You are on page 1of 3

Dziennik USt2IW. Poz. 849, 850 I 651.

1577
.M ·H rt .. - • ! .

Bliższe
postanowienia, co do tego zgłoszenia, Rzeczypospolitej w stanie naturalnym lub w przetwo-
dalej to do zbadania zapasów, użycia znaczków po· radl cukrowych.
detkowych, jakoteż ter.minu uiszczenia dodatkowego ,
podatku wyćlane b~dą VI drodze rozpotządtenia wy· § 3. Wszelkie zapasy cukru znajdujące sl~
, ~onawc%ego. pata magazynami z niedpodatkowanym cukrem
w cukrowniach w ilości 100 kg. i wyżej podleg ają
g 4., zgłoszeniu celem dodatkowego opodatkowania w cią­
gu 5 dni wedle stanu w chwili ogłoszenia nini€jsze-
ZImiechanie lub zaniedbanie ptzepisar:tego zgło­ go rozporządzenia.
! szenla dla dodatkowego opodatkowania wina musu'
Jącego lub zgłoszenia ilości tegoż zmniejszonej wię· § .4. Nie zgłoszenie posiadanegO' zapasu cukru
cejńiż 5°/0 ilości stwierdzonej urzędownie podpadają W całości lub w części w terminie oznaczonym w § 3
pod pr'Żepisy karne§ 16 ....... 19 ustawy niemieckiej celem dodatkowego opodatkowania podpada ukara-
O . C?podatkówaniu wina musującego z dnia 26 lipca niu wedle przepisów obowiązujących w poszczegól-
1918 t. (Dz. U. Rzeszy Niem. str. 1064). nych dzielnicach o wywozie cukru z magazynów
cukrowni bez dopełnienia przepisanych formalności
§ 5. i opłacenia przypadającego podatku spożywcz'ego.
Od wina musującego, sprowadzonego na ob- § 5. Przeprowadzenie niniejszego rozporządze­
szar Rzeczypospolitej Polskiej z województwa śląskie­ nia porucza siE; Ministrowi Skarbu.
go, jak długo w tej części nie będzie podniesiony
podatek do normy ustalonej w § 1 niniejszego roz- § 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty-
potzlldzehia, pobierać si~ będzie dodatkową opłatę cie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzecty· .
vi wysokości różnicy między stopą podatkową, obo- ' p'ospolitej z wyłączeniem . obszaru Województwa
wlązujctcą na obszarze województwa śląskiego, a stq- Sląskiego.
~,obowlązującą na obszarze reszty Rzeczypospolitej
Polskiej. _ Prezydent Ministrów: Juljan Nowale

g,6. Minister Skarbu: Jastrzębski

Wykonanie niniejszego rozporżądzenla poruc:za


sit: Ministrowi Skarbu.
§ 7. " r~
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
851~ '.
l, listopada 1922 r. na całym obszarze Rzecżypospo': "
H~J Polskiej, z wyjątkiem województwa śląskiego.
Rozporządz:enie Rady Ministrów
z dnia 11 października 1922 r.
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak ii'
Minister Skarbu: Jastrzębski w przedmloc:ie zmian '91 postanowieniach o opo-
datkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej. '
Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921r.
O regulowaniu podatków od spożycia, zużycia wzglę­
850. dnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Ro%porządzenie Rady Ministrów (Dz. U. R. P. NI! 41 poz. 248), której ważno.ść .p rzy-
wrócono ustawą z dnia 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U.
z dnia 11 października 1922 r. R. P. NI! 67 poz. 6(7) zarządza siE; co następuje:
W sprawie podwyższenia podatku spożywczego § 1. § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
od cukru na obszarze Rzeczypospolitej. 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opo-
datkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego
Na zasadzie postanowienia art 1 i 2 ustawy (Dz. U. R. P. NI! 85 poz. 610) otrzymuje brzmienie
Z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N9 41 poz. 248) następujące: .
I art. 1 ustawy z 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Ustanowioną rotporządzeniem . Rady Ministrów
N2 67, poz. 607) o uregulowaniu podatków , od spo- z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opo-
żyda, zużycia względnie produkcji na obszarze Rze- datkowaniu piwa na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej
czypospolitej Polskiej zarządza slE; co nast~puje: (Dz. U. R. P. N! 50 poz. 305) opłatę akcyzową od
słodu przerobionego na piwo podwyższa się do
§·1. U's tanowiony w § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 września 1921 r. (Dz. U. R. P. kwoty 4,800 marek polskich od każdych 16,38 kg.
Nsz 83, poz. 584) podatek spożywczy od cukru pod- (1 puda) wagi słodu, przeznaczonego do przeróbki
wy:tsza sit; z dotychczasowej kwoty 20.000 mk. na na piwo.
Opłatę akcyzową, jaką uiszczać mają browary,
30.000 mk. ód 100 kg. cukru wagi netto.
przerabiające w ciągu roku ni e więcej niż dwa ty-
" . § 2. ter Skarbu uprawniony jest zwolnić siące pudów słodu , podwyższa się do kwoty 4,000 ma-
·w całości lub ~ cZE;ści od podatku przewidzianego rek polskich od każdych 16,38 kg. (1 puda) wagi
w § 1 rozporządzenia cukier wywożony za granice słodu.

.\

..,
/

1578 Dziennik Ustaw. Poz. 851. N292.


/'

§ 2. § 2 rozporzą dz en ia Rady Ministrów z dnia Zapasy brzeczki piwnej oraZ piwa, jakie w dni~
19 września 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 85 poz. 610) wejści a w życi e niniejszego rozporządzenia znajdować
w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na ob- się będą w browarach, podlegają dodatkowemuop.o-
szarze b. zaboru rosyjskiego otrzym uję brzmienie datkowaniu, a mianowicie pobraną będzie od zapasów
następujące: brzeczki względnie piwa znajdującego się w browa-
Zapasy brzeCzki piwnej oraz piwa, jakie w dniu rach dod 21tkowa opłata w wysokoś ci różnicy między
wejścia w życie nini ejszego rozporządzenia znajdo- opłatą uiszczoną już poprzednio, a przypadając~ na
wać się będą u wytwórców piwa, podlegają dodat- p.odstawie postan.owień § 1 niniejszego rozporządze:
kowemu opodatkowaniu po 1,500 marek polskich od nia (§ . 5 niniejszego rozporządzenia).
każdego hektolitra piwa.
§ 7. § 3 rozporządzenia Rady Ministrów Z dnia
Tę dodatkową opłatę, o ile ona dotyczy zapa- 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opodat-
sów piwa lub brzeczki piwnej, wyprodukowanych kowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego
i, znajdujących się w browarach, które przerabiają (Dz. U. R. P. M2 85 poz. 611) otrzymuje brzmienie
rocznie nie więcej niż dwa tysiące pudów sIadu, następujące: ' . .
zmniejsza się do kwoty 1,350 marek polskich od . Postanowienie § 6 rozporządzenia Rady Mini..
każdego hektolitra. strów z dnia 30 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 50
§ 3. § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia poz. 306) dotyczące zwrotu opłat pobranych od piwa
wywożonego zagranicę zmienia się o tyle, że: .
19 września 1921 r. (Dz. U. R. P. M2 85 poz. 610)
w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na ob- 1) wywożącym piwo zwraCa się, bez względu
szarze b. zaboru rosyjskiego uchyla się, a § 4 tegoż na zawartość ekstraktu w pierwotnej brzecz-
r'ozporządzenia otrzymuje brzmienie n astępujące:
ce, z której to piwo wyrobiono, za . każdy
hektolitr piwa po 2500 marek pol~kich; .
Ustanowioną w § 8 powołanego w § 1 rozpo-
2) wytwórccm piwa zwraCa się za każd'y sto-
rządzenia opłatę akcyzową od piwa sprowadzonego
pień ekstraktu wywiezionego piwa po' 480 ma.
do b. zaboru rosyjskiego z zagranicy podwyższ a się rek polskich.
do kwoty 8,000 marek polskich od każdych 100 li-
trów piwa. § 8. Postanowienia § 4 rozp.orządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 września 1921 r. (Dz. U. R. P.
§ 4. Posta nowien ia § 5 rozporządzenia Rady M2 85 poz. 611) w przedmiocie zmian w opodatko-
Ministrów z dn ia 19 września 1921 r. (Dz. U. R. P. waniu piwa na obszarze, b. zaboru austrjackiego
N!~ 85 poz. 610) w przedmi ocie zmian w opodatko-
uchyla się, a § 5 tegoż rozporządzenia, otrzymuje
waniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego, mają brzniienie następujące: .
analogiczne zastosowa ni a także przy opodatkowa niu
piwa na podstawie niniejszego rozp.orządzenia na ob- Od piwa sprowadzonego , zaosobnem zezwole-
niem Ministerstwa Skarbu do b. dzielnicy austrja:c~
szarze b. zaboru rosyjskiego.
kiej z zagranicy pobiera się oprócz opłaty celnej do-
§ 5. § 1 rozporządzen i a Ra dy Ministrów z dnia ' datkową .opłatę a kcyzową od każdego hektolitra pi-
19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opo- wa i od każdego stopnia ekstraktu pierwotnej brzecz-
datko waniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego ki ząrodowej po 500 mk. polskich.
(Dz. U. R. P. N2 85 poz. 611)' otrzymuje brzmienie
" I
następuj ą c e :
§ 9. Post21nowienia § 6 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie
U sta nowi oną rozporządzeniem Rady Ministrów
zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zabo-.
z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opo- ru austrjackiego (Dz. U. R. P. M2 85 pez. 611) maj(l
datkowan iu piwa na obszarze b. d zielnicy a ustrjac- analogiczne zastosowanie , także przy zastosowaniu
kiej (Dz. U. R. P. N2 50 poz. 306) opłatę akcyzową opodatkowania piwa na obsza rze b. dzielnicy austrjac-
od brzeczki piwnej, określo n ą od hektolitra tej brzecz- kiej, na podstawie ,niniejszego rozporządzenia.
ki i od każdego stopnia ekstraktu zależnie od roz-
miarów rocznej produkcji browaru pod wyższa s ię, § 10. CIstęp pierwszy § 2 rozporządzenia Rady'
jak następuje: Ministrów z dnia 19 września 1921 r. o zmianie nie-
a) d la browarów prze rabiających dq 10,000 hl. mieck!~j ustawy z dnia 26 lipca 1918 r. o opadatko~
piwa do 460 marek polskich, waniu piwa (Dz. U. R. P. N285 poz. 612) otrzymuje,
b) dla browarów przerabiających do 30,000 hl. brzmienie następujące: , '
piwa 470 marek polskich, Ustępy 1 i 2 § 3 powołanej w § 1 ustawy
' c) dla browarów przerabiających do 50;000 hl. otrzymują brzmienie następujące:
piwa do 480 maTek pols kich, Podatek od jednego hektolitra piwą słabego •.
d) dla browarów prze rab iaj ą cych do 70,000 hl. sporządzonego z brzeczki podstawowej, zawierającej
piwa do 490 marek polskich, do 80J0 ekstraktu, wynosi ,przy produkcji rocznej od
e) d la br.owarów przerab i ających ponad 70,000 hl. pierwszych 10.000 hektolitrów po 3.600 mk. pol. . i
piwa do 500 marek polskich. , , za dalsze 20.000 ,, ' "3.800,, "
powyżej 30.000 " " 4.000 " ' ".
§ 6. § 2 rozporządzeni a Rady Ministrów z dnia Powyższy podatek oblicza się cd ;piwa pełneg()_
19 września 1921 r. w prze dm iocie zm ian w opodat- o zawartości powyżej 8 - B OJo ekstraktu brzeczki
l<awaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego podstawowej e 62,5% wyżej czyli przy produkcji:
(Dz. U. R. P. N5l 85 poz. 611) otrzymuje brzmienie 1) do 10.000 hl. piwa po 5.850 mk. pol.
nast~pujZlce: 2). za dalsze 20.000 hl. piwa , po 6.180 mkl pol.
/
I
NR 92. DzIennik UstaW. Pot . 851 I 852. 1579

.3) powyżej 30.000 hl. piwa po 6.500 mk. pol. za o opodatkowa niu piwa w b. dzielnicy austrjackieJ.
każdy hektolitr. tudz i eżw oddziale I dzi a łu I części V rosyjskiej
Od piwa mocnego o zawartości powyżej 13% ustawy akcyzowej z r. 1901 (Tom V ros. zbioru praw
ekstraktu brzeczki podstawowej dolicza się do stopy według wyda ni a z r. 1901 i dalszego ciągu z r. 1912)
podatkowej .unormowanej dla piwa pełnego za każde i w §§ 42, 46, 47, 48, 49 i 50 niem. ustawy z dnia
. dalsze ' 4% ekstraktu brzeczki podstawowej połowę 26 li pca 1918 r. o opodatko wa niu piwa (Dz. U. Rz .
stopy ustanowionej dla piwa słabego. Niem. str. 863) kwoty kar p i en i ężnych i grzywi en
porządkowych wym i erzać należy w wysokości 10 do
Ustęp trzeci § 3 i § 5 ustawy z dnia 26 lipca
1915 (Dz. ' U. Rz. Niem. str. 863) znosi się. 20-krotnej umniejszonej lub na umniejszenie narażo­
nej kwoty podatku, wzgl ę'ldnie grzywny porządko­
, rozporządzenia Rady Ministrów z dn ia
§ 11. ' § 3 wej ustalonej w odnośnych przepisach podatkowych.
19 września1921 r. (Dz. U. R.P. N~ 85 poz. 612) § 17. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
o zmianie niemieckiej ustawy z dnia 26 lipca 1918 r. porucza się Ministrowi Skarbu.
o opodatkowaniu piwa (Dz. U. Rz. Niem. str. 863)
otrzymuje brzmienie następujące: . § 18. Rozporządzen ie niniejs'ze wchodzi w ży­
Ustanowiony w ustępie drugim § 6 powstałej cie na całYf1} obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Wo-
ustawy podatek od \varek domowych podnosi się do jewództwa Sl ąskiego z dn ie m 1 listopada 1922 r.
kwoty' 1.200 mk od hektolitra. Z dni em wej ścia w życie nini ejszego rozpo rządzeniąl
tracą moc obowiązuj ącą sprzeczne z niem przepisy
§ 12. Na obszar byłych dzielnic austrjackiej o opodatkowaniu piwa.
I rosyjskiej rozciąga się moc obowiązującą postano-
wień § 15 wydanej dla b. dzielnicy pruskiej ustawy Prezydent Ministrów: Juljan Nowak
O opodatkowaniu piwa z dnia 26 lipca 1918 r. (Dz.
U. Rz. Niem. str. 863), wedle którego nie dopuszcza Minister Skarbu: Jastrzębski
się do obrotu przypraw i wyciągów służących do wy-
Minister Sprawiedliwości: W. Makowski
tdbu piwa, z wyjątkiem barwnika piwnego sporzą­
dzonego z cukru.
. § 13. Od ' piwa, sprowadzonego na obszar
Rzeczypospolitej Polskiej z Województwa Śląskiego­
jak długo na jego obszarze nie będzie podniesiony 852.
podatek do normy ustalonej w § 10 nini ejszego roz-
porządzenia, pobierać się będzie dodatkową opłatę Rozporządzenie Rady Ministrów
akcyzową w wysokości różnicy m i ęd z y stopą pC!dat-
kową obowiązującą na obszarze Województwa Sląs­ z dnia 11 października 1922 r.
kiego, a stopą obowiązującą na obszarze reszty Rze-
\V przedmiocie zmiany terminu wejścia VI .życie
,
czypospolitej.
rozporząd zenia Rady M inistrów z dnia 21 s ierp-
: §, 14. Piwo znajdujące się w dniu wej ś cia nia 1922 r. VI przedmiocie zmiany rozp orządze-
wżycie niniejszego rozporządzenia na obszarze Rzeczy- nia z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku
pospolitej Polskiej w ilościach większych, jak 25 litrów uzdrowiskowym . .
w posiadaniu przedsiębiorców trudniących się sprze., Na mocy p osta nowień o normowaniu wy nagro-
dażą piwa, zakładów i związków zajmujących się roz- dzeń niestał y ch i u bocznych, zawa rtych VI ustawach
działem piwa dla swoich członków lub w transpor- z dnia 13 lipca 1920 r. o uposa ż eniu funkcjona rju-
cie, podlega dodatkowemu opodatkowaniu. Wymie- . szów państwowych (Dz. U. R. P. Ne, 65 poz. 429 -
nieni posiadacze obowiązani są zgłosić we właści­ 431 i 433 - 436) oraz w ustawie z ' dni a 31 marca
wym urzędzie skarbowym taki zapas piwa w dniach 1922 r. (Dz. U. R. P. Ne 28 poz. 226) zarządz-a się
trzech od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. co następuj e :
Piwo znajdujące się w transporcie ma zgłosić odbiorca Paragraf 2 rozporzą dzenia Rady Mini strów z dnia
w dniach trzech po odebraniu. Dodatkowy podatek 21 sierpnia 1922 w przedmiocie zmiany roz porzą­
wynosi 1,900 marek od hektolitra. dzenia z d nia 7 czerwca 1922 r. o do datku uzdro-
wiskowym (Dz. U. R. P. Ne 78 poz. 704) ot rzymuje
§ 15. Osoby, winne zaniechania lub zaniedba- brzmienie n astę pujące:
nfazgłoszenia przepisanego art. 2, 6 i 12 niniejszego
,,§ 2. RoZpOrZ[1dzenie niniejsze wchodzi w ży­
rozporządzenia lub zgłoszenia ilości piwa zmniejszo-
cie z dniem ogłosz e n ia , z mo cą obo w iązującą od
nej więcej niż o 10% ilości stwierdzonej urz ę downie, dnia 1 czerwca 1922 r.".
będą odpowiadały za defraudacje podatkowe, sto-
sownie do przepisów skarbowo-karnych obowiązują­ Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak
cych w poszc~ególnych dzielnicach (art. 1102 ros.
ust. "akc.-§ 44 i dalsze niem. ust. o opodatkowaniu Minister Skarbu: Jastl'zębski
piwa - .§ 25 ces. austr. rozporz. o opodatkowaniu
piwa).
§ 16•. Ustanowione w §§ 27-29 ces. rozporzą­
dzenia z dnia 17 lipca 1899 r. austr. Dz. U. P. 'Ne 120-(