You are on page 1of 2

N2 92. Dziennik Ustaw. Poz. 862, 863 i 864.

' 1587

862. § 1. Zapisy na 50f0 długoterminową wewnętrz­


ną pożyczkę państwową z r. 1920 zamyka si~ w dniu
Rozporządzenie Ministra Skarbu ' 31 grudnia 1922 roku.
z dnia 16 października 1922 r. § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi wżycis
z dniem ogłoszenia. .
v/'przedmiocie częściowej zmiany rozporządze­
nia o dopuszczaniu p rzedsię bi orstw ekspedycyj- Minister Skarbu: Jastrzębski
nych do pośrednictwa w za~atwianiu formalno-
.' ści celnych.

Na podstawie art. 17 i 21' rozporządzenia Mini-


stra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia
1,1 . czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. 864.
~2 51 poz. 314) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 czerw-
ca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 46 poz. 388) zarządza Rozporządzenie lłlinistra Skarbu
si~ co następuje: z dnia 20 października 1922 r.
§ 1. Wysokość kaucji, ' ustalonej w pkt. a) art. w przedmiocie wyli:onania rozporządzenia Rady
4 rozporządzenia z dnia 6 października 1920 roku Ministrów z dnia 11 października 1922 r. o pod-
w przedmiocie dopuszczan ia przedsiębiorstw ekspe- wyższeniu podatku spożywczego od cukru na
dycyjnych do pośrednictwa w załatwianiu formalno- obszarze Rzeczypospolitej.
ści celnych (Dz. U. R. P. N2 103 poz. 686), po większa
si~ _ do dziesięciu miljonów matek polskich. Na mocy § 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 październik a 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 92,
§ 2. Wysokość ' kaucj i ustalonej w pkt. b) poz. 850) o podwyższeniu podatku spożywczego
art 4 " rozporżądzenia, wymieni~mego w § 1, powi~­ . od cukru na obszarze Rzeczypospolitej zarządza sie;
ksza się do dwóch i pół ~i1)o~a !nareK polskich. co nastE:puje:
§ 3. Wysokość kau<:ji · ustalonej wart. 4, ustęp § 1. Dodatkowemu podatkowi spożywczemu
trzeci rozporządzen ia, wymienione'g o w § 1, powię­ w kwocie 10.000 mk. (dzięsięć tysięcy ma tek) od
ksza się do dwóch i pół miljona marek polskich. 100 kg. podlega wszelki cukier buraczany wzgl~dnie
§ 4. ,. Termin do uzyskania przez przedsiębior­ trzcinowy w stanie naturalnym, jak i przerobiony na '
stwa ekspedycyjne pozwolel'l na załatwianie w urzę­ t. zw. przetwory cukrowe t. j. cukierki, karmelki,
,dach celnych formalności celnych, , określony wart. czekoladę, miód sztuczny, marmeladę, likiery. , , >
16 (ustęB pięrwszy) rQ;zpor,ządzenia, wymienionego § 2. ZawClrtość cukru w przetworach cukro- '
w ~ 1, przedł,uża się do dn ia 1 stycznia 1923 r. wych ze względu na dodatkowy podatek spożywczy
§ 5. Termin do załaŁwi'an(a w urzędach cel- przyjmuje się:
nych zleceń, przyjętych "'od 'strb n ' przez przedsiębior­ Cl) w miodzie sztucznym na 70°/0;
stwa ekspedycyjne, które ńie' oftzymają pozwolenia b) w cukie rkach nienadziewanych i karmelkach
na załatwianie '" urzędach ' ccl n y'th formalności cel- na 600;0;
nych, wskazany wart. 16 (tlst(:p 'dfl!gi) rozporządze­ c) w marmeladzie, czekoladzie i cukierkach na-
nia,' wymienionego w § 1, ' przedłuta si~ do dnia dziewanych . na 400f0;
1 marca 1923 r. ' " . , d) w li kierach nCl 25% wagi netto przetworów.
_ § 6.. Rozporządzenie
,niAiejsze uzyskuje moc § 3. Kto zatem posiada- w chwili ogłoszenia '
obOWiązującą z dniem og łGSZ nia na obszarze Rze- rozpo rządzenia Rady Ministrów z · 11 październik q
czypospolitej Polskiej. 1922 r. zapas cu kru wynoszą cy 100 kg. lub więcej
przechowany poza magazynami fabryk cukru, obo-
Minister ~ka.rbu: Jastrzębski wiązany jest zgłosić go w ciągu 5 dni po dniu ogło­
szenia wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów
z 11 października 1922:
a) na obszarze b. zaboru austrj ackiego w naj-
bliższ y.m oddziele kontroli skarbowej;
863. b) na ObszClfze b. zaboru rosyjskiego u inspek-
tora kontroli ska rbowej, wreszcie
. <' Rozporządzenie Ministra Skarbu c) na ObszlHze b. zaboru pruskiego VI kontroli
:z dnia 18 paf.dziernika '1922 i.
skarbowej, w sposób podany w § 6 niniej-
szego rozporządzenia.
o ; zamknięciu subskrypcji na ~/o długotermino­
wą wewnętrzną poż;yczkę państwową z r. 1920. § 4. Zgłoszeniu i dodatkowemu opodatkowa-
niu podlega cały posiadany zapas cukru (§ 1), 'a nie
':, Na .podstawie art. 1 i 10 ustawy z dnia 27 lu- tylko nadwyżka ponad 100 kg.
tego 1920 roku w przedmiocie wypuszczenia 5°1o
długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej § 5. Przesyłki cu kru (§ 1) znajdujące się w ch wili
z r. 1920 (Dz. U. R. P. N2 25 poz. 152), zarządza się ogłoszenia rozporządz enia Rady Ministrów z dni'l
co nast~p.uje: ' 11 oaździernika 1922 f. W transporcie ma odbiorca
..
15BS ~ PS '
Dziennik Ustaw Poz. 864 I 665. .'
-, f_ ~ ) •• ;
Ni 92.
" ' ab
• I
. I

w ciągu 5 dni po nadejściu do miejsca przeznacze- 865_


nia zgłosić celem dodatkowego opodatkowania kon-
troli skarbowej wymienionej w § 3. Rozporządzenie Ministra Sltarbu
§ 6. Zgłoszenie należy wnosić w ttzech równo- z dnia 20 października 1922 r.
brzmiących egzemplarzach podając w niem: o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrO-
a) wagę (netto) cukru podlegającego podatkowi bów tytoniowych oraz o ściągnięciu dodatko-
w kilogramach; wej opłaty monopolowej od zapasów tychźe
b) gatunek zgłoszonego cukru t j. czy . to cu- wyrobów, jakoteż w sprawie nowego ustalenia
cukier w stanie naturalnym, czy też w prze- wySOkości zysku Ij"ionopolowego i rabatu dla
tworach cukrowych i w jakich; sprzedawców.
. , c) dokładne miejsce przechowania zgłoszonego
cukru; Na mocy ustawy z dnia l-go c;zerwc:a 1922 r.
o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. z 1922 r.
d) imię, nązwisko i miejsce zamieszkania posia- Ng 47, . poz. 409) zarządza się co następuje:
dacza cukru.
§ 1. Począwszy od dnia l-go listopada 1~ r.
§ 7. Kontrola skarbowa przyjmuje wniesione ustanawia się następujący cennik detalicżnej sprzedaiy
zgłoszenie, wciąga je do założonego na ten cel za-
wyrobów tytoniowych, wyprodukowanych w tUldo-
pisku, oblicza przypadający dodatkowy podatek od wych fabrykach tytoniu:
zgłoszonego zapasu, . wypisuje na wszystkich trzech
..egzemplarzach numer bieżący zapisku, d z ień i mie- I. Cygara .
'siąc zgłoszenia zapasu tukru, kwotę przypadającego Havana. • • • • • • Mk. 350 %8 1 sztukę
dodatkowego podątku spożywczego, wreszcie kasę Belweder • • • • • • • 280 • • •
skarbową, yt której tenże podatek ma być wpłacony, Wawel • • • • • • • .250 • • .-
poczem zv/raca 1 .egzemplarz zgłaszającemu zapas, Britanlcn • • • • • • .. 22Ó • • •
drugi egzemplarz przesyła właściwemu urzędowi skar- Trabuco. • • • • • • .. 180 • • ..
bowemu podatków i opłat skarbowych (inspektoratowi Kuba. . • • • • • • .. 150 ... •
skarbowemu), a trżeci przedkłada w drodze służbo­ Portorico • • • • • • .. 120 • • •
wej przełożonej Izbie skarbowej po uwidocznieniu na Mieszane zagraniczne. • .. 100 • • •
nim dokładnej daty zapłac::enia podatku z podaniem Cygarillos • • . • • • • 80.... •
numeru kwitu.
II. Papierosy.
§ 8. Kontrola skarbowa przyjmująca zgłoszenie
ma prawo sprawdzić na miejscu, czy s%czegóły po-
dane w oznajmieniu zgodne są z prawdl\.
Sfinks. • •
Dames · · Mk.60 za 1
· · · · • •.. 55
• 55 • .. •
SżłUk~

Kedyw (I Kalif)
Egipskie.
· · · •
• • .. 50 • .. •
• Ił

§ 9. Przypadający od zapasów dodatkowy po-


datek spożywczy ma być wpłacony do właściwej kasy
Klub .
· · · •• • • 35 . .. •
Sejmowe.
· · • ·• ..• 35 • • •
·· ·· · • • 30 • .. •.
skarbowej w ciągu S-miu' dni od dnia ogłoszenia Prezydent 30 • •
rozporządzenia Rady Ministrów z 11 października
Damskie
1922 r.
. · ·· · •• •• .... 25 ..• •• ..•
Farys. 25
Niezapłacony w powyższym terminie dodatkowy Emir
podatek spożywczy od cukru należy ściągnąć w dro-
dze przymusowej w sp.osób przepisany dla podatków
• •
Sport. · · •· ·
Pogoń. .. 30 • • ..
bezpośrednich i to wraz z kosztami i odsetkami ·· • • • • • •
Warszawskie
30
.. 30 .. ..
zwłoki obliczonemi po 1% miesh;cznie od dnia zapłaty. Syrena
· ·•
• • • .. 20 • • ..•
§ 10. Urzędy skarbowe podatków i opłat skar-
Wisła.
·· · •• ·• ·• • . 20 • .
bowych (inspektoraty skarbowe) uprawnione są do
Wanda .. . •
.. 15
odroczenia na przeciąg jednego miesiąca zapłaty do- III. Tytonie do papierosów.
datkowego podatku spożywczego od zgłoszonych za- Kir • • • • • • • • Mk. 60.000 za 1 kilogram
pa~ów cukru w razie okoliczności wyjątkowo na Ksanti . • . . . • • .. 50.000 .." •
uwzględnienie zasługujących w tym wypadku jednak Najprzedn. Sułtański.. "40.000..,, •
zapasy cukru muszą być wzięte pod zamknięcie urzę­ " Macedoński... 35.000 • • •
dowe, aż do chwili zapłacenia podatku. " Turecki. . ~, • 30.000 . " •
Przedni Turecki. • , . .. 25.000 ".. •
§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodd w życie Średni Turecki. • . , .. 20.000 .... ,.
z dniem ogłoszenia.
Kresowy • • • • • • .. 16.000 .... •
Minister Skarbu: Jastl'zębski IV. Tytonie do fajki.
Przedni fajkowy • • • Mk. 10.000 za 1 kilogram
Zwyczajny fajkowy. • • " S;OOO"" H

. § 2. Począwszy od l-go listopada 1922 r. usta:


newrą się n8s~pujący cennik detalicznej sprzedały