You are on page 1of 15

c 

 „ „„

„ 

 „ .

.

 .

 ‘ ‘ .

 .

.

 .

 ! .

.

.

 .

„„    " # .

   $    !   %.

 &    .

' .

(.

  .

 .

  ).

   .

 .

.

  .

 .

 .

 „„ *  .

-* .+   ͸ǤͲʹ͵ ൉ ͳͲ ଶଷ *  .

     .

 % .

/0 1&' ܲ݁‫ݎ݈ܽݑ݈ܿ݁݋݉݋ݏ‬ ʹͻǤͺ͹ሾ݉‫ି ݈݋‬ଵ ሿ .

2 ݉ൌ ൌ ൌ ͶǤͺͳ ൉ ͳͲ ିଶଷ ሾ݃ሿ ͓݀݁‫݋ݎ݀ܽ݃݋ݒܣ‬ ͸ǤͲʹ͵ ൉ ͳͲଶଷ ሾ݉‫ ݏ݈ܽݑ݈ܿ݁݋‬Τ݃ ൉ ݉‫ ݈݋‬ሿ ݉‫ݏ݈ܽݑ݈ܿ݁݋‬ ݃ ͳ ൉ ݇݃ ͳͲ ଽ ൉ ݉݉ ଷ 3 .

 .

 .

 ߩ ൌ ൤ͳͲଵଶ ൉ ൨ ൉ ቂͶǤͺͳ ൉ ͳͲ ିଶଷ ൉ ቃ ൉ ൤ ൨ ൉ ቈ ቉ ݉݉ଷ ݉‫݈ܽݑ݈ܿ݁݋‬ ͳͲͲͲ ൉ ݃ ݉ଷ ‰ ൌ ͶǤͺͷ ൉ ͳͲ ିହ ൉ ൤ ଷ ൨ ݉ 4 .

 .

 5678/91 ‰ ଶ ܲ ൌ ߩ ൉ ܴ ൉ ܶ ൌ ൬ͶǤͺͷ ൉ ͳͲ ିହ ൉ ൤ ଷ ൨൰ ቆʹͺ͹ ൉ ቈ ଶ ቉ቇ ሺʹͻ͵ሾ‫ܭ‬ሿሻ ൌ ͶǤͲሾܲܽ ሿ ݉ ‫ ݏ‬൉‫ܭ‬ ൌ ͶǤͲ ൉ ͳͲ ିଷ ሾ݇ܲܽ ሿ „ .

   .

.

 ".

 :    .

/<.  .

1   =  .

  > .

 '  .

$.

 .

 .

 .

 ./<.

1? ).

.) .

  .

) >  .

 ' ܰ `  ൌ ͳ͹ʹͶͲͲ െ ൬ͻ͹ͻͲ ൤ ൨൰ ሺͲǤͲͶ ሾ݉ ሿሻ ሺͺ͹ʹͲ ሻሺͲǤͲ͸ሻ െ ሺͳͶͳͻ͸Ͳ ሻሺͲǤͳሻ ݉ଷ ͳ͹ͳͳͲͲܲܽ ൌ ` ൌ ൌ ʹͺǤͶ`‫ ݅ݏ‬ Ͷ͹Ǥͺͺ ൉ ͳͶͶ .

„ .

  c .

.

 = ! !.

! .

  !.   @.

 .

 : @@?   „    .

   .

 ?  .

   .

   .

 =     „  .

 <.

'=  .

.

 ! .

„.

.

<.

'4  .

  .

 .

.

.

'='  .

$ A .

.

   . B @.

  B  .

 @@? „   .

     .

    .

 $ .

   ..

  .

  .

  .)  B  .

  „  .

 <.

)  B  .' .

 .

 ..

 „ .

<.

'.3  .

 ..

 . .

 .

'. C*' .

.

 ͸ ͸ `ଵ ͸ʹǤͶ ൬ͷ‫݊݁ݏ‬Ͷͷ͑  ൰ െ ͺͶ͸ ൬ ൰ െ ͸ʹǤͶ ൌ `ଶ ͳʹ ͳʹ ͸ ݈ܾ݂ `ଵ െ `ଶ ൌ ሺͺͶ͸ െ ͸ʹǤͶሻ ൬ ൰ െ ͸ʹǤͶሺͷ‫݊݁ݏ‬Ͷͷ͑ሻ ൌ ͵ͻʹ െ ʹʹͳ ൌ ͳ͹ͳ ൤ ଶ ൨ ͳʹ ݂‫ݐ‬ 3 .

 ..

 .

 ͵ͻʹ ቂ௙௧ మ ቃ ௟௕௙ >B —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F „„55@@ .

 „„ .

 „  .

.

 .

0.

.

 ! .

S.

 .

= .

 .

0 .

.

%S„ G„ A„ V„&.

  H  .

 .

0 ?.

0 !   .

 A  V "  I.

 J %.

  .

 &  K .

.

 .

.

 H .

 .

 M!.

 .

0  .

 (.

 .

L .

 .

C .

 .

  .

  .

 .

 .

 .

G .

 .

 .

C .

.

%S„ G„ A„ V„&  C  L.

 .

 .

 .

C $.

C    .

   .

 V   .

  I.

 J%.

   .

   &     .

  K .

 .

.

 .

 H .

   D .

 .

C   .

2 .

  .

.

 7G<G  .

  .

 .

  .

   .

 .

 .

 ݀‫ܯ‬௦௔௟ ݀ ൤ ൨ ൌ ቌ න ߩ௦ ݀‫ ݒ‬ቍ ݉ሶ ଶ െ ଵ ݉ሶଵ ൌ Ͳ ݀‫ ݐ‬௦௜௦௧௘௠௔ ݀‫ݐ‬ ஼௏ ݀‫ܯ‬௦௔௟ ݀ ൤ ൨ ൌ ൉ ߩ ൉ ‫ܣ‬ଶ ൉ ܸଶ െ ଵ ൉ ߩଵ ൉ ‫ܣ‬ଵ ൉ ܸଵ ൌ Ͳ ݀‫ ݐ‬஼௏ ݀‫ݐ‬ .

  c  .

.

   .

   „ <.0 .

 I J     $  .

 .

 C     .

.

    .

(.

.

C   .

 „ <. .

 M M     .

 * $ .

  .

B .

  .

  .       .

 .

 .

  *  .

2 ଶ ଶ ܴ݉ܶ ˜ଶ áଵିଶ ൌ െ න `݀‫ ݒ‬ൌ െ න ݀‫ ݒ‬ൌ െŽ ൬ ൰ ൌ `ଶ ‫ ݒ‬ଶ ݈݊ ൬ ൰ `ଶ ‫ݒ‬ ˜ଵ `ଵ ଵ ଵ .

  ݈ܾ݂ ͳ͵ͶǤ͹ áଵିଶ ൌ `ଶ ‫ ݒ‬ଶ ݈݊ ൬ ൰ ൌ ൬ͳ͵ͶǤ͹ ൉ ͳͶͶ ൤ ଶ ൨൰ ሺͷ ሾ݂‫ ݐ‬ଷ ሿሻ݈݊ ൬ ൰ ൌ ʹͳͷͲͲͲሾ݂‫ ݐ‬൉ ݈ܾ݂ሿ `ଶ `ଵ ݂‫ݐ‬ ͳͶǤ͹ .

  c .

.

.

  ! @@.

 7 „N<%0O9&= %&  0 .

%& .

„'  .

(.

 .

.

  @@.

) . B 7 „ N < %0 O 9& .

 %&  .

   B 0  %&  .

„6' .

2 ܴ ൌ ͺ͵ͳͶȀͶͶ ൌ ͳͺͻሾ ሿ ௃ ௞௚൉௄ ܴ ܴ ͳͺͻ ܿ௩ ൌ ‫ ݇݋‬ൌ ͳ ൌ ͳ ൌ ͳǤ͵ͳ ݇െͳ ܿ௩ ͸ͳͲ „67P69 ݉ଶ ݉ ܽ ൌ ξܴ݇ܶ ൌ ඨͳǤ͵ͳ ቆͳͺͻ ቈ ଶ ቉ቇ ሺ͵͹͵‫ ܭ‬ሻ ൌ ͵ͲͶ ቂ ቃ ‫ܭ ݏ‬ ‫ݏ‬        >B —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F  85„85„P .

 „„ .

 „  .

.

   .

 „  .

    .

 Q. .

 !  !0< !.

.

: P8" .

  .

 .

.

!.

 .

!.

?     C .

 .

 $  !  .

 .

!.

  .

  6„ .

.

 A  .

  Q.6 .

 .

 A    /0<1   .

 .

  $  L  .

  .

 .

 .

 A .

    .

   .

 3    .

        .

.

 $    .

.

!.

 .

2     .

 .

 ͳͲͳ͵ͷͲ ݇݃  ߩ௔௜௥ ൌ ൌ ൌ ͳǤʹͲͷ ൤ ଷ ൨ ` ܴܶ ʹͺ͹ ሺʹͻ͵‫ ܭ‬ሻ ݉ ݇݃ ݇݃ ߨ ݉ሶ ൌ ͲǤ͵ ൤ ൨ ൌ ߩ ൉ ‫ ܣ‬൉ ܸ ൌ ൬ͳǤʹͲͷ ൤ ଷ ൨൰ ൉ ቀ ሺͲǤͳଶ ሾ݉ሿሻቁ ൉ ܸ ‫ݏ‬ ݉ Ͷ ݉ ܸ ൌ ͵ͳǤ͹ ቂ ቃ ‫ݏ‬  ൌ െܹ ൌ ݉ሶ ൉ ܸ ൉ …‘• ͶʹǤͷ 6 െ ሶ ൉ ൌ ሶ ൉ ൉ ሺ…‘•ͶʹǤͷ െ ͳሻ ݇݃ ݉ ܹ௖௢௡௢ ൌ ൬ͲǤ͵ ൤ ൨൰ ቀ͵ͳǤ͹ ቂ ቃቁ ሺͳ െ …‘•ͶʹǤͷሻ ൌ ʹǤͷሾሿ ‫ݏ‬ ‫ݏ‬ .

  c .

.

 =  !  .   !  „Q  .

 .

: @? .

 ! .

.

 „.

P. = .

0 . ! ! R< „7„ .

7„@0 R .

 !   .

 ! .

 !.

!  .

 *  .

   ) C  .  .

 .

 „Q  .

 @ 3 .

   B .

  „ P. .

   R< 0 „7„ .0 7 „@ 4    B   .

 LC  .

  A ݉ଷ ܳ ͲǤͲʹ͵ͷ ൤ ൨ ݉ ‫ݏ‬ ܸଵ ൌ ܸଶ ൌ ܸ ൌ ൌ ߨ ൌ ͳʹǤͲ ቂ ቃ ‫ ܣ‬ቀ ቁ ሺͲǤͲͷሾ݉ሿሻଶ ‫ݏ‬ Ͷ .

„.

.

  ൌ ௥௘௕௢௥ௗ௘ ሺ`ଵ െ `௔ ሻ‫ܣ‬ଶ ൌ ݉ሶଶ ‫ݑ‬ଶ െ ݉ሶ ଵ ‫ݑ‬ଵ ߨ ݉ ൌ ௥௘௕௢௥ௗ௘ ሺ͸ͶͲͲͲ ሻ ሺͲǤͲͷሻଶ ൌ ሺʹ͵ǤͳͶͷ ሻሺെͳʹ െ ͳʹሻ ቂ ቃ ܽ ‫ݏ‬ ௥௘௕௢௥ௗ௘ ൌ െͳʹ͸ െ ͸ͷ െ ͷ͸ͳ ൌ െ͹ͷͲ ሾܰ ሿ ߨ  ൌ ௥௘௕௢௥ௗ௘ ൌ ܹ௧௨௕ ܹ௙௟௨௜ௗ௢ ൌ Ͳ ሺͻ͹ͻͲ ሻ ሺͲǤͲͷ ሻଶ ሺͲǤ͹ͷ ሻ ൌ ͳͶሾܰሿ Ͷ          >B —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F P85@ .

 @„„ @ .

 „  .

.

 .

.

  !.

   .

: „ !.

 .

 .

.

 H  ‫ ݑ‬ൌ ܷ଴ ቀ ቁ !  ߟ ൌ ଷఎିఎయ ଶ .

  !r  .

   .

 (.

.

  .

.

.

   .

   .

 .

  .

 .

 .

 .

  .

.

 7( .

 .

 .

.

‫ ݑ‬ൌ ܷ଴ ቀ ቁ .

 ߟൌ ଷఎିఎయ ଶ .

 A .

-*  .

 .

  .

.

 .

2 ͵൉‫ݕ‬ ‫ݕ‬ଷ .

.

ܳ௧௢௣ ܳ௥௜௚௛௧ െ ܳ௟௘௙௧ ൌ ܳ න ܷ଴ ൉ ቆ െ ቇ ܾ ൉ ݀‫ ݕ‬െ න ܷ଴ ൉ ܾ ൉ ݀‫ ݕ‬ ʹ ൉ ߜ ʹ ൉ ߜଷ ଴ ଴ ൌ ܳ ൉ ܷ଴ ൉ ܾ ൉ ߜ െ ܷ଴ ൉ ܾ ൉ ߜ ܳ ൌ ൉ ܷ଴ ൉ ܾ ൉ ߜ ହ ଷ ଼ ଼ @ .

  c  .

.

O% E7Q8& .

 .

„.

: ! !. R<  .

?  ! H .

! .

 ! .

  %&  H.

 3<.

%&   .

 <  .

 % E7 Q8& .

 .

 .

„ .

 .

R<.A  .

A.

  A $.

.

 A   .

 * .

  .

  A  %& A  .

 .

 3< %&  .

 < .

 .

2$   7%8„&%8P8&7Q88R< ܰ ʹͷͲȀ͵͸ͲͲ ቂ ቃ ‫ ݏ‬ൌ ͹Ǥͺ ൉ ͳͲ ି଺ ቈ݉ ቉ ൌ ͹Ǥͺ ൤݈݉ ൨ ଷ ܳଶ ൌ ܳଵ ൌ ͺͻͲͻሾܰȀ݉ ଷ ሿ ‫ݏ‬ ‫ݏ‬ ? .

 ܳଶ ൌ ܸଶ ߨ ሺͲǤͳ݉ ሻሺͲǤͲʹ݉ ሻ ൌ ͹Ǥͺ ൉ ͳͲ ି଺ ܿ݉ ܸଶ ൌ ͳǤʹͶ ቂ ቃ ‫ݏ‬        >B —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F „ 5 .

 „@„„ . .

 „ .

 „  » ൌ ʹͲሾܿ݉ሿ  *.

 .

  .

   „&V .

 BL.

  .

 .

$)  .

* 7„/ < 1 &V O .

 .

  .

.

„   .

 &V  H .

 .

  .

 .

 .

  .

 0< &V K  .

 B.

    B.

   L * .

  .

 .

 .

.

 „0<  ë  &V .

 .

    5 „7 S 5„7T &V .

 .

  .

  .

 „ 7 0< % *.

&2 ? .

 .

 ൌ ͵݉Ǥ ܿǤ ܽ  ିమ ఘ൉௚ .

 .

C 2„ ?*.

7„  $.

 .

.

ܳ ൌ ‫ݒ‬ଵ ൉ ଵ ൌ ‫ݒ‬ଶ ൉ ଶ .

 ‫ݒ‬ଶ ൌ Ͷ ൉ ‫ݒ‬ଵ ?  > .

 L.

L„7L 7L7„ ܲଵ ‫ݒ‬ଵ ଶ ܲଶ ‫ݒ‬ଶ ଶ ܲଵ ܲଶ ‫ݒ‬ଶ ଶ ‫ݒ‬ଵ ଶ ଵ ൌ െ ൌ െ ߩ൉݃ ʹ൉݃ ߩ൉݃ ʹ൉݃ ߩ൉݃ ߩ൉݃ ʹ൉݃ ʹ൉݃  ଶ  ͵ൌ ൉ ‫ݒ‬ଵ ଶ 5‫ݒ‬ଵ ൌ ʹ ቂ ቃ5‫ ݒ‬ଶ ൌ ͺ ቂ ቃ ଵହ ௠ ௠ ଶ଴ ௦ ௦ ݉ ݉ଷ ݈‫ݏݎݐ‬ ܳ ൌ ʹ ቂ ቃ ൉ ͲǤͲͳߨ ሾ݉ ଶ ሿ ൌ ͲǤͲ͸ʹͺ ቈ ቉ ൌ ͸ʹ ൤ ൨ ‫ݏ‬ ‫ݏ‬ ‫ݏ‬ &V 3.

  .

 .

 .

 .

C „7„0<  ൌ ͳͲ ሾ݉ ሿ5 ൌ ͹ ሾ݉ ሿ  మ ఘ൉௚ ఘ൉௚ ܲଵ ‫ݒ‬ଵ ଶ ‫ܪ‬ൌ ଵ ൌ ͳͲ ͲǤʹ ͲǤͳ ൌ ͳͲǤ͵ሾ݉ ሿ ߩ൉݃ ʹ൉݃ ܲଶ ‫ݒ‬ଶ ଶ ‫ܪ‬ൌ ଶ ൌ ͹ ͵Ǥʹ ͲǤͳ ൌ ͳͲǤ͵ሾ݉ ሿ ߩ൉݃ ʹ൉݃ 3B.

 L *  .

 . ܲଵ ‫ݒ‬ଵ ଶ ௣ଵ ൌ ଵ ൌ ‫ ܪ‬െ ൌ ͳͲǤͳሾ݉ ሿ ߩ൉݃ ʹ൉݃ ܲଶ ‫ݒ‬ଶଶ ൌ ଶ ൌ ‫ ܪ‬െ ൌ ͹Ǥͳ ሾ݉ሿ ߩ൉݃ ʹ൉݃ ௣ଶ  .

  c ! .

.

 .

„ !.

.  „. < .

 : Q@? H0 8.

!.

$   ! .

 .

 ! .

 „  .

.

.

 . ) „. <  .

 Q@3 ) .

 .

  8    $ .

 L .

  .

 .

 .

2$ .

 .

 .

 C .

   ) .

.

 ) @P .

   ሺͲǤʹͷሻଶ ሺͳͷሻ ൌ ͲǤ͹͵͸ ቂ ቃ ‫ܣ‬ଶ ܸଶ ൌ ߨ ሺͲǤͶͲ͹ሻ ሺͲǤͲͳሻܸଶ 5ܸଶ ൌ ͷ͹Ǥ͸ ቂ ቃ గ ௠య ௠ ܳ ൌ ‫ܣ‬ଵ ܸଵ ൌ ସ ௦ ௦ 3 .

  ߩ ൌ ൌ ൌ ͳǤʹͲͷ ቂ ቃ ௣ ଵ଴ଵଷହ଴ ௞௚ ோ் ሺଶ଼଻ሻሺଶଽଷሻ ௠య  ൌ ௖௢௡௢ ൌ ݉ሶ ሺ‫ݑ‬௦௔௟௘ െ ‫ݑ‬௘௡௧௥௔ ሻ ൌ ሺͳǤʹͲͷሻሺͲǤ͹͵͸ ሻሺͷ͹Ǥ͸ ൉ ܿ‫ݏ݋‬Ͷͷ െ ͳͷ ሻ ൌ ʹʹǤͺሾܰ ሿ 3 L .

 .

     C    L   .

 >B —V 2<<! <.

 .

 < .

 .

 <.

 .

< < .

 „ —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F Q@ .

 @„„  .

 „  .

.

 = .

  .

 C A    .

 .

0  .

 : .

H .

 H .

‫ ݑ‬ൎ ඥʹ ൉ ݃ሺ െ ሻ !      A  .

 .

 R    A  L.

 ! .

.

 .

 0.

  !.

 :.

  .

 H .

    !r .

 5 .

0   +   .

 .

 .

 BC  .

   .

   .

.

C  .

 .

 .

H .

 .

     ‫ ݑ‬ൎ ඥʹ ൉ ݃ሺ െ ሻ .

 .

 B.

  .

   L.

 .

.

  3   $.

 .

 .

 H .

 .

 A .

 - .

 .

   +  .

2 ʹ൉ܾට ଵ ଷ ଷ ܳ ൌ න ‫ ܣ݀ݑ‬ൌ නሾʹ ൉ ݃ሺ െ ሻሿଶ ൉ ܾ ൉ ݀ ൌ ሺʹ ൉ ݃ሻሺ ሻଶ െ ሺ െ ݈ሻଶ ͵ ି +  5 ܳ ൎ ሺʹ ൉ ൉ ܾሻඥ ሺʹ ൉ ݃ ൉ ሻ  .

  c  .

.

 m     .

 > .

     !  .

 .

  .

 : @4 .

ߩଶ  .

  .

    ߩଵ 4  .

 H .

  .

 ! .

 .

>      .

 D C U  .

  .

 >    .

 .

 .

 ..

 .

 @4 .

G . .

 C  G„4 .

 H .

 .

 .

. > .

 .

  .

 ` ߩଵ ݃ଵ െ ߩଶ ݃ െ ߩଵ ݃ ሺଵ െ ሻ ൌ ` ` െ ` ൌ ሺߩଶ െ ߩଵ ሻ݃  .

  c  .

.

? .

: @„   .

.

 <   .

$  @„ ) .

 .

 .

 .

< .

2   B  „ ݈ܾ݂ ͳͲ ͷ ݈ܾ݂ `௔ ሺͲǤͺͷሻ ൬͸ʹǤͶ ൤ ൨൰ െ ሺͺͶ͸ሻ ൬ ൰ ሺ͸ʹǤͶሻ ൬ ൰ ൌ `௔௧௠ ൌൌ ሺͳͶǤ͹ሻሺͳͶͶሻ ൤ ଶ ൨ ݂‫ݐ‬ ଷ ͳʹ ͳʹ ݂‫ݐ‬ ݈ܾ݂ ` ൌ ʹ͹͹Ͳ ൤ ൨ ݂‫ ݐ‬ଶ  >B —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F  5@5@„ .

 P@„„ P .

 „ ! .

.

 ? .

0.

  C.

: „Q ! .

 á 7    .

     .

 .

.

 %.

  .

 .

.

 .

0&  .

 .

 > .

 C.

  .

  .

 C.

m%&.

  ! .

 $.

 BC. .

  .

 „Q ) .

  .

 .

 . 7  )    .

 .

 C  7 .

.

 %   .

 .

.

.

 .

 .

C & L .

 > .

.

.

.

  .

 .

 .

 m%& .

 B %„& .

  .

C ) .

2 ଶ ௏మమ ௏మ µଵ ݀‫ ݏ‬ ݃ ଶ ൎ ݃ ଵ .

`ଵ ൌ `ଶ ܸଵ ൎ Ͳ ଶ ൎ Ͳ ଵ ൌ ൌ ܿ‫ ݐݏ݊݋‬ ௧ ଶ ଶ ܸ݀ ʹ ܸ ଶ ൌ ʹ݃ ݀‫ݐ‬ ௏೑೔೙ೌ೗ ௧ m7 .

7  ܸ ൌ ܸ௙௜௡௔௟ –ƒŠ ቀ ଶ ቁ ܸ௙௜௡௔௟ ൌ ඥʹ݃ P .

  c .

.

 ? L.

 ! .

 .

<. : „P   ! !  C"-„7.

<.„7.

% &.

 .

    %& %& .

%&  C 0 ! .

  .

$  L.

 .

<.< „7. „P   A „7.

% & *.

  %& %& %&  L.

  .

 .

  .

 .

 ܸଵ ൌ ൌ ൌ ʹͷǤͶ͸ ቂ ቃ5ܸଶ ൌ ൌ ൌ ͷͲǤͻ͵ ቂ ቃ5ܸଷ ൌ ʹͺǤ͸ͷ ቂ ቃ ொ ହǤ଴ ௙௧ ொ ଶǤହ ௙௧ ௙௧ ഏ ల మ ௦ ഏ య మ ௦ ௦ ቀ ቁቀ ቁ మ ቀ ቁቀ ቁ ర మ ర మ ߩ ଶ ͳǤͻͶ `ଶ ൌ `ଵ ሺܸଵ െ ܸଶଶ ሻ ൌ ʹͷ ሺͳͶͶ ሻ ሺʹͷǤͶ͸ଶ െ ͷͲǤͻ͵ ଶ ሻ ൌ ͳ͹ͳ͵`‫݂݃ݏ‬ሺܽ ሻ ʹ ʹ ߩ ଶ ͳǤͻͶ `ଷ ൌ `ଵ ሺܸ െ ܸଷଶ ሻ ൌ ʹͷ ሺͳͶͶሻ ሺʹͷǤͶ͸ ଶ െ ʹͺǤ͸ͷଶ ሻ ൌ ͵Ͷ͵͵`‫݂݃ݏ‬ሺ„ሻ ʹ ଵ ʹ            >B —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F „Q5„P .

I.

.

 "#$  „ .

 „ „„ —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F „„55@@ .

 „„ —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F  85„85„P .

 „„ —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F P85@ @ .

 @„„ —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F „ 5 . .

 „@„„ —V 2<<! <.

 .

 < .

 .

 <.

 .

< < .

 „ —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F Q@  .

 @„„ —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F  5@5@„ P .

 P@„„ —V :.

0D= 5:D .

5@ 5DE!F „Q5„P .