You are on page 1of 14

I '

- 1662

§ 10.
~ , -- -- - t ftil -. "l '

Opłaty podane w § 9 we frankach i cen-


. ' ';
DzIennIk ;Ostaw. Poz. 928, 929 I 930.
,
.
8) preparaty seroterapeutyczne, szczepionki i in-
,~I

tymach złotych pobiera si~ w markach polskich, ne preparaty bakteryjne, o ile nie są mie-
wzgl~dnie w markach niemieckich . według' każdo­ szaninami ze środkami leczniczemi Innego
J
cześnie obowiązującego ekwiwalentu. rodzaju; ....
b) preparaty kosmetyczne, d)etetyczne i odżyw­
' . § 11. Pozporządzenie niniejsze obowiązuje na
cze" o ile nie są im przYP.isywane własności
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. . . lecznicze; . .-- . ~l,
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegraf6w:Moszczyński c) środki dozowane (tabletki, pigułki, ampułki I

i t. p.), zawierające jeden śrO,d e k działający,


O ile nie noszą nazwy, dla tego działającego
środka przez wytwórcę opatentowanej".
j
929.
c) W końcu § 10 tegoż rozporzltdzenia w brzmie·
rtiu, ustalonem rozporządzeniem Ministra Zdrowia
Publicznego z dnia 10 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P.

Rozporządzenie

z dnia 30
Ministra Zdrowia
Publicznego
października 1922 r.
N2 74 poz. 672), dodaje si~ ustęp ' następujący:
"f\pteki obowi ą zane są przechowywać specyfiki
fan;naceutyczne, zależnie od ich składu, w sposób,
zabezp'ieczający je od zepsucia, wskazany wymaga-
niami wiedzy".
l
uzupełniające rozporządzenie tegoż Ministra
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży.
z dn. 8 października 1921 r. w przedmiocie wyro- cie z dniem ogłoszenia.
bu i obrotu specyfików farmaceutycznych.
Minister Zdrowia Publicznego: Cbodtko .'
Na mocy art. 2 p. 13 I art. 10 zasadniczej usta-
wy sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. I
N263 poz. 371), art. 379 i 386 ros. ustawy lekarskiej ~
(ros. Zbiór Pr. tom Xlii wyd. 1905),austr. ustawy 930.
z dn. 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. 1907 r.
.'
N2 5) i zgodnie z art. 36 rozporządzenJa niemieckie- Rozporządzenie Ministra Zdrowia
go Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18 lutego Publicznego .
1902 r. w przedmiocie sposobu · prowadzenia aptek,
zarządza si~ co następuje: z dnia 6 listopada 1922 r.
§ 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicz- W przedmiocie taksy aptekarskiej.
• nego z dn. 8 października 1921 r. w .przedmiocie
wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych (Dz. I Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sani-
U. R. P. N2 87 poz. 640) zmienia się, względnie uzu- tarnej z dn. 19 lipca . 1919 r. (Dz. P. P. P. N!~ 63
pełn i a w sposób następujący: poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dn.
a) § 2 wymienionego rozporządzenia otrzymuje 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r: N2 5),
brzmienie następujące: "Za specyfiki farmaceutyczne art. 350 ros. ustawy lekarskiej (ros. Zbiór praw t. XIII
uważa się środki ' lecznicze, wytwarzane chemicznie wyd. 1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy prze-
mysłowej, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dn-
lub przetwarzane mechanicznie do powszechnej sprze-
daży w aptekach, oraz w fabrykach i labor.atorjach, 6 marca 1922 r. (Dz. U" R. P. N2 21 poz. 169) za-
przeznaczonych do wyrobu preparatów farmac e uty- rządza si~ co następ.uje:
czn ych (gale nowych) i wprowadzane na rynek pod § 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządze- '
postacią swoistą, bezpośrednio dla konsumenta prze- nia Ministra Zd rowia Publicznego wydanego w po-
znac z oną· rozumieniu z Ministrem , b. Dzielnicy Pruskiej z dn.
Specyfik musi odpowiadać następującym wa- 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z ap-
runkom: ' . ',' tek środków leczniczych, oraz . określania ich ceny
a) powinien być pod wzgl~dem składu lub po- (Dz. U. R. P. N2 11 poz. 100), mogą za środki lecz- ;
staci nowo ści ą , stanowiącą postęp w leczni- nicze i naczynia, wyszcze gólnione w wykazie dołą­
ctwie; , czonym do ni niejszego rozporządzenia, zamiast cen
b) nie może posiadać składu podanego Vi prze- ustanowion ych na ni e w załączniku do rozporządze­
pisach krajowej lub obcokrajowej farmakopei Ministra Zdrowia Publiczn e go, wydanego w porozu- '
oraz urzędowych manuałów; mieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 lu-
tego 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 19 poz. 160), oraz
c) nie może ul e gać rozkładowi przy dłuźszem w załączn i ku do roz p orźą dżenia Ministra Zdrowia
przechowywaniu; Publicznego z dn. 12 liPca ' 1922 r. (Dz. U. R. P.
d) powinien odpow iadać pod względem leczni- N2 58 poz. 524), pobierać ' ceny maksymalne podług
czym celowi, jaki został wskazany przez załączonego cennika (z ałącżnik).
wytwórcę" . ' ..
§ 2. Ro zporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
b) § 3 tegoż rozporządzenia otrzYl11u~e przr:nie~ cie z dniem ogłoszenia. . . .
nie n a st€, pujące: "Przepisom niniejszego 'I-bipbtżądze­
nia nie podle gają; Minister ' Zdrowia Publicznego: Cbodtko

I
I
I

.- c "l . . . . . .. _ 'Ó # "


Dziennik Ustaw. Poz. ~ 930. 1663
· ,- - + - P ' 11"

Załącznik ' do rozp. Mln . .?dr


Pub!. z d. 61Xl 1922 r. poz. 930,
Taksa za środki lecznicze•
.. . ,
Gramy Mk. F. Gramy M,k. F.
!
,
..
ł\cetum. . . . ... . . · · · · · · · · 100 60 - ·
F\cidum tannicum.
· · • ·.·· · 1 70 -
. ... . -- · ·. · ·
"

120 560 -
aromat. Rh. Ross. ·et· Germ.
250
• o •
·· 10 30 " "
tartaricum · crystaltisatum
.. .... 10
1
'
30 -


. • " F\ustr." " "
100 250 -
-
"
..
" ... puJveratum "
10 240 -
30 -
..
. " "
10
· 100
· ·· ·· ·· · · · 30
240 - .. .. · ··· 1
10 240 -
· · · ... ·.
• c:amphoratum
"
" "
·"
· · · .' 100
· 10
100
· · · ··
40 -
310
1
-
F\deps Lanae anhydric:us.
..
"
· ···· ·. ·· ·· 1
10
9 -
70 -
" pyrolignosum

" crudum 22 - .. . hydrosu$ • · · · · ., ·
" " 1 7 -
55 -

.. " ···
"
·
rec:tificat.
250
100
· 250
44 -
35 , " suillus
" • "
· · ·· · · · ·· · ·· 10
10 90 -
" . " ..benzoatus
o

70 -
'J o o o o o
" -
" "
· · · · · · ·· • , 25 - · · · · .• · · • · · 100 . • . o 700
-
t lO Sabadillae . 10 o o

210 - ..
" " · · ·· ."
· .·10 110
-
. .·· ·· ·· · ·· ·· · ·· ·
100 100 860
· 10
· · ·. · • · · • ·
o o •
" Sc:ilIae" . 25 - " " -
" · · · · ·· · · · · · ·· · · · ·· ·
t · o F\ether. 1 6
--
o •

.
· Ił o
210 -
" " ···· ·· ·
concentr. 96% · · . · 100
10 58 -
-. 10
10
48
130
F\c:idum acetic.
·
· 100 460 - "
absolutu:. .pro narcosi
···
.. · · 100 1000 -
" " " 30%" . · 10 20 - " " " " -
• "
dilutum.
·· 160 -
tF\ethyJmorphium , hydroc:hloricum • 0,01 50
-
" " " · ·· " •
100
45 - " '·",- 0,1
· 500
"
acetylo-saIic:ylic:um
··· 1 tF\garicinum • •
· · -, • • o o o

...., ·· ·· · . · ·· · ·, · ··
o, •
10 350 -

" • · o o o
45 - "
o ,

35 -
o o o

lO benzoicum
· · ·· ·
·. .· · . · 101 o o

360 -
F\irolum.
· · · · · ·• · · · · · · ·
.' 0,1
350 -
o o o o

boricum erystallisaturn·
Ił ". ' 1 o •
16 - " 41 -
"• . · " ·
·
· 1
1
10 125 -
F\lbarginum.
.. · ·· · ... ·· · ·· · · · · ·. ·· o o0,1
1 410 -
o o o • o

.. 16 - F\lga Carrageen • .'. -


,.

.. ..
pułveratum
· · 10 125 - · ··· · 10 o 60
10 . 480 -
o o

• ·, ·
camphoric:um · . •
· ·
·
·
·
'1 1

1
I
r

170 - "
F\Joe. • "
· · · ·
· · ...· ,.· .·'.· · · ·· 1 5
o

-
· · · · · ·.. · . · · ·
'" o

" "
.
· ·. · 10 o 1350
120 -
- F\lumen
" · ·puJveratum 10
'

45
12 -
o ••
o o

o
o

-
"
c:arbolicum
.· ·· ··
crudum .
, ··
100
250 240 - .. ··
10
100
· 10 , 36 - 96 -
· ·· · ··
o
· o •

,f , . " " - " pulveratum


··
• o
1 !5
" '" . crYitallisat. 10 40 - "
.ustum
, . . . 100 .290 - · , o •

liquefact•• .•·
" . ." " "
·t ""
. · 1 5 - "
F\Juminium acet. solut. (Liq_ Burovi) 10 13 -
t "
II '

."· ·· .'
10 40
50 -
- " ". ." " "
100
' 1
.105 -
-
chromicum purum
.. · · ..
1 o • ,
," sulfuriGum • ,
·· ··
.. 3
"
·
o
390 - 23 -
"
"
c:itricum
· · · · · · · .· ..·
"
10
1 49 - "
tF\midopyrinum. " '.
·
10
0,1 16 -·'. ·
· ... · · ·· ·· · ·
o

· . · 390 - -
t " " · · · · 0,1
diaethylbarbituric:um
· ··
10
26 -- ,"
F\mmonium bromatum.
· '. · · '. 1
1· ·· . · ·· ·· .·
160
13 -
"

't
"
"
"
formicicum "
· · · · ·· ·
· ·• ,
1
10
255
50 -
.
" ,,!
"
c:arb~micum • • •
10
1 · · ·· . ·.·
105 -
8 - o

t "" " · · · ·· · ·
·purum ·
·
· 100
10
o o 400 -
9 -
..
. "
10
· · . ·.·
64 -
570 -I
o o o
hydrochlor.
.. 100 ' '. 70 - .. r .
. jodatum • 1
··· · -
o

" "
hydrochlor. purum" dilutum · · 10 6 - , . - " ·· ··
.. -- ,, - sulfo-ichthyolicum
10
1
· 10 320 · ·· ·
4550
40 -
o

"
" . 100 .. . 48 -
-- ....... salico:ylkum ·· --
"
·.·
Ol
" "•
· 1 35
· · · 101 120 15
·
·
lacticum •.
."

. . • o o o .'

- ·· ·
· · · ·· .· ·· ·..
" pyrogallicum ·· · · · o 10
1
• o o .280
135 - '" . . " · · ·
sozoj0dolicum = 'So- ·
" 1100 - "
" " ··· · 10
1 35 -
~ L "./. zajadał · f\mmonium
-
"..
salicylicum • •
· .' = Sozojo-
. . ·
··· · · · · ·
10
· 280 - tF\mygdalinum
... ·· · ·· ·• ·· ·· ·· ··· 0,1
1
50
500 -

--
"
sozojodalicum F\myl~fp~Otyzae pulveratum 10 30 ,
"
· · ···
dol - f\cidum •
· · • Ił
" ·· Ił
100 240
1664 I" Dziennik Ustaw. Poz. 930. Hl! 101.

I I
Gramy Mk. I F. Gramy Mk. F.
\

" "
tF\naesthesinum •••••••••••
.
F\mylum Trlticl pulveratum . ' •••
. .. . 1000,1
10 28
220
16
-
-
-
Blsmuthum subgallicum •••••.
" "
subnitricum . • • • • .
... . .
1
10
1
255 -
2040 -
280 -
" . -' . . . . . . ...
F\ntidotum F\rsenici. • • • • • • • •
1
10
16)
10
-
-
II

"
"
subsa/icylicum. • . • .
. . .. .. 10
1
2246 -
212 -
/ n Ił' • • • • •
I • 100 • 80 "
- .. " . .. . . . 10 1695 -
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
tf\ntifebrinum • • • • • • • • • • • . . 1
10
24
190
-
II
.,
- "
tannicum ••••••.•
, . ..... .
1
10
255 -
2040 -
,tF\ntipyrinum
..
" 0,1 13 - ..
tribromphenylicum . . 1 300 -
t Coff~in o-citricum ••
1
0,1
130
12
-
"
-
Calcium carbonicum praecipitatum
" . 10
10
2400 -
18 -
" I
1 120 - .. 100 150 -
t " I "
salicy/icum. • • • • •
• • •
0,1 ..
,12 -
Calcium chloratum ••.•.•••.
" 10 45 -

" " ....•. 1 120
fi - •••.••••• ,ł 100 350 -
tF\qua F\mygdalarum amararum. • • 1 14 - ..
glycerinophosphoricum • 1 150 -
" "
F\ąua F\ural'ltii florum • • • • • • • .
". .. 10
10
110
54
-
-
..
.. "
hypochlorosum • • . • •
. 10
10
1200 -
18 -
.. " . ..... .
" . 100 430 - .. .. 100 150 -
carminaliva ph. F\ustr.•••• 10 15 - .. solutu m 10 13-
" "
" carminativa regia •••• ' .• 10 " u ' • • • • 100 110
lo
35
-
-
fi

lacticum ••••••••.•
.. .. 100-
1
90 -
.,• . . ....
20 -
"
Fóeniculi •••••••••••
". 100
10
280
15
-
-
...
sulfuricum ustum. • • • •
" l ' • • • • • • • • • 10
10
160 -
8 -
" . .......... 100 120 - " ", ... . 100 60-
t ",. Laurocerasi = F\ąua f\mygda-
,;
Camphora monobromata •••••• 1 100 -
larum amarum . . . . . • " ..... . 10 800 -
,. Menthae piperitae Ph. f\ustr. 10 25 - .
pulverata •••..••. 1 110 -
" Menthae
f\ąua " pipel" itae Ph. " Ross.
"
100
10
210-
5 - "II
" . . . ..... 10
1
880 -
raffinata .•••••••. 105 -
"
tf\recolinum " hydrobromieum " . "•••• " 100 40 - " ".
0,01 184- tCantharides pl:Ilveratae. . • • • • .
. . .. .. . . 10 840 -
1 105 -
tf\rgentum " col/oidale" .•••
0,1 1840 -
0,1
" ." ,
80- Caryophylli . • . . . • . • . • • • • •
..... . 10
1
840 -
33 -
"
tf\rgentum nitricum fusum
" .. .. 1
0,1
800-
93-
..
pulverati .••
10
1
260 -
35 -
t
,. ,ł ••••
crystaIlisatum
1
0,1
930- "
93- Castoreum Canadense •
". . 10
1
280 -
350 ~
" . .. . . . .
· . ... . .. . . . . . . .
1 930 - " 10 2840 -
55- Cera" alba
\ " t

t cum kalio nitr. 0,1 1 11-

··· ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

" 1 550- . 10 88 -
"
proteinicum "• •"• •"• • • 0,1 17- flava
OJ

1 7 -
" n ' •••••• 1 165- 10 56 -
f\ristolum. • • • • • • • • • • • • • . 0,1 40 - "
Cetaceum " 1 40 -
" .... .......... . 1 400 - 10 320 -
f\spirinum = f\cidum acetylosalicyl. 1 1000 -
tfitropi num sulfuricl.lm . . . . . . •
.... . .
0,01 45 - " .. ....... . 10 8000 -
" " 0,1 450 _ ..
ferro·citricum • • • • . • 1 600 -
f\xungia porci = f\deps suillus. . . 1 .. . 10 4800 -
BalSamum Copaivae . • • • • •••
. . . . ..
10 325 .
hydrohlori cum •••• 1 1070 -
.. " .. 100 2620 - ..
. 10 8560 -
l' Peruvianum . • • • ••• 1 95 • ..
salicylicutn . . • . • • • . 1 1070 -
f' • • • • • • • • 10 760 - .. . 10 8560 -
.

II
Tolutanum .••••••
" . • • • . . . 10
1 70 -
560 -
.
sulfurieum. • • • • . . .
".. . .. . . . . .
1
10
970 -
7760 -
tBaryum chloratum • • • • • • • • • 10 13 -
" "
Benzonap'htolum. • •••••••••
.. . . . . . . . 100
0,1
100 -
10 "-
lO

"
tannicum .•.••••.•
"
Chinosolum . . . •••••.• ••.
. . .. . . . . .
l
10
1
600 -
4800 -
80 -
. . . ... ...
. 1
"
Bismuthum carbonicum .. .. .. . 1
ldO - " . . . .••••••••
330 - tChloralum hydratu m . ; . • • • . .
10
1
650 -
45 -
" "
10 2640 - .. "
10 350 -
·NII 101.
ij; ~ ~( c- «
DzIennik UstaW. Pot. 930. 1665

..----~3--.' ~.t~--,,--.-.~.C--3~---·--~I-G-r-am-Y-·I~M-k-.~I~F-'.J:.======:========:'=====--======I=G=r=am=Y=~I~_-M=k=.=I~;-~..
tChłoroformium

t "
"
"
pro narcosi. . . • .
",,' ..
1
10
10
100
~d ·
275) ! -
Decoctum Zitmani.
u
Dermatolum = Bismuthum subg al-
li cum.
.,
. . . .. . . ..
••
10
100


15 -
130 -

thtysarobinum
. . . . ..
......•••. 1
10
95 -
765 -
tDiaceŁylmorphium . 0,01
0~1
50 -
500 -
... .
tC"ćainum hydrechloi'icum ••••• 0,1 495 - t " hydrochlbricum . 0,Q1

t
II ,
nitricum •••
.
~
.••••• 1

1
0,1
4950 -
495 - .
II

" "
0,1
50 -
500 -
II tDigalen, 1 180 1 -
"

tCodeinum hydrochloricum. • • • •
" 110 .. .. • • • • •
1
0,01
4950 -
44 -
" .. . ... 10 1450 -

t
;; ... ..
phosphoricum. • • • • •
,., 0,1 440 -
0,01 38 -
tDioninum =f\ethylmorphium ..
Duotalum = Gu ajacoi um carboni.c. .
II Electuar e senna Ph, RoSś. et ge rm. 10 40 -
. 0,1
putum . . . . . . . . . .
,; 380 - 100 300 -
t . 0,01 46 - "
"
"
lenitivum "
Ph," "
Astr. " 10 50 -
li II 0,1 460 - 100 390 -
tCoffeinurrt

t "
II
... .
• • io •

Natrio-benzoicuiti •
••• ił ••• 1
10
1
190 -
1500 -
180 -
Eli xi" r f\urantiorum
"
"
"
EIi.x.ir Glycy rrhizae .•
""
compositum. •
". .
10
100
10
160 -
1300 -
115 -
...
i. • ••••

.. . " 10 1440 ·1 - "» . • 100 920 -


t " "
sałicylicum • . . 1 180 - Emplastrum Canth. ord. Ph, Austr. l 50 -
10 1440 -
"
Cortex I\utar tii fructus tOhcisus . 10
~ JJ i .

58 -
II
" " .Getm. 10
1
400
45
-
-
• " "
II

" ;, " " 100


CascaraeSagradae cónc!sus 10
460 -
60 · - " " II II . 10 360 -
II lo ,; Ross. 1 45 -
. . .. 100 490 1- "u II
10 360 -
" " perpetuum
" "
• Cascarillae gros. modo. pułv. 10 220 I' - .". . 1 30 -
=
II
100 "
»
Cascarillae pulveratus •
"t;"
1 17~g l " " "
Emplastrllm Canth. pro usu veter.
. 10 240 -

"
"
Chinae gro~ . modo
"
"

" " . . •" . .


". .
pulv ..
10
1
10
240
·30 -
230 -
1- ph. Gerrn.
Emplastrum Canth. pro usu veter.
ph, Gerrn. . . . I •••
1
10
35 -
270 -
pulveratus 1 33 - Empłastrum Hydrargyri . . . 1 35 -
"..
" " . . . . . 10 250 - Ol 10 260 -
"h
Cinnafnóh1i tOr1dsus . • •. 1 8- extensum 100cm2 170 -
., " " ... 10 65 - "o. "
Meliloti 1 10 -
"
pulveratus •• 1
10
8-
70 - " " .. 10 , 80 .....
" ". . • Plumbi com positum. 1 18 1-
"
5~~ 1 =
Condlir. gros. modo pułv. 10 10 145 -
"
f'
"
Quillajae " "
cónGiSlJs. .., .,.. 100
10 40 \ .......
..
" simpJex
,,,
."
" 1
10
10 -
· 85 -
";, " . .. . .
" 100 310 - ".. saponatum . 1 18 -
Viburni concisus • • •••• 10 145 - 10 145 ~
;, ,; 100 ,j . . ..... 1200 - " ""
extensuffi 100cm2 125 -
Creolil'lurn . . . . . . . • . • • • • • 10 13- saponato -salicylatum 1 25 -
" ... 100 . . . ... 100 - "
" II
"
10 200 --
ttuprum sulfuricum ctudLim .••• 1 5 -
" . "
10 38 - "
extensum . . . ." .• .. " . . 100cm2 150-
t ",; "
purum •••• 1 9 - tEs\2r inurv hydrochloricum 0,01 330-
10 7Z - · 0,1 ' 3300 -
t II " " " "
siccum . •• 1 5 - t salicylicum 0,01 260 -
=
• • • •
" 10 I "
ł

" " " .


Decoctum Satsaparillae tomp. fort. 45 t " "
sulfuricum • • • • ••
0,1
0,01
2600-
260 ~
""
ł

Ph, Getrn. . . . . . . . . . . . . . Ś' 10 15 1 - 0,1 2600 1---


D~codum Sarsapa rillae comp. fort. "

. 1-= "
Euchininu rn 1 1200-
Ph, Germ.. .. 100 125I 10 95001 -
Decóctum SarsapariIlae cemp. mit. Extractum 1 30 -
Ph. Germ . . . . . . . . . . . , .. 10 15 10 240 -
Decectum Sai'saparillae comp. mit. 1= " f\loes " . 1 16 -
Ph, Germ. . • • • • . • •• ~ . . . 100 110
1- "
"
10 130 -
/

1666 Dziennik Ustaw. Poz. 930.

Gramy Mk. F. Gramy Mk. : f

/'

Extrac~um 1 35 - tExtractum Secalis .comutl . fJu.i~um 1 ,. ·40 -


"f\marum .•
10 240 -
" .. " "
10 320 .-
t " Beli~donn~~ : : : : : : :- 1 110 - t spissum 1 260
" 10 880 - " " ".- 10 2100
"
"

Calami . . . . . . . . . .
• • • • III • •

1 40 - t ....
" "
Strychni "
aquosUI:n.
..
" ,. ' 1 120 -
"
"
'ł . . .... 10
1
320 -
330 - t .. "
spirituosum , .
. 10
1
"960 -
-260 ~'-
t "
Cannabis lndicae ..
"
10 26~0 - 10 2100 -
" "
Cascarae Sag!"ad. fluid. 1 20 - ...." "
Taraxacl
I " "
. . , 1 15
"
"
10 160 - " . . . . .. 10 120 , -
" "
Cascarillae ." . • . •. 1 80 - Valerianae. , , , , 1 150-
"
"
" . . . .. 10
'l
650
165
-
-
"
"
"
Viburnl prunifolii fluid.
... 10
1
1200
50
-
,,:,",,
• Chinae aquosum . . . .
" " .. . 10 1300 - " 10 400 .-
" Chinae spirituosum •. 1 220 - "
Ferrum "
glycerino-phospho.ri~l!m.
" " l 220 r
"
" .. 10 1700 - 10 1760 -
lO

"
" fluidum ••• , 1 35 - .." "
hydrogenio
f' . '
reducŁum. • , 1 15 ;-
" Colae flui du"m
"
10
1
270
20
'-
- " "
hydrooxydatum ' dialysa· .
,,' . 10 130 -
" 10 150 - " tum liquidum. 10 ~ . 50 -
..
o . ' o • , •

" " "


siccum 1 80 - hydrooxydatum dialysa-
" "
" . .. " 10 600 - tum liquidum . \0 •••• lód '400 :
" Condurango fluidum . 1 25 - t, . jodatum s.accharatum ., 1 490 -
"
" "
Ferri pomatum', ", , , .,' 10
10
200 -
200 , -
tt
tt jodatum
"
solutum
" ..
500/0 ex
10 3920 .....
" 100 1600 - tempore paratum : . . . . 1 90-
t ..
" "
Filicis "
maris 1
lO ,
60 -
480 -
.. jodatum
tempore
solutum 500/0 ex
paratum , , • , , 10 '720 '7'
-:

..
t, "
Gentianae. ,
·H

•••••••
1
10
25 -
200 -
lacticum
"
.""".,
. . . . . . ..
1
10
27 -,.
215
"

lO
Glycyrrh. depur. Iiquid. 1 40 - oxydatum saccharatuin. , l 8 .......
.. " " . "
spiss.
10
1
320 -
50 -
" " ,;. . 10
sulfuricum oxydul. purum. , JO
65
32 -4
.. "
"
"
" " .
venale ..•
10
1
400
25
-
-
"
"
Ferrum "
sulfuricum " " pu·
oxydulatum
100 260 _

" " 10 200 - rum siccum .. , . . . , 10 43 --.


t " "
Hamamelidis fluidum .
f""
1 30 - Ferrum sulfuricum oxydul~tum pu-
.
.. I

"
Hydrastis Canad. " fluid.
10
1
230
510
-
-
rum siccum . . . . ' . . . . . 100
Ferrum sulfuricum oxydulatum al· ,
" 10 4000 - cohole praecipitatum. . . . 10 70 -;
..• 'sic."
II

1 2000 - Ferrum sulfuricum oxydulatum al·

1-
"
lO
"
Hyoscyami.
.. " 10
1
16000 -
120 -
cohole prae cipitatum .. , . , . '100
Flores F\rnicae .•.. 10
560 - '
40 - ,
...... . .. .
" .
,
1- "
....
lO Opii
"
. . ...•..
10
0,1
960
100
-
-
"
Chamomillae Romanae. . .
230
10
100 ..
320
280 - [
2200
. .
f'
Ratanhiae . ,
• • ...... .

. . . . .. . .
1
1
10
1000
95
760
-
-
-
"
't
" "
..
vulgaris ' .•.
" . 10
10
100 ,r
99 -
720
",
"
Rhei " . ....... . 1
lO '
160
1300
-
-
t,

lO
"II vulgaris pulv.
100
95
760 -
" " compositum " 1 135 - .." "
Malvae. , " 10 1~? -
t
.." "
"
Secalis comuti di a lysa·
" . 10 1100 -
"
li

Sa mbuci.
• • • • •

• , , •...
100 .'
10
• • • • • 1000 -
75..",. ,
" tum liquidu m . 1 320 - "
II " !i; • • • • • • • lOO rob
t Secalis co muti dialysa· Tili ae concisi .. ,." 10 70 -
tum liq ui du m . 10 2500 - " 100 560

1- Secalis comuŁi di alysa· t Folia Digitalis titrata
" "
1 15 -
" tum spissum " 1 400 - 10 120 -
Secalis cornuti d ialysa- " pulvera ta 1 15 -
t tt
10 130 :..
tum spissum .. ,o •• 10 3200
. j- I
,
"
, J - I

,, ~ 1& 101. Dziennik Ustaw. Poz. 930. 1667

Gramy Mk. F. Gramy Mk. I f.~


i

'rolla Farfarae conc:),a ••••••• 10 8- Gumml reilr'la ł\mmonla~um 10 ••• 300 -


• 100 60 - 100 .. . .. 2400 -

..
"

. . . .. . .. .
'. . .
I

Melissae. .~ ~ • • • • • • • • . 10
100
• • • • • •••

190 -
1500 -
t "
".. ... Euphorbium ••••

1
10
35
260
-
-
• Rosmarin/ c:oneisa • • • • • . 10 20 - "
Galbanum 10 300 -
• 100 170 - " 100 2400 t-
• "
Salviae · . . . .. " 10 30' - " " "
Qlibanum 1 17 !-
· . . .. .
.. ,tI ......
" Ił

lC'O 230 i- "" "" " 10 135 ' -


"

".
lO

.
"
pulverata ·
· .
. . .. .
. . ..
10
10D
30 -
240 -
GuŁtae Inozemzowi •••••••••
" "
. .. .. .. ..
.. .. . .. .. .. . .. .. 10
1 20 1_
160 , -
," Sennae eon cisa ••••• •• 10 '45 - Hazelinum . . . . , " . . . . . " . . 1 lO '-

"
•"
" .
pulverata ••••••
100
10
350 -
50 - tHerba
"
ł\donis vernalis concisa .• 1
10 80
4 -
1'-
"" " . . ..... 100 390 -
" " 10 32 -
" Sennae praeparata (spir. extr.) 10
100
280 -
2240 -
..." ".. .
Chenopodii eon cisa. • . . . 10 165 -
1300 - ~
" H ., • • " " ...... 100
Folllculi Sennae ••••••••••• 10 45 - Equiseti arvensis eon cisa . 10 11 ~
"
tFormaldehydum s91utum • • •••
,,!~ , ... , ....
'?8 360 -
65 -
..." "
Herniariae: " '"
100
10
88
20
-
-
Fruc:tus f\nisl
u , . .n
steJl ,atł •••
~ ~

~
• • • •
•• ' ,'
100
10
520 -
120 - " "
Majoranae .
" ..
100
10
155
60
-
." '" ,
..,. t , ~.
II ", 100
• • " .' 950 - " " . .... 100 490 -
", pU),v eratl ., 10 125 - " Serpylłl ••••.••• .••• 10 10 -
" •• 100 990 -.- " .................. .. . 100 85
" " U,
vulgaris "I

10 . ... ~ 65 - "

Violae tricoloris concisa. 10 37 -


" " "
100
" "

520 - " 100 290 -


.."
• o' • • o' • •
"" . " P4 lve.rąti • W 70 - "
tHeroinum "= Diaeethylmorphium
" " .•
"
" " ". " .. 100
Cardamomi .••• '••••• , 1
55:) -
25 - tHexamethylentetraminum ...•• 1 35 -
.." ,p . ". • • • • • • • 10 200 - " .. . .. . ..
tHydrargyrum amidato-biehloratum
10
1
290 , -
55 1-
"
"
Coriandri ••••••••••
"
Foenic:ulJ " •••••••. •
. . . . .. . . . . 10
100
10
45 -
350 -
70 -
., " "
tHydrargyrum biehlorat. eorrosiv.•
10
1 35
440
1
'--
" ... .• . . . . . . . 10 . 290 ,-
••
.. "
"

9fOS. modo pulv.•


100
10
560 -
75 - t .." "
bijodatum
"
"
...••••
...... . .... ..
1
10
370
i
-
~
iep , 600 - t " 2960
"
".. .." 10
,"
,Pulverati •••••
." " 'ł . '
75 - "
chloratum mite . • . 1 50 i-

" " . 100 .... 620 -


t
" "
chlor. vapore
'ł"

paraŁ.
.... 10
1
400
55
-
-
:'"
"
Junfperf . . . . . • . • • . 10
100
7 -
56 -
".. " " "
Simonł
••••
10
1
440
160
-
-
10 8 - t ".. ""
" 100 64- " . . .. . . 10 1300 -
li ' •
" "
Myrtllli ••••••••••.
" u'
10 38 - t eyanatum .•••••• 1 80 1-
,"
"
"
Rubi Idaei '. '••••••••
10
. . '. . .. .. . . . 100 310
260
-
- t
"
"
" ............ .
jodatum flavum • • •
10
1
660
190
j-
:-
"
"" :" " ,

Gelatina alba .•••• ' . . . . . . .


100
1
... - . . . . . 2100
15 -
-
t "
" " " .. .. ..
oxyeyanatum. . . • .
10
1
1500 -
178 -
" ". :.. ,
'Glycerinum pun.im '••• '•••••• 10
10 . . . ..... . 120
135
-
-
"
tHydrnrgyrum "
oxydatum f1avum
10 1420 -

" ". .
,
100
Gossypium depLlratum .. " . ' ,' • 10
. . . .... 1100
235
-
-
via humida
tHydrargyrum
paratum '.. '. '. . . .
oxyd,atum flavum
1 125 -

I tGuaj~~olurri , abso'iiJtutn . pu~u'~ : :


"
"
. " ". .
carbonicum . . . . • .
100
1
10
1
1870
100
800 -
110 -
-
-

t
via humida
tHydrargyrum

...
paratum . . • . . . .
oxydatum rubrum •
" u
sal1cylic:um. • • •••
10
1
10
1
1000 -
110 1 -
880 -
115 -
" ". 10 890 - " .... . . . 10 920 -
Guarana pulverata . . 1 50 - " vivum ............... . 1 75 -

" ". . . . . ....
" 10 400 - 'ł f' ............ .... .. lO 600 -
Gummi ł\rabieum . pulve~a'tum .. 1 11 - tHydrastininum hydroehlorieum .. 0,01 328 -
10 90 - ., 0,1 3280 -
" " " " I

)
...
1668 DzIennik Us ~w. PO!. 930. N910l

________________~_' _:J....o-_', "___§_'_-__ !IG,r~my, L~M_


... - ,," - r · k_.~-·
"~' r~··..',.~·-'wH
l
"-~·-'_'-__",_"_I_"_"~___I~___....,~I,f_'_I~'~IIJ~G_r_am__Yl_;~k~.' ~jI.~"F~~1 l • , _t,

' Hydrogenium hypernxydat. solut. 10 24 - Llriimentum saponato·camphoratum 10 140 1-

"
"
Hydromel

Ihfusum
infantum."

Sennae
. .'
. .•••
" compoSltl.lm .~ •
"
100
10
100
10
~ ....
190 -
65 -
550 -
75 - " sapon,
Liniment.
"
"
" cum" Kalio jodato
"
fi

10
"
sapon,-camph. liquidum
100
10
100
11 00 1--,
i SO
1200
375
1-
-
-
..
o

h " ,.. 100 600 - 100 3000 -


salinum ~ i • • II . . . . . . 10 25 - " "n" "
"u Llhimentlim Saponis rubefac.iens . 10 115 -
••••••• 100 200 - 100 920 -
.., .'. ... . . .. . .
". ~ 1I

ł
1t " " .
Jodoformium. o • '• • lO ....... 1 430 - Liquor f\ti1monii anisatus •• . 1 11 -
tJodolum . . . . . . . . . . . . . . .
10 3440 - 10 90 -
. . . . . . . . . .. . . -,"
I " " łł " •
1 380 - tLiquor atsehicalis Fowleri Phi f\USt. 10 15
"
tJodum
10 3000 - .... " " "" "
100 120
.... . . . . . ....
• •••••• •••••• i • 1 4:35 --- Gertn. 10 · 20 -
"
Kalium acetićum
.•••••••••
10
1
3500
12
-
- " .. "" Ross.
"
!'

"
" 100
10
160 -
15 -
" " sólutum o
10
1
, 96
6
-
- "
"
" .. . ..
" " 100 120 -
." "
"
bitartaricum .
. .. . . ".
o ••••

10
1
48
15
-
-
L.ithium btbIilatum ••••••

carb~nicum'
1
10
95 -
750
115
.. . . . . . . .
o o •••• o Lith'ium : : : : : 1 ~ I
" " 10 120 - 10 920 - :
" br"rnatum •• 1
. N • • • • • • • •

330 - !
. . . . . ....
12 - 1
..
" "
o ••••••

10 95 - "

Jodatum.••••••••
10 ". • • • • • • • •
I

I

• 2600 _ I
." carbonicum crudlim. 10 30 - 10 - 1
... depuratum ••
"
o

.... 100
••

10
250
35
-
-
Lycopodium • • o • • ó • • •
"
• •

•. , • • • • • • • • • •• 100
Lysoformium ••• 10
220
1750 ~ I
32 - I
" .. 100 280 -
i ••

100
o ••• o ••

~50 --"' I
" " " .. ó, o
purum 10 40 -
. II • • • •

Macis .•••• '. • • • • • • • • . . 1


II • • • • • ••

25 -
" "u u ••• 100 320 - 10 200 - \
" chloricum pulveratum .•. 1 4 ~
"

Magnesium carbonicum
••• · 1 •• ••••

.•••. 10 60 ---
"
" H
hydrooxydahirń..
"
.••
•• • 10
1
32 -
" . " 100 480 -- I

t "
t ..
. " solutum ..
o

10
10
12
96
30
-
-
~
"
"
oxydaturn (Ma'gn. usta) •
"
perhydrol " . .". •
25°;0
10
1
1 20
160'
130
-
-
" 100 250 - ""
o

10 1040 ......
" "
hypertnanganicum •
U· ,
1 19 ....... ..
Manna " " 1 21 -
.....
o • o •
" " 10 150 - "
• ił

••••
• • • "

~
• •

••••••••••
• • • I • • ••

10 165 -
" jodat u :n . . . 1 380 .......
"
o •• o ••
Me) • • • • • • • • • • • • • • • • •• 10 60 --'"'
10 3000 ......
.. • 100
• • • • • II • •
" " 480 ---
natrio-tartariclirn • • •• 1 11 - "" 70 ..-
.. .. . 10
o •
boraxatum .•••• o • • • o •
" " 10 90-
.." nitricurn pulveratum ••••
" , ...
1 3 -- "
"
"

depuraturfl

o

o

o

o

o
• •

•••••
• • I 100
10
560 -
65 ......
" "
sulfo-guajatolicurn •
10
1
25 --
77-
h "
'10
. . .. 100 520
75
-
.......
"
o •••
tosatlim Ph. f\usf.
" " ,., .. 10 610 ...... "
" " ", 100 600 -
Kreosotum carbonieum. o o • • • o 1 115 - " tbsatum. Ph. Gerrn. 10 90 ......
t " e pice" fagi
10
1
920 - " "
75' -- MentholuIil . .
100
1
... . . . . . . 720
820
-
.......
" 10
o • o o ••••••
600 -
"
tLąctop heneti d inum
n "••
. . .. " . . 1
10
110 - "
Methylium s a lićylicum . o o o • • o
10
1
6560
32 .....
--"'
880 -
Lignum "Guaj aci concisurn o •••• 10 30 "- " oleoso·balsamica
"
10 250 -
"
Lin imentum
" " " . . .. .
ammoni altum •• o ••
100
10
250 -
<60 -
Mixtura
" " "
•. •
...
1
10
15 -
120 --
n • • •• 100 480 - tMorphium diacetylic. = Diacetylm.
" ammoniato-camphotatlim 10 125 -- tMorphlum hydrochloricum . .. . 0,01 22 --
lO

lO " " 100 1000 -- .. 0,1 .. 220 -


'" calcarlum (Calds) •• 10 60 -- Ml.lCilago Gummi f\rabid • • • • o ,10 32 -
" ,," 100 480 - 100 250 -
" " " "
• o

"
"
chloroformiatUrń

"
.....
• ••
-
10
100
120 ......
960 - "
Salep.
"
o • o • • • • • ••

"
.• 100
10
.....
12 -
100 .....
..Ni 101. Oziennlk Ustaw. Pdz. 930. 1669
, '

. I'" - '·'1 . , . . 'I ,.


·
I I
i ' ~
'

F,
> '$' .! • • 'J
C j
Gr: my Mk,

Gramy Mk. P.

.
Mucllago Tragacanthae
· · · · · · ,lO 10 - Oleum Junlpeti bacta tum·, , , 1 11 -
" Beta."· · ·· ·· ·· ·· ·· 1
100 80
11 - "
- " IIgni" " •
· ·. .. ·· 10 600 -'"

tNapthoJum
· · ·
" · · . · · · · ·· · · 1
10
i

90 -- " Lavandulae
"
· ·
·

· · · · ·· ·
·
't
10
lO
240
-
-
Natrium "
· ·· · · ·· ·· ·· ·· 10
benzoicurń 11
90 -
.. " "
· ···· ·· ·· ···· .• ·· 1 140 --'

".. " · " · 10 1100 -"'

-
" Uni · · · · · · · · · · , · ·
bitarbonicum pu.]veratum 10 12 - " 10 55
96 - 440 ......
" "
· · · · · ·"· · · · 101
100
5· - ..
" " · · · · · • ··
· · ·piperitae. 100
--
u boricum
· · · ·· 40 -
Menthae
···· 1 150
expressum.· · ·
It 10 1200

" chloratum purum. ;
•· ; 10 10 - " Myristicae
" "
·. ·· 1 70 -

" "
gIycerinophosphor: 500j0, 1 · · 100 80 -
80 -
"
.... provinciale ... · · · · · · ·
" " · tl 10
10
~60
185
-
-
..

10 640 -
Pini "fo li orum ·• · · · · · · ·
100 1300 -
.
u
"
"
"
slccum 1
10
120 -
960 -
.t
· ·· · · · · 10 300
2400 -
--
" · · · ···· · 100
· · "·

1 18 - " PUinilioniś
" 550 -
t hydrooxydatum
· · ·· ·· ·· ·· · 10
......
It o u t. o o

10 140 - 4400 -
" solut um· · 10 ·· 40 - " " " · o 100
--
t
"
· 1001
· 320 - "
Ricinl
· · ··· · · · · ·· o 10 105
e30 .......
j

" lO .
425 - " " li ·, · · · · · · · · · · · 100
150 -

·· ·· · · ·
jodatum
·· o

3300 -
Oleum Santa
. . . . · ··· · o o o o o o 1
-
· · · ··
10

" · o o o o o o

:3 - "
o,
· · o o o o o 10
80 --
1200
It nitricum •o 1 o o o o

25 - "
Seszmi
· · · · ·· o • o o o o o o o 10
-
. · · · ··
u o o o o o o 10 o 100 650
" "
o

lO salicylicum
· · · ·· o o 1 18 - "
"
Teteblnthir1a~ 'crudum
· o 10 25 -
140 - -
" i num "
tNovoc~ ·
· ·· ·
·· o o
o o

o
o o

o
o

o o o
10
0,1 70 - " " " ·
rectificatum
100
10
200
35 -
560 - " lO
-
" moSchatae· pulveratae
· · ·· 1 100 250
.. .. · ·" · · · · · · "· · ·
o o

Nuces o o o 1 20 - "
tOplum o o 1 275 -
" "
" dalarum dulciurn · · o 10 150 -
" · · · · • · ·· · ·· · 10 2200 -
1 - -
· · · ·· · ·· · · ·
Oleum Rmyg
· 20
-
t
"
pulveratum
··· · ·· o 1 300
-
" Rrachidis.
"..
"
· · " · o o o o o o
10
10
160
70 - "
tPantoponum "
· o
• o o o o o
· o o
·
10
0,01
2400
56 -
" · ·· o o o o o o 100 560 -
· · · ·· · ·· · o 0,1 560 -
IłCacao..
·· ······ ··· 1 33 - Paraffi"num liquid utn
· ·· . · o 10 65 -
·Ph, Rust. · · 10 260 - 520 -
. ··· ·
o 100
" " - " "
o

-
"
camphor,
·· · 1 30
- "
solidum
· · · · ··· o 10 25
-
· · ·• · ··· ·· ·· ·
10 250
" " "" " et Ross,
Germ, 1 20 - Pasta " gummoSa" . ··· ·· 100
10
200
110 -
" --
o
" 10 -
· · · · · · ··
Zind". · · · · ·
" " " rte " Ph, "Germ,
"
150
30 -
,j
· o 100 880
"
" "
"
" "
fo
"
1
10 230 - "
"
· · · ··
" salicylata (Lassari)
o o 10
100
65
520 -
120 - -
"
Caryophyllorum
· ·· · 1
- " "
10 70
-
" " ·
Cantha ri dat um · · · · ·
10 960
"
tPasti!li " " ' bichloratl
" cor-
100 560
-
f
" · · · · · ·· o 1 50 -
40°1-
Hydra rg yti

· · · ·· · · · · ·· ·
rosivi a O,5 . 45 -
. .." Catvi. " · · · · 10
1 185 1- t
1 szt.
Hyd mrgyri b ichloratl cor- -
· · · · · · I1 szt.
o o
" ro sivi a 1,0 . 60 -
"n " . ··· · · · ,· ·· o 10 1480 ' -
68 - · · · · · · · · · · · 101 25 -
. · · · · ·· ·· · ·
· · · 1
Citri
· o

550 -
P~ps j num ,
200 -
" "
o o o 10
" · ·· · ··· ·• o

55 -
t Ił Crotonis .
· · · · · ·· ·· · '1 68 - tPhenacetinum
· · · · ·· ·· ·• ·· · · 101 o

• " " · · · 10 550 1-


"
3-1 . Phe nolphtCileinum ·, · · ·• · · · 1 440 -
35 -
"
Eucalypti globuli ,
·· · 1 J -
· · · · · ·· 10 o o

280 -
Phenylum salicyllcllr'n·. · · • ·
I 10 280 -
" " Ph, Austr,
" 10 100 - " 35 -
"
Hyosc.
".
et. Ge rm,
100 800 - · · · · ·· 101 280. -
" " Ross:" " " 10 110 - lPiloca"rpinu m hydrochlo
" 78 -
" " " 1
.. · 0,01
ricum , •
" " ii "As e lli " album
Jecor
100
10
·
880
80 -
-
"
Pix Iiquida
· · 100 · · · 100,1 780 -
7 -
.. ·• · •
o
" 640 -
o o o o

-
· · · ·· · · · · ·
.
· · 100
· 55
'

" rr
" łf Ił
• o o

I
, f

1670 Dziennik Ostaw. Poz. 930.


"en.' . _ -t -
N2 101,

I
Gramy Mk. IF· I I
Gramy I I
Mk. F.
I--------------------------~..--
tPlumbum aceticum depuratum • •

t "
"
aceticurn basicum
". .
solut.
1
10
10
5~!:
24 · -
Saccharum Lacti~ pulvęratum •.
"
Sal Carolinum facticlum siccum.
" " .
1
10
10
15
120
18
-
-
-
" " ,. 100 190 ' - 100 140 -
" carbonicum basicum .•
"
1 4 - " "
tSalipyrinum = F\ntipyrin~m salicyl.
." , "
,". " " rubrum 10
10 32 - Salolum = Phenylum salicylicum
hyperoxydatuIT1 20 - Sapo kalinus . . . . . . . . • • . . 10 32 -
"
"
,. oxydatum " • • • • • •" ..
100
10
175 -
30 -
.... . .
".
medicaŁus
pulveratu!i . • • •
100
1
250 1-
24 -
•. 100 , .. . 10 190 -
" viridis" • . . . • "
240 -
"
tPodophylinum "•••• 1 340 - . . . . •. . ~ 10 26 -
" .... . 10 2700 - "" " , .. .. . . ... .. 100 220 -
Protargolum = F\rgentum ' pro- Sebum oville. . • • • • • • • • • • . 1 9
teinicum . • . . ; ..• ~ • • . . . . cornutum
'" ........... 10 72-
Pulvis gummosus . .• . •••••
" .. ..
. . . . 10
1
11 ,- tSecale
90- ..
•••.•••.••
10
1 27 -
220 -

=
lO .

t .. Ipecacuanhae opiatus ••• 1 "


3~g l t ::
exoleaŁum
pulver. 1 35 -
. ... pulveratum.
" ". · 10 10 280 -
" Liquiritiae compositus .•• 1 7 -t .. " "• • • 1 28 -
"
.. "
Magnesiae cum Rheo •••
". .. 10
1
56 -
11-
" " "
Semina Foeni graeci pulverata ..
10
10
.. 230
35 -
-

" \ " " " . . . 10 90- " " ' f' n. ' •
100 280 -
Radi" F\lthaeae concisa .••••• 10 75 - • Semina Lini . . • • • • • • • • • • • 10 24 -
.
.. . "
pulverata •••.•
. . . . . 100
10
600, -
80 -
....
" .••. .•••••.• 100
" pulverata; ~ ~ • • •• 10
190
30
-
-
" Gentianae
"
" - . 100
10
620 -
t "
JJ J,

Sabadillae . pulverata • •.
., •••• •• 100
10
240
75
-
-
". . ""
pulverata •
.. 100
10
50 -
400 - "" "
Sirupus F\lthaeae • . • • • • • • •.
" . • .. 100
10
600
30
-
-
". "
"
t .. Ipecacuan. grosso modo pulv.
". . . 100 ·
1
55 -
420 -
" . F\mygdalaru~' : : : : : :: 1?g
240
50
-
-
. " " " "
10
1
110 -
880 -
..
~. " . • . . . .. 100 400 -
t " Ipecacuanhae subtilis. pulv. 115 - flurantii corticls. • • • •• 10 80 -
10 640 -
.
" Liquiritiae " •••.. " • •".• 10
. 100
900 -
50 -
400 -
.".. .." 10
100
"
flórum
. . . . ..
••••••
•.
100
35
280
-
-
" " pulverata · • •. 10 55 - "
Cerasorurri ". 10 55 -
"
.
lO
"
"
Petroselini • • "•
. 100 420 -
75 -
"
"
"
Cinnamoml .•••••
100
10
. . ... . 440
50
-
-
• • • 10
" Saponariae " .
. . . •. 100
10
590 -
37 -
" . " . . ..
Citri . . • . • . • • • •
100
10
. . 400
55
-
-
". "
Senegae "
100
1
300 -
85 -
"
"
" .
Coccionellae • • • • •••
100
10
. .. . . . . ~ 440
65
-
-
"... "
Val erianae concisa .
"
". . 10
1
680 -
11 - .. " ..
Ferri joda~i : ~ ; : ••••
. 100
10
..... 500
220
-
-
".. ,
... "
pulverata.
. 10
1
90-
12 - " .. " . . . . . . 100
" oxydati Ph. · qe~m.. . 10
1700
35
-
-
... "
" "
Resina Colophonium . • . • . • • .
". 10
10
95
25 -
- " " .
Guajacoli Co~p. ~h.l!ustr.
100
10
. 280
75
-
-
"
Guajaci depurata ..
.. 100
1
200 -
80 -
"
" " """
Sirupus hypophósphorosus com-
100 600 -
"
" "
RhizoIT1a Galangae concisa
" . .... 10
10
640 -
65 -
positus Ph. F\ustr. .. .
Sirupu!i hypophósphorosus <lom-
10 40' -

100 520 - positus Ph. flust'r. . . • . • • •. 100 320 -

.. Rhei " eon cisa "..


" 1 30 - tSirupus Ipecacuanhae • • • • • •• 10 55 ~

" 'J
" pulverata . . • • . .
10
1
240 -
30 -
. "
. Liquiritiae • • • • • . . ••
• . . . . • .. 100
10
440
60
-
-
"J, 10 , 250 - " •• 100 480 -
"
5accharum album pulveratum •.
"

..
••• •
1
10
3 -
25 -
." " ••
Mannae
.. . . . .. . . . . 100
10 50
400
-
-
" " "
Nt 101. Ozfennrk Ustaw. Poz. 930. 1671
~------------------------~--- -------------------------------------,

I I I I
~
Gramy I Mk·1 f·1 Gramy Mk. F'

Sirupus Menth.e piper. Ph. Germ 10


100
35
280
-
-
Spiritus aethereus Ph. f\ustr. et Ger.
....
10_
100
851-
680 1
"" -

"

"
"
" Ph. f\ustr.
"
" 10
100
35
280
-
- .. "
" "nitrosi
aetheris
"
. • • •".
...
• •
" .
1
10
20
160
1--
.. " l I
Mororum •.•••••••. 10
..
55 - f\ngelicae compositus •• 1 12 - /

....

h tł • • • • • • • • • 100 440 - " ".. 10 100 -


t Opiatus Ph. l\ustr.•••. 10 40 - ' aromaticus Ph. f\ustr. •• 10 120 -
"
... " ".
pectoralis Ph. f\ustr. . . • 10
...
100 320
70
-
- ....
. "
Ph. Ross. .•
•. 100
10
960
90-
-
"
,J "
Plantaginis Ph. f\ustr. . .
• • • • 100
10
560
30
-
-
" "".
camphor. Ph. Ross. . . . •
.100
10
720
125
-
-

...
OJ
" " " ...
100 240 - " " .
. 10 .
100 1000 -
t Papaveris' • . . • . • • • . . 10
100
40
320
-
-
....
" " Ph. Germ.
"
et f\ustr.
100
135
1100
-
-
"tt Rhamni " catharticae Ph. "
Cochleariae " " " " 10 120 -
Germ. 10 55 - " " ...... . 100 960 -
"
Rhamni catharticae Ph.
G=rm. 100 .440 -
..
" Formicarum Ph. f\ustr. 10
100
140
1100
-
-

.....
Rhei .•••••••••••• 10 50 - "t. " " Germ.
Ph. " 10 50 -
" ........... . 100 400 - " 100 640 -

..
Ribium •••.••••••.
" .......... .
10
100
55
440
-
-
...
t.
"
""
" Ross
Ph. " •.• 10
, . " . . 100
, 150
1200
-
-
"
Rubi Idaei • • ; • • . • • .
.... " " ........ .
10
100
65
520
-
-
.... Saponatus Ph. f\ustr. .. 10
•• 100
95
760
-
-
Senegae •••••••••• 10 "" Ph. "Germ." 10 90 -
6~gl=

100 100 720 -


... ....
u • • • • • • • • • •
" " Ross.

Sennae • . . • . . • . . • .
fi
" 10 110 -
10 40 -
.... 100 320
1- "" "" 100 880 -
... com pos. Ph.f\ustr.
..
10 50 -
'1
saponato-kalin. Ph. f\ustr.
••••
10 90 -

.. "
Simplex
"
• • • • • • "• • •
ł '

......... .
100
10
100
400
25
200
-
-
-
..... "
"
" Ph.
"
" Germ. "
100
10
100
720 -
80 -
640 -
Thiocoli compositus .. . 10 90 -
" • •"
Sinapis • ." • • • . ." . / . 10 100 -

,. " ". .. 100 720 - "" " .......... . 100 800 -


Thymi compositus • • • • 10 55 - tStibium sulfuratum aurantiacum . 1 22 -
"" " "
Sozojodol-f\cidum .•.••••••
. . .. .
100
1
440
340 -
-
" " nigrum " •..• 10
10 175
35
-
-
" "
"
"
•••••••••

f\mmonium; •••••.
10
1
2700 -
340 -
" "
tStrychninum 'nitricum .••••••
".... 100
0,01
280
21
-
-

" . . . •••••
.... 10 2700 - " ". . . .. . . 0,1 210 -
..Ił

Kalium .••••
" .......... .
~
~

1
10
340 -
2700 -
Sulfur depuratum. . • • • • • • • .
.'. . . . . . . .
10
100
9 -
72-
.\
,.

Natrium .••••. ••••• " "


praecipitatum .•• • • • . 10 20 -
. . .. .. .
1 340 -

,.
t. " .. .. . . . . .
Zincum ••••••••••
~ 10 2700 - "
,." sublimatum
"
. . . • . . ;..
100 160
8
-
-
1 340 - 10
" " .......... . 10 2700 - " " ....... . 100 64 -
Species aromaticae ad cataplasma 10 40 - tSuprareninum solutum 1 : 1000. . 1 165 -
" " " ..
100 320 - . " ". . . ... 10 1320 -
pro balneo 10 30 1 - TannaJbinum . . . . • • • . . . . . . 1 33 -
"
"
"
""., .. 100 240
1- " . . .. . ... . .
. .. 10 260 -
Species laxantes (St. Germain) Ph. Tannigenum . . . . . . • . • . . . . 1 150 -
Ross. et f\ustr. . . . . . . . . . . 10 200
1- " ............ . 10 1200 -

I .' Species laxantes (St. Germain) Ph.


Ross. et f\ustr. . . . . . . . . .. 100
Species laxant (St.Germ.) Ph; Germ.
" " " "
10
• 100
1800 -
70 -
560 -
Tannim,lm albumin.:ltum = Tannal-
binum . . . . . . . . . . . . .
Terpinum hydratum . . . . . . . .
" " . . . .... .
1
10
42
335
-
-
pectorales 10 65 - tTheobrominum •.....•.... 1 320 -
• "'ł " • • • • • • " • • 100 520 - " . . .. . .. 10 2560 -
, Spiritus aethereus Ph. Ross. • •. 10 80 - tTheobrominum naŁrio-aceticum .. 1 210' -
.. .. .. .. 100 640 -
" " "
10 1700 -
/

t.2 DzIennik... _Ustaw. Poz. 930... Ni t01. j


_.""T}t1.ijJ"'___ ;_....,...'0.......
. 1. .............
. . s...,,..·...
.. ... ' . _...·....·x...
·' ....._ ......- _ __ _ _ _ _ _ _ _ ...... c- l'Ptr . ; ; l
,.

Gramy Mk. F.
j
i"Theobrominum natrio-salicylicum • 1 230 - Tlnctura Jodi • • • • • • , .. l 55 -
... .. · , . .
Ii " • •

" "". 10 1840 - " 10 440 -


t1hcodnum Jilurum •••••••••
.. II ••••••••
l
10
600 -
4800' -
"II
,.
Menthae piperitae · ... 1
10
20 -
160 -
tThef)phytlinum. • •••••••••• " " .•• · ...
., . . . . . . .. . . . . 1
10
230 -
1800 - "
"
Opil
" crocata : •
benzoicą
" •••• t ••
1
10
15 -
120 -
Thi.g~nolum .•••••••••••• 1 55 - t 1 75 -
.. simplex . , .. . . .
Ił i • , , • •
'ł . . . . . . . . . . . . . 10 f140 - " " 10 600 -
Thiotolum = Kalium sulfoguajaco- t " •••• ' .' • 1 3D -
Hcum . . . . • . • . . . . . • . . . " "" " . , . .. .. 10 240 -
ThYl'l1olum , . . • . . • ...••••• 1 270 ".. Ratanhiae ••• 1 12 -
.. . . . . . .
i •••••
ł, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... tO 2100 - j, " 10 95 -
'rTin<:tura F\coniti tuberum ••• ł • 1 12 - Rhel .,.. amąraspir. 1 17 -
." " .
ł\loes Ph. Germ.
"
10
10 100
110
-
-
"
" " aquosa
" " · ... • Ił • • • • •
10
10
140 -
55 -
".i "
. . . ..
100 880 - 100 440 -
" .}
"

"
Ross. 10 100 - " "
vi noSa 10 150 -
" 100 800 - " "J, " 100


iii iii .: •••

1200 -
" " " " 10
composita 120 - " ~usei
I . • • " • •

11-
fi .. aetherea •••••• 1
l\mara" I'h. Germ.
" et Ross.
100
10
960
90
-
-
..
" "

Valerianae aeth.e rell Ph.


'" • • • • • I• 10 90-
" . . , 100 720' -
•• l\ustr. et. Germ ' . ' 1 15 -
"
Tlnctura ""
I'\miłra Ph. " ""
r\L1~tr.. • ••• 10 50 - Vakuisnae aetherea Ph.
" " "
" f\n ii.i .................... .. 10 .. 100 ...... 400 - F\ustr. et Germ. . . 10 120 -
" 100 - Vale r. aethere~ Ph. Ross. 1 14
,j " ...................... . 100 80b - " 10 100 -
I\rom atlcił .. . • • • • • • 10 110 - I
fi

""
"
composita.....
"". 1 12 -
"
" t,
I\uratltil cortkis
100
.. .. .. ł ... 10
880 -
110 -
"
" "
tTrigemioum •.•. • ••••••••
\
". . . .. 10
1
100
230
-
-
"
" u " ......... .. 100 880 - I ł ł.. ...... . 10 1800 -
t "
6elladonnae . . • • • • • . 1 12 - Unfluentum l\ddi borici c.u m Va-
" .. . .. .. . .. .... 10 100 - selino Polonico . . • . • . . . . 10 .40 -
" Benzoes Ph. F\ustr. . . • . 10 120 - Unguentum !\cidi boriel cum Va-
"
" 100 960 - selino Polonico . . ... 100 320 -
" "
Ph'. G~r;;. et ~OS5. 10 150 ...... Unguentum f\cldi borlei cum Va-
,} 100 1200 - seilno f\:n1~ricano. . . 10 110 -
t " ridum
tantha " " "
.••••••• 1 .25 - Ungu e ntum F\cidi bori<;i cum Va-
"
Ił fJ .. .. .. .. .. .. .. .. 10 200 - selino F\m0riCano . . . . . • • . .100 8M -
Capski . • • • . . . • i •• 10 110 ...... Unguentu m ad perniones ..••• 1 35 -
" 100 880 - 10 280 -
" t~~ad" Ph: R~si:r:
-, J' " • • • • •
Castord 1 100 - Unguentum ł\rgenti Co\lqidalis .• 1 180 -
",; l.
" " ••
Ph. ROlis
10
1
800 -
6° 1- ",i " "
arornaticum • . •••• '
10
1
.. 1500
20
-
-
" " "
" " " ".•••.
"
10 480 -
" " 10 ..... . 160 -
"
Chinae composita 10 115 - basilicum I'h. Germ ..
Ił 10 80 -
" " simpl~x
" .
. • ••••.
100
10
920 - .1
" " ".
,; f\usŁr,.
100 640 -
" " 120 -
"fi "
10 45 -
t
""
Convalla ria e majalis •••
.. .. . . 100
.1
960
23
-
-
" "
camphoratum .••••
" 100
1
. 360 -
30 -
" . ....
fi
10 180 - " 10 240 -
" Ferri pomata Ph'. Ross .. 10 50 ..... " . cantharidatum. • ••• 1
" 40 -
"
" " " Germ
" •• "
100 400 - " " . ... 10 320 -
" 10 55 ...... Unguentum cantharl datum pro usu
" " 100 " 440 - vet€l r!ńario Ph. Germ. . . .. 10 260 -
I " "
" "" f\ustr..
" 10 75 ..... Unguentum tantharidaturn pro usu
" " " 100 600 - veterinario Ph. Germ. ... ~loo 2300 -
" " " . . ".
Cantillnee ". . . . . ..
10 100 -' Unguentum Ceteum Ph. Germ.. 10 100 -
. . . . . . . . 100
,I
" 800 - ,. . 100 800 -
i " Ipecac uanhae. • • • • • • 1 25 - " "" " 10 180 -
..
"
"
10 200 - "
,i
"
"
Ross
OJ • 100 1500 -

J
"

N'SI 101.
4.-,-
, - - - - - - - -_ _ _ _~,...,, _,.- -,. '
DziennIk Ustew. pO!. 930. 1673'

Gra my Mk. F.' Gramy Mi<. F.

Unguentum Cerussae Ph. Germ. , Unguentum Paraffini Ph. Germ. • 1 5 -


et Ross . . . . .. ". . . . . . . . .
Ungu entum Cerussae Ph. Germ.
10 100 -
.•• '" " "
Płurnbi acetkl Ph.Germ.
10
10
. 40
60
-
-
et Ross. . . . . . . ' .. . . . . . . 100
Unguentum Cerussae Ph. f\ustr .. 10
J
800 -
100 - Ił .,
..
"Ił f\ustr.
"
100
, 10
480
100
-
-
" " . " ,,,,, 100 800 - 100 800 -
Unguentum C ~ru ssae camphora-


" " "." "
Ross. 10 180 -
tum Ph. G ~ rm . . .. 10 200 - Ił " ~ ,, 'ł • 100 1400 -
Unguentum Cerussaee camphora- " oxydati',Ph.f\ustr. 10 100 -
tum Ph. Germ . .. . . . . . . . . 100 1600 - 100 800 -
Unguentum Cetacei . • • . . . • . 10 190 - " "Ph. Ross.
,. tannici
" "Ił 10 160 -
f' " ...... " • 100 1500 - " 100 1300 -
Unguentum d/achy lon Ph. Germ. "
Unguentum "
Plurnbi ""
tann. "
PI~. ł\ust
et f\ustr .. . . . . . . . . . . . . . 10 120 1 - et Ge rm . . . . . . . . . . . . . . . 10 125 -
Ungu entum di,achylpn Ph. Germ. Unguentum Płumbl tennici Ph.f\ust.
<.': t f\ustr.. . . . . . ' , ' , . ,. " 100 960 - et Germ.. . . . . . . . . . . . . 100 1000 -
Ungurentum diachylion I'h. , Rqss. / lO, 170 - Unguent. Rosmarinl composłtum 10 200 -
100 1300 , - 100 1600 -
" "
Glycerini "
••••..• " 10 120 1- " "
SabadiHae • . ." . . • . 110 ,-
" lO
~ " . ,ł " " " " " " " 100 960 - "
'ł " . • . . • • . 100 900 -
_ Unguentum ' Hydrargyri· amidato- Unguentum simplex Ph.' f\ustr ... 10 120 -
bichlorati Ph. Germ . . . '. . . . • ,
Unguentum Hydrlilrgyri· aroidato-
10 160 -
" " " "
luJfuratum Ph. F\ustr..
100
10
.. 980
60
-
-
bichlorati Ph.' Ge rm. , . '.. ' . . . 100 "
Unguentum Hydrargyri amidato-
1200 - " "
Unguenturn sulfuratum composi-
" 100 .. 480 -
bichlorati Ph. ' Ross. . . . . . . • 10 160 - tum Ph. Ross: . . . • . . • . . . . 10 90-
Unguentum Hydrargyri admidato- Unguentum sulfuratum composi-
bichlorati Ph. ' Ross. . . . . . . • 100 1200 - tum Ph. Ross.. . . . . . . . • . . 100 720 -
Unguentum Hydrargyrl cin'e rei .• 1 45 - Unguentum sulfurałuni slmplex
10 360 - Ph. Ross.. . . . . . . . . . . . • 10 75 -
I " " to

Unguentum sulfuratum simplex


\ I " " "mi-
tius Ph. f\ustr. • . . . • . • • . • 1 30 - Ph. Ros$. • . . . . . . • . . • • • .100 600 -
Unguentum Hydrargyri cinerei ml- Unguentum Tartari stibiat! • . . . • TO 125 -
tius Ph. f\ustr. . . . . . . . . . . 10 240 - " f' ". • • • •• 100 1000 -
Unguentum Hydrargyri cinerei cum Unguentum Terebinthln. 'Ph. Germ. 1'0 60-
Vasogeno . . . .. ..
Unguentllm Hydrargyri dnerai cum
. .. 1 50 - .. "
Terebinthlnae ""
Ph. Ross.
100
10
480 -
100 -
Vasogeno . ' . . . '• . . . . ". ..' 10 400 - " ', H "Ił 100 800 -
, Unguentllm Hydrargyri oxydati Ph. Wilkinsoni ...••• 10 120 -
Germ. . . . . .. . . . . . •
Ungueotum Hydrargyrl oxydatl Ph.
1 20 - "
" " . . . . . .. 100 960 -
Zińć:i Ph. f\ustr••••• 10 120 -
Germ . . . . . . . . . . . . . . . . 10 16q -
" ,t " •••• 100 1000 -
. U:1guentum Hydtargyri oxydati Ph. " Germ .•••• 10 110 -
Ros's. : . '. . . . . . . . . . . . 1 15 - 100 860 -
Unguentum Hydrargyri oxydati Ph.
Ross. . . . . . . . .. . . . . . . 10 120 -
...." "
"
f' "
" ' Ros$. ••••
••••
10
100
120
960
-
-
, Unguentpm Juniperi p,h. f\ustr ..
. 10 150 - Valldolum " . ". . . ". . . . . . . :1 380 -
,J ," "
K-elji jodati . ' ,' .•.
"" 100 1200 - " . . . . . . . . . . . . .. 'lO 3060 -
.. "
" " ".
leniens Ph. f\ustr.. .
" " i•
1
10
1
50 -
400 -
15 -
Vaselinum P.mericaum album ••
" " f'· .
ł\mericanum flavum. .
1
10
15
120
-
-
" 1 8 -
H
" " 10 120 - 10 60 -
",; ."
Vas~genum ichty'olatum 10%. : : 10
,
" -Germ ... 1 25 -
"
..
i. .
,,'
,;
,. ,Ross. . .
" "" 10
1
200 - " " 100 ...
85
680
-
-
30 - jodatum 6% • • • • • 1 35 -
" " ., ""
10, 240 - 10 280 -
molle Ph. Germ. . . . 1 15 - " " 100/0 : : : : :
" 1 45 -
" " " .. 10 120 -
." . . . . . . . . . . .
f'· .•..
" " album 10 360 -
~ap.ht~1i ~ompositum 10 100 - Vinum 10
,., ,~
',' 100 800 -..
" "
. . ......... . 100
80
640
-
-
. , ,

i
I
,
1674 ' Dziennik CJsł!w. "oz. 930.
. ąs,

G,ram y I Mk. F. Gremy Mk.


l':·
" . ·· .. 100
10
Condurango Ph. Rustr. 130
1100
-
- "
oxydetum · ..
· . . . · . · ..
• .11 ••••
10
1 8
60
-
--
\

" " Germ " .• . 10 140 - "I" "" sulfo-carbolicum · .. · .


" 1 10
" · ... .'" .. · . ---
" " "
'

. · ." . . ."·. .· ..
. 1001
"

1200 - 10 80
. stibiatum

"
. . · · .. . . . .. 10 15
120
- t ••"
-
"
sulfuricum
·... ·· .. ·· .... 10
100
12
100
/

.. ,..· .·. .. --
fi
"
tZincum chloratum siccum. 1 6 "
,,/ 10 50
"

Fhsszki injekcyjne ż szeroką szyjką.


Taksa za naczynia:

· · · . • ·• •• · ·· ·•
blale cłem"!!
Ceny w markaach. na 120 gr. 290 400
Flaszki recepturowe.
.. 180 " • ··· • ····• . 375
450
520 '
630
240
bIBIe demne " " •
do
na
20
30
gr.
• · • · ·
· ··
• 127 178
142 , 190
Rmpułki do , płyn6w wyjałowionych.

.. 120 "
· · • ·• ·· · . · • ·
·· ··· ··· ·· · · ·
90 170 240 na 1 gr. krajowe 12
" · ~

· • · ·• ·• · •• ·• ••
;, li 190 260 1 jenajskie 36
180 225 315 " 2 " krajowe 17
···
o o
" 240 " " 2 " jenajskie
" 360 " ····
· · · · · •,
270
400
380
560 " " · ,
o 50
.." 500 "
· ··
630 870 Słoiki z korkami z przykrywkami drewnlanemL
" 1000 " 1000 1400
" ~
do 30 gr. • • • • • ó 350
Flaszki ze szklane mi korkami. ~" 60" • • • • • • • •• 390
blale ciemne do 100 .. . .' • • • o • • •• 450
15 gr.
.1'1
30
" 50 "
o
· 800
945
1200
1320
" 200 "
Słoiki
. • • • •
szklane do maści bez przykrywek nalei,V'
o • • 645

'.100 "Ił · · · ·· 1080 1500 liczyć jak flaszki recepturowe.

· ·
" 200 · · ·• 1215 1680
" " !
· 1800 2520 Słoiki do pigułek.

, Kroplomierze. do 30 gr. • • t • • • • • • ~ • 300


~Iele ciemne
" 60" • • .' • • • • • ! 320
od 5 do 15 gr. . ' . . , . • 750 1050 4QO
" 15 " 30 gr. ' .' . . • • • • '1000 1400 " 120 " • • • ~ ł ~. ••

" 30 " 60 gr. . '. ' . 1200 1600 Pudełka tekturowe do proszk6w w opłatkach.
Słoiki porcelanowe z przykrywkami.
do 12 opłatków . • Ii . ' ó ' • • • • 165
na 8 gr. •• • • • • • 360 ponad 12 opłatków. • • • o o o • tO 225
l. 15 " , • • • • • • • • 410
" 30 " • It • •• ••••• 460 Pudełka tekturowe owalne. Mk.'~
" 50 fi • • •. , • • , • ot • • • 520
u 100 " • . •• •••• ~ • 750 do 30 gr. . • • • • • • • • o 80
," ' 200 / " . • • 1290 od 30 " do 120 gr. • • • .. • • • • .. 128
• 120.. " 240" • • • • o • • , , 210
Słoiki ze szklaneml korkami.
bla'le ciemne Pudełka tekturowe do' zlółek.
do 30 gr.
60 gr.·
'. 940 1100
do 30 gr.• · . . •. • • •• •• 140
od 30 do
·· 1030 1400

·· .. .. .. .. .. .. .. ..
60 120 .. 1480 2000 od 30 "do 100 gr. • • • 210
" " .. 100 .. 200 " 245
Flaszki konlczne. " 200 "400,, 320
białe ciemne
na 15-30
na 60
gr ..
" · ·
··· ·• · 210
230
290
320
Torebki papierowe.
~ • •
100
Ol
" · · • · · · · • 300 420 do 30 gr. . . ••••• 1
,"
200
300
"
" do 400 ·

· · ·· 390
600
540
850
od 30 "do 100 gr.
" 100 " fi 200"
• • • • • • • ••
• • • • • ~ • ••
14
22

,
\
\ '

~ N'l! 101. Dziennik Ustaw. Poz. 930 i 931. 1675

" Kapsułki felatynowe. Kapsułki do proszków.


, para 5 Z papieru białego . . • • • • • 4-
.. ',.,.
Pudełka tekturowe do proszków w kapsuł·
" woskowanego..... 7-
kach papierowych.
Mk. fen.
Opłatki do proszków,
do 12 proszków . . . . • • • 138 -
ponad 12 proszków . . . . • . 210 - para . • • . . . . . . . . • • • • 4-
Pudełka tekturowe do czopków.
Korki do flaszek.
pO 6 sztuk . . . . . . . . . • . 140 -
ponad 6 sztuk . do 100 gr. sztuka . 10 -
. . . " . . . . • • 190 -
. ....
.. ...... .
200 .' 14 -
Pudełka tekturowe do plastru 500 "
' iztuka • ., " , . . . . '"I .' •.. 55 - "
" 1000 • • ... . . • . • • . 15 -
17 .....

Mk. fen.
931.
się opłaty. wynikającej z nastr;:pnych pozy-
Rozporządzenie Ministra Zdrowia cji, z wyjątkiem 18, 19 i 20, bez względu na
ilość • . . • . . • . • • . . . • • 145.-
Publicznego
2. Za zmieszanie cieczy w ilości, nie-
z dnia 8 listopada 1922 r. przekraczającej 500 gramów wraz z filtrowa-
o taksie aptekarskiej. niem, bez różnicy liczby i ilości składn'ików. 360.-
Za każdą nast~pną ilość, nieprzekracza-
(Prace przy recepturze). Jącą ,500 gramów . . . . . . • • • • 85.-
Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy 3. Za rozpuszczenie w cieczy, a rów-
sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Ng 63 nież za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtro-
poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dn. waniem jakichkolwiekbądź 'środków leczni-
18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. 1907 r. Ng 5), czych, bez wzgl r;: du na ich liczbr;: i ilość, gdy
art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw ogólna waga płynu nie przekracza 500 gra-
t. XIII wyd. 1905 r.), §§ 78 i 80 niemi eckiej ustawy mów. . . . . • • . . • . • • . • 480.-,
przemysłowej oraz w myśl § 1 rozporządzenia Mini-
Za każdą nast~pną ilość nieprzekracza-
stra Zdrowia Publicznego z dnia 20 stycznia 1922 r. Jącą 500 gramów . • • • . . • . • • 100.-
wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzie lnicy
Pruskiej w przedmioci e wydawania ' z aptek środków 4. Za napary, odwary, odwaro-napary,
leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. wysycania (saturationes), zawiesiny (emulsio-
N2 11 p~n.lOO) zarządza sir;: co nastr;:puje: nes), zawi esi no-napary, powid e łka i gala-
retki, bez wzgl r;:du na liczb~ i ilość wchodzą-
§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządze­ cych w nie składników, gdy ogólna waga le-
nia Ministra Zdrowia Publicznego ' z dn. 22 stycznia karstwa nie przekracza 250 gramów_ . . • 635.-
1922 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem b.
Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wydawania z ap- Za każdą następną ilość. nieprzekracza-
jącą 250 gramów . . . . . . . . . . 130.-
tek środków leczniczych oraz określania ich ceoy
(Dz. U. R. P. Ng 11 poz. 100), mogą za prac~ przy Za rozpus zczenie w nich, albo rozpuszcze-
recepturze pobierać ceny maksymalne, wyszczegól- nie ze ' zmi eszaniem jakichkolwi e kbądź środ-
nl ~ne w załączniku do niniejszego ro z porządzenia, za- ków, bez wzglr;:du na ich liczbr;: i ilość, a także
miast cen ustanowion ych w załączniku do rozporzą­ ogólną wagę . • . • • • . . • . • • 155.....
dzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 paź­ Za dodanie i zmieszanie z niemi jakich-
dziernika 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej kolwiek skł a dników, bez wzglr;:du na ich liczbę
(Dz. U. R. P. Ng 90, poz. 842). i ilość, a także ogólną wagę • • • . • . 100.-
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ' ży­ 5. Za rozważenie płynów na dozy za
cle z dniem ogłoszenia. każdą • • . . • • • . . . . . . . 45.-
Minister Zdrowia Publicznego: C{)odźko Za napełnienIe (z zatopieniem, ste-
6.
rylizacją i rozważeniem) szklanych ampułek,
Załącznik do rozp. M. Z. P. za pierwsze trzy. • • • • • . • • 680.....
z d. 8.XI,22 r. poz. 931. za każdą następną • • • • • • • • 60.-
Taksa za prace przy recepturze. 7. Za sterylizacj~ cieczy nie w ampuł-
kach, bez wzglr;:du na ilość. . • • . • • 680.-
(Tf\Xł1 Lł1BORUM).
8. Za przyrządzenie plastra lub maści
1. Za odważenie, według recepty leka- z dwóch lub kilku środków w ilości nieprze-
rza, środków leczniczych o ile nie pobiera kraczaj ą cej 200 gramów . • • • • • • • 540.-