You are on page 1of 1

1586 Dziennik Ustaw. Poz.. 859, 860 i 861.

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze zyskuje moc 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górno-


obowiązującą z dniem 5 listopada 1922 r. śląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz
Minister Kolei Żelaznych: Ludwik Zagórny-MarynOwski w przedmiocie zmian w ustawodawstwie na tych
Minister Skarbu: Jastrzębski ziemiach obowiązującem (Dz. U. R; P. Nil 46, poz. 388}
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: zarządza si~ co następuje:
.Henryk Strasburgel'
§ 1. Upoważnia się dyrekcję
ceł w Mysł6wi­
cach do zwalniania od cła
w porozumieniu z woje-
wodą śląskim (wydział dla przemysłu i handlu) wy-
, 860.
mienionych niżej artykułów lekarskich, o ile · są.
Rozporządzenie .Ministra Skarbu sprowadzane z zagranicy przez górnośląskie insty-
tucje ubezpieczeń społecznych do bezpośredniego
z dnia 4 października 1922 r. . użycia lub do przerobu na środki le~arskie wyłącznię .
w przedmiocie częściowej reorganizacji władz na potrzeby swych członków w górnośląskiej cz.~śd
podijltkowych I instancji na obszarze izby skar- województwa śląskiego i w ilościach, odpowiadają­
bowej we Lwowie. cych tym potrzebom.

Na zasadzie art. 4, ·9, 13 i 15 ustawy z dnia Pozycja taryfy


celnej: N a z w .a t o war u:
31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz
i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. N265, poz. 391) 51 p. 5. Tran leczniczy. .
~arządza się co następuje: 77 p. 2 b. Przyrządy chemiczne (naczynia szklane).
98 p. L Chlorek amonu (salmiak). .
§ 1. Znosi się administrację podatków we Lwo- 105 p. 4. Dwuwęglan sodu (bicarbonat) i potasu.
wie, tworząc w jej miejsce inspektoraty skarbowe 106 p. 2. Octan ołowiu.
z niezmienionym zakresem działania, a to: inspekto- 107 p. 2. Chloran potasu.
rat skarbowy I na obszar I dzielnicy katastralnej, 108 p. 7. Kwas salicylowy.
Inspektorat skarbowy II na obszar II dzielnicy kata- 112 p. 8 b. I\ntipiryna, salipiryna, fenacetyna, su"
stralnej, inspektorat skarbowy III na obszar III dziel- fonal, salol, gwajakol, węglany gwa-
nicy katastralnej, inspektorat skarbowy IV na obszar jakolu i kreozotu, pepsyna, pepton
IV dzielnicy katastralnej, inspektorat skarbowy V na i santonina.
obszar dzielnicy katastralnej Śródmieście. 112 p. ~ b. Sublimat i kalomel.
Dotychczasowe agendy zniesionej administracji 112 p. 5 c. Zasadowy azotan bizmutu.
podatków przechodzą na właściwe terytorjalnie po- 112 p. 2 a. Kofeina, chinina i teobromina.
wyższe inspektoraty skarbowe.
112 p. 1 b. Kwas mleczny, kamień winny oczysz-
Istniejące przy administracji podatków biuro
czony.
egzekucyjne przydziela się do inspektoratu skarbo- 112 p. 9. Przetwory chemiczne i farmaceutyczne
wego I dla I dzielnicy katastralnej. oddzielnie nie wymienione, uży;­
§ 2. Istniejące dotychczas w liczbie 5 przy wane w lecznictwie. ...
administracji podatków we Lwowie komisje szacun- 113 p. 1 i 2 oraz Lekarstwa gotowe, podozowane che-o
kowe do spraw podatku dochodowego, jakoteż ko- uwaga 1. miczne produkty, ekstrakty używ..
misje miejscowe do spraw podatku przemysłowego, w med. oraz plastry.
przydziela się do nowoutworzonych, terytorjalnie 115. Eter (siarczany), kolodjum, chloral,
~ właściwych inspektoratów skarbowych. ch~6roform, etery używane w me-
dycynie. .. .'.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­ 117 p. 1 b. Olej rycynowy.
cie z dniem 1 styczn ia 1923 r.; z tymże dniem tracą 169 p. 1 a. Instrumenty medyczne, chirurgiczne
moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe przepi- i dentystyczne.
sy sprzeczne z tern rozporządzeniem. 169 p. la. Przyrządy i . aparaty ortopedyczne.
Minister Skarbu: Jastrzębski
protezy.
182 p. 3. Wata hygroskopijna i antyseptycma.
187 p. 3. Tkaniny do wyrobu środków opatrun-
861. kowych i gaz lekarskich.
§ 2. Upoważnienia zawartego w niniejszem
Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz rozporządzeniu udziela się do dnia 31 grudnia 1922 r.
Przemysłu i Handlu włącznie . Zwolnienia od cła wydane na podstawie
niniejszego rozporządzenia, ważne są w ciągu trzech
z dnia 7 października 1922 r. miesięcy od daty ich wydania:
w sprawie czasowego zwol nienia od cła arty- § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży.
kułów lekarskich n a potrzeby górnośląskiej cie z dniem ogłoszenia.
czEtści województwa śląskiego.
Minister Skarbu: Jastl'zębski
Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego
z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: .' .
z dnia 26 maja 1919 r. oraz art. 4 ustawy z dnia Henryk Strasbul'g~l'

1
l