You are on page 1of 1

I '

- 1662

§ 10.
~ , -- -- - t ftil -. "l '

Opłaty podane w § 9 we frankach i cen-


. ' ';
DzIennIk ;Ostaw. Poz. 928, 929 I 930.
,
.
8) preparaty seroterapeutyczne, szczepionki i in-
,~I

tymach złotych pobiera si~ w markach polskich, ne preparaty bakteryjne, o ile nie są mie-
wzgl~dnie w markach niemieckich . według' każdo­ szaninami ze środkami leczniczemi Innego
J
cześnie obowiązującego ekwiwalentu. rodzaju; ....
b) preparaty kosmetyczne, d)etetyczne i odżyw­
' . § 11. Pozporządzenie niniejsze obowiązuje na
cze" o ile nie są im przYP.isywane własności
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. . . lecznicze; . .-- . ~l,
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegraf6w:Moszczyński c) środki dozowane (tabletki, pigułki, ampułki I

i t. p.), zawierające jeden śrO,d e k działający,


O ile nie noszą nazwy, dla tego działającego
środka przez wytwórcę opatentowanej".
j
929.
c) W końcu § 10 tegoż rozporzltdzenia w brzmie·
rtiu, ustalonem rozporządzeniem Ministra Zdrowia
Publicznego z dnia 10 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P.

Rozporządzenie

z dnia 30
Ministra Zdrowia
Publicznego
października 1922 r.
N2 74 poz. 672), dodaje si~ ustęp ' następujący:
"f\pteki obowi ą zane są przechowywać specyfiki
fan;naceutyczne, zależnie od ich składu, w sposób,
zabezp'ieczający je od zepsucia, wskazany wymaga-
niami wiedzy".
l
uzupełniające rozporządzenie tegoż Ministra
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży.
z dn. 8 października 1921 r. w przedmiocie wyro- cie z dniem ogłoszenia.
bu i obrotu specyfików farmaceutycznych.
Minister Zdrowia Publicznego: Cbodtko .'
Na mocy art. 2 p. 13 I art. 10 zasadniczej usta-
wy sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. I
N263 poz. 371), art. 379 i 386 ros. ustawy lekarskiej ~
(ros. Zbiór Pr. tom Xlii wyd. 1905),austr. ustawy 930.
z dn. 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. 1907 r.
.'
N2 5) i zgodnie z art. 36 rozporządzenJa niemieckie- Rozporządzenie Ministra Zdrowia
go Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18 lutego Publicznego .
1902 r. w przedmiocie sposobu · prowadzenia aptek,
zarządza si~ co następuje: z dnia 6 listopada 1922 r.
§ 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicz- W przedmiocie taksy aptekarskiej.
• nego z dn. 8 października 1921 r. w .przedmiocie
wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych (Dz. I Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sani-
U. R. P. N2 87 poz. 640) zmienia się, względnie uzu- tarnej z dn. 19 lipca . 1919 r. (Dz. P. P. P. N!~ 63
pełn i a w sposób następujący: poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dn.
a) § 2 wymienionego rozporządzenia otrzymuje 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r: N2 5),
brzmienie następujące: "Za specyfiki farmaceutyczne art. 350 ros. ustawy lekarskiej (ros. Zbiór praw t. XIII
uważa się środki ' lecznicze, wytwarzane chemicznie wyd. 1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy prze-
mysłowej, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dn-
lub przetwarzane mechanicznie do powszechnej sprze-
daży w aptekach, oraz w fabrykach i labor.atorjach, 6 marca 1922 r. (Dz. U" R. P. N2 21 poz. 169) za-
przeznaczonych do wyrobu preparatów farmac e uty- rządza si~ co następ.uje:
czn ych (gale nowych) i wprowadzane na rynek pod § 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządze- '
postacią swoistą, bezpośrednio dla konsumenta prze- nia Ministra Zd rowia Publicznego wydanego w po-
znac z oną· rozumieniu z Ministrem , b. Dzielnicy Pruskiej z dn.
Specyfik musi odpowiadać następującym wa- 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z ap-
runkom: ' . ',' tek środków leczniczych, oraz . określania ich ceny
a) powinien być pod wzgl~dem składu lub po- (Dz. U. R. P. N2 11 poz. 100), mogą za środki lecz- ;
staci nowo ści ą , stanowiącą postęp w leczni- nicze i naczynia, wyszcze gólnione w wykazie dołą­
ctwie; , czonym do ni niejszego rozporządzenia, zamiast cen
b) nie może posiadać składu podanego Vi prze- ustanowion ych na ni e w załączniku do rozporządze­
pisach krajowej lub obcokrajowej farmakopei Ministra Zdrowia Publiczn e go, wydanego w porozu- '
oraz urzędowych manuałów; mieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 lu-
tego 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 19 poz. 160), oraz
c) nie może ul e gać rozkładowi przy dłuźszem w załączn i ku do roz p orźą dżenia Ministra Zdrowia
przechowywaniu; Publicznego z dn. 12 liPca ' 1922 r. (Dz. U. R. P.
d) powinien odpow iadać pod względem leczni- N2 58 poz. 524), pobierać ' ceny maksymalne podług
czym celowi, jaki został wskazany przez załączonego cennika (z ałącżnik).
wytwórcę" . ' ..
§ 2. Ro zporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
b) § 3 tegoż rozporządzenia otrzYl11u~e przr:nie~ cie z dniem ogłoszenia. . . .
nie n a st€, pujące: "Przepisom niniejszego 'I-bipbtżądze­
nia nie podle gają; Minister ' Zdrowia Publicznego: Cbodtko