You are on page 1of 2

§ 4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje § 2. po~ostałe miejscowośc i gminy 5k~łai
z dniem 1 stycznia 1923 r. ~ f)1i ~ f1oWJ c;IEl; w~ i ę Chmi ę l i;l rz ę, Grodzisko. Popowiec:,
osada Skała I w ieś Zalgrody two rl Y~ mają gminę
M!nister Pracy i Opieki SpQłecznej: L. Darowsld wiejską Sk?1ła 1. s i ~ d;z i b?l .ur~ ~d u aminnegQ w osadzie
Skale, .
§ 3. Rozporzll\dzenle niniejsze u~ yskuje moc
ebęwiązuJC!\cą % dniem 1 stycznia 192' roku •

984. .Minister Spr~w Wewn ~trznych: A. Kami'lń,ki

Rozporząd~enie Ministra Wyznań
. Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 26 pctdziernika 1922 r. 986.
o przeniesieniu sieddby kuratora oJtrQ9u Rozporzqdzenie Ministra Spraw'l.
szkolnego wołyń5kiego.
Wewnqtrznyc:h
Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4
c:zerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkol· z dnia 16 listopada 1922 r.
nych (Dz. U. R. P. Na 50. po ~. 304) oraz rozporzą­
O włączeniu wsi Mirów ' do gminy Niegowa
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 roku
w poV(iec:ie będ:dńskim.
(Dz. U. R. P. N\! 34 poz. 279) zarządza si~ cO niilstF.;-
puje: Na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 września 19~
§ 1. Zmienia sl~ I częściowo rozporządzenie roku w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywa~
z dnia 3 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. Ng 34 poz. 284) nia i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zabo.
o utworzeniu okręgu szkolnego wołyńskiego, w ten rów rosyjskiego i austrjackiego (Oz. U. R. P. Na 66
-sposób, iż siedzibę kuratora okręgu szkolnego wo- 770) zarządza si~ co następuje:
łyńskiego przenosi się z Łucka do Równego. § 1. Wieś Mirów wyłącza się z gminy Włada­
. . §2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie wice pow. będziński e go l włącza si~ ją do gminy NIe-
z dniem ogłoszenia z mocą obowiZlzująCą od dn. 1 gowa tegoż powiatu.
grudnia 1922 roku. § 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje mol
obowiązującą z dniem 1 stycznia 1923 roku.
Minister Wyznań Religijnych
I Oświec;enia Publicznego: D,.. KumanlQckl Minister Spraw Wewn~trznydl: A. Kłnailblll

985. 987.
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewn~trznych
Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 17 listopadą 1922 r.
z dnia 2 IIstopZlda 1922 r. w przedmiocie udzielania prywatnym fabrykom
O utworzeniu gminy MInoga W powiecIe wy.,obów tytoniowych kredytu na opaski mono-
olkuskim. . polowe.
. Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 22 wrześnIa . Na podstawie art. 62 ustawy O monopolu tyto-
1922 r, w przedmiocie zmiany granic orą~ rozwiązy­ niowym z dnia 1 czerwca 1922 r. (Dz. (J. R. P. ,N~ 47
W2Inla I tworzenia ,gmin wiejskich na ob$2:arze b. za- poz. 409) iarządza się co n astE:puJę:
borów rosyjskiego I austrjackiego (D:a. U. R. P. N2 86, § 1. Ustęp 12 paragrafu 6 rOlpor~ądzenlll MI~
f>Q~. 770) zarządza $i~ 'o nast~puje: nlstra Skarbu z dnia 29 października 1922 r. w przed-
§ 1. Z gminy Skała wyłącza się mieJscowości: miocie wykonania ustawy z dn ia 1 czerWCa 1922 r.
Belrb.rka, Bo<;iewiec, Celiny, Gołoszyo, Grzegorzo- o monopolu tytoniowym w dalszym okresIe przeJ-
w!~e, Kądejówka, Laski, Laski dworskie, Lesieniec, ściowym (Dz. U. R. P• .Ni 100 poz. 916) otrzym~je
Minoga, Minoga dwór, N o wa-wieś, Podjedłe, Pogo- nasb;:pujące brzmienie:
rzelec, Polanka, . Przybysławice, RzepIin, Sciborzyce, ,,12) za dostatecznem zabezpieczenIem, które
Sieciechowice, Zamłynie, Sobies~ki', Stoki, Wesółka, złożone być może w papierach wartościowych, uzna-
Wledysław i Zagaje. Z wymienionych miejscowości nych przez Ministerstwo Skarbu lub też w postaci
tworzy si~ gmint:: · wiejską Minoga z sied~lb~ urz~du gwarancji bankowej, lub hipotecznej, mogą fabrykan-
gminnego we wli Minog •. el wyrobów tytonlowyc:h na sw.. prośb_ U&ylka~ od

,

-~~-----_. p. zawierające złoto. 612) uzupełnia się następującemi kości 75% wartości szacunkowej i to tylko po wyka. 5-b: związki rtęci: sublimat. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca . legowanego przez izbę skarbową. 3: wszelkie związki organiczne.zasad. stosuje się wysokość dopłaty § 2. (Dz . 'c elne stosują dopłatę 49.. .. musi być . . wych lub konosam~ntów. towarami. a nie wartość fikcyjną jaka pow. P. rządzenia Ministra ' Skarbu i Ministra Przemysłu W wypadkach zabezpieczenia hipotecznego może i Handlu z dnia 26 lipca 1922 r. że przedmiot zastawu jest conajmniej do wy._.. się co następuje: kwot obowiązany jest fabrykant opłacić Skarbowi tytułem oprocentowania 12% (dwanaście procent) § t. bro i platynę. taryfy celnej: . w przedmiocie być powyższy na dwumiesięczne zapotrzebowanie mnożnika celnego norma'lnego i ulgowego (Dz.. I • - ·-·"lt66 Ministerstwa Skarbu dwumiesięczny kredyt na opaski --. jeżeli towary te: wych na podst~wie cytowanego w § 1 rozporządze­ a) zostały nadane do 'przewozu koleją lub stat· mia Ministra Skarbu kredyty na opaski monopolowe kiem bezpośrednio do obszaru celnego Rze- 'nie . izb skarbowych. Prawo ' kredytu może być każdorazowo odwoła. p. P. 2: Sole i preparaty. rozporządzenia. zgodnie :? § 1 rozporządzenia z dnia Podania o udzielenie kredytu należy wnosić do 26 października 1922 r. jej część. cyno- w . ~. Na mocy art. kalomel.o- rocznie. piaty niż w ostatecznym terminie) staje się automa- tycznie wolna do ponownego kredytu cała suma.900% (mnoźnik 500) tylko I' na podstawie poleceń Ministerstwa ' Skarbu. Oszacowanie dotyczyć może jedynie budynków i pla.dokonane przez zaprzysiężonych rzeczoznawców i to 112. dwumiesięcznemu zapotrzebowaniu. cła z dopłatą walutową 149. tlenek rtęciowy i jego sole. podlegają opłacie . że sumy pokredytowane pewnego . Wykaz towarów.. ber. a z wato waru. U. 314) . Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na podstawie kolejowych listów przewozo- z dniem jego ogłoszenia.. skarbowy. należy podać kowego i innych. z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie mnożnika celnego nor- nej sumy lub jej części (na wypadek rychlejszej za. najpóźniej w dniu poprze- dzającym dzień ogłoszenia niniejszego roz- porządzenia. 'przeznaczony kredyt udzielany conajwyżej w wyso. wymienionych 'w § 1 niniej- szego rozporządzenia.umieć Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra w ten sposób. sumy pokredytowane są płatne ostatniego dnia wartego w § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca tego ' miesiąca. które w wypadkach wątpliwych za. 112 p. i Handlu ' ' miesięcy odpowiedniego dnia . § 2. sole blsmu- cowanie dokonane przez poważne towarzystwo ubez.sce- 'ców z wykluczeniem maszyn i ruchomości. 875).dnia kalendarzowego płatne są po upływie dwóch Przemysłu.. Od pokredytowanych na opaski monopolowe zarz"ądza. b) zostały nadane do przewozu koleją lub stat- Minister Skarbu: Jastrzębski kiem pośrednio. 'a o ile byłby to dzień świąteczny następnego dnia. Do towarów. 1920 r. towe kwasów: gallusowego. staje z obliczenia ileby budowariie tej nieruchomości z 135: organiczne związki barwiące (barwnUd) mogło obecnie kosztować.9000/0 sięgną opinji oddziałów Prokuratorji Generalnej i same (mnożnik 1500). Towary. zawiera- bezwarunkowo w obecności organu skarbowego de. ga[bni- pieczeń ogniowych.SOO% (mnożnik 500). W miejsce takie. P. do towa rów takich urzędy celne stosują dopłatę 49. wzgI. U. Termin płatności tego kredytu należy r07. Udzielone fabrykantom wyrobów tytonio. o taryfie celnej (Dz. § 3. W dniu zapłaty całej pokredytowa. R. . chwili. Protokuł oszacowania syntetyczne i ich zasady oraz leuko- podpisany być musi także przez asystujący organ związki.. R. a. gdyby zaś odnośny miesiąc nie miał odpowiedniego w sprawie uzupełnienia wykazu towarów. R. że unormowane w § 1 nowe warunki tego przedzającym dzień ogłoszenia niniejszego 'kredytu mają być automatycznie zastosowane do rozporządze nia. N2 67 poz.. dowy azotan ' bismutu. . . kalendarzowego. monopolowe do wysokości kwoty odpowiadającej 988. p.---- N9t06.. malnego i ulgowego. 'zaniu. jednak z przeznaczeniem dla odbiorcó w na obsZarze celnym Rzeczy- pospolitej Polskiej. za- dnia. . § 3. I / . wymienione w § 1 niniejszego ne przez Ministerstwo Skarbu bez podania powodu. sokości udzielonego kredytu asekurowany od ognia. istotną wartość sprzedażną odnośnej nieruchomości 112. do towarów takich urzędy tychże dawniej udzielonych kredytów. 5-c: związki bismutu. azotan . N2 94 poz... tlenek bismutu. jące jod. zasa- go oszacowania może izba skarbowa przyjąć osza. pozycja N . 110..900% (mnożnik 500) . . .. mają moc udzielania kredytu w myśl powyższych . 49. pigmenty. 1. N!~ 51 poz. W oszacowaniu . . .tracą ważności na przyszłość z tern zastrzeże­ czypospolitej Polskiej najpóżniej w dniu po- :niem. srebra.obecnej . t922 r. zawarty w § 1 rozp.