You are on page 1of 1

N2 101. Dziennik Ustaw. Poz. 932 I 933.

16n

932. karskiej , należy obliczać według tej taksy w stosun-
ku conajmniej 50 proszków, licząc: za materjał, kap-
Rozporządzenie Ministra Zdrowia Pu- sułkę lub opłat ek, opł ate: za zmieszanie proszków
(poz. 11 taksy za pracę przy recepturze), .za dozo-
blicznego wa nie (ustęp 2 p. d poz. 18 tejże t aksy) oraz za
z dnia' 9 listopada 1922 r. opakow anie, użyte do każdorazowej ekspedycji (to-
rebke: lub pudelko).
O częściowej zmianie rozp orząd zenia tegoż Mi-
nistra, wydane go w porozumieniu z Ministrem II. Do odk ażania:
b. dzielnicy pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. e) f\cidum carbolicum purum
'w przedmiocie wydawania z aptek środków
b) Cuprurn sulfuricum
leczniczych oraz okreś lan ia ich c eny. c) Formalinum.
Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sani- III. Do zewnętrznego użytkij:
tarnej z dnia 19 lipca 191 9 r. (Dz. P. P. P. N2 63
poz. 371), § 7 austrj ac kiej usta wy aptekarskiej z dnia a) f\rgentum nitricum w pałeczkach oprawnych,
18 grud nia 1906 r. (a ustr. Dz. U. P. r. 1907, NQ 5), b) Tin ctura Jodi,
art. 380 rosyjsk iej ustawy leka rski e j (ros. Zbiór Praw c) f\ cetum I Tinctura Saba dillae,
to XIII wyd . 1905), ro zporządze nia Rady Ministrów d) Chloroform w mi esz a ninie z tłusz cza mi lub
z dnia 6 ma rca 1922 r. (Dz. U. R. P. NQ 21 poz, 169) spi rytusem, w il o ści nieprzekracz ając ej 20% ,
§§ 78 i 80 ni e mi e ckiej ustawy przemysłowej zarzą- e) Zin cum sulfurieum,
dza sie: co następuje: . f) Fol. Strammonii w mieszaninach ziół do pa-
lenia.
§ 1. Paragraf 19 rozpo rządze ni21 Ministra Zdro-
wia Publicznego z dni a 20 stycznia 1922 r. , wydanego Na opakowaniU środków, wymienionych pod
w porozumieniu z Ministrem b. Dziel ni cy Pruski ej II I łIł
wInien być um ieszczony wyraźny, rzucający
w p rzedm ioci e wydaw ani a z aptek środków leczni- si~ w oczy napis: "Ob ch odzić się os trożn ie", fA na
czych, oraz określan ia ich ceny (Dz. U. R. P. N2 11 środkach, wymienionych pod Ił ponadto napis: "Do
poz. 100) . otrzym uje brzmienie następującd dezynfekcji" .
"Na obszarze b yłeg o zabo ru rosyjskiego I austr-
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
jackiego artyRuły ozna czone w taks ie krzyżykiem - z dniem ogłoszenia.
mogą być wydawane z u wzglę dni e niem na obszarze
b. zaboru rosyjskiego przepisów § 20 jedynie za re- Minister Zdrowia Publicznego: Chodźko
ceptami leka rzy i lekarzy weterynarji.
Wyjątek stanowią następujące środki lecznicze:

I. Do wewnętrznego użytku: 933.
a) Santon lum w postaci pastylek, zawleraj~cych
nie więcej niż po 0,05 Santoniny; Rozporzqdzenle Ministra Kolei ielaznych
b) Ra dlx Ipecacu a nh ae pulverata w postaci pa- z dnia 11 listopada 1922 r.
stylek, zawierających nie więcej nit po 0,01
Rad . Ipecacuanhae; W przedmiocie wprowadzenia rozporząd zeni a
c) Proszki od bólu głowy O nast~pującym skła- wykonawczego do ustawy o powołaniu Państ­
dzie: . . wowej Rady kolejowej na obszar Ziemi Wileń-
skiej.
1) Cofeini 0,05
Phenacetin i 0,3 Na mocy art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
2) Coffe ini 0,05 1921 r. w sprawIe powolania Państwowej Rady ko-
f\mido pyrini 0,25 lejowej (Dz. U. R. P. NQ 38, poz. 226) oraz rozpo-
3) Coffeini 0,05 uądzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1922 r.
Phen ac etini 0,3 lub O ro~cizł9ni~ciuna Ziemią Wileńsk ą przepisów praw-
f\midopyrini 0,25 nych o Państwowej Radzie kolejowej (Dz. U. R. P.
f\cidi f\cetylosalicylici 0,3 N2 101, poz. 920), zarządza sie: co naste:puje:
4) Coffe ini 0,05
Phenacetini 0,3 lub § 1. Na obszar powiatów: wileńskiego, troc-
f\midopyrini 0,25 kiego, oszmi ań s kiego, świe:ciańskiego i brasławskiego
f\cidi f\cetylosal icylici wprowad za się rozporządzenie wykonc'l\vcze z dnia
Guarcmae pulverat~e aa 0,3. 17 października 1921 roku do ustawy w sprawie po-
wołania Państwowej Rady kolejowej (Dz. U. R. P.
Na opakowaniu każdego proszka, oprócz firmy M! 91, poz. 675).
apteki, winien być umies zczon y jego skład, oraz na-
pis: "Proszek od bólu głowy dla dorosłych". § 2. ł\trybucje, przysługujące według wyżej '
Nadawanie PQwYŻSirym mię$zl'lninom nl1~W fj':jn- w~pomnianęgQ r9zPQr~ąd ze nia wojęwodom, przysłu­
tastycznych jest wzbronione. Cenę ich, o ił~ nie gują na ob~zarze Ziemi Wileńskiej Delegatowi Rządu
jest ona podana w obowiązującej taksie ap tli' dla Ziemi Wileń$klej.

Related Interests