You are on page 1of 1

,

Ddenn!k Ustaw. Poz. 854, 855 I 856. 1581

kł.u~yjny do wnos~ęnla takich podań o koncesją na rozum ie niu' z Ministrami Skarbu oraz P~emysłu
daną IInję. i Handlu zarządza si~ co następuje:

O7. Ministerstwo Kolei Żelaznych wykonywa § 1. Na Iinjach tpwarzystwa . akcyjnego bu-


npdzQr nad zarządem maj ą tku, przestrzeganiem wa- dowy i eksploat~cji dróg żelaznych podjazdowyc:h
runków koncęsji i Iikwidacj'l odnośnego przedsię­ w Królestwie Polskiem podwyższa się
biorstwa kolejowego. 1) opłaty za przewóz osób:
do 40 mk. w kI. III od osoby i kilometra I
§ 8. Po wyborze koncesjoni!irjusza I ustąlenlu
ogólnyC!h w~runków koncesji w ' porozumieniu z in.te- " 60 " " " I I " .. " Ił .
a w wagonach towarowych, przystosowanych
re~o\yaneJTlj Ministerstwami, Ministerstwo Kolei Ze- do ruchu ospbowego do 10 mk. za osobo-
12ltnych zawiadamia Q nich koncesjo narjusza ozna- kilometr;
tzając;: mu termin do oświadczenia się ostatecznego. 2) opiaty za bagaż:
§ 9, W rązie prośby koncesjonarjuszą O przy- do 3 mk. od każdych zaczętych 10 kg. I ki-
't1~nlf#
pomocy ekonomicznej ze Skarbu Państwa, lometra.
ipraw~ tej pomocy wyodrt:bnia się i przedkłada jako § 2. ROt: p or~ądzenie niniejs~e wchodzi w ży­
wniosek r~ądowy do uchWillenia w drodze ustawo- cie z dnie~ o g łoszenia.
dJwg-=j (art. 4 ustąwy). . Jednocze śnie trąc.i
moc obowiązującą rozporzą­
§ 10. Kqncesja na budow~ i eksplaotacjt=: ko- dzenie Ministra Kolei Zelaznych z dnia 30 sierpnia
1,1 *ęlaznych 4;awi e rąć b ~ dzie: 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 73, poz. 665).
1) wyrpjenlenie osoby i Siedziby kQncesjonar- Minister Kolei Żelaznych: Ludwik Zag6rny-MarynoW5ki
. j4 sza ; .
21 pznaczenie linjl ,kolejowej; Minister Skąrbu: Jastrzębski
, przeciąg cZaSU, na który .l)/::łZielo.no koncesji;
4 ząsadnicze warunki finansowę; Kięrownik Ministerstwa PrzemysJu i Handlu:
!S zobowfązanię do wykonania warunków, za- HliInryk St"ałborg~"
wartych w Qokumencie koncesyjnym.
ponadto ~oncesja mo~e zawierąć przy~nanię
Uprłlwnleń pr~ewldzjąnych wart. nustąwy l. dnia
856.
14 p"td~lernika 19?1 r, o udzielaniu kon<;esji na ko.leje
tęli;ll.ne prywatne Ofa~ ~ąstf~ęg,,~ ~pęcj~lne Wan.m k.i RQzporządzenie Ministra Kolei telaznych
wykonąnią koneęsjl,
~ dnia 21 października 1922 r.
§ 11. Po nadaniu koncesji p'Tzez Prezydenta
RJąe~ypospolitęj, Minister Kalel Zęlaznych ustala Q podwyżcę taryfy osobowej i bągaiQW~j na
szczegółowe warunki technlc;~ne koncesji i wydąję Ii.lljac;h tpwar~ys~wa akcyjnega warsz<.\wskic;h
c;1Qłq,uTlęnt koncesyjny (~rt, ;3 !Jst§wy). dróg żelcunych dojazdQwy~b.
§ 12. Dokument koncesyjny ogłaszę si~ : na Na mocy dekretu z dnia 7 lut@go 1919 r. o tym-
koszt koncesjonarjusza w "Monitorzę Polskim". (:z8sowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji pr8~
wa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu
§ 13, Re!poru~d1;enl.ę niniejsze wchodzi w życie i towarów, oraz ustalania taryf przęwmowych OCil ko-
z dniem o~łos?:enia. . leja~h polskich (Dz. P. P. P. N~ 14, poz. 152)
Miniiter Kolei Ż,laznych: Ludwik Zag6rny-Marynowski i w porozumieniu z fv\inistra-mi Skarbu oraz: Prze-
my~łu i Hj;lndlu zarząd~il się co nast~puję; , "-
Mini~ter Skarbu: )q§tl'lqb6ki
§ 1. Na kolej~(;h dojai!dowyeh towarlystw~
Kierownik Ministerstw~ Pr~emysłu i Handlu: ok~yjn e gow&rszawskkh clrógżel ~ln y ~n dojazdowych
Henryk Strasbul'ger pQdwyis;!Sl sit: t~ryfę o$Qbowq jak nąst~pyję;
~) na linii gr6jeckięj:
855. do 35 mk, w kl ~się Ul od osoby i kilomet{8
.. 52,5 ~ " "
' Rozpórządz:enie Ministra Kolei Żelaznych ~ b) na lin]i wilanowskiej:
li" " • "
do 40 rnk. w. kJą~ię III od osoby i kilometra
z dnia 21 pilździernika 1922 r.
.. 60 " Ił " II" " /I lO
O podwyższeniu t~ryfy osobowej i bagdowej l c) na Hnli J~błonn ą - Wawęr-Kl'ITczew ;

na IInjaeh towar~ystwa akcyjnego budowy do 25 mk. w klasie III od osoby j kilometra


l ek~ploatacjl dróg żelaznych pocljazdowych " 37,r;) " " " II" " - ,, "
. VI Królestwie Polskiem. ora;! wszystki.e inne op łąty Z~ prl;ewó~ osób
w tym są mym stosunKU. '
N~
lTIocy dekretu z ,dnia 7 lutego 1919 r. o tym-
aęsowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa § 2. Opiaty za pr1;ewóz bag ąi u na ws~ystkich
wyd~wania przepisów oprzewozię osób, bagażu i to- wyżej wymie nio nych linjach podwyższa się do 4.50 mk
warów, oraz ustalania ta ryf przewo~owych na koJe- 1;1:1, 10 kg. i kilometr, o raz w tym sa mym stosunku
Ja~h polskich (Dz. P. P. P. · N.2 14, poz. 152) i w po- innI! opłaty, zw i ąza n e z przewozem bagażu.