You are on page 1of 2

1580 Dziennik UsŁąw. Po~. 853 I 854.

853. kierunek projektowanej lin]1 I termin, ną który wy-


dano pozwolenie.
Ro~porządzenie Ministra Przemysłu Równocześnię Ministerstwo Kolei Żela~nych
i Handlu ogłas:z;ą termin preklu:z;yjny (zamykający) na udtlel~­
nie po:z;woleń na analogiczne studja przedwstępfle,­
z dnia 30 wrześni~ 1922 r. oraz termin wnos:z;eni~ podań Q udzielenie konc;:~sJl
w przedmiQtie pr;c;edłu.ienia mocy prawnej pa- na daną linjej.
tentów na wynalazki OfiU świ~dęctYl Qcnrc;m- § 3. Do podania o kbntesjli; "naleiy dQłączy~
nych na w~ory rysunkowe, modele i znaki to· przedwstępny projekt kolei, stanowiącej' prledmiot
Wiirowe, uI;b;jęlQnych na zasadzie PQpr~edni() koncesji, oprą\:Qwany na ~1'sadzię przeprowadl:onyc:h
obowiązujących ustaw.
~tudjów i składający się :z; danych n?l!3tęp~jił!;y~h;
Na mocy art. 33 dekretu ~ dnia 41utęgo 1919 r. 1) mem.orJału ząwiąrającęgo działy: a) I,lzas~d~
o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu z dnia 41u· nlenię ekonomicznego :z;nac:z;ęnia i PQtr~eby
tego 1919 r, o ochronie w'l,QrÓw rysunkowych i mo- budowy danej kolei, b) ppis tęc:hni<;;my J;uv
ddi oraZ art. 23 d~kretu z ania 4 lutego 1919 roklJ dowy, c) wykazu przypuszczalnych rocznych
O ochronię 7;n.aków towarowych (Oz;. P. P. P. J{e 13, wydatków i dochodów eksploąłacyjnych z ich
poz. 137..-139), zfln:ądz;ą si~ co następuje: uzasadnieniem, d) Zi;HTlierzony plan wykQn~~
TęrminÓQ ~kładania podań o patenty na wy- nia robót;
nalazki, o ochronę wzorów ry:nmkowych i mQdeli, 2) projęktu sfinąnsOWani61 :z;a.mierzone(JQ przed-
tudzież o ochronę znaków towarowych, zgłaszanych siębiorstwa.; , .
do · lIfządu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na 3) planIJ. projektowanej IInji na mapie topogr~"
zasadzie art. 33 dekretu z dnia 4 lutego 1919 roku f!c;zneJ w podziałce 1:300.000 lub \l{i~k:;gęj;
o patentach na wynal.:azki, art. 1~ dekretu z dnia 4 lu- 4) profilu podłużnego w pOQziałc;e pienQwej 1;1QO
tego 1919 r. o ochronie wzorów rysl!nkowych i mo- I po;domej l;}O,o.oo;
deli oraz art. 23 dekretu z dnia 4 lutego 1919 roku 5) takiego samego profilu W pOQzlęł(;ę pł.Qno.
o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. N2 13, wej 1:1.000 i poziomej 1:50.000;
poz. 137-139) przedłużony ostatnio rozporządzeniem 6) kosztorysu ogólnego budowy, z konlec;zneml
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1922 r. wykaząmj, podzielonego na 1~ działów~ 1) wy-
(Dz. U. R. P. N2 53, poz. 490) dla obszaru b. zaboru własJ;:<:zenię gruntów, .t) ·torowjJko, ,3) mosty,
rosyjskiego do dnia 30 vm:eśnia 1922 r., przedłuża prZepl,J6~Y j tunęlę, 4) nawięrzdmia, 5) pr~y'
... się dla tegoż obszaru do dnia trzydziestego pierw- naJązoQsd drogowe, . 6) tęlegTi;lf i tel dany,
szego grWGnia tysiąc dziewiGć~ęt clwuc\lie:łtę90 dru- 7) domy dróinic.ze i prjZela~dy, 8) budynki
giego roku. ~~ąc;yjne, 9) wod(:)~iągi, 10) prlynąleino$f;i
stf.'7yjne: 11) tabor, 12) admini:;itr~(;ją, ko§;ety
Kierownilt Ministerstwa Przemysłu i Handlu: ogolne , !1Zldzwyq;.ajne,
HęnryJc Stl'(lBbul'!!lIf Załączniki należy przedłożyć w 3 (trzęch) eg7;@m.-
plarzach, z których jeden całkowity plan tedmic;my
i zdatny do wykonania powjelań ni21e:iy wykonać mi
654~ kąl(;e. Ministerstwo !\Qlei Zelau1Ych może zaiądfłe
. pnędłotenie j wi~kszej iJoś,i egzernplar~y•
Rozpon:ądzenieMinisfra Kolei Żelaxnych § 4. Osoby p ri;'lwne ubjeg9ją<:e się Q mldąnle
J

.1- dnią 30 wrzęśnia 1922 r. konc:esji 1'11'1 kQleje i:ęlazne,


fTląją .dołączyć do poda-
nia zątwierd40ny st;ltut i Qstatni~ U'lmkni~cie rllchun-
VI przedmioeie wykonania ustawy z dnia 14 pat... I<owe, związki zaś samorządowe ważnię powzifłte
cłzlernika roku 1921 o ucb:ielaniu ~on~ęsji pa l!~hwały, zatwierdzQne przez włą$clwe włą.dzę mid~
koleje iela1,:ne prywatne. z~m:zę.

Na 'mocy art. 3, 7 i 25 ustawy 1. dniĘ! 14 paź­ § 5, Jężeli wyniknlę potrzeba zbadania pro-
d~ięrnika roku 1921 O udzielaniu koncesji na kołęje jektu !'la miejscu, starający się () kon<:esj~ ponosi
ielęzne prywatne (Dz . . U. R. P. N'2 88, poz. 646) za- koszty. połączone z takiem badaniem. Ministerstwo
r~ądza się W porozumieniu z Ministrami Sk~rbu on~z Kolei Zelaznych popiera od starającego się o koncesję
Przemysłu I Handlu co następ~Je:
z<;iliczki na pokrycję kosztów istotnych złą(:zQnych z ba·
§ 1. W podaniach o zezwolenIe na przepro- c::Jąmiem danego projektu. Zali(:zk~ oraz I~oszty ustalili
wadzenie studjów p'TzedwstE;pnych, wnoszonych do Mlni$terstwo ~(olei Zela~nych w każdym poszczegól~
Ministerstwa Kolei Zelaznych należy wskazać: kieru- nym wypądku. O ileby złQtona zaliczk.a okazała siC;
nek projektowanej kolei oraz tęrminy rozpoczęcia niew,YstarczajqC.ą i MiFl l ~terstwo K91ei Zelaznyc:h PO."
i ukończeniastudjó\", oraz imienne wyszczególnienie q:ymłQ wydatkI z wtasnych fl\nduszów, wydatki tllkie
osób prowadzących $tudją, $tarając;y się o kOl'lce~ją obQwlązany jest i:wró~lć

§ 2. ll/\inisterstwo Kolei Żelaznych, udzielając


W ciągl.ł dni e, po zażądaniu. .
pozwolenia na studja przedwstępne, ogłasza równo- § 6. Ministerstwo Kolei Żelaznych ogłas:z:a
cześnie odnośną decyzję jednoiazowo w "Monitorze w "Monitorze Polskim" o wpłynięciu pierwszego po-
polskim", na koszt proszącego. Ogłoszenie to winno dania o Ildzi~lenie koncesji n~ koleje żelazne pry-
zawierać wymienienie osób uprawnionych do studjów, watne, na koszt proszącego i oznacza termin pre-
,

Ddenn!k Ustaw. Poz. 854, 855 I 856. 1581

kł.u~yjny do wnos~ęnla takich podań o koncesją na rozum ie niu' z Ministrami Skarbu oraz P~emysłu
daną IInję. i Handlu zarządza si~ co następuje:

O7. Ministerstwo Kolei Żelaznych wykonywa § 1. Na Iinjach tpwarzystwa . akcyjnego bu-


npdzQr nad zarządem maj ą tku, przestrzeganiem wa- dowy i eksploat~cji dróg żelaznych podjazdowyc:h
runków koncęsji i Iikwidacj'l odnośnego przedsię­ w Królestwie Polskiem podwyższa się
biorstwa kolejowego. 1) opłaty za przewóz osób:
do 40 mk. w kI. III od osoby i kilometra I
§ 8. Po wyborze koncesjoni!irjusza I ustąlenlu
ogólnyC!h w~runków koncesji w ' porozumieniu z in.te- " 60 " " " I I " .. " Ił .
a w wagonach towarowych, przystosowanych
re~o\yaneJTlj Ministerstwami, Ministerstwo Kolei Ze- do ruchu ospbowego do 10 mk. za osobo-
12ltnych zawiadamia Q nich koncesjo narjusza ozna- kilometr;
tzając;: mu termin do oświadczenia się ostatecznego. 2) opiaty za bagaż:
§ 9, W rązie prośby koncesjonarjuszą O przy- do 3 mk. od każdych zaczętych 10 kg. I ki-
't1~nlf#
pomocy ekonomicznej ze Skarbu Państwa, lometra.
ipraw~ tej pomocy wyodrt:bnia się i przedkłada jako § 2. ROt: p or~ądzenie niniejs~e wchodzi w ży­
wniosek r~ądowy do uchWillenia w drodze ustawo- cie z dnie~ o g łoszenia.
dJwg-=j (art. 4 ustąwy). . Jednocze śnie trąc.i
moc obowiązującą rozporzą­
§ 10. Kqncesja na budow~ i eksplaotacjt=: ko- dzenie Ministra Kolei Zelaznych z dnia 30 sierpnia
1,1 *ęlaznych 4;awi e rąć b ~ dzie: 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 73, poz. 665).
1) wyrpjenlenie osoby i Siedziby kQncesjonar- Minister Kolei Żelaznych: Ludwik Zag6rny-MarynoW5ki
. j4 sza ; .
21 pznaczenie linjl ,kolejowej; Minister Skąrbu: Jastrzębski
, przeciąg cZaSU, na który .l)/::łZielo.no koncesji;
4 ząsadnicze warunki finansowę; Kięrownik Ministerstwa PrzemysJu i Handlu:
!S zobowfązanię do wykonania warunków, za- HliInryk St"ałborg~"
wartych w Qokumencie koncesyjnym.
ponadto ~oncesja mo~e zawierąć przy~nanię
Uprłlwnleń pr~ewldzjąnych wart. nustąwy l. dnia
856.
14 p"td~lernika 19?1 r, o udzielaniu kon<;esji na ko.leje
tęli;ll.ne prywatne Ofa~ ~ąstf~ęg,,~ ~pęcj~lne Wan.m k.i RQzporządzenie Ministra Kolei telaznych
wykonąnią koneęsjl,
~ dnia 21 października 1922 r.
§ 11. Po nadaniu koncesji p'Tzez Prezydenta
RJąe~ypospolitęj, Minister Kalel Zęlaznych ustala Q podwyżcę taryfy osobowej i bągaiQW~j na
szczegółowe warunki technlc;~ne koncesji i wydąję Ii.lljac;h tpwar~ys~wa akcyjnega warsz<.\wskic;h
c;1Qłq,uTlęnt koncesyjny (~rt, ;3 !Jst§wy). dróg żelcunych dojazdQwy~b.
§ 12. Dokument koncesyjny ogłaszę si~ : na Na mocy dekretu z dnia 7 lut@go 1919 r. o tym-
koszt koncesjonarjusza w "Monitorzę Polskim". (:z8sowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji pr8~
wa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu
§ 13, Re!poru~d1;enl.ę niniejsze wchodzi w życie i towarów, oraz ustalania taryf przęwmowych OCil ko-
z dniem o~łos?:enia. . leja~h polskich (Dz. P. P. P. N~ 14, poz. 152)
Miniiter Kolei Ż,laznych: Ludwik Zag6rny-Marynowski i w porozumieniu z fv\inistra-mi Skarbu oraz: Prze-
my~łu i Hj;lndlu zarząd~il się co nast~puję; , "-
Mini~ter Skarbu: )q§tl'lqb6ki
§ 1. Na kolej~(;h dojai!dowyeh towarlystw~
Kierownik Ministerstw~ Pr~emysłu i Handlu: ok~yjn e gow&rszawskkh clrógżel ~ln y ~n dojazdowych
Henryk Strasbul'ger pQdwyis;!Sl sit: t~ryfę o$Qbowq jak nąst~pyję;
~) na linii gr6jeckięj:
855. do 35 mk, w kl ~się Ul od osoby i kilomet{8
.. 52,5 ~ " "
' Rozpórządz:enie Ministra Kolei Żelaznych ~ b) na lin]i wilanowskiej:
li" " • "
do 40 rnk. w. kJą~ię III od osoby i kilometra
z dnia 21 pilździernika 1922 r.
.. 60 " Ił " II" " /I lO
O podwyższeniu t~ryfy osobowej i bagdowej l c) na Hnli J~błonn ą - Wawęr-Kl'ITczew ;

na IInjaeh towar~ystwa akcyjnego budowy do 25 mk. w klasie III od osoby j kilometra


l ek~ploatacjl dróg żelaznych pocljazdowych " 37,r;) " " " II" " - ,, "
. VI Królestwie Polskiem. ora;! wszystki.e inne op łąty Z~ prl;ewó~ osób
w tym są mym stosunKU. '
N~
lTIocy dekretu z ,dnia 7 lutego 1919 r. o tym-
aęsowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa § 2. Opiaty za pr1;ewóz bag ąi u na ws~ystkich
wyd~wania przepisów oprzewozię osób, bagażu i to- wyżej wymie nio nych linjach podwyższa się do 4.50 mk
warów, oraz ustalania ta ryf przewo~owych na koJe- 1;1:1, 10 kg. i kilometr, o raz w tym sa mym stosunku
Ja~h polskich (Dz. P. P. P. · N.2 14, poz. 152) i w po- innI! opłaty, zw i ąza n e z przewozem bagażu.