You are on page 1of 1

, I

(
)

Nt 106. DziennIk Ostaw. Poz. 988, 989 i 990. 1767

c:) zalegały
w dniu wejścia w życl~ niniejszego w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na
rozporządzenia
w celnych składac h urzędo­ obsza rze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 98 .
wych, kol ejowych oraz , ni eu r zędo wyc h pu- poz. 904) zarządza si~ co następuje:
blicznych lub prywatnych.
'Ulgi, wskazane w niniejszym · paragrafie, tracą § 1. Osoby obo wiązane w myśl § 2 rozpoT2~'
moc po upływie miesiąca od dnia wejścia niniej- dze nla Rady Ministrów z dnia 30 października 1922 r.
szego rozporządzenia w źycie. (Oz, U. R. P. N2 98 poz. 904) do zgłoszenia zapasów
drożdży prasowanych, b~dących w ich posiadaniu,
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie do dodatkowego opodatkowania, mają zgłoszenie to
- siódmego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień na- wnieść ' najpóź niej do dnia 3 stycznia 1923 r. włącz­
'. stępny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie. nie w trzech równobrzmiących egzemplarz<'1ch, a to
Minister Skarbu: Jastrzębski w b. dzielnicy rosyjskiej do właściwego urzędu wzglę­
dni e inspektora akcyz i monopolów, a w b. dziej-
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: nicy austrjackiej i pruskiej do równorzędnych urz~­
Henryk Strdsburgel' dów skarbowych.
Gdyby po wejściu ' w życie powołanego wyżej
rozporządze nia Rady Ministrów znajdowały się w tran-
sporcie drożdże prasowane, nadane do transportu
989. przed 1 stycznia 1923 r. a niezg łoszone do dodat-
. Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Mi- kowego opod atkowania, wówczas zgłoszenie ma
uskutecznić odbiorca natychmiast po nadejściu po-
nistra Przemysłu i Handlu sylki.
z dnia 20 listopada 1922 r. Wynik sprawdzenia, sprawdzoną wagę zapasu
d~ożdży prasowanych, kwotę dodatkowego podatku
W przedmiocie częściowej zmiany § 3 rozpo-
. ,fząclzenia z dnia 10 sierpnia 1922 r. w sprawie i kasę skarbową, w której tę kwotę ma się uiścić,
należy podać w trzech egzemplarzach zgłoszenia.
'osobnych ulg celnych dla górnośląskiej części
województwa śląskiego. Jeden eg'z emplarz zgłoszenia należy zwrócić zgła­
szającemu zapasy drożdży prasowanych, drugi prze-
słać do właściwej kasy skarbowej, a trzeci przesłać
Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego
z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów za pośrednictwem władzy skarbowej I instancji do
właściwej władzy skarbol,>.lej II instancji.
'z dnia 26 maja 1919 r. oraz art. 4 ustawy z dnia
. 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie 'górno- Dodatkowy podatek od drożdży prasowanych
śl,ąskie województwa śląskiego konstytucji Rzeczypo- w cegiełkach 100-gramowych zaopatrzonych opas-
spolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz kami podatkowemi po 2 Mk. wynosi 22 Mk.,
; w przedmiocie zmian . w ustawodawstwie na tych • a w cegiełkach 500'gramowych zaopatrzonych opas-
.ziemiach obowiązującem (Dz. U. R. P. NI! 40. poz. 388) kami podatkowemi po 10 Mk. wynosi 110 Mk.
' zarządza się co następuje: Na znak dodatkowego opodatkowania należy opaski
podatkowe, nałożone na drożdże oznaczyć pieczęcią
§ 1. W § 3 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia urzędową I uwidocznić na opakowaniu drożdży datę
· 1922 r. (Dz. U. ' R P. NI! 71, poz. 647) zdanie: sprawdzenia•
. • 21 p. 3 Tytuń do ' żucia" zastępuje się przez zdanie:
.,,21 p. 3 Tytuń prasowany". § 2. Producenci drożdży prasowanych są obo-
,"
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie wiązani przeprowadzić z końcem dnia 31 grudnia
z dniem ogłoszenia. 1922 r.inwenturę opasek podatkowych - pozosta-
ły<: h na :ł,:i " ': 1 stycznia 1923 r. cały zapas opasek
Minister Skarbu: Jastrzębski j)(\d~.'k ow/ ·:h zakupionych po dotychczasowych ce-
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: na:h przedlo i lć wraz z konsygnacją właściwej kasie
f~a rbowej 00 dodatkowego ostemplowania pieczęcią
Henryk Strasburg...,
" :;d ową i za płaCi ć różnicę między dotychczasową
ecną cen ą sprzedażną, otrzymany zaś kwit do-
ćdo książki obrachunkowej.
990. . Kasy skarbowe są obowiązane pobrać dodat-
kowy ?oda~e k, wp isać pobranie tegoż do rejestru "
Rozporządzenie Ministra Skarbu GodCltkowy ;.,h opłat od drożdży, dołączyć konsygnację
z dn ia 23 listopada 1922 r. do reje s,l • .l, przestemplować opaski podatkowe pie-
częcią urzędową i wydać wpłacajZlcemu pOKwitowa-
Vi celu wykonania rozporządzenia Ra ay Mini- nie od bioru, tudzi eż przestemplowane opaski.
,strów z dnia 30 października 1922 r. w przed-
miocie zmian w postanowieniach o o podatko- Kasy ~ !~ ~rbowe, którym I poruczono sprzedaż
oclat~ owych, winny począwszy od 1 stycz·
waniu drożdży . na obszarze Rzeczyp ospclhej
Polskiej.
op".,e
nia 1923 r. wydawać dotychczasowe opaski podat-
kowe wytwórcom drożdży na ich zamówieni-e po no-
,
Na mocy § 4 rozporządzenia" Rady Ministrów wych cena<;h, .3 więc: 100'gramowe po , 24 Mk••
z dnia 30 października 1922 r. w przedmiocie zmian a 5OQ-gramowe po 120 Mk.