You are on page 1of 1

I

1794 Dziennik Ustaw. Poz. 1005 1006 ", d

nowię w .porozumieniu z Radą Wojewódzką Woje-
wództwa Sląskiego co następuje: 1006.
~
F\rt. 1. Niemiecka ustawa o ustroju sądow-
nictwa z dnia 27 stycznia 1877 (Dz. U: Rzeszy 1877 Rozporządzenie Ministra Skarbu
str. 41, 1898 str.79) w brzmieniu nad anem rozpo- , \
rządzeni em z dnia 16 czerwca 1922 r. zaprowadzają­ Z dnia 30 listopada 1922 r.
cern zmiany w ustroju, s ą downictwa w górnośląskiej O zmianie roz porządzenia z dnia 9 lipca 1921 r.
części Województwa SJąskiego (Dz. U. R. P. N2 46,
w przedmiocie postępowania celnego przy
poz. 390) ulega następującym zmianom: obrocie zagranicznym opakowań zwrotnych.
1) Uchyla się postanowienie par. 35 ust. 6.
2) par. 55 a) otrzymuje następujące brzmienie:
Ławnicy otrzymują odszkodowanie według na- Na zasadzie art. 21 rozporządzenia Ministrów
stępujących zasad.
Skarbu oraz Prze mysłu i Handlu z dn. · 11 czerwca
Ławnicy, którzy się utrzymują z dziennego za-
1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N251 poz. 314)
zarządza się co nast ępuje: .
robku, otrzymują odpowiednie odszkodowanie za
utratę zarobku, spowodowaną ich czynnością, tudzież § 1. Ustępy przedostatni i ostatni § 1 rozpo-
zwro~ kosztów podróży, ławnicy, którzy się utrzymują rządzen ia Ministra Skarbu z dn. 9 lipca 1921 r.
ze stałych dochodów, otrzymują zwrot kosztów po- w prze dmiocie po stępowan ia celnego przy obrocie
dróży, a jeżeli miejscem zamieszken ia nie jest sie- zagranicznym opakowań zwrotnych (Dz. U. R. P.
dziba sądu lub jego najbliższa okolica i jeżeli mu- N2 67 poz. 439) ot rzymują n a stępujące brzmienie:
sieli pełnić swe czynności urzędowe przez godziny "Wszelkie zagraniczne opakowa nia, z wyjątkiem
od 12 do 3 popołudniu, otrzymują także straw ne. używanych zagranicznych p r ó ż nych beczek drewnia·
Ławnicy, którzy nie zamieszkują w siedzibie nyc h po nafcie i płynnych produktach naftowych
sądu i z powodu swej czynności urzędowej musieli (oleje, smary, mieszanka), wprowadzone do obszaru
nocować w siedzibie sądu, otrzymują noclegowe. celnego celem napełnienia (a rt. 11 poz. 8), urzędy
Jeżeli z powodu czynności było konieczne za- celne mogą odprawiać w po stępowaniu warunko-
stępstwo ławnika w jego zawodowem zajęciu, zwrócić wem na podstawie zabezpieczenia celnego. Do po-
można także koszta zastępstwa. wrotnego wywozu t akich opakowań za granicę wy-
Minister Sprawiedliwości wyda w porozumieniu znacz a się termin trzech miesięcy, licząc od dnia do-
z Ministrem Skarbu zarządzenie normuj ące granice, konania przywozowej odprawy celnej. '
wśród których należy przyznawać ods zkod o wa nie za Używane zag rani czne próżne beczki drewniane
ut ratę zarobku i koszta zastępstwa, jakoteż wysokość po nafcie i płynnych produktach naftowych (oleje,
kosztów podróży strawnego i noclegowego. smary, mieszanka), przeznaczone dla 'krajowych rafi-
Odszkodowanie, strawne, noclegowe i zwrot nerji, a wprowadZone celem napełnienia i wywozu
kosztów podróży udziela się tylko na żądanie. Rosz- za granicę w stanie napełnionym, odprawiają urz~dy
czenie, gaśnie, j eżeli żą dania tego nie zgłosi się celne bez cła j zabezpieczenia celnego".
w cią gu trz ech miesięcy po ukończonej czynności
w tym s ądzie, przy który m czynność wykonano. Za- § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w t.ycie
żalenia co do wysokości odszkodowania, strawnego, z dniem ogłoszenia.
noclegowego i kosztów podróży załatwia się w dro-
dze nadzoru służbowego. ' Minister Skarbu: Jastrzębski
1\rt. 2. Rozporządzenie niniejsze wchqdzi w ży­
cie w górnośląskiej części Województwa Sląskiego
z dniem ogłoszenia.
Minister Sprawiedliwości: W.. Makowski

Warszawa. Tłoczono w Drułcarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości.

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności H2 30130. ------------------
Cena 250 mk.

O d R e p a k c j i. PP. Prenumeratorów uprasza się o wpłacenie zaległej prenumeraty' za r. 1922
i sumy' 10.000 mk., jako prenumeratę za I kwartał 1923 r. ' .
, Jednocześ nie zaznacza się, że za numery większej objętości (od 3 arkuszy wzwyz), zawierające
konwencje, umowy m ię dzynaro d owe w obcych językach, taryfy kolejowe i t. d. pobierana będzie oso-
bna dopłata.
Pp. prenumeratorzy, którzy życzą sobie otrzymać konwencj ę górnośląską w językach.
poh.kim i francus kim, zawierającą 385 stron druku formatu Dz. Ustaw (z ałąc zmk d? H2 .44),
winni wpłacić marek 4..000 na I,tontoczekowe ]\f2 30-130 do P. K. O. lub do RedakCji D2aen-
nika Ustaw, Plac Krasińskich 12. '

j