You are on page 1of 2

I •

-
·-·"lt66

Ministerstwa Skarbu dwumiesięczny kredyt na opaski


--.._.... ~- -~~-----_..........----
N9t06.

monopolowe do wysokości kwoty odpowiadającej 988.


dwumiesięcznemu zapotrzebowaniu.
Termin płatności tego kredytu należy r07;umieć Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra
w ten sposób, że sumy pokredytowane pewnego
;dnia kalendarzowego płatne są po upływie dwóch Przemysłu. i Handlu '
' miesięcy odpowiedniego dnia . kalendarzowego,
'a o ile byłby to dzień świąteczny następnego dnia; z dnia 20 listopada 1922 r.
gdyby zaś odnośny miesiąc nie miał odpowiedniego w sprawie uzupełnienia wykazu towarów, za-
dnia, sumy pokredytowane są płatne ostatniego dnia wartego w § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca
tego ' miesiąca. , W dniu zapłaty całej pokredytowa- t922 r. w przedmiocie mnożnika celnego nor-
nej sumy lub jej części (na wypadek rychlejszej za- malnego i ulgowego.
piaty niż w ostatecznym terminie) staje się automa-
tycznie wolna do ponownego kredytu cała suma, Na mocy art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca
. wzgI. jej część. . 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N!~ 51 poz. 314)
. Od pokredytowanych na opaski monopolowe zarz"ądza, się co następuje:
kwot obowiązany jest fabrykant opłacić Skarbowi
tytułem oprocentowania 12% (dwanaście procent) § t. Wykaz towarów, zawarty w § 1 rozp.o-
rocznie. rządzenia Ministra ' Skarbu i Ministra Przemysłu
W wypadkach zabezpieczenia hipotecznego może i Handlu z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie
być powyższy na dwumiesięczne zapotrzebowanie mnożnika celnego norma'lnego i ulgowego (Dz. a.
'przeznaczony kredyt udzielany conajwyżej w wyso- R. P. N2 67 poz. 612) uzupełnia się następującemi
kości 75% wartości szacunkowej i to tylko po wyka- towarami.
'zaniu, że przedmiot zastawu jest conajmniej do wy- pozycja N .
sokości udzielonego kredytu asekurowany od ognia. taryfy celnej: , a z wato waru.
Oszacowanie dotyczyć może jedynie budynków i pla- 110, p. 1, 2: Sole i preparaty, zawierające złoto., .sce-
'ców z wykluczeniem maszyn i ruchomości, musi być . bro i platynę, azotan , srebra,
,dokonane przez zaprzysiężonych rzeczoznawców i to 112, p. 3: wszelkie związki organiczne, zawiera-
bezwarunkowo w obecności organu skarbowego de- jące jod,
legowanego przez izbę skarbową. W miejsce takie- 112 p. 5-c: związki bismutu, tlenek bismutu, zasa-
go oszacowania może izba skarbowa przyjąć osza- dowy azotan ' bismutu, sole blsmu-
cowanie dokonane przez poważne towarzystwo ubez- towe kwasów: gallusowego, ga[bni-
pieczeń ogniowych. W oszacowaniu , należy podać kowego i innych, .
istotną wartość sprzedażną odnośnej nieruchomości 112, p. 5-b: związki rtęci: sublimat, kalomel, cyno-
w ,obecnej . chwili, a nie wartość fikcyjną jaka pow- ber, tlenek rtęciowy i jego sole, .
staje z obliczenia ileby budowariie tej nieruchomości z 135: organiczne związki barwiące (barwnUd)
mogło obecnie kosztować. Protokuł oszacowania syntetyczne i ich zasady oraz leuko-
podpisany być musi także przez asystujący organ związki, pigmenty. .
skarbowy.
, Prawo ' kredytu może być każdorazowo odwoła- § 2. . Towary, wymienione w § 1 niniejszego
ne przez Ministerstwo Skarbu bez podania powodu. rozporządzenia, zgodnie :? § 1 rozporządzenia z dnia
Podania o udzielenie kredytu należy wnosić do 26 października 1922 r. (Dz . . U. R. P. N2 94 poz. 875),
izb skarbowych, które w wypadkach wątpliwych za- podlegają opłacie . cła z dopłatą walutową 149,9000/0
sięgną opinji oddziałów Prokuratorji Generalnej i same (mnożnik 1500).
mają moc udzielania kredytu w myśl powyższych
,zasad. § 3. Do towarów, wymienionych 'w § 1 niniej-
szego rozporządzenia, stosuje się wysokość dopłaty
§ 2. Udzielone fabrykantom wyrobów tytonio- 49,SOO% (mnożnik 500), jeżeli towary te:
wych na podst~wie cytowanego w § 1 rozporządze­ a) zostały nadane do 'przewozu koleją lub stat·
mia Ministra Skarbu kredyty na opaski monopolowe kiem bezpośrednio do obszaru celnego Rze-
'nie .tracą ważności na przyszłość z tern zastrzeże­ czypospolitej Polskiej najpóżniej w dniu po-
:niem, że unormowane w § 1 nowe warunki tego przedzającym dzień ogłoszenia niniejszego
'kredytu mają być automatycznie zastosowane do rozporządze nia; do towarów takich urzędy
tychże dawniej udzielonych kredytów. 'c elne stosują dopłatę 49,900% (mnożnik 500)
, § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
na podstawie kolejowych listów przewozo-
z dniem jego ogłoszenia. wych lub konosam~ntów;
b) zostały nadane do przewozu koleją lub stat-
Minister Skarbu: Jastrzębski kiem pośrednio, jednak z przeznaczeniem
dla odbiorcó w na obsZarze celnym Rzeczy-
pospolitej Polskiej, najpóźniej w dniu poprze-
dzającym dzień ogłoszenia niniejszego roz-
porządzenia; do towa rów takich urzędy celne
stosują dopłatę 49,900% (mnoźnik 500) tylko
I' na podstawie poleceń Ministerstwa ' Skarbu.

I
/
, I

(
)

Nt 106. DziennIk Ostaw. Poz. 988, 989 i 990. 1767

c:) zalegały
w dniu wejścia w życl~ niniejszego w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na
rozporządzenia
w celnych składac h urzędo­ obsza rze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 98 .
wych, kol ejowych oraz , ni eu r zędo wyc h pu- poz. 904) zarządza si~ co następuje:
blicznych lub prywatnych.
'Ulgi, wskazane w niniejszym · paragrafie, tracą § 1. Osoby obo wiązane w myśl § 2 rozpoT2~'
moc po upływie miesiąca od dnia wejścia niniej- dze nla Rady Ministrów z dnia 30 października 1922 r.
szego rozporządzenia w źycie. (Oz, U. R. P. N2 98 poz. 904) do zgłoszenia zapasów
drożdży prasowanych, b~dących w ich posiadaniu,
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie do dodatkowego opodatkowania, mają zgłoszenie to
- siódmego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień na- wnieść ' najpóź niej do dnia 3 stycznia 1923 r. włącz­
'. stępny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie. nie w trzech równobrzmiących egzemplarz<'1ch, a to
Minister Skarbu: Jastrzębski w b. dzielnicy rosyjskiej do właściwego urzędu wzglę­
dni e inspektora akcyz i monopolów, a w b. dziej-
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: nicy austrjackiej i pruskiej do równorzędnych urz~­
Henryk Strdsburgel' dów skarbowych.
Gdyby po wejściu ' w życie powołanego wyżej
rozporządze nia Rady Ministrów znajdowały się w tran-
sporcie drożdże prasowane, nadane do transportu
989. przed 1 stycznia 1923 r. a niezg łoszone do dodat-
. Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Mi- kowego opod atkowania, wówczas zgłoszenie ma
uskutecznić odbiorca natychmiast po nadejściu po-
nistra Przemysłu i Handlu sylki.
z dnia 20 listopada 1922 r. Wynik sprawdzenia, sprawdzoną wagę zapasu
d~ożdży prasowanych, kwotę dodatkowego podatku
W przedmiocie częściowej zmiany § 3 rozpo-
. ,fząclzenia z dnia 10 sierpnia 1922 r. w sprawie i kasę skarbową, w której tę kwotę ma się uiścić,
należy podać w trzech egzemplarzach zgłoszenia.
'osobnych ulg celnych dla górnośląskiej części
województwa śląskiego. Jeden eg'z emplarz zgłoszenia należy zwrócić zgła­
szającemu zapasy drożdży prasowanych, drugi prze-
słać do właściwej kasy skarbowej, a trzeci przesłać
Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego
z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów za pośrednictwem władzy skarbowej I instancji do
właściwej władzy skarbol,>.lej II instancji.
'z dnia 26 maja 1919 r. oraz art. 4 ustawy z dnia
. 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie 'górno- Dodatkowy podatek od drożdży prasowanych
śl,ąskie województwa śląskiego konstytucji Rzeczypo- w cegiełkach 100-gramowych zaopatrzonych opas-
spolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz kami podatkowemi po 2 Mk. wynosi 22 Mk.,
; w przedmiocie zmian . w ustawodawstwie na tych • a w cegiełkach 500'gramowych zaopatrzonych opas-
.ziemiach obowiązującem (Dz. U. R. P. NI! 40. poz. 388) kami podatkowemi po 10 Mk. wynosi 110 Mk.
' zarządza się co następuje: Na znak dodatkowego opodatkowania należy opaski
podatkowe, nałożone na drożdże oznaczyć pieczęcią
§ 1. W § 3 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia urzędową I uwidocznić na opakowaniu drożdży datę
· 1922 r. (Dz. U. ' R P. NI! 71, poz. 647) zdanie: sprawdzenia•
. • 21 p. 3 Tytuń do ' żucia" zastępuje się przez zdanie:
.,,21 p. 3 Tytuń prasowany". § 2. Producenci drożdży prasowanych są obo-
,"
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie wiązani przeprowadzić z końcem dnia 31 grudnia
z dniem ogłoszenia. 1922 r.inwenturę opasek podatkowych - pozosta-
ły<: h na :ł,:i " ': 1 stycznia 1923 r. cały zapas opasek
Minister Skarbu: Jastrzębski j)(\d~.'k ow/ ·:h zakupionych po dotychczasowych ce-
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: na:h przedlo i lć wraz z konsygnacją właściwej kasie
f~a rbowej 00 dodatkowego ostemplowania pieczęcią
Henryk Strasburg...,
" :;d ową i za płaCi ć różnicę między dotychczasową
ecną cen ą sprzedażną, otrzymany zaś kwit do-
ćdo książki obrachunkowej.
990. . Kasy skarbowe są obowiązane pobrać dodat-
kowy ?oda~e k, wp isać pobranie tegoż do rejestru "
Rozporządzenie Ministra Skarbu GodCltkowy ;.,h opłat od drożdży, dołączyć konsygnację
z dn ia 23 listopada 1922 r. do reje s,l • .l, przestemplować opaski podatkowe pie-
częcią urzędową i wydać wpłacajZlcemu pOKwitowa-
Vi celu wykonania rozporządzenia Ra ay Mini- nie od bioru, tudzi eż przestemplowane opaski.
,strów z dnia 30 października 1922 r. w przed-
miocie zmian w postanowieniach o o podatko- Kasy ~ !~ ~rbowe, którym I poruczono sprzedaż
oclat~ owych, winny począwszy od 1 stycz·
waniu drożdży . na obszarze Rzeczyp ospclhej
Polskiej.
op".,e
nia 1923 r. wydawać dotychczasowe opaski podat-
kowe wytwórcom drożdży na ich zamówieni-e po no-
,
Na mocy § 4 rozporządzenia" Rady Ministrów wych cena<;h, .3 więc: 100'gramowe po , 24 Mk••
z dnia 30 października 1922 r. w przedmiocie zmian a 5OQ-gramowe po 120 Mk.