You are on page 1of 2

/

I
1632 Dziennik Ustaw. POI. 895, 896, 897 I 898. Na 98.
f >t . t '·, ' . !. Y ' . T'3 .. '

895. 897.
Dekret Rozporzitdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 października 1922 r. % dnia 16 października 1922 r.
O wywłaszczeniu posesji na rzecz kościoła pa- w przedmiocie rozciągnięcia mocy obdwlą:zu­
rafialnego N. Marji Panny w Siedlcach. Jącej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiąz..
kowem ubezpieczeniu na wypadek choroby na
Na mocy art. . 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego województwa: nowogródzkie, poleskie iwo-
1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wy- łyń skie, powiaty: . grodzieński i wołkowyskl
wł aszczeniu przymusowem na użytctk dróg żelaznych
i gminy: białowieską, masiewską i suchopo15ką
I innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodn.lch powiatu bielskiego województwa białostockiego.
oraz wszelkich urzijdzeń użytltczności publicznej (Dz•
.P. P. P. N2 14, poz. 162) i w myśl uchwały Rady
Mi ni strów z dnia 28 wrześnlzt 1922 r. stanowi~ co na- Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r.
st~ puje:
o unormowaniu stanu prawno-politycznego na zie-
NaJ. rzecz kościoła parafialnego N. Marji Panny
miach przył~czonych do obszaru Rzeczypospolitej
w Siedlcach ulega wyw ła szczeniu posesja przy ulicy
Polskiej na podstawie umowy o preliminaryjnym po-
Szpitalnej w Siedlcach, oznaczona hipotecznym N2 369, koju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 pat·
po licyjnym 5, a należąca do sukcesorów zmarlego dziernika 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 16 poz. 93) za-
Stefaną Ponornarowa. rządza się co następuje:

Naczelnik Państwa: J. Piłsudski


§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 19 maja
1920 r. o obowlązkowem ubezpieczeniu na wypadek
Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak choroby (Dz. U. R. P. N!! 44 poz. 272) rozciąga się
na województwa: nowogródzkie, poleskie I wołyń­
Mi nister Wyznań Relig'l jnych
skle, powiaty: grodzieński I wołkowyski I gminy:
l Oświecenia Publicznego: Dl'. Kum(miecki białowieską, masiewską i suchopolską powiatu biel-
skiego województwa białostockiego.
§ 2. Minister Pracy I Opieki Społeczne] wyda
896. przepisy, ustallljące terminy wprowadzenia w życie
niniejszego rozporzZjdzenia . ąla poszczególnych po-
Dekret wiatów na obszarze wymienl'onym w § 1. Od tych
I dnia 20 października 1922 r. t«!rmin6w tracą moc obowi\lwjącą wszystkie obowią·
%uJące w .tych powiatach pr.wpisy prawne w przed-
O wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia miocie ubezpieczenia na wypadek choroby.
cmentarza i budowy kościoła. we wsi Wielączy.
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak
Na 'mocy art. 1 i 2 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r.
'ił przedmiocie przepisów tymczasowych O wywłasz­ Minister Pracy I Opieki Społecznej: L. DarowMl
czeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i in-
Minister Zdrowia Public;znego: Cbodl.ko
nych dróg komunikacyjnych lądowych I wodnych
oraz wszelkich urz ą dzeń użyteczności publicznej
(Dz. P. P. P. Nfi! 14 poz. 162) i zgodnie z uchwałą
Rady Ministrów z dn. 28 wrześnIa ,1922 r. stanowiE;
co następuj e:
, Pod budow~kościoła oraz na rozszerzenie cmen- 898.
tarza grt'eba lnegó we wsi Wielączy, gm. Mokre, pow.
zamojskiego, województwa lubelskiego ulegajq wy- Rozporzitdzenie Rady Ministrów
własz czeniu ni'lst~puJ4t:e grunta:
~ dnia ~O p.,tdziernikft 19~2 r.
1) d zi;dk~ gruntu przestrzeni 1/2 morga, b~dąca
własnością sukcesorów Pawła Piroga, w przedmiocie ~ezwolenia na przedłużenio cza-
2) dzi ałka gruntu przestrzeni 1/2 morga, b~dZlCIl su pracy w wDrntatach polsklc:h kolei pań­
własnością Marji Marzec, stwowych.
3) działka gruntu prz~strzenl 1/2 morga, b~dącZl
własnGści <ł Piotra Zołyndniaka, Na za~adzlę flrtykułu . 6 punkt d ustawy z dnIa
4) dzi ałka gruntu przestrzeni 1/2 morga, b~dqca la grlldnia 1919 r, o (:zasie pnH:y w przemyśle
własnością Wawrzyńca Burysla, ' ' i handlu (Dz. U. R. P. r. 1920 Ni 2, poz. 7) zarz,,-
5) d z ia łka gruntu przestrzeni 3 morgi, b€ldi!Jca dz;a iii, to nast~puje: '
I własnością sukce~or.ów Józefa M~twiej~zukll.
§ 1. Zezwala sl~ n21 przedłużenIe CZZlSU pracy
Naczelnik Państwa: J. Piłsudski pracowników, zatrudnionych w wmrszhlŁach polskich
Prezydent Ministrpw: Juijqn Nowak kolei państwowych przy naprąwię toł,')gru do trzech
godzin na dobę por.,d normy wskf!ume wart. 1
Minister Wyzn a ń Religijnych ustawy O czasie pracy w pllemyśle I handlu (Oz.
i Oświecenia Publicznego: Dl'. Kumaniecki U. R. P. r. 1920 N2 2, poz. 7).
ł
)
Ozlennlk Ustaw. F'oz. M8; Mg, 90ó I 901. =
1(i33
r= t t r -">;:: ...,.

§ 2. Zezwolenia na pr~edłuietile cza~u pracy, 1 ~22 t. (Dż. U; R. P. Nil 44 poz. 371) ztatządza siei
W my.'§ 1 l1iniejszęgo roźporz~dnhiaj udtielać hę­
tiZle Minister KOlei Zelazhych tym dyrekcjom kolei
co ńaśtępuje:

państwowych, VI których będzie to konie(;zne te i 1.Utworzonym żostaje Urząd dla sp~aw


mniejszości z siedzibą w K~towicach, którego dzia"
w2glCldu /'im pogorszenie !!i~ stanu iiapraw taboru,
łalność roz~iąga się wyłąclnie na górnośląsk., cZ€QŚć
l"Iwiadarnlając Ministra Pracy l Opieki Społecznej
O wydllnych zat2ądztni~ćh. wojawództwill śląskiego.

Wydanie niniejsz~go rozporzi1łdzenla po-


§ 3. § 2. Naczelnika urz~du dla sprllw mniej szóiCf
wierza si~ Ministrowi Kolei Zelaznych. mianuje Minister Spraw Wewnętrznych po wysłu- :
chzmiu wojewody śl ąskiego; mianowanie innych
, §4. ~bZpÓ"lądzenie hlńlejsże wthodzi w ży­ urzędników następuje w s posób stosowany na resz- I
cIe 2: diiiem ogłoStenia I obowiązuje na przeciąg cie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd dla ,
trzech mles:lt;cy od dhlii ogłosżenia. , spraw mniejszości podlega Ministrowi Spraw We-
wnętrznych.
Prezydent Ministrów: Juljan IVowak
§ 3. Czy.,noścl urzędowe przewidziane wart.
Minister Kolei telażnych: l.udwik Zagórny.Maryn~wskl 152 konwencji gene~skiej winny być dokonywane
;'Unistcr Pracy l Opieki Spbłe~inej: Li Darowskl w porozumieniu z hierarchicznie n a jwyższą instancjct
przewidzianą dla danej sprawy, powołaną do wyda-
~ . $ .
nia merytoryczltego zarządzenia w danej sprawie .
§ 4. Przez najwyższą hierarchicznie inst a ncją
899. właściwlI, wzgiędnie przez w ł a dze p a ństwowe na ob-
szarze plebiscytowym wymienione wart. 150 p. a),
Rozporządzenie Rady Ministrów b) i c) konwencji genewsk iej rOZlJmieć należy z re- •
guły najwyższe władze isini ej ą ce na te reni e woje- '
z drtia 30 październIka 1922 r. wództwa śl ąskiego, o ile wedle obo w iązuj ącego usta"
w przedmiocie uchylenia podatku ód wód mi- wodillwstwa dla danej sprawy władze centralne nie
neralnyQh i sztucznie wyrabianych napojów. są właściwe. "
§ 5. Wykon<lnie niniejszego rozporządz e nia
_ _ Na moty artykułu 2 ustawy z dnia 10 maja powierza si~ Ministrowi Sp raw Wewnętr z n ych w po-
,1021 r. ó regulowaniu pddatków bd spożycia, zuży­ rozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.
da wżgl~dnie produkcji na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. R.,iJ. N2 41 poz. 248) i ustawy fi 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
ł dnia 4 sierpnia 1922 r, w przedmiocie przywróce- z dni~m ogłoSZi!!flia.
nia mocy obowiążujątej tej ustawy (Dz. U. R. P.
NI 67 p91j 607) iiimtdzel si~ GO naste:puje: Prezydent Ministr6W: J/JljtJit Nowak

fi 1.
Uchyla się moc obowiązuj.,cą niemieckiej Minister Spraw Wewnętrznych: A. KamiGński
dstilWy ż dnia 26 lipca 1918 r. (j) opodatkowaniu wód Minister Spraw Zagranicznyc:h: Q. Narutowio3
mineralnych i sztucznie wyrabiamych napojów (Dz.
Urz. Rzeszy Niem. str. 849) na obszarach województw:
poznai15kl~go i pomotskiegd,

fi 2. Wykonanie nlniejsżł!gG I'dzpot'tądzehfa po- 901.


rucza si~ Ministrowi Skarbu.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie Rozpot%ądzenie Rady Ministr6w
z dniem 1 stycznia 1923 r. ż dnia 3 listopada 1922 t.
Prezydent Minl,lItrów: Ju1jan Nowak
W przedmlocłe wymiaru i p o boru p a~ stwowClgó
Minister Skarbu: Jastr.zęb6kl / \ podatku gruntowego za ro k podatKGwy 1923
od gruntów użytkowych i lasów poł ożonych ,
na obszatze województv/: n owo grodA:kiego, po.. ~
leskt~go i wcłyiłski0g o o raz p ówiatów: biała"
stockiego, bielskiego, s®kó16kit:ag ó, wołkowy ..
900. skiego i grod.zieński ego w ojewó dztwa biało-
. stockiego.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 1922 r. Na zasadzie art. :2 ustawy z d ni a 17 czerwca
1921 r. (Dz. U. ~. P. N2 59 poz. :372) zarzą ąza się
'. ~ptdwłE utworzenia na górnośląSkiej czqści (;0 nilst~puje:
-Województwa śląSkiego urzt:(du dla spraw itlniej-
szości. § 1. PrzypCidaj ą ca na obszarze województw:
nowogródzkiego, po leskiego i wołyński ~go oraz po-
_Na zasad tle art. li18 POlsko-niemieckiej konwen- Wintaw: białostdcklego , bielskiego, sokólskiego, wół·
cji Qł$tńo~l~śklej zawartej w Qenewie dnia 15 maja kowyskiego i grodzie 6skiego województwa białostoc-