You are on page 1of 2

.

,,-

1576 bzlennlk Ustaw. Poz. 848 I 849.. 862. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie cz~ściower
zmiany -rozporządzenia o dopuszczaniu przedsiąbiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w za-

863. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18


.
łatwianiu formalności celnych • • • • • •. • • . • • • • • • • • • • • • •

października 1922 r. o zamkni~ciu subskrypcji na


1581

5°;0 długoterminową wewn~trzną po±yczk~ państwową z r. 1920 -. • • • • • • . •• 1587


864. Rozporz~zenie Ministra Skarbu z dnia 20 paźdZiernika 1922 r. w przedmiocie wykonania
rozporzctazenla Rady Ministrów z dnia 11 paździ ernika 1922 r. o -podwy±szeniu podatku spo-
żywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej. • • • • • • • • • • • • • • • 1587
865. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1922 r. o zmianie cennika detalicznej
sprzeddy wyrobów tytoniowych oraz o, ściągnięciu dodatkowej opłaty monopolowej od żapa­
sów tychże wyrobów, jakoteż w sprawie nowego ustalenia wysokości zysku monopolowego
i rabatu dla sprzedawców • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • 1S8a
866. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1922 r. w przed-

f miocie zwrotu kosztów kancelaryjnych przez pracodawców, którzy przyjęli do pracy pracowni-
~6w, poleconych przez państwowe urzędy pośrednictwa pracy • • • • • • • • • • • 1590

'.
I
"-

, 848. dukcj! na obszarze Rzeczypospolite) Polskiej (Dz. U.
R. P.,N!! 41, poz. 248), i ustawy z dnia 4 sierpnia
Ustawa 1922 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowią­
zującej tej ustawy (Dz. U. R. P. Ng 67, poz. 607) za-
z dnia 26 września 1922 r. rządza si~ co następuje:
w pHedmtocle częściowej zmic~n~ ustawy nie-
mieckiej z dnia 14 sierpnia 1876, r., · dotyczącej § 1.
• zarządu lasów, należących do gmin i zakładów § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 n-
publicznych. stopada 1921 r. w przedmiociJ ujednostajnienia opo-
Rrt. 1. Lasy prywatne, położone na Qbszarze datkowania wina musującego na obszarze Rzeczypo-
województw: poznańskiego i 'pomo rskiego, poddaje spolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N!! 95, poz. 700) otrzy-
stę, z uwzględnieniem postan owienia art. 8 ustawy muje brzmienie następujące:
Z dnia · 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji "Ustanowione w § 2 powołanej w załączniku
zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. Ng 64 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu wina musujące­
pOl.. 385), nadzorowi państwowemu, określonemu go stopy podatkowe podnosi się dla wina musuJI!ł­
ustawą z dnia 14 sierpnia 1876 r. o zarządzie lasów, - cego wyszczególnionego w ust ępie 1 lit. a) z 400 na
należących do gmin i zakładów publicznych w pro- 800 marek polskich, a dl a wina musującego, wyszcze-
wincjach Prus Zachodnich, Brandenburgji, Pomorza, gólnionego w ust~pie 1 lit. b) z 800 do 1600 mk. Ił
Poznania, Sląska i Saksonji (Zb. Ust. Prusko str. 373),
Jednak z wyłączeniem stosowania §§ 8 i 9 tej § 2.
. ustawy.
Postanowienia prz:ej§cłowe.
1\rŁ.2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
sl~ Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Wino musujące, które z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia znajduje się poza fabryką
Rrt. 3. Ustawa wchodzi w . życie z dniem wina musującego lub magazynem celnym, lub wol-
ogłoszenia. nym składem wina, podlega dodatkowemu opodat-
Marszałek: Trąmpczyń$ki kowaniu w wysokości różnicy między dotychczasową,
a oznaczoną w § 1 stopą podatkową. -
Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak Od dodatkowego opodatkowania wolne jest wi-
Minister Rolnictwa ·i Dóbr Państwowych: J. Raczyński no musujące, znajdujące się w posiadaniu gospo-
darstw domowych, które win a nie sprzedają, ani nie
szynkują, je śli łączny zapas wina musującego nie
przekracza dwuch całych flaszek.
849.
§ 3.
Rozporządzenie Rady Ministrów
Kto w dniu wejścia w iycie -iłnlniejszego rozpo-
z dnia 2 października 1 ~22 r. , rządzenia posiada zapas wina musującego, p~r:llega­
w przedmiocie zmian w opodatkowaniu wina jący dodatkowemu opodatkowaniu, jest obo\C"iqzany
musującego na obszarze Rzeczypospolitej 'pol- w przeciągu nalbliższych trzech dni zgłosić organowi
- - skiej. skarbowe mu wyznaczonemu w drodze · rozporządze­
nia wykonawczego ilość i wielkoś ' aszek, ;jakoteż
Na mocy ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o re- gatunek wina musującego, dozwoli -,- zbadania . zapa·
lulowaniu po~atkó~ 9d ,sP9ży;cia" z,użycit;l, \'Izgl. pro ~ ,sów, . na$tępnle \liścić dodatkowy podatek.
Dziennik USt2IW. Poz. 849, 850 I 651. 1577
.M ·H rt .. - • ! .

Bliższe
postanowienia, co do tego zgłoszenia, Rzeczypospolitej w stanie naturalnym lub w przetwo-
dalej to do zbadania zapasów, użycia znaczków po· radl cukrowych.
detkowych, jakoteż ter.minu uiszczenia dodatkowego ,
podatku wyćlane b~dą VI drodze rozpotządtenia wy· § 3. Wszelkie zapasy cukru znajdujące sl~
, ~onawc%ego. pata magazynami z niedpodatkowanym cukrem
w cukrowniach w ilości 100 kg. i wyżej podleg ają
g 4., zgłoszeniu celem dodatkowego opodatkowania w cią­
gu 5 dni wedle stanu w chwili ogłoszenia nini€jsze-
ZImiechanie lub zaniedbanie ptzepisar:tego zgło­ go rozporządzenia.
! szenla dla dodatkowego opodatkowania wina musu'
Jącego lub zgłoszenia ilości tegoż zmniejszonej wię· § .4. Nie zgłoszenie posiadanegO' zapasu cukru
cejńiż 5°/0 ilości stwierdzonej urzędownie podpadają W całości lub w części w terminie oznaczonym w § 3
pod pr'Żepisy karne§ 16 ....... 19 ustawy niemieckiej celem dodatkowego opodatkowania podpada ukara-
O . C?podatkówaniu wina musującego z dnia 26 lipca niu wedle przepisów obowiązujących w poszczegól-
1918 t. (Dz. U. Rzeszy Niem. str. 1064). nych dzielnicach o wywozie cukru z magazynów
cukrowni bez dopełnienia przepisanych formalności
§ 5. i opłacenia przypadającego podatku spożywcz'ego.
Od wina musującego, sprowadzonego na ob- § 5. Przeprowadzenie niniejszego rozporządze­
szar Rzeczypospolitej Polskiej z województwa śląskie­ nia porucza siE; Ministrowi Skarbu.
go, jak długo w tej części nie będzie podniesiony
podatek do normy ustalonej w § 1 niniejszego roz- § 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty-
potzlldzehia, pobierać si~ będzie dodatkową opłatę cie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzecty· .
vi wysokości różnicy między stopą podatkową, obo- ' p'ospolitej z wyłączeniem . obszaru Województwa
wlązujctcą na obszarze województwa śląskiego, a stq- Sląskiego.
~,obowlązującą na obszarze reszty Rzeczypospolitej
Polskiej. _ Prezydent Ministrów: Juljan Nowale

g,6. Minister Skarbu: Jastrzębski

Wykonanie niniejszego rozporżądzenla poruc:za


sit: Ministrowi Skarbu.
§ 7. " r~
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
851~ '.
l, listopada 1922 r. na całym obszarze Rzecżypospo': "
H~J Polskiej, z wyjątkiem województwa śląskiego.
Rozporządz:enie Rady Ministrów
z dnia 11 października 1922 r.
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak ii'
Minister Skarbu: Jastrzębski w przedmloc:ie zmian '91 postanowieniach o opo-
datkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej. '
Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921r.
O regulowaniu podatków od spożycia, zużycia wzglę­
850. dnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Ro%porządzenie Rady Ministrów (Dz. U. R. P. NI! 41 poz. 248), której ważno.ść .p rzy-
wrócono ustawą z dnia 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U.
z dnia 11 października 1922 r. R. P. NI! 67 poz. 6(7) zarządza siE; co następuje:
W sprawie podwyższenia podatku spożywczego § 1. § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
od cukru na obszarze Rzeczypospolitej. 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opo-
datkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego
Na zasadzie postanowienia art 1 i 2 ustawy (Dz. U. R. P. NI! 85 poz. 610) otrzymuje brzmienie
Z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N9 41 poz. 248) następujące: .
I art. 1 ustawy z 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Ustanowioną rotporządzeniem . Rady Ministrów
N2 67, poz. 607) o uregulowaniu podatków , od spo- z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opo-
żyda, zużycia względnie produkcji na obszarze Rze- datkowaniu piwa na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej
czypospolitej Polskiej zarządza slE; co nast~puje: (Dz. U. R. P. N! 50 poz. 305) opłatę akcyzową od
słodu przerobionego na piwo podwyższa się do
§·1. U's tanowiony w § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 września 1921 r. (Dz. U. R. P. kwoty 4,800 marek polskich od każdych 16,38 kg.
Nsz 83, poz. 584) podatek spożywczy od cukru pod- (1 puda) wagi słodu, przeznaczonego do przeróbki
wy:tsza sit; z dotychczasowej kwoty 20.000 mk. na na piwo.
Opłatę akcyzową, jaką uiszczać mają browary,
30.000 mk. ód 100 kg. cukru wagi netto.
przerabiające w ciągu roku ni e więcej niż dwa ty-
" . § 2. ter Skarbu uprawniony jest zwolnić siące pudów słodu , podwyższa się do kwoty 4,000 ma-
·w całości lub ~ cZE;ści od podatku przewidzianego rek polskich od każdych 16,38 kg. (1 puda) wagi
w § 1 rozporządzenia cukier wywożony za granice słodu.

.\

..,