You are on page 1of 2

N'2 101 Dziennik Ustaw. Poz. 918, 919, 920 I 921.

1657
--------------------------- --------~------~---------------------
,
pracy w dziedzinie spełnianych przez ProkuratorjE': § 2. Do czasu r ozciągnięCia d ziałalności Pol-
funkcji. skiej Dyrekcji Ubęzpi 2czć:r'l Wz aje mnych na podst;)-
Egzamin ustny trwać może do dwóch godzi!!. wie art. 42 ustąwy z dnia 23 czerwca '1921 r. (Dz.
Prezes Prokurator ji może wyd ać szcz eg ółowe U. R. P. N2 64, pOi:. 395) na obszary w § 1 wymie-
wskazówki, dotyczące zakresu egzami nu. nione, Wil eńska Dyrekcja Ubezpi e czeń Wzajem nych
zacho wuje swą orgo ni zacje: i s praw uje swe czynno-
fi 11. Na podstawie oceny egzaminu pisem- ści sto~ownie do dek retu Naczelnego Dówódcy Wojsk
nego i ustnego komisja eg:z;aminącyjna Qrzek~ więk­ Litwy Srodkowej Ng 400 (Dz. Urz. T. K. R. N934/44) .
szością głosów, czy kandydat zdał egzamin z wyni-
N90z:ór nEl O d;z;i ala lno ścią Wi leńsk i ej Dyrekcji
kiem ~ad8walniającym. Ub ezp i eczeń Wzajemnych sprZiwuj~ Ministe r Skarbu.
Kandydat, który wykazał wybitne wiadomości,
może otrzymać stopień "z odznacze ni em ". § 3, Wykonanie niniejszego rQzporządzenia po-
O przebiegu I wyniku egzaminu i głosowania wierza się Ministrowi Skarbu.
sporządzić należy protokuł, który podpisują wszys.cy
c:Jłonkowie komisji i sekr e tar~.
§ 4. Ro z porządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dni em ogłosz e nia.
§ 12. O zdaniu egzaminu zostaje wydane świa­
dectwo z podpisem Prezesa Prokuratorji lub naczel- Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak
nika odd~iah,J. Minister Skat bu: Jastrzębski
§ 13. Po ldanlu egzaminu asesorskiego apli-
kant może być mianowany na urząd asesora Pro-
kuratorji, 920.
§ 14. Rplikant, który nie zdał egzaminu ase- Rozporządzenie Rady Ministrów
sorskiego, powinien do niego przystąpić ponownie z dnia 9 listopada 1922 r.
po upływie CZ21SU przez komisj~ egzaminacyj ną wy-
znaczonego. w przedmiocie rozciągn ięcia na Ziemię Wileń­
O ile tego nie uczyni, lub o ile powtórnie ską przlipisów prawnych o Państwowej Radzie
egzaminu nie zda, zostaje wykreślony z listy apli- Kolejowej. .
kantów Prokuratorji.
, Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia
§ 15. Orzeczenia komisji egzaminacyjnej są 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią
ostateczne. Wileńską (Dz. U. R. P. N5! 26 poz. 213) zarządza siE:
§ 16. Stosownie do art. 13 ustawy o utworze- co następuje:
niu Prokuratorji Generalnej, art. 19 Instrukcji służ­ § 1. Na . obszar powiatów: wileńskiego, troc-
bowej dla Prokuratorji Generalnej oraz stosownie do kiego, oszm iańskiego, święciańskiego i brasławskie­
ustawy z dn. 27 czerwc~ 1922 r. o ulgowym trybie go rozc iąga się moc obow iązującą ustawy z dnia
uzyskiwania stanowisk urzędników Prokuratorji Ge- 15 kwietn ia 1921 r. w sprawie powolania Państwo·
neralnej do końca 1926 r. Prezes Prokuratorji może wej Rady. Kolejowej (Dz. U. R. P. NI! 38 poz. 226).
mianować asesorów Prokuratorji i bez zdawania
przez nich przepisanego egzaminu. § 2. Wyk onani~ tego rozporządzenia powierza
siC; Ministrowi Kolei Zelaznych.
Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak
. § 3. Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc
obowiązującą z dniem ogłoszenia.

919. Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak

Rozporządzenie Rady Ministrów Minister Kolei Żelaznych:


Ludwik Zagórny-Marynowski
z dnia 6 listopada 1922 r.
w przedmiocie rozc:ią9nlłlcia na Ziemię Wileń";
ską mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 czerw- 921.
ca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia
I o Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych. Rozporządzenie Rady Ministrów
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia z dnia 9 listopada 1922 r.
1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemi"
Wileńsk" (Dz. U. R. P. N2 26, poz. 213) zarządza si~ w przedmiocie przedłuż enia działalnoś ci Naczel-
co nast~puj(t: nego Nadzwyczaj nego Komisarza do walk;
z epidemjami.
§ 1. Moc obowI2lzuj~c21 ustawy z dnia ~ czerw-
ce 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Pol- Na mocy art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r.
skiej Dyrekcji Ubeżpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. O utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego
P. N2 64, poz. 395) rozciąga się na obszar powiatów: Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Pań­
wileńskiego, oszmiańskiego, śwl~ciańskiego, trockiego stwu klęską powszechną (Dz. U. R. P. N5! 61 poz.
i braslawskiego. 388) zarządza si~ co nastE:puje:
, .

1658 DzIennik Ustaw. Poz. 921, 922, 923 i 924. Nil 101•
. . -------------f·
' I r ' : -7cąz;:: --~----------------------.
§ 1. Urząd Naczelnego Nadzwyczajnego Komi- Niżsi funkcjonarjusze policji mogą nosić pas
sarza do walki z epidemjami powołuje się na czas pomocniczy do szabli przez prawe ramię.
od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1923 r.
• § 4. Roz porządz enie niniejsze wchodzi w życie
§ 2. . Zarządzasię .stopniowe przekazywanie z dniem ogłosze nia.
wszystkich dotychczas działających urzędów Naczel-
nego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidem- Prezydent Ministrów: Ju/jan No.wak
jami Ministerstwu Zdrowia Publicznego. Minister Spraw Wewnętrznych: A. Kamioftskl
§ 3. Rozporządzenie ' niniejsze wchodzi w ty.. Minister Spraw Wojskowych: Sosnkowski
cie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak .
Minister Zdrowia Publicznego: Cbodźko 923.
Minister Skarbu: Jastrzębski
Rozporzędzenie Ministra SprawiedliwoŚ~i
z dnia 7 października 1922 r.
O dyzlokacji sądów powiatowych w powiatach
922. administracyj nych gródeckim i l wowskim w okrc;..
Rozporządzenie Prezydenta Ministrów gu sądu oh:ręgowego we Lwowie.
z dnia 30 października 1922 r. Na zasadzie § 2 ustawy z dnia 11 czerwca
1868 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (austr. Dz.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw U. P. N2 59) zarządza się w okręgu sądu okręgowe­
Wewnętrznych i Ministrem Spraw Wojskowych
go we Lwowie co następuje:
w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia
2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania § 1. Wyłącza się z właściwości terytorJalnej
i uzbrojenia policji państwowej. sądu powiatowego w Janowie gminę Rokitno i nie-
wcieloilY do niej jeszcze obszar dworski RokitnQ
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r.
i włącza się je do właściwości terytorjalnej sądu po-
O policji państwowej (Dz. P. P. P. N~ 61, poz. 363)
wiatowego Sekcja II we Lwowie.
i art. 35 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państw ow ej
słu ż bi e cywilnej (Dz. U. R. P. N2 21, poz. 164) uzu- § 2. Rozp o rzą dz enie nini ejsze uzyskuje moc
pełniając roz p orz ądze nie z dnia 2 marca 1920 r. obowiąz ującą z dniem 1 stycznia 1923 r.
w \ przedm iocie umundu rowania j' uzbrojenia policji
państ w o wej (Dz. U. R. P. N2 26, poz. 15~) zarządza Minister Sprawi ed liwości: W. Makowski
się co n astę p u j e:

§ ' 1. Wy ż si funkcjonariusze policji państwowej


nos zą na na ram iennikach numery, o dpowiadając e 924.
num erom o k r ęgów . Numery te, oznaczone cyfrą
a rabską, wys o kości 2 cm ., wyhaftowane są na dolnej Rozporządzenie Ministra Skarbu
cz ęści naramien nika. Wyżsi funkcjonarjusze policji
z dnia 19 października 1922 r.
Komendy Głównej Policji Państ w owej nos z ą na na ra-
mi ennikach wiązane lite ry "K. G." wysokości 3 cm. w przedmiocie domów bankowych i kantorów
Num e ry i litery mogą być ró wnież z białego metalu. wymiany na obszarze województw: potnańskie­
Wyżsi funkcjon a rjusze policji od IV kategorji go i pomorskiego.
służbowej wz wyż winni nosić aksamitny granatowy
otok czapki i ak samitn e niebieskie parole na kołnierz u Na mocy art. 13 ustawy z dnia 23 marca 1920 r.
munduru i takież patki na kołnierzu pł aszcza. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kan- ·
tora mi wymiany (Dz. U. R. P. 1920 r. N230 poz. 175),
§ 2. Oprócz wyższych funkcjonarjuszów po- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia ,
licji, uprawnion ych do noszen ia aks elbantów w myśl 1921 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skarbu '
art. 3 punkt h) rozporz ądze ni a z dnia 2 marca 1920 r. administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy
mają prawo do nosze nia akselbantów następują cy prus kiej (Dz. U. R. P. 1922 r. N2 4 poz. 19) oraz
funkcjonarjusze policji Kom endy Głównej i komend ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie
o krĘgowych: Komendant Główny, zastępca Komen- zniesienia Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej (Dz. U• .
dantel Głównego, inspekcyjni, naczelnicy wydziałów R. P. 1922 r. Nil 30 poz. 247) zarządza sIę co na-
i a dj utant Komendanta Głównego o raz komendanci st ępuje:
okrę gowi, mianowani ich zastępcy i inspekcyjni.
Wszyscy wyżsi funkcjonarjusze policji, uprawnieni § 1. Osoby, pragnące uzyskać koncesję na
do noszenia akselbantów, obo w i ąz ani są do ich na- otwar 'e i prowadzenie domu bankowego lub kan-
kładania w czasie wystąpień słu żb owych.
toru wymiany powinny złożyć w Ministeritwie Skarbu
odp9wiednie podanie.
§ 3. Niżsi funkcjonarjusze policji Komendy Podanie to win no zawierać:
Głównej Policj i Państwowej noszą na naramiennikach 1) imię i nazwi sko petenta, jego zawód I stała
wiązane litery "K. G." z białego metalu, wysokości 2 cm. miejsce zamieszkania,