You are on page 1of 1

1796 Dziennik Ustaw. Poz. 1008 i 1009. N!! 109.

---- - - - -- - - _._------- -
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie Poznańskiem lub w Województwie Pomorskiem jako
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia sędzia" .
1 lipca 1922 r. 4. § 8. ot rzymuje brzmienie. następujące:
"Dopuszczenie do wykonywania zawodu adwo-
Prezydei'lt Ministrów: Juljan Nowak kackiego w górnośląskiej części Województwa Śląs­
Minister Spraw Wojskowych: Sosnkowski kiego obejmuj e w sobie uprawnienie do wykonywa-
nia tego zawodu przy wszystkich sądach tamtefS--zych
i przed Sądem Najwyższym.
Uprawnienie powyższe przysługuje także adwo-
1009. katom, dopusz czo nym do wyko nywania zawodu adwo-
kackiego w W ojew ództwach Poznańskiem i Pomor-
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości skiem".
5. Zdani e drugie ustępu pierwszego § 20 otrzy-
z dnia 12 grudnia 1922 r. muje brzmieni e n astępujące:
zmieniające niektóre przepisy o adwokaturze "Odpis listy i wszelkie zaszłe w niej zmiany
podaje sąd apelacyjny do wiad omości Ministerstwu
w górnośląskiej części Województwa Śląskiego. Spra w iedli w ości, Sądowi Najwyższemu. wszystkim
Na mocy ust. 1 art. 36 Ustawy Konstytucyjnej sądom swego okręgu oraz sądom apelacyjnym na
z dnia 15 lipca, 1920 r. zawierającej statut organiczny obszarze Woj ewództwa Poznańskiego i Wojewópz-
Woje'vvództwa Sląskiego (Dz. U. R. P. N2 73, poz. 497) twa Pomorskiego, które zawiadamiają sądy swych
w brzmieniu art. 1 ustawy z dnia 18 października okręgów".
'1921 r. (Dz. U. R. P. N2 85, poz. 608) stanowię VI. po- 6. Zd anie pierwsze ustępu drugiego § 58 otrzy-
rozumieniu z R a dą Wojewódzką Województwa Sl ą s­ muje brzmienie nast ępujące:
kiego co następuje: "Celem zniewolenia członków do poddania się
wydanym zarządzeniom można nakładać grzywnyeo
l\rt. 1. Niemiecka ordynacja adwokacka z dnia wysokości łączn e j sumy stu tysięcy marek".
1 lipca 1878 r. 7 L. 3 ustępu pierwsz e go § 63 otrzymuje brzmie-
22 maja 1910 r. (Dz. Ust. Rzeszy z 1878 r. str. 177; nie n a stępujące:
z 1910 r. str. 772) w brzmieniu rozporządzenia Mi· ,,3 grzywna do miljon a marek" .
nistra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1922 r.
9 adwokaturze w górnośląskiej części Województwa P.rt y kuł 4 rozporzą dzeni a Ministra Spra-
l\rt. 2.
Sląskiego (Dz. U. R. .P. N2 46, poz. 402) ulega na- wiedliwości z dnia 16 czerw ca 1922 r. o adwokatu-
stępującym zmian om: rze w górnośl ąsk iej cz ęści Województwa Śląskiego
1. § 1. otrzymuje brzmienie nQstępujące: (Dz. U. R. P. N2 46, poz. 402) otrzymuje brzmienie
"Do adwo katury m oże być dopuszczony tylko następujące:
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w myśl "W czasie do dnia 1 sierpnia 1923 r. prawnicy,
przepisów, ob.owiązujących w górnośląskiej części którzy po dniu 10 stycznia 1920 r. złożyli egzamin
Województwa Sląskiego, lub wedle przepisów, obo- sędziowski prze d komisją egzaminacyjną przy Mini-
wiązujący ch w Wojewód ztwie Poznański e m i Woje- ste rstwie b. dzi e lnicy p ruskiej lub przed komisją
wództwie Pomorskiem, uz y skał uzdolni e nie do pia- egzaminacyjną przy Ministerstwie Sprawiediiwości
stowania urzędu sęd ziowsk iego" . wedle przepisów, obowiązujących w b. dzielnicy prus-
2. Ustęp drugi § 4 otrzymuje brzmi e nia na- kiej, a lb o którzy po dniu 22 czerwca 1922 r. złożyli
stępujące: egzamin asesorski wedle przepisów niemieckich
"Prawników jednak, którzy wed le prz ep isów, lub pruskich (§ 5 usta wy o ustroju sądownictwa
ob owi ązu jących w b. zaborze rosyjskim, na byli kwa- w brzmieniu ro z porządzenia fV\inistra Sprawiedliwości
lifikacje na sędziego lub adwokata, albo którzy wed le z dni a 16 czerwca ,1922 r., zaprowadzającego zmiany
przepisów obowiązujących w b. zaborzę austrjackim, w ustroju sąd ownictwa w górnośląskiej części Wo-
w ci e szyńskiej części Województwa Sląskiego lub jewództwa Śląskiego, . Dz. U. R. P. N2 46 poz. 390),
w b. Bośni i Hercegowinie, nabyl i kwalifikacje na nabywają prawo do dopuszczenia ich do wykony-
sę dziego , adwokata lub notarjusza, należy do wyko- wania zawo du adwokackiego dopiero wtedy, gdy co-
nywania zawodu adwokackiego dopuścić dopiero wtedy, najmniej przez jeden rok, byli czynni w górnośląs­
gdy con ajmniej przez jeden ro~ byli czynni IN gór- kiej części Woje wództwa Sląskiego albo w Woje-
nośląskiej części Województwa Sl ą skiego albo w Wo- wództwie Poznańskiem lub w Województwie Po mor-
jewództwie Poznańskiem lub w Województwi e Po- skiem, jako asesorzy lub sędziowie".
morskiem, jako sędziowie".
3. L. 7 § 5 otrzymuj e brzmienie następujące: l\rt. 3. Rozporządzen i e niniejsze wch~dzi w ży­
)07. Jeżeli wnioskodawca, nal eżący do prawni- cie w górnośląskiej części Województwa Sląskiego
ków, wymienionych w ustępie drugim § 4, nie był z dniem ogloszeni<ł. .
conajmniej przez jede,n rok czynnym w g órno śląskiej
części Woj ewó dztwa Sląski eg o albo w Województwie Minist er Spraw i ed l i w ości: W. Makowski r

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Mini stra Sp rawie dliwości. 19538 P
- - - - _ . _ - -- - - - -- - -- - - - - --- -
Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 250 mk.