You are on page 1of 2

N!! 90•. DzIennIk Ustaw. Poz. 822 I 823.

, 1547

użytki 30% tej sumy. Jeżeli podatki gruntowe opłaca akademickich z ewentualnem oznaczeniem specjal-
właściciel gruntu, opłaty powyższe powiększa się ności, zal eż nie od rodzaju w ydziału akademickiego,
O wysokość wpłaconego za da ny obszar podatku. jak np.: " inżyni er d'róg i mostów" ,. "inżynier hydrotech-
Opłaty te należy uiszczać n ajpóź niej 1 października niki", "inżynier górniczy", "in żynier wojskowy" i t. d •.
każdego roku. Ok reślenie powyższ e opłaty nie do-
tyczy b.czynszownik~w i "wo lnych ludzi", wskaza- f\rt. 2. Szczegółowe warunki, pod któremi In-
nych wart. 1 ustawy nini ejszej . . żyni e r upra'wn iony b ę dzie do wykonywania samo-
dzi el nej praktyki zawodowej , określi osobna ustawa.
1\rt. 3. Przepisy art. 1 nie stosują się do
dzierżawców, którzy nie uiszczą w oznaczonym wart. 1\rt. 3. Prawo nadawa nia tytułu inżyniera przy-
sługuje radom wy działów technicznych w srkołach
2 terminie przypadającej od nich opłaty, albo wpro-
wadzą na nich urz ą dzenia handlowe lub przemy- akadem ickich, a ,w ydziałowi fil ozoficznemu Uniwer'
słowe, nie wynikające z charakteru ich użytkowania, sytetu Jagiellońskiego dla studjum rolniczego w miej·
oraz do osób, dewastujących majątek. , sce tytułu mag istra.

1\r1. 4. · Przepisy ustawy niniejszej nie naru- 1\rt. 4. Rady wydziałowe nadają tytuł inżynie­
szają mocy umów obowiązuj ących, zawartych przez ra osobom, które uko ń czyły studja na odnośn ym wy-
dzierżawców, względn i e czynszowników i "wolnych dziale akademickich szkół krajowych w charakterze
ludzi" z właścicielami gruntów po 1 sierpnia 1914 r. studentów i złożyły przepis ane eg za miny, tudzież oso-
co do zlikwidowania lub zmiany warunków dzier- bom, które, pos i adając warun ki do imatrykulacji w cha-
żawy lub użytkowania. rakterze studentów, nostryfikowały na odnośnym wy-
dziale zagraniczny dyplom inżynierski.
. 1\rt. 5. Wykonanie wyroków sądowych w częś­
ci, tyczącej się eksmisji z dzierżawionych gruntów 1\rt. 5. Dyplomy inży nierskie (św iadectwa złożo­
osób, wymienionych wart. 1 niniejszej ustawy, ulega nego drugiego egzaminu pa ństwowego), uzyskane
zawieszeniu. w szkołach akademickich państw zaboI'Czych przed 1 li-
stopada 1918 r., nie są uważane jako zagraniczne, nie
1\rt. 6. Grunty, znajdujące się we władaniu potrzebują nostryfikacji i uprawniają do używania ty-
osób, odpowiadających przepisom art. 1 niniejszej tułu inżyniera.
ustawy, nie mogą być przejęte na rzecz osadnictwa
wojskowego. Rrt. 6. f\bsolwenc::l wydziałów technicznych
w szkołach akademickich b. monarchjl austrjackiej,
1\r1. 7. Ustawa niniejsza w nkzem nie naru- którzy ukończyli studja przed wprowadzeniem egza-
sza lepszych praw, przysługujących dzierżawcom, minów państwowych w tych szkołach, osoby, które
.wolnym ludziom" l wieczystym czynszownikom z ja~ nabyły prawo do tytułu inżynie r a na pqdstawie § 5
klegokolwiekbądź innego tytułu.
rozporządz enia cesarskiego z 14 marca 1917 r. (austr.
1\r1. 8. Wykonanie niniejszej ustawy powierza Dz. Ust. NQ 130), wreszcie dotychczasowiautoryzo·
się Prezesowi Głównego Urz ę du Zie mskiego i Mini- wani inżyni e row i e i geometrzy cywilni w b. zaborze:
strowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem austrj ackim będą i nadal uprawnieni do używania ty-
Rolnictwa i Dóbr Państwowych. tułu inżyniera.
Kto ukończył p rzed ' upływem roku 1918 przy·
1\rt. 9. Ustawa niniejsza wchodzi w życie najmniej ś re dnią szkołę te ch n iczną w Rzeszy Nie-
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą · od dnia
mieckiej i do dni a wydan ia ni niejszej ustawy nosi
1 marca 1922 r. tytuł inżyniera, b ę dzie mó g ł wyj ątko w o zachować go
Z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej tracą nadal po stwierdzeniu przez Ministerstwo Wyznań Re-
moc obowiązującą rozporządzeni a Rady Ministrów
ligijnych i Ośw iecenia Publicznego, że tego tytułu
z dnia 22 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 19 poz.
używał legalnie.
110) i z dnia 23 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 12
poz. 109). 1\rt. 7. Rady wydziałów technicznych w szko-
Marszałek:. Trąmpczyński łach akademickich mogą wyjątkowo nadawać tytuł
Inżyniera osobom, które ukończyły średnią technicz-
Prezydent Ministrów: .Juljan Nowak
ną szkołę zawodową, a przytem:
Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego: Sew. Ludkiewicz 1) odz,naczy ły s ię wybitną dział a lnościz:t w zawo-
Minister Sprawiedliwości: W. Makowski dzie technicznym.
2) wykażą się pra ktykąconajmnieJ pięcioletnią
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: J. Raczyński po otrz)imaniu ostatecznego stopnia zawodo-
wego w średniej szkole technicznej,
823. 3) w ykażą się w odnoś n ej szkole akade mickiej
dowodami ukończenia średniej sz koły zawo-
Ustawa dowej, prze dstawią sprawozdanie z prac, do-
konanych w czasie praktyki zawodowej, oraz
z dnia 21 września 1922 r. wykażą na egzaminie, nawiązującym do zło­
żonego sprawozdani a, że poziom ieil wiedzy
w przedmiocie tytułu inżyniera.
dorównywa temu, jak i jest wymagany od
1\rt. 1. Tytuł inżyniera jest stopniem akade- absolwentów akademickich szkół lub wydzia-
mickim, nabywanym w wydziałach technicznych szkół łów technicznych. .
\

'"
.. ,
Art. a. TytuJ inżyniera l! Jaklemlk(llwlęl< o~rę. ~ Mll'!i~tf&ml: Sp.raw WQJskęwy~",. Sk~rbL/ i ~~b6ł
ś\eolami, I;?ęz
tych oKreś lęń, do~nąje Qchrol1y
lllb Pl,lbliqł'lyc;;n.
prawnej stqsQwnie do art. 96 ustawy o szkołZlCh ~k~~
demickich z d. 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 72, HM;. 6. CJlitawą n!nlęjszo wchl:lQ?i w iy~lą l dniem
po;!:. 494). ) jej o~ło~~@nia.
Nad ~w,mle Ilłb lltyw"nia ty~lJłij ~łl,1ibowęgo, Mąr§~~łę~l rrąw-pc~,,~(e;
w ~kład którego w~nod~i słowo "intynier" I ~7.y tq
w służbie publicznej, czy prywatnej, jest wzbronione, PrezyQent Ministr6w: Jpljan Now(lk
o il~ funkcjonarjuszowi nie przysługuje prąwo do KIf,lfOWnlk Mini~tęrstwą Prłl~ffly~łlJ i H&t'!dlm
tytułu inżyniera w myśl ninięJszęj ustawy. Hi1IU'yk .stp(:1~~łlJfgł'
. Bezprawnę używanie tyttłłll jntyni~r~ p~dlt~9a
grzywnie do wysokości 500.000 rok. Q ile w t~rn Mini:iter SPfąW Wghl1owyc:;n: S(,wtk(,)',V~i
bezprawnem używaniu niema czynu zagrożonego Minister SkarbU! J(Istrzębski
karą wyższZj ,
I Właściwemi S?\ s~dy pgkQjy (sądy pewiatqw'e), Minister ~ob6t PlIbllcznyc.h; [,QPlłą~({f1~(d

~rt,~. Pn:ępi~y pr~wnę nie,gQQne ?l tą łJst~e


W~. ~ W $~Cl:~9ólnQśc;:i r9zpc,mąQz;e.nie. CeS(lf!jKie 3 aweo;oua::. CJ
z 14 mąrf:a 1917 r. (Ę1lJ:Jtr. D~. ·Ust. UQ) tra~ą mQt Na
obowiązującą z dniem węjś~la w iyc;ie !1in!ęjs~ęJ
ustawy.
f\rt. 10. Wykonanie tej l,!staWY polęca :łl~ MI-
nfstrQwi Wymań Relisijnyeh i Qświecąnią Publlc?;-
n~s.J0 w PQrQ~urt)ięnh-! g interesQWiinymi ministrami. I

, gOlą ~ wru~~nla 19~4 f.


l\rt. 11. lll,ltliwo niniąj:wJ wchQd?i w ~y~le
z dniem ogłoszenia. 'VI pr~ędmiocłe n~dąnła więnytęlnęśę~Qm b. J'~
syjsldego Ban!,(u Wł6~d :,) .'~kięg~ J b. rę~y.lsl"ię,
Marszałek: Trqwpf:zylł$lei go Paiistwowego Ziemsi'dego Banlm Slt ła~hęe. ·
Prezydent Ministr9W: Jl!/jan Nflwak kiefJo ną tęręoĄ~ Ziem\ WUęń§łi~ę{, wojeWQ~ztw:
n.~~~Qród~kiefiJQ. PQ1 ~ :Ę!l-ti§~<;! iVQ. . yi!~~ięSq ~ po-
Minl~t~r Wr~flań Reli'sijny~h WJąHłWi 1:n~łQ~tQ~t-I~~Q, ~~kg ł~~i.ę~Q\ !>~e'§~. łęgQ.
l OŚWlę~ąfll~ ptl,lb!i~~f1ę~Cl: 1)1', ~~Tl~tml8,ęki grGdzier'tsldego t 'wQłK{') wy§kię,3 P W WQj~WQQ~~
twię białostockiem prawa przywilejów. Qbąią-
,c_L •.
. . h·jąc;yQh qÓbf~ pter"eo.()m~.

Art.. l, Wj~l'aytęlnqści"tn ę, fę!j;yl$kięg~ 6!)flk"


Włościańskiego i b. rQ~yjskięgę f.?ęń~twgwegQ Zięm •
. 6a4., sk ię 9 0 Ę3anklJ Szlacheckie!;jQ na ten:mi~ 2iell1i Wileń­
skięj, woje\'{()d~tw: n9'?łą9f(;kł?J~iego, p.Qle~kie@Q! Wg-
(J $ t ą W a łyńsk iego i powiatów: białostockie~'lQ, §~kęr~~,ęg~
'f. ci.nią f)J wr"'''Ś..ni". lo.')"). r" .... 11 Q!el:;;~ięgQ, grod;derils!\iego i wQlkowy~kięgQ W y;eJą,.
- ... '" '\" '<'HI "'~~ V{~ę! f.twie b!qłQstoeki~rn 'f1ClQąle ~ię p.r?y'''~i!ę,j na nię~
b et • ~ ru(:n gf'llo&1:;i sf.q,~gQlnej, ok,~~lqny w ąrt. ~Q Illf~W~
o . u ·.OWle portu w udypi, • Q lJ!\tąlęl'liu wł~~T1o$\;i i1q~r n i ę\"ucnęfl1Y€Pł ~ pflYWi-
I\rt. 1. Upowa~nia si~ Rląq do POE;Z;Yl'lienja lejach i hi poteKach (z 26 kwietllia f813 f, ~~, ~fl
W$7ęlk!(,;tJ nlę~bęqi"!y<;h it~rząd.~ęń eęlęlT1 ' wyliQną{1i~ t. V str. 295), po nąleżl'wściach, W prt. 41 tęgaż (:U~·
biJdQwy porty rnor~~łe!;lQ pr~y OdyAi FJ.~ Pęrm?r~\J.
jako portu użyteezl'lq~ci py!?liq:nęj,
wa wyszczeg~lfl !~nyc.h,
flrt. 2. Wykonąl'lie
.
l!~t2!wy 'pąwł~~2ł
1'1 i'l lej s2\ej
j
- f\rt. a.
al!dow~ pert\! wykGnywgllę\ będzie ~ią Mini!!tww! $~iiflWięQliw~:k.i y-! pęftl~Ymięiliy ~ !.?f@;
stopniowo według takiego p!ęfl\..l, ~by przęlJ Ęzęścio- zesem Głqwne~Q Ur~ę~. u ~ieFU~kię$'·
wę jęj IJr~eqyw jstniE:nię ~tWQr~yć port n,njęjszych '
rQ~rr1iĘ)rów i i}QY Q~ls~y rq~wój PQrul był możliwy ftrt. $~ "-l~~gW§ ninie~~za w~h~g~j VI ;yęi@ ; dni~.lJ'l
i planowy, jej ogłoszel11a. .
f\rt. ,. \Vywłas;1:{::l:ęnię grul'ltów ni~~~qdl'lych Marszałek: il'ąmpczfński
pod puEłęwę port4 pr~~pfe)wad?!Qnę b~ą:dQ według Prezydent Ministrów: JIj(jan, NfJwgk
l,\~t~w i p.r~ępisów, eQó w jQzuji1f;ye l1ijt tofytorjllm n .I
wQjewód~tw& PQmQr~kięso, Minister Sprawiedliwości: W. I1qkowski
. 1\rt, 4. Kn~dyty nięzb~d.ną d.J~ J.>qQowy portu Pre?es Głównego Urzędu Zlernskieg~: S~. (.,udklewic~
b~dą corOę?:nie ws.tąwiane QQ b\.lcli~tu.

Art. 5. Wykon2\l'lil!! I'llni~is'-a.l us~awy poru cz"


ł ..c;gąai , L1ł(-&JlSe. . S
sj~ Ministrowi Przemysłu i Hatldlu' w porozumienil)