You are on page 1of 3

..

15BS ~ PS '
Dziennik Ustaw Poz. 864 I 665. .'
-, f_ ~ ) •• ;
Ni 92.
" ' ab
• I
. I

w ciągu 5 dni po nadejściu do miejsca przeznacze- 865_
nia zgłosić celem dodatkowego opodatkowania kon-
troli skarbowej wymienionej w § 3. Rozporządzenie Ministra Sltarbu
§ 6. Zgłoszenie należy wnosić w ttzech równo- z dnia 20 października 1922 r.
brzmiących egzemplarzach podając w niem: o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrO-
a) wagę (netto) cukru podlegającego podatkowi bów tytoniowych oraz o ściągnięciu dodatko-
w kilogramach; wej opłaty monopolowej od zapasów tychźe
b) gatunek zgłoszonego cukru t j. czy . to cu- wyrobów, jakoteż w sprawie nowego ustalenia
cukier w stanie naturalnym, czy też w prze- wySOkości zysku Ij"ionopolowego i rabatu dla
tworach cukrowych i w jakich; sprzedawców.
. , c) dokładne miejsce przechowania zgłoszonego
cukru; Na mocy ustawy z dnia l-go c;zerwc:a 1922 r.
o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. z 1922 r.
d) imię, nązwisko i miejsce zamieszkania posia- Ng 47, . poz. 409) zarządza się co następuje:
dacza cukru.
§ 1. Począwszy od dnia l-go listopada 1~ r.
§ 7. Kontrola skarbowa przyjmuje wniesione ustanawia się następujący cennik detalicżnej sprzedaiy
zgłoszenie, wciąga je do założonego na ten cel za-
wyrobów tytoniowych, wyprodukowanych w tUldo-
pisku, oblicza przypadający dodatkowy podatek od wych fabrykach tytoniu:
zgłoszonego zapasu, . wypisuje na wszystkich trzech
..egzemplarzach numer bieżący zapisku, d z ień i mie- I. Cygara .
'siąc zgłoszenia zapasu tukru, kwotę przypadającego Havana. • • • • • • Mk. 350 %8 1 sztukę
dodatkowego podątku spożywczego, wreszcie kasę Belweder • • • • • • • 280 • • •
skarbową, yt której tenże podatek ma być wpłacony, Wawel • • • • • • • .250 • • .-
poczem zv/raca 1 .egzemplarz zgłaszającemu zapas, Britanlcn • • • • • • .. 22Ó • • •
drugi egzemplarz przesyła właściwemu urzędowi skar- Trabuco. • • • • • • .. 180 • • ..
bowemu podatków i opłat skarbowych (inspektoratowi Kuba. . • • • • • • .. 150 ... •
skarbowemu), a trżeci przedkłada w drodze służbo­ Portorico • • • • • • .. 120 • • •
wej przełożonej Izbie skarbowej po uwidocznieniu na Mieszane zagraniczne. • .. 100 • • •
nim dokładnej daty zapłac::enia podatku z podaniem Cygarillos • • . • • • • 80.... •
numeru kwitu.
II. Papierosy.
§ 8. Kontrola skarbowa przyjmująca zgłoszenie
ma prawo sprawdzić na miejscu, czy s%czegóły po-
dane w oznajmieniu zgodne są z prawdl\.
Sfinks. • •
Dames · · Mk.60 za 1
· · · · • •.. 55
• 55 • .. •
SżłUk~

Kedyw (I Kalif)
Egipskie.
· · · •
• • .. 50 • .. •
• Ił

§ 9. Przypadający od zapasów dodatkowy po-
datek spożywczy ma być wpłacony do właściwej kasy
Klub .
· · · •• • • 35 . .. •
Sejmowe.
· · • ·• ..• 35 • • •
·· ·· · • • 30 • .. •.
skarbowej w ciągu S-miu' dni od dnia ogłoszenia Prezydent 30 • •
rozporządzenia Rady Ministrów z 11 października
Damskie
1922 r.
. · ·· · •• •• .... 25 ..• •• ..•
Farys. 25
Niezapłacony w powyższym terminie dodatkowy Emir
podatek spożywczy od cukru należy ściągnąć w dro-
dze przymusowej w sp.osób przepisany dla podatków
• •
Sport. · · •· ·
Pogoń. .. 30 • • ..
bezpośrednich i to wraz z kosztami i odsetkami ·· • • • • • •
Warszawskie
30
.. 30 .. ..
zwłoki obliczonemi po 1% miesh;cznie od dnia zapłaty. Syrena
· ·•
• • • .. 20 • • ..•
§ 10. Urzędy skarbowe podatków i opłat skar-
Wisła.
·· · •• ·• ·• • . 20 • .
bowych (inspektoraty skarbowe) uprawnione są do
Wanda .. . •
.. 15
odroczenia na przeciąg jednego miesiąca zapłaty do- III. Tytonie do papierosów.
datkowego podatku spożywczego od zgłoszonych za- Kir • • • • • • • • Mk. 60.000 za 1 kilogram
pa~ów cukru w razie okoliczności wyjątkowo na Ksanti . • . . . • • .. 50.000 .." •
uwzględnienie zasługujących w tym wypadku jednak Najprzedn. Sułtański.. "40.000..,, •
zapasy cukru muszą być wzięte pod zamknięcie urzę­ " Macedoński... 35.000 • • •
dowe, aż do chwili zapłacenia podatku. " Turecki. . ~, • 30.000 . " •
Przedni Turecki. • , . .. 25.000 ".. •
§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodd w życie Średni Turecki. • . , .. 20.000 .... ,.
z dniem ogłoszenia.
Kresowy • • • • • • .. 16.000 .... •
Minister Skarbu: Jastl'zębski IV. Tytonie do fajki.
Przedni fajkowy • • • Mk. 10.000 za 1 kilogram
Zwyczajny fajkowy. • • " S;OOO"" H

. § 2. Począwszy od l-go listopada 1922 r. usta:
newrą się n8s~pujący cennik detalicznej sprzedały

,

.800 za 1 kilogram. " 60"" " będą uważane jako wcale nieopodatkowAne. " 160 " " " 19 lipca 1922 r. p. jakie to zapasy urzędowe zbadanie zapasów przez orgima skarbowe. gatunek fa. p. 7.).. • Mk. jakie w dniu węjścia w życie niniejszego Zgłoszenie zapasów winno zawierać wyszcze- rozporządzenia znajdować się będą w prywatnych gólnienie gatunku tytoniu i papierosów (np. Mk. który obowiązany be:dzle uiścić dodalkowll . 566)i . Cygaretki. znajdować się będą w dniu wejścia w życie niniej. 18 za 1 sztuke: między dawną i nową ceną detalicznej sprzedaży 2 "przedni B" 22 wyrobu. NI! 63. sklepach deta.. niowym (Dz. a nową ceną opasek monopolo~ych.brykach wyrobów . "średni B fajkowy" 11. Papierosy. w przedmioćle wykonania . 865• 1589 wyrobów tytoniowych wyprodukowanych w prywat.000 " " " ~~ "przedni" . nie podle- 7) "Iuksusowe F\" • • " 50 " gają następujące wyroby fabryk prywatnych: • • " " " 1) cygara. ·· 4 "najprzedn.. tym terminie. Poz. tytonie fajkowe. po 100 gr." Ił •" " Ił 4 "najprzedniejszy B" 200 • ustawy z dn. po którym to terminie 2) Ił "przedni". Tytońdo· żucia. utywanemi na obszarze Ziemi Wileńskiej przed wejściem w życie rozporządzenia Min. winny V. "luksusowe B" • • " 40 " " Ił •" nemu w § 4 niniejszego rozporządzenia.) jakoteż te przesyłki powyższych wy.. i t. Zapasy oklejonych opaskami monopoto. gatunek średni C i średni B.400 i średni Bi 2) papierosy. R. tytonie krajane i machorka. U.400 za 1 kilogram. IV. l czerwca 1922 r. wem brzmieniu na obu egzemplarzach oznajmienia. trzone banderolami dawnemi. Wynik badania. najprzedniejszy F\ I t. •" § 6. 90 za 1 sztuk~ .. 12. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia tytoniowych fabryk prywatnych. do żucia. Dodatkowemu opodatkowaniu podlegają rzach tegoż oznajmienia dzień zgłoszenia. które według dokumentów przewozowych zapasów. wymienio- 6 ". " " 30 " " " " rabatu sprzedażnego.5100 Ił" " niniejszego rozporządzenia na piśmie w 2 egzempla- VII.. P. tudzież 'z apasy oklejonej opaskami monopolowemi w przeciągu 3 dni po odbiorze. fóbów. B" • 5 " "najprzedn. p. obowiqzahe 1) gatunek "średni".I Dlfenntk Ustaw. ." "luksusowy B" • · . " 18. opa- 3) ". o monopulu tyto- Mk. wymienione w §§ 3 i 4 niniejszego rozporządzenia. tudzież zapasy wyrobów § 8. jak wyżej. dzielnicy pruskiej przed wejściem w życie " . rzach właściwemu urzędowi akcyz I monopolów pań­ stwowych cały zapas tytoniu I wyrobów tytoniowych. Przyjmujący zgłoszenie zbada ścisłość dat wnie- sionego oznajmienia i potwierdzi na obu egzempla- § 4. " • Ił Ił "najprzedniejszy· 30.. obowiązani są zgłosić je. tabaka do zażywcmia.• . z potrąceniem od tej różnicy 150f0 tytułem 3 " " "przedni F\" . Cygara.200 za l kg. 3200 za 1 kilogram są zgłosić w ciągu trzech dni po wejściu w · życie 2) II "przedni" .. tudzież w hurtowych przedni B. rodzaju opako- składach tychże fabryk podlegają dodatkowemu opo- wania(np.000 · • • " " rozporządzenia Min. o monopolu 5 "najprzedniejszy F\" " 250 " • tytoniowym (Dz. Przedsiębiorstwa i osoby. jaki znajdować się będzie u nich na składzie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. F\" • " 35 " " § 5. cy przesyłek. tytoniów krajanych z wyjątkiem cie niniejszego rozpQrządzenia. Skar. być rozsprzedane po dotychczasowej cellle najpót- 1) gatunek "średni" . VI. NI! 63. Tabaka do zażywania. . dotychczasowej ceny detalicznej sprzedaży. "średni F\". 50 za 1 sztuk e: niej do 31 grudnia 1922 r. po 20 szt. • • Mk. • • Mk. I. Odbior- § 3. r. 8. P. poczem jeden egzemplarz pozostawi posiadaczowi . poz. Skarbu z dnia 3 " "przedni F\". 3) papierosy. wyszczególnionych zapasów tytoniu i wyrobów tytoniowych nastąp! w § 3 niniejszego rozporządzenia. wymienione w § ' " " niniejszego rozporządzenia w ustępach 2 I 3. opa- 1 gatunek "średni F\" 2 "przedni B".bu z dn. tyto~ II. " 24. . wreszcie datkowaniu w wysokości różnicy między dotychcza. Tytonie krajane. Wysokość tej dopłaty określa się pełną r6żnlC:1I 1 gatunek "średni F\". w przedmiocie wykonania ustawy JII. a nadesłanych {po tytoniów fajkowych. . cygaretki. R. ' . wysłane zostały przed dniem wejścia w tycfe " nych fabrykach tytoniu: niniejszego rozporządzenia i w tym dniu lub po tym terminie zostaną podj~te ptzez odbiorce:. machorki. U.. wysłanych przed dniem wejścia w ży­ wemi papierosów. Dodatkowemu opqdaŁkowaniu. gatunek średni C g gatunek "średni C fajkowy· Mk. z dn. 566). również zapasy wszystkich wyrobów tytoniowych rządowych fabryk tytoniu.Iuksusowy F\" • • " 350 " " .. § 7. Wyroby tytoniowe. 120 • Mk. 1 czerwca 1922 r. " " 300 " " 6 7 . tytonie krajane i machorka.• • " 25 " .tytoniowych... ~nych i t. sową. 19 lipca 1922 . oraz wysokość dodatkowej opiaty szego rozporządzenia we wszytkich miejscach sprze.). Machorka. poz.000 " " " trzone banderolami dawnemi używaneml w b • . monopolowej wypisze organ skarbowy w jednako- daży tychże wyrobów (hurtowniach.

przy zgłaszaniu si~ do niego kartę polecającą pań­ Ilstów. o orgań": wanie karno-skarbowe. Urz. zgłoszone przez Sprzedawcom cygar i cygaretek udzielany być ' prącodawcę lub jego 'prawnego zastępcę VI jednym winien począwszy od dnia 1 listopada 1922 r. zacji biur pośrednictwa pracy (Tyg. lub zgłoszenie ilo. zgodnie cie z dniem 1 listopada 1922 r. Wojewoda na wniosek państwowego urzę­ bów tytoniowych winni udzielania sprzedawcom ra. P. 3 dekretu z dnia 27 stycznia umyśl n e ukrycie tychże zapasów. Zaniedbanie obowiązku zgłoszenia zapa. Tytoniowego w ciągu 8 dni od zbadania 'zapasów Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki i donieść o tern bezzwłocznie właściwemu urzędowi Społecznej akcyz i monopolów państwowych. Pracodawca. Poz. N'i 92. obowiązany jest ·nie· ustanawia się od dnia 1 listopada 1922 r. tytoniu krajanego i machorki. może zwolnić pracodawcę od batów handlowych wyższych. § 12. rabat z państwowych urzędowych ' pośrednictwa pracy. obo· handlowy w wysokości 22010 ceny detalicznej dla wiązany jest przedstawić właściwemu pracodawcy hurtowników. 20. 8S5 I 866. na pokrycie ewentualnych należności z ty- stopada 1922 r. Wpłacający ma prawo żądać wydania od· \ § 13. awans sumę. ceny detalicznej sprzedaży dla hurtowników. poleconego przez jeden z państwowych krajanych gatunków średni C. Wysokość zysku monopolowego pobie- ranego w postaci opasek monopolowych od wyrobu § 1. zaś § 3. § 4. Na zasadzie art. 1919 r. du pośrednictwa pracy. "ości karno-skarbowej. zaś od wyrobu tyto. . o organizacji państwowych urzędów pośred­ ści mniejszej od tej. 3 dekretu Komisarjatu N~­ l czerwca 1922 r.y prał papierosów wszystkich gatunków i tytoniów cienko cownika. który przyjął do pra<:. celu zmniejszenie bezrobocia. § 10.. mu państwowemu urzędow. 'nC\czono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra SprawłedllwollcL 18871 . nie przekraczająclI żucia udzielany być winien począwszy od dnia 1 li. 127) i art. Minister Pracy I Opieki Społecznej: L. Minister Skarbu: Jastrzębski § 6. zaś 17% ceny detalicznej ' dla deta. 93) zarządza się co następuje: . niów cienko krajanych gatunku "przedni" ' i "naj. tabaki do zażywania i tytoniu do tego urzędu. Przedsiębiorcy prywatnych fabryk wyro.nego urzędu pośrednictwa pracy. machorki. . Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iJJ- de z dniem ogłoszenia. Sprzedawcom papierosów. żej Urząd potwierdzi uiszczenie dodatkowej opłaty . o monopolu tytortiowym postępo­ czelnej Rady Ludowej z d. wysłany przez państwowy urz<ld 12% ceny detalicznej dla detalistów. urzędownie. w którym zgłosił zapotrzebowanie na pracownika. przedniejszy" na 50% detalicznej ceny sprzedażnej. rabat handlowy w wysokości }5% tułu § 1 niniejszego rozporządzenia.onej izbie skarbowej. 1919 r~ N2 29 poz. średni B i średni fi urzędów pośrednictwa · pracy. I • 1590 DzIennik Ustaw. w przedmiocie zwrotu kosztów kancelaryjnych na 2 egzemplarzu oznajmienia i prześle go przeło.000 mk. § 5. poleconych przez państwowe § 9. t Warsz:ewa. Pracownik. Cena . korzystający stale z usług da- § 11. o monopolu tytoniowym do odpowiedzial.P . Dmowski I. wymienionych w §1 niniejszego roi- nowionych § 11 niniejszego rozporządzenia pocią­ porządzenia. poz.> pracy i. przez pracodawców. lub niższych od posta. przejścio­ zwłocznie wpłacić 200 mk. . z 'dnia . z przepisami § 1 niniejszego rozporządzenia. sów papierosów. o ile zatrudnienie bezrobotnego nastą­ gnięci zostaną w myśl ustawy z dnia 1 czerwca piło jako wynik specjalnych zabiegów. urzędy pośrednictwa pracy. którą stwierdzono następnie nictwa pracy i opieki nad wychodźcami (Dz. . tytułem zwrotu kosztów Wo na czas stagnacji na 45% detalicznej ceny sprze.12 październIka 1922 r. zwrotu kosztów. jako . formularze i inne wydatki kancelaryjne te· dażnej powyższych wyrobów. 6 lipca 1919 r. . którzy przyjęli d c. pociągnie za sobą w myśl ustawy z dnia N!! 11. pośrednictwa pracy na wolne miejsce. Wymieniony wy. P. Pracodawcy. P. opłatę monopolową w Pocztowej Kasie O~zczędnoś­ dowej na rachunek Generalnej Dyrekcji Monopolu 866. § 2. pracowników. ~ 111& / . tytoniów kra. przedstawi ając kwit Pocztowej Kasy Oszcz ę dnościowej. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w Żył powiedniego pokwitowania z pobrania sumy. stwowego urzędu pośrednictwa pracy.i pośrednictwa pracy. mogą wpłaeać do janych. mających na 1922 r.~ Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności Na 30130. za druki.