You are on page 1of 1

1646 Dziennik Ustaw. Poz. 910, 911, 912 913. I Ne 99.

-------------------------------
tym dniu do naklejania na pudełka z zapałkami po
uprzedniem dopłaceniu różnicy pomic:dzy dotychcza- 912.
sową, a podwyższoną stopą podatkową w kwocie 4 mk.

§ 3. Zapasy zapałek opodatkowanych według Rozporządzenie Rady Ministrów


dotychczasowej stopy znajdujące się na obszarze
Rzeczypospolitej w składach, lokalach handlowych z dnia 6 listopada 1922 r.
lub transporcie w dniu wejścia w życie niniejszego O włączeniu gminy Sławatycze powiatu bial-
rozporządzenia, przekraczaj ące ilość 100 (sto) pude- skiego do powiatu wlodawskiego.
łek normalnych (o zawartości nie więcej, jak sześć­
dziesiąt zapałek), podlegają zgłoszeniu i dodatkowe- Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 7 lipca] 921 r.
mu opodatkowaniu po mk. 4 od pudelka. w przedmiocie dokonywania zmian gra nic powiatów
§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po- na obszarze b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgier­
rucza się Ministrowi Skarbu. skiej, jak ró w nież dokonywania na obszarze b. dziel-
nicy austrjacko·węgierskiej zmian obsza ru działania
§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­ samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R.
cie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczy- P. N2 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
pospolitej z wyłączeniem województwa śląskiego.
§ 1. Gminę Sławatycze w yłącza się z powiatu
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak bialskiego i włącza jednocześnie do powiatu wiO-I
dawskiego. ' ,
Minister Skarbu: Jastrzębski
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po-
wierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
911. § 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc
Rozporządzen ie Rady Ministrów obowiązującą z dniem 1 stycznia 1923 roku.

z dnia 6 listopada 1922 r. Prezydent Ministrów: Juljan Nowak


W sprawie zezwolenia na wprowadzenie pracy Minister Spraw Wewnętrznych: A. Kamieński
\.
na 3 zmiany w tartakach. Minister Sprawiedliwości: W. Makowski
Na zasadzie art. 15 I 6 p. d. ustawy z dnia Minister Skarbu: Jastrzębski
18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle
i handlu (Dz. U. R. P. r. 1920, NI! 2, poz. 7) zarzą­
dza się co następuje:
§ 1. Zezwala się na pracę w tartakach w porze
nocnej i utrzymywanie ich w ruchu bez przerwy 913.
w ciągu 6 dni tygodnia przez wprowadzenie trzeciej
zmiany pracowników. Oświadczenie rządowe
§ 2.Czas pracy poszczególnych pracowników z dnia 18 października 1922 r.
w myśl przepisó w art. 1 i z zachowaniem przepisów
art. 10 wyżwyszczególnionej ustawy winien wynosić w przedmiocie przystąpienia Republild Czesko-
w dni powszedn ie 8 godzin na dobę, w soboty słowackiej do Międzynarodowej Konwencji Ko·
6 godzin na dobę, a ich odpoczynek niedzielny Wi- lejowej Berneńskiej z dn. 14 października 1890 r.
nien conajmniej trwać 24 godziny co tydzień. o przewozie towarów kolejami żelaznemi.
§ 3. Zezwolenia na wprowadzenie pracy na Podaje się niniejszem do wiadomości, że, zgo. 1
3 'zmiany w poszczególnych tartakach wydawać bę­ gnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, Repu-
dzie inspektor pracy wł a ściweg o obwodu po przed- blika Czeskosłowacka zgłosiła przystąpienie bez za-
stawieniu zi'lświadczenia orga nów Ministerstwa Robót strzeżeń do Międzynarodowej Konwencji Kolejowej
Publicznych, że wydanie takiego zezwolenia potrzeb- Berneńskiej z dn. 14 października 1890 roku o prze-
ne jest ze względu na odbudowę , kraju. wozie towarów kolejami żelaznemi (Dz. U. R. P.
§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia r. 1922, Ne 76 poz. 685) i, że przystąpienie to za-
powierza sięMinistrowi Pracy i Opieki Społecznej. cznie obowiązywać Czechosłowację z dniem 14 listo-
pada 1922 roku.
§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 1 lutego Minister Spraw Zagranicznych: a. Narutowicz
1923 r.
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak
Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowski
i

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Pa ństwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości. I 19072 P

Konto czekowe Pocz~owej Kasy Oszczędności Hl! 30130. Cena 250 mk.