You are on page 1of 25

PROCEDURA ADMINISTRATIVE

P-1. Nocioni i procesit administrative
Procedurat ndahen ne procedura gjyqesore dhe administrative.
Proceduren administrative e perbejne rregullat juridike me te cilat rregullohet
veprimi i detyrueshem i organeve te administrates kur ne ceshtjet administrative
vendoset per te drejtat dge detyrimet e personave fizik dhe juridik.
Me rregullat e kesaj procedure rregullohen kompetenca, veprimet procedurale, te drejtat
dhe detyrat e personave qe marrin pjese ne process si dhe forma e akteve me te cilat
vendoset, dhe forma e mjeteve te rregullta e te jashtezakonshme juridike.
Qe nje pune administrative te jete ceshtje administrative duhet ti kete 3 cilesi:
1 )se eshte nxjerre nga organi administrative;
2) se eshte nxjerre ne ceshtjen e caktuar administrative;
3) se me te te vendoset per te drejten apo detyrimin e caktuar te pales.
Pervec ceshtjeve administrative, organet e administrates kryejne edhe veprime te shumta
administrative. Me keto veprime nenkuptohen mbajtja e evidencave te ndryshme dhe
leshimi i certifikatave dhe te dokumenteve te tjera nga librat amze te te lindurve,
kurorezuarve, te vdejurve, etj.
Dallimi mes ceshtjeve adsministrative dhe veprimeve administrative eshte se me veprime
administrative personi nuk fiton te drejta apo detyrime te caktuara.
P-2. Parimet e procedures administrative
1.Parimi i ligjshmerise – ky parim ne proceduren administrative sigurohet me ane te
ankimit dhe te padise si dhe me mjetet e jashtezakonshme juridike. Rastet e paligjshmerise
radhiten ne pese grupe:
1) jokompetenca;
2) shkelja e dispozitave te procesit;
3) shkelja e te drejtes materiale;
4) vertetimi i gabuar apo jo i plote i gjendjes faktike; dhe
5) paligjshmeria ne qellim apo kuptim te aktit.
2. Parimi i mbrojtjes se te drejtave te qytetareve dhe mbrojtja e interesit publik – Ky
parim ka te beje me detyren e organeve qe paleve tu bejne te mundur qe sa me lehte te
mbrojne dhe realizojne te drejtat e tyre , te mos jete ne dem te te drejtave dhe personave te
tjere e as ne kundershtim me ligjin.
3. Parimi i efektivitetit – Ky parim obligon organet e administrates dhe institucionet e
tjera qe ceshtjet administrative ti vendos me sukses dhe shpejte.
4. Parimi i se vertetes materiale – Ky parim perbehet ne obligimin e organit qe te vertetoj
gjendjen e drejte te sendit. Sipas ketij parimi, me rastin e vendosjes organi duhet qe te
vertetoj faktet te cilat jane me rendesi per marrjen e vendimit . Shmangja nga ky parim
mund te paraqitet ne dy raste: kur organi vendos sipas procesit te shkurter drejtperdrejte
dhe rasti i dyte eshte kur kemi te bejme me nderrmarjen e masave urgjente te cilat nuk
mund te shtyhen.

5. Parimi i degjimit te paleve- Ky parim ka te beje me ate se organi administrative, para
marrjes se vendimit e njofton palen me te gjitha faktet dhe rrethanat e rendesishme ne
menyre qe pala te mund te deklarohet ne lidhje me to. Kjo realizohet me rastin e ftuarjes se
1

pales ne séance, dhe ate pala duhet te ftohet me kohe, ne menyre qe ai te mund te
pregaditet per séance. Me se paku ky afat per pergatitje eshte tete dite.Degjimi i pales nuk
nevojitet kur organi vendos sipas procedures se shkurter ekzaminuese dhe ne rastin kur
organi administrative ka te beje me nderrmarjen e masave ne interesin publik te cilat masa
nuk mund te shryhen, ndersa faktet mbi te cilat duhet te bazohet vendimi jane bere te
besueshme.
6. Parimi i cmuarjes se lire te provave – Ly parim do te thote se personi zyrtar eshte i lire
qe sipas bindjes se vete te beje cmuarjne e provave dhe te vendos se cilat fakte do ti marre
si te provuara. Keto fakte duhet ti vleresoj ne menyre te ndergjegjshme dhe te kujdeshnme,
duke e cmuar cdo prove vec e vec. Personi zyrtar nuk eshte i obliguar qe te pranoj si prove
te plote deklaraten e deshmitarit. Mirepo organi eshte i detyruar qe te pranoj dokumentin
publimsi prove deri sa personi i kundert te verteton te kunderten.
7. Parimi i pavaresise ne marrjen e vendimeve – Sipas ketij parimi organi zyrtar eshte i
lire ne marrjen e vendimeve, por ai kete duhet ta beje ne pajtim me ligjin. Sipas ketij
parimi, personi zyrtar nuk guxon te marre udhezime nga askush per nxjerrjen e vendimit.
8. Parimi i se drejtes per ankim – Sipas ketij parimi, ankimi nuk mund te behet kunder
vendimit te organit te shkalles se pare mbi te cilin nuk ka organ te shkalles se dyte, pervec
kur kjo nuk eshte parapa me ligj. Qe te mund te behet ankimi, duhet te ekzistoj vendimi i
shkalles i pare, pervec nese nuk eshte fjala per heshtje administrative ( kur organi
administrative nuk i pergjigjet kerkeses se pales ne afatin prej 30 ditesh).
9. Parimi i plotefuqishmerise se vendimit – Sipas ketij parimi i plotefuqishem eshte ai
vendimkunder te cilit nuk mund te behet ankim as te ngritet kontesti administrative
(vendimi i formes se prere) e me te cilin pala ka fituar te drejta te caktuara.
10. Parimi i ekonomizimit te procesit – Sipas ketij parimi procesi duhet te zhvillohet
shpejte dhe me sa me pak shpenzime, duke mos humbur kohe. Mirepo aplikimi i ketij
parimi nuk ben te jete ne dem te realizimit te procesit dhe ne dem te se vertetes materiale.
Ky parim perfshin edhe dy parime te jrea ne vete; parimin e kursimit dhe ate te shpejtesise.
11. Parimi per detyrimin e ofrimit te ndihmes pales se painformuar – Organi i cili e
zhvillon procesin duhet te kujdeset qe pala me rastin e realizimit te te drejtave te mos pesoj
dem per shkak te mosinformimit apo te mosditurise. Ky parim me teper ka te beje me
organizimin e mire dhe te pajisur te zyrave te pranimit dhe zyrave te vendit si dhe te zyrave
pritese e atyrete ndihmes juridike.
12. Parimi i perdorimit te gjuheve dhe te alfabeteve – Sipas ketij parimi te gjitha paleve
u garantohet e drejta qe te perdorin gjuhen e vet. Nese procesi nuk zhvillohet ne gjuhen e
plaes, organi administrative eshrte i detyruar qe pales t’ia beje te mundur percjelljen e
procesit ne gjuhen e vete amtare dhe kjo gje shenohet ne procesverbal. Palet pra ne keso
raste mund ta ndjekin procesin permes interpretit.
13. Perdorimi i shprehjes “organ” – Sipas ketij parimi me shprehjen organ kuptojme
organin i cili zhvillon proceduren administrative apo i cili zgjedh ceshtjet administrative,.
Organe te tilla jane organet shteterore dhe organizatat e bashkesise veteqeverisese, pervec
nese me ligj nuk eshte caktuar ndryshe

P-3. Kompetenca ne procesin administrative

2

3 . 2) tokesore. kompetenca tokesore caktohet sipas vendit ku gjendet sendi. nese me ligj nuk eshte caktuar kompetenca e organeve te tjera. pervec ne rastet kur eshte parapa me ligj. Sipas ligjit. Kjo paraqitet mjaft shpesh ne rastet kur ne disa ligje nuk eshte caktuar organi qe do te ishte competent per vendosje ne ceshtjet administrative p. Nga lemia e ndertimtarise. finances.Ne ceshtjet qe kane te bejne me paluejtshmerine. Pora asnje organ nuk mund t’ia merr kompetencen organit tjeter. me se shpeshti me ligjet te cilat rregullojne materien e caktuar administrative. Percaktimi i kompetences – Kompetenca lendore ne procein administrative caktohet me dispozita. Per ceshtjet qe kane te bejne me veprimtarine e ndonje organi. dhe 3) funksionale. Kompetenca tokesore. sepse kjo kompetence ndihmon qe saktesisht te percaktohet se cilit organ qe ka kompetence lendore i eshte dhene ne kompetence vendosja e ceshtjes konkrete. caktohet sipas vendit ku kryhet veprimtaria.caktohet me dispozita mbi ndarjen politico territoriale te komunave si dhe me dispozita mbi punen e disa organeve. Bartja dhe marrja e kompetences – Dispozitat per kompetencen jane te natyres detyruese (ius cognes) dhe duhet te respektohen nga organet administrative dhe pjesemarresit e tjere ne process. Kompetenca tokesore – Kjo kompetence caktohet sipas territorit te veprimit te organit. Mirepo ka raste kur veprimi zyrtar duhet te kryhet jashte kufijve te rajonit te organit. atehere e kemi rastin e marrjes se kompetences nga nje organ ne dobi te organit tjeter. cdo organi administrative i eshte lene ne detyre qe gjate tere procesit te kujdeset per kompetencen lendore dhe ate tokesore. atehere duhet qe parashtresen e pales t’ia dergoj organit competent pa shtyerje dhe per kete ta informoj palen. Dallojme tri lloje te kompetencave: 1) lendore. per vendosje ne ceshtjet administrative ne shkalle te pare jane kompetent organet komunale te administrates. Nese me ligj eshte parapa se kompetencen duhet ta marre organi tjeter. Ne baze te ligjit. Me qellim te respektimit te dispozitave mbi kompetencen. organi competent per vendosje mundet te lus organin tjeter qe ne vend te tij te nderrmare disa veprime dhe kjo ne ligj eshte perpunuar si ndihme juridike. kompetenca tokesore caktohet sipas vendit ku gjindet selia e arij organi. Kompetenca funksionale – konsiderohet si nje nenlloj i kompetences lendore. Kompetenca lendore – Sipas eksaj kompetence organet administrative jane te obliguara te zgjedhin nje ceshtje ne baze te natyres e materies se asaj ceshtje administrative. Edhe bartja e kompetences nga njeri organ ne tjetrin eshte i lejuarvetem ne baze te autorizimit ligjor.Kompetence eshte autorizimi i organeve per vendosje te ceshtjeve te caktuara juridike. e jo lloji apo natyra e punes. sh. Pra ne caktimin e kompetences tokesore eshte vendimtar momenti territorial. Ne ceshtjet qe kane te bejne me veprimtarine profesionale. Nese organi konstaton se nuk eshte competent. Kompetencen territoriale e kane te gjitha organet. Vetem organi kompetent eshte i autorizuar te vendos ne ceshtjen e caktuar dhe ai organ nuk mund te refuzoj vendosjen e ceshtjes se tille. Ne ceshtjet e tjera sipasvednbanimit te pales. Kompetenca e presupozuar (presumptive) – Kufizimi hapsinor i kompetences .Kompetenca lendore e organit administrative eshte e kufizuar mbrenda kufijve te saj. Ne raste te tilla organi administrative i cili e kryen veprimin duhet qe ta lajmeroj organin tjeter ne rajonin e te cilit do ta nderrmare ate veprim. etj.

Keto te drejta pervec eprorit ligji ia mundeson qe me autorizim ti kryej edhe punetori professional i organit administrative. ose perfaqesues ligjor i pales. P-6. Organet administrative duhet qe me kerkese per ndihme juridike tu drejtohen gjyqeve per ndihme dhe gjykatat kane per detyre te veprojne sipas kesaj kerkese. Personi zyrtar Sipas ligjit me person zyrtar kuptojme eprorin e organit dhe personin zyrtar i cili eshte i autorizuar te nderrmare veprime ne procesin administrative para nxjerres se vednimit.Konflikt kompetencash – Ne parktike ndodh qe qe me teper organe konsiderojne se jane kompetente per vendosje te nje ceshtje administrative . Pasi te kerkoj pala perjashtimin e personit zyrtar. perkatesisht eprori i cili udheheq me organin administrative. nese eshte deshmitar. ndihma juridike mund te kerkohet edhe nga organet e tjera si gjykatat.. Kunder konkluzionit me te xilin caktohet perjashtimi i personit zyrtar nuk lejohet ankimi. Palet dhe perfaqesimi i tyre ne procesin administrative 4 . pra te perjshtimit te detyrueshem jane: Nese ne lenden per te cilen zhvillohet procesi personi zyrtar eshte pale. Te kerkuarit e obligueshem te ndihmes juridike e kemi ne rastin kur nje organ administrative i cili duhet te nderrmare veprim jashte territorit te vet i drejtohet me lutje organit ne territorin ne te cilin duhet te nderrmare veprimin . Kemi dy lloje te kompetencave: positive – kur dy organe konsiderojne se jane kompetente. P-4. Perjashtimi i personit zyrtar – Ekzistojne dy grupe te shkaqeve per te cilat mund te kekrohet perjashtimi i personit zyrtar: ne grupin e pare bejne pjese arsyet per perjashtim te detyrueshem te peronit zyrtar. Ne keto raste kemi te bejme me konflikt kompetencash. Si shkaqe te grupit te pare. i autorizuar bashk me palen. nese me palen eshte ne vije te drejte te gjakut. Ndihma juridike Sipas rregullit cdo organ kryen veprime ne kufijt e territorit te vete. apo qe asnje organ nuk deshiron te pranoj kompetencen per ceshtjen konkrete. kurse ne vije anesore deri ne shkallen e katert. ekspert. Organi administrative mund te kryej veprimin juridik edhe jashte territorit te vete. Ne grupin e dyte te shkaqeve per perjashtimin e personit zyrtar bejne pjese rrethanat te cilat mund te vene ne dyshim paanesine e personit zyrtar. ndersa i dyti i perket mudnesise jo te obligueshme. Pas procesit te zhvilluar dhe te vertetimit te gjendjes faktike. Ne raste te tilla shfrytezohen rregullat ëer ndihme juridike. dhe negative – kur dy a po me shume organe refuzojne te vendosin per ceshtjen administrative. Ankesa lejohet kunder konkluzionit me te cilin refuzohet kerkesa e pales per perjashtim te personit zyrtar. dhe punetorin professional i organit te administrates te cilit eprori i vete i ka dhene autorizime per nderrmarjen e veprimeve administrative. nese eshte me palen bashkeshort ose ne gjini sipas vjehrrit deri ne shkallen e dyte dhe nese ne procesin e shkalles se pare ka marre pjese ne nxjerrjen e vendimit apo ne vete zhvillimin e procesit. kur organi i pare e lut ate te dytin qe ti kryej veprimet me qellim te ekonomizimit dhe te shpejtesimit te zgjidhjes se ceshtjes administrative. personi zyrtar nuk mundet te nderrmare asnje veprim ne process derisa te nxjerret konkluzioni per ate. P-5. vendimin ne ceshtjen administrative e merr organi competent per vendosje . Rastin e dyte e kemi jodetyrimor. Pervec ndihmes juridike ne mes te organeve administrative.

interpretet. atehere eshte fjala per perfaqesuesin e tij ligjor apo perfaqesuesin me autorizim te vecante. Aftesia e pales – Me aftesi te pales kuptojme qe personi i cili merr pjese ne procesin administrative te mund te jete bartes i te drejtave dhe detyrave te veta. d) perfaqesuesi i perbashket. te kete aftesi procedurale. Pale mund te jete cdo person fizik dhe juridik. Organi i cili e zhvillon procesin administrative duhet qe tere kohen te kujdeset qe personi i cili paraqitet ne process a mund te jete pale e nese jo te verifikoj se a e perfaqeson ate perfaqesuesi ligjor. Aftesia procedurale – Aftesia proceedurale do te thote qe pala te kete mundesi qe vete ti nderrmarr veprimet gjate procesit administrative. Si cilesi e vecante e pales eshte legjitimiteti i plaes. Dallojme keto lloje te perfaqesimit: a) perfaqesuesi ligjor. por veprimet procedurale ne vend te tyre i kryejne perfaqesuesit e tyre. dhe te ekzistoj lidhja e caktuar e pales me ceshtjen konkrete administrative. Perfaqesuesi ligjor – vepron per personat qe nuk kane aftesi procedurale si dhe per personat juridik. Te drejta dhe detyra te pales kane prokurori publik. grupi i personave. deshmitaret. e) ndihmesi profesionist. avokati publik dhe organet e tjera te pushtetit local dhe qendror. Nuk ka process administrative nese nuk e udheheq organi. Keshtu pale mund te jene edhe organet e pushtetit. P-7. perfaqesuesi ligjor caktohet ne baze te ligjit apo te aktit competent . Perfaqesimi i pales ne procesin administrative Te gjithe perfaqesuesit dhe te autorizuarit ne procesin administrative jane persona fizik me aftesi afariste te cilet kryejne veprime ne emer dhe llogari te paleve te cilet i perfaqesojne. Ne procesin administrative palet rradhiten ne tri grupe: pale active – qe eshte personi me kerkesen e te cilit ngritet prcoesi pala passive – personi kunder te cilit zhvillohet procesi pala e rastit – qe eshte personi i cili paraqitet ne process me qellim te mbrojtjes se te drejtave apo interesave te veta juridike. Personat e tille jane pale ne process.Ne procesin administrative pjesemarres kryesor jane organi dhe pala. Qe pala e caktuar te mundet plotesisht te marre pjese ne procesin administrative duhet qe ti plotesoje tri kushte: te kete aftesi per te qene pale. 5 . Per palen e paafte. shenohet ne legjitimacionin e pales. Pala – Pale eshte personi me kerkesen e te cilit ngritet procesi ose personi kunder te cilit zhvillohet procesi. b) i autorizuari. Kjo aftesi fitohet qe nga lindja e eprsonit fizik apo themelimi i personit juridik. njihen palet nje paleshe ne te cilat merr pjese nje pale apo me shume pale ne pozite te njejte. Ne procesin administrative si pale mund te paraqiten edhe palet te cilat nuk jane person juridik. Dhe kemi rastet shumepaleshe kur ne procesin administrative paraqiten shume pale me interesa te kunderta. Nese ne vend te pales lajmerohet person tjeter. Ne pikepamje te numrit te paleve. qofte fizik qofte juridik me lenden per te cilen zhvillohet procesi administrative . Raste te tilla jane kur si pake oaraqiten personat jomadhore. Ekzistojne raste kur nje person mund te kete aftesi te pales por te mos kete aftesi procedurale. etj. njesia afariste. c) perfaesuesi i perkohshem. Kete aftesi mudn ta kene te gjithe personat fizik dhe juridik. Grupi dyte jane ekspertet. Legjitimiteti i pales – Maredhenia e personit.

apo me humbjen e aftesise se tij procedurale apo nderrimin e perfaqesuesit ligjor. Komunikimet e shkurta mund te behen edhe permes telefonit nese kjo eshte e mundur. I autorizuari nuk mundet ne vend te pales te kryej vetem ato veprime per te cilat eshte e nevojshme qe vete pala te jep deklarate. 6 . as civile. Ndihmesi profesionist vepron vetem prane pales e jo edhe ne vend te pales. organizata apo insitucioni nuk e ka perfaqesuesin e vet. Gjate procesit. Parashtresat Parashtresa eshte nje nga format per komunikim te paleve dhe te pjesemarresve te tjere ne procesin administrative. eshte e nevojshme prezenca e dy deshmitareve te cilet do te nenshkruhen ne autorizim. I autorizuari – eshte personi i cili i perfaqeson palet ne procesin administrative. objekti me te cilin ka te beje.Si perfaqesues te tille me se shpeshti lajmerohen prinderit e te miturit. Pasardhesi juridik i pales (trashegimtari) mund ta revokoj autorizimin e meparshem. Ndihmesi profesionist – Ligji parasheh ndihmesin profesionist te cilin nuk e njeh as procedura penale. lutjet. P-8. kur i autorizuari jep deklarate gojore. Palet kane te drejte vete te percaktojne te autorizuarin e tyre. kundershtimet dhe komunikimet tjera. Qe te dy keto autorizime ne cdo kohe mund te kufizohet. fleteparaqitjet. Procedura ne bashkim gjen shprehje kur ne process paraqiten dy ose me shume pale bashkatisht ne te njejten lende. apo avokati. Autorizimi per perfaqesim mund te jepet me shkrim dhe me goje ne procesverbal. as proceset e tjera. i biri ose e bija. Me vdekjen e pales. Me parashtrese nenkuptojme kerkesat. emertimin e organit te cilit i dergohet. Ky organ e cakton kujdestarin edhe personave madhor te cilet jane privuar pjeserisht apo teresisht nga aftesia procedurale. Perfaqesuesi i perkohshem – Organi i cili e zhvillon procesin administrative mund t’ia caktoj pales perfaqesuesin e perkohshem ne keto raste: -nese pala e cila nuk ka aftesi procedurale nuk e ka perfaqesuesin e vet ligjor. kerkesen perkatesisht porpozimin. Ndihmesi profesionist eshte person profesionist i cili i jep pales ndihme profesionale ne forme te dhenies se keshillave dhe njoftimeve. Perfaqesuesi i perbashket – Ky lloj i perfaqesuesit paraqitet kur ne procesin administrative ndeshemi me bashkesine procedurale. Personat juridik i perfaqesojne perfaqesuesit e tyre te cilet caktohen me aktin e personit juridik te cilin e perfaqesojne. propozimet. dhe emrin dhe mbiemrin dhe vendeqendrimin e perfaqesuesit apo te autorizuarit. ankimet. Perndryshe mund te dergohen edhe me telegraf. Autorizimi mund te jepet per tere procesin apo vetem per disa veprime. autorizimi nuk pushon. Parashtresa duhet te permbaje .parashtresat si rregull dorezohen drejtperdrejte ose dergohen me shkrim me ane te postes. Dorezimi dhe pranimi i parashtresave. Kur autorizimi i jepet personit i cili nuk eshte avokat. Parashtresen e nenshkruan vete paraqitesi. pala ka te drejte qe ta ndryshoj apo ta revokoj ate. ose kur duhet te merret ndonje veprim kunder pesonit te cilit nuk i dihet vendeqendrimi . njeri prej prinderve. pastaj kur nderrmarja. dhe ne rastet kur duhet te kryhet veprimi i cili nuk mund te shtyhet . Ne rastin e tille palet kane per detyre te theksojne se cila prej tyre do te paraqitet si perfaqesuese e tyre e perbashket nese nuk kane vendosur ta caktojne te autorizuarin e perbashket.kujdestarin e cakton organi per punet e kujdestarise. formularet. Femijeve te mitur te cilet gjenden nen kujdesin prindor . perjashtimisht ate mund ta nenshkruaj ne vend te paraqitesit bashkeshorti. kurse pala apo perfaqesuesi i tij nuk mund te thirren ne kohen e duhur. ose komunikohen me goje ne procesverbal. kush eshte perfaqesuesi ose i autorizuari.

diteve te punes. te cilat nuk jane gjithmone organet e njejta qe vendosin mbi ato parahtresa. vendi dhe ora e sakte kur duhet te paraqitet personi. Personi i ftuar ka per detyre ti pergjigjet fteses. atehere ajo parashtrese mund te hudhet poshte. koha kur kryhet veprimi. lenda per te cilen ftohet si dhe duhet te ceket se ne cfare cilesie ftohet ai person. P-10. 2) procesverbali per disa veprime te rendesishme te cilat kryhen jashte séances gojore. Te metat te cilat nuk e penojne veprimin e parashtreses nuk menjanohen ne kete faze. Parashtresat dorezohen gjate orarit te punes. Kur parashtresa permban me shume kerkesa. Kjo leterthirje duhet te permbaj emertimin e organit i cili i fton. emrin. atehere ai person mund te sillet me detyrim e perpos kesaj mundet edhe te denohet me gjobe. Organi i cili e pranon parashtresen. Ne procesverbal duhet te shenohen. Ftesa Prezenca e paleve dhe e pjesemarresve te tjere ne procesin administrative sigurohet permes ftesave. atehere per kete nxjerr konkluzion me te cilin do te refuzoj pjesen e parashtreses per shkak te jokompetences. Si procesverbal me i rendesishem eshte ai mbi séancen gojore. Pastaj nenshkruhen personi qe ka marre pjese ne veprim. ne te kunderten do te konsiderohet se parashtresa nuk eshte paraqitur fare. Per kerkesat e tjera per te cila nuk eshte competent. Procesverbal. duhet qe asaj t’ia veje vulen katrore te pranimit. lenda ne te cilen kryhet veprimi. emertimi i organit i cili e kryen veprimin.Sipas rregullit parashtresat i dorezohen organit competent per pranimin e tyre . Nese ai person nuk ka mundesi te vije. vendi ku kryhet veprimi. por kjo lihet me vone. Gjithashtu ne ftese ceket se nese personi nuk mund te paraqitet. mbiemrin dhe adresen e personit qe ftohet. por ajo mund te permbaj edhe shume kerkesa. Nese nuk mund te konstatoj se cili eshte organi competent i cili duhet ti zgjedh kerkesat e tjera. dita. ate t’ua lexoj te pranishmive dhe te konstatohet se nuk ka verejtje. Ftesa behet me leterthirrje me shkrim. 1)procesverbali mbi séance gojore. prandaj edhe eshte parapa qe ai te mbahet gjate zhvilimit te procedures. Parashtresa zakonisht permban nje kerkese. ia dergon ato menjehere organit competent dhe per kete e njofton palen. Nese pesoni i ftuar nuk i pergjigjet fteses dhe nuk e arsyeton mungesen e tij. 3) procesverbali mbi panimin e parashtresave gojore. 4) procesverbali mbi votimin. Ne fund organi zyrtar ka per detyre qe para se te perfundoj procesverbali. Ai e cili e ben parashtresen duhet qe me afat ti menjanoj te metat per tu konsideruar parashtresa ne rregull. I ftuaripoashtu inofromohet per pasojat nese nuk i pergjigjet fteses apo nese nuk lajmeron se nuk ka mundesi te vije. atehere organi competent eshte i detyruar qe te marre ne zgjidhje kerkesen per te cilen eshte competent per te vendosur. apo kur eshte e pakuptueshme ose jo e plote. P-9. atehere ai duhet te lajmeroj organin per kete. dhe emrat e te pranishmive.i duhet te mbahet ne rregull dhe asgje nuk guxon te fshihet. Ne rastin kur parashtresa ka te meta formale. por kete e ben organi i cili vendos mbi parahtresen. Ne procesin administrative dallojme keto procesverbale. ai duhet qe per kete ta informoj organin i cili e ka derguar ftesen. Parashtresa mund te kete te meta si per nga forma ashtu edhe per nga permbajtja. Procesverbali duhet saktesisht te permbaje rrjedhen e procedures. Procesverbali dhe passhenimi Procesverbali eshe nje paraqitje zyrtare me shkrim ne te cilen shenohen veprimet e kryera ne process. personi zyrtar dhe 7 .

kur kur qe nga dita e dorezmit fillon te rrjedh afati qe nuk mund te zgjatet. por nese dergohet me poste. kane te drejte qe te njoftohen edhe me zhvillimin e procesit. nese eshte derguar me poste. per komunikimet. Kete kane te drejte ta bejne edhe organet e shtetit. apo postes. Keqyrja e dokumenteve dhe njoftimi mbi zhvillimin e procesit Pala ka te drejte qe te keqyr dokumentet e lendes dhe ti rikopjoj ato me shpenzimet e veta. Situate e njejte vlen edhe kur dergimi behet ne vendin e punes.procesmbajtesi. atehere mjafton qe ti dorezohet njerit prej tyre. Ndersa ne dere te baneses apo postes derguesi duhet ta vendos komunikimin shkresor se ku gjendet dokumenti. Passhenimi ne akt – Sipas ligjit passhenimi vehet ne document per veprimet dhe deklaratat me pak te rendesishme . Dokumentet nga lenda te cilat nuk mund te shiqophen dhe rikopjohen jane: procesverbali mbi keshillimin dhe votimin. referatet zyrtare. Qellimi i dorezimit eshte qe akti apo dokumenti te arrij me kohe tek personi te cilit i eshte destinuar ai akt. dhe ate gjate dites. Anetaret e rritur te familjes jane te obliguat qe ta marrin dokumentin. Konsiderohet se eshte bere dorezimi personal avokatit edhe kur dokumeneti dorezohet ne zyren e punes se avokatit. Rastet e vecanta te dergimit – ketu hyjne:1) dergimi perfaqesuesit dhe te autorizuarit ligjor. P-12. Dorezimi medoemos personalisht – ky lloj dorezimi duhet ti behet personalisht personit te cilit i eshte destinuar dokumenti ne keto raste: kur dorezimi i tille eshte caktuar me ligj apo dispozite tjeter. keqyrjen e dokumenteve dhe rikopjimin e tyre mund ta beje edhe ndonje person tjeter i cili ka interes juridik mbi ate ceshtje. Te gjithe personat qe kane te drejte te shiqojne shkresat e lendes dhe ti kopjojne ato. projektet evendimeve. si dhe dokumentet e tjera te cilat mbahen secrete. atehere dokumenti do ti dorezohet organit competent te komunes. Dergimi Dergimi eshte veprim i vecante i organit ne te cilin behet dorezimi i aktit me shkrim. Kete pala mund ta beje deri ne perfundim te procesit. Kur konstatohet se personi te cilit duhet ti behet dergimi mungon dhe personat te cileve u behet dergimi i terthorte nuk mund te arrijne qe me kohe t’ia dorezojne atij dokumentitn. e nese as ata nuk gjenden ne shtpi. 8 . Procesverbali eshte nje lloj prove. Kunder konkluzionit per refuzimin e kerkeses mbi kqyrjen dhe rikopjimin e shkresave te lendes lejohet ankimi i cili duhet te behet menjehere. dhe kur kete e cakton organi qe e ka urdheruar dorezimin. dorezimin medoemos personalisht dhe rastet e vecanta te dergimit. ndersakujdestari dhe fqiu nuk jane te detyruar. per udhezimet gojore dhe konstatimet. etj. Ne rastin e pare dergimi behet ne te njejten menyre sikurse kur i behet pales. Keqyrja dhe rikopjimi behet nen mbikqyrjen e personit zyrtar. Procesverbali i perpiluar ne pajtim me ligjin ka forcen e dokumentit publik. dhe 2) dergimi te autorizuarit per pranimin e dokumeneteve. Dallojme tri menyra themelore te dergimit: dergimin e terthorte. Atehere dergimi behet duke ia dorezuar letren ndonjerit prej anetareve te rritur te familjes se tij. Sipas rregullit dergimi behet vetem diteve te punes. P-11. Pervec pales. atehere mund te behet edhe gjate festive apo te dielave. Dergimi i terthorte – shfaqet kur personi te cilit duhet ti behet dergimi nuk gjendet ne banesen e vet. per drejtimin e procesit . Nese ka me shume perfaqesues. atehere i dorezohet kujdestarit te shtepise apo fqiut nese ata e pranojne kete.

P-14. Nese parashtresa. etj. Ne lidhje me kete organi nxjerr konkluzion. Kur ne process marrin pjese dy apo me shume pale me interesa te njejta.Lloji i dyte i dergimit behet kur pala e autorizon personin e caktuar te cilit duhet ti behen te gjitha dergesat per te. kqyrje ne vend. Si fillim i afatit merret dita e pare e ardhshme pas dorezimit apo ngjarjes. Leshimi i afateve mund te krijoj pasoja te demshme per personat e interesuar. Afatet ligjore jane te pazgjatshme. atehere lejohet ankesa vetem nese konkluzionin e ka nxjerre organi i shkalles se pare. shpenzimet per deshmitare. atehere shpenzimet i takojne pales e cila e ka nisur procesin dhe ne dem te se ciles perfundon procesi.sh ankesa dorezohet pas kalimit te afatit. etj).sh. p. Propozimi i paraqitet organit prane te cilit eshte dashur qe te kryhet veprimi. Afatet dhe kthimi ne gjendejn e meparshme Afatet . ndersa afatete qe i cakton personi zyrtar jane te ndryshueshme. Edhe ketu ekzistojne dy lloj afatesh: afatet qe jane te caktuara me ligj (ligjore si p. ekspertize. muaj dhe vite. Kur lejohet kthimi ne gjendjen e meparshme. Afatet llogariten ne dite.Ne vendimin me te cilin perfundon procesi. Pastaj ky organ vendos me konkluzion ne lidhje me propozimin. afati per ankese) dhe afatet qe i cakton personi zyrtar (afati per séance. atehere organi competent e refuzon ate si te paafatshme duke mos u leshuar fare ne permbajtjen e saj. Nese refuzohet propozimi. Propozimi per kthimin ne gjendjen e meparshme mund te behet ne te gjitha fazat e procedures dhe ne te gjitha rastet e leshimit te afateve. atehere ai eshte i obliguar qe per kete menjehere ta njoftoj organinqe zhvillon procesin.Sikurse ne procedurat e tjera edhe ne proceduren administrative ekzistojne afatete mbrenda te cilave duhet te nderrmeren veprimet administrative. 9 . Organi mund ta liroj palen nga pagimi i hspenzimeve nese konstaton se pala nuk eshte ne gjendje qe ti paguaj ato sepse mund ta demtoj ushqimin e vet dhe te familjs se vet. Ky i autorizuar ka per detyre qe te pranoj te gjitha dergesat qe i vijne ne emer te personit i cili e ka autorizuar. Ne propozimin per kthimin ne gjendjen e meparshme pala ka te drejte te paraqes rrethanat per te cilat eshte penguar qe ne afat te kryej veprimin. Ne procesin administrative shpenzimet e vecanta si shpenzimet e udhetimeve te personave zyrtare. atehere secila pale i bart shpenzimet e veta. pastaj e cakton shumen e shpenzimeve dhe afatin ne te cilin duhet paguar aro. Kur pala ose perfaqesuesi ligjor e nderron banesen . Kjo i mundesohet pales ecila per shkaqe te arsyshme e ka lesghuar afatin. Kthimi ne gjendjen e meparshme –Per shkak te pasojave te demshme te cilat jane te mundura kur leshohet afati. eksperte. atehere procesi kthehet ne ate faze ne te cilen ka qene para ometimit. deshmim. Ne rastin kur ne process paraqiten me shume pale me inetersa te kunderta. P-13. eshte parapa mjeti i vecante juridik qe eshte kthimi ne gjendjen e meparshme. Shpenzimet e procesit administrative Keto shpenzime ndahen ne 1) shpenzime te organit i cili e zhvillon procesin dhe 2) ne shpenzime te paleve dhe te pjesemarresve te tjere ne gjykim. organi qe e nxjerr kete vendim e cakton se kush do ti heq shpenzimet . i ngarkohen atij qe e ka shkaktuar tere procesin. Kthimi ne gjendjen e meparshme lejohet vetem me propozimin e pales.

Pra vete dorezimi i parashtreses se pales nuk do te thote edhe ngritje e procesit. ose kur vete organi merr njofitme poer gjendjen ekzistuese dhe per kete e ngrit procesin. Procesi administrative mund te filloj kryesisht (sipas detyres zyrtare) dhe me kerkesen e pales. Mbi heqjen dore nga kerkesa duhet te lajmerohet edhe pala kundershtare nese ajo ekziston. Ndryshimet gjate procesit P-16. Pajtimi mund te jete i plote dhe i pjesshem. nese organi qe e zhvillon procesin ka kompetence lendore per kete.sh. Ne te shumten e rasteve. procesi administrative i cili fillon me kerkesen e pales. etj. organi mund ta pezulloj procesin dhe per kete nuk nevojitet deklarimi i pales. Nese procesi eshte nisur sipas detyres zyrtare. Pra ne raste te tilla zhvillohet vetem nje process edhe pse paraqiten shume pale si pronare te tokes. Ngritja e procesit dhe kerkesat e paleve Ngritja e procesit– Procesin administrative gjithmone e ngrit organi i cili e zhvillon ate process. por qe mbeshtetet ne bazen e njejte juridike. Sipas detyres zyrtare procesin e fillon organi competent kur kete e cakton ligji apo ndonje dispozite tjeter. e drejta per pension. Organi i cili e udheheq procesin nxjerr konkluzion me te cilin pezullohet procesi. pra qe te menjanohen te metat ne afat te caktuar. Heqja dore nga kerkesa – Kjo eshte e mundshme ne te gjitha rastet kur procesi eshte ngritur lidhur me kerkesen e pales. propozimet. Procesi administrative quhet i ngritur posa organi competent ta kete kryer cilindo veprim per zhvillim te procesit. p. gjate tere procesit personi zyrtar do te mundohet qe ti pajtoj ato. si dhe kerkesa per realizimin e te drejtave si e drejta per sherim . Ndryshimi i kerkesave – Pasi te jete ngritur procesi. Bashkimi i ceshtjeve ne nje process Bashkimi i ceshtjeve ne nje process mund te behet nese te drejtat dhe detyrimet e paleve bazohen ne te njejten baze juridike apo gjendje faktike. i shqyrton ato dhe u pergjigjet. fleteparaqitjet e qytetareve. Mirepo kjo nuk do te thote se keto parashtresa ngrejne detyrim qe te nis procesi. apo kete mund ta beje edhe me parashtrese. atehere vepron si me rastin e parashtresave te tjera. Pala mund te heq dore nga kerkesa e vet gjate tere procesit. Pervec qe mund ta zgjeroj. Nese organi konstaton se kerkesa ka te meta. Si shembull mund ta marrim procesin e ekspropriimit te tokes me qellimt te ngritjes se objekteve te medha. Procesi administrative sipas kerkeses se pales eshte rasti me i hspeshte i fillimit te procesit. Gjate ngritjes se procesit organi merr parasysh parashtresat. Per bashkimin e ceshtjeve ne nje process organi nxjerr konkluzion. Kur ne process marrin pjese dy apo me teper pale me interesa te kunderta. ka te beje me dhenien e lejeve te ndryshme si leje per ndertimin e shtepise. Per kete pala jep delarate me shkrim para organit i cili e zhvillon procesin. Pala e cila ka hequr dore nga kerkesa ka per detyre ti heq te gjitha shpenzimet e krijuara deri ne pezullimin e procedures. pala mund ta zgjeroj kerkesen e paraqitur deri ne nxjerrjen e vendimit te shkalles se pare.P-15. dhe nese eshte fjala per te drejtat dhe detyrimet e disa paleve.Pajtimi mund te behet gjate tere procesit. per ushtrimin e ndonje veprimtarie te lejueshme. Organi kompetenet ka per detyre qe te shqyrtoj kerkesen e pales ku paraqitet vullneti i pales. ai edhe mund ta paraqes kerkesen tjeter nga ajo e meparshmja. Pajtimi –Pajtimi eshte nje nga menyrat me te cilat perfundon procesi administrative. 10 . nese e fton palen apo deshmitarin per marrjen e deklarates.

Procesi i ezaminimit i ka dy detyra: 1)vertetimin e te gjitha fakteve te cilat jane te rendesihsme per nxjerrjen e vendimit. Ne kete process personi zyrtar cakton: 1 –se cilat veprime duhet te behen dhe jep urdher per zbatimin e tyre 2 – cakton rendin sipas te cilit duhet te kryhen keto veprime 3 – cakton seancat gojore dhe degjimet 4 – vendos se cilat prova duhet te paraqiten dhe me cilat mjete provuese 5 – vendos per te gjitha propozimet dhe deklaratat. ekspertiza. Procesi deri ne nxjerrjen e vendimit P-17. Procesi ekzaminues Pas ngritjes se procesit administrative vjen faza e dyte-procesi ekzaminues qe perfshin te gjitha veprimet deri ne nxjerrjen e vendimit. Per ti kryer keto detyra me sukes. personi zyrtar eshte i obliguar qe gjate kesaj faze te sjell prova te cilat me pare nuk kane qene te paraqitura me qellim qe me to te plotesoj gjendjen faktike. palet e lexojne procesverbalin dhe e nenshkruajne ate. 11 . personi zyrtar ka te drejte te prokuroj shenime per per faktet per te cilat mban evidence organi tjeter zyrtar. Pajtimi ka fuqine e vendimit te ekzekutueshem. ndersa pajtimi i pjeshem vetem ate pjese te procesit ne te cilin eshte arritur pajtimi. personi zyrtar e vlereson paraqitjen e tyre dhe per kete nxjerr konkluzion. Pervec pales. Procesi i shkurter ekzaminues aplikohet ne rastet kur per vertetimin e fakteve dhe te rethanave te tjera nuk nevojitet kryerja e veprimeve te vecanta (si deklarata e deshmitareve. Kur arrihet pajtimi ai shenohet ne procesverbal. Personi zyrtar duhet te paraqes cdo prove neqoftese e sheh te rendesishme per qartesimin e ceshtjes. dhe 2)tu mundesoj paleve qe te mbrojne dhe realizojne te drejtat dhe interesat e tyre. Kunder ketij konkluzioni lejohet ankim i vecante. procesi i shkurter ekzaminues dhe procesi i vecnate ekzaminues. Ne procedurat e tjera kjo faze quhet shqyrtimi kryesor (ne proceduren penale). Pra procesi i shkurter zhvilohet kur gjendja faktike eshte mjaft e qarte. ne process mund te paraqiten edhe personat e tjere per te cilet tham se kane inetersa juridike. etj). prokurimi i dokumenteve. pala jep deklaraten e vet. Nga nje kopje e procesverbalit u dorezohet paleve. kqyrja ne vend.Pajtimi i plote e shkakton pezullimin e procedures. Pajtimi quhet i perfunduar kur pasi te jete shenuar ne procesverbal. Ne lidhje me keta persona. ndersa process i te provuart (ne proceduren civile). Llojet e procesit ekzaminues – Ekzistojne dy lloje. Procesi i vecante ekzaminues zbatohet kur nevojitet qe te vertetohen fakte dhe rethana qe kane rendesi per zgjidhjen e ceshtjes. ligji ka parapa kater raste: 1 – kur pala ka paraqitur mjaft prova per vertetimin e gjendjes faktike 2 – kur gjendja faktike mund te vertetohet mbi bazen e te dhenave zyrtare 3 – kur me dispozite eshte parashikuar qe ceshtja mund te zgjidhet sipas fakteve te cilat nuk jane provuar plotesisht 4 – kur eshte fjala per marrjen e masave urgjente qe kane interes publik. me goje por mund ta jap edhe me shkrim. Gjate kesaj faze te procedures. Per te dalluar se kur mund te zhvillohet procesi i shkurter e kur ai i vecante. Pervec kesaj. ndersa per pjesen e mbetur procesi vazhdon. seanca.

ose ta nderprej procesin derisa organi competent te mos e zgjedh kete ceshtje. Ceshtja paraprake – Gjate zhvillimit te procesit. Ne ceshtjet kur ekziston vepra penale. etj. shkencor. Ne keto raste. Lenda e shqyrtimit duhet te shqyrtohet dhe konstatohet ne menyre te plote. personi zyrtar i cili e udheheq procesin ka per detyre te konstatoj se cilet prej perwonave jane te pranishem. pervec nese ate e ka nxjerr organi i shkalles se dyte. kontratat. Te provuarit direct kemi kur nga provat e paraqitura ne menyre direkte konstatohet se ekziston apo nuk ekziston ndonje fakt. Ketu vertetohen faktet dhe paleve u mundesohet qe te mbrojne te drejtat dhe interesat e tyre. nese ekziston rreziku qe shqyrtimi gojor te pengohet. organi mund te ndesh ne ceshtjen pa zgjidhjen e se ciles nuk mund te zgjidhet ajo ceshtje. kurse lidhur me ata qe mungojne i shqyrton fletethirrjet. apo 2) nese vendos se ate duhet ta zgjedh organi tjeter. Kur ne document dicka eshte prishur. organi mundet qe vete ta shqyrtoj kete ceshtje . afarist. dhe faktet ekzistimin e te cilave e presupozon ligji. librat afariste. e nese ka nevoje te dilet ne vend te kqyrjes. dhe nese duhet te shqyrtohen rrethanat te cilat paraqesin secret zyrtar . Shqyrtimi gojor behet publikisht. Shqyrtimi gojor Shqyrtimi gojor paraqet nje nder veprimet me te rendesishme. Perjashtimi i publikut nuk ka te beje me palet dhe me te autorizuarit e tyre.P-18. gervishur. organi i cili e zhvillon procesin administrative eshte i lidhur me aktgjykimin e formes se prere te gjykates penale me te cilin i pandehuri shpallet fajtor. Te provuarit Faktet qe sherbejne si baze per nxjerrjen e vendimit vertetohen me prova. dhe kur duhet te behet degjimi i paleve apo kqyrja ne vend. Provat ndahen ne prova te drejtperdrejta apo direkte dhe jo te drejtperdrejta apo indirekte. Dokument publik eshte ai i cili eshte ne forme te rregullt. Ne fillim te shqyrtimit gojor. Gjate komunikimit te vendimit nuk mund te perjashtohet publiku. etj. atehere e nderpret procesin me konkluzion deri ne zgjidhjen e ceshtjes paraprake. Kunder ketij konkluzioni lejohet ankim i vecante. Ndersa nga provat indirekte se pari duhet te vertetohet fakti qe ne menyre direkte nuk eshte i lidhur me lenden e procesit. Nuk ka nevoje qe te provohen keto fakte: faktet e pakontestueshme. dhe te cilin e ka leshuar organi i administrates. organi mund te veproj ne dy menyra: 1)qe te ndalet ne ate faze te procesit dhe se pari vete te zgjedh ceshtjen paraprake. Te provuarit me dokumente – Dokumentet qe perodren si prova ndahen ne: dokumente publike dhe private. artistic. gjykata apo ndonje organ tjeter i pushtetit. Kjo pra paraqet ceshtjen paraprake. Shqyrtimi gojor caktohet: ne ceshtjet ne te cilat marrin pjese dy apo me teper pale me interesa te kunderta. faktet e njohura per te gjithe. Shqyrtimi gojor mbahet ne seline e organit qe e zhvillon procesin. apo fshire e eshte vene dicka tjeter. Dokumente private jane ato qe i perpilojne vete personat privat si deklaratat e ndryshme me shkrim per ndonje ngjarje. atehere shqyrtimi mund te mbahet edhe ne vendin e kqyrjes. atehere personi zyrtar e cmon se ne cfare mase eshte zvogeluar vlera provuese e atij 12 . Publiku mund te perjashtohet ne keto raste: nese kete e kerkojne shkaqet e moralit apo te sigurimit publik. P-19. Gjate procesit pala mund te beje veretje mbi punen qe kryhet ne shqyrtim. nese duhet te shqyrtohen maredheniet ne nje familje. Pas konstatimit se ekziston ceshtja paraprake. e pastaj te vazhdoj me procesimin e ceshtjes kryesore.

ndersa deshmitari i degjuar nuk mund te largohet pa lejen e perosnit zyrtar i cili e zhvillon procesin. Deshmitar quajme cdo person i cili eshte i afte ta verej faktin per te cilin duhet te deshmoj. Deshmitar nuk mund te jete personi zyrtar i cili merr pjese ne process. Te provuarit me deshmitare – Edhe procedura administrative njeh menyren e te provuarit me deshmitare sikurse procedurat e tjera. Te provuarit me ane te eksperteve -Eksperti i emeruar eshte i detyruar ti pergjigjet thirrjes se gjykates dhe ta parashtroj mendimin e tij. Deshmitari mund te refuzoj te deshmoj ne keto raste: kur deshmia e tij do te paraqiste ndonje turp te madh. kurorezimit. pensioneve.Deklarata e pales eshte mjeti me i dobet provues i parapare me ligj. Prova me deklaraten e pales. Procedura administrative si lloj te vecante te eksperteve njeh interretet te cilet ndihmojne gjate zhvillimit te procesit administrative qe pjesemarrsit te kuptohen me lehte. dhe kur pala i eshte drejtuar atij si rrefyes. Personat zyrtar qe udheheqin procesin mund ta perdorin kete mjet provues vetem ne keto raste te caktuara: 1)nese nuk ekziston prova direkte. mund ti paraqese vete pala apo i merr organi i cili e zhvillon procesin. 3) nese me marrjen e provave te tjera do te veshtersohej realizimi i te drejtave. nese me palen gjendet ne vije te drejte te gjakut pafund dhe ne vije anesore deri ne shkallen e trete. Gjykata ekspertizen mund ‘tia besoj ndonje insitutcioni . Deshmitaret degjohen vece vec pa pranine e atyre deshmitareve qe duhet te degjohen me vone. degjimi i tij behet ne baneses e tij. dhe 4) nese eshte fjala per fakte te cilat nuk mund te provohen me mjete te tjera. Keto dokumente lehsohen ne afat prej 15 ditesh pasi ti ekrkoj pala. Dokumentet e paraqitura si prove. Edhe palet kane te drejte te jene te pranishme gjate kqyrjes ne vend Zoteruesi apo poseduesi i sendit ku duhet te behet kqyrja eshte i detyruar qe ta lejoj keqyrjen ne vend. Certifikatat – jane lloj i vecante i dokumenteve qe paleve u sherbejne per te provuar fakte te caktuara. te punesimit. apo ndjekje penale per te. 13 . Mendimin e ekspertit gjyata e vlereson lirisht sikurse edhe provat e tjera. apo kur dyshohet ne mendimet e tyre.qe jane dokumente te cilat organet dhe institucionet e tjera qe ushtorjne autorizime publike i mbajne ne evidence zyrtare . vdekjes. Prova me ane te ekspertit merret ne séance gjyqesore ne te cilen ai gojarisht e paraqet mendimin e tij i cili gjithmone duhet te arsyetohet. Per kete lloj nte provuari vendos personi zyrtar i cili e udheheq procesin sipas bindjes se vete. Ekzistojne dy lloje: Certifikatat per fakte nga evidenca zyrtare. dem te madh ne pasuri. Personi i cili per shkak te semundjes nuk mudnte vije ne seline ku zhvillohet procesi.dokumenti. kur me deshmine e vet e shkel ndonje ruajtje te sekretit. kur ekzisotjne mendime te ndryshme ne mes te eksperteve. Kjo certificate apo vendimi me te cilin refuzohet kerkesa per dhenien e kesaj certificate behet ne afat prej 30 ditesh. ne te kunderten pala ka te drejte ankese. per shembull certifikatat e lindjes. Certifikatat per fakte te cilat nuk mbahen ne evidenca zyrtare – kete lloj te dokumenteve organet dhe institucionet qe ushtrojne autorizime publike kane per detyre ti leshojne vetem atehere kur kjo eshte caktuar me ligj. etj. Te provuarit me kqyrje ne vend – keqyrja ne vend eshte vrojtim direct i faketeve dhe i rrerhanave qe jane te rendesishme per zgjidhjen e ceshtjes. 2) nese ai fakt nuk mund te provohet me mjete te tjera provuese.

dhe 6) vendime qe i perkasin nje personi. 4-Vendimet e plota jane ato me te cilat eshte vendosur mbi te gjitha ceshtjet. organet kolegjiale. 14 . Vendimi plotesues eshte ai me te cilin organi vendos per nodnje pjese te ceshtjes per te cilen ka bere leshim. 5-Vendimi i perkoshem eshte ai me te cilin perkohesisht rregullohen ceshtjet e caktuara ne process. 1-Vendimet e varura apo juridikisht te lidhura jane ato per te cilat qe me pare eshte parapa se duhet te nxirren dhe se cfare ka per te qene permbajtja e tyre. Dallim tjeter ne mes te konkluzionit dhe te vendimit eshte se vendimin e nxjerr organi perkatesisht personi zyrtar i cili eshte i autorizuar per zgjidhje. Vendimi perjashtimisht nxirret me goje ne rastetkur kemi te bejme me masa urgjente me qellim te sigurimit te rendit publik. 6-Vendimi i perbashket nxjerret kur ne process paraqiten shume persona dhe per te gjithe nxjerret nje vendim. Ndersa kur vendos organi kolegjial pra vendimin e nxjerr vete organi kolegjial. Ndersa vednimi i pjeshems eshte ai me te cilin eshte vendosur vetem per nje pjese te ceshtjes. Nxjerrja e vendimeve . Vendimet gjenerale nxjerren ne rastet kur kemi te bejme me me shume persona shumica e te cileve jane te panjohur per organin. organet ekzekutive. vendimin e nxjerr eprori i organit. 2. nderrmarjet dhe institucionet qe ushtrojne autorizime publike ne ceshtjen administrative. vendimi i perbashket dhe vendimet gjenerale. Me konkulzione vendoset per te gjitha ceshtjet qe paraqiten si dytesore e per te cilat nuk vendoset me vendim. Vendimi per ceshtjen kryesore e pris vendimin e perkohshem. ndersa vendimi per ceshtjen kryesore nxjerret pasi qe te perfundoj procesi. Lloj i vecante i vendimit gojor eshte vendimi ne forme te passhenimit ne shkrese qe perbehet vetem nga dispozitivi. Pervec vendimeve ekzistojne edhe konkluzionet.Vendimin mund ta nxjerrin organi individual. Vendimet zakonisht behen me shkrim.Vendimet me shkrim dhe me goje. 3-Vendimet zakonisht i nxjerr nje organ.P-20. Me vendim perfundohet ceshtja ne shkallen e pare. Vendimet te cilat i nxjerrin me shume organe perbehen prej dy apo me teper akteve. Vendimet dhe konkluzionet Vendimi eshte akt administrative me te cilin vendoset per lenden ne process. 5) vendime per ceshtje kryesore dhe te perkoshshme. Vendimet ne baze te vleresimit te lire nxirren vetem ne ceshtjet administrative per te cilat kjo eshte parapa me ligj. ndersa konkluzionin e nxjerr personi zyrtar i cili e kryen ate veprim te procesit. 3) vendimet qe i nxjerr nje organ dhe vendimet qe i nxjerrin dy apo me shume organe ne bashkpunim. 2) vendimet me shkrim dhe gojor dhe vendimet ne forme te passhenimit ne shkrese. te pjeshme dhe plotesuese. Kur vendos organi individual . Llojet vendimeve – Zakonisht permenden keto vendime: 1) vendimet juridikisht te lidhura dhe vendimet ne baze te vleresimit te lire. 4) vendime te plota. Me konkluzione drejtohet rrjedha e procesit.

ndersa me shkrim u lehsohet personave te cilet mund te bejne anikm te vecante kudner ketij konkluzioni. vednimi zakonisht nxjerret me shkrim. dispozita per kompetencen e ketij organi. Dispozitivi duhet te jete i shkurter dhe konkret. Afati per nxjerrjen e vendimit te shkalles se pare – Me ligj jane percaktuar dy afate per veprim sipas kerkeses se paleve. Ne arsyetim shenohet shtjellimi i shkurter i kerkeses se paleve. Forma dhe pjeset perberese te vendimit Sa i perket formes. Mjete te jashtezakonshme juridike jane: perseritja e procedures. kerkesa per mbrojtjen e ligjshmerise. Permbajtja dhe dorezimi i ankimit – Elementet e ankeses jane: numri dhe data e vendimit qe kundershtohet. pjesa urdheruese (dispozitivi). Afati per paraqitjen e ankimit eshte 15 dite nga dita e dorezimit te vendimit pales. Afati per ankim fillon prej dites se neserme pasi ti dorezohet pales vendimi apo akti administrative. nenshkrimi i personit zyrtar dhe vula e organit. Ne pjesen urdheruese (dispozitivin) vendoset per lenden ne teresi dhe per te gjitha kerkesat e paleve. 15 . Mjetet e rregullta juridike – Ankesa Ankimi eshte mjet juridik kunder vendimit te shkalles se pare. Mirepo me dispozita mund te parashihet edhe afat me i shkurter ose me i gjate. emri i pales dhe perfaqesuesit te tij. gjendja e verifikuar faktike. Me udhezim per mjetin juridik pala njoftohet nese kudner vendimit mund te behet ankim. Afati i dyte eshte prej dy muaj dhe vlen per te gjitha rastet e tjera. Kunder vendimit te shkalles se dyte nuk lejohet ankesa. shkrime ose llogaritje. arsyetimi dhe udhezimi per mjetin juridik. dhe ne cfare pikpamje eshte e pakenaqur pala. prishja dhe ndryshimi i vendimit te formes se prere me pelqimin ose kerkeses se pales. Me ankese pala mund te parashtroj edhe fakte apo prova te reja qe nuk jane perdorur ne shkallen e pare.P-21. emertimi i organit i cili e ka nxjerr vendimin. avokati publik dhe organet e shtetit kur jane te autorizuara me ligj. ndersa kunder konkluzionit lejohet ankimi i vecante. gabimet e tilla organi mund ti ndreq me konkluzion dhe per kete ve shenim ne origjinalin e vendimit e po te jete e mundur edhe ne kopjet qe do ti dergohen paleve. Ky afat ka te beje me rastet kur para nxjerrjes se vendimit nuk ka nevoj te zhvillohet procesi ekzaminues. P-22. emertimi i organit bashke me numrin dhe daten e vednimit. Pjeset perberese te saj jane: hyrja. kujt mund ti behet ankimi dhe ne cfare afati. Mjete te rregullta jane ankesa dhe kundershtimi. Konkluzioni – Ne proceduren administrative. Te drejte ankimi ka pala. prokurori publik. nese me ligj nuk eshte caktuar nodnje afat me i shkurter. prishja e jashtezakonshme dhe shpallja e vendimit te pavlefshem. numra. dhe shkaqet qe kane qene vendimtare per nje vendosje te tille. Ne pjesen hyrese te vendimit shenohen: emertimi i organit i cili e nxjerr vendimin. me konkluzion vendoset per te gjitha ato ceshtje qe kane te bejne me procesin. Mjetet juridike Mjetet juridike ndahen ne mjete te rregullta dhe te jashtezkonshme juridike.Konkluzioni iu komunikohet me goje perosnave te interesuar. Afati i pare eshte afati prej nje muaji. Kunder konkluzionit lejohet ankim i vecante. anulimi dhe prishja ne baze te se drejtes se mbikqyrjes. Nese ne vendim jane bere gabime ne emra. ndryshimi dhe anulimi i vendimit lidhur me kontestin administrative.

Nese organi i cili e ka nxjerr vendimin e shkalles se pare konstaton se ankesa eshte ne rregull. a eshte paraqitur me kohe. Nese konstatohet se ankesa nuk eshte ne rregull per nga permbajtja. Kjo do te thote se ne shkallen e dyte palet nuk mund te realizojne me pak te drejta sesa ne shkallen e pare pervec ne rastet drastike. Nese ndodh qe organi te mos vendos mbrenda ketij afati (te vie deri te heshtja administrative). Puna e organit te shkalles se dyte lidhur me ankimin – Sikurse organi i shkalles se pare. dhe a eshte bere nga personi i autorizuar. e bere ne kohe jo te duhur apo nga personi i paautorizuar atehere e hudh poshte ankesen. nese eshte nxjerre pa kerkesen e pales. Afati per nxjerrjen e vendimit ne baze te ankimit me ligj eshte parapa te jete me se shumti dy muaj. Organi i shkalles se pare shqyrton se a eshte ankesa e lejueshme. pala do te kerkoj nga organi qe ne afat plotesues prej 8 ditesh te vendos ne lidhje me ankesen.Ligji parasheh rregull qe organi i shkalles se dyte i cili vendos sipas ankeses nuk mund te ndryshoj vendimin ne dem te ankuesit. apo 2) t’ia kthej lenden organit te shkalles se pare ne ri-procedim. nese ekzekutimi i vendimit nuk eshte fare i mundshem. apo kur dispozitivi nuk eshte i qarte ose ne kundershtim me arsyetimin. kur jane bere shkelje esenciale te rregullave te procedures. atehere ceshtjen mund ta vendos ndryshe dhe me vendim te ri ta zavendesoj vendimin i cili eshte atakuar me ankese. atehere organi i shkalles se pare vepron ashtu sic vepron me parashtresat formale jo te rregullta (pra e refuzon). dhe nese permban parregullsi qe e bejne vendimin te pavlefshem. Organi i shkalles se dyte i hyn vendosjes sipas ankeses neqoftese konstaton se ankesa eshte ne rregull.Puna e organit te shkalles se pare dhe te dyte lidhur ankimin me Puna e organit te shkalles se pare . Organi i shkalles se dyte me vendim e hedh poshte ankesen e parregullt. Organi i shkalles se dyte pas shqyrtimit te ankeses mund te veproj ne dy menyra: 1) ta zgjedh ceshtjen vete. 16 . pamarparaysh qe ankesa i drejtohet organit te shkalles se dyte. se me ekzkekutimin e vendimit do te shkaktohej veper e denueshme sipas dispozitave penale . Ndersa kur konstaton se ankesa eshte e palejuar. por mundet edhe direct t’ia dergoj pales. Organi i shkalles se dyte e shpall te pavlefshme vendimin e shkalles se pare nese: verteton se ajo ceshtje nuk mund te zgjidhet ne procesin administrative. atehere pala ka te drejte qe te kerkoj mbrojtje me ane te kontestit administrative. Ky afat mund te jete edhe me i shkurter por nuk guxon te jete me i gjate se dy muaj. te njejtat autorizime i ka edhe organi i shkalles se dyte i cili e vlereson ankesen si per nga permbajtja ashtu edhe per nga lejushmeria. Organi i shkalles se dyte do ta vendos ceshtjen ne te gjitha rastet pervec kur ne shkallen e pare faktet jane vertetuar ne menyre jo te plote apo gabimisht. pra ai i cili e ka nxjerr vendimin kunder te cilit drejtohet ankesa.P-23.Ligji parasheh qe pervec organit te shkalles se dyte . Organi i shkalles se pare duhet te vendos ne lidhje me ankesen ne afat pre 15 ditesh nga dita kur e merr ankesen. ne lidhje me ankese mund te vendos edhe organi i shkalles se pare. Pas ngritjes se kontestit administrative .Me rregull vendimi i shkalles se dyte dergohet permes organit te shkalles se pare.

3) posa vendimi ti dorezohet pales. 2) se me te ndonje person fiton te drejta te caktuara. Konkluzioni mund te jete i plotefuqishem vetem ai konkluzion kunder te cilit lejohet ankim i vecante.Nese vendimin e ka nxjerr personi zyrtar i cili eshte dashur te pejahstohet 4. kur nuk ka te drejte ne ankese. 2) posa vendimi ti dorezohet pales. ndryshohet apo prishet) pervec ne rastet e parapara me ligj.Nese vendimin e ka nxjerr personi zyrtar i joautorizuar i organit competent 5.P-24. Shpallja e vendimit si i pavlefshem) Perseritja e procedures .Nese personi i cili eshte dashur te merr pjese si pale nuk i eshte dhene mundesia 6. Procedura e perfunduar me konkluzion apo me pajtim nuk mund te perseritet. Definitiv eshte ai akt administrative. nese ankesa nuk e shtyn ekzekutimin.Nese vednimi eshte nxjerre mbi dokumentin e rreme apo thenies se rreme te deshmitarit apo ekspertit. Prishja dhe ndryshimi i vendimit te formes se prere me pelqimin ose kerkesen e pales.Nese mesohet per fakte te reja apo krijohet mundesia qe te paraqiten prova te reja te cilat do te ndikonin qe te nxjerrej tjeter vendim 2. apo kur lejohet ankimi i vecante i cili nuk e shtyn ekzekutimin. Vendimi i shkalles se dyte me te cilin eshte ndryshuar vendimi i shkalles se pare. Anulimi dhe prishja ne baze te se drejtes se mbikqyrjes. Prishja e jashtezakonshme. Zakonisht plotefuqishmeria ka te beje me vendime. definitive dhe i plotefuqishem i aktit administrative Akti administrative (vendimi ose konkluzioni) qe nxirret ne procesin administrative mund te ekzekutohet atehere kur e merr formen e prere. P-25. 3) se nuk mund te revokohet lirisht (anulohet. e merr formen e prere 15 dite pasi t’i doreozhet pales. Ndryshimi dhe anulimi i vendimit.Mjet i jashtezakonshem juridik eshte perseritja e procedures. Ky mjet mundeson perseritjen e procedures e cila ka perfunduar me vendim dhe kunder te cilit nuk ka mjet te zakonshem juridik. dhe 4) posa ti dorezohet pales vendimi me te cilin ankesa hidhet poshte apo refuzohet. Konkluzioni e merr formen e prere kur kunder atij konkluzioni nuk lejohet ankim i vecante. kunder te cilit nuk ka mjet te rregullt juridik ne procesin administrative. Me akt definitive administrative kuptojme edhe aktet definitive te shkalles se pare kunder te cilave nuk lejohet ankesa. I plotefuqishem eshte ai akt administrative i cili i ploteson keto elemente: 1) qe kunder tij nuk mund te paraqitet ankese dhe as te ngritet kontest administrative. Arsyet per perseritjen e procedures jane: 1. Vendimi i shkalles se pare e merr formen e prere: 1)kur kalon afati per ankese. 3. Mjetet e jashtezakonshme juridike (Perseritja e procedures.Nese pales nuk i eshte dhene mudnesia qe te perdor gjuhen e vet 17 . Kerkesa per mbrojtjen e ligjshmerise. Karakteri permbarues.

4) qe te merren ne kosniderim te gjitha kerkesat e padise. 2) nese kudner tij nuk mund te ngritet kontesti administrative. 3) nese mbrojtja gjyqesore lidhur me ate ceshtje nuk eshte siguruar jashte kontestit administrative. 2) nese per te njejten ceshtje me pare eshte nxjerre vendimi i formes se prere.7. Rastet e anulimit te vendimit jane: 1) nese vendimin e ka nxjerre organi qe nuk ka kompetence lendore. Afati per perseritjen e procedures mund te jete i natyres subjective qe eshte nje muaj nga dita kur mesohet per arsyet per perseritjen e procedures e i cili fillon te ec prej dites kur vendimi eshte bere definitive. 3) qe kontesti administrative te mos kete perfunduar. Anulimi dhe prishja ne baze te se drejtes se mbikqyrjes Ky mjet i jashtezakonshem juridik njeh 4 raste te anulimit dhe 1 rast te prishjes se vendimit definitive. vendimin ta ndryshoj ose anuloj.Nese palen nuk e ka perfaqesuqar perfaqesuesi ligjor ndersa sipas ligjit eshte dashur ta perfaqesoje. 3) nese vendimin e ka nxjerr ndonje organ tjeter pa pelqimin. dhe 4) nese vendimin e ka nxjerr organi i cili nuk ka kompetence tokesore. 18 . P-27. Nderrimi dhe anulimi i vendimit lidhur me kontestin administrative Ne proceduren administrative. 2) qe kontesti administrative te ngritet me kohe-pra ne afat prej 30 ditesh. P-28.Dhe afati i natyres objective qe eshte 5 vite nga dita e dergimit te vendimit pales. P-26. etj. Propozimi per perseritje te procedures i paraqitet organit te shkalles se pare i cili ka vendosur lidhje me ceshtjen. Per tu perdorur ky mjet i jashtezakonshem juridik duhet plotesuar disa kushte: 1) qe kunder ketij vendimi te mund te ngritet kontesti administrative. dhe 5) qe me ndryshimin apo anulimin e vendimit te mos preket e drejta e cilesdo pale apo personit te trete. Kerkesa per mbrojtjen e ligjshmerise Prokurori publik si mbrojtes i ligjshmerise mund te ngris kerkesen per mbrojtjen e ligjshmerise nese plotesohen disa kushte: 1) nese akti administrative eshte i plotefuqishem. lejimin apo vertetimin e organit tjeter. Rasti i prishjes se vendimit definitive ne baze te se drejtes se mbikqyrjes mund te behet nese haptazi eshte shkelur ligji material. ndersa afati objektiv eshte 6 muaj. Afatet per kete mjet te jashtezakonshem juridik mund te jene te natyres subjective dhe objective. Afati subjektiv eshte nje muaj. Kunder vendimit me te cilin refuzohet kerkesa per mbrojtjen e ligjshmerise nuk lejohet ankesa. Me kete mjet te jashtezakonshem juridik mund te sherbehen edhe organi i shkalles se pare edhe ai i shkalles se dyte. organit te shkalles se pare i lejohet edhe mundesia qe kunder aktit kunder te cilit eshte ngrit kontesti administrative.

nese me aktin administrative refuzohet kerkesa e pales atehere ketu nuk ka cka te ekzekutohet. pervec organit i cili e ka nxjerr. por mund ta perdor edhe organi i shkalles se dyte. sigurimi publik. Aktet administrative mund te ekzekutohen vetem pasi te kene marre formen e prere. apo nese vendimi i shkalles se pare eshte bere definitive. 3) qe ne vendim te mos jete aplikuar me rregull ligji material. 4) kur vendimi permban ndonje parregullsi si shkak i pavlefshmerise. nese ai ka vendosur lidhur me cshtjen. Shpallja e vendimit si te pavlefshem . mund ta prish edhe organi i shkalles se dyte . 2) kur me ekzekutimin e atij vendimi mund te shkaktohet ndonje veper te demshme sipas ligjit penal. Me prishjen e vendimit nuk anulohen pasojat juridike por behet e pamundur passjellja e metejme e pasojave juridike te vendimit te prishur. ndersa organi qe e ka nxjerr kete vendim konsideron se nuk eshte aplikuar me rregull ligji material. 2) qe pala me ate vendim te kete fituar ndonje te drejte apo ti eshte caktuar ndonje detyrim. rendi publik. e nese e ka nxjerr orgni i shkalles se dyte. Prishja dhe ndryshimi i vendimit te formes se prere me pelqimin apo kerkesen e pales Kur me vendimin e formes se prere pala ka fituar ndonje te drejte. ka te drejte qe te kerkoje kompensim vetem te demit real. Te gjitha aktet administrative nuk mund te ekzekutohen. Kunder ketij vendimi lejohet ankesa nese e ka nxjerr organi i shkalles se pare. Ekzekutimi Ekzekutimi eshte faza e fundit ne procesin administrative. 19 . morali publik. Kete vendim. apo te menjanohen crregullimet ne ekonomi te cilat nuk kane mundur te menjanohen ndryshe. Keshtu p. 3) kur ekzekutimi i vendimit fare nuk eshte i mundshem. P-31. Kete mjet me se shpeshti e perdor organi i shkalles se pare. qetesia publike. atehere organi mund te kerkoj qe ta prish ate vendim apo ta ndryshoj ate nese pala e jep pelqimin per kete dhe nese nuk preket ndonje e drejte e personit te trete. nje vendim mund te shpallet i pavlefshem nese: 1)nese vendimi eshte nxjerr ne procesin administrative e nuk eshte dashur fare te vendoset ne kete process. 5) qe me kete te mos preket e drejta e personit te trete. Kushtet qe duhet plotesuar per aplikimin e ketij mjeti te jashteakonshem juridik jaen: 1) qe vednimi te jete i formes se prere. P-30. 5) kur vendimi eshte nxjerr pa kerkesen e pales e ne te cilin me vone pala nuk e ka dhene mendimin e vete. Pala e cila me prishjen e ketij vendimi ka pesuar ndonje dem. Pasojat juridike te anulimit dhe te prishjes – Me anulimin e vendimit dhe shpalljen e tij te pavlefshem anulohen edhe pasojat juridike qe do te mund ti sillte vednimi i tille.P-29. Ky vendim mund te prishet pjeserisht apo plotesisht.sh.Per shkak te shkeljeve te rregullave qe ligji i numeron. atehere nuk lejohet ankesa por vetem mund te ngritet kontesti administrative. Prishja e jashtezakonshme Vendimi i ekzekutueshem mund te prishet ne raste te posacme – kur rrezikohet interesi publik. 4) qe pala te jape pelqimin per prishje.

(me se shpeshti komunale). atehere ne aktin administrative vihet klauzula e vet ne vendim se ky ka marre formen e prere dhe ia dergon per ekzekutim organit competent. Organet kompetente per zbatimin e ekzekutimit administrative –Eshte rregull e pergjithshme qe ekzekutimin e akteve administrative ta bejne organet te cilat kane vendosur ne shkalle te pare.Llojet e ekzekutimeve – Ekzekutimi i akteve administrative zbatohet per te realizuar rivendikimet ne para ose detyrimet jomonetare. Ekzekutimi me ane te personave te tjere behet nese detyrimin mund ta permbush edhe ndonje person tjeter perderisa i ekzekutuari nuk e zbaton fare apo nuk e zbaton ne teresi.Detyrimet jomonetare perbehen ne kryerjen e ndonje veprimi. mirepo ankese kunder konkluzionit me te cilin eshte caktuar ekzekutimi me qellim te sigurimit nuk e shtyn zbatimin e ekzekutimit. 3) nese ekzekutimi eshte zbatuar kunder personit qe nuk ka detyrim. ekzekutimi mund te lejohet edhe para se vendimi te merr formen e prere. Rivendikimet ne para jane ato qe perbehen ne dheniet e caktuara ne forme te parase. Ekzekutimi me shtrengim zbatohet ne keto raste: 1) nese i ekzekutuari ka per detyre te lejoje apo shtrengoj dicka e ai vepron ne kundershtim me kete. Ekzekutimin me qellim te plotesimit te detyrimeve monetare e quajme ekzekutim gjyqesor. Procedura dhe menyra e ekzekutimit te akteve administrative – Ekzekutimi zbatohet kudner personit qe eshte i detyruar ta plotesoj detyrimin. Ndersa ekzekutimin me qellim te plotesimit te detyrimeve jomonetare e quajme ekzekutim administrative sepse ketu jane kompetente organe administrative. 20 . 2) nese object i ekzekutimit eshte veprimi i te ekzekutuarit te cilin veprim ne vend te tij nuk mund ta zbatoj tjeterkush. Kunder konkluzionit i cili nxjerret per sigurimin e ekzekutimit lejohet ankese e vecante. Ekzekutimi me qellim te sigurimit – per sigurim te ekzekutimit.Ekzekutimi zbatohet kryesisht apo me kerkesen e pales. Shtyrja dhe pezullimi i ekzekutimit – Shtyerja e ekzekutimit mund te behet ne keto raste: 1) nese detyrimi eshte kryer. Kunder ketij konkluzioni lejohet ankesa organit competent te shkalles se dyte. Konkluzioni i perkoshem per sigurimin – ky konkluzion zbatohet kur ekziston detyrimi i pales e ajo pale e ka ne posedim pasurine ku duhet te behet ekzekutimi dhe ekziston rreziku qe ajo pale vete apo ne marreveshje me personin e trete te pengoj ekzekutimin. Ne raste te tilla pra organi competent mund te nxjerr konkluzion te perkohshem para se ta nxjerr vendimin. Ekzekutimi gjyqesor zbatohet sipas rregullave mbi proceduren gjyqesore ekzekutive. 4) nese kerkuesi i ekzekutimit ka hequr dore nga kerkesa e vet. organi competent nxjerr kryesisht ose me kerkesen e pales konkluzionin me te cilin lejohet ekzekutimi. Menyra e ekzekutimit administrative –Ekzekutimi administrative zbatohet me ane te personave te tjere ose me ane te shtrengimit. Para se te fillohet ekzekutimi administrative. sepse ne kete lloj te ekzekutimit jane kompetente gjykatat. 5) nese titulli ekzekutiv eshte anuluar apo prishur. 2) nese ekzekutimi fare nuk eshte i lejueshem. Ne rastin kur ekzekutimin administrative nuk e zbaton organi i cili e ka nxjerr aktin .

Kontesti administrativ mund te krijohet edhe nese organi competent (prokurori publik. etj) konsideron se me aktin administrativ eshte shkelur ligji ne favor te pales e ne dem te bashkesise shoqerore apo insititucionit. por hyn edhe me thelle. te nxjerrin akte administrative individuale jo te ligjshme. 2. vendos edhe per kompensimine demit te shkaktuar me ekzekutimin e vendimit apo per kthimin e sendeve te marrura me ekzekutimin e vendimit administrativ. kur organi pra nuk nxjerr vendim pas skadimit te afatit e as pas skadimit te afatit plotesues. Kontesti administrativ mund te ngritet kunder vendimeve te shkalles se pare vetem pasi qe ato te behen definitive. pra per vertetimin e ligjshmerise se aktit administrativ. avokati publik. gjykata mundet qe ta mbeshtes. apo ne konteste paraprake dhe plotesuese. Kur organi competent e perfudnon procesin administrative. Llojet e tjera te kontestit administrativ – Kontestet administrative ndahen edhe ne konteste subjective dhe objective. I treti rast eshte se gjykate ne kontestin administrativ mundet te vendos edhe ne rastin e “heshtjes administrative”. Ne kete rast gjykates pra i eshte lene mundesia qe perpos qe e anulon vendimin administrativ. Llojet e kontestit administrativ – Ekzistojne dy lloje te kontestit administrativ: 1) kontesti mbi ligjshmerine e aktit administrativ dhe 2) kontesti mbi jurisdiksionin e plote. sepse e shqyrton edhe pershtatshmerine e tyre. Kontest administrativ subjektiv quajme qte kontest te cilin e ngrit personi fizik apo juridik per shkak se i eshte shkelur nje e drejte subjective. Jane te njohura disa lloje te kontestit administrativ te jurisdiksionit te plote: I pari eshte ai ne te cilin gjykata perpos qe vendos per ligjshmerine e aktit administrativ. 1. Kontesti administrativ objektiv eshte ai kontest kur behet fjale per shkeljen e te drejtes objective. pra te marrin formen e prere dhe kur kudner tyre pra nuk mund te paraqitet mjeti i rregullt juridik. Me kete rast te kontestit administrativ. ta ndryshoj apo ta prish ate vendim. Kjo behet per shkak te ekonomizimit te procesit. 21 . I dyti eshte rasti ne te cilin gjykata vete e zgjedh ceshtjen administrative (zgjidhje meritore). Ketu pra gjykata nuk e shqyrton vetem ligjshmerine e nje akti. gjate procesit administrativ. Akte te tilla mund te nxjerren si ne shkallen e pare ashtu edhe ne shkallen e dyte. Kontesti administrative Kontesti administrative ne te vertete eshte vazhdim i procedures administrative. e kunder te cilit vendim pala eshte e pakenaqur dhe nuk ka mundesi qe te perdor mjetin e rregullt juridik (ankesen). Objekt i kontestit administrativ pra eshte ligjshmeria e nje akti e jo zgjidhja e ceshtjes administrative.P-32. ai vete te vendos dhe ta zgjedh ceshtjen administrative.Kontesti administrativ i jurisdiksionit te plote .per dallim nga kontesti administrativ mbi ligjshmerine e aktitku object i kontestit ishte ligjshmeria e nje akti. atehere krijohet kontesti apo konflikti ne mes te asaj pale dhe organit kompetent. perkatesisht qe gjykata te vertetoj ligjshmerine e vendimit te cilin e ka nxjerr organi administrativ e me te cilin vendim ajo nuk ehste e kenaqur. tek kontesti administrativ i jurisdiksionit te plote object eshte vertetimi ne teresi i situates idnividuale juridike. Pala ne keto raste ka te drejte qete kerkoj qe ate kontest ta zgjedh gjykata kompetente .Kontesti administrativ mbi ligjshmerine e aktit administrativ – Ndoshin raste kur organet kompetente. pra kur e nxjerr vendimin definitive.

e ne kushte te caktuara edhe personi i interesuar. Padia mund te deklarohet edhe me goje ne procesverbal. Kur padia dorezohet me ane te postes. Palet ne kontestin administrativ – Pale ne kontestin administrativ jane paditesi dhe i padituri. ajo dorezohet ne formen urgjent . atehere ky afat eshte 60 dite. Veprimi i padise ne ekzekutimin e aktit administrativ – Per dallim prej ankeses ne procesin administrativ. ne disa raste.sepse dita e dorezimit urgjent te padise konsiderohet sikur te ishte dorezuar padia drejtperdrejte ne gjykate. pastaj aktin administrativ kudner te cilit eshte drejtuar padia. Ne rastet kur nuk dergohet akti administrativ. Veprimi shtyes i padise mund te jete obligues dhe fakultativ. Procesi do te nderpritet edhe kur organi gjate kontestit administrativ nxjerr akt te ri administrativ (p. P-33.sh e ndryshon apo anulon aktin administrativ qe ka te beje me kontestin administrativ). I paditur ne kontestin administrativ eshte ai subject i cili e ka nxjerre aktin administrativ me te cilin paditesi nuk eshte i kenaqur dhe i cili vendim pra kudnershtohet me padi. e qe keto me se shpeshti jane akte qe i nxjerr organi i shkalles se dyte. profesionin e paditesit apo selise se organit juridik. Mirepo me perjashtim. Veprimin obligues te shtyerjes padia e ka ne rastin kur ekzekutimi i aktit te kontestuar administrativ do ti shkaktonte dem te rende dhe te papermiresueshem paditesit. dhe kerkesen e caktuar per tu kthyer sendi apo kompensuar demi nese kjo kerkohet. Padia medoemos duhet te permbaje: emrin.Kontesti administrativ ngritet me padi. 22 . Padia mund te dorezohet drejtperdrejte dhe me ane te postes. Thame se mund te ngritet edhe kudner vendimeve te organit te shkalles se pare nese kudner atyre vendimeve nuk mund te perdoret mjeti i rregullt juridik – ankesa. Nuk ka kontest administrativ pa padi. adresen. Menyra e ngritjes se procesit administrativ – padia. Ky person gjithmone gjendet pra ne anen e organit. Me heqjen dore nga padia gjykata e pezullon proceduren me vendim. Padia paraqitet ne afat prej 30 ditesh prej dites se dergimit te aktit administrativ pales e cila e paraqet padine. Ky person mund te jete individi apo personi juridik. padia mundet qe te shtyj ekzekutimin. Personi i interesuar ne kontestin administrativ eshte ai person ndaj te cilit anulimi i vendimit drejteperdrejte do te shkaktonte dem. Heqja dore nga padia – Paditesi mund te heq dore nga padia tere kohen derisa te merret vendimi. Ngritja e kontestit administrativ Kontesti administrativ mund te ngritet vetem kunder aktit administrativ dhe ate te akteve administrative definitive. Kontest administrativ plotesues eshte ai kur gjykata vendos pas nxjerrjes se aktit administrativ ne procesin administrativ. kur kete e lejon interesi publik. padia ne kontestin administrativ nuk e ndalon ekzkeutimine aktit administrativ te kontestuar. sepse kontesti administrativ mund te ngritet vetem me iniciative te pales e jo edhe kryesisht apo sipas detyres zyrtare. mbiemrin.Kontest administrativ paraparak quajme ate ne te cilin gjykata e vendos ceshtjen administrative te cilen me pare nuk e ka vendosur organi competent (pra ne rastet e hesjtjes administrative). Padites ne kontestin administrativ si rregull eshte personi i cili nuk eshte i kenaqur me aktin definitive te nxjerre ne procesin administrativ.Veprimin fakultativ te shtyerjes padia e ka ne disa raste.

Padia parakohshme eshte ajo e cila paraqitet para skadimit te afatit per nxjerrjen e aktit administrativ e kjo zakonisht ndodh me rastin e heshtjes administrative. Akti administrativ mund te kundershtohet si per shkak aplikimit jo te drejte te se drejtes materiale ashtu edhe per shkak te aplikimit jo te drejte te se drejtes formale (rregullat e procesit). vecmas kur vendos per ceshtjet sekondare. Nese gjykata as nuk e anulon e as nuk e hedh poshte padine. 23 . pastaj a eshte paraqitur me afat. Kur konstatohet se jane plotesuar te gjitha keto kushte. Kjo pale pastaj duhet qe ne afat me se paku prej 8 ditesh e me se shumti prej 30 ditesh duhet te pergjigjet ne padi. Aktgjykimi perkatesisht aktvendimi permban: emertimin e gjykates. Per dallim prej procedures administrative. Si padi me kohe konsiderohet padia e cila eshte paraqitur ne afat prej 30 ditesh prej dites se pranimit te aktit te kontestuar. Vendimi i gjykates ne kontestin administrativ – Kontesti administrativ vendoset me aktgjykim i cili shpallet menjehere pas perfundimit te shqyrtimit verbal. Pervec aktgjykimeve gjykata ne kontestin administrativ nxjerr edhe vendime ne forme te aktvendimeve. ne te kunderten gjykata mund ta hedh poshte padine si jo te rregullt. por perjashtimisht mund te mbahet edhe seanca verbale nese per kete paraqitet nevoja. a eshte e lejueshme dhe a e ka paraqitur personi i autorizuar. 3) nese ne te njejtin kontest eshte anuluar njehere akti administrativ e organi competent nuk ka vepruar sipas aktgjykimit. arsyetimin dhe udhezimin per ankim. 2) nese eshte e qarte se gjendaj faktike ndryshonnga ajo qe eshte vertetuar ne procesin administrativ. Procedura sipas padise Procesi paraprak – Ne kete faze konstatohet se a eshte paraqitur padia ne rregull sa i perket permbajtjes se saj. Procesi paraprak – Ne kete faze konstatohet se a eshte paraqitur padia ne rregull sa i perket permbajtjes se saj. perkatesisht vertetohet arsyeshmeria e padise dhe nxirret vendimi perkates. shtjellimin e objektit te kontesit. pastaj a eshte paraqitur me afat. Menyra e vendosjes se kontestit – Ne kontestin administrativ gjykata mund te anuloj padine dhe aktin administrativ te kontestuar apo padine ta refuzoj si te pabaze. dispozitivin i cili duhet te jete i ndare nga arsyetimi. Ne kete faze te procesit gjykata mundet ta zgjedh edhe vete ceshtjen.P-34. mungesa e pales nga seanca verbale nuk mund te cmohet si heqje dore nga kerkesa sepse kjo nuk e pezullon punen e gjykates. atehere ia dergon nje kopje te padise per pergjigje pales se paditur. Ne rastin e anulimit te aktit administrativ gjykata mundet lenden t’ia kthej organit ne riprocedure apo vete ta vendos ceshtjen administrative. Ne kontestet administrative seancat mbahen me dyer te mbyllura. Gjykata do ta vendos vete ceshtjen ne keto raste: 1) nese perseritja e procedures para organit competent do te shkaktonte ndonje dem te madh i cili veshtire se do te ndreqej. emrin dhe mbiemrin e kryetarit te kolegjit. ne kontestin administrativ. Nese konstatohet se padia ka te meta. a eshte e lejueshme dhe a e ka paraqitur personi i autorizuar. anetareve te kolegjit dhe te procesmbajtesit. emrin e paleve dhe perfaqesuesv e te tyre. Poashtu ne kete faze gjykata mundet te anuloj aktin administrativ pa ia derguar padine per pergjigje pales kundershtare nese ai akt permban te meta esenciale. diten kur eshte shpallur aktgjykimi perkatesisht aktvendimi. atehere veprohet sikurse me parashtresat e tjera administrative. atehere ftohet paditesi qe mbrenda afatit te caktuar ti menjanoj keto te meta. Kur konstatohet se jane plotesuar te gjitha keto kushte. Procesi i rregullt (deri ne nxjerrjen e aktgjykimit) –Ne kete faze veprohet sipas padise dhe vertetohet ligjshmeria e aktit administrativ.

atehere ia dergon nje kopje te padise per pergjigje pales se paditur. vecmas kur vendos per ceshtjet sekondare. atehere ftohet paditesi qe mbrenda afatit te caktuar ti menjanoj keto te meta. Ky institut eshte i mundshme edhe kur hesht organi i shkalles se pare por vetem atehere kur ndaj vendimit te organit te shkalles se pare nuk eshte e lejaur ankesa. perkatesisht vertetohet arsyeshmeria e padise dhe nxirret vendimi perkates. 2) nese eshte e qarte se gjendaj faktike ndryshonnga ajo qe eshte vertetuar ne procesin administrativ. shtjellimin e objektit te kontesit. Aktgjykimi perkatesisht aktvendimi permban: emertimin e gjykates. Procesi i rregullt (deri ne nxjerrjen e aktgjykimit) –Ne kete faze veprohet sipas padise dhe vertetohet ligjshmeria e aktit administrativ. anetareve te kolegjit dhe te procesmbajtesit. por perjashtimisht mund te mbahet edhe seanca verbale nese per kete paraqitet nevoja. Kjo pale pastaj duhet qe ne afat me se paku prej 8 ditesh e me se shumti prej 30 ditesh duhet te pergjigjet ne padi. mungesa e pales nga seanca verbale nuk mund te cmohet si heqje dore nga kerkesa sepse kjo nuk e pezullon punen e gjykates. arsyetimin dhe udhezimin per ankim. Menyra e vendosjes se kontestit – Ne kontestin administrativ gjykata mund te anuloj padine dhe aktin administrativ te kontestuar apo padine ta refuzoj si te pabaze. Per dallim prej procedures administrative. Si padi me kohe konsiderohet padia e cila eshte paraqitur ne afat prej 30 ditesh prej dites se pranimit te aktit te kontestuar. emrin e paleve dhe perfaqesuesv e te tyre. Poashtu ne kete faze gjykata mundet te anuloj aktin administrativ pa ia derguar padine per pergjigje pales kundershtare nese ai akt permban te meta esenciale.atehere veprohet sikurse me parashtresat e tjera administrative. emrin dhe mbiemrin e kryetarit te kolegjit. Akti administrativ mund te kundershtohet si per shkak aplikimit jo te drejte te se drejtes materiale ashtu edhe per shkak te aplikimit jo te drejte te se drejtes formale (rregullat e procesit). ne kontestin administrativ. dispozitivin i cili duhet te jete i ndare nga arsyetimi. Ne kete faze te procesit gjykata mundet ta zgjedh edhe vete ceshtjen. 3) nese ne te njejtin kontest eshte anuluar njehere akti administrativ e organi competent nuk ka vepruar sipas aktgjykimit. Vendimi i gjykates ne kontestin administrativ – Kontesti administrativ vendoset me aktgjykim i cili shpallet menjehere pas perfundimit te shqyrtimit verbal. Ne rastin e anulimit te aktit administrativ gjykata mundet lenden t’ia kthej organit ne riprocedure apo vete ta vendos ceshtjen administrative. Nese gjykata as nuk e anulon e as nuk e hedh poshte padine. Ne kontestet administrative seancat mbahen me dyer te mbyllura. Padia parakohshme eshte ajo e cila paraqitet para skadimit te afatit per nxjerrjen e aktit administrativ e kjo zakonisht ndodh me rastin e heshtjes administrative. diten kur eshte shpallur aktgjykimi perkatesisht aktvendimi. Gjykata do ta vendos vete ceshtjen ne keto raste: 1) nese perseritja e procedures para organit competent do te shkaktonte ndonje dem te madh i cili veshtire se do te ndreqej. 24 . Pervec aktgjykimeve gjykata ne kontestin administrativ nxjerr edhe vendime ne forme te aktvendimeve. Nese konstatohet se padia ka te meta. ne te kunderten gjykata mund ta hedh poshte padine si jo te rregullt.

P-37. dhe ne cilin vellim propozimi i aktgjykimit apo aktvendimit. Karakteri i detyrueshem i aktgjykimit Sipas ligjit. Gjykata do te perseris procesin e perfunduar ne keto raste: Nese pala meson fakte te reja apo krijon mundesi per prova te reja. 2. Pasi te kaloj koha prej 5 vitesh prej plotefuqishmerise se vendimit. perteritja nuk mund te kerkohet (afati objektiv). duhet qe ne vend te aktit te anuluar te nxirret akti tjeter . nese personit te interesuar nuk i eshte mudnesuar qe te marre pjese ne kontestin administrativ.Perseritja mund te kerkohet ne afat prej 30 ditesh (afati subjektiv). por para se te gjithash keta jane paditesi i cili eshte i pakenaqur me vendimin. Ankesa – Ligji mbi kontestet administrative nuk e ka cekur se kush ka te drejte ne paraqitje te ankeses kunder vendimeve te procedures administrative. Afati per paraqitjen e ankeses eshte 15 dite prej dates se pranimit te vendimit. 1. atehere organi competent ka per detyre qe ta nxjerr ate pa zvarritje dhe ate jo me vone se 30 dite nga data e dergimit te aktgjykimit. pala mund te kerkoj nxjerrjen e aktit nga gjykata qe ka nxjerre aktgjykimin e shkalles se pare. Kur gjykata e anulon aktin kunder te cilit ka filluar kontesti administrativ.Poashtu pala mund te kerkoj nga gjykata qe meritorisht ta vendos ceshtjen edhe ne rastin kur organi ne afatin e caktuar prej 30 ditesh nuk e nxjerr aktin e ri administrativ apo nuk e nxjerr aktin ne ekzekutimin e aktgykimit te nxjerre sipas padise pershkak te heshtjes administrative. Nese organi nuk e ka nxjerr aktin edhe pas afatit prej 7 ditesh nga kjo kerkese. nga dita e dergimit te vendimit kunder te cilit pala paraqet kerkesen por me kusht qe ate shkak nuk ka mundur ta perdor gjate procesit. Mjetet juridike ne kontestin administrativ Si ne cdo procedure edhe ne proceduren administrative ekzistojne mjetet e rregullta dhe te jashtezakonshme. organi vendimi i te cilit eshte anuluar. si dhe personat e interesuar qe mund te kene cilesine e pales. 25 . nese dokumenti ne te cilin bazohet vendimi eshte fals apo eshte ndryshuar fals. Kerkesa per mbrojtjen e ligjshmerise mund te paraqitet kudner vendimeve te plotefuqishme te gjykates nese me vendim te tille eshte shkelur ligji ne fuqi (kerkesen per mbrojtjen e ligjshmerise mund ta beje prokurori publik). Nese sipas karakterit te ceshtjes qe ka qene object i kontestit. rrethanat se padia eshte paraqitur ne afatin ligjor. Si mjet i rregullt eshte vetem ankesa. atehere lenda kthehet ne gjendje te meparshme ashtu sic ishte para se te nxirrej akti administrativ.P-36. Mjetet e jashtezakonshme juridike – jane: 1)perseritja e procedures. nese vendimi ka ardhur si pasoje i vepres penale te gjyqtarit apo punetorit ne gjykate.Padia per perseritjen e procedures duhet te permbaje: aktgjykimin ose aktvendimin e nxjerre ne process perseritja e te cilit kerkohet. dhe 3) kerkesa per mbrojtjen e ligjshmerise. bazen ligjore te perseritjes dhe provat. 2) kerkesa per rishqyrtim te jashtezakonshem te vednimit gjyqesor. aktgjykimet e gjykates ne kontestet administrative jane te detyrueshme per organet.