You are on page 1of 1

/

I
1632 Dziennik Ustaw. POI. 895, 896, 897 I 898. Na 98.
f >t . t '·, ' . !. Y ' . T'3 .. '

895. 897.
Dekret Rozporzitdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 października 1922 r. % dnia 16 października 1922 r.
O wywłaszczeniu posesji na rzecz kościoła pa- w przedmiocie rozciągnięcia mocy obdwlą:zu­
rafialnego N. Marji Panny w Siedlcach. Jącej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiąz..
kowem ubezpieczeniu na wypadek choroby na
Na mocy art. . 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego województwa: nowogródzkie, poleskie iwo-
1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wy- łyń skie, powiaty: . grodzieński i wołkowyskl
wł aszczeniu przymusowem na użytctk dróg żelaznych
i gminy: białowieską, masiewską i suchopo15ką
I innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodn.lch powiatu bielskiego województwa białostockiego.
oraz wszelkich urzijdzeń użytltczności publicznej (Dz•
.P. P. P. N2 14, poz. 162) i w myśl uchwały Rady
Mi ni strów z dnia 28 wrześnlzt 1922 r. stanowi~ co na- Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r.
st~ puje:
o unormowaniu stanu prawno-politycznego na zie-
NaJ. rzecz kościoła parafialnego N. Marji Panny
miach przył~czonych do obszaru Rzeczypospolitej
w Siedlcach ulega wyw ła szczeniu posesja przy ulicy
Polskiej na podstawie umowy o preliminaryjnym po-
Szpitalnej w Siedlcach, oznaczona hipotecznym N2 369, koju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 pat·
po licyjnym 5, a należąca do sukcesorów zmarlego dziernika 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 16 poz. 93) za-
Stefaną Ponornarowa. rządza się co następuje:

Naczelnik Państwa: J. Piłsudski


§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 19 maja
1920 r. o obowlązkowem ubezpieczeniu na wypadek
Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak choroby (Dz. U. R. P. N!! 44 poz. 272) rozciąga się
na województwa: nowogródzkie, poleskie I wołyń­
Mi nister Wyznań Relig'l jnych
skle, powiaty: grodzieński I wołkowyski I gminy:
l Oświecenia Publicznego: Dl'. Kum(miecki białowieską, masiewską i suchopolską powiatu biel-
skiego województwa białostockiego.
§ 2. Minister Pracy I Opieki Społeczne] wyda
896. przepisy, ustallljące terminy wprowadzenia w życie
niniejszego rozporzZjdzenia . ąla poszczególnych po-
Dekret wiatów na obszarze wymienl'onym w § 1. Od tych
I dnia 20 października 1922 r. t«!rmin6w tracą moc obowi\lwjącą wszystkie obowią·
%uJące w .tych powiatach pr.wpisy prawne w przed-
O wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia miocie ubezpieczenia na wypadek choroby.
cmentarza i budowy kościoła. we wsi Wielączy.
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak
Na 'mocy art. 1 i 2 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r.
'ił przedmiocie przepisów tymczasowych O wywłasz­ Minister Pracy I Opieki Społecznej: L. DarowMl
czeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i in-
Minister Zdrowia Public;znego: Cbodl.ko
nych dróg komunikacyjnych lądowych I wodnych
oraz wszelkich urz ą dzeń użyteczności publicznej
(Dz. P. P. P. Nfi! 14 poz. 162) i zgodnie z uchwałą
Rady Ministrów z dn. 28 wrześnIa ,1922 r. stanowiE;
co następuj e:
, Pod budow~kościoła oraz na rozszerzenie cmen- 898.
tarza grt'eba lnegó we wsi Wielączy, gm. Mokre, pow.
zamojskiego, województwa lubelskiego ulegajq wy- Rozporzitdzenie Rady Ministrów
własz czeniu ni'lst~puJ4t:e grunta:
~ dnia ~O p.,tdziernikft 19~2 r.
1) d zi;dk~ gruntu przestrzeni 1/2 morga, b~dąca
własnością sukcesorów Pawła Piroga, w przedmiocie ~ezwolenia na przedłużenio cza-
2) dzi ałka gruntu przestrzeni 1/2 morga, b~dZlCIl su pracy w wDrntatach polsklc:h kolei pań­
własnością Marji Marzec, stwowych.
3) działka gruntu prz~strzenl 1/2 morga, b~dącZl
własnGści <ł Piotra Zołyndniaka, Na za~adzlę flrtykułu . 6 punkt d ustawy z dnIa
4) dzi ałka gruntu przestrzeni 1/2 morga, b~dqca la grlldnia 1919 r, o (:zasie pnH:y w przemyśle
własnością Wawrzyńca Burysla, ' ' i handlu (Dz. U. R. P. r. 1920 Ni 2, poz. 7) zarz,,-
5) d z ia łka gruntu przestrzeni 3 morgi, b€ldi!Jca dz;a iii, to nast~puje: '
I własnością sukce~or.ów Józefa M~twiej~zukll.
§ 1. Zezwala sl~ n21 przedłużenIe CZZlSU pracy
Naczelnik Państwa: J. Piłsudski pracowników, zatrudnionych w wmrszhlŁach polskich
Prezydent Ministrpw: Juijqn Nowak kolei państwowych przy naprąwię toł,')gru do trzech
godzin na dobę por.,d normy wskf!ume wart. 1
Minister Wyzn a ń Religijnych ustawy O czasie pracy w pllemyśle I handlu (Oz.
i Oświecenia Publicznego: Dl'. Kumaniecki U. R. P. r. 1920 N2 2, poz. 7).
ł