You are on page 1of 2

N998. Dziennik Ustaw. Poz. 902 i 903. .

1635

'si~. brzmienie art. 6 i 7 ros. ustawy o podatkach


bezpośrednich (T. V. Zb. Pr. ros. wyd. r. 1903), nada-
jąc im treść nast~pującą: 903.
"I\rt. 6. Ministra Skarbu upoważnia sie: poczy-
naJąc od r. 1922 do określania wysokości pa 6stwo- Rozporządzenie Rady ·Ministrów
wego podatku gruntowego od gruntów użytkowych
i lasów położonych na obszarze powiatów: wile ń­ z dnia 3 listopada 1922 r.
skiego, oszmiańskiego, trockiego i świe:ciańskiego.
Wysokość tego pod atku nie może być większa od
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 21 sierp-
przeci~tnej normy obowiązuj ą cej w tych samych la-
nia 1922 r. w przedmiocie djet i zwrotu kosztów
tach w powiatach województwa białostockiego". podróży przy p odróża ch służbowych funkcjonar-
"I\rt. 7. Ogólną sum~ państwowego podatku juszów państwowych poza granicami Państwa.
gruntowego wyznaczoneg0 na powiat (art. 6) roz-
kłada przy uwzględnieniu norm przepisanych ustawą
o powinnościach ziemskich co do jakości, wydaj- Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r.
ności i stanu gospodarczego gruntów, na grunta po- (Dz. U: R. P. N2 65 poz. 429), art. 10 ustawy z dnia
sżczeg·ólnych właścicieli komisj a repartycyjna dla 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. Ni 65 poz. 430), art. 12
podatku gruntowego, ustanowiona na każdy powiat ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. NI! 65
w następującym składzie: naczelnika miejscowego poz. 431), art. 13 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r.
urz~du skarbowego . podatków i opłat skarbowych, (Dz. U. R. P. N~ 65 poz. 433), art. 21 ustawy z dnia
Jako przewodniczącego i sześciu członków z grona 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N9 65 poz. 436) i art. 7
platnlków podatku powołanych przez dyrektora izby ustawy z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 28
skarbowej na wniosek naczelnika urzędu skarbo- poz. 226) oraz art. 2 rozporządzenia Rady Ministrów
wego podatków i opłat skarbowych w porozumieniu z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. Ne 74 poz. 507)
z miejscowym starostą powiatowym, z których trzech zarządza si~ co nast~puje:
ma być powołanych z liczby płatników mniejszej
własności I trzech większej własności. W takiej sa- § 1. Ustalone w § 1 rozporządzenia Rady Mini-
mej ilości I w ten sam sposób należy powołać za- strów z dnia 21 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Ne 75
st~pców członków komisji. poz. 677) stawki djet należnych funkcjonarjuszom
O dniu posiedzenia członkowie komisji winni państwowym w razie podróży służbowych do Estonji,
byc zawiadamiani piśmiennie przez przewodniczą­ Fin.Jandji, Łotwy, Niemiec, w. m. Gdańska, na Górny
cego przynajmniej na trzy dni przed posiedzeniem. Śląsk, do Rosji, Ukrainy, I\ustrji oraz Węgier pod-
Dla prawomocności postanowień komisji po- wyższa si~ z dniem 1 października jak nast~puje' :
trzebna jest obecność, oprócz przewodniczącego,
dwóch członków lub ich zast~pców, a w szczegól- Niemcy II .
ności jednego od większej i jednego od mniejszej z wyj~lkiem BerlIn, Estonja, Rosja
Berlina. Es sen E IK
własności. W razie równości głosów rozstrzyga głos Stopień i Kolonjl. I ssen o- Finlandja.
I Ukraina
przewodniczącego. służbowy
w. m. Gdańsk lonja Łotwa
I Górny Śląsk
Skargi na postanowienia komisji płatnicy' mogą I
podawać w ciągu miesiąca od dnia obwieszczenia ~.
Marek niemieckich Mk. pol.
urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych
o ukończeniu repartycji podatku i rozesłaniu naka- I i II 3.000 5.000 3.000 16.000
zów płatniczych. Podanie skargi nie wstrzymuje III i IV 2.500 4.000 2.600 ' 14.000
obowiązku uiszczenia podatku. Skargi rozstrzyga V i VI 2.000 3.000 2.400 12.000
ostatecznie dyrektor izby skarbowej". VIIi VIII 1.500 2.500 2.000 10.000
IX i X 1.250 2.000 1.600 8.000
§ 2. Stosowanie stawki państwowego podatku XI i XII 1.000 1.500 1.500 8.000
gruntowego określon ej w dodatku do art. 6 rosyj-
skiej ustawy o podatkach bezpośr e dnich na obszarze
powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego
i trockiego uchyla si~. FI u.s t r I a Węgry
Stopień służbowy
§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
Koron Koron węg.
powierza si~ Ministrowi Skarbu .
.§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­ I i II 300.000 1.700
cie z dniem ogłoszenia. III i IV 250.000 1.500
V i VI 200.000 1.250
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak VII i VIII 150.000 1.000
... IX-XII 100.000 750
Minister Skarbu: Jastrzębski

§ 2. Paragraf drugi wymienionego w § 1 rozpo-


rządzenia uchyla si~.
Wskutek tego §§ 3-10 wspomnianego rozpo·
rz ą dzenia o trzymują odpo wied nio numeracje §§ 2-9v
1636 .-- nrR
Otlennlk Ustaw. Poz. 903, 904 ) 905.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w tycie § 4. Wykon linie niniejszego rozporządzenia pO-


z dniem ogłoszenia. rucza Sl~ Min/strowi Skarbu.
Prezydent MinIstrów: Juljan Nowale Rozpom'ldzeni~ niniejsze wchodzi VI łycł&
§ 5.
Minister Skarbu: Jastrzębski na <łł!łym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyJ~t­
kiem województwa śląskiego z dniem 1 stycznia 19t3 t.
Minister SprawIedliwości: W. Makowski
Prezydeńt Ministrów: Juljan Nowal;
Minister Spraw Wewnętrznych: A. Kamierlskl
MInister Skarbu: Jastrż€bski
MInister Wyznań Religijnych
I Oświecenia Publicznego: D,. Kumttn/tlckl
Minister Kolei Żelcznych: Ludwile Zag"l'ny..MatyftoW'ii
905.
Rozporządzenie Rady Ministr6w
904.
z dnie 6 IIstopeda 1922 t.
Rozporząd%enie Rady Ministr6w
" przedmiocie zmiany (ustawy) stlltutu Banku
z dnia 6 ilstopada 1922 r. Ziemiańskiego w Warszawie.
\V przedmiocie zmian w postanowi en łach o op 0-,
datkowanlu droidży na obszarze Rzeclypolpo- Na MOCy art. 1 ustawy ! 30 lipca 1921 r. (Dr.
litej Polskiej. U. R. P. Nt 75 pOi. 512) zarządZl!I si~ ćó rll!śt~puJ.:
Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. _, § 1. ZatwIerdza li~ imiany Statutu Bartku
b regulowaniu podatku od spóżycla, żUżyclti względ­ Ziemiafl8ki~90 w Warszawie uGhWalQnI! na ogólnem ż..
nie produkcji na Obsziłi'tE!, Rzectypospollt~! Polskl@! braniU władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiegó;
(Dż. U. R. P. N2 41 poz. 248), której Ważt10ść prży­ odbytem w dniu 30 sierpnia 1922 r. na z2Isadzl.
Wrócono ustaw(\ ź dnia 4 ~fpt\la 1922 t. (Oż. U. R. których, wyazczegóhiiQńe poniżej paragrefy .statutu
P. N2 67 poź. 607) zarządza sl~ tO ńaśt~pLije: Banku Ziemiańskiego w Warsżawill! otrzymają brzml'-
nie na8t~pującel . '
§ 1. Unormowanł! w § 3 rożporżi\dże!hla Rady § 1. "Założony w 191 () r. przez Towal'żyśtwo
Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmi0cie Kredytowe Ziemskie Bank Ziemiański ma siedzibtl
ujedhdstaJrJienla opódatkdwarlla elfozdty prasawafiych zarządw ~ Warszawie. a terenem jtgo działlilrtojcd
na obszarze b. za~orów rosyjskiego I austriackiego jelit całe Państwo Polskie, .
(Dz. U. R. P. N2 50 poz. 307); którego mot Qbowią­ Bankowi służy prawo zakładaNia ł3t1dźlilł6w
zuJi!lcą rbzszerzono rozporządteniem Rady Mini$trów I alentur tam, gdzie to nrząd banku uzna la stoso,~"
z dnia 22 grudnia 1921 r., (Dz. U. R. P. z roku 1922 ne. W tym telu bank ma pr8lws nabywać nierU-
N2 2 poz. 9) na obszar b. dzielnicy..pruskiej, opłatę chomości I obciążać je hipotecznie. Na założenie
akcyzową od drożdży prasowllnych podhosi się r. kwoty howeSjó óddtlŚlłu lub ajentury winno być · uzyskani
20 na 240 marek ód 1 kg. wagi. lezwole!nil!! MlrJisterstwca Skarbu".
§ 2. "Kapit~ł zakładowy Banku Ziemiańskiego
§ 2. Osoby, które w dniu w~JśclS VI zycie wynosi pif;ćset miljonóW marek; którą to sum~ IilI!ł1k
nlni~Jszego rozporządzenia posladac b~dą Ha składzie Ziemiański otrzymał od Towarzystwa Kredytowegt)
drożdże w ilości ponad 1 kg., obbwiązahe są igło­
Ziemskiego na warunkach w § 12 okrE;ślonych.
-SłĆ celem dodatkowego opodatkowania w Ciągu ,3 dni, W raźle upadłości banku wiettydele maj~ pierw-
a to w b. dżielriicy rosyjskiej właśtiwemLi urzędowi Steństwo db całego majątku Bankw I Tgwl!tty!itWo
akcyz I monopolów, a w b. dzielnicy austrjackiej KfiHiytfiwl! Zlemsk.le łńa jedynie prawo do restty
i pruskie} w równorzędnych urzędach skarbowych, kapitału takładówego, f'Qzostałej po zaśp(jkoJeHlu
cały zapas drożdży, jaki u nich znajdowac się będzie
wierzycieli.
na skł a dzie w dniu WejśGia w życie nlniejsżego rot- Poza kapitałem udzielonym na założenie banku,
porz ą dzenia. Ten sam obowiązek ciąży także nl
tÓWar:zystwó Kredyttlw~ Ziemskie f11@ odpoWiada za
odbiorcach przesyłek dtbżdży wysłanych przed dniem zobowiązania Banku li~J11ililńśkiego". '
w e jścia w życie niniejszego rozporządzenia, a nadlS-
§ 3. "Główne zEldanie banku polega na do-
szł,ych po tym terminie. ' śtarćzartit.i tólliikom Państwa Polskiego kredytu. Po-
§ 3. Od drożdży prasowanych, sprowadzonych życzki wit;c ll10gą być udzielane ptzedewszystklem
na pozostały obszar Rzeczypospolitej Polskiej z wo- samodzielnym rolnikom, fundacjom posiadająoym
jewództwa śląskiego,-jak długo w tern województwie własności ziemskie, iub związkom i stowarzy5zeniom ..
nie będzie podniesiony podatek do normy ustalonej rolniczym oraz przemysłowo-rolnym, które Jednak
w § 1 niniejszego rozporządzenia, pobierać się bę­ prawa osób prawnych posiadać winny.
dzie dódatkową opłatą akcyzową W wysokości różni­ Prócz tego bank ma prawo:
cy między stopą podatkową Ob0Wiązujcątą na obsza- a) kupować I sprzedawać papiery warto~clow.
rze województwa śląskiego, a nową stopą Obbwiązu­ z polecenia osób , trzecich;
Jącą na obszarze reszty Rzeczypospolitej Polskiej. b) przyjmować wkłady pieniE::żne;