You are on page 1of 1

N'2 101 Dziennik Ustaw. Poz. 918, 919, 920 I 921.

1657
--------------------------- --------~------~---------------------
,
pracy w dziedzinie spełnianych przez ProkuratorjE': § 2. Do czasu r ozciągnięCia d ziałalności Pol-
funkcji. skiej Dyrekcji Ubęzpi 2czć:r'l Wz aje mnych na podst;)-
Egzamin ustny trwać może do dwóch godzi!!. wie art. 42 ustąwy z dnia 23 czerwca '1921 r. (Dz.
Prezes Prokurator ji może wyd ać szcz eg ółowe U. R. P. N2 64, pOi:. 395) na obszary w § 1 wymie-
wskazówki, dotyczące zakresu egzami nu. nione, Wil eńska Dyrekcja Ubezpi e czeń Wzajem nych
zacho wuje swą orgo ni zacje: i s praw uje swe czynno-
fi 11. Na podstawie oceny egzaminu pisem- ści sto~ownie do dek retu Naczelnego Dówódcy Wojsk
nego i ustnego komisja eg:z;aminącyjna Qrzek~ więk­ Litwy Srodkowej Ng 400 (Dz. Urz. T. K. R. N934/44) .
szością głosów, czy kandydat zdał egzamin z wyni-
N90z:ór nEl O d;z;i ala lno ścią Wi leńsk i ej Dyrekcji
kiem ~ad8walniającym. Ub ezp i eczeń Wzajemnych sprZiwuj~ Ministe r Skarbu.
Kandydat, który wykazał wybitne wiadomości,
może otrzymać stopień "z odznacze ni em ". § 3, Wykonanie niniejszego rQzporządzenia po-
O przebiegu I wyniku egzaminu i głosowania wierza się Ministrowi Skarbu.
sporządzić należy protokuł, który podpisują wszys.cy
c:Jłonkowie komisji i sekr e tar~.
§ 4. Ro z porządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dni em ogłosz e nia.
§ 12. O zdaniu egzaminu zostaje wydane świa­
dectwo z podpisem Prezesa Prokuratorji lub naczel- Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak
nika odd~iah,J. Minister Skat bu: Jastrzębski
§ 13. Po ldanlu egzaminu asesorskiego apli-
kant może być mianowany na urząd asesora Pro-
kuratorji, 920.
§ 14. Rplikant, który nie zdał egzaminu ase- Rozporządzenie Rady Ministrów
sorskiego, powinien do niego przystąpić ponownie z dnia 9 listopada 1922 r.
po upływie CZ21SU przez komisj~ egzaminacyj ną wy-
znaczonego. w przedmiocie rozciągn ięcia na Ziemię Wileń­
O ile tego nie uczyni, lub o ile powtórnie ską przlipisów prawnych o Państwowej Radzie
egzaminu nie zda, zostaje wykreślony z listy apli- Kolejowej. .
kantów Prokuratorji.
, Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia
§ 15. Orzeczenia komisji egzaminacyjnej są 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią
ostateczne. Wileńską (Dz. U. R. P. N5! 26 poz. 213) zarządza siE:
§ 16. Stosownie do art. 13 ustawy o utworze- co następuje:
niu Prokuratorji Generalnej, art. 19 Instrukcji służ­ § 1. Na . obszar powiatów: wileńskiego, troc-
bowej dla Prokuratorji Generalnej oraz stosownie do kiego, oszm iańskiego, święciańskiego i brasławskie­
ustawy z dn. 27 czerwc~ 1922 r. o ulgowym trybie go rozc iąga się moc obow iązującą ustawy z dnia
uzyskiwania stanowisk urzędników Prokuratorji Ge- 15 kwietn ia 1921 r. w sprawie powolania Państwo·
neralnej do końca 1926 r. Prezes Prokuratorji może wej Rady. Kolejowej (Dz. U. R. P. NI! 38 poz. 226).
mianować asesorów Prokuratorji i bez zdawania
przez nich przepisanego egzaminu. § 2. Wyk onani~ tego rozporządzenia powierza
siC; Ministrowi Kolei Zelaznych.
Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak
. § 3. Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc
obowiązującą z dniem ogłoszenia.

919. Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak

Rozporządzenie Rady Ministrów Minister Kolei Żelaznych:


Ludwik Zagórny-Marynowski
z dnia 6 listopada 1922 r.
w przedmiocie rozc:ią9nlłlcia na Ziemię Wileń";
ską mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 czerw- 921.
ca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia
I o Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych. Rozporządzenie Rady Ministrów
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia z dnia 9 listopada 1922 r.
1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemi"
Wileńsk" (Dz. U. R. P. N2 26, poz. 213) zarządza si~ w przedmiocie przedłuż enia działalnoś ci Naczel-
co nast~puj(t: nego Nadzwyczaj nego Komisarza do walk;
z epidemjami.
§ 1. Moc obowI2lzuj~c21 ustawy z dnia ~ czerw-
ce 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Pol- Na mocy art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r.
skiej Dyrekcji Ubeżpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. O utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego
P. N2 64, poz. 395) rozciąga się na obszar powiatów: Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Pań­
wileńskiego, oszmiańskiego, śwl~ciańskiego, trockiego stwu klęską powszechną (Dz. U. R. P. N5! 61 poz.
i braslawskiego. 388) zarządza si~ co nastE:puje: