You are on page 1of 2

( .

M 108. Dziennik Ustaw. Poz. 1003, 1004 I 1005. 1793 .

1003. 1004.
RQzporządzenie Ministra Sprawiedliwości Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 6 gru dnia 1922 r. z dnia 11 grud nia, 1922 r.
w przedmiocie zmiany niek t órych przeplsow w przedmiocie z mia n ustawy o opłatach ilwiad-
niemieckiej u staw y o postę powaniu w cywil- ków i znawców \V g órn ośląski ej czqśc:l WoJe-
nych sprawac h s pornyc h dla górn o śląskiej wództw a Śląski e g o.
cz~ści Woj ewództwa Śląskiego. Na mocy ust. 1 art. 36 Ustawy Konstytucyjne}
z dnia 15 lipca 1920 r. zaw i erając ej statut organiczny
Na mocy ust. 1 a rt. 36 Ustawy Konstytucyjnej Woj e wó dztwa Śl ą s kieg o (Dz. U. R. P. N2 73, poz. 497),
Z dnia 15 lipca 1920 r. za wierającej statut organiczn;( w brzmie niu art. 1 ustawy z d nia 18 p aździernika
Województwa Śląs ki ego (Dz. U. R. P. N2 73 poz. 497) 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 85, poz. 608) stanowltt
w brzmieniu art. 1 usta wy z dnia 18 października 0/ po rozumieniu z R ad ą Wojewó dzką Województwa
1921 r. (Dz. U. R. P. N2 85 poz. 608) stan o w l ~ W. po- 51ąskiego co następuje: .
rozumieniu z Radą Wojewódzką Województwa S ląs­
kiego co następuje: .I\rl 1. Niemiecka ustawa o opłatach świa d ków
I znawców z dnia 30 czerwca 1878 r, (Dz. U. Rzeszy
1\rt. t. Niemiecka ustawa o postępowaniu w cy- 1878 str. 173, 1898 str. 689) w brzmieniu obwieszcz-
wilnych sprawach spornych ulega nast~pującym nia z dnill 13 m arca 1922 r. (Dz. U. Rzeszy str. 242)
zmianom: ule ga następującym zmianom:
1) § 78 otrzymuje nast~pujfłce brzmienie: 1. W ust. 1 § 2 zastt;puje sl~ słowa: od 1
• Przed sądem okręgowym i przed sądem ape- do 15 m arek" słowami: "od 20 do 250 marek .
lacyJnym w górnośląski ej cz~ści Województw ą Śl ąs­ Do ust. 2 § 2 dodaje się nast~puJ!\ce zdanie-:
'
kiego strony musi zastępować jako pe łnomo cn ik " W granicach, wymienionych w uste:rle l , naleiy
adwokat dopuszczony ta mźe lub na inn ych zie m iach odszk odować za całkowitą utra tę zarobku . .
b. zaboru pruskiego do wyko nywania zawod u adwo- 2. W ust. 1 § 3 zastępuj e się słowa: "cło
kackiego (proces. adwokacki); tylko za p o śre d nictwe m 20 m llrek" słowami: lIdo 300 mllrek", a słowa: .da
takiego adwokata wolno zakładać rewizje, wn o s i ć 30 m 41 rek" slowami: "do 500 ma rek-.
uzasadnienie rewizji i . pismo o przyłącze n iu sit: do 3. W § 7 zastępuje slq słowa: ,,50 fenIgów"
rewilji. słow~ m l :,,4 marki".
Przepis ten nie stosuje sl~ do postępowani a 4. W § 8 zastClpuje !ł~ słowll: ,,50 m arok "
pr~ed s~dzlQ wyznaczonym lub wezwanym a ni do słowam i: ,,500 marek~ I słowol "JO mGrok·-ró wnlli
słow ami: ,,500 marek".
czynności procesowych, które możn a przedsi~brd
przed sekretarzem sądowym . 5. Po § 17 dodaje sł~ nlllt~puJ~ce pOltano-
wien le:
1\dwokat, · o którym mowa w ustęp ie 1, może ,,§ 18. Minister Sprawledllwo~ci jest wisdny
si~ sam zastępować w sprawach przed s ~ dami w gór-
w m iar!:; potrzeby zarz"dzić ,da lsze podwyższenie lub
nogl~skleJ cz~ścl Województwa Śl~sk le go. " też obniżenie stawek przewidzianych w niniejszej
2) § 215 otrzymuje następuj ące brzmienie: ustaw ie".
. "W procesach adwokackich wezwa nie do ustnej
~ rozprawy, o ile nie do r ęcza się go adwokatowi, m usi
1\rt. 2. Rozporząd zenie niniejsze wchodzi w ży­
zawierać wezwanie przeciwnika, aby p rz ybra ł sob ie de w górnośląskiej części Województwa Ślf\sklego
edwokata odpowiadającego warunkom podanym z dniem o głoszenia . .
w ustępie 1 par. 78". Minister Sprawiedliwości: W. Makowski
l\rt. 2. PostanowienIom, za{vartym wart. t-3
ustawy z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie ..
zmillny niektórych przepisów niemieckiej ustawy
O postępowaniu w cywilnych sprawach spornych (Dz.
U. R. P. Ns 30 poz. 176), nadaje się moc o b o w ią­
ZU)łC:I\ w górnoślClskieJ czt\§cl Województwa Śląs­ 1005.
kiego.
Rozporz ądzenie Ministra Sprawiedllwości
RozporządzenIe niniejsze wchodzi w ży­
1\rt. 3.
cie z upływem drugiego miesi~ca n astępuj ącego po z dnia 12 grudn ia 1922 r.
mles~~c:u. w którym b ~ dzle ogłoszon e. W p rzedmiocie dalszych zmian ustawy o ustroj u
Minister Sprawiedliwości: W. MakQW61U slld o wn łctwaw górno ~l ąski ej czqśc:1 Wojew ó dz-
twa S l ąsk i ego.
Na mocy ust. 1 art. 36 Ustawy Konstytucyjnej
z dn ia 15 lipca 1929 r. zaw ieraj ącej statut organicz-
ny Województwa Sląski e go (Dz. U. R. P. NI! 73,
poz. 497) w brzmieniu art. 1 ustawy z dnia 18 paf-
dziernika 1921 r. (Dz. U. R. P• .NI 85, poz. 608) sbl-

strawnego. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w t. Minister Sprawiedliwości: W. konania przywozowej odprawy celnej. którzy się utrzymują z dziennego za- 1920 r. w prze dmiocie po stępowan ia celnego przy obrocie dróży. ' j . P. że za numery większej objętości (od 3 arkuszy wzwyz). wrotnego wywozu t akich opakowań za granicę wy- Minister Sprawiedliwości wyda w porozumieniu znacz a się termin trzech miesięcy. Poz. poh.kim i francus kim. 1005 1006 ".000 mk. otrzymują także straw ne. 2. strawne. celnego celem napełnienia (a rt.tontoczekowe ]\f2 30-130 do P. d nowię w . Rozporządzenie niniejsze wchqdzi w ży­ cie w górnośląskiej części Województwa Sląskiego z dniem ogłoszenia. pobierana będzie oso- bna dopłata. a jeżeli miejscem zamieszken ia nie jest sie. ------------------ Cena 250 mk.porozumieniu z Radą Wojewódzką Woje- wództwa Sląskiego co następuje: 1006.000 na I. mieszanka). zawierające konwencje. jako prenumeratę za I kwartał 1923 r. N251 poz. noclegowego i kosztów podróży załatwia się w dro- dze nadzoru służbowego. Ustaw (z ałąc zmk d? H2 . U. 9 lipca 1921 r. 1898 str. celne mogą odprawiać w po stępowaniu warunko- stępstwo ławnika w jego zawodowem zajęciu.44). kosztów podróży strawnego i noclegowego. urzędy Jeżeli z powodu czynności było konieczne za. otrzymują noclegowe. części Województwa SJąskiego (Dz. P. ze stałych dochodów. . którzy się utrzymują rządzen ia Ministra Skarbu z dn. 1) Uchyla się postanowienie par. z dniem ogłoszenia. za granicę w stanie napełnionym. robku. 21 rozporządzenia Ministrów stępujących zasad. Skarbu oraz Prze mysłu i Handlu z dn. którzy życzą sobie otrzymać konwencj ę górnośląską w językach. s ą downictwa w górnośląskiej O zmianie roz porządzenia z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie postępowania celnego przy poz. licząc od dnia do- z Ministrem Skarbu zarządzenie normuj ące granice. zwrócić wem na podstawie zabezpieczenia celnego. zagranicznym opakowań zwrotnych (Dz. R. P. 390) ulega następującym zmianom: obrocie zagranicznym opakowań zwrotnych. R. o taryfie celnej (Dz. · 11 czerwca Ławnicy. \ rządzeni em z dnia 16 czerwca 1922 r. otrzymują zwrot kosztów po. Pp. a wprowadZone celem napełnienia i wywozu kosztów podróży udziela się tylko na żądanie. 314) zarządza się co nast ępuje: . 1. Tłoczono w Drułcarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości. odprawiają urz~dy czenie. ' wśród których należy przyznawać ods zkod o wa nie za Używane zag rani czne próżne beczki drewniane ut ratę zarobku i koszta zastępstwa. Rosz. taryfy kolejowe i t. 35 ust. mieszanka). wprowadzone do obszaru nocować w siedzibie sądu. Za. O d R e p a k c j i. . d. Na zasadzie art. U. jakoteż wysokość po nafcie i płynnych produktach naftowych (oleje. gaśnie. którzy nie zamieszkują w siedzibie nyc h po nafcie i płynnych produktach naftowych sądu i z powodu swej czynności urzędowej musieli (oleje. smary. smary. ławnicy. tudzież § 1. ' . K. noclegowe i zwrot nerji. przy który m czynność wykonano. 2) par. U. 439) ot rzymują n a stępujące brzmienie: sieli pełnić swe czynności urzędowe przez godziny "Wszelkie zagraniczne opakowa nia. zawierającą 385 stron druku formatu Dz. Jednocześ nie zaznacza się. używanych zagranicznych p r ó ż nych beczek drewnia· Ławnicy. Plac Krasińskich 12. Do po- można także koszta zastępstwa. I 1794 Dziennik Ustaw. 6. lub do RedakCji D2aen- nika Ustaw. winni wpłacić marek 4. 11 poz.. R. PP. ' Minister Skarbu: Jastrzębski 1\rt. z wyjątkiem od 12 do 3 popołudniu. 1922 i sumy' 10.ycie żalenia co do wysokości odszkodowania.. Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności H2 30130.. spowodowaną ich czynnością. przeznaczone dla 'krajowych rafi- Odszkodowanie. Prenumeratorów uprasza się o wpłacenie zaległej prenumeraty' za r. § 2. O. umowy m ię dzynaro d owe w obcych językach. cern zmiany w ustroju. 8). prenumeratorzy. 41.79) w brzmieniu nad anem rozpo. N2 46. Ustępy przedostatni i ostatni § 1 rozpo- zwro~ kosztów podróży. ~ F\rt. dziba sądu lub jego najbliższa okolica i jeżeli mu. 55 a) otrzymuje następujące brzmienie: Ławnicy otrzymują odszkodowanie według na. N2 67 poz. Niemiecka ustawa o ustroju sądow- nictwa z dnia 27 stycznia 1877 (Dz. w cią gu trz ech miesięcy po ukończonej czynności w tym s ądzie. j eżeli żą dania tego nie zgłosi się celne bez cła j zabezpieczenia celnego". zaprowadzają­ Z dnia 30 listopada 1922 r. U: Rzeszy 1877 Rozporządzenie Ministra Skarbu str. Makowski Warszawa. otrzymują odpowiednie odszkodowanie za utratę zarobku.