You are on page 1of 6
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din GALAŢI FACULTATEA DE DREPT Forma de învăţământ: zi Anul universitar: 2009/2010 FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei DREPT EUROPEAN AL Codul disciplinei DD4111 CONCURENŢEI Anul de studiu IV Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob., Op., F.) Ob. Nr. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 36 Totalul ore studiu 70 Total ore pe semestru 106 individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice (grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Lect. univ. drd. Angelica Roşu Lect. univ. drd. Angelica Roşu Catedra de specialitate DREPT PUBLIC ŞI DREPT PRIVAT Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S LP 36 24 12 - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea noţiunilor specifice dreptului european al concurenţei; - explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale acestei discipline; - capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile concrete. 2. Instrumental-aplicative: - utilizarea adecvată a noţiunilor specifice dreptului european al concurenţei; Competenţe - participarea la luarea unor decizii cu referire la situaţii reale sau imaginare, prin asumarea de specifice responsabilităţi specific; disciplinei - participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme legate de aplicarea normelor dreptului european al concurenţei. 3. Atitudinale: - cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice; - promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civic; - valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. Conţinutul disciplinei Tematică generală Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice I. Uniunea Europeană – scurtă prezentare I.Uniunea Europeană – scurtă prezentare 1. De la Comunităţile Europene la 1. De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană Uniunea Europeană Comunităţile Europene: CECO, 1.1. Comunităţile Europene: CECO, CEE, EUROATOM CEE, EUROATOM Tratatul de la Maastricht instituind 1.2. Tratatul de la Maastricht instituind Uniunea Europeană Uniunea Europeană Extinderea Uniunii Europene 1.3. Extinderea Uniunii Europene 2. Structura Uniunii Europene. Principalele 2. Uniunea Europeană astăzi instituţii 2.1. Structura Uniunii Europene 3. Dreptul comunitar: izvoare, caracteristici 2.2. Principalele instituţii 3.1. Izvoarele dreptului comunitar 3. Dreptul comunitar: izvoare, caracteristici 3.2. Caracteristicile dreptului comunitar 3.1. Izvoarele dreptului comunitar 3.2. Caracteristicile dreptului comunitar II. Consideraţii generale privind dreptul european al concurenţei şi politica II. Consideraţii generale privind dreptul concurenţială european al concurenţei şi politica concurenţială 1. Noţiune, conţinut, obiective Noţiunea de concurenţă şi drept al 1. Noţiune, conţinut, obiective concurenţei 1.1. Noţiunea de concurenţă şi drept al Conţinutul dreptului european al concurenţei concurenţei 1.2. Conţinutul dreptului european al Obiectivele dreptului concurenţei concurenţei Destinatarii regulilor privind 1.3. Obiectivele dreptului concurenţei concurenţa comercială 2. Momente cheie în evoluţia dreptului 2. Momente cheie în evoluţia dreptului european al concurenţei european al concurenţei 3. Principalii actori implicaţi în politica în 3. Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei domeniul concurenţei 3.1. Comisia Europeană Comisia Europeană 3.2. Curtea Europeană de Justiţie Curtea Europeană de Justiţie 3.3. Parlamentul European Parlamentul European 3.4. Autorităţile naţionale Autorităţile naţionale 4. Destinatarii regulilor privind concurenţa comercială III. Practici interzise în domeniul 4.1. Întreprinderile concurenţei comerciale 4.2. Statul 1. Acorduri, decizii, practici concertate şi III. Practici interzise în domeniul înţelegerile între întreprinderi concurenţei comerciale Acorduri Decizii de asociere de întreprinderi 1. Acorduri, decizii, practici concertate şi Înţelegerile şi practicile concertate înţelegerile între întreprinderi 2. Abuzul de poziţie dominantă 1.1. Acorduri Piaţa relevantă 1.2. Decizii de asociere de întreprinderi Poziţia dominantă 1.3. Înţelegerile şi practicile concertate Exploatarea abuzivă a dominanţei 2. Abuzul de poziţie dominantă 3. Controlul concentrărilor 2.1. Piaţa relevantă Consideraţii principale 2.2. Poziţia dominantă Raţiunea controlului concentrărilor 2.3. Exploatarea abuzivă a dominanţei Sfera de aplicare a Regulamentului 3. Controlul concentrărilor 139/2004 3.1. Consideraţii principale 3.2. Raţiunea controlului concentrărilor IV. Statul şi piaţa 3.3. Sfera de aplicare a Regulamentului 139/2004 1. Ajutoarele de stat acordate ntreprinderilor Consideraţii generale IV. Statul şi piaţa 2 Principiul incompatibilităţii ajutoarelor de stat 1. Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor Derogări de la principiul 1.1.Consideraţii generale incompatibilităţii 1.2. Principiul incompatibilităţii ajutoarelor 2. Întreprinderile publice – monopol de stat de stat 1.3.Derogări de la principiul V. Relaţia dreptului european al incompatibilităţii concurenţei cu drepturile naţionale 2. Întreprinderile publice – monopol de stat ale statelor membre V. Relaţia dreptului european al concurenţei 1. Aplicarea cumulativă sau alternativă a cu drepturile naţionale ale statelor dreptului comunitar şi naţional al membre concurenţei 2. Cooperarea în aplicarea dreptului 1. Aplicarea cumulativă sau alternativă a concurenţei dreptului comunitar şi naţional al 2.1. Cooperarea cu autorităţile naţionale concurenţei 2.2. Cooperarea cu instanţele naţionale 2. Cooperarea în aplicarea dreptului concurenţei 2.1. Cooperarea cu autorităţile naţionale 2.2. Cooperarea cu instanţele naţionale Bibliografie selectivă 1. O. Căpăţână, Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa neloială pe piaţa internă şi internaţională, Editura Lumina Lex, Bucureşti; reeditare 1996; 2. N. Charbit, Secteur public et droit de la concurrence, Joly, Paris, 1999; 3. A. Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; 4. T. Ştefan, B. Andreşan-Grigoriu, Drept comunitar, volumul II, Institutul Naţional al Magistraturii, 2007; 5. A. Cotuţiu, G.V. Sabău, Drept român şi comunitar al concurenţei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008; 6. C. Grynfogel, Droit communautaire de la cocurrence, 3e édition, LGDJ, 2008; 7. P. Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină. Ediţia a IV-a. Drept comunitar, serie coordonată de Beatrice Andreşan- Grigoriu şi Tudorel Ştefan, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009 La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % {total = 100%} • Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 20 • Notele obţinute la testele periodice sau parţiale • Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 • Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii 20 de caz … • Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale • Nota acordată la examinarea finală 50 • Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la - punctaj maxim pentru activitatea din timpul curs; anului (seminar); - activitate la seminar de 50 %. - punctaj maxim pentru lucrarea scrisă la examenul final. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5 8. pregătire prezentări orale 3 2. studiu după manual, suport de curs 8 9. pregătire examinare finală 8 3. studiul bibliografiei minimale indicate 6 10. consultaţii 1 4. documentare suplimentară în bibliotecă 6 11. documentare pe net 6 5. activitate specifică de pregătire pentru seminar / 5 12. alte activităţi: participare 5 lucrări practice sesiuni comunicări ştiinţifice 3 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 7 1. alte activităţi: documentare 5 proiecte, traduceri etc. pe teren 7. pregătire teste periodice sau parţiale - 2. alte activităţi: proiecte de 5 cercetare Data întocmirii: septembrie 2009 Titular curs: Lect. univ. drd. Angelica Roşu Semnătura: Titular seminar: Lect. univ. drd. Angelica Roşu Semnătura: Şef catedră: Prof. univ. dr. Ioan HUMĂ 4 UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din GALAŢI FACULTATEA DE DREPT Forma de învăţământ: zi Anul universitar: 2009-2010 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: DREPT EUROPEAN AL CONCURENŢEI A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul IV Forme de verificare Nr. credite Anul de Total ore studiu Sem. I Sem II. Cod disciplină C S C S Sem. I Sem. II Sem I Sem. II C S Nr. Ore 2 2 - - 24 12 E7 - 3 - DD4111 B. Obiectivele disciplinei: Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu problematica politicii de concurenţă a Uniunii Europene. Analiza principiilor mediului concurenţial şi a reglementărilor legale din spaţiul Uniunii Europene este esenţială pentru a înţelege trăsăturile de bază ale pieţei interne comunitare. Cursul nu se va rezuma însă strict la normele legale referitoare la concurenţa în UE, ci va explora şi cadrul instituţional de susţinere al politicii de concurenţă, precum şi implicaţiile economice ale implementării acestei politici, atât la nivel macroeconomic, cât şi microeconomic. C. Metode de predare-învăţare: prelegerea, dezbaterea unor texte de lege, rezolvarea unor speţe; predarea cunoştinţelor se va face în conformitate cu strategiile actualizate- curs pe suport electronic, înregistrat pe CD, retroproiector- şi folosind şi alte elemente novatoare etc. D. Forme şi metode de evaluare: - condiţii: frecvenţă, elaborarea unor lucrări de seminar, parcurgerea bibliografiei, participarea la dezbateri la seminar; - criterii: capacitatea de sinteză a informaţiilor, calitatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării, originalitatea lucrărilor elaborate, însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate; - forme: examen scris; - formula notei finale: 50% examen; 50% activitatea de la seminar E. Conţinutul cursurilor/ număr de ore pentru fiecare temă: 1. Uniunea Europeană – scurtă prezentare - De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană - Structura Uniunii Europene. Principalele instituţii - Dreptul comunitar: izvoare, caracteristici Nr. ore curs: 4 2. Consideraţii generale privind dreptul european al concurenţei şi politica concurenţială - Noţiune, conţinut, obiective, destinatarii regulilor privind concurenţa comercială - Momente cheie în evoluţia dreptului european al concurenţei - Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei Nr. ore curs: 4 3. Practici interzise în domeniul concurenţei comerciale - Acorduri, decizii, practici concertate şi înţelegeri între întreprinderi - Abuzul de poziţie dominantă - Controlul concentrărilor Nr. ore curs: 8 5 4. Statul şi piaţa - Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor - Întreprinderile publice – monopol de stat Nr. ore curs: 4 5. Relaţia dreptului european al concurenţei cu drepturile naţionale ale statelor membre - Aplicarea cumulativă sau alternativă a dreptului comunitar şi naţional al concurenţei - Cooperarea în aplicarea dreptului concurenţei Nr. ore curs: 4 F. Conţinutul seminariilor/ număr de ore pentru fiecare temă: 1. Uniunea Europeană – scurtă prezentare - De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană - Structura Uniunii Europene. Principalele instituţii - Dreptul comunitar: izvoare, caracteristici Nr. ore seminar: 2 2. Consideraţii generale privind dreptul european al concurenţei şi politica concurenţială - Noţiune, conţinut, obiective, destinatarii regulilor privind concurenţa comercială - Momente cheie în evoluţia dreptului european al concurenţei - Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei Nr. ore seminar: 2 3. Practici interzise în domeniul concurenţei comerciale - Acorduri, decizii, practici concertate şi înţelegeri între întreprinderi - Abuzul de poziţie dominantă - Controlul concentrărilor Nr. ore seminar: 4 4. Statul şi piaţa - Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor - Întreprinderile publice – monopol de stat Nr. ore seminar: 2 5. Relaţia dreptului european al concurenţei cu drepturile naţionale ale statelor membre - Aplicarea cumulativă sau alternativă a dreptului comunitar şi naţional al concurenţei - Cooperarea în aplicarea dreptului concurenţei Nr. ore seminar: 2 G. Bibliografie de elaborare a cursului: 8. O. Căpăţână, Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa neloială pe piaţa internă şi internaţională, Editura Lumina Lex, Bucureşti; reeditare 1996; 9. N. Charbit, Secteur public et droit de la concurrence, Joly, Paris, 1999; 10. A. Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; 11. T. Ştefan, B. Andreşan-Grigoriu, Drept comunitar, volumul II, Institutul Naţional al Magistraturii, 2007; 12. A. Cotuţiu, G.V. Sabău, Drept român şi comunitar al concurenţei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008; 13. C. Grynfogel, Droit communautaire de la cocurrence, 3e édition, LGDJ, 2008; 14. P. Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină. Ediţia a IV-a. Drept comunitar, serie coordonată de Beatrice Andreşan-Grigoriu şi Tudorel Ştefan, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009 Data aprobării programei analitice în catedră: Şef catedră: Prof. univ. dr. Ioan HUMĂ 6