You are on page 1of 7

1568 bz.lennlk Ustaw. POl. 846 I 847.

kresie przewidzianym dla administracyjnych przesyłkach drobnych-I klasa, przy przesyłkach pół­
wład z !;karbowych 11 instancji (Izb Skar- I całowagonowych-k la sa II."
bowych ). W p. 13 w wi e rsżu 2-m słowa "Iecz w obu wy~
padkach" zmienia sie: na "Iecz w wypadku ost<ltnim",
§ 4. Na czele dyrekcji ceł stoi dyrektor. Mia-. zaś w wierszu 3-im słowa "taryfy pół wagonowe j"
nuje go Minister Skarbu. zmi en ia sit; na .tCl ryfy w aflonow e j a)", a normil prze-
§ 5. Wewnętrzną organizację dyrekcji ceł, Ilość syłki półwagonowej zm ienia si~ z 7.500 kg. na 5.000 kg.
1 stanowiska służbowe wtrudn ionych w nich urZt:d- P. 14 otrzymuje brzmienie ml st.:;pujące:
ników i niź!;zych funkcjonarjuszów określi osobny ,,14. Za przes y łki całowagonowe - oprócz prze-
statut organizacyjny. wozu towarów wyszczególnionych w p. 17 i 80 -
prz ew oźne oblicza si~ za wagt: rzeczywistą przes y łki,
§ 6. Z chwilą utworzenia dyrekcji ceł we Lwo-
wie wyłącza si<=: spra wy cełne z pod kompetencji izb n aj mniej je dnak: albo za 10.000 kg. według odpo-
skarbo wych we Lwo wie i Krakowie. wiedni eJ klasy wagonowej b), albo za 15.000 kg. we-
dług odpowiedniej klasy wagonowej c). Do przesyłek
§ 7. Wykona ni e niniejszego rozporządzenia po- mniejszych niż 10.000 kg. względnie 15.0QO kg . sto-
rucza się Ministrowi Skarbu. suj t! się ten sposób obliczenia przewoźnego, który
\
daje o pła t~ mni e jszC! ".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
§ 8. VI p. Hi $Kreslil si~ zdanie pierwsze od słowa:
z dniem ogłoszenia. "Jeżeli" aż do słów: ~pod;;tawionego wagonu".
W p. 19 l1orrnał5.000 kg. zmL~ nia się nu 10.000 kg.
Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak W p. 21 w u5t~pie b) norma 7.500 kg. zmienia si~
Minister Skarbu: Jastrzębski na 5.000 kg.
W p. 35 ust. e) termin do zwrotu opakowania
ustala się na 90 dni .zamias 60 dni.
Wp. 40 norma 15.000 kg. zmienia się na 10.000 kg.
W p. 41 norma 7.500 kg . zmienia si~ na 5.000 kg.,
a norma 15.000 kg. na 10.000 kg.
W p. 69 nqrma 7500 kg. zmi e nia sie: na 5.000 kg.,
847. a 5.000 kH. na 3.000 kg.
W p. 70 I10fma 5.000 kg. zn1l~nla sI!' ltt 3.000 kg.,
Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych a opł ata za wa gon ochronny podnosi sk; l 50 na 100 Ink.
W p. 71 norma 10.000 kg. Lmienia sie; na
z dnia 12 pażd z i e rnika 1922 r. 5.000 kg .• II o p lat1l za wagon oLhronny podnosi si~
O tmlanach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej 2 50 n<lIOO rnk. .
na przewóz towarów, zwłok i zwierqt. W p. 73 norrne 15.COO kg. zmienia si<=; 113
10.000 kg.
Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o t ym- W p. 80 zamiast słów "za cał k owitą ladowność
czasow em przekazaniu tl\inislrowi Komunil<a cji pra wa podsb wioneg o wago:l u " wstaw ia sit: "za 1O.OCO kg.",
wyd awania przepisów o przewozie p a sażerów, ba· W p. 82 norma 15.000 kg. zmienia s ie: na
gażu i towarów oraz L1stal~nia taryf przewozow yc h
10.000 l-ig.
na kol ejach polskich (Dz. P. P. P. NQ 14, 1'07.. 152) W p. 83 w wi (~rslll dru gi m po słowach "pew-
zarząd za si~ w porozumieniu z Ministrami: Skarbu nej kol ei" dod , jc sic: wyraz "polski :f'.
oraz Przemysłu i H andl u co następuje: W p. 91 i 92 przew idz iane Op/ dty od osi I ki·
lometr a zmi ~nill sl~ z 6-) na 200 mk., a z 80 na
§ 1. W cZf'!ści II i III Taryfy Ogólnej na prze- 300 mk. Równocz e śni:! naJmniejslll należność: za po-
wóz towarów, zwlok i zwierząt (Dz. U. R. P. z 1922 ciąg podnosi się do 300.GOO mk. . .
roku. N2 48, poz. 428) wprowadzil si~ zmiany nast~­ W p. 93 w ust. 8) opLtZ! Za przewóz w~ <:J la
pujące:
boc znicą u:s bla s ie: n a 3 zamillst 1 mk. za 1 km.
1\. W części II "Postanowienia taryfowe". i 100 kg. a w ust. c) d) i e) opłaty za przesyłki wa'
gonowe podnosi si~ do 3.000 mk., za przes yłk i drobne-
W p. 2 wa ga drobn ych przesyłek określa si ą do 200 mk., za pod~tilwienie wagonu pod nalewaki-
na mni ~ j niż 5.000 kg .. półwagonowych - na 5.000 kg. do 750 mk.
I wi~cej, zaś całowagon owych -na 10.000 kg. i więcej. W p. 94. opł a ty podn osi sl~:
W p . 4 suma ostateczna zaokrągla si~ do peł­ la przesyłki drobne. do 860 mk.
nych 5 marek wzwyż.
" .. półwagono\Ve • 470 •
W p. 7 B., poz. f) po słowie "mleko" dodaje • " całowagonowo" 400 •
slE: slowo: "świeże". W p. 95 opłaty n a linji Dolina-Wygoda i Pa-
P. 11 otrzymuje brzmienie nast~pujące: łahicz e- Tłumacz w brzmi en iu, ustalonem rożporzą­
.. 11. Do przesyłek towarów, zupełnie w nomen- dzenie m z dnia 2 wrześ nia 1922 r. (Dz. U . R. P.
klaturze towarowej nie wymienionych, stosuje sit:: przy NQ 75, poz. 680), zmienia si~ w sposób nast~pujący:

, '

I KI. Mf\ KOLEJl\CH . . parafina i wazelina II ł\sfalt naftowy. IV. 400 200 Minister Kolei Żelaznych: świnie I owce • 300 150 Ludwik Zag6rny-Marynowskl psy ! • . .000 W gr." przy przesyłkach ze ka~żdą sztukI. 500) otrzymuje brzmienie według załącznika do niniejszego rozporządzenia.000 kg. kg. uwagt.lo: OJ -. • . najmniej W gr. kg. marek: mE: ł 10 km. gudron. za 1 km. Do opIat powyższych włą<4one SQ odnośne opłaty stacyjne. kg. towarów·. II. uwagę b) do gr. olej motorowy.markl od pojedyńczych sztuk innych zwierząt I fenigi" podnosi się o 50%. skreśla się słowo . 126 Ił Wozy I t. 50" W uwadze a) do gr. od sztu· nad najwyższą nor· towarów. cerazyna) Uwag~ e) do gr. ". z 1922 r. niż za 15." w uwadze d) skreśla się słowa . .000 mk.000 kg". ezywistą kg. b) do gr. konie I l d. P. zmienia się na 10. 84. . . W Wykazie opłat dodatkowych. 847. gazolina. za 10 km. 25. . wreszcie W uwadze oznaczonej gwiazdką *) do Działu XVI w .. II" kil *) do gr. 750 600 400 300 . d.Nomenklatura I klasyfikacja nosi się z 75 mk.c >-'u • KI. e) a) b) c) a) b) b) c) a) I b) c) Pa'ah'uo-num'" 615! 420 I I 365 365 340 315 315 270 225 1225 200 180 180 170 160 160 155 150 365 365 340 315 315 245 180 1180 140 105 105 90 75 75' 63 51 Dolina-Wygoda 1615 420 u w łS SI a. 125 "Trumny i t. 5. W cz. na 1000 mk. • III drobnych pół l całowagonowych Nafta oczyszczona. VI.' KI. ". V.------------------------------------------~------------------------------ O p iaty w markach z a 100 kilogramów: --Przy przesYł-1 kach zwyez_ Przy przesyłkach zwyczaj nych p 61· I całowagonowych drobnych . Nil 91. c) I a) ta"" -o x:: CI.5000 kg. II. uwag~ oznaczom~ gwiazd· I wosk górski • • • • • . \V uwadze 7 do tejże grupy 22 normę 15000 kg. olej gazowy. ' KI.c. zmienia się odpowiednio na 5. . nafta ~ urowa) I II Ropał. sztuki pojedyńcze podnosi ~Ię do wysokości: ! W gr.. domowych . nie mniej jednak. 41" uwagę g) do W gr.500 i 15. . § 3. 111 1 1 15000 5000 10000 15000 5000 10000 1500015000 11 0000 15000 5000 110000 1500C wagE: rze- .1100001 ~I~~~I ~ I~I~ OJ ~I~ kg. 1'0'. blaszane". POZ. .. 43. ." w uwadze b) normy za 10. Część IV Taryfy Ogólnej na przewóz poJedyńczych załadowaną po· zwierząt. Z obliczeniem najmniej z a: N . przesyłki ---- a) . uwadze. pozycja "pod- przewozowych (cz~ść IV Taryfy. § 2. B. d. "w ostatnim wypadku za rzeczywistą wage:. oleje sma' rowe. 111. 41 "Materjały drzewne" .000 kg. § 2 niniejszego roz· kłady kolejowe" uzupełni a się nazwą "i sleepry". DzIennik Ustaw.ścl III . przy przesyłkach wagonowych • • • • 2. I 1(1.. UW8g~ f) do gr. koks naftowy. • • • • • • • I IV W zwl2lzku Z tern skreśla sj~ następuj<!lce uwagi: -Wosk ziemny (ozokieryt. • • • . od pojedyńczych sztuk koni I bydła • • 200" Wszystkie opłaty podane w rubrykach . podam. U. smola naftowa. 58.). • . KI..000 kg. oznaczonej gwiazdką *) w dziale XVI skreśla sl~ słowo "zbiorowe". . d.. uwag~ m) do gr. oraz wszelkie od· padkl z destylacji nafty.la pr zesyłe k: parafinowy I olej solarowy oraz mieszanka opałowa. porządzenia) skreśla si~ rubrykę średnią "klasa taryfy W gr.CI. N255. benzyna. 1569 _. 42. I. Kierownik Ministerstwa Przemysłu i HandlUJ. oraz po słowie "pół~ "Sprzęty domov1e I t... mazut. 22 minimum opłaty pod- C.kI. . kil 10 km. bydło rosłe ••• . d. cielęta ••••• . skreśla sle: zdanie ostatnie: wagonowych" skreśla się słowa: "-". w odsyhu:zu . • . N c: CI. R.000 kg." nomenklatura' dla przesyłek półwagonowych" I nagłówek otrzymuje i kl'Zlsyfikacja otrzymują brzmienie następujące: brzmienie I układ następujący: "Ropa naftowa (olej skalny. podno$i sle: do norm nastE:pujących: HlIl1I'J'& St"asburg~ . . kg. ~>-. 22 "Zwlerzęta domowe 1ywe" opłaty za I 10. •••• 200 100 Minister Skarbu: Jastrzębski Opłate: stacyjną przy przewozie zwierząt. • • . Rozporządzenie niniejsze zyskuje mo~_ obowiązującą z dniem 5 listopada 1922 r. 44. 65 "Wyroby z żelaza" w uwadze b) gr. III". olej Klasa tar yfy d. . marek: poz. 7. zwłok i zwierząt (Dz.- b) . uwag~ o) do gr. 49 "Ropa naftowa I t. I KI. W zależności od zmiany w układzie tablic opłat W gr.

390 8040 5370 I 4675 4675 4325 3980 3980 3060 2145 2145 1695 1245 1245 985 725 725 1 625 526 391 . . 455 330 33°1260 I S5 195 165 135 135 111 87 41 . w 1\-45 mk. ] kg. 290 6645 4440 3870 r 3870 3585 3305 3305 2545 1785 1785 1410 1040 \040 831 623 623 'I 528 434 291 . 1900 11385 3450 2450 12450 .. 220 538513600 3135 3135 12905 2675 2675 '1 2070 1470 1470 1165 865 865 702 539 539 448 357 221 . 255 285 255 285 . 240 5745 3840 3345 33451 3100 2855 2855 2205 15fO 1560 1235 91 5 915 739 563 563 471 379 241 . :10 f!S'!) 600 525 525 \ 4S5 450 450 350 255 255 200 150 150 127 105 105 87 69 31 ..: w kl.--.1 5 2<:0 4. I . 120 3225 21(0 11385 1885 : 1750 1615 1615 1255 900 900 715 535 535 445 355 355 289 I 223 121 .:: czy wisi.°°.. 330 7230 4830 i 4210 4210 3900 3590 3590 2760 1935 1935 1530 1125 1125. poz.i całowagonowych fi _ drob nyen_ _________---. .2230 2055 2055 I 1595 lItO 1140 905 675 675 555 I 435 435 3571279 161 ..5015 4640 14270 4270 I 3300 12330 2330 1835 1340 i 1340 1060 780 780 675 570 I 451 . 410 8265 5520 4805 4805 4445 4090 4090 ! 3150 1 2210 2210 11745 1280 1280 1012 744 744 643 542 411 . 207 ]59 231 177 255 I~ .---.!<: I Przy prz · SYI-1 kaeh zwycz..b ) .. kilometrów p. 440 8535 5700 4S60 49fO 459014225 4225 3260 2300 2300 1810 1325 1325 1048 771 771 667 563 441 . I VI po 15 mk.. kg.: w 1-60 mk. 80 180 140 60 I 105 60 I 52 105 SO 45 1 45 75 75 39 63 33 5I' 21 . I .360 7635 5100 4440 4440 4110 3785 3785 2910 2040 2040 1610 1185 1185 940 695 695 597 499 361 .15000 15.(00 I 3485 I 2480 2480 11945 1415 1370 1385 1400 1415 1084 798 1096 ' 807 1108 816 1120 825 798 691 807 699 816 : . 340 7365 4920 4285 4285 3970 3655 3655 2810 1970 1970 1555 1145 1145 910 675 675 578 481 341 . 1911' 4800 3210 2795 2795 ' 2590 2385 2385 11850 1320 1320 1050 780 780 637 495 4951 408 321 191 ..) I 21 0 195 365 3<:0 I· 180 II 31 5 180 · 315 140 245 105 180 105 1.3525 3525 2710 1900 1900 1500 1105 1105 880 655 6551 559 463 321 .j-b) ./ I KI. 130 . Załącznik do § 2 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 patdziernika 1922 r.cj- k g.. 1855 1355 1355 1072 789 789 683 577 461 471 481 491 - - . ------------------------------------- . 260 6105 ·4080 : 3555 3555 3295 3035 3035 2340 1650 165011305 965 965 776 587 587 494 401 261 .1~ 6.. 70 1965 1320 1155 555 555 440 330 330 277 225 225 183 141 I- 71. 847 c Z ę Ś ć IV. prz. prz esyłek zwycz. 310 6960 4650 I 4055 4055 3755 3460 3460 2660 1865 1865 1475 1085 1085 865 645 6451 549 454 311 . ·_kg~ .. 230 5565 3720 3240 3240 13000 2765 2765 2140 1515 1515 1200 890 890 720 551 551 459 368 231 .. 2005 1425 1425 1130 840 840 683 527 5271 436 346 211 . 300 6825 4560 13975 3975 3685 3395 3395 2610 1830 1830 1445 1065 1065 850 635 635 540 I~ 1 301 . 420 8355 5580 4855 4855 4495 ·4135 4135 3185 2240 2240 1765 1295 1295 1024 753 753 651 549 421 . kg. *) ~·------o-·p-C. 50 1425 960 8ĄO I 840 7EO l 720 720 ! 560 405 405 320 240 240 202 165 165 135 105 51 ._ _ _~ '~~y ) . O pł aty za · przewóz towarów.! _ _ _ _ _ _.370 7770 5190 14520 4520 4185 3850 3850 2960 2075 2075 1640 1205 1205 955 705 705 606 ' 508 371-380 7905 5280 . 270 6285 4200 · 3660 3660 3390 3125 3125 2410 1695 1695 1340 990 990 794 599 599 505 412 ... VI . - 470 480 490 500 II 8805 8895 8985 9075 5880 5120 5940 5170 6000 5225 6060 5275 5120 5170 :::225 5275 j 4740 4360 i 4785 4405 4835 I 4450 43851 4495 4360 4405 4450 4495 3375 2390 2390 1830 1370 3410 2420 2420 . i w kI.[ wag~ rze_1 5000 ·. 160 4125 2760 2~05 2405 1'.--_ ____~___. ..--___ _ _____. 320 7095 4740 i 4130 4130 3825 . 2JO 5025 33W 2925 2S25 2710 2495 2495 1935 1380 1380 1095 815 815 665 ~ 515 425 I~ 201 . 450 8625 5760 5015 .000-10000 1500015COOl rOCOO1500o'-SOOOTOOOO"-15ci60 :. 170 4350 2910 2535 2535 . g.kg~ _kg~l kg~ll J<g~l_k9~ _kg~l_k. 460 8715 5820 5065 5065 4690 4315 4315 3335 2360 2360 . 875 1470 1365 11260 12fO 980 1625 1510 139511395 11085 630 705 780 630 705 780 500 560 620 375 4201 465 375 420 465 315 352 390 -= -=..20 I' ~~~ .\. 847.al .·al '< g.0-ł(-I-L-O~G-R-R-M-O".1Y I ··I<C'i·. które wynoszą za każde ago kG.TYwMFiRi:(R-c H Z P. Poz. -_. 1!- 401 . f6000 150001: 000-1°. 2350 '1 21 65 21 65 ' 1[80 1200 1200 955 710 710 582 455 455 374 293 171 . 140 3675: 2460 12145 12145 11S90 1835 1835 1425 1020 1020 810 605 605 500 395 395 323 251 141 . 1 kg.°.:'~1-0.611 517 423 281 .-el . w 111-30 mk. w IV. 280 6465 4320 : 3765 3765 3490 3215 3215 2475 1740 1740 1375 1015 1015 813 611 .<i kg.3450 i 2310 12015 I 2015 I 1870 11725 1725 13L!0 960 960 76~ 570 570 472 375 375 306 237 131 .. Przy przesył k ach zwyczajnych pó/. 40 1155 780' 6€O 680 : 6::0 585 585 .5 3915 3010 2110 2110 1665 1225 1225 970 715 715 616 517 381 . 101 . 150 3900 I 2610 2275 2275 12110 1945 1945 i 1510 1080 1080 860 640 640 527 415 415 340 265 151 . 1925 1. 430 8445 5640 4910 4910 4545 4180 4180 3225 2270 2270 1790 1310 1310 1036 762 762 659 556 431 . włączone są odnoś ne opłaty stacyjne. 21.. podanych w ni niejszych tablicach._ _ _ _.:l odległość ~ 1S!~.ll Z.."· -w--------J -t I .~ Z o b liczeniem n ajmni ej za: _~ .0 5205 3480 3030 3030 12805 1 2585 2585 1. 350 7500 5010 4365 4365 4040 3720 3720 2860 2005 2005 1585 1165 1165 925 685 685 587 490 1 351 .y~= I.--. 180 4575 3060 2665 2( 65 i 2470 12275 2275 ' 1765 1260 1260 1000 745 745 610 475' 475 391 3fJ7 181 .. bl el al i b) ej a) b) c) 1 11 - - 10 20 I 3.-. Tl\BLICE O P Ł f\ T P R Z E W O Z O W Y C H. 3195 2945 1 2945 12275 1 11605 1605 1270 940 940 757 I 575 575 1 482 390 1 251 ..4595 4595 4255 391.. 81 91 - - 3fI 00 -100 2235 1 15( 0 11310 2505 1E80 1 1~70 12775 1260 [ 1625 1 1310 1215 111251' 1125 . 271 . 60 1G95 1140 995 995 1 925 855 855 i 665 480 480 380 285 285 240 195 195 159 123 11 55 1070 SSO I 990 I 770 I 61 .. 1.707 825 1 715 584 591 598 605 *) Do opiat przewozowych.. al i. __________ ~ fi' i~~~..400 8175 5460 4750 4750 4395 4045 4045 3110 2180 2180 1720 1265 1265 1000 735 735 635 535 1 1 .. 110 3000 20101 175511 755 : 1630 11505 1505 1170 840 840 670 500 500 417 335 3351 272 209 111 . Dz!ennlk Ustaw...esyłek pośoiesznych-75 mk.~ KI-.. 895 665 665 I 568 ' 472 331 .. V. 1570 . 250 5925 3960 3450 3450 . N2 91.

590 9885 6600 5750 5750 5325 ...--..-.. 810 11865 7920 6905 6905 6395 5890 5890 4650 341 o 3410 2645 1880 1880 1492 1104 1104· 963 822 811 .. _ . 550 9525 6360 5540 5540 5130 472014720 13675 263 O 2630 2060 1490 H90 1180 870 870 755 640 551 . 600 9975 6660 5800 5800 5370 49451 4945 3860 2760 2780 2170 1565 1565 ... .-." ". ~KLf~~ I KI.-..980 13395 8940 7795 7795 7225 6655 6655 5285 I 3S2O \ 3920 3025 2135 2135 1696 1257 1257 1099 941 981 991 .760 11415 7620 6640 6640 6150 5665 5665 4460 3260 3260 2530 . 530 93<15162/05435 5435 5030 4630 I <1630 . 910 12765 8520 7430 7430 6885 6340 6340 5025 371 o 13710 2870 2030 2030 1612 1194 1194 1043 892 911 .790 11685 7800 6800 6800 6300 5800 5800 4575 335 O 3350 2EOO 1850 1850 1468 1086 1086 947 808' 791 . .. ___kg .780 11595 7740 16745 6745 6250 5755 1 5755 4535 3320 3320 12575 1835 1835 1456 1077 1077 939 801 781 ....--. 870 1240518280 7220 7220 6690 6160 6160 4875 359O 3590 2780 ' 1970 1970 1564 11 58.. 840 12135 8100 17060 7060 6540 E025 6025 4760 35 00 3500 2710 1925 1925 1528 1131 1131 987 843 841 . al bl c C al b) e) a) b) ' c) a) b) c) 501 .750 11325 7560 6590 6590 6105 5620 5620 4425 32 30 3230 2510 1790 1790 1420 1050 1050 915 780 751 .kg.. 1500011\000 15000 50CO -I0000 15C O°15000. 850 12225 8160 7115 7115 6590 6070 6070 4EOO 3530 3530 2735 1940 1940 1540 1140 1140 995 850 851 ...-.--. I 1 ..._ 3Jl!\fD1IJ11J • ..' .-I - 901 .740 11235 7500 6535 6535 6055 5575 5575 4385 3200 3200 2485 1775 1775 1408 1041 1041 907 773 741 .970 13305 8880 7745 7745 7175 6610 6610 5250 389O 13890 3005 2120 2120 1684 1248 1248 1091 934 971 .. Poz.. .. 880 12495 8340 7270 7270 6735 6205 f205 4910 362O 3620 2800 1985 1985 1576 1167 1167 1019 871 881 -:.-..19 696 631 .....-. 621 . .... 540 9435 6300 5485 5485 5080 4675 I 4f75 : 3635 26 OO 2600 2035 1475 1475 1168 861 861 747 633 541 ..-. 660 10515 7020 6115 6115 5665 5215 5215 4005 2960 2960 2305 1655 1655 1312 969 969 843 717 661 ..-. IV ' I KI...!<g:. -. 560 9615 6420 5590 5590 1 5175 476514765 I 3710 2660 2660 2080 1505 1505I 1192 879 \ 879 763 647 561 ...- kach lWycZ.. 700 10875 7260 6325 6325 5860 5395 5395 4235 3080 3080 12395 1715 1715 1360 1005 1005 875 745 -. ~ g..-. v."........ kg.. 610 10065 6720 5855 5855 5420 4990 14990 3900 281 o 2810 2195 1580 1580 1252 924 924 803 682 611 ..-. 1158 1011 864 871 . ..-.... .-. . 650 10425 6960 6065 6065 5615 5170 5170 4050 2930 2930 2285 1640 1640 1300 960 960 835... drobnych j OPlF\TY W MF\RKF\C H Przy przesyłkach .:t! - <IJ~ u e..-. VI kilometrów L.-.ąo 3290 2555 1820 1820 1444 1068 1068 931 794 771 . 1805 1805 1432 1059 1059 923 787 761 -770 11505 7680 6695 6695 6200 5710 5710 4500 32.100001500015000110000 1500c ~Cl. -.J'g.J . IL. '" c.1240 915 915 795 675 -. 570 9705 6480 5645 564515225 4810.. -~"'" _~ _ _ _. 920 1285518580 7480 7480 6930 6385 6385 15060 374O 1374012890 2045 2045 1624 1203 1203 1051 899 921 931 941 - - - 930 94() 950 12945' 8640 7535 \ 7535 13035 18700 7585 7585 13125j 8760 17640 7640 69801 6430 7030 6475 7080 6520 i 6430 5100 6475 5135 6520 5175 i 377O 13770 I 2915 12060 3800 38CO 2935 2075 383O 3830 2960 2090 2060 2075 2090 1636 1648 1660 1212 I 1212 1221 1221 1230 1230 1059 1067 1 1075 906 913 920 951 ..:: czy wisłą -.._ przesy!~i a) bl I cl .. 1571 .__kg. ..-~~I: ił = K I ...:..100001500015000.. 670 10E05 7080 6170 6170 5715 5260 5260 4125 2990 2990 2330 1670 1670 1324 978 978 851 724 671 - 681 - 680 690 10695 10785 7140 7200 6220 6275 6220 6275 5760 5810 5305 5350 5305 5350 4160 4200 3020 3050 i 3020 12350 3050 2375 1685 1700 1685 1700 1336 987 987 1348 996 996 859 867 731 738 691 ..990 · -1000 13485 13575 9000 7850 9060 j7900 7850 7900 7275 6700 7320 11)745 6700 6745 53W 398 O j 5325 395O 3950 3ąRO 3050 3070 2150 216.800 11775 7860 I 6850 6850 6345 5845 5845 4610 3380 3380 2620 1865 1865 1480 1095 1095 955 815 ---. 3600 25 7 O 2570 ' 2015 1460 1460 1156 852 852 739 626 531 .k9:.. 830 12045 8040 7010 7010 6495 5980 5980 4725 34 70 13470 2690 1910 1910 1516 1122 1122 979 836 831 .- 701 -710 10965 7320 6380 6380 5910 5440 5440 4275 31 10 3110 2420 1730 1730 1372 1014 1014 883 752 711 ...-.. 580 9795 6540 5695 5695 5275 I 4855 4855 3785 27 20 2720 2125 1535 1535 1216 1 897 897 779 661 581 . .. 860 12315 8220 7165 7165 6640 6115 6115 4835 35 60 3560 2755 1955 1955 1552 1149 1149 1003 857 861 ... ZF\ zwyczajnych 100 KILOGRF\MÓW pół...J' g:.4810 I 3750 2690 269012105 152011520 1204 888 8881 771 654 571 . l _k9....!!! Z oblicze n iem najmniej za: lOg. 710 651 '.--I - 801 .730 11145 7440 6485 6485 6005 5530 5530 4350 31 70 3170 2465 1760 1760 1396 1032 1032 899 766 731 ...-. 591 .720 11055 7380 6430 6430 5955 5485 5485 4310 31 40 31 40 2440 1745 1745 1384 1023 1023 891 759 721 . 630 10245 6840 5960 5960 5520 5000 5080 ! 3975 28 70 2870 2240 1610 1610 1276 942 942 8..cx .960 13215 8820 7690 7690 7125 16565 6565 5210 386o 3860 2980 2105 2105 1672 1239 1239 1083 927 961 ..:. 640 10335 6900 6010 6010 5565 5125 5125 4010 1 2~ OOI 2900 22fO 1625 1625 1288 951 951 8Z7 703 641 . 510 9165 6120 5330 5330 14935 4540 14540 13525 25 1O 2510 11970 1430 1430 1132 834 834 723 612 511 . 4900 1 4900 3825 27 50 2750 2150 1550 1550 1228 906 906 787 668. ~g:.. 820 11955 7980 6955 6955 6445 5935 5935 4685 344 O 3440 2665 1895 189!) 1504 1113 1113 971 829 821 . 620 10155 6780 5905 5905 5470 5035 15035 I 3935 28 40 2840 22i5 1595 1595 1264 933 933 811 689 . 890 12585 8400 7325 7325 16785 6250 6250 4950 365O 3650 2825 2000 2000 1588 1176 1176 1027 878 891 .. I Dziennik Ustaw.54 O 25<10 . V I KI. i cało wagon owych Za odległość ~f: N N Kl.-.. _~ g·_lJ<g.1 - 601 ...'i 2150 2165 1 1708 11266 172011275 1266 1275 1107 1115 948 955· ..J' g.-. 847.. 900 12675 8460 I 7375 73756835 6295 6295 4985 368O 3680 2845 2015 2015 1600 1185 1185 1035 885 . W8g~ ::. 19S'0 1445 1445 1'144 843 843 731 619 521 .. 520 9255 6180 5380 5380 4980 4585 14585 3560 2... _kg:.-. o rze. -.

385 S600 8375 8375 77f. 10 6000 7000 7500 8000 11 .>40 7240 5775 4310 4310 3320 12330 2330 1852 1374 1374 120311032 1111 . Ił KI: I. 1040 13935 9::00 8110 8110 7515 fS'25 6~25 5510 4100 4100 1 31fO 2225 2225 1768 1311 1311 1147 983 1 1041 . 20 50000 62000 68000 74000 21 . 200 82000 102000 112000 122000 \ *) Do opIat przewozowych. Przy przesyłkąch zwyczajnych pół. 90 38000 47000 52000 51500 57000 56000 62000 91 . \ 40500 44000 71 80 34000 42000 46000 50000 81 . 1100 14475 9660 8425 8425 7810 7195 7195 5735 4280 4280 3295 2315 2315 1840 1365 1365 1195 \025 1 1---11-0-1-_--1-11-0-. 1050 14025 9360 8165 8165 7565 6970 6970 5550 4130 4130 3185 2240 2240 1780 1320 1320 1155 990 I 1051 . 30 54000 67000 73500 80000 31 . 1200 153751102t0 8~50 8950 82SJ5 7645 7645 6110 4580 4580 3520 12465 2465 1960 j 1455 1455 1275 1095 2.~~~~~=-~~~~~~~ ~ i ~~~~i~f~·15~ll~g~~~~15~~~I· ~~~I~~~11 5~~ I~~~ 1~~ly~~~~g~01J<~~1 5~~I~~g~IIJ<~~ p rzesyłkI a) b) e) a) b) e) II) b) e) a) b) e) : a) bl e) 1001 .li: klleh lWyCZ.32. N291. t60 66000 82000 90000 98000 6t . 847.~. .0 2270 1804 1338 1328 1171 1004 1071 . 1010 136651 9120 795517955 7370 6790 67~O 5400 4010114010 13095 2180 '21C'0 1732 11284 1284 1123 962 1011 . VI kilometrów !5. 150 62000 77000 84500 92000 t51 . OpIlIty w markach za wagon: Za odległoś~ Klasy przesylek zwyczajnych kilometrów F\ --L B I C I D 1 . Poz. i calowagon()wych ~"5 ~robny~ ..!i·--]--Kl ~-V--I--KI.. 90 78000 97000 106500 116000 191 . 1060 14115 9420 8215 8215 7615 7015 7015 5585 41EO 41m 3205 2255 2255 1792 1329 1329 1163 997 1061 . 1160 15015 lC020 8740 8740 8100 7465 7465 5960 4460 44(0 3430 2405 2405 1912 1419 1419 1243 1067 1161 .1130 14745 S840 8585 8585 7555 7330 7330 5850 4370 4370 3365 2360 23(0 1876 1392 1392 1219 1046 1131 .łł I ~I_. 1030 13845 9240 eom 80fO 7470 f8EO fe80 5<'l75 4070 4070 1 3140 2210 2210 1756 1302 1302 1139 976 1031 . _ _ _ Za odleglość T ~ ~ KI. ~ Z obliczeniem najmniej za: ~.. 1070 14205 9480 8270 8270 7665 70m 70fO 5625 4190 4190 . 1020 137551 91EO W05 e005 7420 f835 f835 5435 4040 4040 . OPllHY W MRRKf\CH ZR 100 KILOGRRMÓW przy przesyt- . podanych w ninIejszych tablicach. 1180 15195101·(0 c845 f845 8200 7555 7555 E035 4520 4520 3475 2435 2435 1936 1437 1437 1259 1081 1 1181 . 40 58000 72000 79000 86000 • 141 . 70 70000 87000 95500 104000 71. 1191 . 14565 9720 8480 8480 7860 7. l090 14. Opłaty za przewóz żywych zwierząt domowych i dzikich oraz drobiu w przesyłkach wagonowych*).1150 14925 9SEO 8690 8690 8055 7420 7420 5925 4430 4430 3410 123S0 2350 19CO 1410 1410 1235 1060 1151 . 20 10000 12000 • 13000 14000 21 . I KI.1140 14835 99CO 1:'635 BE35 BC05 7375 7375 5B85 4400 44CO 3385 i 2375 2375 le88 1401 1401 1227 1053 1141 .O 7150 7150 5700 4250 4250 3275 2300 2300 1828 1356 1356 1187 101B 1091 . 1080 14295 9540 8320 8320 7710 7105 nos 5(60 4220 4220 3250 22E5 2285 1816 1347 1347 1179 1011 1081 . 1190 15285 102CO 8500 85CO 8250 7foo 7(00 6075 4550 4550 3500 2450 24:0 lS48 l 1446 1446 126711088 . 1572 Dzfennik Ustaw.1120 14655 9780 8530 8530 7905 728'5 7285 5810 4340 4340 3340 2345 2345 1864 1383 1383 1211 1039 1121 . I! KI. 1170 15105 lC070 8795 8795 8150 7510 7510 6000 44W 44S0 3455 2420 2420 1924 1428 1428 1251 1074 1171 . 100 42000 101 . 3115 2195 2195 1744 1293 1293 1131 969 1021 . 30 14000 17000 18500 20000 31 - 41 - 40 50 18000 22000 22000 27000 24000 29500 26000 32000 --- 51 60 26000 32000 35000 38000 61 70 I 30000 37000 . 80 74000 92000 101000 110000 81 .30 22.------~==~==~==~~~~~~~ ~.~:=. 110 46000 57000 62500 68000 11. włączone są odnośne opiaty stacyjne.

30 127')00 160500 1 T/UGO 193500 31 ... 90 234500 303500 ·338000 372500 691 . 40 1 9~ 0:::0 248000 275UOO 302000 »41 . 20 30 188)JO 191000 240000 24::(0) 2650JO 2'10500 292000 297000 31 . 550 1970. 70 141500 178500 197000 215500 71 . 90 11 35DO 142500 157C00 171500 291 . 7J 106500 1 33 ~ OO 147000 160500 71 . 350 134500 169500 187000 204500 351 .. DzIennIk Ust".. 80 11 COOO 138000 152000 166000 ·81 . 40 222000 286000 31 8000 350000 641 . 80 145000 1 830 ~)O 202000 221000 81 . POl. 30 161000 20 4000 22S500 247000 31 . 847. 610 21 4500 275500 306000 336500 11 .. 410 155000 196000 216500 23 7000 11 . 350 138000 174000 192000 21 0000 61 . 260 103000 129000 142000 155000 61 . 510 18'50CO 236000 261500 287000 11 21 -. 90 1485 ' 0 187500 207000 226500 I 391 .. 1573 OpIaty w markach z a IV a g \) n: Zn o d le g ło ś ć - Klasy prlesylek zwycza jnych klIome t ró w FI ! B I C I D 201 . 80 17cOOO 22 (~OOO 248000 272000 81 .JO 252000 279:>00 307000 551 .I ' Ng 91. 300 117000 147000 162000 177000 301 . 550 2OJOOO 256800 284000 312000 61 . 20 124000 1560UO 172000 188000 21 .. 40 131000 165000 '182000 199000 34'1 . 500 182000 232000 257000 282000 -. 7J 203000 260000 2H8'::!OO 317000 71 81 -. 650 224500 289500 322000 _354500 651 61 -. 80 232000 300JOO 334000 363000 81 . 20 15BOOO 200()()O 221000 242000 21 .. 40 164000 208000 2::i0000 252000 441 . 40 96000 120000 132000 144000 241 . 70 173000 220000 243500 267000 71 . 210 85500 106500 117000 127500 11 . -- 501 . 660 70 2270')0 229500 293000 296500 '326000 330000 359000 363500 71 . 310 120500 '\ ~. 400 152000 192000 212000 232000 401 . 250 99500 124500 137000 149500 251 . 80 90 206000 2090~O 264000 263000 2930C}() 297500 322000 327000 591 . 30 92500 11 5500 127000 138500 3'1 . 90 1790CO 228000 252500 277000 4~ 1 . 20 217G'OO 279JOO 310000 341000 21 .'1500 167000 182500 11 .. 30 219500 282500 31 4000 345500 31 . 600 21 20CO 272000 302000 332000 -- 601 . 450 161000 212000 234500 257000 451 . 700 237000 307000 342000 3'liOOO . 20 89000 111 000 122000 133000 21 . 460 170000 216000 239000 262000 61 ..w.

1060 314000 420000 473000 530000 61 . 70 276000 363000 406500 450000 71 . 1574 Dziennik Ustaw. Poz. -T-ło-c-z~on-o~w-D-r- . 80 278000 366000 41 0000 454000 81 . 850 272000 357000 399500 442000 · 851 . uk-a-rn-i-P- aństwow. I . 1141 . 80 318000 426000 480000 538000 81 . 40 330000 444000 501000 558000 . 70 316000 423000 476500 534000 71 .1110 324000 435000 490500 546000 11 . 20 242000 314 000 350000 386000 21 . 40 24/000 3210 ' O 358000 395000 741 . 1010 304000 405000 455500 510000 11 . 750 249500 324500 362000 399500 75'1 . 21 . 90 320000 429000 483500 542000 1091 . 80 257000 335000 374000 413000 81 . 90 280000 369000 413500 458000 891 . 30 24.1000 302000 402000 452000 502000 506000 - 1001 . 40 310000 414000 466000 522000 1041 . 80 298000 395000 445000 494000 81 . 90 .80 70 336000 338000 453000 456000 511500 515000 570ó00 574000 81 1191 . Cena 250 mk. 20 266000 348000 389000 430000 21 ..950 292000 387000 434500 482000 951 61 - - 960 70 294000 296000 390000 393000 438000 441500 486000 490000 71 .z.1160 334000 450000 508000 566000 61 71 - . N!ł 91. 459000 462000 518500 522000 578000 582000 Minister Kolei Żela z nych: Ludwik Zag6rny -Harynowski . 30 308000 411000 462500 518000 31 .. 900 282000 372000 417000 462000 901 - 910 284000 375000 I 420500 466000 11 21 - - 20 30 286000 28S000 378000 381 000 424000 427500 470000 474000 31 . 20 306000 408000 ·459000 514000 .30 328000 441000 497500 554000 31 . 847. 40 270000 354000 396000 438000 841 .1150 332000 447000 504500 562000 1151 . 710 239500 310500 346000 381500 11 . 860 274000 360000 403000 446000 61 . 90 259500 338500 378000 417500 791 . 90 300000 399000 448500 498000 991 . ( 1/ - O pła ty )1/ marka c h za w M l- 11 g o n: Za odl eglos ć Klasy przesyłek zwyczajnych kilome trów F\ I n I c I D 701 .1200 340000 342000 . 342000 382000 422000 801 .. 810 264000 345000 385500 426000 11 . 800 262000 .cj z polecenia_ Ministra Sprawiedliwo~cI. 40 290000 384000 431 000 478000 941 .20 326000 438000 494000 550000 21 . is8?O p Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczqdności N!! 30130. 70 254500 331500 370000 408500 71 .:1500 317500 354OJO 390500 31 . 1050 312000 417000 469500 526000 1051 . 1100 322000 432000 487000 I 1101 ...a-w-a. 760 252000 328000 366000 404000 61 .-\-W-ar-s. 30 268000 · 351000 392500 434000 31 .