You are on page 1of 2

\ '

~ N'l! 101. Dziennik Ustaw. Poz. 930 i 931. 1675

" Kapsułki felatynowe. Kapsułki do proszków.


, para 5 Z papieru białego . . • • • • • 4-
.. ',.,.
Pudełka tekturowe do proszków w kapsuł·
" woskowanego..... 7-
kach papierowych.
Mk. fen.
Opłatki do proszków,
do 12 proszków . . . . • • • 138 -
ponad 12 proszków . . . . • . 210 - para . • • . . . . . . . . • • • • 4-
Pudełka tekturowe do czopków.
Korki do flaszek.
pO 6 sztuk . . . . . . . . . • . 140 -
ponad 6 sztuk . do 100 gr. sztuka . 10 -
. . . " . . . . • • 190 -
. ....
.. ...... .
200 .' 14 -
Pudełka tekturowe do plastru 500 "
' iztuka • ., " , . . . . '"I .' •.. 55 - "
" 1000 • • ... . . • . • • . 15 -
17 .....

Mk. fen.
931.
się opłaty. wynikającej z nastr;:pnych pozy-
Rozporządzenie Ministra Zdrowia cji, z wyjątkiem 18, 19 i 20, bez względu na
ilość • . . • . . • . • • . . . • • 145.-
Publicznego
2. Za zmieszanie cieczy w ilości, nie-
z dnia 8 listopada 1922 r. przekraczającej 500 gramów wraz z filtrowa-
o taksie aptekarskiej. niem, bez różnicy liczby i ilości składn'ików. 360.-
Za każdą nast~pną ilość, nieprzekracza-
(Prace przy recepturze). Jącą ,500 gramów . . . . . . • • • • 85.-
Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy 3. Za rozpuszczenie w cieczy, a rów-
sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Ng 63 nież za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtro-
poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dn. waniem jakichkolwiekbądź 'środków leczni-
18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. 1907 r. Ng 5), czych, bez wzgl r;: du na ich liczbr;: i ilość, gdy
art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw ogólna waga płynu nie przekracza 500 gra-
t. XIII wyd. 1905 r.), §§ 78 i 80 niemi eckiej ustawy mów. . . . . • • . . • . • • . • 480.-,
przemysłowej oraz w myśl § 1 rozporządzenia Mini-
Za każdą nast~pną ilość nieprzekracza-
stra Zdrowia Publicznego z dnia 20 stycznia 1922 r. Jącą 500 gramów . • • • . . • . • • 100.-
wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzie lnicy
Pruskiej w przedmioci e wydawania ' z aptek środków 4. Za napary, odwary, odwaro-napary,
leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. wysycania (saturationes), zawiesiny (emulsio-
N2 11 p~n.lOO) zarządza sir;: co nastr;:puje: nes), zawi esi no-napary, powid e łka i gala-
retki, bez wzgl r;:du na liczb~ i ilość wchodzą-
§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządze­ cych w nie składników, gdy ogólna waga le-
nia Ministra Zdrowia Publicznego ' z dn. 22 stycznia karstwa nie przekracza 250 gramów_ . . • 635.-
1922 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem b.
Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wydawania z ap- Za każdą następną ilość. nieprzekracza-
jącą 250 gramów . . . . . . . . . . 130.-
tek środków leczniczych oraz określania ich ceoy
(Dz. U. R. P. Ng 11 poz. 100), mogą za prac~ przy Za rozpus zczenie w nich, albo rozpuszcze-
recepturze pobierać ceny maksymalne, wyszczegól- nie ze ' zmi eszaniem jakichkolwi e kbądź środ-
nl ~ne w załączniku do niniejszego ro z porządzenia, za- ków, bez wzglr;:du na ich liczbr;: i ilość, a także
miast cen ustanowion ych w załączniku do rozporzą­ ogólną wagę . • . • • • . . • . • • 155.....
dzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 paź­ Za dodanie i zmieszanie z niemi jakich-
dziernika 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej kolwiek skł a dników, bez wzglr;:du na ich liczbę
(Dz. U. R. P. Ng 90, poz. 842). i ilość, a także ogólną wagę • • • . • . 100.-
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ' ży­ 5. Za rozważenie płynów na dozy za
cle z dniem ogłoszenia. każdą • • . . • • • . . . . . . . 45.-
Minister Zdrowia Publicznego: C{)odźko Za napełnienIe (z zatopieniem, ste-
6.
rylizacją i rozważeniem) szklanych ampułek,
Załącznik do rozp. M. Z. P. za pierwsze trzy. • • • • • . • • 680.....
z d. 8.XI,22 r. poz. 931. za każdą następną • • • • • • • • 60.-
Taksa za prace przy recepturze. 7. Za sterylizacj~ cieczy nie w ampuł-
kach, bez wzglr;:du na ilość. . • • . • • 680.-
(Tf\Xł1 Lł1BORUM).
8. Za przyrządzenie plastra lub maści
1. Za odważenie, według recepty leka- z dwóch lub kilku środków w ilości nieprze-
rza, środków leczniczych o ile nie pobiera kraczaj ą cej 200 gramów . • • • • • • • 540.-

1676 Dziennik Ustaw. Poz. 931. Nil 101.
/lik. fen. /lik. fen ..
Za każdą następną ilość nieprzekracza- 16. Za przygotowanie i podzielenie
jącą WO gramów , . .. . . . . . . . • 110.- czopków (suppos itori a) i g a ł e k (globuli) z wszel-
kieml r~koczynami za k~żdą sztukę. ' . . • 170.-
9. Za rożważenie maści na dozy nie-
przekracz aj ą ce 5 gramów za każdą. • . • 40.- 17. Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile
ono jest niezb~dne, plastra na spar~drapie
10. Za krajanie lub proszkowanie wszel- lub płótnie wielkości do 80 cm. kw. . . . ti80.-
, kich środ k ó w leczniczych, o ile nie są '.V tej 84.-
Za każde następne 20 cm. kw. • •
postaci poda ne w taksie, za ilości włącznie
do, 100,0 . . . . . . . . • . . . • 250.- Za użyte płótno ZBl 1 cm. kw. • • • 1.-
Za użyty sparadrap za 1 cm. kw. . ., 2.-
Powyż e j 100,0 za każde następne 100,0 • 70.-
Przy smarowaniu zwy k łego plastra obli- <
Wszystkie środki leczni~ze dla zwierząt eza si~ na 20 cm. kw. 3,0 masy, a przy cienko
domowych , przepisa ne w ilości od 400,0 wy- posmarowanym plastrze 1,5.
dawać i oc e niać nal e ży jako proszek ogrubny
Jeżeli nie wskaian a jest ilość plastra,
(grossus), o ile nie przepisano, "pulvis sub- a oznaczona jedynie jego wielkość, to opłatę
tillissirn us".
za zu ż yty plaster oblicza się podług poniższej
11. Za zmieszanie wszelkiego rodzaju tablicy:
ziół I prosz ków, bez względu na ilość, w ilo- cm . kw. zwykł. ' cienie.
ści ni e przekraczającej 200 gramów. • . • 360.-
1. Forma auricularis . . • • 12,5 2,0 1,25
Za każdą następną ilość nieprzekraczają- 2. chartae lusori ae. .} 50
cą 100 gr.. . • . • • • • • . . • • 70.- 3. " volae manus minoris
łł
8,0 4,0
4. "m~jor~s} 75
12. Za rozważenie ziół, jak również
ogrubnych lub subtelnych proszków, za każ·
5.
6.
.
JJ "
palmae"
"
m\nons
"majoris 125
12,0 6,0
20,0 10,0
dy proszek lub dawkę. • • . • • • • • 35.- 1. " voluminis Iibri octavi 200 30,0 15,0
13~a) Za przygotowanie masy pigułko· 8. "
łł " "quarti 400 60,0 30,0
wej, włącznie ze zmieszaniem /lik. fen.

i rozpuszczeniem środków uży­ 18. a) Ze sygnatur~


z odpisem recepty i kart·
tych i rozdzielenie jej na pigułki, ką do przyklejania sygnatury . . • 80.-
za pierwsze 30 pigułek. . • • 680.- b) Zfl kartkę z firm~ apteki, nazwiskiem
Za każde nash:pne 30 piguł~k po • • 285.- chorego i sposobem użycia lekarstwa,
a w razie potrzeby I odpisem recepty 50.-
I. Pigułki o wadze ponad 0,60 liczą si~ c::) Za opiecz~towanie lekarstwa wraz
Jak .boll". z materjałami do tego niezb~dnemi. 48.-
II.Za przesypanie pigułek należy po- d) Za owiązanie, pieczątkę I kertkę przy
bierać podaną w taksie cenę użytego w tym sprzedaży odre:cznej • • • . . . 28.-
c;elu proszku. Liczyć należy nie więcej nii Za dozowanie proszków wydawanych
2,0 na każde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie w odręcznej sprzedaży za każdy. • 24.-
nie wskazano proszku do przesypania, to Opłaty, za opakowanie wymienione w tym
stosować należy proszek widłaku (Lycopo- ust~pie, mogą być pobierane jedynie w tym
dium). wypadku, gdy przy wydawaniu lekarstwa zo-
h) Za pokrycie pigułek kolodjonem, ZE' stało ono uzupełnione w sposób przewidziany
każde 30 pigułek . • . • • • • 360.- w punktach a, b, c lub d.
c) Za pokrycie pigułek balsamem tolu- 19. Za wydanie łekarstwa za receptCł •
tańskim, za każde 30 pigułek. • • 360.- 20. Za każdą jednorazową ekspedycj~
d) Za pokrycie srebrem, za każde 30 pl· nocną t. j. od chwili zamknięcia apteki do
gułek. " . . " . . . . . . . 840.- chwili otwarcia, bez względu na to z jakiej
e) Za pokrycie pIgułek żelatyn", karu· liczby przedmiotów ekspedycja sic: składa,
kiem, kieratyną, za każde 30 pigułek 480.- wolno doliczać • • • . • • . • • • • 220.";
Za ekspedycję lekarstw według recept,
Przy powyższych roboŁach jest wliczona ozneczonych przez lekarza dopiskiem "cito"
I cena użytego materjału. "statim", oplata dodatkowa nie może być
14. Za przygotowanie masy I podziele- pobierana.
nie jej na bolusy (boli), pastylki (rotulae 21. Za napełnienie kapsułek żelatyno·
trochiscl) z wszelkiemi clodatkowemi robotami, wych Jakimkolwiek środkiem leczniczym łącz­
do 5 sztuk. . • • . . . . • . • • • 680.- nie z należnością za rozważenie i kapsułkę, i"';'
Powyżej 5, za każdą sztuk~. • • • • 35.- do 20 sztuk za każdą. . 12.·':'"
15. Za robotę prasowanych tabletek Ponad 20 za każdą. • • • • • .. • 10.-
(tab!. compress.) i za pastylki gumowe (past.
gumosi) z wsze lkiemi rękoczynami do 20 sztuk 240.-
Powyżej 20 sztuk za każd'l. • • • • 2.-