You are on page 1of 1

1580 Dziennik UsŁąw. Po~. 853 I 854.

853. kierunek projektowanej lin]1 I termin, ną który wy-


dano pozwolenie.
Ro~porządzenie Ministra Przemysłu Równocześnię Ministerstwo Kolei Żela~nych
i Handlu ogłas:z;ą termin preklu:z;yjny (zamykający) na udtlel~­
nie po:z;woleń na analogiczne studja przedwstępfle,­
z dnia 30 wrześni~ 1922 r. oraz termin wnos:z;eni~ podań Q udzielenie konc;:~sJl
w przedmiQtie pr;c;edłu.ienia mocy prawnej pa- na daną linjej.
tentów na wynalazki OfiU świ~dęctYl Qcnrc;m- § 3. Do podania o kbntesjli; "naleiy dQłączy~
nych na w~ory rysunkowe, modele i znaki to· przedwstępny projekt kolei, stanowiącej' prledmiot
Wiirowe, uI;b;jęlQnych na zasadzie PQpr~edni() koncesji, oprą\:Qwany na ~1'sadzię przeprowadl:onyc:h
obowiązujących ustaw.
~tudjów i składający się :z; danych n?l!3tęp~jił!;y~h;
Na mocy art. 33 dekretu ~ dnia 41utęgo 1919 r. 1) mem.orJału ząwiąrającęgo działy: a) I,lzas~d~
o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu z dnia 41u· nlenię ekonomicznego :z;nac:z;ęnia i PQtr~eby
tego 1919 r, o ochronie w'l,QrÓw rysunkowych i mo- budowy danej kolei, b) ppis tęc:hni<;;my J;uv
ddi oraZ art. 23 d~kretu z ania 4 lutego 1919 roklJ dowy, c) wykazu przypuszczalnych rocznych
O ochronię 7;n.aków towarowych (Oz;. P. P. P. J{e 13, wydatków i dochodów eksploąłacyjnych z ich
poz. 137..-139), zfln:ądz;ą si~ co następuje: uzasadnieniem, d) Zi;HTlierzony plan wykQn~~
TęrminÓQ ~kładania podań o patenty na wy- nia robót;
nalazki, o ochronę wzorów ry:nmkowych i mQdeli, 2) projęktu sfinąnsOWani61 :z;a.mierzone(JQ przed-
tudzież o ochronę znaków towarowych, zgłaszanych siębiorstwa.; , .
do · lIfządu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na 3) planIJ. projektowanej IInji na mapie topogr~"
zasadzie art. 33 dekretu z dnia 4 lutego 1919 roku f!c;zneJ w podziałce 1:300.000 lub \l{i~k:;gęj;
o patentach na wynal.:azki, art. 1~ dekretu z dnia 4 lu- 4) profilu podłużnego w pOQziałc;e pienQwej 1;1QO
tego 1919 r. o ochronie wzorów rysl!nkowych i mo- I po;domej l;}O,o.oo;
deli oraz art. 23 dekretu z dnia 4 lutego 1919 roku 5) takiego samego profilu W pOQzlęł(;ę pł.Qno.
o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. N2 13, wej 1:1.000 i poziomej 1:50.000;
poz. 137-139) przedłużony ostatnio rozporządzeniem 6) kosztorysu ogólnego budowy, z konlec;zneml
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1922 r. wykaząmj, podzielonego na 1~ działów~ 1) wy-
(Dz. U. R. P. N2 53, poz. 490) dla obszaru b. zaboru własJ;:<:zenię gruntów, .t) ·torowjJko, ,3) mosty,
rosyjskiego do dnia 30 vm:eśnia 1922 r., przedłuża prZepl,J6~Y j tunęlę, 4) nawięrzdmia, 5) pr~y'
... się dla tegoż obszaru do dnia trzydziestego pierw- naJązoQsd drogowe, . 6) tęlegTi;lf i tel dany,
szego grWGnia tysiąc dziewiGć~ęt clwuc\lie:łtę90 dru- 7) domy dróinic.ze i prjZela~dy, 8) budynki
giego roku. ~~ąc;yjne, 9) wod(:)~iągi, 10) prlynąleino$f;i
stf.'7yjne: 11) tabor, 12) admini:;itr~(;ją, ko§;ety
Kierownilt Ministerstwa Przemysłu i Handlu: ogolne , !1Zldzwyq;.ajne,
HęnryJc Stl'(lBbul'!!lIf Załączniki należy przedłożyć w 3 (trzęch) eg7;@m.-
plarzach, z których jeden całkowity plan tedmic;my
i zdatny do wykonania powjelań ni21e:iy wykonać mi
654~ kąl(;e. Ministerstwo !\Qlei Zelau1Ych może zaiądfłe
. pnędłotenie j wi~kszej iJoś,i egzernplar~y•
Rozpon:ądzenieMinisfra Kolei Żelaxnych § 4. Osoby p ri;'lwne ubjeg9ją<:e się Q mldąnle
J

.1- dnią 30 wrzęśnia 1922 r. konc:esji 1'11'1 kQleje i:ęlazne,


fTląją .dołączyć do poda-
nia zątwierd40ny st;ltut i Qstatni~ U'lmkni~cie rllchun-
VI przedmioeie wykonania ustawy z dnia 14 pat... I<owe, związki zaś samorządowe ważnię powzifłte
cłzlernika roku 1921 o ucb:ielaniu ~on~ęsji pa l!~hwały, zatwierdzQne przez włą$clwe włą.dzę mid~
koleje iela1,:ne prywatne. z~m:zę.

Na 'mocy art. 3, 7 i 25 ustawy 1. dniĘ! 14 paź­ § 5, Jężeli wyniknlę potrzeba zbadania pro-
d~ięrnika roku 1921 O udzielaniu koncesji na kołęje jektu !'la miejscu, starający się () kon<:esj~ ponosi
ielęzne prywatne (Dz . . U. R. P. N'2 88, poz. 646) za- koszty. połączone z takiem badaniem. Ministerstwo
r~ądza się W porozumieniu z Ministrami Sk~rbu on~z Kolei Zelaznych popiera od starającego się o koncesję
Przemysłu I Handlu co następ~Je:
z<;iliczki na pokrycję kosztów istotnych złą(:zQnych z ba·
§ 1. W podaniach o zezwolenIe na przepro- c::Jąmiem danego projektu. Zali(:zk~ oraz I~oszty ustalili
wadzenie studjów p'TzedwstE;pnych, wnoszonych do Mlni$terstwo ~(olei Zela~nych w każdym poszczegól~
Ministerstwa Kolei Zelaznych należy wskazać: kieru- nym wypądku. O ileby złQtona zaliczk.a okazała siC;
nek projektowanej kolei oraz tęrminy rozpoczęcia niew,YstarczajqC.ą i MiFl l ~terstwo K91ei Zelaznyc:h PO."
i ukończeniastudjó\", oraz imienne wyszczególnienie q:ymłQ wydatkI z wtasnych fl\nduszów, wydatki tllkie
osób prowadzących $tudją, $tarając;y się o kOl'lce~ją obQwlązany jest i:wró~lć

§ 2. ll/\inisterstwo Kolei Żelaznych, udzielając


W ciągl.ł dni e, po zażądaniu. .
pozwolenia na studja przedwstępne, ogłasza równo- § 6. Ministerstwo Kolei Żelaznych ogłas:z:a
cześnie odnośną decyzję jednoiazowo w "Monitorze w "Monitorze Polskim" o wpłynięciu pierwszego po-
polskim", na koszt proszącego. Ogłoszenie to winno dania o Ildzi~lenie koncesji n~ koleje żelazne pry-
zawierać wymienienie osób uprawnionych do studjów, watne, na koszt proszącego i oznacza termin pre-