UEUÐ r¼¡U?œ sIŠË ÊuЖU? 5IUM*« Ê√ ¤ tK« ‰u?Ý— rKŽ b® rJ?(« «c¼ q¦ Âu?LŽ
rKFUÐ q²?I« 5I?UM*« vKŽ tLJŠ ÊU? t?bBÐ rKFUÐ VÞU?Š w ¤ w³M« rJŠ ÊU? uK
ÊuJ?¹ ö??¾?Ë ¨dz«d?? « rN?M qłË e?? Ž t?K« vuðË d?¼UEU?Ð q w rJ?Š U/≈ tM?JË ¨rNÐc?JÐ
‰uÝ— tÐ rJŠ U qË ¨WOK¼U'« q¼√ qKŽ s XHË U q¦ t ULJŠ Ÿb¹ Ê√ ÁbFÐ rU(
5LK?*« W?ŽU??L? ł sŽ Ë√ ¨U??U??š tÐ œ«—√ t½√ vKŽ W?ôœ tMŽ wðQ¹ v?²?Š ÂU??Ž u??N? ¤ tK«
Æ ≤≤πØ∂ wFUAK Â_« ©±®
Æ ÎôuD ©±∞∂¥® Ë ©±∞∂≥® Ë ©±∞∂≤® r— Õ rKË ¨«dB² ©≥±≥∏® r— Õ Í—U ³« Á«Ë— ©≤®
Æ ∂∞µ ≠ ∂∞¥Ø≥ rU(«Ë ¨©≤∏∏® r— Õ ÊU³Š sЫ Á«Ë— ©≥®
Æ ≤∏¥Ø¥ ÂUA¼ sЫ V¹cNð w UL dO«Ë Í“UG*« w ‚U×Ý≈ sÐ«Ë ¨©≥±∏≤® r— Õ Í—U ³«©¥®
330

Æ©±®©qłË eŽ tK« »U² w «œułu p– ÊuJ¹ Ë√ ¨WMÝ t «uKN−¹ Ê√ rNO sJ1 ô s¹c«
b?Š√ vKŽ rJ×¹ Ê√ bŠ_ fO? Ê√ vKŽ ‰bð tuÝ—Ë tK« ÂU?JŠ√Ë® UC¹√ wF?UA« ‰U?Ë
s UM?H? Ë U??L? O? W??−? ?(U?? ¨t??OKŽ X³?? ¦ð WMOÐ t?Ð XU?? U?? Ë√ tÐ d?? √ U?? d¼UE«Ë ¨d?¼UEÐ ô≈
„d??A« vKŽ Áb¹ lD? b?Ë ¤ tK?« ‰u?Ý— œ«b??I*« t??O? v²??H? ²?Ý« Íc« q?łd« wË 5I??UM*«
‰u?? wË ¨Ád¼Uþ ô≈ p? sJ¹ r t½√ ∫w?MF¹ ø[t??³?K sŽ XH?? A? ö?? N? ] ¤ w³M« ‰u??Ë
Ê≈Ë ¨U?N?OKŽ »c? b? ô≈ Á«—√ ö? …dŠË t½Q? d?L?Š√ tÐ  ¡U?ł Ê≈] 5MŽö?²*« w ¤ w³M«
tK« ‰uÝ— ‰UI? ÁËdJ*« XFM« vKŽ tÐ  ¡U− [‚b b ô≈ Á«—√ ö «b?Fł ZF¹œ√ tÐ  ¡Uł
rJ?½≈Ë d?? ? AÐ U?½√ U/≈ ] ¤ tK?« ‰u?? ? Ý— ‰u?? ? wË ¨[tK?« rJ?Š U?? ? ôu 5?³ Ád?? ? √ Ê≈] ¤
lLÝ√ U u×½ vKŽ t w?C√Ë iFÐ s t²−×Ð s(√ ÊuJ¹ Ê√ rJCFÐ qFK w≈ Êu?LB² ð
‰U [—UM« s W?FD t? lD√ U/≈ w½S? tÐ c?šQ¹ ö? t?O?š√ oŠ s ¡wA?Ð t XO?C? sL? tM
ÁbFÐ ÂUJ(U? d¼UEUÐ ô≈ iI¹ r «–≈ ¤ tK« ‰uÝ— Ê√ WMOÐ Wôœ «c¼ q wH ∫wF?UA«
vKŽ Âd??×? ÊuME«Ë ¨qłË e??Ž tK« ô≈ dz«d??« rKF?¹ ôË ¨d¼UE« vKŽ ô≈ «u??C? I¹ ô Ê√ vË√
Æ©≤®©t p– sJ¹ r sEUÐ rJŠ sË ¨”UM«
vKŽ Êu??{d??²? F¹ Êu??LK*« ÊU?? b??I? ¨s¹b??ý«d« ¡U??HK)« b??N? Ž w ‰U??(« ÊU?? pc??Ë
‰b¹ U2 ¨W??{—U?F*« Ác¼ V³??Ð È–ú b?Š√ ÷d?F? ²¹ rË ¨rNðU??Ý—U2 ÊËb?I?²M?¹Ë ¨rN?²?ÝU??O?Ý
ÆWOÝUO« W¹d(« √b³ ŒuÝ— vKŽ
 Q??Ý√ Ê≈Ë ¨w½uMO??ŽQ? XM??Š√ Ê≈® ∫‰U?I? W?H? OKš `³??√ Ê√ b??FÐ dJÐ uÐ√ VDš b??Ë
¨t²³ÝU× w UNIŠË ¨W_« ÂU√ ÂUù« WOu¾?Ë ¨WOÝUO« W¹d(« √b³ bRO ¨©w½uuI
Æ t1uIðË ÂUù« WÝUOÝ bI½ w UNIŠË
U?ł–u/√ Wö?)« ÊQý w W?HO?I« w —U?B½_«Ë s¹dłU?N*« 5Ð —«œ Íc« —«u(« ÊU? UL?
5Ð U??O?Kł ·ö??)« ÊU?? b??Ë ¨W?ÐU??×? B« U??N? Ý—U?1 ÊU?? w²« W??O? ?ÝU??O? « W¹d??(« Èb?? b??R¹
—cM*« s?Ð »U??³? (« ‰U?? v²??Š ¨¤ w?³M« b??FÐ W?DK« wu?ð ÊQ??ý w —U??B½_«Ë s?¹d??łU??N*«
w(« «c¼ Ê√ r²?d?Ž b® ∫tu?IÐ dJÐ uÐ√ t?OKŽ œ—Ë ¨©d?O√ rJMË d?O?√ UM® ∫U?Nu¹ Í—U?B½_«
¨©rNM q?ł— vKŽ ô≈ lL?²? & ô »d?F« Ê≈Ë ¨r¼d??O?ž U??NÐ fO »d?F?« s We‡M0 g¹d?? s
Æ©≥®©g¹d s w(« «cN ô≈ d_« «c¼ »dF« ·dFð s® ∫W¹«Ë— wË
r¼Ë „«c½¬ r¼ ô≈ Âö??Ýù« qšb¹ r –≈ 5LK*« Í√ »d?F?« ÊQÐ rN?OKŽ dJÐ u?Ð√ Z²?ŠU?
Æ ≥µ∂Ø¥ Â_« w wFUA«©±®
Æ¥≤∏ر Â_« w wFUA«©≤®
Æ ±µ≤ر≤ Ë ∂∏≥∞ Õ ¨±¥µØ±≤ `²H« l Í—U ³« `O× dE½« ©≥®
331

rN?²½UJ* ¨U?N?OKŽ ô≈ Êu?FL?²?−¹ ôË ¨U?A¹d? ô≈ ÊuC?ðd¹ ô WDK« —U?O²?š« w o(« »U?×?√
ÆÊËËU² ¡UH√ »dF« –≈ ªg¹d ÈuÝ s ·ö Ð ¨»dF« 5Ð
‰œU??−¹ dJÐ u?Ð√ ‰«“ U?Ë ¨…œd?« q¼√ ‰U??²? œ«—√ U?b?MŽ dJÐ wÐ√ v?KŽ d??L?Ž ÷d??²? Ž« b??Ë
Æ©±®t¹√dÐ rNFM√ v²Š WÐU×B«
qÐ ¨t1u??IðË Áb??I½ W¹d?ŠË ¨ÂU??ù« —U?O? ²? š« W¹d?Š bM?Ž nIð ô W?O? ÝU?O? « W¹d??(« Ê≈ qÐ
WDK?« ÍË– —U?O? ²? š« w o(« W??ú Ê√ U??LJ? ¨t?FK?šË te??Ž VKÞ W¹d??Š v≈ p– “ËU??−? ²ð
w o?(« U??N?Ë ¨W??F? ?O? ?³« b?? I? ?Ž W¹d?E½ oË ¨U?? NM?Ž ¡ö??Ë r?N½√ vKŽ U?¼d?? √ Êu??Ýu?? ¹ s?¹c«
ÊËb?³²?¹ ôË ¨U¼U?{—Ë W_« È—u?ý ÊËœ «d√ Êu?FDI¹ ö? ¨œUN?²łô«Ë Í√d?« w rN²?—UA?
ÊU?? U?? «c¼Ë ¨WDK?« s Áb¹d??&Ë ÂU??ù« lKš w? o(« W??ú pcJ? ¨U?N?½Ëœ s —u??_UÐ
wÐ√ W?³Dš w p– vK& bË ¨Íb?ý«d« »UD)« w rNMŽ tK?« w{— WÐU×?B« Èb UuKF?
ö? t²?OB?Ž ÊS? ¨rJO tK« XF?Þ√ U w½u?FOÞ√ ¨w½u?u?I  Q?Ý√ Ê≈Ë® ∫UN?O?Ë …—uN?A*« dJÐ
Æ©≤®©rJOKŽ w WŽUÞ
W?_« Ÿb¹ Ê√Ë ¨Wö?)« s t?H½ lK ¹ Ê√ ÊU?L?¦Ž vKŽ «u?łdš s?¹c« —«u¦« VUÞ b?Ë
t ‰U?I? …œU?ÝË t ÕdD wF? ?M« d?²?ý_« tMŽ tK« w{— ÊU?L?¦?Ž U?Žœ b?I? ¨d?š¬ Îö?ł— —U?²? ð
U ∫ÊUL¦?Ž ‰UøbÒ ÐÔ s¼«bŠ≈ s p fO ÀöŁ ∫‰UIøwM ”UM« b¹d¹ U° d²?ý√ U¹ ∫ÊUL¦Ž
¨r²¾ý s t «Ë—U²šU? rd√ «c¼ ∫‰uI² ¨©≥®r¼d√ rN lK ð Ê√ 5Ð p½ËdO ¹ ∫‰U øÒs¼
s¼«b?? Š≈ s U?? √ ∫ÊU?? L? ¦? ?Ž ‰U?? Æ„uKðU?? Âu?? I« ÊS?? X?OÐ√ ÊS?? ¨p?? H½ s hI?ð Ê√ 5ÐË
lKš_ X?M U??L? r¼d??√ rN? lKš√ Ê√ U??√ ∫ÊU??L? ¦? Ž ‰U??Æby ÐÔ s¼«b?? Š≈ s U?? ¨ô ∫‰U??øbÐÔ
Æ©¥®tK« tOMKÐdÝ ôUÐdÝ
Âb??√ Ê_ ¨t?K«Ë ∫t??²?¹«Ë— w Íd??B? ?³« s?? (« d??O? ?ž ‰U??Ë ∫ Êu?? Ž sЫ u¼Ë ÍË«d?« ‰U??
ÆiFÐ vKŽ UNCFÐ ËbF¹ ªbL× W√ d√ lKš√ Ê√ s w≈ VŠ√ wIMŽ »dC²
ÆÊUL¦Ž ÂöJÐ t³ý√ «c¼ ∫«uU ∫s(« sŽ ÍË«d« ÊuŽ sЫ ‰U
Ƈ ©tK« tOMKÐdÝ ôUÐdÝ Ÿe½√ ô® W¹«Ë— s `√ ÊUL¦Ž sŽ W¹«Ëd« Ác¼ Í√ ‡
U½U?? Íb¹ 5?Ð w³??ŠU?? Ê√ XLKŽ b??I tK?«u?? ¨w??H½ s h√ Ê√ U??√ ∫ÊU??L? ¦? Ž ‰U??
Æ ©±≥ππ® r— Õ ¨Í—U ³« Á«Ë— ©±®
Æ≤π¥ o³Ý U dE½« ©≤®
Æ rNKOË ô≈ WHOK)« UË Wú d_« Ê√ √b³ Õu{u © r¼d√ rN lK ð ® ∫ tu kŠôË ©≥®
Ê√ wAš t½√ tMŽ `O×B« qÐ ¨tH½ lKš w WÐU×B« —UA²Ý« t½√ s wðQOÝ U* ª tMŽ X³¦ð ô W¹«Ëd« Ác¼Ë ©¥®
Æ WM² Àbײ qł— vKŽ ”UM« lL²−¹ ö tH½ lK ¹
332

ô w½u?L²K²? s¾ tK«u? ¨w½uK²Ið Ê√ U?√Ë ¨’U?BIUÐ w½bÐ Âu?I¹ UË ¨U?L?N?H½√ s ÊUB?I¹
U??F? O? L? ł «Ëb??Ž Íb?? FÐ ÊuKðU??Ið ôË ¨«b?Ð√ U??F? O? L? ł Íb??FÐ ÊuK?Bð ôË ¨«bÐ√ Íb??FÐ Êu?ÐU??×? ²ð
Æ©±®©«bÐ√
ô√ t?OKŽ —U?ýQ? ¨lK)« s —«u?¦« t?OKŽ t?{dŽ U?L?O? d?LŽ s?Ð tK« b³?Ž ÊU?L?¦?Ž —U?A²?Ý« b?Ë
ÊU? Ê≈Ë v²Š ¨Áu?FKš Ë√ ÁuK²? r¼dO?√ ”UM« iFÐ Ád? ULK? ¨WMÝ `³Bð ô v²?Š ¨©≤®qFH¹
¨bIF«Ë q(« q¼√Ë ¨WÐU×B« d¦√ tF ÊU –≈ tMŽ tK« w{— ÊUL¦Ž ‰UŠ u¼ UL ¨tF d¦_«
tMŽ tK« w{— ÊU?L?¦Ž d?LŽ sÐ tK?« b³?Ž —cŠ «c?NË ªW?_« vKŽ UN¹√— ÷d?Hð Ê√ W?OKú fOË
ÆW_« vKŽ UN¹√— UNO WOK_« ÷dHð WMÝ ÊuJð ô v²Š ¨rN²³ž— bMŽ ‰Ëe‡M« s
‰U? lU½ sŽ ∫rN ‰U? U?Ë lK)« w ÊU?L¦?F qO? U? d?– »UЮ bF?Ý sЫ  U?I?³Þ wË
tÐ —U?ý√ U?L?O? Èdð U? ∫—«b« w —u?B?× u?¼Ë ÊUL?¦?Ž w ‰U? ‰U? d?L?Ž sÐ tK« b?³?Ž wMŁb?Š
ÊS wFKš ÊËb¹d¹ ÂuI« ¡ôR¼ Ê≈ ‰U øpOKŽ tÐ —Uý√ U ∫XK ‰UøfMš_« sÐ …dOG*« wKŽ
°ô ‰U?øU?O½b« w «b?K ? „d?²ð XFKš Ê≈ X¹√—√ X?K ¨w½uK²? lKš√ r Ê≈Ë w½u??dð XFKš
øpK²? vK?Ž ÊËb¹e¹ q¼ lK ð r Ê≈ X¹√—√ X?KI? ‰U?° ô ‰U? ø—UM«Ë WM'« ÊuJ?K1 qN? ‰U?
¨Áu?FKš r¼d?O√ vKŽ Âu? j ?Ý ULK Âö?Ýù« w WM« Ác¼ s?ð Ê√ È—√ ö XK° ô ‰U?
Æ©≥®©tK« tJBL UBOL lK ð ô
¨Ê¬d?IUÐ Áu??−?łU?ŠË ¨ÁËdþU½Ë r?¼dþU½Ë d?B? b??Ë tMŽ tK« w{— ÊU?L? ¦?Ž q³?I? ²?Ý« b?Ë
w t??¾D Ð rN ·d??²?Ž«Ë ¨U?N? C?FÐ w rN??−?×? ¨U?N?HU??š t½√ Êu?Žb¹ t?M  U¹¬ vKŽ Êu?H? I¹
cš√Ë ¨UÞdý tOKŽ «u?³²Ë ¨tU¦O? «ËcšQ ∫‰UøÊËb¹dð U ∫rN ‰UI® ∫t?M »UðË ¨UNCFÐ
øÊËb¹dð U?? ∫‰U? rŁ ¨rNÞËd??AÐ rN ÂU? U?? W?ŽU??L?ł «u?—U??H¹ ôË ¨U?B?Ž «u??I?A¹ ô√ ∫rN??OKŽ
s Œu?? ?O? ?A?« ¡ôR?? NË ¨t?? ?OK?Ž qðU?? s?* ‰U*« «c¼ U?/S?? ¨Î¡U?DŽ WM?¹b*« q¼√ c?? ?šQ¹ Òô√ ∫«u?U?? 
∫‰UI VD ÂUI 5{«— WM¹b*« v≈ tF «uK³?√Ë pcÐ «u{d ∫‰U Ƥ bL× »U×√
Æ©¥®©wKŽ «ub s¹c« bu« «c¼ s wðUÐu( dOš r¼ «bË X¹√— U w½≈ tK«Ë
¨¥¥±Ø∑ nMB*« w W³Oý wÐ√ sÐ«Ë ¨µ≥Ø≥  UI³D« w b?FÝ sÐ«Ë ¨±∑∞ ’ t ¹—Uð w ◊UOš sÐ WHOKš ©±®
«c¼ËÆÊUH?Ž sЫ ÊUL?¦Ž vu? »UŁË w½d³?š√ ∫‰U ¨Íd?B³« s(« s?Ž ÊuŽ sЫ sŽ WO?KŽ sÐ qOŽU?LÝ≈ sŽ
ÆœUMÝù« fHMÐ ∂∂¥Ø≤ d¹dł sЫ Á«Ë— «cË ¨ÿUH(« WLz_UÐ qK œUMÝ≈
Æ`O× œUMÝSÐ ¥∑≥ر qzUCH« w bLŠ√Ë ¨±∑∞ ’ WHOKš a¹—UðË ¨¥∏Ø≥ bFÝ sЫ  UI³Þ ©≤®
ÆrK ◊dý vKŽ `O× œUMÝSÐ ¨≥∑∂µ∂ r— nMB*« w W³Oý wÐ√ sÐ«Ë ¨∂∂Ø≥ bFÝ sЫ  UI³Þ ©≥®
t?? OKŽ Ábz«Ë“ w? tK« b?? ³? Ž tM?Ð«Ë ¨¥∑≥ر qzU??C? ?H« w? b??L? ?Š√Ë ¨≥∑∂π∞ r— nMB?*« w W??³? ?O? ý w?Ð√ sЫ ©¥®
ΩΩ sÐ d?? ?L? ?²? ?F?*« sŽ rN?K ¨∂µµØ≤ Íd?? ³?D« d¹d?? ?ł sÐ«Ë ¨±±≥≤Ø≥ WM?¹b*« a¹—U?ð w W?? ³? ? ý sÐ«Ë ¨¥∑∞ر
333

∫wK?Ž rN ‰U?? ?I? ? ¨tK«b?? ?³? ?Ž sÐ d?ÐU?? łË tM?Ž tK« w?{— wKŽ r?NMO?Ð WDÝ«u« ÊU?? ? b?? Ë
¨rN?¼u?? łË s ”U½ t?? F? ? q³?? Q?? ¨©r²?D ?? Ý U?? q s? Êu??³? ?²? ?F?Ò ÔðË ¨tK« Ó»U?? ²? ? ÊuD?FÔð®
¨rI« w ‰bFÔ¹Ë ¨¡wH« d]u¹Ë ¨wDFÔ¹ ÂËd;«Ë ¨VKIÔ¹ wHM*« Ê√® ∫fLš vKŽ «u×KDU
«u³?² ¨W?uJ« vKŽ vÝu uÐ√Ë ¨…d?B³« vKŽ dU?Ž sЫ œdÔ¹ Ê√Ë ¨…uI«Ë W½U?_« Ë– qLF?²Ô¹Ë
Æ©±®©»U² w p–
Ê√Ë ¨o(« ]wK?Ž rNDŽ√® ∫t ‰U?? ÊU??L?¦? Ž Ê√ tK« b??³? Ž sÐ dÐU??ł Y¹b?Š s? W¹«Ë— wË
¨wHM q œd½ Ê√ vKŽ o(« vKŽ UM×KD«® ∫dÐUł ‰U? ¨©W_« t²¼d ¡wý q sŽ lł—√
Æ©≤®©WUF« w ¤ tO³½ WMÝË tK« »U²JÐ qLF½Ë ¨ÂËd× q wDF½Ë
rŁ ¨rN? ÷d??F? ²¹ V«dÐ «–≈ o¹d?D« w r¼ U??LM?O? ³? ¨5{«— Êu¹d??B*« b??u?« lł—® rŁ
‰uÝ— U½√ ‰Uøp½Qý U? «d_ p Ê≈ t «uUI ¨rN³¹Ë rN—U?H¹ rŁ ¨rNO≈ lłd¹ rŁ rN—UH¹
qU?Ž v≈ t9U?š tOKŽ ÊU?L?¦?Ž ÊU vKŽ »U?²JÐ «–S? ¨Áu?A²?H? dB0 t?KUŽ v≈ 5M?R*« dO?√
¨U?OKŽ «uðQ? WM¹b*« «u?b v²?Š «uK³?Q? ¨rNKł—√Ë rN¹b¹√ lDI¹ Ë√ r?NK²I?¹ Ë√ rN³KB?¹ Ê√ dB?
ô wKŽ ‰U?I°t?O≈ UMF? r t?œ qŠ√ b tK«Ë°ø«c?Ë «cJÐ UMO? d?√ tK« ËbŽ v?≈ dð r√ «uUI?
dEM ‰U? °j UÐU?²? rJO≈ X³?²? U tK?«Ë ô ‰UøUMO?≈ X³²? rK «uU? ¨rJF? Âu?√ ô tK«Ë
wKŽ oK?D½«Ë°øÊu?³? C?Gð «c??N Ë√ ÊuKðU??Ið «c?N?√ ∫iF?³ r?N?C?F?Ð ‰U? rŁ iF?Ð v≈ rN?C? FÐ
UMO X³?² ∫«uUI? ÊUL¦Ž v?KŽ «uKšœ v²Š «uIKD½U? ¨t W¹d Ë√ ¨W¹d v≈ WM¹b*« s Ãd? 
t≈ ô Íc« tKUÐ wMO1 Ë√ 5LK*« s 5Kł— wKŽ «uLOIð Ê√ ÊU?²MŁ« UL¼ U/≈ ‰UIø«cË «cJÐ
gIM¹ b?Ë ¨q?łd« ÊU? vKŽ V²J¹ »U?²?J« Ê√ Êu?LKFð b?Ë ¨XOK?√ ôË X³?²? U? u¼ ô≈
Æ©≥®©-U)« vKŽ -U)«
u¼ …dC½ uÐ√Ë ¨`O×? œUMÝ≈ «c¼Ë ÆÍ—UB½_« bOÝÔ√ wÐ√ vu? bOFÝ wÐ√ sŽ …dC½ wÐ√ sŽ t?OÐ√ sŽ ÊULOKÝ ΩΩ
¨«c‡¼ t¦¹b( —Uý√Ë ¨ππØ¥ WÐUù« w UL WÐU×B« w r?NCFÐ Ád‡– bOFÝ uÐ√Ë ¨Íb³F« pU sÐ —cM*«
Æ Áu×½ …dC½ wÐ√ sŽ `O× dš¬ o¹dÞ s ±±≥∏Ø≥ tÒ³ý sЫ Á«Ë—Ë
Íd?B?³« s(« sŽ Êu?Ž sЫ sŽ W?OKŽ sÐ qO?ŽU?L?Ý≈ sŽ ±∑∞ ≠ ±∂π ’ t? ¹—Uð w ◊U?Oš sÐ W?H?OKš Á«Ë— ©±®
v≈ `O??×? œUMÝSÐË Áu??×½ Êu??Ž sЫ o¹dÞ s ±±≥∑Ø≥ W??³? ý sÐ«Ë ¨ U??I?¦« W??Lz_UÐ q?K?? œUMÝ≈ «c¼ËÆ
ÆÁu×½ s¹dOÝ sÐ bL×
Æ `O× œUMÝSÐ ±±≥µØ≥ t³ý sЫ ©≤®
t?? OKŽ Ábz«Ë“ w? tK« b?? ³? Ž tM?Ð«Ë ¨¥∑≥ر qzU??C? ?H« w? b??L? ?Š√Ë ¨≥∑∂π∞ r— nMB?*« w W??³? ?O? ý w?Ð√ sЫ ©≥®
ÊU?L?OKÝ sÐ d?L?²?F*« s?Ž rNK ¨∂µµØ≤ Íd?³D« d¹d?ł sÐ«Ë ¨±±≥≤Ø≥ WM¹b?*« a¹—Uð w W?³?ý sÐ«Ë ¨¥∑∞ر
ΩΩ ¨`O?× œUMÝ≈ «c¼ËÆ«d?B²? Ë ôu?D Í—UB½_« b?OÝÔ√ wÐ√ vu? bO?F?Ý wÐ√ sŽ …dC½ wÐ√ sŽ t?OÐ√ sŽ
334

v≈ «uKÝ—Q? —U?LŽË b?F?Ý ¡Uł ∫‰U? ¨d?_« «c¼ b¼Uý U½√® ‰U? Íd?NH« r?ON?ł wÐ√ sŽË
Ê√ rNO≈ qÝ—Q? ‰U ¨UN²KF? ¡UOý√ Ë√ U?N²ŁbŠ√ ¡UO?ý√ p dc½ Ê√ b¹d½ U½≈Ë ¨UMOð√ Ê√ ÊUL?¦Ž
Êd?ý√ sB??×? uÐ√ ‰U? Êd??ý√ v²?Š ¨«c?Ë «c?? Âu¹ rœU?F?O? Ë qG?²?A? w½S? Âu?O« «u??d?B½«
ÊU?L?¦?Ž ‰u?Ý— tËUM²? ‰U? ¨·d?BM¹ Ê√ —U?L?Ž vÐ√Ë b?F?Ý ·d?B½U? ‰U? rJ²?u?B?) b?F?²?Ý√
rIM½ «uUøwM Êu?LIMð U ∫ÊU?L¦Ž rN ‰U? ¨rNF sË œU?FOLK «u?FL²?ł« ULK ‰U ¨tÐd?C
·d?B½U? ¨U?d?B½« Ê√ U?L?N?O≈ XKÝ—Q? —U?L?ŽË b?F?Ý ¡U?ł ÊU?L?¦?Ž ‰U? ¨«—U?L?Ž pÐd?{ pOKŽ
¨XO?{— ôË  d?√ U? t?K«u? ¨Íd?√ d?O?ž s wu??Ý— tËUM²? ¨·d?BM¹ Ê√ —U??L?Ž vÐ√Ë b?F?Ý
XKF??ł p½√ p?OKŽ rIM½ «u?U? Æh?²?I?¹ wMF¹ sB??×? uÐ√ ‰U?? d??³DB??O? —U??L? F Íb¹ Ác??N? 
…¡«d?Ë Êö? …¡«d? qO? «–≈ U?F½U? XM U? ∫‰U?I? WH?¹cŠ w?½¡Uł ‰U? °«b?Š«Ë U?d?Š ·Ëd?(«
sL?? QDš p¹ Ê≈Ë ¨tK« sL?? UЫu? p¹ ÊS??ø»U?²J« q?¼√ nK²?š« U??L? Êö? …¡«d??Ë Êö?
s fO t½≈ ∫XU?I? g¹d? wMð¡U?ł ‰Uøv?L(« XO?L?Š p½√ pOKŽ rIM?½ ∫ «uU ¨W?H¹c?Š
r²¼d? Ê≈Ë «ËdQ? r²O?{— ÊS ¨r?N p– XKI ¨U¼d?Ož t?O? ÊuŽd¹ vL?Š rN ô≈ Âu »d?F«
q¼√ rIOK ‰U? ¨pЗU√ ¡UN?H« XKLF?²Ý« p½√ pOKŽ rIM½Ë ∫«uU ¨«Ëd?Ið ô ‰U Ë√ «ËdO?G
¨Êu¼dJ¹ Íc« r?NMŽ ‰e?Ž√Ë rN?OK?Ž tKL?F?²?ÝU?? t½u?³?×¹ Íc« rN??³?ŠU? w½uQ??¹ d?B? q
¨«bOFÝ ‰eŽ√ WuJ« q¼√ ‰UË ¨UMOKŽ ÁdQ dU?Ž sÐ tK« b³FÐ UMO{— …dB³« q¼√ ‰UI ∫‰U
q¼√ ‰U?Ë ¨UMOKŽ Ád?Q? W¹ËUF?0 UMO{— b? ÂU?A« q¼√ ‰U?Ë ¨qF?H v?Ýu UÐ√ UM?OKŽ qLF?²?Ý«Ë
¡wAÐ «Ë¡Uł U?L ‰U ¨qFH ’U?F« sÐ ËdLŽ UMOKŽ qL?F²Ý«Ë ÕdÝ wÐ√ sЫ UMŽ ‰e?Ž« dB
V«— rN?Ð d?? –≈ o¹dD?« iFÐ w r?N? C? FÐ U?? LMO??³? ? 5{«— «u??d??B?½U?? ‰U?? ¨tM? Ãd??š ô≈
»d??{U? U½ö??Ë U½ö? c??š Ê√ rNKU??Ž v≈ …Ë«œ≈ w UÐU??²? t??F? «uÐU??Q? Áu??A?²? H? ¨Áu??L?N?ðU?
«c¼Ë pÐU?? ²? «c¼ «u?U??I? ÊU??L? ?¦? Ž v≈ rN?? F? ¡U??−? ? wKFÐ «Ë¡b?? ³? «u??F? łd?? ‰U?? ¨rN?? UMŽ√
sþ√ ‰U?ørN²?ð Ë√ sEð UL? ‰U?° d√ ôË XL?KŽ ôË X³²? U? tK«Ë ∫ÊU?L¦?Ž ‰U?I°øp9U?š
bM?Ž ŸUD p½_ ‰U?? ø„«cÐ wM?MEð rË w?KŽ t ‰U?? I? ‰U?? °wKŽ U?¹ tÐ pMþ√Ë ¨—b?? ž w³ðU?? 
rN?OKŽ ·dýQ? ‰U ¨ÁËd?BŠ v²?Š tOKŽ «u?(√Ë ÂuI?« vÐQ ‰U?°wMŽ r¼œdð r rŁ ‰U ¨Âu?I«
Ë√ Âö?Ýù« sŽ bðd ÀöŁ Èb?ŠSÐ ô≈ rK ∆d?« Âœ qŠ U? tK«uøwœ ÊuK×?²ð , ‰U?Ë
‰U? tO?KŽ ÂuI« `Q? ‰U? ¨XLKÝ√ cM U?NM U?¾?Oý XK?LŽ U? tK«u? ¨fH½ qðU? Ë√ Ê«“ VOŁ
w rNOKŽ Ãd? ¹ dOÐe« sЫ X¹√— b?IK ¨Âœ s WL−?× tO? ‚«dð ô Ê√ ”UM« ÊUL¦?Ž býU½Ë
Íd?² ?³« œu?Ý_« sÐ bO?FÝ X¹√—Ë ‰U? ¨«uK²?I rNM «uK²?I¹ Ê√ «Ë¡Uý u? rNe?N¹ v²?Š W³?O²?
—U?ý√Ë ¨ππØ¥ WÐUù« w U?L WÐU?×B« w r?NC?FÐ Ád‡– bO?FÝ uÐ√Ë ¨Íb?³?F« pU sÐ —cM*« u¼ …d?C½ uÐ√Ë ΩΩ
Æ Áu×½ …dC½ wÐ√ sŽ `O× dš¬ o¹dÞ s ±±≥∏Ø≥ tÒ³ý sЫ Á«Ë—Ë ¨«c‡¼ t¦¹b(
335

”UM« vK?Ž Âe?Ž ÊU??L?¦? Ž sJË tK²??I tK²??I¹ Ê√ ¡U?ý u? ¨nO?« ÷d??FÐ ö??ł— »d?C? O t½≈Ë
Æ©±®©«uJQ
‰e??Ž VKÞ w U??N? I? ŠË ¨WDK« vK?Ž WÐU??d« w W??_« oŠ vKŽ qOœ `?{Ë√ «c¼ wË
ôË wKŽ ôË ÊU?L¦?Ž dJM¹ rË ¨r¼—UO?²š« w Vždð s —U?O²?š«Ë ¨…ôu« s rNO?Cðdð ô s
Ê√ ÂU?û fO?Ë ¨t?²?O?ŽËd?A? vK?Ž rNM U?ŽU?L?ł≈ ÊUJ? ¨d?_« «c¼ q¦? WÐU?×? B« s b?Š√
ÆÁb¹dð ô s W_« vKŽ rOI¹
vKŽ «Ëd¦?Ž Ê√ bFÐ ¨Èdš√ …d «ËœU?Ž 5¹dB*« Ê√ Íb«u« Œ—R*« sŽ d¹d?ł sЫ ÈË— bË
ÊU U® ∫t «uU ¨tÐ rKŽ b ÊuJ¹ Ê√ tMŽ tK« w{— ÊUL¦Ž vH?½Ë ¨rN²ÐuIFÐ d√ tO »U²
¨pM UMÐd?ł U? q¦? Àb×¹ r s? pÐU×?√ s pÐ ‰b?³?²?½Ë pFK ½ v²?Š lłd½ Ê√ UM
Æ©≤®©U½d√ ‰e²Ž«Ë ¨UM²öš œœ—U
W?H?OK)« —U?O?²?š« w W?_« oŠ b?R¹ U2 ªd?_« pc?Ë ¨rN??H½_ W?ö)« «u?U?{√ b?I?
Æd_« t²—UAË
wË ¨©≥®©UL¼uFC bO w wKł—
«uF?Cð Ê√ o(« w -błË Ê≈® ∫rN ÊUL¦Ž ‰U bË
]
¨©¥® ©U??L¼u?F? C? œu??O? I« w U?L?¼u?F? Cð Ê√ tK« »U??²? w -b??łË Ê≈ ¨Íö??ł— ÊUðU¼® W¹«Ë—
ÆUNOKŽ WDK« t²×M w²« w¼Ë ¨W_« sŽ öOË t½uJ
Æ©µ®rN¹b¹√ «uHJ¹ Ê√ tMŽ UŽUœ ‰U²I« «Ëœ«—√ s d√ t½√ ÊUL¦Ž sŽ —U³š_«  dð«uð bË
…dð«u² ‚dÞ s UNO Èdł UË —UB(« WŁœUŠ ÁbO½UÝQÐ  UI³D« w bFÝ sЫ ‚UÝ bË
∫UNOË …dO¦
sË ¨«dB?² ≥≥¥ r— ∏¥Ø± d?OGB?« a¹—U²« w Í—U ?³«Ë ¨ôuD ≥∑∂π± r— nMB*« w W³?Oý wÐ√ sЫ ©±®
5B?Š sŽ dO?/ sÐ 5BŠ sŽ 5×?O?× s?¹œUMÝSÐ UL?¼ö ¨≥π∏Ø≥π oA?œ a¹—Uð w d?U?Ž sЫ t?I¹dÞ
ÈË— bË ¨ UI¦?« w ÊU³Š sЫ Ád– ÍdNH« rO?NłË ¨Í—U ³« ‰Uł— tUł— œUMÝ≈ «c¼Ë ¨tÐ sL?Šd«b³Ž sÐ
qKš Í—U? ?³« a¹—Uð s Ÿu?³D*« w lË b?ËÆ5FÐU?²« s W?ŽU?L?ł tMŽ ÈË—Ë WÐU?×?B« —U?³ s W?ŽU?L?ł sŽ
Ætðd– U tЫuË œUMÝù« w
t??IŁËË rN??C? FÐ t??H? F? { ¡U?łu??F« w?Ð√ sÐ ÊU??O?H? Ý ô≈  U??IŁ t?U?ł— œU?MÝSÐ Íb??«u« Á«Ë— b??Ë ∂∂∑Ø≤ Íd??³D« ©≤®
ÆrNCFÐ
¨µ≤≤Ø∑ nMB*« w? W?³?O? ý wÐ√ sÐ«Ë ¨¥π∂ر t?OK?Ž Ábz«Ë“ w tK« b?³? Ž tMÐ«Ë ¥π≥ر qzU??C?H« w b??L?Š√ ©≥®
Æ 5 OA« ◊dý vKŽ `O× œUMÝSÐ ±∑±’ a¹—U²« w ◊UOš sÐ WHOKšË
ÆbLŠ√ o¹dÞ s `O× œUMÝSÐ ¥≤¥ r— ‰ö K WM« ©¥®
Æ ±∑¥ ≠ ±∑≥ ’ a¹—U²« w ◊UOš sÐ WHOKš ©µ®
336

‰uI¹ ÊUL¦Ž ÊU ∫‰U ÊUL¦Ž —UBŠË —«b« Âu¹ bNý ÊUË sLŠd«b³Ž sÐ rO¼«dÐ≈ sŽ®
ÆUL¼uFC œuO w wKł— «uFCð Ê√ tK« »U² w -błË Ê≈
»U?³UÐ —U?B½_« Ác¼ ‰U?I? ÊU?L¦?Ž v≈ X?ÐUŁ sÐ b¹“ ¡U?ł ∫‰U s?¹dO?Ý sÐ b?L?×? sŽË
° ö ‰U²I« U√ ÊUL¦Ž ‰UI°5ðd tK «—UB½√ UM X¾ý Ê≈ ÊuuI¹
qł— ¡UMž wMŽ rJLEŽ√ Ê≈ —«b« Âu¹ ÊUL¦?Ž ‰U ∫‰U WFOЗ sÐ dU?Ž sÐ tK« b³Ž sŽË
°tŠöÝË Áb¹ n
°»d?C« »UÞ 5MR*« d?O√ U¹ XKI? —«b« Âu¹ ÊU?L¦?Ž vKŽ XKšœ ∫‰U? …d¹d¼ wÐ√ sŽË
XK²? Ê≈ tK«Ë p½S ‰U?° ô XK ‰UøÍU¹≈Ë U?FOL?ł ”UM« q²Ið Ê√ „d?¹√ …d¹d¼ UÐ√ U¹ ‰U?I
ÆqðU√ rË XFłd ‰UÆUFOLł ”UM« XK² U/QJ «bŠ«Ë öł—
p tK« q?Š√ b?I t?K«u? r?NKðU?? —«b« Âu¹ ÊU??L?¦? F XK ∫‰U?? d??OÐe« sÐ tK?« b?³? Ž sŽË
b³Ž d√ ÊUL¦Ž ÊU bË ‰U rzU? u¼Ë tOKŽ «uKšb ‰U°«bÐ√ rNKðU√ ô tK«Ë ô ‰UI °rNU²
ÆdOÐe« sÐ tK« b³Ž lDOK WŽUÞ tOKŽ w X½U s ÊUL¦Ž ‰UË ¨—«b« vKŽ dOÐe« sÐ tK«
WÐU??B?Ž —«b« w pF?? Ê≈ 5MR*« d??O?√ U¹ ÊU?L? ¦?F XK? ∫‰U? d?O?Ðe« sÐ tK« b?³? Ž sŽË
°qðUú w Ê–Q rNM qQÐ tK« dBMÐ …dBM²
Æ©±®©Uœ w ‚«d¼√ ‰U Ë√ tœ w ‚«d¼√ öł— tKUÐ d–√ ‰U Ë√ öł— tK« „bA½√ ‰UI
tM W?_« VKÞË ¨‰e?F« WH?OK)« VKÞ W?O?ŽËd?A s¹b?ý«d« ¡U?HK)« …d?OÝ s b?Qð b?I
s «uuð ¨r?JO≈ rd?√ «c?¼Ë® ∫W?F?O? ³« b?F?Ð W?O½U?¦?« t?²?³?Dš w dJÐuÐ√ ‰U?? b?Ë ¨‰«e??²?Žô«
Æ©≤®©rbŠQ Êu√Ë p– vKŽ rJ³Oł√ U½√Ë ¨r²³³Š√
sÐ wKŽ «c¼ ”UM« UN¹√ ∫‰UI ”UM« vKŽ ·dý√ rŁ® t?²FOÐ sŽ wKŽ dšQð Ê√ bFÐ ‰UË
rJ²F?OÐ w UFOL?ł —UO)UÐ r²½√Ë ô√ ¨Ád√ s —U?O)UÐ u¼Ë ¨tIMŽ w w WF?OÐ ö VUÞ wÐ√
Æ©≥®©tF¹U³¹ s ‰Ë√ U½Q ÍdOž UN r²¹√— ÊS ¨ÍU¹≈
Uł—Uš Ë√ UNFUš ô≈ wMMþ√ ôË ¨w½u¼d b ”UM« Ê≈® ∫d?LŽ sÐ tK« b³F ÊUL¦Ž ‰UË
Æ©¥®©qFHð ô ∫dLŽ sЫ t ‰UI ¨UNM
oŠ t?O? b?Š_ fO rd?√ «c¼ Ê≈® ∫”UM« t?F¹UÐ Ê√ b?FÐ tMŽ tK« w{— wKŽ ‰U? b?Ë
ÆW×O× bO½UÝQÐ —UŁü« Ác¼ q œ—Ë√Ë ∑∞Ø≥ b