You are on page 1of 1

1764 DzIennik Ustaw. Poz. 981, ,982 I 983. NI! 106.

--------------------------
§ 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc:
981. ObowIązującą z dniem ogłoszenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów


Prezydent
.
Ministrów: Juljan Nowak .
MinIster Rolnictwa i Dóbr Państwowych:
z dnia 27 listopada 1922 r. J. Raczyński
(,

o utworzeniu miasta Sorocka w powiecie Puł~


tusklm.
Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lu~ego 983.
1920 r. (Dz. U. R. P. N!! 19 poz. 92) w przedmiocie za-
liczania osad wiejskich w pbclet miast oraz zmi a ny Rozpot:tądter1ie Ministra Pracy i Opieki
granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego za-
Społecznej
rządza się co następuje: '
l dnia 23 · paźd zie rnika 1922 r.
ił 1.Osadę Serotk I 23 morgi gruntów . rlI\"
dowych , połozanych między tą osadą , a "fortami Napo· VI IJrzedmiocie dodatków drożyźnianych dO rent
leona" wyłącza się z gminy wiejskiej Ze grze powiatu zapewnionych ustawą niemiecką z dnia 20 grud"
}."Ułtuiklego I tworzy si~ z nich gmin~ miejską Se- nia 191 t r. O ubezpieczeniu · urzędnIków pry-
rock z sied.zibll własnegQ zarządu w SeroG.ku. watnych.
fi 2. Na utworzoną w ten sposól> gminę mieJ- Na mocy art. 4 ustawy z dn ia 2~ września 1922 r.
Skll 5erock rozciąga się moc obowiązują"ą dekretu (Dt. U, R. p, N!! 89, poi. 804) w przedrtlio"le zmiany'
~ dnia 4 IlitegQ 1919, r. o śamorząd~ie miejskim (Dz. IJstawy niemieckiej z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubez-
P. P. P. N!! 13, pot . 140), użupe łniają c jednocześnie wy- p.1 eczt;niIJ urzędni~ów prywatnych (Dz. ust. Rzeszy
kAz miast dołączonyć.hdb tego dekretl.J, jak hastępujtll NleftHećkiej, str. 989~ tl:lrzqdż~ Sl~ CO nast~puje:
1116Q Serock".
§ l . OsobYI pt>biefające rentyżapewnione obo-
§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po- wiązującą w b. dzielnicy pruskiej ustawą niemieck"
wierza się MitHstroWi Spraw WewnE1ttżnyth. ! dhifi 22 ~fiJdnia 19i 1 r. o ubetpiecźeniU Urzędni­
§ 4. Rozporządzenie hirtiejllze wthodzi w iyde ków ł'rywalHych (Dt. ust. Rzeszy Niełi1ietkiej, str. 989),
z dniem 1 sty<!zrlia 1923 rokl:i. otr2!ymujf\ aż do odwołania dodatki droży:ź.niane do
tych rent w wysokośd oznaazonej poniżej.
Prezydent ,Ministrów: Juljan Nowak
§ 2j Dodatki dreiyfniane wynoszq mlesl~cznh~:
MInister §praw Wewn~trznych: A. KamIeliski a) ~Ila osób poblerając}'eh renty Inwalidów
10.000 mk.,
b) dla bsół:l pobierającycH renfyst~rtt)w1~.OOOmk.
'" 1 ..

t) dlt1 osób pobi'efającyth reM)' wdów lub


982. wdowców 5.000 mk' l
dl ~Ia osób pobierających rE!nty ~leroce2.500 mk.,
Rć:J!porzl\dzenie Rady Młnistt6\V Każde dzl~cko, będące zupełną sierotą i pobie-
z dnia 27 listopada 1922 r.
. 1iljttee r,enŁę sierocCl otrźyml1je dodatek miesi~c:zny
Vi Wysokości ,5.000 mk. .
w przedłtiiotie uzUpełn ienia rozptJtz4dtl!!nh!l . Suma dodatków dtożytnl~rtyC!ł1 dla osób wy-
o ,tganizacji i zakresie działania ok f~~() Wy~łi łTiienidrlych w p. c i d, pl9zostałytH po jednym ubez-
zarządów lasów państwowych. pieczonym, nie może przekraczać 10.000 mk. mlew
sl~cźt'1le.
, Na pbdstawl/:! 8tt. 19 i 21 deRretu 1- dł1l/t . f?dd~tki dra!y~iatH:~ Winny bye wypłacane mie-
:; §tycznla 1918 r. o tymczasowej orgahlzaćji Wład~ śl~tzi1le igÓfy łącżhie ź tehtaml.
naczelnych (Dz. P. K. P. N~ 1; poz. 1) zarżądza $i~
et) nast~piJje:
§ 3. Z dbdatk~W droiYfiilanycH nie rnógą J<o..
r!ystae tJsoby, które tlfrźyttiuJi!l już dodatki droży:!­
§ 1. ~aragr,af , piąty ro~porządzenla Rady Mi- hiane ,do rent. p rzymahycl) na pbc:lstawie ordynacji
nistrów z dnia 23 listopada 1920 r. w przedmiocie uj;1ellp ieeteriiowej Rzeszy Niemiec::ki~j w wysokości
organizacji i zakresu działania okr ęg owych zarządów nie mniejszej niż prźewiduje § 2, nin iejszego rozpo-
lasów pat'lsŁWtlw ydi (gz, '{.I. R: p, M 11il, i'bz. 753) rządźeHicl, osoł:lbłn żes pbbleh:ijąćyfti dotJatki dra-
uiUj)ełhia się przez dodanie po punkcie o) pLltiktu p) iytiiiaHe do f.t'!ht l przyżrtimych 11f1 pa8stawie ordy-
treści nast,ępujClcej: '. ,. nacji ubezpiecz,enio-.yej w wysokości mniejszej niż
"p) likwidacja serwitutów, ciążącYch, , ńa lasatn przeWiduje § 2 n l niejsżego rotpofządzenia należy
państwowytH, Ó il~ wartość roczna korzyści serwitiJ- wypłaeacl rOżhić~. , . , .. .
leWych, jak)e użytkownicy tracą z tytułiJ likwidacji Renciści, ktÓrzy korżys!illi z ulgi, przyznanej Im
przysługujących im służebności; nil:! przekraciza war- na niE1C::y § 390 tJstawy l"oWołclfieJ vi ~ . 1 nińl~jszegó
, tości trzech tys i~q' metrów sześciertnyth drewna rotporŻ/1dZehiaj tUdzież bsoby ptltostałe po nich, I
t:1żytkowego, ustalonej , według cen wskazanych w ta- otrzymują połow~ dodMtkll tlr0żyżtii!1nego, określo­
ryfie urz~dowej". nego w § 2 niniejszego rozporządzenia.