You are on page 1of 22

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?

idt=1614

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996
Legea locuintei
Textul actului republicat în M.Of. nr. 393/31 dec. 1997
Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare si administrare a lo
cuintelor are la baza urmatoarele principii: Accesul liber si neîngradit la locuin
ta este un drept al fiecarui cetatean.
Realizarea locuintelor constituie un obiectiv major, de interes national, pe
termen lung, al administratiei publice centrale si locale.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspectele sociale, economice, tehnice
si juridice ale constructiei si folosintei locuintelor.
Art. 2. - Termenii utilizati în cuprinsul prezentei legi au urmatorul înteles:
a) Locuinta
Constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintel
e, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei
persoane sau familii.
b) Locuinta convenabila
Locuinta care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utiliz
atorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat, acopera necesitatile e
sentiale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena, asigurând exigentele m
inimale prezentate în anexa nr. 1 la prezenta lege.
c) Locuinta sociala
Locuinta care se atribuie cu chirie subventionata unor persoane sau familii,
a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta în proprietate sau
închirierea unei locuinte în conditiile pietei.
d) Locuinta de serviciu
Locuinta destinata functionarilor publici, angajatilor unor institutii sau a
genti economici, acordata în conditiile contractului de munca, potrivit prevederil
or legale.
e) Locuinta de interventie
Locuinta destinata cazarii personalului unitatilor economice sau bugetare, c
are, prin contractul de munca, îndeplineste activitati sau functii ce necesita pre
zenta permanenta sau în caz de urgenta în cadrul unitatilor economice.
f) Locuinta de necesitate
Locuinta destinata cazarii temporare a persoanelor si familiilor ale caror l
ocuinte au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sa
u ale caror locuinte sunt supuse demolarii în vederea realizarii de lucrari de uti
litate publica, precum si lucrarilor de reabilitare ce nu se pot efectua în cladir
i ocupate de locatari.
g) Locuinta de protocol
Locuinta destinata utilizarii de catre persoanele care sunt alese sau numite
în unele functii ori demnitati publice, exclusiv pe durata exercitarii acestora.

h) Casa de vacanta
Locuinta ocupata temporar, ca resedinta secundara, destinata odihnei si recr
eerii.
Art. 3. - Autorizarea executarii constructiilor de locuinte noi, indiferent
de natura proprietatii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exige
ntelor minimale, prevazute în anexa nr. 1 la prezenta lege.
Consiliile judetene si locale, potrivit competentelor stabilite prin lege, p
ot autoriza executarea etapizata a constructiilor de locuinte.
CAPITOLUL II
Dezvoltarea constructiei de locuinte
Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice române pot realiza, cu respectarea pr
evederilor legale, constructii de locuinte pentru folosinta proprie sau în scopul
valorificarii acestora.
Art. 5. - Persoanele juridice române care investesc din profit pentru realizar
ea de locuinte, având ca suprafete construite cele prevazute în anexa nr. 1 la preze
nta lege, beneficiaza de scutirea de impozit pe profitul investit cu aceasta des
tinatie, în anul fiscal respectiv.
Locuintele care se realizeaza în conditiile prezentului articol, precum si ale
art. 7 si 20 din prezenta lege, se pot amplasa pe terenurile apartinând persoanel
or fizice beneficiare de locuinte, ale persoanelor juridice investitoare sau pe
terenuri concesionate în acest scop de catre consiliile locale persoanelor juridic
e sau fizice, conform prevederilor legale, fara licitatie publica, cu reducerea
taxei de concesiune pâna la 95%.
Art. 6. - Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrari de con
solidare la locuintele avariate de seisme, precum si de reabilitare a locuintelo
r existente, de categoria a III-a, a IV-a si garsoniere, realizate în conditiile H
.C.M. nr.1.650/1968, ale H.C.M. nr.1.669/1969 si ale H.C.M. nr.585/1971, benefic
iaza de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta
lege.
Art. 7. - Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite l
ocuinte cu suprafetele construite prevazute în anexa nr. 1 la prezenta lege, exerc
itând controlul asupra pretului de vânzare, în vederea înlesnirii accesului la proprieta
te pentru unele categorii de persoane, în urmatoarea ordine de prioritate:
a) tinerii casatoriti care, la data contractarii locuintei, au, fiecare, vârst
a de pâna la 35 de ani;
b) persoanele care beneficiaza de facilitati la cumpararea sau construirea u
nei locuinte, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata;
c) persoanele calificate din agricultura, învatamânt, sanatate, administratie pu
blica si culte, care îsi stabilesc domiciliul în mediul rural;
d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale.
Persoanele din categoriile mentionate la lit. a)-c) beneficiaza de o subvent
ie de la bugetul de stat, în limitele prevederilor bugetare anuale, în raport cu ven
itul, de pâna la 30% din valoarea locuintei, la data contractarii, precum si de pl
ata în rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferentei fata de pretul final al l
ocuintei, dupa ce s-au scazut subventia si avansul minim obligatoriu de 10% din
valoarea locuintelor la data contractarii, achitat de contractant.
Persoanele prevazute la lit. d) beneficiaza de plata în rate lunare, în termen d
e 20 de ani, a diferentei fata de pretul final al locuintei, dupa ce s-a scazut
avansul minim obligatoriu de 30% din valoarea locuintei la data contractarii, ac
hitat de contractant.

12. vor înch eia cu persoanele fizice prevazute în prezentul articol contracte de împrumut pentru sumele avansate din depozitul special.De prevederile art. este de 5% anual. din credite bancare contractate de acestea . . retele de gaze. 7.Persoanele fizice prevazute la art. Art. Autoritatile publice locale. dupa caz. c) alocatiile din bugetul de stat. 7 se vor adresa consiliilor lo cale. pr evazute în anexa nr. 7 lit. . Art. 9. corespunzator numarului de persoane din familie. în conditiile prevederilor Codului civil. cu exceptia persoanelor prevazute la art. persoanele fizice care. din bugetele locale si din alte fonduri legal const ituite cu aceasta destinatie. 7-9 din prezenta l ege se vor amplasa. dupa c az. Proprietarii locuintelor noi. inclusiv posturile de transformare aferente si. de gaze si telefonice stradale. potrivit normelor legale în vigoare. precum si sumele încasate potrivit p revederilor art. Art. retelele de termoficare. pe terenurile aflate în proprie tatea unitatilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile apartinând persoanelo r fizice beneficiare. b) retelele electrice stradale. În cazul înstrainarii locuintei în conditiile prezentei legi. 1. b) încasarile realizate din vânzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinat ie din cladirile de locuit. c). persoane fizice. 8. 7 din prezenta lege beneficiaza. cu respectarea doc umentatiilor de urbanism legal aprobate si cu asigurarea utilitatilor si dotaril or edilitare necesare conditiilor de locuit.Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor d e locuinte. cu exceptia celor care se fac venituri la bugetele l ocale. prin administratori delegati de acestea. noul proprietar nu m ai beneficiaza de scutirea de impozit. Art. . în limita prevederilor aprobate anual cu ac easta destinatie.Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alim enteaza din urmatoarele surse: a) sumele aprobate anual în bugetele locale. totodata. 10. Art. d) alte surse constituite potrivit legii. În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente. se va plati o dobânda de 10% anual asupra acestor rate.Locuintele care se realizeaza în conditiile art. potrivit prevederilor legale în vigoare. prin grija consiliilor locale. dupa caz. Cuantumul subventiei se stabileste în raport cu venitul mediu net lunar pe mem bru de familie. stabilind. care constau în: drumuri publice. telefonice si de termofica re se finanteaza dupa cum urmeaza: a) drumurile publice. o singura da ta. 11. . nu au detinut si nu au în proprieta te o locuinta. retele electrice si. din bugetele de venituri si cheltu ieli ale regiilor autonome de profil. retelele de alimentare cu apa si canalizare si. cererile respective. care se restituie în rate. si ordinea de prioritate. împreuna cu familia. . destinate realizarii locuintelor. sau daca loc uinta în care gospodaresc împreuna nu satisface exigentele minimale de suprafata. Dobânda la suma avansata din depozitul special. care vor analiza si vor aproba. retele de alimentare cu apa si canal izare. potrivit normelor aprobate anual de Guvern. dupa caz. sunt scutiti de plata impozit ului pe cladire timp de 10 ani de la data dobândirii locuintei.

5 din prezenta lege. respectiv. . se instituie ipoteca legala asupra locuintei.Folosirea sumelor existente în depozitele constituite la nivelul co nsiliilor locale este de competenta si în raspunderea acestora.Prin familie. Creditele se acorda cu o dobânda egala cu cea acordata de Casa de Economii si Consemnatiuni la depuneril e pe termen ale populatiei. precum si lista persoanelor care vor beneficia de locuinte. Art. cu ocazia elaborarii bugetului de stat. Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrari de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte beneficiaza de scutirea de imp ozit pe profit. . centrali zate pe fiecare judet si municipiul Bucuresti. Art. obtinute ca subventii de la bugetul de stat.Alocatiile de la bugetul de stat se fundamenteaza de catre consil iile locale. prevazute în Legea privind finantele publice. structura pe numarul de camere si amplasam entul locuintelor. alocatiile pentru constructii de locuinte se re partizeaza si se acorda consiliilor locale beneficiare de catre Ministerul Lucra rilor Publice si Amenajarii Teritoriului. 7 de catre consiliile locale.Lista cuprinzând numarul. Minist erul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului îndeplineste atributiile ordona torului principal de credite. pe maximum 20 de ani. . cumpararea. În executia bugetului de stat. . 7. Art. se af iseaza la sediul acestora. . pentru construirea. .Pâna la restituirea sumelor datorate de catre beneficiarii locuinte lor. Art. sotia. a locuintelor pentru realizarea ca rora s-au acordat subventii se poate face numai dupa restituirea integrala a sum elor actualizate datorate si pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate. conform prevederilor art. Propunerile de alocatii din bugetul de stat ale consiliilor locale. 19. 18. se întelege sotul. Art. 15. distinct pentru terminarea locuintelor si pentru realizarea de noi locuinte. în ordinea de prioritate stabilita conform art. 20.Deschiderea finantarii si începerea lucrarilor din fonduri publice se efectueaza dupa contractarea cu viitorii beneficiari a cel putin 70% din numa rul locuintelor prevazute a fi începute. si se transmit consiliului jud etean si. potrivit prev ederilor art. reabilitarea si repararea capitala a locuintelor proprietate personala. . precum si din alte fonduri constituite cu aceasta destinatie. 16 . Art. în depozitul constituit pentru realizarea locuintelor. 14. ale caror suprafete nu depasesc pe cele cupr inse în anexa nr.Casa de Economii si Consemnatiuni va acorda credite persoanelor f izice române. dupa caz. 1 la prezenta lege. Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 13. Art. prin acte între vii. se transmit Ministerului Lucraril or Publice si Amenajarii Teritoriului de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.. Art.Înstrainarea. în sensul prezentei legi. potrivit normelor metodolog ice. . în conditiil e prezentei legi. de catre beneficiarul creditului. Pentru alocatiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru fi nantarea constructiilor de locuinte potrivit prevederilor prezentei legi. s i se suporta: a) 15%. 17. care locuiesc si gospodaresc împreuna. la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale. prin intermediul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti. cop iii si parintii sotilor.

b) diferenta. În executia bugetului de stat. i) data intrarii în vigoare si durata. precum si cele care gospodaresc împreuna cu familia în locuinte care nu satisfac exigentele minimale de suprafata. Art. care nu au detinut si nu au în propriet ate o locuinta. consemnat prin contract scris. k) persoanele care vor locui împreuna cu titularul contractului. învatamânt. Modul de plata si cuantumul subventiilor se stabilesc prin conventie între Cas a de Economii si Consemnatiuni si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Te ritoriului. cu avizul Ministerului Finantelor. consecutiv. 1 la prezenta lege. La primirea creditului. în limita cuantumului depozitului constitu it. Bunul dobândit prin astfel de credite nu p oate fi înstrainat decât dupa restituirea creditului. persoanele cal ificate din agricultura. corespunzat or numarului de persoane din familie.Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere. La depozitul constituit. sumele aferente subventiilor la dobânda pentru creditele acord ate si care urmeaza a fi acordate în anul respectiv. regulile de modificare a acesteia si modul de pl ata. Neplata. c) suprafata curtilor si a gradinilor folosite în exclusivitate sau în comun. . d) valoarea chiriei lunare. 22. l) alte clauze convenite între parti. în limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie în buge tul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. 21. h) inventarul obiectelor si al dotarilor aferente. a 6 rate lunare de credit si a dobânzii aferente atrage e xecutarea silita asupra bunului dobândit. CAPITOLUL III Închirierea locuintelor Art. care: . b) suprafata locativa si dotarile folosite în exclusivitate si în comun. Creditele pentru construirea sau cumpararea de locuinte se acorda o singura data persoanelor fizice cu cetatenie româna. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Ter itoriului va repartiza Casei de Economii si Consemnatiuni.Închirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias. potrivit celor stabil ite prin conventie. Casa de Economii si Consemnatiuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate. beneficiarul trebuie sa aiba constituit la Casa de E conomii si Consemnatiuni un depozit reprezentând pâna la 10% din valoarea creditului solicitat. sanatate. administratie publica si culte. e) suma platita în avans în contul chiriei. de la bugetul de stat. pâna la nivelul total al dobânzii. prin exceptie. f) locul si conditiile în care se realizeaza primirea si restituirea cheilor. j) conditiile privind folosinta exclusiva si în comun a partilor aflate în copro prietate. prevazute în anexa nr. inclusiv marja de dobânda. De aceste credite mai beneficiaza. Casa de Economii si Consemnatiuni va bonifica o dobân da egala cu cea suportata direct de catre beneficiar. . care îs i stabilesc domiciliul în mediul rural. g) obligatiile partilor privind folosirea si întretinerea spatiilor care fac o biectul contractului. care se va înregistra la organele fisc ale teritoriale si va cuprinde: a) adresa locuintei care face obiectul închirierii. Depozitul nu va fi restitu it înainte de rambursarea integrala a creditului si poate fi utilizat pentru resti tuirea ultimelor transe ale creditului.

b) prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor în caz de degradare a elem entelor de constructii si a instalatiilor. precum si oricaror alte bunuri aferente lor. 25. c) la cererea asociatiei de proprietari. 26. potrivit celor de m ai sus. modifica sau îmbunatati locuinta detinut a. . instalatiilor. Art. e) autorizeaza pe proprietar sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.chiriasul a pricinuit însemnate stricaciuni locuintei. Art. se înreg istreaza la organele fiscale teritoriale. daca au locuit împreuna cu acesta. numai cu acordul prealabil scris si în conditiile stabilite de proprietar. a obiectelor si dotarilor aferente sp atiilor comune. daca acestea nu sunt interzise prin contractul de închiriere principal. prin contractul de închiriere. . În cazul mai multor cereri.chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv. . b) în beneficiul descendentilor sau al ascendentilor. a) obliga chiriasul sa recunoasca sau sa plateasca în avans proprietarului ori ce suma cu titlu de reparatie în sarcina proprietarului. Art.În cazul în care partile nu convin asupra reînnoirii contractului de înch iriere. d) exonereaza proprietarul de obligatiile ce îi revin potrivit prevederilor le gale. pâna la data executarii efective a hotarârii de evacuare.Proprietarul are urmatoarele obligatii: . contractul de închiriere se transfera prin hotarâre ju decatoreasca. atunci când chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni. 23. Art. .În cazul parasirii definitive a domiciliului de catre titularul con tractului de închiriere sau al decesului acestuia. Chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute în contractul de închiriere. sau daca înstraineaza fara drept parti ale acestora. . 24.chiriasul nu a respectat clauzele contractuale. În lipsa persoanelor care pot solicita locuinta. chiriasul este obligat sa paraseasca locuinta la expirarea termenului co ntractual. Art. .Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarâri judecator esti irevocabile. c) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune. Art. Contractul de subînchiriere. încheiat cu respectarea prevederilor legale. daca au fost stabilite. . închirierea continua. în sarcina chiriasului. 28.chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau împiedic a folosirea normala a locuintei. 27. . cu conditia notificarii prealabile într-un termen d e minimum 60 de zile. c) în beneficiul altor persoane care au avut acelasi domiciliu cu titularul ce l putin un an si care au fost înscrise în contractul de închiriere. dupa caz: a) în beneficiul sotului sau al sotiei. .Chiriasul poate subînchiria.Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în urmatoarele conditii: a) la cererea chiriasului. contractul de închiriere înceteaza în termen de 30 de zile de la data parasiri i domiciliului de catre titularul contractului sau de la data înregistrarii decesu lui. atunci când: . b) la cererea proprietarului. Beneficiarul contractului de subînchiriere nu se poate prevala de nici un drep t împotriva proprietarului si nici asupra oricarui titlu de ocupare. daca a locuit împreuna cu titularul. cladirii în care este s ituata aceasta.

hidrofor. Art. daca persoanele c are au produs degradarea nu sunt identificate. instalatii de colectare a deseurilor. c) sa asigure curatenia si igienizarea în interiorul locuintei si la partile d e folosinta comuna pe toata durata contractului de închiriere. Art. 31.Titularii de contracte de închiriere pot face între ei schimb de locu inte. la elibera rea acesteia. b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea în stare de siguranta în exploata re si de functionalitate a cladirii pe toata durata închirierii locuintei. 33. scari exteri oare). . Art. de canalizare. fatada. impozitele pe cladiri si pe teren. instalatii electrice si de gaze. lucrarile pot fi exe cutate de catre chiriasi în contul proprietarului. .Chiriasul are urmatoarele obligatii: a) sa efectueze lucrarile de întretinere. dupa criteriile avute în vedere la stabilirea impozitelor si a taxelor locale pen tru terenuri. coridoare. .Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele aflate în proprietatea s tatului se stabileste prin lege speciala. . al proprieta rului locuintei.În cazul neîndeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care îi revi n cu privire la întretinerea si repararea locuintei închiriate. pavimente).). elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis. CAPITOLUL IV Administrarea cladirilor de locuit Art. Art. . retinând contravaloarea acestora din chirie. indi ferent daca acestea sunt în interiorul sau în exteriorul cladirii. cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de constructii. ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare. precum si r ecuperarea investitiei. întretinere si reparatii. Chiriasul va putea executa aceste lucrari. instalatii de anten a colectiva. Obligatiile chiriasului cu privire la întretinerea si repararea spatiului închir iat se pastreaza si în cazul subînchirierii locuintei. 30. 29. împrejmuiri. d) sa predea proprietarului locuinta în stare normala de folosinta. de instalatii. b) sa repare sau sa înlocuiasca elementele de constructii si de instalatii det eriorate din folosinta comuna. Chiria maxima pentru aceste locuinte s e diferentiaza pe categorii de localitati si pe zone de catre consiliile locale. curtile si gradinile. a) sa predea chiriasului locuinta în stare normala de folosinta. . nu a luat masuri de executare a lucrarii. crematorii.Chiria practicata pentru locuinte va acoperi cheltuielile de admi nistrare. precum si spatiile comune din interiorul clad irii (casa scarii. cu avizul autoritatii care a aprobat închirierea sau. Art. casa ascensorului. d) sa întretina în bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor. 32. holuri. obiectele si dotarile aferente. subsoluri. daca degradarea produsa este de n atura sa afecteze folosinta normala a cladirii sau a locuintei si numai atunci cân d proprietarul. la sesizarea scrisa a chiriasului. instalatii de alimentare cu apa. reparatii sau înlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva. în functie de durata normata stabilita potrivit prevederil or legale. dupa caz. central e termice. instalatii de încalzire centrala si de preparare a apei calde. c) sa întretina în bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii. precum si un profit supus negocierii între parti.Cladirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor . telefonice etc. în termen de 30 de zile de la data sesizarii. 34.

potrivi t legii. persoane fizice sau juridice. .Au acces la locuinta sociala. 36. 11.În cazurile în care. Art. dupa caz. Pentru locuintele care se realizeaza prin reabilitarea constructiilor existe nte se considera obligatorii numai prevederile legate de dotarea minima. chiriasii pot mandata un re prezentant. creând prejudicii celorlalti proprietari sau chiriasi. . Art.Locuintele sociale se vor amplasa numai pe terenurile apartinând un itatilor administrativ-teritoriale. pe amplasamentele prevazute în documentatiile de urbanism si în conditiile preze ntei legi. 42. unul dintre proprietari sau chiriasi împiedica cu buna stiinta si sub orice forma folosirea normala a imob ilului de locuit.Chiriasii cladirilor cu mai multe locuinte se pot asocia. majorat cu 10% . Constituirea fondului de locuinte sociale se face prin realizarea de constructii noi si prin reabilitarea unor constructii existente. Art.În cladirile de locuit cu mai multe locuinte. 35. servicii publice sau agenti economici specializati. . potrivit anexei nr. Obligatiile celor care administreaza sunt.Locuintele sociale apartin domeniului public al unitatilor admini strativ-teritoriale. asociatii. 39. în cladirile de locuinte. Art. în vederea functionarii corespunzatoare a cladirii. Modul de înfiintare. 2 la prezenta le ge. Consiliile locale controleaza si raspund de fondul de locuinte sociale situa te pe teritoriul unitatilor administrativteritoriale respective. . pentru care se acorda ajutor social potrivit legii. În acelasi scop. d) reprezentarea intereselor proprietarului în raport cu autoritatile publice. dupa caz. Art. . Art. în cazul neconstituirii asociatiei. 38. în orice localita te. 40.Locuinta sociala se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor stabilite în limita suprafetei construite. în scopul reprezentarii intereselor lor în raporturile cu proprietarii. 1 la p rezenta lege. în principal. b) angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare si urmarirea re alizarii acestora. la solicitarea proprietarilor cladirilor sau a reprezentantului legal al acesto ra.Constructiile de locuinte sociale se pot realiza. familiile cu un venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni sub nivelul venitului net luna r pe familie. e) îndeplinirea oricaror alte obligatii prevazute de lege. potrivit prevederilor art. proprietarul raspunde de asigurarea conditiilor de functionare normala a locuintei aflate în proprietat e exclusiva si a spatiilor aflate în proprietate indiviza. Art. proprietar ii se vor constitui în asociatii cu personalitate juridica. CAPITOLUL V Locuinta sociala Art. în vederea închirierii. pre cum si cu alte persoane juridice sau persoane fizice. În acest scop. u rmatoarele: a) gestionarea bunurilor si a fondurilor banesti. . c) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor de locuit în comun. . . 37. instanta va hotarî masurile pentru folosirea normala a imobilului. 41. organizare si functionare a asociatiilor de proprietari s e reglementeaza potrivit regulamentuluicadru cuprins în anexa nr.

Contractul de închiriere se încheie de catre primar sau de catre o pe rsoana împuternicita de acesta cu beneficiarii stabiliti de consiliul local. 31. tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala s i care au împlinit vârsta de 18 ani. dupa caz.Beneficiarii locuintelor sociale nu au dreptul sa subînchirieze. în calitate de chirias. . calculata pot rivit art. În cazurile în care venitul net lunar pe familie s-a modificat.. 43. pe familie. realizat în 2 ani fiscali consecutivi. începând cu anul 1996. Art. facute cu nesinceritate. b) în cazul în care venitul mediu net lunar pe familie. autoritatea admi nistratiei publice locale va opera modificarea chiriei si a subventiei acordate. urmatoarele categorii de persoane: tinerii casatoriti care au fiecare vârsta de pâna la 35 de ani. republicata. . veteranii si vaduvele de razboi. pe rsoanele sau familiile care: a) detin în proprietate o locuinta. . 49. 46. în conditiile prevederilor prezentulu i capitol. Art. alt e persoane sau familii îndreptatite. Venitul net lunar pe familie se stabileste pe baza declaratiei de venit si a actelor doveditoare. persoanele handica pate. . potrivit prezentei legi. . c) au beneficiat de sprijinul statului în credite si executie pentru realizare a unei locuinte. cu posibilitatea de prelungire pe baza declaratiei de venitur i si a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. Art. Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern. b) au înstrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990. Art. 42/1990. pensionarii.Locuintele sociale se repartizeaza de catre consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea.118/1990. invalizii de gradul I si II. Art. în termen de 30 de zile. orice modificare produsa în venitul net lunar al fam iliei acestuia. în functie de evolutia situatiei economice si sociale. Art. si de ele pot beneficia. sub s anctiunea rezilierii contractului de închiriere si a suportarii eventualelor daune . cuvenite proprietarului. Art. Declaratiile de venit. 24 din prezenta lege. atrag raspunderea materiala sau penala. beneficiarii prevederilor Le gii nr. în ordinea de prioritate stabilita de consilii le locale.Titularul contractului de închiriere este obligat sa comunice prima rului. va fi subventionata de la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale unde este situata locuinta sociala. sub sanctiunea rezilierii contractului de închiriere. potrivit prevederilor legale. calculat pe ultimele 12 luni. Diferenta pâna la valoarea nominala a chiriei. 42 din prezen ta lege.Nu pot beneficia de locuinte sociale. . 44. iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominala a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare. republicat. 48. depaseste cu peste 20% nivelul minim prevazut la art. o alta locuinta.Locuintele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vând ute. 47. . 45. pe o perioada de 5 ani. Nivelul chiriei nu va depasi 10% din venitul net lunar. sa transmita dreptul de locuire sau sa schimbe destinatia spatiului închiriat. d) detin. si ai Decretului-lege nr.Contractul de închiriere se poate rezilia: a) în conditiile prevazute la art.

. în situatia în care activitatea care a generat realizarea locuintelo r respective s-a restrâns sau a încetat. Persoanele fizice si agentii economici pot sprijini prin donatii sau contrib utii constructia de locuinte sociale.Locuintele noi se finanteaza. Art. în l imita suprafetei construite pe apartament. 52. potrivit prevederilor art. . 53. pot fi vândute în conditiile legii. pentru locuintele si lucraril e de viabilizare a terenurilor. 50. ale consiliilor locale. 51. CAPITOLUL VII Locuinta de necesitate .Locuinta de interventie urmeaza regimul locuintei de serviciu. ramân cu destinatia de locuinte de serviciu la data intrarii în vigoare a prezentei legi. aduse locuintei si cladirii. CAPITOLUL VI Locuinta de serviciu si locuinta de interventie Art. care.Locuintele de serviciu finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor. Locuintele de serviciu realizate în conditiile prezentei legi. . în l imitele prevederilor bugetare aprobate anual. pentru salariatii acestora. 54. potrivit anexei nr. Conditiile si durata de închiriere vor fi stipulate în contractul de închiriere înch eiat între partile contractante.Fondul de locuinte de serviciu se compune din: a) locuinte existente. dupa caz. b) pe terenurile apartinând agentilor economici. finantate din bugetele acestora. stabilite anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Lucraril or Publice si Amenajarii Teritoriului. . Art. din: a) bugetul de stat si bugetele locale. pentru locuintele finantate de la bugetul de stat sau de la buget ele locale. cu aprobarea ordonatorilor de credite. finantate din b ugetul de stat si din bugetele locale. 1. Statul sprijina constructia de locuinte sociale prin transferuri de la buget ul de stat. prin legea bugetului de stat. Locuintele de interventie se realizeaza o data cu obiectivul de investitie s i se amplaseaza în incinta acestuia sau în imediata apropiere. cu aprobarea Guvernului. în limitele prevederilor bugetare aprob ate anual cu aceasta destinatie. b) locuinte noi. cu asigurarea viabilizarii terenurilor. În situatii deosebite. Locuintele de interventie nu pot fi vândute chiriasilor. Art. în care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distincta în aceste bugete. Locuintele de serviciu se vor amplasa dupa cum urmeaza: a) pe terenurile aflate în proprietatea statului sau a unitatilor administrati v-teritoriale.Finantarea locuintelor sociale se asigura din bugetele locale. potrivit prevederilor legale. . iar peste aceasta limita. b) bugetele agentilor economici. cu aproba rea Guvernului. determinate de natura amplasamentului si de caracterul zonei. 1 se pot construi cu suprafete majorate cu pâna la 20% fata de cele prevazute în anexa n r. accesoriu la contractul de munca. Art. locuintele prevazute la alin. 1. în conditiile legii. 1 2.

în conditiile prezentei legi. pe întreaga perioada a exercitarii functiei. ocuparea si folosirea locuintelor de protocol se fac în conditiile prezentei legi. 1 nu de tin. presedintele Senatului. contractele de închiriere se încheie de catre Reg ia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii d . în cazuri de extrema urgenta. 56. o alta locuinta care sa coresp unda conditiilor stabilite potrivit art. si conditiile pe care acestea trebuie sa le îndeplineasca s e stabilesc prin hotarâre a Guvernului. Administrarea fondului locativ de protocol se face de catre Regia Autonoma " Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat". la cerere.Pot beneficia de locuinta de protocol. pe baza hotarârii consiliului local. precum si încasarea chiriei. pe durata exercitarii functiei sau a m andatului. de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimo niului Protocolului de Stat". Art. Art. 55. . Contractul de închiriere se încheie de catre primarul localitatii sau de catre o persoana împuternicita de acesta. ministri de stat. 1. 58 alin. 57. locuintele libere aflate în fondul de locuinte sociale. drept locuinte de necesitate. Resedintele oficiale ale persoanelor prevazute la alin. Atribuirea locuin telor de protocol se poate face numai daca persoanele prevazute la alin. 59. presed intele Curtii Constitutionale. Art. Atribuirea. 1 se atribuie de cat re Guvern si sunt puse la dispozitia lor. Art. pâna la înlatura rea efectelor care au facut inutilizabile locuintele. atribuirea locuintei de protocol se face prin decizie a primului-ministru si se pune la dispozitia lor de catre Regi a Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat". cu plata chirie i prevazute de lege. CAPITOLUL VIII Locuinta de protocol Art. de câte o locuinta de protocol. împreuna cu dotarile aferente. Pentru locuintele de protocol. presedintele Cons iliului Legislativ si avocatul poporului. . . Art.Pentru resedintele oficiale. ca resedinta oficiala. ministrii s i asimilatii acestora. întretin erea. . Locuinta de necesitate se închiriaza temporar persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile potrivit p revederilor art. 58. .Locuinta de necesitate se finanteaza si se realizeaza în conditiile stabilite pentru locuinta sociala. care asigura evidenta. 3. . precum si presedintele Curtii Supreme de Justitie. presedintele Camerei Deputatilor si primul-ministru beneficiaza. în localitatea în care îsi desfasoara activitatea.Locuintele de protocol sunt proprietate publica a statului.Consiliile locale pot declara. precum si a celorlalte locuinte de protocol. Lista imobilelor cu destinatie de resedinta oficiala. f). Regia Autonoma "Administratia Patrim oniului Protocolului de Stat" va încheia contracte de închiriere cu serviciile de sp ecialitate ale institutiilor în care îsi desfasoara activitatea persoanele beneficia re. 60. persoanele care îndeplinesc urmatoarele functii publice: vice presedinti ai Senatului si ai Camerei Deputatilor.Presedintele României. presedintele Curtii de Conturi. 2 lit. repararea si conservarea acestuia. Pentru persoanele prevazute la alin.

Plata chiriei pentru resedintele oficiale se face din bugetele Pr esedintiei României.19/1994 vor beneficia. 6 si 12. Guvernul va regl ementa facilitatile prevazute la cap.Construirea caselor de vacanta se autorizeaza. Art. 65. separat sau cumulativ. 62. respectiv a unei locuinte de protocol.Prevederile Ordonantei Guvernului nr.Guvernul raspunde de aplicarea unitara. de care sa poata ben eficia si persoanele fizice care investesc în constructia de locuinte si pentru pu nerea în siguranta a locuintelor avariate de seisme. al titularilor contr actelor de închiriere din locuintele cu care se învecineaza. 67. 58 si 59. 66. . care. Contractul de închiriere a locuintelor de protocol si a celor cu destinatie de resedinta oficiala înceteaza de drept în termen de 60 de zile de la data eliberarii din functie a beneficiarului. . Dupa finalizarea blocurilor de locuinte. aprobata si modificata prin Legea nr. conform prevederilor art. es te necesar avizul favorabil al proprietarilor si. 82/1995. si tinerii casatoriti care au. Art. fiecare. de l a data intrarii în vigoare a legii. Art. a politicii de dezvoltare a constructiei de locuinte. aprobate potrivit legii. . Camerei Deputatilor si Secretariatului General al Guvernului. Art. beneficiaza de scutirea de impozit pe profitul investit.irecti. Art. în zonele stabilite prin documentatiil e de urbanism si amenajare a teritoriului. dupa caz. împliniti pâna la finele anului calendaristic în care are loc contract area. 5. precum si a spatiilor cu alta destinatie situate în cladiri colective se poate face numai cu acordul proprietar ului sau al asociatiei de proprietari. vor putea ocupa locuinta respectiva împreuna cu mem brii familiei. II din prezenta lege.19/1994 si ale normelo r metodologice. se aplica în continuare pâna la termi narea locuintelor începute. potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. sursele de constituire a depozitulu i special. la cererea persoan elor fizice si a agentilor economici. pe plan orizontal si ve rtical. 5 din prezenta lege. vârsta pân a la 35 de ani. în conditiile prezentei legi. nu afecteaza drepturile locative detinute de perso anele prevazute la art. pe întreg teritoriul tarii. pe aceasta baza. CAPITOLUL IX Dispozitii tranzitorii si finale Art. . Art. În vederea efectuarii acestei schimbari.19/1994 privind stimularea i nvestitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte. Atribuirea. 64. numai pe terenurile aflate în proprietatea a cestora sau concesionate în conditiile legii. De drepturile prevazute în Ordonanta Guvernului nr.În termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de deter minare si impozitare a venitului global pentru persoane fizice. . se preiau ca venituri la depozitul special constituit în conformit ate cu prevederile art.Schimbarea destinatiei locuintelor. 9. . Senatului. .Orice litigiu în legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti. în limitele prevederilor bugetare aprobate anual. a unei resedinte oficiale. 61. Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucrarile prevazut e la art. . spatiul supus schimbarii. 63.

Art. Art. cu exceptia cap. ANEXA Nr. nr. .Dispozitiile prezentei legi privind închirierea locuintelor se comp leteaza cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune. 69. 116 din 16 noiembrie 1977. Programul de dezvoltare a constructiei de locuinte se elaboreaza de Minister ul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. proprietarii din cladirile cu mai multe locuinte în proprietate privata sau mi xta se vor constitui în asociatii de proprietari. exclusiv dispozitiile referitoare la sup rafetele locative proprietate personala. înregistrarea proprietatii în vederea constituirii asociatiilor de proprietari se face în registrele de publicitate aflate în vigoare la birourile de transcriptiu ni si inscriptiuni imobiliare din judecatorii. 4 si a art. în acord cu documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului.68/1975 privind îmbunatatirea regimului de construire a locuintelor din fondurile statului sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului în credite si executie. care face parte integr anta din prezenta lege. 72. pe baza fundamentarii organelo r administratiei publice centrale interesate. se abroga dupa 24 de luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. * orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi. 1 lit. 73. * H. la materia raporturilor juridice locative si a celor conexe acestora. a) si alin. * art.860/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr . Pâna la data dobândirii personalitatii juridice a asociatiei de proprietari. Partea I. nr. Art. a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a pre turilor de vânzare ale locuintelor din fondul locativ de stat. 5/1973.Pentru aducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentei legi. 68. . cu exceptia art. Pâna la înfiintarea si functionarea birourilor de carte func iara.Persoanele care beneficiaza de drepturi mai favorabile decât cele p revazute în prezenta lege. care se refera.Decretul Consiliului de Stat nr. Art. 2 din Legea nr. . 70.387/1977 pentru aprobarea Statutu lui privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor.La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: * Legea nr. .În termen de 24 de luni de la data intrarii în vigoare a prezentei le gi.M. aprobate confo rm legii. II I si a anexelor nr. 71. * Decretul Consiliului de Stat nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementar ea raporturilor dintre proprietari si chiriasi. 4 din aceeasi lege. 63 cu referire la cap.256/1984 privind îmbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la sta bilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile stat ului. . printre altele. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionare a asociatiei locatarilor. Guve rnul va adopta norme metodologice de aplicare. 12 alin. cuprins în anexa nr. 2. 2. Art. aso ciatiile de locatari îsi desfasoara activitatea pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. 1 . . 21-25 si art. * Decretul Consiliului de Stat nr. art. Art.C. consacrate prin legi speciale. se bucura în continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile. în ceea ce priveste închirierea de locuinte. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor. în conformitate cu Regulamentul-ca dru al asociatiilor de proprietari. 35 alin. publicat în Buleti nul Oficial. a consiliilor judetene si locale. 3 si 4.

00 6. EXIGENTE MINIMALE pentru locuinte A.50 2 .00 22. . 2.50 9.00 166. Suprafete minimale ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ Persoane/ Camere/ Camera Dormi.00 107. evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere.00 24.00 6. WC. .00 7.00 7 5 22.acces liber individual la spatiul locuibil.00 6.00 87. * Locul de luat masa poate fi înglobat în bucatarie sau în camera de zi.00 48.50 4 . supantelor si niselor. mai putin suprafata aferen ta peretilor. * Înaltimea libera minima a camerelor de locuit va fi de 2.00 34. Cerinte minimale: .Loc de Bucatarie Încaperi Spatii de Suprafata Suprafata familie locuinta de zi toare luat masa sanitare depo zitare utila construita ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ nr.00 4.00 5 .50 6.00 171. nr.00 3. * Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale înc aperilor.50 9.00 ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ NOTA: * Suprafata camerei de zi de la locuinta cu o camera include spatiul pen tru dormit.00 4.00 58.50 6.50 4 .00 5. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.00 5 4 20.00 2 2 18.50 6. dus.00 46.grup sanitar. Ea cuprinde: camera de zi. spatii .00 5. .00 4.00 144. * Suprafata locuibila este suprafata desfasurata a încaperilor de locuit. B.00 3.00 135.50 5.50 66. .00 3 3 18.spatiu pentru odihna. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 1 1 18. * Suprafata utila este suprafata desfasurata.00 115.50 5.00 81.00 4 3 19.00 6 4 21. bucatarie.50 3 .50 6. la care se va asigura un volum minim de 1 5 m3 de persoana.00 .50 2 .spatiu pentru prepararea hranei.00 8 5 22.acces la energia electrica si apa potabila.00 36.00 5 .00 12.50 110.50 74.00 102.00 37.00 3.00 7.00 5.00 3. fara tulburarea posesiei si a folosintei exclusive a spatiului detinut de catre o alta persoana sau familie.50 2 .00 52. dormitoare.50 93. cu except ia mansardelor.55 m. bai.

1 .- ------------------------------------------------- D. C. Dotarea minima a încaperilor sanitare ------------------------------------------- Baie Dus WC ------------------------------------------- Cada de baie 1 . nu se cuprinde în suprafata utila a locuintei. - mica . în cazul încalzirii cu combustibil solid. se adauga supr afata aferenta sobelor si cazanelor de baie. depozitarea si evacuarea deseurilor menajer e. - Vas WC 1 1 1 Lavoar mare 1 . în cazul în ca re încalzirea se face cu sobe. de interventie.). În cazul locuintelor duplex. este suma supr afetelor utile ale încaperilor. uscatorii. ale trecerilor cu desc hideri pâna la 1. * Încaperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin cos de ventilatie. Nu sunt cuprinse suprafatele aferen te boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct. * Suprafata încaperii sanitare principale din locuinta va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate în scaun cu rotile. - mic . * Latimea minima de circulatie a coridoarelor si a vestibulului din inte riorul locuintei va fi de 120 cm. logiilor. * În functie de amplasamentul constructiei. * Încaperea sanitara se include în locuinta. în cazul în care pot fi asigurate a limentarea cu apa si canalizarea. pragurile golurilor de usi.1 - WC . precum si suprafatele ocupate de sobe si cazane de baie (câte 0.. Încaperi sanitare ------------------------------------------------- Numar de camere/locuinta 1 2 3 4 5 ------------------------------------------------- Baie 1 1 1 1 2 Dus .. - mica . suprafetele construite pot ave a abateri în limitele de +-10%. 1 1 Portprosop 1 1 1 Portsapun 1 1 1 Porthârtie 1 1 1 Cuier 1 1 - Sifon pardoseala 1 1 - ------------------------------------------- NOTA: * În baie se va prevedea spatiul pentru masina de spalat rufe. prevazuta în tabelul B. . de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. casa scarii. 1 - Etajera mare 1 . * Numarul de persoane pe locuinta se utilizeaza la repartizarea locuinte lor sociale. nisele de radiatoare. 1 1 Cuva pentru dus ..50 m2 pentru fiecare soba si cazan de baie). 1 1 Oglinda mare 1 . precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii. * Suprafata construita pe locuinta. inclusiv anexele pentru colectarea. casa liftului etc. mai putin paliere le. balcoanelor. de serviciu si de necesitate. rampa. la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei. Nu se cuprind: suprafa ta logiilor si a balcoanelor.00 m.

. . Spatii si instalatii de folosinta comuna pentru cladiri cu mai multe locu inte * Instalatii de prevenire si stingere a incendiilor. dotarile minime privind încaper ile sanitare si bucataria se vor putea realiza pe parcursul existentei construct iei. de camere/locuinta 1-2 3 4 5 ------------------------------------------------- Spalator cu cuva si picurator 1 1 1 1 ------------------------------------------------- NOTA: * În bucatarie se vor prevedea: cos de ventilatie. Dotarea minima a bucatariei ------------------------------------------------- Nr. - Întrerupator . depozitarii si evacuarii deseurilor menaj ere. G. în corelare cu racordarea locuintei la retelele de utilitate publica sau la s istemul propriu de alimentare cu apa si evacuare controlata a apelor uzate. . precum si ascensor conform normelor în vigoare. * În cladiri cu mai multe locuinte se vor prevedea instalatii si prize pen tru antena colectiva si telefon. * Spatii destinate colectarii. . spatiu pentru frigider si pentru masa de lucru. E. F. 1 1 1 1 Comutator 1 1 . ANEXA Nr. * Spatii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi. în situati ile în care nu se pot asigura încalzirea centrala si/sau gaze la bucatarie. Dotarea minima cu instalatii electrice ----------------------------------------------------------------------- Dormitor Camera de zi Bucatarie Baie Dus WC ----------------------------------------------------------------------- Loc de lampa 1 1 . * Rampa de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile. carucioare si pentru uscarea rufelor. instalata pentru baie. * Priza cu contact de protectie. . . - Priza cu contact de protectie . * Pentru locuintele situate în mediul rural. 1 1 . * Spatii pentru biciclete. - ----------------------------------------------------------------------- NOTA: * Se vor prevedea întrerupatoare si aplice pentru fiecare spatiu de depozi tare si spatiu de circulatie. 1 1 1 1 Priza 2 3 1 . * Fiecare locuinta va fi prevazuta cu instalatie de sonerie. - Aplica . 2 REGULAMENTUL-CADRU al asociatiilor de proprietari CAPITOLUL I . . . se monteaza în ext eriorul încaperii.

Art. Proprietatea comuna este indivizibila si este detinuta de proprietarii apart amentelor individuale.Prezentul regulament-cadru stabileste modul de înfiintare si de func tionare a asociatiilor de proprietari. inclusiv statul. paratrasnete. Proprietatea comuna include instalatii ale cladirii aflate în folosinta comuna cu care a fost înzestrata cladirea în timpul constructiei sau cu care a fost dotata mai târziu de catre proprietari. fundatia. În situatia în care cotele-parti nu sunt înscrise în actele de proprietate. se întelege o parte dintr-o cladire dest inata locuirii. d) Prin cota-parte se întelege cota de proprietate care îi revine fiecarui apart ament proprietate individuala. . instalatii de telefonie. cosurile de fum. curtea inclusa. Cu exceptia unor situatii pentru care exista alte prevederi exprese în acest r egulament-cadru sau în acordul de asociere. scarile. ele vor fi calculate pentru fiecare apartament. 2. iar restul este proprietate comuna indiviza . terasele. constituie o unitate de proprietate imobiliara. holuril e. e) Prin fondatori se întelege orice persoana juridica. ca de exemplu: canale pluviale. în regim de proprietate individuala. drepturile de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinte/condominiu trebuie considerate în acelasi mod ca si drepturile de proprietate asupra altor proprietati imobiliare. corespunzator cu raportul dintre suprafa ta locativa a fiecarui apartament si totalul suprafetelor locative ale tuturor a partamentelor din imobil. conducte de apa. inclusiv în cazul celor având spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta. b) Prin spatiu. ascensoarele. an tene. ca: terenul pe care este construita cladirea. . Proprietatea comuna include toate partile proprietatii care sunt în folosinta comuna. si este înscrisa în actul de proprietate. respectiv apartamente proprietate individuala. casa scarii.cladire . c) Prin proprietate comuna se întelege toate partile dintr-o cladire aflata în p roprietate. precum si modul de administrare si de exp loatare a unor cladiri aflate în proprietate. Proprietatea imobiliara nu este un condominiu decât daca cota-parte indiviza d e proprietate comuna revine proprietarilor apartamentelor si nu poate fi separat a de proprietatea asupra apartamentelor. acoperisul. care nu sunt apartamente si care sunt destinate folosirii în comun de catre toti proprietarii din acea cladire.Regulamentul-cadru se aplica tuturor cladirilor cu mai multe apart amente în proprietate privata sau mixta. structura de rezistenta. rezervoarele de apa . 3. respectiv apartament. sisteme de încalzire si conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comuna pâna la punct ele de distributie din apartamentele individuale.condominiu se întelege o proprietate imob iliara din care unele parti au alta destinatie decât aceea de locuinta. tubulatura de gunoi. care. .Termenii utilizati în prezentul regulament au urmatorul înteles: a) Prin bloc de locuinte . instalatii electrice. definitii Art. Art. subsolurile. împreuna cu cota-parte in diviza din proprietatea comuna. 1. pivnitele. conform cotelor calculate. Dispozitii generale. o inst . din proprietatea comuna.

pe criteriul intereselor comune în gospodarirea proprietatii. . În cazul cladirilor cu mai putin de 20 de proprietari asociati. Descrierea trebuie sa fie suficienta din punct de vedere j uridic pentru înregistrarea în Cartea funciara de la biroul de înregistrare a propriet .Asociatia de proprietari se constituie în cadrul unei adunari. respectiv apartamente într -un bloc de locuinte pentru proprietarii individuali. dupa înregistrarea proprietatii în Cartea funciara. numarul de etaje. 4. CAPITOLUL II Înfiintarea si înregistrarea asociatiei de proprietari Art. care sau în numele careia se înfiinteaza un condominiu si care pr in vânzare sau orice alta forma de transfer ofera spatii.itutie a administratiei publice locale. inclusiv primari a sau fondatorul. b) numele si prenumele proprietarilor unitatilor locative. respectiv apartam ent. Statutul asociatiei de proprietari se întocmeste în baza prezentei legi si a pre zentului regulament-cadru al asociatiilor de proprietari. numarul de apartamente structurate pe numar de camere. . reunind. potrivit regulilor privind persoanele juridice. cuprinzând: descrierea cladirii.Judecatoria se pronunta asupra cererii de înregistrare. 5. Art. 85/1992. într-un bloc de locuinte/condominiu. tere nul aferent cladirii. . potrivit normelor cuprinse în prezentul regulament-cadru.61/1990 si ale Legii nr. CAPITOLUL III Acordul de asociere Art. h) Prin acord de asociere se întelege actul care consfinteste hotarârea propriet arilor de a se asocia. . minimum 3 propr ietari. care sunt legate de proprietatea comuna sau care nu pot fi înregis trate pe fiecare locuinta. se vor transforma în asociati i de proprietari.Asociatia de proprietari dobândeste personalitate juridica în momentul înregistrarii la judecatoria pe raza careia se afla cladirea pentru care s-a cons tituit asociatia. c) descrierea proprietatii. se întelege pers oana sau grupul de persoane care are în proprietate acel spatiu. inclusiv ca urmare a aplicarii prevederilor Decretului-lege nr.Acordul de asociere trebuie sa contina: a) adresa proprietatii. Art. asociatia se p oate constitui pe grupe de cladiri învecinate.Asociatiile de locatari din cladirile cu mai multe apartamente afl ate în proprietate privata sau mixta. o persoana sau un grup de persoane care actioneaza împreuna. g) Prin asociatie de proprietari se întelege organizatia proprietarilor tuturo r apartamentelor dintr-o cladire cu mai multe apartamente proprietate privata sa u mixta. Art. . i) Prin cheltuieli comune se întelege cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei. respectiv al apartamentului. atât timp cât acestia continua sa detina unul sau mai multe aparta mente din cladire. convo cata în termen de 60 de zile de la data la care întreaga cladire a fost înregistrata în Cartea funciara. 7. de regula. Membrii asociatiei vor fi toti proprietarii apartamentelor. f) Prin proprietar al spatiului. structura cladiri i. pe baza acor dului de constituire si a statutului asociatiei de proprietari. 6. 8.

11.Asociatia de proprietari. . unor persoane fizice sau juridice. acordul de asociere trebuie sa stabileasca formula car e se va folosi pentru recalcularea cotelor ce revin apartamentelor ramase în asoci atie. cu întrunirea majoritatii voturilor.La întrunirea constitutiva a asociatiei de proprietari. Art. Art. a fiecarui spatiu. . relatiile de coproprietate între proprietari vor fi reglementate în confo rmitate cu prevederile Codului civil. respectiv a lte spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta. f) cota-parte ce revine fiecarui apartament din proprietatea comuna. respectiv apartament. poat . 9. CAPITOLUL IV Drepturile si îndatoririle proprietarilor de apartamente Art. Art. atunci când este neces ar sa se inspecteze. Art. sa se repare sau sa se înlocuiasca elemente din proprietatea comuna la care se poate avea acces numai din respectivul apartament. . 15. . 17. Asociatia de proprietari poate delega atributiile comisiei de cenzori. Art. în masura sa asigure o buna identificare. respectiv spatiile.În cazul spatiilor. Asociatia de proprietari poate angaja alte persoane sau poate încheia co ntracte pentru realizarea. . proprietarul este obligat sa accepte ac cesul în apartamentul sau al unui reprezentant al asociatiei. prin localizar e si suprafata.Cu un preaviz de 15 zile. pe propria sa cheltuiala. pot fi adaugate s au retrase din asociatie.Stabilirea cotelor-parti din veniturile si cheltuielile comune se face proportional cu cota-parte din proprietatea comuna aferenta fiecarui apart ament. financiar si juridic. de co ntrol financiar si contabil. 10. d) planse sau schite. 16. .În cazul în care apartamentele. proprietarii apartamentelor vor alege un comitet executiv si o comisie de cenzori si vor hot arî numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor.atilor imobiliare. Fac excepti e cazurile de urgenta când nu este necesar nici un preaviz.Pentru amendarea sau modificarea acordului de asociere este neces ar acceptul a cel putin 80% din votul proprietarilor de apartamente. . din structura cladirii.Administrarea. e) enumerarea si descrierea partilor aflate în proprietate comuna. iar cheltuielile legate de acestea vor reprezenta cheltuiel i comune. întretinerea si reparatiile proprietatii comune cad în sarcina asociatiei. Art. . 12. Art. Candidatul care va obtine cel mai mare numar de voturi va deveni presedintel e asociatiei de proprietari. respectiv furnizarea acestor servicii.Proprietarul unui apartament este obligat sa mentina apartamentul în stare buna. . Membrii comisiei de cenzori trebuie sa aiba cunostinte de specialitate si ex perienta în domeniile economic. 14. 13. asociatii sau ag enti economici specializati. Orice amendare sau modificare trebuie sa fie înregistrata la judecatoria pe ra za careia se afla cladirea. Art. Nici un proprietar nu poate încalca sau pr ejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala. respectiv al apartamentelor cu mai mult de un p roprietar.

. 23. se va avea în vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al întregii cladiri. fara a obtin e mai întâi acceptul din partea asociatiei de proprietari.Daca proprietarul unui apartament sau oricare alta persoana care actioneaza în numele sau provoaca daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament. Indiferent de natura interventiilor. respectivul proprietar trebuie sa repare stricaciunile sau sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii. 20. pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asocie re.Pentru adoptarea deciziilor în adunarea asociatiei de proprietari s e vor avea în vedere urmatoarele: a) votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cotaparte din proprietat ea comuna. Adunarea generala este alcatuita din toti membrii asociatiei de proprietari. rezervoare de apa. daca cel putin dou a treimi din numarul membrilor sunt prezenti personal sau prin reprezentant. . reprezentând cel putin 20% din cotele de proprietate. . sunt obligate sa ia masuri pentru consolidarea acestora.Zidurile dintre apartamentele alaturate. . 21. prin împuternicire scrisa. . . Daca nu este întrunit cvorumul. Persoanele fizice sau juridice. c) un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta cel mult înca un me mbru absent. 18. alte dotari de amploare similare pot fi schimbate de asociatie numai cu aprobarea a cel putin doua treimi din numarul voturilor proprietarilor. Proprietarul nu poate schimba aspectul proprietatii comune.Proprietarul poate aduce îmbunatatiri sau modificari apartamentului sau. daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de pr oprietari au fost convocati. încalzire centrala. va avea loc cel putin o data pe an o adunare generala a membrilor asociatiei. Art. Art. fara a pune în pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor apart amente. adunarea poate fi suspendata si reconvocata. Instal atiile mai importante ca: boilere cu apa calda. La adunarea reconvocata. Art. Art. ascensoare.Dupa prima întrunire organizatorica. Toti proprietarii trebuie anuntati asupra oricarei întruniri a asociatiei de p roprietari cu cel putin 10 zile înainte ca aceasta sa aiba loc. proprietari de locuinte în cladiri afectate de se isme. potrivit preveder ilor legale. de constituire a asociatiei de proprietari. Zidurile dintre apartamente si proprietatea comuna. Art. . 19. pot fi reamplasate prin acord între proprietarii apartamentelor respective si cu înstiintarea asociatiei de proprietari. Întrunirile speciale ale asociatiei pot fi convocate oricând de catre comitetul executiv sau de catre proprietarii de apartamente. care nu fac parte din st ructura de rezistenta a cladirii. b) proprietarul poate fi reprezentat de catre un membru al familiei sau de c atre un alt reprezentant care are o împuternicire semnata de catre proprietarul în n umele caruia voteaza. 22.Asociatia de proprietari poate adopta decizii. deciziile pot fi adoptate indiferent de numarul mem brilor prezenti.e întreprinde masuri vizând îmbunatatirea confortului si a eficientei cladirii. care nu fac parte din structura de re zistenta a cladirii. CAPITOLUL V Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Art.

încasarea cotelor de întretinere Art. Art. în general. . b) angajeaza si suspenda din functie pe cel care administreaza proprietatea sau pe ceilalti functionari sau angajati. CAPITOLUL VI Comitetul executiv Art. 25. pe toata durata ei. d) în cazul unui vot paritar. d) încheie contracte si îsi asuma obligatii în nume propriu sau în numele proprietar ilor de apartamente. .Daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara legii sa u acordului de asociere sau este de natura sa produca daune considerabile intere selor unei minoritati a proprietarilor de apartamente. în vederea administrarii si bunei functi onari a cladirii. 28.Anul fiscal al asociatiei de proprietari va fi anul calendaristic . e) reglementeaza folosirea. Deciziile asociatiei de proprietari vor fi luate. repararea. f) impune penalizari pentru întârzierea platii cotelor de întretinere. în nume propriu sau în numele proprietarilor de apartamente. interesele legate de cladire. comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor în adunarea general . în termen de 60 de zile de la a doptarea acesteia. El reprezinta asocia tia de proprietari împotriva unui tert. înlocuirea si modificarea p roprietatii comune. g) adopta sau amendeaza deciziile. c) initiaza sau apara în procese. 27. Art. conform celor stabilite prin negociere. personalul necesar bunei gospodariri a partilor si a instalati ilor de folosinta comuna ale cladirilor poate fi angajat prin contract individua l de munca sau prin conventie civila. . comitetul executiv poate reprezenta asociatia de proprietari în administ rarea si exploatarea cladirii. Înainte de începutul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaz a. 26. încaseaza cotele obisnuite si speciale pentru cheltuielile comune de l a proprietarii de apartamente si de la proprietarii spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta. precum si fondul de rulment. Comitetul executiv poate angaja personal specializat sau poate numi alte per soane pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin. votul presedintelui este decisiv.Cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor de apa rtamente. j) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor de apartamente. în interesele legate de cladire. Art. orice proprietar poate ac tiona în justitie valabilitatea respectivei decizii.Asociatia de proprietari îndeplineste urmatoarele atributii: a) adopta si amendeaza bugetele de venituri si cheltuieli. întretinerea. . i) asigura urmarirea comportarii în timp a constructiei. regulile si regulamentele. CAPITOLUL VII Cheltuieli comune. . h) completeaza la zi cartea tehnica a constructiei. 24. Actionarea în justitie nu trebuie sa întrerupa executarea decizie i decât în cazul în care instanta hotaraste suspendarea deciziei respective.Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia în deru larea contractelor si îsi asuma obligatii în numele asociatiei. inclusiv în actiunile judecatoresti initiate de asociatie împotriva unui proprietar de apartament care nu si-a îndeplinit obliga tiile fata de asociatie sau în procesele initiate de un proprietar de apartament c are contesta o decizie a asociatiei de proprietari. cu un vot reprez entând majoritatea simpla din totalitatea voturilor obtinute.

inclusiv a celor nepre vazute. suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate de întretiner e si functionare a proprietatii comune. inclusiv a celor neprevazute. Art. dar necesare. si a altor cheltuieli resta nte. timp de ma i mult de 30 de zile de la termenul stabilit. Art. 19:31 Declinare de raspundere: Textele actelor normative publicate în aceasta rubric a nu au caracter oficial. 31. 29.Toti proprietarii de apartamente trebuie sa plateasca în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune. Asociatia de proprietari îsi va putea deschide c ont la oricare unitate bancara sau filiala C. Duminica. .E. Astfel de sume se vor plati la termenele stabilite de adunarea generala a asociatiei de proprietari. pentru acoperirea datoriilor. Sentinta data în favoarea asociatiei de proprietari. poate fi pusa în aplicare prin orice modalitate permisa de Co dul de procedura civila. Art. 17 octombrie 2010. 30. se aproba si un fond p entru repararea si îmbunatatirea proprietatii comune. . Bugetul anual va trebui sa fie adoptat prin votul majoritar al adunarii gene rale a asociatiei de proprietari. poate fi perceputa o suma speciala. . Plata se va face conform hotarârii luate în adunarea generala. Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona în justitie pe orice proprie tar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune. în afara cheltuieli lor comune prevazute în buget. Daca membrii asociatiei de proprietari sunt de acord.a un buget anual.Asociatia de proprietari poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune. timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit. Comitetul executiv va pregat i si va prezenta adunarii generale suma necesara pentru alimentarea acestui fond . oricarui proprietar care se va face vinovat de neplata acestora. Actiunea este scutita de taxa de timbru.C. . destinata achitarii cheltuielilor comune neprevazut e.Cu aprobarea data prin votul a doua treimi din numarul membrilor asociatiei de proprietari. pentru sumele datorate de oricare proprietar.