You are on page 1of 4

:'__________________________

N~ 92. ~ Dziennik
____~ Ust ew. Poz. 858 i 859.
________________________ _=~·~' _,,~ .
· ~=c·
=!· ~
. 1583
____________ ~

rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu rządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz
, i Handlu zarządza si~ co nast~puje: Przemysłu i Handlu co następuje:
§ 1. Na priewozy ' kolejami wąskotorowemi,
§ 1. Na wąskotorowych kolejach państwowych stosującemi taryfę ogólną na przew6z towar6w, zwłok
, I prywątnych, znajdujących się w zarządzie p ań stwo­ ·i zwierząt, wy~zczególnionemi w rozporządzeniach
wym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei pań­ Ministra Kolei lelaznych z dnia 26 lipca 1922 roku
stwowych w Warszawie, Radomiu i Wilnie pod wyż­ (Dz. U. R. P. N!! 60, poz. 545) i z dnia 18 września
, ~a się
1922 r. (Dz. U. R. P. NS! 82, po.z. 736), rozciąga si~ roz-
a) ' opłaty za przew6z os6b: porządz enie Ministra Kolei Zelaznych z dnia 12 paż­
do: 45 mk. w klasie III . od osoby I kilometra i dziernika 1922 r. o zmianach i uzupełni eniach taryfy
do 67,5 mk. w klasie 1\ pd osoby i kilometra; ogólnej na przewóz towar6w, z włok i zwierząt (Dz.
U. R. P. NS! 91, poz. 847) z następującemi odstęp·
b) opłaty za przewóz bagażu: stwami i wyjątkami:
. ;do135 mk. od każdej sztuki wagi do 50 kg. j
do ,270 mk. od każdej sztuki.wagi ponad 50 do 100 kg.; l\. W części II "Postanowienia taryfowe".
. c:) opłaty za przew6z przesyłek nadzwyczajnych: (Dz. U. R. P.N2 48, poz. 428):
do 270 mk. od każdej sztuki wagi do 50 kg. i Punkt 2 zmienia, się w spos6b nastę pujący:
do 540 mk. od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg. ,,2. W zależności od wagi, przesyłki w komuni-
§ 2. Na wąskotorowych kolejach państwowych kacji miejscowej kolei wąskotorowych dzielą ' si~: na
I prywatnych, znajdujących si~ w zarządzie państwo­ przesyłki drobne - o wadze mniej niż 3.000 kg.,
wym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei państwo- . p6łwagonowe - o wadze 3.000 kg. i . więcej, oraz
wy<:h we Lwowie, podwyższa się: całowagonowe - o wadze 5.000 kg. i więc~j".
W punk. 13, 16, 19, 21, 40, 41, 69 i 73 mini-
,I . a) opłaty za przew6z os6b: malną normę wagi - 5.000 kg. zastępuje się nor-
do 30' mk. w klasie III od osoby i kilometra i mą 3.000 kg., a 10.000 kg. - normą 5.000 kg. ,
do 45 mk. w klasie 1\ od osoby i kilometra; Punk. 14 ma zastosowanie w brzmieniu następu-
b) opłaty za bagaż: jącem: .
do ,90 mk. od każdej sztuki wagi do 50 kg. i ,,14. Za przesyłki całowagonowe, ;- opr6cz
.do 180 mk. od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg.; przewozu towar6w, wyszczeg61nionych w punk. 17
i 80 - przewożne oblicza się za wagę rzeczywistą
, c:) opłaty za przew6z przesyłek nadzwyczajnych: . przesyłek według taryfy wagonowej b), nie mniej
do. 180 mk. od każdej sztuki wagi do 50 kg. i jednak, niż za 5.000 kg. Do przesyłek mniejszych,
do 360 mk. od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg. niż 5000 kg: stosuje się ten sposób obliczenia prze-
wożnego, który daje opłatę mniejszą".
,§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie \V punk. 80 zamiast słów: "za całkowitą ła­
z dniem 1 listopada 1922 r. Jednocześnie ~racą moc downość podstawionego wagonu" wstawia się: "za
obowiązującą rozporządzenia Ministra Kolei Zelaznych 5.000 kg." .
z dnia 30 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N!! 73, W punk. 82 ustęp pierwszy otrzymuje brzmie-
poz. 664) i z dnia 30 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. nie następujące:
N'1l 25, poz. 210). "Przewożne za towary, przewożone luzem, t j.
Minister Kolei Żelaznych: bez opakowania lub bez wskazania ilości sztuk i bez
Ludwik Zag6rny-Marynowski należytego cechowania lub numerowania każdej
I "~ sztuki, oblicza się przy wszelkiej wadze, najmniej za
. Minister Skarbu: Jastrzębski
I "

5.000 kg" a przy przewozie w wagonach o mniejszej


ładowności niż 5.000 kg. za całkowitą ładowność
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu:
. Henryk Strasburger podstawionego wagonu".

, B. -W części III "Nomenklatura i klasyfikacja


towarów".
(Dz. U. R. P. Ni! 48, poz. 428):
859.
W gr. 22 "Zwierzęta domowe ,żywe" w uwadze
Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych norm~
10.000 kg. zastępuje sie normą 5;000 kg.
7
W gr. 125 .. Trumny i t. d." w uwadze b) nor-
z dnia 23 października 1922 r. my 5.000 i 10.000 kg. zastępuje się odpowiednio
o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąsko- ' normami 3.000 i 5.000 kg.
torowen'li zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na W gr. 126 "Wozy i t. d." w uwadze d) skreśla
. przewóz towarów, zwło~ i zwierząt. się słowa: "nie mniej jednak, niźza 5.000 kg."

'. Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym-


c:zasowem przekaz.~niu .Ministrowi Komunikacji prawa
c. W . części IV "Tablice opłat przewozowych":
(Dl. U.R. P. N2 55, poz. ' 500):
wydawania przepis6w o przewozie pl'.lsażer6w, baga-
żu i towar6w oraz ustalania taryf przewozowych na Dział 1. "Opłaty za przew6z towar6w" zastę­
kolejach polskich (Dz. P. P. P. Nil 14, poz. 152) za- puje się brzmieniem następującem:
1584 Ozlennlk USt8W. Poz. 659.

czqŚ ć IV.
TI\BLICE OPŁI\T PRZEWOZOWYCH.
1. Opłaty:z:a przewóz towClrów *).
~ ,

, - .- -. ---
OPlF\TY W J\\ F\ R K F\ C H Z F\ leo K I L O Ci R F\ M ÓW:
" '

Pr;r:y przestlkęch Przy przesyłkach zwycziljnych pół- i całowagonowych


Za
odległość
t~ zwy(:z. dr9 nych
I
~~
N c
KI. I KI, 1/ KI. " I KI. III
I KI. IV
I KI. V I KI. VI
kilo- ,Z
I
... N
o.. CI)
Q.)
o b II c ' z e n I e m najmniej z a:
lll'-o. I-:kb~~-
-*-I~~-
metrów 10 "CI) wagę rzeq'ywlstq 3000 5COO 3000 5000 3000 I 5000 3000 5000
, ~~. -, :~-' _ kb~' - - ~~~- ~--
-o kQ. kg:
:x:::: o.. przesyłki '-- - " Ii» ..
Ił) 1» e)
- -
1-10 440 300 260 240 - 220_., 220 160 160 90 90 70 70 60
11 482 328 284
~-

262 240 240 174 174 97


- 97 75 75
~-.--

64
1Z 524 356 306 284 ?60 260 188 188 104 104 80 80 68
13 566 384 332 306 280 2[$0 202 202 111 111 85 85 72
14 ' 608 412 356 328 300 300 216 216 118 118 90 ~O 76
l'
16
650
692
440
468
380
404
350 320
372 ';340
320
340
230
244
~30
244
1215
132
1~
132
95
100
Sl5
100
80
84
17 734 496 428 :194 360 360 ,258 258 139 139 105 105 88
18 776 524 45~ 416 380 380 272 272 146 146 110 110 fJ2
19 818 55~ 476 438 400 400 286 286 153 153 115 U5 96
20 860 580 500 460 420 420 300 300 160 190 120 120 100
21
, ~
~
- - -- -
902 608 524 482 440 440 314 314 167 167 125 1~ 104
Z2 944 636 548 504 460 460 328 328 174 174 130 130 108
23 ~86 664 ~72 526 480 480 . :342 ~42 181 181 135 13~ 11~
24 1028 692 596 548 500 500 ~56 356 188 186 140 140 116
2:; 1070 720 ~20 57Q 520 520 370 '$70 19~ 1~~ 145 1~ 120
26 1112 748 6114 592 540 540 384 384 20~ 202 150 150 124
27 1154 776 668 614 560 560 398 3,98 2Q9 209 15~ 155 1~
28 1196 804 692 636 580 5ąO 412 412 216 216 160 160 1J2
29 1238 832 716 658 600 600 426 , 426 2~) 22~ 165 16~ 136
30 1280 860 740 680 620 620 440 440 2JO 230 170 170 ' 140
~~. ;; , . . ~

, .31 1322 888 764 702 640 640 454 454 237 237 175 175 144
32 1364 916 ,788 724 660 660 468 468 244 244 180 180 .148
33 1406 944 812 746 680 680 482 482 251 251 185 185 152
34 1448 9n 836 768 700 700 496 496 ~8 258 190 190 156
'5 1490 1000 860 790 720 720 510 510 265 265 195 195 ' 160
36 1532 1028 884 812 740 740 524 524 ~n 272 200 200 164
37 1574 1056 908 834 760 760 538 538 279 279 205 205 168
38 1616 1084 932 856 780 780 552 552 286 ~86 210 210 172
39 1658 1112 956 878 800 ' 800 ' 566 566 293 293 215 215 176
40 1700 1140 980 900 820 820 580 580 300 300 220 220 180
- , ,- . 4' . • ;
- - - -- $C ~, J ~.

41 1742 1168 1004 922 840 840 594 594 307 307 225 225 184
42 1784 1196 1028 944 860 , 8150 608 608 ~14 ~14 230 230 188 ,
43 1826 1224 1052 966 880 880 622 622 321 321 235 235 192 i
44 1868 12.5~ 1076 988 900 900 636 636 328 328 240 240 196
45 1910 1280 ll OO 1010 920 920 ' 650 650 335 335 245 245 200
I

46 1952 1308 1124 1032 940 940 664 664 342 342 250 250 204
'47 1994 1336 1148 1054 960 960 678 678 349 349 255 255 208
48 2036 1364 1172 1076 980 980 692 692 356 356 260 260 212
49 2Q78 139ta 1196 1098 lQOO 100Q 706 7Q6 ~63 363 265 265 ·216
50 2120 1420 1220 1120 1020 1020 720 720 ;370 370 270 270 ~Q

.) Do wszy$tklch Elpłat prJewo~owy~. pedanych VI nlnlel~;!:~1 tablicy, włi\c:zoll~ Sił opiaty sta~ylflę w lłY!iO.I<Q~cI
~~~m~ _
DzIennIk (Jstaw. Poz. 859. 1585

qPt,I\ 'TY W MI\RKRCH Ż fi 100 KI ~ O G R 1\ M O W:


• s ~ . (

Przy pr;!:es~kaeh Przy przesyłka<:h zwy<:zajnych PÓł. i ~ałowagOnowyc;:h


Z4!l ~
~ zwycz. drQ nych
odległoś~ ~"5
C1.l >,
KI. l I KI. IJ KI. U KI. III KI. IV KI. V KI. VI
N c: ' ,. ' " . ".

kilo- ...
o..Vl
N
Z obliczeniąm najmniej z a:
tO·~
C1.l . ' ł - -za AA ;:c - >_ Ą l

metrów 3000 5000 5000 3000 5000 3000 5000


:G'fI)o.. wagę I'~eezywlstą
3000 3000 5000
. kg.
52&. pr~esylkl ~ ~~. ~L. _kg._ kg. kg.
<-
k@. kg. kg .
a) b) a) b) a) b) a) b). a) b)
51 2162 1448 1244 1142 1040 1040 734 734 377 377 275 275 224
52 2204 1476 1268 1164 1060 1060 748 748 1 384 384 280 280 228
2?46 1504 1292 1186 1080 1080 762 762 391 ;391 285 285
"54
55
~288
2330
1532
1560
1316 120ą
1340 1230
1100
U20
1100
1120
776
790
776
790
398
405
398
405
290
295
,90
29~
232
2;36
240
56 2372 1588 1364 1252 1140 1140 804 804 412 412 300 300 244
57 2414 1616 1388 1274 1160 1160 818 818 419 419 305 ;305 248
58 2456 . 1644 ,1412 1296 1180 1180 832 832 426 426 310 310 252
59 2498 1612 1436 1318 1200 1200 846 846 433 433 ~15 315 256
, LE , iW
60
G; . 2540 .1700 , 1490 1340 1220 1220 860 860 440 440
J $ _
320 320 ,260
61 2582 1728 1484 1362 1240 1240 874 Ę374 447 447 325 325 264
62 2624 1756 1508 1384 1260 1260 888 888 454 454 330 330 268
63 2666 1784 1532 1406 1280 1280 902 902 461 461 33~ 335 272
64 2708 1812 1556 1428 1300 1300 919 916 468 468 340 340 276
65 2750 1840 1580 1450 1320 1320 930 ' 930 475 475 ~45 34, 280
fJf,i 2792 1898 1904 1472 1340 1340 944 944 482 48~ 350 350 284
67 2834 1896 1028 1494 1360 1360 958 958 489 .489 35e; 355 288
68 2876 1~24 1.652 1516 1380 1380 972 972 496 496 360 360 292
69 2918 1952 lp7t;i 1538 1400 1400 986 989 ~3 503 365 365 296
70 2960
> -.
1980
. , 1700
-
1560 , ,,",",
1420 1420 1000 1000 plO 510 370 370 ,
300
,

71 300? 2008 1724 1582 1440 1440 1014 1014 517 517 375 375 304
72 3044 2036 1748 1604 1460 1460 10~8 1028 524 !?24 380 380 308
73 3086 2064 1772 1626 1480 1480 1042 1042 531 531 385 385 312
74 3128 2092 1796 1648 1500 1500 1056 1056 538 ~J6 390 390 ~16
7'76 3170
'212
2120
2148
18.20 . 1670
1844 1692
1520
1540
1520
1540
1070 1070
1084 1084
545
552
545
552
395
400
395
400
320
324
77 3254 2,176 1868 1'714 1560 1560 1098 1098 559 559 405 405 32$
78 3:496 2204 1892 1736 1580 1580 1 1112 1112 566 566 410 410 332
79 :n38 2232 191 6 1758 1600 1600 I 1126 1126 573 573 415 415 336
80
, " . 3380 2260 1940
<c .
1780 1620 1620 1140 1140 1
i 560 580 420, 420 340
1154 1154 1~ 587
~ ~

8t 3422 2288 1964 1802 1640 1640 587 425 425 344
82 3464 2316 1988 1824 1660 1660 1168 1'168 1 594 594 4~0 430 348
83 3506 Z344 2012 1846 1680 1680 1182 1182 601 601 435 4;35 352
84 3548 2372 2036 1868 1700 1700 11 95 1196 I 608 608 440 440 356
85 3590 2400 2060 1890 1720 1720 1210 1210 1 615 615 445 445 360
66 3632 2428 2084 1912 1740 1740 1224 1224 622 622 450 450 364
ę7 3674 2456 2108 1934 1760 1760 1238 1238 629 629 455 455 368
88 ~716 2484 2·132 1956 1780 1780 1:252 1252 1 6.36 636 460 460 372
89 3758 2512 2156 1978 1800 1800 1266 1266 643 643 465 465 376
. go 3800 2540 2180 2000 1820 1820 1280 1280
~--- ~~ I
1 ,650 650
'.
470 470 I 380
91 3842 2568 2204 2022 1840 1840 1294 1294 657 657 475 475 1 384
9~ 3884 2596 2228 2044 1860 1860 1308 1308 1 664 664 480 480 388
93 3926 2624 2252 2066 H380 1880 1322 1322 I 671 671 485 485 392
94 3968 2652 2276 2088 1900 1900 1336 1336 678 678 490 490 396
95
96
4010
4052
2680
2708
I 23242;300 2110
2132
1920 1920
1940 1940
1350 1350
1364 1364
1
685
692
685
692
495
500
495
500
400
404
97 4094 27;3p 2348 2154 1960 '1960 1378 1378 699 699 505 505 408
98 4136 2764 2372 2176 1980 1980 1392 1392 706 706 510 510 412
99 4178 2792 2396 2198 2000 2000 1406 1406 713 713 515 515 416
100 4220 2820 2420 2220 2202 2020 1420 14~0 720 no ~20 520 1 420

l
I
1586 Dziennik Ustaw. Poz.. 859, 860 i 861.

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze zyskuje moc 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górno-


obowiązującą z dniem 5 listopada 1922 r. śląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz
Minister Kolei Żelaznych: Ludwik Zagórny-MarynOwski w przedmiocie zmian w ustawodawstwie na tych
Minister Skarbu: Jastrzębski ziemiach obowiązującem (Dz. U. R; P. Nil 46, poz. 388}
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: zarządza si~ co następuje:
.Henryk Strasburgel'
§ 1. Upoważnia się dyrekcję
ceł w Mysł6wi­
cach do zwalniania od cła
w porozumieniu z woje-
wodą śląskim (wydział dla przemysłu i handlu) wy-
, 860.
mienionych niżej artykułów lekarskich, o ile · są.
Rozporządzenie .Ministra Skarbu sprowadzane z zagranicy przez górnośląskie insty-
tucje ubezpieczeń społecznych do bezpośredniego
z dnia 4 października 1922 r. . użycia lub do przerobu na środki le~arskie wyłącznię .
w przedmiocie częściowej reorganizacji władz na potrzeby swych członków w górnośląskiej cz.~śd
podijltkowych I instancji na obszarze izby skar- województwa śląskiego i w ilościach, odpowiadają­
bowej we Lwowie. cych tym potrzebom.

Na zasadzie art. 4, ·9, 13 i 15 ustawy z dnia Pozycja taryfy


celnej: N a z w .a t o war u:
31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz
i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. N265, poz. 391) 51 p. 5. Tran leczniczy. .
~arządza się co następuje: 77 p. 2 b. Przyrządy chemiczne (naczynia szklane).
98 p. L Chlorek amonu (salmiak). .
§ 1. Znosi się administrację podatków we Lwo- 105 p. 4. Dwuwęglan sodu (bicarbonat) i potasu.
wie, tworząc w jej miejsce inspektoraty skarbowe 106 p. 2. Octan ołowiu.
z niezmienionym zakresem działania, a to: inspekto- 107 p. 2. Chloran potasu.
rat skarbowy I na obszar I dzielnicy katastralnej, 108 p. 7. Kwas salicylowy.
Inspektorat skarbowy II na obszar II dzielnicy kata- 112 p. 8 b. I\ntipiryna, salipiryna, fenacetyna, su"
stralnej, inspektorat skarbowy III na obszar III dziel- fonal, salol, gwajakol, węglany gwa-
nicy katastralnej, inspektorat skarbowy IV na obszar jakolu i kreozotu, pepsyna, pepton
IV dzielnicy katastralnej, inspektorat skarbowy V na i santonina.
obszar dzielnicy katastralnej Śródmieście. 112 p. ~ b. Sublimat i kalomel.
Dotychczasowe agendy zniesionej administracji 112 p. 5 c. Zasadowy azotan bizmutu.
podatków przechodzą na właściwe terytorjalnie po- 112 p. 2 a. Kofeina, chinina i teobromina.
wyższe inspektoraty skarbowe.
112 p. 1 b. Kwas mleczny, kamień winny oczysz-
Istniejące przy administracji podatków biuro
czony.
egzekucyjne przydziela się do inspektoratu skarbo- 112 p. 9. Przetwory chemiczne i farmaceutyczne
wego I dla I dzielnicy katastralnej. oddzielnie nie wymienione, uży;­
§ 2. Istniejące dotychczas w liczbie 5 przy wane w lecznictwie. ...
administracji podatków we Lwowie komisje szacun- 113 p. 1 i 2 oraz Lekarstwa gotowe, podozowane che-o
kowe do spraw podatku dochodowego, jakoteż ko- uwaga 1. miczne produkty, ekstrakty używ..
misje miejscowe do spraw podatku przemysłowego, w med. oraz plastry.
przydziela się do nowoutworzonych, terytorjalnie 115. Eter (siarczany), kolodjum, chloral,
~ właściwych inspektoratów skarbowych. ch~6roform, etery używane w me-
dycynie. .. .'.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­ 117 p. 1 b. Olej rycynowy.
cie z dniem 1 styczn ia 1923 r.; z tymże dniem tracą 169 p. 1 a. Instrumenty medyczne, chirurgiczne
moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe przepi- i dentystyczne.
sy sprzeczne z tern rozporządzeniem. 169 p. la. Przyrządy i . aparaty ortopedyczne.
Minister Skarbu: Jastrzębski
protezy.
182 p. 3. Wata hygroskopijna i antyseptycma.
187 p. 3. Tkaniny do wyrobu środków opatrun-
861. kowych i gaz lekarskich.
§ 2. Upoważnienia zawartego w niniejszem
Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz rozporządzeniu udziela się do dnia 31 grudnia 1922 r.
Przemysłu i Handlu włącznie . Zwolnienia od cła wydane na podstawie
niniejszego rozporządzenia, ważne są w ciągu trzech
z dnia 7 października 1922 r. miesięcy od daty ich wydania:
w sprawie czasowego zwol nienia od cła arty- § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży.
kułów lekarskich n a potrzeby górnośląskiej cie z dniem ogłoszenia.
czEtści województwa śląskiego.
Minister Skarbu: Jastl'zębski
Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego
z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: .' .
z dnia 26 maja 1919 r. oraz art. 4 ustawy z dnia Henryk Strasbul'g~l'

1
l