You are on page 1of 1

1678 DzIennIk Ustaw. Poz. 933, 934 I 935. Ng 101 • .

-------------------------------- --------------------------------
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­ 1) Wart. 66 w wierszu 4 po wyrazie: "zespo-
cie z dniem ogłoszenia. lone" należy wsta wić: "w miar~ możności".
2) Wart. 72 w wierszu 2 zamiast: "drugiej in-
Minister Kolei Żelaznych: stancji" winno być: "pierwszej instancji".
Ludwik Zagórny-Marynowskl
Marszałek: Trqmpczyński

Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak


934. Minister Spraw Wewnętrznych: A. Kamie!1skl
\

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych Minister Spraw Zagranicznych: a. Narutowicz


Minister Skarbu: Jastrzębski
z dhia 16 listopada 1922 r.
Minister Spraw Wojskowych: Sosnkowski
O podwyższeniu
taksy opłat za roboty fizyctne,
wykonywane w urzC1dach celnych przez praco- Minister Sprawiedliwości: W. Makowski
wników kolei państwowych.
Minister Wyznań Religijnych
Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym- i Oświecenia Publicznego: Dr. Kumaniecki
czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa
wydawania przepisów o prżewozie pasażerów, baga- Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: J. Raczyflskf
żu, towarów oraz ustalania taryf przewozowych na Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu:
kolejach polskich, (Dz. P. P. P. N2 14 poz. 152), Henryk Strasburger
iw porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemy-
słu i Handlu, zarządza si~ co nast~puje: Minister Kolei Żelaznych: Ludwik Zag6rny-Marynowski
§ 1. Obecnie obowiązującą taks~ opłat za ro- Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów:
boty fizyczne, wykonywane w urz~dach celnych przez Moszczyński
pracowników kolei państwowych (Dz.U. R. P. r. 1922, Minister Robót Publicznych: Łopuszański
N2 56 poz. 516), podwyższa si~ trzykrotnie, z wyjąt­
kiem pozycji taryfy celnej 217 (proch i mieszaniny Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowski
wybuchowe). . .
Minister Zdrowia Publicznego: Cbod,źko
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
~ dniem 1 grudnia 1922 r.

Minister Kolei Żelaznych:
Ludwik Zag6rny-Marynowski
Sprostowanie:
Minister Skarbu: Jastrzębski
W N!! 43 Dziennika Ustaw z dnIa 14 czerwca
.Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: 1922 roku poz. 360, w § 2 w wierszu drugim roz-
Henryk Strasburger porządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1922 r.
o rozciągni~ciu mocy obowiązującej ustawy z dnia
27 stycznia 1922 r. o nieobecnych i zaginionych na
935. województwa: nowogródzkie, poleskie, wołyń ski e oraz:
na powiaty: białowieski, bielski, białostocki, grodzień­
Obwieszczenie ski, sokólski i wołkowyski województwa białostockiego.
zaszła omyłka; zamiast słów: "oraz art. 1451, 1460"
~ sprawie sprostowania omyłek w ustawie z dn. powinno być: "oraz art. 1451 - 1460".
17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. R. P. NI! 44 poz. 267).
Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczeg.o z dn.
26 września 1922 r. należy sprostować co nast~puje:

4 ~< _ . "J
Q. d
Warszawa.
e !II

Tłoczono

w Drukarni Państwowej z polecenie MInistrel .sprawiedliwości. • 1$ 19150 P


Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszcz~dnoścl Na 30130. Cena 750 mk.